You are on page 1of 3

Bencana Alam Peristiwa tsunami yang ber aku pada 2!

"isember 200# a u te ah me ibatkan 1$ buah negara% &anya disebabkan o eh kejadian gempa bumi berukuran ' ska a (i)hter di *autan +indi ke utara Pu au Sumatera, &ndonesia dan te ah mengorbankan beribu,ribu nyawa serta merosakkan harta benda termasuk di -a aysia% Tsunami di kawasan pantai

"i negeri Pu au Pinang, kawasan yang ter ibat ada ah di kawasan pesisiran pantai .a ik Pu au, Pantai Pasir Panjang, Te uk .ahang dan .atu /eringgi% "i aporkan seramai 02 orang maut manaka a 20! orang agi ter)edera di Pu au Pinang dan seka igus men)atat angka korban tertinggi di -a aysia ekoran peristiwa tsunami% Sejum ah 2,#$! orang ne ayan dan $! orang petani menga ami kerugian akibat tsunami% Kesan tsunami di Pantai Tanjung Tokong

Tinjauan dari udara menunjukkan keadaan banjir di sekitar Segamat, Johor (2011)

Sebahagian daripada mangsa banjir di kawasan Segamat dipindahkan ke tempat ebih se amat o eh pasukan menye amat mangsa banjir

o eh membunuh nyawa penduduk • Kemusnahan hasi pertanian dan ternakan 2 Kedah (tanaman padi) • Penduduk menga ami kerugian wang ringgit • Kerajaan terpaksa menanggung perbe anjaan yang besar • -erugikan rakyat dan negara 2.anjir ber aku juga akan menyebabkan beka an air bersih ter)emar dengan bahan.sayuran dan binatang ternakan ain seperti embu dan kambing turut mati sehingga menjejaskan beka an makanan . Menjejaskan kesihatan manusia • Kawasan persekitaran akan ter)emar dan banyak agen penyakit akan menjadikan penyakit mudah merebak • Tanah runtuh akan menyebabkan sistem pembentungan rosak a u haiwan seperti tikus dan a at membiak dan menyebarkan kotoran kepada mangsa • . tetap membimbangkan kita kerana kesan negatifnya amat buruk% Je askan pernyataan tersebut% Pendahu uan1 • • • -a aysia merupakan negara bertuah kerana tidak kerap menga ami ben)ana a am Kita per u berwaspada kerana ben)ana a am bo eh ber aku pada sebarang masa -endatangkan kesan yang buruk kepada negara 1. kawasan tanaman padi di Kedah te ah ditengge ami air akibat ben)ana tahun 2011 • Sumber beka an beras akan jatuh dan menjejaskan beka an makanan • . kawasan tanaman pertanian akan musnah da am ska a yang besar • -isa nya.Bencana Alam Kejadian ben)ana a am yang ber aku di negara kita meskipun tidak sekerap di negara ain.eka an tanaman seperti sayur. Menjejaskan sumber bekalan makanan • 5pabi a banjir ber aku.eka an air bersih akan terjejas dan mengundang penyakit bawaan air seperti penyakit taun • Kemudahan di tempat pemindahan yang dai4 te ah menyebabkan penyakit mudah merebak • Penduduk mudah dijangkiti penyakit terutamanya kanak. Merugikan negara • Kemusnahan harta benda seperti rumah. kereta dan sebagainya • . Mencemarkan alam sekitar • Tsunami yang pernah ber aku di 3tara Semenanjung -a aysia te ah menyebabkab air bertakung dengan sampah sarap se ama ebih seminggu • Sampah sarap yang tertingga di kawasan ben)ana akan menyebabkan persekitaran menjadi busuk • Pemadangan darat se epas ben)ana akan me oyakan • Tanah runtuh yang ber aku di kawasan tanah tinggi te ah memusnahkan kawasan hutan • -enyebabkan perubahan eko ogi kawasan tanah tinggi • -eningga kan kesan jangka panjang terhadap a am sekitar 3.bahan )emar yang bertoksik • .kanak 4.

Bencana Alam • • Kemusnahan beka an air bersih juga ber aku akibat ben)ana banjir dan akan menjejaskan sumber air untuk keper uan harian Tidak dapat memenuhi permintaan dan keper uan penduduk 5. Menjejaskan kegiatan harian • Jerebu yang teruk akan menyebabkan penduduk tidak dapat bergerak se)ara bebas dan dinasihatkan duduk di rumah • -enjejaskan kegiatan harian seperti tidak dapat pergi ke tempat berkerja • Kerosakan kemudahan asas seperti pengangkutan dan andasan kereta api yang terputus akibat tanah runtuh juga menjejaskan kegiatan harian penduduk • Sistem perhubungan darat yang terputus akan menyukarkan bantuan tiba ke tempat kejadian • Sistem perhubungan te ekomunikasi dan kemudahan e ektrik juga bo eh terjejas akibat ber akunya ben)ana a am seperti banjir dan tanah runtuh • +a ini akan menjejaskan kegiatan harian penduduk Kesimpu an1 • Semua pihak harus membantu menangani masa ah ini daripada berpanjangan • 5ma an meme ihara a am sekitar seperti tidak menebang pokok bo eh mengatasi masa ah ben)ana a am ini .