You are on page 1of 1

Magnetno polje je posrednik pomocu kojeg se ostvaruje uzajamno magnetno delovanje.

Prva osobina:mag polje potice od naelektrisanih cestica koje se krecu.Druga os Mag polje deluje samo na naelektrisane cestice koje se krecu.Mag indukcija:Interzitet mag ind je direktno srazmeran interzitetu sile kojom magnetno polje deluje na naelektrisanu cesticu koja se krece u njemu normalno na linije sila magnetnog polja,a obrnuto je srazmeran naelektrisanju te cestice i interzitetu te brzine.(B !"#$%M!(& Magnetno pole ima indukciju od jednog (& ako ono deluje na naelektrisanje od'( koji se krece kroz njega brzinom 'm#s silom od '". Mag implus)(*+ Magnetni ,luks je broj sila kroz neku povrsinu postavljenu u tom polju normalno na linije sila )(,i *l Mag ,luks je brojno jednak proizvodu int.magnetne indukcije i velicine povrsine postavljene normalno na liniji sila.)!&%m-!*l +orensova sila.je ona sila kojom mag polje deluje na usamljeno pokretno naelektrisanje. Int.+or.sile direktno je srazmerna kolicini naelektrisane cestice,int njene brzine koja se krece kroz polje i int magnetne indukcije. Putanja el.cestice kroz mag polje je kruznica. $mperova sila je ona sila kojom magnetno polje deluje na provodnik kroz koji protice struja./l str je usmereno kretanje naelektrisanih cestica.elektrona.Int $mp sile direktno je srazmeran jacini struje koja protice kroz provodnik,duzini provodnika i interzitetu mag indukvcije B. De, $mp: /l struja ima jacinu od '$ ako proticuci u istom smeru kroz dva pravoliniska neograniceno dugacka provodnika,zanimarljivo poprecnog preseka postavljenih u vahimu na rastojanju od 'm prouzrokuje izmedju njih silu od )!-%'0.1"