હાથની ર ખાઓ

બદલાય છે ?
રાકશ દ સાઈ
િમSો આપણે Kણીએ છ$એ ક હતસાbુ:6કના એક
ભાગcપ હતર ખા dારા આપણે Kતકના (વનGુ ફળ
કથન કરતા હોઈએ છ$એ. ઘણા િમSો ના હાથ જોતા
તેઓ મને કહ છે ક માર$ આ ર ખા પહલા નહોતી હવે
દ ખાય છે .
હાથની બાબતો િવશે જોઈએ તો બાળક Oયાર માતાના

રાકશ રજનીકાંત દ સાઈ ,

ગભAમા ચાર માસGુ થાય છે Vયાર તેમા પામરિ-5ટ અને

રાકશભાઈને નાનપણથી હતર ખાનો શોખ હતો, હતર ખા
શીખવા

માટ

હતર ખાશા'ના

તેઓ

!ુ કલીઓ 

ુબ

(વનમા

બે

પડ$

)ય+,તઓ

છે

અને

તેમના

માટ

:ફ8ગર પેટં5ટ બનવાની શcઆત થતી હોય છે , આ :ફ8ગર
પેટં5ટ અને પામરિ-5ટ (વન પયાAત કોઈ બદલાવ

-ેરણાદાયક રહલા છે . 1) વ.1ી એન. બી પરમાર –રાજકોટ
2) 1ી ઉપે56િસ8હ ભદૌ:રયા. આ બ<ે

=ુ>ુજનને કારણે

હતર ખાશા' સમજવામા સરળતા પડ$.

રાક શભાઈને @ુ દ$

@ુ દ$ પામર પેટનA અને :ફગર પેટનA ભેગી

આવતો નથી. તે ર સાઓને

Ridges) ના નામથી ઓળખીએ છ$એ તમને Wયાલ હશે ક

કર$ તેમાથી

:ફ8ગર પેટં5ટનો ઉપયોગ )ય+,તની ઓળખ તર$ક પણ

સંશોધન કરવાનો શોખ છે ડ$ઝીટલ ક મેરાની મદદથી હાથના

થાય છે એટલેક જમીનના દતાવેજના

ફોટોFાફસGુ  ૂબ મોIુ કલે,શન તેમની પાસે છે . એક સરખો
)યવસાય

આપણે ર ઝીસ ( Papillary

કામકાજ

Zગે

અને =ુનેગારની ઓળખ માટ વગેર ગવમg5ટ કામકાજ

કરતી @ુ દ$ @ુ દ$ )ય+,તઓના હાથના ફોટાઓGુ ં

કલેકશન છે તેમા ડૉ,ટરો, KLુ ગર, :Mકટરો, ઉNોગપિત,

Zગે થાય છે . હાથની આ પેટં5ટ અને

Oયોિતષો, રાજકારણ, પોલીસખાતા, :ફQમ RેSે, સકAસના

(5સ સાથે છે Kતકની હાથની િ-5ટ મોટ ભાગે માતા

)ય+,તઓ તથા આTયાUVમક )ય+,તઓ

વગેર Wયાતનામ

િપતા સાથે મળતી આવતી હોય છે .

)ય+,તઓના હાથના ફોટોFાફસ અને એક સરખી બાબતોની
તકલીફોમાથી

પસાર

થયેલ

)ય+,તઓના

હાથ

Xવાક

તાK જ5મેલા દર ક બાળકોના હાથ જોશો તો તેઓની

લYન(વન સંબધીત , Zધ )ય+,તઓ, એક જ -કારના રોગ

આગળ$ઓ કોમળ હોય છે તેઓની આગળ$ઓ સાંધા ગાંઠ

ધરાવતા,આિથ[ક મોIુ Gુ,શાન કરનાર)ય+,ત, =ુનેગાર,જોડ$યા

ુ મા Kડ$

બાળકો, તાK જ5મેલ બાળકો , \ુ Iુંબની ચાર થી પાંચ પેઢ$ના

ર:હત

)ય+,તઓના હાથના ફોટોFાફસ તેઓની પાસે છે . ભારતીય

હોય છે , Z= ૂઠો

Oયોિતષ સંથાનમા રાક શભાઈ હતર ખાના િશRક તર$ક સેવા
આપી ર_ા છે . હતર ખામા

ર ખાનો સંબ5ધ

ૂળમાં Kડ$ અને Ziણયાળ$ jગળ$

ૂળમાં Kડો અને ભાર , Z= ૂઠાનો

નખ

વાળો વેઢો નાનો અને અિવકિસત હોય છે હાથની Vવચા

સંશોધન કર$ ર_ા છે . ઈમેલ:

પારદશAક Xવી, હાથમા લચીkુપlુ ં હોય છે . હવે બાળક

rrdesai3@yahoo.co.in, વેબ સાઈટ :- www.palmstar.in. ,
મો.નં :- 98250 15153.

529

Xમ Xમ મોટો થાય છે તેમ તે કવા વાતાવરણમા મોટો થાય છે તેની
સમજ શ+,ત -માણે

હાથમા jગળ$ઓ અને હાથના -કારમા ફરફાર

જોવા મળે છે .બાળકની માનિસ,તા X લાંબાગાળાના િવચાર તરફ વળે છે
તેના હાથમા ફરફાર જોવા મળે છે . હાથમા સૌથી વધાર ચેતાતmુ ં કોષો
આવેલા છે , દર ક -nુિતમા હાથની જcર પડ છે . મગજનો સૌથી આoાકાર$
નોકર હોય તો તે હાથ છે . મગજ હ( તે તરફ િવચાર છે તે Rણે હાથ સૌ
-થમ તે :દશામા આગળ વધશે અને દર ક -nુિતમા હાથ જોડાશે, આમ
આ ર$તે હાથમા શાર$:રક કાયA Tવારા અને માનસીક િવચારો ને લીધે
હથેળ$મા jગળ$ઓ, હાથના -કારમા અને ર ખાઓમા બદલાવ જોવા મળે
છે .
હવે આપણે તે તરફ જોઈએ ક કયા હાથમાં જQદ$થી બદલા
બદલાવ
દલાવ આવશે ? તો આપણે @ુની કહવત યાદ કરતા જડ
-\ૃિતનો માણસ હોય તો તેને ઘlુ સમKવવા છતા તે માનતો ન હોય તો તેમના માટ કહવાય ક Kડ$ ચામડ$નો છે .
િમSો q ૂવAજોએ એવા ઘણા સાbુ:6ક જોડકણા-Iુચકાઓ બના)યા છે X અGુcપ લોકોના વભાવની ચાડ$ ખાmુ હોય છે .
અહ$ આપણે Kડ$ ચામડ$ના વભાવની બાબત જોતા તેઓમા સમય બદલાય તેમ નવી -nુિત ક કાયA કરsુ અઘ>ું
ુ રહ છે , uટ:રઓ ટાઈપની -s ૃિtઓ જ કરવી
પડ, એક સાથે બે -s ૃિt કરવી અઘર$ પડ, તેઓ જવાબદાર$થી િવ ખ
ગમે , અચાનક કોઈ કાયA કરવાGુ ં આવે તો તે તરફ વળsુ ં તેઓ માટ અઘ>ું પડ છે . Oયાર પાતળ$ ચામડ$વાળ$ )ય+,ત
માટ તે બાબત સહજ હોય છે એટલે ક પાતળ$ ચામડ$વાળ$ )ય+,તઓ તેના િવચારો સહજ ર$તે બદલતા હોવાને કારણે
તેઓના હાથમાં ર ખાGુ ં આવન Kવન વધાર જોવા મળે છે .

ુ ય ર ખાઓમાં (વનર ખા, મતકર ખા અને હદયર ખા ના
W

cટમા ફરફાર ઓછો જોવા મળે છે પણ તેને કાપતી ર ખા ક તેમાંથી નીકળતી ર ખાGુ ં આવન Kવન રહ છે .અને

ુ યર ખા
W

િસવાયની ગૌણર ખાઓ અને તેનાથી બનતા iચ5હોમાં બદલાવ થતો રહ છે . એક બાબત એ પણ યાદ રાખવા Xવી છે ક
(વનની બનતી ઘટનાઓ જો Kતકની માનિસકતા ને

અસર કર તો જ તે ર ખા હાથમા દ ખાય છે દા.ત. Kતકના

(વનમા કોઈ ન(કની )ય+,તGુ મરણ થાય પણ તેના હોવા ન હોવાથી Kતકની માનિસકતા પર કોઈ ફરક પડતો નથી
તો તેના હાથમા પણ કોઈ ફરક પડતો નથી
હતર ખાGુ ં કલેકશન છાપ dારા, ડ$ઝીટલ કમેરા dારા, અને કન dારા અલગ અલગ ર$તે લોકો સાચવતા હોય છે .
ઘણા હતર ખાશા'ીઓGુ કહs ુ ં છે ક હાથની ર ખા બદલાતી નથી. તેઓGુ એsુ vુચન છે ક

જો તમે હાથની િ-5ટ છાપ

6ારા લઈ લેતા નર$ આખે ન જોઈ શકાય તે બધી ર ખાઓ આવી Kય છે . તેઓ એમ સમKવે છે ક આવનાર$ બધી
ર ખા

નર$ આખે ન જોઈ શકાય તેવી હોય છે માટ ર ખા બદલાય તે તમારો wમ છે

X

િ-5ટ છાપ લેતા બધી જ

ર ખાઓ આવી Kય છે . પણ તે સVયથી વેગx છે
હાથની ર ખા બદલાશે તે ઘણી વખતે હાથમા જોઈ શકાય છે હાથમાં તે સમય દરyયાન ર ખા એક શેડ cપે જોવા
મળે છે તે જYયા પર jગળ$ વડ ઘસતા અથવા બે Sણ વખત સહજ દબાવી છોડ$ દ તા તે ર ખા ઘાટ$ દ ખાશે.

530

આ ર ખા

આગળ જQદ$વધશે ક કમ તે માટ જો

ર ખાની :દશા અને ર ઝીઝની :દશા એક તરફ હોય તો તે
ર ખાનો

િવકાસની ુબજ જQદ$ થાય છે X અહz આપેલ


iચSમાં એરો dારા દશાAવલ
છે . હાથ પરથી Kતકના
ન(કના

{ુતકાળ

અને

ન(કના

ભિવ|યકાળ

િવશે

સરળતાથી કહ$ શકાય છે .
હાથમા આડ$ ર ખાઓ  ૂબ જ પડલી હોય તો તે Kતકની
િવચારસરણી નકારાVમક હોય છે તેઓGુ ં મગજ રાત :દવસ
ચાલmુ રહ છે તેઓમાં તાજગી ઓછ$ જોવા મળે છે . અને
}ુવાનોમાં આ ર ખાઓ ભાYયર ખાને વધાર કાપતી આડ$ ર ખાઓ હશે તો તે ઓ એક સાથે બે Sણ એO}ુકશની લાઈન
પકડતા હોય છે ચો,,સ એક લાઈન પકડતા નથી અને પછ$ અસમંજસમાં

ુ ાય છે .

ુ ા cપે મારા qુSના હાથની ડ$ઝીટલ કમેરાથી લીધેલ ફોટો કોપી આપેલ છે Xનો તા.16.08.2006મા ફોટો
અહz ન ન
લીધેલ Vયાર તે વખતે 9 વષAનો હતો તે વખતે તે વારં વારં ગરમ થઈ જતો હતો અને ભણવામાં તે ુબ જ બે કાળ(
રાખતો હતો અને તેના 70% માકA આવતા હતા તે 2006 ના ફોટામાં જોશો તો તેની ભાYયર ખા દ ખાતી નથી અને તેની
મતક ર ખા સાર$ એવી તકલીફ વાળ$ છે .Vયાર બાદ તેને

ધીર ધીર સમજણ આપતા તેના =ુસામાં (ટyપરામ„5ટ)

બદલાવ આવવા માંડ…ો અને ટ†ુશન રખાવી ભણવામાં મહનત કરાવતા તેનામા સારો બદલાવ આ)યો અVયાર તેના
85% Xટલા માકA આવે છે તેની તા.12.11.2008 મા ફોટો લેતા તેની ભાYયર ખા અને મતકર ખામાં સાc પ:રવતAન જોઈ
શકો છો. આવા ઘણા હાથના કલે,શન માર$ પાસે છે તે તમે માર$ વેબ સાઈટ પર જોઈ શ,શો .

531

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.