P. 1
Gioi Thieu Ve Cac Controls (Phan 2)

Gioi Thieu Ve Cac Controls (Phan 2)

|Views: 120|Likes:
Published by napoleonit76

More info:

Published by: napoleonit76 on Aug 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2010

pdf

text

original

Tìm hiểu về các controls trong VC6.

0

Giảng viên: Trần Anh Tuấn

Tìm hiểu về các controls
Slider Control ( Thanh trượt ) Progress Control ( Thanh tiến trình ) Spin Control ( Đìều khiển Xoay ) TreeView ( Cây ) Tab Control ( Điều khiển Tab )

Slider Control ( Thanh trượt )
Là thanh trượt giữa hai điểm Người dùng có thể dùng chuột hay phím mũi tên để di chuyển Các dạng có thể có :
Point : Both Point : Bottom/Right Check Enable Selection

Slider Control ( Thanh trượt )
Cách dùng :
 

Dùng Class Winzard thêm Function cho sự kiện WM_HSCROLL (hay WM_VSCROLL) Khởi tạo :
CSliderCtrl* pSlider = (CSliderCtrl*) GetDlgItem(IDC_SLIDER); pSlider->SetRange(0,100); pSlider->SetPos(0);

Lấy vị trí trượt function OnHScroll :
pSlider->GetPos() ;

Progress Control ( Thanh Tiến Trình )
Là công cụ chỉ sự tiến triển của một hoạt động Thường thấy trong các hoạt động copy , xoá hay move files. Ngoài ra còn dùng trong các chức năng install/uninstall Các dạng có thể có :
Check Border Check Smooth

Progress Control ( Thanh Tiến Trình )
Cách dùng :

Khởi tạo
CProgressCtrl* pProg = (CProgressCtrl*) GetDlgItem( IDC_PROGRESS ); pProg->SetRange(0,100); pProg->SetPos(0);

Sự kiện : NM_OUTOFMEMORY chỉ ra rằng tiến trình không thể hoàn tất vì lỗi tràn memory Sẽ chạy liên tục nếu kết hợp với sự kiện định thời WM_TIMER

Spin Control ( Điều khiển xoay )
Dùng để điều chỉnh giá trị tăng giảm trên cửa sổ giao diện Người dùng có thể dùng chuột hay mũi tên lên xuống để chỉnh Các dạng có thể có :
Check Modal Frame Default Style

Spin Control ( Điều khiển xoay )
Cách dùng :
 

Dùng Class Winzard thêm Function cho sự kiện WM_VSCROLL (hay WM_HSCROLL) Khởi tạo :
CSpinButtonCtrl* pSpin = (CSpinButtonCtrl*) GetDlgItem(IDC_SPIN); pSpin->SetRange(0,100); pSpin->SetPos(0);

Lấy giá trị đang xoay :
OnVScroll (UINT nSBCode, UINT nPos, CScrollBar* pScrollBar) If ( pScrollBar->GetDlgCtrlID() == IDC_SPIN )

Tree View ( Cây )
Được dùng để hiển thị dạng cấu trúc cây

Thường thấy rất nhiều trong Window như Windows Explorer , Registry , Computer , Service Managerment.

Tree View ( Cây )
Các dạng có thể có :
Check Has Button Check Has Lines Check Lines at Root

…… Has Check Box

Tree View ( Cây )
Cách dùng :

Tạo một đối tượng kiểu TVINSERTSTRUCT
Ví dụ : TVINSERTSTRUCT tvinsert ;

Lấy đối tượng cây
Ví dụ : CTreeCtrl * pTree = (CTreeCtrl *) GetDlgItem(IDC_TREE);

Thêm Function vào sự kiện chọn TVN_SELCHANGED : OnSelchangedTree (NMHDR* pNMHDR, LRESULT* pResult) { NM_TREEVIEW* pNMTreeView = (NM_TREEVIEW*)pNMHDR; hSelect = pNMTreeView->itemNew.hItem; } //Luu Y bien hSelect la kieu HTREEITEM

Tree View ( Cây )

Insert :
Nút root : tvinsert.hParent = NULL; tvinsert.item.pszText = “Root"; pTree->InsertItem(&tvinsert); Nút cha : tvinsert.hParent = hSelect; tvinsert.item.pszText = "Node Parent"; pTree->InsertItem(&tvinsert); Nút lá : tvinsert.hParent = hSelect; tvinsert.item.pszText = “Leaf"; pTree->InsertItem(&tvinsert);

Tab Control ( Điều khiển Tab )
Dùng để hiển thị từng trang

Dùng để tiết kiệm không gian trong trường hợp quản lý nhiều thông tin

Tab Control ( Điều khiển Tab )
Cách dùng :

Ý tường chính:
Bản thân tab control không cho phép vẽ lên trên
Not allow to put any controls in this area

Cách dùng là xây dựng nhiều Dialog tương ứng với nội dung từng tab Thực hiện ShowWindow từng Dialog tương ứng

  

Tạo 2 Dialog IDD_DIALOG1 , IDD_DIALOG2 Tạo biến control m_tabCtrl cho IDD_TAB Thêm tab :
m_tabCtrl.InsertItem(0,“Tab 1"); m_tabCtrl.InsertItem(1,“Tab 2");

 

Tạo hai lớp CTAB1 và CTAB2 cho mỗi Dialog Khai báo : CTAB1 tab1 ; CTAB2 tab2 ; Ẩn hiện tab theo sự kiện TCN_SELCHANGE
If ( m_tabCtrl.GetCurSel() == 0 ) { tab1.ShowWindow(SW_SHOW); tab2.ShowWindow(SW_HIDE);

}

HẾT PHẦN CONTROLS

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->