You are on page 1of 4

Gabiony

Dle britskho manulu z roku 1871


Gabiony, nebo tak valov koe, se pouvaly ke zpevovn stn polnch opevnn. K opevovacm pracm se pouvaly u od pradvna. Jejich popisy lze nalzt jet v enijnch prukch z obdob ped druhou svtovou vlkou. Gabion m podobu vlcovho koe bez dna. Nejastji bval zhotoven z prout. Ve druh polovin 19. stolet u se vak zaali pouvat tak gabiony z plechovch psk, ocelovho pletiva a jinch materil. Dleit bylo, aby byl pouit materil dostaten prun a odoln na to, aby mohl bt ohnut do kruhovho tvaru a propleten mezi svislmi kolky. Vnj prmr gabionu byl 2 stopy, vka 2 stopy a 9 palc. Vetn pesahujcch konc svislch kolk ml vak vku 3 stopy. Postup vroby proutnho gabionu byl nsledujc. Pomoc ppravku se na zemi vyznaila krunice o polomru 10,5 palce. Rsovac ppravek ml podobu lat se dvma otvory. Pes jeden otvor se ukotvil do zem (sted krunice), druhm otvorem se prostril kolk, kterm se do zem vyryla krunice. Krunice se pot rozdlila na urit poet stejnch dl (podle potu svislch kolk). Nejastji 10. Pokud vak bylo k dispozici pouze krat prout, krunice se rozdlila na 12, 14 nebo i vce dl. Svisl kolky mly dlku 3 stopy a 6 palc, prmr 5/8 3/4 palce. Kolky musely bt rovn a zbaven malch vtv. Kolky se zarazily do zem po obvodu kruhu, ve vyznaench mstech. Do zem se zarely stdav irmi a umi konci. Prout uren k vypltn se zbavovalo list a vtviek. Prmr prout nesml peshnout 3/4 palce. Pi propltn se najednou pracovalo se temi pruty (obr. 1). Silnjm koncem se prut zastril za svisl kolk. Prvn prut se obtoil kolem obou zbvajcch a z vnj strany ohnul pes dva kolky a zastril za tet. Druh prut se ohnul pes dva kolky a zastril za tet. Tet prut se propletl stejn jako druh. Takto se postupovalo stle dokola (obr. 2). Pi vypltn se dbalo na to, aby k sob pruty tsn pilhaly. V prbhu prce se jednotliv vrstvy prout stlaovaly selpnutm nebo pomoc devn palice. Dle se peliv kontroloval prmr gabionu a vzdlenost mezi kolky. Na konec prutu se s postupem prce obtoenm pipevnil v dlce nkolika palc dal prut. Propltalo se tak dlouho a vka proutnho plt doshla zhruba dvou stop a esti palc. Pot se gabion nahoe i dole zpevnil dvma pry prut, jejich konce se pak pevn zastrili za kolky. Oba pruty byly propleteny navzjem a kolem svislch kolk. Aby se opleten nerozjdlo, byly vechny vrstvy prut svzny ve svislm smru 6 stop dlouhm vrbovm prutem (patrno na obr. 4). Po ukonen prce byly svisl kolky uznuty na dlku t stop a jejich konce oezny do trojhelnkovho profilu. Stedem gabionu se prostrila ty slouc k jeho penen (obr. 4). Vrobu jednoho gabionu mli zvldnout ti mui bhem dvou hodin. Jeden mu pipravoval prout a kolky, druh propltal a tet pidroval kolky. Hmotnost gabionu se pohybovala mezi 36 a 56 librami, v zvislosti na tom, z jak erstvho materilu byl vyroben.

Obr. 1: Postup vypltn gabionu

Obr. 2: Postup vypltn gabionu

Obr. 3: Postup vypltn gabionu

Obr. 4: Penen gabion

Gabiony pouvan brity u Sevastopolu byly vyrbny z psov oceli. Jeden konec psu byl pipevnn ke kolku zaraenmu do zem a pot stdav propltn mezi dalmi kolky. Hotov gabion vil cca 30 liber a spotebovalo se na nj 200 stop psov oceli. Ti mui byli schopni jej vyrobit bhem jedn hodiny. K vrob Jonesova gabionu se pouvala galvanicky pokoven psov ocel o ce 3,25 palce a dlce 6 stop a 5 palc. Psy se pedem obma konci navzjem spojily zasunutm do pipravench drek. Devn kolky mly dlku 3 stopy a prez 1,5x 1,5 palce nebo 1,5 x 0,75 palce. Pi vrob gabionu se postupovalo tak, e jedna obru se poloila na zem a kolem n se, stdav zvenku a zevnit, zarazilo 12 kolk. Shora se nasunula dal obru. Dleit bylo, aby kolk, kter se nachzel na vnj stran prvn obrue byl nyn vnitn stran obrue druh. Druh obru se pot zasunula do poloviny vky gabionu. Tet obru se opt nasunula na horn konec gabionu. Hned pot se druh obru spustila na prvn. Takto se postupovalo a do plnho dokonen gabionu (obr. 5). Druh obru se ponechvala uprosted vky gabionu proto, aby udrela kolky v potebn vzdlenosti ped nasunutm t nsledujc.

Obr. 5: Postup vroby gabion z psov oceli K vrob gabionu bylo poteba dvou mu. Zatmco jeden zatloukal kolky, druh spojoval ocelov psy do obru. Pot oba dva obrue zasouvali mezi kolky. Usazovn obru tvralo cca 5 minut. Hotov gabion vil 30 liber. Tylerv gabion z ocelovho plechu ml prmr 2 stopy , vku 3 stopy a vil 26 liber. Pl byl tvoen jednm kusem ocelovho plechu o dlce odpovdajc obvodu kruhu o prmru 2 stopy a ce 3 stopy. Na tech mstech byl pl gabionu pipevnn drtem. Podle dobov pruky mli zvldnout jeho vrobu 2 mui bhem deseti minut. Gabiony kapitna P.G. L Smithse byly vyrbny z galvanicky pokovanho ocelovho pletiva. Po naplnn byly dostaten odoln a drely tvar. Jeho nevhoda spovala v tom, e pl z pletiva byl a pli lehk a i naplnn gabion bylo pomrn jednoduch pevrtit. Po zakomponovn do valu vak byly dostaten stabiln. Rozvinut dlka pletiva inila 6 stop a 3 palce. Po svinut byl pl spojen na esti mstech drtem. I pes vechny modern vymoenosti byl za nejvhodnj k obkldn stlen povaovn klasick proutn gabion. Nevhoda ocelovch gabion spovala v tom, e pi jejich zsahu vznikaly ocelov stepiny, kter mohly ohrozit obsluhy dl. Gabiony z ocelovho pletiva, plechu nebo psoviny se pouvaly pedevm k obkldn v mstech, kter nebyla ohroena pmou palbou. Nespornou vhodou tchto gabion vak byla jejich nzk hmotnost a krtk as potebn k jejich vrob.

Autor: Ing. Vladimr Polek Kontakt: vladimir.polasek@atlas.cz Web: www.polni-opevneni.websnadno.cz Pouit prameny a literatura: Manual of field fortifications, military sketching and reconnaissance, London, 1871

You might also like