You are on page 1of 15

Pie: Vlada Sineli ROTILDOVA HOBOTNICA

Marksizam, globalizam, mondijalizam, novi svetski poredak, liberalizam...sve su to eufemizmi za pojam koji predstavlja nevidljiva imperija familije Rotild. Rotildi ne umiru, oni samo odlaze u istoriju, a na njihovo mesto neupadljivo dolaze njihovi sinovi i unuci. Sa pozornice je, kako se uka, otiao stari gazda Jakob, a na njegovo mesto dolazi sin Natan Natanjel !ilip Rotild, koji nosi ime rodona"elnika engleskih Rotilda#. $eko breme je palo na nejaka ple%a mladog naslednika. Natan nije sam. & vo'enju imperije pomo%i %e mu stri"evi (velin i (dmund i ostali "lanovi engleske familije )etrin, (ma, *eopold+#, ali i ro'aci iz !rancuske ,avid, (duard+#. !amilija Rotild ima svoje guvernere, premijere, ministre, nadzornike koji vode ra"una da se sve odvija po velikom planu. (vropsku uniju su stvorili Rotildi -uman, .azar#. (& predstavlja eksploatatora Rusije, koju treba osloboditi balasta Sibira. /a taj posao, Rotildi su u radni odnos primili Soroa, 0erezovskog, .odorkovskog, )asparova, Mitale+
Jakob Rotild

,a bi otkrili pozadinu i uzroke ovih zbivanja, neophodno je da zavirimo u mra"nu istoriju hazarske dinastije Rotild, identifikujemo agente, sive kardinale, polakomljene politi"are, kao i mehanizme njihovog delovanja.

Naslednik Natan Rotild(levo ) prilikom posete jednoj od Rotildovih kolonija

)renimo od Rotilda, glavnih igra"a. 1ni su ti koji koji se nalaze na vrhu stola.

KO SU DANANjI ROTILDI?

2ako se jo od ,rugog svetskog rata, od strane Rotildovih odeljenja za formiranje javnog mnjenja, iri uverenje da je njihova mo% danas bezna"ajna i da %e ostati upam%eni po vinarijama u !rancuskoj ili batama i filantropiji u 3elikoj 0ritaniji, stvarnost nam projektuje potpuno dijametralnu sliku. 1slanjaju%i se na temelje koje su postavili dedovi i o"evi, dananji potomci dovravaju misiju koja traje vie vekova. Rotildi predstavljaju danas lokomotivu hazarskog voza koji ide ka Rusiji i ogromnim sibirskim prostranstvima. $aj voz, koji prolazi preko 0alkana, treba napuniti armijama novoprimljenih "lanova N4$1 pakta, koje %e se boriti za imperiju Rotilda.

CRVENI TIT IZ FRANKFURTA ,a bi bolje upoznali novog kralja i njegove vojvode, pogledajmo li"nu kartu i hronologiju ove dinastije.Sve je po"elo krajem 56. veka od Majera 4mela negde Mozes 0auer# Rotilda. Rotildi Rothschild u prevodu zna"i ,,crveni tit7# su poreklom iz !rankfurta, ne slu"ajno, najve%eg finansijskog centra u (&. 1no to je vrlo indikativno, je, da se u !rankfurtu nalazi sedite 8entralne (vropske 0anke i svih vode%ih evropskih i ameri"kih banaka, koje su ve%inom pod kontrolom dinastije. !rankfurtska berza jedna od najzna"ajnijih u svetu# je deo ,, ,eutsche 09rse7 koja je u vlasnitvu Rotilda preko ,,8hildren:s 2nvestment $rust7 i ,, 4tticus 8apital7 s jedne strane i svojih podru;nica ,, Merrill *<nch7 i ,, !idelit< Majer Rotild 2nvestments7. 1sim toga, grb grada !rankfurta je crveni tit= 1vaj simbol poti"e jo iz perioda hazarskog carstva. 1 tome ko su .azari, pisac ,ejan *u"i% ka;e> - d dananjih Jevreja! "#$ s% poreklom &a'ari( )o je jedno t%rsko*mon+losko pleme! koje je primilo jevrejsk% ver% sredinom ,( veka( -ada im se .arstvo % /#( vek% raspalo naselili s% se irom R%sije i 0vrope! a kasnije i na ameri1kom kontinent%( ni s% konvertiti i %opte nemaj% semitsko poreklo( Semitski Jevreji poti1% i' Palestine i njih je otprilike 2 do /#$( 4mel je imao pet sinova, koje je rasporedio irom (vrope. Salomon je otiao u 0e", )arl u Napulj, Natan u *ondon, ,;ejms u ?ariz a peti sin 4mel je ostao u !rankfurtu. Sinovi i njihovi potomci su za nepunih dvesta godina u potpunosti pokorili i podjarmili zapad. $ako su postavljeni temelji ,,?a@ Judaica7. Alavnu re" vodi engleskoBfrancuski tim Rotilda na "elu sa Natanom, sinom Jakoba Rotilda. (ngleski tim predvode vremeni (dmund i (velin sa mladim Natanom, a francuski, Aij Rotild sa sinovima ,avidom i (duardom.
Majerovi sinovi

ENGLESKI ROTILDI (ngleski ogranak Rotilda je osnovao Natan Majer, tre%i 4melov sin. $okom 5C. i DE. veka je uspostavljeno jedinstvo britanske krune i ove familije, tako da je novija istorija 0ritanije neraskidivo vezana za hazarsku dinastiju. ,anas, hazarski trijumvirat "ine pomenuti (velin, (dmund i Natan. -Edmund Rot !d"#$#%& )arijeru je gradio forsiranjem britanskoBhazarskih interesa u posleratnom Japanu. & saradnji sa 3instonom Fer"ilom je osnovao 0R2N)1 0ritish NeGfoundland ,evelopment 8orporation# korporaciju u )anadi. (dmundova %erka K't( n je ;ena )*(+u,* E- u,*, predsednika ,,0arcla<s7 globalne finansijske grupe nakon kupovine 40NB4MR1, holandske bankarske grupe, ove dve Rotildove grupacije su postale jedno telo#. Markus se nalazi i na "elu 0iB0iBSi rtv korporacije.
0dm%nd Rotild

-E.'! n Rot !d"#$/#& Nakon ujedinjenja engleske i francuske Rotild finansijskoBbankarske grupacije, i ustupanju vode%ih pozicija u istim, ostao je na "elu ogromne N M Rothschild H Sons, investicione banke iz *ondona. ?od kontrolom (velina se nalazi tampa list (konomist, ,ejli telegraf...# 1snovao je 4socijaciju za prou"avanje istorije bankarstva i finansija sa seditem u !rankfurtu. ?oseduje me'unarodnu korporaciju ,e 0irs, jednu od vode%ih u oblasti eksploatacije, obrade i distribucije dijamanata.
0velin Rotild

Sa suprugom *in !orester kontrolie ,, !irstMark 8ommunications 2nternational **87, i ,,!ild!re fuds7 sa indijskom familijom Mital, koja zapravo ima ulogu zastupnika Rotildovih interesa i kapitala velika ,,0harti7 grupa#. & oblasti politike (velinovi glavni agenti uklju"uju%i i Soroa# su Norman *amont, ?iter Mendelson .azar#, 1liver *etvin .azar# i 3ernon ,;ordan. *amont uti"e na )onzervativnu partiju i potencijalnog premijera Majkla .auarda .azar#. 0io je ministar finansija za vreme mandata Margaret $a"er. &"estvovao je na regionalnim konferencijama zajedno sa Stjepanom Mesi%em i 0orisom $adi%em. ?iter Mendelson je aktuelni komesar 3.0ritanije u (& i blizak je laburistima i $oniju 0leru.
Norman 3amont(levo) sa Mesiem i )adiem

S druge strane, 3ernon ,;ordan *azard banka# je veoma uticajan u ,emokratskoj stranci u S4, bio je savetnik 0ila )lintona, vodio kampanju za ,;ona )erija DEEI. godine#. Supruga *in je finansirala predsedni"ke kampanje 0ila )lintona a tako'e je bliska prijateljica .ilari )linton. $ako'e, (velin je vrlo blizak sa 3ojvodom od Jorka, princom (dvardom sin kraljice (lizabete#, to otkriva samo deo dugogodinje sprege britanske kraljevske dinastije i familije Rotild. -N*t*n F ! 0 Rot !d"#$1#& Mla'ani Natan je sin Jakoba Rotilda, od koga je nasledio bezbroj poslovo'a, agenata, uticaj na vitalne politi"ke, ekonomske, medijske i vojne institucije irom sveta, pa "ak i 0utrint arheoloko nalazite u 4lbaniji... )ompanije i korporacije ,,R2$ 8apital7, ,,4tticus 8apital7, ,,JNR *imited7, ,,NM Rothschild7, ,,3anco7, ,,$rigranit7, ,,0ritish ?etroleum7, Rio $into su samo deo sredstava koje stoje na raspolaganju novom kralju u pohodu na istok. /a tu svrhu, na usluzi su mu, pored zapadne nomenklature u okviru (&, N4$1Ba, 0ritanije, brojni finansijski i politi"ki operativci irom (vroazije Soro, 0erezovski, Jukanovi%, Mitali...#

ta. Jakob Rotild

Natan

FRANCUSKI ROTILDI !rancuska dinastija Rotild, koju je osnovao ,;ejms Majer, predstavlja bo"nu podrku britanskom trijumviratu. & tom smislu, pojavljuju se ,avid Rene i (duard Rotild, sinovi Aija Rotilda. BD*. d R'n' Rot !d"#$23& ,avid se nalazi na "elu NM Rotild grupacije, koja je podeljena izme'u engleskih i francuskih Rotilda. Nalazi se na "elu ,, Rothschild & Cie Banque7, uticajne investicione banke u /apadnoj (vropi.
4avid Rene Rotild

BEdu*(d Rot !d"#$41&

,avidov polubrat (duard je tako'e "lan investicione banke. ?ored toga, kontrolie ugledni francuski list ,,*iberation7. Nalazi se na "elu ,,2mer<s7, metalurke kompanije koja je u vlasnitvu Rotilda od 566E. godine.

0d%ard Rotild

Rot !d u S(5 j
Novi kralj u Srbiji nastupa u vie traka, pomo%u kojih nastoji da zauzme rudarske basene, energetiku, prehrambenu industriju, medijsko tr;ite...& prvoj traci se nalazi, ve% du;e vreme usidreni, Jer' Soro, koji predstavlja krucijalnu polugu ekspanzije Rotildovih ka istoku i prvi eksponent Natana Rotilda u Srbiji. 6'(7 So(o .'8* ,* Rot !d m* Soro je ma'arski Jevrejin .azar#, ro'en u 0udimpeti 5CKE. godine kao G9:(-9 S;<=*(t8 roditelji su 5CKL promenili prezime u Soro#. -kolovao se u *ondonu i pedesetih godina odlazi u S4,. /na"ajnu ulogu u njegovom razvoju imao je "uveni .azar )arl ?oper, koji je aminovao projekte Soroa i bio njegov guru. & svetu se ovaj ,,sivi kardinal7 prikazuje kao ,,Robin .ud kompjuterskog doba7, zato to, tobo;, uzima novac od bogatih dr;ava i srda"no ih deli isto"noj (vropi i Rusiji, preko svojih fondacija.
5er(6var.) Soro! +lavni a+ent Rotilda

Na taj na"in instalira ,,demokratiju7 i ,,gra'ansko drutvo7 u zemlje koje su napa%ene i iscrpljene u komunizmu, a taj komunizam su ove zemlje ugurali upravo ti isti Rotildi. )arijeru je gradio finansijskoim pekulacijama irom sveta, i to najvie zahvaljuju%i svojoj familiji investicionih fondova ,, K.*ntum Fond7, u kome su direktori, istovremeno i njegovi agenti, italijanski i vajcarski finansijeri. 3eza Soroa i Rotilda se ostvaruje preko mre;e poverljivih ljudi iz koji sede u upravnim odborima fondova, trustova, kompanija, banaka... Jedan od takvih je bio izvesni Ri"ard )ac tako'e .azar#, "lan odbora ,,)vantum !onda7. & isto vreme je bio na "elu ,,Rotild 2talija S.p.4.7 i u odboru komercijalne banke ,,N.M. Rotild H Sinovi7 u *ondonu. ,rugi bitan igra" je Nils 1. $aube, tako'e "lan )vantuma i partner investicione grupe ,,Sent ,;ejms ?lejs )apital7, koja sada pripada Natanjelu Rotildu. 3eza se ostvaruje i preko Sosijete Meneral 0anke, u kojoj se nalazi direktor Michael 8icurel, predsedavaju%i menad;menta (dmunda Rotilda i "lan

saveta Rothschild H 8ie 0anNue.$ako'e, "est partner Soroa je bio i ,;ejms Aoldsmit .azar#, ro'ak dinastije Rotild.

So(o'.* m('>* u S(5 j & Srbiji, ovaj sivi kardinal vri pripremu terena za Natanjela Rotilda i predstavlja zna"ajnog kreatora politi"ke, pravne, privrednoBfinansijske, kulturne, medijskoBinformativne slike drutva. Na tom putu nastoji da istisne crkvu, jezik, pismo, istoriju, nacionalizam...Svoju mre;u uticaja izgradio jo tokom devedesetih godina preko ,,!onda za otvoreno drutvo7, ,,!onda za humanitarno pravo7, ,,.elsinkog odbora7 , ,,0eogradskog kruga7, ,,(vropskog pokreta7, ,,8entra za antiratnu akciju7, ,,N&NSBa7, ,,4N(MBa7, ,,1$?1RBa7... ,anas, sve vode%e nevladine organizacije jesu istureno odeljenje Rotilda, i zadu;ene su, ne samo da ostvare to ve%i politi"ki uticaj, ve% i za psiholoko oblikovanje nacije. ?utem permanentnog inputiranja genocidnosti, zlo"ina"ke naravi i kolektivne krivice, ove fantomske organizacije ;ele da stvore strah i sramotu u narodu, koja treba da se materijalizuje u vidu indiferentnosti prema komadanju zemlje, rasrbljavanju ili bolje re"eno, kolonizaciji. $o se sprovodi i u formi liberalizma, koji treba da metastazira u institucijama dr;ave, u porodici, naciji, tradiciji, kulturi...te na taj na"in treba da obezbedi nesmetan prodor Rotildovoj imperiji. ?ored gore pomenutih organizacija, vrlo aktivno u ovoj ofanzivi u"estvuju jo i ,,Oucom7, 0eogradski centar za ljudska prava, Ara'anske inicijative, 8entar za kulturnu dekontaminaciju, Mene u crnom, 2nicijativa mladih... ?romoteri ove antisrpske histerije su Sonja 0iserko, Nataa )andi%, 0iljana )ova"evi%B3u"o, 0orka ?avi%evi% ;ena advokata Nikole 0arovi%a#, Miljenko ,ereta, 3ojin ,imitrijevi%, Sr'a ?opovi%, Mirko Jor'evi%, 0iljana Srbljanovi%, /oran 1stoji%, te novinari ?etar *ukovi%, $eofil ?an"i% kao i ostale, nama po zlu, dobro poznate Soroeve vedete.

)eo7il Pan1i(levo) i Petar 3%kovi(desno) na promo.iji 8Pe1anika9( novinara % svakoj prili.i plj%j% po svem% srpskom(((

va dva

$ako'e, Soro stoji iza forsiranja antisemitizma, koji se sa pripisuje ,,srpskom ksenofobi"nom drutvu7.

Sonja :iserko(levo)! raspiriva1 mr;nje prema Srbima i Nataa -andi sa -arlom 4el Ponte

/a to su zadu;eni !ilip ,avid, Jovan 0ajford, *aslo Sekelj... & skladu sa tim su razni ,,incidenti7, prete%a pisma, skrnavljenje spomenika, grafiti...Nije zgoreg re%i da !ond za otvoreno drutvo stoji finansijski i ideoloki iza organizacija koje se bore za prava homoseksualaca *abris, ,,Pueeria7, ,,Aa< Serbia7...#. Marketing, medijska i logisti"ka podrka ovom subverzivnom projektu se obezbe'uje preko ,,nezavisnih7 medija, kao to su 0CD, Studio 0, $v ?ink, $v ?anonija, 4N(MBa tv stanice B R$3 ,evi%, R$3 Alobus, R$3 MQ, R$3 )raljevo, R$3 Niava, R$3 ?an"evo, R$3 Spektar, R$3 $rstenik, radio stanice B Radio ED5, 0um CK, Radio Sombor, Radio 2ndeks, Radio Subotica, Radio ?irot, Radio 1zon...# radija ,,Slobodna (vropa7...

)ablovska mre;a S00 i satelitska televizija $1$4* $3, koje su u ekspanziji, tako'e se nalaze u vlasnitvu Soroa. ,oprinos informativnom jedinstvu daju produkcijske ku%e ,,32N7 i ,,?A Mre;a7. ?reko Media centra se dodatno obezbe'uje publicitet, tobo;njem, nevladinom sektoru. ?ored elektronskih medija, na Soroevom spisku se nalaze dnevni listovi i "asopisi ,,,anas7, ,,3reme7, ,,(vropa7, ,,Republika7, asocijacija lokalnih nezavisnih medija ,,*ocal press7 listovi ,,?an"evac7, ,,)ikindske7, ,,3rannjske novine7 , ,,Naa re"7...#, izdava"ke ku%e Samizdat, ,an graf, Stubovi kulture, !abrika knjiga, )lio, 4leksandrija pres, distributeri knjiga ,,0ukbrid;7, 0eopolis... ?od istom kontrolom se nalaze info agencija Sense i dve vode%e informativne agencije u zemlji, 0eta i !onet. 1ve agencije su istovremeno i podru;nice 4? 4soijeted pres# i Rojtersa, koje su u vlasnitvu Rotilda jo od 5C. veka. Soro je ostvario infiltraciju i u kulturne i prosvetne institucije, pozorita, Narodnu biblioteku, 2storijski arhiv, S4N&... 1ko sebe je okupio veliku grupu glumaca, reditelja, dramskih pisaca, muzi"ara, knji;evnika, nau"nih radnika, analiti"ara, bivih diplomata...pomo%u kojih radi na animiranju to ve%eg broja pristalica. ?reko dva Aorana, Markovi%a "iji je mentor 0ernar *evi, veliki prijatelj 0ernara )unera# i ?askaljevi%a se vri satanizovanje Srba na filmskim festivalima. 3alja pomenuti i slede%e obrazovne organizacije Soroa> &niverzitet &nion, 4lternativna akademska obrazovna

mre;a 441M#, 0eogradska otvorena kola, 8entar za ;enske studije nastao iz feministi"ke grupe ,,Mena i drutvo7#... & njima se vri regrutacija budu%ih Soroevih najamnika. 8entar za unapre'ivanje pravnih studija .juman Rajts 3o" .RR# je tako'e prisutan. & istom taboru se nalazi 8(S2, i ostale organizacije koje se bave ispitivanjem javnog mnjenja.
Politi1ka akvi'i.ija Rotilda

?ored ,,nevladinog7 sektora, Soroeve ruke se nalaze na finansijama, koje se kontroliu preko raznih ,,eksperata7 A5SQ# finansiranih posredstvom ,,1tvorenog drutva7. ?ored ovoga treba i ista%i da Soro ima u"e%e u ,,Sosijete Meneral7 banci, koja zauzima zna"ajan prostor na finansijskom tr;itu. .aki tribunal je tako'e finansiran od strane Soroevih fondova. Najagilniji ogranak Soroa u politi"kom ;ivotu naravno pored ,,nevladinog7 sistema, i A5SQ# Srbije jeste koalicija okupljena oko *,? i Fedomira Jovanovi%a, koji je na parlamentarnim izborima bio najskuplja Rotildova investicija. 1va antisrpska grupacija zajedno sa gostima radio emisije ,,?e"anik7 0 CD# najbrutalnije i najglasnije artikulie zamisli Natanjela Rotilda. Spiritus agens ove virulentne skupine je *atinka ?erovi%, rodona"elnik savremenog liberalizma u Srbiji.
3atinka Perovi! +%r% <edomira Jovanovi

$reba re%i da uticaj Soroa ide i preko demokratske stranke. Najbolji primer za to je izbor 1livera ,uli%a, kadra Sonje *iht, za predsednika Skuptine Srbije.

K*+. ,u nt'(', Rot !d* n* Ko,m'tu u Voj.od n /na"ajna preduze%a Rotilda na ovim prostorima su ,,8arl<le Aroup7 i Me'unarodna krizna grupa M)A# koja je na "elu sa Soroem, vodi viegodinju kampanju za nezavisno )osovo. Arupu, pored Soroa, finansiraju i Rupert Mardok Sk< medijska ku%a#, Aoldman Saks, ,;? Morgan... Me'u "lanovima ove grupe se nalaze ili su se nalazili Marti 4htisari, ,;ejms *ajon, Morton 4bramovi", *uiz 4rbur, 0;e;inski, 3esli )lark, Mihail .odorkovski, $orvald Stoltenberg... ?ersonal se menjao ali ne i antisrpska politika.
Marti =htisari! jedan od Rotildovih 'ast%pnika

Nezavisnost )osova je i interes Rotilda, jer ono predstavlja ,,srpski )uvajt7, sa ogromnim rezervama olova, cinka, zlata, uglja... Soro je od okupacije )iMBa ulo;io dosta napora i novca da $rep"u otme za Rotilde. 3a;nu kariku predstavlja 4gron ,ida, zamenik u Ministarstvu energije i rudarstva kosovske vlade, koji je na to mesto doao iz )!1SBa Soroeve organizacije#. Nezavisnost je od sutinskog interesa za Rotildove rudarske i metalurke kompanije, koje bi u takvoj situaciji imale "ist prostor za preuzimanje deficitarnog rudnog blaga i energetskih resursa.

& me'uvremenu je kompanija 4lferon kupila metalurki kombinat !eronikl, koji poseduje nekoliko povrinskih kopova. 4lferon je u vlasnitvu trojice kazahstanskih biznismena "itaj Rotildovih tajkuna, jedan od njih je 4leksandar Makevi", tako'e .azar#, i "ini deo (NR8 (urasian Natural Resources 8orporation#. Na "elu (NR8 i 4lferona se nalazi Johannes Sittard, Rotildov agent i do skora desna ruka *akmi Mitala tako'e Rotildov investitor#. Mital je sa 5EE miliona dolara pomogao razvijanje kompanije.?ored 4lferona, na )osmetu je prisutna i Alobal Stil korporacija u vlasnitvu ?ramoda Mitala, brata *akmija# preko svoje bugarske podru;nice )remikovici, koju su kupili DEET. godine. 1va kompanija je kupila fabriku *amkos pocinkovanje "elika# iz 3u"itrna. $reba re%i da je ista kupila i livnicu *emind iz *eskovca, te /astava )ova"nicu iz )ragujevca. &poredo sa ovim, Soro iri svoj uticaj preko )osovskog fonda za otvoreno drutvo )!1S# i ostalih organizacija %erki, finansiranjem medija )oha ditore#, politi"ara 3eton Suroi#... Na istom linku se nalazi i (krem *uka koji je oteo ?e%ku pivaru... ?reko ,,0alkan .uman Rights NetGork7 organizacije koordinie rad ostalih nevladinih podru;nica. $ako'e, obezbedio je i privilegovan polo;aj 4lkatelBu, mobilnom operateru na )osovu, koju indirektno kontrolie preko ,,Alobalstar *.?.7 ?ored po;trvovanog zalaganja za otimanje )osova i Metohije, Soro i M)A pa;nju usmeravaju ka 3ojvodini, koju, u saradnji sa pokrajinskom upravom, ;eli da stavi na sto za kojim sede .rvatska, Ma'arska i Rumunija kao punomo%nici Rotildovih. & tom smislu se forsira ,,pandunavski projekat7 iza kojeg stoje Nema"ka i 4ustrija. 3ojvodina bi, prema toj zamisli, trebala da se ugura u takvu podunavsku konfederaciju u formi ,,evropske regije7. Nema"ki ambasador 8obel je nedavno, ne slu"ajno, skrenuo pa;nju na to. Na terenu se projekat sprovodi kupovinom poljoprivrednih kombinata, e%erana, mlekara, uljara, banaka... ?oljoprivredna zemljita u sve ve%em broju kupuju .rvati, koji su ve% kupili nekoliko va;nih prehrambenih preduze%a. 4grokor je preuzeo ,ijamant iz /renjanina, !rikom... Nekse Arupa je kupila ?olet 2A), ,,Stra;ilovo7, ima udeo u firmi gra'evinskog materijala ,,$oza Markovi%7, tako'e poseduje i fabriku za proizvodnju kre"a i kamena ,,Jelen ,o7#, kupljen je Somboled... S druge strane i 4ustrija i Nema"ka pozicioniraju svoje kompanije u pokrajni. Nema"ka kompanija ,,Nordzucker7 je kupila e%erane u 3ojvodini. Sa M) komercom je osnovala kompaniju Sunoko, i na taj na"in dola do desetine hiljada hektara zemljita. ,,-tada7 je kupila .emofarm. 348 je kupio novosadski ,nevnik...4ustrijska (rste banka je za sedite izabrala Novi Sad, gde su se tako'e smestile 1$? bankarska grupa i Metals banka. Sa ovim koincidira i sve intenzivniji ulazak ma'arskih kompanija u Srbiji i regionu zajedno sa politi"kim uticajem ma'arske vlade, iza kojih stoji Natanjel Rotild. $reba re%i i da su Srbi u 4ustriji dobili status nacionalne manjine, tako da bi to bio i polo;aj u budu%oj konfederaciji, koja bi predstavljala realizaciju projekta ,,4lpeBadria7, inkarnaciju habzburke dr;ave.

In.',t ; on ?ondo. ,rugu traku u kojoj nastupa Natanjel Rotild "ine investicioni fondovi sa devi"anskih i drugih egzoti"nih ostrva, koji su u prividnom vlasnitvu ,,ruskih Jevreja7 zapravo .azara#. Najmo%niji me'u njima je ,,Salford7 sa devi"anskih ostrva, iza kojeg stoji 0oris 0erezovski .azar# sa kapitalom Rotilda. !ond je

osnovan DEE5.godine u *ondonu i danas poseduje skoro celokupnu mlekarsku industriju u Srbiji 2mlek, Novosadska mlekara, Mlekara Subotica, 2mpaz, /emun#, 0ambi koncern, )njaz Milo... 1sniva" Salforda je Jud;in ,;efi, .azar iz Rusije, koji je karijeru gradio u 4lfa banci iz Rusije koja je vezana za 0orisa 0erezovskog i !ridmana.
:oris :ere'ovski! a+ent Rotilda! 'ad%;en 'a r%enjeP%tina

Flan u odboru Salforda je *ord $im 0el, nekadanji savetnik Margaret $a"er, koji je vrlo blizak sa 0erezovskim, Rupertom Mardokom, 3iktorom Ju"enkom, bio je u dobrim odnosima sa Jeljcinom...1sim toga, predsednik ovog fonda je )laus Mangl koji je sa 0orisom 0erezovskim vrio prodaju Mercedesovih automobila u Rusiji. ?ored Salforda, svoju poziciju ja"a ,,4shmore7 investicioni fond, koji je nedavno preuzeo ,,8arne@7 od Midlend Risorsiza. 4mor se nalazi pod kontrolom Rotildovog 4tikusa. Naime, vlasnik 4mora je Majkl 0enson, nekadanji "lan ,,4mvescapBa7, kompanije u kojoj se nalazi kapital 4tikusa. ,,Midlend Resources7 je tre%i zna"ajan investicioni fond kojim upravljaju 4leksandar -najder i (duard -ifrin obojica .azari=#. Midlend grupa je vlasnik hotela ?ark i )asina najstariji beogradski hotel#, te luke ?an"evo.

K(*!j'.,+ n*,tu0

Rotild i )ri+ranit

$re%u traku kolonizacije "ine kompanije u oblasti gra'evinarstva, rudarstva, metalne industrije, finansija, bankarstva, izdavatva od kojih je ve%ina direktno vezana za mla'anog Rotilda. Jedna od njih i istovremeno najaktivnija u regionu je ,,T( -(*n t7, sa seditem u 0udimpeti, koja je za poslednjih nekoliko godina izrasla u regionalnog giganta i lidera u krupnim investicionim projektima. 2zgradila je niz poslovnoBfinansijskih centara u ?oljskoj, Slova"koj, Ma'arskoj, Sloveniji, Rumuniji, 0ugarskoj... & .rvatskoj %e graditi sportsku arenu od DEEEE mesta sa poslovnim kompleksima.& Srbiji, $rigranitBu je poverena izgradnja ;elezni"ke stanice ,,?rokop7 za sada nije zapo"eta#. ?odru;nica ,,R ot nto7 jedna od najve%ih svetskih rudarskih kompanija# je dobila koncesije da eksploatie rudu bora koje ima jo jedino u )ini i $urskoj# u

okolini 0aljevca na 2bru. ?risutne su i ostale rudarske kompanije, Alenkor koju kontrolie preko svog agenta Marka Ri"a .azar#, !elps ,od; u kojoj se nalazi kapital ,,At +u,*7 Rotildov investicioni fond#. 1ve dve kompanije konkuriu za preostale rudarske basene. ?reko indijske kompanije ,,Mital7 je kupljen Magnohrom iz )raljeva. 2na"e porodica Mital je dugogodinji zastupnik dinastije Rotild. & upravi Mitala mesto zauzima 3ilbur Ros, dugogodinji bankar Rotilda. ?ored Mitala, sa istoimenom porodicom, Rotildi dr;e i ,,!ild!re !uds7, kompaniju koja se bavi proizvodnjom i izvozom hrane iz 2ndije. 0ankarski i finansijski sektor se, tako'e, nalazi pod dominacijom dinastije. 3ode%e banke, kao to su 0anca 2ntesa, 8redit 4gricole, &nicredit group, Societe Aeneral su pod kontrolom Rotilda. ?oluga kojom se obezbe'uje kontrola je 4nton 0ernhajm .azar#, koji se nalazi na "elu ,elta Jenerali grupe. Ar"ka banka ,,*aiki7, se nalazi pod kontrolom Marfin finansijske grupe, u kojoj se nalazi Rotidov kapital. Marfin grupa je preko 3erano motorsa dola u posed Robnih ku%a U0eograd7. ,,?iraeus7 banka se nalazi na linku 2NA finansijske grupe iz .olandije, koja je povezana sa Rotildovim ograncima 0arklajsV40N#. .azar -andor Fanji, jedan od ,,suvlasnika7 $rigranita, omogu%uje Rotildu irenje u oblasti bankarstva sa 1$? bankarskom grupom. 1$? je u Srbiji kupio tri banke> )ulsku, Niku i 8epter banku.

Metals banka iz Novog Sada je kupljena posredstvom Rotildovog ,,@NR L m t'dBa7 @acob and Nathaniel Rothschild#, investicionog fonda. Mladi Rotild kontrolie i ma'arsku naftnu kompaniju M1*, tako'e preko Fanjija.

=nton :ernhajm

6andor <anji

M1* je na srpskom tr;itu prisutan od DEET. godine i ozbiljan je kandidat za u"e%e u privatizaciji naftne industrije. $reba re%i i da jr NM Rothschild finansijski savetnik N*0 8ontinental, slovena"ke bankarske grupe. Rotildi su u"estvovali i prilikom privatizacije Mobtela. & izdavatvu su prisutni preko slovena"ke ,,Mladinske knjige7, koja je deo ,,ReaderWs digest7, ameri"ke kompanije "iji je deo nedavno kupljen od strane Rotilda.

Rot !d u C(noj Go( A R'0u5! ; S(0,+ojA F'd'(*; j B HA H(.*t,+oj )*+'don j


C(n* Go(*A t'((* Rot<,;< !d *n* ,olazak delegacije Rotilda, neposredno po okon"anju referenduma koji je sproveden u re;iji istih# , ozna"io je udaranje pe"ata ,,colonized7 na jednu od najstarijih srpskih zemalja. Jakob Rotild i Natanjel Rotild su na taj na"in dobili jo jednu koloniju. 8rna Aora je danas potpuno kupljena od hazarskih kompanija koje predvode Rotildi. 1brazac je identi"an. )olonizaciju, kao i u regionu, predvode Rotildi, pored njih su ,,ruski7 biznismeni, Soro... $reba prisvojiti luke, resurse, metalurke kombinate, turisti"ke kapacitete...
Rotild 1estita pro+laenje !! kolonije9

)ao u Srbiji i ostalim dr;avama regiona, Soro je je prethodno izgradio mre;u nevladinih organizacija. 8(,(M, .elsinki komitet za ljudska prava, ,,.uman rights action7, i ,,.ominem Nuerum7 su samo neke od njih. Na to se nadovezuju kontrolisani mediji 4N(M#, preko kojih je vodio, ispostavilo se, uspeno, antisrpsku kampanju. & saradnji sa evropskim organizacijama i venecijanskom komisijom u kojoj je "lan i 3ojin ,imitrijevi%# aktivno je pomogao projekat nezavisnosti.
Piter Mank

?iter Mank Natanjelov poslovo'a, .azar# je preuzeo, preko 1$?Ba, remontni zavod 4rsenal iz $ivta, u kome %e $rigranit graditi veliku marinu. 2sta kompanija planira gradnju poslovnoBfinansijskih centara u ?odgorici, &lcinju, 0udvi... ?rvi poslovo'a, Fanji 1$? bankarska grupa#, je okupirao bankarski areal kupovinom 8rnogorske komercijalne banke, koja pokriva vie od polovine tr;ita u 8rnoj Aori. )ao saveznici se pojavljuju Rotildova Sosijete Meneral banka koja je preuzela ?odgori"ku banku. N*0 group je kupio Montenegro banku... 1sim toga, RotildBFanjijev M1* uskoro postaje strateki partner dr;avnoj naftnoj kompaniji Montenegro 0onus. Milo Jukanovi%, koji je Rotildima dao ,,blanko "ek7 zauzvrat je dobio direktorsko mesto u $rigranitu, to dovoljno govori o njegovim zaslugama u procesu kolonizacije.

Monet, mobilni operater u sastavu ,oj"e telekoma se nalazi pod indirektnom kontrolom Rotilda=
le+ 4eripaska

3eoma va;nu ulogu u kolonizaciji 8rne Aore ima 1leg ,eripaska, hazarski multimilijarder iz Rusije. Natanjel Rotild se i sam hvalio da neguje odli"ne odnose sa njim. ,eripasaka, kao jedan od Rotildovih pomo%nika, je sa ,,svojom7 kompanijom Rusal kupio )4? kombinat aluminijuma ?odgorica#. ?reko %erke kompanije ,,Salamon7 je preuzeo rudnik boksita u Niki%u. $reba re%i da Rusal i Alenkor "esto nastupaju zajedno. 4ustrijska kompanija ,,-trabag7, u kojoj ,eripaska ima zna"ajan udeo, je kupila preduze%e ,,8rnagoraput7. )upuju se turisti"ki objekti, atraktivne lokacije na primorju, gra'evinska zemljita... )ako bi obezbedio ovu koloniju, Rotild je osnovao organizaciju za dugoro"no stipendiranje studenata iz 8rne Aore.

R'0u5! +* S(0,+* & Republiku Srpsku, koja se nalazi pod konstantnim pritiskom u cilju njenog potpunog nestajanja, Rotildi su uli, putem Soroevih fondacija, Mital Stil korporacije, Salforda.... Soro je, po ustaljenom obi"aju, osnovao vie nevladinih organizacija sa istovetnim ciljem kao i u Srbiji .elsinki komitet za ljudska prava, ,,*e@ international7...#. Soroevi mediji su okupljeni oko me'unarodne organizacije ,,?ress NoG7 i Soro medija centra iz Sarajeva. Neki od tih medija su ,,Nezavisne novine7, 4lternativna televizija 0anja *uka, Net novinar... & oblasti privrede, Salford je kupio banjalu"ku mlekaru, najve%u u Republici Srpskoj. )ompanija -tabag ,eripaska# je dobila koncesije za izgradnju mre;e autoputeva. )ompanija Mital Stil /enica je kupila R/R *jubija, kompleks rudnika sa velikim zalihama gvozdene rude. $reba napomenuti da su prisutne i ruske dr;avne kompanije ,,Ju;uralzoloto7, koja je postala strateki partner rudarskom kombinatu Sase iz Srebrenice, i ,,/arube;njeft7, koja je kupila rafinerije nafte i ulja Modri"a, ?etrol#. Na taj na"in je osuje%en dalji prodor M1*Ba i Mitala.
3akmi Mital! indijski 4eripaska

F'd'(*; j* B H & muslimanskoBhrvatskom entitetu, u oblasti rudarstva i metalurgije prednja"i Mital grupa, koja je zauzela zeni"ku "eli"anu, jednu od najve%ih na 0alkanu. MitalBu je pripojen i rudarski kompleks *jubija iz Republike Srpske. 1blast energetike je rezervisana za M1*, koji je kupio dr;avnu naftnu kompaniju (nergopetrol. 2nvesticioni fond 0orisa 0erezovskog, Salford, je

preuzeo industriju mleka Mlekoprodukt B ).,ubica, 8ampomil B Sarajevo#. 1"ekuje se i preuzimanje ljubljanskih mlekara koje obuhvataju tuzlansku mlekaru. Sektorom bankarstva i finansija su zagospodarile Rotildove banke &nicredit, 2ntesa... !ederaciji je, jo od 5CCK, prisutan Soro sa mre;om nevladinih organizacija. $a mre;a je, kao i u ostalim dr;avama, izrazito antisrpski nastrojena. Me'u vi'enim "lanovima Soroevog otvorenog drutva su bili Jakob !inci i 2van -traus .azari#. ?ored 1tvorenog drutva, mogu se spomenuti ,,1brazovanje gradi7, Medija centar Sarajevo, .elsinki komitet, ,,Mene 0osne7 i druge nevladine organizacije. 1d medija kontrolie dnevni list ,,1slobo'enje7, magazin ,,Start7, televiziju N$3 .ajat, novinsku agenciju ,,1N4S47... H(.*t,+* /a razliku od ostalih dr;ava 0alkana, .rvatsku Rotildi okupiraju prete;no iz Ma'arske, koja predstavlja bazu irenja hazarske dinastije. & .rvatskoj je Soro manje prisutan nego u ostalim zemljama. Najja"i adut iz nevladinog sektora je Marko ?uhovski. ?ored M1*Ba koji je preuzeo naftnu kompaniju 2N&, druga zna"ajna Rotildova kompanija u hrvatskoj privredi je $rigranit. 1snovan je konzorcijum 2ngraB$rigranit 2ngraB na "elu je 2gor 1penhajm, .azar#. )onzorcijum %e graditi sportsku arenu u /agrebu, kapaciteta DEEEE mesta. $rigranit, tako'e, ima ambiciozne planove na hrvatskom primorju. &oblasti telekomunikacija je prisutan $B Mobile.

)*+'don j* 0iva republika, nakon razbijanja Jugoslavije, deli sudbinu ostalih kolonija regiona. ,rugim re"ima, suverenitet i nezavisnost su ostali na nivou teorije dok se s druge strane sprovodi tiho okupiranje privrede i resursa uz obe%anje ,,svetle budu%nosti7 u (&. 2stovremeno se forsira proalbanska opcija koja treba da zaokru;i projekat 3elike 4lbanije. 8entralno mesto u Makedoniji zauzima Mital Stil Skopje, deo Mital korporacije, koji je kupio metalurki kombinat u Skopju, "ime je obezbedio dominaciju u regionu. & oblasti bankarstva, 1hridsku banku je preuzeo Sosijete Meneral. S druge strane, Soro se otvoreno zala;e za albanske interese. & tu svrhu koristi brojne uticajne organizacije B .elsinki komitet, 8entar za multikulturno razumevanje, 4socijacija za demokratske inicijative, u kojima dominiraju 4lbanci. 2sti je slu"aj i sa medijima. ?od Soroevom kontrolom su televizija ,,Shutel7, radio stanice 3ati, *ajf... Soro je tako'e kreditirao makedonsku vladu tokom 5CCI. godine sa DT miliona dolara. $okom istog perioda je ostvario veliki uticaj na, tadanjeg premijera, i sadanjeg predsednika Makedonije 0ranka 8rvenkovskog. 0ranko 8rvenkovski je otvoreno podr;ao plan Martija 4htisarija za )osovo...
:ranko >rvenkovski! Soroeva marioneta

Soro ima u"e%a u makedonskom mobilnom operateru M$ preko ,,Stonebridge 8ommunications7 kompanije u kojoj ima akcije. 2na"e, M$ indirektno kontroliu Rotildi preko ,,0lackstone Aroup7, ogromne finansijskoB investicione grupe koju su 5C6T osnovali njihovi agenti ?iter ,;ord; ?iterson i -tefan -varcman .azar#. 1bojica su prethodno izgradili karijere u Rotildovim podru;nicama ,,*ehman 0rothers7 i ,,)uhn *oeb 2nc.7 0lekstoun grupa je vode%i akcionar ,,,eutsche $elekom7 $BMobile#, u "ijem sastavu se nalazi ma'arski mobilni operater Matav, koji je vlasnik makedonskog mobilnog operatera M$. ,,$BMobile7 je drugi mobilni operater u Makedoniji. Na putu do cilja Rotildi koriste sredstva u vidu reformi, tranzicija, ok terapija, izbora, referenduma, secesija, revolucija, gra'anskih ratova, vojnih intervencija... Narodima se nudi ,,sloboda7, ,,demokratija7 i dobrovoljno ropstvo u zamenu za njihovu nezavisnost i resurse= 4lternative su sankcije, izolacija i bombardovanje= 0iva Jugoslavija je bila etapa u pohodu Rotildove imperije ka istoku. Aeopoliti"ka kombinatorika ni ovoga puta nije bila srpski saveznik. Srbija se, na;alost, nala na putu ovoj nemani pitomog lica.