You are on page 1of 133

Khoa/Vin

PDTDH
PDTDH
KCK
PDTDH
KD
KCNHH
PDTDH
KCNTT
PDTDH
KKTVQL
KKTVQL
VCKDL
KKTVQL
PDTDH
PDTDH
KKHVCNVL

PDTDH
PDTDH
KCNTT
VVLKT
PDTDH
PDTDH
KKTVQL
KCNHH
PDTDH
VKHVCNNL
VKTHNVVLMT

KKTVQL
PDTDH
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
VCKDL
KDTVT
KCNHH
KDTVT
KCNHH
VKTHNVVLMT

KKTVQL
KCK
VCKDL
KCK
KSPKT
KCNTT
KCNHH
KCNHH
VKHVCNNL

KCK
KCK
VCKDL
KCNHH
KCK
VVLKT
KCNHH
VCKDL
KD
KCK
VCKDL
KCNHH
KKTVQL
KCNHH
VCKDL
KCNTT
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCK
KCK
KDTVT
KDTVT
KCNHH
VKHVCNMT

VKHVCNNL

KKTVQL
KCNHH
KCK
KDTVT
KD
VCKDL
KD
KKTVQL
KDTVT
KDTVT

Lp
BK100 K54
BK100 K54
CK ch to my 1 K54
BK100 K54
in 01 K54
K thut ha hc 5 K54
BK43 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
BK100 K54
Qun tr kinh doanh K54
Ti chnh-Ngn hng K54
C kh ng lc 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
BK100 K54
BK43 K54
K thut vt liu K54
BK100 K54
BK100 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
Vt l k thut K54
BK100 K54
BK100 K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut ha hc 5 K54
BK100 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
KTHN & VL mi trng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
BK100 K54
C in t 1 K54
K thut ha hc 3 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut hng khng K54
in t-Vin thng 06 K54
K thut ha hc 2 K54
in t-Vin thng 07 K54
K thut ha hc 7 K54
KTHN & VL mi trng K54
Qun tr kinh doanh K54
CK ch to my 2 K54
C kh ng lc 1 K54
C in t 3 K54
SPKT CNTT K54
Cng ngh thng tin 2 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut ha hc 3 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
CK ch to my 3 K54
CK ch to my 1 K54
C kh ng lc 2 K54
K thut ha hc 6 K54
CK ch to my 1 K54
Vt l k thut K54
K thut ha hc 2 K54
C kh ng lc 2 K54
iu khin v TH1 K54
CK ch to my 8 K54
K thut tu thy K54
K thut ha hc 4 K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut ha hc 7 K54
K thut tu thy K54
Cng ngh thng tin 1 K54
K thut ha hc 8 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut ha hc 5 K54
CK ch to my 4 K54
CK ch to my 3 K54
in t-Vin thng 12 K54
in t-Vin thng 10 K54
K thut ha hc 8 K54
K thut mi trng K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut ha hc 5 K54
CK ch to my 5 K54
in t-Vin thng 10 K54
iu khin v TH6 K54
C kh ng lc 2 K54
iu khin v TH5 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
in t-Vin thng 01 K54
in t-Vin thng 03 K54

MSSV
20092913
20090486
20090866
20090019
20092052
20090028
20092345
20093786
20091594
20091013
20091464
20096208
20092717
20090984
20092032
20090704
20093093
20093785
20093787
20093010
20091242
20092289
20093426
20093478
20092095
20092627
20091085
20093575
20091605
20093509
20090011
20091241
20092970
20092536
20093527
20091745
20093642
20093757
20090085
20091633
20090006
20091632
20091163
20091841
20090835
20093409
20092013
20091828
20093416
20093066
20090974
20090455
20090015
20091726
20090904
20091259
20093414
20096405
20091257
20080761
20090437
20091847
20083166
20091820
20093400
20092639
20091389
20091520
20090473
20081557
20090410
20091876
20091187
20093751
20091244
20090674
20090963
20092048
20093566
20093177
20091154
20093185
20096016
20093759
20093819

H v tn
Mai Vn Trng
Ninh Vn Duy

Trnh sv tnh n 20121

K thi Toeic

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20101
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20101
20091
20091
20091
20122
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20112
20101
20091
20091
20091
20091
20091
20122
20121
20122
20102
20122
20122
20091
20122
20091
20122
20091
20112
20122
20122
20122
20091
20091
20122
20091
20112
20122
20091
20121
20112
20101
20111
20122
20122
20091
20102
20122
20091
20111
20122
20102
20091
20122
20102
20091
20122
20091
20102
20111
20101
20101
20091
20091
20111
20091
20112
20091
20091
20122
20112
20122

Phan Trng Giang


Trng Cng Chnh

L Xun Phng
Nguyn Vn Khnh

Nguyn c Tn
Bua Lay Xen Li Nam

L Vn Linh
Trn Th Mai Hin

H Vn Khi
Tng Vn Lin
Phm Quc Tin
V Ngc Hi
Nguyn Hng Phc

Trnh Minh t
Hong nh Tng

Chin Da Vong
Xu Ly Con
Nguyn Vn Tun
Nguyn Gin Huy

Vn S
Trn Ngc c
Phm Thin Huynh

Trn Quang
Nguyn B Thun

Ph Vit Hip
Phm Ngc Quang
Nguyn Ngc Linh

Nguyn Vn Linh
H Vn Kin
Nguyn c Huy
Hong Vn Tun
Nguyn Trng Thng

Trn Khc Mnh


Nguyn Tin Mnh

L Vn Tnh
Nguyn c Long

L Kh Tun Anh
Bi Thin Long
Bi Xun Hip
Bi Th Long
Nguyn Thi Hong
Nguyn Thanh Nam

T Minh c
Phm Trn Kin Dng

Trn Trung Phong

L Ngc Nam
L
Nguyn Trng Tuyn

Phm Xun Hi
Bi Duy Din
c Trng
Bi Vn Mnh
Trn Duy H
Trn Trng Huy
Nguyn c t
ng Vn Dng
Tng Xun Huy
Phan Trng c
Phm Vit Cng

Phm nh Nam
Hong Trng Vinh

Hong Minh Nam


Phan Danh
V Vn Thun
Phm Khc Hng
Nguyn Trung Kin

Nguyn B Duy
Trn Ngc Linh
Ng Mnh Cng
Hong Trng Ngha

Dng Vn Hot
Sng ko Vng
Nguyn Ngc Huy

Mai Tin t
Nguyn Vn Hi
Hong Vn Phng

Nguyn Cnh Phc

V Xun Tng
Nguyn Huy Hong

L Anh T
Phan Huy c
H Ngc Qun
Hong Cng Lm

Page 1 of 133

im Toeic
80
125
155
160
165
185
185
190
200
220
230
235
255
255
275
280
285
295
305
315
335
340
350
365
375
375
395
420
10
135
155
160
165
170
175
175
180
185
185
195
195
195
195
195
200
205
205
215
220
220
225
225
230
230
235
235
235
245
245
260
270
270
280
280
285
295
295
300
300
305
305
305
305
305
310
320
325
325
330
335
335
335
345
350

Ghi ch
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang b nh ch
ang hc
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

D kin x l

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Kha
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

VKHVCNNL K thut Nhit-Lnh 2 K54

VCKDL
KD
KCNHH
KCK
KD
KCNHH
KCNTT
KCNHH
KCK
KCNTT
KKTVQL
KCK
VKHVCNNL

VCKDL
KCK
KCNHH
KCNTT
KCK
KKTVQL
KSPKT
KTTD
KCK
KCNTT
KCK
KD
VCKDL
KCNHH
VKHVCNNL

KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KCK
KKHVCNVL

VVLKT
KDTVT
KSPKT
KCNTT
VCKDL
KCK
KCK
KDTVT
VCKDL
KCNHH
KDTVT
VCKDL
VCKDL
KCNHH
KCK
KD
KCNHH
KCNTT
VKHVCNMT

KCNHH
KCNHH
KCK
KCNHH
KDTVT
KCNDMVTT

KCNHH
KD
KCNHH
KCNHH
VCKDL
KCNHH
KCNHH
KCNHH
VCNSHVTP

KCNHH
VCKDL
KCK
KKHVCNVL
KKHVCNVL

KCNHH
KD
KCK
KKHVCNVL

KTTD
KCK
KKTVQL
VKTHNVVLMT

VCKDL
KCNHH
KCNHH

K thut hng khng K54


K thut in 1 K54
K thut ha hc 8 K54
CK ch to my 1 K54
in 11 K54
K thut ha hc 1 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
K thut ha hc 4 K54
CK ch to my 1 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
Qun tr kinh doanh K54
CK ch to my 1 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
C kh ng lc 2 K54
C in t 2 K54
K thut ha hc 4 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
CK ch to my 2 K54
Kinh t cng nghip K54
SPKT CNTT K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
CK ch to my 5 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
C in t 2 K54
iu khin v TH6 K54
C kh ng lc 1 K54
K thut ha hc 1 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
CK ch to my 2 K54
CK ch to my 3 K54
CK ch to my 3 K54
CK ch to my 4 K54
CK ch to my 5 K54
K thut ha hc 2 K54
C in t 3 K54
K thut vt liu K54
Vt l k thut K54
in t-Vin thng 10 K54
SPKT CNTT K54
KTMT v truyn thng 2 K54
K thut tu thy K54
CK ch to my 6 K54
CK ch to my 3 K54
in t-Vin thng 05 K54
C kh ng lc 2 K54
K thut ha hc 2 K54
in t-Vin thng 03 K54
K thut tu thy K54
C kh ng lc 2 K54
K thut ha hc 3 K54
CK ch to my 7 K54
K thut in 3 K54
K thut ha hc 4 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
K thut mi trng K54
K thut ha hc 2 K54
K thut ha hc 3 K54
CK ch to my 3 K54
K thut ha hc 2 K54
in t-Vin thng 02 K54
Cng ngh May K54
K thut ha hc 5 K54
K thut in 1 K54
K thut ha hc 3 K54
K thut ha hc 3 K54
C kh ng lc 2 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut ha hc 6 K54
K thut ha hc 6 K54
K thut thc phm (CH) K54
K thut ha hc 4 K54
C kh ng lc 1 K54
C in t 3 K54
K thut vt liu K54
K thut vt liu K54
K thut ha hc 2 K54
iu khin v TH2 K54
CK ch to my 6 K54
K thut vt liu K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
CK ch to my 5 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
KTHN & VL mi trng K54
C kh ng lc 1 K54
K thut ha hc 1 K54
K thut ha hc 1 K54

20092713
20092144
20090927
20090265
20092983
20093206
20093655
20091125
20092646
20091749
20093795
20093431
20090205
20090745
20091162
20090560
20091377
20091923
20090489
20091484
20091176
20091409
20092447
20091177
20092796
20091364
20093372
20093342
20096386
20092979
20091809
20090294
20091003
20091472
20091972
20093427
20090938
20090001
20096355
20090569
20093579
20092508
20091028
20091587
20090641
20092238
20093238
20090067
20091522
20092879
20092835
20091816
20091267
20090723
20090749
20091952
20093015
20092671
20090952
20092986
20092981
20096275
20093432
20092571
20090352
20093047
20090655
20092945
20093564
20090014
20096163
20092741
20093211
20091452
20096129
20096134
20093471
20091488
20091282
20096130
20092833
20093061
20096024
20092875
20091419
20093287
20090600

Phan Quyt Tin


Phm Xun Qun

L c Hi
Nguyn nh Cnh

Lng Anh Tun


Trn Anh T
Hong Anh Tun
L i Hon
V Anh Thu
Nguyn Vn Mnh

Hong Anh c
L Tin H
Nguyn Vn Bng

Nguyn Th on
Nguyn Minh Hong

Phm Tin Dng


Nguyn Quang Hng

V Quc Ngc
Phm c Duy
Nguyn Hu Khi

Trn Hong
o Ngc Hng
Phm c Thnh

Trn c Hong
Phm Minh Tng
L c Hng
V Bo n
Bi Vn Vng
Dng Cng Qu

L Huy Tun
Phan Vn M
Nguyn Ngc Chin

Nguyn Ngc Hn

Li Vn Khim
Tng c Nhun
Nguyn Trng Giang

Lu Vn Hi
T Vn Long
Lng Vn Thnh

Trn Anh Dng


Hong Don Qun

L Vn Thng
L Nho Hiu
Hn Vn Linh
Nguyn Vn i
nh Vn Sn
Bi Vn Vit
ng Vn Anh
Nguyn Vn Kin
Nguyn Th Trung

Phm Xun Trnh


c Nam
L Vn Huyn
ng B in
Phm ng
Cao Trng Nhn
Nguyn Vn Tun
L Xun Thng
Nguyn Phc Hi
Lu Vn Tun
L Vn Tun
Nguyn Th Anh
Nguyn Th H
L Vn Thin
Tin Cng
L Hng H Tuyn

ng Quang t
Nguyn Vn Tun

Trn Vn Phong
Ngn Vn Xun
Trn Kin Tn
Phm Xun Tnh
V Quang T
Nguyn Vn Khnh

Ng Th Mai
Mai Vn Phng
Nguyn Quc Hi
Thin Khi
Dng Mnh Hng
Nguyn Xun Mnh

Phm nh Tr
on Quang Tuyn
Nguyn Quang Hiu
Nguyn Thnh Trung

Bi Tun Khang
Nguyn Vn Vinh
Nguyn nh Dng

Page 2 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20091
20122
20091
20091
20091
20091
20091
20102
20102
20091
20122
20091
20112
20121
20102
20121
20102
20112
20111
20091
20122
20121
20091
20122
20111
20111
20122
20102
20122
20102
20112
20122
20122
20102
20122
20102
20122
20122
20122
20122
20091
20091
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20102
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20091
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20102

355
360
370
385
390
400
405
410
415
415
425
440
445
450
460
480
500
525
535
570
585
600
650
95
100
105
125
125
130
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
150
155
155
155
155
155
155
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
170
170
170
170
170
170
170
175
175
175
175
175
175
175
180
180
180
180
180
180
185
185
185
185
185
185
185
190
190
190

ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KCK
KD
KKHVCNVL

KD
VCKDL
KKHVCNVL

VCKDL
KDTVT
KCNHH
KCK
VKHVCNMT

KCNTT
KCNDMVTT

KSPKT
KCNHH
VCKDL
KCK
KCNHH
VCKDL
VKTHNVVLMT

KKHVCNVL

KCNHH
KD
KD
KCNHH
VCKDL
VCKDL
KD
KKTVQL
KDTVT
KCNDMVTT
KCNDMVTT
VCNSHVTP

KCK
KD
KCK
KKTVQL
KKHVCNVL

KCNHH
KD
KKHVCNVL

KD
KCNHH
KCNHH
KCK
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KCK
KCNDMVTT
KCNDMVTT

KCK
KKHVCNVL

VVLKT
KD
KTTD
KD
KCNTT
KKTVQL
VCKDL
KCNTT
VCNSHVTP

VCKDL
KD
KD
KKTVQL
KDTVT
KKTVQL
VKHVCNNL

KCNHH
KCK
KDTVT
KCNHH
VKTHNVVLMT

VKHVCNNL

VVLKT
KKHVCNVL

KCNHH
KCK
KDTVT
KKTVQL
KD
KDTVT
KD
VCKDL
KCK

CK ch to my 3 K54
iu khin v TH4 K54
K thut vt liu K54
iu khin v TH7 K54
K thut hng khng K54
K thut vt liu K54
C kh ng lc 2 K54
in t-Vin thng 09 K54
K thut ha hc 3 K54
CK ch to my 4 K54
K thut mi trng K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Cng ngh May K54
SPKT Tin (CH) K54
K thut ha hc 4 K54
K thut tu thy K54
CK ch to my 8 K54
K thut ha hc 4 K54
K thut tu thy K54
KTHN & VL mi trng K54
K thut vt liu K54
K thut ha hc 6 K54
iu khin v TH2 K54
iu khin v TH1 K54
K thut ha hc 7 K54
C kh ng lc 2 K54
C kh ng lc 2 K54
K thut in 2 K54
Qun tr kinh doanh K54
in t-Vin thng 02 K54
Cng ngh May K54
Cng ngh May K54
K thut thc phm 2 K54
CK ch to my 1 K54
iu khin v TH7 K54
CK ch to my 5 K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut vt liu K54
K thut ha hc 5 K54
K thut in 3 K54
K thut vt liu K54
K thut in 3 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut ha hc 7 K54
CK ch to my 4 K54
CK ch to my 1 K54
C in t 1 K54
CK ch to my 7 K54
K thut ha hc 6 K54
C in t 2 K54
Cng ngh May K54
Cng ngh May K54
CK ch to my 6 K54
K thut vt liu K54
Vt l k thut K54
iu khin v TH8 K54
Ton tin (CH) K54
iu khin v TH7 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
Kinh t cng nghip K54
C kh ng lc 1 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
K thut thc phm 1 K54
K thut tu thy K54
iu khin v TH2 K54
iu khin v TH3 K54
Qun tr kinh doanh K54
in t-Vin thng 01 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut ha hc 2 K54
C in t 2 K54
in t-Vin thng 07 K54
K thut ha hc 1 K54
KTHN & VL mi trng K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
Vt l k thut K54
K thut vt liu K54
K thut ha hc 5 K54
CK ch to my 6 K54
in t-Vin thng 07 K54
Kinh t cng nghip K54
K thut in 1 K54
in t-Vin thng 01 K54
K thut in 3 K54
K thut tu thy K54
CK ch to my 3 K54

20092286
20092628
20096131
20093488
20091228
20096136
20091810
20091538
20080785
20096221
20091064
20092742
20096280
20096374
20093512
20080456
20092358
20090580
20080665
20092975
20096139
20092565
20096292
20096288
20090475
20091489
20091738
20093687
20096089
20090017
20096278
20096284
20090583
20090346
20090760
20093394
20096106
20096132
20091151
20092794
20096141
20090850
20091901
20092984
20091495
20090816
20091641
20092092
20092309
20093524
20096409
20096287
20093470
20093481
20093341
20091108
20096363
20096314
20093798
20096198
20091815
20093350
20091515
20091334
20096293
20096297
20096096
20091814
20096033
20093440
20091570
20091499
20093197
20091006
20090101
20091732
20090986
20096125
20090295
20093383
20096325
20096205
20096184
20097002
20090220
20091528
20090470

V Vn Sng
Nguyn c Thun

Nguyn B Nm
Phan Vn Hng
on Vn Huy
Trng Quc Ti
Trn Quc M
Trng nh Lo
Bi Th Giang
Nguyn Mnh Huy

V Vn Hin
Trn Vn Tnh
Phm Th Nhn
Nguyn Vn Chinh

Trng Hu Linh
Nguyn Vn Duy
Phm Vn Tn
Bi S Dng
Li c ip
Kim Anh Tun
Nguyn Vn Tun
V Hong Anh Th
Trn ng Cng

L Tun Anh
Nguyn c Duy
Nguyn Vn Khi
Nguyn Th Mnh

L Hng Vinh
Nguyn Trng Giang

Trn Minh Thun


V Th Lan
Hong Th Thm
o nh Dng
o Ch Cng
Phm Vn ng
Hong Quc Cng

H Vn Th
o Minh Ngoan
Nguyn c Hong

Vng c Ton

Ha nh Tng
inh Hong Giang

Duy Ngc
Lng Hu Tun
L Vn Khng
Nguyn Trung c

Tng Long
Phm Minh Quang

L nh Tm
Nguyn Th Lc
H Tun Mnh
Dng Th Thu Vnh

Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hng

Bi Minh Vng
Nguyn Vn Ho
H Hong Anh
T Minh Tuyn
Ng Xun Hin
Bi Quang Hiu
on Vn Nam
Nguyn Vn Xun
Nguyn Trung Kin

Tng Duy Hng


Nguyn Ti Duy
Bi Vn Hu
Nguyn Th Liu
inh Vn Nam
Nguyn Th Thy Linh

H Vn Hu
Hi Lng
Dng Trung Kin

Nguyn Ngc T
Nguyn Vn Hn
Ng Hong Anh
Mai Vn Mnh
V Vn Hi
V Th Hu
Nguyn Vn Chin

ng Cng Chin

o Xun Dng
Nghim Khnh Ton

L Thanh Bnh
Nguyn Vn Hong

Nguyn Vn Bin
V Trung Kin
Dng Vn Duy

Page 3 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20121
20122
20122
20111
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20102
20122
20122
20102
20121
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20102
20102
20102
20122
20122
20112
20122
20102
20112
20122
20122
20122
20112
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20102
20122
20111
20112
20102
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20091

190
190
190
190
190
190
190
195
195
195
195
195
195
195
195
200
200
200
200
200
200
200
200
200
205
205
205
205
205
205
205
205
210
210
210
210
210
210
210
210
210
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
220
220
220
220
220
220
220
220
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
235
235
235

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KCNHH
KCNHH
KCK
VKHVCNMT

KCNTT
KKTVQL
KCK
KKTVQL
KD
VCKDL
KCNHH
KCNHH
KD
KKTVQL
KCK
KCNTT
KD
KCNHH
KSPKT
KCNDMVTT

KCNHH
KCNHH
KCK
KCNHH
KCNHH
VKTHNVVLMT
VKTHNVVLMT

KCK
KKTVQL
VKHVCNNL

KD
KD
KCNHH
KD
KCNHH
KCNHH
KD
KCNHH
KKTVQL
KCNDMVTT
KKHVCNVL
KKHVCNVL

KCK
KCNHH
VCKDL
VCKDL
KCNHH
KDTVT
KCNHH
KCNHH
KCK
KCNHH
VKHVCNMT
VKTHNVVLMT

VVLKT
VVLKT
VKHVCNNL
VKHVCNNL

KCNHH
KCNTT
KKTVQL
KKTVQL
VCKDL
KD
KCNHH
VCKDL
KCNHH
VCKDL
KD
VKTHNVVLMT

KCK
KD
KD
VKHVCNNL

VCKDL
VKHVCNNL

KCK
KCK
KCNTT
KD
KSPKT
KTTD
KKHVCNVL

KD
VKHVCNNL

KCNHH
KCNHH

K thut ha hc 8 K54
K thut ha hc 4 K54
CK ch to my 6 K54
K thut mi trng K54
KTMT v truyn thng 2 K54
Qun tr kinh doanh K54
CK ch to my 8 K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut in 1 K54
K thut hng khng K54
K thut ha hc 8 K54
K thut ha hc 3 K54
iu khin v TH6 K54
Qun tr kinh doanh K54
CK ch to my 5 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
K thut in 2 K54
K thut ha hc 6 K54
SPKT CNTT K54
Cng ngh May K54
K thut ha hc 5 K54
K thut ha hc 5 K54
CK ch to my 4 K54
K thut ha hc 4 K54
K thut ha hc 8 K54
KTHN & VL mi trng K54
KTHN & VL mi trng K54
CK ch to my 5 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
iu khin v TH7 K54
K thut in 1 K54
K thut ha hc 4 K54
iu khin v TH4 K54
K thut ha hc 3 K54
K thut ha hc 1 K54
iu khin v TH2 K54
K thut ha hc 2 K54
Qun tr kinh doanh K54
Cng ngh May K54
K thut vt liu K54
K thut vt liu K54
CK ch to my 2 K54
K thut ha hc 7 K54
C kh ng lc 2 K54
C kh ng lc 2 K54
K thut ha hc 8 K54
in t-Vin thng 04 K54
K thut ha hc 4 K54
K thut ha hc 8 K54
CK ch to my 8 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut mi trng K54
KTHN & VL mi trng K54
Vt l k thut K54
Vt l k thut K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut ha hc 5 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Kinh t cng nghip K54
Qun tr kinh doanh K54
C kh ng lc 1 K54
iu khin v TH2 K54
K thut ha hc 4 K54
C kh ng lc 2 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut tu thy K54
K thut in 3 K54
KTHN & VL mi trng K54
CK ch to my 7 K54
iu khin v TH3 K54
iu khin v TH3 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut tu thy K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
CK ch to my 3 K54
C in t 2 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
iu khin v TH7 K54
SPKT CNTT K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
K thut vt liu K54
iu khin v TH1 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut ha hc 7 K54

20092918
20090426
20090400
20090765
20082199
20096092
20093051
20096091
20093782
20093535
20091510
20092480
20091710
20096104
20093711
20096258
20090499
20092961
20090051
20096277
20090909
20090136
20090767
20092360
20091403
20091559
20092719
20093218
20096066
20092942
20096315
20090664
20092234
20096300
20092687
20091967
20092211
20091332
20096078
20096182
20096123
20096120
20093069
20093690
20090192
20093638
20091206
20092504
20090216
20093269
20080379
20093615
20091527
20092608
20092939
20090003
20090718
20092901
20091483
20090597
20096201
20096400
20093086
20091473
20091101
20091214
20092543
20090040
20091448
20092045
20090087
20093340
20096298
20090270
20092216
20096387
20091305
20092166
20090552
20092995
20090620
20091683
20096117
20096291
20093498
20091531
20093395

Nguyn Tin Trng

Nguyn Vn Cng

L Huy Cng
Phm Vn ng
V Quang Sm
Nguyn c Hi
Trn Vn Tuyn
Chu Hi H
Pech Dida
Nguyn Vn Minh
Nguyn Nh Kin

Mai Quang Thp


Hong Tin Lng

L Th Minh
Phan Trn on
Nguyn Trung c

Bi Duy Dng
inh Vn Tun
Bi Vit Anh
Trn Th Hng
Bi Thi Ho
Nguyn Vit Anh
L Vn
Trn Huy Tn
nh Hng
Qun Tng Lm
Phng Quang Tin

Nguyn Vn T
Nguyn Anh Ton
Nguyn Mnh Tun

L Thanh Tuyn
Vn t
Dng Vn Sn
Trn Hi Long
V c Tin
Nguyn ng Nht

Bi Vn Sng
Phm Vn Hng
Lu Thy Chi
Phm Th Tuyt
Phan Cng c
Phm Th Dung
Lu c Tuyn
Nguyn Ngc V
Nguyn Thnh Bn
Nguyn Mnh Tin

Phm Quang Hp

L Qu Thng
Trn Vn Bc
Bi Quang Vinh
Nguyn nh Cng

V Vn Thch
Trn Trung Kin
Tng Vn Thng
Cao Thi Tun
L Sinh Tuyn
Hong T c
Nguyn Vn Truyn

Lng Quc Kho

Ng Thi Dng
L Xun Long
Trn Th Tuyt Trinh

ng Vit Tng
Dng Vn Khoa

o Chnh Ho
Nguyn Trung Minh Hu

Nguyn Vit Thng

L B An
Nguyn Ph Khnh

inh Vn Phng

L Ngc Anh
Hong Cng Vng

ng T Hng
Nguyn Ngc Cm

Trn Vn Sng
Phm Huy Hong
Nguyn Huy Hng

ng Anh Quyt
Nguyn Vit Dng
Nguyn c Tun

Trn Vn Dng
Nguyn c Lc
Ha Vn Bo
Nguyn Vn Chin
Dng c Tun Khi

Nguyn c K
Nguyn Anh Cng

Page 4 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20122
20122
20122
20102
20101
20122
20122
20122
20121
20091
20122
20122
20091
20122
20102
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20121
20122
20122
20122
20122
20102
20122
20101
20122
20121
20122
20122
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20112
20102
20122
20102
20121
20091
20112
20122
20121
20122
20122
20091
20122
20091
20122
20111
20122
20122
20122
20102
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20091
20112
20102
20091
20122
20122
20091
20102
20122

235
235
235
235
235
235
235
235
235
239
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KCNHH
KKTVQL
KCNHH
KCNHH
KD
KCK
KDTVT
KKHVCNVL

KKTVQL
KKHVCNVL
VKHVCNNL

VCKDL
KCK
KCNHH
VKHVCNMT

KD
KD
KCK
KD
KCK
KCNHH
KD
VCNSHVTP

KCK
KCK
KD
KCNHH
KD
KCNHH
KCK
VCKDL
KCNHH
KCK
KCNTT
KCK
KCNHH
KCK
KKTVQL
KKTVQL
VCKDL
KKHVCNVL

KCNHH
KCK
VKHVCNNL

KCNHH
KD
KCNDMVTT

VCKDL
KCNHH
VKHVCNMT

KD
KD
VCNSHVTP
KKHVCNVL

KD
KD
VVLKT
VKHVCNMT

KKTVQL
KD
VKHVCNNL

KCK
KCNTT
KKTVQL
KD
KCK
VKHVCNNL

KD
KD
KKTVQL
VCKDL
VCKDL
KDTVT
KCNHH
VKTHNVVLMT

KCNHH
KKHVCNVL

KDTVT
KCNHH
VKHVCNNL

KCNHH
VKHVCNNL

KD
KCK
KCNTT
KDTVT
VCKDL

K thut ha hc 1 K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut ha hc 2 K54
K thut ha hc 4 K54
iu khin v TH5 K54
CK ch to my 5 K54
in t-Vin thng 03 K54
K thut vt liu K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut vt liu K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
C kh ng lc 2 K54
CK ch to my 4 K54
K thut ha hc 4 K54
K thut mi trng K54
iu khin v TH8 K54
iu khin v TH8 K54
CK ch to my 5 K54
K thut in 2 K54
CK ch to my 4 K54
K thut ha hc 4 K54
iu khin v TH5 K54
K thut thc phm 1 K54
CK ch to my 4 K54
CK ch to my 4 K54
iu khin v TH2 K54
K thut ha hc 2 K54
KS2 H thng in K54
K thut ha hc 5 K54
CK ch to my 6 K54
C kh ng lc 2 K54
K thut ha hc 1 K54
CK ch to my 2 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
CK ch to my 6 K54
K thut ha hc 2 K54
CK ch to my 8 K54
Kinh t cng nghip K54
Qun tr kinh doanh K54
C kh ng lc 2 K54
K thut vt liu K54
K thut ha hc 6 K54
CK ch to my 7 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut in 1 K54
K thut Dt K54
C kh ng lc 1 K54
K thut ha hc 4 K54
K thut mi trng K54
iu khin v TH3 K54
iu khin v TH3 K54
K thut thc phm 2 K54
K thut vt liu K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH3 K54
Vt l k thut K54
K thut mi trng K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut in 2 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
CK ch to my 3 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
iu khin v TH7 K54
CK ch to my 7 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut in 1 K54
iu khin v TH4 K54
Qun tr kinh doanh K54
C kh ng lc 2 K54
C kh ng lc 2 K54
in t-Vin thng 07 K54
K thut ha hc 3 K54
KTHN & VL mi trng K54
K thut ha hc 8 K54
K thut vt liu K54
in t-Vin thng 08 K54
K thut ha hc 6 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
K thut ha hc 7 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
K thut in 3 K54
CK ch to my 4 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
in t-Vin thng 10 K54
K thut hng khng K54

20093616
20096080
20091076
20091067
20091386
20091050
20092359
20096142
20096050
20090432
20096412
20090548
20090535
20092498
20090614
20090008
20090407
20093714
20092208
20091582
20093654
20091951
20090092
20092710
20093230
20096294
20092668
20097004
20092694
20093689
20093588
20093234
20092752
20092457
20091557
20091971
20092935
20093034
20096094
20093454
20096143
20091548
20093676
20090420
20090366
20090012
20092294
20091540
20091422
20092462
20090421
20091041
20091919
20096126
20093283
20096296
20092954
20092731
20096108
20090923
20096408
20092780
20091904
20091760
20090482
20091401
20093165
20092576
20096302
20096079
20093202
20093659
20093572
20091920
20091744
20092404
20096122
20083372
20090994
20093568
20090083
20096176
20093550
20092008
20090936
20093058
20093685

o Chin Thng
Phm Vn Tn Cng

Nguyn nh Hip

o Vn Hip
Nguyn Vn Hng

T Hu Hiu
Phng Hu Tn
Dng Th Vin
Phm Th Phng
Nguyn Vit Cng

Vn Ha
Nguyn Tun Dng
Nguyn nh Dng

Minh Thng
Phm Minh Dng
L Trn Thit Hng

L Vit Cng
Nguyn Huy Khi
Nguyn Ngc Sao

Bi Thnh Linh
inh Nho Tun
Tng Vn Nhn
L Tun Anh
Nguyn Vn Tin
Nguyn Duy Vn
Hong Gia
V Th
Phng c Thnh
Hong Minh Tin
Trn c V
Nguyn Hu Qu
Tng Vn V
Phm Vn Toan
V Anh Thnh
Phm Quang Lm
Nguyn Hng Nho

V Huy Trng
Trn Vn Tun
V c Hoi
Trn Quc Hoi
Mai Th Yn
Lng B Lm
on c Uyn
Nguyn Mnh Cng

Nguyn Xun Cng

Vi Vn i
Trn nh S
Ng Trng Lm
Mai Trung Khang
o Duy Thi
Nguyn Quc Cng

Nguyn Trng Hiu


Phm Th Minh Ngc

Nguyn Thu Hng

Nguyn Quang Vinh

V Th Hoa
Bi Anh Tun
Hong Vn Tip
Nguyn c Trung

Hong Vn Hi
L Tin Tng
V Vn Ton
Hong Minh Ngc

V Duy Mnh
Nguyn Vn Duy
Trn Vn Hng
Trn Vn Tng
Lng Ch Thin
Vng Xun Nam
Nguyn Th Kim Chung

Nguyn Xun T
Nguyn nh Tun
Hong Vn Quang

T Kim Ngc
Nguyn Tin Mnh

V Thnh Thao
Hong ng c
Tn Thin Khnh
Bi c Hnh
Nguyn Vit Phng

L c Anh
Nguyn Hong Giang

Nguyn Vn Ngc
Nguyn c Phong

L Vn Hi
Nguyn Quang Tuyn

Vng nh Vit

Page 5 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20122
20122
20122
20122
20122
20102
20102
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20091
20111
20122
20102
20122
20111
20122
20112
20102
20122
20122
20122
20122
20102
20122
20102
20122
20122
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20112
20102
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20121
20122
20122
20112
20122
20122

265
265
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
275
275
275
275
275
275
275
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
305
305
305
305

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

VCNSHVTP K thut thc phm (CH) K54

KCNHH
KTTD
VCKDL
KCK
KCNHH
KCK
KCK
VKHVCNMT

KCNHH
KD
KD
KTTD
KCNHH
KCNDMVTT

KCNHH
KCK
KDTVT
VCNSHVTP
VKHVCNNL

KCK
KD
KDTVT
VKHVCNNL

KCK
KCNHH
KCNHH
VVLKT
KDTVT
KDTVT
KSPKT
KCNDMVTT
VKTHNVVLMT

KKTVQL
VCKDL
VCKDL
VVLKT
KKTVQL
KD
KTTD
KCK
KCNHH
KCNHH
KDTVT
KCNTT
KKHVCNVL

KCK
VVLKT
KDTVT
KCNTT
KD
KCK
KDTVT
KKTVQL
KCNHH
KDTVT
VCKDL
KKTVQL
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
VCKDL
KD
KKTVQL
VCKDL
KD
KCNHH
KCNDMVTT

KCK
KCK
KCNTT
KKTVQL
KD
KTTD
VCKDL
VCKDL
KCNTT
KDTVT
KCNHH
VCNSHVTP

KCNHH
KD
KKTVQL
KD
KKTVQL
VKHVCNMT

K thut ha hc 5 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
C kh ng lc 2 K54
CK ch to my 2 K54
K thut ha hc 8 K54
CK ch to my 6 K54
CK ch to my 5 K54
K thut mi trng K54
K thut ha hc 2 K54
iu khin v TH2 K54
iu khin v TH2 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
K thut ha hc 7 K54
Cng ngh May K54
K thut ha hc 1 K54
CK ch to my 3 K54
in t-Vin thng 11 K54
K thut thc phm 2 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
CK ch to my 7 K54
iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 07 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
CK ch to my 8 K54
K thut ha hc 3 K54
K thut ha hc 3 K54
Vt l k thut K54
in t-Vin thng 08 K54
in t-Vin thng 10 K54
SPKT CNTT K54
Cng ngh May K54
KTHN & VL mi trng K54
Qun tr kinh doanh K54
C kh ng lc 1 K54
C kh ng lc 2 K54
Vt l k thut K54
Ti chnh-Ngn hng K54
iu khin v TH1 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
CK ch to my 8 K54
K thut ha hc 4 K54
K thut ha hc 1 K54
in t-Vin thng 11 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
K thut vt liu K54
CK ch to my 1 K54
Vt l k thut K54
in t-Vin thng 10 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
iu khin v TH6 K54
CK ch to my 1 K54
in t-Vin thng 12 K54
Kinh t cng nghip K54
K thut ha hc 3 K54
in t-Vin thng 03 K54
K thut tu thy K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut ha hc 6 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut tu thy K54
iu khin v TH1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut tu thy K54
iu khin v TH4 K54
K thut ha hc 6 K54
Cng ngh May K54
C in t 1 K54
CK ch to my 2 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
Kinh t cng nghip K54
K thut in 1 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
C kh ng lc 1 K54
C kh ng lc 1 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 09 K54
K thut ha hc 3 K54
K thut thc phm 2 K54
K thut ha hc 6 K54
K thut in 3 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
iu khin v TH1 K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut mi trng K54

20096148
20091805
20090958
20090262
20090531
20090613
20092391
20090322
20092127
20092677
20093039
20093060
20091399
20092374
20096276
20092387
20093620
20090635
20091268
20093544
20090797
20091423
20096326
20096388
20091355
20090356
20090057
20093651
20090182
20096360
20092116
20096282
20093586
20096082
20092357
20093520
20092834
20096109
20096290
20090390
20090433
20091936
20090564
20090911
20090758
20096118
20092831
20082697
20096353
20093619
20096311
20093551
20090023
20090871
20092667
20093048
20090675
20096098
20092702
20091358
20090029
20091382
20082908
20093175
20091113
20091381
20096301
20093339
20096283
20093439
20092732
20093112
20096200
20091055
20093198
20092843
20090376
20093705
20091327
20091066
20090903
20090788
20096194
20096030
20096289
20092715
20091974

Nguyn Phng Huyn

V Xun Mi
Nguyn Tin Hi
Bi c Cao
Nguyn B Dng
Phm Bnh Dng

T Duy Thanh
Phm c Chnh
Nguyn Minh Qun
Nguyn Trng Th

V Anh Tun
Thn Vn Tuyn
Trn Th Hng
Phm Vn Tn
Nguyn Th Hng
Nguyn Tr Thanh
Nguyn Xun Thng

L Ph i
V nh Huyn
Nguyn Hu Ngh
Nguyn Hng c
Nguyn Cao Khang
Nguyn Quc Dng

Hong Hng
Khc Hng
L ch Cng
Chung Vn Anh
Nguyn Quang Trung

o Vn Bch
Trn Trng Tun
Mai Vn Qun
V Th Bch Tho
L Vn Qu
Vng Hong Duy

Phm Ngc Tn
H Ngc Li
Nguyn Vn Trnh
Nguyn Anh Tun
Nguyn Vn Cnh

Bi Vn Cng
Nhm Mnh Cng
Nguyn Hong Nguyn

Phm Vn Dng
Nghim Vn Ho
Nguyn Tin ng
Hong Thnh Cng

Phan Khc Trnh


L Duy Ton
Nguyn Ngc Qun

Nguyn Vit Thng


Hong nh Trng

Nguyn Vn Ngc

L Minh Cng
Bi Vn Gio
V Vn Thy
Nguyn Vn Tuyn

Nguyn Ngc t

inh Trng Lun


Nguyn Mnh Tin

Vit Hng
V nh Minh Hi
Nguyn Tin Hng

L Thanh Tun
V Vn Tng
Trn Ho
Nguyn Tin Hng

Trnh Ngc Lun


Ung Vn Vng
V Th Thoa
inh S Hu
Nguyn Huy Tip
Lu Thanh Tng
Nguyn Vn Hon

V Thanh Hiu
Nguyn Quang T

T Bnh Trng
Dng Thanh Cng

Nguyn Quang Huy

Nguyn Vit Hng

Chu Ngha Hip


Phm Vit H
L Trung c
V Minh Trng
Bi Th Bch Lin
Nguyn Vn Bng

Phm Minh Tin


inh Th Nhung

Page 6 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20122
20122
20091
20122
20112
20091
20122
20122
20102
20122
20102
20122
20091
20122
20121
20091
20122
20122
20122
20091
20112
20122
20112
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20121
20111
20121
20092
20091
20122
20122
20122
20091
20122
20122
20122
20091
20122
20121
20122
20112
20122
20102
20122
20091
20121
20102
20122
20102
20102
20122
20122
20122
20102
20111
20122
20101
20121
20122
20122
20122
20121
20112
20122
20121
20122
20121
20112
20102
20091
20122
20122
20091
20102
20091
20122
20121
20122
20091
20091

305
305
305
305
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
315
315
315
315
315
315
315
315
315
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
325
325
325
325
325
325
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
335
335
335
335
335
335
335
335
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
345
345
345
345
345
345
345
350
350

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KCK
VKTHNVVLMT

KD
KD
VCNSHVTP

VCKDL
VKTHNVVLMT

KCK
KD
VKHVCNNL
VKHVCNNL

KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
VKTHNVVLMT

KDTVT
VCNSHVTP

KTTD
VCNSHVTP

KDTVT
KKHVCNVL

KCK
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KDTVT
KCNHH
KKTVQL
KD
KSPKT
VKHVCNNL

KCNHH
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KCK
KCK
KCK
KD
VCKDL
KD
KDTVT
KCNDMVTT

KCNHH
KCNHH
KDTVT
KTTD
VCNSHVTP

KCK
KCNHH
KSPKT
KCNDMVTT
VKTHNVVLMT

KTTD
KCNHH
VKTHNVVLMT

VCKDL
KKTVQL
VKHVCNMT

KCNTT
KCNHH
KD
KCK
VKHVCNNL

KD
VCKDL
KCNHH
KCNHH
VCKDL
KD
KCK
KCNTT
VKHVCNMT

KD
VKTHNVVLMT

KD
KCK
KCK
KCK
KCK
VCNSHVTP

KD
KD
VKHVCNNL

CK ch to my 3 K54
KTHN & VL mi trng K54
iu khin v TH5 K54
iu khin v TH5 K54
K thut thc phm 1 K54
C kh ng lc 1 K54
KTHN & VL mi trng K54
CK ch to my 7 K54
iu khin v TH2 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut ha hc 3 K54
K thut ha hc 3 K54
K thut ha hc 3 K54
KTHN & VL mi trng K54
in t-Vin thng 10 K54
K thut thc phm 2 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
K thut thc phm 1 K54
in t-Vin thng 09 K54
K thut vt liu K54
CK ch to my 2 K54
K thut thc phm 1 K54
K thut thc phm 2 K54
in t-Vin thng 10 K54
K thut ha hc 6 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
iu khin v TH6 K54
SPKT CNTT K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
K thut ha hc 5 K54
CK ch to my 5 K54
K thut ha hc 3 K54
K thut ha hc 1 K54
K thut ha hc 3 K54
in t-Vin thng 07 K54
in t-Vin thng 01 K54
CK ch to my 8 K54
CK ch to my 1 K54
CK ch to my 1 K54
iu khin v TH1 K54
K thut hng khng K54
K thut in 1 K54
in t-Vin thng 02 K54
Cng ngh May K54
K thut ha hc 7 K54
K thut ha hc 4 K54
in t-Vin thng 07 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
K thut thc phm 1 K54
CK ch to my 3 K54
K thut ha hc 6 K54
SPKT CNTT K54
Cng ngh May K54
KTHN & VL mi trng K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
K thut ha hc 1 K54
KTHN & VL mi trng K54
C kh ng lc 2 K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut mi trng K54
Cng ngh thng tin 3 K54
K thut ha hc 6 K54
K thut in 1 K54
C in t 1 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
iu khin v TH5 K54
K thut tu thy K54
K thut ha hc 3 K54
K thut ha hc 4 K54
C kh ng lc 1 K54
iu khin v TH6 K54
CK ch to my 6 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
K thut mi trng K54
K thut in 3 K54
KTHN & VL mi trng K54
K thut in 1 K54
CK ch to my 2 K54
CK ch to my 5 K54
CK ch to my 6 K54
CK ch to my 8 K54
K thut thc phm 2 K54
iu khin v TH4 K54
iu khin v TH2 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54

20092091
20091361
20096306
20096305
20090763
20090962
20091079
20093661
20096295
20090364
20093233
20091330
20090669
20093216
20092892
20090321
20093487
20093079
20090250
20092626
20093806
20096124
20090739
20091918
20091555
20096385
20090235
20096037
20096309
20090713
20091343
20091771
20090885
20091556
20090097
20092561
20091516
20092759
20093103
20092869
20092930
20092311
20092022
20096185
20093044
20096286
20092407
20093583
20096333
20090378
20090143
20093252
20092490
20092175
20096285
20092832
20092186
20092026
20090329
20093040
20090138
20093408
20092261
20091666
20091653
20092673
20096181
20096307
20090465
20090320
20093163
20093056
20096312
20091617
20093602
20093674
20090094
20090125
20091145
20080566
20091189
20091937
20092087
20091237
20090189
20092976
20092616

Phan ng Quang

Hong Tn Hng
ng S Tm
Vng Vn Sn
Tng Ph ng
Nguyn Vn Hi
Nguyn Huy Hip
Nguyn Vn Tun
Cao Xun Giang
Nguyn Tin Cng

Phm Th Vn
Phm Th Hng
L Tin t
Nguyn nh Tng

T Th Trung
Phm nh Chnh
Nguyn Lu Cnh Hng

Dng Thanh Tng

Quch ng Bnh

L Vn Thun
Phan Thnh Vn
Ha Vn Hin
Nguyn Vn nh
Phm Minh Ngc
Nguyn Tng Lm
Nguyn Thnh Trung

Nguyn Thanh Bnh

V c Long
Trn Hu Trung
Nguyn Hi ng

V Vn Hng
inh Quang Minh
L c H
Phm Hong Lm
Lu Hong Anh
V Tin Thng
Nguyn Trung Kin

H Duy Ton
L Thanh Tng
Nguyn Hiu Trung

Trn Th Trng
Nguyn Trung Tm

Nguyn Duy Ph
Trn Quc Dng
Bi Kim Tuyn
V Hng Trang
Bi Cng Thnh
Nguyn Hng Qun

Nguyn Minh c
Hong Vn Cng

Phm Quc Anh


Ng Quc Vit
Mai B Thch
Trn c Quyt
Bi Th Trang
Phm Vn Trnh
Trn Vn Qunh
Nguyn Trng Ph

Ch Chung
V Minh Tun
Phan Tun Anh
Nguyn Vit Dng
Nguyn Thanh Sn
Phng Quang Long
Nguyn Nguyn Long

inh Vn Thng

L Anh Tun
V Vn Tm
Nguyn Vn Du
Nguyn Cng Chnh

Trn Thanh Tng

Ng Vn Tuyn
Nguyn Vn Tun
Nguyn Xun Linh

Phng Th Ti
Nguyn Vn T
L Vit Anh
Nguyn Tun Anh

L Ngc Hong
Phm nh Dng

Ng Vn Ha
Nguyn Vn Nguyn
Nguyn Minh Quang

Lu Quang Huy
Trn Xun Bch
L Tun
Nguyn c Thun

Page 7 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20112
20122
20122
20122
20091
20091
20122
20122
20122
20121
20112
20122
20102
20091
20091
20122
20122
20091
20091
20112
20122
20121
20112
20091
20102
20122
20111
20122
20122
20111
20102
20122
20102
20101
20122
20101
20091
20122
20112
20122
20112
20091
20122
20122
20121
20122
20091
20111
20122
20112
20091
20102
20111
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20091
20111
20091
20122
20112
20091
20091
20122
20122
20122
20101
20091
20102
20122
20102
20102
20102
20111
20112
20112
20102
20101
20091
20112

350
350
350
350
355
355
355
355
355
355
355
355
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
375
375
375
375
375
375
375
380
380
380
385
385
385
385
385
390
390
390
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
400
400
400
400
400
400
400

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KCK
KCK
KCNTT
KCNHH
KCNDMVTT
KKHVCNVL

KD
KCNHH
VKTHNVVLMT

VCKDL
KD
KCNTT
KCNHH
KCNHH
KD
KKHVCNVL
VCNSHVTP

KCNHH
KCNHH
KCK
KDTVT
KDTVT
KDTVT
VCNSHVTP

KDTVT
KCK
KD
KCNHH
KCNHH
KCNHH
VCKDL
KKTVQL
VCKDL
KCK
KDTVT
KKTVQL
KCNHH
KCK
KCNHH
KCNHH
KCK
KD
KCK
KCNTT
KCK
KD
VKHVCNNL

KKTVQL
KCK
KDTVT
KKTVQL
KCK
KCNTT
KCNHH
KDTVT
VVLKT
KDTVT
VVLKT
KD
KCK
KCK
KDTVT
VKTHNVVLMT

KCK
KCK
KDTVT
VCKDL
KDTVT
KCNTT
VCKDL
KDTVT
KCNHH
KTTD
KD
KKTVQL
KCK
VCKDL
KCK
KCNDMVTT

KD
VKTHNVVLMT

VVLKT
VKHVCNNL

VCKDL
VVLKT
KCK
KCNTT

CK ch to my 8 K54
CK ch to my 3 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
K thut ha hc 6 K54
Cng ngh May K54
K thut vt liu K54
iu khin v TH2 K54
K thut ha hc 8 K54
KTHN & VL mi trng K54
C kh ng lc 2 K54
iu khin v TH4 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut ha hc 1 K54
iu khin v TH8 K54
K thut vt liu K54
K thut sinh hc K54
K thut ha hc 4 K54
K thut ha hc 8 K54
C in t 1 K54
in t-Vin thng 11 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 04 K54
K thut thc phm 1 K54
in t-Vin thng 11 K54
CK ch to my 3 K54
iu khin v TH6 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut ha hc 1 K54
C kh ng lc 1 K54
Kinh t cng nghip K54
K thut tu thy K54
C in t 1 K54
in t-Vin thng 02 K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut ha hc 6 K54
CK ch to my 2 K54
K thut ha hc 7 K54
K thut ha hc 4 K54
C in t 2 K54
iu khin v TH6 K54
CK ch to my 1 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
CK ch to my 1 K54
K thut in 2 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
Qun tr kinh doanh K54
CK ch to my 3 K54
in t-Vin thng 03 K54
Qun tr kinh doanh K54
CK ch to my 1 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
K thut ha hc 4 K54
in t-Vin thng 11 K54
Vt l k thut K54
in t-Vin thng 01 K54
Vt l k thut K54
iu khin v TH1 K54
CK ch to my 4 K54
CK ch to my 5 K54
in t-Vin thng 08 K54
KTHN & VL mi trng K54
CK ch to my 6 K54
CK ch to my 3 K54
in t-Vin thng 09 K54
K thut hng khng K54
in t-Vin thng 02 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
C kh ng lc 1 K54
in t-Vin thng 06 K54
K thut ha hc 3 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
K thut in 2 K54
Qun tr kinh doanh K54
CK ch to my 2 K54
C kh ng lc 1 K54
C in t 3 K54
Cng ngh May K54
K thut in 1 K54
KTHN & VL mi trng K54
Vt l k thut K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut hng khng K54
Vt l k thut K54
CK ch to my 6 K54
KTMT v truyn thng 1 K54

20090720
20093141
20093239
20090742
20096279
20096137
20091766
20090981
20093115
20093285
20091640
20093797
20091963
20091763
20092513
20096138
20091529
20090800
20092276
20093187
20093526
20092764
20093607
20090898
20091725
20092795
20092711
20091131
20091360
20090659
20092799
20093627
20096207
20091704
20080862
20096077
20091960
20090086
20090128
20090561
20091063
20091836
20091285
20093679
20091172
20093491
20096174
20092002
20090363
20093214
20096088
20091396
20096269
20090790
20090902
20092863
20090025
20090124
20092066
20093580
20090960
20096339
20090707
20093064
20092364
20093178
20090481
20091325
20093754
20090691
20093172
20091149
20090188
20091157
20090670
20091372
20093514
20091142
20096281
20093781
20091225
20090929
20090325
20093547
20092971
20091638
20092135

Nguyn Cng c
Nguyn Tin Tng

Don ng Vit
Nguyn c oan

Nguyn Th L
Trnh Th The
Cao Minh
Trn Vn Hi
Ng Thanh Tng
Nguyn Th Vinh
Duy Long
Phm Vn Cng
L Vn Nhm
Bi c Mn
Ng Ton Thng
Nguyn Vn Th
L Thin Kim
Nguyn Hu c

T Quang Sn
L Vn T
ng Quang Mnh
Nguyn Hu Ton

Dng Cng Tn
Phm Hong H
Bi c Mnh
Hong Quang Toi

Nguyn Vn Tin
Nguyn Trng Hon
Hong Quang Hng

on Minh t
Nguyn Hu Ti
Nguyn Vn Thin
Nguyn Quang Huy

T Vn Luyn
Ng Th Hi
Trn nh Cht
Nguyn Th Nht
L Ngc Anh
Nguyn Tun Anh

Phm Tin Dng


Nguyn Vn Hin
Nguyn Hi Nam
ng Quc Hng

L Anh Vi
Phan Thi Hong
Phan Vn Hng
Nguyn c Anh
Bi Duy Phong
Nguyn Thnh Cng

Bi Vn Tng
V Ph Gia
V Sinh Hng
Phm Thi Sn
Lu Vn c
Phm Thanh H
Ng Quang Trung

Ma Vn Thnh
Nguyn Tun Anh
Phm Quc Phng

L Hng Qun
Nguyn Vn Hi
Ph Hong
V Thnh t
Nguyn Hu Tuyn

V Ngc Tn
Xun Thi Tng
Nguyn Tun Duy
Nguyn Vn Hng
Xaysana ChnthVng

Nguyn Tin t
V Duy Tng
Nguyn Cng Hong

Trn Xun Bch


Nguyn Khc Hong

L Tun t
Nguyn Hi Hng
Nguyn Thng Long

Hong Minh Hong

Trn Kim Oanh


Keo Serey
inh Quang Huy
L Quc Hi
Triu Tin Chnh
Hong Vn Ngc
Hong Vn Tun
inh Thanh Long
Nguyn Tr Qun

Page 8 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20091
20121
20091
20112
20121
20112
20091
20122
20122
20121
20122
20121
20121
20102
20091
20122
20122
20122
20102
20111
20122
20101
20111
20102
20091
20121
20111
20121
20112
20091
20091
20121
20121
20111
20112
20121
20102
20112
20102
20091
20111
20121
20121
20121
20112
20111
20121
20111
20121
20122
20121
20111
20122
20111
20122
20101
20111
20091
20102
20121
20112
20112
20091
20122
20122
20091
20122
20101
20122
20091
20091
20091
20111
20091
20091
20112
20121
20112
20121
20121
20122
20101
20112
20121
20122
20122
20091

405
405
405
405
405
405
410
410
410
410
410
410
410
415
415
415
415
420
420
420
420
420
425
425
425
425
425
425
425
430
430
430
430
430
430
430
430
435
435
435
435
435
440
445
445
445
445
450
450
450
450
450
450
450
455
455
460
460
460
460
465
465
465
470
470
470
470
470
470
475
475
475
475
475
480
480
480
480
480
480
485
485
485
490
490
500
500

ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KD
KD
KCNHH
KCK
KKTVQL
KCK
KDTVT
KD
KCNHH
KCNTT
KCK
KDTVT
KTTD
KKTVQL
KCNTT
VCKDL
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KDTVT
KDTVT
VKHVCNMT

VCNSHVTP

KD
KDTVT
KCK
KCNTT
VKHVCNNL

VCKDL
KDTVT
KCNHH
KKTVQL
KCNTT
KCK
KCK
VKHVCNMT

KD
VKHVCNNL

KD
KDTVT
VKTHNVVLMT

VCKDL
KD
KTTD
VCKDL
KCNHH
KD
KCNHH
KCNTT
KCK
KCK
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KKTVQL
KCNHH
KD
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCK
KCK
KKTVQL
KD
KCK
KDTVT
KDTVT
VKHVCNNL

KCNTT
KCNHH
KCK
VCNSHVTP

KCNTT
VCNSHVTP

KD
KCNHH
KCNHH
KD
KCNHH
VCKDL
VCNSHVTP

KD
KDTVT
VVLKT
KCK
VCKDL

iu khin v TH1 K54


iu khin v TH7 K54
K thut ha hc 4 K54
C in t 2 K54
Kinh t cng nghip K54
CK ch to my 8 K54
in t-Vin thng 02 K54
iu khin v TH5 K54
K thut ha hc 7 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
CK ch to my 1 K54
in t-Vin thng 11 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Cng ngh thng tin 4 K54
C kh ng lc 1 K54
CK ch to my 3 K54
CK ch to my 5 K54
CK ch to my 2 K54
K thut ha hc 4 K54
in t-Vin thng 07 K54
in t-Vin thng 09 K54
K thut mi trng K54
K thut thc phm (CH) K54
K thut in 3 K54
in t-Vin thng 04 K54
CK ch to my 3 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
C kh ng lc 2 K54
in t-Vin thng 06 K54
K thut ha hc 6 K54
Qun tr kinh doanh K54
Cng ngh thng tin 3 K54
CK ch to my 3 K54
CK ch to my 6 K54
K thut mi trng K54
K thut in 2 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut in 2 K54
in t-Vin thng 12 K54
KTHN & VL mi trng K54
K thut hng khng K54
iu khin v TH7 K54
Ton tin (CH) K54
C kh ng lc 1 K54
K thut ha hc 3 K54
K thut in 1 K54
K thut ha hc 7 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
CK ch to my 2 K54
CK ch to my 4 K54
in t-Vin thng 08 K54
in t-Vin thng 12 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut ha hc 8 K54
iu khin v TH6 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 08 K54
in t-Vin thng 04 K54
CK ch to my 2 K54
CK ch to my 2 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
iu khin v TH4 K54
CK ch to my 5 K54
in t-Vin thng 01 K54
in t-Vin thng 09 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
K thut ha hc 8 K54
CK ch to my 2 K54
K thut sinh hc K54
Cng ngh thng tin 2 K54
K thut sinh hc K54
iu khin v TH5 K54
K thut ha hc 8 K54
K thut ha hc 6 K54
K thut in 3 K54
K thut ha hc 8 K54
K thut hng khng K54
K thut sinh hc K54
iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 02 K54
Vt l k thut K54
C in t 1 K54
C kh ng lc 2 K54

20091254
20096316
20092260
20090975
20096113
20091297
20090549
20096304
20090607
20093212
20092033
20093817
20092575
20096035
20081161
20090038
20092922
20092131
20091056
20092083
20096331
20096348
20091138
20096164
20090370
20096384
20093480
20090939
20091118
20090799
20091833
20091849
20096115
20091860
20090300
20091458
20093755
20091808
20093022
20092689
20092380
20092584
20091705
20096313
20096367
20093329
20092060
20092204
20092188
20093801
20092417
20092263
20096337
20092298
20082606
20096017
20093382
20096310
20096270
20096336
20096320
20090047
20091390
20096071
20093190
20093385
20093710
20090276
20096414
20092705
20091735
20093320
20096173
20093473
20092510
20090299
20090431
20091395
20092093
20093170
20092155
20090567
20091092
20093567
20092724
20090695
20091684

Phm Quang Huy

V Hong Tng
Nguyn Thanh Sn

Phng Quang Hi
Nguyn Th Chu Giang

L Vit Hng
Nguyn Tun Dng

L Danh Phng
Nguyn Tng Dng

V Vn T
Nguyn Hu Phc

Nguyn Vn Hi
L c Thin
Phm c Long
Phm Vn Huy
Khc Trng An
Nguyn Vit Trng
Nguyn Quc Qun

V Tr Trung Hiu
Nguyn Anh Quang

Phm Thanh oan

V Dng Minh
V Quc Hon
Nguyn Th Tuyt

T Thnh Cng
L c Trung
ng Ngc Hng

Mai Nam Hi
Mnh Hoi
Nguyn Huy c
L V Nam
Phm Thnh Nam
Phan Thnh Nam
Nguyn Trng Nng

Phm Vn Chin
Trn Duy Khnh
Chn Th V Lay Phon Phmmachary

Nguyn nh M
Phm Duy Tun
ng Lm Tin
L Duy Thanh
Nguyn Hi Thn
Tng Vn Ln
Nguyn Vn Tun

ng Anh Tun
Trng Quang V
Nguyn Tun Phng

L Xun Sang
Trnh Cng Qunh
V Thu Qunh Th

L Xun Thnh
Nguyn Trung Sn

L Mnh Hip
Nguyn c Ti
V nh Thu
Nguyn Hong Giang

Phan Duy Bng


o Mnh Trng

Trn Nam Sn
L Minh Hiu
Nguyn Trng Chnh

Nguyn Hoi An
Phm Ngc Hng
Nguyn c Vng

Nguyn Anh T
Nguyn c Ch
Nguyn Hng Thng

o Minh Chu
Nguyn Tin Cng

Nguyn Nam Tin


Nguyn c Mnh

L Tun V
Nguyn Vn Sng

on Xun Huy
Lng Cao Thng

Phm Vn Chin
Nguyn Vit Cng

Trnh Tun Hng


Phm Thnh Quang

Trng Xun Tng

Chu Minh Quc


Phm Xun Dng

L Quang Hiu
Nguyn Xun Phc

V c Tin
Nguyn Vn t
Trn Vn Lc

Page 9 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

20121
20122
20102
20121
20121
20091
20111
20122
20102
20121
20112
20121
20112
20121
20101
20122
20112
20112
20112
20102
20112
20121
20091
20121
20091
20112
20112
20112
20122
20112
20122
20121
20121
20091
20112
20112
20122
20121
20102
20111
20121
20111
20122
20121
20121
20091
20091
20101
20111
20102
20112
20091
20121
20091
20122
20121
20112
20112
20122
20112
20121
20121
20112
20112
20122
20121
20121
20091
20121
20121
20122
20112
20121
20122
20112
20112
20121
20111
20111
20111
20111
20111
20112
20112
20091
20112
20102

500
500
505
505
505
510
515
515
520
520
520
520
525
525
530
530
530
535
535
535
535
540
545
545
550
550
555
560
560
565
565
565
565
570
575
575
575
575
580
580
585
590
590
590
590
590
595
595
595
605
620
620
630
640
640
645
645
650
660
670
670
675
675
675
680
710
725
730
730
735
770
775
775
780
785
805
815
910

0
0
38
50
100

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

VCNSHVTP K thut thc phm 1 K54

KD
KCK
KCK
KD
KDTVT
KCK
KCNHH
KD
KCK
KCK
KCK
KDTVT
KKTVQL
VCKDL
KCNTT
KD
KD
KD
KD
KKTVQL
KCK
KCNTT
KKTVQL
KSPKT
KCK
KCNHH
KD
KDTVT
KCK
KD
KCK
KSPKT
VKHVCNNL

KCNHH
KCK
KCK
KKTVQL
VCKDL
KD
KCK
KCNTT
VCNSHVTP

KD
VKHVCNMT

KD
KCNHH
KDTVT
VVLKT
KD
KD
KD
KD
KKTVQL
VKHVCNNL

KCNHH
VCNSHVTP

KCK
KCNHH
KCK
KKHVCNVL

KD
KDTVT
KCK
KKTVQL
KCNHH
KCK
KCK
KD
KCNTT
KCK
KTTD
VKHVCNNL
VCNSHVTP
VKHVCNNL

VCKDL
KDTVT
KCNHH
VCKDL
KCK
KKTVQL
VCKDL
KCK
VCKDL
KCNTT
KCK
KCK

iu khin v TH2 K54


CK ch to my 7 K54
CK ch to my 2 K54
iu khin v TH4 K54
in t-Vin thng 04 K54
CK ch to my 6 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut in 1 K54
CK ch to my 4 K54
CK ch to my 5 K54
CK ch to my 1 K54
in t-Vin thng 04 K54
Kinh t cng nghip K54
C kh ng lc 1 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
iu khin v TH5 K54
iu khin v TH4 K54
iu khin v TH8 K54
iu khin v TH8 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
CK ch to my 7 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
SPKT in (CH) K54
CK ch to my 2 K54
K thut ha hc 7 K54
iu khin v TH4 K54
in t-Vin thng 05 K54
CK ch to my 1 K54
iu khin v TH4 K54
C in t 1 K54
SPKT in t (CH) K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut ha hc 5 K54
CK ch to my 2 K54
CK ch to my 6 K54
Qun tr kinh doanh K54
C kh ng lc 1 K54
iu khin v TH5 K54
C in t 1 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
K thut thc phm 1 K54
iu khin v TH5 K54
K thut mi trng K54
iu khin v TH2 K54
K thut ha hc 8 K54
in t-Vin thng 12 K54
Vt l k thut K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH8 K54
iu khin v TH8 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut thc phm (CH) K54
CK ch to my 8 K54
K thut ha hc 3 K54
C in t 2 K54
K thut vt liu K54
K thut in 1 K54
in t-Vin thng 10 K54
CK ch to my 6 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut ha hc 3 K54
C in t 1 K54
C in t 3 K54
iu khin v TH6 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
CK ch to my 1 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut thc phm (CH) K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
K thut tu thy K54
in t-Vin thng 10 K54
K thut ha hc 3 K54
C kh ng lc 1 K54
C in t 2 K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut hng khng K54
CK ch to my 4 K54
C kh ng lc 2 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
CK ch to my 6 K54
C in t 3 K54

20090869
20091385
20091045
20096217
20091205
20091584
20091754
20093555
20090990
20091184
20091545
20096245
20096319
20090207
20091567
20092928
20091255
20092714
20093460
20092179
20096064
20092645
20090892
20096004
20096393
20092688
20090631
20091998
20093818
20090290
20092014
20091264
20096376
20090786
20091551
20096231
20091946
20092638
20092438
20090626
20091391
20092199
20092773
20092943
20090090
20091287
20093591
20093493
20091961
20090332
20090633
20092183
20091532
20096013
20091106
20092701
20096153
20090759
20091627
20092902
20091703
20091342
20091474
20092006
20096041
20090119
20092857
20093013
20091294
20091523
20091634
20090429
20090247
20096149
20090284
20090724
20091852
20090351
20091192
20092213
20091977
20090693
20093296
20092778
20090781
20091927
20090340

Trnh Xun Giang


Nguyn Vn Hng
Nguyn Vn Hiu
Nguyn Xun Cng

Phan Vn Hp
Cao i Linh
Phng Xun Mnh

H Mu Nhn
Nguyn Vn Ho
V Vn Hong
ng Ngc Lm
o Hu Tip
Nguyn Vn Cnh
Nguyn Xun Bng

Nguyn Vn Ln
Trn B Trng
Quch Ngc Huy
Phan Vn Tin
Nguyn Duy Huy Hong

Bi Vn Qunh
Nguyn Th Thng

Nguyn Vn Thu
Nguyn S Thi H
Nguyn Th Lan Anh

Ng Quang Lch
Bi ng Tin
Dng Quang i
Nguyn Hng Phi

L Ngc T
Nguyn c Chin

Trn Vn Phong
V Quc Huy
Trn Vn Cng
L Minh c
Nguyn Khc Tng Lm

Nguyn Cng Long

Nguyn Vn Ng
V nh Thun
Nguyn Vn Thnh

Nguyn Vn an
Phng Khc Hng
Nguyn Xun Qu

Phm Hu Ton
Nguyn Ngc Tun

L Th Anh
inh Vit Hng
ng Vn S
L Hu Khang
Nguyn Vn Nht

L Vn Chung
Hong Vn i
B Qunh
Nguyn Trung K
L Th Mai Duyn
Nguyn Thanh Ho
Nguyn Khc Tin
Nguyn Thi Ngc
Nguyn Vn ng
Nguyn Tun Lch

Nh Vn Truyn
Vn Luyn
V Mnh Hng
L nh Khoa
Mai i Phong
Trn Th Kim Ngn
Nguyn Th Vn Anh

Khc Ngc Trung


Nguyn Vn Tun

L nh Hng
Phm Vn Kin
Dng nh Long
Nguyn Vn Cng

Phm Quang Bnh


Nguyn Th Hng
Hong Th Chin

Trn Cng in
Trn Danh Nam
Thnh Cng
Nguyn Quc Hc

Lng Vn Sng
Trng Th Nhung

Nguyn Tun t
Trn Quang Vinh
V nh Ton
Vit c
Bi nh Nguyn
Nguyn Xun Chc

Page 10 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20112
20122
20111
20122
20122
20122
20102
20122
20101
20112
20101
20122
20122
20102
20122
20121
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20111
20122
20121
20122
20122
20102
20122
20102
20122
20122
20122
20111
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20111
20122
20122
20112
20122
20111
20122
20122
20102
20121
20112
20122
20121
20122
20112
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20091
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122

120
120
125
125
130
135
140
140
140
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150
150
155
155
155
155
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
170
170
170
170
170
170
170
170
170
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
180
180
180
180
180
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
190
190
190
190
190
190
190
190
190
195
195
195

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

VKHVCNMT K thut mi trng K54


VKHVCNMT K thut mi trng K54

KKTVQL
KCNHH
KCK
KTTD
KD
KD
KDTVT
KKTVQL
KCNHH
KKTVQL
KKHVCNVL
VKHVCNNL

KCNHH
KD
KCNTT
KD
KCK
KD
VCNSHVTP

KD
KD
KDTVT
VCKDL
VCNSHVTP

KKTVQL
KCK
KD
KCNTT
KCNTT
KD
KCNTT
KDTVT
KD
KCK
VKHVCNNL

KD
KD
KKTVQL
KCK
KCK
KCK
VCKDL
KCNHH
VKHVCNMT
VKHVCNMT

KDTVT
KD
KD
KKHVCNVL

KCK
VCNSHVTP

KCK
KKTVQL
KCNHH
VVLKT
KTTD
KCK
KD
KDTVT
KCK
KDTVT
KCK
KCNHH
KCNHH
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KD
KKTVQL
KCNTT
KCNTT
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KDTVT
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCK
KD
KCK
VKHVCNMT

Qun tr kinh doanh K54


K thut ha hc 8 K54
C in t 3 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH3 K54
in t-Vin thng 08 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut ha hc 6 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut vt liu K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut in 2 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
iu khin v TH2 K54
C in t 2 K54
iu khin v TH5 K54
K thut thc phm 2 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 09 K54
K thut hng khng K54
K thut thc phm (CH) K54
Ti chnh-Ngn hng K54
CK ch to my 1 K54
K thut in 1 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
K thut in 3 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 05 K54
iu khin v TH2 K54
CK ch to my 1 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut in 1 K54
iu khin v TH3 K54
Kinh t cng nghip K54
CK ch to my 6 K54
CK ch to my 3 K54
CK ch to my 2 K54
C kh ng lc 1 K54
K thut ha hc 8 K54
K thut mi trng K54
K thut mi trng K54
in t-Vin thng 06 K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH7 K54
K thut vt liu K54
C in t 1 K54
K thut thc phm (CH) K54
CK ch to my 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut ha hc 5 K54
Vt l k thut K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
CK ch to my 4 K54
iu khin v TH3 K54
in t-Vin thng 09 K54
CK ch to my 4 K54
in t-Vin thng 03 K54
CK ch to my 6 K54
K thut ha hc 4 K54
K thut ha hc 3 K54
CK ch to my 6 K54
CK ch to my 6 K54
CK ch to my 6 K54
C in t 3 K54
C in t 1 K54
iu khin v TH7 K54
Qun tr kinh doanh K54
Cng ngh thng tin 3 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
CK ch to my 7 K54
CK ch to my 2 K54
CK ch to my 1 K54
K thut ha hc 7 K54
in t-Vin thng 10 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut ha hc 8 K54
K thut ha hc 1 K54
CK ch to my 2 K54
iu khin v TH6 K54
C in t 1 K54
K thut mi trng K54

20090857
20091804
20090117
20092463
20093191
20091743
20092368
20093415
20090422
20096014
20090649
20096011
20091114
20092231
20091269
20093590
20091046
20091549
20092572
20092789
20091277
20091233
20092182
20096350
20091020
20096165
20096006
20091844
20090663
20091964
20093552
20091768
20090656
20092947
20091470
20096215
20092157
20091733
20092015
20090301
20091283
20091973
20091143
20092202
20090353
20093011
20090419
20092529
20093399
20090159
20091539
20090639
20096157
20096236
20096022
20093021
20092472
20090412
20090355
20091770
20091947
20090317
20091354
20091788
20091196
20092094
20091344
20083501
20092720
20093286
20090268
20091572
20096073
20090762
20090698
20093515
20096224
20096214
20092305
20090060
20091289
20091613
20092511
20092256
20093479
20091444
20092419

Lu Th Bc Giang

Nguyn Th Mi
Nguyn Th Hi Anh

Minh Thi
Nguyn Anh T
Nguyn Tin Mnh

Nguyn Khc Tn

Trn nh t
Nguyn Th Cng

Chu Vn Dng
Bi ng t
Nguyn Th Dung
Trn Cng Ho
Bi Vn Sn
o Th Huyn
Nguyn Trng Qu

Nguyn Vit Hiu


Nguyn Cao Lm
Phm Trung Thin
Nguyn Quc Ton
Nguyn c Hunh

H Thanh Huy
inh Ngc Qunh
Nguyn Duy Nam
Nguyn Quang Hin

Nguyn Th Tuyt

Trn Tun Anh


Nguyn Vn Nam

Quc t
L Quang Nht
Trn Xun Ngc
Dng Vn Minh
ng Tin t
Phm Vn Tun
Trn Quc Khi
Nguyn c Cng

Phm Duy Quy


Nguyn Hu Mnh

Trn Vn Phong
Phng Vn Chin
Dng Vn Hng
V nh Nhu
L Huy Hong
Nguyn Vn R
Vit Cng
Nguyn Vn Tun
Nguyn Mnh Cng

Nguyn Ngc Thng

Nguyn nh Danh

Trng Th Anh
Hong Duy Lm
Nguyn Vn i
L Th Thanh
Trn Duy Ngc
ng Th Hin
Phm Anh Tun
Nguyn Th Thi
Nguyn Duy Cng

L Hng Cng
ng Nht Minh
Phm Quc Ng
Hong Vn Chnh

on Vn Hng
Nguyn Ngc Minh
Nguyn Duy Hng

Trn Quang
V Vn Hng
Cao Mnh Thng
Phng Vn Tin
Nguyn Vn Vinh
Phng c Cnh
Trn Vn Lng
Nguyn Th Anh
Phm Vn ng
Phm Minh t
Nguyn Vn Long

L nh Hng
Nguyn Ch Cng

Hong Vn To
Dng Tun Anh
on Vn Hng
Nguyn Vn Linh
Lu Huy Thng
Nguyn Ngc Sn

Bi c Hng
Nguyn Nam Khnh

L Quang Thnh

Page 11 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20102
20122
20122
20091
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20091
20122
20102
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20102
20122
20122
20122
20102
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20102
20122
20122
20111
20122
20102

195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
205
205
205
205
205
205
205
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
220
220
220
220
220
220
220
220

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KD
KCK
KD
KD
KCK
KCNDMVTT

KCK
KKHVCNVL

KCNTT
KDTVT
KTTD
KKTVQL
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KDTVT
KD
KCNTT
KD
KD
KD
KCNTT
KCK
KKTVQL
KKHVCNVL

KD
KD
KTTD
VCKDL
VCKDL
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
VCNSHVTP

KDTVT
KCK
KTTD
KCNDMVTT
KCNDMVTT

VCKDL
KCNHH
KD
KDTVT
KCNHH
KCNHH
KD
KDTVT
KCK
KCK
KD
VKHVCNMT

KDTVT
KDTVT
KCNHH
KD
KCK
VCKDL
KCK
KKHVCNVL

VVLKT
KKTVQL
KCK
KCK
KKTVQL
KKTVQL
VCNSHVTP

KTTD
KCNTT
KCNTT
KCK
KTTD
KTTD
KCK
KCK
KCNTT
KCK
VKHVCNMT

KCNTT
KCK
KD
KDTVT
KCK
VVLKT
KCNTT
KKTVQL
KCNTT

iu khin v TH4 K54


C in t 1 K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH8 K54
CK ch to my 1 K54
K thut Dt K54
CK ch to my 3 K54
K thut vt liu K54
KTMT v truyn thng 2 K54
in t-Vin thng 06 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
CK ch to my 4 K54
CK ch to my 4 K54
CK ch to my 5 K54
K thut ha hc 1 K54
in t-Vin thng 03 K54
iu khin v TH3 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
iu khin v TH4 K54
iu khin v TH4 K54
iu khin v TH6 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
CK ch to my 4 K54
Kinh t cng nghip K54
K thut vt liu K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH7 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
K thut hng khng K54
K thut hng khng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut thc phm (CH) K54
in t-Vin thng 08 K54
CK ch to my 4 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
K thut Dt K54
K thut Dt K54
K thut hng khng K54
K thut in v Truyn thng K54
K thut in 3 K54
in t-Vin thng 09 K54
K thut ha hc 3 K54
K thut ha hc 8 K54
iu khin v TH5 K54
in t-Vin thng 04 K54
C in t 2 K54
CK ch to my 6 K54
iu khin v TH4 K54
K thut mi trng K54
in t-Vin thng 06 K54
in t-Vin thng 01 K54
K thut ha hc 1 K54
K thut in 3 K54
C in t 3 K54
C kh ng lc 2 K54
CK ch to my 1 K54
K thut vt liu K54
Vt l k thut K54
Ti chnh-Ngn hng K54
CK ch to my 7 K54
CK ch to my 4 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut thc phm (CH) K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
C in t 2 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
CK ch to my 4 K54
CK ch to my 3 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
CK ch to my 6 K54
K thut mi trng K54
KTMT v truyn thng 2 K54
C in t 3 K54
iu khin v TH5 K54
in t-Vin thng 11 K54
CK ch to my 7 K54
Vt l k thut K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Cng ngh thng tin 1 K54

20090959
20091453
20090392
20091379
20091200
20096404
20096402
20093513
20090359
20093622
20091942
20096398
20096237
20090354
20091859
20091659
20091019
20091456
20093629
20092735
20090520
20092043
20091175
20096220
20093354
20091953
20090500
20090876
20093592
20090874
20090987
20096005
20096101
20096055
20096151
20096327
20096240
20092670
20090703
20090738
20093704
20082418
20090209
20091262
20090522
20092523
20090573
20090036
20091585
20090630
20090396
20090771
20091430
20092757
20091832
20091544
20091981
20093369
20092384
20092624
20090770
20090653
20090611
20092429
20096018
20096197
20096166
20091629
20093792
20093793
20093641
20090586
20091215
20090242
20092520
20090311
20091806
20093613
20091512
20091731
20093131
20092797
20090408
20092201
20092921
20096059
20092146

Nguyn Vn Hi
Nguyn Vn Khnh

ng Vn Cng
Nguyn Quang Hng

Nguyn Vn Hi
Nguyn Trng Bch

Phm Vn Cng

Mai Vn Long
Ng Hng Cng
Phan Vn Thng
V Cng Nguyn
c Th Hng Nhung

H Cng Php
Hong Thch Cng

Dng Vn Nng
Phan Thanh Long

Hong Vn Hin
Phm Duy Khnh
Phan Vn Thn
Phm Vn Tip
L Xun Dng
Bi Vit Phng
Phm Thanh Hong

H Vn Huy
on Th Yn
L nh Nhn
Bi c Dng
V Tin Gii
H S Sn
T nh Gip
Vng Vn Hi
Phm Tun Anh
Nguyn Th Thy Ly
Nguyn Th Phng Thanh

Nguyn Th Lan
Nguyn V Dng

Khut Hu Tn
V Vn Thng
Trn Vn t
Nguyn Trung nh
Nguyn Danh Huy

ng Ti Thi
Trn Hu Bng
Trn Vn Huy
Ng Tin Dng
Nguyn Huy Thng

Trn Vn Dng
Hong Kin An
o Nguyn Quang Linh

Bi Vn i
Hong Vn Cng
Nguyn Xun ng

o Vn Khnh
Trng Ton
L Vn Hng Nam
Dng Tng Lm

Giang Ninh
Trn Vn Anh
Nguyn H Thanh
Hong Vn Thun
ng Thi ng

o Th t
Phan Tin Dng
Nguyn S Thnh
Nguyn Th Giang

inh Trung c
L Th Hng Vn
o Th Loan
Nguyn Vn An
L T Qun
Nguyn Vn Tnh
ng Th Dng
Vng Thanh Hu

Nguyn Vn Bnh
Nguyn c Thng

Trn Minh Chnh


Nguyn nh Mi

Trng Hu Thi
Nguyn Tam Kin
Khng Vn Mnh
Nguyn Thanh Tng

Trn Duy Tn
Lng Vn Cng

Triu Ph Qu
Nguyn Vn Trng

Phm Th Thy
Tng Anh Qun

Page 12 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20122
20122
20102
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20112
20122
20121
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20102
20122
20122
20091
20122
20122
20102
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20102
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20111
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20102
20122
20122
20102
20121
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20102
20102
20122
20111
20122
20122

220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
223
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KDTVT
KCK
KD
KD
KD
KKTVQL
KSPKT
KDTVT
KD
KDTVT
KD
KCNHH
KCNHH
KCK
VKHVCNNL

KCK
KCK
KD
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
VKHVCNNL

KCK
VCKDL
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCK
KD
KD
KDTVT
VKHVCNNL

KDTVT
KD
KD
KDTVT
KCNDMVTT

KDTVT
KKTVQL
KCNTT
KKTVQL
KCK
VCNSHVTP
KCNDMVTT

KD
KTTD
KCK
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KCNHH
KCK
KD
KD
KCK
KD
KD
KD
VCNSHVTP

KCK
KDTVT
KCNHH
KSPKT
KSPKT
VCKDL
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KD
VKHVCNMT

KCNHH
KD
KCK
KKTVQL
VKHVCNNL

KD
VCNSHVTP

KKTVQL
KD
KKTVQL
VCNSHVTP
KKHVCNVL
VKHVCNNL

KCNHH
KD
VCNSHVTP

KCNTT

in t-Vin thng 01 K54


CK ch to my 4 K54
K thut in 2 K54
K thut in 2 K54
K thut in 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
SPKT in (CH) K54
in t-Vin thng 09 K54
iu khin v TH3 K54
in t-Vin thng 03 K54
iu khin v TH2 K54
K thut ha hc 1 K54
K thut ha hc 3 K54
CK ch to my 8 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
CK ch to my 1 K54
CK ch to my 7 K54
iu khin v TH7 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
CK ch to my 8 K54
K thut tu thy K54
K thut ha hc 2 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut ha hc 7 K54
C in t 2 K54
iu khin v TH3 K54
iu khin v TH2 K54
in t-Vin thng 12 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
in t-Vin thng 11 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH7 K54
in t-Vin thng 10 K54
Cng ngh May K54
in t-Vin thng 07 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
CK ch to my 2 K54
K thut thc phm (CH) K54
K thut Dt K54
K thut in 2 K54
Ton tin (CH) K54
CK ch to my 5 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 04 K54
K thut ha hc 1 K54
C in t 3 K54
iu khin v TH3 K54
K thut in 3 K54
C in t 3 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH7 K54
K thut thc phm (CH) K54
CK ch to my 7 K54
in t-Vin thng 09 K54
K thut ha hc 5 K54
SPKT in t (CH) K54
SPKT in t (CH) K54
C kh ng lc 2 K54
K thut ha hc 7 K54
in t-Vin thng 07 K54
in t-Vin thng 04 K54
iu khin v TH6 K54
K thut mi trng K54
K thut ha hc 8 K54
iu khin v TH2 K54
CK ch to my 6 K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
iu khin v TH1 K54
K thut thc phm (CH) K54
Qun tr kinh doanh K54
iu khin v TH3 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut thc phm 2 K54
K thut vt liu K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut in 1 K54
K thut sinh hc K54
Cng ngh thng tin 2 K54

20093816
20096246
20090110
20090727
20092828
20096062
20096390
20091475
20091166
20091571
20091299
20090172
20090375
20092475
20093194
20092366
20093142
20092790
20096259
20090260
20096075
20093160
20091208
20092195
20091346
20090345
20091956
20090149
20091647
20090665
20092679
20090288
20090404
20090572
20090336
20096352
20091757
20091153
20096046
20090132
20096047
20096250
20096156
20091040
20093541
20096364
20090328
20091714
20091292
20090484
20091717
20090307
20090257
20091416
20093628
20090323
20080353
20091479
20096147
20092062
20093433
20093446
20096383
20096377
20093375
20091119
20090148
20092494
20093664
20092228
20092226
20091147
20092708
20096085
20090643
20090286
20096162
20096100
20093457
20096090
20093388
20093688
20090210
20092621
20093032
20096168
20093538

c Lm
Trn Vn Tip
Nguyn Nht Anh
Nguyn Vn ip
L B Khnh Trnh

Nguyn Th Thy
V Vn nh
L Vn Khoa
Nguyn Tin Hong

Trn Vn Lng
Mai c Hng
on Th Ngc nh

Bi Vn Cng
Nguyn Vn Thi
Nguyn Hu T
V Thch Tn
Nguyn Vn Tng
Nguyn Vn Ton

Bi Vn Hi
V Thnh Bt
Dng Th B
Trn Khnh Tng
Phm Vn Hun
Nguyn Duy Qu
Chu Quc Hng
Bi Xun Cng
Bi Duy Nht
T Quang Tun Anh

Ng Ngc Long
L Khc t
Nguyn Mu Thc

L Vn Chin
L S Cng
Trn Vn Dng
Trng Vn Chung

L Th Nhung
Trn c Mnh
Nguyn Huy Hong

Nguyn Th Nhung

Nguyn Vit Anh


V Th Nhung
Trn Anh T
Thi Th Thanh Qunh

Nguyn Tr Hiu
Trn Hoi Nam
o Cng n
on Quang Chung

Nguyn Danh Lc

Ha Mnh Hng
Nguyn Vn Duy
Nguyn Vn Lc
Nguyn Cng Chiu

V Vn Bnh
Trn Vn Hu
Vn Thiu
Phm Vn Chnh
Trn Vn Cng
Nguyn Minh Khoa

Phm Th Hon
Nguyn Vn Phng

Dng Vn Ho
Hong Vn Hip
L Vn Thng
Phm Trng Huynh
Nguyn Xun Bn

Phm Th Hoi
Phng Xun Anh
V Cng Tho
Trn Vn Tun
Bi Thanh Sn
Bi Anh Sn
Lu Th Hong
Nguyn Qu Tin
Nguyn Minh c

Trn Vn i
L Vn Chin
Nguyn Tn Thng

Nguyn Th Ly
H S Hong
Trnh Th H Giang

Bi nh Cng
Ng Thnh Vinh
Trn Trng Bng
Nguyn Vn Thun

Trn Vn Tun
Chu Th Chc
L Phng Nam

Page 13 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20122
20122
20122
20122
20091
20122
20122
20122
20112
20122
20111
20122
20122
20091
20111
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20102
20122
20122
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20102
20102
20112
20122
20121
20102
20102
20122
20121
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20102
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122

235
235
235
235
235
235
235
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KCK
KCK
KDTVT
KKTVQL
KCNHH
KCNTT
KDTVT
KCK
KCNHH
VCKDL
KCK
KCK
KCK
VKHVCNMT

KCK
VKHVCNNL

KD
VCNSHVTP

KCK
KDTVT
VCKDL
KCK
KCK
KCNDMVTT

KCK
KKTVQL
KCK
VCNSHVTP
KKHVCNVL
KKHVCNVL

KCK
KD
KTTD
KTTD
KKTVQL
KKTVQL
KD
KCK
KCNHH
KCNHH
VCKDL
KCK
KCNTT
KDTVT
KKTVQL
KCK
KCNTT
KDTVT
KD
KCNHH
KDTVT
KCNHH
VCNSHVTP

KD
KDTVT
KKTVQL
KDTVT
KKTVQL
KKTVQL
KCK
KKHVCNVL
VCNSHVTP

KTTD
KCNHH
KSPKT
KD
KDTVT
KCK
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCK
KDTVT
KCK
KCK
KD
KD
VCKDL
KD
KCNHH
KKTVQL
KD
KKHVCNVL

KD
KD
KD
KSPKT

CK ch to my 4 K54
CK ch to my 4 K54
in t-Vin thng 04 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut ha hc 7 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
in t-Vin thng 04 K54
C in t 2 K54
K thut ha hc 3 K54
C kh ng lc 2 K54
C in t 3 K54
C in t 3 K54
C in t 3 K54
K thut mi trng K54
CK ch to my 5 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
iu khin v TH5 K54
K thut thc phm 2 K54
CK ch to my 5 K54
in t-Vin thng 11 K54
C kh ng lc 2 K54
CK ch to my 7 K54
CK ch to my 7 K54
Cng ngh May K54
CK ch to my 1 K54
Qun tr kinh doanh K54
CK ch to my 7 K54
K thut thc phm (CH) K54
K thut vt liu K54
K thut vt liu K54
C in t 1 K54
K thut in 3 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut in 3 K54
CK ch to my 4 K54
K thut ha hc 3 K54
K thut ha hc 1 K54
C kh ng lc 1 K54
CK ch to my 2 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 07 K54
Qun tr kinh doanh K54
CK ch to my 8 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
in t-Vin thng 12 K54
iu khin v TH7 K54
K thut ha hc 6 K54
in t-Vin thng 09 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut thc phm (CH) K54
iu khin v TH5 K54
in t-Vin thng 08 K54
Qun tr kinh doanh K54
in t-Vin thng 04 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
CK ch to my 3 K54
K thut vt liu K54
K thut sinh hc K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
K thut in v Truyn thng K54
SPKT in (CH) K54
iu khin v TH3 K54
in t-Vin thng 10 K54
CK ch to my 8 K54
in t-Vin thng 04 K54
in t-Vin thng 07 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
C in t 2 K54
in t-Vin thng 06 K54
CK ch to my 6 K54
CK ch to my 4 K54
K thut in 3 K54
iu khin v TH4 K54
K thut hng khng K54
iu khin v TH1 K54
K thut ha hc 6 K54
Qun tr kinh doanh K54
iu khin v TH3 K54
K thut vt liu K54
K thut in 1 K54
K thut in 1 K54
K thut in 1 K54
SPKT in (CH) K54

20091668
20091595
20090890
20096009
20093130
20090527
20091611
20090546
20090858
20092017
20091062
20092946
20090622
20091935
20091713
20090856
20092733
20090998
20093107
20091188
20090045
20093511
20091084
20090365
20096230
20096081
20093298
20096155
20092077
20090367
20092791
20092522
20090053
20092314
20096029
20096057
20092445
20090594
20093017
20090977
20092931
20093155
20092982
20091128
20092442
20090104
20090603
20093554
20092827
20091882
20096351
20093135
20096154
20092619
20092658
20092486
20091752
20096058
20096061
20096223
20093712
20096170
20093186
20092269
20096391
20091930
20091471
20091639
20093171
20093181
20092972
20090174
20091993
20090624
20096210
20092124
20091191
20093637
20092706
20090815
20096099
20093255
20090418
20090944
20091979
20092367
20096392

Trn Duy Long


L Vit Linh
Nguyn Hng H
Phm Th Dip
Nguyn Thanh Tng

Nguyn Anh Dng

Nguyn Vn Linh
Nguyn Trng Dng

Lu Trng Giang
Phm Tin Phng
Nguyn Quang Hin

Phm Vn Tun
V Hi Dng
Nguyn Duy Nguyn

Ng Tn Lc
L Vn Giang
Nguyn Vn Tip
Nguyn c Hnh

L Thanh Tng
Trn Minh Hot
Nguyn Cng An
Trn Duy Linh
Phm Hong Hip
Nguyn Vn Cng

on Kim Long
i Th Dip
V Ngc Vinh
Hong Th Bch Phng

Dng Vn Quang

Phm Cng
Nguyn Vn Ton
Nguyn Hong Thng

Cao Tun Anh


Phm Minh Tm
Trn Mnh Ln
Nguyn Hoi Thu
Phan Vn Thnh
L Xun Dng
Phan Quc Tun
T c Hi
Trn Vn Trng
T Duy Tng
L Vn Tun
Lu Huy Hon
Nguyn Vit Thnh

Nguyn c Anh
Nguyn Quang Dng

Nguyn Trng Nhn

H Duy Trnh
Nguyn c Ngha

Nguyn Vn Nht
Nguyn Thanh Tng

Trn Th Nhung
Nguyn Quang Thun

Trn Thanh Thu


Phm Th Phng Tho

Phm Th Mnh
Nguyn Th Thu
Nguyn Ngc Thy

Thn Mnh Hng


Trn Ngc Linh
Nguyn Th Yn Hoa

L Vn T
Phm Thi Sn
Nguyn Th Huyn
L B Cng Nguyn

V Ngc Khi
inh Thnh Long
V Anh Tng
H Quc T
Hong Vn Tun
Nguyn Vn nh
Si Vn Oanh
Nguyn nh D
Nguyn Th Anh
Nguyn Hu Qun
Nguyn Dng Ha

Hong ng Tin
Nguyn Quang Tin

Nguyn Trng c

Nguyn Th Lng
Nguyn Khc Vit
Nguyn Mnh Cng

Nguyn Hong Hi

Nguyn Vn Nh
V Vn Tn
Phm Th Hng

Page 14 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20112
20122
20122
20122
20122
20111
20112
20122
20121
20102
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20102
20122
20122
20121
20122
20122
20112
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20111
20102
20122
20122
20121
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20102
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20102
20122
20122
20122

260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KDTVT
KCK
KD
KCK
KCNHH
KCNTT
KCNTT
VCKDL
KDTVT
KD
KD
KDTVT
KCNTT
KKTVQL
KD
VCNSHVTP

VCKDL
KCK
KD
KD
KCK
KKTVQL
KD
KKTVQL
KCNHH
KCNHH
KD
KD
KD
KCK
KKTVQL
KDTVT
KCNHH
VCKDL
KCK
KCK
KCNHH
KD
KCK
KCNTT
KCNHH
KCK
VKHVCNNL

KDTVT
VCKDL
KCK
VVLKT
KCNHH
KD
VCNSHVTP

KDTVT
KCK
KD
KKTVQL
KCK
KSPKT
VKHVCNNL
VKHVCNNL
VKHVCNNL

KD
KCNTT
KCNTT
KTTD
KCK
KDTVT
KCK
KDTVT
KCK
KKTVQL
KCK
KD
VCKDL
VVLKT
KDTVT
KD
KD
KKTVQL
KDTVT
KKTVQL
KCK
KDTVT
KCNHH
KD
KCK
KKTVQL
KD
VCKDL

in t-Vin thng 12 K54


CK ch to my 8 K54
K thut in 3 K54
CK ch to my 8 K54
K thut ha hc 8 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
C kh ng lc 1 K54
in t-Vin thng 07 K54
iu khin v TH6 K54
iu khin v TH6 K54
in t-Vin thng 06 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
Qun tr kinh doanh K54
iu khin v TH2 K54
K thut thc phm 2 K54
C kh ng lc 2 K54
CK ch to my 8 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH1 K54
CK ch to my 8 K54
Qun tr kinh doanh K54
iu khin v TH5 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut in v Truyn thng K54
K thut in v Truyn thng K54
iu khin v TH8 K54
iu khin v TH4 K54
K thut in 3 K54
CK ch to my 8 K54
Qun tr kinh doanh K54
in t-Vin thng 07 K54
K thut ha hc 4 K54
C kh ng lc 1 K54
CK ch to my 3 K54
CK ch to my 6 K54
K thut ha hc 1 K54
iu khin v TH4 K54
C in t 1 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
K thut ha hc 1 K54
CK ch to my 3 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
in t-Vin thng 03 K54
C kh ng lc 2 K54
CK ch to my 1 K54
Vt l k thut K54
K thut ha hc 2 K54
iu khin v TH8 K54
K thut thc phm (CH) K54
in t-Vin thng 08 K54
CK ch to my 7 K54
iu khin v TH3 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
CK ch to my 2 K54
SPKT CNTT K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut in 1 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
CK ch to my 4 K54
in t-Vin thng 07 K54
CK ch to my 6 K54
in t-Vin thng 07 K54
CK ch to my 8 K54
Kinh t cng nghip K54
C in t 3 K54
iu khin v TH2 K54
C kh ng lc 2 K54
Vt l k thut K54
in t-Vin thng 05 K54
K thut in 2 K54
K thut in 2 K54
Qun tr kinh doanh K54
in t-Vin thng 08 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
CK ch to my 7 K54
in t-Vin thng 08 K54
K thut in v Truyn thng K54
iu khin v TH2 K54
CK ch to my 4 K54
Qun tr kinh doanh K54
iu khin v TH2 K54
C kh ng lc 1 K54

20090282
20091729
20091718
20091417
20090130
20090694
20091336
20092674
20090683
20091000
20091687
20093050
20090021
20091656
20090495
20091121
20092880
20093291
20092280
20091562
20092818
20096110
20092877
20096020
20091394
20090447
20092969
20093402
20090628
20092132
20092503
20092325
20092882
20091838
20090879
20092620
20091506
20090318
20093353
20090582
20092481
20090625
20093279
20093675
20090326
20092547
20090259
20092338
20090146
20096160
20093265
20091333
20092802
20096042
20096241
20090073
20090687
20091854
20093098
20090483
20091492
20092664
20090187
20090227
20091239
20091855
20091185
20092606
20093573
20092217
20092712
20092288
20090814
20091049
20096186
20093475
20096095
20092734
20096025
20093025
20090348
20091569
20090115
20092207
20090757
20091280
20093140

Trn Vn Chiu
Vn Mnh
Trn Ngc Lc
Nguyn Vn Kt
Nguyn Tun Anh

Nguyn Vn t
Trn Mnh Hng
Nguyn Vn Thng

Nguyn Thnh t
Nguyn Vn Hnh

Bi Xun Li
Phm Xun Tuyn
Ha Khnh Trung
Nguyn Thnh Long

Nguyn Th Duyn

Bi Duy Hon
Nguyn Tin Trung

Phm Vn Vinh
Trn Ngc Sn
Trn Tng Lm
Trn Vn Tr
inh Th Hng Vn
Nguyn Thnh Trung

Phm Ngc Hng

Trn Minh Hng


V Tin Cng
Hong Trng Tun

L Huy Dun
Bi Quang ng
Nguyn Quc Qun

Hong Vit Thng

o c Tn
Nguyn Trng Trung
Nguyn Hong Nam

Nguyn Vn Hay
Nguyn Vn Thun

L Trung Kin
H c Chnh
Nguyn Kh Trng Xng

Cn Hi Dng
Chu Th Bch Tho

Phm Th D
Lng Th Vinh
Nguyn Mnh Tng

Trnh nh Chng
Phm Duy Thng

inh Vn Bn
L Nht Tn
Phm Tun Anh
V Th Thy
Trn Quc Vit
T Mnh Hng
Bi Ngc Trang
o Th Ngn
Phng Xun Tp
H Anh
Nguyn Tin t
Trn Huy Nam
L Tng
Nguyn Vn Duy
Trnh Duy Khu
Phan Hng Thy
Nguyn Vn Bch
Hong Quc Bnh

Nguyn c Huy
Trnh Hoi Nam
Chu Minh Ho
Nguyn Vn Th
Nguyn Tm Quang

Hong Vn Sm
Nguyn Xun Tin

Vng Duy S
Nguyn Tin c

Phm Vn Hiu
L Th Hin
Phm c Huy
V Th Thu Hng

Phm Hu Tip
Nguyn Th Hu
Phm Thanh Tun
ng Thnh Cng

Trnh Tng Ln
Nguyn Th Anh
Nguyn Vit Sang

Ng Trng ng
Phm Vn Hunh
Nguyn Thanh Tng

Page 15 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20111
20122
20122
20122
20112
20091
20121
20121
20122
20111
20122
20122
20111
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20101
20121
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20091
20121
20122
20121
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20111
20121
20111
20122
20122
20102
20122
20122
20122
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20111

275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
290
290
290
290
290

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

C in t 2 K54
in t-Vin thng 11 K54
iu khin v TH6 K54
VKHVCNNL K thut Nhit-Lnh 1 K54
KD
iu khin v TH5 K54
KCK
CK ch to my 1 K54
KD
iu khin v TH7 K54
VVLKT
Vt l k thut K54
KKTVQL Ti chnh-Ngn hng K54
KD
iu khin v TH8 K54
KCNHH
K thut ha hc 2 K54
KD
iu khin v TH2 K54
VCNSHVTP K thut sinh hc K54
KD
iu khin v TH4 K54
KD
iu khin v TH4 K54
KDTVT
in t-Vin thng 03 K54
KCK
CK ch to my 8 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 4 K54
KDTVT
in t-Vin thng 09 K54
KCNHH
K thut ha hc 1 K54
KCK
CK ch to my 6 K54
KCNHH
K thut ha hc 7 K54
KD
iu khin v TH5 K54
KDTVT
in t-Vin thng 04 K54
KCK
CK ch to my 3 K54
KCK
C in t 1 K54
KD
iu khin v TH6 K54
KCK
C in t 3 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 3 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 4 K54
KCK
C in t 3 K54
KCK
CK ch to my 1 K54
KD
iu khin v TH7 K54
KCK
C in t 1 K54
KCK
C in t 1 K54
KD
iu khin v TH8 K54
KDTVT
in t-Vin thng 10 K54
KD
iu khin v TH6 K54
KD
iu khin v TH2 K54
KTTD
Ton-Tin ng dng 1 K54
KD
K thut in 1 K54
KCNHH
K thut ha hc 7 K54
KKTVQL Ti chnh-Ngn hng K54
KDTVT
in t-Vin thng 10 K54
KD
K thut in 3 K54
VCKDL
C kh ng lc 1 K54
KD
iu khin v TH4 K54
KDTVT
in t-Vin thng 05 K54
KD
iu khin v TH4 K54
KDTVT
in t-Vin thng 09 K54
KDTVT
in t-Vin thng 12 K54
KD
iu khin v TH4 K54
VKHVCNNL K thut Nhit-Lnh 1 K54
KCK
CK ch to my 1 K54
KTTD
Ton-Tin ng dng 2 K54
KKTVQL Ti chnh-Ngn hng K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 1 K54
KDTVT
in t-Vin thng 06 K54
KDTVT
in t-Vin thng 05 K54
KDTVT
in t-Vin thng 04 K54
KKTVQL Ti chnh-Ngn hng K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 1 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 1 K54
KCNTT
KTMT v truyn thng 1 K54
KCNHH
K thut ha hc 5 K54
KCNHH
K thut ha hc 5 K54
KCNHH
K thut ha hc 5 K54
KKTVQL Ti chnh-Ngn hng K54
KKTVQL Ti chnh-Ngn hng K54
VCKDL
C kh ng lc 2 K54
KDTVT
in t-Vin thng 12 K54
KDTVT
in t-Vin thng 12 K54
KD
iu khin v TH3 K54
KCK
CK ch to my 5 K54
KCK
CK ch to my 5 K54
KCK
CK ch to my 4 K54
KCK
CK ch to my 6 K54
KDTVT
in t-Vin thng 04 K54
KCK
CK ch to my 2 K54
KDTVT
in t-Vin thng 07 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 3 K54
KCK
C in t 2 K54
KCK
C in t 1 K54
KCNTT
KTMT v truyn thng 2 K54
KCK
C in t 3 K54
KD
iu khin v TH2 K54
KD
iu khin v TH5 K54
KCK
KDTVT
KD

20092552
20090347
20093065
20090588
20091597
20092973
20090935
20091301
20092772
20090805
20093485
20093336
20096171
20090314
20091012
20090880
20090648
20092071
20090822
20093525
20090476
20093644
20092747
20092582
20090490
20092491
20091650
20091767
20090488
20090255
20092545
20093057
20092937
20092010
20092170
20090855
20096362
20091909
20092287
20092819
20092605
20090662
20096021
20091194
20092303
20091614
20091324
20091537
20090349
20093648
20092786
20092953
20092911
20092682
20093304
20090565
20092050
20090316
20091574
20091089
20096399
20093023
20092647
20093789
20091018
20091530
20090289
20096060
20096063
20093523
20090373
20092085
20090337
20090810
20091199
20091564
20090274
20091026
20090271
20090041
20093016
20091887
20093376
20093497
20091350
20092130
20092224

Phm Vn Thng
ng nh Cng
Nguyn Hu Tuyn

ng Vn Dng

Ng Mnh Linh
H Thanh Tun
L Vn Hi
Ng Vit Hng
Phm c Ton
Nguyn Minh c

ng Nh Hng
L nh Vng
V Thu Linh
inh Quc Chnh
Trn Th Hin
Bi Mnh H
Bi Cng t
Nguyn Hong Phng

Nguyn Vn c
Bi nh Mnh
Nguyn Khng Duy

Phan Xun Tnh


Nguyn Ti Tnh
L Quang Thiu
Phm Vn Duy
Trn Vn Thch
Nguyn H Thnh Long

Dng Ngc Minh

Phm c Duy
V Thanh Bnh
Ninh Cng Thng
Nguyn Khc Tuyn
Nguyn Vn Trng

Nguyn Vn Phong
Nguyn Thnh Quyt

Lm Ngc Giang
o S Xanh
Lng nh Ngc

L Tin S
Nguyn Xun Trng

Nguyn Vn Th
Quc t
Trng Thu Hng

Phan Vn Hc
V Vn Ti
Nguyn Vn Linh
Nguyn Trng Hng

Nguyn Vn Lanh

on Ch Cng
L Hng Trung
C Xun Ton
Bi Anh Tun
Hong Vn Trng
Nguyn Xun Thc

Chu Quang V
Phm Vn Dng
L Huy Phng
Hong S Chnh
Trn Quang L
Chu Th Hiu
Lu Th Thu Thy
Phm Ngc Tun
Nguyn Thanh Thu

Trn nh Tun
on Vn Hin
inh B K
Mai Ngc Chin
Mai Th Thy
Trn L Thy
Nguyn B Lc
Trng Vn Cng
Nguyn Hu Quang

L Vn Chuyn
Nguyn Nht c

Nguyn nh Hi
L Mnh Ln
Trn B Chng
Hong Trung Hiu

Trn Mnh Cn
L S An
Nguyn Xun Tun
Nguyn Vn Ngha

Bi Quc Bo
V Duy Khnh
o Th Hng
Nguyn Quang Qun

Nguyn Vn Song

Page 16 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20102
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20112
20102
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20091
20122
20121
20122
20122
20112
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20112
20122
20101
20111
20122
20122
20121
20122
20102
20122
20122
20122
20122
20121
20111
20121

290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

VCKDL
VCKDL
KD
KD
KDTVT
KKTVQL
KDTVT
KCNTT
KKHVCNVL

KDTVT
KD
KD
KTTD
VCKDL
KCK
KCNTT
KDTVT
VCKDL
VCKDL
KCNTT
KD
KDTVT
KD
KCK
KCK
VKHVCNMT

KCNTT
KDTVT
KCK
KCNHH
KCK
KD
KD
KD
VKHVCNNL

VVLKT
KCK
KCK
VKHVCNMT

KKTVQL
KKTVQL
KTTD
VKHVCNNL

KCNHH
KD
KCNTT
KSPKT
KCNDMVTT
VKHVCNNL

KCNHH
KCK
KDTVT
KDTVT
KCK
VCKDL
KCNHH
KD
KCK
VKHVCNMT

KDTVT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KD
KCK
KD
KCK
KD
KKHVCNVL
KKHVCNVL

VCKDL
KD
KCNTT
KDTVT
KKTVQL
KCK
KD
KCNTT
KTTD
KDTVT
KTTD
KDTVT
KDTVT
KCK
KDTVT
KCNHH
KKTVQL

C kh ng lc 2 K54
K thut hng khng K54
iu khin v TH1 K54
K thut in 2 K54
in t-Vin thng 08 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
in t-Vin thng 02 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
K thut vt liu K54
in t-Vin thng 04 K54
K thut in 2 K54
K thut in 1 K54
Ton tin (CH) K54
C kh ng lc 2 K54
CK ch to my 6 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 12 K54
C kh ng lc 1 K54
C kh ng lc 1 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
iu khin v TH5 K54
in t-Vin thng 06 K54
iu khin v TH6 K54
C in t 3 K54
C in t 3 K54
K thut mi trng K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 05 K54
CK ch to my 3 K54
K thut ha hc 8 K54
CK ch to my 4 K54
K thut in 3 K54
iu khin v TH2 K54
iu khin v TH4 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
Vt l k thut K54
CK ch to my 7 K54
CK ch to my 7 K54
K thut mi trng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut in 2 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
SPKT in t (CH) K54
K thut Dt K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
K thut in v Truyn thng K54
CK ch to my 5 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 07 K54
CK ch to my 2 K54
C kh ng lc 1 K54
K thut ha hc 1 K54
iu khin v TH4 K54
C in t 3 K54
K thut mi trng K54
in t-Vin thng 06 K54
in t-Vin thng 06 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 11 K54
iu khin v TH3 K54
CK ch to my 6 K54
iu khin v TH3 K54
CK ch to my 1 K54
iu khin v TH1 K54
K thut vt liu K54
K thut vt liu K54
K thut hng khng K54
iu khin v TH7 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
in t-Vin thng 05 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
CK ch to my 7 K54
iu khin v TH3 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
in t-Vin thng 06 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
in t-Vin thng 10 K54
in t-Vin thng 10 K54
CK ch to my 8 K54
in t-Vin thng 09 K54
K thut ha hc 8 K54
Qun tr kinh doanh K54

20090206
20092046
20091869
20090291
20092483
20096065
20093166
20096266
20091462
20096411
20093694
20090937
20096415
20090901
20090204
20093437
20090254
20090940
20090453
20093097
20093595
20092821
20093314
20090922
20091051
20091863
20092027
20090405
20091985
20092485
20096211
20092078
20092622
20092339
20093442
20092154
20092540
20092084
20093666
20096051
20096087
20091442
20090454
20092805
20090568
20092259
20096378
20090982
20096180
20093188
20090184
20090844
20093110
20092907
20092844
20092700
20091341
20091246
20091706
20090595
20090666
20092115
20092845
20091734
20092460
20090872
20091508
20090234
20090272
20092055
20093122
20093438
20092762
20092727
20096067
20092807
20092636
20093790
20091982
20091096
20091799
20090200
20090298
20091266
20091858
20091431
20091491

Nguyn Vit Bng

on L Phng
V Vn Nghim
Nguyn nh Chin
Nguyn Mnh Tho
Nguyn Xun Thng

Trn Vn Tng
Phm Bch Ngc
V Duy Khnh
ng Thi H
V c Vng
L V Hi
Nguyn Minh Tun

Phm Thanh H
Nguyn Vn Bng

H Vn Ho
Trng Vn Bnh
Ng Ngc Hi
Trn Duy Din
Lm Vit Tng
T Hu Sn
V Vn Trng
H Quang V
Hong Vn Hi
Trn Trung Hiu
Trn Thanh Nga
Nguyn Vn Ph
L Vn Cng
Nguyn c Ninh
Nguyn Th Tho
Phm Th Phng Anh

ng Vn Quang
Bi Tin Thun
L Thanh Tn
Hong ng Hin
Bi Vn Quc
Nguyn Vn Thng
Nguyn Hng Quang

Nguyn Th Tuyt
Nguyn Tin Quyt

Trn Xun c
Nguyn nh Khnh

Trn Vn Din
Lng Th Huyn Trang

T Vn Dng
Nguyn Thanh Sn
Nguyn Th Thanh Mai

V Hong Hi
Nguyn Th Phng Tho

Ng Tun T
Lng Vn Bch
Trng Vn Gia
Lng Thanh Tng

Bi Xun Trng
Trn Vn Trng
L Vn Tin
V Hu Hng
Nguyn Quang Huy

o Vn Lng
Mai Xun Dng
L Quang t
L Trng Qun
Trn Vn Trng
Nguyn c Mnh

V Vn Thnh
Nguyn c Gip

Ng Vn Kin
Nguyn Sn Bnh

Trn Vn Cu
Nguyn B Phng

Nguyn Minh Tng

ng Ngc Hnh
Nguyn B Ton
V Vn Tin
Nguyn Th Thu Trang

Nguyn Minh Trang

Trn Vn Thun
Nguyn Huy Tam
H Vn Ninh
Nh nh Hoa
Trn Xun Minh
Kiu Vn Bng
Phm Minh Chin
V Vn Huy
H Vn Nam
ng Duy Khnh
Phm Tun Khu

Page 17 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20122
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20111
20091
20102
20122
20112
20111
20122
20112
20121
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20091
20122
20102
20122
20122
20122
20122
20122
20102
20122
20122
20112
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20091
20122
20122
20122
20091
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20111
20122
20102
20122
20122
20122
20112
20121
20122
20121
20122
20122
20102
20091

305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
320
320
320
320
320
320

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KDTVT
KCK
KCK
KDTVT
KCNHH
KD
KCK
KCK
KCK
KD
KD
KD
KD
KCNTT
KCNTT
VKHVCNMT

KCK
KD
KCNDMVTT

KKTVQL
KDTVT
KDTVT
KTTD
KTTD
KDTVT
KD
VCKDL
KCNTT
KCNHH
KD
KCK
KCK
VKHVCNMT
VKHVCNMT
VKHVCNMT

KD
KD
KD
VKHVCNNL

VCKDL
KD
KTTD
KD
KKTVQL
KDTVT
KKTVQL
KKTVQL
KD
KCNTT
KDTVT
KD
KD
KD
KCK
KCK
KCNHH
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNHH
VCKDL
KCNHH
KCNTT
KDTVT
KCK
KCK
KD
KCK
KKTVQL
KCK
KDTVT
KDTVT
KCK
VCKDL
KCK
KD
KCNHH
KD
KD
VCNSHVTP

KKTVQL
KCNTT
KD
KCNHH
KD
KCNHH

in t-Vin thng 07 K54


CK ch to my 3 K54
C in t 2 K54
in t-Vin thng 05 K54
K thut ha hc 1 K54
iu khin v TH6 K54
C in t 3 K54
CK ch to my 1 K54
C in t 1 K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH8 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
K thut mi trng K54
CK ch to my 8 K54
K thut in 2 K54
Cng ngh May K54
Ti chnh-Ngn hng K54
in t-Vin thng 12 K54
in t-Vin thng 04 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
in t-Vin thng 10 K54
iu khin v TH3 K54
K thut tu thy K54
Cng ngh thng tin 2 K54
K thut ha hc 7 K54
iu khin v TH5 K54
CK ch to my 6 K54
C in t 1 K54
K thut mi trng K54
K thut mi trng K54
K thut mi trng K54
iu khin v TH6 K54
iu khin v TH3 K54
iu khin v TH3 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
C kh ng lc 2 K54
iu khin v TH7 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
K thut in 2 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
in t-Vin thng 09 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Kinh t cng nghip K54
K thut in 2 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
in t-Vin thng 04 K54
K thut in 1 K54
iu khin v TH4 K54
iu khin v TH4 K54
CK ch to my 4 K54
CK ch to my 4 K54
K thut ha hc 8 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 03 K54
in t-Vin thng 10 K54
in t-Vin thng 01 K54
K thut ha hc 4 K54
C kh ng lc 1 K54
K thut ha hc 8 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
in t-Vin thng 04 K54
C in t 2 K54
C in t 2 K54
iu khin v TH6 K54
C in t 3 K54
Qun tr kinh doanh K54
CK ch to my 3 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 11 K54
C in t 1 K54
K thut hng khng K54
CK ch to my 7 K54
iu khin v TH8 K54
K thut ha hc 6 K54
K thut in 2 K54
iu khin v TH3 K54
K thut thc phm 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Cng ngh thng tin 1 K54
K thut in 2 K54
K thut ha hc 4 K54
iu khin v TH4 K54
K thut ha hc 2 K54

20093381
20093244
20092925
20092663
20093228
20093124
20091986
20093247
20090308
20092924
20091193
20092850
20091461
20090438
20090161
20092964
20092758
20090547
20091588
20096003
20093386
20096317
20090849
20093281
20092355
20090852
20092550
20090393
20091015
20091008
20090022
20090319
20091741
20090608
20090999
20092489
20090275
20092056
20092301
20092745
20091649
20091438
20090296
20096102
20096343
20096015
20093522
20093423
20092989
20096322
20092637
20090526
20092174
20091465
20090719
20090524
20090116
20091762
20090838
20091217
20092651
20090688
20092813
20090966
20093045
20090120
20092139
20092881
20091284
20090049
20090517
20092920
20091552
20090058
20090493
20092660
20092618
20091992
20091848
20092988
20093042
20096045
20092220
20091413
20093713
20090513
20090480

Nguyn Th Bnh
Hong Quc Vit
Phm Khc Trng

V Khc Thy
Nguyn Th Thu Vn

Nguyn Sn Tng

Trn Vn Ninh
Hong Thanh Vit

Bi Duy Chinh
Nguyn Xun Trng

Nguyn Vn Hc
ng V Trung
Trnh B Khnh
Phm Xun Cng

V Anh
Anh Tun
Vn Ton
Nguyn Tr Dng
Hong Hi Linh
L Quang Anh
Phm Quc Chung

Nguyn Hu Bnh
ng Th Tr Giang

Nguyn nh Vinh
Nguyn Xun Tn

Hng Giang
Phm Quang Thng

Cao Cng
o Th Hin
Nguyn Quang Hu

H Thim Thun
Ng Thanh Chnh
Nguyn Tin Mnh
Nguyn Vn Dng

Nguyn Th Hnh
Hong Duy Thch
Nguyn Gia Chnh
Nguyn Duy Phng

Nguyn Vn Ti
Nguyn Cng Thnh Tn

Nguyn Gia Long


Nguyn B Khnh
Nguyn Xun Chin

Nguyn Th Mai
Mai Quc Khnh
V Thy Dng
V Huy Lu
T Hu c
Nguyn Anh Tun
Nguyn Thnh Cng

Trn Vn Thun
Ng Vn Dng
Tng Vit Quyt
Ng ng Khi
Hong Vn c
Ng Trung Dng
Nguyn Th Anh
V Vn Mnh
Trn Anh c
Cao Vn Huy
Nguyn Th Phng Thu

Nguyn Tin t
Nguyn Th Thu Trang

Nguyn V Hi
ng Minh Tuyn
Nguyn Trung Anh
Nguyn Vn Qun
Nguyn Tin Trung

Dng Vn Hng
Nguyn Thnh An

L Hong Dng
Nguyn Vn Trng

Nguyn Sn Lm
Don Quang Anh
Trn Ngc Duy
Trn Vn Thu
Ng Tin Thun
Hong Ngc Oanh

Phm Huy Nam


Nguyn Anh Tun

Triu nh Tu
Hong Th Bch Ngc

Hong Vn Sinh
M Quang Hu
Hong Sum
Hong Vit Dng
Nguyn Thi Duy

Page 18 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20091
20122
20102
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20111
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20091
20122
20121
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20102
20112
20122
20121
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20111
20102
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20091
20122
20122
20122
20121
20121
20122
20122
20122

320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
335

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KDTVT
KD
KCK
KCK
KCK
KCK
KD
KD
KCK
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCK
VCKDL
KCNTT
VCNSHVTP

KCNTT
KCK
KCK
KCNHH
KCNTT
KKTVQL
KD
KD
KCK
KD
KDTVT
KCK
KCK
KD
VKHVCNMT

KCNTT
KCNHH
KTTD
VCKDL
KD
KD
KD
KDTVT
KCK
KDTVT
KCK
VCNSHVTP

KTTD
KCNDMVTT

KD
KCNHH
KCNTT
KSPKT
KD
KDTVT
KDTVT
VKHVCNNL

KDTVT
KD
KCK
KD
KD
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KD
KD
KD
KTTD
KTTD
KD
KDTVT
KDTVT
KCK
KCNHH
KCNTT
KCNHH
KCK
VCKDL
VCKDL
KD
VKHVCNMT

KCK
KCK
KDTVT
KDTVT
KD
KDTVT
KDTVT
KCK
KCK
KTTD

in t-Vin thng 01 K54


iu khin v TH5 K54
C in t 2 K54
C in t 2 K54
C in t 1 K54
C in t 1 K54
iu khin v TH6 K54
iu khin v TH3 K54
CK ch to my 5 K54
K thut thc phm 2 K54
K thut thc phm 2 K54
CK ch to my 1 K54
K thut hng khng K54
KTMT v truyn thng 1 K54
K thut thc phm 1 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
CK ch to my 7 K54
C in t 1 K54
K thut ha hc 7 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
iu khin v TH4 K54
iu khin v TH4 K54
CK ch to my 2 K54
iu khin v TH4 K54
in t-Vin thng 04 K54
C in t 2 K54
C in t 2 K54
iu khin v TH6 K54
K thut mi trng K54
Cng ngh thng tin 4 K54
K thut ha hc 6 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
K thut hng khng K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH7 K54
in t-Vin thng 09 K54
CK ch to my 7 K54
in t-Vin thng 02 K54
CK ch to my 7 K54
K thut thc phm 1 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
K thut Dt K54
K thut in 1 K54
K thut in v Truyn thng K54
Cng ngh thng tin 2 K54
SPKT in (CH) K54
iu khin v TH6 K54
in t-Vin thng 12 K54
in t-Vin thng 05 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
in t-Vin thng 06 K54
iu khin v TH7 K54
CK ch to my 7 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH8 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
in t-Vin thng 08 K54
in t-Vin thng 08 K54
iu khin v TH3 K54
K thut in 2 K54
K thut in 1 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
iu khin v TH2 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 12 K54
CK ch to my 4 K54
K thut ha hc 2 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
K thut ha hc 7 K54
CK ch to my 2 K54
C kh ng lc 1 K54
C kh ng lc 1 K54
iu khin v TH6 K54
K thut mi trng K54
CK ch to my 3 K54
CK ch to my 5 K54
in t-Vin thng 11 K54
in t-Vin thng 12 K54
K thut in 3 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 03 K54
C in t 1 K54
CK ch to my 1 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54

20091017
20090979
20092121
20090677
20090199
20093697
20090829
20091232
20093396
20092479
20092817
20093500
20091604
20092348
20093448
20092279
20092316
20093425
20092675
20093528
20096396
20091664
20093614
20092750
20090452
20092941
20092542
20091468
20090581
20093361
20091603
20093049
20093585
20093257
20091307
20092468
20092342
20096346
20090283
20093118
20092779
20092816
20090497
20090881
20090198
20090955
20092693
20096371
20092495
20093095
20090813
20092142
20091673
20093640
20092785
20091775
20091411
20092343
20092852
20092555
20093617
20090215
20092453
20093266
20092162
20090593
20090415
20092538
20090989
20091916
20093410
20090233
20091203
20092746
20093673
20092891
20090753
20091094
20092090
20093756
20093213
20096193
20093802
20093624
20092290
20091702
20091533

L Th Hin
Trn Hong Hi
Nguyn Hng Qun

Nguyn Quang t

Dng Vn Bng
Nguyn Hu Ph
Phm Cng c
Hong Vn Huy
Nguyn T Cng

Bi Duy Thm
Vng Th Huyn Trang

Nguyn Xun Khoa


Nguyn Ngc Linh

Nguyn Ngc Tn

Nguyn Th Hoa
Trn Nam Sn
Phm Vn Tm
Trn Anh c
Hong Huyn Thng

Trn Tun Mnh


L Th Phng Lan

Phm Vn Long
Nguyn Duy Thch

Bi Vn Tnh
ng Th Din
L Thnh Tun
Nguyn Vn Thng
Phm Quang Khi

Cao Sn Dng
Nguyn Vit An
Nguyn Mnh Linh
Nguyn Vit Tuyn

L Xun Qunh
Nguyn Tn Vit
Nguyn Hong Hng

Nguyn c Thi

Nguyn Anh Tn
Trn Vn Mnh
ng Vn Chin
Nguyn ng Tng

V Mnh Ton
Phng Th Trang
Trn Ngc Duyt
Chu Thanh H
Bi nh Bng
Nguyn Thanh Hi
Hong Mnh Tin

Hong Anh Tun


L Xun Thng
Hong Trng Tng

Nguyn Tin c

Phan Vn Qun
V Hi Long
Trng Minh Tin

Cao Quang Ton


L Duy Minh
Ph Cng Hng
Nguyn Anh Tn
Thnh Trung
Trn c Thng
inh Vn Thng
Ngu Tun Bc
Trn Ngc Thnh
Trn Tun Vit
Nguyn Anh Quyn

L Qu Dng
Nguyn Kin Cng

Nguyn Vn Thng

Nguyn Vn Ho
Phan Tun Ngc
Tng Ngc Dng
Nguyn c Bnh
Phm Vn Hi
Nguyn Cng Tnh

Trng Vn T
T Quang Trung
V nh n
V Xun Hiu
Nguyn Tin Quang

Nguyn Ti Hin
Trn Vit T
Hong B Tip
Phm Vn Tng
Trn nh Thng
H Kim S
T Vn Luyn
Phan Vn K

Page 19 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20111
20122
20122
20121
20111
20121
20122
20122
20111
20122
20091
20122
20101
20122
20091
20122
20122
20112
20122
20091
20122
20122
20112
20112
20122
20121
20122
20122
20101
20122
20121
20122
20111
20122
20122
20112
20122
20112
20091
20122
20122
20121
20091
20102
20122
20122
20122
20122
20122
20111
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20121
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20091
20121
20122
20122
20122
20091
20122
20111
20122
20122
20091
20102
20111
20122
20091
20121
20122
20122
20111
20111
20112
20112
20121

335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KD
KD
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCK
KCNHH
KD
KCNTT
VCNSHVTP

KCNTT
KDTVT
KTTD
VKHVCNNL

KTTD
KDTVT
VCKDL
KCK
KDTVT
KCNHH
KCNTT
VCKDL
KDTVT
KCK
KCK
KCNHH
KCK
VKHVCNMT
VKHVCNMT
VKHVCNMT

KDTVT
KCK
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KD
VVLKT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KD
KKTVQL
VKHVCNNL

KD
KD
KCNTT
VCNSHVTP

KDTVT
KTTD
VCKDL
KDTVT
KKTVQL
KDTVT
KDTVT
KSPKT
KDTVT
KCNHH
VCKDL
KCK
KCK
KCK
KCK
KCNTT
KDTVT
KD
KCNHH
VKHVCNMT

KCNTT
KCNTT
KCK
KKHVCNVL

KCK
KTTD
KD
KD
KD
KDTVT
KDTVT
KCNHH
KCK
KKTVQL
KTTD
VCNSHVTP

KCNTT
VKHVCNNL

KDTVT

iu khin v TH1 K54


iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 06 K54
in t-Vin thng 05 K54
in t-Vin thng 06 K54
in t-Vin thng 02 K54
CK ch to my 8 K54
K thut ha hc 2 K54
iu khin v TH5 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
K thut thc phm 1 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
in t-Vin thng 03 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
in t-Vin thng 03 K54
K thut tu thy K54
CK ch to my 5 K54
in t-Vin thng 03 K54
K thut ha hc 4 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
C kh ng lc 2 K54
in t-Vin thng 04 K54
C in t 2 K54
C in t 2 K54
K thut ha hc 3 K54
C in t 3 K54
K thut mi trng K54
K thut mi trng K54
K thut mi trng K54
in t-Vin thng 05 K54
CK ch to my 6 K54
in t-Vin thng 03 K54
in t-Vin thng 05 K54
in t-Vin thng 05 K54
iu khin v TH7 K54
Vt l k thut K54
in t-Vin thng 08 K54
in t-Vin thng 04 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
iu khin v TH3 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut in 2 K54
K thut in 1 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
K thut sinh hc K54
in t-Vin thng 05 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
C kh ng lc 1 K54
in t-Vin thng 12 K54
Kinh t cng nghip K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 04 K54
SPKT in t (CH) K54
in t-Vin thng 07 K54
K thut ha hc 7 K54
C kh ng lc 1 K54
C in t 2 K54
C in t 1 K54
C in t 3 K54
C in t 3 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
in t-Vin thng 01 K54
iu khin v TH3 K54
K thut ha hc 1 K54
K thut mi trng K54
KTMT v truyn thng 2 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
CK ch to my 1 K54
K thut vt liu K54
CK ch to my 7 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH7 K54
in t-Vin thng 10 K54
in t-Vin thng 11 K54
K thut ha hc 6 K54
CK ch to my 4 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Ton tin (CH) K54
K thut thc phm 1 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
in t-Vin thng 08 K54

20092763
20091966
20090178
20090563
20092227
20093391
20092781
20093229
20093001
20091817
20092923
20093800
20093318
20090103
20091312
20093019
20091348
20090221
20090924
20092004
20091091
20091978
20091243
20091039
20090794
20092377
20090680
20091915
20090026
20090468
20091902
20092317
20090650
20093158
20092332
20092401
20090310
20092394
20091248
20092812
20090755
20092873
20096203
20091610
20091894
20091690
20093635
20091949
20092420
20090334
20092036
20090239
20092396
20092049
20092028
20096382
20091939
20092031
20091165
20091434
20090590
20092585
20090061
20090100
20092932
20092030
20093071
20091786
20093791
20092787
20091467
20092588
20090764
20092753
20093245
20090079
20090636
20096358
20092219
20090411
20092609
20096012
20096001
20093355
20096265
20090387
20096338

Nguyn c Ton
Nguyn Cng Nht

L Vn Ba
Phm Vn Dng
Bi Ngc Sn
Nguyn Thnh Cng

Bi Xun Ton
Trn Th Ngc Vn
Nguyn Mnh Tun

L Nam
Nguyn Xun Trng

Nguyn Ngc Cao

Kiu c V
Nguyn c Anh
Nguyn Mnh Hng

Phm Anh Tun


Dng Vn Hng

Quang Bin
L Anh Hi
Hong Nam Phong

Hu Hiu
Tng Vn Nhum
Nguyn Hu Huy
Nguyn Ngc Hiu

Nguyn Anh c
Bi Quang Thanh
Nguyn Quc t
Nguyn Xun Ngc

Nguyn Thu Thu


Nguyn Th Thanh Dung

Th Nh Ngc
Trn Th Thanh Tm

Bi Thnh t
Trn Duy Tng
Vn Tn
Phm Ngc Thao
Nguyn Trng Chinh

Trn Vn Thanh
Nguyn Quang Huy
Nguyn Th Mai Trang

inh Vn ng
Nguyn Qu Trung

inh Vn Mnh
Nguyn Tun Linh
Bi Th Bch Ngc

Nguyn Vn Li
Nguyn Th Thng

Th Nhi
Ng Duy Thnh
Nguyn Kim Chung
Nguyn Thi Phc
Nguyn Thanh Bnh

V Hi Thanh
L c Phng
Khut Minh Phc
Trnh Quyt Thng
Trn Cng Nguyn
Nguyn nh Phc
Nguyn Th Hong

Lu Quc Khnh
L Hng Dng
V Vn Thch
Dng Tng Phc Anh

Ng Duy Anh
Trn Xun Trng

L Gia Phc
Nguyn Vn Tuyn

Nguyn c Minh
Nguyn Xun Dng

L Vn Ton
Nguyn Vn Khi
Xun Thnh
L Vn ng
Bi Vn Ton
Hong Quc Vit
Hong Phc Anh
Nguyn Hu i
Nguyn Vn Trin

Dng Vn Sinh
Nguyn Cao Cng

Vng Tr Thng
Phm Ngc Dung

Trn Duy Hng


L Th Hi Yn
L Th Mi
Trn Vn Cng
Trn Th Hoi

Page 20 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20122
20121
20111
20091
20121
20122
20122
20121
20122
20091
20112
20122
20102
20121
20111
20121
20112
20122
20112
20122
20112
20122
20122
20091
20111
20112
20091
20111
20091
20091
20101
20122
20091
20122
20122
20112
20112
20122
20111
20122
20121
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20112
20111
20091
20091
20122
20091
20111
20102
20122
20111
20122
20091
20091
20122
20122
20122
20122
20112
20121
20122
20122
20121
20112
20122
20111
20091
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20121
20121
20122
20122
20121

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KD
KCNHH
KSPKT
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCNTT
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KCK
KCK
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCK
VCKDL
KKHVCNVL

KTTD
KTTD
KD
KDTVT
KD
KDTVT
KKHVCNVL
KCNDMVTT

KD
KKTVQL
KD
KD
KCNTT
KD
VCKDL
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCNTT
VCNSHVTP

KCK
KDTVT
KCNTT
VCKDL
KDTVT
KKTVQL
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KCK
KD
KD
KCNHH
KCK
VCKDL
KDTVT
KD
KD
KCK
KDTVT
KCNHH
KCNHH
KDTVT
KCK
VCKDL
KD
KCNTT
KD
KCNHH
KDTVT
KD
VKHVCNNL

KDTVT
KCK
KTTD
KD
KCNTT
KD
KKTVQL
KKTVQL
VKHVCNNL
VCNSHVTP
KCNDMVTT

KDTVT
KCNHH
VCKDL
KCNTT

K thut in 2 K54
K thut ha hc 4 K54
SPKT in t (CH) K54
K thut sinh hc K54
K thut thc phm (CH) K54
Cng ngh thng tin 4 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 04 K54
C in t 1 K54
C in t 3 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 11 K54
in t-Vin thng 05 K54
C in t 3 K54
C kh ng lc 2 K54
K thut vt liu K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
iu khin v TH7 K54
in t-Vin thng 02 K54
K thut in 2 K54
in t-Vin thng 08 K54
K thut vt liu K54
K thut Dt K54
K thut in 1 K54
Qun tr kinh doanh K54
iu khin v TH4 K54
iu khin v TH3 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
iu khin v TH3 K54
C kh ng lc 1 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 07 K54
in t-Vin thng 01 K54
in t-Vin thng 06 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
K thut thc phm 2 K54
CK ch to my 7 K54
in t-Vin thng 10 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
K thut hng khng K54
in t-Vin thng 02 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Cng ngh thng tin 3 K54
in t-Vin thng 02 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
CK ch to my 3 K54
K thut in 2 K54
K thut in 1 K54
K thut ha hc 4 K54
C in t 2 K54
C kh ng lc 2 K54
in t-Vin thng 10 K54
iu khin v TH3 K54
K thut in 3 K54
CK ch to my 8 K54
in t-Vin thng 12 K54
K thut ha hc 8 K54
K thut ha hc 7 K54
in t-Vin thng 04 K54
C in t 2 K54
C kh ng lc 2 K54
iu khin v TH6 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
iu khin v TH3 K54
K thut ha hc 2 K54
in t-Vin thng 09 K54
iu khin v TH5 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
in t-Vin thng 06 K54
CK ch to my 1 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
K thut in 2 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
iu khin v TH2 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut sinh hc K54
K thut Dt K54
in t-Vin thng 12 K54
K thut ha hc 3 K54
C kh ng lc 1 K54
Cng ngh thng tin 3 K54

20093041
20092650
20096375
20092929
20096159
20092690
20091625
20090344
20090972
20092657
20091581
20091624
20092392
20090751
20090395
20092411
20091383
20092029
20092497
20092665
20092648
20091117
20090905
20090469
20090945
20090177
20093028
20096105
20092846
20092067
20090152
20091498
20091631
20093126
20092257
20091851
20090510
20092230
20091900
20090907
20091080
20096357
20090180
20093482
20093639
20096204
20091429
20092057
20096268
20096247
20093062
20093237
20090640
20093695
20090330
20092119
20091234
20092054
20091370
20091674
20092804
20090479
20090993
20091712
20092623
20092889
20092222
20090504
20092815
20092749
20091286
20090269
20090074
20093558
20092904
20091829
20092842
20093063
20096056
20096111
20092640
20092111
20090651
20091984
20091753
20092107
20092307

V Vn Tun
Nguyn Phng Thu

Ph Kim Bo
Trn Quang Trng

V Hoi Thu
inh Mnh Tin
Mc Vn Lch
Nguyn Vn Cn
Phm Vn Hi
T Sn Thu
Bi Mnh Linh
Nguyn Vn Lnh
Trn Ch Thanh
Trn Vn
Hong Mnh Cng

Dng Huy Thnh


Nguyn Vn Hng

Kiu Quang Phc


Hng Thng
Nguyn Vn Th
Trn Vn Thu
V Ngc Ho
Trn Ngc H
Bi Trng Duy
Nguyn Hng Hi
T Thin n
Qun c Tun
Nguyn Th Thanh Tm

Trng Vn Trng
Trn Vn Phng

Trn Hong Anh


Bi Vn Kin
Bi c Long
Nguyn Thanh Tng

Nguyn Ngc Sn

Trn Cng Nam


H Vn Dng
Bi Tun Sn
ng Th Ngc
Trnh Hng H
Nguyn Vn Hip
Nguyn Hng Thi

Cao Xun Bch


Phan Vn Hng
Trn Tin
Ng Th Thoa
Dng Ngc Khnh
Nguyn nh Phng

Lng Trng Ph
Nguyn Vit Trung
Hong Ngc Tuyn

Hong Vn Vin
Nguyn Vn i
L c Vng
Li c Chung
Nguyn c Qun

L Hu Huy
Lu Th Phng
Nguyn Duy Hng

V Hong Long
Li Th Mai Trang
Nguyn Quang Duy

Bi Duy H
L Xun Lng
H c Thun
Phm Quang Trung

inh Tin S
o Vit Dng
Phm Th Trang
Trng Tnh
ng Vit Hng
V Ngc Cnh
Nht Anh
Ng Tr Nhim
Bi Ngc Trng
L Thanh Nam
Phm nh Trng
Lng Vn Tuyn

o Vn Thiu
Nguyn Thu Vn
o S Thut
Hong Ch Qun
Bi Tin t
Nguyn An Ninh
Phm Xun Mnh

Bi c Qun
c Tm

Page 21 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20091
20121
20122
20121
20112
20122
20122
20122
20122
20111
20112
20121
20091
20122
20091
20122
20122
20122
20122
20122
20111
20121
20121
20111
20102
20091
20122
20122
20111
20112
20122
20112
20101
20122
20122
20121
20112
20122
20121
20102
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20091
20112
20122
20122
20122
20122
20111
20122
20122
20112
20102
20122
20122
20122
20112
20091
20122
20121
20121
20122
20101
20122
20122
20102
20122
20102
20112
20111
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20091
20112
20111
20122
20122
20121

360
360
360
360
360
360
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
380
380
380
380

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KD
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KCK
KD
VCNSHVTP

VCKDL
KD
KDTVT
VCNSHVTP

KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KCNTT
VCKDL
KCNHH
KCNTT
KD
KDTVT
KDTVT
KCK
KKTVQL
KDTVT
VCKDL
KD
KD
KD
KD
KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KD
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCK
KKTVQL
KD
KCNHH
KDTVT
VVLKT
VKHVCNMT

KDTVT
KCK
KDTVT
KTTD
KD
KCNTT
KCNTT
VCKDL
KDTVT
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCK
KD
KCNTT
KDTVT
KDTVT
VKHVCNNL

KDTVT
KCNTT
VCKDL
VKHVCNNL

KCK
KCNHH
KCK
KD
KD
KD
KCNTT
VVLKT
KDTVT
VCNSHVTP

in t-Vin thng 05 K54


in t-Vin thng 01 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
iu khin v TH2 K54
K thut ha hc 1 K54
in t-Vin thng 03 K54
in t-Vin thng 03 K54
C in t 3 K54
iu khin v TH5 K54
K thut thc phm 2 K54
C kh ng lc 2 K54
iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 02 K54
K thut thc phm (CH) K54
in t-Vin thng 08 K54
in t-Vin thng 08 K54
in t-Vin thng 01 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
in t-Vin thng 03 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
in t-Vin thng 07 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
C kh ng lc 1 K54
K thut in v Truyn thng K54
Cng ngh thng tin 2 K54
iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 10 K54
in t-Vin thng 12 K54
CK ch to my 5 K54
Qun tr kinh doanh K54
in t-Vin thng 07 K54
C kh ng lc 1 K54
iu khin v TH5 K54
iu khin v TH6 K54
iu khin v TH6 K54
iu khin v TH6 K54
in t-Vin thng 11 K54
in t-Vin thng 11 K54
Kinh t cng nghip K54
iu khin v TH5 K54
in t-Vin thng 05 K54
in t-Vin thng 05 K54
in t-Vin thng 11 K54
CK ch to my 7 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
iu khin v TH1 K54
K thut ha hc 6 K54
in t-Vin thng 11 K54
Vt l k thut K54
K thut mi trng K54
in t-Vin thng 02 K54
CK ch to my 8 K54
in t-Vin thng 08 K54
Ton tin (CH) K54
iu khin v TH2 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
C kh ng lc 2 K54
in t-Vin thng 09 K54
CK ch to my 8 K54
K thut ha hc 1 K54
K thut ha hc 1 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 04 K54
in t-Vin thng 04 K54
in t-Vin thng 04 K54
C in t 2 K54
iu khin v TH4 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 03 K54
in t-Vin thng 12 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
in t-Vin thng 09 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
C kh ng lc 2 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
C in t 1 K54
K thut ha hc 6 K54
CK ch to my 7 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH8 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
Vt l k thut K54
in t-Vin thng 02 K54
K thut thc phm (CH) K54

20093070
20092322
20093144
20092754
20091716
20093307
20093174
20093273
20090918
20090705
20093249
20091959
20091124
20090668
20096146
20090709
20090072
20090492
20092903
20092721
20091728
20096328
20093243
20091697
20092723
20092906
20091857
20091692
20092178
20091359
20090277
20090521
20090756
20090055
20091755
20093474
20093393
20093421
20091397
20092629
20091027
20091891
20092655
20091384
20091137
20091345
20093435
20090213
20090243
20091278
20093293
20092177
20093652
20091211
20096416
20092955
20093101
20092587
20091291
20092165
20092141
20091769
20091600
20090464
20092021
20091435
20090685
20090263
20090812
20092525
20093204
20092933
20092237
20093311
20092277
20093272
20092191
20090736
20091643
20091962
20091371
20092685
20092042
20092808
20091501
20090722
20096144

Nguyn Vn Tuyn

Vng S Tm
Nguyn Xun Tng

Bi Vn Ton
Nguyn c Lc
on Vn V
V Thanh Tng
on c Vinh
inh Vn Hi
Trnh Quc t
L Hng Vit
Vn Tu Nht
L Cng Hon
L Tin t
Trng Thu Hng
inh Quang ng

c Anh
Trn c Duy
Khc Tr
T Ngc Tin
ng Xun Mnh
Nguyn Vn i
Hong c Vit
Hong Vn Lun
V Duy Tin
Bi Xun Trng
V Hi Nam
L Huy Lun
Bi Th Qunh
Vit Hng
Nguyn Bo Chu

Lng Tr Dng
Hong Thanh ng

Chu c Anh
Trn nh Mnh
Ng S Huy
Hong nh Cng

Nguyn Trung c
Nguyn Th Hng
Nguyn Quang Thun

L Huy Hiu
Phan Vn Ng
Nguyn Quang Thu

Nguyn Vn Hng

Trnh Duy Hon


Cao V Hng
Nguyn T Hi
Vn Bc
Nguyn Vn Bnh
Nguyn Vn Hunh

Ph B Vinh
Nguyn Vn Quynh

Phm Bo Trung
Lng Vn Hun
Trnh B Vit
Bi Minh Tun
L Thanh Tng
Chu Th Thnh
Vn Hng
Bi Xun Quyt
Nguyn Vn Qun

o Vn Minh
Nguyn Diu Linh
Nguyn Mnh Dun

H Vn Ph
Lu Trng Khnh
Nguyn Thnh t

V Nam Cao
Nguyn Th c
Nguyn Mnh Thng

Phm Ngc T
Vi Vn Trng
ng Thi Sn
inh Vn V
Trn Hi Sn
inh Xun Vinh
on B Qu
Nguyn nh nh

Kim Hi Long
V Vn Nht
Nguyn nh Hng

V Duy Thc
V Vit Phc
Nguyn Th Trang

ng Vn Kin
Nguyn Vn
Nguyn Vn Bc

Page 22 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20122
20122
20122
20121
20122
20122
20091
20122
20122
20111
20091
20122
20112
20112
20122
20111
20102
20112
20122
20121
20111
20122
20112
20111
20122
20122
20121
20122
20122
20112
20121
20092
20102
20122
20122
20101
20122
20122
20091
20122
20122
20111
20112
20121
20122
20122
20091
20121
20121
20102
20091
20111
20112
20122
20121
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20112
20112
20122
20112
20112
20122
20111
20122
20121
20091
20122
20091
20122
20122
20112
20121
20111
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121

380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KDTVT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KD
KSPKT
KCK
VCNSHVTP

KDTVT
KCNHH
KCNHH
KDTVT
KCNHH
KCNHH
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KD
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KD
KD
KDTVT
KDTVT
KDTVT
VKHVCNNL

KD
KCNTT
KD
KTTD
VCNSHVTP

KDTVT
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNHH
KCNTT
KDTVT
KD
KCNHH
KCK
KCK
KDTVT
KCNTT
KCNTT
VCNSHVTP

KDTVT
VCNSHVTP
VKHVCNNL

KD
KD
KCNTT
KD
KDTVT
KKTVQL
KDTVT
KSPKT
KDTVT
VKHVCNNL
VKHVCNMT

KCNTT
KTTD
KCK
KD
KCNTT
KDTVT
VCKDL
KDTVT
KDTVT
KD
KCK
VKHVCNMT

KDTVT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
VKHVCNNL

KD
VCNSHVTP

in t-Vin thng 01 K54


in t-Vin thng 04 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
in t-Vin thng 09 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
in t-Vin thng 08 K54
K thut in 1 K54
SPKT in t (CH) K54
C in t 2 K54
K thut sinh hc K54
in t-Vin thng 06 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut ha hc 8 K54
in t-Vin thng 03 K54
K thut ha hc 1 K54
K thut ha hc 3 K54
CK ch to my 2 K54
CK ch to my 2 K54
CK ch to my 3 K54
C in t 2 K54
CK ch to my 3 K54
iu khin v TH4 K54
in t-Vin thng 05 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
in t-Vin thng 11 K54
in t-Vin thng 05 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 01 K54
in t-Vin thng 02 K54
in t-Vin thng 08 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut in 1 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
K thut in 3 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
K thut sinh hc K54
in t-Vin thng 12 K54
K thut ha hc 2 K54
in t-Vin thng 03 K54
in t-Vin thng 03 K54
in t-Vin thng 03 K54
K thut ha hc 1 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 04 K54
iu khin v TH5 K54
K thut ha hc 3 K54
C in t 1 K54
C in t 3 K54
in t-Vin thng 06 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
K thut thc phm 1 K54
in t-Vin thng 10 K54
K thut thc phm 2 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH8 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
iu khin v TH5 K54
in t-Vin thng 08 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
in t-Vin thng 02 K54
SPKT CNTT K54
in t-Vin thng 10 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut mi trng K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
C in t 3 K54
iu khin v TH2 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 04 K54
C kh ng lc 1 K54
in t-Vin thng 04 K54
in t-Vin thng 05 K54
iu khin v TH4 K54
C in t 3 K54
K thut mi trng K54
in t-Vin thng 05 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
in t-Vin thng 05 K54
in t-Vin thng 10 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
K thut in 3 K54
K thut thc phm 1 K54

20092666
20093132
20091870
20093067
20096267
20096334
20091083
20096381
20093680
20092944
20092012
20090362
20093313
20091034
20091620
20092473
20092212
20091861
20090496
20093670
20093248
20091658
20091723
20092452
20091036
20091170
20091655
20090754
20093094
20091934
20091628
20092798
20091843
20093794
20092683
20091913
20090562
20090457
20090950
20091195
20092019
20092594
20092072
20092539
20090538
20092086
20090229
20093518
20093539
20090391
20092488
20092595
20091127
20092501
20090711
20090576
20093657
20090733
20092528
20093653
20092580
20096049
20092635
20092025
20093362
20092563
20093322
20090333
20091987
20093003
20090238
20093306
20093179
20092406
20093519
20092617
20092940
20092899
20091802
20091009
20091772
20093811
20093618
20092285
20092134
20092233
20092336

Nguyn Vn Th
Nguyn Thanh Tng

o Cng Nghip
Nguyn Xun Tuyn

Hong Anh Nhn


Hong Minh Giang

Phm c Hip
Vng Th Thanh

L Vn Vin
Nguyn Thnh Tun

Trn Ngc Phong


Nguyn Minh Cng

Tun V
Nguyn Cng Hiu

Phm Th Linh
Nguyn Trng Thi

Cao Thanh Sng


inh Th Nga
Phm Th Duyt
Chu c T
Kiu Bo Vit
Nguyn Vn Long
L Th Mai
Ph B Thnh
Nguyn c Hiu
Nguyn Xun Hong
Nguyn Thanh Long

Chu Vn ng
Hong Thanh Tng
Nguyn Cao Nguyn
Cao Th Phng Loan

Bi Vn Ti
Nguyn Vn Nam

L Hu Tng
V Cng Thc
Nguyn Khnh Ngc

Phm Tin Dng


Bi Th Hng Diu
Nguyn Ngc Hi

Ng Th Hng
inh Don Ph
Nguyn c Thnh
Nguyn Nh Phng

Nguyn Vn Thng
Nguyn Mnh Dng
Nguyn Minh Quang

L Huy Bnh
Trn Hong Long
Phan Hi Nam
ng Mnh Cng

V Minh Tho
Nguyn Trng Thnh

Lu nh Hon
Hong nh Thng
Nguyn Anh ng

V Thnh Dng
L ng Tun
Nguyn Vn nh
Nguyn Nam Thng

Thch Thi Trung


Phm Khnh Thin
Hong Thy Oanh

Trn Ngc Thun


Nguyn Nh Ph
Trn Ngc An
Nguyn c Th
Nguyn Trn Tun V

Nguyn Bo Chung

V Hu Ninh
Nguyn Ngc Tun
Nguyn Thanh Bnh
Nguyn c Thu Vnh

Cao Minh T
Bi Ch Thnh
Nguyn Nht Lc
Nguyn Hu Thun

Hong Vn Tun
V Vn Trung
V Trng Minh
ng Th Hng
Quang Minh
Phm nh Nguyn

Hong c Thng

V Thi Sn
Nguyn Trn Qun

Dng Cao Sn
L B Tn

Page 23 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20102
20122
20122
20122
20122
20121
20121
20122
20122
20121
20122
20112
20091
20121
20122
20122
20112
20122
20112
20102
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20091
20121
20122
20122
20102
20112
20112
20121
20122
20121
20122
20122
20122
20111
20091
20111
20112
20112
20111
20112
20112
20122
20122
20091
20102
20121
20112
20102
20102
20121
20112
20102
20122
20121
20121
20122
20122
20122
20122
20121
20091
20112
20091
20112
20091
20122
20112
20121
20111
20122
20122
20122
20111
20111
20122
20121
20111
20091
20122
20111
20122

390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
397
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KDTVT
KDTVT
KCNHH
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KD
VCKDL
VCKDL
KCK
KD
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KCNTT
KCK
KDTVT
KDTVT
VCKDL
KDTVT
KCK
VCKDL
KD
KCK
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
VCNSHVTP

KD
KD
KTTD
KTTD
KDTVT
KKTVQL
KCNHH
KCNHH
KCK
KCK
KD
KCNHH
KCK
KCNTT
KCK
KCNTT
KD
KD
KD
KDTVT
KD
KD
KD
KCNTT
KKTVQL
KDTVT
KCK
VKHVCNNL
VKHVCNNL
KCNDMVTT

KDTVT
KCNHH
KDTVT
VCKDL
KDTVT
KCK
KCK
KDTVT
KCK
KCK
KD
KDTVT
KDTVT
VKHVCNNL

KD
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KTTD
KKTVQL
KD
KCK
KD
KD
KD
VCNSHVTP
KKHVCNVL

in t-Vin thng 01 K54


in t-Vin thng 08 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut in v Truyn thng K54
in t-Vin thng 10 K54
in t-Vin thng 07 K54
iu khin v TH2 K54
C kh ng lc 1 K54
C kh ng lc 1 K54
CK ch to my 6 K54
iu khin v TH5 K54
in t-Vin thng 04 K54
in t-Vin thng 07 K54
in t-Vin thng 06 K54
in t-Vin thng 11 K54
Qun tr kinh doanh K54
Cng ngh thng tin 3 K54
CK ch to my 3 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 10 K54
C kh ng lc 2 K54
in t-Vin thng 05 K54
C in t 1 K54
K thut hng khng K54
iu khin v TH1 K54
CK ch to my 4 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut thc phm 2 K54
K thut in 1 K54
K thut in 3 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
in t-Vin thng 10 K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut ha hc 7 K54
K thut ha hc 3 K54
C in t 2 K54
C in t 1 K54
iu khin v TH4 K54
K thut ha hc 1 K54
CK ch to my 8 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
C in t 3 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH7 K54
in t-Vin thng 02 K54
K thut in 2 K54
K thut in 3 K54
iu khin v TH3 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
in t-Vin thng 02 K54
CK ch to my 3 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut Dt K54
in t-Vin thng 12 K54
K thut ha hc 1 K54
in t-Vin thng 04 K54
C kh ng lc 1 K54
in t-Vin thng 04 K54
C in t 2 K54
C in t 2 K54
in t-Vin thng 11 K54
CK ch to my 3 K54
CK ch to my 5 K54
K thut in 3 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 09 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
iu khin v TH5 K54
in t-Vin thng 09 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
in t-Vin thng 06 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
iu khin v TH1 K54
CK ch to my 8 K54
iu khin v TH6 K54
K thut in 2 K54
iu khin v TH2 K54
K thut thc phm 2 K54
K thut vt liu K54

20093649
20096341
20092676
20091236
20091447
20092738
20090769
20090135
20091201
20090140
20093120
20090350
20091093
20090743
20091550
20090044
20093173
20092574
20093263
20093534
20090706
20092556
20091736
20091293
20092205
20092806
20096257
20096264
20096039
20092321
20091598
20093143
20091088
20093324
20090910
20090542
20092356
20093099
20090305
20093531
20090870
20093699
20092270
20092416
20091279
20091059
20093357
20090441
20090306
20090191
20093226
20096190
20092980
20092583
20096007
20093472
20096251
20090357
20090066
20092998
20091315
20090118
20093128
20091322
20092604
20092567
20090768
20091524
20092203
20092273
20096189
20093327
20093805
20091811
20091691
20093310
20091748
20092602
20090617
20080507
20091791
20092519
20093424
20090821
20093605
20093300
20093464

Nghim Bo Trung

Trn Minh Hng


ng Duy Th
Lu Mnh Huy
Nguyn Ngc Khnh

Xun Tnh
Nguyn Vn a
Nguyn Vit Anh
Phm Vn Hi
Phm c Anh
Nguyn Hu Tng

Thnh Cng
Phm Huy Hiu
Bi Ngc on
Nguyn Duy Lm
Nguyn Bnh An
V nh Tng
L c Thin
T Quc Vit
Nguyn Tun Minh

Trnh Vn t
Trn Vn Thng
Nguyn Hu Mnh

L Ch Hng
Nguyn B Sang
Nguyn Hu Trang
Nguyn Trung Dng

inh Th Mn
Nguyn Tr My
Trnh Th Tm
Ng Vn Linh
Nguyn Vn Tng

Bi c Hiu
Nguyn Vn V
L c Ho
Nguyn Tin Dng
Nguyn Xun Tn

L ch Tng
Trn Thnh Chin
Nguyn Bnh Minh

Hong Vn Giao
Phan Thanh Tng

Phm Th Sn
L Hu Thnh
Nguyn Vn Hunh

L Vinh Hin
Dng Trng An
Trn Quc Cng
Nguyn Quyt Chin

Phm Vn Bo
Chu Vn Vn
Nguyn Hoi Nam

L ch Tun
Lng Minh Thiu
Khc Th Huyn Chang

Nguyn Vn Hun

Phm Minh Vit


L Kim Qu Cng

ng Nht Anh
Nguyn Mnh Tun
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Th Vn Anh
Nguyn Thanh Tng

Nguyn Phi Hng


Lng nh Th
L Anh Thi
Hong Hu i
Phm Xun Kin
Bi Quang San
Phm Vn Sn
Phm Th L
Trn Nguyn V
Nguyn Thu Hng

Bi Trng Nam
Trnh Hu Li
Bi Minh V
Nguyn Vn Mnh
Nguyn Vn Thoan

Trn Th Dng
Nguyn Tin Dng

Phm Cng Minh


Nguyn c Thng

T Quang c
Nguyn Vn c
H nh Tn
inh Vn Vnh
Nguyn Xun Hong

Page 24 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20122
20112
20121
20102
20111
20121
20122
20121
20112
20121
20102
20121
20122
20112
20122
20102
20091
20121
20101
20122
20102
20122
20112
20122
20111
20112
20122
20122
20121
20121
20121
20122
20112
20112
20112
20111
20091
20111
20122
20111
20111
20121
20112
20122
20111
20122
20121
20102
20121
20112
20122
20122
20121
20122
20122
20102
20121
20112
20112
20121
20122
20112
20122
20091
20121
20121
20122
20122
20112
20121
20122
20111
20112
20111
20121
20122
20091
20121
20111
20101
20111
20112
20121
20122
20091
20112
20121

405
405
405
405
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

VKHVCNNL K thut Nhit-Lnh 2 K54

KCNHH
KCK
KTTD
KTTD
KCK
KD
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KDTVT
KKTVQL
KCNTT
KD
KD
KDTVT
KCNTT

K thut ha hc 5 K54
CK ch to my 2 K54
Ton tin (CH) K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
CK ch to my 8 K54
iu khin v TH3 K54
K thut ha hc 2 K54
K thut ha hc 1 K54
K thut ha hc 1 K54
in t-Vin thng 11 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
KTMT v truyn thng 1 K54
K thut in 3 K54
K thut in 2 K54
in t-Vin thng 01 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
VCNSHVTP K thut thc phm (CH) K54
KDTVT
in t-Vin thng 08 K54
KCNHH
K thut in v Truyn thng K54
KCK
C in t 3 K54
KDTVT
in t-Vin thng 12 K54
KCNHH
K thut ha hc 8 K54
KDTVT
in t-Vin thng 04 K54
KDTVT
in t-Vin thng 07 K54
KDTVT
in t-Vin thng 11 K54
KDTVT
in t-Vin thng 01 K54
KDTVT
in t-Vin thng 06 K54
KCK
CK ch to my 4 K54
KCK
CK ch to my 4 K54
KDTVT
in t-Vin thng 03 K54
KD
K thut in 3 K54
KCK
CK ch to my 7 K54
KTTD
Ton-Tin ng dng 1 K54
KD
K thut in 2 K54
KD
iu khin v TH3 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 1 K54
KDTVT
in t-Vin thng 01 K54
KDTVT
in t-Vin thng 08 K54
KTTD
Ton-Tin ng dng 1 K54
KD
K thut in 1 K54
KCNHH
K thut ha hc 4 K54
KD
K thut in 1 K54
KTTD
Ton-Tin ng dng 1 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 4 K54
KDTVT
in t-Vin thng 12 K54
KCNHH
K thut ha hc 3 K54
KDTVT
in t-Vin thng 01 K54
KDTVT
in t-Vin thng 04 K54
KCK
C in t 3 K54
KCK
C in t 3 K54
KDTVT
in t-Vin thng 05 K54
KDTVT
in t-Vin thng 06 K54
KD
iu khin v TH2 K54
KCNHH
K thut ha hc 8 K54
KDTVT
in t-Vin thng 11 K54
KCK
CK ch to my 7 K54
KD
iu khin v TH1 K54
KCNTT
KTMT v truyn thng 1 K54
KCNTT
KTMT v truyn thng 1 K54
KDTVT
in t-Vin thng 08 K54
KDTVT
in t-Vin thng 07 K54
VCNSHVTP K thut thc phm (CH) K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 2 K54
KCK
CK ch to my 8 K54
KDTVT
in t-Vin thng 03 K54
KDTVT
in t-Vin thng 10 K54
KDTVT
in t-Vin thng 10 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 2 K54
KCNHH
K thut ha hc 4 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 3 K54
KDTVT
in t-Vin thng 04 K54
KDTVT
in t-Vin thng 06 K54
KDTVT
in t-Vin thng 06 K54
KCK
C in t 2 K54
KDTVT
in t-Vin thng 01 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 4 K54
KDTVT
in t-Vin thng 11 K54
KDTVT
in t-Vin thng 03 K54
KDTVT
in t-Vin thng 10 K54
KD
K thut in 3 K54
KDTVT
in t-Vin thng 10 K54
VCNSHVTP K thut thc phm 2 K54
KCK
C in t 1 K54
KCNTT
KTMT v truyn thng 1 K54
KDTVT
in t-Vin thng 02 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 1 K54

20093235
20091238
20090900
20096263
20091576
20091695
20090236
20090747
20090279
20093104
20093405
20092766
20092788
20093337
20090684
20092557
20093398
20096152
20090144
20093267
20093323
20091221
20093052
20090203
20092535
20091449
20092082
20092890
20091514
20092767
20093809
20091398
20092599
20093671
20090842
20093401
20092793
20093418
20090474
20091212
20090467
20090157
20092985
20093157
20091065
20092173
20090219
20092465
20093259
20091602
20090833
20093486
20093370
20091778
20092001
20092851
20092193
20092424
20093796
20093621
20091989
20092840
20096150
20093596
20091426
20090082
20090142
20090249
20090506
20090988
20090888
20092499
20091374
20091997
20091427
20090609
20091988
20092848
20092625
20092268
20091682
20092957
20090673
20093444
20093199
20091272
20096255

Bch Vn Vin
Nguyn Ch Huy
Phm Thanh H
H Nam Khnh
Chu Quang Lim
Nguyn Xun Lun
Nguyn Thanh Bnh

Ng Huy
Th Chi
L Thanh Tng
Bi Tun Dng
Nguyn Mnh Ton

Nguyn B Ton
Nguyn Vn Vng

Nguyn Thnh t

Trnh Vit Thng


Trn Hu Cng
Bi Th Kim Lin
Phm Tun Anh
V Vn Vit
Nguyn Tun V
ng Quc Huy
Dng Minh Tuyn
Nguyn Vn Bng
Nguyn Trng Thng

Nguyn Phc Khnh

Ng Thiu Quang
Phm Xun Trung
Nguyn Trung Kin
Nguyn Phong Ton

Kiu Vn Lu
Nguyn Th Hng
Phm Hong Thnh

Nguyn ng T
Trnh Minh c
Bi nh Dn
Phm Quang Ton

L Minh ng
Nguyn c Duy
Nguyn Th Hu
L Th Thu Dung
Trn Tun Anh
Lu Mnh Tun
Trn Tng
Bi Duy Hip
Phm Vn Quyt
Nguyn Vn Bin
L Duy Thi
Nguyn Vn Vit
Nguyn Mnh Linh

Phm Vn c
Hong Xun Hng

L c n
L Tun Minh
Hong Vn Phin
inh Quang Trung
Hong Ngc Qu
Nguyn Mnh Thnh

L Minh c
Phan T Quc Thng

Phm Th N
Nguyn S Trng
Nguyn Vn Khoa

Trn nh Sn
Don Vn Khanh
Hong Vit Anh
Phm Ngc Quc Anh

Phm V Bnh
on Xun Dng
Nguyn Th Ho
L Vn H
Xun Thng
Nguyn Mnh Hng

Nguyn c Php
Nguyn Vn Khanh
Nguyn Vn Dng

Nguyn Don Ni

o Mnh Trung
L Vn Thun
Phm Hng Sn
Ng c Lc
D Vn Tun
Mai Tin t
on Vn Hiu
Nguyn Thanh T
Trn Th Thanh Huyn

T Nht An

Page 25 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20121
20122
20122
20112
20102
20091
20122
20091
20112
20122
20112
20122
20121
20112
20121
20111
20122
20121
20091
20122
20112
20112
20121
20111
20111
20122
20101
20122
20121
20112
20111
20121
20112
20112
20111
20112
20122
20112
20111
20122
20121
20102
20122
20091
20122
20122
20112
20111
20121
20112
20111
20122
20112
20111
20091
20122
20112
20111
20091
20091
20101
20112
20121
20122
20112
20112
20112
20122
20121
20112
20111
20122
20102
20112
20121
20111
20111
20122
20121
20122
20112
20122
20102
20122
20121
20111
20122

420
420
420
420
420
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KD
KD
KDTVT
KCK
KCNTT
KCK
KCNHH
VCNSHVTP

KD
KD
KTTD
KD
KD
KDTVT
KCNTT
KCNHH
KCK
KD
KCK
KD
KDTVT
KCNTT
KCNHH
KTTD
KTTD
KD
KD
KD
KKTVQL
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCK
VKHVCNNL
VKHVCNNL

KCK
KCNTT
VCNSHVTP

KD
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCK
KCK
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
KD
KCNTT
KCK
KD
KD
KDTVT
VVLKT
KCNHH
KD
KCK
KCNDMVTT

KDTVT
KDTVT
KCNHH
KD
KCNTT
KCNHH
KD
KKTVQL
KDTVT
KD
KDTVT
KD
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KCK
KD
KCNTT
KCNTT
KD
KDTVT
KCNTT

iu khin v TH5 K54


iu khin v TH5 K54
in t-Vin thng 08 K54
CK ch to my 2 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
C in t 1 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut sinh hc K54
K thut in 2 K54
K thut in 1 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
iu khin v TH2 K54
iu khin v TH2 K54
in t-Vin thng 12 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
K thut ha hc 7 K54
C in t 2 K54
iu khin v TH6 K54
C in t 3 K54
iu khin v TH2 K54
in t-Vin thng 10 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
K thut ha hc 6 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
iu khin v TH8 K54
iu khin v TH5 K54
iu khin v TH5 K54
Qun tr kinh doanh K54
Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 01 K54
in t-Vin thng 01 K54
CK ch to my 2 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
CK ch to my 2 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
K thut sinh hc K54
iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 03 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 01 K54
in t-Vin thng 07 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
C in t 2 K54
C in t 1 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut in 3 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
CK ch to my 1 K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 09 K54
Vt l k thut K54
K thut ha hc 6 K54
K thut in 3 K54
CK ch to my 4 K54
Cng ngh May K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 08 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut in 2 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
K thut in v Truyn thng K54
iu khin v TH4 K54
Kinh t cng nghip K54
in t-Vin thng 12 K54
iu khin v TH2 K54
in t-Vin thng 03 K54
K thut in 3 K54
K thut ha hc 3 K54
in t-Vin thng 01 K54
in t-Vin thng 01 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
in t-Vin thng 07 K54
C in t 2 K54
iu khin v TH6 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
iu khin v TH2 K54
in t-Vin thng 12 K54
KTMT v truyn thng 2 K54

20092100
20093532
20093161
20096244
20093111
20092938
20091111
20091976
20090863
20093116
20090050
20091014
20091376
20090721
20090637
20091991
20091281
20093597
20093599
20091482
20092383
20091827
20093074
20092318
20093012
20090658
20093090
20093346
20096074
20096273
20090519
20091414
20096249
20092304
20092397
20093499
20093452
20091875
20092577
20090532
20092150
20090618
20092482
20092549
20092241
20092801
20092209
20092456
20092156
20092591
20093317
20090819
20091311
20090897
20091258
20090372
20092464
20096345
20092329
20091547
20096191
20093007
20091400
20093643
20096335
20091676
20093606
20096271
20091534
20092672
20090933
20091116
20090970
20090708
20091043
20092643
20090096
20091774
20093005
20091107
20092430
20092223
20091970
20092496
20091846
20092681
20090042

V Nht Quang
Nguyn Cng Minh

Trn Thanh Tng


Nguyn Vn Tin
Lng Thanh Tng
Phm Vn Trng
Nguyn Xun Ho
Trnh Th Hng Nhung
Nguyn Trng Giang

Nguyn Don Tng

Bi c Anh
m Thu Hin
Nguyn Quang Hng

Nguyn nh ng

Nguyn Vn i
o Th Oanh
Dng Hng Hng

Trn c Sn
Trn Minh Sng

V Xun Khoa
Nguyn Duy Thanh

L c Nam
Cao Th Tng
Trn Tin Tm
Nguyn Vn Tun

on Hu t
Hong Tng
Giang Vn Vng
Nguyn Vit Anh
o Huyn Trang

L Vit Dng
Ng Vn Hu
Nguyn Trung T
Nguyn Hu Tc
ng Hong Thao
Nguyn Hu Khch

B nh Hoi
H Trng Ngha
Ng Xun Thin
Nguyn Danh Dng

Trn Ngc Qun


Trn Th Thu Dng

Th Phng Tho

Phm Ngc Thng

Hong Trng Sn

Bi Minh Trang
V Quang Sao
Trn Xun Thnh
inh Minh Quc
L Trng Thnh
Kiu Anh V
Nguyn Trung c
Nguyn Kim Hng

Nguyn Vit H
Trn Quang Huy
Trnh Tin Cng
Lm Phc Thi
Nguyn Kim Lc

on Trung Tn
L H Lm
Nguyn Thi Thanh
Nguyn Thanh Tun
Nguyn Thu Hng

Nguyn nh Tnh
on Thanh Hng

V Vn Long
Nguyn Quc Tn
Nguyn Mai Thnh

L T Lam
Tng Xun Thng

L Thanh Hi
Trn Khnh Ho
Phm Hng Hi
V Tin t
Nguyn Trung Hiu

Nguyn Th Thu
Lu m Vit Anh

L Anh Minh
Nguyn Quang Tun

Nguyn Tin Ho
Nguyn Tin Thnh

Bi Quang Song
V Minh Nht
Nguyn Th Thm
Nguyn Xun Hi Nam

Nguyn Vn Thc

L Vn An

Page 26 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20112
20091
20121
20121
20091
20121
20091
20112
20111
20122
20091
20122
20102
20112
20121
20091
20112
20112
20112
20102
20121
20102
20091
20121
20112
20112
20112
20122
20121
20122
20111
20111
20112
20121
20121
20112
20091
20091
20111
20111
20111
20091
20111
20121
20102
20121
20111
20122
20091
20111
20122
20122
20091
20122
20121
20121
20122
20122
20122
20091
20122
20121
20102
20102
20111
20122
20111
20122
20122
20121
20121
20122
20122
20121
20111
20121
20091
20102
20112
20122
20122
20121
20121
20122
20121
20111
20102

440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KD
KDTVT
KCK
KTTD
KTTD
KD
KD
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KCK
KKHVCNVL
VCNSHVTP

KTTD
KCNTT
KDTVT
KD
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
VCKDL
KD
KDTVT
KCK
KKTVQL
KDTVT
KD
KCNTT
KD
KKHVCNVL

KTTD
KD
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
KD
KDTVT
KDTVT
KCK
KCNTT
KCK
VKHVCNMT
VKHVCNMT

KCK
KDTVT
KDTVT
KCK
KDTVT
KD
KKTVQL
KDTVT
KDTVT
KD
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KKTVQL
KDTVT
KDTVT
KCNTT
VCNSHVTP

KD
KCNHH
KD
KCNHH
KDTVT
KCNHH
KCK
KDTVT
KCK
KCNTT
KCK
KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KCK
KDTVT
KCK

iu khin v TH3 K54


in t-Vin thng 06 K54
CK ch to my 7 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 06 K54
in t-Vin thng 02 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
in t-Vin thng 09 K54
CK ch to my 3 K54
K thut vt liu K54
K thut sinh hc K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 03 K54
iu khin v TH2 K54
in t-Vin thng 12 K54
in t-Vin thng 03 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 12 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 10 K54
C kh ng lc 1 K54
iu khin v TH4 K54
in t-Vin thng 06 K54
CK ch to my 6 K54
Kinh t cng nghip K54
in t-Vin thng 09 K54
iu khin v TH2 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
iu khin v TH4 K54
K thut vt liu K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
iu khin v TH7 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
in t-Vin thng 05 K54
in t-Vin thng 08 K54
in t-Vin thng 08 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 10 K54
CK ch to my 2 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
C in t 2 K54
K thut mi trng K54
K thut mi trng K54
CK ch to my 4 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 09 K54
CK ch to my 4 K54
in t-Vin thng 10 K54
iu khin v TH4 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
in t-Vin thng 10 K54
in t-Vin thng 05 K54
K thut in 3 K54
in t-Vin thng 02 K54
in t-Vin thng 07 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
in t-Vin thng 08 K54
in t-Vin thng 08 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
K thut sinh hc K54
K thut in 3 K54
K thut ha hc 2 K54
iu khin v TH3 K54
K thut ha hc 2 K54
in t-Vin thng 12 K54
K thut ha hc 7 K54
CK ch to my 2 K54
in t-Vin thng 07 K54
C in t 1 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
CK ch to my 8 K54
in t-Vin thng 12 K54
in t-Vin thng 10 K54
Qun tr kinh doanh K54
CK ch to my 1 K54
in t-Vin thng 11 K54
C in t 1 K54

20092678
20092855
20091337
20091069
20092278
20092888
20091670
20096342
20091789
20091099
20090714
20096344
20096253
20090660
20091016
20092885
20093231
20090731
20092096
20091864
20091331
20091352
20090409
20090679
20091023
20092414
20090211
20092168
20090868
20093223
20093808
20093253
20091667
20093683
20092559
20090883
20093760
20092600
20092820
20092810
20093803
20092839
20091739
20096043
20093366
20091500
20092181
20091190
20093429
20091181
20091271
20091011
20090801
20092737
20093008
20096238
20093815
20093347
20092659
20096359
20091418
20096195
20091303
20090926
20090610
20096019
20093677
20093365
20091983
20096169
20092716
20091905
20090151
20091795
20092265
20090460
20091349
20093053
20090891
20093451
20090825
20093151
20093246
20096093
20093295
20091439
20093038

Cao Kin Thc


H c Trung
Trn Nguyn Hng

Gip Vn Hip
Trn Hoi Sn
Phm Minh Trung

Trnh c Long
Nguyn Th Thu Hng

Nguyn Th Minh

Ch Sn Ho
Nguyn Hi ng
on Khnh Linh

L Anh V
on Vn t
H Ngc Hin
Nguyn Vn Trung

L Hng Vn
Bi Vn iu
Trn Duy Quang
Nguyn Th Ngn
Phm Tin Hng
inh Th Hng
Mai Ngc Cng
Nguyn Quc t

o Trng Hiu
Hong Vn Thnh

V Trng Bng
Nguyn Kin Quyt

To An Giang
Phan Th t
Nguyn Quc K
Nguyn Hong Vit

Trn Bo Long
L V Vit
V Hong Thng
inh Thi Thu H
Nguyn Vn Tc
Phm Vn Thnh
Trnh Vn Trng
Nguyn Th Huyn Trang

L Th Thanh H
Nguyn c Trng
Nguyn Th Mnh

Phm Th Ngon
Nguyn Tun Anh

ng Trung Kin
inh Hu Qunh
Nguyn Ngc Ha
Nguyn c Gip

V Cng Hong
Nguyn Th Huyn
Nguyn Thanh Hng

Nguyn Hu c

o Xun Tnh
Nguyn Thanh Tun

Nh Phong
Nguyn Th Nga
Nguyn Vn V
Trn Th Thu
Nguyn Quang Trng

Phm Vn Kt
Trn Huy Tng
Nguyn Don Hng

L Danh Hi
Nguyn Vi Dng
Nguyn Th Vn Hng

Bnh Trng Vn
Nguyn Quang Tun Anh

Li Th Ninh
Nguyn Th Hng
Phm Quang Tin
Hong Nguyn Ngc

Trn c Anh
Trn Cng Minh
Nguyn Xun Sn
Phm Vn Doanh

o Mnh Hng
Dng Thanh Tuyn

Nguyn Mnh H
Nguyn Vn Ho
Nguyn Vit c
Phm Thanh Tng

Hong Quc Vit


Nguyn Th Thu Hin

Trn Ngc Vinh


Nguyn Duy Khnh

V Anh Tun

Page 27 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20091
20091
20091
20111
20121
20121
20111
20122
20121
20101
20121
20121
20121
20111
20121
20122
20121
20111
20091
20121
20091
20122
20121
20091
20091
20122
20111
20121
20112
20122
20101
20122
20122
20122
20091
20121
20111
20122
20121
20102
20121
20102
20121
20121
20091
20111
20112
20122
20091
20112
20121
20091
20111
20091
20122
20122
20122
20121
20122
20121
20112
20121
20112
20111
20122
20121
20121
20121
20121
20112
20102
20091
20111
20111
20112
20111
20111
20112
20112
20122
20121
20091
20111
20121
20112
20111
20122

455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KKTVQL
KKTVQL
KD
KD
KCNHH
KD
KDTVT
KDTVT
VKHVCNMT

KKTVQL
KD
KD
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KCK
KCNHH
KCK
KCNHH
KDTVT
KD
KD
KD
KD
KD
KCK
KD
KD
KCNHH
KD
KKTVQL
KDTVT
KTTD
KDTVT
KCNHH
KD
KCNTT
KCNDMVTT

KD
VCKDL
KCK
KDTVT
KDTVT
KDTVT
VCKDL
KD
KDTVT
KCK
VKHVCNMT

KCK
KCK
VKHVCNNL

KCNTT
KTTD
KD
KD
KDTVT
KCK
KCNTT
KD
KDTVT
KTTD
KCK
KCNTT
KCNTT
KCNHH
KCNTT
KCK
KDTVT
KCNHH
KCNTT
KD
KCNTT
VCNSHVTP

KCNTT
KCNTT
VCKDL
KDTVT
KD
KD
KD
KDTVT
KKTVQL
KCNTT
KCNHH
KCNTT
KD

Ti chnh-Ngn hng K54


Ti chnh-Ngn hng K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH7 K54
K thut ha hc 6 K54
iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 06 K54
in t-Vin thng 05 K54
K thut mi trng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
iu khin v TH3 K54
K thut in 1 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
CK ch to my 5 K54
K thut ha hc 8 K54
CK ch to my 3 K54
K thut ha hc 3 K54
in t-Vin thng 06 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH8 K54
CK ch to my 8 K54
K thut in 2 K54
iu khin v TH3 K54
K thut ha hc 6 K54
iu khin v TH3 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
in t-Vin thng 02 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
in t-Vin thng 08 K54
K thut ha hc 5 K54
K thut in 1 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
K thut Dt K54
K thut in 1 K54
C kh ng lc 2 K54
CK ch to my 6 K54
in t-Vin thng 01 K54
in t-Vin thng 07 K54
in t-Vin thng 06 K54
C kh ng lc 2 K54
iu khin v TH6 K54
in t-Vin thng 11 K54
CK ch to my 3 K54
K thut mi trng K54
C in t 3 K54
C in t 3 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 11 K54
CK ch to my 4 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
iu khin v TH3 K54
in t-Vin thng 09 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
CK ch to my 2 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
K thut ha hc 1 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
CK ch to my 3 K54
in t-Vin thng 03 K54
K thut ha hc 1 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
iu khin v TH5 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
K thut thc phm 1 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
C kh ng lc 2 K54
in t-Vin thng 06 K54
iu khin v TH4 K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 02 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Cng ngh thng tin 1 K54
K thut ha hc 3 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
iu khin v TH6 K54

20092236
20093284
20092541
20090541
20091821
20092684
20090956
20092399
20093309
20096036
20092740
20090543
20090908
20093256
20090792
20090729
20090054
20090065
20090557
20091701
20090692
20092644
20090642
20093761
20093312
20092370
20092371
20092461
20092163
20093768
20096076
20090176
20090062
20096340
20090851
20091314
20092441
20090515
20091944
20093562
20092630
20092271
20093600
20090338
20092736
20091183
20090860
20091990
20092884
20093209
20093477
20092900
20091578
20090889
20090413
20091231
20091948
20092053
20090676
20093466
20092484
20090068
20092866
20093623
20090992
20093632
20090964
20091654
20091721
20092198
20091797
20093108
20092581
20092344
20090667
20092101
20091240
20091273
20093207
20093667
20092474
20092109
20096397
20093106
20091867
20091630
20093146

ng Hng Sn
Nguyn Th Vinh
Nguyn Vn Thng
Nguyn Tin Dng
Hong Nguyn Nht Nam

T Trung Thc
Nguyn Thanh Hi

L Minh Thao
Nguyn Th Vui
Vn Hi Long
Nguyn Cng Tnh
Nguyn Tin Dng
Trng Thanh H
Nguyn Ngc Vit

Ng Anh c
Nguyn Xun ip

Chu c Anh
o Tun Anh
Phm Minh Dng
Nguyn Trng Lut

Nguyn Tun t
Nguyn Tin Thu
Nguyn Xun i
Trnh nh Thu
on V
Gip Trng Tn
Nguyn c Tn
Vng Vn Thnh
Nguyn Duy Quyn

Nguyn Vn Tho

Bi Thanh Bnh
Trnh Ngc nh
m Tun Anh
Nguyn Huy Hong

Hong Giang
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Vn Tin Thnh

L Ch Dng
Nguyn Xun Nguyn

Hong Vn Phong
Nguyn Trng Thun

Phm Trng Sn

V Vn S
Nguyn Th Chuyn

Trn Vn Tip
V Huy Hong
Nguyn H Giang

o Vn Oai
Nguyn Vn Trung

Trn Vn T
V Thnh Huy
Nguyn Minh Truyn

inh Trng Lin


L Vit H
Nguyn Huy Cng

Hong Minh Huy


Phm Vn Ng
Lng Vn Phng

Nguyn Ngc t

T Xun Hong
Nguyn Th Tho
inh Hong Anh
Nguyn B Trung
Phng Thi Thng

Phm M Ho
Nguyn L Ti Thu

Nguyn Vn Hi
Nguyn Quc Long
Nguyn L Huyn Ly

Nguyn Vn Qu
Trn Tr Minh
L Thanh Tng
L Vn Thip
Nguyn c Tn
L Quc t
V Vit Quang
Nguyn nh Huy
Trn Thu Huyn
Trn Quang T
Bi Nguyn Tng
Nguyn Vn Thi
ng Vn Qun
Lng Th Nam
L Thanh Tng
Phm Th Thu Ngn

Bi c Long
Phm Thanh Tng

Page 28 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20122
20121
20121
20121
20111
20111
20091
20112
20122
20122
20121
20121
20112
20121
20091
20102
20121
20121
20121
20102
20111
20122
20112
20112
20091
20122
20121
20122
20121
20111
20121
20121
20121
20112
20121
20101
20111
20121
20112
20122
20121
20102
20122
20112
20122
20121
20112
20112
20122
20102
20112
20112
20111
20112
20121
20112
20121
20121
20111
20122
20121
20112
20112
20102
20112
20122
20122
20111
20121
20112
20091
20122
20121
20122
20091
20121
20122
20091
20091
20091
20122
20111
20121
20091
20121
20121
20112

470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
490
490
490

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KKTVQL
KD
VCKDL
KD
KD
KDTVT
KD
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KKTVQL
KCK
VCNSHVTP

KDTVT
KCK
KD
VCKDL
KDTVT
KCK
KDTVT
KD
VCNSHVTP

KTTD
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCK
KCK
KDTVT
VKHVCNNL

KCNTT
KDTVT
KTTD
KSPKT
KD
KCNHH
KCNTT
KCK
KDTVT
KCK
KD
KD
KCNTT
VVLKT
KD
VCNSHVTP

KKTVQL
KCNTT
VKHVCNNL

KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KCK
KCK
VCKDL
KD
KDTVT
KDTVT
KCK
KCK
KDTVT
KD
KDTVT
KCNTT
KD
KD
KKHVCNVL

KTTD
KKTVQL
KDTVT
KD
KCK
KCK
VKHVCNNL

KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCK
KD
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KD
KTTD

Qun tr kinh doanh K54


K thut in 3 K54
K thut hng khng K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH8 K54
in t-Vin thng 11 K54
K thut in 2 K54
in t-Vin thng 02 K54
in t-Vin thng 08 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
CK ch to my 1 K54
K thut sinh hc K54
in t-Vin thng 03 K54
CK ch to my 5 K54
iu khin v TH2 K54
C kh ng lc 2 K54
in t-Vin thng 11 K54
CK ch to my 6 K54
in t-Vin thng 09 K54
K thut in 3 K54
K thut thc phm 2 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
in t-Vin thng 11 K54
in t-Vin thng 06 K54
CK ch to my 7 K54
CK ch to my 2 K54
in t-Vin thng 02 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
in t-Vin thng 07 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
SPKT in (CH) K54
iu khin v TH2 K54
K thut ha hc 3 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
CK ch to my 2 K54
in t-Vin thng 04 K54
C in t 2 K54
iu khin v TH6 K54
iu khin v TH8 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
Vt l k thut K54
iu khin v TH6 K54
K thut thc phm 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Cng ngh thng tin 1 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
in t-Vin thng 12 K54
in t-Vin thng 10 K54
Kinh t cng nghip K54
CK ch to my 8 K54
CK ch to my 2 K54
C kh ng lc 1 K54
iu khin v TH5 K54
in t-Vin thng 04 K54
in t-Vin thng 07 K54
C in t 1 K54
C in t 1 K54
in t-Vin thng 06 K54
K thut in 3 K54
in t-Vin thng 12 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
iu khin v TH5 K54
iu khin v TH1 K54
K thut vt liu K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
in t-Vin thng 02 K54
K thut in 2 K54
CK ch to my 4 K54
CK ch to my 1 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
in t-Vin thng 03 K54
in t-Vin thng 12 K54
CK ch to my 2 K54
iu khin v TH5 K54
in t-Vin thng 07 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 05 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
iu khin v TH1 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54

20091502
20091105
20090544
20093700
20093029
20091100
20096188
20090448
20092147
20091517
20096054
20096228
20096172
20090164
20090555
20090186
20092080
20091932
20092680
20092459
20096192
20093582
20093134
20091975
20092350
20093450
20093035
20096218
20093784
20090740
20091644
20096329
20093192
20096372
20092160
20090887
20090335
20091375
20092218
20093508
20092593
20092771
20093254
20092275
20093678
20093068
20096008
20093634
20092775
20090776
20090358
20090183
20092532
20091737
20091830
20090165
20092729
20090485
20091060
20090824
20093368
20090916
20093219
20091535
20090741
20092412
20093153
20091274
20093027
20092769
20090292
20093776
20096232
20093006
20090304
20091845
20091503
20093162
20091253
20090253
20092909
20093821
20090442
20091955
20090472
20090331
20091437

Trung Kin
L Quang Ho
Nguyn Tin Dng

Trng Vn An
Thnh Vn Tun
Dng Th Ho
V Thnh Lun
V Xun Cng
Trn Hi Qun
Nguyn Trung Kin
Nguyn Phng Thanh

Phm Vn Khi
Nguyn Th Sm
V Nh Anh
Ninh Vn Dng
Nguyn Nh Bch

Ng c Quang
Nguyn B Nguyn
Nguyn Minh Thc

V Nh Thnh
Hong Ngha Thnh
Nguyn Hng Qun
Nguyn Thanh Tng

Thu Nhung
Nguyn Vn Tn
H Th Xun Ho
Trn Vn Tun
Phm Xun Dng

Chou Povalin
Phm B nh
L Th Long
V Vn t
Nguyn Hong T
Nguyn Xun Tuyn

H Vn Quyn
L Ngc H
Phm S Chung
Nguyn Quang Hng

Trng Th Sim
Nguyn Vn Linh
Nguyn c Thnh

Phm c Ton
Nguyn Hng Vit

Ph Vn Sn
V nh Vn
Nguyn Th Tuyt

H Chi
Chu Th Thng
Thn Vn Ton
Dng Cng c

L Vn Cng
Hong Minh Bch
Nguyn Tin Thng

Nguyn Siu Mnh

L Trung Nam
V Th Anh
m Xun Tip
Nguyn Vit Duy
L Xun Hin
Nguyn Vit c
Trn c Anh
ng Ngc Hi
V Thnh Tu
Nguyn Hng Lam

Trn Cng nh
Dng Trung Thnh

Phm Xun Tng


Trnh Th Ngc Huyn

Phm Vn Tun
Nguyn Vn Ton
Nguyn nh Chin

Trn Mnh Linh


L Vn Li
Nguyn Thanh Tun

Trn Quang Chin


Nguyn Vit Nam

Trung Kin
Trn Thanh Tng

Phm Hu Huy
Trnh c Bnh
inh Tun Trng
m Minh Tun Anh

Ung Th Cng
Phm Ngc Nhn

L Khnh Duy
Li Vn Chung
Ng Duy Khnh

Page 29 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20091
20112
20122
20111
20121
20112
20121
20111
20091
20102
20121
20121
20111
20111
20121
20091
20122
20121
20121
20102
20121
20121
20112
20091
20111
20122
20122
20112
20101
20121
20111
20112
20091
20121
20122
20122
20121
20112
20121
20122
20121
20122
20121
20121
20121
20112
20122
20112
20121
20111
20112
20121
20111
20112
20091
20121
20121
20111
20121
20112
20121
20112
20121
20112
20121
20122
20121
20122
20121
20121
20091
20112
20121
20122
20102
20091
20091
20112
20122
20111
20112
20112
20112
20102
20121
20121
20122

490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
505
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KCNTT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KD
KCK
KDTVT
KCK
KDTVT
KCK
KD
KD
KCNTT
VKHVCNMT

KCNTT
KDTVT
VCNSHVTP

KCNTT
KCNTT
KKHVCNVL

VCKDL
VCKDL
KCNTT
KD
KKTVQL
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KD
KCNTT
KDTVT
KCK
KCK
KD
KDTVT
KDTVT
KD
KCK
KCK
KDTVT
KD
KD
KD
VCNSHVTP

KKTVQL
KCNTT
VCNSHVTP

KCK
VCKDL
KTTD
KSPKT
KCNTT
KDTVT
KCK
KCK
KCK
KD
KD
KCK
KCNTT
KCNTT
KD
KDTVT
KDTVT
KD
KTTD
KD
KD
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KCK
KDTVT
KCK
KCK
KD
KDTVT
KKHVCNVL

KDTVT
VKHVCNMT

KKTVQL

KTMT v truyn thng 1 K54


in t-Vin thng 02 K54
in t-Vin thng 02 K54
in t-Vin thng 08 K54
in t-Vin thng 08 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
K thut in 1 K54
CK ch to my 2 K54
in t-Vin thng 05 K54
C in t 3 K54
in t-Vin thng 09 K54
CK ch to my 8 K54
iu khin v TH2 K54
K thut in 3 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
K thut mi trng K54
Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 01 K54
K thut thc phm 1 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
K thut vt liu K54
K thut hng khng K54
K thut hng khng K54
KTMT v truyn thng 1 K54
iu khin v TH6 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Cng ngh thng tin 3 K54
in t-Vin thng 02 K54
in t-Vin thng 02 K54
in t-Vin thng 08 K54
K thut in 2 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 10 K54
CK ch to my 4 K54
CK ch to my 2 K54
iu khin v TH4 K54
in t-Vin thng 01 K54
in t-Vin thng 11 K54
iu khin v TH2 K54
CK ch to my 4 K54
CK ch to my 1 K54
in t-Vin thng 06 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH8 K54
K thut in 2 K54
K thut thc phm (CH) K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Cng ngh thng tin 3 K54
K thut thc phm (CH) K54
C in t 1 K54
C kh ng lc 1 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
SPKT in (CH) K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 07 K54
C in t 2 K54
CK ch to my 3 K54
CK ch to my 3 K54
iu khin v TH6 K54
iu khin v TH2 K54
CK ch to my 6 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
iu khin v TH6 K54
in t-Vin thng 08 K54
in t-Vin thng 08 K54
K thut in 1 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
iu khin v TH3 K54
K thut in 3 K54
K thut ha hc 8 K54
in t-Vin thng 12 K54
in t-Vin thng 01 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
in t-Vin thng 07 K54
C in t 1 K54
in t-Vin thng 01 K54
CK ch to my 8 K54
CK ch to my 4 K54
iu khin v TH3 K54
in t-Vin thng 11 K54
K thut vt liu K54
in t-Vin thng 10 K54
K thut mi trng K54
Ti chnh-Ngn hng K54

20093089
20090777
20091868
20090444
20090403
20093503
20092149
20093765
20093428
20090443
20093645
20092390
20091122
20091558
20091446
20090772
20090361
20092992
20093004
20092324
20081622
20090225
20091865
20093820
20093288
20093788
20090380
20096083
20090389
20091402
20091607
20091907
20093294
20091756
20091696
20090231
20093445
20090997
20090302
20092611
20091822
20091197
20093290
20092299
20091021
20092825
20093625
20096145
20096048
20090627
20096158
20093681
20093434
20093133
20096373
20090978
20091589
20091911
20090208
20090725
20092631
20091526
20093105
20090109
20092378
20092934
20092415
20091004
20093077
20093570
20090941
20090809
20092379
20091433
20091608
20090589
20092435
20092612
20092476
20092524
20096242
20093770
20090925
20092308
20096354
20092974
20096023

on Phong Tng

o Minh c
V Th Ngn
V Mnh Cng
L Nh Cng
Phan Trung Kin
Trn Mnh Qun
Nguyn Vn Qun
Nguyn nh Gip

V c Cng
Nguyn Quang Trch

Phm Th Thanh
Bi ng Hon
Phm Vn Lm
Nguyn Ngc Khnh

Bi Quang c
Nguyn Cng
Nguyn Anh Tun
Nguyn Quang Tun

Bi Quang Tn
Tin Lc
Bi Yn Bnh
Nguyn Th Kim Ngn

Nguyn Minh Quang

Nguyn Vn Vinh
Trnh Quang Vinh
Nguyn Duy Cng

Tn Anh Dng
Bi Tin Cng
Cao Xun Hng
Nguyn Thnh Linh

L Th nh Ngc
Trn Ngc Vinh
Trn c Mnh
V Mnh Lun
Ng Thanh Bnh
V L Trung Hiu

L Xun Hnh
Phng Xun Chin

Nguyn Th Thi
Hong Vn Nam
Trn Th Minh Hng

Phm Tin Vinh


Nguyn c Ti
Dng Vn Hiu
Nguyn Tin Trin

V Minh Thng
Nguyn Th Hng Hnh

Bi Th Kim Oanh

Nguyn Th m
Nguyn Th Thnh

inh Quc Vit


Nguyn Cnh Hi
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Thanh Tng

T Hong Hi
Hong Mnh Linh
Nguyn Bo Ngc

Phm Vn Bng
Bi Vn iu
Phm ng Thun

Trn Thnh Kin


L Thanh Tng
Nguyn Hu Anh
o H Thanh
V nh Trng
L Danh Thnh
Nguyn Vn Hn
Dng Thanh Tng

o Duy Quang
Ng Vn Hi
Nguyn Ngc c
inh Hong Thanh

inh Duy Khnh


Nguyn Trng Linh

H Quang Dng
Nguyn Tin Thnh

Nguyn Vn Thi
Phm ng Thi
Nguyn Hu Thng

Trn Vn Thnh
V c Thao
L B Hi
Hong Minh Tm
Phm Duy Qun
Khut Quang Tun

Chu Th Hin

Page 30 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20101
20122
20112
20091
20112
20121
20121
20111
20112
20122
20112
20121
20122
20091
20122
20121
20091
20121
20121
20091
20102
20121
20121
20122
20121
20121
20121
20121
20112
20102
20111
20111
20121
20091
20121
20112
20112
20121
20102
20121
20112
20121
20112
20122
20121
20121
20121
20121
20121
20122
20121
20111
20121
20091
20121
20121
20112
20111
20121
20111
20112
20112
20121
20121
20091
20102
20121
20112
20122
20091
20112
20122
20122
20121
20102
20091
20091
20122
20091
20122
20122
20112
20121
20121
20111
20122
20121

510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
510
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
515
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530
530

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

K thut in 2 K54
iu khin v TH4 K54
in t-Vin thng 12 K54
VCNSHVTP K thut thc phm 1 K54
KD
iu khin v TH1 K54
KD
iu khin v TH1 K54
KD
iu khin v TH1 K54
KCK
CK ch to my 5 K54
KDTVT
in t-Vin thng 02 K54
KCNTT
KTMT v truyn thng 2 K54
KDTVT
in t-Vin thng 07 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 2 K54
KDTVT
in t-Vin thng 12 K54
KDTVT
in t-Vin thng 01 K54
KDTVT
in t-Vin thng 04 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 4 K54
KDTVT
in t-Vin thng 07 K54
KDTVT
in t-Vin thng 07 K54
KCK
C in t 2 K54
KD
iu khin v TH6 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 3 K54
KCNTT
KTMT v truyn thng 2 K54
KCNTT
KTMT v truyn thng 2 K54
KDTVT
in t-Vin thng 11 K54
KKHVCNVL K thut vt liu K54
KCK
C in t 1 K54
KD
iu khin v TH1 K54
KD
iu khin v TH8 K54
VCNSHVTP K thut thc phm 1 K54
KDTVT
in t-Vin thng 08 K54
KDTVT
in t-Vin thng 01 K54
KD
K thut in 2 K54
KDTVT
in t-Vin thng 05 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 4 K54
KDTVT
in t-Vin thng 12 K54
KDTVT
in t-Vin thng 07 K54
KCK
C in t 2 K54
KD
iu khin v TH6 K54
KD
iu khin v TH6 K54
KKTVQL Ti chnh-Ngn hng K54
KCNTT
KTMT v truyn thng 1 K54
KD
K thut in 2 K54
KD
iu khin v TH3 K54
KDTVT
in t-Vin thng 04 K54
KD
iu khin v TH2 K54
KKTVQL Kinh t cng nghip K54
KDTVT
in t-Vin thng 10 K54
KCK
C in t 3 K54
KDTVT
in t-Vin thng 01 K54
KDTVT
in t-Vin thng 01 K54
KDTVT
in t-Vin thng 02 K54
KDTVT
in t-Vin thng 08 K54
KCNTT
KTMT v truyn thng 2 K54
KCK
CK ch to my 8 K54
KCNHH
K thut ha hc 8 K54
KCNHH
K thut ha hc 4 K54
KCNHH
K thut ha hc 7 K54
KCK
C in t 2 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 3 K54
KDTVT
in t-Vin thng 10 K54
KD
iu khin v TH5 K54
KD
iu khin v TH8 K54
KCNHH
K thut ha hc 5 K54
KCNTT
KTMT v truyn thng 2 K54
KCK
CK ch to my 5 K54
KDTVT
in t-Vin thng 01 K54
KDTVT
in t-Vin thng 07 K54
KDTVT
in t-Vin thng 07 K54
KD
iu khin v TH5 K54
KDTVT
in t-Vin thng 11 K54
KCK
C in t 1 K54
KDTVT
in t-Vin thng 11 K54
KCNHH
K thut ha hc 8 K54
KCK
CK ch to my 5 K54
KD
iu khin v TH5 K54
KD
iu khin v TH1 K54
KKTVQL Ti chnh-Ngn hng K54
KD
iu khin v TH1 K54
KD
iu khin v TH1 K54
KD
iu khin v TH8 K54
KSPKT
SPKT CNTT K54
KD
K thut in 1 K54
KCNHH
K thut in v Truyn thng K54
KKTVQL Ti chnh-Ngn hng K54
KD
iu khin v TH4 K54
KD
iu khin v TH4 K54
KDTVT
in t-Vin thng 04 K54
KD
KD
KDTVT

20092103
20092375
20093589
20092185
20092837
20093458
20093540
20093775
20092035
20090237
20096330
20092088
20091392
20093083
20091455
20092997
20090093
20092699
20091047
20090324
20092607
20091202
20092993
20092274
20092859
20093036
20092129
20090895
20092661
20092337
20092603
20092509
20092544
20090778
20091787
20091783
20091338
20093626
20093764
20091652
20093331
20091487
20092578
20096323
20090834
20091070
20092122
20091782
20093804
20091347
20093548
20096324
20091148
20091229
20082437
20090498
20090315
20090848
20092811
20093810
20090169
20093449
20091316
20093332
20090859
20091803
20093014
20093043
20092372
20092533
20091929
20092573
20090173
20093774
20091954
20092564
20090167
20093778
20093780
20093054
20092120
20093766
20091251
20096044
20092784
20090793
20091445

Nguyn Sch Qung

Trn Quyt Tn
Nguyn Ngha Qu

Trn Mnh Qunh


Hong Vn Trng

L Huy Hong
Trn Hi Nam
Hong Khc t
Nguyn Quang Phc
Nguyn Thanh Bnh

o Hi ng
Nguyn Ngc Quang

Phng Mnh Hng

o Thanh Tng
Nguyn Vn Khnh

Nguyn Huy Tun

L Vn Anh
L Quyt Tin
Phm Trng Hiu
Trnh Khc Chnh

L Huy Thng
Phm Th Hi
Nguyn Anh Tun

Phm Xun Sn
Ma Hi Trung
Trnh Bo Tun
Nguyn Ngc Qun

Nguyn Trng H

Phan Minh Thu


L Hng Tn
Phm Vn Tho
L Tt Thng
Nguyn Xun Thng

ng Trng c
Nguyn Hong Tun Minh

Nguyn Duy Minh

Trn Vn Hng
Nguyn S Th
Nguyn Danh ip
Nguyn Hong Long

V Anh V
Trn Trng Khi
Nguyn Vn Thin
Nguyn Vn Cng

Phm Vit c
L Hong Hip
Nguyn Hng Qun

Nguyn Bnh Minh


on Xun Chung
Dng Quang Hng

H Vn Ngc
L Anh Duy
Ng Vn Hong
Quang Huy
Dng Ngc Thch

Bi Ch Dng
Hong c Chnh

ng c Giang
Nguyn Th Huyn Trang

L nh Trung
V Tun Anh
ng Vit Ho
Nguyn Mnh Hng

V an Hoi V
Nguyn Bng Giang

Nguyn B Mi
Nguyn Vn Tun

Bi Xun Tuy
Nguyn c Tn
Nguyn Tin Thng

ng S Nguyn
L Don Thin
Vn nh
Nguyn ng Tng

L Huy Nhn
Ninh Vn Th
V Tun Anh
H Vn Chin
Dng Vn Bch
c Tuyn
Nguyn Hong Qun

nh Dng
Nguyn Vn Huy
Bi Th Ngc
Phan Cng Ton
Ng Vn c
Nguyn Nam Khnh

Page 31 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20122
20102
20121
20112
20121
20112
20112
20112
20111
20121
20112
20121
20112
20102
20122
20121
20111
20121
20121
20121
20111
20121
20121
20122
20112
20102
20112
20121
20111
20111
20111
20122
20111
20112
20121
20102
20112
20121
20111
20121
20091
20091
20121
20112
20122
20121
20091
20091
20111
20091
20121
20112
20091
20112
20122
20122
20121
20091
20121
20111
20112
20112
20121
20122
20112
20102
20102
20102
20121
20122
20112
20121
20121
20111
20122
20122
20112
20112
20112
20121
20111
20111
20121
20112
20111
20111
20121

530
530
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
540
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
550
550
550
550
550
550
550
550
550
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
560
565

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KCNTT
KCNTT
KDTVT
KD
KCK
KCNTT
KCK
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KTTD
KKTVQL
KDTVT
KD
KD
KDTVT
KDTVT
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KKTVQL
VVLKT
KCNTT
KDTVT
KD
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNHH
KCK
KDTVT
KCK
KD
KCNTT
KCK
KCK
KCK
KDTVT
KKTVQL
KCNTT
KCK
VKHVCNNL
VCNSHVTP

KKTVQL
KCNHH
VCKDL
KCNHH
KD
KDTVT
KCK
KD
KDTVT
KD
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KD
KD
KD
KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KD
KKTVQL
KKTVQL
KCNTT
KD
VKHVCNNL

KKTVQL
KD
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCK
KD
KDTVT
KD
KCNTT
KKHVCNVL

Cng ngh thng tin 3 K54


Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 01 K54
iu khin v TH4 K54
CK ch to my 7 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
CK ch to my 1 K54
K thut ha hc 6 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 08 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
Qun tr kinh doanh K54
in t-Vin thng 04 K54
iu khin v TH6 K54
iu khin v TH1 K54
in t-Vin thng 02 K54
in t-Vin thng 08 K54
K thut in 2 K54
K thut in 1 K54
K thut in 1 K54
K thut in 1 K54
iu khin v TH3 K54
iu khin v TH5 K54
Kinh t cng nghip K54
Vt l k thut K54
KTMT v truyn thng 2 K54
in t-Vin thng 12 K54
iu khin v TH2 K54
in t-Vin thng 12 K54
in t-Vin thng 01 K54
in t-Vin thng 01 K54
K thut ha hc 8 K54
CK ch to my 3 K54
in t-Vin thng 01 K54
CK ch to my 4 K54
K thut in 3 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
CK ch to my 1 K54
C in t 1 K54
CK ch to my 7 K54
in t-Vin thng 02 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Cng ngh thng tin 1 K54
CK ch to my 1 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
K thut sinh hc K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut ha hc 7 K54
C kh ng lc 1 K54
K thut ha hc 8 K54
iu khin v TH6 K54
in t-Vin thng 03 K54
C in t 3 K54
iu khin v TH4 K54
in t-Vin thng 06 K54
iu khin v TH5 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
in t-Vin thng 02 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
in t-Vin thng 10 K54
in t-Vin thng 07 K54
in t-Vin thng 04 K54
iu khin v TH1 K54
iu khin v TH6 K54
iu khin v TH5 K54
in t-Vin thng 08 K54
in t-Vin thng 08 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
iu khin v TH2 K54
Kinh t cng nghip K54
Qun tr kinh doanh K54
KTMT v truyn thng 2 K54
iu khin v TH3 K54
K thut Nhit-Lnh 2 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
K thut in 3 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 03 K54
in t-Vin thng 09 K54
CK ch to my 3 K54
iu khin v TH7 K54
in t-Vin thng 02 K54
iu khin v TH3 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
K thut vt liu K54

20092240
20091109
20091884
20090175
20092744
20091144
20096248
20093020
20096349
20091087
20091824
20091924
20090385
20090748
20091680
20093779
20091793
20090961
20092748
20093767
20090147
20091957
20090967
20092051
20093374
20092232
20092153
20092184
20092449
20092235
20090153
20091173
20093183
20092439
20091329
20096229
20091367
20091077
20090634
20091874
20090439
20093783
20096052
20091678
20092926
20092615
20091910
20093102
20092389
20090697
20091518
20091204
20092966
20091256
20093601
20090932
20093149
20090652
20093813
20096256
20091428
20092242
20091950
20092874
20093468
20093200
20091198
20091525
20096053
20093769
20092313
20090445
20090906
20093217
20091995
20093215
20092847
20093037
20090414
20091169
20091709
20093777
20090646
20093574
20093771
20091945
20091839

Hong Thi Sn
Nguyn Vn Ho
Nguyn Hu Ngha
Nguyn Xun nh

inh Xun Tn
L Huy Hong
Bi Vn Tuy
Phm Anh Tun
Nguyn Trng Tr My

Trnh Vn Hip
L Anh Nam
V Th Thu Ngc

Phm V Cng
Nguyn Thnh

inh Vn Lc
Trng Vn Ph
Phm Vn Minh
Nguyn Vn Hi
Phm Xun Tnh
Nguyn Vn Tng

Phm Vit Anh


Ngc Nht
Nguyn Xun Hi
L Ngc Phng
Nguyn Xun Bch

Cao Thi Sn
L Th Thanh Qu

L Quang Qunh
Phm Tin Thnh

ng Hoi Sn
Trn Ngc Anh
Phm nh Hong

H Trung T
Nguyn Vn Thnh
Phm Quang Hng

Nguyn Vn Lnh

Mai Vn Hng
Nguyn c Hip

Hong Vn i
H Duy Ngha
Trn Mnh Cng

Pum Symon
on Thanh Sn
Chu c Lc
Phm Trung Trng

ng Trn Thun
Nguyn nh Ngc

L Thanh Tng
Nguyn Vn Thanh

Nguyn Vit t
Nguyn Trung Kin
Nguyn Ngc Hp

H Anh Tun
Quch Vit Huy
Nguyn B S
L Thanh Hi
Phm Thanh Tng

Cao Mnh t
L Duy Trng
Vn Bch
Nguyn Ngc Kh
Khng Trng Sn
Nguyn Thanh Nhn
Nguyn Thnh Trung

Trn Vn Hong
Nguyn Thanh T
Vng Xun Hng

T Trung Kin
Nguyn c Sn
Nguyn Duy Sng

Phm Tm
V Mnh Cng
Trn Thanh H
Phm Vn Tng
Nguyn Trng Phi

Phm Mnh Tng


Dng Minh Trung

Trnh Nht Tun


Nguyn Hng Cng

Nguyn Vit Hong


Nguyn Hu Lng

Trn Vn Phi
Nguyn Quang o
Nguyn Xun Quang

Ngc Anh
Nguyn Th Nguyt
Nguyn Hng Nam

Page 32 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20122
20121
20111
20122
20111
20121
20112
20121
20112
20112
20112
20112
20111
20121
20111
20111
20102
20121
20121
20121
20091
20122
20112
20111
20121
20091
20121
20121
20122
20121
20111
20112
20121
20122
20121
20112
20102
20091
20121
20111
20112
20121
20122
20102
20112
20121
20121
20091
20122
20102
20091
20121
20121
20112
20112
20112
20121
20091
20111
20122
20121
20121
20112
20122
20111
20111
20121
20121
20122
20111
20121
20111
20112
20122
20112
20122
20112
20121
20121
20121
20121
20111
20121
20111
20112
20121
20121

565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
565
570
570
570
570
570
570
570
570
570
570
575
575
575
575
575
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
585
585
585
585
585
585
585
585
585
585
585
585
585
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
595
595
595
595
595
595
595
600
600
600
600
600
600
600
600
600

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

KDTVT
KCK
KDTVT
KCK
KD
KTTD
VKHVCNNL

KCK
KCK
VKHVCNMT

VCKDL
KCK
VCKDL
KCK
KCNTT
KD
KDTVT
KCNTT
KD
VKHVCNMT

KCNTT
KCNTT
KDTVT
KD
KCNHH
KCK
KCNTT
KDTVT
KD
KD
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
VKHVCNNL

KKTVQL
KD
KCNDMVTT

KCK
KD
KCK
KD
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCNDMVTT

KCNTT
KDTVT
KCNTT
KD
KKTVQL
KKHVCNVL
KCNDMVTT
VKHVCNMT

KCK
KCNHH
KCK
KDTVT
KDTVT
KCNHH
KD
KD
KCK
KDTVT
KDTVT
KCK
KDTVT
KD
KCK
KDTVT
KCK
KCK
KDTVT
VCNSHVTP

KDTVT
KDTVT
KD
KKTVQL
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCK
KCNTT

in t-Vin thng 01 K54


CK ch to my 3 K54
in t-Vin thng 03 K54
CK ch to my 2 K54
iu khin v TH3 K54
Ton tin (CH) K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
C in t 1 K54
CK ch to my 7 K54
K thut mi trng K54
C kh ng lc 1 K54
CK ch to my 2 K54
C kh ng lc 1 K54
CK ch to my 8 K54
KTMT v truyn thng 2 K54
K thut in 1 K54
in t-Vin thng 03 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
iu khin v TH6 K54
K thut mi trng K54
Cng ngh thng tin 3 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 11 K54
iu khin v TH8 K54
K thut ha hc 2 K54
CK ch to my 3 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
in t-Vin thng 10 K54
iu khin v TH7 K54
iu khin v TH7 K54
in t-Vin thng 02 K54
in t-Vin thng 08 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
in t-Vin thng 07 K54
in t-Vin thng 05 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 10 K54
K thut Nhit-Lnh 1 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
iu khin v TH8 K54
K thut Dt K54
CK ch to my 1 K54
iu khin v TH1 K54
CK ch to my 1 K54
K thut in 2 K54
in t-Vin thng 12 K54
in t-Vin thng 02 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
K thut Dt K54
KTMT v truyn thng 1 K54
in t-Vin thng 04 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
iu khin v TH1 K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut vt liu K54
K thut Dt K54
K thut mi trng K54
CK ch to my 3 K54
K thut ha hc 2 K54
CK ch to my 4 K54
in t-Vin thng 08 K54
in t-Vin thng 10 K54
K thut ha hc 8 K54
iu khin v TH6 K54
iu khin v TH1 K54
C in t 1 K54
in t-Vin thng 06 K54
in t-Vin thng 02 K54
CK ch to my 1 K54
in t-Vin thng 02 K54
K thut in 1 K54
CK ch to my 5 K54
in t-Vin thng 03 K54
CK ch to my 5 K54
CK ch to my 6 K54
in t-Vin thng 05 K54
K thut thc phm (CH) K54
in t-Vin thng 03 K54
in t-Vin thng 05 K54
iu khin v TH8 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Cng ngh thng tin 4 K54
in t-Vin thng 12 K54
in t-Vin thng 01 K54
KTMT v truyn thng 1 K54
CK ch to my 2 K54
Cng ngh thng tin 4 K54

20091378
20092722
20093812
20093000
20090534
20096365
20090384
20093389
20090661
20090273
20093203
20096254
20091648
20090477
20093658
20090121
20090893
20090672
20091968
20092422
20093302
20090953
20090166
20092917
20093297
20096213
20093577
20090491
20092590
20093762
20092292
20091463
20093277
20092376
20093154
20090948
20093360
20092521
20091095
20091140
20093031
20092221
20091005
20096235
20092991
20092044
20090360
20093373
20093542
20096072
20093308
20093463
20090710
20090606
20092814
20092910
20091275
20091174
20091235
20096239
20090951
20090840
20090806
20092444
20093772
20092878
20093807
20090811
20093773
20092158
20090846
20090285
20090462
20091509
20091958
20091405
20096167
20090313
20092886
20092312
20096040
20096272
20090430
20092393
20090766
20092967
20093139

Nguyn Quang Hng

Trn Mnh Tin


Nguyn Trng Anh
Nguyn Mnh Tun
Nguyn ng Dng

Trng Th Hng
Phm Nh Cng
Nguyn Cnh Cng

Danh t
Phm Hng Cm
Phm Minh T
Phan Anh V
Nguyn Bnh Long

Nguyn L Duy
Ng Mnh Tun
Nguyn Tun Anh
Nguyn Th Ngc H

Mai c t
Nguyn c Nht
Nguyn Ch Thnh
Nguyn Trng Vnh

Nguyn Quc Hi
V Th Qunh Anh
Nguyn Quang Trng

Trn Quang Vinh


Nguyn Cao Cng

Trn nh Quang
Trn c Duy
L Kim Thnh
Nguyn Vn Long
Phm V S
H Quang Khi
L Quc Vinh
Nguyn Vn Tt
T Duy Tng
Nguyn Minh Hi
Nguyn Th Thu An
Nguyn Hong Thng

Bi Th Thanh Hoa

inh Xun Hong

Trn Th Tun
Nguyn Trng Sinh

Nguyn Vn Hn
Phm Phng Nga

Nguyn Anh Tun


Dng Minh Phng

Ng Thnh Cng
Bi Vit Bch
Trng nh Nam
Ng Th Thu Hin

Nguyn nh Vui
Nguyn Vn Hong

L Hi ng
Nguyn Thu Dng

Nguyn Vn Trang

H Xun Trng
Trng Th Huyn
Phm Nguyn Thi Hong

L Thnh Huy
Nguyn Tt Quyt
Nguyn Ngc Hi

Trn Minh c
Nguyn Minh c
Nguyn Xun Thnh

Trn Vn Thng
Nguyn Thnh Trung
Nguyn Th Thu Giang

Nguyn Thc c

Nguyn Vn Thi
Bi Xun Quyn
Dng Trng Giang

L Minh Chin
Bi Ph Dun
Ng Vn Kin
Ngc Nht
L Quang Hng
Quch Th Hi Yn

Trnh Minh Ch
Phan Thnh Trung

Nguyn Vn Tm
T Th Ng
Trn Ngc Thoan
Nguyn Vn Cng

Trn Vn Thanh
Dng c
Hong Anh Tun
Nguyn Thanh Tng

Page 33 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20102
20121
20111
20112
20112
20122
20112
20112
20112
20121
20121
20112
20121
20122
20122
20112
20121
20111
20121
20091
20122
20112
20112
20121
20121
20121
20111
20121
20121
20121
20112
20122
20091
20111
20121
20112
20121
20091
20121
20121
20112
20112
20111
20122
20121
20112
20121
20111
20121
20122
20112
20121
20121
20121
20122
20121
20121
20112
20091
20121
20121
20091
20091
20121
20112
20122
20121
20122
20121
20112
20091
20121
20111
20121
20112
20121
20112
20091
20111
20121
20121
20122
20121
20112
20121
20112
20121

605
605
605
605
610
610
610
610
610
610
610
610
615
615
615
615
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
620
625
625
625
625
625
625
630
630
630
630
630
630
630
630
635
635
635
635
640
640
640
640
640
645
645
645
645
645
645
650
650
650
650
650
655
655
655
655
655
655
655
655
655
655
660
660
660
660
660
660
665
665
665
665
665
670
670
670
670
670

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

in t-Vin thng 07 K54


CK ch to my 2 K54
CK ch to my 4 K54
CK ch to my 1 K54
in t-Vin thng 04 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
in t-Vin thng 11 K54
iu khin v TH6 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
SPKT CNTT K54
CK ch to my 2 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
C in t 3 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 06 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 05 K54
Cng ngh thng tin 4 K54
iu khin v TH6 K54
CK ch to my 5 K54
in t-Vin thng 08 K54
CK ch to my 2 K54
in t-Vin thng 05 K54
Ton-Tin ng dng 1 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Cng ngh thng tin 3 K54
K thut hng khng K54
iu khin v TH7 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
K thut in 3 K54
iu khin v TH3 K54
Kinh t cng nghip K54
iu khin v TH1 K54
CK ch to my 7 K54
Ton-Tin ng dng 2 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
CK ch to my 4 K54
in t-Vin thng 03 K54
Kinh t cng nghip K54
Cng ngh thng tin 4 K54
K thut ha hc 3 K54
Cng ngh thng tin 2 K54
in t-Vin thng 09 K54
in t-Vin thng 04 K54
K thut ha hc 7 K54
iu khin v TH3 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
C in t 1 K54
VCNSHVTP K thut sinh hc K54
KDTVT
in t-Vin thng 12 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 3 K54
KD
iu khin v TH5 K54
KCK
CK ch to my 2 K54
KCNTT
KTMT v truyn thng 1 K54
KD
K thut in 2 K54
KCK
CK ch to my 4 K54
KDTVT
in t-Vin thng 03 K54
KCNTT
KTMT v truyn thng 1 K54
KKTVQL Ti chnh-Ngn hng K54
KDTVT
in t-Vin thng 11 K54
KCNTT
Cng ngh thng tin 2 K54
KCK
CK ch to my 2 K54
KKTVQL Qun tr kinh doanh K54
KCK
CK ch to my 3 K54
KCK
C in t 2 K54
KDTVT
in t-Vin thng 06 K54
KDTVT
in t-Vin thng 05 K54
PDTDH
BK84 K54
PDTDH
BK31 K54
PDTDH
BK61 K54
PDTDH
BK68 K54
PDTDH
BK14 K54
PDTDH
BK07 K54
PDTDH
BK81 K54
PDTDH
BK61 K54
PDTDH
BK75 K54
PDTDH
BK56 K54
PDTDH
BK67 K54
PDTDH
BK78 K54
PDTDH
BK08 K54
PDTDH
BK31 K54
PDTDH
BK28 K54
PDTDH
BK13 K54
PDTDH
BK55 K54
KCK
CK ch to my 2 K54
PDTDH
BK51 K54
KDTVT
KCK
KCK
KCK
KDTVT
KCNTT
KKTVQL
KDTVT
KD
KKTVQL
KSPKT
KCK
KCNTT
KCK
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KD
KCK
KDTVT
KCK
KDTVT
KTTD
KCNTT
KCNTT
VCKDL
KD
KCNTT
KD
KD
KKTVQL
KD
KCK
KTTD
KCNTT
KCK
KDTVT
KKTVQL
KCNTT
KCNHH
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCNHH
KD
KCNTT
KCK

20092919
20090533
20096252
20092537
20093420
20090899
20096026
20091740
20093763
20096027
20090591
20092440
20090946
20090995
20090787
20091406
20093321
20090196
20090712
20092777
20093390
20092113
20090530
20091393
20090131
20091415
20091921
20092872
20091373
20090089
20092553
20091601
20092586
20092069
20091102
20092450
20092281
20096209
20091663
20090280
20091123
20090700
20090459
20096347
20096318
20092133
20090214
20091599
20092239
20090046
20091164
20090107
20093609
20091720
20093224
20091216
20096227
20092011
20091485
20096070
20090545
20092963
20096226
20092388
20096225
20090571
20090451
20092253
20093196
20090020
20091536
20090417
20093411
20090463
20092347
20092402
20091727
20092197
20090702
20091615
20093693
20091300
20090059
20090478
20092335
20091139
20091801

Nguyn Vn Trng

Nguyn Danh Dng

Nguyn t Vnh
Nguyn Vn Thng

L Anh c
Phm Hong H
Phm Quang Huy
Nguyn Th Mnh

V Vn Kin
Hong Th Huyn
L Khnh Dng
Nguyn Vn Thnh

Nguyn Huy Hi
o Vn Hnh
L Minh c
Nguyn Ngc Hng

Nguyn nh V
Phm Th Bo
Nguyn Hi ng

Trn Vit Ton


Nguyn Chnh Cng

L Anh Qun
Nguyn Anh Dng

Trn Hu Hng
Nguyn Tun Anh

Nguyn Ch Hu
V Hong Lan Ngc

Nguyn Nh Trung
Nguyn Hu Hng

L Quc Anh
Phm Vn Thng
Nguyn Hong Linh

An Quc Thnh
Nguyn ng Phc

ng Thi Ho
Phm Trung Thnh

Trn Thanh Sn
inh Tun Anh
Phm Phng Long

Phm Th Linh Chi

ng Vn Hon
Phm Tin t
V nh Diu
L Quang Minh
Trng S Bnh
Nguyn Tin Qun

L Vn Bc
Ng Vit Linh
on Thanh Sn
Nguyn H An
Nguyn Thi Hong
Nguyn H Huyn Anh

ng Nam Thnh

V Tin Lc
V Vn c
Cao c Huy
Hong Cao Khi
Nguyn Vn Phong

Nguyn L Khi
Tng Duy Tng
Nguyn Tin Dng

Anh Tun
Nguyn Tun Khanh
Nguyn Tng Thanh

Trnh Vn Kha
Trn Trung Dng
Dng Vn Du
Nguyn Danh Sn

Nguyn Ngc T
Trnh Th Tun
Trn Danh Lam
Nguyn Mnh Cng
Trn Phm Th Dng

Lu Vn Dun
Nguyn Minh Tn

Phm Vn Thao
Dng Vn Mnh
Nguyn Minh Qu

Trn Kim t
Nguyn Vn Linh
Trn Tun V
Nghim Minh Hng
Dng Nguyn Vit Anh

Nguyn Ngc Duy

Lm Mnh Tn
u V Hong
Trng Hong Minh

Page 34 of 133

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

20121
20112
20122
20112
20112
20101
20122
20111
20111
20121
20091
20112
20121
20111
20121
20112
20112
20112
20112
20121
20121
20111
20112
20111
20091
20111
20121
20112
20101
20111
20122
20091
20112
20112
20112
20091
20112
20121
20122
20121
20112
20112
20111
20121
20111
20122
20121
20091
20121
20111
20112
20122
20121
20112
20121
20121
20121
20112
20091
20121
20122
20121
20121
20121
20121
20111
20111
20111
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091

680
680
680
680
680
680
690
690
690
690
690
690
695
695
695
695
695
695
700
705
705
705
710
710
715
715
715
720
720
720
720
725
725
725
725
725
730
735
740
740
740
745
745
745
755
770
780
780
790
790
795
800
800
805
805
815
830
835
835
835
840
845
875
925
940

45
135
165
175
185
205
220
240
240
245
255
255
265
290
295
305
340
415
620

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

PDTDH
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KKHVCNVL
KKHVCNVL
KKHVCNVL
KKHVCNVL

KD
KDTVT
KD
KD
KCNTT
KCNDMVTT

KD
VCNSHVTP
VKHVCNNL

KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KCNTT
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
PDTDH
KTTD
PDTDH
KKTVQL
KCNTT
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KCK
KKTVQL
KKHVCNVL
KKHVCNVL

PDTDH
KSPKT
KSPKT
KDTVT
KDTVT
KSPKT
KKTVQL
KKTVQL
KD
KKHVCNVL

KTTD
KD
KKHVCNVL

KD
KKTVQL
KSPKT
KD
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN

BK15 K54
Kinh t cng nghip K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Qun tr kinh doanh K54
K thut vt liu K54
K thut vt liu K54
K thut vt liu K54
K thut vt liu K54
iu khin v TH3 K54
in t-Vin thng 10 K54
K thut in 1 K54
K thut in 2 K54
Cng ngh thng tin 1 K54
Cng ngh May K54
KS2 H thng in K54
K thut thc phm (CH) K54
K thut nhit lnh 1 (CH) K54
Qun tr kinh doanh K54
Qun tr kinh doanh K54
Qun tr kinh doanh K54
Cng ngh thng tin 4 (CH) K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
BK66 K54
Ton tin (CH) K54
BK77 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Cng ngh thng tin 2 K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
Ti chnh-Ngn hng K54
CK ch to my 3 K54
Ti chnh ngn hng (CH) K54
K thut vt liu K54
K thut vt liu K54
BK34 K54
SPKT in t (CH) K54
SPKT in t (CH) K54
in t-Vin thng 04 K54
in t-Vin thng 07 K54
SPKT in t (CH) K54
Kinh t cng nghip K54
Kinh t cng nghip K54
iu khin v TH4 K54
K thut vt liu K54
Ton tin (CH) K54
iu khin v TH6 K54
K thut vt liu (CH) K54
iu khin v TH6 K54
Qun tr kinh doanh K54
SPKT in (CH) K54
iu khin v t ng ha (CH) K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN C in T K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54

20093148
20083032
20096028
20076337
20096084
20096133
20096140
20096128
20096116
20096299
20096356
20096183
20096187
20096262
20097001
20097003
20096161
20096178
20096097
20096086
20096103
20096274
20096031
20096010
20096401
20093261
20096002
20093814
20096034
20096261
20096206
20096069
20096032
20096216
20096112
20096119
20096121
20090398
20096379
20096380
20096361
20096332
20096410
20096196
20096107
20096303
20096135
20096366
20096406
20096127
20096308
20096395
20096370
20096407
20093417
20090789
20090861
20090882
20091072
20091404
20091541
20091777
20091807
20091878
20092074
20092206
20092423
20092792
20093189
20093024
20093289
20090141
20090342
20090732
20090839
20090604
20090033
20090034
20091410
20091220
20091421
20091565
20093536
20091819
20091856
20092070
20093709

20091

Phm Thanh Tng


Nguyn Vn Tng
Hong Th Thu Huyn

Hong Phi
Phm Thnh t
M Duy Ngc
Phan Mnh Tuyn

Trn c Long
o Quang Anh
Nguyn Ngc Hng

Trn Nht Thnh


ng Quc Anh
inh Cng Hng
Nguyn Quang Hng

Phan Vn Tin
Nguyn Vn c
Nguyn Th Thy
Dng Duy Linh
Nguyn Vn Long
Trn Anh c
Nguyn Hu Mnh

Trn Vn Vinh
Bi Th Linh
L Th Kim Dung
L Thanh Tun
Phng Quc Vit
Bi c Hi

20091

Nguyn Tin Cng

Bi Th Loan
Hong Vn Ha
L Th t
Ng Thy Trinh
Nguyn Diu Linh
Nguyn Hng Cng

Nguyn Huy nh
Hng Cng
Trn Khc t
H Cng
Phan Hoi Nam
Ng Minh Ngha
inh Vn Tng
o Qunh c

20091

Nguyn Khoa Bch

L Th Anh
Chu Vn Ton
Nguyn Th Bch Ngc

on Duy Quang
T B Tun
Phm Th Lan Hng

L Ph Khnh
Nguyn Vn Thao

V Quang Dng
Nguyn c Ton

Phm Duy Qun


Nguyn Vn ip

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

L Vn c
Nguyn Thanh Giang

Dng Vn H
L Hong Hip
Vn Hng
Dng Vn Lc
L Hu Minh
Nguyn Xun Mng

L Minh Ngha
Bi Ngc Quang
Nguyn c Sang
Nguyn nh Thnh

Nguyn Vn Ton

Nguyn Anh T
Phm Quc Tun
Nguyn Xun Vinh

Phm Lan Anh


Nguyn Quang Chc

NULL

inh Vn ch
Trn Cng c
Nguyn Thi Dng

4
4
4

Nguyn Hong Hi NULL


Hong Ngc Hng NULL
Nguyn Tin Hng

Dng Quang Huy

L Ngc Khang
Nguyn Ngc Ln

Phan Cng Minh


Hong c Nam
Trnh Vit Nam
Trng i Phc

Vn Qun

Page 35 of 133

4
4
4
4
2
4
4
4
4

20122
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20111
20111
20121
20122
20121
20091
20121
20091
20122
20091
20122
20091
20122
20091
20091
20091
20091
20122
20091
20091
20091
20091
20122
20122
20122
20122

745 ang Ngh hc tm thi


ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang hc
ang b nh ch
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
325 ang hc
340 ang hc
645 ang hc
195 ang hc
310 ang hc
465 ang hc
470 ang hc
585 ang hc
465 ang hc
650 ang hc
340 ang hc
500 ang hc
440 ang hc
219 ang hc
295 ang hc
365 ang hc
280 ang hc
660 ang hc
355 ang ngh hc tm thi
405 ang hc
360 ang b nh ch
160 ang hc
305 ang ngh hc tm thi
270 ang ngh hc tm thi
470 ang hc
420 ang hc
515 ang hc
600 ang hc
325 ang ngh hc tm thi
235 ang hc
415 ang hc
330 ang hc
325 ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
FALSE
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
FALSE
FALSE

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54

TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
PDTDH
PDTDH
KD
PDTDH
KDTVT
KKTVQL

KSTN Cng Ngh Thng Tin K54


KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN Cng Ngh Thng Tin K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN in T Vin Thng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN iu Khin T ng K54
KSTN Ho Du K54
KSTN Ho Du K54
KSTN Ho Du K54
KSTN Ho Du K54
KSTN Ho Du K54
KSTN Ho Du K54
KSTN Ho Du K54
KSTN Ho Du K54
KSTN Ho Du K54
KSTN Ho Du K54
KSTN Ho Du K54
KSTN Ho Du K54
KSTN Ton Tin K54
KSTN Ton Tin K54
KSTN Ton Tin K54
KSTN Ton Tin K54
KSTN Ton Tin K54
KSTN Ton Tin K54
KSTN Ton Tin K54
KSTN Ton Tin K54
KSTN Ton Tin K54
KSTN Ton Tin K54
KSTN Ton Tin K54
KSTN Ton Tin K54
KSTN Ton Tin K54
KSTN Ton Tin K54
KSTN Ton Tin K54
BK2.28
BK3.13
K thut in 3 K55
CN1.2
CN- in t-Vin thng 3-K55
Kinh t cng nghip-K55

20092215
20092225
20083469
20082295
20092310
20092707
20092800
20092898
20093018
20093274
20093303
20093371
20090190
20090397
20090686
20090780
20093404
20090509
20091507
20091606
20091719
20091834
20093561
20092136
20093587
20092362
20093612
20092656
20092662
20092783
20093109
20093359
20090039
20090256
20090312
20093387
20090394
20090678
20090830
20093703
20090976
20091335
20091369
20091679
20091747
20091785
20091940
20092152
20092110
20092076
20092696
20092915
20093686
20093326
20093378
20090244
20090267
20090831
20090574
20091288
20091579
20093537
20091871
20092395
20092867
20093147
20080585
20090516
20090954
20090943
20091210
20091460
20092108
20092291
20092530
20092516
20093631
20093084
20093220
20093315
20093345
20101019
20103634
20101543
20109086
20109217
20106249

Ph nh Sng
Bch Ngc Sn
Nguyn Trng Tn Ti

Ng ng Ti
Nguyn Th Tm
Nguyn Quang Tin

Nguyn Khc Ti
V Vit Trung
Phm Anh Tun
on Th Vinh
V Vn Vnh
Nguyn Hong n

Trn Xun Bch


Hong Vit Cng

Nguyn Tin t
Trung c
Bi nh Dng
H Trung Dng
L Trung Kin
Nguyn Thnh Linh

V Cng Lc
Nguyn c Nam

Hong Vn Php
Nguyn Trung Qun

Nguyn nh Qu

Trn Ngc Tn
Nguyn Khc Thi
Nguyn Th Thu Thu

o Xun Thy
Nguyn Duy Ton

L Vn Tng
L nh An
Li Vit An
V Vn Bnh
Vn Ch
Nguyn Vn Chng

c Cng
Nguyn Quang t

Phm Duy c
Cao Xun c
Phng S Hi
Trn c Hng
Ng Quc Hng
inh Quang Lc
Nguyn Vn Mnh
Nguyn Duy Minh
Trn Khnh Nguyn

V Hng Qun
Hi Qun
Dng Tin Quang

Hong Vn Tin
Nguyn Khc Trng

Cao Ph Vinh
Thn Vn V
Trn Quang Bin
Nguyn Vn Bnh
Phm Vn Cnh
Phm Minh c
Trng Mnh Dng

inh Xun Hng


Th Lin
Trn Hu Minh
Nguyn Ngc Nghip

Trnh Quang Thanh


Nguyn Duy Trung
Phm Thanh Tng

Nguyn Ngc i

L Duy Dng
Nguyn Quc Hi

Nguyn c Hi
V Qun Hun
Trn Ngc Khnh
Cao Quang Qun
H Trng S
Nguyn Quang Thng

Nguyn nh Thng

Lng Khc Thun

o Thanh Tng
V Quc Uy
Hong V
Nguyn c Vng

ng Vit Hng
Hong Thanh Hng

Trn Don Hip


V Vn Tun
Phm Ngc Chung
Nguyn Th Thu Hng

Page 36 of 133

4
4
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
1
1
1
1

20122
20091
20122
20091
20122
20122
20091
20091
20091
20091
20101
20091
20091
20122
20091
20122
20121
20121
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20091
20122
20122
20112
20112
20112
20111
20122
20091
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20112
20122
20112
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20101
20102
20091
20091
20102
20091
20121
20102
20101
20102
20111
20102
20102
20091
20122
20111
20091
20122
20121
20091
20122
20111
20122
20112
20122
20122
20122
20101
20101
20101
20101
20122
20122

430 ang hc
465 ang hc
765 ang hc
K c im
ang hc
420 ang hc
635 ang hc
445 ang hc
385 ang hc
410 ang ngh hc tm thi
425 ang hc
465 ang hc
320 ang hc
320 ang hc
290 ang hc
475 ang hc
305 ang hc
380 ang hc
415 ang hc
430 ang hc
425 ang hc
280 ang hc
485 ang hc
470 ang hc
300 ang hc
230 ang hc
155 ang hc
335 ang hc
465 ang hc
465 ang hc
260 ang hc
315 ang hc
385 ang hc
450 ang hc
510 ang hc
400 ang hc
615 ang hc
725 ang hc
640 ang hc
260 ang hc
455 ang hc
370 ang hc
345 ang hc
435 ang hc
145 ang hc
250 ang hc
445 ang hc
455 ang hc
580 ang hc
740 ang hc
490 ang hc
515 ang hc
360 ang hc
590 ang hc
560 ang hc
415 ang hc
240 ang hc
390 ang hc
280 ang hc
350 ang hc
345 ang hc
325 ang hc
325 ang hc
350 ang hc
430 ang hc
480 ang hc
475 ang hc
520 ang hc
395 ang hc
445 ang hc
615 ang hc
400 ang hc
360 ang hc
220 ang hc
410 ang hc
495 ang hc
575 ang hc
515 ang hc
515 ang hc
530 ang hc
360 ang hc
350 ang hc
10 ang Ngh hc tm thi
10 ang Ngh hc tm thi
40 ang hc
75 ang Ngh hc tm thi
95 ang b nh ch
110 ang hc

Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
54
55
55
55
55
55
55

PDTDH
KDTVT
KKTVQL
PDTDH
KKTVQL
PDTDH
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
PDTDH
PDTDH
KDTVT
PDTDH
PDTDH
PDTDH
PDTDH
KKTVQL
VVLKT
PDTDH
KKTVQL
KCK
KCK
KD
KKTVQL
PDTDH
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
PDTDH
PDTDH
KKTVQL
KKTVQL
PDTDH
KKTVQL
PDTDH
KKTVQL
KSPKT
VKHVCNNL

PDTDH
KKTVQL
PDTDH
PDTDH
PDTDH
KKTVQL
PDTDH
PDTDH
PDTDH
PDTDH
VCKDL
KKHVCNVL

KKTVQL
KKHVCNVL

PDTDH
KKTVQL
KKTVQL
PDTDH
VKHVCNNL

KKTVQL
PDTDH
KKHVCNVL

KKTVQL
KKTVQL
PDTDH
KKTVQL
KDTVT
KDTVT
PDTDH
PDTDH
VCKDL
KDTVT
PDTDH
KKTVQL
PDTDH
KKTVQL
VCKDL
KKTVQL
PDTDH
KDTVT
KKTVQL
KKTVQL
KD
KKHVCNVL

KD
KCNTT
KD
PDTDH

CN1.3 K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN3.1
K ton-K55
BK2.15
Qun tr kinh doanh-K55
K ton-K55
K ton-K55
BK4.02
BK4.03
CN- in t-Vin thng 4-K55
CN1.2
BK1.11
BK3.02
BK5.100
Kinh t cng nghip-K55
Vt l k thut-K55
BK3.07
Kinh t cng nghip-K55
K thut c kh 5-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut in 3 K55
K ton-K55
BK3.100
K ton-K55
K ton-K55
Kinh t cng nghip-K55
Kinh t cng nghip-K55
BK2.02
CN2.11
K ton-K55
Kinh t cng nghip-K55
CN1.5
Qun tr kinh doanh-K55
KT.04
Kinh t cng nghip-K55
SPKT CNTT-K55
K thut nhit(CH) K55
CN3.3
Qun tr kinh doanh-K55
CN3.1
BK1.09
CN2.14
Qun tr kinh doanh-K55
KT.05 K55
BK3.12 K55
CN2.14
BK1.22
K thut hng khng-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Qun tr kinh doanh-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
CN2.3
Kinh t cng nghip-K55
Kinh t cng nghip-K55
CN2.14
K thut nhit(CH) K55
Kinh t cng nghip-K55
BK1.01
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Qun tr kinh doanh-K55
Qun tr kinh doanh-K55
BK3.05
K ton-K55
in t-Vin thng 06-K55
KT T, truyn thng(CH) K55
CN2.1
BK2.04
K thut tu thy-K55
KT T, truyn thng(CH) K55
CN2.6
Qun tr kinh doanh-K55
CN2.100
K ton-K55
K thut tu thy-K55
Qun tr kinh doanh-K55
KT.03
KT T, truyn thng(CH) K55
K ton-K55
K ton-K55
K thut in 3 K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
iu khin v TH6 K55
CN2.13

20109144
20109223
20106166
20109701
20106193
20101003
20106268
20106186
20106182
20104038
20104048
20109617
20109042
20100046
20103028
20104359
20106257
20106245
20103251
20106250
20100077
20109062
20102535
20106181
20113536
20106201
20106200
20106175
20106259
20101015
20109893
20106183
20106195
20109848
20106212
20104793
20106164
20104118
20106117
20109846
20106199
20109744
20100785
20108035
20106177
20104769
20103496
20108019
20100962
20100233
20106130
20106153
20106140
20109262
20106170
20106224
20108026
20106124
20106258
20100766
20106139
20106157
20106198
20103304
20106220
20101468
20106058
20109307
20101336
20100148
20106067
20109420
20106202
20109531
20106168
20100849
20104797
20104806
20106082
20106161
20106204
20106025
20106142
20109431
20109432
20106017
20109988

Mai Vn Tm
Nguyn c Cng

Phng Th Hng
Nguyn Th Anh
Triu Th Loan
H Vn ip
Trnh nh Nguyt
Th Hoi Khanh
Nguyn Thu Huyn

Lng Vn c
T Vn Hi
Bi Vn Tun
L Tun Long
Hong Vn Ban
Nguyn Tun Anh
Dng Vn Tng

Kiu Thu Giang


Nguyn Ngc Nam

H Quang Nam
Nguyn Th Hin
V nh Cn
Nguyn Duyn Sn

Phm Huy Tng

Mai Thu Huyn


Nguyn Quang Huy

Nguyn Th Nga
Th Thu Nga
o Th Hoa
Phm Th Mai
Quch nh Li
Trn Vn Qunh
V Th Thu Huyn
Nghim nh Long

V Xun Ngc
Nguyn Th Qunh

L Tun Trng
Nguyn Th Hng

Trn Quc Tun


Nguyn nh Hinh

Trn Th o
Nguyn Th Na
L Gip Vng
Trn Ngc Tun
Nguyn Xun Thanh

Nguyn Kiu Hoa


Trn Trung Thnh
Nguyn Trung Ho
Nguyn Xun Dung

Trn nh Ch
L Xun H
L Duy Chu
Phm Ph An
Nguyn Vn Khang

Phm V Hi
Lu Th Hin
Nguyn Th Hng Vn

Lm Quang Vinh
Cn Vn Sn
Nguyn Th Ho
Phm ng Trung

L Quang Huy
Yn Th Yn Anh
Trn c Nng
Hong Minh Qu
Ng Minh Trang
H nh Hi
L Vn Cng
Hong Bch Lin
Bi Minh t
Nguyn Dng
Dng nh Khnh

Nguyn Tin Tng


Nguyn Bch Ngc
Phm Th Thu Hng

ng Thu Hin
Nguyn Vn T
Nguyn Vn Tun

Nguyn Huy T
Nguyn Th Trng
Nguyn Qunh Giang
Nguyn Ngc H Phng

Nguyn Thanh Hi

Nguyn Th Lan
Nguyn Th Vit
V B Vit
Nguyn Quang Anh

Nguyn Trng Sa

Page 37 of 133

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20101
20101
20122
20101
20122
20101
20122
20122
20122
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20111
20122
20122
20101
20122
20111
20101
20101
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20101
20101
20122
20122
20101
20122
20101
20122
20101
20122
20101
20122
20101
20101
20101
20122
20101
20101
20101
20101
20101
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20101
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20101
20122
20101
20122
20101
20101
20101
20121
20101
20122
20101
20122
20112
20101
20101
20121
20122
20122
20122
20122
20101
20101
20122
20101

110
115
140
140
140
145
145
145
155
160
160
165
165
170
175
175
175
175
180
180
190
190
190
190
190
190
195
195
195
195
195
195
200
200
200
200
200
205
205
205
205
205
205
210
210
210
215
215
215
220
220
225
225
225
230
230
230
230
230
235
235
235
235
235
240
240
240
240
240
245
245
245
245
245
245
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

ang Ngh hc tm thi


ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang b nh ch
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang b nh ch
ang hc
ang Ngh hc tm thi

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

PDTDH

BK2.13

VCNSHVTP K thut thc phm 2-K55

KKTVQL
KKTVQL
PDTDH
KCNHH
PDTDH
KDTVT
KDTVT
KD
PDTDH
VKHVCNNL

PDTDH
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNHH
PDTDH
KCK
KTTD
PDTDH
PDTDH
PDTDH
VKHVCNNL

KCK
KKHVCNVL

KTTD
PDTDH
KDTVT
KKTVQL
KCNHH
PDTDH
KKTVQL
KDTVT
KKTVQL
PDTDH
KCNHH
VKTHNVVLMT

PDTDH
KTTD
KKTVQL
PDTDH
KDTVT
KKHVCNVL

KKTVQL
KKTVQL
PDTDH
KDTVT
KKTVQL
PDTDH
KKTVQL
PDTDH
KKTVQL
VKHVCNNL

KTTD
KCK
KDTVT
KKTVQL
VCKDL
VCNSHVTP

PDTDH
KKTVQL
KKTVQL
KDTVT
KTTD
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KKHVCNVL

KDTVT
KKTVQL
PDTDH
KTTD
KDTVT
KD
PDTDH
PDTDH
KKTVQL
KDTVT
PDTDH
KKTVQL
PDTDH
VVLKT
KCK
KD
KD

K ton-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN2.100
Ha hc-K55
CN2.8
CN- in t-Vin thng 3-K55
in t-Vin thng 01-K55
iu khin v TH3 K55
CN2.5
K thut nhit(CH) K55
BK1.03
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
CN- Ha du-K55
CN2.11
K thut c kh 7-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
BK3.100 K55
BK3.100
CN2.3
K thut nhit(CH) K55
K thut C in t 3-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
KT.06 K55
KT T, truyn thng(CH) K55
K ton-K55
K thut in v Truyn thng-K55
BK3.09
Kinh t cng nghip-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN2.11
Ha hc-K55
K thut ht nhn-K55
BK1.10
Ton-Tin ng dng 2-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN2.100
KT T, truyn thng(CH) K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K ton-K55
Qun tr kinh doanh-K55
BK3.13
CN- in t-Vin thng 1-K55
Kinh t cng nghip-K55
CN2.3
Qun tr kinh doanh-K55
BK1.20
Qun tr kinh doanh-K55
K thut nhit(CH) K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
in t-Vin thng 07-K55
K ton-K55
K thut tu thy-K55
K thut sinh hc-K55
KT.03
Qun tr kinh doanh-K55
Kinh t cng nghip-K55
KT T, truyn thng(CH) K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Qun tr kinh doanh-K55
Qun tr kinh doanh-K55
Kinh t cng nghip-K55
Kinh t cng nghip-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
KT T, truyn thng(CH) K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN2.14
Ton-Tin ng dng 1-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
iu khin v TH6 K55
CN3.3
CN2.5
Kinh t cng nghip-K55
KT T, truyn thng(CH) K55
BK2.09
Kinh t cng nghip-K55
BK2.04
Vt l k thut-K55
CN- C in t 1-K55
iu khin v TH6 K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55

20101147
20103363
20106205
20106173
20109392
20103082
20109603
20109673
20101797
20102060
20109364
20106125
20100188
20106073
20106071
20109998
20109770
20109892
20100578
20101079
20103352
20103020
20109207
20106262
20100971
20106147
20106242
20104741
20106270
20106223
20103310
20103368
20106265
20109329
20106158
20109889
20103231
20104434
20100336
20102540
20106188
20109677
20106059
20104074
20106190
20106191
20103619
20109256
20106208
20109542
20106197
20100588
20106156
20106121
20102462
20109094
20101841
20106174
20100409
20103213
20104629
20106209
20106176
20106051
20102385
20106167
20106216
20106264
20106251
20104070
20106074
20106214
20108027
20102771
20108023
20106042
20109817
20109243
20106154
20106053
20102587
20106252
20101967
20081868
20109183
20106048
20109651

Huy Bng
L Th Thng
Nguyn Th Phng
Nguyn Minh Hong

L Vit Ton
Lng c ng
Nguyn Minh c
Nguyn Ngc Huyn

Hong Tun Long


Nguyn Khnh Qunh

Trn Ph Qu
Nguyn Xun Thnh

Nguyn Cng ch

Phm Vn Oanh
Nguyn Hong Nam

Nguyn Mnh Linh


Trn Th Hng Thm

Phm Th Trang
Ngu nh Sng
Hong Th Anh
Nguyn Vn Thnh

H c Anh
Ch Trung Bch
Dng Xun Trng

Trn Minh Thu


Nguyn Anh Quc

Kim Thanh V
Nguyn Vn Nam
Trn c Thng
Nguyn Th Thanh Vn

Lam Sn
Xun Tin
Giang Trung c
Dng Tin Nam
Hong Mnh Cng
Nguyn Duy Khng

Nguyn Vn Lun

Qu Trng
L Quang Huy
L Xun Vn
Phm Trung Kin
Nguyn Ton Thng

V Hng Cng
Ng Th Diu Linh
Trn Phng Linh
Nguyn Thu Linh

Bin Th Vui
Nguyn c Giang

Phm Hng Qun


Nguyn c Trng
Trng Th Hng Minh

L Trung Sn
Phm Lan Anh
Nguyn Kim Lng

Bi Hu Tng
Nguyn Vn Vit
Nguyn Ph Lng

inh Th Vi Hoa
Nguyn Vn Lm
Vit Linh
Hong L Thu
Phm Mnh Qun

Th Hoa
Phm Trung c
Phm c Trung

L Th Hu
Nguyn Vn Thng
Phm Th Minh Hng

L Th Duyn
Trn H Khi
Vng Minh Phng

Tng Bnh Sn
Phm Th Hng
H Vn Tun
Nguyn Xun Khot

Nguyn nh Sn
Trnh Th Linh Chi

Hong Hu D
Nguyn Th Lan Anh

Trn Vn c
Nguyn Tin Vng

Nguyn Tun Anh

L Vn Nhu
Phm Thnh Ngha
ng Vn Phng

Bi Cng Ton
Thn Vn Minh

Page 38 of 133

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20101
20101
20122
20122
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20122
20101
20121
20121
20121
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20122
20102
20122
20122
20101
20122
20122
20101
20101
20122
20101
20122
20101
20101
20101
20101
20101
20122
20101
20121
20101
20122
20122
20101
20121
20122
20101
20122
20101
20122
20122
20111
20101
20102
20122
20101
20101
20101
20122
20122
20122
20102
20122
20122
20122
20122
20101
20121
20122
20101
20102
20102
20121
20101
20101
20122
20121
20101
20122
20101
20102
20101
20121
20101

250
260
260
260
260
260
265
270
270
270
270
275
280
280
280
280
280
280
285
285
285
290
290
290
295
295
295
295
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
305
305
305
305
310
310
310
310
310
315
315
315
315
320
320
320
325
325
325
325
330
330
335
335
335
340
340
340
340
340
340
340
345
345
345
350
350
350
350
350
355
355
360
360
360
365
365
365
365

ang Ngh hc tm thi


ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang b nh ch
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCK
VVLKT
KDTVT
KDTVT
KD
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
PDTDH
PDTDH
KKTVQL
KKHVCNVL

KD
KDTVT
KDTVT
KD
VKHVCNNL

PDTDH
KCK
PDTDH
KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KDTVT
KD
KDTVT
KD
PDTDH
KKTVQL
KKTVQL
KCNTT
VCNSHVTP

KCK
PDTDH
KSPKT
VCKDL
KKTVQL
KD
VCNSHVTP

PDTDH
KDTVT
PDTDH
KKTVQL
KKTVQL
VKHVCNNL

KKTVQL
PDTDH
KCNTT
KKTVQL
KD
PDTDH
KKHVCNVL

KCK
PDTDH
PDTDH
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KDTVT
KCK
KD
KKTVQL
KCNDMVTT

KCNTT
KD
VKHVCNNL

VCKDL
KCNTT
KD
VCKDL
VCKDL
KCNHH
KCK
KCK
KCK
KD
KCK
KCK
KCNTT
KCNTT
KD
VCNSHVTP
VKHVCNNL

KCNHH
KDTVT
KCK
KDTVT

K thut c kh 6-K55
Vt l k thut-K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
iu khin v TH4 K55
K ton-K55
Kinh t cng nghip-K55
Qun tr kinh doanh-K55
KT.04
BK1.06
Qun tr kinh doanh-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
iu khin v TH6 K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
iu khin v TH6 K55
K thut nhit(CH) K55
BK3.01
K thut c kh 4-K55
BK2.31
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
Kinh t cng nghip-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
iu khin v TH3 K55
in t-Vin thng 09-K55
iu khin v TH6 K55
BK2.100
Kinh t cng nghip-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K thut sinh hc-K55
CN- C in t 2-K55
BK4.02
SPKT CNTT-K55
K thut tu thy-K55
Qun tr kinh doanh-K55
iu khin v TH6 K55
K thut thc phm 1-K55
CN2.1
CN- in t-Vin thng 3-K55
BK1.22
Qun tr kinh doanh-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut nhit(CH) K55
Kinh t cng nghip-K55
BK1.10
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut in 3 K55
BK2.35
Khoa hc v K thut vt liu-K55
CN- C in t 1-K55
BK2.03
BK2.13
K ton-K55
K ton-K55
Qun tr kinh doanh-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut c kh 8-K55
K thut in 2 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
Cng ngh May-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
iu khin v TH5 K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
iu khin v TH2 K55
K thut C kh ng lc 2-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 7-K55
K thut c kh 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
K thut c kh 2-K55
K thut c kh 1-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
iu khin v TH4 K55
K thut thc phm 2-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
K thut ha hc 5-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
K thut c kh 1-K55
in t-Vin thng 08-K55

20100296
20104350
20106065
20106062
20102203
20106160
20106171
20106222
20104589
20100112
20106196
20104061
20106022
20106069
20106075
20106036
20106126
20103287
20100759
20102252
20106063
20106080
20104556
20109638
20102578
20102710
20106045
20101803
20106217
20106221
20109401
20103149
20109043
20104097
20104393
20100808
20106184
20106043
20103025
20109408
20109206
20100592
20106206
20106165
20106263
20106256
20100159
20109526
20106210
20101097
20101593
20104388
20109051
20102483
20101787
20106169
20106218
20106152
20101434
20100941
20102056
20104662
20104026
20109337
20102721
20100957
20109034
20102077
20102131
20100106
20109141
20103043
20100082
20100648
20100114
20109546
20100596
20100676
20101002
20109214
20101866
20103526
20100294
20103425
20109650
20100538
20101860

Phm Cng Hoan

Trn Vn Thi
Nguyn nh Huy

V Vit Hong
Nguyn Hong Thng

Nguyn Th Dung
Phm Huy Hp
Nguyn Quc Trung

Ng Th Bnh
Nguyn Mnh Cng

Nguyn Th Long
Phm c Hong
Nguyn c Dng
Nguyn Vn Kin
Lng Huy Quyt

m Ngc Kin
Huy Thnh
Minh Phng
Nguyn Hong Trung

Nguyn Vit Thnh

Nguyn Vn Ha
V Vn Thnh
V Vit Anh
L Vn Duy
Nguyn c V
Nguyn Trng Nhn

D Mnh Thng
Nguyn Quang Long

Nguyn Hi Thanh
Nguyn Xun Trng

Bi c Trng
V Anh Hong
L Vn Li
Phng Diu Thu
Nguyn Thu Giang

Trnh Anh Tun


Vng Ngc Khnh

Trn Hng Sn
Nguyn Th Vn Anh

L Anh Tun
Phm Tun Anh
Nguyn Mai Sn
Nguyn Diu Phng

Nguyn Th Thu H

on Vn Huy
Nguyn Vit Khi
Phm Tr Dng
Nguyn Hi Ninh
Nguyn Vn Quang

Nguyn Phan Anh

Tn Lng Ha
Nguyn Th Ngc
ng Thanh Ngc
Nguyn Minh Tng

Phm Tm Linh
Nguyn Thu Hin
H Thu Thu
Bi Vit c
Nguyn Huy Giang

Nguyn Vn Nam

Bi Ngc Quyt
Nguyn Mnh Cng

Hong Trung Dng


ng Trng Ngha
Nguyn Vn Phc

ng Trng Ti
Nguyn Vn Hng

Phm Th Sen
Trn Quang Tn
Dng nh Cng

Nguyn Vn Khanh
Lng Vn Chung
Nguyn nh Chin

Trn Vn Thi
Nguyn Trung Cng

ng Khc Cng

Trn Hong Sn
Trn Vn Thin
Bi Vn Cng
Bi Vn Chin
Nguyn Th Mnh

Lm Vit Chuyn
Nguyn Vn Hiu

Ngc T
Phng Vn Thnh

L Minh Quang
Nguyn Danh Mnh

Page 39 of 133

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20101
20101
20121
20121
20101
20121
20122
20122
20101
20101
20122
20101
20122
20121
20122
20121
20121
20101
20101
20101
20122
20121
20101
20101
20101
20101
20122
20101
20122
20122
20101
20122
20102
20101
20101
20111
20122
20121
20121
20101
20102
20101
20122
20122
20121
20122
20101
20102
20121
20101
20101
20102
20101
20101
20101
20121
20122
20121
20101
20101
20122
20101
20101
20122
20122
20111
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20121
20111
20122
20101
20122
20122
20122

370
370
375
375
380
380
380
380
385
390
390
395
400
400
400
400
400
400
405
405
410
410
410
410
410
410
410
410
420
425
440
440
445
445
460
480
480
485
485
485
505
505
510
520
520
525
540
560
605
610
645
645
655
660
665
690
700
725
20
25
95
100
105
110
120
120
120
120
130
135
135
135
140
140
140
140
145
145
145
145
150
150
155
155
155
160
160

ang Ngh hc tm thi


ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang b nh ch
ang b nh ch
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KD
VVLKT
VCNSHVTP

KD
KCNHH
VCKDL
KCNHH
KCK
KKTVQL
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCNTT
KCK
VCKDL
KDTVT
KDTVT
VKHVCNNL

KTTD
KCK
KCK
KCK
KD
KCNHH
KD
VCNSHVTP

KCNHH
KD
VCKDL
KDTVT
KD
KCK
KCK
KCK
VCKDL
VCKDL
KCK
VCKDL
KTTD
KKHVCNVL
VKHVCNNL

KD
KDTVT
VCKDL
KCNHH
KKHVCNVL

KCK
KCK
VCKDL
KCK
KD
KCNDMVTT

KTTD
KD
KD
KDTVT
VKHVCNMT

KD
VCKDL
VCKDL
KCK
KCK
KKHVCNVL

KCK
KTTD
KDTVT
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KCNTT
KD
KD
KCNHH
KCNHH
KDTVT
KKHVCNVL

KKTVQL
KCK
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNHH
VKHVCNNL

KCNTT
KCNTT
KDTVT

iu khin v TH1 K55


Vt l k thut-K55
K thut sinh hc-K55
iu khin v TH2 K55
Ha hc-K55
K thut hng khng-K55
Ha hc-K55
K thut c kh 7-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut thc phm 2-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K thut c kh 2-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
in t-Vin thng 02-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
K thut c kh 5-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
iu khin v TH4 K55
K thut in v Truyn thng-K55
K thut in 2 K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- Ha du-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 5-K55
K thut c kh 8-K55
K thut hng khng-K55
K thut hng khng-K55
K thut c kh 7-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
in t-Vin thng 02-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
Ha hc-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 1-K55
K thut tu thy-K55
K thut c kh 8-K55
iu khin v TH4 K55
Cng ngh May-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
K thut in 3 K55
K thut in 3 K55
in t-Vin thng 02-K55
K thut mi trng 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 7-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut c kh 3-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 2-K55
K thut c kh 4-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
iu khin v TH1 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
Ha hc-K55
Ha hc-K55
in t-Vin thng 03-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Kinh t cng nghip-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
in t-Vin thng 03-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
in t-Vin thng 04-K55
K thut in v Truyn thng-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
in t-Vin thng 01-K55

20101264
20104438
20103691
20102271
20103288
20100039
20103695
20100256
20104713
20103170
20109737
20109302
20100240
20100043
20102099
20102608
20100919
20102589
20102819
20106003
20109018
20101283
20103302
20102731
20109739
20109719
20109395
20109175
20109928
20109215
20100100
20100441
20100711
20100119
20100776
20100815
20100182
20101289
20104380
20100122
20109335
20102703
20109155
20103533
20104123
20100153
20100346
20100273
20100396
20102580
20104401
20101690
20102553
20101791
20104845
20103701
20109285
20100169
20100080
20100558
20100636
20104046
20100622
20101104
20101621
20100655
20100083
20090775
20100383
20100223
20109467
20101740
20109663
20103276
20103265
20101737
20104096
20104700
20109020
20101430
20109613
20101511
20103345
20100439
20109532
20109557
20101487

Bi Phm Ch Dng

V Tin Huy
Nguyn Hu Anh
Phm Vn Thun
L Th Phng
V Tun Anh
Hong Tun Anh
Phm Vn Ho
Phm c Huy
L nh Huynh
L Vnh Trng
inh Vn Kin
Xun Hi
Nguyn Trng nh
Nguyn Ngc Sn
Nguyn nh Chin
Nguyn Quc c

V Ngc Vng
Nguyn Vit Ph
ng Trng c
Nguyn Vn H
Nguyn Tin Dng

V Cng Quyn
inh Vit Sn
Trn Quc Trng

Nguyn Vn Linh
Phan Vn Ton
Dng Thanh Quang

Nguyn Vn Thnh

inh Vn Chin
Phan nh Ca
ng Quang Lng

Vn Thc
Nguyn Vit Cng

Ng Xun Trng
Nguyn c Tuyn

Trn Hi ng
Nguyn Vn Dng
Phm Quang c

V Mnh Cng
Nguyn Th Nam
Nguyn Ngc Nam
Nguyn Tin Thnh

Nguyn c Anh
Nguyn Vn Xuyn
Nguyn Tin Dng

Quch Vn Huy
Nguyn Trung Hiu

ng Duy Kin
Nguyn Trng V
Th Nguyn
L Hu Hng
Phan c Vit
Phm Cng Lnh
Nguyn Tun Minh
Dng Th Hng Mai

Trn Ngc Huy


Nguyn Quang o

Anh Chin
Trn Vn Quy
L Vn Thnh
ng c Hi
Phm Ngc Tn
Nguyn Tun Anh
Nguyn Thanh Huy

Khng Vn Thng
Nguyn Quyt Chin

Chu Minh c
Nguyn Gia Khnh

Trn Vn c
Nguyn Minh Vng

L Vn Kin
Phm Hu Chnh
Ng Quc Oai
Nguyn Tin Ngc

Trung Kin
Nguyn c Thnh

Nguyn Thu Hin


Trn Vn Hi
V nh c
L Quc Khi
Lng Trung Hiu
Nguyn Cao Thng

Bi Vn Luyn
Nguyn Th Duyt

Bi Hu Lm
V Vn Hi

Page 40 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20101
20101
20122
20101
20101
20122
20112
20111
20122
20122
20101
20101
20122
20112
20122
20122
20121
20111
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20101
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20111
20112
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20101
20112
20122
20122
20101
20122
20122
20112
20122
20101
20122
20101
20101
20101
20112
20122
20112
20122
20122
20122
20111
20121
20101
20101
20122
20122

160
160
160
160
160
165
165
170
170
170
170
170
175
175
175
175
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
195
195
195
195
195
195
195
195
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCK
VCKDL
KKTVQL
VCKDL
KDTVT
KDTVT
KD
KCNTT
VKTHNVVLMT

KDTVT
VKHVCNNL

KCK
KCK
VCKDL
KCK
KCK
KCNDMVTT

KCK
VVLKT
KDTVT
KD
KCNTT
KCNTT
KCK
KCK
KCK
KKHVCNVL

KCK
KTTD
KD
KD
VKTHNVVLMT
VKTHNVVLMT

KKTVQL
KD
KCNTT
KSPKT
KCNTT
KD
KD
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KKHVCNVL

KCK
KTTD
KCK
VKHVCNNL

KCK
KKHVCNVL

VCKDL
VCKDL
KCK
KCNHH
KD
KD
KKHVCNVL

KDTVT
KDTVT
KD
KCNTT
KCNHH
VCKDL
KTTD
KCK
KCNHH
KCNHH
KD
KKTVQL
KTTD
KTTD
KCK
KD
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCNHH
KCK
KCK
VCKDL
VKHVCNNL
VKHVCNNL

KCK
KCK
KCK
KDTVT
KCNTT
KCNTT

K thut c kh 7-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut tu thy-K55
in t-Vin thng 07-K55
in t-Vin thng 08-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K thut ht nhn-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
K thut c kh 7-K55
K thut c kh 6-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut c kh 2-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
Cng ngh May-K55
CN- C in t 1-K55
Vt l k thut-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 2-K55
K thut c kh 3-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut c kh 6-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
iu khin v TH5 K55
in 04-K55
K thut ht nhn-K55
K thut ht nhn-K55
Kinh t cng nghip-K55
iu khin v TH2 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
SPKT in t-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
iu khin v TH3 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
Ha hc-K55
in t-Vin thng 04-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut c kh 5-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
K thut c kh 1-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
K thut c kh 5-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut c kh 5-K55
K thut ha hc 6-K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH2 K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
in t-Vin thng 01-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
CN- Ha du-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
K thut c kh 4-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut ha hc 1-K55
iu khin v TH6 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut in 2 K55
K thut thc phm 2-K55
K thut sinh hc-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 2-K55
K thut hng khng-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
Cng ngh thng tin 4 K55

20100030
20100609
20104718
20100199
20101191
20102650
20109336
20109265
20104372
20109877
20092534
20100667
20100986
20100989
20100813
20106013
20104004
20109101
20104314
20109352
20109938
20102117
20109260
20100195
20100002
20100350
20104121
20100566
20101075
20101851
20101786
20104333
20104336
20104674
20102402
20104834
20104101
20109220
20102742
20109529
20103754
20102367
20109381
20104108
20100249
20101441
20093251
20100390
20100593
20104003
20100252
20100898
20100560
20103460
20102662
20102050
20104053
20104841
20109357
20109510
20104835
20109738
20100246
20102723
20100130
20103300
20103108
20101356
20104772
20101131
20101767
20109852
20101298
20103354
20103495
20103012
20100107
20100115
20100025
20100149
20100541
20106006
20109007
20109017
20109249
20101932
20102615

Phm c Anh
L Vn Ti
Nguyn Khnh Hng

Nguyn Ngc ng

Phm Vn Cng
D Trn Hiu
Nguyn Vn Nam
Nguyn Vn Hnh

Vi Chin Thng
i Vn Thnh
Nguyn Ton Thng

Nguyn Vn Thi
Nguyn Khc V
Nguyn Vn Thng
Nguyn Minh Tuyn
Nguyn Bo Trung
Nguyn Th Vn Anh

Nguyn Vn Nam
Nguyn Vn Dng
Trn Ngc Quang

Phm Vn t
Nguyn nh Ti
Tng Vn Ho
Phan Vn
L Trung Hiu
Nguyn Vn Hunh

Bi Tun Vinh
Nguyn Vn Quyt

Nam Anh
Nguyn Vn Mu
Phan Trn Linh
ng Thanh Long
Nguyn Vn Ninh
Nguyn Tin Dng
Nguyn Xun Trng

Phan Minh Tn
Trn Th Hoi Thng

Ng Vn Cng
Trn Thanh Hiu Tho

Trn Vn Huy
Trn L Anh
H Quang Trung
Nghim nh Thi

Bi Vn Tnh
Trn Vit Hi
V Th Giang
Lu Vn Vit
Nguyn Nh Khoa
Nguyn Minh Sn

Lng Vit Anh


V Kim Hi
L Ngc nh
Mnh Quyn
L Tin Lc
o Huy Hong
ng Th Quyn
Nguyn Trung Hiu

Phm Vn Thnh
Nguyn Tin Hng Qun

Tng Minh Tm
Trn Anh Dng
T B Trng
Nguyn Thanh Hi
ng Quang Hng Qun

L Ngc Duy
Lng Xun Quyn

Hong Xun Hi
Nguyn Tin t
Bi Quang Thng
Trnh Vn Bng
Nguyn Nht L
inh Vn Mi
Nguyn Th D
Nguyn Vn Thoan

V Hoi Nam
Phm Vn An
Hong L Cng
Nguyn Vn Cng
Nguyn Hong Anh

Nguyn Hu Dng
Nguyn nh Quang

Nguyn Ngc Huy

Hong Vn Bng
Nguyn nh ng

Phan nh ng
on i Ngha
on Anh Dng

Page 41 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20122
20101
20122
20121
20122
20101
20101
20112
20122
20122
20091
20122
20121
20112
20122
20121
20101
20121
20101
20121
20112
20122
20112
20122
20122
20122
20111
20122
20101
20122
20101
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20121
20122
20121
20112
20112
20112
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20101
20101
20122
20122
20101
20122
20122
20112
20122
20101
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20111
20122
20122
20122
20101
20101
20122
20122
20122
20101
20101
20122
20122
20121
20122
20122
20122

210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCK
KD
KDTVT
VCNSHVTP

KCK
VCKDL
VCKDL
KDTVT
KD
VCKDL
KCNHH
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KD
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KD
VCKDL
VCNSHVTP

KD
KCNTT
KD
KD
KCNHH
KCK
KCK
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KD
KDTVT
KDTVT
KD
KCNTT
KCK
KCK
KCK
KTTD
KCK
KCK
KCK
KCNTT
VCNSHVTP

KCNHH
KDTVT
VCNSHVTP

KD
KDTVT
KD
KD
KCNTT
KCNHH
KCK
KCNHH
VCNSHVTP
VCNSHVTP

VCKDL
KCK
KTTD
KCNTT
KDTVT
VKHVCNNL

KD
KD
KD
KD
KDTVT
VCNSHVTP

KD
KD
KCNHH
KCK
KD
KCK
VCKDL
VCKDL
KD
KDTVT
KCK
KCNHH
KTTD

K thut C in t 1-K55
iu khin v TH3 K55
in t-Vin thng 09-K55
K thut sinh hc-K55
K thut c kh 6-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut hng khng-K55
in t-Vin thng 05-K55
iu khin v TH4 K55
K thut tu thy-K55
K thut ha hc 6-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
iu khin v TH4 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
K thut sinh hc-K55
iu khin v TH4 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
iu khin v TH2 K55
iu khin v TH5 K55
Ha hc-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 4-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
in t-Vin thng 08-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
iu khin v TH3 K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
in t-Vin thng 06-K55
iu khin v TH3 K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K thut c kh 7-K55
K thut c kh 7-K55
K thut c kh 5-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 8-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
K thut thc phm 1-K55
K thut in v Truyn thng-K55
in t-Vin thng 07-K55
K thut thc phm 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
iu khin v TH5 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
CN- Ha du-K55
K thut C in t 3-K55
Ha hc-K55
K thut sinh hc-K55
K thut sinh hc-K55
K thut hng khng-K55
K thut C in t 3-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
iu khin v TH1 K55
iu khin v TH1 K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
iu khin v TH3 K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
K thut sinh hc-K55
iu khin v TH5 K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- Ha du-K55
K thut c kh 1-K55
iu khin v TH5 K55
K thut c kh 7-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
iu khin v TH4 K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut c kh 5-K55
K thut ha hc 1-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55

20100895
20102121
20102335
20103191
20100611
20100463
20100681
20101187
20102754
20100983
20103016
20109368
20101583
20101867
20101202
20101466
20109512
20109245
20109230
20109036
20103344
20102805
20104838
20102815
20102029
20103371
20100726
20100765
20109254
20109540
20102618
20101307
20101498
20109441
20109311
20101541
20109914
20102331
20102101
20109353
20100128
20100929
20100760
20102026
20100302
20100730
20100503
20109369
20103685
20103406
20102349
20103516
20108016
20109992
20102064
20109525
20102749
20109706
20100865
20103139
20103469
20103474
20100798
20100802
20102739
20101095
20101655
20100973
20102153
20101757
20109444
20102446
20109976
20103571
20102765
20109947
20109726
20100116
20101557
20100649
20100425
20100507
20101291
20102152
20100321
20103070
20102567

Ng Tr An
Nguyn Vn Tm
Lu Mnh Ton
Nguyn Vn Khang

Vn Tc
Trn Vn Minh
V Duy Thnh
Nguyn Vn Cng

Trn Th Thoan
Phm B Tng
m Th Anh
Phm Hng Sn
Trn Huy Hong
Nguyn Tin Mnh

Bi Mnh Cng
Cao Vn Hi
V Trng Trung
Hong Vn o
Phm Vn Duy
o Duy Khnh
L Duy Thng
Nguyn Quc Trng

Phm Mnh Dng

Hong S Tuyn
Trn Vn Qung
Dng nh Tip
c Tnh
Phan Vn Trung
Nguyn Vn c
Nguyn Trung Hiu

Nguyn Ch Dng
Nguyn Thi Dng

Nguyn Thanh Hin

Nguyn Cng Ha

ng Duy Long
Nguyn Vn Hip

Phm Khc Huy


nh Ton
Nguyn Thanh Sn

Trn Th Quang
Cao Vn Duy
Trn Hu Hng
Nguyn Nh Trung

Bi Vn Qung
m Vn Hon
Bi Mnh Ton
V Xun Ni
H Xun Ti
Hong Vn Tng
Nguyn Anh Tun
ng Th Qunh Trang

L Thin Cng
Phm Huy Hong
V Dng Anh Hng

Nguyn Vn Qu
Hong Vn Trng
Phm Ton Thng

L Vn Chng
L c Vit
Vng Quang Hon

L B Thnh
L Vn Thng
Nguyn Ngc Tun

Nguyn Vn Tun

Bi Vn Thi
Nguyn Huy Anh
Phm Vn Hng
Trn Minh Tin
Vn Thnh
Nguyn Tin Lm
Hong Trng T

Trn Ngc Tun


o Vn Cng
Nguyn Ngc Tn
Nguyn Cng Trung

Phm Hng Hi
Phan Ch Nhn
Nguyn Vn Cng

Hong Xun Ho
Nguyn Vn Tho

Tun Long
Nguyn Hng Phi

Phm Vn Dng
ng Trung Thnh

C Khnh Ha
on c Dng
Nguyn Trng Vinh

Page 42 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20122
20122
20101
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20111
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20121
20122
20101
20121
20122
20111
20121
20111
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20121
20101
20112
20101
20122
20112
20101
20122
20122
20122
20101
20101
20112
20122
20112
20101
20112
20122
20122
20122
20101
20101
20101
20122
20101
20122
20122
20112
20122
20101
20101
20122
20101
20122
20112
20112
20112
20122
20101
20101

235
235
235
235
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCNTT
KD
KD
KCNTT
KD
KD
KDTVT
KD
KCNTT
KD
KD
KCNTT
KCK
VKHVCNNL

KCNHH
VCNSHVTP

KCK
KD
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KD
KCNHH
KCNHH
KDTVT
KCK
KKHVCNVL

KCK
KCK
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KCNTT
VKHVCNMT

KD
VCKDL
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KCNHH
VCNSHVTP
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCK
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KCNHH
KD
KD
VCKDL
VVLKT
KD
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KD
VKTHNVVLMT
VKTHNVVLMT

KCK
KCK
KCK
KCK
KCNDMVTT

KCK
KTTD
KD
KCNTT
KD
KCNTT
KDTVT
KD
KCNTT
VKTHNVVLMT

KCNTT
KCK
VKHVCNNL

KD
KKTVQL
KTTD
KCK

CN- Cng ngh thng tin 1-K55


iu khin v TH4 K55
K thut in 1 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
K thut in 2 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut c kh 8-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut thc phm 1-K55
CN- C in t 1-K55
iu khin v TH1 K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
in t-Vin thng 02-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K thut in 1 K55
Ha hc-K55
Ha hc-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
K thut c kh 3-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 7-K55
K thut c kh 2-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut ha hc 4-K55
in t-Vin thng 08-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K thut mi trng 2-K55
iu khin v TH3 K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
CN- Ha du-K55
K thut sinh hc-K55
K thut sinh hc-K55
K thut sinh hc-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 2-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 5-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut ha hc 6-K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH5 K55
K thut C kh ng lc 2-K55
Vt l k thut-K55
K thut in 2 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
iu khin v TH1 K55
K thut ht nhn-K55
K thut ht nhn-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 2-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 8-K55
Cng ngh May-K55
K thut c kh 2-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
K thut in 1 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
K thut in 1 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
in t-Vin thng 10-K55
iu khin v TH4 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K thut ht nhn-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut c kh 7-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
iu khin v TH4 K55
Kinh t cng nghip-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55

20109469
20102362
20101493
20102720
20102191
20109545
20109520
20109479
20104831
20109524
20109488
20102202
20100127
20100788
20103357
20103275
20109191
20101385
20109468
20102087
20109279
20101092
20103594
20103771
20109983
20100044
20104072
20100310
20100435
20100513
20103382
20103443
20103544
20102576
20109417
20104562
20109388
20103632
20102694
20109186
20109246
20104839
20101549
20102793
20109813
20103323
20103031
20103123
20100763
20100137
20100640
20100747
20103134
20103459
20101977
20102078
20100565
20106243
20101364
20101898
20109308
20102612
20101453
20104370
20104369
20100179
20100197
20100881
20100896
20104075
20100537
20102509
20101599
20102206
20101827
20102757
20101731
20101876
20109511
20104358
20102114
20100419
20100410
20102312
20104655
20102474
20109093

Nguyn Hi Phong
Nguyn Quang Trng

Nguyn Vn Hn
Nguyn Minh Phc

Trn Th Thi
Phm Ngc Linh
Nguyn Vn Long
Nguyn Don Cng

Phm Xun Sn
ng nh Thin
Phng Ngc c
Nguyn Vn Thn

Bi Quang Duy
L Anh Tun
Nguyn Th Thm
Nguyn Hng Phn N

Bi Trn Huynh
V Huy ng
L Minh Hip
H Ngc Sn
Lu Minh Hng
Nguyn c Tun Anh

Lng Vn Vinh
V Vn Nht
Nguyn Vn ng

Nguyn Cng n
Nguyn Thi Kin
Nguyn Ngc Hong

L Thnh Lun
Ng Hong Phong

inh Quc Ton


Chu Vn Dng
Ng Quang Tun
Kiu c V
Nguyn Thanh Tng

L Tng Bch
L S Thng
Trn Anh c
Nguyn Xun Lc

V Mnh Ton
Phng Vn ip
L Tun Anh
V Trng Hinh
ThLok PiSey
L Tun Anh
Nguyn c Tm

Phng Tun Anh


L Trung Hiu
Nguyn Tun Trung

Nguyn Vn Duy
Nguyn Trung Thnh

L Ti
Trnh Khnh Ho
Nguyn Phi Long
Hu Phi
Hong Duy Sinh
Nguyn Tin Quyt

Nguyn Anh c
Trn Quyt t
Phm Vn Minh
Cao Vit Linh
Trn Huy Cng
Nguyn Mnh H
V nh Sn
u Vn Loan
Nguyn Tin t
Nguyn Vn ng

Mai Vn V
Thi Tun Anh
Nguyn Th Mai
Hong Anh Quang

V Sn Tng
Trn Vn Hun
Chu Vn Thng
Nguyn Lu Lun

L Xun Thng
Nguyn Hng Khi

Phm c Ming
Nguyn nh V
o Xun T
Dng B S
Trn Ngc Linh
Hong Tin Lng
Nguyn Vn Tin
Nguyn Th Linh Nhm

Lng Vn Tng
Vn T

Page 43 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20101
20112
20122
20122
20122
20112
20122
20101
20122
20122
20101
20121
20112
20112
20122
20101
20112
20122
20122
20122
20101
20122
20101
20121
20111
20111
20111
20122
20112
20122
20122
20122
20101
20122
20112
20122
20122
20101
20122
20121
20101
20122
20122
20121
20101
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20112
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20101
20122
20112
20122
20101
20112
20122
20122
20122
20101
20101
20112
20101
20112
20121
20122
20121
20101
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20112
20111
20122

260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
284
285
285
285
285
285
285

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCNTT
KCK
KD
KD
KCNTT
KCNHH
KCNHH
VCNSHVTP
KKHVCNVL

KD
KCK
KCNHH
KCNTT
KD
KCNTT
KD
KCNTT
KCNTT
KCK
KD
KCNTT
KD
KD
KCNTT
VCKDL
KCNHH
KDTVT
KD
KSPKT
KD
KCNTT
KCNHH
KCNHH
KD
KD
KCNTT
KD
KCNHH
VKHVCNNL

KCK
KDTVT
KTTD
KD
VKHVCNNL
VKHVCNNL

KCNHH
KCK
KCK
VCKDL
KCNHH
KCNHH
VCKDL
KD
KD
VKTHNVVLMT

KD
KD
KCNHH
KCNHH
VCNSHVTP

KCK
VKHVCNNL

KCK
KD
KCNTT
VCKDL
KDTVT
KCNTT
KCNHH
KD
KDTVT
VKTHNVVLMT

KKHVCNVL

VCKDL
VCKDL
KCK
KCK
KD
KSPKT
KCK
KCK
KDTVT
KCNHH
KDTVT
KCNHH
VKTHNVVLMT

KDTVT

Cng ngh thng tin 3 K55


CN- C in t 2-K55
iu khin v TH3 K55
iu khin v TH6 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
Ha hc-K55
Ha hc-K55
K thut sinh hc-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
iu khin v TH4 K55
K thut c kh 8-K55
K thut ha hc 3-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
iu khin v TH4 K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
K thut in 3 K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
K thut c kh 2-K55
iu khin v TH4 K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
iu khin v TH6 K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut ha hc 1-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
iu khin v TH6 K55
SPKT in-K55
iu khin v TH4 K55
Cng ngh thng tin &TT 1-K55
K thut in v Truyn thng-K55
K thut ha hc 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
iu khin v TH5 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut in 1 K55
Ha hc-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
K thut c kh 2-K55
in t-Vin thng 07-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
iu khin v TH4 K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
Ha hc-K55
K thut c kh 5-K55
K thut c kh 7-K55
K thut tu thy-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
iu khin v TH5 K55
iu khin v TH2 K55
K thut ht nhn-K55
iu khin v TH4 K55
iu khin v TH4 K55
K thut ha hc 6-K55
K thut in v Truyn thng-K55
K thut thc phm 2-K55
K thut c kh 4-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
CN- C in t 1-K55
iu khin v TH2 K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
in t-Vin thng 09-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
CN- Ha du-K55
K thut in 1 K55
in t-Vin thng 07-K55
K thut ht nhn-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut tu thy-K55
K thut c kh 5-K55
K thut c kh 5-K55
iu khin v TH1 K55
SPKT CNTT-K55
K thut c kh 4-K55
K thut c kh 3-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
K thut ha hc 1-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ht nhn-K55
in t-Vin thng 02-K55

20101692
20109122
20102166
20102488
20109929
20103762
20103201
20103558
20104104
20102212
20100691
20103255
20102111
20101800
20109486
20102346
20109348
20101968
20100737
20102761
20109452
20101905
20109931
20101292
20100466
20103150
20109242
20102575
20104073
20101517
20101743
20103221
20103324
20109453
20102376
20102652
20102799
20103088
20100034
20100551
20101013
20101198
20101527
20100903
20100944
20103383
20100276
20100654
20100927
20103227
20103100
20100900
20101654
20102551
20104310
20102218
20102317
20103416
20103650
20103117
20100779
20100861
20109009
20101723
20109209
20109145
20102797
20109908
20109702
20102601
20102722
20104349
20104390
20100016
20100695
20100266
20100535
20101576
20104125
20100698
20100847
20109621
20103256
20109668
20103206
20104306
20102643

Trng Hu
on Gia Ph
Nguyn Vn Thnh
Nguyn Thanh Tng

Trn Hu Vn
L Thi Hnh
on Danh Khng
Nguyn Ngc Khnh

ng Vn Tin
L Tt Thng
Bi Vn Thun
Trn Ngc Nam
Trn Minh Sn
Lng Hu Long
Bi Trng Phong
Ph Clin Tn
Trnh Xun Phng

Nguyn nh Nhu
Nguyn Huy Ton
Nguyn Hu Ton

Trnh Th Hng
Gip Vn Nam
Chu i Phong
Phng Vn Dng
Hong Nam
V Ngc Hong
Phm Quang Dng

inh Vn V
Nguyn Vn K
Nguyn Trung Hiu

Phm Trung Kin


V Th Thu Linh
Nguyn Dng Tn

Dng Trung Kin


Nguyn Quang Trung

Nguyn Huy Hiu


Sounthone ChanhthalaSy

Bi Vn c
Trn Hong Anh
Trn Xun Qung
Gip Phm Xun Hong

Lu Vn Cng
Trn Trung Hiu
V Th Bnh
V Hu Nhm
Nguyn Vn Ton
Nguyn Vn Hiu

Bi Hu Thng
Nguyn Vn Hong

Nguyn Hu Lc
Nguyn Vit H
L Quang Bng
Phm Mnh Hng
Nguyn Quang Vit

Li Hp Cnh
Nguyn Vn Thng

Trnh Vn Tin
Hong Xun Tng

Thn Th Hnh
Trn Th Thy Hng

V Xun Trng
Nguyn Trng Vin

Nguyn Vn Chung

inh Vit Khoa


Nguyn Vn Bo
o Vn V
Uon HeyPuThea
Nguyn Vn Quang
Nguyn Xun Hng Anh

Nguyn Tun Anh

L Anh Quang
Nguyn Huy Thi
Trnh Hng Phong

Hong Quc Anh


Quang Thu
Nguyn Vn Hin
Bi Quang Quang
Nguyn Duy Hong

Phm nh Nht
V Vn Thy
Phan Anh T
ng Ngc Khim
Nguyn Vn Nm

V Vn Cng
Nguyn Lm
Trn Tun Anh
H Nguyn Thanh Hi

Page 44 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20122
20101
20101
20121
20101
20101
20101
20111
20122
20122
20101
20121
20101
20122
20122
20101
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20101
20121
20111
20112
20121
20122
20101
20122
20101
20121
20122
20122
20122
20101
20121
20111
20101
20101
20101
20112
20101
20121
20112
20112
20122
20112
20101
20122
20122
20122
20101
20101
20122
20112
20122
20122
20112
20101
20101
20122
20101
20101
20101
20112
20121
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20112
20101
20112
20101
20101
20111
20101
20102
20101
20101
20101
20101
20122
20102

285
285
285
285
285
285
285
285
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCK
VCKDL
KCK
KCK
KCK
KCNTT
KSPKT
KDTVT
KKTVQL
KKTVQL
KDTVT
VKHVCNNL
VKHVCNNL

KSPKT
KCNHH
KCNHH
VKHVCNMT

KD
VCKDL
KCNHH
KD
KD
KKTVQL
KSPKT
VKTHNVVLMT

KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KCNTT
VCKDL
VCKDL
KD
KD
KCK
KD
KCK
KCK
KCNHH
KKTVQL
KCK
KCK
KD
VKTHNVVLMT

VCKDL
KKTVQL
KCNTT
KDTVT
VKHVCNNL

KCNTT
KD
KCNTT
VCKDL
KCNHH
KCK
KCK
VCKDL
VKHVCNNL

KCK
KDTVT
KCK
KCK
KCK
KCK
KDTVT
VKTHNVVLMT

KDTVT
VCKDL
KCNTT
KCNHH
KKTVQL
KCNTT
KD
KCK
KD
KD
KCNTT
VCKDL
KD
KD
KD
VCNSHVTP

KDTVT
KDTVT
KDTVT
KTTD

CN- Cng ngh ch to my-K55


K thut C kh ng lc 1-K55
CN- C in t 2-K55
CN- C in t 2-K55
K thut C in t 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
SPKT in t-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
Kinh t cng nghip-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
SPKT in t-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut mi trng 2-K55
iu khin v TH4 K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
CN- Ha du-K55
iu khin v TH3 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
K ton-K55
SPKT c kh-K55
K thut ht nhn-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 2-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 6-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
K thut hng khng-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
iu khin v TH4 K55
iu khin v TH4 K55
K thut C in t 1-K55
iu khin v TH4 K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut c kh 6-K55
K thut ha hc 1-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut c kh 7-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut in 3 K55
K thut ht nhn-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K thut tu thy-K55
Ha hc-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut c kh 7-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
K thut c kh 8-K55
in t-Vin thng 09-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 4-K55
K thut c kh 8-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
K thut ht nhn-K55
in t-Vin thng 04-K55
K thut hng khng-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut in v Truyn thng-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut in 2 K55
CN- C in t 1-K55
iu khin v TH1 K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
iu khin v TH3 K55
iu khin v TH3 K55
iu khin v TH4 K55
K thut sinh hc-K55
in t-Vin thng 06-K55
in t-Vin thng 03-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55

20109067
20100242
20109021
20109078
20101156
20109355
20104054
20109263
20104792
20104510
20108004
20100492
20100916
20104128
20103125
20103733
20103612
20102307
20109098
20109775
20102005
20109656
20104726
20104122
20104454
20100221
20100499
20100945
20100744
20100775
20101588
20100810
20100657
20101273
20101427
20100156
20102781
20109115
20100717
20103186
20104802
20100875
20109008
20101611
20104375
20100867
20104710
20109594
20109370
20100563
20102301
20109680
20109552
20100138
20103507
20109074
20100158
20100033
20100092
20100018
20102607
20100110
20100309
20100879
20100756
20109321
20104355
20101531
20100414
20101007
20103277
20104626
20101881
20101661
20109083
20101484
20109316
20109413
20109073
20102133
20102181
20102791
20103087
20101206
20101463
20109236
20101435

Trng L Thanh
Nguyn nh Hi
Lng Minh Hiu
Trn Xun Trng

Trn Ngc Chu


Nguyn Anh Qun

Thi Ngc Hiu


Trn Nh Hi
Vn Trong
Bi Mnh Cng
L Th Thuyn M
Thch Minh Ngc

Ng Hunh c
o Duy Tc
Ng Vn Hiu
Nguyn Lng Bng

Cao Th T Qunh

L Thin Tin
Nguyn An Anh
Bi Kim Khng
Trn Xun Phng

L S Nhm
Vi Thnh Kin
Phm Ngc Vng

o Vn Thn
Trn c
Phng Duy Nht
L Duy Nhn
Nguyn Phi Tn
Lng Xun Trng

Trn c Honh
Trng Vn Tun

L Vn Thng
Lm Vit Dng
Trn Minh c
Phm Quang Dng

Nguyn Bo Vit
Phm Tun Anh
Nguyn Vn Tin
Trnh Th Hng
Trn Thanh Tng

Nguyn Vn Vui
M Vn Chin
Lu Vn Huy
Nguyn c Thnh

Phm nh Vit
Nguyn Lng Hun

Tng Bo Trung
Trng Vn Ti
Nguyn Quyt
Trn Chnh Thc
Nguyn Ngc Sn

o Vn Lc
Nguyn Vn Duy
L Ngc Dng
Trnh Vn Tin
Phm Tin Dng
Thiu Tun Anh
Nguyn Vn Chung

L Hong Anh
Dng Cng Bin

L Vn Cng
Nguyn Khnh Hong

Hong V
inh Vn Trng
Nguyn Th Tho Mai

Trn Tin
L Th Hin
Nguyn ng Linh

inh Vn Yn
Nguyn Th Oanh
Phm Th Phng Thu

L B Minh
Trnh Vit Hng
Trn Anh Tun
Phm Hong Hi
Nguyn nh Lc
Dng Sn Tng
Nguyn c Tin

Bi Quang Tn
Mai Vn Thi
Hong Ngh
Nguyn ng Hi ng

ng Mnh Cng
Nguyn Thanh Ho

L Tin Dng
Nguyn Huy Giang

Page 45 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20101
20121
20101
20121
20122
20101
20102
20112
20101
20112
20101
20102
20101
20112
20101
20101
20102
20112
20112
20101
20101
20102
20101
20122
20122
20101
20112
20101
20122
20101
20101
20122
20112
20122
20101
20101
20101
20112
20112
20102
20122
20122
20101
20112
20101
20101
20101
20101
20122
20101
20101
20112
20101
20101
20111
20101
20101
20101
20102
20121
20101
20122
20101
20122
20112
20101
20112
20122
20101
20112
20102
20101
20111
20101
20101
20101
20122
20121
20112
20122
20101
20111
20121
20112
20101
20121
20102

305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
320
320
320
320

ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KD
KTTD
KDTVT
VKHVCNMT

KD
KCNHH
VCNSHVTP
KCNDMVTT

KCK
KCK
KDTVT
KD
KCNHH
KD
VVLKT
KCNTT
KD
KD
KCNHH
KCK
KCK
KD
VKHVCNNL

KDTVT
VCKDL
KDTVT
KD
KCNHH
KTTD
KD
KTTD
KKTVQL
KDTVT
KCNHH
KCNHH
KD
KD
KKTVQL
KCK
KDTVT
KD
VCNSHVTP

KD
KD
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KDTVT
KCK
KD
KD
KCNTT
KD
KD
KCK
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KD
KKTVQL
VKTHNVVLMT

KKHVCNVL
VKHVCNNL

KTTD
KCK
KD
KCNTT
KCNHH
KD
VCNSHVTP

KKTVQL
KCNHH
VCNSHVTP

KCNHH
KDTVT
KD
KD
VCNSHVTP

KD
KD
KDTVT
KDTVT
KCK
VCKDL

iu khin v TH6 K55


Ton-Tin ng dng 2-K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut mi trng 1-K55
iu khin v TH2 K55
K thut ha hc 6-K55
K thut thc phm 1-K55
Cng ngh May-K55
K thut C in t 1-K55
K thut C in t 1-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
iu khin v TH1 K55
K thut ha hc 2-K55
iu khin v TH4 K55
Vt l k thut-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
iu khin v TH2 K55
iu khin v TH2 K55
K thut in v Truyn thng-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 3-K55
iu khin v TH6 K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
in t-Vin thng 07-K55
K thut hng khng-K55
in t-Vin thng 02-K55
iu khin v TH4 K55
Ha hc-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
iu khin v TH2 K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
in t-Vin thng 07-K55
K thut in v Truyn thng-K55
K thut in v Truyn thng-K55
K thut in 1 K55
iu khin v TH1 K55
Kinh t cng nghip-K55
CN- C in t 2-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
iu khin v TH1 K55
K thut sinh hc-K55
iu khin v TH5 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 5-K55
K thut C in t 2-K55
K thut c kh 4-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
iu khin v TH4 K55
K thut in 1 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
iu khin v TH1 K55
iu khin v TH1 K55
K thut c kh 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K thut in 1 K55
K ton-K55
K thut ht nhn-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
K thut c kh 6-K55
K thut in 1 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
K thut ha hc 6-K55
K thut in 3 K55
K thut thc phm 2-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut thc phm 1-K55
K thut ha hc 2-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
iu khin v TH1 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
K thut sinh hc-K55
iu khin v TH5 K55
iu khin v TH5 K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
K thut c kh 1-K55
K thut hng khng-K55

20102073
20102016
20101420
20103485
20102273
20103261
20103066
20104425
20100777
20100757
20109946
20102129
20103546
20102017
20104433
20109961
20102460
20101858
20103458
20100073
20100105
20102039
20100604
20101937
20100597
20101018
20101705
20103334
20102566
20101775
20102498
20104519
20101763
20103366
20103723
20102798
20101720
20104647
20109147
20109945
20101327
20103219
20102713
20109604
20109174
20092562
20100607
20100871
20100807
20100411
20109402
20109138
20101090
20102572
20102715
20102381
20101760
20100615
20109971
20102795
20109868
20102800
20104609
20104439
20104068
20100288
20102787
20100225
20101726
20101192
20103296
20102410
20103433
20104813
20103378
20103758
20103207
20109571
20101414
20109459
20103534
20101984
20102408
20109560
20109977
20091104
20100037

Hong Ngc Sao


Nguyn Quang
Nguyn Vit c
ng Anh Tin
inh Huy Thut
Phm Quang Minh Ngha

Trn Duy
Nguyn Th Dinh
Nguyn Vn Trng

o Th Trung
Nguyn Vn Tn
Nguyn Vn Tn
Bch Qunh Mai
Nguyn c Quang
Nguyn Minh Tuyn

Cao Vn H
T Vn Tuyn
L c Mnh
Ng Tng Lm
Vng nh Bnh
V Huy Cng
Nguyn Hng Qun

o Trung S
Trn i Ngha
Trn Mai Sn
Nng Hu Ton
Nguyn Duy Khnh

Nguyn L Thnh
Nguyn Quang Vinh
Nguyn Hong Linh

Phm Huy Tng


La Vn Dng
V H Lm
Nguyn V Tin
Hong Phng Thanh

C Chalee
Ngc Khim
Vn Cng
Nguyn c Trung

Hong Vn Tn
Nguyn Vn i
Phm Hong Linh

Ng Gia Ph
Khut Duy Qun
Nguyn S Long
Nh Th
Nguyn nh Tam

Vng nh V
Trn c Tun
Nguyn Vn Lng

Cn Kim Trng
Phng Vn Thnh
Nguyn Cng Tun Anh

Phm Hng Vinh


Cao Vn Phc
Nguyn Trng Trung

Nguyn Vn Lm
Nguyn Vn Tm
Phm Nh
Youikham Phinith

Nguyn c Huy
Kouavang Nengthong

Hong Ngc Chm


Nguyn Hong Hi

Phm Huy Hng


Nguyn Hong Hip

Trn Tun Vinh


Vng Trung c
Nguyn Duy Khoa

Thn Vn Cng
Nguyn Vn Qun

Vn Trng
Mai Tun V
H Quang V
L Ngc Ton
L Hng Nhung
Trn V Lm
Phm Tuyt Nhung
Nguyn Trung c

T Cng Thnh
ng Th Xun Tr
Nguyn Vn Phong
Trnh c Trng

H Quc Vit
Nguyn Duy Trung

L Quang Ho
Trn Tun Anh

Page 46 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20112
20101
20122
20101
20101
20111
20111
20102
20102
20112
20121
20101
20101
20101
20101
20111
20101
20101
20101
20102
20112
20121
20101
20102
20101
20101
20101
20101
20122
20101
20102
20122
20101
20101
20121
20101
20101
20101
20112
20101
20122
20102
20122
20102
20122
20112
20101
20101
20101
20102
20112
20122
20122
20101
20101
20102
20101
20101
20122
20101
20101
20101
20101
20112
20102
20122
20101
20111
20101
20102
20101
20101
20101
20101
20101
20102
20101
20122
20122
20102
20111
20111
20101
20102
20112
20122
20101

320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
340
340

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

VCKDL
KD
KD
KCK
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KSPKT
KKHVCNVL

KDTVT
KCNTT
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCK
KDTVT
KCNTT
KCK
KCK
KD
KD
VCKDL
VVLKT
VKHVCNMT

KDTVT
KD
KD
KCNTT
KCNTT
VCNSHVTP
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KDTVT
KTTD
KKTVQL
KCK
KDTVT
KD
KD
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
VCNSHVTP
VKHVCNNL

VCKDL
VCKDL
KD
KCNHH
KDTVT
KKHVCNVL

VCKDL
VKHVCNNL

KTTD
KCNHH
KKTVQL
VVLKT
KDTVT
KCNTT
KD
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
VCNSHVTP

KD
KD
KD
VCNSHVTP

KDTVT
KCNHH
KD
KDTVT
KD
KD
KKTVQL
KCK
KCK
KKHVCNVL
VKHVCNNL

KD
KCK
KKTVQL
KCNHH
VCKDL
KKTVQL
KCK
KCNHH

K thut C kh ng lc 1-K55
iu khin v TH4 K55
iu khin v TH4 K55
K thut C in t 3-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 6-K55
K thut ha hc 1-K55
SPKT CNTT-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
in t-Vin thng 02-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
K thut thc phm 2-K55
K thut thc phm 2-K55
CN- C in t 2-K55
in t-Vin thng 10-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
K thut c kh 4-K55
CN- C in t 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
Vt l k thut-K55
K thut mi trng 2-K55
in t-Vin thng 06-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut sinh hc-K55
K thut sinh hc-K55
K thut sinh hc-K55
in t-Vin thng 05-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut c kh 6-K55
in t-Vin thng 08-K55
iu khin v TH4 K55
K thut in 1 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
Kinh t cng nghip-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- Ha du-K55
in t-Vin thng 05-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut hng khng-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
K thut ha hc 1-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
Vt l k thut-K55
in t-Vin thng 06-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
K thut in 1 K55
in t-Vin thng 04-K55
in t-Vin thng 08-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
K thut thc phm 1-K55
iu khin v TH1 K55
iu khin v TH2 K55
iu khin v TH1 K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
in t-Vin thng 10-K55
K thut ha hc 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
in t-Vin thng 06-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
K thut in 1 K55
K ton-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 2-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
iu khin v TH4 K55
K thut C in t 1-K55
Kinh t cng nghip-K55
Ha hc-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut c kh 1-K55
K thut ha hc 3-K55

20100333
20101942
20102150
20100827
20100520
20100103
20100487
20103697
20104044
20104013
20101839
20101253
20103642
20103581
20109127
20101857
20109597
20100743
20109182
20109415
20109932
20109003
20104317
20103565
20102729
20109224
20109252
20102792
20101667
20103541
20103209
20103429
20102000
20101274
20104515
20100444
20102599
20102283
20101135
20104795
20104659
20104682
20109792
20100041
20109035
20109117
20109248
20109733
20101594
20104106
20100071
20100977
20102086
20103381
20104511
20106244
20102185
20102669
20101375
20102760
20101838
20109356
20109365
20103590
20102808
20102743
20101272
20109763
20101899
20103090
20108034
20102219
20109637
20101431
20104547
20100683
20100113
20104069
20100723
20101460
20100686
20104566
20103284
20100475
20104651
20100275
20103286

Bi Ngc Huy
Mai Vn Ngc
Bi Vn Thnh
Nguyn Thanh Tng

Phm Xun Ph
Nguyn c Cng

Ng Khc Ngc
V Th Lun
Bi c Hi
Nguyn Vn Chin
ng Thanh Lng

Phm Hng Duy


Cao Xun Thnh
ng Thu Hng
Hong Cng Thng

L c Mnh
Nguyn Kim Vit
V Quc Ton
Nguyn Hu Bng
Nguyn Dng Tng

V nh ng
Trn Tng Anh
Nguyn Trng Giang

Nguyn Trng Quyt

Trn Vn Sang
Trn Mnh Cng

Nguyn Anh c
Dam SamNang
L Cng Hng
Mai Thnh t
Hong Vn Lim
Nguyn Hong Vit
Nghim Xun Phng

L Tin Dng
V c Duy
L nh Lc
L Tun Anh
Nguyn Xun Thu

Bi Nht Bnh
Nguyn c Trung
Nguyn Th Thun

Trn Vn
Nguyn Th Lng

V Tun Anh
Nguyn Vit Hng
Nguyn Vn Tun

V Vn
Trng Ngc Thng

Nguyn Vn Hc
Trnh Minh Tin
Phm Thanh Bnh
Phm Khnh Trnh

Hng Sn
V Ngc Ton
ng Th Bch Dip

c Chnh
Nguyn Ngc Thi

Trn Trung Huy


L Huy in
Nguyn Vn Tnh
Nguyn Vn Luyn
Nguyn c Qun
Nguyn Minh Sang

V Ngc Giu
inh Vn Ton
L Quang Thn
Hong ng Dng
V Th Phng Tho

Trnh Vn Minh
L Vn c
V c Huy
Phm Duy Thng
Trnh Quc Hong

inh Vn Giang
Trn Th Thy Anh

V Vn Tho
Nguyn Quang Cng

Trn Mnh Hng


Trn Vn Tip
Phm Vn H
L Vit Th
Khng Th Hi L
Nguyn Vn Ph
Nguyn Vn Nam

Nguyn Th Yn
Nguyn Vn Hiu
Nguyn Thanh Phc

Page 47 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20122
20102
20112
20102
20122
20122
20111
20102
20102
20101
20101
20101
20102
20101
20101
20122
20102
20112
20112
20122
20112
20101
20101
20122
20121
20111
20111
20121
20122
20101
20101
20101
20121
20101
20101
20112
20101
20101
20121
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20121
20111
20111
20111
20101
20101
20112
20101
20122
20122
20101
20102
20101
20101
20121
20101
20102
20101
20122
20101
20111
20101
20102
20101
20102
20101
20101
20101
20101
20101
20112
20101
20112
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101

340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355

ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCK
KD
KCK
KDTVT
VCKDL
KD
KCNTT
KD
KDTVT
KCNTT
VKHVCNMT

KD
KD
KD
KCNTT
KCNHH
VKTHNVVLMT

KCNTT
KCK
KCK
KCK
KDTVT
KTTD
VCKDL
KKTVQL
KCK
KCNHH
KCNHH
KTTD
KTTD
KKHVCNVL

KD
KD
KD
KD
KCK
KD
KCK
KCK
KCK
VCNSHVTP

KCNTT
KCNTT
KD
KDTVT
KD
KD
KD
KD
KCNTT
KCNTT
VCNSHVTP
KKHVCNVL

KD
KD
KDTVT
KTTD
KCK
KCK
KDTVT
KTTD
KD
KD
KD
VCKDL
VCKDL
KD
VCKDL
KDTVT
KD
KKTVQL
KCNTT
VCNSHVTP

KCNTT
KCNTT
KCNTT
KD
KDTVT
KD
KCK
KCK
KD
KDTVT
KCK
KCNTT
KDTVT
KD

K thut c kh 3-K55
iu khin v TH5 K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut hng khng-K55
iu khin v TH4 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut in 2 K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
K thut mi trng 2-K55
iu khin v TH1 K55
iu khin v TH1 K55
iu khin v TH3 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
CN- Ha du-K55
K thut ht nhn-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut c kh 5-K55
K thut c kh 7-K55
K thut c kh 5-K55
in t-Vin thng 05-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut c kh 7-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut ha hc 1-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
iu khin v TH4 K55
K thut in 3 K55
K thut in 3 K55
K thut in 3 K55
CN- C in t 1-K55
K thut in 2 K55
CN- C in t 2-K55
CN- C in t 1-K55
CN- C in t 1-K55
K thut thc phm 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
iu khin v TH3 K55
in t-Vin thng 06-K55
iu khin v TH2 K55
iu khin v TH2 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut sinh hc-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH1 K55
in t-Vin thng 03-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 7-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
iu khin v TH5 K55
iu khin v TH5 K55
iu khin v TH2 K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut in 3 K55
K thut hng khng-K55
in t-Vin thng 10-K55
iu khin v TH2 K55
Kinh t cng nghip-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
K thut thc phm 2-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
iu khin v TH3 K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 1-K55
iu khin v TH5 K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut c kh 4-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
in t-Vin thng 07-K55
iu khin v TH4 K55

20100678
20101381
20109106
20101406
20100546
20102002
20101276
20101185
20109610
20101907
20103577
20101447
20101537
20102308
20109530
20109778
20104316
20109253
20100443
20100323
20100448
20101514
20102769
20100873
20104652
20100637
20103249
20103617
20102518
20101592
20104120
20102198
20102807
20102136
20101134
20109024
20101960
20109159
20109061
20109197
20103767
20109446
20109602
20101677
20102491
20101982
20102726
20102806
20102425
20109586
20102423
20103687
20104023
20102310
20101658
20101213
20101070
20100416
20100150
20109436
20102187
20101892
20101753
20102321
20100853
20100952
20101916
20100397
20101391
20101323
20104815
20101735
20103151
20101533
20108028
20109480
20101126
20109513
20109636
20100725
20100354
20101768
20101828
20100623
20102034
20101954
20102220

on Hng Thnh
Nguyn Cng nh
Nguyn Thnh nh

Nguyn Minh c
Trn Nht Quang
Nguyn Ngc Phng

Lng Vit Dng


Nguyn Vn Cng

nh Ho
L Hi Nam
L Th Ngc M
Nguyn Vn Hanh

Trung Hip
Nguyn c Tin
L Hi Hng
Ng Th Hng Phng

Trn Minh ng
Nguyn Tn c
Nguyn Vn Lng

Trn Mnh Ha
Nguyn Kim Mnh
Nguyn nh Hiu
L Trng Trng
Phng Quang Vnh

Trn Th Kim Yn
L Xun Thnh
Hong Hi Nam
Nguyn Thy Trang

Nguyn Anh T
Nguyn Duy Ha
Ng H Thanh Vn

Trnh Kim Thch


Bi Gia K
ng c Thanh
V Vn Bin
Dng Vn Ha
ng Xun Nhn
V Vn Cng
Nguyn Vn San
Nguyn c Lm

Th Vn
L Tun Anh
inh Trn Mnh
Nguyn Vn Hng
Nguyn Thanh Tng
Nguyn c Phong

Phm Hng Qun


Nguyn Vit Long

Ng Xun Tun
Hc Th Mn
Lng Quc Tun
Nguyn Th Thu Ninh Phc

V Hong Duy
Nguyn Mnh Tin

Trn Mnh Hng


Nguyn nh Cng

Chu Quc Anh


Nguyn Vn Linh
Nguyn Kim Dng
Nguyn Hu Vng

Nguyn Tt Thi
Nguyn Vn Minh

L Ngc Lm
Lu Nh Tnh
Nguyn c Uy
Cao Xun Phng
Nguyn Thnh Nam

on Trung Kin
Dng Minh c
ng Vn i
Ng Tun V
Nguyn Tun Khng

ng Duy Hot
Nguyn Trng Hin
Phm Minh Phc

Dng Vn ip
Th Bo
Trn Xun Hiu
Nguyn Vn H
Trn Vn Tn
Nguyn Kim Hng

Bi Thanh Lim
Nguyn Thnh Lun

Trn Minh Tn
L Minh Qun
L Vn Nhc
Trn Anh Thng

Page 48 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20101
20101
20122
20101
20101
20102
20121
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20102
20101
20101
20101
20101
20102
20112
20101
20102
20122
20101
20121
20121
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20122
20101
20112
20101
20121
20101
20101
20102
20112
20121
20101
20122
20101
20122
20122
20102
20102
20102
20101
20101
20112
20101
20101
20122
20101
20102
20101
20102
20102
20101
20122
20101
20101
20101
20101
20101
20122
20101
20101
20102
20102
20102
20121
20101
20102
20122
20101
20101
20101
20101
20121
20101
20122

355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
370
370
370
370
370
370
370
370

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCNHH
KCNTT
KCNTT
KD
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
KCK
KCNHH
KCNTT
KD
KD
KCK
VKHVCNNL
VKHVCNNL
VKHVCNMT

KCK
KTTD
VKHVCNNL

KD
KCNTT
KD
KD
KCK
KCK
KCK
VCNSHVTP

KDTVT
KCK
VCNSHVTP

KD
VKHVCNMT

KD
KD
KD
KCNTT
KCNHH
KKTVQL
KCK
VCKDL
KTTD
KCK
KD
KD
KD
KCNTT
KDTVT
KKTVQL
KD
KCNTT
KD
KD
KCNHH
VKTHNVVLMT

KDTVT
KD
VCKDL
KD
KD
KCK
KCNHH
KD
KCNTT
KCNHH
KCNHH
KKTVQL
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KD
KCNTT
KCNHH
KCNTT
KCNTT
VKHVCNNL

KDTVT
KCNHH
KTTD
KCNHH
KTTD
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
KKTVQL

K thut in v Truyn thng-K55


Cng ngh thng tin 4 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
iu khin v TH2 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- C in t 1-K55
K thut ha hc 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
iu khin v TH3 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
K thut mi trng 2-K55
K thut c kh 8-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
K thut in 2 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
iu khin v TH4 K55
K thut in 2 K55
CN- C in t 2-K55
CN- C in t 1-K55
K thut C in t 1-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
in t-Vin thng 04-K55
CN- C in t 1-K55
K thut thc phm 1-K55
iu khin v TH1 K55
K thut mi trng 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
iu khin v TH5 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
Ha hc-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut c kh 3-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
K thut c kh 4-K55
iu khin v TH5 K55
iu khin v TH2 K55
K thut in 3 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
in t-Vin thng 10-K55
Kinh t cng nghip-K55
iu khin v TH2 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
iu khin v TH6 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ht nhn-K55
in t-Vin thng 03-K55
iu khin v TH5 K55
K thut C kh ng lc 1-K55
iu khin v TH4 K55
iu khin v TH4 K55
K thut c kh 6-K55
K thut ha hc 2-K55
iu khin v TH2 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
K thut ha hc 6-K55
K thut ha hc 6-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
iu khin v TH2 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
CN- Ha du-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut ha hc 4-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
K thut ha hc 3-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
in t-Vin thng 03-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
Kinh t cng nghip-K55
Kinh t cng nghip-K55

20103068
20101241
20102427
20102816
20104832
20109257
20106094
20104533
20109005
20103095
20109411
20101489
20109367
20109135
20100020
20100267
20103660
20100885
20102579
20100956
20101494
20102624
20102023
20101578
20109143
20109050
20100820
20109832
20102422
20109058
20103401
20102464
20103235
20109611
20101237
20109458
20102366
20103702
20090862
20100673
20100495
20101087
20100258
20101997
20102226
20101633
20101490
20101017
20104796
20102706
20109271
20102142
20109899
20103438
20104321
20102541
20101399
20100791
20102292
20101100
20100809
20103083
20102326
20101802
20103163
20103315
20104551
20109323
20101457
20109481
20109581
20101518
20109314
20109723
20109442
20109277
20100641
20101481
20103032
20102764
20103390
20102665
20102113
20102192
20101320
20104712
20104748

Ng Quang Dng
Trnh Vit Dun
Nguyn Duy Tun
Nguyn Hng Trang

Phm Vn Duy
V Trng Giang
Nguyn Vn Hin

Nguyn T Hiu
Nguyn Hu Ba
Nguyn Trng Giang

inh Duy Tuyn


Ma Vn Hnh
Phan Ngc Sn
L Quang Hu
L Tun Anh
Bi Vn Hiu
Xun Bch
Phm Trng V
Nguyn Tin V
Nguyn Hu Siu
Nguyn Thi Hu

Ng Thnh t
Phm Vn Quang
Nguyn nh Hong

Nguyn ng H
Nguyn Th Phi Nga

V Mnh Tuyn
Trn Th Kim Thoa

L Vit Tun
Nguyn Vn Qung
Nguyn Xun Trng

Cao L Tng
L Th My Ly
L Thanh Nht
Phan Kiu Diu
L Minh Nguyn
Bi Vit Trung
Phan Th Thanh Tho
Nguyn Trng Giang
Nguyn B Khnh Thin

L Vn Nhm
Lng Tun Anh
Nguyn Quang Hnh

Vng Xun Phc

V Tin Thng
V Vit c Huy
Ng An Hnh
Bi Ngc Minh
Nguyn Thnh Trung

Hong Danh Ngc


Nguyn Trung Hiu
Nguyn Vn Thanh
Nguyn Hng c

Nguyn Th Yn
L Thanh H
H Anh Vn
Hong Vn c
Lng Cng Minh Tun

Nguyn Vn Th
Nguyn Th Anh
Trng Mnh Tun

Tng Hi ng
Bi c Ton
Nguyn Hong Long

Nguyn Vn Huy
Nguyn B Sn
Phm Xun Kiu
Nguyn Nh Mnh

Phan Ngc H
Nguyn Hi ng
Trn Quyt Thng
Nguyn Trung Hiu
Nguyn nh Long
Nguyn ng Nam

L Minh Hng
V nh Ha
Nguyn Vn Thnh

Nguyn Tun Hi
Trn Tun Anh
H Vn Trng
inh Cng Trng
Phan Vn Honh
V Trng Sn
V Hng Thi
Nguyn Ngc am

Nguyn Vn Huy
H Vn Ninh

Page 49 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20101
20121
20121
20101
20121
20102
20121
20101
20111
20101
20102
20121
20102
20112
20121
20112
20101
20101
20121
20112
20101
20101
20101
20101
20122
20101
20101
20121
20102
20112
20112
20101
20101
20101
20112
20101
20101
20102
20091
20101
20121
20121
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20102
20102
20112
20101
20121
20101
20111
20101
20111
20101
20122
20112
20101
20101
20122
20101
20101
20112
20101
20111
20101
20102
20101
20102
20102
20102
20121
20101
20101
20101
20122
20101
20112
20101
20101
20101

370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KDTVT
KCK
KCK
KCK
KCNTT
KCK
KD
KDTVT
KCNTT
KD
KCNTT
KCNTT
KSPKT
KD
VCKDL
KKHVCNVL
VKHVCNNL

KD
KD
KKTVQL
KD
KDTVT
KCNTT
KD
KD
KCK
KD
KCNHH
VCKDL
KCNHH
KCNHH
KCK
VCNSHVTP

KD
VCKDL
KD
KTTD
VCKDL
KCK
KD
KD
KTTD
KCNTT
KSPKT
VKTHNVVLMT

KDTVT
KKTVQL
KKHVCNVL

KCNTT
KCNHH
KCNTT
KCNTT
KCK
KCNHH
KCNTT
KD
VCKDL
VCKDL
KCNTT
KCK
KCK
KD
VCKDL
KDTVT
KD
KD
KKTVQL
KCK
KCK
KDTVT
KTTD
KCNHH
KD
KDTVT
KD
KDTVT
KKTVQL
KDTVT
KCNTT
KD
KD
KKTVQL
KD
KCNTT
KKTVQL
KD
KCK

in t-Vin thng 08-K55


K thut c kh 4-K55
CN- C in t 2-K55
CN- C in t 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
CN- C in t 1-K55
iu khin v TH1 K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
SPKT in-K55
iu khin v TH5 K55
K thut C kh ng lc 1-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
iu khin v TH4 K55
iu khin v TH4 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
iu khin v TH3 K55
in t-Vin thng 02-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
iu khin v TH4 K55
K thut in 2 K55
CN- C in t 1-K55
iu khin v TH2 K55
CN- Ha du-K55
K thut tu thy-K55
CN- Ha du-K55
CN- Ha du-K55
K thut C in t 2-K55
K thut sinh hc-K55
iu khin v TH5 K55
K thut C kh ng lc 1-K55
iu khin v TH4 K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
K thut tu thy-K55
K thut c kh 2-K55
iu khin v TH2 K55
in 01-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
SPKT CNTT-K55
K thut ht nhn-K55
in t-Vin thng 02-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
K thut in v Truyn thng-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
CN- C in t 1-K55
K thut ha hc 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
iu khin v TH3 K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 3-K55
iu khin v TH6 K55
K thut hng khng-K55
in t-Vin thng 07-K55
iu khin v TH4 K55
iu khin v TH1 K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 4-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
K thut ha hc 3-K55
iu khin v TH5 K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut in 2 K55
in t-Vin thng 04-K55
Kinh t cng nghip-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
iu khin v TH3 K55
K ton-K55
iu khin v TH2 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
iu khin v TH1 K55
K thut c kh 2-K55

20101859
20100694
20109070
20109153
20109386
20109146
20102487
20109261
20109272
20109558
20109244
20102563
20104114
20101652
20100353
20104047
20100703
20101476
20102597
20104707
20101462
20101010
20102148
20101330
20101347
20109028
20101425
20109721
20100772
20109783
20109803
20100428
20103706
20101475
20100265
20102107
20102679
20100456
20100459
20101429
20101587
20101469
20109454
20104031
20104458
20102796
20104527
20104131
20101178
20103367
20102794
20101216
20109136
20103467
20109414
20102516
20109016
20109152
20109684
20100721
20100271
20101637
20100451
20101728
20101257
20101936
20100365
20100631
20100540
20109366
20101403
20103098
20102548
20102627
20101535
20101853
20104632
20109332
20109350
20109491
20101671
20104614
20101605
20101711
20104763
20101571
20100938

L Vn Mnh
Trn c Thun
Nguyn c Thng

Trn Minh Trung


V Vn Thu
Nguyn Hong Dng

Nguyn Thanh Tng

Nguyn Vn Hi
Nguyn Vn Hiu

L Don Tun
Nguyn Vn i
Nguyn c Vinh

Trn Quc Tr
Nguyn Vn Hng

inh Cng Hng


Nguyn Vn Hi
Nguyn Duy Thng

Nguyn c Hi
L Tun Anh
Nguyn Minh Hong

L Vn Hnh
Lng nh t
Bi nh Thnh
Tng Vn i
L Thnh t
inh Vn Huy
Trn Chung c
Nguyn Hong Long

Trn Th Trng
L Tin Huy
Lng Quc Khnh

Nguyn B Long
inh V Cng
Nguyn Duyn Hi

Ngc Hin
Phm Ngc Sn
V Quc Hng
Trn Minh
Nguyn Trng Minh

Trn Trung c
V Huy Hong
Hunh i Hi
Nguyn Bo Kim
Nguyn Thanh Dng

L Th Phng
Ich VanNak
Nguyn Th Kim H

inh c Trng
Nguyn B Chng

Dng Quang Tin


Tith SeReySamBath
Nguyn Mnh Cng

Trn Hong Hip


L Thanh Tm
H Khnh Tng
ng Xun T
Nguyn Trng ip

Nguyn Vit Anh


Phm Quang t
V Huy Tin
L Ch Hiu
L Hunh
Nguyn Tun Mnh

Phm Vn Khoa
Trn c Duy
T Minh Ngha
Nguyn Quang Hng

Hu Thnh
Nguyn ng Quang

Nguyn Quang Sn

Ng Minh c
Hong Nam H
L Quc Vit
H Nguyn ng
Trng T Hin
ng c Mnh
Nguyn Xun Tin
L Trn Hong Nam

on Vinh Quang

V nh Tuyn
L Khc Hng
Nguyn Hong Thi

V Vn Hun
Phm Nam Khnh

Nguyn Qu Tn
Huy Hong
Nguyn Duy Mnh

Page 50 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20101
20121
20112
20101
20112
20101
20101
20101
20101
20102
20112
20121
20121
20101
20122
20101
20112
20102
20101
20122
20122
20101
20101
20102
20101
20112
20101
20101
20122
20101
20102
20101
20101
20121
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20102
20121
20101
20101
20101
20101
20122
20101
20102
20101
20101
20101
20112
20101
20121
20122
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20122
20122
20101
20102
20102
20101
20101
20122
20101
20101
20112
20112
20101
20102
20101
20101
20101
20102
20122
20101
20101

390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
410
410
410
410
410

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCNHH
KCNTT
KCNHH
KKTVQL
KD
KD
KCK
KTTD
KKTVQL
KKTVQL
KDTVT
KD
KCNTT
KCNTT
KCK
KTTD
KTTD
KTTD
KCK
KCK
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
KCNTT
VCNSHVTP

KDTVT
KD
KDTVT
KD
KCNHH
KCNHH
KD
VKHVCNNL

KD
KCK
KD
VCNSHVTP

KDTVT
KKTVQL
KCNHH
KD
KDTVT
KCNHH
KTTD
KSPKT
KCNTT
KCNHH
KDTVT
VKHVCNNL

KD
KD
KCNHH
KD
KTTD
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KKTVQL
KCK
KDTVT
KDTVT
KD
KCK
KD
KKTVQL
KCK
KCK
KCNTT
KD
KDTVT
KCNHH
KCNHH
KCK
KKHVCNVL

KD
KTTD
KCNTT
KKTVQL
KD
KDTVT
VKTHNVVLMT

KDTVT
KCNTT
KCNTT
KCK
KD

CN- Ha du-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
CN- Ha du-K55
K ton-K55
iu khin v TH5 K55
iu khin v TH4 K55
K thut c kh 8-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
Kinh t cng nghip-K55
in t-Vin thng 01-K55
iu khin v TH1 K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K thut c kh 6-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 3-K55
in t-Vin thng 03-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Kinh t cng nghip-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
iu khin v TH1 K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
Ha hc-K55
Ha hc-K55
iu khin v TH6 K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
iu khin v TH4 K55
K thut c kh 5-K55
iu khin v TH5 K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
in t-Vin thng 04-K55
Qun tr kinh doanh-K55
Ha hc-K55
iu khin v TH6 K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
K thut ha hc 5-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
SPKT CNTT-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut ha hc 3-K55
in t-Vin thng 01-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
iu khin v TH3 K55
iu khin v TH4 K55
CN- Ha du-K55
iu khin v TH5 K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
in t-Vin thng 06-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
CN- C in t 2-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
in t-Vin thng 09-K55
iu khin v TH2 K55
K thut c kh 5-K55
iu khin v TH5 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut c kh 2-K55
K thut c kh 7-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
iu khin v TH4 K55
in t-Vin thng 02-K55
Ha hc-K55
Ha hc-K55
K thut c kh 6-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
iu khin v TH4 K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut in 3 K55
in t-Vin thng 01-K55
K thut ht nhn-K55
in t-Vin thng 05-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
K thut c kh 4-K55
K thut in 1 K55

20109812
20102595
20109773
20104628
20101122
20101113
20100238
20101377
20104578
20104771
20101239
20101951
20109239
20109205
20100217
20101266
20102105
20101884
20100780
20100714
20102639
20101596
20101086
20104602
20101600
20109711
20109221
20102371
20109466
20109301
20103001
20103230
20101805
20100091
20101880
20100969
20102431
20109785
20102018
20104828
20103726
20101790
20109416
20103228
20101270
20104089
20101577
20103470
20101204
20100754
20102444
20102479
20109714
20102347
20101081
20102330
20102471
20109330
20104660
20109851
20109319
20102773
20102054
20100363
20101649
20104739
20100886
20100982
20102008
20102493
20102090
20103036
20103004
20100674
20104017
20101644
20102633
20101987
20104765
20102020
20102568
20104342
20102216
20101416
20109351
20100545
20101782

Trnh Vn Cng
Hong Long An
o Hng Nhung
Lu Vn Chung
H Hu Ba
Tng Vn Anh
o Duy Hi
Trnh Tt nh
Nguyn Minh M
V nh Tho
Cao Xun Doanh
Phm c Nguyn

Phm Vn Dng
Phm Ngc Tun Anh

Phm Minh c
Cao Tun Dng
Phm Minh Sn
Nguyn Anh Minh
Phm Vn Trc

L Vn Tin
Nguyn Hong Gio

Nguyn Xun Hi
L Tun Anh
Hong Thnh Quc

o Trng Hun
Nguyn Vn Ha
Nguyn S Cng
Nguyn c Trung
Nguyn Thanh Tng
Nguyn Ngc Khoan

Phm Minh Thao


Phan Hu Lun
Nguyn Thnh Long

Nguyn Ch Chung

Kiu Cng Minh


Phan Don Thng
Nguyn Kim Tun

Nguyn Diu Ly
Nguyn Ngc Quang
Nguyn Vn Tun Anh

Bi Hi Ninh
Hng Lnh
Nguyn Mnh Tng

Phm Qu Lc
on Tin Dng
Nguyn Chin Thng
Nguyn ng Hong

Nguyn Huy Thnh


m Mnh Cng

H Minh Tr
Trn Tun
Nguyn Anh Tng
Hong Ngc Kin

Nguyn Vn Ti
Hong Tun Anh
ng Quc Ton
Vn Tng
Vn Nam
Nguyn Th Thu
Nguyn Khnh Huy

ng Hng Lut
Nguyn Cng Tun
Khiu nh Quyn

Kim Ngc Hng


Nguyn Quc Hng

V Hong Tr My

Trng Xun V
V Anh Tun
V Vn Phc
Nguyn Th Tng

L Bo Sn
Nguyn Vn Bnh
Nguyn Vit Hong
Nguyn c Thin

V c Cng
L Xun Hng
Nguyn Khc Trung c

M Duy Ph
Nguyn Ngc Thanh

Phm nh Quang

Nguyn Vn Vinh
Nguyn Hu Phong
Nguyn Quyt Thng

Nguyn Vn c
Nguyn Anh Quang

Phm Vn Quang
Nguyn Tun Linh

Page 51 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20101
20122
20101
20101
20101
20121
20112
20101
20122
20101
20101
20101
20101
20102
20101
20101
20101
20101
20112
20101
20101
20101
20121
20101
20122
20102
20112
20112
20102
20102
20112
20102
20101
20101
20101
20122
20101
20101
20101
20101
20102
20121
20101
20101
20101
20121
20101
20101
20101
20122
20101
20122
20101
20101
20121
20101
20122
20121
20101
20121
20101
20101
20121
20101
20101
20101
20101
20121
20101
20102
20101
20101
20101
20101
20111
20121
20121
20101
20112
20101
20101
20122
20102
20102
20101
20122
20101

410
410
410
410
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
425
425
425
425
425
425
425
425
425
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
435
435
435
435
435
435
435
435
435
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
450
450
455
455

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCNTT
KCNHH
KCNHH
KD
VCNSHVTP

KCNTT
KCNHH
KD
KKTVQL
VCKDL
KDTVT
KCK
KKTVQL
KD
VCNSHVTP

KD
KD
KKTVQL
KCK
KCK
KCK
KDTVT
KCNHH
KCNTT
KKTVQL
KDTVT
KCK
KDTVT
VKHVCNMT

KD
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KD
KCNHH
VKHVCNMT

VCKDL
KCNTT
KCNHH
KKHVCNVL

KD
KD
KCNDMVTT

KDTVT
VKHVCNNL

KD
KCNHH
KKTVQL
VKHVCNMT

KCNHH
KTTD
KCNTT
KD
KDTVT
KKTVQL
KCNTT
KKTVQL
KDTVT
KKTVQL
KKTVQL
KDTVT
VKHVCNMT
VKHVCNMT

KD
KCK
KCNTT
KD
KCK
KCNTT
KKTVQL
KDTVT
KCNHH
KDTVT
VVLKT
KD
VCKDL
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KD
VVLKT
KDTVT
KKTVQL
KCNTT
KCK

Cng ngh thng tin 4 K55


K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 3-K55
iu khin v TH3 K55
K thut sinh hc-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut ha hc 1-K55
iu khin v TH2 K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
K thut c kh 3-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut in 2 K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
iu khin v TH4 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut C in t 1-K55
K thut c kh 2-K55
K thut c kh 3-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
K thut ha hc 3-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut c kh 2-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
K thut mi trng 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
in t-Vin thng 05-K55
in t-Vin thng 10-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
iu khin v TH2 K55
K thut in v Truyn thng-K55
K thut mi trng 2-K55
K thut tu thy-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
CN- Ha du-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut in 2 K55
iu khin v TH4 K55
Cng ngh May-K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
iu khin v TH6 K55
K thut in v Truyn thng-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut mi trng 2-K55
K thut ha hc 1-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K ton-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
K thut mi trng 1-K55
K thut mi trng 1-K55
iu khin v TH3 K55
K thut c kh 7-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
iu khin v TH1 K55
CN- C in t 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K ton-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
K thut ha hc 2-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
Vt l k thut-K55
iu khin v TH5 K55
K thut hng khng-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
Vt l k thut-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K thut c kh 4-K55

20101452
20103226
20103761
20102388
20103441
20109322
20103379
20101975
20104546
20100525
20109568
20100920
20104577
20102667
20109728
20109517
20102289
20104627
20106111
20100230
20100859
20109880
20103181
20102522
20104569
20102263
20100125
20109667
20103377
20109379
20109216
20102260
20101308
20109303
20101472
20103053
20103116
20100219
20109349
20109815
20104040
20102363
20101128
20104001
20101244
20100210
20101450
20103130
20104801
20103326
20103439
20102499
20109612
20109576
20109993
20104522
20109426
20104514
20109953
20104133
20104529
20109424
20103164
20103202
20102093
20100453
20101110
20101669
20109079
20109685
20104760
20109619
20103309
20109251
20104320
20101662
20100598
20109451
20109235
20109344
20109487
20109608
20104352
20109502
20104523
20109523
20100213

Nguyn Hi H
V Vn Long
c Mnh
V Phng Trung

L Vn Bnh
Ng Vn Mnh
Phm Ngc Ton
Nguyn Vn Ninh
Nguyn Th Hng
Nguyn B Phng

V c i
Nguyn nh Giang

Nguyn Tr My
Nguyn Mnh H
Thm B Hong Phong

Phng Huy Tng


Nguyn Xun Thy

L Phng Thu
Trn Huy Trng
V nh Giang
Nguyn Danh Vin

H Ngc Trng
Hng Hng
Nguyn Vn T
Phm Vn Mai
Trn Vn Thi
Nguyn Hng Du
Dng Vn Hng
o Kh Tnh
Phm Tin Thnh
Nguyn Xun Chin

T nh Th
Nguyn Tun Dng
Phm Nguyn Trung Kin

L Tt Hi
Phm Duy Cng

Trn Minh Hng


Phm Vit c
ng nh Quang

Cao Chnh Duy


inh Phan Trng Giang

Phm Quc Trng


Nguyn Ngc Bo

L Th Lan Anh
ng Thy Dung
Nguyn nh c

inh Ngc H
Nguyn Ch Hip
Nguyn L Tng
Lng Xun Thanh

L Vit Anh
Phm Sn Tng
Bi Vn Nam
Dng Ton Thng

Nguyn Tun Anh


Nguyn Thanh c

Bi Tun T
Nguyn Thu Dung

inh Trng Tun


ng nh Thng
Trn Th M Hnh

Trn Vn Tng
Nguyn Xun Huy

Trn Vn Kin
L Thanh Sn
Chu B Minh
Phm c Anh
Ng Duy Hng
Dip Minh Tun
V Mnh Tun
Nguyn c Sn
Nguyn Vn Thi
ng Thi Sn
on Vn c
V Trng Giang

V nh Hng
Trn Thi Sn
V Quc Hip
L Mnh Dng
V Trng Nguyn
Trng c Vinh
Nguyn Thanh Tng

Nguyn nh Thiu
Nguyn c Triu
Nguyn B Nht Anh

Vi Hng Thc
Nguyn Quang c

Page 52 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

20111
20121
20121
20111
20111
20101
20122
20102
20121
20112
20112
20102
20101
20112
20122
20102
20122
20121
20121
20112
20102
20112
20101
20122
20122
20101
20101
20112
20101
20101
20102
20101
20122
20112
20112
20101
20101
20101
20111
20101
20101
20112
20121
20102
20101
20101
20101
20101
20102
20122
20102
20112
20121
20101
20112
20101
20121
20101
20121
20102
20101
20121
20112
20102
20122
20122
20101
20101
20111
20111
20112
20122
20111
20102
20121
20121
20102
20102
20101
20112
20102
20111
20122
20102
20122
20102
20122

455
455
460
460
460
460
465
465
465
470
470
475
475
475
475
475
480
480
480
485
485
490
490
490
495
500
500
500
500
500
500
505
505
505
505
510
510
510
510
510
515
515
520
520
520
525
525
525
530
535
540
540
545
545
545
550
550
550
555
560
560
565
570
570
575
580
580
580
595
595
595
600
600
610
615
620
630
630
630
640
640
645
655
660
670
670
680

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KKHVCNVL Khoa hc v K thut vt liu-K55

KD
KCK
KKTVQL
KCK
KDTVT
KD
KDTVT
KCNTT
VKHVCNNL

VVLKT
KCNTT
KCK
KCK
KD
KDTVT
KD
KCK
KDTVT
KCNHH
KCNHH
KCK
KCK
KDTVT
KKTVQL
VKTHNVVLMT

KKTVQL
KCNHH
KCK
VKHVCNMT

KD
KCNTT
KCK
KCNHH
KD
KCK
VCKDL
KDTVT
VKHVCNNL
VCNSHVTP

KCNHH
KDTVT
KCNHH
VCNSHVTP

KD
VKHVCNMT

KDTVT
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
VCKDL
KD
KD
KCK
KCNHH
KCNHH
KD
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KD
KCK
KCK
KD
VCKDL
KCK
KCK
KCK
KCNTT
KCK
KKTVQL
KDTVT
KCK
KDTVT
VCKDL
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNTT
KCNTT
KCNHH
KD
KDTVT
VCKDL
KCK
VCNSHVTP
VKHVCNMT

CN- iu khin & T ng ha 2-K55


K thut C in t 3-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut c kh 3-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
iu khin v TH4 K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
Vt l k thut-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut c kh 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
iu khin v TH2 K55
K thut C in t 1-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
K thut in v Truyn thng-K55
CN- Ha du-K55
K thut c kh 7-K55
CN- C in t 2-K55
in t-Vin thng 10-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut ht nhn-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut in v Truyn thng-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut mi trng 2-K55
iu khin v TH3 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut c kh 4-K55
K thut ha hc 4-K55
iu khin v TH2 K55
K thut C in t 1-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
in t-Vin thng 10-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
K thut sinh hc-K55
CN- Ha du-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut thc phm 1-K55
iu khin v TH1 K55
K thut mi trng 2-K55
in t-Vin thng 02-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K ton-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
iu khin v TH2 K55
iu khin v TH1 K55
K thut C in t 3-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut ha hc 4-K55
iu khin v TH6 K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
in t-Vin thng 01-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
iu khin v TH5 K55
K thut c kh 5-K55
K thut c kh 6-K55
iu khin v TH4 K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 4-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
CN- C in t 2-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut c kh 3-K55
in t-Vin thng 04-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut ha hc 4-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
K thut ha hc 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut c kh 4-K55
K thut thc phm 2-K55
K thut mi trng 1-K55

20104008
20109500
20100828
20104804
20100838
20109427
20102616
20109492
20104833
20100337
20104315
20101534
20109022
20100734
20109522
20109664
20101736
20100675
20109660
20103625
20109722
20100494
20109181
20102658
20104598
20104376
20104683
20103240
20109004
20103274
20102804
20102709
20100226
20103737
20102654
20100014
20100367
20101872
20100471
20103142
20109743
20101687
20103239
20103766
20101261
20103171
20104846
20101378
20109888
20104736
20100062
20101603
20102780
20100452
20103189
20103214
20101561
20109544
20102634
20109407
20101830
20100612
20100434
20101073
20100212
20100579
20100948
20100462
20101442
20109077
20104709
20101532
20100381
20101678
20100207
20103029
20103107
20103408
20101868
20102043
20103046
20109343
20101665
20100943
20100286
20103362
20103092

Nguyn Tri Bng


ng Vn Lm
Nguyn Vn Tng

inh Ngc T
Trng Duy Tng

Nguyn Anh T
Hong Vit Dng
Hong L Minh Tr

Nguyn c Duy
Mai Khc Huy
Trnh Tin Dng
Trn Vinh Hin
Ng Trung Hiu
Nguyn Vn Ton

V Hu Tm
Nguyn Hu Hi
Trung Kin
Nguyn c Thin
Phm c Dng
Phm Dng Anh

Bi Vn Mnh
Phm nh Nguyn

Vn Tho
L Quang Hoa
V c Bnh
Nguyn Trng Tun

Hong Vn c
inh Tun Mnh
V Vit Anh
Nguyn Vn Ninh
Nguyn Vn Lun
Nguyn Duy Nhn

Bi Vn Giang
Trn ng Thnh
Nguyn Vit Hiu
H c Anh
Nguyn Tng Hng

Trn Vn Mnh
Mai Hong Nam
Nguyn nh Hong

Nguyn Hong Vit

Th Hng
V Th Qunh Mai

Trn Th Trang
V Khng Duy
Nguyn L Hunh
Nguyn Vn Tin

Chu Vn nh
Dng Vn Phng
Nguyn Th Tuyt Mai

ng nh Binh
L Vn Hun
ng Vn T
Phm Vng Mnh

Mch Duy Hu
H Ngc Linh
Phm Vn Ho
Nguyn Vn Dng

Nguyn Tr c
ng Vn Tun
Nguyn Thnh Lun

ng Vn Tm
Bi Quang Li
ng Tun Anh
Nguyn Minh c

Nguyn Khc S
Phan Vn Phong
Phm Vn Minh
T Xun Gio
Bi Hu Trng
Phan Hu Hp
Nguyn Hu Hin

L Vn Khnh
Nguyn Vn Hng

Vn c
Nguyn Tng Anh

Hong Vn Hi
Trn Anh Tun
Nguyn Vn Mnh
Nguyn Quang Qun

L Ngc Cng
Nguyn Hu Nguyn

Bi Duy Hng
L Quang Nhm
L Huy Hip
ng Th Thy
Nguyn Vn c

Page 53 of 133

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20111
20102
20102
20101
20102
20101
20112
20101
20121
20121
20101
20112
20112
20111
20111
20111
20122
20101
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122

690
690
695
725
730
730
730
735
745
770
795
820
910

75
115
125
135
135
140
140
140
140
140
145
145
150
150
150
150
155
155
155
155
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
165
165
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
185
185
185
185

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

VKHVCNNL K thut Nhit-Lnh 1-K55

KDTVT
KCK
KCK
KCK
KCK
VCKDL
VCKDL
KD
KCK
KCK
VCKDL
KCNTT
KKTVQL
KCK
KDTVT
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
VCKDL
KKHVCNVL

KD
KCK
KDTVT
KCNHH
KD
KCNHH
KCK
KSPKT
KCK
KKTVQL
KCK
KCK
KCNHH
VCKDL
KDTVT
KKTVQL
VKHVCNMT

VVLKT
VVLKT
KD
KCNHH
KCNTT
KCK
KKTVQL
KCK
KCK
KCK
VCKDL
KCNTT
VCNSHVTP

KDTVT
KCK
VKHVCNMT

KDTVT
KCNTT
KCNHH
KCNHH
KCK
KD
KCK
KDTVT
VCKDL
KKTVQL
KCK
KCNHH
VCNSHVTP

KD
KCK
KCK
KKTVQL
KCNTT
KDTVT
KD
KCNTT
KCK
KCK
KCK
KDTVT
KD
KCNTT
KCK
VCKDL
KKTVQL
KCK

in t-Vin thng 06-K55


CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut c kh 7-K55
K thut C in t 2-K55
K thut c kh 2-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
iu khin v TH4 K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 4-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
Kinh t cng nghip-K55
CN- C in t 2-K55
in t-Vin thng 09-K55
K thut c kh 1-K55
K thut C in t 3-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 8-K55
K thut hng khng-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut in 3 K55
K thut C in t 1-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
CN- Ha du-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut c kh 3-K55
SPKT CNTT-K55
K thut C in t 2-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut c kh 4-K55
K thut c kh 5-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut hng khng-K55
in t-Vin thng 05-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut mi trng 2-K55
Vt l k thut-K55
Vt l k thut-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
K thut ha hc 4-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
K thut c kh 5-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 5-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
K thut thc phm 2-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
CN- C in t 2-K55
K thut mi trng 2-K55
in t-Vin thng 09-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut ha hc 2-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut c kh 7-K55
iu khin v TH5 K55
K thut c kh 7-K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut c kh 2-K55
K thut ha hc 4-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
iu khin v TH4 K55
CN- C in t 2-K55
CN- C in t 1-K55
Kinh t cng nghip-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 7-K55
in t-Vin thng 01-K55
iu khin v TH4 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
K thut C in t 1-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut c kh 6-K55

20100050
20101965
20109131
20100142
20100098
20100029
20100897
20100570
20101874
20100643
20100591
20100408
20109428
20104725
20109044
20102736
20100803
20100104
20109046
20100965
20100688
20100141
20104382
20102814
20100315
20108013
20109788
20109676
20103272
20100864
20104111
20100084
20104781
20100398
20100902
20103736
20100328
20101700
20104745
20103603
20104353
20104319
20109503
20103493
20109989
20100720
20104824
20100406
20100978
20100795
20100269
20109939
20103672
20109698
20109057
20103039
20101761
20102495
20103608
20106227
20100236
20102675
20100373
20102221
20100200
20103217
20100580
20103174
20109829
20101132
20109129
20109037
20104727
20109346
20109674
20109377
20109325
20100384
20100575
20100131
20101076
20102259
20101883
20100211
20100440
20104758
20100480

Nguyn Trng Bch

Phm Duy Nht


Bi Vn Luyn
V Hng Duy
L Xun Cng
Nguyn Tun Anh
Trng Hong Anh
Khut Ngc Qunh

V Tin Mnh
Trn Tin Thnh
Nguyn c Sn
Nguyn Vn Lm
Nguyn Quang T

Dng nh Kin
Trng Th Mai
L Vn Thnh
Nguyn Vn Tun
Nguyn Vn Cng

Thn Vn Mnh
Nguyn Vn Thanh
Phm Trung Thng

ng Quang Duy
Trng Hun
Lu Vn Dun
Phm Th Hong

Nguyn Vn An
Lu B Mnh
L Th M Linh
Phan Vn Nhin
Quc Vit
Chu Th Thu Trang

Nguyn Vn Chin

ng Cao Tin
Hong Vn Kin
Trn Vn Bnh
Bi Vn Dng
Nguyn Vit Hun
Chu Trng Khanh
Nguyn Th Nghim

Nguyn Th Hng

Phng Tun Th
Phan Hong Giang

Mai Tin Nam


Gip Thnh Cng
Nguyn Ngc Huy

Trn Vn Tin
L Vn Thng
Nguyn Tin Lm

L Ngc Tr
Nguyn Duy Tun

m Trung Hiu
Nguyn Vn Mnh

L Th Hnh
Bi Hu Cng
L nh Quch
Bi Th Chim
Phan nh Lm
Nguyn Xun Tng
Dng Thu Qunh

L nh Quang
Phng Vn Ho
ng Quang Hng

V Nam Hng
Trn Vn Thng
Nguyn Tin ng
Nguyn Thu Linh

ng nh Song
Nguyn B Hng
Dng Ngc Huyn

Nguyn c Bc
L Vn Tn
ng Trung Kin
Nguyn Th Lin
V c Nhn
Nguyn Ti Phng

Nghim Vn Thnh
Nguyn Vn Mnh
Nguyn Trng Khnh

Nguyn Xun San

L Vn Duy
Tun Anh
Nguyn Hu Th
Mai Vn Minh
Nguyn Minh c
Nguyn Vn Lng

Nguyn ng Sng

Phm Vn Nam

Page 54 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20112
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20121
20122
20122
20111
20111
20122
20122
20122
20122
20122

185
185
185
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
190
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
195
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
205
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
210
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

VCNSHVTP CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55

KD
KCK
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KCNHH
KD
KCK
KCNTT
KCK
VCKDL
KD
KKTVQL
KCK
KCK
KCNHH
KCNDMVTT
KCNDMVTT

KCK
KDTVT
KDTVT
VKHVCNMT

KKHVCNVL
VCNSHVTP

KKTVQL
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCNHH
KCNDMVTT

KCNHH
KDTVT
KD
KD
VVLKT
KKTVQL
KCK
KCK
KCNHH
KDTVT
VKHVCNMT

KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCNTT
VCNSHVTP

KD
KDTVT
KD
KCNTT
KD
KCNTT
VCKDL
KCK
KCK
VCKDL
KCK
KCK
KKTVQL
KCK
KCK
KCNHH
KCNHH
VCNSHVTP

KDTVT
KCNTT
KD
VCKDL
KCNTT
KCNHH
KCNHH
KD
KD
KDTVT
KCNTT
KD
KD
KCNTT
KKTVQL
KDTVT
KKTVQL
VKHVCNNL

iu khin v TH4 K55


K thut C in t 1-K55
in t-Vin thng 10-K55
in t-Vin thng 04-K55
in t-Vin thng 01-K55
in t-Vin thng 01-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut ha hc 2-K55
iu khin v TH6 K55
K thut C in t 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut c kh 6-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
iu khin v TH4 K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut c kh 2-K55
K thut c kh 1-K55
K thut ha hc 6-K55
Cng ngh May-K55
Cng ngh May-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
in t-Vin thng 05-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
K thut mi trng 1-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut thc phm 2-K55
K ton-K55
in t-Vin thng 01-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
CN- Ha du-K55
Cng ngh May-K55
K thut ha hc 2-K55
in t-Vin thng 07-K55
iu khin v TH4 K55
iu khin v TH1 K55
Vt l k thut-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut c kh 6-K55
K thut C in t 2-K55
K thut ha hc 3-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
K thut mi trng 1-K55
in t-Vin thng 06-K55
in t-Vin thng 06-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut thc phm 2-K55
iu khin v TH2 K55
in t-Vin thng 10-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
iu khin v TH5 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C in t 2-K55
K thut c kh 8-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C in t 2-K55
K thut C in t 2-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut c kh 2-K55
K thut c kh 2-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 4-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
in t-Vin thng 06-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut in 2 K55
K thut C kh ng lc 1-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
K thut ha hc 6-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut in 3 K55
K thut in 2 K55
in t-Vin thng 05-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
iu khin v TH4 K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K ton-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55

20109793
20102581
20100880
20102455
20101754
20102316
20102405
20104535
20103298
20102138
20100124
20109505
20100074
20100060
20101265
20104747
20100819
20100413
20103471
20104404
20104420
20109170
20102467
20109580
20103749
20104027
20103072
20104553
20101439
20109909
20109596
20109924
20102648
20109750
20104395
20103463
20101978
20101350
20102809
20104334
20104702
20100963
20100921
20103223
20109564
20103205
20101755
20101929
20102704
20101694
20103468
20102740
20101622
20109438
20109320
20101717
20109304
20100094
20100421
20100325
20100707
20100521
20100899
20104557
20100762
20100072
20103137
20103490
20109820
20101730
20101089
20101188
20100486
20101269
20103713
20106226
20102296
20102167
20101210
20101169
20109699
20101885
20109255
20104808
20109334
20104785
20100108

Nguyn Th Hng

Nguyn Vn V
Kim Vn V
Khc Vn Tuyn
Nguyn c Lm

Trn Vn Tin
Trn Vn Trng
V Vn Hiu
Nguyn Thanh Qu

H Vn Thanh
Nguyn Vn Doanh
Nguyn Th Ngc Mai

Trn Vn Cao
Vn Bin
Cao Trng Dng
L Th Nhung
Ph Thanh Tuyn
Dng Vn Linh
Nguyn Xun Thnh

Phm Th Nhim
L Th Ngoan
L Khc Minh
o Xun Tng
Trn Vn Chin
Nguyn Th L
Nguyn Hu Dng
Phm Hi Dng
o Th Hng Lan

T c Giang
Trn Tin Huy
Hong Th Hng

V c Phng
Nguyn Vn H
L Thanh Hi
Phng Th Thanh Nhn

H Anh Phong
Hong nh Phi
L Vn t
Nguyn Vn Thng

Nguyn Vn Long
Nguyn Vn Hiu
Lng Tun Anh

V L H
Quang Long
Phm Th Tho
Trn Ngc Lan
Nguyn Qunh Lm

o Vn Ngn
Nguyn Vn Nam

o Vn Khang
L Tin Thao
Nguyn Hu Thi
Nguyn Vn Huy
Nguyn nh Cng

Trn Th Kim L
Trn Cng Khnh

H Sn Lm
Phm Vn Chung

Trnh Th Linh
Nguyn Vn Hc
Nguyn c Thng

Trn Xun Ph
Nguyn Quc Bch

Nguyn Ngc nh
Nguyn Th Trung

Trn Thanh Bnh


Nguyn Th Hon

Lm Vn M
Nguyn Th Nhung

V Bch Khoa
Mai c Anh
Nguyn V Cng
V c Ngh
inh Vn Dng
ng Hong Anh
Nguyn Dng Hi
Nguyn Vn Thc
Nguyn Vn Thnh

Mnh Cng
Nguyn B Chnh
L Th Thu Trang
Nguyn c Minh

o Vn Giang
Phm Th Ti
Nguyn Thc Nam

Nguyn c Ti
Hong Vn Cng

Page 55 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20122
20122
20111
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20101
20121
20112
20122
20101
20112
20122
20101
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20112
20122
20122
20122
20122
20101
20101
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20101
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122

215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
220
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
235

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KTTD
KTTD
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KDTVT
VKHVCNMT

KDTVT
KD
KCNTT
KD
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KKTVQL
VCNSHVTP
VKHVCNMT

KDTVT
KCNTT
KCNTT
KCNHH
KKTVQL
KKHVCNVL

VCKDL
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KD
VCNSHVTP

KCK
KCNDMVTT
VKHVCNMT

KCNTT
KDTVT
VKHVCNNL

KD
KCNTT
KDTVT
KCNHH
KCK
KDTVT
VCKDL
VCKDL
VCKDL
KDTVT
KDTVT
KCK
KCK
KCK
KCK
KCNDMVTT

KCNHH
KCNHH
KTTD
KD
KCK
KDTVT
KD
KD
KDTVT
KKTVQL
KD
KDTVT
KDTVT
KD
KCNTT
KCK
KCK
KCK
VCKDL
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
VKHVCNMT

Ton-Tin ng dng 2-K55


Ton-Tin ng dng 1-K55
K thut c kh 7-K55
K thut c kh 2-K55
K thut c kh 1-K55
K thut ha hc 6-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
K thut mi trng 1-K55
in t-Vin thng 04-K55
iu khin v TH4 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
iu khin v TH4 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
in t-Vin thng 01-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut thc phm 1-K55
K thut mi trng 1-K55
in t-Vin thng 10-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K thut ha hc 4-K55
K ton-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut hng khng-K55
K thut C in t 3-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 6-K55
K thut C in t 2-K55
K thut c kh 8-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut ha hc 6-K55
in t-Vin thng 03-K55
in t-Vin thng 01-K55
iu khin v TH4 K55
K thut thc phm 2-K55
CN- C in t 2-K55
Cng ngh May-K55
K thut mi trng 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
in t-Vin thng 10-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
iu khin v TH3 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
in t-Vin thng 02-K55
CN- Ha du-K55
K thut C in t 2-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
in t-Vin thng 02-K55
in t-Vin thng 01-K55
K thut C in t 3-K55
K thut C in t 3-K55
K thut C in t 2-K55
K thut C in t 2-K55
Cng ngh May-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 5-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
iu khin v TH5 K55
K thut c kh 8-K55
in t-Vin thng 06-K55
K thut in 2 K55
iu khin v TH2 K55
in t-Vin thng 04-K55
Qun tr kinh doanh-K55
iu khin v TH3 K55
in t-Vin thng 02-K55
in t-Vin thng 06-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 8-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C in t 3-K55
K thut C in t 3-K55
K thut c kh 4-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut mi trng 1-K55

20101285
20101742
20100573
20100845
20100481
20103084
20109675
20103671
20101959
20102459
20101112
20101184
20101683
20101903
20101979
20104711
20103682
20103370
20101955
20109406
20109476
20103491
20104743
20104107
20100308
20100735
20100005
20100476
20100893
20100664
20103234
20103473
20103455
20103412
20101765
20104842
20101747
20103263
20109023
20104403
20103099
20109422
20102275
20100371
20102619
20101862
20101651
20109833
20100793
20102406
20100059
20100477
20100461
20102065
20101386
20100685
20100634
20100928
20100285
20104051
20103198
20103440
20102823
20101162
20100911
20102734
20101366
20101282
20101739
20104766
20101146
20102758
20101351
20109912
20109905
20100778
20100387
20100402
20100332
20100164
20100625
20100151
20103462
20103332
20103743
20103453
20103285

Nguyn Tin Dng

Phm Nh Kin
Trng Vn Qu
Nguyn Vn T
Bi Tin Ngi
ng Thi
V Ngc Minh
Nguyn Th Lin
Bi Vn Nhn
Nguyn B Tuyn

Phm Vit Anh


Nguyn Ph Cng
Trn Quang Hng

inh Ngc Nam


Nguyn Dng Phi
inh Minh Huy
Nguyn Th Min
Hong Vn Tin
L Vn Nhm
ng Hong Quc Tun

Nguyn Quc Hiu


Nguyn Vn Xun

Th Nga
Quch Trng Tn
Nguyn nh Hong

Nguyn Vn Ton

Nguyn Khoa An
Nguyn Vn Nam

Vn X
L B Th
Tng Vn Lng
L Anh Th
Nguyn Vn Huyn

Dng Vn Tng
L Bnh Lp
Trn Vn Giang
Trng Trung Kin
Nguyn Th Bch Ngc

Lng Th Hong

Lng Vn Huy
Nguyn Th H
Trn B Tng
Nguyn Vn Thu
Quch Duy Hng
Nguyn nh Dng
Nguyn c Mnh
Nguyn Vn Hng

Nguyn c i
Lu Khc Tun
Trn Xun Trng

Cao Vn Bc
Nguyn Vn Nam

Phm Gia Minh


V Vn Qu
Nguyn Xun ng

Hu Th
Hong Ngc Thnh

L nh Hun
Nguyn Vn Hiu

Phm Thu Hin


Nguyn Xun Khoa

Trn Cao Bc
Nguyn Ngc Minh
Phm Quang Chin
Lng Hong Dng

Phm Ngc Sn
Bi Hi ng
Nguyn Tin Dng

L Quang Kin
L Khc Thnh
Nguyn Vn B
Nguyn Quang Thuyn

Nguyn ng t

Ch Vn Bbt
Nguyn Th Hng
Trn Xun Trng

Phm Vn Khnh
V Vn Kin
Nguyn Vn Hun
Nguyn c Dng

V Vn Tp
Nguyn Ph Dng

Trn Th Nht
Nguyn c Thnh

V Th Tuyt
Phan Xun Hong

Phm Vn Ph

Page 56 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20121
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20101
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20121
20122
20122
20112
20121
20112
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20121
20112
20122
20111
20101
20121
20122
20122
20122

235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
235
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
245
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KDTVT
KKTVQL
KCNTT
KD
KD
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
KDTVT
KCNTT
VVLKT
KD
KCNHH
KD
KCNTT
KCNTT
KD
KCK
KCK
KCK
KDTVT
KKTVQL
VCNSHVTP

KTTD
VCKDL
KKTVQL
KCK
KD
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KDTVT
VCNSHVTP

VCKDL
KD
KCNHH
VCNSHVTP

KDTVT
KCK
KCK
KCK
KCK
VCKDL
KCK
KDTVT
KD
KKTVQL
KCK
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KD
KCNHH
VCNSHVTP

KCNTT
KD
KD
VCNSHVTP

KDTVT
KDTVT
VCNSHVTP

KD
KD
VCNSHVTP

KCNTT
KD
KCNTT
KCNHH
KCNTT
VCKDL
KCK
KCNTT
KKHVCNVL

VCKDL
KDTVT
KCK
KCNHH
KCNHH
KCK
KCNHH

in t-Vin thng 03-K55


Ti chnh-Ngn hng 1-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut in 1 K55
K thut in 2 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
Vt l k thut-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- Ha du-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut in 1 K55
K thut C in t 3-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 1-K55
in t-Vin thng 04-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut in 1 K55
K thut ha hc 6-K55
in t-Vin thng 08-K55
in t-Vin thng 05-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut thc phm 1-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
iu khin v TH3 K55
K thut ha hc 5-K55
K thut sinh hc-K55
in t-Vin thng 07-K55
K thut c kh 5-K55
K thut C in t 2-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 1-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut c kh 7-K55
in t-Vin thng 06-K55
iu khin v TH4 K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 2-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut ha hc 3-K55
in t-Vin thng 03-K55
in t-Vin thng 08-K55
in t-Vin thng 06-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
in t-Vin thng 02-K55
in t-Vin thng 07-K55
iu khin v TH2 K55
K thut ha hc 3-K55
K thut thc phm 1-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut in 3 K55
K thut in 2 K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
in t-Vin thng 01-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
K thut thc phm 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
iu khin v TH4 K55
K thut sinh hc-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K thut ha hc 4-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C in t 2-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
in t-Vin thng 09-K55
K thut C in t 2-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut c kh 7-K55
K thut ha hc 1-K55

20102242
20104704
20101034
20102626
20101149
20101991
20109570
20104673
20109987
20109439
20104340
20109478
20109705
20109561
20109670
20109264
20101614
20100359
20100715
20100099
20101224
20104665
20109724
20101842
20100270
20104731
20109116
20101367
20103301
20101685
20102645
20101174
20103476
20109850
20102338
20103636
20103679
20102237
20100284
20100022
20100528
20100420
20100389
20100167
20101846
20101820
20104679
20100187
20100491
20103128
20103106
20103289
20101220
20101137
20101221
20090843
20101383
20101066
20101408
20106225
20103564
20102287
20101741
20101155
20109830
20102614
20109559
20103668
20109996
20102635
20103770
20102025
20109373
20109671
20103185
20109435
20100117
20100010
20101362
20104464
20100132
20101826
20100564
20103169
20103113
20100959
20103703

inh c Thnh
V c Hiu
Nguyn Khnh Ha

ng nh ng
Nguyn Vn Cao
Trng Cng Ph

Cao Vn Ph
on Ngc Dng
Phm Xun Ho
Nguyn Mnh Cng

Lu nh Ngc
Nguyn Quang Long
Nguyn Thnh Chung

Phan Tng Lm
Nguyn Th Trang

ng Vn Ho
Nguyn c Huy
Phm Tin Hng
Nguyn Huy Tin
Nguyn Thnh Cng

Phm Quc Cng


Phm Mnh Cng
Nguyn Th Thu Ngn
Nguyn Th Hoa Lng

Hong Vn Hiu
Phng Thu Linh
Vng nh Thng

Lu Cng ng
Phan Xun Quyn

Trnh Vn Hng
Hunh c Hi
Nguyn c Chung

L Cnh Ton
Nguyn Vn Thng

Nguyn Trn Ton


Nguyn Vn Thnh

Trn Th Thn
L nh Thin
Phm nh Hin
Lu Tun Anh
Nguyn Vn Phng

Trnh c Linh
Nguyn ng Khoa

Nguyn Vn n
Lng Vn Lc
Xun Lc
Dng Th Tin t

Nguyn Vn ip
Phm Hng Ngc

Trn Ngc Hiu


Hong nh Hi
Nguyn Duy Phng

Nguyn Vn Cng

inh Cng Bnh


Nguyn Vn Cng

Mai Th Gm
L nh ng
Xun An
Nguyn Th c
Nguyn Th m
Hong Th Thu Thy
Dng Trng Thy

Luyn Quang Kin


Nguyn Th Chng
Nguyn Th Phng

ng Trng Dng

L nh Thnh
Nguyn Th Hin
Nguyn Tin Ton
Nguyn Xun c

V Th Nhung
Trng Nht Quang
Nguyn Thanh Tm

Nguyn Th Tin
V Quang Hng
Trng V
Nguyn Vit Cng

inh c Anh
Phm Tin t
L Th Trang
Nguyn Anh Duy
ng Ngc Lun
Nguyn Cng Quyt

Nguyn Th Huyn
Nguyn Qun Hu

L c Thnh
Nguyn Th Ngc

Page 57 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20121
20101
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20101
20122
20122
20101
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20121
20101
20101
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20111
20122
20121
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20111
20112
20122
20112
20122
20122
20122
20112
20121
20122
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20101
20122
20121
20122

250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KD

iu khin v TH5 K55

KCNDMVTT Cng ngh May-K55

KTTD
KCK
VKTHNVVLMT

KDTVT
KCNHH
KD
KCNTT
VCNSHVTP

KKTVQL
KCK
KDTVT
KCNTT
KD
KD
KD
KDTVT
KCNHH
KCNDMVTT

KCK
KCK
KCK
KCK
KKTVQL
KCK
KCNHH
KCNHH
KCK
KCNHH
KCNHH
KCK
KCNTT
VCNSHVTP

KDTVT
KCNTT
KKTVQL
KDTVT
KCNHH
KCNTT
KD
VKHVCNMT

KCNTT
KCNHH
KCNTT
KCK
KCK
KCNTT
KD
KD
KD
VKHVCNMT

KCK
KCK
KCNHH
KSPKT
KD
KD
KCNHH
KD
KCNDMVTT

KCNTT
VCNSHVTP

KCNTT
KD
KD
KD
KCK
VCNSHVTP

KCK
KCK
KCK
KD
VCKDL
KCK
KKTVQL
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KD
KD
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL

Ton-Tin ng dng 1-K55


K thut c kh 7-K55
K thut ht nhn-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut in 3 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
K thut thc phm 2-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut C in t 1-K55
in t-Vin thng 05-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
iu khin v TH3 K55
iu khin v TH3 K55
iu khin v TH1 K55
in t-Vin thng 09-K55
K thut ha hc 4-K55
Cng ngh May-K55
K thut c kh 5-K55
K thut C in t 1-K55
K thut C in t 3-K55
K thut C in t 3-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut c kh 2-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut c kh 4-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 1-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
K thut thc phm 2-K55
in t-Vin thng 10-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
in t-Vin thng 10-K55
K thut ha hc 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
K thut mi trng 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K thut ha hc 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
K thut c kh 7-K55
K thut c kh 5-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH4 K55
iu khin v TH4 K55
K thut mi trng 2-K55
K thut C in t 2-K55
K thut c kh 1-K55
K thut ha hc 4-K55
SPKT CNTT-K55
K thut in 1 K55
K thut in 1 K55
K thut ha hc 3-K55
iu khin v TH2 K55
Cng ngh May-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut sinh hc-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
iu khin v TH6 K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut thc phm 2-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 2-K55
iu khin v TH2 K55
K thut tu thy-K55
K thut c kh 3-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut c kh 5-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 5-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
Cng ngh thng tin 1 K55
iu khin v TH2 K55
K thut in 3 K55
Kinh t cng nghip-K55
Kinh t cng nghip-K55
K ton-K55

20102539
20104049
20102141
20100811
20104346
20109631
20103479
20102812
20102520
20103740
20104737
20100447
20102746
20109484
20102641
20101738
20102810
20101222
20103574
20104417
20100497
20102269
20100056
20100652
20104714
20100608
20103040
20103333
20100987
20103074
20103114
20109199
20101446
20103610
20101590
20109965
20104666
20102604
20103661
20109548
20109380
20103050
20109518
20103757
20109991
20100085
20100081
20101486
20101810
20102461
20101556
20103586
20100422
20100512
20103233
20104037
20101123
20101938
20103750
20102632
20104067
20109647
20103044
20109958
20101746
20109418
20109981
20109169
20103616
20100279
20100250
20100090
20101099
20100646
20100028
20104754
20100970
20103075
20103604
20108011
20101165
20101317
20101914
20102588
20104774
20104782
20104504

on nh Vn
L Th Hnh
Nguyn Danh Thanh

o Xun Tuyn
Dng Hng Qun

Trn Vn Hng
Trn Hu Trng

Trn i
Nguyn Kim T
V Th Ni
Hc Ngc Mnh
Nguyn c Mnh

H S Thng
Nguyn Quang Thanh

H Huy Ho
L Ngc Kin
Lu Vn Tun
Nguyn Xun Cng

Nguyn Th Anh o

Nguyn Th Hng
Nguyn Vn Nhm
Nguyn ng Thun

Nguyn Huy Bng

Bi Khc Thp
Nguyn Th Huyn

Dng c Ti
Nguyn Vn Chin
Nguyn c Thnh

Phan Tun V
o Duy t
Phm Th Hng
Nguyn Vit Khnh

V Tin Hai
Nguyn Th Thng

Nguyn Th Hoch

Phm Tun Vit


Hong Vn Do
Trn Xun Bch
Nguyn Th Nhn
Nguyn Th Hnh
Bi Hng Thi
Nguyn Mnh Cng

Ng S Kin
Mai Th Hng
Nguyn nh Quyt

Tn c Chin
Xun Chin
Thn Vn Hi
Nguyn Vit Long
Phm Vn Tuynh
Hong Th Thu Ho

Trung Hiu
Chu Danh Long
L Khc Phong
Nguyn Khc Lng

Tng Th ng
Nguyn c Bch

Trn Vn Ngha
Nguyn Vn Cng
Nguyn Dng c
Phm Th Thanh Huyn

Nguyn T Anh
H Tuyn Chuyn
Nguyn Quang Huy

Trn Vn Kin
Nguyn Thanh Tng

Dng Vn Hoan

Nguyn Tin t
Bin Th Thm
Phm Vn Hiu
Trng Vn Hi
Vn Chun
Nguyn Th Anh
Nguyn Ngc Thi
Nguyn Tun Anh
Nguyn Th Thu Phng

Phan Vit Thu


Tin t
on Ngc Tin
Nguyn Hng Dng

inh Vn Chinh
Nguyn Vn Dng

Nguyn Khoa Nam

V Minh Vng
Trn Vn Thng
Lng c Tin
Nguyn Qunh Anh

Page 58 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20122
20122
20112
20122
20122
20112
20122
20112
20121
20122
20101
20101
20122
20121
20122
20122
20122
20121
20122
20111
20111
20121
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20122
20122
20122
20112
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20121
20121
20122
20122
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101

265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
265
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
270
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KDTVT
KCK
VKHVCNMT
VKHVCNMT

KDTVT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
VKHVCNMT

KCNHH
KKTVQL
KCK
KCK
VKHVCNNL

VCKDL
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KD
KD
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KD
KDTVT
KCNTT
KKTVQL
KCNDMVTT

KD
KCK
KDTVT
KCNHH
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KD
KDTVT
VKHVCNMT

KD
KD
VCKDL
KDTVT
KKTVQL
KCNHH
KCNTT
KDTVT
KD
KD
KCNTT
KKTVQL
VCNSHVTP

KCK
KDTVT
KDTVT
KCK
VKHVCNMT

KCNTT
KCNHH
KDTVT
KD
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KCK
KCK
VCKDL
VKHVCNMT

KD
KD
KDTVT
KCNTT
VCKDL
KTTD
KCK
KCNHH
VCNSHVTP

KDTVT
VCNSHVTP

KCNTT
KKTVQL
KKTVQL
KD

in t-Vin thng 01-K55


K thut c kh 4-K55
K thut mi trng 2-K55
K thut mi trng 1-K55
in t-Vin thng 10-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
in t-Vin thng 09-K55
in t-Vin thng 06-K55
K thut mi trng 1-K55
CN- Ha du-K55
K ton-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 8-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C in t 1-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 5-K55
iu khin v TH3 K55
iu khin v TH2 K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
in t-Vin thng 06-K55
K thut in 2 K55
in t-Vin thng 07-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
Cng ngh May-K55
iu khin v TH2 K55
K thut C in t 1-K55
in t-Vin thng 04-K55
K thut ha hc 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
Qun tr kinh doanh-K55
Qun tr kinh doanh-K55
iu khin v TH1 K55
in t-Vin thng 10-K55
K thut mi trng 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
in t-Vin thng 09-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut ha hc 1-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
iu khin v TH4 K55
iu khin v TH4 K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut thc phm 2-K55
CN- C in t 1-K55
in t-Vin thng 07-K55
in t-Vin thng 01-K55
CN- C in t 1-K55
K thut mi trng 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K thut ha hc 2-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut c kh 5-K55
K thut c kh 3-K55
K thut hng khng-K55
K thut mi trng 2-K55
iu khin v TH4 K55
iu khin v TH4 K55
in t-Vin thng 09-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
K thut C kh ng lc 2-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
K thut c kh 6-K55
K thut ha hc 1-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
in t-Vin thng 06-K55
K thut thc phm 1-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K ton-K55
K ton-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55

20101616
20100770
20103575
20103385
20102207
20101384
20101752
20102032
20103283
20109797
20104730
20100576
20100184
20100208
20100432
20100860
20103172
20103013
20103415
20103131
20103349
20103242
20102377
20102690
20109951
20109643
20101360
20102399
20102040
20109358
20104786
20104398
20102372
20100243
20102594
20103096
20104671
20104753
20104820
20102293
20101879
20103681
20109867
20109572
20100438
20101722
20104675
20103182
20101374
20109691
20102359
20102802
20109966
20104688
20103732
20109859
20101833
20101509
20109849
20103502
20109375
20103105
20109963
20109312
20109516
20109219
20109969
20102441
20100035
20100261
20100619
20103717
20102481
20101440
20101072
20102629
20100327
20102189
20100981
20103024
20109831
20102132
20103509
20102458
20104698
20104667
20109412

Nguyn Khc Huy

V Vit Trung
ng Th Thanh Nhn

Nguyn Nguyn Toi

Hu Thng
Nguyn Vn ng

Trn Vit Lm
o Hng Qun
Nguyn Vn Ph
Nguyn Th Thanh Hng

Phm Th Thu Linh

Quch Tin Sang


Nguyn in
Hong Vn c
Phm Vn Long
Trn Quc Vin
Bi Mnh Hng
Trn Vn An
Hong Lng Tng

Phm Vn Hiu
V Ngc Thng
Nguyn Vn Mnh
Nguyn Thnh Trung

L c Long
Nguyn Th Tho
H Quyt Thng
Phm Tin t
Nguyn Vn Trng

Nguyn Mnh Qun

Nguyn Vn Qun

Mai Th Trang
Nguyn Th Vn Anh

Nguyn Hu Trung

Nguyn c Hi
Trn B
Phm Trng Giang

Ng Th Duyn
Th Thu Phng
Nguyn Ngc Ngha

L Vit Thng
Hong Trng Minh

V Th Huyn
C c Khang
Ng Th Thy
T Thnh Lun
Dim Vn Khoa
Bi Hi Dng
Nguyn Hu Hng

Phm Vn iu
Nguyn Th Kiu Nhi

Nguyn Duy Tru


Hong Trung Hiu
Phng Quang Mnh

Ng Th Thu H
Phm Th Thu
L Tun Anh
V Thnh Lun
L Hu Hiu
Dng nh C
Th Hng
Bi Minh Tn
Hong Duy Hi
Trn nh Vit
on Mnh Long
Phm H Trung Thng

Khut nh Cng
Nguyn Th Oanh
Phm Anh Tun
Trn Th Anh
Trn ng Hn
L Chi Tn
Nguyn Th Trang
Nguyn c Tng

Trn Khc Giang


ng Th Anh
L Trung c
Mai Qu Hun
Phm Hong Thi

V Anh Tun
Nguyn Nam Anh

V Th Duyn
Hong B Tu
Phm c Hng
Trn Vn Tuyn
Phm Th H
L Th Dim
Nguyn Th Tuyn

Page 59 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20121
20122
20101
20101
20122
20101
20112
20122
20122
20101
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20121
20122
20122
20122
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20121
20112
20122
20122
20101
20112
20121
20122
20101
20121
20122
20122
20101
20121
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20101
20122
20101
20121
20122
20122
20121
20122
20122
20111

280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
280
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
285
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
290
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

VKHVCNMT K thut mi trng 1-K55

KCNHH
VKHVCNMT

KCNTT
KCNTT
KCNTT
KD
KD
KD
VCNSHVTP

KD
KCK
KKTVQL
KCK
KCK
KCK
KCK
VKHVCNMT

KD
KD
KD
KCK
VCKDL
KDTVT
KCK
KD
KCNTT
KCK
KCK
KCNDMVTT

KKTVQL
KCNHH
KCK
KCK
KCNHH
KD
KKTVQL
KCK
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KD
KKTVQL
VCKDL
KDTVT
KDTVT
KCNTT
VCKDL
KCNTT
KKTVQL
KSPKT
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KD
KD
KCNDMVTT

KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNHH
KKTVQL
KCK
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCNHH
VCKDL
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KDTVT
KCNTT
KD
VKHVCNMT

KD
KCNTT
KCNHH
KCK
KCK
VCKDL
KCK
KCK
KCK
KKHVCNVL

VCKDL
KDTVT
KCK
KKTVQL

K thut ha hc 2-K55
K thut mi trng 2-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut in 1 K55
K thut C in t 1-K55
K ton-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut c kh 7-K55
K thut C in t 3-K55
K thut c kh 7-K55
K thut mi trng 1-K55
iu khin v TH2 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH5 K55
K thut c kh 5-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
in t-Vin thng 06-K55
K thut C in t 3-K55
iu khin v TH4 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
K thut C in t 2-K55
K thut C in t 2-K55
Cng ngh May-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut c kh 4-K55
K thut c kh 4-K55
K thut ha hc 5-K55
iu khin v TH3 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut c kh 5-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
in t-Vin thng 01-K55
K thut in 2 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
in t-Vin thng 04-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
K thut hng khng-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
SPKT c kh ng lc-K55
K thut thc phm 2-K55
K thut thc phm 2-K55
iu khin v TH2 K55
iu khin v TH1 K55
Cng ngh May-K55
in t-Vin thng 10-K55
in t-Vin thng 01-K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut ha hc 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- C in t 1-K55
K thut thc phm 1-K55
K thut thc phm 1-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut tu thy-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut ha hc 2-K55
in t-Vin thng 09-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
iu khin v TH2 K55
K thut mi trng 1-K55
iu khin v TH3 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
CN- Ha du-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut c kh 7-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C in t 3-K55
K thut c kh 7-K55
K thut c kh 1-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
in t-Vin thng 09-K55
K thut C in t 3-K55
Kinh t cng nghip-K55

20103629
20103398
20103273
20104836
20109686
20109967
20109904
20109506
20109296
20109791
20102454
20100958
20104697
20109161
20100139
20100774
20100278
20090715
20101243
20102302
20101721
20100464
20100991
20102124
20100345
20102424
20101324
20100846
20100257
20104413
20104623
20103176
20100206
20100742
20103034
20101477
20104517
20100901
20109398
20109941
20102339
20101485
20104818
20100202
20109474
20102820
20101896
20100716
20101712
20104638
20104029
20103587
20103069
20102411
20102085
20104100
20101963
20104840
20102172
20103489
20104784
20109076
20103389
20103211
20103420
20100355
20103578
20103112
20103498
20101890
20109430
20102577
20103744
20102333
20101640
20109810
20109163
20100474
20100489
20100001
20100892
20100386
20104056
20100430
20102434
20100909
20104825

Li Th Hng Huyn

V Khc Trung
Nguyn Th Nhung

Tun Anh
Bi Th Long
Hong Th Dung
Nguyn Trng Ngha

Nguyn Vn Bnh
ng Nh Khnh
Nguyn Th Thanh Lan

Phm Vn Tuyn
Phm c Tn
Phm Th Minh Hng

Phan Vn Nht
Trn Vn Duy
Lng B Trng

Phm Vn Hiu
Nguyn Xun ng

Tng S Huy Du
Nguyn Vn Tim

Trn Vn Khim
V Hong Minh
H Ngc Thi
Trn Vn Tm
Phm Vn Huy
Mc Minh Tun
Hong Ngc i
Nguyn Vn T
Nguyn c Hnh

Nguyn Th Thu
Nguyn Ngc Thu
Nguyn Hu Hng

Minh c
Trn Quc Ton
Lu Xun Bch
Nguyn Hng Hi
Nguyn nh Dng

ng Quc Bnh
L Th Trang
Li Vn c
Nguyn Vn Ton

T Tng Hi
Nguyn Hu Ha
Phm V
Nguyn Th L
Nguyn Thanh Tng

Phm L Minh
Nguyn Quang Tin

Phm Phc Khnh


Nguyn Qunh Trang

Lng Vn Dng

Hong Vn ng
Phm Vn Dng
Trn Vn Trng
inh Ngc Sn
Hong Th Thu
Nguyn Vn Nhn

L Th Tun
Trng Trung Thnh

Phng Vn Thanh

Trn Lp Ton
Hong c Trung
Trn Th Huyn Trang

Nguyn Th Lin
Phm Quang Tng
Nguyn Ngc Hng
Nguyn Vn Trng

Trn Vn Hnh
Trnh Th Tm
Nguyn Vn Minh

Mai Vn Vit
Ng nh V
Nguyn Phng Ho

L c Ton
Chu Mnh Hng
L Anh Tun
Lng Vn Khi
Nguyn Vn Nam
Nguyn Vn Ngc

Nng c Cng
Trn Vn Vng
Phm Phc Khnh

Quc Hiu
Nguyn Phi Long
Nguyn Minh Tun

Trn Anh Dng


L Th Hoi Thng

Page 60 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20121
20122
20122
20122
20121
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20122
20111
20101
20112
20122
20111
20122
20122
20101
20122
20101
20112
20122
20122
20122
20101
20121
20101
20122
20101
20101
20112
20122
20122
20122
20122
20101
20101
20112
20122
20101
20121
20122
20111
20112
20101
20101
20122
20111
20112
20122
20122
20122
20112
20122
20112
20122
20122
20101
20122
20112
20122
20101
20101
20122
20101
20122
20122
20122
20101
20122
20101
20121
20101
20102
20101
20112
20101
20101
20102
20112
20101
20121
20101

295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
295
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCK
KCK
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
VCKDL
KD
VKTHNVVLMT

KDTVT
KDTVT
VKHVCNMT

VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCNTT
KCNTT
KD
VCNSHVTP

KCK
KKTVQL
KCK
KDTVT
KDTVT
KDTVT
VKHVCNNL

KD
KCK
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
VVLKT
KDTVT
KDTVT
KD
KD
KCNHH
VCNSHVTP
KKHVCNVL

KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
VCKDL
VCKDL
KDTVT
VCKDL
VKHVCNNL

KD
KDTVT
KDTVT
KCK
KCK
KKTVQL
VCKDL
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCNHH
KCNHH
KCK
KCNHH
KCNHH
KD
KCNDMVTT

KD
KD
KD
KCNTT
KDTVT
KKHVCNVL

KCNTT
VCNSHVTP

KCK
KCK
KCK
KCK
KKTVQL
KCK
KCNTT
KDTVT
KCNHH
KD

K thut C in t 2-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 4-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
iu khin v TH5 K55
K thut ht nhn-K55
in t-Vin thng 06-K55
in t-Vin thng 06-K55
K thut mi trng 1-K55
K thut thc phm 1-K55
K thut thc phm 1-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut in 2 K55
K thut thc phm 2-K55
CN- C in t 2-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut C in t 1-K55
in t-Vin thng 10-K55
in t-Vin thng 05-K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
K thut c kh 2-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
in t-Vin thng 09-K55
Vt l k thut-K55
in t-Vin thng 06-K55
in t-Vin thng 02-K55
iu khin v TH2 K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- Ha du-K55
K thut sinh hc-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 5-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 5-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
in t-Vin thng 07-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
iu khin v TH4 K55
in t-Vin thng 09-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut C in t 1-K55
K thut C in t 1-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut tu thy-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut c kh 7-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 5-K55
iu khin v TH3 K55
Cng ngh May-K55
iu khin v TH2 K55
K thut in 3 K55
K thut in 1 K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
K thut thc phm 2-K55
CN- C in t 2-K55
CN- C in t 2-K55
CN- C in t 1-K55
K thut C in t 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- C in t 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
in t-Vin thng 10-K55
K thut ha hc 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55

20100750
20100771
20100066
20103705
20103118
20103728
20103596
20103753
20103405
20100391
20102062
20104347
20102496
20102057
20103497
20103109
20103260
20102397
20101546
20101332
20103673
20109113
20104587
20100739
20101229
20102268
20102274
20100872
20109410
20100372
20109949
20109238
20109399
20109997
20102436
20104357
20101177
20104847
20102128
20109429
20109768
20103583
20104092
20100204
20100534
20100571
20100121
20100544
20100165
20100876
20102075
20100672
20100405
20101339
20101902
20101370
20100260
20100403
20104520
20100427
20109772
20109811
20103035
20103253
20100621
20103303
20103442
20102199
20104394
20101647
20102169
20102524
20109550
20109590
20104088
20102186
20103513
20109176
20109180
20109168
20100203
20104650
20109160
20109227
20101074
20103730
20109687

C Ngc Triu
Phm Th Truyn
Nguyn Thanh Bnh

La Th Hng
Phan Thanh H
Bi Vn Ton
Phm Th Thu Hng

Hong Ngc T
L Hong Tun
Trn ng Khoa
L Mnh Qu
L Xun Quyt
Phan Vn Tng
Mai Vn Quyt
Hong Vn Mnh
Nguyn Mnh Hi
Nguyn Th Thu Nga

Nguyn Vn Trng

m c Hiu
V Duy i
Trn Th M
Vim Vn Tun
V Th Nhn
Nguyn Trng Ton

Trnh Ngc Cng

L c Thun
Nguyn Vn Thut

Nguyn Duy Vnh


Trn Mnh Tun
Trng nh Hng

Bi Yn Loan
Nguyn Duy Dng
Nguyn Vn Trnh

Trn Vn Thu
Nguyn Phan Anh Tun

H Mnh Tun
Nguyn Vn Chng

Lnh Xun Bch


Nguyn Danh Tn

Nguyn Vn Vn
Nguyn Quang Trung

Phan Th Thm
Phm Th The
Bi Hng c
Bi Hu Quang
Nguyn Duy Qu
Trn Mnh Cng
Phan Ngc Quang

Trn Ngc Dc
ng nh V
Trn Hu Sng
L Khc Thin
Cao Gia Lm
ng B t
Chu Hu Tin Nam

Phm Vn ng
L Kim Hn
V Ngc K
Nguyn Quang i

L Kh Long
Nguyn Th Tr My
Vng Huy Hong

Nguyn Tin Bc
Nguyn Thnh Nam

L Ngc Tn
Bi Vn Quyt
V c Duy
V Vn Tho
c Quyn
Nguyn Khc Hng

T T Thnh
Phan Vn T
Nguyn Th Thanh Hoa
Hong Th Khnh Ngc

Nguyn Vn Thng

Nguyn Tn Thi
Nguyn Th Mai
Nguyn S Hiu
Ng Tun Hong
Nguyn Thc Dng

inh Bt ng
L Mnh Cng
L Vn Chin
o Danh Du
Hong Tng Anh

Cao Thanh Nam


Phm Thanh Tun

Page 61 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20122
20101
20122
20102
20102
20101
20101
20101
20122
20111
20122
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20102
20101
20122
20121
20101
20101
20102
20101
20122
20122
20122
20101
20101
20101
20101
20122
20122
20101
20122
20101
20122
20112
20102
20102
20121
20101
20101
20112
20122
20121
20101
20112
20101
20102
20122
20122
20102
20122
20122
20111
20121
20122
20101
20101
20101
20111
20122
20101
20111
20111
20102
20101
20111
20101
20122
20122
20122
20121
20102
20101
20101
20112
20101
20111
20111
20111
20101
20122
20122
20102

305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
305
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KD
VVLKT
KD
VCNSHVTP

KD
KD
KD
VCKDL
KCNTT
KCNTT
KCNHH
KCNHH
KCNTT
KCNTT
VKTHNVVLMT

VCKDL
KCK
KD
KD
KD
KKHVCNVL

KCK
KDTVT
VVLKT
KCK
KKTVQL
KCK
KCK
KCK
KKTVQL
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KD
KDTVT
KCNTT
KD
VCNSHVTP

KD
KKTVQL
KCNDMVTT
VCNSHVTP

KCNTT
KCK
KD
KD
KCNHH
KCK
KCK
KD
KD
KDTVT
VKHVCNMT
VKHVCNMT

KCNTT
KCNHH
KCNTT
KCNHH
KCNHH
KCK
KCK
KCK
KKTVQL
KCNHH
KCK
KCK
KCK
KCK
KD
KCNDMVTT

KDTVT
KD
KCNTT
KD
KCNHH
KKHVCNVL

KKTVQL
KCNTT
KCNDMVTT

VCKDL
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KKTVQL

iu khin v TH4 K55


Vt l k thut-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
K thut sinh hc-K55
iu khin v TH2 K55
iu khin v TH2 K55
iu khin v TH5 K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 4-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut ht nhn-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut c kh 7-K55
iu khin v TH5 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH5 K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut c kh 1-K55
in t-Vin thng 04-K55
Vt l k thut-K55
K thut C in t 3-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 7-K55
K thut c kh 8-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut ha hc 6-K55
in t-Vin thng 08-K55
in t-Vin thng 02-K55
K thut in 2 K55
in t-Vin thng 07-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut in 1 K55
K thut thc phm 2-K55
K thut in 2 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
Cng ngh May-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K thut c kh 4-K55
iu khin v TH1 K55
iu khin v TH1 K55
K thut ha hc 2-K55
CN- C in t 1-K55
CN- C in t 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
K thut mi trng 1-K55
K thut mi trng 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K thut ha hc 4-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
Ha hc-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut c kh 7-K55
K thut C in t 3-K55
K thut C in t 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 4-K55
K thut c kh 4-K55
iu khin v TH6 K55
Cng ngh May-K55
in t-Vin thng 06-K55
K thut in 2 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
iu khin v TH4 K55
K thut ha hc 3-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
Cng ngh May-K55
K thut hng khng-K55
in t-Vin thng 04-K55
in t-Vin thng 05-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55

20101445
20104377
20109547
20103237
20101784
20101807
20102695
20109853
20109957
20109315
20103738
20103620
20101893
20102319
20104304
20100024
20100065
20101140
20102358
20101168
20104015
20100804
20101698
20104308
20100235
20104800
20100935
20102818
20100335
20104680
20103252
20103271
20103015
20103567
20101150
20101850
20101911
20101801
20102404
20101251
20103756
20102622
20104430
20104396
20109801
20109342
20100922
20101515
20102290
20103444
20109139
20109177
20109211
20109494
20109679
20103547
20103724
20109292
20103696
20109501
20103347
20103407
20100224
20100006
20100146
20104807
20103225
20100605
20100319
20100109
20100231
20102636
20104077
20101505
20101612
20101887
20101492
20103611
20104085
20104821
20102400
20104412
20100376
20102647
20101219
20109874
20104749

L Xun Ging
Hong Ngc Thanh

Bi nh Khoa
Trn Th Qunh Mai

Nguyn Vn Linh
Nguyn Tng Long

Phm Xun Lc
Hong Vit Cng

Mai Th Lan Anh


Mai Xun Lc
Nguyn i Thng

Phm Hoi Nam


Nguyn Vn Minh

Phm Vn Tin
H Tun Anh
Nguyn c Anh
Nguyn Ho Bnh
Nguyn c Bnh
Phm Xun Trnh

Phm Vn Ch
Nguyn c Cng

Phan Anh Tun


Nguyn Vn Khang

Vn Bng
V Th H
Lng c Tng
L nh Li
ng nh Dun
H Vn Huy
Nguyn Ngc t
Nguyn Hi Nam

o Xun Nht
Chu Cao K Anh
V Th Quyn
Trn Thanh Cao
Nguyn B L
L Trng Nam
Nguyn Cng Long

T Vn Trng
Nguyn Thnh Duy

L Th Tnh
Nguyn c i
Nguyn Ngc nh
Nguyn Th Trang

o Hng Vn
Phm Tin Ngc
Bi Thng Hi
Nguyn Ngc Hiu

L Danh Th
Trn Anh Dng
Bi Xun Anh
Trn Vit Anh
o Vn Cnh
Hong Vn Dng

Th Thu Linh
Ch Ngc Trang
Phm Th Thu H
Phan Quc Hng
Ng ng Khoa
Nguyn Anh Tun
Nguyn Vit Thng
Nguyn Mnh Tun

Trnh Xun c
Bi Tun Anh
L Vit Dng
V Ngc T
Phm Vn Long
Vn S
Trn Vn Hong
L Quang Mnh Cng

Chu c Ging
Phan nh c
Phm Th Ngc
ng Trung Hiu
Mai Quang Huy
Nguyn Ngc Minh

Vn Hn
Nguyn Vn Dng

L nh Thng
Nguyn Th Xun Qunh

Nguyn Xun Trng


Nguyn Th Qunh Dim

Trn Th Hng
Trn Hong Ho
Nguyn Vn Cng

Nguyn nh Tho
V Th Thanh Nng

Page 62 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20122
20122
20101
20101
20122
20102
20101
20111
20122
20101
20102
20102
20101
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20101
20101
20122
20102
20101
20121
20122
20102
20122
20122
20112
20101
20101
20111
20101
20121
20101
20102
20121
20101
20101
20121
20102
20122
20101
20102
20101
20101
20122
20122
20101
20101
20111
20122
20121
20101
20101
20122
20101
20122
20102
20122
20121
20122
20112
20102
20122
20101
20112
20101
20111
20101
20111
20102
20121
20102
20102
20122
20122
20101
20101
20102
20121
20101
20101
20101
20121
20101

310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
310
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
315
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KKTVQL

Qun tr kinh doanh-K55

VKHVCNNL K thut Nhit-Lnh 1-K55


VKHVCNMT K thut mi trng 2-K55

KD
VVLKT
VVLKT
VVLKT
VVLKT
VCKDL
KCNTT
KCNHH
KD
KCNHH
KCK
KDTVT
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KDTVT
KCNTT
KCK
VCKDL
KCK
KD
KCNHH
KCK
KCK
KCNHH
KCNHH
KD
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KCNTT
VCKDL
KCNTT
KD
KCNTT
KCK
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCK
KCK
KCK
KD
KCNTT
KCNHH
KD
KCNTT
KD
VKHVCNMT

KDTVT
KCNHH
VCKDL
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
KKTVQL
VKTHNVVLMT
VKTHNVVLMT

KCK
KCK
KCK
KCK
KCNTT
KCK
KCK
VCKDL
VCKDL
VCKDL
KDTVT
KD
KDTVT
KDTVT
KCK
VCKDL
KTTD
KD
KCNHH
KCNHH
VKHVCNMT

KTTD
KCNHH
KDTVT
KD
KCNTT

iu khin v TH3 K55


Vt l k thut-K55
Vt l k thut-K55
Vt l k thut-K55
Vt l k thut-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut in 1 K55
CN- Ha du-K55
K thut C in t 3-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
K thut sinh hc-K55
K thut sinh hc-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut c kh 8-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C in t 3-K55
iu khin v TH4 K55
K thut ha hc 2-K55
K thut C in t 2-K55
K thut c kh 5-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 4-K55
iu khin v TH5 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
in t-Vin thng 01-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
K thut hng khng-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
K thut in 1 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
K thut C in t 1-K55
in t-Vin thng 08-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
CN- C in t 2-K55
CN- C in t 2-K55
CN- C in t 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
K thut ha hc 2-K55
iu khin v TH3 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
iu khin v TH4 K55
K thut mi trng 2-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
CN- Ha du-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K ton-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut ht nhn-K55
K thut ht nhn-K55
K thut c kh 3-K55
K thut C in t 1-K55
K thut C in t 3-K55
K thut c kh 6-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 3-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
in t-Vin thng 04-K55
iu khin v TH4 K55
in t-Vin thng 09-K55
in t-Vin thng 09-K55
K thut c kh 3-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
iu khin v TH6 K55
K thut ha hc 6-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut mi trng 1-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
K thut ha hc 6-K55
in t-Vin thng 01-K55
K thut in 1 K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55

20104636
20100339
20103573
20102653
20104442
20104343
20104345
20104326
20109154
20109975
20103633
20102533
20109747
20100666
20109694
20103563
20103143
20109534
20109553
20100248
20100292
20100426
20102683
20103077
20100923
20100790
20103369
20103306
20101815
20101044
20104843
20109226
20102421
20100322
20102766
20101281
20101119
20100175
20101981
20109372
20109940
20109213
20109071
20109151
20109114
20109626
20101750
20103135
20102527
20101926
20102447
20103557
20109434
20109767
20109187
20102256
20109915
20104742
20104810
20104348
20104356
20100522
20100395
20100530
20100620
20101175
20100854
20100868
20100740
20100349
20100506
20101262
20101415
20101458
20101305
20100251
20100567
20101931
20101186
20103411
20103220
20103386
20102015
20103478
20102042
20101288
20109635

Ng Th Huyn Trang

Nguyn Quang Huy

Trn Th nh Ngc
Nguyn Trung Hiu

Chu Duy Giang


Phm nh Phc
Trn Vn Quang
Ng Minh Hong
Trn Cng Thnh
Trn Thanh Ti
Nguyn Vn Quyt
Nguyn Mnh Tng

on L Ng
Trn Trung Th
Phm Vn Thanh Quyt

Nguyn Th Hng
Nguyn c Hong

Nguyn Hu Minh
Phm Quang Trung

Phm c Hi
Nguyn Vn Hip

L Hu Long
u nh Kin
Nguyn Hu t
Nguyn B Hiu
L Duy Tun
Hong Minh Tin
Nguyn Th Sinh
Trn Thanh Long
Hong Vn Minh
L Thanh Tuyn
Dng c Doanh

L Minh Tun
Nguyn Vn Ha
Nguyn c Trung
Nguyn Tin Dng

V Tun Anh
Nguyn nh t
Mai Don Phong
L Anh Tm
Bi Vn c
Phm Linh Chi
Trn Chin Thng
Danh Phng

Nguyn Vn Tn
Nguyn Ngc Cnh

Trn Hu Kim
L Th Hoi
V Duy T
Trnh Cng Nam
Trn Quc Tun
Nguyn Th Thanh Hng

Ng Vn Vinh
L Thanh Tng
Nguyn Quang Hip

L Vn Th
L Th Minh N
Bi Th Hng Nga

V Th Vn
ng nh Sm
Nguyn c Tn
V nh Ph
Nguyn Trung Kim

Trn Vn Phng

L c Tn
Nguyn Thnh Chung

Nguyn Quang Uy

Phm Vn Vit
Nguyn Vn Ton
Nguyn Vn Huyn

Bi Xun Phi
V Vn Duyn
Nguyn Trung c

Phm Thanh H
Nguyn Hu Dng

V Hong Hi
V Vn Quyt
inh Th Ngha
Nguyn Vn Cng

V Xun Tuyn
Trn Ngc Linh
Lng Th Trang
Hong Minh Quang

Phm Nam Trung


Nguyn Ngc Qun

Nguyn Vn Dng

V Vn Vit

Page 63 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20122
20101
20101
20122
20122
20101
20101
20112
20101
20112
20101
20122
20101
20101
20121
20122
20102
20112
20112
20112
20122
20122
20101
20122
20101
20101
20101
20122
20102
20101
20121
20122
20101
20122
20122
20111
20101
20101
20101
20112
20102
20101
20102
20111
20102
20102
20101
20122
20101
20101
20122
20101
20112
20102
20111
20101
20122
20112
20122
20101
20101
20101
20112
20122
20101
20122
20122
20122
20112
20101
20101
20121
20122
20102
20112
20101
20111
20111
20111
20122
20112
20111
20102
20122
20101
20102
20122

320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
320
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
325
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCNTT
KD
KKTVQL
KKTVQL
KCNTT
VCNSHVTP
VKHVCNMT

KCK
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KD
KDTVT
KDTVT
KD
VCNSHVTP

KDTVT
VCNSHVTP

KCNTT
KCNTT
KCNHH
KCK
KCK
VKTHNVVLMT

KDTVT
KCK
KCK
KCK
KCK
VCKDL
VCKDL
KCK
KKTVQL
KCK
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KKTVQL
KKTVQL
KCNTT
KD
KD
KCNTT
VCNSHVTP

KCNTT
KCNTT
KD
VCNSHVTP

KCNTT
KCNDMVTT

KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KCK
VKHVCNMT

VCKDL
KD
KSPKT
KDTVT
KCK
VKHVCNMT

KD
KD
VKHVCNMT

KD
VVLKT
KCNTT
KCNHH
KDTVT
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KKTVQL
KCNHH
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KCK

Cng ngh thng tin 2 K55


K thut in 3 K55
Kinh t cng nghip-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut thc phm 2-K55
K thut mi trng 1-K55
K thut C in t 1-K55
in t-Vin thng 05-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
iu khin v TH3 K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
in t-Vin thng 10-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
K thut sinh hc-K55
in t-Vin thng 02-K55
K thut sinh hc-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
Ha hc-K55
K thut C in t 2-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut ht nhn-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 7-K55
K thut C in t 1-K55
K thut c kh 7-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C in t 3-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 8-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut ha hc 4-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
iu khin v TH2 K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
K thut thc phm 1-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut in 2 K55
K thut thc phm 2-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
Cng ngh May-K55
in t-Vin thng 07-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- C in t 1-K55
K thut mi trng 2-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
SPKT in t-K55
in t-Vin thng 10-K55
K thut c kh 2-K55
K thut mi trng 2-K55
iu khin v TH1 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
K thut mi trng 2-K55
iu khin v TH4 K55
Vt l k thut-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
CN- Ha du-K55
in t-Vin thng 07-K55
K thut C in t 3-K55
K thut c kh 7-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 2-K55
K thut c kh 7-K55
K thut C in t 1-K55
K thut C in t 2-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut c kh 4-K55
K thut c kh 4-K55
K thut c kh 4-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut c kh 7-K55

20102762
20102668
20104597
20104690
20101256
20103686
20103607
20100095
20101657
20109885
20101163
20102037
20101396
20109979
20102354
20109482
20103427
20101598
20103085
20109295
20109592
20103266
20100017
20109090
20104325
20102182
20100086
20100358
20100812
20100692
20100185
20100301
20100677
20104618
20100561
20100457
20103243
20103481
20103147
20103229
20104672
20104717
20102052
20109284
20102204
20109662
20103503
20102285
20102322
20102083
20103505
20101714
20104078
20102674
20109980
20104816
20109056
20103307
20109185
20109340
20104057
20102007
20100147
20103236
20102264
20109623
20103714
20102432
20104447
20102768
20109800
20102418
20100650
20100755
20100526
20100280
20100794
20100045
20100699
20100237
20104676
20103312
20100357
20100955
20100888
20103011
20100356

V Ti Tr
V Vn Hun
Nguyn Vn Phc

Nguyn Th H
Phng Ngc Duy
Mn Th Phng Anh

Phm Th Bo L
Thiu nh Chung

Trn Mnh Hng


Nguyn Anh Tun

Phng Vn Chin
Ng Trng Qun
ng Trung c
Bi Vn Thng
V Vn Trang
Trn L Hong Anh

Trn nh Vn
Nguyn Vn Hun
Nguyn Trng nh
ng Quc Khnh

Lm Thanh Tng
Phm Th Minh Ngc

L Danh Anh
Nguyn Thanh Tng

L c Hong
Nguyn Hng Thi

V Vn Chin
Nguyn Vn Hng
Hong Mnh Tuyn

L nh Thun
Trn Vn in
u c Hoi
Nguyn Vit Thnh
Nguyn Th Thu Tho

Mai Gia Quyn


Nguyn Kh Minh

Phm Vn Mnh
Trn Vn Tuyn
Phan Cng Hong

Hong Th Lun
Nguyn Th Duyn
Nguyn Tun Hng

Xun Quyn
Phng Quang Huy
Nguyn Vn Thng

Phm Vn Huy
Th Kim Oanh
Trn Xun Thu
V Vn Tnh
o Ngc Sn
Nguyn Th Nga
Phm Quc Khnh

Trn Th Sim
Phm Duy Hng
Phm Th Dung
L Vn Hip
V Hu Phc
Nguyn Xun Sinh

Phan Thnh
Nguyn nh Ngc

Th Hoa
Hong Cng Phc

Lng Vn Dng
Tng Th Ly
Nguyn Cng Thun

Nguyn Th Giang

L Th Hng Anh
Nguyn Mnh Tun

Mn Vn Vinh
Nguyn Thnh Trung

Nguyn H Minh
Hong Anh Tun
Nguyn Vn Thch

Phm Vn Trnh
Nguyn Hu Phng

T Chung Hiu
Nguyn Anh Tun

on nh Ba
Nguyn Danh Th

Chu Minh Hi
Nguyn Hong Dng

L Vn Sn
Nguyn Vn Hng

H S Sng
V Vn Vng
Nguyn Vit An
Nguyn S Hng

Page 64 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20101
20102
20101
20101
20122
20102
20101
20101
20122
20102
20102
20101
20112
20102
20122
20101
20112
20112
20102
20122
20101
20101
20101
20121
20101
20121
20101
20102
20101
20111
20102
20101
20122
20101
20101
20101
20121
20121
20101
20101
20122
20101
20101
20102
20101
20122
20101
20122
20102
20122
20101
20101
20112
20101
20122
20122
20121
20101
20121
20102
20122
20122
20101
20101
20122
20101
20112
20102
20101
20122
20122
20122
20101
20102
20112
20102
20122
20111
20122
20111
20101
20122
20112
20112
20111
20111
20102

330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
335
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KDTVT
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KD
KKTVQL
VCNSHVTP

KCK
KDTVT
KD
KD
KKHVCNVL

KCNTT
KCNTT
KCNTT
KKHVCNVL

KCNTT
KCNTT
KCK
VKHVCNMT

KCNTT
KDTVT
KCK
VKHVCNMT

KD
KD
KDTVT
VVLKT
KCNHH
KCNHH
VCNSHVTP
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KD
KCNTT
KKTVQL
KKTVQL
VCNSHVTP

KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCK
KKTVQL
KCK
KCK
VCNSHVTP

KCK
KKTVQL
KKTVQL
KDTVT
VCKDL
KD
KCNTT
KCNTT
VCNSHVTP

KCK
KD
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KD
KCNHH
KD
VVLKT
VCNSHVTP

KD
KCNTT
KCNTT
KCNHH
KDTVT
VCKDL
KCK
KCK
VCKDL
VCKDL
KDTVT
KCNTT
KD
KCK
KD
KCK
KCK
VCNSHVTP
VCNSHVTP

CN- in t-Vin thng 2-K55


K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut ha hc 3-K55
iu khin v TH5 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut in 1 K55
K thut in 2 K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
CN- C in t 1-K55
K thut mi trng 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
CN- C in t 2-K55
K thut mi trng 2-K55
iu khin v TH3 K55
iu khin v TH4 K55
in t-Vin thng 09-K55
Vt l k thut-K55
CN- Ha du-K55
CN- Ha du-K55
K thut sinh hc-K55
K thut sinh hc-K55
K thut sinh hc-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K ton-K55
K thut sinh hc-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
in t-Vin thng 06-K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut C in t 3-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 2-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut c kh 4-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
in t-Vin thng 01-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut in 2 K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut thc phm 2-K55
CN- C in t 1-K55
iu khin v TH1 K55
in t-Vin thng 10-K55
in t-Vin thng 05-K55
in t-Vin thng 05-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
K thut ha hc 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
Vt l k thut-K55
K thut sinh hc-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
CN- Ha du-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C in t 1-K55
K thut C in t 3-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
in t-Vin thng 06-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
iu khin v TH4 K55
K thut C in t 3-K55
iu khin v TH4 K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 2-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55

20109901
20103067
20103045
20103033
20102504
20104568
20109756
20109109
20101823
20101200
20101631
20104389
20101133
20101488
20101569
20104065
20101778
20102688
20108040
20103510
20109275
20109521
20109123
20103539
20102558
20101870
20101928
20104366
20109710
20109838
20103208
20103765
20103589
20109978
20109960
20104505
20104631
20103655
20101172
20101935
20101407
20100841
20104715
20100572
20100882
20109828
20100485
20104554
20104582
20102177
20100782
20101776
20102277
20102544
20103721
20109088
20101610
20101901
20101482
20102164
20109549
20109354
20104716
20109682
20103499
20109962
20104431
20103600
20109902
20101209
20109900
20109786
20102417
20100067
20100719
20100330
20100133
20100400
20101451
20101604
20101333
20100552
20102324
20100300
20100679
20109745
20109807

Nguyn Vn Linh
inh Khc Dng
Cao Thnh Cng
Trnh Th nh
Trn Anh Tng
Nguyn Tuyt Mai

Nguyn Th Mai
Xun Tng
Nguyn ng Li

V Vn Cng
Trng V Huy
Phm Th Hin
Trn Ngc Bc
L c Hnh
Cao Thanh Hong
Nguyn Th Huyn

Nguyn Th Linh
Trng Hong Linh

Trn Thnh Trai


Nguyn Th Huyn Trang

Nguyn Hong
Trn nh Cng

Kim Vn Hip
Dng Th Lng

o Quang Vinh
Trn nh Mnh
Hong Th Nga
Nguyn L Hunh
Nguyn Quc Hiu

on Th Thun
Bi Xun Lim
Nguyn H Minh Hnh
Nguyn Th Tho Nguyn

Trn Danh Nam


V Th Mai Anh
H Th Vit nh
Nghim Th Thng
Phm Th Thu Thu

Hong L Chung
Nguyn Vn Ngha

Nguyn Minh c

Mnh T
Trn Thanh Hunh

Phm Mnh Qu
Nguyn Mnh V
Nguyn Th Vn Anh

Nguyn Vn Ngha

Hong Th Lin
Ng Th Nga
Ho Vn Thi
Nguyn Qu Trng
Nguyn Hong Linh

ng Ngc Thuyn

Nguyn Vn Vin
H Th Hoa
Trn Th Tuyn
L Trng Huy
Bi Hoi Nam
Nguyn Vn Hi
Nguyn Vn Thnh

o nh Khang
Vn Qun
ng Mnh Hng
Phm Thanh Sn

Vn Huy Phc
Phm Quang Huy

Nguyn Vit Anh


Nguyn Th Ngc nh

L Th Thanh
Hng Cng
on Cng Tin
L Phng Tho
on Anh Tun
Nguyn Th Bnh
Trn Ngc Tin
Kiu nh Hun
Nguyn B Duy
Nguyn Khc Kin

Hong Vn H
Ng Trinh Hun
V Vn i
Bi Khc Qun
Nguyn Vn Tnh
Nguyn Xun Ho
Nguyn Huy Thnh
Phm Th Hi Yn

Thi Th Thu

Page 65 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20102
20101
20101
20101
20101
20101
20122
20122
20111
20101
20122
20102
20101
20112
20101
20111
20111
20102
20122
20121
20101
20102
20101
20102
20101
20102
20122
20102
20101
20112
20111
20101
20102
20112
20101
20101
20101
20122
20102
20102
20122
20122
20122
20112
20122
20112
20101
20122
20121
20101
20101
20122
20102
20101
20122
20112
20101
20101
20102
20101
20101
20121
20101
20121
20111
20102
20101
20102
20111
20121
20102
20102
20121
20112
20121
20121
20101
20111
20101
20101
20101
20121
20121
20122
20122
20101
20112

340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
340
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
345
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCNHH
KCNHH
KTTD
KCNHH
VKHVCNMT

VCNSHVTP

KSPKT
KDTVT
KD
VCKDL
KD
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KD
KCNTT
KCNTT
VCNSHVTP
VCNSHVTP
VCNSHVTP
KCNDMVTT
VCNSHVTP

KDTVT
KKTVQL
KCK
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCK
KD
KD
KD
KD
KD
KDTVT
KD
KD
KD
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KCK
VKTHNVVLMT

KDTVT
KCNHH
KCNHH
KCNTT
KCK
KCK
VKHVCNNL

KCNTT
KCK
KCNTT
VCKDL
VCKDL
VCKDL
KDTVT
KD
KDTVT
KDTVT
KCK
KSPKT
KCK
KCNHH
KCK
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KTTD
KD
KCNHH
VCNSHVTP

KCNTT
KDTVT
KDTVT
KD
KCNTT
KCNTT
KCNTT
VKHVCNMT

K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 5-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut mi trng 1-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
SPKT CNTT-K55
in t-Vin thng 06-K55
K thut in 1 K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut in 2 K55
Cng ngh thng tin 1 K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
K thut in 3 K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut thc phm 2-K55
K thut thc phm 2-K55
K thut thc phm 2-K55
Cng ngh May-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
in t-Vin thng 08-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- C in t 2-K55
K thut thc phm 1-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut c kh 2-K55
iu khin v TH3 K55
iu khin v TH4 K55
iu khin v TH4 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
in t-Vin thng 02-K55
iu khin v TH3 K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K ton-K55
K ton-K55
K ton-K55
K thut C in t 2-K55
K thut ht nhn-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut ha hc 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut c kh 7-K55
K thut c kh 8-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
K thut c kh 2-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
in t-Vin thng 02-K55
iu khin v TH4 K55
in t-Vin thng 09-K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut C in t 1-K55
SPKT in-K55
K thut c kh 2-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut C in t 2-K55
K thut C in t 2-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 5-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
iu khin v TH3 K55
K thut ha hc 6-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
in t-Vin thng 03-K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut in 2 K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut mi trng 1-K55

20103735
20103451
20101116
20103056
20103422
20109769
20104124
20101835
20101444
20100021
20101764
20101157
20109362
20101559
20101529
20102370
20101886
20102120
20103155
20103654
20103319
20104419
20109826
20102170
20104734
20109019
20103638
20109782
20100883
20102030
20102072
20102620
20109920
20109309
20102755
20102478
20109465
20109882
20101545
20101793
20102767
20104539
20104814
20104744
20104588
20100190
20104305
20102309
20103102
20103180
20109985
20100064
20100070
20100068
20101109
20100347
20101701
20100136
20100662
20100189
20101341
20101448
20102165
20102069
20100617
20104406
20100518
20103158
20100746
20100953
20103238
20103683
20103048
20103339
20103154
20102332
20101368
20103409
20109765
20101268
20102531
20101915
20101193
20101464
20102116
20102396
20103560

u Ngc Hin
Nguyn Vn Hoan

Trn Tun Anh


Trn Ch Cng
Trn Thanh Tng

on Th Hu
Nguyn Vn Hun
Nguyn Tin Lut
Nguyn Vn Gip

Lu Th Anh
Nguyn Tin Lu
Nguyn Th Kim Chi

L Vn Quyt
Nguyn Xun Ho

V nh Hiu
Lng Xun Trung
Nguyn Hu Minh
Nguyn Hong Tm

T Th Hng
Nguyn Th Huyn Trang

Vn Ti
Hong M Linh
Nguyn Th Bnh
Trn Tin Thnh
Nguyn Th Ly
Nguyn Minh Hi
Nguyn Thanh Dung
Phm Th Hng Ngoan

Nguyn Vn V
Bi Vn Qun
V Minh Sang
Nguyn Vn Dng

Ng Th Hi
Hong Linh
Cao Tin Th
Mai Xun Tng
Cao nh Tuyn
Hong Ngc Lng

V Vn Hip
ng Vn Long
Nguyn Hu Trung

Phm Quc Anh


L Quang V
on Th Ngn
Mai Th Nhm
V Cng nh
Hong Anh
Nguyn c Tin

Trn Th H
m Quc Hng
Bi Thanh Tng
ng c Bnh
Phm Duy Bnh
Nguyn Vn Bnh
Phm Bc Anh
V Quang Huy
Phan Vn Khanh
Nguyn Nh Duy
Vn Tin Thng
Phm Xun nh
Thnh t
Trn Nam Hanh
Nguyn Vn Thnh
Nguyn Vn Sang

Li Duy Tn
C Th Huyn Trang

Phm Hng Ph
Quang Huy
Bi Xun Ti
Nguyn Trinh Qun

V Th Mai
Nguyn c Kim
Phm Anh Cng
Cao Th Hng Tho

Nguyn Hu Hng

Li Hu Ton
Lu Hi ng
Cao Th Tuyt
Nguyn Th Hng Ngc

inh Vn Dng
Dng Mnh Tng

Nguyn Kim Nam

Tng Kiu Cng


Bch Vn Hi
Lu Anh Ti
Nguyn Quc Trng

Trn Th Thanh

Page 66 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20102
20121
20101
20102
20102
20102
20121
20102
20101
20121
20102
20122
20102
20101
20121
20101
20101
20101
20122
20101
20102
20121
20121
20101
20101
20122
20101
20121
20102
20122
20101
20101
20121
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20102
20101
20112
20122
20122
20122
20122
20101
20101
20101
20111
20102
20101
20101
20112
20101
20122
20101
20101
20101
20102
20101
20101
20101
20121
20101
20101
20101
20111
20122
20101
20101
20112
20122
20101
20101
20101
20101
20122
20101
20111
20101
20102
20101
20101
20111
20122
20112

350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
350
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KDTVT
KCK
KD
VKHVCNNL

KD
KD
KD
VCNSHVTP

KKTVQL
KKTVQL
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
VCNSHVTP

KCK
KCK
KD
KCK
VKHVCNNL

VCKDL
VCKDL
VKHVCNNL

KDTVT
KD
KDTVT
KDTVT
KCK
KCK
KKTVQL
KCK
VCNSHVTP

KCK
KDTVT
KCNHH
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KD
KCNDMVTT
VKHVCNMT
VCNSHVTP

KCNTT
KD
KCNHH
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KCNHH
KCNTT
KD
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KD
KKTVQL
VCKDL
KCNHH
KCNTT
VCNSHVTP

KD
KCNTT
KCNHH
KCNHH
KD
KD
KKTVQL
KD
KCNTT
KCK
KCK
KCK
KD
VCKDL
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCK
KD
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KCNHH

CN- in t-Vin thng 4-K55


CN- C in t 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
iu khin v TH3 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K ton-K55
K ton-K55
in t-Vin thng 04-K55
in t-Vin thng 04-K55
in t-Vin thng 01-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut C in t 2-K55
K thut C in t 3-K55
iu khin v TH6 K55
K thut c kh 8-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
in t-Vin thng 04-K55
iu khin v TH4 K55
in t-Vin thng 09-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut C in t 3-K55
K thut C in t 3-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut c kh 6-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut c kh 4-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut c kh 5-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 3-K55
iu khin v TH5 K55
Cng ngh May-K55
K thut mi trng 1-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut in 2 K55
K thut ha hc 3-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut ha hc 6-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
K thut in 1 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
K thut in 2 K55
K ton-K55
K thut hng khng-K55
CN- Ha du-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
K thut thc phm 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K thut ha hc 2-K55
K thut ha hc 2-K55
iu khin v TH3 K55
iu khin v TH3 K55
Qun tr kinh doanh-K55
iu khin v TH6 K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K thut C in t 2-K55
K thut C in t 2-K55
K thut c kh 5-K55
iu khin v TH5 K55
K thut C kh ng lc 1-K55
in t-Vin thng 04-K55
in t-Vin thng 06-K55
in t-Vin thng 06-K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut C in t 1-K55
iu khin v TH4 K55
K thut c kh 5-K55
K thut c kh 2-K55
K thut c kh 4-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut ha hc 4-K55

20109600
20109054
20109425
20100915
20101234
20109498
20109968
20109842
20104501
20104780
20102770
20102329
20102253
20109948
20109720
20100509
20100135
20102323
20100690
20100303
20100950
20100836
20100653
20102151
20101941
20101769
20101572
20100671
20100216
20104544
20100093
20109836
20100705
20103179
20103184
20100510
20103375
20103059
20103364
20103392
20101864
20104409
20103512
20109758
20101334
20102398
20103521
20101688
20101974
20102574
20103168
20109470
20101792
20101215
20102089
20102306
20101944
20104775
20100887
20109708
20102621
20103110
20109283
20109409
20103680
20103049
20101555
20101554
20104762
20102391
20109539
20100144
20100697
20100388
20101832
20100954
20101544
20101389
20101684
20102248
20100282
20102511
20100324
20100626
20100508
20103358
20103570

Nguyn Th Du
Th Nhung
An Ngc T
L Trung c
V Vit Cng
Trn Vn Thao
Phm Vn V
Nguyn Th Hiu
Nng Vn C
T Th Thng
H Anh Tun
o Vn Ton
Phm Ngc Thnh

Bi Vn Hng
Nguyn Th Loan
Bi Cng Phong
Nguyn Lng Duy

Nguyn Vn Tn
Nguyn Hu Thng

L Vn Hon
Nguyn Kim Phc

Trn Huy Tng


Hong Vn Thng
Dng Vn Thnh

Lu c Ngc
inh Vn Lim
Khng Vit Hong

Trnh Thanh Thiu

Nguyn Vn c
Phm Th Hng
Phm Ngc Chung
Nguyn Th Ngc Qunh

V nh Thng
D Quc Hng
Thang Vit Hng
Vn Phong
Nguyn Khc Tnh

Hong Vn Dn
Hong ng Thng

Phm c Trnh
Nguyn Hng Mnh

Ng Thin Trang
Nguyn Th Thu Dng

Nguyn Th Hng
L Vn o
Nguyn Vn Trng

Nguyn Th Th
Nguyn Th Mai Hng

Nguyn K Ninh
Dng Tun V
Ng Th Thu Huyn
Nguyn Hong Phng

ng Hong Long
Nguyn c Cng

Kim nh Sn
Thanh Tin
Nguyn Thnh Ngc

Lu nh Thn
Nguyn Vn V
Mai Quc ng
Nguyn Vit n
Nguyn Th Hi
Nguyn Quang Huy

T Vn Tun
L Th Hi Yn
Phm Mnh Cng

Cao Quang Ho
Nguyn Cng Hoan

Nguyn Vn Sn
Vn Trng
Trnh Thanh Tng
Dng Anh Dng
Nguyn Trng Thu

Lu Nhn Khi
Phm Thnh Lun
Nguyn Cng Quyn

V Qu Hip
Bi Cng ng
Trn Vn Hng
Nguyn c Thnh

V Minh Hiu
V Thanh Tng
Nguyn B Hc
Lng nh Thanh

V Ngc Phi
Nguyn c Thun
Nguyn Th Nhng

Page 67 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20122
20101
20121
20122
20101
20102
20112
20101
20101
20101
20122
20121
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20121
20112
20121
20102
20101
20122
20121
20101
20102
20101
20101
20101
20101
20101
20121
20101
20111
20101
20111
20102
20111
20101
20101
20102
20111
20102
20101
20122
20102
20101
20101
20111
20101
20101
20112
20112
20101
20122
20121
20101
20121
20102
20101
20112
20112
20122
20101
20101
20101
20101
20101
20111
20101
20111
20122
20102
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20121
20112
20112
20102
20101
20101
20122

355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
355
358
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KD

iu khin v TH6 K55

VCNSHVTP CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55


VCNSHVTP CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55

KCK
KKTVQL
KCNTT
KD
KD
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
KD
KCK
KD
KCK
VCNSHVTP
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KDTVT
KCK
VCNSHVTP

KD
KDTVT
KCNTT
KDTVT
VKHVCNMT

KCNHH
KD
KCNTT
KDTVT
VCNSHVTP

KDTVT
KCNTT
KCK
KCK
KCK
VCKDL
VCKDL
KDTVT
KDTVT
KD
KCK
KKTVQL
KCK
KCK
KCNHH
KD
VCKDL
KDTVT
VKTHNVVLMT

KDTVT
KCNTT
KCNTT
VCKDL
KCNTT
KCNHH
VCNSHVTP

KCNTT
KCK
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KCNTT
VCNSHVTP
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCNTT
KD
VKHVCNMT

KCNTT
KD
KCNTT
KD
KD
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KCNHH
KCK
KDTVT
KKTVQL
VCNSHVTP

KDTVT

K thut c kh 5-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
K thut in 3 K55
K thut in 1 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut in 1 K55
CN- C in t 2-K55
iu khin v TH2 K55
K thut C in t 1-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
in t-Vin thng 04-K55
CN- C in t 1-K55
K thut thc phm 1-K55
iu khin v TH1 K55
in t-Vin thng 10-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
in t-Vin thng 09-K55
K thut mi trng 2-K55
CN- Ha du-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
in t-Vin thng 02-K55
K thut sinh hc-K55
in t-Vin thng 03-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 2-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
in t-Vin thng 04-K55
in t-Vin thng 06-K55
iu khin v TH4 K55
K thut C in t 1-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut c kh 4-K55
K thut c kh 5-K55
K thut ha hc 1-K55
iu khin v TH2 K55
K thut C kh ng lc 2-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut ht nhn-K55
in t-Vin thng 03-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut C kh ng lc 1-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
K thut ha hc 3-K55
K thut thc phm 1-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
K thut C in t 1-K55
in t-Vin thng 10-K55
in t-Vin thng 04-K55
in t-Vin thng 08-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
iu khin v TH3 K55
K thut mi trng 2-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
iu khin v TH4 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
Ha hc-K55
K thut C in t 2-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut sinh hc-K55
in t-Vin thng 07-K55

20102134
20109837
20109755
20100974
20104534
20109489
20101670
20101666
20102044
20101242
20101170
20102433
20104625
20101227
20109126
20101626
20100633
20109762
20109816
20109834
20102297
20109856
20103506
20101284
20101625
20109361
20101856
20103101
20109742
20109959
20109955
20104844
20103536
20101380
20109609
20100364
20100193
20100042
20100800
20100437
20102011
20101686
20101734
20100013
20104719
20100496
20100825
20103643
20102666
20100268
20102536
20104302
20101338
20101277
20101421
20100023
20102465
20103745
20103030
20101316
20100639
20101613
20102184
20101906
20104558
20109645
20109841
20109718
20109805
20109421
20102231
20103187
20101751
20102155
20109640
20109212
20109634
20101331
20109618
20109956
20102602
20103270
20100979
20109583
20104777
20103199
20102193

Lu Vn Tc
Nguyn Th Mai Trang

ng Th Chu Anh

Phan Vn Ton
Nguyn Tun Anh

Mai c Trung
Ng Vit Hng
ng Vn Hng
Nguyn Tng Qun

Ng c Du
Dng Vn Chnh
Nguyn Mnh Tun

o Phng Thu

Trn ch Cng
Nguyn Xun Sng

Phm Vn Huy
H Quang Thnh
Nguyn Th Thanh Huyn

Trn Th Dim Hng

Nguyn Th Oanh
Phm Vn Thc
Nguyn Vn Long

H Th Qu
Nguyn Tin Dng

Phm Th Huy
Phm Th Ngc Quyn

Vn Mnh
Phm Th Hi H
L Vn Tng
Nguyn Th Xun
Phm Vn Thn
Nguyn Lng Tin

Nguyn Th Dim
Ng Vn nh
L Vn c
L Quang Hng
Phm Vn on
ng Vn nh
Nguyn Vn Tun
Nguyn Thnh Lun

Bi Thin Quang
V Tin Hng
Trn Cng Khuyn

Tun Anh
Nguyn Ngc Hng

Nguyn c Nhm
Lng Thanh Tng

Trn Thanh Lam


Nguyn Vn Ha
Chu Vn Hiu
Phng Vn Tng

Phm Th Thu An
Dng Vn Anh t

Lu Vn Dng
Nh nh c
Ng Tun Anh
Cn Kim Tng
V Th Hu
Phm Th Mai Anh

Trnh Vn Dng
Nguyn Tin Thnh

Nguyn ng Huy
Nguyn Ngc Thi
Hong Danh Nam

Phm Ngc nh
o Th Tho
Nguyn Th Hip
Nguyn Ch Linh
Nguyn Th Lan
Phm Thanh Tng

Nguyn Cao Th
Ng Mnh Hng

Trng Vn Lai
Hong Thin Thnh

Nguyn Minh Tn
Nguyn Hu Cnh

Hng Qun
Trn Trng i
Chu Th Khnh Ly
Nguyn Tun Anh

Phm nh Anh
Qu Nhn
Nguyn Thc Trung

V c Mnh
L Th Thu
Bi Vn Khi
Lng nh Thp

Page 68 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20121
20121
20121
20122
20102
20101
20101
20111
20101
20101
20101
20102
20101
20102
20101
20112
20112
20101
20121
20121
20122
20101
20101
20121
20101
20102
20101
20101
20102
20101
20112
20112
20101
20112
20112
20101
20101
20122
20102
20121
20101
20101
20122
20101
20111
20101
20101
20102
20122
20101
20121
20122
20112
20101
20101
20122
20101
20112
20111
20121
20122
20101
20121
20112
20112
20101
20112
20121
20121
20121
20122
20101
20111
20101
20101
20102
20101
20102
20112
20121
20101
20102
20101
20101
20121
20101
20101

365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
365
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370
370

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KDTVT
KDTVT
KCK
KCK
KD
KD
KDTVT
KKTVQL
KCK
KCK
KCK
KKTVQL
KCK
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
VCKDL
KD
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCK
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KD
KCNTT
KCNTT
KDTVT
VKHVCNMT

KKHVCNVL

KCNTT
VCNSHVTP

KD
KKTVQL
VCNSHVTP
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCK
KCNTT
KD
VKHVCNMT

KCNHH
KD
KDTVT
KD
KKTVQL
KKTVQL
KCK
KCK
KCK
KKHVCNVL

VCKDL
KSPKT
KDTVT
KCNHH
KCK
KCK
KCK
KCNTT
VCNSHVTP

KKTVQL
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KD
KKTVQL
KCNTT
KCNTT
KCNHH
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
VCNSHVTP

KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KKTVQL

in t-Vin thng 03-K55


in t-Vin thng 01-K55
K thut c kh 7-K55
K thut C in t 3-K55
iu khin v TH2 K55
iu khin v TH4 K55
in t-Vin thng 03-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut C in t 2-K55
K thut C in t 2-K55
K thut C in t 2-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 1-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
iu khin v TH5 K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut c kh 3-K55
in t-Vin thng 08-K55
in t-Vin thng 08-K55
in t-Vin thng 02-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
K thut in 2 K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
in t-Vin thng 10-K55
K thut mi trng 1-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
K thut thc phm 1-K55
K thut in 3 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut thc phm 2-K55
K thut thc phm 2-K55
K thut thc phm 2-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
in t-Vin thng 07-K55
in t-Vin thng 08-K55
CN- C in t 2-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
iu khin v TH1 K55
K thut mi trng 1-K55
K thut ha hc 2-K55
iu khin v TH4 K55
in t-Vin thng 09-K55
iu khin v TH6 K55
K ton-K55
K ton-K55
K thut C in t 2-K55
K thut c kh 5-K55
K thut c kh 5-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut hng khng-K55
SPKT CNTT-K55
in t-Vin thng 01-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut c kh 4-K55
K thut c kh 4-K55
K thut c kh 8-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
in t-Vin thng 01-K55
in t-Vin thng 02-K55
in t-Vin thng 02-K55
K thut in 1 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
K thut ha hc 3-K55
in t-Vin thng 07-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K ton-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
in t-Vin thng 10-K55
in t-Vin thng 08-K55
Qun tr kinh doanh-K55
Qun tr kinh doanh-K55

20102778
20101629
20100036
20100126
20101483
20102717
20101353
20104677
20100180
20100687
20100320
20104723
20100816
20100594
20100603
20100399
20103631
20103588
20103529
20103391
20103120
20100048
20101084
20109774
20109764
20100840
20101369
20101160
20101459
20102067
20102276
20101412
20102118
20101400
20103775
20104045
20109934
20103659
20102611
20104788
20103515
20103450
20103602
20101966
20102272
20101376
20109125
20102407
20102210
20103520
20103572
20102728
20102711
20102334
20104550
20104823
20100718
20100283
20100352
20104130
20100635
20104052
20102303
20103091
20100837
20100493
20100783
20101976
20109821
20104549
20101297
20101889
20102336
20101143
20104608
20109268
20102772
20103551
20102196
20102452
20101943
20103517
20109835
20102414
20101428
20104563
20104653

Cao Xun T
T c Huy
Trn Tun Anh
Nguyn Th Thu Dung

Phan Vn Hi
Phm Hng Phc
Nguyn Thnh t
Nguyn Thi Dng

Nguyn Tin t
Nguyn Vn Th
V Huy Hong
Phm Th Thu Hng

Nguyn Vn Tuyn

Nguyn Vn Sn
Nguyn Vn S
L Trung Kin
Nguyn nh Quang

Thanh Hiu
Bi Th Thy Trang

V nh Trinh
L Th Thu Hin
Nguyn Vn Bang

L B Anh
Nguyn Th H
Dng Th Phng

inh Vit T
Nguyn Hu ng

Lu Vn Chin
Phm Vn H
Ng Don Sang
Nguyn Vn Thu
Nguyn Trung c

L c Tm
L Minh c
Nguyn Th Thanh An

Bi Thanh Hi
Nguyn Vn Trng

Trn Kim Tuyn


Nguyn Duy Cng
Nguyn Th Thu Trang

Nguyn Hi Yn
V Th Hin
Nguyn Minh Phng

Nhn Xun Nht


Phm Vn Thun
Mai Ngc ip
Nguyn Th Xun o

Trn Xun Trng

Li Vit Thng
Nguyn Th Thu Phng

Nguyn Th Ngc Thu

Nguyn Snh Sang

Trn Quang Ninh


L Vn Ton
Trng Th Hng
Nguyn Trung Th

Tng Vn Tin
V Vn Hiu
Phan Hu Hunh
V Ngc Huy
Hong Trng Thnh

L nh Hiu
Nguyn Thanh Tin

Nguyn Minh c

Trnh nh Tng
Trnh Quang Ngc

Bi Vn Tun
Nguyn Hu Oanh

Phm Thu Linh


Trn Th Hng
Vn Tin Dng
Nguyn Tun Minh

L Vn Ton
Phm Xun Bnh
Trng Th Thu Son

Hong Thu Hin


Nguyn Anh Tun
Nguyn Th T Anh

o Huy Thch
Vn Tuyn
Nguyn c Ngc

Trn Th Thm
V Vn Trng
Dng Anh Tun
Trn Nht c
Nguyn Th Luyn
ng Th Hi Duyn

Page 69 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20122
20101
20101
20121
20102
20101
20101
20101
20101
20102
20101
20111
20112
20112
20122
20112
20122
20101
20122
20101
20101
20101
20101
20102
20102
20122
20122
20101
20101
20101
20122
20111
20101
20101
20101
20101
20122
20122
20101
20111
20101
20101
20101
20101
20122
20101
20101
20102
20122
20101
20101
20101
20101
20101
20112
20112
20102
20122
20101
20112
20122
20101
20121
20101
20101
20102
20122
20102
20112
20101
20111
20122
20101
20101
20101
20122
20101
20121
20102
20101
20122
20101
20102
20102
20112
20101
20101

370
370
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
375
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCK
KD
VKHVCNMT

KCNTT
KDTVT
KCNTT
KCNTT
VKHVCNMT
VKHVCNMT

KDTVT
VVLKT
KDTVT
VCNSHVTP

KCNTT
KCNHH
VKTHNVVLMT

KCK
KCK
KCK
KCK
KD
VCKDL
KD
KDTVT
KDTVT
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KCNTT
KD
KCNTT
KCNTT
KD
KCNTT
KD
KKTVQL
VCKDL
KDTVT
KD
KD
KCNTT
KKTVQL
KD
KKTVQL
KDTVT
KCK
KDTVT
VKHVCNMT

VCNSHVTP
VCNSHVTP

KDTVT
KD
KKTVQL
KDTVT
KCK
KCK
KCK
VCKDL
KKHVCNVL

KDTVT
KD
KKTVQL
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNTT
KKTVQL
KDTVT
KDTVT
KKHVCNVL

KCNTT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KD
VCNSHVTP

KCNTT
KCNTT
KKTVQL
KKTVQL
KCNTT

CN- C in t 1-K55
iu khin v TH1 K55
K thut mi trng 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut mi trng 2-K55
K thut mi trng 2-K55
in t-Vin thng 09-K55
Vt l k thut-K55
in t-Vin thng 09-K55
K thut sinh hc-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
CN- Ha du-K55
K thut ht nhn-K55
K thut c kh 5-K55
K thut c kh 1-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 2-K55
iu khin v TH4 K55
K thut hng khng-K55
iu khin v TH4 K55
in t-Vin thng 09-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut C in t 3-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 2-K55
K thut c kh 3-K55
K thut c kh 7-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut in 1 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut in 1 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut in 2 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
in t-Vin thng 07-K55
iu khin v TH4 K55
K thut in 1 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
iu khin v TH2 K55
K ton-K55
in t-Vin thng 07-K55
K thut c kh 4-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
K thut mi trng 1-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
in t-Vin thng 10-K55
K thut in 1 K55
K ton-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
K thut C in t 1-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 3-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
in t-Vin thng 01-K55
iu khin v TH4 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut c kh 2-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut ha hc 3-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
in t-Vin thng 05-K55
in t-Vin thng 02-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
Cng ngh thng tin 1 K55
in t-Vin thng 02-K55
in t-Vin thng 07-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
K thut in 3 K55
K thut thc phm 1-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
Kinh t cng nghip-K55
Qun tr kinh doanh-K55
Cng ngh thng tin 1 K55

20109099
20102229
20103699
20109533
20109267
20109543
20109672
20103159
20103522
20101623
20104311
20102345
20103144
20109363
20109751
20104354
20100049
20100168
20100682
20100255
20101499
20100843
20101233
20102265
20101388
20100227
20100378
20100312
20100548
20100961
20102368
20101106
20101151
20101606
20101878
20101520
20101190
20104572
20100380
20102390
20102609
20102084
20102485
20104803
20102573
20104552
20101972
20100821
20109508
20103148
20109754
20109818
20102692
20101411
20104606
20109894
20100932
20100624
20100618
20100140
20104006
20101641
20102451
20104585
20100670
20103124
20103327
20103486
20103196
20103183
20102783
20104787
20101418
20102562
20104381
20102176
20101566
20102670
20101371
20102314
20102515
20103746
20102038
20102786
20104735
20104579
20102631

Nguyn Cng Hong

Mai nh Th
Nguyn Th Oanh
V Th Thu
Nguyn Duy Hu
L Quang Huy
Phm Thanh Tun

Hong Mnh Huy


Ngu Th Nguyn Hng

Nguyn Vn Huy
ng Duy Chin
Nguyn c Ton
Nguyn Minh Hong

Trn inh Quyt


Nguyn Th Kim Ngn

Bi Vn Thun
ng Xun Bch
Nguyn Nh o
Ng Vn Thong
Kiu Vn Ho
Nguyn Vn Hin

Nguyn Anh T
V Th Cng
Trn Vn Thun
Nguyn Vn
Hong Vn Giang

Gip Vn Khang
Nguyn Vn Hong

ng Vn Qung
Phm Vn Hip
Hong Vn Trung

Nguyn Vn Anh
L i Ct
on Quang Huy
Nho Minh
Nguyn Vn Hiu
Phm Hng Cng

V Th Mai
Nguyn Tin Khang

ng Xun Trng
Nguyn Vit Chng

ng Ngc Sn
Nguyn Quang Tng

Trn Vn Tng
Ng c Vnh
o Th Lan
Phm Duy Nim
Nguyn Vn Tuyn
Bi Th Thu Minh Chi

Trn Nho Hong


Trn Hi Vn
Ng Th M Hnh
Trn Hong Long
Nguyn Trung c

Phm Thanh Qu
L Quang Vng
Nguyn c Tn Linh

Ng Vn Tu
Li Ngc Tn
Trnh Vn Duy
Nguyn Vn Ba
o Vit Hng
Dng c Tuyn

Vng Th Ngc
Cao c Thin
Mai c Hiu
Nguyn Duy Thanh
Trng Minh Thng

Trn Quc Khnh


Nguyn Vn Hng

Phm Quc Vit


Nguyn Th Kiu Trang

Nguyn Vit c
Nguyn Cng Vinh

Trn Khnh Duy


Hong Th Thi
Phm Ph Hon
u c Hng
Nguyn Vn c
Nh Duy Tin
inh Vn T
L Th Sng
Nguyn Hng Qun

inh Quang Vinh


Nguyn Th L
Vn nh Nam
Nguyn B Hu c

Page 70 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20112
20101
20112
20112
20101
20101
20101
20101
20101
20111
20122
20121
20101
20122
20102
20101
20111
20121
20121
20101
20121
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20111
20121
20102
20101
20101
20112
20101
20101
20122
20122
20112
20101
20101
20101
20101
20101
20122
20122
20121
20111
20101
20102
20112
20101
20101
20101
20111
20101
20112
20121
20121
20111
20101
20122
20101
20122
20101
20112
20101
20101
20111
20122
20112
20101
20102
20102
20101
20101
20101
20122
20111
20122
20102
20112
20101
20102
20101
20122

380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
385
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

VCNSHVTP K thut thc phm 1-K55

KD
KDTVT
KCNTT
KDTVT
VKHVCNMT

KD
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
KDTVT
VCKDL
KCK
KD
KKTVQL
KDTVT
KD
KDTVT
KCK
KCNHH
VCNSHVTP

KDTVT
KDTVT
KCNTT
KD
KCNTT
KDTVT
VCKDL
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KD
KD
KKTVQL
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNHH
VKHVCNNL
VKHVCNMT

VCKDL
KDTVT
VKHVCNMT

VCNSHVTP

KCNTT
KCNTT
KCNHH
KKTVQL
KDTVT
KCK
VCKDL
VCKDL
KCK
KD
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KD
KDTVT
KCK
KDTVT
KCNHH
KCNDMVTT
VKHVCNMT

KD
KD
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KD
KD
KCNTT
KCNHH
KCK
KCK
KDTVT
KDTVT
KCK
KD

iu khin v TH1 K55


CN- in t-Vin thng 3-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
in t-Vin thng 02-K55
K thut mi trng 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K ton-K55
in t-Vin thng 01-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut c kh 5-K55
iu khin v TH5 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
in t-Vin thng 02-K55
iu khin v TH1 K55
in t-Vin thng 09-K55
K thut c kh 3-K55
K thut ha hc 4-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
in t-Vin thng 08-K55
in t-Vin thng 02-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut in 1 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
K thut hng khng-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Cng ngh thng tin 1 K55
K thut in 2 K55
iu khin v TH2 K55
Kinh t cng nghip-K55
in t-Vin thng 07-K55
in t-Vin thng 08-K55
in t-Vin thng 01-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
K thut mi trng 2-K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
in t-Vin thng 10-K55
K thut mi trng 2-K55
K thut sinh hc-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K thut ha hc 4-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
in t-Vin thng 01-K55
K thut C in t 3-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C in t 3-K55
iu khin v TH5 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
in t-Vin thng 07-K55
in t-Vin thng 04-K55
iu khin v TH1 K55
in t-Vin thng 01-K55
K thut C in t 2-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
K thut ha hc 5-K55
Cng ngh May-K55
K thut mi trng 1-K55
K thut in 3 K55
K thut in 2 K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
in t-Vin thng 10-K55
in t-Vin thng 07-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
iu khin v TH5 K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut C in t 2-K55
K thut C in t 2-K55
in t-Vin thng 07-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut c kh 1-K55
iu khin v TH2 K55

20103511
20101067
20109648
20109578
20102501
20103346
20109986
20102161
20102537
20104532
20102698
20100157
20100129
20102010
20104560
20101834
20101309
20102049
20100741
20103197
20109799
20101565
20101636
20102278
20101913
20102492
20109328
20100665
20102214
20101796
20101108
20101497
20102298
20101947
20104812
20102561
20102355
20101567
20108006
20103203
20100613
20103063
20109096
20101863
20103645
20103729
20109641
20108015
20103428
20104703
20102227
20100052
20100111
20100401
20100297
20102096
20091171
20101924
20102327
20102686
20102180
20100848
20108009
20103387
20104113
20103269
20090942
20102036
20109697
20102109
20101704
20102194
20102559
20104798
20102350
20102341
20109202
20102393
20108005
20109341
20103461
20100992
20100531
20102656
20102041
20100460
20101080

Nguyn Hng Hnh


Nguyn ng Trng An

Phan Thu Trang


L Th Thu H
Phm Vit Tng
Nguyn Vn Thng

u Vn Trung
Nguyn Th Thnh
Nguyn Khc Ta

Trn Th Hin
o Xun Lng
Phm Quang Dng

L Khnh Duy
Nguyn Ph Phng

V Th Diu Linh
V Thnh Lun
Nguyn Tng Dng
Phm Th nh Quyn

Phm Vn Ton
ng Quang Khnh
Nguyn Th Phng

Phm Khi Hon


Nguyn Th Huyn
Hong Vn Thuyn

Ng B Nam
Nguyn Thanh Tng

Nguyn nh Minh

Nguyn Anh Th
L Vit Thng
Hong Thanh Long

Nguyn Vit Anh


Nguyn Lng Hin

T Trng Thc
Nguyn Cao Nguyn

Dng Hi V
Ng Thnh Vinh
Nguyn Tun Anh Tr

Trn Ngc Hon


Nguyn Th M
Bi Thanh Lam
Nguyn c Tm

Chu Khnh Duy


Triu Tin Vinh
Nguyn c Mnh

Nguyn Diu Linh

Ng Th Nhn
Phng c Qun
V Mnh Cng
Hong Quc Vit
Trn Duy Hiu
Nguyn nh Thm

Bi Quang Bo
Nguyn c Cng

T Duy Kin
Quang Ho
Ng Anh Sn
Nguyn Xun Hong

T Hoi Nam
Bi Quang Ton
Hong Qu Lm
L Phc Thi
V Quang T
Tng Vn Quyt
Nguyn Th Trang

Thi B Tr
Nguyn Th Nhm
Nguyn ng Hi

Lu Vn Qun
o Th Anh
Trn Hu Sn
Nguyn Bo Khnh

Phm Vn Tho
Ngc Vinh
Phng Quc Tun
ng Thin Trang

Trn Vn Ton
L c Anh
L Khc Trng
Nguyn Huy Hong
Nguyn Th Bch Ngc

ng Th Minh
Nguyn Vn Thi
Dng Th Minh Phng

V c Hiu
Nguyn Minh Qun

Nguyn Vn Minh

Hong Tin Anh

Page 71 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20101
20101
20121
20101
20101
20122
20112
20112
20101
20101
20101
20122
20101
20121
20101
20121
20112
20122
20121
20101
20121
20101
20121
20101
20102
20121
20101
20122
20122
20101
20101
20112
20101
20102
20101
20102
20121
20101
20102
20111
20101
20101
20101
20101
20121
20121
20101
20122
20122
20101
20101
20122
20122
20121
20101
20101
20091
20112
20102
20101
20122
20111
20102
20121
20101
20101
20102
20101
20112
20101
20101
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20112
20112
20101
20101
20122
20111
20101
20101
20121
20112

390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
390
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
395
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
405
405

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCK

K thut c kh 2-K55

KKHVCNVL Khoa hc v K thut vt liu-K55

KDTVT
VCKDL
VCKDL
KDTVT
KKTVQL
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
VCKDL
KD
KCNTT
VCNSHVTP

KD
KKTVQL
VCNSHVTP

KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCK
KDTVT
KCNHH
KCNTT
KD
KDTVT
KCK
KCK
KD
KD
VKHVCNNL

KKTVQL
KCK
KCK
VCNSHVTP

KCNHH
KCK
KDTVT
KCNHH
KD
KKTVQL
KCNHH
KDTVT
KCNTT
KKTVQL
KKTVQL
KD
KCK
KCK
KCK
KKTVQL
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KD
KD
KDTVT
VCNSHVTP

KCNTT
KDTVT
KKHVCNVL

KD
KD
KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KCNTT
KCK
KD
KDTVT
KD
KCNTT
VCNSHVTP

KCNTT
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KDTVT
KDTVT

in t-Vin thng 07-K55


K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
in t-Vin thng 09-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut C in t 2-K55
K thut C in t 2-K55
K thut c kh 1-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 4-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
in t-Vin thng 01-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut in 3 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
K thut thc phm 2-K55
K thut in 2 K55
K ton-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
in t-Vin thng 10-K55
in t-Vin thng 10-K55
in t-Vin thng 07-K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut c kh 4-K55
in t-Vin thng 02-K55
CN- Ha du-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 1-K55
iu khin v TH5 K55
iu khin v TH5 K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 7-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut c kh 8-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
K thut ha hc 5-K55
iu khin v TH5 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut in v Truyn thng-K55
in t-Vin thng 05-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
Kinh t cng nghip-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut in 2 K55
CN- C in t 2-K55
CN- C in t 2-K55
K thut C in t 1-K55
K ton-K55
in t-Vin thng 05-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
in t-Vin thng 10-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
iu khin v TH3 K55
iu khin v TH3 K55
in t-Vin thng 02-K55
K thut sinh hc-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
in t-Vin thng 01-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
iu khin v TH4 K55
iu khin v TH1 K55
in t-Vin thng 09-K55
in t-Vin thng 01-K55
Kinh t cng nghip-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
K thut c kh 4-K55
iu khin v TH6 K55
in t-Vin thng 02-K55
iu khin v TH4 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut thc phm 1-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut thc phm 2-K55
K thut thc phm 2-K55
in t-Vin thng 10-K55
in t-Vin thng 08-K55

20100680
20104405
20101519
20100393
20100736
20102071
20104576
20100595
20100547
20100123
20103446
20103093
20103403
20102415
20109873
20101199
20101438
20100162
20102813
20102419
20103464
20101980
20104524
20109845
20101148
20101946
20101813
20101500
20100964
20101410
20109753
20101811
20109222
20102094
20100586
20100693
20102033
20101825
20100516
20104644
20100833
20100262
20109761
20103071
20100550
20109119
20103133
20101852
20104559
20080474
20101294
20102051
20104545
20104555
20101342
20109134
20109149
20100500
20104658
20102450
20109595
20101413
20109954
20101167
20102213
20101673
20103554
20101550
20090795
20104080
20102545
20102600
20102295
20101068
20104570
20101141
20100524
20102412
20102383
20101836
20102156
20103292
20102261
20103584
20103712
20101373
20102782

Nguyn Vn Thnh

Lu Ngc Chm
Nguyn Trung Hiu

Hong Ngc Khi


Nguyn Xun Ton
Nguyn Xun Sang

Hong Th My
Nguyn Vn Sn
V Ba L Quang
ng B Doanh
Nguyn nh o
Nguyn Vit c

Bi Quang Tun
o Tin Tun
Lu Vit Tng
Nguyn Xun Cng
Nguyn V Tng Giang

ng Hi Dng
Hong Vit nh
L Khc Tun
Nguyn Nh Qunh

Bi Duy Phong
Bi Th Gm
Thch Th Quyn
Nguyn Vn Ca
Phm Th Ngc
Phm Th Long
Trn Th Hin
Nguyn Don Thng

Nguyn Trung c

ng Th Ho
Nguyn Vit Long
Nguyn Cao Cng

Lng Ngc Sn
L Ngc Sn
Phm Minh Thun

o Vn Qun
Phm Vit Li
Trn Vn Phong
Nguyn Xun Tng
Phm Thanh Tng

L Trung Hu
Trn Ngc Anh
Nguyn Huy Dng

Trn Vn Qung
Nguyn Th Minh Hiu

Phm Th Ho
D c Mnh
Trn Thy Linh
Dng Vit Dng

Trn Tin Dng


on Quang Quyn

Trn Qunh Anh


Nguyn Th Thu Lin

H Mnh t
Phm Mnh H
Nguyn Hong Hip

Lu nh Nht
inh Th Tm
V c Tun
Nguyn Th Thm
Nguyn Trung c

L Th Tho
ng Minh Ch
L Tt Thng
Nguyn Ngc Hng

V Ngc Dip
Bi Ch Hoa
Nguyn Anh c
Nguyn Vn Sn
Quc Vit
Nguyn Ngc Anh

o Minh Thc
Bi Bo Anh
Trng Th Tuyt Mai

Nguyn Vn Bnh
Trn Hng Phc
Nguyn Vn Trc
Nguyn Vn Trung

Tng Vn Lut
L Vn Thnh
V Th Phng
Nguyn Vn Thng
Nguyn Th Hong H

Lu Th Ngc Mai
Phm Quang im

Phan Quc Vit

Page 72 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20102
20101
20101
20122
20101
20101
20101
20101
20122
20112
20122
20121
20101
20102
20102
20101
20101
20122
20112
20121
20122
20101
20101
20121
20121
20101
20101
20122
20121
20101
20122
20111
20102
20101
20102
20122
20101
20102
20111
20101
20101
20101
20101
20101
20102
20101
20121
20101
20101
20112
20101
20121
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20112
20102
20101
20121
20112
20101
20122
20112
20101
20121
20112
20101
20101
20101
20101
20101
20121
20111
20101
20121
20122
20101
20121
20101
20101
20101
20121
20101

405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
405
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
410
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
415

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

VKHVCNMT K thut mi trng 1-K55

KD
KCNTT
VKHVCNMT

KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KD
KDTVT
KDTVT
VKHVCNNL

KCNTT
KDTVT
KD
KDTVT
VCKDL
VCNSHVTP

KDTVT
KD
KKHVCNVL

KCNHH
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
VCNSHVTP

KD
KCNTT
KCNHH
KCK
VCNSHVTP
KKHVCNVL

KCK
KCK
VCKDL
VKHVCNNL

KCNTT
KDTVT
KCK
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCK
VCNSHVTP

KDTVT
KKTVQL
VCNSHVTP

KKTVQL
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KKHVCNVL

KCK
KCK
KCK
KCK
VCNSHVTP

KCNHH
KCNHH
KDTVT
KD
KCNTT
KDTVT
KDTVT
VCKDL
KD
KDTVT
VKHVCNMT
VKHVCNMT

KD
KD
KD
KCNTT
KKTVQL
KCNTT
KD
VKHVCNMT

KDTVT
KKTVQL

iu khin v TH1 K55


CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut mi trng 2-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
in t-Vin thng 02-K55
Qun tr kinh doanh-K55
iu khin v TH3 K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
in t-Vin thng 07-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
in t-Vin thng 01-K55
iu khin v TH4 K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
in t-Vin thng 02-K55
K thut in 2 K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut in v Truyn thng-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
in t-Vin thng 10-K55
in t-Vin thng 05-K55
in t-Vin thng 01-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
iu khin v TH1 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
CN- Ha du-K55
K thut C in t 2-K55
K thut sinh hc-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut C in t 1-K55
K thut c kh 1-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut Nhit-Lnh 2-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
in t-Vin thng 09-K55
K thut C in t 3-K55
K thut C in t 3-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 4-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut c kh 5-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
in t-Vin thng 05-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut thc phm 2-K55
Kinh t cng nghip-K55
in t-Vin thng 04-K55
in t-Vin thng 07-K55
in t-Vin thng 04-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
in t-Vin thng 10-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut c kh 7-K55
K thut C in t 2-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 2-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 3-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut in 1 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
in t-Vin thng 06-K55
in t-Vin thng 04-K55
K thut hng khng-K55
K thut in 2 K55
in t-Vin thng 01-K55
K thut mi trng 2-K55
K thut mi trng 2-K55
iu khin v TH3 K55
iu khin v TH6 K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K ton-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
iu khin v TH2 K55
K thut mi trng 2-K55
in t-Vin thng 03-K55
Qun tr kinh doanh-K55

20103769
20101794
20109541
20103388
20109599
20102750
20104829
20102255
20109652
20102225
20100511
20102163
20101426
20102507
20108014
20100504
20109777
20101574
20101568
20104084
20103127
20102294
20102677
20101986
20101934
20101773
20101847
20109757
20102817
20101461
20109794
20100946
20103026
20104066
20100015
20100830
20100299
20100933
20102348
20101322
20100484
20100638
20100733
20100145
20103399
20103308
20103374
20100599
20108037
20101939
20104755
20103731
20104759
20101969
20101989
20102249
20102223
20102360
20109443
20104116
20100316
20100134
20100470
20100712
20109825
20103268
20103424
20102657
20101524
20101365
20102534
20102543
20100722
20102291
20102591
20103627
20103210
20102440
20102233
20109393
20109228
20104593
20109907
20101732
20103337
20101993
20104621

Nguyn Th Nhung

Vn Long
Ng Th Hng Giang

Phm Thu Trang


ng Tin Thnh
L Vn Th
Nguyn Th Qunh

Trn nh Thoi
Trnh Vn Thin
V Minh Thng
Hong Phi Phong
Nguyn Tun Thnh

Trn Mnh c
Trnh Vn Tng
V Th Thanh Vn

Trn Vn Ni
Trn Th Khnh Mai

Ng Huy Hong
Trn Xun Hon
Hong c Thng
Nguyn Vn Hiu
Phm c Thng
Nguyn Nam Hng

Trn Xun Phong


Nguyn Hu Ngha

Nguyn Duy Linh


Nguyn Tin Lc
Nguyn Th Hu
Ng Quyt Tin
Trnh Hong H
Trn Hoi Nam
Phan Trng Nhn
Nguyn Th Vn Anh
Phm Th Phng Huyn

Hong c Anh
Ninh Thanh Tng
Nguyn Vn Ho
Nguyn Hu Linh
Trn Xun Ti
o Vn i
Nguyn c Ngha
Nguyn c Thnh
Nguyn Quang Ton

L Vn Dng
o Huy Trng
Cao Hi Sn
Ng Vn Tnh
Trn Vn Sn
L Hng Tho
V c Ngha
Trn Thanh Quang

Don Th Yn
Hunh Thi Sn
L Hng Nhung
Nguyn Vn Ph
Nguyn Phc Thnh

Trnh Vn Thng
L Tr
Nguyn Th Nht L

Nguyn Th Trung

Trn Anh Hong


Nguyn Khng Duy

Lng T Nam
Nguyn Linh Tim

L Th Bo Ngc
Ng Vn Nhm
Bi Khc T
Trn Hu Hip
Phm Vn Hiu
Trn S t
V Hi Ct Tng

Trnh L Vn
inh Khc Tip
Nguyn Trung Th

L c Vng
Phm Th Hnh
Nguyn Th Lin
Nguyn Vn Tun

Nguyn Vn Thi
Nguyn Phc Ton
Nguyn Th Thanh Dung

Nguyn Th Nhung

o Th Dung
Trn Vn Khi
Trn Tin Thnh
Nguyn Hong Phc

Nguyn Th Th

Page 73 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20102
20101
20121
20122
20101
20101
20101
20101
20111
20101
20101
20101
20101
20101
20102
20111
20121
20101
20101
20101
20121
20101
20101
20101
20111
20101
20121
20102
20112
20101
20101
20112
20121
20101
20101
20112
20112
20101
20101
20122
20122
20101
20101
20122
20112
20121
20121
20112
20101
20111
20121
20121
20121
20101
20101
20111
20122
20101
20121
20102
20122
20101
20121
20111
20121
20101
20112
20112
20112
20102
20101
20101
20121
20101
20121
20121
20121
20101
20121
20121
20101
20101
20121
20101
20101
20101
20101

415
415
415
415
415
415
415
415
415
415
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
420
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
425
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
430
435
435
435
435

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCK
KCNHH
KCNHH
KD
KCNHH
KD
KKTVQL
KCNTT
KD
KCNTT
KD
KD
KCNTT
VCNSHVTP

KD
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KD
VVLKT
VCNSHVTP
VKHVCNMT
VKHVCNMT

KD
KCNTT
KKTVQL
KKTVQL
VCNSHVTP

KDTVT
KCK
VCKDL
KCK
KDTVT
KTTD
KCK
KKTVQL
KD
KDTVT
KCNTT
KD
KD
KKTVQL
KCNTT
KKTVQL
KCNTT
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KCK
KCK
KKTVQL
KKTVQL
KDTVT
KDTVT
KCNTT
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCNTT
KDTVT
KD
KD
KCNHH
KD
KCK
VCKDL
KKTVQL
KD
KCK
KCNHH
KCK
KCNHH
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KCNHH
KCNTT
KD
KD
KKTVQL
KCNDMVTT

KKTVQL
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
KCNHH
KKTVQL

K thut c kh 4-K55
K thut ha hc 6-K55
K thut ha hc 4-K55
iu khin v TH3 K55
K thut ha hc 6-K55
iu khin v TH5 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut in 1 K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut in 1 K55
iu khin v TH2 K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut thc phm 1-K55
iu khin v TH1 K55
in t-Vin thng 04-K55
in t-Vin thng 01-K55
in t-Vin thng 01-K55
iu khin v TH1 K55
Vt l k thut-K55
K thut sinh hc-K55
K thut mi trng 1-K55
K thut mi trng 1-K55
iu khin v TH3 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
K ton-K55
K ton-K55
K thut thc phm 2-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut c kh 5-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C in t 1-K55
in t-Vin thng 04-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
K thut c kh 1-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut in 1 K55
in t-Vin thng 04-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
K thut in 3 K55
K thut in 3 K55
Kinh t cng nghip-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
Kinh t cng nghip-K55
K ton-K55
K thut C in t 1-K55
K thut C in t 1-K55
K ton-K55
Kinh t cng nghip-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
K thut thc phm 1-K55
K thut thc phm 1-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
in t-Vin thng 02-K55
iu khin v TH5 K55
iu khin v TH5 K55
CN- Ha du-K55
iu khin v TH2 K55
K thut c kh 3-K55
K thut hng khng-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
iu khin v TH4 K55
K thut C in t 3-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut c kh 5-K55
K thut ha hc 6-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
in t-Vin thng 03-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut in v Truyn thng-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut in 2 K55
iu khin v TH2 K55
Kinh t cng nghip-K55
Cng ngh May-K55
K ton-K55
in t-Vin thng 01-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut ha hc 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55

20100926
20103167
20103161
20101564
20103297
20102691
20104512
20101238
20102143
20101358
20101423
20101653
20102243
20103259
20101962
20102304
20101995
20101314
20102482
20104312
20103010
20103343
20103568
20102389
20109653
20104540
20104699
20103747
20102546
20100498
20100291
20100465
20102532
20101088
20100577
20104518
20102068
20102217
20101817
20101263
20102693
20104708
20101082
20104537
20102789
20104738
20104686
20104634
20100313
20100326
20104733
20104805
20109382
20109587
20102737
20103755
20103566
20102475
20101748
20102021
20102241
20108038
20101211
20100732
20100254
20104604
20102286
20100222
20103122
20100360
20103436
20101117
20102115
20101153
20103153
20101584
20101228
20101363
20104670
20104426
20104616
20101624
20109461
20109237
20104722
20103426
20104783

Nguyn S Hong

Lu Th Huyn
Nguyn Quc Huy

Vn Hon
Phng Thanh Qun

Phan Vn Long
D M Dung
Nguyn Vit Dinh
Nguyn Vn Thanh

Phm Hong t
Phm Vn c
Phm Hng
inh Vn Thnh
Nguyn Th Qunh Nga

Nguyn Vn Nhn

Bi Vn Tin
Trn Thin Phc
Phm Ngc Dng
Nguyn Hong Tng

Nguyn c Chin

Nguyn Vit An
L B Thng
Phm Th Ging Hng

Bi ng Trng
Nguyn Kiu Ngn

Phm Th Huyn
L Th Thu Hin
Nguyn Quang Hip

H Quc Vit
Dng Vn Nhn
Nguyn Trng Hip

c Nam
Nguyn Mnh Tng

Lu Trn Anh
Nguyn Vn Sng
Phm Thu Dng
Nguyn Vn Sang
Nguyn Tin Thng

V Tin Long
Hu Duyt
Nguyn Hu Lc
Trn Vn Hong
Hunh Tun Anh
Nguyn c Hi
Hong Vn Vng

Phm Vn Mnh
Th Thu H
Dng Th Trang
Nguyn Vit Hong
Vng Cng Hng

Phm Vn Long
Vn T
Nguyn Thanh Thn

Nguyn c Minh
Nguyn Duy Thnh
Phm Th Ngc Bnh

V Th Oanh
Lu Thanh Tng
Nguyn Xun Kim
Phm Ngc Quang

Bi c Thnh
Phan Th Qunh Trang

L Xun Cng
Nguyn Nh Ton

H Vn Ho
ng Thu Qunh
V Vn Thu
Trn Trng c
Hong Vn Hiu
V Duy Hng
Nguyn Hu Vit Vng

Trnh c Anh
Nguyn Xun S
Nguyn c Cnh

Dng Th Hng
Trn Minh Hong
Trn Vn Cng
T Tin t
o Th Duyn
Nguyn Th Phng

H Phng Tho
Phm Quc Huy
Trn Th Thanh Thu

Nguyn Anh Dng


Nguyn Th Hng

Nguyn Th Ti
Cao Minh Tnh

Page 74 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20101
20101
20101
20101
20102
20101
20101
20102
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20122
20101
20101
20112
20121
20101
20101
20111
20101
20122
20112
20101
20102
20121
20102
20101
20101
20101
20101
20121
20101
20101
20101
20101
20102
20101
20121
20101
20101
20101
20121
20101
20122
20101
20122
20121
20122
20121
20102
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20121
20111
20121
20101
20112
20101
20112
20101
20112
20101
20101
20101
20121
20121
20101
20112
20101
20101
20121
20101
20101
20122
20102
20101
20101
20101

435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
435
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
440
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445
445

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

VCNSHVTP K thut thc phm 1-K55


VCNSHVTP CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55

VCKDL
KD
KDTVT
KCNTT
KKTVQL
KCNTT
KCNTT
VCKDL
KCNTT
VCKDL
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCNHH
KD
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
VCNSHVTP

KCNHH
KD
KD
VCNSHVTP

KCNHH
KCNTT
KDTVT
KTTD
KKTVQL
KCNTT
KD
KD
KKTVQL
KDTVT
KCNHH
KCNHH
KDTVT
KDTVT
VCKDL
VCKDL
KDTVT
KD
VCNSHVTP

KD
KCNHH
VKHVCNMT

KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KKTVQL
KCK
KCK
VCKDL
KCK
KKTVQL
KKTVQL
KCNHH
KCNTT
KDTVT
KCNHH
KKTVQL
KKTVQL
KCNTT
KCK
VCKDL
KD
KKTVQL
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KDTVT
VKHVCNMT

KDTVT
KCNTT
KKTVQL
VCKDL
KD
KCNDMVTT
VKHVCNMT
VKHVCNMT

KCNTT
KD
KKTVQL
KCNTT

CN- Cng ngh k thut t-K55


iu khin v TH4 K55
in t-Vin thng 09-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
K thut C kh ng lc 2-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
K thut tu thy-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
in t-Vin thng 09-K55
in t-Vin thng 03-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
K thut ha hc 3-K55
iu khin v TH2 K55
in t-Vin thng 02-K55
in t-Vin thng 10-K55
in t-Vin thng 08-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut thc phm 1-K55
K thut ha hc 2-K55
iu khin v TH2 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut ha hc 5-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
in t-Vin thng 03-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut in 2 K55
iu khin v TH3 K55
K ton-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut ha hc 6-K55
in t-Vin thng 01-K55
in t-Vin thng 01-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
in t-Vin thng 07-K55
iu khin v TH4 K55
K thut thc phm 1-K55
K thut in 1 K55
K thut ha hc 2-K55
K thut mi trng 2-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
in t-Vin thng 06-K55
K ton-K55
K ton-K55
K thut C in t 2-K55
K thut C in t 3-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut C in t 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut ha hc 3-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
in t-Vin thng 02-K55
K thut ha hc 3-K55
K ton-K55
K ton-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
K thut c kh 1-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut in 2 K55
Kinh t cng nghip-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
K thut mi trng 2-K55
in t-Vin thng 01-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
iu khin v TH3 K55
Cng ngh May-K55
K thut mi trng 1-K55
K thut mi trng 1-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
iu khin v TH4 K55
K ton-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55

20103355
20109843
20109001
20101642
20102139
20101710
20104799
20109270
20102719
20100338
20101372
20100155
20101512
20102384
20101033
20102617
20103094
20102047
20101888
20101679
20102232
20101295
20103523
20103417
20102003
20109333
20109823
20103311
20102374
20102364
20101231
20104530
20101940
20102428
20101718
20104584
20102497
20103023
20103141
20102266
20101516
20100407
20100468
20102403
20101771
20103449
20101296
20103538
20103626
20109883
20102453
20104620
20104590
20100554
20100556
20100906
20100362
20104778
20104542
20103305
20101904
20101280
20103064
20104729
20104615
20102724
20100454
20100031
20101917
20104538
20109886
20109584
20109278
20109884
20103500
20090424
20101530
20104567
20100317
20102247
20104399
20103623
20103111
20102146
20101562
20104612
20109864

Phm Th Tho
Nguyn Th Thy Hng

L Ngc Anh
ng Vit Hng
Lng Th Thanh

Nng Vn Khnh
V Hi Tuyn
Ng Quc Hiu
Nguyn Vn Phng

Nguyn Nh Huy
Nguyn Vn ng
Phm Ngc Dng

Lu Trung Hiu
Phan Vn Trung
Vit Ha
Nguyn Anh Dng

Quch Vn c
Trn Hng Qun
Nguyn Ngc Minh
Nguyn Vit Hng

Nguyn Minh Thi


Trn Tr Dng
Trn Th Anh Th

L Thanh Tng
Phng Vn Phng

Ng Thnh Nam
Nguyn Th Thu Vn

L Ngc Sn
Nguyn Hu Trung

Bi nh Trung
V Mnh Cng
on Th Hng
Nguyn Vn Ngh
Nguyn nh Tun

V Duy Khnh
Trn Thu Nga
Phm B Tng
Nguyn Hu Tng Anh

H S Hong
Dng nh Thun
Nguyn Quang Hiu

Nguyn Tng Lm

L Hunh Nam
Phm Xun Trng

Nguyn Xun Lin

Nguyn Th H
Trnh c Dng
on Th Lm
Nguyn Thu Qunh

Nguyn c Mnh

H nh Tuyn
Nguyn Th Thm
o Hng Nhung
Nguyn Vn Qun

Nguyn Vn Qu
Nguyn Quang Don

ng Minh Hng
Nguyn Th Thu
on Th Thu Hng

Phan Ngc Qu
Hong Nam
Nguyn Hong Dng

Mai Khng Duy


Nguyn Th Linh
Phm Th Thi
Nguyn S Qun
Dng Ngc Minh

Phm Vit Anh


Nguyn Vn Nam
Phm Th Minh Hu

o Thanh Dung
Phm c Lc
Nguyn Th H
Cn Huy Hong
Nguyn Th Tm
Nguyn Vn Cng

on Hin
Cao Qunh Mai
Trn Huy Hong
Mc Hng Thnh
V Th Hng
Nguyn Th Ho
Phan Thanh Hi
on Th Thao
Trn Quang Ho
L Th Tm
Lu Vit Anh

Page 75 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20101
20121
20121
20101
20101
20121
20101
20111
20101
20122
20121
20122
20121
20121
20111
20111
20111
20101
20121
20121
20101
20122
20122
20102
20121
20111
20121
20121
20101
20121
20101
20121
20101
20122
20101
20122
20122
20101
20121
20101
20101
20121
20101
20121
20121
20101
20121
20101
20112
20101
20102
20121
20122
20112
20121
20122
20121
20112
20101
20101
20122
20122
20102
20102
20101
20111
20122
20101
20101
20101
20121
20121
20101
20112
20122
20121
20101
20101
20122
20112
20121
20121
20101
20102
20111
20101
20121

445
445
445
445
445
445
445
445
445
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
455
455
455
455
455
455
455
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
460
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
465
470
470
470
470
470
470
470
470
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475
475

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCNTT
KD
KTTD
KCK
KCK
KKTVQL
KKTVQL
KDTVT
VCKDL
KCNTT
VKHVCNMT

KD
KKTVQL
KDTVT
KCK
KCK
KCNTT
KD
KCNTT
KCNTT
KCNHH
KD
KKTVQL
KKHVCNVL

KCK
KCK
KKTVQL
VCKDL
VCKDL
KDTVT
KCNTT
KCNHH
KCNTT
KCNTT
KCNHH
KD
KCNHH
KD
KCK
KDTVT
KKTVQL
KKTVQL
KCNHH
KCNTT
KDTVT
VCNSHVTP

KCNTT
KCNTT
KDTVT
KKHVCNVL

KDTVT
VCKDL
KD
KD
KD
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KCNHH
VKHVCNMT

KD
KDTVT
KCK
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KKTVQL
VKHVCNMT

KDTVT
KCNHH
KCNHH
KCNTT
KD
KD
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCK
KCK
KCNTT
KD
KD
KCNTT
KDTVT

Cng ngh thng tin 2 K55


iu khin v TH5 K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
K thut C in t 2-K55
K thut c kh 5-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
in t-Vin thng 06-K55
K thut hng khng-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut mi trng 2-K55
iu khin v TH3 K55
K ton-K55
in t-Vin thng 02-K55
K thut C in t 3-K55
K thut C in t 2-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut in 2 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
K thut ha hc 3-K55
K thut in 2 K55
K ton-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut c kh 8-K55
K thut C in t 1-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
in t-Vin thng 03-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
K thut in v Truyn thng-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
K thut ha hc 2-K55
iu khin v TH3 K55
K thut ha hc 5-K55
K thut in 1 K55
K thut c kh 1-K55
in t-Vin thng 09-K55
Qun tr kinh doanh-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut ha hc 5-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
in t-Vin thng 04-K55
K thut thc phm 2-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
in t-Vin thng 10-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
in t-Vin thng 01-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
K thut in 2 K55
K thut in 2 K55
K thut in 3 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
Kinh t cng nghip-K55
Kinh t cng nghip-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut ha hc 1-K55
K thut mi trng 2-K55
iu khin v TH4 K55
in t-Vin thng 06-K55
K thut c kh 1-K55
in t-Vin thng 02-K55
in t-Vin thng 02-K55
in t-Vin thng 06-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut mi trng 1-K55
in t-Vin thng 05-K55
K thut ha hc 4-K55
K thut ha hc 5-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
K thut in 3 K55
K thut in 3 K55
in t-Vin thng 10-K55
in t-Vin thng 10-K55
in t-Vin thng 04-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
K thut c kh 4-K55
K thut c kh 3-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
K thut in 3 K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
in t-Vin thng 04-K55

20102569
20101279
20102514
20100745
20100831
20104595
20104619
20102095
20100781
20102258
20103582
20102718
20104630
20101663
20100645
20100891
20101345
20101301
20102239
20102550
20103711
20102557
20104633
20104408
20100542
20100361
20104516
20100904
20100201
20101158
20101240
20103166
20102001
20102190
20103348
20101615
20103325
20102426
20100658
20102395
20103508
20104663
20103329
20101964
20101648
20103019
20102315
20102696
20101218
20104400
20101026
20100713
20101208
20102108
20102420
20104827
20104768
20104548
20104654
20103291
20103331
20102542
20102413
20100295
20102061
20101275
20101783
20104635
20104591
20103138
20102328
20103121
20103342
20109887
20101646
20102267
20101579
20101798
20102642
20102638
20100555
20100442
20109569
20102486
20109863
20109385
20102759

Nguyn Vn Vinh
Nguyn Dng
Dng Minh T
Hong Vit Tt
Phm Duy Tng
Hong Kiu Oanh
V Th Tho
Nghim Xun Sn

inh Vn Trng
Nguyn c Th
L Kiu Dim Ly
Nguyn Hng Phng
Nguyn Th Thanh Thu

V Huy Hng
Nguyn Nam Thi
Phm Vn Vng

Kiu Quang t
L Thu Dng
Phm Vn Thit
Nguyn Hng Vit

Hong Th Hng
Bi Quang Vinh
Bi Th Trang
Nguyn Thi Thnh
Nguyn L Duy Quang

Dong Vn Hng
Hong Anh Dng
Nguyn Trng Cng

Phm Thnh
Bi Vn Chin
Phm Quang Dun

Phm Vn Huy
Nguyn Duy Phng

Trn Ngc Thi


Trn Vn Thng
Nguyn c Huy
Nguyn Thanh Tn

Nguyn Duy Tun

Lu Vn Thng
Nguyn Hi Trng

Phm Thu Dung


V Th Hi Yn
Tng Vn Thao
V Vn Nhn
Nguyn Phi Hng
Hong Vit Anh
Trn Quang Tin
Trn Bo Lc
Nguyn Mnh Cng

Nguyn Tun Linh


Phm Trng ng

Dng Vn Tin
ng Qu Cng
To Tun Sn
L Minh Tun
Phan Trng Tun
Phm Th Thnh
Trn Th Hng
Phan Th Lan Hng

Nguyn Th Phng

L Thnh
L Anh Vn
Cao Vn Tun
Chu Th Hoa
Nguyn Ngc Qunh

L Vn Dng
Nguyn Tun Linh
Th Qunh Trang
Hong Kiu Ngc Nhung

Nguyn Vn Hon

Cao c Ton
o Vn Hiu
Dng Vn Thng
Nguyn Vn Bch
Nguyn Hu Hng

Hu Thun
Nguyn Huy Hong

Kim Bo Long
Nguyn Cng Ho

Trn Anh c
V Trng Qun
L Vn Lng
Nguyn Mnh Linh
Nguyn Thanh Tng

T Hng Dng
Nguyn Hu Thun

L ng Thc

Page 76 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20122
20101
20112
20101
20121
20122
20112
20122
20121
20121
20101
20101
20112
20101
20122
20121
20101
20101
20122
20101
20111
20101
20121
20102
20122
20101
20112
20101
20111
20101
20101
20111
20111
20122
20101
20121
20101
20122
20101
20122
20122
20101
20112
20121
20111
20121
20101
20101
20101
20122
20101
20101
20121
20121
20121
20102
20101
20121
20101
20121
20121
20112
20101
20101
20101
20111
20121
20101
20122
20112
20101
20101
20101
20101
20101
20112
20122
20122
20122
20121
20121
20121
20122
20102
20121
20102
20101

475
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
480
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
485
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
490
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
495
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
505
505
505
505
505
505
505
505
510
510
510
510
510
510
510
510
515
515
515
515
515
515
515
515

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KDTVT
KKTVQL
KKTVQL
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KKHVCNVL

KKTVQL
KD
VKHVCNMT

KDTVT
VCNSHVTP

KDTVT
VCKDL
KD
KCK
KD
KD
KKTVQL
KCNHH
KCNHH
KKTVQL
KCK
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KD
KCNTT
KDTVT
VVLKT
KKTVQL
KCK
KCK
KCK
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KD
KCK
KDTVT
KDTVT
KCK
KCNTT
KCNTT
KCK
KCK
KKTVQL
KCNHH
KCNTT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KDTVT
KDTVT
VCKDL
KD
KDTVT
VKHVCNMT

VCNSHVTP

KCNHH
KD
VCKDL
KKTVQL
KKTVQL
KD
KCNDMVTT

KD
KCNTT
KKTVQL
KKTVQL
KCNHH
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KKTVQL
KCK
KD
KKTVQL
KKTVQL
KD
KD
KCNTT
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KCK

in t-Vin thng 03-K55


Qun tr kinh doanh-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
in t-Vin thng 02-K55
in t-Vin thng 04-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
K thut in 1 K55
K thut mi trng 1-K55
in t-Vin thng 10-K55
K thut sinh hc-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
iu khin v TH1 K55
K thut c kh 1-K55
iu khin v TH3 K55
K thut in 1 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
CN- Ha du-K55
Ha hc-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut c kh 4-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
in t-Vin thng 02-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
iu khin v TH2 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
in t-Vin thng 06-K55
Vt l k thut-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
K thut c kh 6-K55
K thut c kh 3-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
in t-Vin thng 04-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
iu khin v TH6 K55
K thut c kh 6-K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
Cng ngh thng tin 2 K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut c kh 8-K55
K thut c kh 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut ha hc 3-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
in t-Vin thng 06-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
CN- Cng ngh thng tin 2-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
in t-Vin thng 03-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
iu khin v TH6 K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut mi trng 1-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut ha hc 1-K55
iu khin v TH1 K55
K thut C kh ng lc 1-K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
K thut in 1 K55
Cng ngh May-K55
CN- iu khin & T ng ha 2-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K ton-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut ha hc 5-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut sinh hc-K55
K ton-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55
iu khin v TH4 K55
Ti chnh-Ngn hng 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
iu khin v TH3 K55
iu khin v TH5 K55
Cng ngh thng tin 2 K55
K thut ha hc 5-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
in t-Vin thng 04-K55
CN- Cng ngh ch to my-K55

20102244
20104789
20104617
20101795
20102351
20102437
20104407
20104575
20101837
20103356
20102777
20103396
20102506
20100458
20102811
20100418
20101245
20102254
20104767
20109795
20103247
20104624
20100198
20101470
20101312
20102663
20102135
20109605
20101558
20104307
20104526
20108033
20100433
20100806
20101118
20101394
20102430
20102378
20100305
20109250
20109359
20109025
20102556
20109933
20100340
20100644
20104811
20103017
20102048
20109274
20101286
20102526
20109450
20101849
20102112
20101101
20100829
20102521
20102469
20103395
20108036
20103009
20101680
20100842
20104724
20104561
20102503
20104385
20109927
20109661
20104502
20104752
20103177
20109781
20103014
20104596
20109033
20101871
20104791
20104506
20101252
20101387
20101536
20103132
20109490
20102785
20109066

Hong Vn Thnh
Nguyn Vn Trng
Nguyn Hong Phng Tho

Hong c Long
Thy Trang
Nguyn Quc Tun
Nguyn nh Nguyn

L Anh Minh
o nh Luyn
Nguyn Th Thng

Phan Ngc Tun


Nguyn H Trung

Trn Sn Tng
Nguyn Nht Minh

Trnh Anh Toan


Nguyn Vn Linh
Bi Ngc Duy
L Vn Tho
Nguyn Tun Thnh

Nguyn Tng Lm

on Ngc Nam
Trn Th Thu
Trn Danh ng
L Ngc Hi
Nguyn Vn Dng

Ng Vn Hong
Bi Khc Thanh
Nguyn Vn Qu
Nguyn Hu Ho
V Duy Anh
Nghim Th Bch H

Nguyn Vn Minh
Nguyn Trng Lc
Phm Thanh Tun

V Duy Anh
o Anh c
Nguyn c Tun
Nguyn Thnh Trung

L Xun Hong
V Vn ng
Phm Ngc Qun

Trn Vn Hi
Bch Hong Vinh
Trn Hong Anh
Nguyn Vn Huy
V Tr Thnh
o c Vit
Hong c Anh
Bi Th L Quyn
Nguyn Danh Hiu
Nguyn Trung Dng

Trn nh T
Trn Nam Hiu
inh Th H Ly
V Duy Sn
Nguyn Tun Anh
Nguyn Xun Tng

Nguyn Ngc T
on Vn Tng
Lng Tun Trung

Trn Ngc Anh


Nguyn Th Thun An

Nguyn Vit Hng

Ng Trng T
Phan Phng Khnh

Nguyn Th Luyn

T Thanh Tng
Thanh Nga
H Trung T
Nguyn Dng Minh Ngc

Chu Th Vn Anh
L Xun Phc
Nguyn Mnh Hng

Lu Thu Trang
Trn Xun An
Nguyn Th Oanh
Trn Huy Hng
Trn Vn Mnh
Thnh Minh Tr
Nguyn Th Ngc Bch

Nguyn Vn Duy
Nguyn Thnh

Nguyn Vit Hin


o Th Bo Hoa
B Cng Thoan
inh c Vinh
Phm Vn Thanh

Page 77 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20121
20112
20121
20121
20112
20122
20101
20101
20121
20122
20121
20101
20101
20101
20112
20102
20121
20112
20112
20101
20101
20121
20122
20101
20121
20111
20121
20112
20121
20121
20122
20112
20111
20121
20112
20112
20122
20112
20101
20122
20112
20112
20101
20122
20121
20111
20122
20101
20112
20111
20121
20101
20122
20111
20122
20121
20122
20121
20121
20101
20121
20121
20101
20122
20101
20122
20122
20101
20112
20112
20121
20102
20101
20122
20112
20121
20121
20112
20111
20121
20101
20111
20111
20111
20102
20121
20112

515
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
520
525
525
525
525
525
525
525
525
530
530
530
530
530
530
530
535
535
535
535
535
535
535
535
535
535
540
540
540
540
540
540
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
545
550
550
550
550
550
550
550
550
555
555
555
555
555
555
555
555
560
560
560
560
560
560
565
565
565
565
565
565
570
570
570
575

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCNHH
KKTVQL
KCNTT
KTTD
VCNSHVTP
VCNSHVTP

KCNTT
VCKDL
KCNTT
KDTVT
KCK
KDTVT
KCNHH
KCNTT
KDTVT
VCNSHVTP

KDTVT
KCK
VCKDL
KTTD
KCNTT
KCNTT
KDTVT
VCKDL
KDTVT
KCNHH
KCNHH
KD
KD
KCNHH
KCNTT
KCNHH
KKTVQL
KKTVQL
VCNSHVTP

KCK
KCK
KCK
KCNHH
KKTVQL
VKTHNVVLMT

KKHVCNVL

KDTVT
KTTD
KKTVQL
KD
KCK
KKTVQL
KDTVT
KCK
KCNTT
KCNHH
KD
VCKDL
KDTVT
KD
KD
KDTVT
KCK
KCNHH
KCNHH
KCNTT
KDTVT
KCNTT
KCK
KD
KDTVT
KCNTT
KCK
VCNSHVTP

KKTVQL
KDTVT
KDTVT
KCK
KCK
KD
KKTVQL
KDTVT
KD
KD
KDTVT
KCK
VKHVCNNL

VCKDL
KDTVT
VCNSHVTP

KCNHH

K thut ha hc 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
Ton-Tin ng dng 1-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut thc phm 1-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
CN- Cng ngh k thut t-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
in t-Vin thng 04-K55
K thut C in t 1-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
K thut ha hc 4-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
K thut c kh 7-K55
K thut C kh ng lc 1-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Cng ngh thng tin 4 K55
Cng ngh thng tin 4 K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
K thut hng khng-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut ha hc 3-K55
K thut ha hc 6-K55
iu khin v TH5 K55
K thut in 2 K55
K thut ha hc 6-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
K thut ha hc 6-K55
Qun tr kinh doanh-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut sinh hc-K55
K thut C in t 2-K55
K thut C in t 3-K55
K thut c kh 5-K55
K thut in v Truyn thng-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut ht nhn-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
in t-Vin thng 09-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Kinh t cng nghip-K55
K thut in 2 K55
CN- C in t 2-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
in t-Vin thng 08-K55
K thut c kh 3-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
K thut ha hc 5-K55
K thut in 1 K55
K thut hng khng-K55
in t-Vin thng 02-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
in t-Vin thng 03-K55
K thut c kh 3-K55
Ha hc-K55
K thut ha hc 3-K55
Cng ngh thng tin 5 K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
CN- Cng ngh thng tin 4-K55
K thut c kh 3-K55
iu khin v TH4 K55
CN- in t-Vin thng 3-K55
CN- Cng ngh thng tin 3-K55
K thut c kh 6-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
Ti chnh-Ngn hng 2-K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
in t-Vin thng 09-K55
CN- C in t 1-K55
K thut C in t 3-K55
CN- iu khin & T ng ha 1-K55
Qun tr kinh doanh-K55
in t-Vin thng 01-K55
K thut in 1 K55
K thut in 1 K55
CN- in t-Vin thng 1-K55
CN- C in t 2-K55
K thut Nhit-Lnh 1-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
in t-Vin thng 09-K55
CN- CN Sinh hc - CN thc phm-K55
K thut ha hc 2-K55

20103061
20104691
20109688
20102183
20109780
20103313
20101217
20109006
20101744
20101551
20100514
20109371
20103126
20102246
20109347
20109808
20109913
20100858
20100424
20102583
20101085
20102144
20109345
20100375
20101124
20103350
20103257
20102092
20101570
20103373
20101707
20103709
20104613
20104809
20103119
20100967
20100245
20100370
20103318
20104685
20104437
20104115
20101232
20102195
20104661
20101310
20109196
20104509
20101789
20100253
20101523
20103320
20101818
20100661
20102313
20109999
20109866
20101096
20100101
20103152
20106228
20101506
20109582
20109234
20100792
20101083
20109258
20109499
20100446
20109771
20104639
20109293
20101627
20109128
20100196
20109575
20104756
20101203
20102215
20101909
20109280
20109847
20100934
20100369
20101994
20109716
20103380

Nguyn Vn Din

Vn Hi
ng Hng Long
Nguyn Minh Thi
Nguyn Ngc H

Lu Tun Sn
Nguyn Mnh Cng

Trn V Bo
Trn Quang Kin
Nghim L Hoa
Nguyn H Phong

Nguyn V To
Nguyn nh Hiu

L c Thnh
Trn Vn Ph
V Hng Hnh
Ngha Ngc Dng
Nguyn Cng Vn
Ngc Phi Long

Phm L V
L Th Anh
Phm Kiu Thanh

inh Vn Nhm
Ng Th Hng
Nguyn Xun Bch

V Vit Thng
L Th Nga
L Ngc Sn
Dng Xun Hong

Trn Vit Tip


Nguyn Trung Khnh

Phm Thu Linh


T Duy Tn
Nguyn Cnh Vn

Th Thu Hin
inh S Thng
Nguyn Thanh Hi
Phm Quang Hng
Trng Ngc Sn

Bi Mnh H
Nguyn Th Du
Mai Vn Trung
V Mnh Cng
V Thu Tho
Phm Th Ngc Thu

Nguyn Vn Dng

Hong Duy Linh


Hong Mai Anh
Trn Ngc Linh
V Vn Hi
Phm Cng Hiu
Phm Anh Ti
V Trng Long
Phng c Thng

Nguyn Vn Tin
Nguyn ng Phc

Nguyn Ngc c

Nguyn L Anh
V nh Ca
Nguyn Hu Hc
Nguyn Th Hoa Qunh

on Trung Hiu
ng Vn Tnh
L Anh Dng
Lng Ngc Tun

L Ti Anh
Trn Vn Hanh
Phm Vn Lun
L Vn Mnh
Nguyn Vnh Hong
Trng Th Huyn Trang

Si Vit Hng
Phm Vit Huy
Nguyn Hng Vit

ng Duy ng
Trn Vn Tuyn
Trnh c Quyt
Cao B Cng
Nguyn Quang Thng

L Hoi Nam
Vng S Hun
Nguyn Giang Nam

Nguyn Xun Linh


Phm Ngc Hng
Qun Quang Phc

Phm Ph Lm
Phm Vn Ton

Page 78 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20122
20121
20121
20121
20121
20111
20101
20112
20101
20101
20101
20112
20101
20112
20102
20121
20112
20122
20122
20101
20121
20112
20111
20112
20101
20101
20111
20112
20121
20112
20121
20121
20101
20101
20101
20121
20121
20112
20102
20101
20122
20122
20112
20101
20122
20121
20112
20101
20112
20112
20112
20121
20101
20101
20121
20121
20121
20101
20112
20102
20121
20121
20102
20101
20102
20111
20121
20102
20111
20101
20121
20112
20121
20122
20112
20102
20121
20121
20111
20121
20111
20111
20122
20122
20101
20111
20121

575
575
575
580
580
580
580
580
580
585
585
585
585
585
585
585
585
590
590
595
595
595
595
600
600
600
600
600
600
600
600
605
605
610
610
610
615
615
615
615
615
615
620
620
620
620
620
625
625
630
630
630
630
630
630
630
630
635
640
640
640
645
645
645
650
650
650
650
660
660
660
660
665
665
670
670
675
685
685
690
695
700
700
710
720
735
740

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCNTT
KCK
KD
VCNSHVTP

KCNTT
VKHVCNMT

KCNTT
KCK
KKTVQL
KCK
VCNSHVTP

VCKDL
KCNTT
KDTVT
KCK
KD
KCNHH
KCNHH
KCNHH
KCNTT
KDTVT
PDTDH
PDTDH
PDTDH
PDTDH
PDTDH
PDTDH
PDTDH
PDTDH
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KKTVQL
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KCK
KDTVT
KCK
KCK
KCK
KCK
KCNHH
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KCNTT
PDTDH
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
PDTDH
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KDTVT
KKHVCNVL

KCNHH
KCNTT
VKHVCNNL
VKHVCNNL

CN- Cng ngh thng tin 1-K55


K thut c kh 4-K55
K thut in 1 K55
K thut thc phm 1-K55
Cng ngh thng tin 3 K55
K thut mi trng 2-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
K thut c kh 3-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut c kh 2-K55
K thut thc phm 1-K55
K thut C kh ng lc 2-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
CN- in t-Vin thng 4-K55
K thut c kh 2-K55
iu khin v TH4 K55
K thut ha hc 1-K55
K thut ha hc 5-K55
K thut ha hc 6-K55
Cng ngh thng tin 1 K55
in t-Vin thng 07-K55
BK2.30
BK3.03
CN2.4
BK2.37
BK2.14
BK3.13
KT.02
BK2.25
CN- Ha du-K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
Qun tr kinh doanh-K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
K thut c kh 8-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
CN- in t-Vin thng 2-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
KS2K55HOA BVTV
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
KT.06 K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT.06 K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
KT T, truyn thng(CH) K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut ha hc 3-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
K thut nhit(CH) K55
K thut nhit(CH) K55

20109259
20100170
20101674
20103414
20102484
20103165
20101702
20100773
20104696
20100366
20103293
20100118
20102502
20109300
20100931
20101560
20103145
20103086
20103051
20101422
20101300
20101607
20103047
20109457
20102664
20101012
20103628
20104592
20101895
20076004
20106055
20106057
20106060
20106050
20093822
20106029
20106047
20106019
20106021
20106023
20106024
20106026
20106039
20106041
20100910
20106001
20106008
20106004
20106010
20106011
20106014
20106016
20109911
20106002
20106005
20106009
20106012
20107002
20106054
20106056
20106072
20106079
20106100
20106105
20106101
20106102
20106107
20106104
20105083
20106078
20106081
20106083
20106266
20106052
20106061
20106064
20106066
20104761
20106068
20106070
20106076
20106084
20104112
20106229
20106099
20106128
20106267

Nguyn Ngn H
Chu Tin t
Nguyn Quang Hng

Vn Tng
Nguyn Ph Tng

Phm Gia Huy


Bi Duy Khnh
c Trng
Nguyn Thu Hng
Nguyn Tun Hng

o Nht Quang
Nguyn Vit Cng

Thi Thanh Tng


Trn Vn Khoa
Nguyn Vn Lp
Phm Vn Ho
Nguyn Tt Hong

Phm Hu
Nguyn Mnh Cng

Phm Quang c
Hong Vit Dng

Quc Huy
Nguyn Vn Cng
L Don Hong Minh
Nguyn Mnh Hong
L Minh Phng Giang

L Ngc Qunh
Nguyn Thanh Bnh

Phm Khc Minh


Nguyn Th Tng Vn

V Minh c
Nguyn Huyn Anh

L Minh Hon
Nguyn Tin c
L Nh Minh Nam

Dng V Hng
T Quyt Thng
V Vn Bnh
Nguyn Vn Cng
Nguyn Xun Dng

Nguyn Th Hng
Nguyn Vn Hi
Vit Long
Phm Quang Sng

Trn Vn Dng
Nguyn
Dng Vn Minh
Nguyn c H
L Phc Rng
Nguyn Thnh Ti

Nguyn Tun
Hong Vn Vinh
Phng Trng Ngha
Nguyn Phng Bnh

Trn Cng Hon


L Vn Phng
V Minh Thun
Nguyn Mnh Hng

Trn Vn c
Nguyn Huy Anh
Vng Hong Nam

Phm c Thnh
L Ngc Thnh Nhn

Trn Trng Sn
Li Th Kim Oanh
Trnh Vn Qun
Nguyn c Trung

Nguyn B Qu
Nguyn Huy Nam
Trn Cng Thnh

L Hong Tng
Dng Vn Tun
Hong Hu Chung

Trn Qu c
Nguyn L Hong

m Quang Huy
Bi Khnh Huyn
Nguyn Hong Sn

Nguyn Th Khanh
Dng Tun Minh
Nguyn Hong Minh Sn

Trng Ngc Tun


Nguyn Duy Triu
Nguyn Th Minh Trang

Hong Bch Ngc

Trn Vn Trng
Trn Anh Khoa

Page 79 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

20101
20122
20112
20121
20101
20101
20102
20102
20101
20101
20101
20121
20101
20112
20111
20111
20111
20111
20111
20111
20111
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101
20101

740
760
760
760
770
780
790
800
800
810
815
825
850
865
880

200
215
245
275
285
575
640
870

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KCNTT
KCNTT
KCNTT
KCNHH
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KKTVQL
PDTDH
PDTDH
PDTDH
KKHVCNVL
KKHVCNVL
KKHVCNVL
KKHVCNVL
KKHVCNVL
VKHVCNNL
VKHVCNNL

KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KD
KCNTT
KCNTT
KTTD
KTTD
KTTD
KTTD
KTTD
KTTD
KTTD
KTTD
KTTD
KTTD
KTTD
KCNTT
KCK
KCK
KCNTT
VCNSHVTP
VKHVCNNL

KKTVQL
KKTVQL
PDTDH
PDTDH
KD
KD
KD
KDTVT
KD
KD
KCNTT
KCNTT
KCNTT
KD
KD
KCNTT
KCNTT
VCNSHVTP

KD
KCNTT
KKTVQL
KKTVQL
KD
KD
KD
PDTDH
KD
KD
KD
KD
KD
KD
KD
VKHVCNNL
VKHVCNNL

KKTVQL
KKTVQL
VKHVCNNL

KKTVQL
KKTVQL

KT my tnh & truyn thng 2 K55


KT my tnh & truyn thng 2 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
K thut ha hc 6-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
Kinh t cng nghip-K55
BK1.06
BK1.18
BK2.27
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
Khoa hc v K thut vt liu-K55
K thut nhit(CH) K55
K thut nhit(CH) K55
Kinh t cng nghip-K55
Kinh t cng nghip-K55
Kinh t cng nghip-K55
K ton-K55
Kinh t cng nghip-K55
CN- Cng ngh thng tin 1-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
K thut in 3 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
Ton-Tin ng dng 2-K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
CN- Cng ngh c kh (CH lilama)-K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
KS2K55CNSH
K thut nhit(CH) K55
Qun tr kinh doanh-K55
Qun tr kinh doanh-K55
CN2.8
BK2.36
KS2K55IN
KS2K55 HT in
KS2K55 HT in
CN- in t-Vin thng 2-K55
K thut in 3 K55
K thut in 3 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
K thut in 3 K55
K thut in 3 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
KT my tnh & truyn thng 1 K55
K thut sinh hc-K55
iu khin v TH6 K55
KT my tnh & truyn thng 2 K55
Qun tr kinh doanh-K55
Qun tr kinh doanh-K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
KT.01
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
iu khin v TH6 K55
K thut nhit(CH) K55
K thut nhit(CH) K55
Qun tr kinh doanh-K55
Qun tr kinh doanh-K55
K thut nhit(CH) K55
Qun tr kinh doanh-K55
Qun tr kinh doanh-K55

20106106
20106097
20106108
20103562
20106103
20106098
20106109
20104751
20100178
20100878
20101103
20106143
20106136
20106129
20106138
20106150
20106122
20106127
20106162
20106203
20106213
20106194
20106261
20109528
20106089
20106085
20106092
20106031
20106090
20106091
20106233
20106237
20106230
20106234
20106239
20106231
20106232
20106235
20106236
20106238
20106240
20106096
20106007
20106015
20106110
20107008
20106120
20106159
20106185
20109598
20102100
20107003
20107004
20107006
20109972
20106028
20106037
20106086
20106088
20106093
20106040
20106044
20106087
20106095
20103527
20106046
20104837
20106172
20106192
20106049
20106018
20106030
20104732
20106027
20106032
20106035
20106020
20106033
20106034
20106038
20106118
20106119
20106163
20106219
20106269
20106187
20106211

Vn Trng
Trn Vn Hng
T Minh Tr
Nguyn Minh V
Ung c Qun
Nguyn Th Mai
Nguyn T Tun
Nguyn Hu Phan
Nguyn Thnh t

inh Vn V
Nguyn Tun Anh

Trn Vn Long
Chu Tin Hng
Trn c Anh
V Vn Huy
Tin Thnh
Phm Vn Minh
Nguyn Vn Tin
L Thu Hng
Quch Trung Ngha

ng Hu Quyn
H Hi Long
Nguyn Trng Ngha

Hong Ngc Linh


Nguyn B Chung

Ng Tun Anh
L Xun Hi
Nguyn Minh Hip
Nguyn Vn Dng

H i Hi
V Th Hng
Nguyn Vn Kin
Nguyn Vn Cng

Trn Vn Hng
T c Thin
Nguyn Phng Dng

Nguyn Ngc Du
Phng Quc Khnh

Phm Vn Khng

Nguyn Vn Thi
V Thanh Tng
L Th Ngc Hiu
Nguyn Don Lun

Mai Ngc T
Nguyn Th Hng Vn

Nguyn Thu Anh


ng Trung Kin

Hong Hu Chi
Ng Vit Khang
L Anh c
Nguyn Ngc Sn

Phm c Hnh
Nguyn Thnh Nam
Nguyn Nam Phong

Ha Minh Nam
C Mnh Hng
Phng Mnh Linh
Trn Ngc Cnh
Trng Ch Cng

inh Hu Hi
Nguyn Hong Nam

To Xun Thng
T Kiu Cng
ng Vn Hng
Nguyn Th Vn
Phan nh Thng
inh Hng t
Nguyn Cao Hong
Phan Th Khnh Linh

Phm Quang Vit


Nguyn Cng Bnh

V c Hng
Nguyn Minh Long

Ph Hu Hi
L Trung Hiu
Vn Hun
Nguyn nh Cng
Nguyn Tin Hng

Trn B Hon
Don Thnh Long

m Vn Hin
Bi Minh Khng
o Thanh Hng
Nguyn Th Thu Thu

Nguyn Quyt
L c Kin
ng nh Quc

Page 80 of 133

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

KKTVQL
KKTVQL
KKTVQL

Qun tr kinh doanh-K55


Qun tr kinh doanh-K55
Qun tr kinh doanh-K55
KCNDMVTT Cng ngh May-K55
KDTVT
KT T, truyn thng(CH) K55
KDTVT
KT T, truyn thng(CH) K55
PDTDH
CN3.3
PDTDH
BK3.13
PDTDH
BK4.02
PDTDH
KT.02
PDTDH
CN2.14
KDTVT
in t-Vin thng 03-K55
KKTVQL Kinh t cng nghip-K55
KKTVQL Kinh t cng nghip-K55
KKTVQL K ton-K55
KKTVQL Kinh t cng nghip-K55
KKTVQL Kinh t cng nghip-K55
KDTVT
KS2K55DTYS
PDTDH
BK2.100
PDTDH
BK2.14
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN C in T K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN Cng Ngh Thng Tin K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN in T Vin Thng K55
TTDTTN KSTN iu Khin T ng K55
TTDTTN KSTN iu Khin T ng K55
TTDTTN KSTN iu Khin T ng K55

20106215
20106178
20106207
20106114
20106077
20106271
20109844
20103639
20104030
20104648
20108008
20101819
20106155
20106179
20106189
20106260
20106255
20107001
20101573
20101918
20100053
20101164
20100912
20100218
20104365
20102651
20102682
20102699
20100940
20101945
20101983
20100533
20100557
20100659
20100966
20100706
20100704
20100844
20100787
20102500
20101171
20102623
20101361
20101402
20101278
20101287
20101303
20101471
20101668
20101719
20101715
20101727
20101733
20101865
20091873
20101048
20102027
20102066
20102741
20102401
20102445
20101111
20080214
20101152
20101225
20101392
20101393
20101290
20101449
20101455
20101479
20101582
20101780
20102697
20102716
20102098
20104301
20102154
20102238
20102236
20102356
20093195
20102523
20102788
20101102
20102606
20101180

Nguyn Thu Tho

Nguyn Th Hoa
Nguyn Quang Phc

Nguyn Th Thy
Trn Nht Tn
Trn Vn Tun
Hong Hi Bnh
Nguyn Th H
Nguyn Duy Dng

Th Xun
L Vn Sn
on Vn Lc
Nguyn Th Thu Anh

Hong Tin Huy


Nguyn Thu Linh
Phm Trung Hiu

Ng Duy Khnh
ng Hng Quang

L Hu Hong
Nguyn Vn Nam

ng Phc Bo
Trng Quc Chin

Nguyn S o
Phm Minh c
Hong Kim c
Hong Vn Hiu
u Xun Khoa
H Huyn Lng
Chu Vn Nam
Nguyn Xun Ngc
Nguyn c Phong
Nguyn Vn Phng

L Kim Quy
Nguyn Mnh Thng

Trn Quang Thiu


Nguyn Quc Thc
Nguyn Vn Thng

Nguyn Minh T
inh Quang Tun
Phm Thanh Tng

Bi Ngc Chung
Nguyn Quc i

Phm Tin t
Nghim Xun c

L Vit Dng
Nguyn Vn Dng
Nguyn i Dng

L Sn Hi
L Thi Hng
Mai Tin Khi
Phm Vn Khnh
Nguyn Xun Khoa

Thiu Vn Khu
Nguyn Quang Mnh

Cao Vn Ngha
Trn Xun Quang
Nguyn Tin Qung

Mai Anh Sang


Vn c Thi
Nguyn Xun Trng

Trn Duy Tun


Phm Tun Anh
V Thanh Bnh
inh Th Cnh
Phm Vn Cng
Dng Thng c

Dng Trung c
Nguyn Vit Dng

Dng c H
Nguyn Mnh H
Nguyn Nam Hi
Nguyn Vit Hong
Nguyn Tun Linh
Nguyn Thnh Li

L Bi Phc
Nguyn Kim Sn
Trnh Vn Sn
H Minh Thnh
Lng Vn Thin
La Vn Thin
Phan Tt Hi Triu

Nguyn Mnh T
Nguyn Vn T
Tng Thin V

2
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3

Nguyn Tun Anh NULL

H Ngc Bin
o Duy Cng

Page 81 of 133

3
3

20101
20101
20102
20122
20102
20122
20122
20101
20102
20122
20122
20122
20121
20122
20102
20101
20122
20102
20112
20122
20122
20111
20101
20101
20111
20101
20111
20101
20101
20101
20122
20122
20101
20101
20122
20101
20122
20101
20101
20122
20101
20122

400
420
435
345
505
255
235
550
450
490
225
305
485
410
295
350
265
355
410
335
475
410
335
595
235
360
470
505
710
455
545
535
285
380
515
375
375
315
435
335
340
375
K c im

20122
20122
20122
20111
20122
20122
20122
20122
20101
20121
20122
20122
20112
20122
20121
20121
20122
20122
20091
20101
20122
20101
20101
20122

440
315
280
400
305
320
465
340
770
680
320
440
445
485
470
370
375
690
285
450
515
470
425
310

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang ngh hc tm thi
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC

Hn ch 12TC

FALSE
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55

TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
TTDTTN
KD
VCKDL
PDTDH
PDTDH
KCK
KCK
KDTVT
PDTDH
PDTDH
KCK
KD
PDTDH
PDTDH
PDTDH
KCNHH
KKTVQL
KKHVCNVL

KD
KCK
VKHVCNNL

VCKDL
KD
KCNHH
VCKDL
KCK
KCNHH
KD
PDTDH
KCNHH
KCNHH
KKHVCNVL

PDTDH
KCNDMVTT

PDTDH
KCNHH
KCNHH
VCKDL
KCK
KD
VVLKT
VCKDL
KCNHH
PDTDH
VKHVCNNL

KD
VKHVCNNL

KCK
KCK
VVLKT
VKHVCNNL

KCNTT
KCNTT
KTTD
KTTD
KCK
PDTDH
PDTDH
KCNTT
KCNHH

KSTN iu Khin T ng K55


KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN iu Khin T ng K55
KSTN Ton Tin K55
KSTN Ton Tin K55
KSTN Ton Tin K55
KSTN Ton Tin K55
KSTN Ton Tin K55
KSTN Ton Tin K55
KSTN Ton Tin K55
KSTN Ton Tin K55
CN KT iu khin & T ng ha 2-K56
CN k thut t 1-K56
BK2.27 K56
BK2.15 K56
KT c kh 6-K56
KT c kh 8-K56
in t-Truyn thng 04-K56
BK1.08 K56
CN1.07 K56
KT c kh 1-K56
in 03-K56
BK2.29 K56
CN2.07 K56
CN1.100 K56
K thut ha hc 3-K56
Qun tr kinh doanh-K56
K thut vt liu 1-K56
in 04-K56
CN ch to my 2 -K56
K thut Nhit-Lnh 2-K56
KT C kh ng lc 2-K56
CN KT iu khin & T ng ha 2-K56
CN KT Ha hc 2-K56
CN k thut t 2-K56
KT c kh 1-K56
K thut ha hc 2-K56
in 06-K56
BK4.04 K56
CN KT Ha hc 2-K56
CN KT Ha hc 1-K56
K thut vt liu 1-K56
CN1.100 K56
Cng ngh May-K56
BK5.01 K56
K thut ha hc 6-K56
K thut ha hc 2-K56
K thut tu thy-K56
KT c kh 2-K56
in 03-K56
Vt l k thut-K56
CN k thut t 1-K56
KT in v Truyn thng-K56
BK2.07 K56
K thut Nhit-Lnh 1-K56
in 11-K56
K thut Nhit-Lnh 2-K56
CN ch to my 1 -K56
CN ch to my 1 -K56
Vt l k thut-K56
K thut Nhit-Lnh 1-K56
CN-Cng ngh thng tin 2-K56
CN-Cng ngh thng tin 1-K56
Ton-Tin ng dng-K56
Ton-Tin ng dng-K56
CN ch to my 2 -K56
CN1.04 K56
CN1.100 K56
CN-Cng ngh thng tin 1-K56
K thut ha hc 7-K56

20101181
20101443
20101522
20101508
20102659
20101656
20101664
20102671
20101619
20101639
20101040
20104338
20101996
20102733
20102157
20100669
20102751
20102282
20101058
20102554
20101313
20101510
20101630
20101919
20102748
20102337
20103404
20101061
20115589
20115111
20112713
20112435
20110431
20110091
20111365
20110537
20115338
20110752
20112192
20112022
20115617
20115115
20113542
20114384
20113761
20112632
20115114
20110304
20110385
20115839
20116048
20115368
20110424
20113510
20111534
20113724
20116053
20115931
20113729
20115390
20113719
20114013
20113012
20113111
20110004
20110279
20112724
20113997
20115141
20113096
20114636
20110008
20112635
20110525
20115233
20115093
20113943
20110662
20115822
20115736
20111181
20112407
20115411
20115250
20115409
20115624
20113508

ng c Cng
ng Thi Gip
Phan Nht Hiu
Trung Hiu
inh Vn Ho
Phm Xun Hng

V Mnh Hng
Nguyn Mnh Hng
Nguyn Quang Huy

Trn nh Hunh
Nguyn c Linh
Nguyn Hu Nam

V Minh Phc
Nguyn Vn Sn
Nguyn Duy Thnh

Trn nh Thim
Nguyn Hu Thit

inh Thu
Trn V Trung
Phm Quang Vit
Nguyn Vn Dng

L Vn Hiu
Trn Vn Huy
Phm c Nam
Phan Nguyn B Thng

Nguyn c Ton

ng Mnh Tun
Phng c V
Lng Vn Hong
Ng c Hu
Trn nh Tun
Nguyn nh Tun

L Thnh Lm
Nguyn Hu Cng

Lm Ngc o
Nguyn c Nam
Nguyn c Thao
Nguyn Duy Thnh
Nguyn Vn Thnh

Nguyn Vn Qu
Nguyn Hong Khoa

Phm H
Ng Xun Linh
Trn Vn Trung
Phng c Minh
Ng Tr Nam
Nguyn Xun Hng

Nguyn nh Hng
Nguyn Xun Huy

H Hu Bng
Phm c Trung

H Huy Tun
Nguyn Trung Kin
Trn Quang Cng

V Duy Hng
Bi c Khi
Nguyn Ti Vn
Th Hng
Nguyn Vn Lch
V Huy Vng
Nguyn Thanh Huyn

Nguyn Vit Thu


Nguyn Th Hon

Ng Phi Long
Nguyn Thnh An
Nguyn nh Hc

Ma Vn Duy
Nguyn Ngc T
Trn Ngc Hin
Nguyn Ngc Linh

Bi Vn Quc
Trn Gia An
L nh Ngh
on Vn Mong
Phm Huy Ngc
Nguyn Xun c
Nguyn Quc Hiu

Phm Vn Sn
Nguyn Trng Tuyn

Trn Vn Tnh
Nguyn Vn Bnh
Bi Huy Tun
Trn nh Lun
Nguyn c Phc

Nguyn Th Lin
Kim Duy Lm
Phm Vn Bnh

Page 82 of 133

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20111
20122
20122
20121
20112
20122
20122
20101
20122
20111
20122
20111
20122
20101
20101
20102
20111
20111
20101
20121
20122
20101
20122
20122
20122
20122
20122
20102
20111
20111
20111
20111
20112
20122
20122
20111
20111
20112
20112
20111
20111
20111
20112
20122
20112
20122
20111
20122
20112
20112
20112
20111
20122
20122
20122
20111
20112
20112
20122
20111
20122
20111
20112
20111
20112
20122
20112
20122
20112
20112
20111
20112
20112
20112
20112
20122
20121
20122
20112
20111
20122
20121
20122
20111
20111
20111
20122

630
225
180
400
390
330
405
530
450
470
225
595
360
380
350
395
680
490
380
355
390
345
285
540
470
260
305
485
10
10
25
50
55
75
75
85
85
100
100
100
105
105
105
110
115
115
120
125
125
125
130
130
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
140
140
140
140
140
140
140
140
145
145
145
145
145
145
145
145
145
150
150
150
150
150
150
150

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang b nh ch
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

Hn ch 12TC

Hn ch 12TC

Hn ch 12TC

Hn ch 12TC
Hn ch 12TC

55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

KCNHH

K thut ha hc 1-K56

VCNSHVTP K thut sinh hc 1-K56

KTTD
KD
VKHVCNNL

KDTVT
KDTVT
VKHVCNNL

KTTD
PDTDH
KD
VKHVCNNL

PDTDH
KDTVT
VCKDL
PDTDH
KCNTT
KCNHH
KCK
KCK
KDTVT
KDTVT
KD
PDTDH
KDTVT
KDTVT
KCK
PDTDH
KD
VKHVCNNL

VCKDL
KCK
KCK
KCNHH
KKHVCNVL

VCKDL
KDTVT
KCNHH
KCK
PDTDH
KD
KD
PDTDH
KCNTT
VKHVCNNL

VCKDL
KD
VKHVCNMT

PDTDH
KCK
PDTDH
PDTDH
VKTHNVVLMT

KCNTT
KDTVT
PDTDH
KDTVT
KCK
KCNHH
VVLKT
KCNTT
KCNTT
KCNHH
VCKDL
KKHVCNVL

KD
KTTD
PDTDH
KDTVT
KCK
VCKDL
VCKDL
VKHVCNMT

KD
KDTVT
VCKDL
KCK
PDTDH
VKHVCNNL

KCK
KCK
KD
KCNTT
KCNHH
KCK
KCNHH
PDTDH

Ton-Tin ng dng-K56
CN KT iu khin & T ng ha 1-K56
K thut Nhit-Lnh 1-K56
CN KT in t - Truyn thng 2-K56
in t-Truyn thng 07-K56
K thut Nhit-Lnh 2-K56
Ton-Tin ng dng-K56
BK1.12 K56
CN KT iu khin & T ng ha 1-K56
K thut Nhit-Lnh 2-K56
BK3.100 K56
in t-Truyn thng 03-K56
CN k thut t 2-K56
BK4.04 K56
CNTT-TT 1.1-K56
CN KT Ha hc 1-K56
CN KT C in t 2-K56
CN KT C in t 2-K56
in t-Truyn thng 01-K56
in t-Truyn thng 08-K56
CN KT iu khin & T ng ha 2-K56
BK5.100 K56
in t-Truyn thng 08-K56
CN KT in t - Truyn thng 1-K56
KT c kh 5-K56
BK4.01 K56
CN KT iu khin & T ng ha 2-K56
K thut Nhit-Lnh 2-K56
K thut tu thy-K56
CN ch to my 1 -K56
CN ch to my 1 -K56
CN KT Ha hc 1-K56
K thut vt liu 1-K56
CN k thut t 2-K56
CN KT in t - Truyn thng 2-K56
CN KT Ha hc 2-K56
CN KT C in t 1-K56
CN1.07 K56
in 02-K56
CN KT iu khin & T ng ha 2-K56
BK3.100 K56
CN-Cng ngh thng tin 1-K56
K thut Nhit-Lnh 2-K56
CN k thut t 2-K56
in 05-K56
K thut mi trng 1-K56
BK5.100 K56
KT c kh 1-K56
BK1.07 K56
KT6.100 K56
K thut ht nhn-K56
CN-Cng ngh thng tin 2-K56
in t-Truyn thng 03-K56
BK5.100 K56
in t-Truyn thng 09-K56
CN ch to my 1 -K56
CN KT Ha hc 2-K56
Vt l k thut-K56
CN-Cng ngh thng tin 2-K56
CN-Cng ngh thng tin 2-K56
K thut ha hc 5-K56
K thut tu thy-K56
K thut vt liu 2-K56
in 03-K56
Ton-Tin ng dng-K56
BK5.100 K56
in t-Truyn thng 10-K56
CN ch to my 1 -K56
CN k thut t 2-K56
CN k thut t 2-K56
K thut mi trng 2-K56
CN KT iu khin & T ng ha 2-K56
CN KT in t - Truyn thng 2-K56
CN k thut t 1-K56
CN KT C in t 2-K56
BK2.06 K56
K thut Nhit-Lnh 1-K56
KT c kh 3-K56
KT c kh 6-K56
CN KT iu khin & T ng ha 1-K56
CN-Cng ngh thng tin 2-K56
CN KT Ha hc 1-K56
CN ch to my 2 -K56
K thut ha hc 6-K56
CN3.02 K56

20113105
20113168
20111831
20115726
20110491
20115521
20114634
20110187
20114645
20110215
20115683
20110550
20113325
20111460
20115323
20113862
20114626
20116066
20115089
20115300
20111857
20111593
20115845
20114004
20111329
20115580
20110318
20113641
20115644
20110120
20110356
20115130
20115047
20115868
20113819
20115028
20115532
20115960
20115380
20115087
20112670
20115497
20112973
20115719
20111002
20115292
20112483
20113375
20114014
20110365
20110224
20114287
20113950
20115513
20111194
20113897
20112139
20115046
20116014
20113996
20115783
20115806
20113504
20110874
20113630
20111927
20111705
20114036
20112455
20115378
20115344
20115165
20113156
20115836
20115793
20115220
20115153
20112721
20110181
20110761
20110302
20115450
20115653
20115992
20115310
20113292
20116023

V Quang Linh
Hong Khnh Ngc

on Vn Mnh
Phng Vn Ti
o Duy Mnh
Nng Anh c
ng Xun Phong

Phm Vn i
o Xun Qu
Phm Thnh ng

L Trng Nguyn
Trn Hoi Nam
Nguyn Ngc Thi
Nguyn ng Thanh H

L Mnh Thng
Bi Xun Vng
Nguyn Vn An
Trng Hi Dng

L Vn c
Lu Xun Tnh
Hong L Minh
Phm c Hiu
Nguyn Ngc Hu

V Tun Thnh
V Vn Diu
Nguyn Hi Ho
Dng ng Hin
Nguyn Th Tuyt Chinh

V Hng Lun
Chu B Chin
Trn Quc Hon
L Ngc Hng
Nguyn nh Chin

o Tun Anh
Nguyn V Thnh

Trn nh Cng
Nguyn Mnh on

Nguyn Th Lng
Nguyn Quang Tuyn

L Mnh c
Nguyn Trng T
Phm Quc Doanh

Phm Duy Hng


Nguyn Ngc Sn
Nguyn Hu Cnh

Nguyn c To
Nguyn Th V
V c Thao
o Minh Tin
Phm L Hong
Nguyn Ngc c

H Mnh Long
inh Ngc Hun
Phm Ngc ng
Nguyn Vn Cng

Nguyn Vn i
Nguyn Th Tng
Dng c Chin

L Vn Thnh
Nguyn Khc T
ng Vn Ton
Mai Vn Tun
Vng Ngc Anh
Nguyn Vn Ton

Trn Th Cng
Nguyn Trung Ngh
Nguyn Hi Khang

Nguyn Vit Tn
V Minh Tun
Phm Vn Tun
Bi Vn Thun
Nguyn Vit Huy
V nh Nm
Phm Ngc Vinh
H Vn Trng
Bi Vn Nm
Trn Huy Hong
Bi Huy Hong
Trn Vn Duy
Phm Vn Thnh
Hi Hng
Phm Th Anh
o Thanh Minh
Nguyn Cng Phc

Thnh Vn T
Bi Vn Tn
Nguyn Danh Thng

Page 83 of 133

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20122
20122
20111
20112
20122
20112
20111
20122
20111
20111
20122
20122
20121
20112
20121
20111
20122
20122
20122
20122
20122
20111
20122
20111
20122
20112
20122
20111
20122
20112
20111
20111
20122
20122
20112
20111
20122
20122
20122
20111
20112
20122
20111
20122
20112
20112
20121
20112
20111
20122
20111
20111
20111
20122
20122
20111
20121
20122
20122
20122
20122
20112
20112
20112
20122
20112
20112
20111
20111
20122
20122
20122
20112
20112
20122
20122
20122
20111
20122
20122
20111
20112
20122
20121
20122
20122
20111

150
155
155
155
155
155
155
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
160
165
165
165
165
165
165
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
170
175
175
175
175
175
175
175
175
175
175
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
185
190
190
190
190
190
190
190
190
190

ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang Ngh hc tm thi
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang hc
ang b nh ch

56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56

KKHVCNVL
VKHVCNNL
KKHVCNVL
VKHVCNMT

KD
VKHVCNMT

PDTDH
KCNTT
KDTVT
KCNHH
KCK
KCNHH
KCNHH
KKTVQL
KTTD
KCK
VCKDL
KCK
PDTDH
VCKDL
PDTDH
KCNHH
PDTDH
KCK
VCKDL
KC