You are on page 1of 2

Religiju u savremenom drutvu prete dva osnovna procesa: sekularizacija (slabljenje njenog uticaja) i process njenog reprodukavanja, pa ak i povremeno

jaanja. Proces slabljenja uticaja religije u savremenom drutvu je nesporan. On se moe sagedati preko svih relevatnih parametara. Brojni su faktori koji to uslovljavaju. U savremenom drutvo ostvaruju se brza i krupne promene. Revoucionalne promene u razvoju prirodnih snaga dovode i doprinose u drutvenim odnosima, u drutvenoj svesti, u shvatanjima ljudi u sistemu vrednosti. Naputa se stari tradiocionalni system vrednosti i uspostavlja novi. Savremeni, obrazovani ovek sve vie se oslobaa tradicionalizma, konzervatizma, utrkavanja za sticanjem i uveanjem materijalnog bogatstva, a sve vie se okree uivanjima, zabavi, kulturi. U tom smislu sve vie se oslobaa religije. Naroito se oslobaa dogmatske, tradicionalne religije. Religiji se vraa samo povremeno i emotivno, a ne racionalno. Na takvo stanje utie i razvoj nauke koja ostvaruje nesluene rezutate. Razvoj prirodne i drutvenih nauka sve vie razotkriva dogmatski karakter religioznih dogmi, njihovu naivnost i neodrivost. Nauno tumaenje sveta i pojava u njemu za savremenog oveka je mnogo loginije, ubedljivije i prihvatljivije od raznijih religioznih, misterioznih, kontemplativih. Uostalo, tempo ivota savremenog oveka i njegova trka za uveavanjem bogatstva, ostavljaju mu malo vremena za kontemplediciju, to je bitno predpostavka njenog reakcionarnog karaktera. Time se podstie process demistifikacije otuenih drutvenih sila i postepeno solobaanje najirih slojeva stanovnitva od uticaja konzervativnih i reakcionarnih religioznih ideologija, poslunosti i pokornosti vladajuim elitama. Ovome treba dodati i savremeni veoma razgranit i veoma intezivan system infomisanja i komuniciranja izmeu pojedinih ljudi, kao i izmeu pojedinih drutava. Svet postaje sve vie jedinstven u svojoj informativnoj povezanosti. Brzo se razmenjuju i meaju informacije, ideje, saznjanja, culture, religije. U sudaru naprednih kultnih kultura razvijenih drutava, brzo se razvijaju i naputaju stara shvatanja, zaostale religije i culture. itava organizacija drutvenog ivota savremenog drutva utie ne damo na izmenu sistema vrednosti, veina restrukturiranje drutvenih grupa, a posebno na slabljenje primarnih grupa i odnosa u njima. Zog toga slabe i funkcije porodice kao primarne grupe, pa i njena relegiozna funkcija. Repedukovanje religiozne svesti svi se, pre svega u drutvima koja sun a niskom stepenu materijalnog i duhovnog razvoja. Zbog optog siromatva, tamo je nerazvijena nauka, nizak stepen svesti i saznanja ljudi, po optem obrazovanju i kulturni ivot stanovnitva. Odranju religije doprinosi i nemo oveka pored otuenim prirodnih i drutvenim silama. Tu se, pre svega, misli na nemo oveka pored brojnim prirodnim katastrofima (poplave, sue, zemljotresi, vulkani, razne epidemije, bolesti itd.) kao in a otuenje centre druktvene moi drava, politika, vlast, razni oruani sukobi, ratovi, pobune. Na sve to ovek kao individual ne moe bitno da utie. Nemoan da se suprostavi raznim nesavladivim prirodnim i otuenim drutvenim silama ovek pribegava religiji. Traei u noj spas i utehu, on nastoji da nae kompezaciju za bezizlani poloaj u kome se nalazi. Otueni ovek time nastaji da u religiji nae duhovnu nadoknadu za izgubljeni sopstveni ljudski indetitet. Gazenje religiozne savesti u savremenom drutvu, esto je indikovana nastankom i razvojem

raznih pokrata i ideologija etatizam, nacionalizma, anarhaliberalizma, malograanska ideologija is l. Te ideologije i pokrati esto se skrivaju iza religije, a religija iza nih, Ugledajui se meusobno opijaju i truju svest sve veeg broja ljudi. Religija se politizuje i sve vie uplie u drutveno-politiki ivot. S obzirom na promenjene uslove religije i religija se menja. Ona naputa stare forme i metode delovanja i postaje sve vie adaptibilna. Uloga raligije u savremenom drutvu instrumentalizuje se preko propaganda i pridobijanje to veeg broja varnika direknim konktatima i istupima crkvanih predstavnika, izdvajanjem sve veeg broja publikacija, listova i ostalog propagadnog materijala, podsticanjem i razvojem sporske i zabavne aktivnosti meu mladima, brigom za bolesne, stare, usamljene, razoarane prikupljanjem sovcijalne pomoi za ugoene, zbliavanje dece zaposlenih u inostranstu i sl .