You are on page 1of 1

Postkolonyalizm/postmodernizm, kltralizm Avrupa-merkezci dncelerin ve politikalarn, btn dnyay kuatan yekpare ve fakat hiyerarik modernlik projesi, hem kolonyalizmin

yaylmasna ve merulatrlmasna, hem de antikolonyalist ulusal kurtulu savalarna yol !sterir" #endi ba$msz uluslarn kurma peindeki halklar da, modernli$in, aydnlanmac, ilerlemeci, evrensel haklara dayal ilkelerini benimserler" %ir yandan %atllamaya, modernlemeye, di$er yandan bu nlarn yarataca$ kltrel e emenlikten ba$mszlamaya &aba !sterirler" '(" yzyl sonlarnda dnsel bir harekete d!nen post-kolonyalizm, bu modernleme/%atllama &abalarnn kltrel incelemelerine y!nelir" %yk b!lm )kinci *nya +ava,ndan sonra ba$mszl$n kazanm olan kolonilerin kltrlerini, %at metropollerinin he emonyasndan, btnsel tarih anlatlarndan s!kmeye iriir" -arkl, farkl tarihler ve modernlikler !nerir" %aka paradi malarn kefedilebilmesine yol a&ar"