Garis Panduan Pendekatan Modular

MAKLUMAT AM
1. DASAR PENGAMBILAN Dasar pengambilan pelajar Kolej Komuniti ditentukan oleh Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia (KPT).

2.

DEFINISI 2.1 Ambilan Ambilan bermaksud proses pengambilan pelajar Kolej Komuniti, KPT. Perlaksanaan adalah sepanjang tahun. 2.2 Bahagian Pengambilan Pelajar, Jabatan Pengajian Kolej Komuniti Bahagian Pengambilan Pelajar (BPP), Jabatan Pengajian Kolej Komuniti (JPKK) adalah bahagian yang bertanggungjawab menguruskan promosi dan pengambilan pelajar Kolej Komuniti KPT. 2.3 Pegawai Pengambilan Pegawai Pengambilan adalah pegawai yang dilantik untuk menguruskan hal-hal yang berkaitan dengan pengambilan dan data pelajar di Kolej Komuniti KPT. 2.4 Sijil Modular Kebangsaan (SMK) Sijil Modular Kebangsaan (SMK) adalah mewakili set kemahiran (minimum skill set) yang membolehkan seseorang mendapatkan pekerjaan dan ianya berdiri sendiri (stand alone). 2.5 Sijil Kolej Komuniti (SKK) Sijil Kolej Komuniti dianugerahkan setelah melengkapkan set SMK.

3.

JAWATANKUASA PENGAMBILAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI Jawatankuasa Pengambilan Pelajar Kolej Komuniti KPT terdiri daripada pegawaipegawai berikut: 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Pengarah Bahagian Pengambilan Pelajar, JPKK Pengarah, KK Penolong Pengarah, BPP, JPKK Pegawai Pengambilan Kolej Komuniti, dan Pensyarah dan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Kolej Komuniti.
1

Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT

Garis Panduan Modular

MAKLUMAT KEMASUKAN
1. SYARAT KELAYAKAN MASUK PROGRAM SIJIL 1.1 Syarat kelayakan masuk adalah seperti berikut: i. ii. Warganegara Malaysia. Berumur 17 tahun ke atas

2.

PERMOHONAN KEMASUKAN 2.1 Permohonan kemasukan pelajar ke Kolej Komuniti adalah dibuka sepanjang tahun Permohonan boleh www.jpkk.edu.my. dikemukakan secara on-line melalui laman web

2.2

3.

KOD & NAMA PROGRAM Kod dan nama program yang digunakan adalah seperti berikut: 3.1 3.2 Kod dan nama Program adalah seperti di Lampiran A. Senarai dan kod rasmi Program yang ditawarkan di Kolej Komuniti adalah seperti di Lampiran B.

4.

IKLAN KEMASUKAN KOLEJ KOMUNITI Iklan kemasukan ke Kolej Komuniti diuruskan oleh JPKK, menerusi akhbar-akhbar utama tempatan dan laman web http://www.jpkk.edu.my

TAWARAN KEMASUKAN
1. SEMAKAN KEPUTUSAN PERMOHONAN Semakan keputusan permohonan boleh dibuat melalui cara-cara berikut: 1.1 1.2 Laman Web: http://www.jppk.edu.my Kolej Komuniti / JPKK.

2

Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT

Garis Panduan Pendekatan Modular 2. DATA CALON 2.1 JPKK mengedar maklumat dan senarai calon untuk ditawarkan

3.

SEMAKAN SALINAN DOKUMEN PENERIMAAN TAWARAN 3.1 3.2 KK memaklumkan kepada calon yang berjaya. Unit Pentadbiran / Unit HEP / Unit Pengambilan Kolej Komuniti hendaklah melaksanakan perkara-perkara berikut: 3.2.1 3.2.2 Mencetak senarai nama calon yang telah ditawarkan. Menyemak salinan dokumen yang dikemukakan oleh calon. Dokumen tersebut adalah seperti berikut: a. Borang Jawapan Tawaran (BJT-KK). b. Sampul surat berukuran 32cm x 23cm (saiz A4) beralamat sendiri dan setem RM1.00. c. Salinan kad pengenalan yang disahkan. d. Lain-lain sijil (jika ada) Nota: i. Calon yang menolak tawaran akan mengabaikan perkara (b) hingga (d). ii. Semua salinan dokumen yang disertakan mestilah dalam saiz A4. 3.3 Semakan Dokumen – Semak 1 Unit Pentadbiran / Unit HEP / Unit Pengambilan Kolej Komuniti hendaklah menyemak salinan sijil/dokumen yang telah disahkan. 3.3.1 Tanda `  ’ jika maklumat sahih. Tandatangan dan catatkan tarikh dalam ruang yang disediakan. Tanda `X’ dan highlight pada maklumat yang bercanggah. (Rujuk perkara 4 - Tatacara Percanggahan Maklumat).

3.3.2

3.4

Unit Pentadbiran / Unit HEP / Unit Pengambilan Kolej Komuniti hendaklah menghantar dokumen pendaftaran dengan menggunakan sampul surat yang disertakan oleh calon. Pegawai Pengambilan hendaklah mempertimbangkan keadaan berikut jika calon menghantar Borang Jawapan Tawaran selepas tempoh yang ditetapkan. 3.5.1 Sekiranya terdapat kekosongan, terima melaksanakan tatacara 3.3.1 dan 3.3.2. calon tersebut dan

3.5

3.5.2

Sekiranya tiada kekosongan, terima calon sebagai calon dalam pertimbangan.

4.

TATACARA PERCANGGAHAN MAKLUMAT
3

Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT

1 Kad pengenalan untuk mengesahkan status kewarganegaraan dan umur. Menghubungi calon (secara bersurat atau telefon) dan meminta calon mengemukakan penjelasan dalam tempoh 14 hari (Rujuk Lampiran C2). TAWARAN SUSULAN 5.5 Ulangi langkah 3. Sekiranya terdapat kekosongan.1 Percanggahan maklumat berlaku jika butiran yang diisi pada borang permohonan berbeza dengan butiran pada salinan asal dokumen berikut: 4.3 Sekiranya calon gagal mengemukakan dokumen yang diminta. Pegawai Pengambilan hendaklah melaksanakan perkara berikut: 4. 4.Garis Panduan Modular 4. SURAT TAWARAN HILANG / TIDAK SAMPAI 6. 4. 5. RAYUAN KEMASUKAN BAGI PEMOHON TIDAK BERJAYA 7. Setiap rayuan bertulis yang diterima daripada pelajar hendaklah diproses dan keputusan rayuan hendaklah dimaklumkan kepada calon. Ulangi langkah 3.2.3 di atas.3 di atas. 4 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT .2 5. 6. Unit Pengambilan KK menghantar surat tawaran susulan kepada calon. Pegawai Pengambilan hendaklah mencetak surat tawaran dan menghantar / menyerahkan kepada calon. 6. 4.2. Pengarah Kolej Komuniti hendaklah membatalkan tawaran kemasukan tersebut (Rujuk Lampiran C3).2 Jika terdapat percanggahan maklumat.4.1.2 hingga 3.1 6.2 Unit Pengambilan dikehendaki menyemak kesahihan maklumat calon.1 Rayuan kemasukan bagi pemohon yang tidak berjaya hanya boleh dibuat setelah keputusan tawaran kemasukan bagi sesi berkenaan diumumkan.1 Pegawai Pengambilan mengenalpasti jumlah kekosongan tempat pengajian mengikut Program di Kolej Komuniti berkenaan berdasarkan status penerimaan tawaran atau status pendaftaran pelajar. 5.2 hingga 3.1 4.2 Mengisi Borang Percanggahan Maklumat (Rujuk Lampiran C1).3 7. Jika didapati sahih.

1 Sebelum Pendaftaran. tandatangan dan catatkan tarikh dalam ruang yang disediakan. PENDAFTARAN PELAJAR Kolej Komuniti dikehendaki menubuhkan Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar untuk memastikan proses pendaftaran berjalan dengan sistematik. Tandakan `X’ dan highlight pada maklumat yang bercanggah.3 Rayuan kemasukan boleh dibuat melalui laman web www. Tandatangan dan catatkan tarikh dalam ruang yang disediakan. 2. dikehendaki memantau proses 2. Serahkan kepada Pegawai Pengambilan untuk tindakan seterusnya. d. 2. c. teratur dan lancar.1.2 7.1. Tandakan `’ jika maklumat sahih.Garis Panduan Pendekatan Modular 7. 2.my Rayuan kemasukan yang diterima oleh Kolej Komuniti hendaklah diserahkan kepada Pengarah KK untuk pertimbangan kelulusan dan mengeluarkan surat tawaran kepada pemohon yang berjaya.2 penyemakan dokumen pembayaran/resit pendaftaran pelajar – secara on-line atau off-line kutipan borang (BHHP 1 – BHHP 6) untuk fail peribadi pelajar Jawatankuasa pendaftaran pelajar hendaklah menyemak dokumen asal. (Rujuk perkara 4 -Tatacara Percanggahan Maklumat ). 5 ii. 1.2. Proses Pendaftaran 2. Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar hendaklah menyediakan keperluan-keperluan pendaftaran berdasarkan kolej komuniti masingmasing.1 Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar hendaklah menjalankan tugastugas berikut: a.2 Mengadakan Mesyuarat Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar. b.2 Pada Hari Pendaftaran 2. i.2.jpkk.1.edu. Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT .1 2.3 2. Pegawai Pengambilan pendaftaran.1 Pengarah KK akan memaklumkan tarikh pendaftaran. Tarikh Pendaftaran 1.

d. e. Sekiranya permohonan pertukaran ini tidak berjaya. Kemukakan borang tersebut kepada Pengarah Kolej Komuniti untuk kelulusan. Mengarahkan pelajar mengisi Borang Permohonan Pertukaran Kolej Komuniti (Sila rujuk Lampiran D1) dan menyertakan dokumen sokongan (surat rayuan pelajar / ibubapa / penjaga atau laporan kesihatan. b. Sekiranya permohonan pertukaran berjaya. Menghantar surat pertukaran kepada Pengarah Kolej Komuniti yang menerima pertukaran pelajar berkenaan (Rujuk Lampiran D2). 6 . yang tidak PENGURUSAN PELAJAR 1. Tatacara penangguhan pendaftaran adalah di bawah budibicara Pengarah Kolej Komuniti berkenaan. h. 4. Pegawai Pengambilan hendaklah memaklumkan mengenai status permohonan ini kepada pelajar tersebut. Menyimpan satu salinan Dokumen Peribadi pelajar berkenaan untuk rekod. PERTUKARAN KOLEJ KOMUNITI 1. Pendaftaran Calon Yang Tidak Menjelaskan Yuran Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar boleh mendaftarkan calon menjelaskan yuran dengan syarat calon mengemukakan surat rayuan. c.Garis Panduan Modular 2. Pegawai Pengambilan hendaklah Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT j. f.1 Pegawai Pengambilan hendaklah melaksanakan tindakan berikut: a. Membuat ulasan mengenai status permohonan.3.3 Selepas Hari Pendaftaran 2. Menghubungi Kolej Komuniti berkenaan untuk pengesahan tempat. i. Menghantar Fail Peribadi Pelajar yang asal ke kolej baru.1 KJKK boleh mendapatkan senarai nama dari Sistem Pengurusan Maklumat Bersepadu secara online (iDBMS) 3. jika ada). g. Pendaftaran Calon Tanpa Dokumen Asal Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar hendaklah menangguhkan pendaftaran pelajar yang tidak dapat mengemukakan dokumen asal untuk tempoh maksimum EMPAT BELAS (14) hari dari tarikh pendaftaran. Mengemaskini data pelajar di pangkalan data.

pelajar tersebut dan k.1 Rayuan pertukaran program perlu dikemukakan kepada Pengarah Kolej Komuniti berkenaan (Rujuk Lampiran E ). Keputusan rayuan akan dimaklumkan oleh Pengarah Kolej Komuniti kepada calon.2. Nota : Pertukaran SMK adalah dibenarkan di bawah budibicara pihak Kolej Komuniti Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 7 .2 Pelajar yang telah mendaftar 2. Menyemak surat makluman daripada Kolej Komuniti asal b. Pelajar yang gagal melapor diri dalam tempoh tujuh (7) hari di kolej baru perlu melapor semula pada kemasukan akan datang.2.2 Pegawai Pengambilan kolej baru hendaklah melaksanakan langkah-langkah berikut sekiranya ada pertukaran pelajar dari kolej lain: a. 2. Pegawai Pengambilan hendaklah melaksanakan langkah berikut: a. Pegawai Biasiswa perlu memaklumkan perkara ini kepada Bahagian Biasiswa KPT l. Mengemukakan borang tersebut kepada KJKK. c. d. m. Meminta pelajar mengisi Borang Permohonan Pertukaran Program. 2. 1. Mengemaskini data pelajar di pangkalan data.Garis Panduan Pendekatan Modular memaklumkan status permohonan kepada memaklumkan kepada Pegawai Biasiswa. b.2 2.3 Pelajar perlu melapor diri apabila program baru bermula.2. PERTUKARAN PROGRAM 2. Tempoh pertukaran kolej hanya dibenarkan sebelum bermula atau selepas tamat satu SMK. Menyerahkan salinan borang yang telah diluluskan kepada pelajar. 2.1 Calon yang belum mendaftar Semua rayuan pertukaran program hendaklah dikemukakan oleh calon kepada Pengarah Kolej Komuniti. Mendaftar dan memberikan nombor pendaftaran baru c. Membuka Fail Peribadi Pelajar yang baru.

5. Memastikan salinan kad pengenalan pelajar yang disimpan dalam fail peribadi dicopkan dengan “Untuk kegunaan Kolej Komuniti sahaja” 5.2 Meminta pelajar mengisi borang berhenti (Rujuk Lampiran F). 4. BERHENTI PENGAJIAN Pegawai Pengambilan Kolej Komuniti hendaklah melaksanakan langkah-langkah berikut: 3. melengkapkan atau menggantikan dokumen yang tiada. 3.3 8 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT . 4. KAD PELAJAR 4. iii.1 3.1 Nombor Pendaftaran Pelajar Nombor Pendaftaran Pelajar adalah nombor MyKad. ii. Jawatankuasa Pendaftaran Pelajar hendaklah menyerah dan mendapatkan pengesahan penerimaan kad pelajar kekal dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh pendaftaran. Meminta pelajar mengemukakan.3 Mengemaskini data pelajar dalam pangkalan data.Garis Panduan Modular 3. tidak lengkap. Mengedarkan salinan surat makluman tarikh kuatkuasa berhenti jika diluluskan kepada: i.2 Nombor Pengenalan SMK Sila rujuk Lampiran G.2 Mengemaskini Fail Peribadi Pelajar. Menerima keputusan daripada Pengarah dan memaklumkan keputusan permohonan kepada pelajar.3 KJKK Pegawai Hal Ehwal Pelajar (Kebajikan dan Disiplin) Pegawai Peperiksaan 3. PENGURUSAN FAIL PERIBADI PELAJAR Pensyarah Kelas hendaklah melaksanakan langkah-langkah berikut: 5.1 5. rosak atau hilang.

1 Definisi 2. STATUS PENDAFTARAN Pegawai Pengambilan hendaklah melaksanakan langkah-langkah berikut: 1.1 Kemasukan (Intake) Pelajar baru yang mendaftar masuk dalam modular semasa.M) Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 9 .1 Pensyarah Kelas perlu memastikan data enrolmen pelajar sentiasa tepat dan betul dalam Sistem iDBMS MAKLUMAT TAMBAHAN 1.1 1.Garis Panduan Pendekatan Modular STATISTIK 1. SENARAI KOLEJ KOMUNITI (Sila rujuk Lampiran A . Enrolmen (Enrolment) Bilangan pelajar berdaftar modular semasa.2 Pegawai Pengambilan hendaklah melaksanakan langkah-langkah berikut: 2. STATISTIK KEMASUKAN DAN ENROLMEN 2. 2.2 2.1.1.2. Mencetak daftar pelajar baru melalui iDBMS.2 Mengemaskini status pendaftaran pelajar baru melalui Sistem iDBMS. 2.

Garis Panduan Modular Lampiran 10 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT .

Garis Panduan Pendekatan Modular LAMPIRAN A SENARAI KOD DAN NAMA PROGRAM KOLEJ KOMUNITI KPT KOD PROGRAM SINGKATAN PROGRAM SINGKATAN SMK NAMA PROGRAM Sijil Servis Penyejukan dan Penyamanan Udara Sijil Akuakultur Sijil Servis Kenderaan Ringan Sijil Pemasangan Elektrik Sijil Penyenggaraan Bangunan Sijil Menyelenggara dan Membaiki Bot Sijil Pengendalian Pelancongan Sijil Operasi Perhotelan Sijil Kulinari P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 MPU MAK MKR MPE MPB MMB MPP MOP MKU PU1-4 AK1-5 KR1-5 PE1-6 PB1-5 MB1-5 PP1-5 OP1-5 KU1-7 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 11 .

Raub KK Temerloh KK Paya Besar KK Rompin KK Kok Lanas √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ P02 MAK P03 MKR P04 MPE P05 MPB P06 MMB P07 MPP P08 MOP P09 MKU 12 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT . Klang KK Caw. Shah Alam KK Hulu Selangor KK Hulu Langat KK Selayang KK Kuantan KK Bentong KK Caw.Garis Panduan Modular LAMPIRAN B SENARAI DAN KOD RASMI PROGRAM YANG DITAWARKAN DI KOLEJ KOMUNITI KOD PROGRAM KOD KOLEJ KOMUNITI KOLEJ P01 MPU A01 A02 A12 A03 A04 A05 A15 B01 B11 B02 B12 B22 B03 B04 B05 C01 C02 C12 C03 C04 C05 D01 KK Teluk Intan KK Chenderoh KK Caw. Tapah KK Sabak Bernam KK Caw. Kuala Kangsar KK Gerik KK Sungai Siput KK Pasir Salak KK Caw. Tanjong Karang KK Kuala Langat KK Caw.

Kota Tinggi KK Segamat 2 KK Pasir Gudang KK Caw. Muar KK Caw.Garis Panduan Pendekatan Modular KOD PROGRAM KOD KOLEJ KOMUNITI KOLEJ P01 MPU J01 J02 J12 J22 J03 J13 J04 J05 J15 K01 K11 K21 K02 K32 K03 K04 K05 M01 M11 M02 M03 M04 N01 KK Segamat KK Ledang KK Caw. Pagoh KK Bandar Penawar KK Caw. Kota Melaka KK Masjid Tanah KK Selandar KK Jasin KK Jempol P02 MAK P03 MKR P04 MPE √ P05 MPB √ P06 MMB P07 MPP P08 MOP P09 MKU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 13 . Tanjung Piai KK Bandar Darulaman Cawangan Bandar Baharu KK Caw. Jerai KK Sungai Petani Cawangan Jeli KK Kulim KK Langkawi KK Baling KK Bukit Beruang KK Caw.

Pasir Mas KK Caw. Bukit Mertajam KK Caw. Tasek Gelugor KK Bayan Baru KK Kuching KK Mas Gading KK Caw. Betong KK Miri KK Arau KK Tawau KK Caw. Santubong KK Caw. Nibong Tebal KK Caw. Semporna KK Kuala Terengganu KK Caw.Garis Panduan Modular KOD PROGRAM KOD KOLEJ KOMUNITI KOLEJ P01 MPU N02 N03 P01 P11 P21 P31 P02 Q01 Q02 Q12 Q22 Q03 R01 S01 S11 T01 T11 T21 N01 N02 N03 N04 C13 M12 KK Jelebu KK Rembau KK Kepala Batas KK Caw. Kemaman KK Jempol KK Jelebu KK Rembau KK Tampin KK Caw Bera KK Caw Tangga Batu P02 MAK P03 MKR P04 MPE P05 MPB P06 MMB P07 MPP P08 MOP P09 MKU √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 14 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT .

..Garis Panduan Pendekatan Modular √ PROGRAM yang ditawarkan di kolej berkenaan LAMPIRAN C1 BORANG PERCANGGAHAN MAKLUMAT KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA AMBILAN .... Alamat 5.. Nama : Jawatan : Tarikh : Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 15 .. Warganegara Maklumat dalam Butiran Pemohon Maklumat dalam salinan dokumen yang dikemukakan 2... Makluman bersurat Tarikh Catatan Disediakan oleh: ……………………………………...... Nama Calon 2.. Umur C: TINDAKAN KOLEJ Jenis tindakan 1. No Kad Pengenalan 3. Program Ditawarkan 4..... No Telefon B: PERCANGGAHAN MAKLUMAT Perkara 1.. Nama : Jawatan : Tarikh : Disahkan oleh: …………………………………….............. Panggilan telefon 2... Nama Kolej : A: BUTIR-BUTIR CALON 1... TAHUN ............

2. Sekian. kami Tarikh : : ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ PERCANGGAHAN MAKLUMAT PERMOHONAN KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA Adalah dengan hormatnya merujuk perkara di atas. terima kasih. Perkara 3.Garis Panduan Modular LAMPIRAN C2 (KEPALA SURAT KOLEJ BERKENAAN) Ruj. Sehubungan dengan itu anda dikehendaki memberi penjelasan mengapa Tawaran Kemasukan anda tidak boleh dibatalkan dalam tempoh EMPAT BELAS (14) hari dari tarikh surat ini. 2. 3. 1. ( ) Pengarah Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia 16 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT . terdapat percanggahan maklumat seperti berikut: Maklumat dalam Butiran Pemohon Maklumat dalam salinan dokumen yang dikemukakan Bil. „BERKHIDMAT UNTUK NEGARA‟ Saya yang menurut perintah. Berdasarkan kepada maklumat di dalam salinan Kad Pengenalan yang anda kemukakan.

kami Tarikh : : ________________________ ________________________ ________________________ PEMBATALAN TAWARAN KEMASUKAN KE KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA SESI Adalah dengan hormatnya merujuk perkara di atas dan a. ( ) Pengarah Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 17 .. Pihak kami telah menemui percanggahan maklumat di dalam borang pemohonan dengan maklumat di dalam salinan Kad Pengenalan anda seperti berikut. 4. ………………………...... Sehubungan itu dukacita dimaklumkan bahawa surat tawaran kami Bil. 1.. ………………….…...... 3.Garis Panduan Pendekatan Modular LAMPIRAN C3 (KEPALA SURAT KOLEJ BERKENAAN) Ruj. „BERKHIDMAT UNTUK NEGARA‟ Saya yang menurut perintah. dengan anda pada …………. perbualan telefon di antara …………... terima kasih. Percanggahan tersebut telah memberi kesan kepada permohonan anda. Maklumat dalam salinan sijil/dokumen yang dikemukakan Bil. bertarikh ……………. 2.…… adalah berkaitan ATAU b. 2. adalah berkaitan.. Sekiranya anda memerlukan maklumat lanjut sila hubungi Pegawai Pengambilan Kolej Komuniti ………………………………… di talian ……………… Sekian.. bertarikh ……………… adalah terbatal.……….. Perkara Maklumat dalam Butiran Pemohon 3.. surat kami bil.

...........Garis Panduan Modular LAMPIRAN D1 KOLEJ KOMUNITI ... BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN KOLEJ KOMUNITI MAKLUMAT PELAJAR Nama No......... Pend............... Telefon Alamat surat menyurat Semester MAKLUMAT PERTUKARAN KOLEJ KOMUNITI Kolej Komuniti yang dipohon Kod Program yang dipohon Sebab-sebab memohon pertukaran........... (sila sertakan surat/ dokumen sokongan.. sekiranya ada) Tarikh Tandatangan pemohon PENGESAHAN IBUBAPA / PENJAGA / WARIS Nama Ibubapa / Penjaga / Waris Tarikh Tandatangan ULASAN PEGAWAI PENGAMBILAN Tarikh Tandatangan & Cop KELULUSAN PENGARAH KK Permohonan pertukaran Kolej Komuniti DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN Tarikh Tandatangan & Cop 18 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT . Kod Program No. K/P No........

........... KAD PENGENALAN PROGRAM MODUL 3....Garis Panduan Pendekatan Modular LAMPIRAN D2 (KEPALA SURAT KOLEJ BERKENAAN) Ruj Kami : Tarikh : Pengarah ___________________________ ___________________________ ___________________________ Tuan... Pelajar Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 19 .k. Pegawai Biasiswa dan Pinjaman 3........ pelajar berkenaan akan mendaftar di kolej tuan dalam tempoh dua minggu dari tarikh surat ini.. Sekian. Sehubungan itu...... Sukacita dimaklumkan bahawa pelajar seperti maklumat di bawah telah memohon pertukaran ke kolej komuniti tuan. 2. tuan. ) 1.. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah...... terima kasih.... : : : : Bersama ini disertakan borang permohonan pertukaran kolej komuniti untuk perhatian pihak 4..... ( Pengarah Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi s. Ketua Jabatan Kejuruteraan & Kemahiran Kolej Komuniti .. PERTUKARAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI Adalah dengan hormatnya merujuk perkara di atas. NAMA PELAJAR NO..... 2.

(sila sertakan surat sokongan dan kebenaran penjaga............. jika ada) Tarikh Tandatangan pemohon PENGESAHAN IBUBAPA / PENJAGA / WARIS Tarikh Nama Ibubapa /Penjaga/Waris Tandatangan ULASAN KETUA JABATAN KEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN Tarikh Tandatangan & Cop KELULUSAN PENGARAH KK Permohonan pertukaran PROGRAM DILULUSKAN/ TIDAK DILULUSKAN Tarikh Tandatangan & Cop UNTUK KEGUNAAN UNIT HAL EHWAL PELAJAR / PENGAMBILAN Data ini telah dimasukkan ke dalam pangkalan data. Nombor Pendaftaran Baru Tarikh Tandatangan & Cop 20 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT ... BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN PROGRAM MAKLUMAT PELAJAR Nama Kelas No................Garis Panduan Modular LAMPIRAN E KOLEJ KOMUNITI ........... Pend............... K/P No...... Telefon Alamat surat menyurat Semester MAKLUMAT PERTUKARAN PROGRAM Program yang dipohon Sebab-sebab memohon pertukaran program. No...

........Pendaftaran Alamat Surat Menyurat No................................... BORANG BERHENTI PENGAJIAN MAKLUMAT PELAJAR Nama No..Garis Panduan Pendekatan Modular LAMPIRAN F KOLEJ KOMUNITI .......K/P No.....Telefon Program SEBAB-SEBAB MEMOHON BERHENTI PENGAJIAN Tarikh Tandatangan pemohon PENGESAHAN IBUBAPA / PENJAGA / WARIS Tarikh Nama ibubapa/penjaga Tandatangan SOKONGAN KETUA JABATAN KEJURUTERAAN DAN KEMAHIRAN Permohonan berhenti pengajian disokong / tidak disokong Tarikh Tandatangan & Cop KELULUSAN PENGARAH KK Permohonan berhenti pengajian DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN Tarikh Tandatangan & Cop UNTUK KEGUNAAN UNIT HAL EHWAL PELAJAR / PENGAMBILAN Maklumat telah dimasukkan ke dalam pangkalan data Tarikh Tandatangan & Cop Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 21 .

Nombor ini akan berubah apabila pelajar mengikuti SMK yang seterusnya. Kod Kolej dan Kod Singkatan SMK .Garis Panduan Modular LAMPIRAN G Struktur Format Nombor Pengenalan SMK KOD KOLEJ SINGKATAN SMK BILANGAN KELAS B04 PU1 10 01 01 BILANGAN PELAJAR TAHUN PROSES AMBILAN 1. 22 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT .Sila rujuk Lampiran A. Tahun Proses Ambilan – Tahun di mana ambilan pelajar berlaku 3. 4.30 = Setiap kelas Nota: Struktur Format Nombor Pengenalan SMK hanya digunakan di dalan Sistem iDBMS sebagai rujukan semasa mengikuti SMK. 2. Bilangan Kelas – menunjukkan bilangan kelas yang dibuka dalam tahun tersebut Bilangan pelajar – nombor yang diberikan kepada seseorang pelajar 01 .

Taman Kota Kenari.kkbda.kkcj. KKK K03 En Zambri Bin Mad Nos Siti Aishah binti Nayan 04-4900412(Am) 04-4900385(Faks) www.kkbda.my 4.kkarau.edu. K11 P03 En Wan Muhammad Afifi Bin Wan Abdullah Mohd Hazmi Bin Abdul Hamid 05-7169539(Am) 05-7167610(Faks) www.kul.my 7.kkkulim. KKAP R01 P04 En Jinal Bin Jasman Kasmawati Bt Abd.edu.my 3. 08800 Guar Chempedak. Kolej Komuniti Kolej Komuniti Arau Jalan BN. Bangunan Heritage The Mines South Lake 43300 Sri Kembangan Selangor Darul Eshan Tel.edu.edu.Garis Panduan Pendekatan Modular LAMPIRAN H JABATAN PENGAJIAN KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA Aras 8. No. Tel. Kassim 04-9869800 (Am) 04-9861708 (Faks) www..my 5. Kolej Komuniti Bandar Darulaman No. 17 Bandar Darulaman Jaya 06000 Jitra Kedah Darulaman. : 603-89394114 Fax : 603-89394115 Bahagian Pengambilan : 603-89394164/4166/4365/4366 ALAMAT KOLEJ KOMUNITI KPT SENARAI KOLEJ KOMUNITI Nama dan Alamat Bil. Wan Mohamad Nasir Bin Hj Wan Abdul Rahman Siti Salmah Binti Mohd Pilus 04-4412909 (Am) 04-4412924 (Faks) www.edu. Tambun Tulang 02600 Arau Perlis.my Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 23 . K21 Hj Mohd Shohimi bin Mt Isa Suhaila Binti Abdul Hadi 04-4682704(Am) 04-4686243(Faks) www.edu. Jalan Delima 1.kkspe. 34590 Bandar Bahru. KKBD K01 K11 P03 P04 En Wan Muhammad Afifi Bin Wan Abdullah Noraini Bt Mohd Banua 04-9182503(Am) 04-9182506 (Faks) www. Kedah Kolej Komuniti Sungai Petani No.my 6. Bandar Baru Bukit Bunga. K32 En Azhari Bin Ahmad Siti Salmah Binti Mohd Pilus Tel: 09-9466669(Am) www.77 Lengkok Cempaka 1 Pusat Bandar Amanjaya 08000 Sg Petani Kedah Darulaman. Kolej Komuniti Cawangan Jeli Blok C. Kelantan Kolej Komuniti Kulim 230 – 232.edu. 09000 Kulim Kedah Darulaman Singkatan & Kod Kolej Kod Program Nama Pengarah Pegawai Pengambilan No. Lot PT 2098. 17500 Tanah Merah.kkspe. Taman Delima. Faks dan E-Mel Pejabat 1.my 2. KKSP K02 K12 K22 P03 P08 P09 Tn Hj. Jalan Kota Kenari 2. Kedah Darulaman Kolej Komuniti Cawangan Jerai No 3. Kolej Komuniti Cawangan Bandar Bahru Jalan Syariah.

edu. Abdul Rahim Bin Othman Nik Mohd Noor Faizal Bin Md Saad 04-8351111 (Am) 04-8351222 (Faks) www.Garis Panduan Modular Nama dan Alamat Bil. Teknik.edu.edu. Kolej Komuniti Kolej Komuniti Langkawi Jalan Pantai Chenang. Ghani Ruzita Binti Md.kkche. KKL K04 P06 P07 P08 P09 En Ishak Bin Hamid 04-9555909 (Am) 049558909 (Faks) www. Taman Intanova. No. Taman Koperasi Guru. Pulau Pinang Singkatan & Kod Kolej Kod Program Nama Pengarah Pegawai Pengambilan No. Jalan Tasek SS1 Bandar Tasek Mutiara 14120 Simpang Ampat.my 11. Kolej Komuniti Cawangan Kuala Kangsar Lot 60-62.edu. Hjh Asmah binti Othman 04-470 8768 (Am) : 04-470 8767 (Faks) www. 2. Pusat Bandar Sri Manjung.edu. Pulai.edu. K05 Pn.my 05-6884526(Am) 05-6884522 15.my 10.kkspe. Men. Perak Kolej Komuniti Chenderoh Peti Surat 21.my 12. KKCM A11 Pn Salmah Binti Ijam Zaili Binti Ibrahim www. 32040 Seri Manjung. Kedah Kolej Komuniti Kepala Batas No. KKBU P02 P12 P04 Tn Hj. Kolej Komuniti Cawangan Bukit Mertajam No.edu. Perak. Mukim Kedawang 07000 Langkawi Kedah Darulaman Kolej Komuniti Baling Batu 42.kul.kkbba.my 14. Kolej Komuniti Cawangan Nibong Tebal No.kkbba. 09100 Baling. Pejabat Pos Kuala Kangsar 33007 Kuala Kangsar Perak Darul Ridzuan.2. Persiaran PM 2/2. P11 Pn Hjh. Lorong Bertam Indah 1 Taman Bertam Indah 13200 Kepala Batas Pulau Pinang.my 9.kktin. 33000 Kuala Kangsar. Kolej Komuniti Teluk Intan 10-20.. KKKB P01 P03 En Mohd Nasir Bin Abd. Jalan Dato’ Maharajalela. Yusoff 04-5792300/5755930 (Am) 04-5759300 (Faks) www.my 17.kkkba. KKTI A01 En Ishanudin Bin Hussin Zaili Binti Ibrahim 05-6222134 (Am) 05-6222136 (Faks) www. Tunku Abdul Rahman Putra Jalan Ibettson 11400 Pulau Pinang.edu. KKCKK A12 05-7773770(Am) 05-7774770(Faks) 24 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT . Durishah Bt Ismail Abdul Latif bin Ahmad 04-5082284(Am) 04-5083032(Faks) www. 36000 Teluk Intan. Jalan Koperasi Guru. Tel. Perak Kolej Komuniti Cawangan Manjung Lot 31. Kolej Komuniti Bayan Baru d/a Sek.87. Persiaran Intanova. Bangunan MPKK.kklk.kktin. KKCP A02 P04 P09 En Zulkifli Bin Mohamad Roslina binti Awang Nik 05-7733773 (Am) 05-7733774 (Faks) www. Faks dan E-Mel Pejabat 8. Jalan Liat 14000 Bukit Mertajam Seberang Perai (T) Pulau Pinang P21 En Abdul Rahim Bin Hashim Maryuliyani Bt Ahmad 04-5378349(Am) 04-5379357(Faks) 13.my 16.

44300 Batang Kali Selangor . Mohd Fahmi Bin Abdul Khir 05-7916199 (Am) 05-7916399 (Faks) www. Bangunan UMNO Shah Alam.kkss. Wan Izni Rashiddi Bin Wan Mohd Razalli Azhan Zaki Bin Silim 03-31202030 (Am) 03-31202080 (Faks) www. 4 & 10.Garis Panduan Pendekatan Modular Singkatan & Kod Kolej Nama dan Alamat Bil.edu. Tel.my 26.kkkla.my 05-5971440 (Am) 05-5982157 (Faks) 19. 59 Pejabat Pos Gerik. 41200 Klang.kksbs.kkhse.kkpsa.edu.kksbs.edu.. Shah Alam. Pusat Bandar Tanjong Karang 45500 Tanjong Karang Selangor Kolej Komuniti Kuala Langat Jalan Suleiman Shah. Taman Perniagaan Kelah. Perak Kolej Komuniti Sabak Bernam Jalan Raja Chulan 45200 Sabak Bernam Selangor Darul Ehsan. KKSB B01 P04 Pn Suriati Bt Abullah Nor Azira Bt Yusoff 03-32163231 / 35 (Am) 03-32163236 (Faks) www. Kolej Komuniti Cawangan Tanjong Karang Jalan PB1.edu. Safie Bin Hj Abdul Rahman Rahizam Bin Karim 03-33732030 (Tel) 03-33732080(Faks) www. Selangor B12 Hj. Jalan Kelah 2. 42700 Banting.my 25. Siput (Utara) Perak Darul Ridzuan.my 05-6552300 (Am) 05-6552800 (Faks) 20. Gajah Perak Darul Ridzuan.my 21.my 24. Selangor. Persiaran Tengku Ampuan Rahimah.my 23. No.edu.edu. Kuala Langat Selangor. KKHS B03 P07 En Roslan Bin Noordin Siti Noorhani bt Mohd Kardi 03-60571717 (Am) 03-60571718 (Faks) www. KKSS A04 P03 P04 P07 Pn Maznah Bt Othman Nurul Laili Bt Mohamed Yahya www.my Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 25 . B22 Pn Nili Azila Bt Ishak Azhan Zaki Bin Silim 03-31222030(Am) 27. Faks dan E-Mel Pejabat 18. Kolej Komuniti Cawangan Shah Alam. Seksyen 11. Kolej Komuniti Pasir Salak Jalan Lebuh Paduka Changkat Lada 36800 Kg. Kolej Komuniti Kolej Komuniti Gerik No.kkgri. Jalan Besar (Tapah / Bidor) 35000 Tapah.edu. Kolej Komuniti Hulu Selangor N0 43-57. Hj. Kolej Komuniti Cawangan Tapah Wisma Chan Poh Lim Lot 9396-9398. Kolej Komuniti Cawangan Klang No 2680. Kod Program Nama Pengarah Pegawai Pengambilan No. Persiaran Damai. B11 En Azimi Bin Alias Nor Azlina Binti Ahmad 03-32692845 03-32692840 03-32692851 (Faks) www. Rani Bin Abdullah Mohd Fadzil bin Ibrahim www.edu. KKKL B02 P04 P07 Tn. Kolej Komuniti Sungai Siput Peti Surat 390 31100 Sg. Aras 2. KKGP A03 P03 Tuan Haji Zairon Bin Mustafa Dr. 33300 Gerik Perak Darul Ridzuan.kkkla. KKPS A05 P03 P07 En Abd. A15 Mohd Fadzil bin Ibrahim 22.

No. Negeri Sembilan Darul Khusus. KKS B05 P08 Hj. Md.my 29. Mohd Zufri Bin Yazid Siti Husoosani Bt Husain 06-5253122/5253155(Am) 06-5253158 (Faks) www. M11 Pn Hjh. KKMT M02 P04 Tn Hj. KKSL M03 P01 Hj. Tel.5 Kompleks Kesidang Jalan Malim 75450 Melaka Kolej Komuniti Masjid Tanah Paya Rumput 78300 Masjid Tanah Melaka. Kolej Komuniti Kolej Komuniti Hulu Langat Jalan Prima Saujana 2/G..16. 23.edu.my 31. Kolej Komuniti Selayang Persiaran Pegawai Km. M12 P06 38. Jalan BBI 1 Taman Bukit Beruang Indah Bukit Beruang 75450 Melaka. KKJU N02 En Mat Misiah Bin Ayob Noor Aziah bt Abdul Aziz 06-6138381 (Am) 06-6138745 (Faks) www. KKRB N03 Hj. 43000 Kajang Selangor.edu. 73200 Gemencheh.edu. Negeri Sembilan Kolej Komuniti Bukit Beruang No.edu. KKJN N01 P03 P04 Hj. Negeri Sembilan Kolej Komuniti Tampin No 99-100. Kolej Komuniti Jelebu Jalan Seperi 71600 Kuala Klawang Jelebu. Jalan Ipoh 68100 Batu Caves.kkbbm.kkjns. Mariam Binti Abu Mohd Jalil Bin Ahmad 06-3361220(Am) www.kkselayang.edu.kkjel. Taman Prima Saujana.my 36. Kolej Komuniti Rembau Lot PT 2565-2579. Singkatan & Kod Kolej Kod Program Nama Pengarah Pegawai Pengambilan No. Jalan Mahsan 72100 Bahau Negeri Sembilan. Azmi Bin Omar Ahmad Nasrul Hisyam bin Hamzah 03-61368200 (Am) www. Dzulkarnain Goh Bin Abdullah Zuraidi Bin Md Tahir 06-3843703(Am) 06-3843700 (Faks) www.kkaga.edu.kkhl. 71400 Pedas. KKHL B04 P01 En Mohd Fauzi Bin Mansor Siti Masliza bt Mohd Nawi 03-87370037 (Am) 03-87370027 (Faks) www. KKBB M01 P03 P04 P08 P09 En Roslee Bin Yahaya Mohd Jalil Bin Ahmad 06-2332770 / 2801 (Am) 06-2332877 (Faks) www.my 32. Jalan Impian Nuri 3.kkbbm. Faks dan E-Mel Pejabat 28. Taman Pinggiran Pedas. Kolej Komuniti Cawangan Tangga Batu Kolej Komuniti Selandar Jalan Batang Melaka 77500 Selandar Melaka.my 35.my 30. Kolej Komuniti Cawangan Kota Melaka No. N04 P02 En Md. Isa Bin Selaiman Mohd Nazeri bin Abdul Ghani 06-4540075 /076(Am) 06-4540344 (Faks) www. Taman Impian Jaya.my 26 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT .kkselandar.edu.edu.my 37. Kasim Bin Jaafar Nor Aisah Binti Abu Samah 06-4316029 06-4316030 (Faks) 34. Selangor Kolej Komuniti Jempol Taman Industri Mahsan KM 5.Garis Panduan Modular Nama dan Alamat Bil. Mat Aris Bin Abdul Hadi Huzaimah Binti Hashim 06-6858672 06-6858698 (Faks) 33.

J15 En Radzuan Bin Othman Wizni Khairah binti Mohd Nawi 07-6869600/01(Am) www. Kolej Komuniti Cawangan Bandar Tenggara No 65-67. 61.edu.edu. Kolej Komuniti Kolej Komuniti Jasin KM 24. KKSJ J01 P04 P05 En Mohd Rohaimi Bin Yusof Nor Azawati Bt Abu Talib 07-9431633 (Am) 07-9436075 (Faks) www. J13 Tn. Dzulkifli Bin Men 07-8961361(Am) 07-8961337(Faks) 46. Johor Kolej Komunit Bandar Penawar Jalan Ungku Abdul Aziz Bandar Penawar 81900 Kota Tinggi Johor Darul Takzim. Kolej Komuniti Cawangan Muar No.m y 07-2543150 (Am) 2525626/5316 07-2543160 47. KKBP J03 P05 En Johari Bin Samsudin Sanuzee bt Shafie 07-8225800(Am) 07-8224880 (Faks) www. Johor KKS2 J04 P04 En Muhamad Radzi Bin Ab. KKJS M04 En Kamaludin Bin Daud Nor Azliza Bt Che Ali 06-2631616 (Am) 06-2631717 (Faks) www. Kod Program Nama Pengarah Pegawai Pengambilan No. J12 En Zazali Bin Lazin Syahrir bin Said@Aris 07-2543150(Am) www.kkbpenawar. Jalan Delima. Kolej Komuniti Segamat No. Taman Anggerik Tenggara.m y 45.. Jalan Anggerik 1/1. Pasir Gudang Johor Darul Takzim. Jalan Payamas 84900 Tangkak Johor Darul Takzim. Pagoh. Faks dan E-Mel Pejabat 39. Johor. Ghani Musa bin Abu Samah 07-9498227 (Am) 07-9498700 (Faks) www. Pusat Perdagangan Pantai Pontian 82000 Pontian.edu.kkseg.edu. No. 84500 Muar. Taman IKS Merlimau Jalan Muar 77300 Merlimau Melaka.edu. Kolej Komuniti Ledang KM 5.edu.edu. Hj. Tel. Jalan Jementah 85100 Batu Anam.kkjs.edu. Kolej Komuniti Segamat 2 KM 4. Jalan Kijang Taman Scientex 81700.Garis Panduan Pendekatan Modular Singkatan & Kod Kolej Nama dan Alamat Bil. Taman Pagoh Jaya.my 40. 84000 Muar.kkpg. J22 En Ahmad Bin Abu Samah Syahrir bin Said@Aris 06-9736001/003(Am) 06-9736002(Faks) 44. 24-34 Jln. Kolej Komuniti Cawangan Tanjung Piai No 45-47.kksegamat2.my 48.my 42. Segamat Johor Darul Takzim.kklej.kklej. Putra 1/1 Bandar Putra 85000 Segamat Johor Darul Takzim.my Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 27 . Bandar Tenggara. Pusat Perniagaan Sulaiman. KKTJ J05 Pn Zainab Bt Othman Wizni Khairah binti Mohd Nawi www. 81440. Johor Darul Takzim Kolej Komuniti Cawangan Pagoh Jalan Pagoh Jaya 1/5. KKLJ J02 P01 P03 En Nordin Bin Sariju Syahrir bin Said@Aris www.my 06-9789295/9789834 (Am) 07-9791682 (Faks) 41. Kolej Komuniti Pasir Gudang No. 27.my 43.kklej.

Jalan Temerloh Kg Chatin Ulu 28400 Mentakab Pahang Darul Makmur.my 58. KKCR C12 09-3557077(Am) www.kkrompin.edu. Ghani 09-5498811 (Am) 09-5495500 (Faks) www.edu. Kolej Komuniti Kolej Komuniti Kuantan B 24.kkkua. Faks dan E-Mel Pejabat 49. Jalan IM 3/13 Bandar Indera Mahkota 25200 Kuantan Pahang Darul Makmur.kkmen.edu.kkben..kkben.my 59.edu. Kolej Komuniti Paya Besar Jalan Gambang 26300 Gambang Pahang Darul Makmur.Garis Panduan Modular Nama dan Alamat Bil. Jalan Bera Jaya. Jalan Pasir Pekan 17000 Pasir Mas Kelantan Darul Naim Singkatan & Kod Kolej Kod Program Nama Pengarah Pegawai Pengambilan No.my 56.edu. C22 53. Kolej Komuniti Cawangan Raub 11-19 Taman Amalina Lestari Simpang Kallang 27600 Raub. KKPB C04 P04 En Sha’amry Bin Mohd Yusof Bazuri Bin Ab. Pahang. Kolej Komuniti Cawangan Bera Lot 1-6.edu. Tel. KKKT T01 P03 P04 En Che Ku Amran Bin Che Ku Ali Mohd Sofian Bin Yusoff 09-6204200 (Am) 09-6204203 (Faks) www.kktu.kktu. KKPM T11 En Che Arif Bin Che Mohd Nor www. Kolej Komuniti Temerloh Bypass Batu 2. Kolej Komuniti Kuala Terengganu Jalan Tengku Ampuan Mariam 20200 Kuala Terengganu Terengganu Darul Iman. Pahang. Jalan Rompin Pekan 26800 Kuala Rompin Pahang Darul Makmur. No.kkben. Lipis.my 54. KKCR C12 09-3557077(Am) www.my P01 P03 P04 P08 P09 57. Kolej Komuniti Cawangan Raub 11-19 Taman Amalina Lestari Simpang Kallang 27600 Raub. KKRP C05 En Mohd Faddilah Bin Mohd Yusoh Mohamad Rasidi Bin Ahmad 09-4142900 (Am) 09-4141606 (Faks) www.my 28 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT .edu.my 52. KKKP C01 P04 P08 P09 Pn Hjh. Kolej Komuniti Cawangan Pasir Mas Lot PT 283. Kolej Komuniti Bentong KM 6 Karak Setia 28600 Karak Pahang Darul Makmur.my 50- KKBT C02 P04 En Zaidi Bin Zakaria YM Tengku Mohd Aziri Bin Tengku Ali 09-2319460 (Am) 09-2319461 (Faks) www. KKMB C03 P05 En Abdul Razak Bin Sabtu Mohd Yusof Bin Yaziz 09-2701552 (Am) 09-2701551 (Faks) www.edu. Pahang Darul Makmur Kolej Komuniti Cawangan Lipis Bangunan Centre Point.kkpbe. 28300 Triang. Pahang Darul Makmur Kolej Komuniti Rompin KM 5.my 51. Kg Pengkalan Batu. C13 P02 En Mustafa Bin Bakri Mohd Yusof Bin Yaziz 09-2701552(Am) 09-2701551(Faks) 55.edu. Norlida Bt Abd Razak Nor Azimah Bt Ismail 09-5721313 (Am) 09-5735000 (Faks) www..

Faks dan E-Mel Pejabat T21 60. Sarawak Kod Program Nama Pengarah Pegawai Pengambilan No.edu.my 62.edu.. Kolej Komuniti Kuching Lot 3563.edu.kktu. Kolej Komuniti Mas Gading Peti Surat 211. Jalan Datuk Basil Temenggong.edu.kkmas. Bangunan Majlis Perbandaran Kemaman 24100 Kemaman Terengganu Darul Iman Kolej Komuniti Kok Lanas Jalan Pangkal Kalong.my 61. www.kktaw.kktu.edu. Sabah.edu.kkkuc. No.Garis Panduan Pendekatan Modular Singkatan & Kod Kolej Nama dan Alamat Bil. KKKG Q01 P07 Tn Hj.kkmas. Isa Adi Amin Bin Sarkawi Sarie 082-433846 (Am) 082-432602 082-432603 (Faks) www.my 66. Sarawak. Q22 082-433846(Am) www.my Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 29 . Q12 082-432691(Am) www. S11 En Mohammad Rashid Bin Saad Muhammad Arid Bin Abdulahim 089-913400(Am) www. D01 En Mohd Nasri Bin Ahmad Mohd Kanafiah Bin Salleh 09-7880400(Am) 09-7440401(Faks) www. KKT S01 P03 P04 En Samsudin Bin Abdullah Muhammad Arid Bin Abdulahim 089-913400 (Am) 089-914201 (Faks) www. 16450 Ketereh Kelantan Darul Naim Kolej Komuniti Tawau Batu 4 Jalan Apas Perdana Square Commercial Centre Peti Surat 61607 91000 Tawau. Kuching Sarawak Kolej Komuniti Cawangan Betong Lot 625-629. Kolej Komuniti Kolej Komuniti Cawangan Kemaman Lot K-148E.my 65.my 67. Demak Laut Commercial Centre Jalan Bako.kktaw. Bandar Baru Semporna 2.edu. 95700 Bahagian Betong.my 63.Sabah. Sego Centre Jalan Sultan Tengah Petra Jaya 93050 Kuching.my 64. Tel. 91308 Semporna. Betong Town District. Pejabat Pos Bau 94007 Kuching Sarawak.edu. Jalan Hospital.kkmas. Kolej Komuniti Cawangan Semporna Lot 2-6. Khamis Bin Mahdi Hamidah binti Mohammad Yunus 082-313321/322/323 (Am) 082-313318 (Faks) www. Kolej Komuniti Cawangan Santubong Sublots 37-40 of Block B. KKMG Q02 En Zulkifli Bin Md.

Garis Panduan Modular PENGURUSAN KEMASUKAN PELAJAR KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA LAMPIRAN I Iklan Permohonan Kemasukan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Mencetak semua surat tawaran calon-calon yang berjaya dan mengepos surat tawaran Mencetak maklumat penawaran dan laporan pengambilan mengikut Kolej Komuniti. Warganegara 2. lokaliti dan norma ambilan pelajar mengikut Kolej Komuniti Tidak Pendaftaran Pelajar di Kolej Komuniti Semua tempat diisi ? Ya Pemilihan & Penempatan Pelajar SELESAI 30 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT .jpkk.my Penerimaan maklumat dari pemohonan melalui borang / On-line Data diproses setelah diterima dari JPKK Kolej Komuniti menerima jawapan terima / tolak tawaran dari pemohon yang berjaya dan memaklumkan Status Penerimaan Tawaran ke JPKK Data ditapis dan diproses untuk pemberian merit mengikut syarat kemasukan Kemasukan ke Kolej Komuniti: 1. Umur Ada Kekosongan tempat pengajian Tiada Pemilihan dan Penempatan calon berdasarkan merit.edu. Permohonan Kemasukan Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Data calon berjaya akan di Upload keputusan permohonan untuk semakan orang ramai melalui laman web : http://www.

Turunkan tandatangan pengesahan semakan pada butiran pemohon Terima jika masih ada kekosongan tempat Atau Hubungi calon untuk mendapatkan penjelasan mengenai butiran yang bercanggah Ya Canggah Tidak KIV jika tempat sudah penuh. Tanda √ pada butiran yang betul dan X pada butiran yang bercanggah.Garis Panduan Pendekatan Modular LAMPIRAN J PENGURUSAN PENERIMAAN TAWARAN KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA Mula Kolej Komuniti mencetak dan menghantar surat tawaran kepada calon yang berjaya Calon mencetak surat tawaran melalui on line Tolak Jawapan Tawaran Terima Calon lewat hantar BJT-KK Calon hantar BJT-KK tanpa dokumen Calon hantar BJT-KK dan dokumen berkaitan Menyemak salinan dokumen dgn cetakan butiran pemohon. Panggil pelajar jika ada kekosongan selepas hari pendaftaran Atau Tidak Masih canggah Hantar dokumen pendaftaran kepada calon Cadangkan pertukaran program Atau Ya Hantar surat batal tawaran kepada calon Calon melengkapkan dokumen pendaftaran Jika kes rumit. rujuk terus ke JPKK Pendaftaran Tamat Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 31 .

Garis Panduan Modular LAMPIRAN K PENGURUSAN TUKAR PROGRAM / KOLEJ CALON BELUM MENDAFTAR KOLEJ KOMUNITI KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI MALAYSIA Mula Rayuan pertukaran program / kolej Calon kemukakan surat permohonan dan dokumen sokongan (jika ada) kepada Pengarah Kolej Komuniti Tidak Keputusan Pengarah Kolej Komuniti Ya Pegawai Pengambilan maklumkan kepada calon Pegawai Pengambilan maklumkan kepada calon Pelajar daftar program baru Pelajar daftar program asal Pegawai Pengambilan kemaskini data Tamat 32 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT .

Garis Panduan Pendekatan Modular LAMPIRAN L PENGURUSAN PERTUKARAN KOLEJ KOMUNITI PELAJAR BERDAFTAR Mula Pegawai Pengambilan terima permohonan pertukaran Kolej Komuniti daripada pelajar Menghubungi Kolej Komuniti yang dipohon untuk pengesahan tempat Ada tempat Tiada tempat Pegawai Pengambilan buat ulasan mengenai status permohonan Kemukakan borang permohonan kepada Pengarah Kolej Komuniti untuk kelulusan Hantar surat pertukaran kepada Kolej Komuniti yang dipohon Pegawai Pengambilan memaklumkan kepada pelajar dan sesalinan kepada KJKK. Peg. Peg. LI dan Pegawai Biasiswa dan Pinjaman Pegawai Pengambilan memaklumkan kepada pelajar Pelajar melapor diri di Kolej Komuniti baru Pegawai Pengambilan kemaskini data pelajar Tamat Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 33 . Peperiksaan.

Garis Panduan Modular LAMPIRAN M PENGURUSAN PERTUKARAN PROGRAM PELAJAR BERDAFTAR Mula Rayuan pertukaran program Pegawai Pengambilan kemukakan borang permohonan dan dokumen sokongan (jika ada) kepada Pengarah Kolej Komuniti Tidak berjaya Keputusan Pengarah Kolej Komuniti Berjaya Pegawai Pengambilan maklumkan kepada pelajar dan salinan kepada Ketua Jabatan Kejuruteraan & Kemahiran Pegawai Pengambilan maklumkan kepada pelajar dan salinan kepada Ketua Jabatan Kejuruteraan & Kemahiran Pelajar daftar program baru Pegawai Pengambilan kemaskini data Tamat 34 Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT .

Garis Panduan Pendekatan Modular Sekalung Penghargaan Jawatankuasa Teknikal dan Jawatankuasa Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia Penasihat : Pn Saerah Binti Abdul Rahim Pengarah Bahagian Pengambilan Pelajar. JPKK En Zaidi Bin Othman Jabatan Pengajian Kolej Komuniti En Mohd Najib Bin Anua Jabatan Pengajian Kolej Komuniti En Musa Bin Abu Samah Kolej Komuniti Segamat 2 En Mohd Jalil Bin Ahmad Kolej Komuniti Bukit Beruang En Ahmad Nasyrul Hisyam Bin Hamzah Kolej Komuniti Selayang Pn Noor Aziah Bt Abdul Aziz Kolej Komuniti Jelebu Pn Siti Masliza Bt Mohd Nawi Kolej Komuniti Hulu Langat Pn Siti Salmah Bt Mohd Pilus Kolej Komuniti Sungai Petani En Mohamad Rasidi Bin Ahmad Kolej Komuniti Rompin Cik Siti Husoosani Bt Husain Kolej Komuniti Selandar Ahli : Garis Panduan Pengambilan Pelajar Modular Kolej Komuniti KPT 35 .