You are on page 1of 95

HI TH V

Vuong tu tat ban /p co bu


Ngbtcm gtam stnb tbo cbung cbinb tm.
Nhung nguoI HoI gIao nghe noI frI huyn Thang da
gong chf fhy cua ho, ben noI In vy chaf Iy nha mon,
mof gIof nuoc cung khong Iof
|1)
. MoI nguoI cu gao In doI
dua Truong TInh TraI ra danh chf. TrI huyn hoang hof
fra xef o frong nha mon, moI bIf co nguoI da d Iof vIc
y ra ngoaI. TrI huyn noI:
- Ta fh khong so g. Ta Ia chu mof huyn. No dam Iam
g fa7 Nhung nu ho vao dy ma fhy ong Truong fh
khong bIf ra fh nao. PhaI co cach g dua ong Truong ra
khoI noI nay moI duoc.
Y ben voI vang goI my nguoI fm phuc dn nha mon
cung nhau ban bac. May sao phia sau nha mon o saf phia
bac fhanh. My saI nhn ben Ien ra ngoaI fhanh Iy dy
Chuyn Iang nho 109
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Trong Nbo Lm Ngoat 8u tbuong not Jcn nbung truong bop Jn
cbung pbn n6 n6t /cn cb6ng /at quan /at, Jo cung /a m6t Jc
s c cua tac gta.
fhung fha Pham TIn, Truong TInh TraI xuong, fhay doI
y phuc, mac do xanh, doI mu coI, dI gIay co, fheo mof con
duong nho, chay nhu con cho nha co fang, nhu con ca vua
Iof IuoI, chay suof ca dm moI v dn fInh fhanh.
Trong Iuc do, bon quan IaI o dy ra an dn, do ngon do
ngof. n HoI moI dn dn fan dI. TrI huyn Thang dem
fnh hnh y vIf fo bm voI an saf. An saf vIf gIy goI
frI huyn In. TrI huyn Thang fhy an saf fh cf mu sa,
d du frn cuI du chu foI, an saf hoI:
- VIc nay fhuc ra, quan huyn Iam qua dang. Cong no
Ia du roI cn g phaI Iy fhf chong In gong. Nhu fh con
ra hnh phap g! Nhung caI fhoI xu xa nay fh phaI fr
ngay khong fh d Ian rong. Ta phaI baf my fhang du
so ra ma fr hf. Ong cu v nha. Tu nay Iam vIc g cung
nn chm chuoc, cho co Iam qua dang.
TrI huyn Thang IaI cuI du noI:
- VIc do Ia con Iam saI, mong on quan Ion bao foan cho,
fhf nhu Ia on cha me. VIc saI Im con xIn chua. Sau khI
quan Ion da xef mInh bach, xIn quan cho phep con fr bon
cm du d cho con duoc fh dIn.
An saf bang Iong. TrI huyn cam fa v Cao Yu. Sau
mof fhoI gIan, qua nhIn nam nguoI HoI gIao cm du o
Cao Yu b khep vao foI buc bach quan frn, fheo Iuf b
dong gong gIao cho quan huyn ran day. TrI huyn fhy
cong van dn fh ra Inh baf, va sang som hom sau ra
cong duong dem my nguoI HoI gIao ra fr foI.
Ngo Kinh Tu 110
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
TrI huyn Thang sap dI vao nha frong fh fhy haI
nguoI dn ku oan, ben dn hoI. Mof nguoI Ia Vuong TIu
Nh. Vuong TIu Nh Ia Iang gIng saf nach cua NghIm
cong sInh. Thang ba nam ngoaI, mof con Ion cua NghIm
chay Iac vao nha Vuong. Vuong voI vang dem IaI fra.
NghIm noI Ion da chay dn nha nguoI fa, by gIo Iy v
fhf Ia khong may. en baf Vuong mua con Ion kIa gIa
fam dong cn bac. Nay nha Vuong nuoI con Ion da hon
mof fram cn, khong ngo IaI chay sang nha NghIm.
NghIm dong cua IaI. Anh cua TIu Nh Ia Vuong aI dn
nha NghIm doI Ion. NghIm noI: Ion Ia cua foI, anh
muon baf no v fh phaI fra cho dung gIa, cu dem my
Iang bac dn dy d dua no v.
Vuong aI Ia nguoI ngheo, Iam g co fIn, moI caI my
cu, da b my dua con fraI cua NghIm cong sInh ruf caI
fhen caI cua ra danh gn chf, gay ca duI, dang nam IIf
o nha. V vy TIu Nh dn d ku oan.
TrI huyn quay v phia nguoI fhn oan fhu haI. NguoI
nay da nam sau muoI fuoI.
TrI huyn hoI: - Tn anh Ia g.
NguoI kIa bm:
- Tn con Ia Hoang Mong Thong, o nha qu. Nam ngoaI
fhang chin, con In huyn nop fhu nhung fhIu fIn, co
nho nguoI vay ong NghIm haI muoI Iang bac, moI fhang
IoI ba phn. Con da vIf van fu d IaI nha ong fa, nhung
con chua Iy fIn ong fa, v Iuc dI ra pho con gap mof
Chuyn Iang nho 111
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
nguoI ba con noI rang ong fa co fh cho con vay so fIn,
con fhIu bao nhIu fh hoI vay anh em frong Iang. Ong
fa khuyn con cho hoI vay nha ong NghIm. Con gIao fIn
fhu xong, cung nguoI ba con v nha. VIc do xay ra da
nua nam. Nay con nho IaI vIc cu, dn xIn ong NghIm fra
IaI fo van fu. Ong fa doI phaI fra fIn IoI my fhang nay.
Con noI: ToI khong vay von fh Iam sao phaI fra fIn IoI.
Ong NghIm bao gIa anh Iy IaI fo van fu ngay fu by
gIo fh foI da co fh cho nguoI khac vay d Iy IaI roI. V
anh khong Iy IaI van fu, fhanh ra haI muoI Iang bac cua
foI vn phaI d yn ma bo mf fIn IoI nua nam. CaI do
du Ia do anh ca. Con fu nghI Ia co IoI, nho nguoI frung
gIan noI xIn dem ruou fhf dn d Iy IaI fo van fu. Ong
NghIm khong chu. Ong fa Iy mf con Iua va bao gao
cua con, nhung vn khong chu fra cho con fo van fu kIa.
XIn quan Ion xef cho con nho.
TrI huyn nghe vy noI:
- Mof anh cong sInh, da du vao hang fhn sI, fh ma o
frong Iang xom khong Iam nn vIc g fof, IaI cu Iua doI
nguoI fa, fhf Ia f haI!
en ph chun haI fo don ku cua haI nguoI kIa, va bao
ho cho doI o ngoaI. Nhung da co nguoI dem vIc nay bao
voI NghIm cong sInh. NghIm hoang hof nghI bung,
nhung vIc nay du Ia vIc fhuc ca. Nu ma xef ra fh fa
con maf muI nao nua. a muoI sau chuoc, chuoc g Ia
hon.
Ngo Kinh Tu 112
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
en fhu xp hanh Iy chay ra fInh.
TrI huyn chun y haI fo don kIn, saI nguoI dn nha
NghIm d doI hoI fh NghIm khong co o nha nua. Ho
dn nha nguoI em cua NghIm. NguoI nay fn Ia NghIm
aI uc, fu Ia Tri Hoa. Con nguoI anh fh fu Ia Tri Trung.
HaI nguoI Ia anh em ruof, nhung khong o cung mof nha.
Tri Hoa Ia mof anh gIam sInh nha gIau hang chuc van.
SaI nhn o huyn dem vIc nay noI IaI voI Tri Hoa. Tri
Hoa fuy gIau nhung nhaf gan. Thy anh khong o nha, y
khong dam khInh nhon ho, IIn gIu ho IaI daI mof bua com
ruou, bIu haI nghn dong fIn cho ho dI. RoI saI fhy foI
moI haI ong cu dn ban cong vIc.
HaI nguoI nay ho Vuong, mof nguoI Ia Vuong uc, mof
nguoI Ia Vuong Nhn. Ho Ia sInh vIn co hoc bong o
fruong huyn. Ho du co fIng frong vIc day hoc va kIm
duoc nhIu fIn. Nghe em r moI, ca haI du dn. Tri Ho a
k IaI vIc nay va noI:
- HIn nay da co gIy doI, fa phaI Iam fh nao7
Vuong Nhn noI:
- Anh cua duong fhuong ngay vn khoe Ia quen fhn cu
Thang, nhung faI sao hom nay moI co fh da bo chay7
- Chuyn noI khong bao gIo hf. Nhung anh foI hom
nay dI roI, bon saI nhn fh cu dn dy ku gao doI baf.
ToI Iam sao ma bo vIc nha dI fm anh foI cho duoc.
- Ong fa nhf dnh khong chu v du.
Chuyn Iang nho 113
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Vuong Nhn noI:
- AI Io vIc ny. VIc nay IIn quan g dn duong7
Vuong uc noI:
- Chu khong bIf dy fhoI. on saI nhn fhy nha
duong co baf an, nn chung sInh su d mong kIm chac
hay ke co foc khong hay ke froc du. Nu duong bo mac
fh chung se Iam ra Ie dy. y gIo chI bang fa dung k
ruf cuI duoI noI. Nho nguoI frung gIan dn noI voI nhung
nguoI vIf don kIn duoc vua Iong. Sau do fa co fh vIf
gIy bao quan huyn rang cong vIc da fhu xp xong. Nhu
fh franh duoc nhung vIc xay ra sau nay.
Vuong Nhn noI:
- Khong cn nho nguoI ngoaI. Anh em fa cu dI fm
Vuong TIu Nh va Hoang Mong Thong, dn nha ho noI
cho ho ro. Ta dem Ion fra cho nha ho Vuong, cho nguoI b
danh gay duI mof if fIn. Tm fo van fu fra cho ho Hoang.
VIc da qua fh bo hf.
NghIm Tri Hoa:
- Cu noI fh khong duoc! a ch foI Ia nguoI khong bIf
dIu, my fhang chau IaI foan Ia do nhu Iang nhu soI,
chung no khong chu nghe du. oI nao chung no IaI chu
fra Ion va fra van fu cho nguoI fa!
Vuong uc noI:
- uong noI fh khong duoc. Nu bac gaI va cac chau
vn cu co chp fh do Ia dIu khong may. uong phaI bo
Ngo Kinh Tu 114
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ra vaI Iang bac fheo gIa con Ion d fra cho nha ho Vuong.
Con v van fu nha ho Hoang fh chung foI se Iam frung
gIan vIf mof fo cho ho Hoang d huy fo van fu kIa dI. ChI
co fh moI gIaI quyf duoc cong vIc va duong moI khoI faI
fIng.
an bac xong, moI vIc du fhu xp on fhoa. NghIm
Tri Hoa fon mf muoI my Iang bac. VIc o nha mon xong
xuoI. Sau my hom, NghIm Iam mof bua ruou, moI haI
ong cu dn an d cam on. HaI ong fu faI nay muon Iam
bo khong chu dI. NghIm ben dan dy fo dn noI:
- Mo o nha mf, nay nhn co bua ruou mo muon noI voI
haI cu mof vaI vIc.
HaI nguoI nghe vy moI dn.
NghIm moI vao phong khach rof fra, goI dy fo dn
bao voI vo Ia khach da dn. Mof a hoan ra moI haI nguoI
vao phong. HaI nguoI fhy em gaI Ia Vuong fh da vang,
gy go om yu, dI khong vung, dang chun b boc haf dua,
boc haf de, Io keo banh. Thy anh dn, Vuong fh bo ff
ca ra chao. NguoI vu em fay b dua con fraI nho cua nang
hu moI ba fuoI co mang kIng bac, mac ao qun do ra
ku cu, cu. HaI nguoI uong fra xong. Mof a hoan dn
noI:
- Co TrIu ra chao haI cu.
HaI nguoI voI vang noI:
- Khong dam.
Chuyn Iang nho 115
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
HaI nguoI noI chuyn nha qua Ioa, IaI noI bnh em gaI.
Ho bao:
- o chang qua Ia hu nhuoc, cn phaI co nhIu fhuoc
bo.
O ngoaI da don fIc xong. NghIm moI ra du fIc. Trong
khI noI chuyn ho IaI nhac dn chuyn NghIm Tri Trung.
Vuong Nhn cuoI hoI Vuong uc:
- Nay anh, foI fhf khong hIu ong fa vIf Iach nhu fh
ma cung fhI do duoc Ia faI Iam sao7
- o Ia su vIc ba muoI nam fruoc dy. Iuc by gIo
nguoI chm fhI foan Ia ngu su. Ho Ia IaI dIn xuf fhn
co bIf van chuong Ia caI g!
- Ong fa cang ngay cang quaI Ia! Chung fa Ia fhn
fhuoc, mof nam moI ong fa my In, fh ma chung fa chua
bao gIo duoc uong mof chen ruou cua nha ong fa. Nho IaI
chI co nam ngoaI khI do cong sInh, dung cof co fruoc nha
fh ong fa co moI foI an moI In.
Vuong uc cau may noI:
- Iuc do foI khong dI! Ong fa do cong sInh, baf nguoI
fa gop fIn dI mung.
Ca fhon fruong va moI nguoI du phaI mf fIn. Ong fa
Iy duoc dn mof haI fram quan fIn. Nhung fIn nha bp,
fIn hang fhf fh dn nay vn chua fra. Cu haI fhang mof
IaI co mof In ho dn Iam on, fhf Ia xu.
NghIm Tri Ho a noI:
Ngo Kinh Tu 116
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- NoI ra, khong fIn, nhung fhuc ra khong gIu g haI
cu: Nha foI co mof if ruong, gIa dnh bon mIng an, nho
do song qua ngay. Thf Ion fh foI khong dam mua mof
cn. ChI khI nao fhang chau voI an, foI moI mua cho chau
bon fIn fhf chin. Anh foI fc df cam duI cung khong co;
nha fh Iam mIng an, fh ma frong khoang ba ngay mua
foI nam cn fhf. Thf nu roI chI an Iuon mof bua. n
bua chIu IaI mua chu ca. Iuc du moI chIa gIa faI fh
ruong vuon nhu nhau ca. y gIo fh an sach hf. n ca
gh go hoa I frong nha cung Ien dua ra cua sau doI Iy
fhf. Cac cu xem vIc nha nhu fh nay Iam sao cho fIn7
HaI nguoI cuoI khanh khach. CuoI xong IaI noI:
- Chung fa cu noI chuyn nay maI qun ca an uong.
u mau dem cac haf xuc xac ra.
NghIm dua cac haf xuc xac cho cac cu, noI:
- Chung fa fha xuc xac Iy frang nguyn choI! AI fha
duoc frang nguyn fh phaI uong mof chen ruou.
Vuong uc, Vuong Nhn In Iuof fha duoc frang
nguyn. MoI nguoI uong my chuc chen ruou. Co mof dIu
Ia: Con xuc xac kIa hnh nhu doan duoc vIc nguoI.
NghIm fha my cung khong frung frang nguyn. HaI
nguoI vo fay cuoI vang. ChoI maI dn hf canh fu haI
nguoI say Iao dao, phaI kIng v nha.
Tu dy bnh cua Vuong fh cang ngay cang nang. MoI
ngay bon nam fhy fhuoc dn. Thuoc fh foan Ia nhn
Chuyn Iang nho 117
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
sm, phu fu. Nhung khong fhy hIu qua, cu nam IIf
gIuong. NguoI fhIp co con fraI Ia TrIu fh dung bn canh
Io fhuoc fhang hf suc chu dao. Thy Vuong fh khong
khoI, chIu nao TrIu fh cung mang con dn chn gIuong
ma khoc. Khoc my Iuof nhu vy. Mof hom TrIu fh noI:
- ToI chI cu froI phf sao cho foI chf fhay d ba ch
khoI bnh.
- m dIn roI! AI co so ny, khong fh fhay duoc!
- a ch khong nn noI nhu vy! ToI chf fh co nghIa
Ii g. Nhung nu ba ch co mnh h nao, fh ong nha nhf
dnh Iy ba Ion: Ong nha da hon bon muoI fuoI roI, chI co
fhang be nay! IaI Iy fhm ba Ion nua fh ba fa chI Io dn
con ba fa fhoI. Tu xua da co cu: My doI d ghe co
fhuong con chong. Nu nhu vy fh con foI khong song
Iu duoc va foI cung chf mf fhoI. ChI bang by gIo foI
chf fhay ba ch fh con cuu duoc mang con foI!
Vuong fh nghe noI khong dap. TrIu fh nuoc maf Iung
frong ngay Io fhuoc fhang com chao, khong roI nua buoc.
MoI buoI foI TrIu fh dI hoI Iu khong fhy v, Vuong fh
hoI a hoan:
- Co TrIu dI du7
- m nao co cung fhap huong o ngoaI sn, khoc Ioc
cu froI phu ho ba va xIn nguyn chf fhay cho ba. ChIu
nay fhy bnh ba nang cho nn dI ra cu nguyn som hon
ngay fhuong.
Ngo Kinh Tu 118
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Vuong fh nghe noI, nua fIn nua ngo. Hom sau buoI foI,
TrIu fh IaI vua khoc vua noI nhung IoI kIa. Vuong fh
noI:
- Th sao co em khong noI voI ong nha, nay maI fa chf
dI, fh dem em Iam vo chinh7
TrIu fh voI vang moI NghIm dn va k IaI nhung IoI
Vuong fh vua noI, NghIm nghe vy fhich Iam, voI noI
ngay:
- Nhu fh fh sang maI moI haI cu dn dy ban vIc
y d cho co bang co.
Vuong fh Iy fay ra hIu noI:
- CaI do fuy ong.
Sang hom sau NghIm Tri Hoa cho moI haI cu dn.
Sau khI xem IaI don fhuoc va ban vIc fm danh y,
NghIm dua ho vao phong vo nam, k IaI y dnh cua
Vuong fh cho ho nghe va noI:
- HaI cu cu fhu hoI nha foI!
HaI nguoI dn bn gIuong Vuong fh gIo noI khong duoc
nua, Iy fay chI vao dua con nif gf du. HaI nguoI cu
fhy vy maf buon fhIu, khong noI duoc nua IoI. Iaf sau
NghIm moI haI nguoI vao fhu phong dung com. Ho khong
noI g dn vIc do nua. n xong IaI moI vao phong rIng
kin dao, NghIm noI dn vIc Vuong fh bnh nang, vua
noI vua chay nuoc maf:
Chuyn Iang nho 119
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Inh muoI v nha foI haI muoI nam nay qua Ia nguoI
noI fro fof cua foI. Nay bo foI dI, foI Iam fh nao by gIo.
Hom fruoc co noI voI foI rang cn phaI sua chua phn mo
cua nhac phu, nhac mu. Nha foI co danh duoc chuf if guI
IaI haI cu Iam kI nIm. - NoI roI, bao dy fo ra ngoaI, con
mnh dI mo mof caI fu Iy haI goI bac ra, moI goI mof
fram Iang, dua cho haI nguoI va noI:
- XIn haI cu cho fu choI.
HaI nguoI do fay do Iy. NghIm IaI noI:
- XIn haI cu cho bn fm. Sau nay, nu cung f ma
cn fIn fh foI xIn chu ff ca. XIn haI cu cu sang Iam
I. MaI foI se cho kIu ruoc haI mo dn. Nha foI cung co
mof if do frang suc muon bIu haI mo Iam qua.
Xong vIc ho IaI ra nha ngoaI.O ngoaI co nguoI khac
dn. NghIm ra fIp khach. Iuc fro vao fhy haI nguoI cu
khoc do ca maf, Vuong Nhn noI:
- Iuc nay duong vua noI voI anh foI rang nguoI em gaI
chung foI fhf Ia mof dng fruong phu frong nu gIoI. Qua
Ia mof dIu may man cho ho Vuong, nhung chI so frong
Iong duong khong nghI nhu fh. Nu duong con ngo vuc
fh fhf Ia khong xung voI ke nam nhI.
Vuong uc noI
- uong co bIf vIc Ip TrIu fh Iam vo chinh Ia IIn
quan dn ca fam daI nha duong khong7 Nu em chung foI
chf, duong Iy mof nguoI khac, fh nguoI nay se gIf duf
Ngo Kinh Tu 120
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fhang chau ngoaI cua chung foI. Cha me duong o frn froI
khong yn, ma IInh hon cha me chung foI cung khong yn
duoc.
Vuong Nhn vo ban noI:
- Chung fa Ia nguoI doc sach, phaI fheo nghIa cuong
fhuong. Nu Iam van chuong fhay IoI Khong Tu, cung
phaI Iam nhu fh moI duoc. uong khong nghe fh chung
foI khong dn nha nua
|1)
.
NghIm noI:
- Nhung so ho noI nha foI noI ra noI vao.
- Co haI chung foI Iam chu! VIc nay phaI Iam fo!
uong dua foI fhm my Iang. Ngay maI mac chung foI,
cu Iam muoI my mm moI ho hang dn. Truoc maf em
gaI chung foI haI nguoI se cung Iay froI df, fo fIn, Ip
TrIu fh Iam vo chinh. Xem aI con noI vao du!
NghIm IaI dua fhm cho haI nguoI nam muoI Iang bac.
HaI nguoI dI ra fo ve nhu da Iam duoc vIc nghIa.
Sang ngay fhu ba. Vuong uc, Vuong Nhn dn nha
NghIm, chon ngay fof vIf my muoI fo fhIp moI ba con
fhn fhuoc. Tf ca du dn, fru nam nguoI chau o nha saf
vach Ia nha NghIm Tri Trung khong dn. n com sang
xong moI nguoI dn fruoc gIuong Vuong fh, vIf fo dI chuc
Chuyn Iang nho 121
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Vuong Nbn, Vuong uc /a nbung bang nba nbo Jao Juc gta,
bao gto cung /ot Jung tbanb btcn Jc ktcm /ot cc mnb ca tr6n
tracb nbtcm. Cacb Jtcn ta rt Jc s c tr6ng nbu m6t tn ktcb.
Ip TrIu fh Iam vo chinh. HaI ong cu Ia Vuong ! Cu
va Vuong ! Y du ki vao. NghIm gIam sInh doI mu
vuong, mac ao Iam, fay ao Iua do, TrIu fh mac ao rong
do, doI mu xich kIm. HaI nguoI Iay froI df, Iay fo fIn.
Vuong ! Y co hoc rong, Iam ho mof baI van cao fo fIn
rf Im Iy.
Cao fo fIn xong, ff ca roI khoI ban fho. HaI ong cu
bao a hoan moI haI ba mo ra. on vo chong Iam I voI vo
chong NghIm. Vo chong NghIm cung Iam I dap IaI. a
con dn mung fheo fhu fu Ion nho. RoI dn nhung nguoI
frong nha fu quan gIa dn gIa nhn, a hoan, foI fo, my
muoI nguoI du ra chao ong chu ba chu.
TrIu fh IaI mof mnh vao phong Iay Vuong fh, goI Ia
ch. y gIo Vuong fh da m roI. Iam I xong fh o nha
Ion, haI nha nho, nha frong, nha ngoaI, foan Ia khach ca.
on hon haI muoI mm ruou. n dn canh ba, NghIm
gIam sInh duong ngoI o nha Ion fIp khach, nguoI vu em
chay ra hof hoang bao:
- a da faf fho!
NghIm gIam sInh vua khoc vua chay vao. ChI fhy
TrIu fh dung bn gIuong dp du vao gIuong ma khoc
ngf. MoI nguoI cay rang do nuoc vao mIng moI fInh IaI.
Vua fInh dy, du foc ru ruoI, IaI Ian ra df khoc froI,
khoc df. NghIm khong bIf Iam fh nao.
Trong Iuc quan gIa o nha khach, nhung dan ba o nha
frong Io vIc khm IIm fh o frong buong chI co haI ba
Ngo Kinh Tu 122
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mo. Nhn khI moI nguoI bn ron, haI ba mo vef sach ff
ca ao qun, vang bac, chu bau, frang suc. Thy caI mu
vang cua TrIu fh Ian ra df, mof nguoI gIu Iuon vao
boc.
NghIm gIam sInh voI vang bao mu vu dua cu be dn.
Iy mof caI ao frang cho mac. Iuc by gIo nhung fhu
khm IIm, sang hom du da co san.
IIm xong froI moI sang.
IInh cuu d vao nha gIua. MoI nguoI dn fham vIng
xong ra v. Hom sau, moI nha ba con nhn mof cap ao
fang.
Ngay fhu ba fhanh phuc. TrIu fh muon mac ao gaI d
fo Iong hIu, nhung haI ong cu nhf dnh khong cho, noI
danh bf chinh fac ngon bf fhun. a Ia ch em roI. a
Ia em fh chI co chu phuc cho ch mof nam, chI mac ao
vaI mong va caI chup vaI frang ma fhoI.
I nghI dnh xong, ngay dua ma da dn. VIc ma chay
fong fang mf ff ca bon nam nghn Iang bac, keo daI nua
nam, khong cn phaI noI. TrIu fh cam kich haI ong cu
dn fn xuong fuy. n I com moI, TrIu fh bIu moI
nha haI muoI du gao, haI muoI du rau, gIo Ion fhuI moI
nha bon chIc, ga vf fh khong finh hf.
m ba muoI ff, sau khI Iay froI va fo fIn, NghIm
ngoI an co voI vo Ia TrIu fh. Mu vu b dua con fraI ngoI
Chuyn Iang nho 123
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
o mof du ban. !ong vaI chen ruou xong, NghIm chI vao
caI fu va noI voI TrIu fh:
- Hom qua nguoI ngoaI pho dua dn ba fram Iang fIn
IoI. o Ia fIn rIng cua Vuong fh, nam nao cuoI fhang
chap ho dua dn cung gIao cho ba fa so fIn nay, muon
dung vao vIc g fh dung. Nam nay fIn co dy, nhung
khong co aI nhn!
TrIu fh noI:
- TIn cua ch khong dung vao vIc fh cung khong phaI.
ToI fhy ch vn dem fIu chu! Nho IaI nam nao, gap ngay
I fh su co bIu qua hop, nguoI ban hoa ban do frang suc,
IaI co co xm danh dan fy ba ba dy o ngoaI cua khong
chu dI du, aI ma chang chu on cua ch7 Ch IaI Ia nguoI
fu fm, fhy aI fhn fhich ngheo doI, ch khong co an cung
cu cho ho an; ch khong co mac cung cu cho nguoI fa ao
qun. Nhu fh fh so fIn kIa fhm vao du. Co nhIu nua
cung fIu hf ngay. ChI co haI ong cu Ia khong Iy cua
ch mof dong nao. Theo y foI fh fof nhf vn Ia gIu so fIn
y dn sang nam fIu vao vIc Iam phuc fhay cho ch. Con
fhua if nhIu, fa dem cho haI cu Iam fIn dI duong, v
sang nam Ia nam co khoa fhI. Nhu fh Ia fof nhf.
NghIm dang nghe TrIu fh noI, fh fhy con meo o
duoI ban cao vao duI. NghIm da no mof caI. Con meo so
haI nhay vao phong frong, nhay In du gIuong Iam roI
mof caI gIo my. Thap duoc xem fh ra con meo chf fIf
nay da da do mof mIng van du gIuong Iam mof caI gIo
Ngo Kinh Tu 124
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
do ra, dn gn xem fhy fao den do ra cung voI ruou. CaI
gIo nam nghIng, haI nguoI dung gIo dy fh fhy o duoI
day co fung goI boc ff ca nam fram Iang bac. NghIm fho
daI:
- ToI da noI ba khong dung hf fIn, cho nn hang nam
moI chf chua IaI nhu fh nay, d khI foI co vIc g gp
fh dem ra dung. Nhung nay fh ba da dI du7 - NoI roI
IaI khoc. NghIm goI nguoI nha dn quef sach nha. IaI
bay mof dIa fao cung TrIu fh daf In ban fho, quy fruoc
ban fho khoc mof frn. V vy du nam moI, NghIm
khong dI fham aI ma chI o nha suI suf fhan khoc, Iuc nao
cung khoc. TInh fhn hon Ioan hoang hof khong yn.
Sau ngay I choI den, NghIm fhy fIm nhuc nhoI. Iuc
du vn xem fhuong, co dm fhuc dn canh ba d finh
foan. Nhung sau dn dn an uong khong duoc, nguoI gy
nhu que cuI, song vn khong dam bo fIn ra d mua nhn
sm. TrIu fh khuyn:
- Tm ong khong yn! Khong nn Io cong vIc nua.
NghIm noI:
- Con foI con nho daI, nang bao foI gIao cho aI7 ToI con
song ngay nao fh con phaI Io ngay y.
Khong ngo vao cuoI mua xun, bnh NghIm cang
nang, phaI nam IIf gIuong, moI ngay chI hup haI baf chao
Ioang. n Iuc froI m, bnh hoI do, NghIm co gang an
duoc vaI ba mIng com va dy ra fruoc nha dI IaI. Nhung
Chuyn Iang nho 125
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
qua mua ha roI vao Ip fhu, fh bnh IaI nang fhm, phaI
nam IIf gIuong, IaI fuong dn mua fhu dI Iua som, saI foI
fo dI xuong Iang fh frong Iong ay nay khong yn.
Mof hom, uong fhuoc buoI sang xong, nghe fIng Ia
rung xao xac ngoaI cua so, frong Iong fhy ron ron, fho
daI mof fIng, quay maf vao fuong. TrIu fh o phong
ngoaI cung haI ong cu vao fham bnh fruoc khI dn fu
bIf In fInh d dI fhI huong. NghIm bao nguoI fo gaI do
mnh co gang ngoI dy. Vuong uc va Vuong Nhn noI:
- a Iu khong dn fham duong, by gIo duong gy qua.
Cung may fInh fhn con kha.
NghIm gIam sInh moI ho ngoI xuong, chuc ho fhI do va
gIu IaI frong phong an dIm fm. IaI dem chuyn dm ba
muoI ff ra noI. NghIm bao TrIu fh dua ra haI goI bac,
chI TrIu fh ma noI:
- y Ia y dnh cua nha foI noI rang ch no d IaI caI
nay, nn dem bIu haI cu Iam fIn Io phi. Nay bnh foI
da nang qua, dn khI haI cu fro v khong bIf co duoc
gap nhau khong. Sau khI foI chf dI, haI cu frong nom
dn dua chau ngoaI, day cho no hoc d cho no fhI do, khoI
phaI nhu foI cu b anh foI baf naf.
HaI nguoI cm Iy fIn, moI nguoI bo haI goI vao boc,
cam on va noI my IoI an uI, roI chao ra v.
Tu do bnh NghIm moI ngay mof nang. Thn fhuoc
du dn fham, nam nguoI chau fhay nhau fIp cac ong
Ngo Kinh Tu 126
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Iang. n sau ff Trung fhu fh fhy fhuoc khong cho
fhuoc nua. CIa nhn frong nom cac frang fraI du duoc
goI v. nh nang, ba ngay IIn khong noI duoc. uoI
chIu, nha dy ca nguoI. Trn ban co mof dIa den du.
Trong co hong NghIm nghe fIng dom cu so se maI khong
fhoI nhung y khong chf, cu gIo haI ngon fay ra. Chau fraI
Ion chay IaI hoI:
- Chu haI! Chac con haI nguoI fhn chua dn d gap
maf sao7
NghIm Iac du haI ba caI.
Chau fraI fhu haI chay IaI:
- Chu haI! Co phaI chu co haI goI bac o du ma chua
chI cho gIu7
Y fron maf fron xoe, Iac du. Ngon fay IaI gIo ra gp
hon. Mu vu b cu be IaI xen vao mof cu:
- Ong nha nghI dn haI cu chua v nn Iam nhu vy.
Y nghe fh IaI Iac du, ngon fay run run khong dong.
TrIu fh voI vang gaf nuoc maf ra fruoc gIuong noI:
- Ong oI! MoI nguoI noI du khong dung y ong. ChI co
foI hIu y ong ma fhoI. Cbt nbn ctcc y, kbtcn cbo. gta
tat tranb Joat, o trong c6t nbuc n6t guom Jao, kc tu /6t
tb6t Jcn cua quan tu gy ktcn tung.
Muon bIf TrIu fh noI caI g xem hoI sau phn gIaI.
Chuyn Iang nho 127
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
HI TH VI
Huong tbn tro bcnb r6n nba Jo
Qua pbu ngm oan ktcn bac ca.
NghIm gIam sInh hp hoI cu gIo haI ngon fay ra ngoaI,
khong chu faf fho. My dua chau fraI va nguoI nha cu
ban fan gan hoI khong hIu y NghIm muon noI caI g.
NguoI fh cho Ia haI nguoI, nguoI cho Ia haI vIc, nguoI IaI
noI haI manh ruong. MoI nguoI noI mof cach, nhung y cu
Iac du hoaI. TrIu fh Iach vao chay dn fruoc maf noI:
- Ong oI chI co foI moI hIu y cua ong fhoI. Trn caI dIa
den du co haI caI bc, ong khong yn so fon du. ToI gaf
mof caI bc dI Ia duoc.
NoI xong voI vang gaf dI mof caI bc. MoI nguoI xem
maf NghIm fh fhy NghIm gf du, buong fay xuong
fho hoI cuoI cung
|1)
. Ca nha khoc fhan roI rif, chun b
khm IIm. IInh cuu d vao gIan gIua nha fhu ba.
Ngo Kinh Tu 128
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Mtcu ta cat cbct cua anb cbang ba ttcn tbt /a Jtcn bnb.
uoI sang my nguoI fhy fo chay khap pho bao fang.
Toc fruong Ia NghIm Chn TIn dn moI nguoI frong ho
dn dIu. Ho du duoc gIu IaI an uong va Iy vaI fang v.
TrIu fh co nguoI em Ia TrIu Iao Nh, Iam vIc frong
hIu ban gao, nguoI chau Ia TrIu Iao Han Iam ngh fhuf
b o frong hIu fho bac, cung dem I vf dn dIu. Thy
fang freo fruoc nha mof caI co phan daI, doc kInh cu hon.
TrIu fh dn con ra fruoc IInh cuu ku khoc. on foI fo,
gIa nhn, a hoan du chu fang. Cua nha cung qun vaI
frang.
n ngay fhu bay, Vuong uc, Vuong Nhn dI fhI v
dn dIu, o IaI dy mof ngay. a bon ngay sau NghIm
cong sInh cung fhI o fInh v, my dua con dang Io vIc
fang I bn nha chu em.
Sau khI coI hanh Iy, Tri Trung ngoI voI vo, sap rua
maf, fh fhy nguoI vu em cua TrIu fh dua mof nguoI
dy fo fay bung mof caI qua hop va mof caI goI dn fhua:
- Thim haI nghe fIn bac da v, nhung v co fang khong
sang duoc. Nhn co bo ao qun va my Iang bac Ia cua
chu haI dan dua bIu bac, va xIn bac sang.
NghIm cong sInh mo ra xem fh fhy haI caI ao doan
moI fInh, voI haI fram Iang bac, frong Iong mung ro, quay
IaI bao vo dua ra fam phn bac fhuong cho mu vu va noI:
- Nho noI IaI voI fhim haI foI co IoI cam on. ToI se sang
ngay by gIo.
Chuyn Iang nho 129
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Sau khI vu em va nguoI dy fo da dI, y fhu ao qun va
fIn bac roI hoI vo fh bIf rang vo va bon con du duoc
qua bIu. Con caI nay fh chI danh rIng cho y fhoI. HoI
xong y fhay khan ao, mang mof caI ao vaI frang co fhaf
Iung vaI va sang nha TrIu fh. n fruoc IInh cuu, y ho
my fIng chu haI khan khan roI Iay haI Iay. TrIu fh
mang ao fang ra Iay fa. IaI goI dua con ra Iay bac roI vua
khoc vua noI:
- Chung foI fhf kho! Nha foI nua duong bo chung foI.
Nay chau hoan foan nho cy bac Iam chu!
NghIm cong sInh noI:
- Thim haI, nguoI fa aI cung co so. Chu haI nay quy fIn
roI. Nhung fhim fh dang con chau dy, phaI Io nuoI nng
no, buon Iam g7
TrIu fh cam on moI vao fhu phong an com, IaI cho moI
haI cu dn fIp.
Mof Iaf haI cu dn, Vuong uc noI:
- uong chau fhuong ngay fhn fh frang kIn. Iam
sao dof nhIn IaI mac bnh khong dy duoc7 Chung foI chi
fhn ma khong duoc fhy maf, fhf Ia rf buon!
NghIm cong sInh noI:
- Nao co rIng g haI cu. Ngay foI Ia anh em ruof dy
ma cung khong fhy maf fruoc khI mf! Nhung xua da co
cu: Io vIc cong qun vIc fu, Io vIc nuoc qun vIc
nha. Chung fa Ia bon phaI Io vIc khoa cu frIu dnh. ToI
Ngo Kinh Tu 130
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
va cac cu phaI Io vIc frIu dnh, con vIc fu fh cung
danh sao Iang, v vy ma khong ay nay g.
Vuong uc noI:
- ac o fInh dn nua nam dy nhI7
NghIm cong sInh:
- Vng! ChI v fruoc dy ong Chu, Iam gIam khao chm
foI do, co nguoI ba con nha o fInh, Iam frI huyn o Sao
huyn, cho nn foI In fInh fham. Khong ngo moI gap ma
nhu nguoI quen da Iu, ong fa gIu foI IaI my fhang, IaI
muon kf fhong gIa voI foI. HaI ba In muon ga co con gaI
fhu ba cho fhang haI nha foI.
Vuong Nhn noI:
- Ong In fInh fh o nha ong fa sao7
- ToI o nha ong Truong TInh TraI. Ong fa fruoc cung da
Iam frI huyn va Ia chau cua cu Thang. ToI bIf ong fa
khI cung an fIc o nha cu Thang, cho nn quen nhau. VIc
fhong gIa voI nha cu Chu du do ong fa xp daf ca dy.
Vuong Nhn noI:
- Co phaI ong fa nam nao cung ong Pham nao dy dn
huyn khong7
NghIm cong sInh noI:
- ung dy.
Vuong Nhn IIc maf nhn anh noI:
Chuyn Iang nho 131
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Nay anh, anh co nho vIc ho sInh su voI nhung nguoI
HoI gIao khong7
Vuong uc cuoI nhaf.
Ruou bung In, ho vua uong vua noI chuyn, Vuong uc
noI:
- Nam nay cu Thang khong chm fhI.
Vuong Nhn noI:
- Anh khong bIf sao7 V In fruoc dy cu chm do cu
nhn, foan Iy fhu van chuong cu rich khong hop fhoI, cho
nn In nay cu khong chm fhI. Nam nay quan fruong
foan Ia fIn sI fre fuoI, chuyn Iy nhung nguoI faI gIoI v
van chuong.
NghIm cong sInh noI:
- CaI do khong phaI. Co faI fhI cung phaI co phep fac,
nu ma khong fheo du baI, vIf bua baI fh faI nang g!
Nhu ong Chu fhy cua foI fhf Ia nguoI fInh doI. Ong Iy
aI hang nhf Ia du nhung nguoI vIf van co I IoI ca.
Nam nay IaI cung nhung nguoI nay du fhoI.
NghIm noI fh v haI anh em Vuong du b ong Chu
cho do vao hang fhu haI. HaI nguoI hIu y, ben fhoI khong
ban nua.
TIc ruou sap xong, ho IaI ban vIc quan ngay fruoc:
- Cu Thang da noI gIn, may ma duong y fhu xp on
fhoa.
NghIm cong sInh noI:
Ngo Kinh Tu 132
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- o v chu haI Iam saI! ToI o nha fhI chI noI voI cu
Thang mof cu Ia haI dua Vuong TIu Nh, Hoang Mong
Thong co gay duI cung chu fhoI! Mof nguoI huong fhn
ma IaI d cho bon bach finh Iam bua baI nhu fh a!
Vuong Nhn noI:
- VIc g cung gIu dao duc mof chuf fh phaI hon. Maf
NghIm cong sInh do nhu gc.
Ho cung nhau uong my chen ruou, fh vu em b cu
be vao:
- Thim hoI bac va haI cu bao gIo fh chon7 Khong bIf
nam nay huong mo phia nao IoI, co nn cung chon noI mo
fo hay fm df khac7 Nho bac ban ho gIup voI haI cu.
NghIm cong sInh noI:
- Nho noI voI fhim rang fa khong o nha Iu. Ta con phaI
In fInh Io dam cuoI cua fhang haI voI con gaI cu Chu. Con
vIc cua chu o nha fh cu nho haI cu Io IIu. Chon voI fo
fIn fh khong duoc, nn fm df khac. oI fa v hay ban.
NoI xong dung dy chao. HaI nguoI kIa cung ra v.
VaI ngay sau qua nhIn NghIm dem con fhu haI cua
mnh In fInh. TrIu fh o nha frong nom vIc nha. Thf
Ia fIn nhu nuI, gao dy kho, foI fo dong duc, fru ngua
hang dan, huong phuc sung suong vo cung. Khong ngo ong
froI khong co maf, khong gIup nguoI fhIn. ua be In
du mua, fhy fhuoc du bao mac chung nguy hIm.
Thuoc dung f gIac, hoang IIn, rang nguoI, nhung khong
Chuyn Iang nho 133
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
an fhua. TrIu fh voI vang chay dI khn vaI fhn phf,
nhung du vo hIu. Sang ngay fhu bay dua be bu bm
frang freo kIa chf. TrIu fh In nay khoc Ioc hon Ia In
ba chinh mf, con hon ca In chong chf, khoc dn khI
khong con nuoc maf. Khoc dn ba ngay ba dm moI dem
chon. ao nguoI nha moI haI ong cu dn ban. Th muon
Ip dua con fhu nam cua NghIm cong sInh Iam fhua fu.
HaI ong cu chn chu noI:
- VIc nay chung foI khong fh ca quyf duoc. Va chang
ong bac con chua v nha, con Ia con ong fa, cn phaI co
ong fa bang Iong, chung foI quyf dnh sao duoc.
TrIu fh noI:
- Nha foI IaI co if fIn cua. Nay dua con fraI cua foI da
mf, foI Io khong co aI Iam chu, vIc Ip fu Ia vIc khong
fh hoan duoc. Khong bIf bao gIo fh bac y v7 ua chau
fhu nam o canh nha nam nay muoI haI fuoI, nu foI Ip
fu chau y fh aI cung chac foI cham soc Io Iang cho chau
chu dao. Me cua no nghe noI fh chac cung ki ca haI fay.
KhI bac v chac cung khong noI nang g. Cac cu sao IaI
khong gIup duoc7
Vuong uc noI:
- ThoI duoc, chung foI cung qua nha noI ho mof chuf.
Vuong Nhn noI:
- Sao anh IaI noI fh, vIc Ip fu Ia vIc h frong, chung
fa Ia nguoI ho ngoaI, fh quyf dnh caI g7 Nay nu co Io
Ngo Kinh Tu 134
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
gp nhu vy fh haI nguoI chung fa se vIf if chu, co co
fh nho nguoI dI ngay dm nay In fInh dua cho ong fa d
ong fa v ban.
Vuong uc noI:
- Nhu fh fh fof nhf! Sau nay ong fa co v fh khong
noI vao du.
Vuong Nhn Iac du noI:
- Anh noI fh d roI xem!... Nhung khong co cach g
khac.
TrIu fh nghe noI khong bIf Iam fh nao, chI co cach
vIf mof phong fhu nho nguoI nha Ia IaI Phu dI ngay dm
In fInh moI NghIm cong sInh.
IaI Phu In fInh hoI cho o cua NghIm, fh bIf y o
duong Cao . n noI fh fhy bon nam nguoI doI mu do
fay cm roI dung ngoaI cua. IaI Phu so qua, khong dam
vao. ung mof hoI fhy nguoI dy fo cua NghIm Ia Tu
u Tu dI ra dua y vao. I vao frong nha fhy mof caI
kIu gm, bn kIu co d mof caI fan, o frn co mof caI
fhIp frn d chuc vu cua NghIm. Tu u Tu vao moI
NghIm ra. NghIm du doI mu sa, mnh mac ao I, chn
dI gIay den d frang.
IaI Phu dn fruoc cuI du dua fhu.
NghIm nhn fhu xem xong noI:
- Ta bIf roI! Nhung cu haI cua fa hIn nay co vIc vuI,
may hay cu ngoI doI dy da.
Chuyn Iang nho 135
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
IaI Phu xuong bp, fhy o duoI bp nguoI fa dang Io
don fIc. Phong co du o frn Iu frang hoang mau xanh,
mau Iuc. IaI Phu khong dam In. oI dn Iuc maf froI x
v fy, cung khong fhy mof nguoI fhoI sao nao dn. Cu
haI du doI mu vuong moI, mac ao hong, frn du caI hoa,
dI dI IaI IaI, xem bo nong ruof. Cu hoI bon fhoI sao sao
khong aI dn ca. NghIm ngoI frong phong khach goI Tu
u Tu mau mau dI goI bon fhoI sao dn, fh Tu u Tu
noI:
- Hom nay Ia ngay fof. Co nhIu dam cuoI cho nguoI fa
fam dong cn bac, ho cung khong dI. Ong chI cho ho co
haI dong cn bon phn IaI bof ho dI haI phn, roI bao phu
Truong baf ho dn, fh doI nao ho IaI dn. Khong bIf hom
nay ho dang dI fhoI o nhung nha nao7 y gIo fm Iam sao
ho dn duoc7
NghIm noI gIn noI:
- o cho! My dI ngay! V ma chm fao va vao maf!
Tu u Tu buoc ra cau nhau:
- Tu sang dn gIo, khong cho an mof mIng com! Kheo
bay fro fhoI fha!
NoI roI, IaI dI.
n khI den fhap roI vn chua fhy Tu u Tu fro v.
NguoI ruoc kIu co du va nhung nguoI mang mu den,
vIn do IaI gIuc gIa cuong quyf.
O frong nha khach co nguoI noI:
Ngo Kinh Tu 136
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- ThoI bf ff phaI doI nguoI fhoI sao! CIo fof da dn fa
dI don co du dI fhoI.
Va phe phy caI quaf dung dy. on nguoI doI mu den
vIn do dI du. IaI Phu chay fheo kIu dn nha ho Chu.
Nha khach cua Chu rf Ion, fuy den Iong da fhap nhung
ngoaI sn vn con foI mo mo. O dy vn khong fhy nguoI
fhoI sao du ca. ChI fhy bon nguoI doI mu den vIn do,
goI nhau frong bong foI gIua sn. IaI Phu fhy fh, bao
ho fhoI goI nhau.
Trong nha ong Chu co nguoI ra noI:
- Nho fhua voI ong NghIm, chua co ken frong fh kIu
chua dI, co ken frong fh kIu moI dI.
ang Iuc on ao fh Tu u Tu dua ban nhac haI nguoI
dn. Mof nguoI fhoI fIu, mof nguoI danh frong, danh va
fhoI Ion xon chang fhanh m dIu g. NguoI nghe nhn
cuoI khong duoc. Nha ho Chu on ao mof hoI, nhung roI
cung danh d cho co du dI. Co du v nha fraI, vIc
khong cn noI nua.
Sau muoI ngay, NghIm goI IaI Phu va Tu u Tu
fhu haI chIc fhuyn dI Cao Yu. Thuyn nay Ia fhuyn
cua nguoI fhuoc huyn Cao Yu. Thu haI fhuyn Ion, gIa
bac Ia muoI haI Iang, dn noI moI fra fIn. Mof fhuyn cho
co du, chu r. Mof fhuyn fh NghIm ngoI. NghIm chon
ngay fof fu bIf fhong gIa IaI muon caI baI chu vang Sao
huyn chinh duong, mof caI baI fuc fInh, hoI f
|1)
bang
phn frang, bon caI dao gIaf o frn fhuyn. IaI con goI
Chuyn Iang nho 137
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
mof bon nhac danh fhanh Ia, mang Iong, cu nhac d fIn
xuong fhuyn. NguoI cheo fhuyn so sf, hf Iong Io san
soc, suof doc duong khong dam noI nang g.
Hom y sap dn huyn Cao Yu, cach chung haI ba
muoI dam, NghIm cong sInh ngoI frn fhuyn, dof nhIn
du quang maf hoa, mIng mua ra foan dom xanh. IaI
Phu va Tu u Tu moI nguoI mof bn vuc dy. NghIm
chI so nga noI:
- Chf mf! Chf mf!
NghIm bao Tu u Tu nu cho y mof if nuoc nong va
d y nam xuong. Tu u Tu voI vang nu nuoc voI my
nguoI cheo fhuyn, roI dem nuoc vao khoang fhuyn.
NghIm cong sInh Iy cha khoa mo ruong Iy do hon muoI
mIng keo haf dao, an my mIng, roI bop vao bung, danh
ram haI caI, roI fhy khoe ngay. Con mof if keo d sau
khoang hoI Iu khong ngo dn. NguoI IaI qua fhem, fay
fraI gIu IaI, fay phaI Iy fung mIng mof bo vao mIng.
NghIm gIa vo khong fhy.
Mof Iaf fhuyn dn bn, NghIm bao IaI Phu goI ngay
haI kIu dn d dua cu haI va co du v nha fruoc. IaI
goI nhung nguoI o bn mang ruong hom In va dem ff ca
Ngo Kinh Tu 138
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|4) Cac quan ngay xua Jt Ju cung co nguot mang bat Jt truoc 8ao
buycn cbinb Juong /a quan buycn 8ao, tuc tinb /a ycn /ng,
b6t tt /a tranb ra nbu tbc Jc cbo nbn Jn btct. Ngbtcm c6ng
stnb kb6ng /am quan nbung muon bat cua quan buycn, Jo cung
/a m6t Jc Jtcm cua Ngbtcm.
hanh Iy In bo. Chu fhuyn va my nguoI cheo fhuyn dn
doI fIn fhuong. NghIm quay IaI vao fhuyn, gIuong maf
nhn quanh mof Iuof, va hoI Tu u Tu:
- Thuoc cua fao o du roI7
- Thuoc nao7
- CaI fhuoc fao vua an xong, ro rang Ia d o man
fhuyn, du IaI!
NguoI IaI fhuyn noI:
- Co phaI my mIng keo haf dao y khong7 ToI fuong
ong khong dung nn foI man phep an mf roI!
- n kIa! Cha cha! Anh bIf no Iam bang g khong ma
an7
NguoI IaI fhuyn:
- Keo chang qua Ia Iam bang qua nhn, hof dao, duong,
bof m chu g7
- o cho! Ta hang ngay mac chung chong maf, mf
my fram Iang bac moI ch duoc IIu fhuoc nay. Sm Ia
do cu Truong Iuc Iam quan o Thuong ang mua v, hoang
IIn Ia do cu Chu Iam quan o Tu Xuyn dem v. May Ia
do khon! Tru af CIoI an nhn sm fh bIf muI g. NoI
d Iam. Keo haf dao! Keo haf dao! My mIng vua an dy
khong bIf mf my muoI Iang bac roI, may an mf ca
fhuoc cua fao roI! Sau nay fao mac chung chong maf, Iy
fhuoc o du7 o khon! May gIf fao!
Chuyn Iang nho 139
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Y goI Tu u Tu IaI mo frap Iy fhIp ra vIf, dem fn
nay dn phu cu Thang, danh vaI muoI roI da sau hay ban!
NguoI cm IaI hoang so, nhan nho noI:
- ToI an fhy no ngon ngof, khong bIf Ia fhuoc fuong
Ia keo.
NghIm cong sInh noI:
- IaI keo! IaI keo! Tao faf cho mof caI by gIo!
NghIm vua noI vua Iy fhIp ra vIf dua cho Tu u
Tu. Tu u Tu voI vang chay In bo. Nhung nguoI khun
hanh Iy gIup chu fhuyn can ngan NghIm. Nhung nguoI
frong haI fhuyn du Io so.
MoI nguoI noI:
- Cu NghIm! Thuc ong fa da Iam by, an mf fhuoc
cua cu, nhung ong fa Ia nguoI cung kho, nu ban ca
fhuyn dI cung khong Iy g du my muoI Iang d dn cu.
y gIo ma co dem In huyn, fh ong fa chu sao noI. Nay
xIn cu Iam on bo qua dI cho.
NghIm cong sInh IaI cang gIn du dIn cuong.
My nguoI khun hanh Iy IaI noI voI nhung nguoI frn
fhuyn:
- VIc nay Ia do nguoI frn fhuyn ong Iam saI. Nu cac
ong khong doI fIn fhuong fh ong NghIm da In kIu ma
dI roI
|1)
. ChI v cac ong gIu ong fa IaI, nn ong fa moI hoI
Ngo Kinh Tu 140
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Cu nay not Jung tm /i cua Ngbtcm.
dn fhuoc! y gIo bIf IoI o mnh fh phaI dn cuI du xIn
IoI ong fa dI. Cac ong da khong dn duoc fhuoc ong
NghIm fh doI nao ong NghIm IaI fra fIn cho cac ong
nua.
MoI nguoI baf nguoI IaI fhuyn cuI du my caI.
NghIm cong sInh quay IaI noI:
- ThoI duoc! Cac ong da noI fh fa cung fha cho. Ta con
phaI Io vIc vuI cua cu haI! Hay d no do da! No co chay
dang froI du ma Io!
Mang nhIc xong NghIm In kIu. NguoI mang hanh
Iy va foI fo dI fheo.
NguoI cho fhuyn fro maf nhn ho dI.
NghIm v dn nha, bao con gIaI va con du ra Iay fo
fIn. IaI bao vo ra cho ho cung Iay. Vo o frong nha dang
con Ioay hoay. NghIm hoI:
- n caI g fh7
- Ong khong bIf nha fa chf nhu caI hu a7 ChI co mof
caI phong kha rong fhoI. Con du moI v IaI con nha daI
gIa fh phaI o dy chu7
- O! Ta finh ca roI fhf ba Ia mu! Nha chu haI cao rao
rong raI, o dy khong duoc sao7
- Nha cua nguoI fa Iam sao nguoI fa IaI cho con ong o7
- Chu haI khong cn Ip fu a7
- Khong duoc, fhim da xIn dua con fraI fhu nam roI.
Chuyn Iang nho 141
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- No co quyn g dy! No Ia nguoI fh nao! Ta Ip fu
cho chu haI fh can g dn no.
Vo nghe vy khong hIu g. ChI fhy TrIu fh cho
nguoI nha dn noI:
- Thim haI fhy bac v, moI bac sang noI chuyn. HaI
cu du o bn y ca.
NghIm IIn qua fhy Vuong uc, Vuong Nhn. Sau khI
chao hoI qua Ioa, y bao gIa nhn:
- Quef don caI nha gIua, ngay maI cu haI va co du
dn o!
TrIu fh nghe fh fuong rang y muon TrIu fh Ip
nguoI con fhu haI Iam fhua fu, nn noI voI cac ong cu:
- Nay cu. ac vua noI caI g vy7 Nu chau du sang
fh Ie fu nhIn Ia phaI o nha sau, foI phaI o nha fruoc nhu
cu, nhu fh moI frong nom duoc no. TaI sao IaI bao foI
sang nha sau7 Con du o gIan gIua, me chong IaI o gIan
bn, fh con froI df nao nua!
Vuong Nhn noI:
- ung hoang hof, d xem ong fa noI fh nao! Co nhIn
Ia phaI ban dnh chu.
NoI xong dI ra, ban voI nhau my cu, roI uong fra. Mof
nguoI dy fo nha ho Vuong IaI noI:
- Co nguoI ban hoc doI o nha d dI hop Iam van.
HaI nguoI ben cao fu ra v.
Ngo Kinh Tu 142
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
NghIm cong sInh fro IaI, ngoI frn mof caI gh, goI
muoI my nguoI nha dn bao:
- Cu haI cua fa dn maI sang an fhua fu, fuc Ia ong
chu moI cua bay, bay cn phaI hf Iong hu ha. Co TrIu
khong co con caI fh cu haI chI xem Ia fhIp cua cha fhoI,
khong co Ii do g ma gIu Iy nha gIua. NoI voI bon a hoan
don dep haI gIan phong, don do dac co fa sang do d danh
nha gIua cho cu haI o. cho haI bn khoI hIm nghI
nhau fh cu haI se goI co Ia co, co goI cu haI Ia ong
va goI co du Ia ba. Mof haI hom nua co du dn o fh
TrIu fh phaI ra vaI chao fruoc. Sau do cu haI moI dap
I. Chung fa Ia con nha huong fhn, vIc I nghI khong
fh bo qua duoc. Chung bay phaI Io vIc ruong nuong nha
cua, IoI IaI bao nhIu finh foan so sach cho xong roI phaI
dua frnh, fa se xem xef kI cang fruoc khI gIao cho cu haI
kIm fra. Khong duoc Iam nhu Iuc chu haI con song, cu
gIao ff ca cho nang hu va cu d chung bay Iam g fh
Iam. Tu ray v sau h doI fra caI g fh fa danh cho moI
dua ba muoI gy, va saI dn dn cu huyn Thang baf fra
fIn dy
|1)
.
MoI nguoI vng da, NghIm fro v nha.
Chuyn Iang nho 143
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Mtcu ta nbn ct Tri Trung, m6t tcn nbo si btcn tbanb cuong bao
rt btcn tbuc, tu cu cbt cu xu banb J6ng, tt ca Jcu ttcu btcu cbo
bang nguot mu6n Jua cao tbc /uc pbong ktcn Jc boc /6t nbn
Jn.
on gIa nhn fraI gaI cu nghe IoI NghIm baf TrIu fh
phaI don phong, TrIu fh chuI mang mof frn, ho khong
dam Iam g, v hang ngay ho da fhy TrIu fh Iam mua
Iam gIo. on nay IaI keo nhau vao phong ban:
- Ong bac noI nhu vy chung fa dam fraI sao duoc7 V
fhuc ra ong fa Ia chu. Nu ong fa noI gIn fh chung fa
Iam fh nao7
TrIu fh khoc froI, ku df, vua khoc vua mang, Iam
on ao ca dm. Hom sau dI kIn In huyn, vua gap Iuc frI
huyn Thang o cong duong nn dn ku oan. TrI huyn
bao vIf don In. Hom sau cho chu MoI ho hang dn phn
xu va phuc frnh.
TrIu fh don fIc moI fruong foc Ia NghIm Chn TIn
Ia nguoI gIu khoan cua khu muoI haI frong fhanh va ho
hang dn. Nhung ff ca ho hang hang ngay vn so
NghIm. Chn TIn dn dy chI noI:
- ToI fuy Ia fruong foc, nhung vIc nay Ia vIc rIng,
chu khong phaI vIc ho, foI chI co fh noI voI quan nhu
vy fhoI.
HaI nguoI cu Ia Vuong uc, Vuong Nhn ngoI nhu
fuong go, khong bIf noI g. NguoI ban gao Ia TrIu Iao
Nh va nguoI fhuf b Ia TrIu Iao Han, fhuong ngay
khong duoc aI quy frong, moI In muon noI fh maf
NghIm IaI frung frung nhn va mang af dI nn ho khong
dam fho ra mof cu. HaI nguoI fu an uI:
Ngo Kinh Tu 144
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Co no hang ngay chI Io kinh frong anh em ho Vuong,
xem fa khong ra g. Chung mnh khong co Ii do g Iam ong
NghIm mf Iong. Vuof ru hum Iam g7 Tof hon Ia
dung noI nang g ca.
TrIu fh o sau bnh phong cuong cuong nhu con kIn
frn noI nong, fhy moI nguoI dn khong noI nang g, IIn
hoI y cu uong Chn TIn va dem chuyn ngay xua ra k,
k roI IaI khoc, khoc roI IaI k.
NghIm cong sInh nghe vy khong chu noI noI:
- CaI con dI nay Ia con nha bn fIn! Chung fa hang
nguoI cao quy du co caI IoI fh nay! May ma fru fuc fao
fh fao keo du ra danh mof frn, roI ga quach cho fhang
nao dI cho xong!
TrIu fh IaI cang khoc mang gIa. Tf ca Iang xom du
nghe. Th muon xong ra nam Iy xe Iao NghIm nhung
dy fo gaI gIu IaI.
MoI nguoI fhy vIc khong hay, daf NghIm v. RoI moI
nguoI v nha.
Ngay sau ho ban nhau Iam ban phuc frnh quan.
Vuong uc, Vuong Nhn noI:
- Iam nguoI hoc hanh, khong ban vIc kIn fung.
Va khong chu ki fn vao fo phuc frnh.
NghIm Chn TIn chI co cach noI nuoc doI:
Trtcu tbt /a tbtcp Ja Juoc /p /am co cbinb. Vtcc Jo co
tbuc. Nbung Ngbtcm c6ng stnb cbo /a kb6ng Jung /ut
Chuyn Iang nho 145
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
kb6ng cbo con got bng mc tb cung co /i. Nbo quan xct
xu.
TrI huyn Thang von Ia con mof nguoI fhIp, fhy fo
phuc frnh fh noI:
- Iuf I daf ra Ia mof vIc, nhung cof Ia fhun nhn
fnh. Anh cong sInh nay kheo Iam chuyn!
en ph: Trtcu tbt Ja /am co cbinb r6t tb kb6ng xcm
/a tbtcp nua. Ngbtcm c6ng stnb kb6ng mu6n cbo con mnb
tbua tu, cy tuy y Trtcu tbt mu6n /p at tb /p.
NghIm cong sInh xem IoI ph nay du nong nhu Iua,
IIn vIf don In phu. TrI phu cung co nguoI fhIp, cho do
Ia vIc vaf, gIao cho frI huyn Cao Yu xef. KhI frI huyn
xef du duoI cu chuyn fh ph: nbu /ot trnb truoc.
NghIm IaI cang fuc, d don In quan An saf. An saf
ph: Vtcc nbo mon, gtao cbo trt pbu ca trt buycn xct.
NghIm khong bIf Iam sao, dof nhIn nho:
Chu hoc dao Ia cung ho voI ong Chu fhong gIa cua fa,
fa phaI In kInh dem vIc nay fm Chu hoc dao o bo ma
nop don kIn moI ra Ie. Cbt nbn cbuycn Jt nay /am cbo.
kc tuc nbo /at cbtcm cao kboa, nguot anb tun J6 /cn
tbuong Jc.
Muon bIf NghIm cong sInh kIn cao co duoc chun y
khong, hay doI hoI sau phn gIaI.
Ngo Kinh Tu 146
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
HI TH BAY
Pbam boc Jao kbao bacb bao on tby,
Vuong ctcn ngoat o trtcu Jat ngbia ban.
NghIm cong sInh dem vIc Ip fu In kIn o huyn, o
phu du fhua. Quan khong xef dn, y chI con cach dI In
kInh, fuong du rang co fh mao nhn Ia ba con voI Chu
hoc dao d nho ong fa. Nhung In dn kInh fh bIf fIn
Chu hoc dao da duoc bo Iam fu nghIp Quoc fu gIam. Y
ben IIu mang vIf mof caI fhIp d Ia fhong gIa nho
nguoI dy fo dua vao. Chu TIn xem frong Iong nghI hoac,
v mnh khong co nguoI fhong gIa nao fn nhu fh ca.
ang frm ngm suy nghI fh mof nguoI nha dua vao mof
caI fhIp chI vIf haI chu Pham TIn. Chu TIn nho dy
Ia nguoI mnh da Iy do o Quang ong, nay da fhI do o
fInh, In kInh fhI hoI. Chu TIn ben bao moI ngay vao.
Pham TIn vao, mIng chao roI rif, cu sup xuong Iay
maI. Chu TIn gIo haI fay ra do dy, moI ngoI va hoI ngay:
- Cung dong huong voI anh co aI ho NghIm do cong
sInh khong7 Ong fa vua moI dua fhIp vao dy, fu xung
Chuyn Iang nho 147
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Ia fhong gIa voI fa. NguoI gIu cua hoI fh ong fa bao Ia
nguoI Quang ong, nhung fa khong co aI Ia fhong gIa o
dy ca.
- Con vua fhy ong fa. Ong fa nguoI huyn Cao Yu,
fhong gIa voI nguoI cung ho Chu nhu fhy, nhung khong
bIf co Ia ba con cua fhy khong7
- Tuy cung Ia ho Chu dy nhung khong phaI ba con g
hf!
Chu TIn ben bao nguoI dy fo:
- May ra noI voI ong NghIm cong sInh kIa rang quan
bn vIc cong khong muon gap va fra fhIp IaI cho ong fa.
NguoI dy fo vng da dI ra.
Chu TIn noI voI Pham TIn:
- Truoc dy fa xem bang fInh Quang ong fhy anh do
cao, fa mong doI gap anh ngay o kInh. Khong ngo maI dn
nay anh moI vao fhI. Sao IaI chm fh7
Pham TIn k IaI vIc mnh phaI chu fang me.
Chu buI nguI noI:
- Anh hoc vn suc fich, fuy co Iu ngay In dn, nhung
In nay fhI hoI fh nhf dnh do. Va IaI, fa vn fhuong
khen anh voI cac quan co fh Iuc o dy, nn aI cung muon
Iy anh Iam mon ha. Anh cu yn fm v nha fro xem IaI
van chuong cho kI. Nu fIn bac co fhIu fhon doI chuf fh
fa san Iong gIup cho.
- Con suof doI xIn doI on fhy.
Ngo Kinh Tu 148
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Pham TIn noI chuyn mof Iaf, o IaI an com roI fu bIf.
ThI hoI xong, qua nhIn Pham TIn do fIn sI, duoc bo
Iam ngu su. VaI nam sau, khm mang ra Iam gIam khao
o Son ong. Ngay duoc Inh ra dI, Pham TIn dn gap
Chu TIn, Chu TIn noI:
- Son ong fuy Ia qu huong fa, nhung fa khong co g
Iam phIn anh. Ta chI nho fhoI day hoc o Iang, co mof dua
hoc fro Ia Tun MaI, by gIo bay fuoI. Nay da hon muoI
nam fh chac no da Ion. Nha no Ia nha cay cy, khong
bIf hoc hanh da kha va da dI fhI chua. Nu no fhI fh
anh Iuu y ho cho. Co cho nao kha fh Iy no do, do Ia dIu
fa mong uoc.
Pham TIn nghe vy ghI nho dInh nInh, y dI dn Son
ong nhm chuc. VIc fhI cu keo daI hon nua nam, sau do
moI dn uyn Chu. Thi sInh fh dong, o ca ba nha, Iam
y qun mf IoI dan cua Chu. Ngay sap cong bo kf qua,
y suc nho:
- Ta Iam an nhu fh nay a! Thy fa bao fa Iuu y dn
fn Tun MaI o huyn Vn Thuong. Ta du dam fraI IoI.
Thf Ia Io dnh qua.
Pham TIn ben voI vang gIo danh sach fhi sInh ra xem
mof Iuof, khong fhy co fn Tun MaI, y IaI do ff ca sau
fram quyn fhI hong o cac phong ra, xem fung quyn mof,
vn khong fhy quyn nao Ia cua Tun MaI hf.
Iong y buon ba noI:
Chuyn Iang nho 149
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Vo Ii! No khong fhI sao7
Pham TIn IaI nghI:
- Nu fn no o dy ma fm khong ra fh maI sau con
maf muI nao nhn fhy fa nua. Ta phaI xem kI! u maI
co hoan cong bo kf qua cung duoc.
Trong bua an voI nhung nguoI mac khach
|1)
. Pham TIn
chI nghI dn vIc y khong sao yn fm duoc, nhung mac
khach cung v vy ma bon chon khong yn.
Mof nguoI mac khach fre fuoI fn Ia Cu Canh Ngoc noI:
- Thua ngaI, vIc nay gIong nhu mof vIc cu. My nam
fruoc, co mof ong duoc cu dI chm fhI o Tu Xuyn. Mof
hom ong fa dang uong ruou voI ong Ha Canh MInh, Iuc
ruou say ong Canh MInh noI Ion: Van chuong o Tu Xuyn
nhu To Thuc
|2)
fh dang xp hang fhu sau. Ong fa nho IoI
noI do. a nam sau, ong fa roI bo Tu Xuyn fro v. Cap
ong Ha, ong fa noI: Con dn o Tu Xuyn ba nam, fm
khap noI nhung khong fhy aI Ia To Thuc dI fhI ca, co Ie
Ia ong fa franh khong dI fhI chang7
Canh Ngoc noI xong, Iy ong fay ao che mIng cuoI, roI
IaI noI:
- Khong bIf Chu fu nghIp noI voI ngaI v vIc Tun
MaI frong fruong hop nao7
Ngo Kinh Tu 150
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Mac kbacb. Nguot gtup ctcc.
|2) T6 Tbuc /a 6ng Pba, m6t tbt bao /on nbt Jot T6ng.
Pham TIn Ia nguoI fhuc fha, khong hIu y noI dua nn
cau may:
- Nu van chuong To Thuc kem, fm cung khong ra fh
fhoI! Chu Tun MaI Ia nguoI fhy hoc bao foI cf nhac,
fm khong duoc fhf khong fIn chuf nao
|1)
.
Mof nguoI nhIu fuoI Ia Nguu o Y noI:
- NguoI huyn Vn Thuong a7 Sao khong dem my chuc
quyn cua nhung nguoI do ra ma xem7 Nu van ong fa
kha fh da Iy do fruoc roI cung nn.
Pham noI:
- PhaI dy, phaI dy!
Pham voI vang xem IaI muoI my quyn nhung nguoI
da Iy do. KhI xem kI fh fhy nguoI dung du Ia Tun
MaI. Pham fhy fh vuI mung no may, no maf. ao nhIu
buon ba ca ngay mf du hf.
Hom sau doc danh sach nhung nguoI fhI do. Truoc fIn
doc fn nhung nguoI do fu faI, roI dn hang nhf, hang
nh, hang ba. oc dn hang fu, fh nguoI dung du Ia MaI
Cuu o huyn Vn Thuong dang quy nghe doc van mnh.
Pham Iam ve gIn noI;
- Van chuong Ia ngh nghIp chinh cua nguoI do fu faI,
faI sao van chuong anh IaI kem fh nay. Th Ia ngay
fhuong anh khong Io dn cong vIc cua mnh, chI nghI vIc
Chuyn Iang nho 151
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Ca bat 6ng quan cbm tbt Jcu kb6ng btct T6 Tbuc /a at.
du du. Ta dnh cho dung bef, nhung nay khoan hong chI
chIu I phaf roI ma fhoI.
|1)

MaI Cuu noI:
- Con hom y mac bnh, nn van chuong Ion xon. XIn
fhy Iam on bo qua cho!
- TrIu dnh co phep, fa cung khong Iam sao duoc. Ta
huu du, keo ra gh, danh fheo dung phep fac cua frIu
dnh!
NoI xong, mof nguoI IoI y ra. MaI Cuu so haI ku In.
- XIn ngaI n maf fhy con ma fha cho con!
- Thy anh Ia aI7
- Ia Chu KhoaI HIn, hIn dang Iam fu nghIp Quoc fu
gIam
|2)
.
- NguoI cung Ia mon sInh cua fhy fa a! Th fh hay
fam fha cho.
Pham TIn ben ra Inh fha cho y. MaI quy fruoc maf,
Pham TIn dan:
- Anh da Ia hoc fro cua cu Chu, IaI cang phaI ra suc hoc
hanh moI duoc. Van chuong nhu fh Iam nhuc ca fhy! Tu
nay v sau phaI co gang ma chua IoI. Ta chm fhI ma con
fhy fh fh quyf khong fha du!
NoI xong fhef:
Ngo Kinh Tu 152
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Nbung tbi stnb nao /am bat kcm co tbc bt Janb.
|2) Mat Cuu mao nbn Cbu Ttcn /am tby mnb mc Ju truoc kta
Ja cbc nbao Cbu Ttcn.
- ua anh fa ra.
y gIo dn Iuof goI nhung nguoI moI do. n huyn
Vn Thuong fh nguoI duoc goI du fIn Ia Tun MaI. Mof
nguoI fhIu nIn o frong dam dong ra nhn quyn. Pham
TIn noI:
- Anh co phaI Ia ban hoc voI MaI Cuu khong7
Tun MaI khong hIu cu hoI y, nn fra IoI khong
duoc. Pham TIn IaI hoI:
- Co phaI anh Ia hoc fro cu Chu khong7
- Cu Ia fhy day vo Iong cho con.
- ung roI! Ta cung Ia hoc fro cu Chu. Iuc fa o kInh v
dy, fhy co dan fa d y dn quyn fhI cua anh. Khong
ngo Iuc fm fh fhy anh da do du. Anh fuoI fre faI cao
nhu vy, fhuc khong phu cong day do cua cu. Tu nay phaI
cham Io hoc hanh moI fIn In duoc.
Tun MaI quy xuong cam fa.
Sau khI da xem quyn xong va fIng frong, fIng ken
dua moI nguoI ra, Pham TIn quay fro vao nha.
Tun MaI vua moI dI ra fh gap MaI Cuu dang dung o
ngoaI cua. Tun MaI hoI ngay:
- Ong MaI! Ong hoc cu Chu bao gIo7
- Anh Ia hu sInh Iam sao bIf duoc vIc do. KhI fa hoc
cu fh anh con chua de kIa ma! y gIo cu dang day o
huyn. NoI day fh foan Ia nhung nha IaI frong huyn.
MaI sau, cu moI xuong Iang. KhI anh hoc fh fa da fhI do
Chuyn Iang nho 153
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
roI, cho nn anh khong bIf dy fhoI. Cu fhich fa nhf v
cu cho fa co van faI, nhung phaI caI khong fheo quy cu.
Vua roI, cu hoc daI ph quyn cua fa cung hf nhu vy.
Ro rang nhung fay sanh van chuong du co y kIn nhu
nhau, khong saI nhau mof soI fo, soI foc. Cu co fh cho fa
do vao gIua hang ba. Nhung nu khong ran day fh khong
fh gap maf, cho nn cu cho fa do vao hang fhu fu, d co
fh ran day va nhac dn chuyn cu Chu, nhn do fo ro
fnh rIng. Anh ma duoc Iy du cung Ia v fh. Chung fa
Ia nguoI Iam van chuong cn phaI bIf y f nh cua nguoI
fa, cho co bo qua.
HaI nguoI noI chuyn suong mof Iaf roI fro v nha fro.
Hom sau ho dn fIn Pham TIn roI fhu ngua cung v
Iang TIf huyn Vn Thuong.
y gIo cu Tun da chf chI con ba me o nha. Tun MaI
v chao me, me mung ro noI:
- Tu khI fhy con mf dI mua mang kem, nha cua
ruong vuon dn dn ban hf; nay con fhI do sau nay co
fh day hoc kIm fIn sInh song.
Thn Tuong Phu da gIa, cung chong gy IaI mung. Ong
fa cung ban voI MaI Cuu quyn fIn frong Iang d mung
Tun MaI. Quyn duoc haI ba muoI quan fIn va muon am
Quan m d an fIc.
Sang hom y, MaI Cuu va Tun MaI dn fruoc. Hoa
fhuong ra fIp. HaI nguoI vao I Phf, roI vaI chao hoa
fhuong. Hoa fhuong noI:
Ngo Kinh Tu 154
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Mung ong Tun nay da fhI do cao. Thf Ia khong phu
cu Tun ngay xua frung hu Iam nhIu vIc fof doI voI
duc Phf, nn duoc nhIu m duc. Iuc ong hoc o dy con
be Iam, du con d chom.
IaI chI cho haI nguoI xem:
- y Ia caI ban fho song cu Chu!
HaI nguoI xem ban fho, co Iu huong, den sap7 Trn co
baI v chu vang vIf: Bat ct s6ng cua cu Cbu, J6 ttcn si
/am ngu su o Quang 6ng, nay Juoc b6 /am tu ngbtcp
Qu6c tu gtam. n fraI co mof hang chu nho: Dn /ang
Ttct ca tng nbn am Quan Am cung phung fho.
HaI nguoI frong fhy baI v cua fhy mnh, du Iay my
Iay rf cung kinh. Ho IaI cung hoa fhuong dI ra nha sau
xem cho cu Chu day hoc ngay fruoc. Phong o saf me song,
haI canh cua mo foang, bn kIa song Iom dI mof if, bn
nay IaI boI fhm mof if. a gIan nha Iau Iach, nay khong
dung d day hoc nua. CIan bn phaI co mof nguoI o CIang
Ty o, ngoaI cua freo caI bIn:
Trn Hoa Phu, nguoI huu ngan Truong CIang, cu
fIn, xem fuong. Ong nay khong co o nha, nn phong
dong kin. ChI fhy o gIua nha freo mof doI cu doI cua cu
Chu, gIy do v Iu ngay mau da bac fhch. O frn co
muoI chu: ChInh fhn dI sy fhoI, Thu ky nhI Iuf vf
|Ngay fm fhn d cho co hoI; gIu phm hanh Iam guong
moI nguoI).
Chuyn Iang nho 155
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
MaI Cuu noI voI hoa fhuong:
- Chu nay chinh fay cu Chu vIf! Ong khong nn freo o
dy. Ong Iy nuoc Ia dp vao cu doI, boc dI, cf gIu cho
kI
|1)
.
Hoa fhuong vng da, voI vang Iy nuoc Iof doI cu doI.
Mof Iaf Thn Tuong Phu dem moI nguoI dn, an uong mof
ngay moI fan.
a cu Tun dung my muoI quan fIn d chuoc if do
dung, mua vaI du gao, con bao nhIu gIao IaI cho Tun
MaI d Iam fIn an duong dI fhI huong. Nam sau, Tun
MaI IaI do du k fhI du b dI fhI huong. Qua fhf nguoI
faI fh ngay Iuc con fre cung faI. KhI In fInh fhI IaI do
cao. Tun MaI voI vang dn nha mon quan o chinh IInh
chen, mm, mu, co, d In kInh fhI hoI. Tun IaI do fIn
sI d fam danh.
Theo I frIu MInh, aI do fIn sI fh nguoI fa bay ra mof
noI cong duong, ong fIn sI In ngoI o dy va nhung nguoI
fy fhuoc sap hang cuI du.
Trong khI Iam I o bn ngoaI co nguoI dua fhIp vao
noI:
NguoI dong khoa dong huong ho Vuong xIn vao chao.
Tun MaI bao nguoI nha cf don gh, con mnh fh ra
moI vao. Thy Vuong Hu ru foc bac pho dI vao, Vuong
cm fay Tun MaI ma noI:
Chuyn Iang Nho 156
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Chu TIn da bIn fhanh fhn!
- Tnh ban be gIua foI voI ong Ia do froI dnh, khong
phaI nhu fnh dong khoa fhong fhuong.
HaI nguoI chao nhau cung ngoI. Vuong Hu nhac foI
gIc mong ngay xua noI:
- Cho hay foI voI ong du co fn frn bang froI. Sau nay
chung fa cung Iam vIc va co g fh cung gIup do nhau.
Tun MaI fu nho co nho mang mang cu chuyn y
nhung khong ro Iam. Nay nghe Vuong noI moI vo Ie.
en noI:
- TIu d if fuoI may ma duoc cung bang voI fIn sInh,
IaI Ia nguoI dong huong, moI vIc mong fIn sInh chI gIao!
- Ong anh o dy a7
- Vng.
- O dy chf qua, IaI o xa frIu dnh, khong fIn. Khong
dam gIu g ong anh, foI cung co baf an co mua duoc ngoI
nha o KInh. Ong anh cu dn dy o. Nay maI dIn fhi fIn
hon nhIu.
NgoI choI mof Iaf, Vuong ra v. Hom sau, Vuong cho
nguoI mang hanh Iy cua Tun fIn sI dn pho CIang M
d cung o voI mnh. Ngay xuong danh dIn fhi, Tun MaI
do nh gIap, Vuong Hu do fam gIap, du bo Iam chu su.
Sau dy du duoc bo Iam vIn ngoaI.
Mof hom haI nguoI dang ngoI frong nha, fh co nguoI
dua mof fo danh fhIp do frn d Van stnb Trn Lc xtn
cao /ay. O frong danh fhIp co chua Trn Lc tu /a Hoa
Ngo Tu Kinh 157
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Pbu o buycn Nam Xuong Gtang Ty, gtot xcm tuong s6 ca
cu ttcn Ja tung banb Jao o am Quan Am, tat /ang Ttct
buycn Vn Tbuong.
Vuong vIn ngoaI hoI:
- Nay anh, anh co bIf ong nay Ia aI khong7
Tun vIn ngoaI dap:
- Ong fa rf gIoI ngh cu fIn. Ta nho ong fa cu fIn
In hoI vIc cong danh xem sao7
en bao nguoI nha cho moI vao.
Trn Hoa Phu vao. Y frac do nam muoI fuoI, du doI
mu hnh mIng ngoI, mac ao Iua, fhaf Iung fo, ru Iom
dom bac. Thy haI nguoI y IIn chao:
- XIn haI v ngoI d cho ke son nhn nay baI kIn. HaI
nguoI haI ba In nhuong, roI cung ngoI, d y ngoI hang
du.
Tun vIn ngoaI hoI:
- Truoc dy Iuc ong o am Quan m Iang foI, rf fIc foI
khong co dp may duoc gap.
Trn cuI mnh dap:
- Hom do van sInh bIf ngaI dn am. V ba ngay fruoc
Thun uong Iao fo co gIang. NgaI vIf hom y vao gIo
ngo, khac fhu ba, fh co mof v quy nhn dn. Iuc by gIo
ngaI con chua do cao, fhIn co chua fh fIf Io duoc, cho
nn van sInh co franh:
Vuong vIn ngoaI noI:
Chuyn Iang Nho 158
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Phep cu fIn cua ong do aI fruyn7 Ong chI moI duoc
Thun uong Iao fo hay co fh moI duoc ff ca cac v fIn7
Trn noI:
- V fIn nao cung moI duoc. n vuong, khanh fuong,
fhanh hIn, hao kIf, du co fh moI duoc ca. Khong gIu
g haI ngaI, van sInh my muoI nam nay khong hanh dao
o chon gIang ho nua ma chI o noI vuong phu, va o noI nha
mon cua cac v daI fhn. Nho nam Hoang Tr fhu muoI ba,
van sInh cu fIn o nha cu Iuu Iam fhuong fhu bo cong.
Nhn vIc cu Iy Mong uong b bo nguc v fham du vIc
Iam cua Truong quoc cu, nn cu Iuu bao foI cu fIn d
xem may ruI fh nao. Hom y IaI chinh Chu Cong Iao fo
gIang. NgaI ph bon chu Ion ay ngay hf han. ay
ngay sau, qua nhIn cu Iy duoc fha, chI phaI phaf co ba
fhang Iuong. Sau do, cu Iy IaI bao foI cu nhung cu
khong In. V sau In vIf mof baI fho, haI cu sau Ia
M6ng Jcn Gtang Nam tbm mtcu cu, btct at /a kc o ktnb
xua: Nhung nguoI o dy du khong hIu v fIn do Ia aI.
ChI co cu Iy hIu duoc IoI fho IIn dof huong Iay o duoI
df hoI: V vua nao gIang7 y gIo caI buf vIf: Trm
Ia KIn Van hoang d. MoI nguoI so haI, quy xuong Iay.
Cho nn van sInh noI d vuong, fhanh hIn cung co fh
cu duoc.
Vuong vIn ngoaI hoI:
- Ong fhuc cao mInh nhu fh khong hIu co fh bIf
duoc vIc quan fuoc sau nay cua chung foI chang7
Ngo Tu Kinh 159
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Trn Ho a Phu noI:
- CaI g IaI boI khong duoc7 aI pham vIc gIau ngheo,
song chf cua nguoI fa du co fh boI duoc ca. CaI nao
cung ung nghIm phI fhuong.
HaI nguoI fhy noI chac chan nhu fh ben hoI:
- HaI chung foI muon duoc fIn day bao xem vIc Iam
quan nhu fh nao7
- HaI ong fhap huong In!
HaI nguoI kIa noI:
- Hay khoan! Chung fa an com da!
n com xong saI day fo v nha Hoa Phu mang dn mof
mm caf, mof caI sof
|1)
. Tf ca du duoc bay ra, Trn noI:
- HaI v khn nho fhoI!
HaI nguoI khn xong daf sof du vao dy.
Trn IaI Iay, dof mof dao bua d cu fIn xuong. MoI
haI nguoI ngoI haI bn cm sof. Y IaI doc my cu chu, dof
mof dao bua d moI fIn, fh fhy caI sof dn dn chuyn
dong! Trn goI nguoI nha rof mof chen fra roI quy xuong,
haI fay nng chen fra moI fIn uong. Sof ve my vong.
Trn IaI dof mof dao bua bao moI nguoI Im Iang. Tf ca
nguoI nha du ra ngoaI.
Chuyn Iang Nho 160
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Sof: Ngay xua o VIf Nam cung co fuc cu fIn sof. CaI sof dan
bang fre haI du co haI fhanh go d cho haI nguoI cm, sof co
mof caI mo d vIf vao mm gao.
Mof Iaf sau caI sof vIf bon chu Ong cuong ngbc
pban. Vuong vIn ngoaI voI vang bo sof, quy xuong Iay
bon Iay. IaI hoI:
- Khong bIf fIn ong quy danh Ia g7
HoI xong IaI cm sof. Sof chay nhu bay vIf mof hang:
Ta /a Pbuc Ma Jat Jc quan tbanb Jc qun
|1)

Trn o sau cung Iay nhu f sao. IaI noI:


- Hom nay haI v co Iong fhanh moI duoc ngaI gIang
dan, do Ia mof vIc khong d co. Thf Ia phuc cho haI v!
Cn phaI hf suc fon kinh! Nu co chuf g so suf fh foI
khong chu frach nhIm.
HaI nguoI so foaf mo hoI, foc dung nguoc, buong sof Iay
bon Iay. IaI cm sof.
Trn noI:
- Khoan, mm caf nho, so ngaI vIf nhIu khong du, Iy
mof fo gIy ra dy d foI ghI IoI fIn phan!
en Iy ra mof fo gIy, d Trn chep IaI. HaI nguoI IaI
cm nhu Iuc nay. Sof chay nhu bay vIf:
Khen may cong danh Ha hu, be mof canh hoa fuoI
hong. Mf mu song khoI phu frn song. HaI ngay nha vang
Iong frong. ChI noI hoa Iuu mo IoI; von Ia fhIn phu Quy
Iong
|2)
cm saf fy ba gap Ia Iung, mof chen ruou nong
dau bung
|3)
.
Ngo Tu Kinh 161
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Quan Vu fhoI fam quoc.
|2) Quy, Iong: haI v daI fhn doI vua Tun.
VIf xong IaI vIf nam chu Ion fheo dIu fy gIang
nguyf. a nguoI du khong hIu y muon noI g. Vuong
vIn ngoaI noI:
- ToI chI hIu cu du. Cong danh Ha hu Ia doI Ha
hu moI nguoI cay nam muoI mu va nop fhu cong, y noI
foI cung nam muoI fuoI fhI do cong sInh. Nhu vy Ia
nghIm. Con my cu duoI fh foI khong hIu g ca.
Trn noI:
- NgaI khong co Iua aI bao gIo! Ong cu nho Iy sau nay
se nghIm. Trong baI fho co cu ThIn phu Quy Iong fuc
Ia ong se Iam maI dn T fuong.
Vuong nghe noI dung y cua mnh frong Iong vuI suong.
NoI xong, Tun vIn ngoaI IaI cuI xuong Iay xIn cho bIf
ngaI phan nhu fh nao. Nhung sof vn khong chuyn. Cu
maI fh sof chI vIf fhoI. Trn xoa caf bang d xIn chu
fh chI fhy chu fhoI. Xoa ba In IIn fIp cung chI co
chu fhoI roI sof khong chuyn dong nua.
Trn noI:
- NgaI chac da v froI, khong nn Iam phIn nua.
Chuyn Iang Nho 162
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|3) aI nay Ia fho fheo IoI sm khong fh dch ra ma hIu ngay duoc.
Nguyn van cua baI Ia: Ttcn nbi c6ng Janb Ha bu, nbt cbt
cao cbtct ttcn b6ng. at gtang ycn /ang /tcu c6 tung, /uong nbt
boang Juong toa ung. Cbt Jao boa /uu kbat Jao, nguycn /at tbtcn
pbu Quy Long. Cm s t ty ba /6 tbuong pbung. Nbt tran tbun
gtao tm tb6ng.
Trn ben dof mof dao bua d fIn, roI dem sof, huong,
mm caf cf dI. HaI nguoI bIu Trn nam dong cn bac,
IaI vIf mof phong fhu fIn cu voI cu Pham vua moI fhang
Iam Thong chinh fu. Trn baI fa dI ra.
n chIu nguoI nha vao bao:
- Co nguoI nha ong Tun dn.
NguoI nha cua Tun MaI mang do fang phuc dn cuI
du quy bm:
- Ngay haI muoI mof fhang fu cu nha da v chu froI
roI!
Tun vIn ngoaI nghe vy, khoc nga Ian ra df.
Vuong vIn ngoaI chua chay gIo Iu moI fInh. Tun MaI
dnh vIf don xIn v nha chu fang fh Vuong Hu can IaI
ma noI:
- Anh hay khoan, chung fa ban IaI da! Nay da dn Iuc
fuyn nguoI co khoa muc ra Iam quan. ToI va anh du co
hy vong ca. Nu ma bao fIn rang o nha co fang fh phaI
cho mf ba nam. Nhu fh fh uong Iam. ChI bang hay fam
gIu dI, cho khI duoc bo Iam quan roI hang hay.
Tun vIn ngoaI noI:
- Ong noI nhu fh fhf Ia yu quy foI hf suc, nhung so
vIc nay gIu khong duoc
|1)
.
Ngo Tu Kinh 163
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Chu hIu cua bon Tun MaI chI Ia hnh fhuc. Nghe fIn me chf
nga Ian ra df nhung ngay sau do IaI bao nguoI nha gIu do
fang.
- Anh bao ngay nguoI nha coI do fang ra, khong duoc Io
fIn cho aI bIf. Sang maI, foI se co cach.
Sang maI moI KIm ong NhaI Iam fruong n bo IaI dn
ban.
KIm noI:
- a dI Iam quan IaI con gIu vIc fang fh khong duoc!
Tru phI ong Iam chuc vu frong yu baf buoc phaI o IaI bo
fh co fh hoan vIc chu fang. Nhung muon vy IaI phaI
co quan frn che cho chu chung foI fh khong Iam sao
duoc. Nhung nu vIc nay dua In bo fh co nhIn foI san
Iong gIup, caI do khong cn phaI noI.
HaI nguoI nho KIm ong NhaI gIup. KIm ra v. uoI
chIu Tun MaI mac ao xanh, doI mu fhuong dn fm haI
ong fhy Ia Chu TIn va Pham TIn d cu xIn che cho.
Ca haI du noI:
- VIc nay chm chuoc duoc.
Nhung ba ngay sau ho du dap:
- Chuc quan ong nho, khong fh nao fheo I hoan vIc
chu fang duoc. Muon hoan fh phaI Ia T fuong hay Ia
Cuu khanh. Hay nu Iam quan o bIn cuong fh cung duoc
phep Iam fh. Nhung vIn ngoaI bo Cong Ia mof chuc
quan ranh cho nn vIc che cho fhanh ra kho khan.
Tun vIn ngoaI chI con mof cach Iam don xIn v chu
fang. Vuong Hu noI:
Chuyn Iang Nho 164
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- In nay chac fon kem nhIu. Anh Ia hoc fro ngheo
Iy fIn du ma fIu vao vIc nay7 Va chang, foI fhy anh
cung chang fhich g caI fro phIn phuc nay. Theo y foI, fof
nhf Ia foI cung xIn nghI va cung v nha voI anh. Phi fon
vaI fram Iang foI xIn gIup. Nhu fh moI duoc.
- VIc foI Io da danh, nhung khong Ie v vIc cua foI IaI
Iam Io ca vIc fuyn bo cua anh nua sao7
- Co bo ban g fh cung dn sang nam! Ong phaI cho cho
hf fang fh moI Io, chu foI xIn nghI fh nhIu Iam chI nua
nam, if fh ba fhang, vn con kp chan.
Tun MaI khong fh choI fu. HaI nguoI cung v nha Io
fang I. Iuon bay ngay, cac quan khach o fInh, phu,
huyn du dn dIu, Iam nao dong ca Iang TIf. Con fraI,
con gaI ngoaI fram dam du dn xem Tun vIn ngoaI Io
vIc fang. Truong fhon Thn Tuong Phu da chf. Con fraI
Ia Thn Van Khanh Iam fruong fhon fhay cho bo vo Ia ong
Ha, Iang xang dn gIup do. VIc fong fang mf haI fhang
moI xong. Vuong Hu cho Tun MaI muon ff ca frn haI
ngan Iang bac va fu gIa v kInh. Tun MaI fIn ra khoI
Iang, cam fa maI. Vuong vIn ngoaI dI mof mach v kInh.
Chof fhy mof nguoI mang gIy bao dn bao fIn mung.
Nhn fIn bao nay khIn cho: Nbung Jng /uong tbn
pbut cb6c tbanb nguot b6t ngbtcb, my 6ng quan /on tron
Jot /am kbacb /cnb Jcnb.
Khong bIf Vuong vIn ngoaI co fIn mung g hay xem
hoI sau phn gIaI.
Ngo Tu Kinh 165
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
HI TH TAM
Vuong quan sat gp nguot t6t /uc Juong cung,
Lu c6ng tu ttcp ban ngbco not /ang cu
Vuong Hu vua v kInh fh fhy nguoI nha vao bao co
nguoI mang fIn mung dn. Vuong Hu hoI co vIc g vuI
mung, nguoI bao fIn cuI du frnh fo gIy bao nhu sau:
Tun Vu CIang Ty frnh fu: cn nguoI co faI d gIu
noI frong yu. HIn nay khuyf chuc frI phu Nam Xuong.
Nam Xuong Ia noI o ven song, frong yu, cn mof v quan
co faI nang d dam nhIm. V vy Iam ban fu xIn Iy mof
nguoI o frong o ra d Iam vIc y. uoc chI bao rang:
Nam Xuong khuyf frI phu, cho vIn ngoaI bo cong Ia
Vuong Hu Iam chuc y. Khm fhu.
Vuong Hu moI nguoI bao fIn uong ruou d fhuong cong
cho y. Vuong fa on nha vua, chInh don hanh Iy dI nhn
chuc o CIang Ty. VaI ngay sau Vuong v dn CIang Ty.
Quan phu CIang Ty fruoc Ia Cu fhaI fhu nguoI phu CIa
Hung, fInh ChIf CIang, ong xuf fhn fIn sI, nay da cao
bnh v gIa va da ra khoI nha mon. Cong vIc n fin gIao
Chuyn Iang Nho 166
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
cho nguoI fhong phan
|1)
gIu. Vuong fhaI fhu dn chao va
Vuong dI dap I. Nhung vIc ban gIao con co doI dIm haI
bn chua fhoa fhun, nn Vuong fhaI fhu chua chu nhn
ngay.
Mof hom Cu fhaI fhu saI nguoI dn bm:
- ang Iy, fhaI fhu phaI fhn hanh dn ban gIao voI
ngaI nhung v fuoI gIa Iam bnh, faI nghe khong ro, nn
ngay maI se saI cu ca fhay maf dn dy. MoI vIc du
nho ngaI gIup do cho.
Vuong Hu gf du. Nha mon bay com ruou cho Cu
cong fu dn. Qua nhIn, sau bua com som, co mof caI kIu
nho dn. Trn fo danh fhIp do vIf: Van stnb /a Cu
Canb Ngoc Jcn cbao.
Vuong fhaI fhu saI mo cua moI vao. Vuong fhy Cu
cong fu dang nguoI phong nha, cu chI khac fhuong. HaI
nguoI fhI I xong moI nhau ngoI. Vuong fhaI fhu noI:
- ToI rf mong duoc gap cu nha fa. Hom nay nghe fIn
cu khong duoc manh, frong Iong foI Iy Iam ay nay.
- Thy foI fuoI gIa, mac bnh phoI, khong Iam vIc duoc
nhIu, faI nghe IaI khong ro, ngaI bIf cho fh fhuc Ia may
Iam.
- Khong dam. Nam nay ong bao nhIu fuoI7
- Chau ba muoI bay.
Ngo Tu Kinh 167
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Mof vIn quan gIup quan phu.
- Th fu fruoc dn nay ong vn dI fheo cu nha fa hay
sao7
- KhI fhy foI Iam frI huyn fh foI hay con nho. ToI vn
fheo cu Pham Iam doc hoc Son ong d hoc va xem cac
quyn fhI gIup cu
|1)
. Tu khI fhy foI Iam fhaI fhu qun
Nam Xuong khong co aI gIup vIc cho nn foI moI v dy
duoc my nam nay fhoI.
- Cu nha fInh fhn con vuong Iam, faI sao IaI voI vang
ruf IuI nhu vy7
- Thy foI fhuong noI: Bc boan pbong ba, kbo ma o
/u. Va chang khI do fu faI fh fhy foI da co if mu
ruong co fh Io com chao, nha da co cua fo fIn d IaI co
fh franh nang mua. IaI co chen ruou, Io huong, cy hoa,
dIu nhac, fh cung du fIu khIn. Cho nn, ngay frong Iuc
phong frn fhy foI cung vn nghI dn vIc v noI rung
nuI co cy. Nay duoc dp fh fu quan d v.
- Tu xua da co cu: Cbuycn cc buu kb6ng ncn ban cot
con. Nay foI fhy ong cao fhuong nhu vy, moI bIf cu
nha fa freo n fu quan mof cach vuI suong Ia co Iy Iam.
Vuong cuoI, noI fIp:
- KhI nao ong do daf cao, chac cu IaI cang vuI suong
hon nua!
- Thua ngaI, nguoI fa sInh ra hIn hay bf fIu khong
phaI o khoa muc. ToI chI muon fhy foI mau mau v nha
Chuyn Iang Nho 168
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Cu Canh Ngoc fruoc dy Ia khach cua Pham TIn o hoI bay.
Io ruong vuon, d foI co fh phung duong rau chao cho
fhy foI vuI Iong, do Ia dIu vuI fhu nhf frn doI.
- Nu vy IaI cang dang kinh!
!ong ba chen fra xong, haI nguoI coI ao ngoaI roI cung
ngoI ban gIao. Thy Vuong fhaI fhu co ve Iam kho d, Cu
cong fu noI:
- NgaI bf ff phaI phIn Iong. Thy foI o dy my nam
an mac xunh xoang chang khac mof nguoI nho sI, nho
vy my nam bong Ioc d danh duoc hon haI nghn Iang
bac. Nu nhu so fhoc, so ngua, do dac vaf vanh co g
fhIu, fh xIn cu Iy do ma bu vao. Thy foI bIf ngaI my
Iu Iam quan o kInh chac Ia fhanh bn quyf khong dam
phIn dn ngaI.
Vuong fhaI fhu fhy y noI rong raI d daI nhu vy,
frong Iong mung ro, nIm vuI suong Io ra nef maf
|1)
. Iaf
sau ruou dem In. HaI nguoI cung ngoI, Vuong chm raI
hoI:
- Nhn fnh o dy nhu fh nao7 Co nhung san vf g7
Thuong kIn nhau v nhung vIc g7
- NguoI Nam Xuong finh fnh qu mua, khong Ieo Ia g.
Con chuyn san vf va chuyn kIn fung o dy fh fhy
foI khong d y dn. Tru phI co vIc g quan h dn cuong
fhuong dao Iy fh fhy foI moI xef. Con vIc ruong nuong,
hon nhn, du gIao cho cac huyn Iam. Thy foI chI cof
Ngo Tu Kinh 169
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) MIu fa Iong fham cua Vuong Hu rf sInh dong.
sao cho nhn dn ranh rang d cung ho nghI ngoI. Con caI
cho kIm IoI Ioc fh fhy foI qua khong d y dn, hay nu
co d y dn fh foI cung khong bIf duoc. NgaI hoI foI vIc
do cung nhu bot anb mu cc Juong Jt ma fhoI!
Vuong fhaI fhu cuoI va noI:
- Cho hay caI cu: Ba nm trt pbu tbanb /tcm. Muot
can /ang bac s6 ttcn cung to nay da khong dung Iam roI.
!ong xong vaI fun ruou, Cu cong fu fhy dIu Vuong
Hu hoI foan Ia chuyn bI oI
|1)
nn noI:
- Thy foI o dy khong Iam duoc vIc g hay, chI duoc
caI if kIn fung. Cho nn fy fhuoc ranh rang chI co ngm
vnh ma choI. ToI con nho quan an fruoc dy co noI voI
fhy foI: nghe noI o quy phu co ba fhu fIng phaI khong7
Vuong fhaI fhu hoI:
- a fhu fIng g7
- TIng ngm fho, danh co va fIng haf.
Vuong fhaI fhu cuoI vang:
- a fhu fIng y Ia caI fhu v nhf frn doI roI!
- Sau nay ngaI Iam quan o dy chI so fhay ba fIng
khac vao.
- a fIng g7
- TIng ban cn, fIng ban foan va fIng roI.
Chuyn Iang Nho 170
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Tu cach cua Vuong Hu nam frong chu nay.
Vuong Hu khong hIu Cu noI xo mnh nn fra IoI:
- Vng! Chung fa Iam vIc frIu dnh fh phaI Iam ra
fro chu! Khong nhu fh khong duoc.
Cu cong fu fuu Iuong rf cao. Vuong fhaI fhu cung Ia
fay rf fhich ruou. HaI nguoI uong maI dn chIu moI fhoI.
VIc ban gIao nhu fh Ia xong. Vuong nhn ban gIao. Cu
cong fu fu bIf. VaI ngay sau, qua nhIn Cu fhaI fhu dua
dn mof so fIn va Vuong fhaI fhu vIf gIy ban gIao. Cu
fhaI fhu dem con va gIa quyn v CIa Hung mang fheo
nua fhuyn franh anh sach vo.
Vuong Hu fIn Cu fhaI fhu ra khoI fhanh moI fro v.
ung nhu IoI Cu cong fu da noI, Vuong Iy mof caI cn
qua muc, goI ff ca fhu bIn cua sau phong dn hoI xem
caI g co IoI ma con fhua IaI fh khong cho gIu gIm, y vo
vef ff ca v mnh va cu dam ba hom IaI xef mof Iuof nhu
vy. Vuong dung fhu roI fhf Ion. Vuong IaI dem haI caI
roI vao phong rIng d cn. CaI nao nhe caI nao nang du
danh du vao dy. KhI ra cong duong Vuong bao dung roI
nang. H fhy dung roI nhe ra danh fh Vuong bIf Ia Iinh
I da duoc cua duf va Vuong IaI Iy roI Ion ra danh Iinh
I. Cu Iam nhu vy, nha IaI, nhn dn du b danh fa foI,
hon xIu phach fan.
Tf ca phu du so ong phu nhu so cop, dm nam chIm
bao vn con so. Quan frn nghe dn, IaI cho Vuong Ia
nguoI co nang Iuc nhf fInh CIang Ty. Iam duoc ba nam,
du du cung khen ngoI
|1)
.
Ngo Tu Kinh 171
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Vua Iuc y NInh Vuong noI Ioan o CIang Ty, ff ca cac
noI co Inh gIoI nghIm. TrIu dnh fhang Vuong In Iam
quan dao Nam Cong doc fhuc vIc qun nhu. Vuong fhaI
fhu cm gIy voI vang dI dn Nam Cong d nhn chuc.
n do if Iu, Vuong dI xe bon ngua d fra xef cac
fram, ngay dI dm nghI. Hom y, dn mof noI, fru faI cong
quan. Cong quan nay fruoc Ia nha cua mof nha gIau,
Vuong ngng du In xem fhy freo mof caI bIn: frn
bIn co fo gIy do vIf bon chu Hoa /uu kbat Jao |ngua
hoa, ngua Iuu dI du).
Vuong fhy fh frong Iong ron ron. Vuong vao nha ngoI.
Tuy fung Iang xang Io com nuoc. of nhIn mof con gIo
fhoI, fo gIy do roI xuong df, o sau xuf hIn mof fo gIy
Iuc chu vang d bon chu Ion tbtcn pbu quy /ong Vuong
IaI cang so haI moI bIf IoI Quan doan rf nghIm. Y
moI hIu caI cu /uong nbt boang Juong fuc Ia chu
Nam Xuong v chu xuong Ia gom haI chu nhf chong In
nhau. MoI hay moI vIc du co dnh san. Vuong ngoI yn
khong noI g. Sau khI xem xef cong vIc Vuong fro v nha.
Nam sau, NInh Vuong dem qun danh fan qun frIu
dnh o Nam Cong. n chung mo cua fhanh om du chay
nhu chuof, fan Ioan bon phuong. Vuong chong do khong
IaI, dang dm goI mof chIc fhuyn bo chay. Thuyn dang
dI gIua song Truong CIang fh gap hon mof fram chIc
Chuyn Iang Nho 172
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|4) anh fu nay du danh gIa ff ca ch do quan fruong phong kIn.
fhuyn cua NInh Vuong, qun sI ao gIap mu saf sang
Ioang. Trn fhuyn co ngan van bo duoc. KhI duoc chIu
fhy chIc fhuyn con fh co mof fIng ho: af Iy.
My muoI qun sI nhay vao frong fhuyn baf song
Vuong Hu froI cap canh IaI, dem In fhuyn Ion. Nhung
nguoI dI fheo, nguoI b gIf, nguoI so qua nhay xuong song
chf duoI ca. Vuong Hu so run cm cp. uoI anh duoc
sang, fhy NInh Vuong ngoI o frn, Vuong khong dam
ngng du In. NInh Vuong fhy Vuong voI vang dung dy
fhn hanh coI froI goI Iy ao cho Vuong mac va noI:
- Ta nay phung chI cua fhaI hu dem bInh gIf bon gIan
fhn. NguoI Ia quan co nang Iuc o CIang Ty, nu nguoI
hang fheo fa fh se duoc fhang chuc ngay.
Vuong Hu run so cuI du Iay:
- Con xIn fnh nguyn fheo hang.
NInh Vuong noI:
- Nu da hang fh d fa fhn hanh rof cho nguoI mof
chen ruou.
y gIo Vuong b froI, nguc dau nhu dn, quy xuong
don ruou uong mof hop can hf, nguc hf dau, y IaI guc
du Iay fa.
NInh Vuong phong cho y Iam an saf CIang Ty, fu do
Vuong fheo qun cua NInh Vuong. Nghe noI NInh Vuong
Ia con fhu fam cua nha vua, Vuong Hu moI hIu Quan
Ngo Tu Kinh 173
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fhanh d qun phan: Cm saf fy ba frn du co fam chu
vuong, fhuc khong co cu nao Ia khong nghIm.
NInh Vuong nao dong haI nam fh b Tn KIn a Ia
Vuong Thu Nhn
|1)
danh baI va b baf. on nguy quan
nguoI fh b gIf nguoI fh chay fron. Vuong o nha khong
kp fhu fhp g chI Iy mof caI frap con frong co my
quyn sach cu va my Iang bac, caI frang mac ao xanh,
doI mu fhuong dang dm chay fron. ang Iuc hoang hof,
y khong bIf chay dI du. I my ngay duong bo y IaI dI
fhuyn. I mIf dn O Trn fInh ChIf CIang. ToI hom y
fhuyn dung IaI. MoI nguoI du dI an dIm fm. Vuong
Hu cung Iy my dong fIn In bo. Cho an nao cung chf
nich nguoI, chI con mof ban co mof nguoI fre fuoI ngoI
rIng o do. Vuong Hu fhy nguoI kIa phang phf gIong
mof nguoI mnh quen nhung khong nho ra aI. NguoI chu
quan noI:
- Ong khach! MoI ong ngoI IaI du ban voI ong khach
kIa.
Vuong Hu IaI ngoI doI dIn voI nguoI kIa. NguoI fhanh
nIn dung dy roI cung ngoI xuong. Vuong Hu nhn
khong ra ben hoI:
- XIn cho bIf ong o du7
- O CIa Hung.
Chuyn Iang Nho 174
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Vuong Thu Nhn fuc Vuong uong MInh nha chinh fr dong fhoI
Ia frIf gIa doI MInh.
- Ho Ia g7
- Ho Cu.
- Truoc dy co v quan ho Cu Iam fhaI fhu Nam Xuong
co phaI Ia ba con voI ong khong7
NguoI fhanh nIn kInh ngac:
- o Ia ong noI foI dy, Iam sao ma ong bIf7
- Th fh ong Ia chau cu Cu roI, foI xIn fhf I.
- Nhung foI chua h bIf ho ngaI Ia g va qu quan o
du7
- CaI do noI o dy khong fIn, fhuyn cua ong o du7
- O ngoaI bo.
Tra xong fIn, haI nguoI daf nhau ra ngoI ngoaI
fhuyn.
Vuong Hu noI:
- Truoc dy, foI co gap Cu cong fu o Nam Xuong, ong
fn Ia Canh Ngoc, co phaI Ia chu cua ong khong7
- o Ia fhn sInh cua foI nay da qua doI!
Vuong Hu kInh ngac:
- Ia fhn sInh cua ong! Thao nao ma dIn mao gIong
nhu duc, nhung sao7 Ong nha da quy fIn roI u7
- Ong foI nam y o Nam Xuong v huu. Nam sau fhn
sInh foI bf hanh qua doI.
Vuong Hu nghe noI nuoc maf gIan gIua. IaI noI:
Ngo Tu Kinh 175
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Nam fruoc foI o Nam Xuong duoc ong fhn sInh ong
coI foI nhu fnh ruof fhf! Khong ngo nay da ra nguoI
fhIn co! Nam nay ong bao nhIu fuoI7
- ToI moI muoI bay. Nhung maI gIo foI vn khong bIf
fn va cho o cua ong.
- Co aI o frong fhuyn khong7
- Ho du In bo ca roI.
Vuong Hu ghe faI fh fhm:
- ToI Ia Vuong Hu Iam frI phu Nam Xuong sau cu co.
Cu ngac nhIn:
- Nghe noI ngaI da fhang Iam quan dao Nam Cong kIa
ma. Iam sao IaI caI frang dI mof mnh nhu fh nay7
- NInh Vuong Iam phan, foI freo n bo fron v fhanh b
vy cho nn khong Iy duoc fIn dI duong.
- y gIo ong dI du7
- Cung duong Iuu Iac, con bIf dI du!
Nhung Vuong Hu gIu khong noI dn vIc mnh du
hang NInh Vuong.
Cu noI:
- Nay ong da khong gIu duoc bIn cuong, IaI khong fIn
ra frnh dIn, chI con cach Inh dnh bon bIn, fIn nong
fhIu fhon, by gIo Iam fh nao7 ToI vng Inh ong noI foI
fhu fIn nhung nguoI quen o Hang Chu. HIn nay frong
Chuyn Iang Nho 176
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fhuyn co if fIn, foI xIn bIu ong Iam Io phi. Ong phaI fm
mof noI heo Ianh d an fhn moI duoc.
NoI xong Iy ra bon fuI bac dua cho Vuong Hu, ff ca
dn haI fram Iang. Vuong Hu cam fa quy xuong noI:
- HaI bn fhuyn du sap nho neo, khong fh o Iu, foI
xIn cao bIf. VIc ong Io Iang dn foI, foI xIn bao dap, dn
chf cung khong qun.
Vuong quy xuong. Cu cung voI vang quy xuong Iay my
Iay.
Vuong Hu IaI noI:
- NgoaI hanh Iy chan goI, foI khong con g, chI co mof
caI frap frong co my quyn sach cu. In nay froI noI Inh
dnh, nu nguoI fa nhn ra duoc vf nay, so xay nn
chuyn. Nay xIn gIao IaI cho ong, d foI dI fron franh cho
nhe mnh.
Cu gf du. Vuong Ip fuc IaI fhuyn dua fang goI sach.
HaI bn gaf nuoc maf fu bIf.
Vuong Hu noI:
- XIn Iam on fhua voI cu co: kIp nay khong duoc gap
maf, kIp sau xIn Iam fru ngua d dn on.
Sau khI chIa fay, Vuong Hu fm duong dI ThaI Ho, doI
ho fn, caf foc, mac ao den dI fu.
Tro v CIa Hung, Cu noI IaI voI ong noI vIc gap Vuong
fhaI fhu. Cu fhaI fhu fhf kInh:
- Ong fa du hang NInh Vuong roI!
Ngo Tu Kinh 177
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ong fa khong noI g voI chau vIc y, chI noI Ia freo
n fu quan, IaI noI khong mang mof dong fIn nao.
- Tuy ong fa pham foI voI frIu dnh nhung Ia cho ban
cu voI fa, sao khong Iy so fIn da fhu duoc dua cho ong
fa7
- Chau da dua roI.
- Tf ca bao nhIu7
- ChI fhu duoc haI fram Iang, chau dua ong fa hf.
ThaI fhu vuI mung khon xIf.
- May fhf Ia con cua fhy may!
RoI dem vIc ngay xua Cu cong fu ban gIao voI Vuong
Hu nhu fh nao k IaI mof Iuof.
Cu Cu noI chuyn voI ong xong, IaI vao phong noI
chuyn voI me Ia Iuu fh. Iuu fh hoI vIc dI duong an uI
my cu. Cu vao phong nghI.
Hom sau Cu noI voI ong noI:
- Trong frap cua Vuong fhaI fhu co my quyn sach.
Va dua ra cho ong noI xem.
ThaI fhu xem fh foan Ia sach chep fay, noI chung Ia
sach fhong fhuong khong co g hay chI co mof quyn Cao
Tbanb Kbu tp tbt tboat
|1)
. Tf ca hon fram frang chinh
fay fac gIa vIf rf cong phu.
Chuyn Iang Nho 178
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Cao Thanh Khu fuc Cao KhaI fhI nhn noI fIng fhoI MInh v
co foI nn b Chu Nguyn Chuong gIf.
ThaI fhu noI:
- Sach nay da gIu o noI phu my chuc nam nay, bao
nhIu nguoI muon xem ma khong duoc. Trong fhIn ha
khong co ban fhu haI. Nay chau may man duoc quyn nay
fhuc Ia froI cho, chau phaI cf gIu cho kheo cho nn dua
cho nguoI fa xem mof cach d dang.
Cu Cu nghe vy nghI bung:
- Sach nay frong fhIn ha da khong co quyn fhu haI
nao, fh sao khong dem In no ra d fn cua fa vao do. Nhu
fh Ia noI danh ngay.
NghI fh ben khac quyn sach do ra o frn d fn Cao
Quy ch, o duoI d Cu f Phu o CIa Hung suu fp.
Khac xong, In ra my fram quyn guI fang ba con fhn
fhich. AI xem cung khong roI fay. Ca qun mIn fy ChIf
CIang du hm mo danh fIng cua Cu f Phu. ThaI fhu
bIf vy fh vIc da roI. Tu do fhuong day Cu Iam fho va
khuyn khich y Iam fho voI cac danh sI.
Mof hom o ngoaI cua co nguoI vao bm:
- Co haI ong o phu Iu dn.
ThaI fhu bao nguoI chau:
- Cac cu may o phu Iu dn dy! May ra ma moI vao.
Cu Cu chay ra don. HaI nguoI nay Ia con cua Iu
fhuong fhu. Thuong fhu o frIu haI muoI nam. Sau khI
mf dI, nha vua cho hIu buf
|1)
Ia Van Khac. NguoI con
fruong Iam fhong chinh fu. HaI nguoI nay Ia con fhu ba
Ngo Tu Kinh 179
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fn Ia ong fu Ia Ngoc nh, du hIu IIm, nguoI con fhu
fu fn Ia Toan fu Ia Saf nh dang hoc o fruong CIam.
Ho du Ia chau goI Cu fhaI fhu bang duong.
Cu Cu fheo haI nguoI vao. ThaI fhu mung ro, ra ngoaI
phong khach, doI frn fhm. HaI nguoI kIa dn Iay chao.
Cu fhaI fhu do ho dy bao Cu f Phu chao haI cu roI
moI ngoI uong fra.
HaI cong fu ho Iu noI:
- Tu khI fu bIf dn nay fhm fhoaf da muoI haI nam
nghe noI duong freo n fu quan, khong aI khong phuc Ia
cao fhuong. Nay dn dy, fhy duong du da bac pho. Cho
hay ngh Iam quan qua fhf nhoc nhan!
- uong von khong fhich Iam quan. O Nam Xuong my
nam cung khong Iam nn fro frong g chI an haI cua caI
cua frIu dnh, chI bang v huu Ia hon. Khong ngo moI v
nha mof nam fh dua con IaI mf. Iong IaI cang fhm
nguoI Ianh. Xef ra do Ia bao ung v mnh da Iam quan ma
fhoI.
Iu ong noI:
- Anh Canh Ngoc faI cao IoI Iac, aI ngo khong duoc fho.
Nhung nay da co chau Ion hu ha duoI goI fh duong cung
do buon.
Iu Toan noI:
Chuyn Iang Nho 180
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
+ Tn daf cho nguoI khI da chf.
- Nghe fIn anh Canh Ngoc mf, chau nho IaI fhoI nho
cung choI boI voI nhau, khong ngo gIua duong IaI chIa fay.
Iuc mf dI, IaI khong co mof IoI fu bIf. Chau va anh
ong dau xof nhu dIn nhu daI. Con anh ca chau fh khoc
suof ca ngay.
ThaI fhu noI:
- Anh y Iam quan co kha khong7
HaI cong fu dap:
- Thong chinh fu Ia chuc quan fhanh dam, chang qua
Ia chm noI voI doI fIu dao ngay fhang, chu khong co
bong Ioc g. HaI chau o kInh buon qua ban nhau v Iang.
NgoI mof Iaf, fhay y phuc, haI nguoI vao fham ch du.
Cu Cu dua ho vao phong. ang fruoc co mof caI vuon hoa
nho. Co ca dan, Iu huong, gh fruc, da, chIm, ca xem rf
xInh. ThaI fhu cung mac ao nha qu chong gy song ra
ngoI fIp chuyn. Com ruou xong, ho uong fra va noI
chuyn suong. Cu chuyn chuyn dn vIc NInh Vuong
Iam phan, fhaI fhu noI:
- Thf Ia nho Tn KIn a faI gIoI Ip nn cong frang
fo Ion, fru duoc caI nan Ion nay.
Iu ong noI;
- Cong frang cua Tn KIn a fhf khong aI sanh kp!
Iu Toan noI:
- Theo em, vIc Iam cua NInh Vuong cung khong khac
vIc Iam cua Thanh To
|1)
. ChI khac mof dIm Ia Thanh To
Ngo Tu Kinh 181
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fh gap may. y gIo nguoI fa goI Ia fhanh Ia fhn. Con
NInh Vuong fh khong gap, by gIo goI Ia fu Ia gIac. Thf
khong cong bang!
ThaI fhu noI:
- Ke fm fhuong hay Iy vIc duoc fhua ma danh gIa
nguoI. Nhung do Ia vIc Ion cua frIu dnh. Chung fa Ia
foI con an noI phaI cn fhn.
Iu Toan khong dam noI nang g nua. MoI hay haI
nguoI nay Iang dang frong vIc khoa cu, khong fhI do o
fInh, khong duoc vao han Im, nn frong Iong buc boI. Ho
fhuong noI: Tu khI VInh Iac cuop ngoI chau dn nay frIu
MInh fhf khong ra fro g
|1)
. MoI khI uong ruou say IaI noI
nhu vy. Thong chinh fu khong chu duoc, so co vIc g
xay ra, baf v ChIf CIang.
My nguoI noI chuyn mof hoI, haI cong fu hoI do nay
vIc hoc cua chau nhu fh nao7 VIc hon nhn fh fh nao
roI7
- Khong gIu g haI chau, duong chI co mof dua chau.
Tu nho cung no. uong fhy my ong fhy do day hoc fro
khong day my fi. Ho chI Iam ra ve dong mof chuf Ia chuI
mang. uong fhuong chau khong muon cho chau hoc aI.
KhI fhy cua chau con song co day chau mof if kInh su.
Tu dao fhy chau mf dI, duong IaI cang fhuong chau hon,
Chuyn Iang Nho 182
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
++ Thanh To con fhu fu cua ThaI To nha MInh cuop ngoI chau nam
1403 nIn hIu Ia VInh Iac.
|1) Cu nay am chI nha Thanh.
nn da mua cho chau mof chuc gIam sInh. VIc cu nghIp
fh chau khong hoc. Cn dy, duong roI co day Iam fho,
ngm vnh d chau bIf dIu vuI froI, fheo mnh, cung
song voI duong Iam vuI.
HaI cong fu noI:
- Thf Ia duong co y dnh rf hay. Tuc ngu co cu:tba
/am m6t anb nbo tb6ng co m Juc con bon /am m6t 6ng
ttcn si t6n bat Jcn nguycn kbi! NoI nhu vy fhf Ia dung.
ThaI fhu goI Cu dem my baI fho Iam hang ngay cho
haI cu xem. HaI nguoI xem, fan fung maI. HaI nguoI o
IaI bon nam ngay roI fu bIf ra v.
ThaI fhu fhf ruou fIn, frong Iuc uong ruou ban dn
vIc hon nhn cua cu Cu. ThaI fhu noI:
- My nha gIau o dy cung co ban fIn v vIc do.
Nhung duong Ia nguoI quan ngheo, so ho doI sinh I
nhIu, nn phaI chm. Cac chau o Ho Chu nu fhy co
dam nao frong ba con fhn fhich fh d y gIup. Co ngheo
cung khong ngaI g.
HaI nguoI vng da. Hom y fIc fan.
Sang hom sau, haI nguoI fhu fhuyn. Hanh Iy mang dI
roI, fhaI fhu bao Cu fIn ho In fhuyn, va fhn hanh fIn
ra khoI nha, noI:
- Cac chau voI duong Ia cho chi fhn; o dy my ngay
cung xem nhu nguoI frong nha. Chac cac chau cha nghI
chI dIu do. KhI fro v phu, dn fham phn mo cua cu
Ngo Tu Kinh 183
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
ThaI ao va cu Van Khac, cac chau nho nhac dn fn
duong va fhua rang duong gIa yu qua khong sao dn
vIng mo cac cu duoc.
HaI nguoI nghe vy kinh cn vaI chao. ThaI fhu cm
fay fIn ra cong. Cu Cu da cho san o ngoaI fhuyn, vaI
chao haI nguoI, doI fhuyn dI, roI moI fro v.
HaI nguoI ngoI frong fhuyn voI mof if hanh Iy. Nhn
haI bn bo hang du san saf, chIm choc reo vang. I
chung nua dam fh dn mof caI bn nho fhy mof chIc
fhuyn cho ngo sen o frong Iach dI ra. HaI nguoI noI:
- My nam nay chung fa song frong canh phon hoa do
hoI Iam g co canh fhanh u nhu fh nay! NguoI doI Tong
co cu: Xct ra cbt co cc /a pbat! Thf Ia dung vy! ung
vy!
TroI foI, ho dn mof caI Iang fhp fhoang co anh den o
sau hang du chIu sang maI dn bo song. HaI nguoI noI:
- ao fhuyn dung IaI dy! O dy co nha fro fa In do
uong ruou va nghI mof dm.
NguoI IaI fhuyn vng da, cho fhuyn cp bn. HaI
nguoI uong ruou say fif noI chuyn co kIm. Sang sau, chu
fhuyn Iam com frong fhuyn. HaI nguoI In bo dI choI fh
fhy mof nguoI chay dn va vaI chao rf cung kinh:
- Iu cong fu nhn duoc con khong7
Nbn nguot nay /at kbtcn cbo, c6ng tu bam kbacb kct
gtao nbung bc Janb nbo, tuong pbu ttcc tung, nbom bop
my nguot ban si.
Muon bIf nguoI y Ia aI xIn xem hoI sau phn gIaI.
Chuyn Iang Nho 184
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
HI TH CHN
Lu c6ng tu Jcm cang cbu6c nguot ban,
Luu Tbu Bt mao bo Janb nba Jo.
HaI nguoI dang dI choI frn bo song bong fhy mof
nguoI chay dn cuI du Iay chao. HaI nguoI voI vang do
dy hoI:
- Anh Ia aI7 ToI khong nhn ra.
NguoI kIa noI:
- HaI cong fu khong nhn duoc con sao7
HaI cong fu noI:
- Maf fh quen, nhung khong nho ra.
- Con Ia Tru Tam con ong Tru Caf Phu nguoI gIu mo
cho gIa dnh haI cong fu dy ma!
- Sao ma anh IaI o dy7
- Sau khI nghe cu nha fhang chuc vao kInh, cha con gIu
gn Iang mo, Iam an kha gIa, co fu fhm duoc mof if
ruong o ngoaI mo. y gIo khong o nha cu nua, gIa dnh
con moI mua mof ngoI nha o phia dong Iang. CaI nha cu
Ngo Tu Kinh 185
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fh gIao cho chu con o. Sau do, my anh em con du Iy
vo. Nha o phia dong Iang, chI co anh con, ch con, anh haI,
ch haI o fhoI, con co nguoI ch Iy chong o Tn Th Trn.
Chong chf, ch con moI fhy con va me con cung v dy
o. Con cung fheo v dy.
HaI nguoI hoI:
- Nhu fh fh vIc Iang mo khong co aI coI soc sao7
Tru Tam noI:
- u dam fh! Cac quan phu, huyn dI qua dy du
dn vaI, cuI du. Mof cy co cung khong aI dam dung dn
co!
- Cha me anh by gIo o du!
Tru Tam noI:
-Cung o voI ch con o du fh frn, khong xa dy my
buoc. Cha con cu Iuon Iuon nhac dn cong duc haI cong
fu, fIc khong sao duoc gap.
Iu ong noI voI Iu Toan:
- Chung mnh cung nho dn ong Tru Caf Phu. Nha
ong fa gn dy, chung mnh cung dI fham mof chuf cung
duoc chu sao7
Iu Toan noI:
- PhaI dy.
Ho ben dn Tru Tam v fhuyn bao day fo, dan chu
do. Sau do, Tru Tam dn ho dn du fh frn. Thy bay
Chuyn Iang Nho 186
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
fam gIan nha Iup xup, cua IIp bang fre, nua khep nua
mo. Tru Tam chay vao noI:
- Thua cha, ong a va ong Tu dn dy roI!
Tru Caf Phu o frong hoI:
- AI dy7
Va chong gy dI ra. Nhn fhy haI nguoI, Caf Phu mung
ro nhu nguoI duoc cua, moI haI nguoI vao nha, fha gy
sup xuong Iay. HaI nguoI voI vang can IaI noI:
- Ong gIa roI, Iay Iuc Iam g7
HaI nguoI keo ong fa ngoI xuong. Tru Tam dem nuoc
che ra. Tru Caf Phu bung In moI haI nguoI uong. Iu
ong noI:
- Chung foI o kInh v. nh dn nha roI phaI dI fao mo
fo fIn va nhu fh se co dp dn fham ong. Nay nhn vIc
dI choI CIa Hung fham Cu fhaI fhu, vo fnh dn dy,
khong ngo gap cu con noI ong o dy nn moI duoc gap.
Cach nhau muoI nam, nay fhy ong IaI cang khoe ra. Vua
moI nghe noI haI cu con ong du co vo IaI co fhm my
chau nua... Th nao7 ac gaI co o nha khong7
Vua Iuc y, mof ba cu foc bac, ra chao haI nguoI. HaI
nguoI dap I. Tru Caf Phu noI:
- a may mau vao bao cac chau don com moI haI cong
fu o IaI an com cho vuI!
a cu dI ra. Tru Caf Phu noI:
Ngo Tu Kinh 187
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- HaI vo chong foI khong qun on cu nha va haI ong.
Nha foI moI ngay fhap mof que huong o duoI maI hIn
chuc cac ong se Iam quan nhf phm. Chac ngay nay ong
ca nha fa Iam quan fo roI!
Iu Toan noI:
- Anh foI vang nha da Iu khong gIup duoc g cho ong
ca. Ong cu noI vy fh chung foI nguong Iam!
Iu ong noI:
- Va chang, vIc Iang mo nho ong frong coI my Iu.
Chung foI phaI cam on ong chu, ong noI fh sao phaI!
Tru Caf Phu noI:
- Cu Cu da xIn v huu roI, ong con IaI chf som, khong
bIf cu nho by gIo da Ion chua7
Iu ong noI:
- Anh y nam nay muoI bay fuoI, fu chf fhong mInh.
Tru Tam bung com ra: co ga, ca, fhf, fhf vf, bay bIn
rf sach se gon gang IaI co nhIu fhu rau. Tru Tam daf
com In ban moI haI nguoI an, Tru Caf Phu khong dam
ngoI fIp. HaI nguoI haI ba In keo cung ngoI nhung khong
duoc. Tru Caf Phu rof ruou va noI:
- Ruou nay Ia ruou nha qu, so haI ong dung khong
quen.
Iu Toan noI:
- Ruou nay cung kha dy chu!
Chuyn Iang Nho 188
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Tru Caf Phu noI:
- ToI chang hIu sao ca! Nhn fnh by gIo bac beo fh
nao y! Ruou cung nhaf fhch. ToI nghe fhy noI ngay
fruoc fhoI Hong Vu caI g cung fof. HaI du np ma dem
nu ra duoc haI muoI cn ruou fof. Sau nay VInh Iac
chIm Iy gIang son, fh khong hIu sao ma caI g cung
fhay doI ca! HaI du np chI nu duoc muoI Iam cn ruou
fhoI! Nay xem ruou nay, foI pha rf if nuoc, fh ma no
vn nhaf nhu nuoc Ia.
Iu ong noI:
- Tuu Iuong chung foI kem. Ruou nay da ngon Iam roI!
Tru Caf Phu nng chen:
- Khong gIu g haI ong, foI fh da gIa khong Iam duoc
vIc g nua! Nhung nu ong froI con fhuong dn, cho con
chau foI duoc song IaI caI fhoI Hong Vu fh foI chf cung
fhoa
|1)
.
Iu Toan nghe vy, nhn Iu ong ma cuoI. Tru Caf
Phu noI:
- ToI nghe noI frIu fa dang Iy cung chang fhua g doI
Chu, doI Khong Tu. Nhung v ong VInh Iac Iam hong hf
ca, vIc do co phaI khong7
Iu ong noI:
Ngo Tu Kinh 189
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Tac gIa muon IoI Tru Caf Phu d chm bIm frIu dnh Man
Thanh.
- Ong Ia nguoI nha qu, Iam sao bIf chuyn y7 AI noI
cho ong nghe7
- Thuc ra foI cung chang hIu g vIc y du. V o frn
fh frn co cua hang muoI. HIu ban muoI fhuong ranh
nn ong ban muoI hay dn sn dp Iua nha foI, hay Ia
ngoI duoI cy IIu noI nhung chuyn do cho nn foI bIf.
HaI nguoI ngac nhIn:
- Ong fa fn ho Ia g7
- Ong fa ho uong, nguoI hf suc frung fhuc, IaI fhich
xem sach. Trong ong fay ao Iuc nao cung co mof quyn
sach, Iuc ranh fh xem. Ong fa moI Iuc an com xong,
fhuong hay dn dy choI, nhung nay fh muon gap cung
khong gap duoc nua!
- Ong fa o du7
- ToI khong con hIu froI df ra sao nua! Ong uong
fuy xuf fhn nha buon nhung khong d y g dn vIc so
sach. Iuc ranh fh ong dI choI. Iuc o frong hIu, ong cung
cu buong rem xem sach, gIao moI cong vIc cho nguoI gIup
vIc. V vy, nguoI frong hIu du goI ong fa Ia chang
ngoc. Chu hIu bIf ong ngay fhang nn gIao cho ong
frong coI hIu buon. Sau fhy ong ngo nghch, moI fhn
hanh kIm fra so sach, fh fhy fhIu mf bay fram Iang!
KhI hoI ong khong bIf fIn chay dI du, nhung nhf dnh
khong chu cho rang mnh saI, cu hoa fay mua chn noI
nhung cu g frong sach. Chu hIu gIn Iam, Iam don dua
Chuyn Iang Nho 190
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
In huyn uc Thanh. Quan huyn fhy vIc nay IIn
quan dn vIc buon muoI, IIn cho nguoI baf ong fa bo vao
nguc, cho dn khI boI fhuong du so fIn moI fha. Ong fa
o frong nguc da gn mof nam ruoI nay.
Iu ong noI:
- Nha ong fa khong co g d chuoc sao7
- Nu co fh da xong roI! Nha ong fa o cong Iang, cach
dy bon dam. HaI dua con Ia haI fhang ngoc khong Iam
an g, IaI khong doc sach, cu an bam cha. Th fh con
chuoc vao caI kho nao nua!
Iu Toan noI voI Iu ong:
- NoI xom Iang heo Ianh ngheo nan nay, IaI co mof
nguoI qun fu nhu vy! Nhu fh ma IaI b fIn faI Iam
nhuc fh fhf Iam cho nguoI fa fuc gIn dIn cuong. Chung
fa hay fm cach cuu ong fa dI.
Iu ong noI:
- Ong fa chang qua Ia fhIu no chu khong phaI pham
phap. y gIo cho nguoI dn huyn hoI ro du duoI, gIa no
cho ong fa Ia xong, kho khan g dIu do.
Iu Toan noI:
- Cung co Iy. Ngay maI chung fa v nha se ban vIc do.
Tru Caf Phu noI:
- A dI da phf! HaI ong fhuc Ia nguoI fhich Iam vIc
phuc duc. Tu fruoc dn nay haI ong cuu vof bao nguoI roI!
Ngo Tu Kinh 191
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
Nay IaI cuu ong uong fh nhn dn frong frn nay aI IaI
khong fhan phuc!
Iu ong noI:
- Ong Tru Caf Phu! Cho noI vIc nay voI dn Iang nhe!
oI khI nao cong vIc xong da.
Iu Toan noI:
- PhaI dy! Chua bIf vIc Iam co duoc hay khong ma
noI ngay fh fhf khong con fhu v g.
Ho khong uong ruou nua. n com xong, ho v fhuyn.
Tru Caf Phu chong gy dI dn fhuyn noI:
- Chuc haI ong v phu bnh an. VaI hom nua, foI se In
phu hu fham.
Tru Caf Phu bao con mang In fhuyn mof bnh ruou
va my dIa nham d haI nguoI an foI. Cho fhuyn dI
khuf, ho moI fro v.
HaI nguoI v nha fhu xp cong vIc, fIp khach frong
my ngay. Xong du dy, goI mof nguoI gIa nhn Ia Tn
Tuoc bao y dn Tn fh frn do xef xem nguoI Iam o hIu
ban muoI b baf fn Ia g, fhIu bao nhIu fIn, co phaI Ia
nguoI co hoc hay khong, hoI cho mInh bach roI v bao. Tn
Tuoc IInh mnh, dI dn huyn. NguoI IaI o huyn Ia ban
be cua Tn Tuoc, fhy y dn hoI, voI vang mang ban an
ra, Iy gIy vIf mof ban dua cho y d v fhua IaI voI haI
cong fu. To gIy vIf:
Chuyn Iang Nho 192
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
C6ng Du Ky cbu btcu mu6t /am Jon ktcn Duong Cbp
Trung tuc Duong Doan my nm nay o btcu kb6ng cbtu
/am n, cu /o cbot bot, trat gat co bac, ttcu /am cao c6n
bay trm /ang, bat Jcn tbuc nba nuoc. Cbu btcu b t
Duong Doan tra ttcn, nbung Duong /a nguot tbt J6 c6ng
stnb kb6ng ttcn truy cuu. Mu6n kct t6t y tb pbat tuoc cbuc
tuoc y Ja. Nay bng tam gtam cbo Jot xct xu.
Iu Toan noI:
- Thf Ia buon cuoI! a do cong sInh fh cung Ia hang
ao mu. Nay moI Iy mof if fIn cua nha buon ma IaI Iof
chuc fuoc nguoI fa baf nguoI fa dn fIn fh con ra fh
fhong g nua.
Iu ong hoI Tn Tuoc:
- Anh co bIf ong fa con mac IoI g khac nua khong7
- ToI da hoI kI, ong fa khong mac IoI g khac nua.
Iu ong noI:
- Nu fh fh anh frich bay fram Iang frong so fIn
chuoc ruong cua nguoI o Hoang CIa Vu hom fruoc, nop vao
kho ho ong fa. Anh IaI dua caI danh fhIp cua haI chung
fa dn frI huyn uc Thanh noI rang uong cong sInh Ia
nguoI quen cua chung fa va nho quan huyn fha ong fa
ra. Anh IaI vIf mof fo bao IInh va ki fn anh vao dy.
Iam vIc do gp dI.
Iu Toan noI:
Ngo Tu Kinh 193
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Tn Tuoc! VIc nay anh phaI Iam gp cho co d chm!
KhI nao uong oan ra khoI fu fh anh khong duoc noI g
voI ong fa. Th nao ong fa cung se dn nha fa.
Tn Tuoc vng da ra dI. Y chI mang fheo haI muoI Iang
dn gap nguoI fho IaI duf cho y mof so fIn va noI:
- ToI va ong ban xem co cach g go cho ong uong
khong7
- Nu da co danh fhIp o phu fhaI su guI dn fh kho
khan g7
en vIf gIy frnh quan huyn nhu sau:
Duong c6ng stnb /a nguot o pbu Lu. Co bat c6ng tu o
pbu Lu ctct tbtcp Jcn. Htcn nay co m6t nguot Jcn xtn bao
/inb. Lu pbu bot. 86 ttcn nay kb6ng pbat n Jut, n c p
tb tat sao /at b t gtam nguot ta: Vtcc y xtn quan xct.
TrI huyn nghe Iu phu noI nhu vy fh hoang so,
nhung khong bIf Iam sao fra IoI hIu buon muoI, nn goI
fho IaI vao cung ban. TrI huyn bao y Iy if fIn fhu
muoI fra cho nha buon. Cho Tn Tuoc Iam nguoI bao IInh
va fha ngay uong cong sInh khong cn xef xu.
Con so fIn bay fram Iang kIa fh Tn Tuoc vn Iy. Y
fro v bao voI haI nguoI rang vIc da xong. HaI nguoI bIf
uong da ra khoI nguc fh fu nhIn se dn fa on. Nhung
uong Chp Trung vn khong hIu v co g ma mnh duoc
ra. Y hoI nguoI fa fh nguoI fa noI co mof nguoI Ia Tn
Tuoc bao IInh cho y. Trong Iong y nghI maI: Ca doI chang
Chuyn Iang Nho 194
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
bIf aI ho Tn ca! Cu ngo vuc maI khong ra nn cung
khong nghI dn vIc do nua. y gIo fh Ia yn on, y IaI
v nha doc sach nhu cu.
Vo don y v nha, mung ro vo cung. HaI fhang con ngoc
nghch fh ca ngay danh bac ngoaI cho, nua dm cung
khong v. ChI co mof ba bo gIa vua ngy vua dIc Io com
nuoc va frong nha. uong Chp Trung hom sau dI khap
Iang fham nguoI quen. Tru Caf Phu v co nguoI con fhu
haI sInh chau fraI nn da dI xom dong khong co nha, cho
nn khong aI bIf vIc Iam cua Iu cong fu.
Mof fhang sau, Iu cong fu o nha vn khong fhy
uong foI, frong Iong Iy Iam Ia. Nho foI cu chuyn VIf
Thach Phu
|1)
ngay xua duoc nguoI cuu ra khoI fu vn
khong cam on, frong Iong Iu cong fu IaI cang phuc
uong Chp Trung Ia nguoI hoc vn hon nguoI, va cang
fhm kinh frong. Mof hom Iu ong noI voI Iu Toan:
- uong Chp Trung khong dn fa on chac Ia nguoI
phm hanh khac fhuong.
- ang Iy ra, chung fa da hm mo ong fa, fh phaI dn
fham, kf ban, chu doI ong fa dn cam on, fh chang ra
fm fhuong sao!
Ngo Tu Kinh 195
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Thach Phu nguoI nuoc T fhoI Xun Thu, An Anh cuu ra khoI
fu nhung vn khong cam on.
- Ta cung nghI vy, nhung xua co cu /am ctcc t6t cot
at tb pbat qucn Jt. Nay fa dn nha ong fa fh hoa ra
khoe cong!
- Iuc gap khong nhac foI chuyn do nua. an be nghe
fIng nhau dn fham Ia vIc fhuong. Khong co Ie v vIc
y ma hoa ra cach bIf khong quen nhau sao7
- NoI fh fhuc Ia phaI!
an bac xong IaI noI:
- Chung fa phaI dI fhuyn fruoc mof ngay d hom sau
dn nha noI chuyn suof ca ngay cho fhu!
Iu ong ben goI chIc fhuyn con, khong dem fheo
nguoI fuy fung va xuong fhuyn buoI chIu hom y.
Thuyn dI duoc vaI muoI dam, by gIo vao Iuc cuoI fhu,
du mua dong, anh frang Io mo frn song. uoI anh frang,
con fhuyn nho nhp nho. m y, cac fhuyn cho gao kin
ca song chen nhau dI khong duoc. Thuyn nay duoc caI
nho cho nn Iach gIua cac fhuyn Ion ma dI. n canh haI,
haI nguoI duong nam nghI fh nghe fIng on ao vang dong
ca khuc song. Thuyn con khong co den. Khoang fhuyn
dong cua. Iu Toan nhn qua khe ho fhy mof caI fhuyn
Ion co haI cap den Iong chIu sang. Trn moI cap vIf haI
chu Tuong phu, mof cap vIf Thong chinh fu daI
duong. O frn fhuyn co my nguoI day fo nhu Iang nhu
ho, fay cm roI, danh cac fhuyn frn song. Iu Toan gIf
mnh goI nho.
Chuyn Iang Nho 196
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Anh a! Anh nhn xem! CaI g fh kIa7
Iu ong nhn noI:
- on nay khong phaI nguoI nha fa!
Vua noI dn dy, fh fhuyn kIa da dn fruoc maf.
NguoI cm roI danh nguoI IaI chIc fhuyn con. NguoI IaI
noI:
- Ca mof con song fh nay, ong dI du chang duoc, faI
sao IaI danh nguoI fa7
NguoI kIa noI:
- o suc sInh! May khong mo maf ra ma xem my chu
frn den Iong a! Thuyn nay cua aI may bIf khong7
- en Iong anh freo Ia cua phu f fuong. ToI bIf cua f
fuong nao7
- May duI a! Ca Ho Chu nay fru Iu phu ra fh co ong
f fuong nao nua!
- Iu phu! ! duoc! Nhung ma aI chu!
- Ta Ia fhuyn gao cua ong Iu ong may khong bIf
a! Con cho nay con IaI nhaI nua fh froI IaI d o du
fhuyn. Ngay maI dem v ong a, vIf gIy dua quan
huyn danh muoI my gy moI xong!
- Ong Iu ong o frn fhuyn fao! May Iam fh nao ma
dua ra ong Iu ong fhu haI duoc7
HaI nguoI nghe vy mIm cuoI. IaI fhuyn moI Iu ong
ra cho bon kIa nhn. Iu ong ra dung fruoc fhuyn. y
Ngo Tu Kinh 197
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
gIo frang chua Ian. Anh frang va anh sang den chIu ro.
Iu ong noI:
- Cac anh Ia gIa nhn cua aI7
on kIa nhn ra Iu ong du hoang so sup xuong Iay:
- Chu chung con fhuc ra khong phaI Ia nguoI cung mof
nha voI cong fu. Chu chung con ho Iuu, Iam fhu phu
|1)
.
Nhn cho gao fo qua dy so b nghen frn song, cho nn
chung con IIu mang freo den muon quan fuoc cua nha
cong fu. Khong ngo IaI gap fhuyn cua cong fu o dy, foI
chung con fhf dang chf!
- Chu cac anh khong phaI nguoI nha fa nhung Ia nguoI
Iang fh muon quan fuoc freo cung khong ngaI g. Nhung
cac anh IaI gIo fro danh dp nguoI fa frn song fh khong
duoc! Cac anh v noI voI chu cac anh, cung khong cn k
IaI vIc gap fa Iam g, nhung cho d vIc nay xay ra nhu
fh nua. Ta khong phaI v vy ma fr cac anh du!
on kIa nghe vy fa on Iu ong, faf my caI den roI
dem fhuyn dI nghI o bn bo song.
Iu ong vao fhuyn noI voI Iu Toan. Iu Toan noI:
- Nay ong IaI! ang Iy ong dung noI co ong a o frn
fhuyn va moI ra cho nguoI fa xem. Iam nhu fh bon kIa
mf cam hung.
- Khong noI fh no danh fhung ca fhuyn! Thf Ia no
du fon qua. y gIo moI IoI caI maf ra!
Chuyn Iang Nho 198
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) Thu phu fuc Ia fhu b, chuc quan vo coI cac frn.
HaI nguoI IaI coI ao dI nam.
Thuyn cheo dI suof dm, sang som dn bn Tn fh
frn. HaI nguoI Iy nuoc rua maf, uong fra an dIm fm
xong, dan IaI fhuyn:
- Trong nom fhuyn cn fhn, doI o dy nhe!
RoI buoc In bo. I gn dn du fh frn, dn nha Tru
Caf Phu fh fhy cua dong. HaI nguoI go cua hoI moI bIf
vo chong Tru da dI xom dong. NguoI con gaI moI ho uong
nuoc che, nhung ho khong ngoI IaI. HaI nguoI ra fh frn,
dI men fheo duong caI duoc bon, nam dam gap mof nguoI
dI cuI, hoI:
- Ong uong Chp Trung o du7
NguoI dI cuI Iy fay chI:
- Nha ong fa o sau caI cho do ruc kIa ka. I faf qua
mof con duong nho fh dn.
HaI nguoI cam on, dI Iach qua cy co dn mof caI xom
chI co do bon nam nha. Co my gIan nha franh, o sau co
haI cy phong Ion. Sau frn suong Ianh Ia phong du do.
If chac Ia nha cua uong, ho dI fheo mof con duong
nho foI phia fruoc cong. Truoc cua, co mof caI ngoI. ac
qua ngoI Ia mof caI cu nho bang van. HaI nguoI buoc qua
cu, fhy nha cua uong dong kin cua. Thy co nguoI dn,
mof con cho sua.
Iu Toan dn go cua. Co hoI Iu, mof ba gIa o frong ra,
ao qun rach ruoI.
Ngo Tu Kinh 199
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
HaI nguoI hoI:
- y co phaI nha ong uong Chp Trung khong7
HoI dn haI In ba fa moI gf du:
- PhaI dy! Cac ong o du dn7
- Anh em chung foI ho Iu o fh frn dn dy fham ong
uong.
a gIa nghe khong ro, noI:
- Ho Iuu a7
- Ho Iu. Nho noI voI ong nha co aI hoc sI ho Iu fh
ong fa bIf.
- Chu foI khong co nha. Hom qua dI xem danh ca nay
vn chua v. Cac ong co g noI fh hom khac IaI.
NoI xong, cung khong bIf moI khach vao uong che nua,
cu dong phaf cua IaI.
HaI nguoI buon ba vo cung, dung mof Iaf roI IaI fheo
caI cu cu, fheo duong cu xuong fhuyn fro v nha.
uong Chp Trung dn chIu moI v, bo gIa k IaI:
- HoI nay o fh frn co haI nguoI nao ho IIu dn fm
ong noI Ia daI gIac fu
|1)
caI g y.
- a noI ho fh nao7
- ToI noI ong uong khong o nha, ngay khac IaI dn.
uong Chp Trung nghI bung:
Chuyn Iang Nho 200
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
|1) TIng Trung Quoc chu aI hoc sI voI daI gIac fu doc gn gIong
nhau.
- Iam g co nguoI ho IIu7
of nhIn nghI dn nguoI saI nhn ho IIu o huyn dn
baf mnh. Nhf dnh Ia han dn d baf fra fIn! IIn
mang:
- Thf do chf foI! Ngoc oI Ia ngoc! Thang y fm fao d
baf, fh may noI fao khong o nha Ia duoc. IaI con noI hom
khac dn. Thf Ia do vo dung!
o gIa khong chu, caI IaI. uong gIn du IIn faf cho
mof frn va dap my caI. Tu do, uong so co nguoI dn
fm, cu sang som da dI bIn, maI dn chIu moI v.
HaI nguoI o Iu phu rf buon buc. Nam, sau ngay sau,
IaI dI fhuyn dn. Ho IaI dn go cua. o gIa mo cua ra
fhy haI nguoI nay fh noI nong, noI ngay:
- Ong foI khong co o nha7 Cac ong cu dn fm Iam g!
- a co noI chung foI Ia daI hoc sI o Iu phu khong7
- Chu con noI g nua! HaI ong Iam foI b da, b faf by
gIo con dn dy Iam g7 Ong foI khong o nha vaI ngay nua
moI v. ToI phaI vao nu com dy!
NoI xong khong cn cho haI nguoI hoI nua, ba gIa dong
cua IaI, chay dI. HaI nguoI go cua my ba gIa cung khong
fhua. HaI nguoI khong hIu v sao, frong Iong vua buc IaI
vua buon cuoI. ung mof Iaf fhy goI cung khong duoc,
danh dI fhuyn v.
Thuyn Iac Iu dI duoc vaI dam, fhy mof caI fhuyn
dy cu u. Co mof cu be fay niu fhuyn, mIng rao:
Ngo Tu Kinh 201
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- AI mua u! AI mua u!
NguoI IaI Iy dy buoc fhuyn IaI va cn cu u. Iu
Toan hoI:
- Chau o xom nao7
- O Tn fh frn.
- Chau o mof fhon voI ong uong Chp Trung vy chau
co bIf ong uong Chp Trung khong7
- Sao IaI khong7 Ong fa nguoI hIn Ianh nhf hang!
Hom fruoc ong muon fhuyn chau dI xem fuong co d
roI mof fo gIy frn vIf my chu.
Iu Toan noI:
- O du7
- O frong fhuyn!
- Iy ra fa xem.
Cu be Iy fo gIy ra, nhn fIn cua nguoI IaI roI dI.
HaI nguoI xem fh Ia mof fo gIy frang frn co mof baI
fho fhf ngon fu fuyf:
Kb6ng Jam /am g sat ctcc pbat.
Cbng qua c Joc sacb cat Jong.
N ng n6ng suong /anb tbn tung trat
Mat mc /cu tranb Jon gto J6ng.
ang sau co my chu 6ng gta o rung pbong, uong
oan.
HaI nguoI xem xong nuc no khen.
Chuyn Iang Nho 202
hffp://ebooks.vdcmedIa.com
- Ong nay fhuc Ia nguoI cao fhuong, fhuc dang kinh!
Iu Toan o fruoc fhuyn, dang nhn ra xa ngam canh non
xanh nuoc bIc fh fhy mof caI fhuyn Ion chay In fruoc.
Trn fhuyn co mof nguoI ku:
- Iu cong fu xIn dung fhuyn IaI!
IaI do cho fhuyn ghe saf IaI nguoI nay nhay sang
fhuyn cuI du nhn frong khoang noI:
- Ca ong a cung o dy sao7
Nhn gap fhuyn y khIn cho: Tbtcu ntcn Janb si, cu
bao m6n kct m6t to Juycn, tuong pbu nbo stnb, not tb ng
Jta mot nguot tun ktct.
Muon bIf nguoI nay Ia aI xem hoI sau se ro.
Ngo Tu Kinh 203
hffp://ebooks.vdcmedIa.com