You are on page 1of 4

D'#14& '7C8#11& ,M-#1$&

Ahanh :hi dich

trGn: thFi

Q'7#(&

'AC8#12&

Ahanh :hi lBu tr

trGn: thFi

,CD#13&

-a 3 trGn: thFi

Q$ #15&

Q1 #1&

Q2 #2&

Q3 #3&

Q4 #4&

Q5 #5&

Q6 #6&

Q7 #7&

K hiu Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 GND Q7' ,M'7C8 'AC8 ,CD D' Q$ %CC

chn 1 2 3 4 5 6 7 ( 1$ 11 12 13 14 15 16

M t Chn d liu ra 1 Chn d liu ra 2 Chn d liu ra 3 Chn d liu ra 4 Chn d liu ra 5 Chn d liu ra 6 Chn d liu ra 7 !"t#$%& D liu ra n)i ti*+ ./0 ch1 r232t#t4ch c5c 06c th"+& 9un: cl; <=u >/? thanh :hi d@ch 9un: cl; <=u >/? thanh :hi lBu tr A4n hiu ch? +hE+ ra#t4ch c5c 06c th"+& D liu >/? n)i ti*+ Chn d liu ra $ !in F+ cun: c"+

C?ntr?l '7C8 'AC8 ,CD 9 9 . 9 9 N N 9 9 . 7 .

,M. . . 7

Hn+ut D' 9 9 9 7

Cut+ut Ch6c nIn: Q'7 Qn#$J7& . NC M6c th"+ trKn chn M- chL nh hBMn: <*n hiu 6n: c1a thanh :hi d@ch . . 8h=n tr)n: trKn thanh :hi d@ch <BOc chuPQn tRi thanh :hi lBu tr . S 9Ta thanh :hi d@chU<=u ra 3?n: 3?n: <BOc <Ba lKn trGn: thFi trM ;hFn: ca? Q6' NC M6c l?:ic ca? <BOc d@ch >/? thanh :hi d@ch :iai <?Gn $V Ahn: Wua 35 d@ch chuPQn nXi dun: thanh :hi d@ch Wua cFc :iai <?GnV %dY trGn: thFi trBRc c1a :iai <?Gn 6#Q6'& Zu"t hin trKn chn Q7' NC Qn' NXi dun: c1a cFc :iai <?Gn thanh :hi dich#Qn' [Kn tr?n:& <BOc truP\n tRi thanh :hi lBu tr >/ :iai <?Gn ra 3?n: 3?n:V Q6' Qn' NXi dun: c1a thanh :hi d@ch <] <BOc d@chUnXi dun: c1a thanh :hi d@ch trBRc <T <BOc truP\n tRi thanh :hi lBu tr >/ trGn: thFi ra 3?n: 3?n:V

7Y trGn: thFi <in F+ ca? .Y trGn: thFi <in F+ th"+ NY chuPQn <^i 06c th"+ lKn ca? 9Y ;hn: Wuan t0 NCY ;hn: thaP <^i SY trGn: thFi trM ;hFn: ca? Hot ng ca IC D liu 3au ;hi <BOc <Ba >/? chn D' c1a HC_ [it d liu <T 3` <BOc d@ch 6n: >Ri 3Ban dBbn: c1a Zun: nh@+V A6c l/ tc 06c th"+ lKn ca? #.CdeACe7HG7& <Ba tRi chn '7C8_ d liu >/? tGi 0fi thanh :hi 3` <BOc <Ba 3an: thanh :hi lBu tr ;hi cT 0Xt 3Ban dBbn: c1a Zun: nh@+ <i >/? chn 'AC8V 9un: <gn: [X tGi chn '7C8 +hi Zu"t hin trBRc Zun: nh@+ >/? chn 'AC8V Mfi Zun: cl?c; <Ba >/? chn '7C8 tBbn: 6n: >Ri 0Xt [it d liu <Ba >/? chn D'_ Zun: 6n: >Ri [it d liu <Ba >/?_ chhn: <BOc lBu trKn thanh :hi lBu trV Khi 0Xt t4n hiu t4ch c5c 06c i$j <Ba >/? chn CD thk [it d liu n/P 3` <BOc <Ba ra <=u ra 3?n: 3?n:V Khi cT [it d liu ti*+ th2? <BOc d@ch >/? thk [it d li\u trBRc <T 3` l=n lBOt <BOc d@ch ra n)i ti*+ nhau Wua chan Q7lV Ar?n: ch* <X h?Gt <Xn: [knh thBan: c1a HC_ cFc chn M- 3` <BOc n)i >Ri dBbn: n:ugn_ chn CD 3` n)i <"tV

Khi :hE+ n)i cFc HC 74hc5(5 n)i ti*+ nhau th/nh 0Gn: HC thk cFc chn '7C8 >/ 'AC8 c1a t"t c cFc HC 3` <BOc n)i chun: >Ri nhau >/ n)i >Ri n:ugn Zun: nh@+_ chn D' c1a HC <=u tiKn 3` <BOc n)i >Ri chn >/? d liu #tc >i <i\u ;hiQn&_ cmn cFc HC 3au <T 3` <BOc 0nc n)i ti*+ nhau_ chn D' c1a HC n/P n)i >Ri chn Q7l c1a HC trBRc <TV Gin sng:

9un: '7C8 M 06c $ lKn 1 [@ tro 1 ;h?n: thai :ianV 'au <T 1 [it d liu n)i ti*+ 3` <BOc Zu"t trKn chn Q7'V K*t thhc 1 chu ;p Zun: nh@+_ trGn: thFi [it n)i ti*+ >qn <BOc truP\n d? [@ tro 1 ;h?n: thai :ian rgi 0Ri ;*t thhcV

'7C8 M 06c $ lKn 06c 1 Zu"t hin trBRc >/ tro 1 ;h?n: thai :ianV Ah"P Zun: 'AC8 M 06c $ lKn 1 [@ tro 1 ;h?n: thai :ianV 'au <T d liu Qn 3` <BOc Zu"t ra 3?n: 3?n:V D liu <BOc truP\n ch? tRi ;hi Zu"t hin Zun: 'AC8 M 06c $ lKn 1 nhBn: tro 1 ;h?n: thai :ian 0Ri dcn: truP\n d liuV

9un: '7C8 M 06c 1 Zu)n: $_ <=u ra Q7' >qn l/ $V 9un: '7C8 M 06c $ lKn 1_ d liu >/? M 06c 1 nhBn: d? [@ tro ;h?n: thai :ian th nKn 3au th Q7' 0Ri r1V Khi Zu"t hin Zun: '7C8 M 06c $ lKn 1_ d liu >/? M 06c $ nhBn: d? tro ;h?n: thai :ian th nKn 3au th Q7' 0Ri r$V

D liu <=u ra 3` [@ ZTa 3au ;hi cT t4n hiu M-r$ >/ [@ tro 1 ;h?n: t87.V D liu [@ ZTa ch? tRi ;hi cT t4n hiu M-r1_ cT Zun: '7C8 tc $ lKn 1 >/ tro 1 ;h?n: thai :ianV C7s tY MuvN !Hwu K7HxN .DD 9uyH NGz{C A7| 87}H !Hwu K7HxN C7~N CD