You are on page 1of 8

Wykonanie limaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzdziami napdzanymi

Pierwszym etapem po wczytaniu bryy do Edgecama jest ustawienie jej do obrbki w odpowiednim rodowisku pracy. W naszym przypadku jest to toczenie czyli rodowisko ZX. Przechodzimy do niego klikajc w ikon ukadu wsprzdnych w prawym dolnym rogu monitora, ktra przecza nas ze rodowiska frezowania do toczenia

Nastpnie wybieramy polecenie Ustaw do Toczenia i wskazujemy w kolejnych krokach:

1. Powierzchnie walcow aby okreli o wrzeciona 2. Lico czoowe, przez ktre przechodzi o X 3. Wskazujemy pask powierzchnie lub otwr promieniowo aby okreli orientacj osi C (w tym przykadzie wskazujemy rozwinit powierzchnie, jeli program nie bdzie na to reagowa to musimy to ustawi rcznie poleceniem Obr.)

WANE - pamitajmy zapisywa co jaki czas to co zrobilimy.

Aby byo nam lepiej pracowa, obie powierzchnie, rozwinit i zawinit przerzucamy na osobne warstwy. Klikajc na nie 2-krotnie lewym przyciskiem myszy wywoujemy okno edycji i wpisujemy nowe nazwy warstw.

Po ustawieniu detalu tworzymy sobie now warstw, na ktr cigamy z rozwinitej powierzchni prowadnice dla narzdzia poleceniem Geometria z krawdzi.

Usuwamy profile kocowe a pozostae, ktre s rozwiniciem krawdzi frezowanego kanau przerobimy w cigo (zabieg ten mona pomin, ale zmiana linii w cigo eliminuje ewentualne niecigoci krawdzi). Przed przerobieniem krawdzi na cigo musimy je najpierw rozbi. Wybieramy polecenie Rozbij / Tryb = Wszystkie i zaznaczamy wszystkie profile. Zatwierdzamy okienko Cigo.

Profile zostan podzielone na jeszcze mniejsze odcinki, ale dopiero teraz bdzie mona zaznaczy je do wykonania cigoci. Wybieramy polecenie Cigo zaznaczamy opcje Usu, aby krtkie odcinki, z ktrych tworzymy cigo byy usunite i nie nakaday si z cigoci. Nastpnie wybieramy acuch od do i wskazujemy pocztek profili do stworzenia cigoci, a nastpnie ostatni odcinek do stworzenia cigoci (wane aby wskazujc pocztek i koniec na odcinkach robi to jak najbliej kocwek profili, a nie od strony ssiednich krawdzi, poniewa cigo zostanie le wykonana). Czynnoci te powtarzamy dla nastpnej prowadnicy.

Ostatnia czynnoci jak musimy wykona w rodowisku modelowania jest stworzenie pfabrykatu. Wybieramy tworzenie pfabrykatu Automatycznie / Ksztat = Waek i opisujemy odpowiednio naddatki. W tym przykadzie pomijamy obrbki tokarskie wiec naddat ek zostanie wprowadzony tylko od strony uchwytu.

Nastpnie przechodzimy do obrbki. Okrelamy na kolejnych zakadkach: postprocesor, pfabrykat pocztkowy = AUTO, wysunicie elementu, rednice mocowanego elementu.

OBRBKA LIMAKA
W rodowisku obrbki wybieramy narzdzie i opisujemy odpowiednio: Nr narzdzia, Orientacj oraz wysigi z oprawki.

Po wybraniu i opisaniu narzdzia wczamy tryb obrotowy, co powoduje ze po wskazaniu rozwinitej krawdzi limaka, cieki obrbki bd zawinite na walcu odpowiednio opisanym na zakadce Poziom w cyklach obrbczych.

Do wygenerowania jak najbardziej optymalnych cieek wykorzystamy cykl profilowania. W pierwszych przejciach damy naddatek na obrbk, a nastpnie przejcia na gotowo bez naddatku. Na kolejnych zakadkach profilowania opisujemy kolejno: OGLNE Typ modelu Profil poniewa wskazujemy krawd jako prowadnic, Typ frezowania Wspbienie aby obrbka bya wykonywana zawsze w jednym kierunku, Naddatek oglny podajemy warto cieki zostan odsunite tak samo w osi X i Z Uwaga jeli w Z bdzie wpisane 0.0 to naddatek nie bdzie jednolity, frezowany ksztat bdzie przesunity w X co spowoduje uszkodzenie geometrii, poniewa obrabiamy poow kanau (po wyborze narzdzia napdzanego zmieni si nam ukad wsprzdnych). Posuwy odpowiednie dla wybranego narzdzia i obrabianego materiau POZIOMY Bezpieczny warto wiksza od promienia obrabianego detalu, Poziom warto rwna promieniowi obrabianego detalu, Gboko warto gbokoci frezowanego kanau, Gboko skrawania oraz Chropowato tymi parametrami sterujemy szerokociami kolejnych przej (zagszczamy cieki). START Wyduenie profilu Start i Koniec musimy dopasowa odpowiednio tak aby wszystkie cieki zaczynay si i koczyy poza detalem.

WEJCIA

Typ Pionowo wejcia bd realizowane z gry, Wejcie Kt, Dugo, Promie opisujemy ciek wejcia jakim promieniem ma wchodzi w materia i dodatkowo ile po prostej, Posuw 80% - zmniejszamy tu procentowo warto posuwu Wgbnego podanego na karcie OGLNE, Rwne wartoci jeli zaznaczone cieka wejcia i wyjcia jest taka sama, jeli nie zaznaczone moemy okreli indywidualnie dla wejcia i wyjcia.

CZENIA Poziom Bezpieczny wszystkie ruchy czenia bd na poziomie Bezpiecznym. CIANKA Dolny promie podajemy jaki promie ma frezowany kana.

Po wprowadzeniu wszystkich parametrw zatwierdzamy i wskazujemy pierwsz krzyw, nastpnie ustawiamy wejcie, zakres dla tego profilowania pomijamy (wybr krzywej uzaleniony jest Typem frezowania: wspbienie lub przeciwbienie).

Druga stron kanaka moemy wykona wykorzystujc profilowanie zrobione na pierwszy ej krawdzi. Kopiujemy cykl profilowanie przytrzymujc klawisz Ctrl na klawiaturze. Po skopiowaniu edytujemy cykl, zaznaczamy opcje Wska ponownie, zmieniamy Typ frezowania na Przeciwbienie. Naley rwnie ponownie dopasowa wyduenia profili, gdy to zrobimy zatwierdzamy. Wskazujemy druga krawd i ustawiamy wejcie.

Po przeliczeniu na nowo skopiowanego cyklu profilowania otrzymamy przejcia zgrubne jak na rys poniej.

Po wykonaniu symulacji widzimy rwnomierny naddatek po obu stronach kanau.

Aby wykona obrbk na wykaczajc ponownie kopiujemy tym razem dwa cykle profilowania i kasujemy naddatek oraz moemy dodatkowo na zakadce Poziom zagci cieki zmniejszajc warto parametrw Gboko skrawania oraz Chropowato. Ma to na celu uzyskanie dokadniejszej powierzchni po obrbce.

Po przeliczeniu skopiowanych cykli profilowania z zagszczonymi ciekami otrzymamy przejcia wykaczajce jak na rys poniej.

Widok po wykonaniu symulacji.

Na koniec zostao nam tylko wygenerowa kod NC i wykona detal na centrum tokarskim.