You are on page 1of 3

AGENDA GEMEENTERAAD 18 & 19 DECEMBER 2013 AGENDA GEMEENTERAAD 18 DECEMBER 2013

Politie
1. Politie - politiebegroting 2014 - gewone en buitengewone dienst

Financin
2. Financile dienst - stad Ninove - budgetwijziging 2013/3 - goedkeuring 3. Financile dienst - OCMW- budgetwijziging 2013/1 - goedkeuring 4. Financile dienst - stad Ninove - meerjarenplan 2014 - 2019 - goedkeuring 5. Financile dienst - stad Ninove - budget 2014 - goedkeuring 6. Financile dienst OCMW-meerjarenplan 2014-2019 - goedkeuring 7. Financile dienst - OCMW-budget 2014 kennisname

AGENDA GEMEENTERAAD 19 DECEMBER 2013


Brandweer
Personeelsdienst 1. Stedelijke vrijwillige brandweerdienst - reglement voor de organisatie van de gemeentelijke brandweerdienst - wijziging

Interne zaken communicatie & burgerzaken


Personeelsdienst 2. Personeel - personeelsformatie - aanpassing 3. Personeel - rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel - wijziging 4. Personeel - contingent gesubsidieerde contractuelen AGB DN - overheveling 5. Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove - ontbinding 6. Autonoom Gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove vereffening Burgerzaken 7. Burgerzaken - politiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen en op de begravingen goedkeuring Sociale Zaken 8. Strijkwinkel 't Strijkertje - stopzetting activiteiten

Financin
9. Financile dienst - AGB Ninove - meerjarenplan 2014 - 2019 10. Financile dienst - AGB Ninove - budget 2014 11. Gemeentebelastingen - aanvullende belasting op de personenbelasting - hernieuwing 12. Gemeentebelastingen - opcentiemen op de onroerende voorheffing - hernieuwing 13. Gemeentebelastingen - belasting op de brandstofdistributieapparaten voor motorvoertuigen aanpassing 14. Gemeentebelastingen - belasting op tweede verblijven - aanpassing 15. Retributie op het tijdelijk in gebruik nemen van de openbare weg tijdens bouwen en verbouwen aanpassing 16. Retributiereglement I.B.O. 't Kadeeken - aanpassing 17. Retributie op het gebruik van de strijkwinkel "'t Strijkertje" - opheffing 18. Retributie op de concessies op de begraafplaatsen - aanpassing 19. Gemeentebelastingen - contante belasting op de begraving van stoffelijke overschotten, de begraving van as na crematie, de uitstrooiing van as na crematie en de bewaring in een columbarium van as na crematie - aanpassing 20. Gemeentebelastingen - contante belasting op het afleveren van administratieve stukken aanpassing 21. Retributie op het innemen van een standplaats tijdens de wekelijkse markten - aanpassing 22. Retributie op het innemen van de openbare weg voor het plaatsen van koopwaren - aanpassing 23. Gemeentebelastingen - belasting op nachtwinkels - invoering 24. Gemeentebelastingen - contante belasting op het leuren op de openbare weg - aanpassing 25. Gemeentebelastingen - contante belasting op de toestellen of voertuigen met luidsprekers voor het maken van reclame - opheffing - contante belasting op het innemen van de openbare weg voor het maken van reclame met commercile doeleinden - invoering 26. Gemeentebelastingen - belasting op wedkantoren - invoering 27. Gemeentebelastingen - belasting op groeven en graverijen - invoering 28. Gemeentebelastingen - belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken met handelskarakter en van gelijkgestelde producten - invoering 29. Gemeentebelasting - gemeentebelasting op de leegstand van gebouwen en woningen aanpassing 30. Gemeentebelasting - belasting op de verkrotting van gebouwen en woningen - invoering 31. Gemeentebelastingen - activeringsheffing op niet bebouwde percelen - invoering 32. Retributie op het verstrekken van administratieve inlichtingen en prestaties - aanpassing 33. Retributiereglement betreffende het huwelijksceremonieel - aanpassing 34. Retributie voor het gebruik van het stedelijk sportcentrum, voor deelname aan sportkampen, sportdagen en sportklassen - aanpassing 35. Openbare werken - realiseren van rioolaansluitingen door de Watergroep - wijziging tussenkomst in de kostprijs door de stad Ninove - goedkeuring wijziging

Grondgebiedzaken
Ruimtelijke ordening en stedenbouw 36. Ruimtelijke Ordening - advies over het PRUP 'Reconversie van zones voor verblijfsrecreatie naar openruimtegebied' - goedkeuring Openbare werken 37. Openbare werken - verplaatsen openbare verlichtingspaal - Centrumlaan 89 te Ninove 38. Openbare werken - Wegnemen openbare verlichtingsarmatuur en plaatsen van openbare verlichtingspaal - Kattestraat 1 te Okegem

39. Openbare werken - Ninove - uitbreiding waterleidingsnet van het voorziene appartementsgebouw Vlinderlaan 32, 9400 Ninove 40. Openbare werken - Ninove - uitbreiding waterleidingsnet in Kerkveld tot huis nummer 4 te Denderwindeke goedkeuring Mobiliteit 41. Mobiliteit - Denderwindeke - verbod voor quads in het traject van de Wegom - omvattende Windekeveldweg, Schone Godweg, voetweg 65 t.h.v. kruispunt Krepelstraat, Molenweg 42. Mobiliteit - Okegem - Kouterbaan-Borreweg - aanpassing bestaande verkeerssignalisatie stadswegen

Vrijetijdszaken
Cultuur en evenementen 43. Cultuur - uitleendienst uitleenreglement - gratis dienstverlening 2014 44. Evenementen - stationeervergunning 2014 aan vzw Karnavalraad goedkeuring Bibliotheek 45. Bib - goedkeuring meerjarig beleidsplan Bibart (2014-2019) Sport 46. Sport - subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding - goedkeuring aanpassing 47. Sport - projectsubsidies - aanpassen reglement 48. Sport - subsidiereglement voor duivensport, vinkenzetting en denksport - aanpassing goedkeuring 49. Sport - AGB Ninove - goedkeuren retributie zwembad de kleine Dender vanaf 1 januari 2014 AGB De kleine Dender 50. Sport - AGB Ninove - evaluatieverslag over de uitvoering van de beheersovereenkomst 2007-2012

De ontwerpbesluiten kan u later op www.ninove.be lezen.