You are on page 1of 1

KOLOKVIJUM I GODINA 1.

kolokvijum:

-Projektna dokumentacija / posebno naznaciti razliku: idejno reenje i idejni projekat -osnovne kote u presecima -konstruktivni sklop unapreeni masivni sistem,razlika izmeu skeletnog i masivnog -ta je malter a ta beton razlika i ta je produni malter,gde se koristi -uplji giter blok dimenzije upotreba,dimenzije zidova pregradnih i nosedih -opeka -siporeks/ytong -gips-kartonski zidovi presek,dimenzije -kamen -funkcija i podela zidova po mestu i materijalu i sendvi zid

2.kolokvijum: -objasniti princip: fert konstrukcije,monte,AB pune ploe,sitnorebraste i kasetirane tavanice -objasniti princip konstrukcije plivajudeg poda (nacrtati presek podne konstrukcije sa parketom kao podnom oblogom,na AB punoj ploi) -nacrtati presek podne konstrukcije na zemlji sa keramikim ploicama kao podnom oblogom (stambena namena) -fundiranje (osnovni tipovi zavisno od konstruktivnog sistema,minimalna dubina fundiranja)