You are on page 1of 6

Douglas Adams: Mlad Zafod hraje na jistotu

Rozmrn ltajc korb neslyn klouzal nzko nad hladinou neskuten ndhernho moe. Od samho rna ltal sem a tam ve velkch, roziujcch se kruzch, a nakonec upoutal pozornost mstnch domorodc, mrumilovnch ostrovan zboujcch pokrmy z moskch ivoich, kte se shlukli na pli a mhouili oi do oslepujcho slunenho jasu ve snaze rozpoznat, coe to tam vlastn lt. Jakkoli kultivovan, alespo trochu inteligentn lovk, kter se potlouk svtem a u leccos vidl a zail, by pravdpodobn poznamenal, e se zmnn plavidlo podob kartotn skni velk, pomrn nedvno vyloupen kartotn skni poloen na zdech se zsuvkami vytaenmi do vzduchu. A letc. Ostrovany, jejich ivotn zkuenosti byly jinho rzu, msto toho ohromila skutenost, jak mlo ta vc pipomn humra. Vzruen mezi sebou klbosili o tom, e nem klepeta, o jeho tuhch neohebnch zdech a pedevm pak o tom, e se jim zd, e ta vc zav nesmrn pote, pokou-li se zstat na zemi. Zaali vzruen poskakovat na psku, aby tomu hloupmu nehumrovi ukzali, e stt na zemi je pro n tou nejjednodu vc na svt. Jene brzy pro n tento druh zbavy zaal ztrcet na pvabu. Koneckonc, ponvad jim bylo dokonal jasn, e ta vc nen humr, a ponvad jejich svt byl poehnn hojnost vc, kter humr byly (dobrho pltuctu jich te svin pochodovalo po pli jejich smrem), nevidli dvod ztrcet s tou vc dal as, a tak se rozhodli odebrat se msto toho k pozdn hum svaince. V tm okamiku se plavidlo nhle zastavilo ve vzduchu, peklopilo se a stemhlav se ztilo do ocenu, provzeno mohutnm gejzrem vodn tt. Ostrovan se s kikem rozutekli mezi stromy. Kdy se o nkolik vtein pozdji cel ustraen vynoili, jedin, co vidli byl hladce vykreslen kruh na vodn hladin a pr hlun praskajcch velkch bublin. To je divn, sdlovali si mezi sebou navzjem sty plnmi tch nejlepch humr, kte se dali sehnat kdekoli v Zpadn galaxii, to je u podruh, co se to tenhle rok stalo. Plavidlo, kter nebylo humr, se potopilo rovnou do hloubky edesti metr, kde zstalo nehnut viset, zatmco kolem vily obrovit masy vod. Vysoko nad nm, tam, kde byla voda magicky jasn, se mihl ndhern zbarven l lesklch ryb. Pod nm se rozprostrala hlubina, kam svtlo pronikalo jen s obtemi, pechzela barva vody do temn a divosky modr. Do hloubky edesti metr slunen svtlo stle jet pronikalo. Kolem ln proplul velk mosk savec s hedvbn hladkou k, napl lhostejn si plavidlo prohldl, jako by tak njak oekval, e pesn takovou vc najde plavat si jen tak kolem, nae se odrazil vzhru smrem k mihotavmu svtlu na hladin. Plavidlo chvli dl viselo na mst a provdlo men, nae kleslo o dalch ticet metr. V tto hloubce u zanala bt opravdu tma. Vnitn svtla ve stroji pohasla a bhem zhruba vteiny, kter uplynula, ne nhle vylehly paprsky hlavnch vnjch reflektor, pochzelo jedin viditeln svtlo z malho, mlhav osvtlenho rovho npisu, na kterm stlo BBLBROXOVA ZCHRANN A JINAK OPRAVDU UHOZEN KORPORACE. Kuely svtla se pehouply dol, zachytily irok pruh stbrnch ryb, kter se v tich panice stoily panice stoily stranou. V ee osvtlen dc mstnosti, kter se thla v irokm oblouku z tup pd plavidla, byly shromdny tyi hlavy kolem obrazovky potae, analyzujcho velmi, velmi slab peruovan signly, kter pichzely z hlubiny na moskm dn. To je ono, ekl nakonec majitel jedn z hlav. Meme si tm bt zcela jist? otzal se majitel dal hlavy. Na sto procent, odpovdl majitel prvn hlavy. Vy jste si na sto procent jist, e lo, kter le na dn tohoto ocenu, je lo, o kter jste prohlsil, e jste si na sto procent jist, e neme s jistotou sta a jednoho procenta nikdy havarovat? opil majitel dvou zbvajcch hlav. Prrr, -zvedl dv ze svch rukou-, j se jen ptm. Dva ednci z adu pro bezpenost a ujiovn obyvatelstva na to odpovdli velmi chladnm pohledem, ale mui s ponkud nadbytenm, i spe hledn sudm potem hlav to jaksi ulo. Pratil sebou zptky na pilotn kavalec, otevel si dv piva jedno pro sebe a druh taky pro sebe zvedl nohy na palubn desku a ekl oknkem ryb, co zrovna proplouvala kolem: au, koko. Pane Bblbroxi spustil ten men a nejistji psobc ednk tichm hlasem. Jo? ozval se Zafod, kter ukal pekvapiv rychle vypitou plechovkou do jednoho z citlivjch pstroj. Jste pipraven k sestupu? Tak jdem na to.

Pane Bblbroxi, musme si pedevm ujasnit jednu vc Tak jo, pikvl. Co teba pro zatek tohle? Pro mi neeknete, co je ve skutenosti na t lodi? Vdy u jsme vm to ekli, odpovdl ednk. Vedlej produkty. Zafod se uklbl a vymnil si obezetn pohled sm se sebou. Vedlej produkty, opakoval. Vedlej produkty eho? Proces, odpovdl ednk. Jakch proces? Proces, kter jsou naprosto bezpen. Svatej Zarquone skkavej! zavolaly ob Zafodovy hlavy jednohlasn. Tak bezpen, e muste postavit ltajc pevnost, abyste ty vedlej produkty mohli odvst k nejbli ern de a vyklopit je do n! A na to, e se tam nedostane, protoe pilot si udl zajku ekl jsem to sprvn? aby sehnal jakhosi zatracenho humra! Jasn, ten chlapk je opravdu pak, ale chci ct, piznejte si to, bylo to v pmo obludoidnmu okamiku,a te tu mme takov rumec, e je to opravdu prstolik pibliujc se kritick hmotnosti, e je to je to je to totln selhn slovn zsoby! Zav hubu! avala prav hlava ne levou, Plc nesmysly! aby se uklidnil, pevn sevel zbylou plechovku s pivem. Poslyte, hoi, zaal znovu po chvli klidu a rozvaovn. Dva ednci mleli. Konverzace na tto rovni sahala podle jejich soudu nad jejich schopnosti chpn. Jen chci jen vdt, nalhal Zafod, o co tady ve skutenosti jde. Zabodl prst do peruovanch signlu proudcch v podob dat po obrazovce potae.. Nic mu nekaly, ale ani v nejmenm se mu nelbily u od pohledu. Blikaly tam a vrtly se a byla v nich spousta sel a podobnch nechutnch vc. Ono se to rozbilo, je to tak? vykikl . Lo je pln epsilonovch aoristovch lnk nebo njakho jinho sajrajtu, co usma cel tenhle vesmrn sektor na ziliny let dozadu, a ono to unik. Je to tak? Je tohle to, co ns ek tam dole? Vyjdu z toho vraku s jet vtm potem hlav, ne u mm? V dnm ppad nen mon, aby to byl vrak, pane Bblbroxi, namtl jeden z ednk. Ujiuji vs, e tahle lo byl zkonstruovna naprosto bezpen. Je zcela vyloueno, aby byla pokozen. Pro ji v tom ppad vbec hledme? My rdi ptrme po vcech, kter jsou dokonale bezpen. jva! Pane Bblbroxi, ekl ednk trpliv, sml bych vm pipomenout, e mte te dleitou prci? Jo, mon m ale pela chu se do n pustit. Myslte si snad, e jsem bez jakchkoli morlnch tentononc, jak se tomu k, tch morlnch vc? Skrupul? Skrupul, dkuji vm, a je to cokoli. Tak co? Dva ednci tam neruen stli a ekali. Tie si odkalali, aby si ukrtili dlouhou chvli. Zafod si povzdechl povzdechem typu kam-se-to-ten-svt-t; zprostil sm sebe pocity viny a otoil se ve svm sedadle. Lodi! zvolal. Jo? ozvala se lo poslun. Dlej to, co dlm j. Lo se nad tm na pr milisekund zamyslela a pak, po pekontrolovn vech peet na svch tlaku vystavench pepkch, zaala v mlhavm jasu svch svtel pomalu a neprosn klesat do tch nejhlubch hlubin. Sto padest metr. Ti sta. est set metr. Tady, v tlaku takka sedmdesti atmosfr, v mrazivch hlubinch, kam nedoshne jedin paprsek svtla, ukrv proda ty nejdivoej vplody svch nejbizarnjch fantasmagori. Do kuel vyblujcho svtla prudce vystelovaly tm plmetrov non mry, otvraly zubat tlamy a mizely zptky v erni. Sedm set edest metr. Kolem kalnch okraj svtla z lodnch reflektor se mhali provinil tajemstv hlubin s oima na dlouhch stopkch. Na obrazovkch pota se stle zetelnji rsovala a rozjasovala topografie pozvolna se pibliujcho moskho dna, dokud z nj neel oddlit tvar, kter se zeteln liil od svho okol. Bylo to jako velk, ikmo naklonn vlcovit pevnost, kter se uprosted prudce roziovala, aby mohla pojmout tk ultraplty, do kterch byly zapouzdeny kriticky dleit zsobnky, a u kterch jejich stavitel pedpokldali, e uin lo tou nejbezpenj a nejnerozbitnj lod, je kdy byla postavena.

Jet ped vyputnm do vesmru do fyzick struktury tto sti buili, prskali, stleli a vystavovali ji kadmu monmu napaden, o kterm konstrukti vdli, e je vydr, aby mohli pedvst, e vydr. Napjat ticho v kabin bylo stle pikrcenj, ponvad jednotlivm lenm zaalo dochzet, e to byla prv tato st lodi, co se pozoruhodn hledn roztplo vedv. Ve skutenosti je to dokonale bezpen, ujistil Zafoda jeden z ednk. Je to postaven tak, e i kdyby se lo rozlomila, je nemon aby byly jakkoli narueny skladovac zsobnky. Tisc sto edest est metr. Z otevenho palubnho jcnu zchrannho plavidla pomalu vykroily vysoce tlakuvzdorn inteligentn skafandry a jaly se brouzdat skrze clonu svtel k monstrznmu tvaru, jeho obrys temn vystupoval z mosk noci. Pohybovaly se s podivnou neohrabanou grciznost, takka beztn, tebae byly zateny celm ocenem vod. Zafod ml pravorukou hlavu vyvrcenou vzhru a zral do nitra ernch nezmrnost nad sebou. Jeho mysl na okamik tie rozevala. Pohldl na svou levou stranu a ulevilo se mu, kdy uvidl, e jeho druh hlava je bez jakchkoli starost pohrouena do sledovn Krobinskho ultra-kriketovho zpasu vyslanho na videozazen v plb. Kousek za nm po jeho levici kreli dva ednci z adu pro bezpenost a ujiovn obyvatelstva, a o kousek ped nm po pravici si vykraoval przdn skafandr, kter nesl jejich nstroje a testoval jejich cestu. Pili a k obrovsk trhlin v rozbit, pevrcen vesmrn lodi Nejnezniitelnj Bungr a nasmrovaly svtilny do jejho nitra. Mezi dorvanmi a pokroucenmi pepkami o sle edesti centimetr se rsovaly znetvoen pstroje. Te si tam ila rodinka velkch prhlednch ho a zdlo se, e se jim docela lb. Przdn skafandr krel ped nimi podl gigantickho, temnho trupu a zkouel vzduchov uzvry petlakovch komor. Tet, kter zkusil, po chvilce odolvn otevel. Vtsnali se dovnit a ekali nkolik dlouhch minut, zatmco erpac zazen se potkali se stralivm tlakem, kter vyvjel ocen, a nahrazovaly ho stejn stralivm tlakem vzduchu a inertnch plyn. Konen se vnitn dvee otevely a umonily jim vstup do temnho nitra vesmrnho korbu Nejnezniitelnj Bungr. Museli projt nkolika dalmi vysoce bezpenostnmi titanovmi dvemi, z nich kad ednci oteveli sadou qarkovch kl. Brzy se nachzeli tak hluboko mezi silnmi bezpenostnmi poli, e vysln ultra.kriketovho zpasu zaalo slbnout a Zafodovi nezbylo ne si to pepnout na jednu z rockovch videostanic, ponvad neexistovalo msto, kam by jejich signl nedoshl. Ped nimi se otevely posledn dvee a Zafod s ednky a skafandrem velo do rozmrnho a truchlivho prostoru, kter nejvc pipomnal hrobku. Zafod namil paprsek svtilny na protj ze. Svtlo dopadlo na jec tv s vytetnma oima. Zafod zaval ve zmenen kvint, upustil svtilnu a ztka si dosedl na podlahu i spe na tlo, kter tam leelo nim nerueno zhruba est msc, a kter te reagovalo na skutenost, e si na n nkdo sedl,tm, e se rozletlo na kusy. Zafod si v duchu chvli lmal hlavu, jak by se ml v takov situaci zachovat, a po krtk, le hektick vnitn debat sm se sebou usoudil, e tou nejsprvnj vc bude utratit vdom. Kdy o pr okamik piel k sob, pedstral, e nev, kdo je, kde je nebo jak se tam dostal, ale nepodailo se mu to zahrt dost pesvdiv. Pak tedy pedstral, e se mu pam nhle vrtila s takovm spchem, e jej doprovodn ok znovu pipravil o vdom, ale bohuel mu nedobrovoln pomohl na nohy przdn skafandr kter se mu zanal velice vn protivit a pinucen cht necht se konen porozhldnout se po okol. Bylo matn, nesouvisle osvtlen a nepjemn v mnoha ohledech, z nich tm nejzetelnjm bylo barevn uspodn sti rozprsklho tla naviganho dstojnka neboh ztroskotan lodi na podlaze, zdech, strop a pedevm pak na doln polovin jeho, Zafodova, skafandru. Dsledek exploze zmnn mrtvoly byl tak straliv nechutn, e na nj u nebudeme poukazovat snad s vjimkou toho, e se Zafod uvnit svho skafandru pozvracel, nae si ho ze sebe sundal a vymnil po patinch pravch nastaven pstroj v pilb, s tm przdnm. Bohuel vak odporn puch smrdutho vzduchu v lodi, nsledovan pohledem na jeho vlastn oblek nenucen si chodc kolem obaln tlejcmi vnitnostmi, stail k tomu, aby jej piml pozvracet si i druh skafandr, co byl problm se kterm se on a skafandr budou muset nauit t. To je vechno. U dn oklivosti. Alespo u ne tyhle konkrtn oklivost. Majitel vetcho oblieje se te malilinko uklidnil a nesouvisle bublal ve velk ndri se lutou tekutinou nouzovm suspenznm tanku. Bylo to len, blekotal, naprosto len! J mu to kal, e si vdycky meme zkusit ulovit humra, a poletme zptky, jene on tm byl jako posedl! Posedl! Copak se vbec me nkdo chovat tak blzniv kvli humrovi? Protoe j se tak rozhodn nechovm. Na to, aby se dal jst, je cel gumovit

a piplakov, a abych ekl pravdu, taky mn moc nechutn. Rozhodn dvm pednost hebenatkm, a taky jsem mu to ekl. Ach, Zarquone, e jsem mu to ale nandal! Zafod zral na neobvykl zjeven vznejc se ve sv ndri. Bylo pipojen na spoustu hadic, kter ho udrovaly pi ivot, a jeho hlas vybublvajc z reproduktor se straideln rozlhal po lod a vracel se k nim v podob dsivch ozvn z hlubin vzdlench chodeb. Prv tady jsem se dopustil omylu, zaval lenec z ndre. Ve skutenosti jsem ekl, e dvm pednost hebenatkm, a on namtl, e je to proto, e jsem jet neochutnal opravdovho humra pipravenho tak, jak to dlaj tam, odkud pochzeli jeho pedkov, co bylo na thle planet, a pr mi to doke. ekl, e to nen dn problm, pr ten humr stoj za celou extra cestu, natopak za malou odboku, kter bude zapoteb k tomu, abychom se sem dostali, a duoval se, e pr si doke s lod hrav poradit pi peletu atmosfrou, jene to bylo lenstv, hol lenstv! zaval a odmlel se, divoce kouleje oima, jako by to slovo zazvonilo na njak obrovit zvonec v jeho lebce. Lo se mu vymkla zpod kontroly, hned jak jsme tam vletli! Nemohl jsem uvit, co to dlme, a to jen proto, aby mi dokzal jaksi nesmysl kvli humrovi, kter je ve skutenosti jako jdlo tolik peceovan. Je mi lto, e tady pod mluvm o humrech, hned toho nechm, ale bhem uplynulch msc co jsem tady v thle ndri, jsem na n musel myslet tak asto. Dokete si vbec pedstavit, jak to je bt cel msce zaven v jedn lodi s pod stejnmi chlpky a jst odpornou lichtu, a jet k tomu jedin, o em s vmi v kolega mluv jsou humi, a pak strvte est msc v ndri s bekou a muste o tom zas a znovu pod pemlet. Slibuji, e se pokusm zavt hubu a nemlt u o humrech, opravdu se vynasnam. Humi, humi, humi dost! Myslm, e jsem jedin, kdo to peil. Jsem jedin, komu se podailo vlzt do pohotovostnho tanku, jet ne jsme havarovali. Vyslal jsem nouzov signl a pak jsme narazili. Je to katastrofa, vite? Naprost katastrofa, a to vechno jen proto, e jeden chlpek ml rd humry. Dvaj vm moje ei vbec smysl? Vte mi, po tch vech mscch je pro m obtn mluvit srozumiteln. Hledl na n s prosebnm vrazem ve tvi a zdlo se, e jeho mysl se zaala pomalu houpav snet na zem jako padajc list. Zamrkal a vykulil na n oi, jako opice dvajc se na divnou rybu. Pak zakrbal svratlmi prsty na sklennou stnu ndre. Z st a z nosu se mu vyvalily hust chuchvalce droboukch lutch bublin, krtce se zachytily v karti jeho vlas a zaaly pomalu stoupat vzhru. Och, Zarquone, Och, nebesa, zamumlal pateticky sm k sob. Konen m nali. Jsem zachrnn Ano, pitakal jeden z ednk briskn, konen jsme vs nali. Alespo e tak. Zamil k potaov konzole uprosted komory a zaal rychle ptrat v hlavnch monitorovacch okruzch po hlench kodch. Zsobnky na aoristov lnky jsou nedoten, ekl s uspokojen. U lejna svatho dinga, vytkl Zafod, take na palub pece jen jsou aoristov lnky. Aoristov lnky se pouvaly v nyn ji astn zavren form energetick produkce. Kdy hon na nov zdroje energie nabral v jistm okamiku zbsil obrtky, jeden chytr mlad chlapk si uvdomil, e jedinm mstem, kter nikdy nevyerpalo vechny sv dostupn zdroje energie, je minulosti. A v nhlm nvalu krve do hlavy, kter maj takov prozen tendenci vyvolvat, piel jet te noci na zpsob tby, a bhem roku u byla vysvna energie z velkch kus minulosti, kter byly bezcitn odhazovny. Ti, kdo tvrdili, e minulost by mla bt ponechna nedoten, byli obviovni z toho, e si hov v extrmn drah form sentimentality. Minulost poskytovala velmi levn, hojn a ist zdroj energie, a vdycky mohlo existovat nkolik Rezervac nrodn minulosti zzench k tomu, kdyby nkdo chtl platit za jejich drbu, a co se tkalo tvrzen, e vysvn minulosti ochuzuje ptomnost, nu, mon tomu tak v nepatrnm mtku bylo, ale dsledky byly zanedbateln.Satilo, kdy si lovk dokzal udret smysl pro proporce. Teprve kdy pili na to, e ve skutenosti je ochuzovna rovn jejich ptomnost, a e dvodem je to , e ti sobet zlodjt zmetci z budoucnosti dlali tot sv minulosti, uvdomili si vichni, e vechny aoristov lnky do jednoho a straliv tajemstv jejich vroby mus bt neprodlen a jednou provdy znieny. tvrdili, e je to pro spsu jejich praprarodi a pravnuk, ale ve skutenosti mli na mysli dobro vnuk svch prarodi a prarodi svch vnuk. ednk z adu pro bezpenost a ujiovn obyvatelstva nad tm pokril rameny. Jsou tady zcela v bezpe, ujistil ho. Pohldl na Zafoda a njednou ekl s netypickou upmnost: Na palub je ale nco mnohem horho ne aoristov lnky. Alespo, dodal poklepvaje na jednu z obrazovek, doufm, e je to na palub. Druh ednk se k nmu oste vrhl. Co to tady k ertu vykld? okikl ho. Ten prvn opt pokril rameny. Na tom peci nesejde, ekl. A si blbol, co chce. Stejn mu to nikdo neuv. Proto jsme se rozhodli, e radji vezmeme jeho, ne bychom podnikli nco oficilnho, ne snad? m divoej pbh bude vyprvt, tm vc bude znt, jako by to byl hipsck dobrodruh, co

si nenapraviteln vyml. I kdyby prozradil, co jsme mu ekli, budou ho povaovat za paranoika. Mile se usml na Zafoda, kter se kroutil ve svm skafandru plnm zvratk. Mete jt s nmi, prohodil, pokud si pejete. Vidte? ekl ednk zaneprzdnn prohlenm ultra-titanovch vnjch peeti zsobnku na aoristov lnky. Dokonale zabezpeen, dokonale bezpen. Stejnou vc ekl, kdy prochzeli mezi zsobnky obsahujcmi chemick zbran tak siln, e jedna ajov lika by mohla fatln zamoit celou planetu. Stejnou vc ekl, kdy prochzeli mezi zsobnky obsahujcmi zeta-aktivn sloueniny tak siln, e jedna ajov lika by mohla vyhodit do vzduchu celou planetu. Stejnou vc ekl, kdy prochzeli mezi zsobnky obsahujcmi theta-aktivn sloueniny tak siln, e jedna ajov lika by dokzala doista vymazat celou planetu. Jsem rd, e nejsem planeta, zamumlal Zafod. Nemte se eho obvat, ujistil ho ednk z adu pro bezpenost a ujiovn obyvatelstva. Planety jsou naprosto bezpen. Za pedpokladu, dodal a odmlel se. Blili se k zsobnku nejble k mstu, kde byla vesmrn lo Nejnezniitelnj Bunkr znien. Chodba tam byla pokroucen a zdeformovan a podlaha byla msty vlhk a pln lepkavch skvrn. Ehm, ehm,kal, emm, stran mockrt emm. Co je v tomhle zsobnku? doadoval se Zafod. Vedlej produkty, odpovdl ednk a zaal si opt odkalvat. Vedlej produkty nalhal Zafod eho? dn z ednk mu neodpovdl. Msto toho velice peliv prozkoumvali dvee zsobnku, dokud nepili na to, e jeho peet byly ukrouceny silami, kter zdeformovaly celou chodbu. Jeden z nich se zlehka dotkl dve. Zhouply se pod jeho dotekem a otevely se dokon. Uvnit byla tma, jen kdesi hluboko v jeho nitru slab blikal pr matnch lutavch svtlek. eho? zasyel Zafod. Vedouc ednk se otoil ke svmu kolegovi. Nkde tu je nikov kapsle, ekl, kterou mla posdka pout k oputn lodi ped jejm vystelen do ern dry. Myslm, e by bylo zhodno pesvdit se, jestli tu pod jet je. Druh ednk pikvl a beze slova zmizel. Prvn ednk tie pokynul Zafodovi, aby veel dovnit. Mdl lutav svtlka svtila zhruba est metr od nich. Dvodem, ekl tie, pro jsou vechny ostatn vci v tto lodi bezpen, alespo podle mho nzoru, je skutenost, e nikdo nen takov lenec, aby je pouil. Nikdo. Alespo by se dn lenec nikdy nedostal do jejich blzkosti. Kdokoli tak blzniv nebo nebezpen cink na velice hlasit poplan zvonky. Lid jsou mon hloup, ale nejsou zas tak hloup. Vedlej produkty, zasyel Zafod znovu musel syet, pokud nechtl, aby bylo slyet, jak se mu tese hlas eho? Ehm, umlch lid eho? Firm Sirius Cybernetics byl udlen obrovsk vzkumn grant, aby navrhla a vyrobila syntetick bytosti, kter by bylo mono ovldat. Vsledky byly neustle katastrofln. Vichni ti lid a bytosti jsou smsic charakterovch vlastnost, kter by nikdy nemohly koexistovat u pirozen se vyskytujcch ivotnch forem. Vtina z nich byli jen prost jen uboh patetick nedodlky, ale nkte byly velmi, velmi nebezpen. Nebezpen proto, e nerozcinkvali varovn zvonky v hlavch ostatnch lid. Dokzali prochzet jednotlivmi situacemi takovm zpsobem, jakm prochzej duchov skrze zdi, protoe nikdo nikdy nezpozoroval hrozc nebezpe. Nejnebezpenj ze vech byli ti naprosto identit jedinci byli zaveni sem do tohoto zsobnku, aby byli vysteleni s touto lod, do ern dry a pry z naeho vesmru. Nejsou zl, ve skutenosti jsou docela prostodu a okouzlujc. Jene jsou to ti nejnebezpenj tvorov, kte kdy ili, protoe pro n neexistuje nic zakzanho, co by neudlali Zafod pohldl na dv kaln lutav svtla. Jak jeho oi pomalu pivykaly eru, uvidl, e ta dv svtla rmuj tet prostor, kde bylo cosi rozbitho. Na podlaze kolem se leskly mokr, lepkav skvrny. Zafod a ednk pomalu kreli k svtlm. V tom okamiku se do sluchtek v pilbch zapraskala tyi slova od druhho ednka. nikov kapsle je pry, ekl stroze. Najdi ji, tkl Zafodv spolenk. Zjisti, kam pesn zmizela. Zafod pistoupil ke dvma zbvajcm ndrm. Rychlm pohledem zjistil, e kad z nich obsahuje identick vznejc se tlo. Prohldl si jedno z nich podrobnji. Tlo patilo postarmu mui a vznelo se v hust lutav tekutin. Mu vyhlel laskav, po cel tvi ml spoustu pjemnch

vrsek od smchu. Vlasy ml na lovka jeho vku nepirozen hust a tmav a prav konetina se mu neustle komhala dopedu a dozadu, a nahoru a dol, jako by si potsal rukama s nekonenm zstupem neviditelnch duch. Bode se usml, zabublal a zaklokotal jako napl spc miminko, a pleitostn jako by se cel jeho tlo velice mrn zachvlo sotva znatelnm otesem smchu, jako by prv povdl sm sob vtip, kter nikdy pedtm neslyel, nebo si ho dn nepamatoval. Vypadalo to, jako by tato mvajc, usmvajc se, bublajc bytost, s malmi lutmi bublinkami seazenmi na rtech, obvala vzdlen svta jednoduchch sn. Ze sluchtka v Zafodov pilb se nhle ozvala dal stroh zprva. Planeta, ke kter mila nikov kapsle, ji byl identifikovna. Byl to galaktick sektor ZZ9 plurlu Z alfa. Zafod nael mal reproduktor vedle ndre zapnul jej. Mu ve lut tekutin si nn bublal cosi o zivm mst na kopci. Slyel tak ednka z adu pro bezpenost a ujiovn obyvatelstva, jak vydv instrukce v tom smyslu, e chybjc nikov kapsle obsahuje njakho Reagana a e planetu v sektoru ZZ9 plurlu Z alfa je nutno dokonale zabezpeit.

(Marvin k: Tahle uboh povdka vyla v Jet jednou a naposled stopem po galaxii (Aurora, 2003)v pekladu Hany Bezkov. Do tohoto dementnho stroje jmnem pota ji namltil Chuckie (chuckieJeMagor@seznam.cz]. Mm z toho velkou depresi.