You are on page 1of 1

Skamanfljaenmadhabellerinte? Omdetsgs:"DetrSalafsvgattdetilltfljandetavenmadhab",ingenkansgaemotdet. Verklighetenavattfljaenmadhabrattdetrettsttattorganiseraensskandeavkunskap ochdetgrsintesomendyrkan.SdensomtillskriversigtillImamAhmadsmadhabochser detsomendyrkan,ssomShi'ahgrochvissasufistergrnrdetillskriversigtillenviss individ,drdetutantvekaneninnovation.MenommantillskriversigtillImamAhmadsmadhab frattdetrhanmantogsinkunskapfrnochintefrntexShafi'e,ellerattmanharlst AhmadsbckermeninteShafi'esellerattmananserattAhmadvarkunnigarenShafi'ei Sunnah.EllerattmantillskriversigtillShafi'esmadhabfrattmanvetatthantogsinkunskap frnbdeFuqahaochMuhadditheenochatthanhadeenvldigtbredfrstelsefrdetarabiska sprketochattmananseratthansprinciperfrfiqhrnrmetillbevisen.Psammastts kanskengonblirHanafifratthanfljerfiqhavAbuHanifa.Dethandlaromattbyggaen strukturfratttainkunskap.SomhadithensomfinnsiMuslim(1594)drProfetensger,"Den somfljerAbuBakroch'Umarkommerattvgledas".rdetfrattAbuBakroch'Umarhar mjlighetenattlagstiftaireligionen?

Nej,detrfrattfrsiktigtstrukturerasittskandeav kunskap.Densomharlitekunskapfljerdensomharmerkunskap. Men,nrngonfljerblintmadhabavAhmadellerShafi'e,visgeratthanharfel.Menattsga attenSalafirdensomintefljerenmadhab,dethrrocksfel.Snrdetkommertillatt fljaenmadhabsfinnsdet2extremerochenmedelvg.Snrngonsomfljerenmadhab blirfanatiskatillsinmadhabtilldengradenattdevgrarkollapandrabevisochharfrsyfteatt frsvarasinmadhabbara,drdetheltklartenbid'ahsomdethndemedvissaFuqahaide senaregenerationerna. SanningenrattdestrstalrdaiIslamfrnShaykhalIslam,ibn'AbdalBarrochdesomkom innandeochdesomkomefterdesomMuhammadibn'AbdulWahhabochShuyukhav Dawahn,deallafljdeenmadhab,menvarlngtifrnfanatiskatillsinmadhab.Detdegjorde varattdefljdefiqhprincipernaavAhmad,Shafi'eosv. Detrintetilltetattfljaenmadhabpgapartiskhet,intehellerrdettilltetattkritiserafljandet avenMadhab.DetbetyderinteattfljaenMadhabrSunnahsomMuslimernamstehllasig till.SnararesharviettbehovavIjtihadeftersomattdetfinnsfrgarsomdetbehvsIjtihadi. Detsommenasrattdehrfrgornaskahandskasmedrttstruktur.AttvaraSalafimotsger inteattfljaenMadhab.SannerligensrImamernaavdessaMadhaahibImamernafrnSalaf ochmngaavderasfrmstafljarevarp'AqeedahnavSalaf. SammanfattatfrnShaykhYusufalGhafees(tidigaremedlemiStandingCommitteefor ResearchandFatwa)