You are on page 1of 1

POPARA NA MLEKU Po p ara se m o e p ravi ti sa m o n a vo d i , pa da i p ak b u d e veoma dobra i ukusna. Ali ako se ona pravi na mleku, jo je b o l ja i u ku sn i ja.

. V a l ja je p ravi ti o vako : m l eko stavi ti n a ted n jak d a p ro vri i i sei stari tvrd h l eb n a kockice, pa kad mleko provri, staviti hleb. Hleb kuvati n eko l i ko m i n u ta, al i n ep resta n o m eati d a p o p ara n e b i zag o rel a . D o k se p o p ara ku va, zag reja ti n a ted n jaku kai ku m asl a i l i kajm aka , p o p aru i zru i ti u zd el u i p rel i ti je kajmakom.