You are on page 1of 40

S U P E I O R B E

1. Francuska supa od crnog luka 300 g crnog luka - su p e n a ka i ka b ra n a - 60 g maslaca - so biber - 4 ka i ke ki se l e p a vl a ke - 60 g ribanog permezana- 6 kri ki crn o g i l ip o l u crn o g h l eba Ise cka j te crn i l u k n a ta n ke l i sto ve , p ro p ri te n a m a sl a cu d o k n e p o ru m e n i ,dodaj te b ra n a i m e a j te n a ti h o j va tri 3 m i n u ta . U to d o d a j te 1 ,5 l vo d e ,p o j a a j te va tru d a to p re p ro vri . Smanjite vatru, ostavite da se kuva na tihoj vatri 20 minuta. Posolite, pobiberite. S ta l n o m e a j u i su p u ,d o d a j te ki se l u p a vl a ku p a sve i zru i te u ze m l j anu i l i va tro sta l n u p o su d u . P re ko to g a sta vi te kri ke i sp e e n o g h l e b a ,p o sp i te i stru g a n i m si ro m . P o su d u sta vi te u d o b ro za g re j a n u p e n i cu i p e ci te d o k si r n e p o ru meni. Supu sl u i te vre l u.

2. o rb a o d si ra 60 g maslaca - 4 komadasira za mazanje - 2 0 0 g m e ke g si ra 1 5 0 g tvr e g si ra (tra p i st) - 3,5 dl supe - 1,5 dl belog vina - 1 dl vode - 1 su p e n a ka i ka b ra n a - 200 g kisele pavlake - beli biber - ve za p e ru n a P ro p ri te b ra n o n a m a sl a cu d a n e p o ta m n i .D odaj te su p e i ku va j te o ko 5 m i n u ta . M e ki si ri sti sn i te i sta vi te u o rb u d a se ku va , sta l n o m e a j u i ru n i m mi kse ro m . D o d a j te vi no,bel i biber, izrendisan tvrdi si r i vo d u . K u va j te sta l n o m e a j u i d o k se sirevi ne istope. U p o su d u u ko j o j e te sl u i ti u m u ti te ki se l u p a vl a ku sa i se cka n i m p e ru n o m . M e a j u i n a l i j te vru u o rb u i o d m a h p o sl u i te .

3. Jevrej ska o rb a o d si ra 3 su p e n e ka i ke m a sl a ca - 1 glavica crnog luka - 1 koren celera - 2 zelene babure - so - biber - aleva paprika - 3 o l j e vo d e o l j a ki se l e p a vl a ke - o l j a sve e g kra vl j e g si ra - mleka - vode P ro p ri te n a m a sl a cu si tn o se cka n l u k, ta ko e i se cka j te ce l e r i b a b u re p a za j e d n o p ri te o ko 1 5 minuta. Posolite pobiberite i dodajte alevu papriku. Uspijte vode i mleka, poklopite i iz tiha kuvajte 1 sat. N e p o sre d n o p re d sl u e n j e u m e a j te ki se l u p a vl a ku i i zg n j e e n i kra vl j i si r i sta vi te n a va tru sa m o to l i ko d a se o rb a dobro zagreje, ali nikako da provri.

4. Valizerska supa od sira 200 g sira smentalera - 200 g belog hleba (bajatog) - 3/4 i g o ve e g b u j o n a - 2 dcl belog vina - so - biber - 1 ve za vl a ca 1 ka i ka se cka n o g p e ru n a - 100 g slanine - 2 glavice belog luka Hl e b se ci te u ko cke i n a l i j te vru i m buj o n o m . O sta vi te 1 0 mi n u ta d a o m e ka . T a ka v h l eb i sp i ra j te u m i kse ru . P ro ce d i te g a kroz sito. Dodajte vino i ostatak bujona i malo prokuvajte. U vru u su p u d o d a j te n a ri b a n i si r, so , b i b e r i ze l e n e za i ne. Slan i nu i se cka j te n a ko cke ,p ro p ri te i i zva d i te i z m a sn o e . Luk i se ci te n a ko l u to ve i p ro p ri te n a m a sn o i i z sl ani ne. Toplu supu servirajte u tanjire i pospite sa lukom i slaninom. O d m a h sl u i te to p l o.

5. V ari j an ta ru ske o ro ke 2 ko cke ko ko i j e su p e - 1/2 l kiselog mleka - 1/2 l vode - 3 j aj e ta 1 5 0 g p ra ke u n ke - 3 kisela krastavca - biber- so- veza p e ru n a - ve za m i ro i j e S ku va j te u 1 /2 l vo d e ko cke ko ko i j e su p e . O sta vi te u l o n cu d a p re n o i u h l adnj a ku . Izj u tra re e tka sto m ka i ko m ski ni te lagano m a st sa p o vri n e ko j a se ste g l a. U su d u u ko j e m e te sl u i ti o rb u u m u ti te 1 /2 l ki se l og m l e ka sa o h l a e n o m su p o m . T o m e d o d a j te n a ko cke i se cka n a tvrd o ku va n a j aj a , n a re za n ce i se cka n u p ra ku u n ku i i sto ta ko i se cka n e kra sta vce , si tn o se e n p e ru n , m i to i j u , ib i ber po ukusu. S ve za m u ti te i o sta vi te d a sto j iu h l adnj a ku j o naj m anj e d va sa ta . S l u i te h l adno.

6. G asp ao o rb a 2 su p e n e ka i ke u l j a - 2 ka i ke b ra n a - 4 ka i ke p a ra d a j z pi re a - 6 dcl jogurta - 2 glavice crnog luka - 3 jajeta - 3 ve a paradajza - 3 babure - 1 5 0 g p ra ke u n ke - 1 sve kra sta va c 2l j u te p a p ri i ce - 2 kri ke h l e b a - 1 l vode O d ul j a i b ra n a u p ri te b l a g u za p rku . O h l adi te j e.D odaj te hladnu vodu,lagano mutite i ostavite da provri.Dodajte paradajz pi re , p o so l i te p o u ku su .D o d a j te j o g u rt i o rb u d o b ro o h l adi te u hladnjaku. Z a ti m u p o se b n e i ni j i ce si tn o se cka n o p ri p re m i te : crn i l u k, tvrdo ku va n a j aj a ,p a ra d a j z (b e z sre d i n e ),b a b u re , p ra ku u n ku , kra sta vce , l j u te p a p ri ke , i p re n h l eb. o rb u sl u i ti h l a d n u a sva ki g o st p o u ku su i n a h o e n j u po o rb i p o si p a ta e l i .

7. G asp ao - A n d al u z o rb a 100 g krastavaca - 700 g paradajza - 300 g sve i h p a p ri ka - 2 glavice crnog luka - 100 g majoneza - pola tube koncentrata od paradajza - 2 ka i ke si re ta - 4 dcl bujona - 10 kapi tabaska - 1 ka i i ca a l e ve p a p ri ke - so - biber - D o d a ci za o rb u i se cka n i 3 jajete tvrdo kuvana - 3 kri ke h l e b a (p ro p re n e ko cke ) - 2 glavice crnog luka - 1 ve za p e ru n a - 2 ka i ke ka p ra Ol j u ti te kra sta va c,p a ra d a j z il u k. D o d a j te p a p ri ke i propasirajte u mikseru. U ohl a e n ib u j o n sta l n o m e a j u i d o d a j te m a j o n e z, ko n ce n tra t p a ra d a j za ,si re , ta b a sko i p re p a sirano p o vre .D o d a j te so , b i b e r ia l e vu p a p ri ku .O sta vi te o rb u u hladnjaku da se ohladi. Sl u i te o rb u u z d o d a tke ,se rvi ra n e u p o se b n i m i ni j i ca m a . S va ko i h p o svo m n a h o e n j u si p a p o o rb i .

8. H l ad n a o rb a o d krastavaca 2 pol j e ol j u te n i h i si tn o se cka n i h sve i h kra sta va ca - 7 dcl jogurta - 3 dcl mleka - 1 ka i ka se cka n o g m l adog l u ka - so biber - 3 ka i ke se cka n o g p e ru n a Izm e a j te sve sa sto j ke i sta vi te u h l adnj a k d a se o h l a d e . P re sl u e n j a ra zm u ti te o rb u i co m za m u e n j e bel a n a ca i si paj te u ra sh l a e n e o l j e .U sva ku o l j u sta vi te p o j e d a n ko l ut neol j u te n o g kra sta vca i p o n e ko l i ko l i sti a p e ru n a . S l u i te hladno.

9. o rb a o d p asi ran o g p o vra 3 krompira - 3 a rg a re p e - 2 p a trn a ka - 3 praziluka - 1 kri ka kupusa - 2 l vode - so - 50 g maslaca - 200 g kisele pavlake P o vre o i sti te i si tn o se cka j te . N a l i j te vo d o m , p o so l i te i ku va j te i sti h a d o k p o vre n e o m e ka . K a d a j e ku va n o o ce d i te , propasirajte nalijte vodom u kojoj se kuvalo i pustite da provri. U su d u u ko j e m e te sl u i ti d o b ro u m u ti te m a sl a c i ki se l u p a vl a ku . S ta l n o m e a j u i si paj te vru u o rb u . S l u i te to p l o.

10.

P arad aj z o rb a

1 l kuvanog paradajza - 1 ka i ka b ra n a - ka i i ca e e ra - 2 lista bosiljka - so - biber - 50 g maslaca N a ul j u p ro p ri te ka i ku b ra n a i n a to d o d a j te u ku va n p a ra d a j z. U ko l i ko n e m a te u ku va n p a ra d a j z u te n o m sta n j u, m o e te d o d a ti tu b u p a ra d a j z -pirea sa 1 l tople vode. Kada p a ra d a j z p ro ku va d o d a j te so , e e r, b i b e r, b o si l j a k, i ku va j te 1 5 minuta. o rb i m o e te d a d o d a te n e ko te to i l ip i ri n a . K a d a p o sl u i te o rb u ,sva ko u ta n j i r m o e d a sta vi m a l o masla.

11.

o rb a o d so iva

180 g so i va - 1 seckani luk - 1 ka i ka m a sl a ca - 1 praziluk - 2 a rg a re p e - 1/5 l vode - 2 p a re ta su vi h re b a rca - 1 lovorov list 1 stru k m a j i n e d u i ce - 1 a a vi n a - so - biber -2 ka i ke se cka n o g p e ru n a S o i vo o p e ri te i o sta vi te g a u vo d i ce l u n o . P ra zi l u k i a rg a re p u o p e ri te . P ra zi l uk i se ci te n a ta n ke ko l u to ve a a rg a re p u n a ko cki ce . Luk i zd i n sta j te n a m a sl a cu ,d o d a j te p ra zi l u k i a rg a re p u , p ro ce e n o so i vo i j o m al o di n sta j te .Z a l i j te to p l om vo d o m ,ku va j te p o vre m e n o ski daj u i p e n u . D o d a jte rebarca i i si tn j e n e ze l e n e za i n e .K u va j te n a ti h o j va tri 1 sa t. Izva d i te re b a rca , za i ni te o rb u vi n o m , so l j u ib i b e ro m .S vu ci te m e so sa ko sti j ei si tn i te g a i p o n o vo sta vi te u o rb u .P o sp i te o rb u p e ru n o m .

12.

B el a o rb a o d p i ri n a

1 lb i stre g o ve e i l ip i l e e su p e - 1 5 0 g p i ri n a -2 jajeta - 200 g kisele pavlake - 1 limun - biber - p e ru n U 1 /5 l sl a n e vri j u e vo d e sta vi ti d o b ro o p ra n p i ri n a , d a se ku va . D a b i zrn a p i ri n a o sta l a ce l a n a ce d i te u vo d u so k o d pol al i m u n a .K a d a j e pi ri n a d o b ro ku va n (oko 20 minuta), procedite ga. Zatim umutite kiselu pavlaku,celo jaje i jedno u m a n ce . T o m e d o d a j te sku va n p i ri n a i d o b ro p o b i b e ri te . O va ko p ri p re m l j en pi ri na nal i j te vre l om bi stro m su p o m , sta l no m e a j u i . Z a ti m p o u ku su m o e te za ki se l i ti l i m u n o vi m so ko m . P re d sl u e n j e p o o rb i p o sp i te si tn o se e n p e ru n o v l i st. S l u i te toplo.

13.

G rka o rb a sa j aj i m a

1 litar bistre supe - 1 /2 o l j e pi ri n a - 2 u m a n ca - 1 /2 ka i ke skrobina(majcene) - 1 /2 o l j e ml e ka - sok od 1 celog limuna - 1 ka e ka rastopljenog maslaca - so - biber - si tn o se e n p e ru n o v l i st Stavite supu na vatru da provri, dodajte predhodno opran pi ri n a i ku va j te p o l a sa ta d o k p i ri n a n e o m e ka . R a zm u ti te u m a n ca , skro b i n im l e ko u g l a tku ka u i u m e a j te u vru u supu. Kuvajte j o ko j im i n u t, m e a j u i d o k se su p a n e zg u sn e , p a p o ste p e n o u sp i te l i m u n o v so k d a se o rb a n e b i zg ru a l a .D o d a j te n a kra j u m a sl a ca , p o b i b e ri te , p o so l i te i p o sp i te p e ru n o v l i st. O d m a h sl u i te .

14.

o rb a o d j aj a

4 jajeta - 2 dcl mleka - ka i ka b ra n a - 3 dcl bistre supe - 20 g maslaca - so - biber - se cka n p e ru n o v l i st - 100 g kisele pavlake - 100 g mladog kajmaka Prvo jaja tvrdo skuvajte. O d m a sl a ca i b ra n a n a p ra vi te za p rku , n e m n o g o u p re n u . Dodaj te b i stre su p e ,d a se o rb a m a l o za ku va , p o so l i te , pobi b e ri te , i d o d a j te p e ru n o v l i st. N a kra j u,pol a ko m e a j u i ,d o d a j te si tn o se cka n a j aj a , to p l oml e ko ,u m u e n u p a vl a ku i ka j m a k. S l u i te to p l o.

15.

S tari n ska su p a sa savi j ao m o d d i g eri ce

1 lb i stre g o ve e supe - te sto ka o za sa vi j a u i l i re za n ce - 1/2 kg te l e e i l ij agnj e e d i g e ri ce - 100 g maslaca - glavica crnog luka ve za p e ru n a - 1 jaje - 2 u m a n ca - biber - so S ku va j te d i g e ri cu u sl a n o j vo d i ,za ti m j e si tn o i se cka j te , U e rp i ra sto p i te m a sl a c,d o d a j te si tn o se cka n l u k i p e ru n i m a l o p ro p ri te i p o so l i te .O h l adi te i d o d a j te se cka n u d i g e ri cu ,1 ce l o j aj e , u m a n ce ,b i b e r p o u ku su , sve d o b ro i zm e a j te . F i lj e o vi m za vre n . Zatim umesite i razvucite tanko ( u jufku) testo kao za rezance ili savi j a u .P re m a i te sl oj e m m a se o d d i g e ri ce . vrsto u vi j te ka o ro l a t. S e ci te p a ri e d e b l j i ne m al o g p rsta , sl o i te pl j o ti mi ce u p o d m a za n p l e h i p e ci te u sre d n j e za g re j a n o j re rn i . K ada j e te sto p e e n o , sl o i te g a u p o su d u i za l i j te to p l om supom. Odmah sl u i te .

16.

S tari n ska su p a sa val j u ci m a o d sl an in e

125 g slanine - 2 kifle - 100 g maslaca - ve za p e ru n a - 2 jajeta - 1 u m a n ce - 1 l b i stre g o ve e su p e - 100 g mladog kajmaka so - biber - p rsto h va t b ra n a Sl ani n u ij e d n u ki fl ui se cka j te n a ko cke i m a l o p ro p ri te d o k m al o n e p o u ti . O sta vi te d a se o h l adi . D o b ro u m u ti te m a sl a c,si tn o i se cka n p e ru n o v l i st, j aj a, u m a n ce , so , b i b e r. T o m e d o d a j te u p re n u sl ani n u i ki fl u. C el u o vu m a su i zm e a j te sa j o j e d n o m ki fl o m p re d h o d n o n a to p l j enom u m l e ku .D o d a j te m a l o m a sl a ca i p rsto h va t b ra n a d a va l j u ke b u d u vrste .Z a ku va j te i h u su p u i p re d sl u e n j e spustite kajmaka. Sl u i te to p l o.

17.

S tari n ska o rb a o d b el o g vi na

7 dcl belog vina - 2 ko cke e e ra - prstohvat cimeta - kora od 1 limuna - 5 u m a n ca - 100 g kajmaka - 2 kifle - 50 g maslaca biber - voda S ta vi te d a se ku va 1 sa t : vi n o , a a vo d e , e e r, ci m e t, strugana kora od limuna. U su d u u ko m e e te sl u i ti d o b ro u m u ti te u m a n ca sa ka j m a ko m . S ta l n o m e a j u i p o l a ko si paj te u ku va n o vi n o .N a kra j u dodaj te p ro p re n e n a m a sl a cu i p o b i b e re n e ki fl ei se e n e na kocke.

18.

R atn a o rb a o d raso l a

1 l rasola - 200 g kiselog kupusa ribanca - n e ko l i ko kri ki francuskog hleba - malo maslinovog ulja - ve za p e ru n a tucane suve paprike S ta vi te u l o n a c i st ro za ra so l d a se sa m o sm l a i (n i ka ko d a se su vi e u g re j e ). U tanjir svakog gosta stavite malo ribanca i po dva krutona (kru to n : n a u l j u p ro p re n a kri ka fra n cu sko g h l e b a , za ti m posoljena i pobiberena ). Preko ovog nalijte mlak rasol,pospete tucane paprike i zalijete sa malo maslinovog ulja.Odozgo stavite malo seckanog p e ru n a .

19.

R atn a o rb a sa K rfa o d vi an j a

1 kg sve i h vi a n j ai l i ce p a n i hi z te g l e - 5 0 g e e ra - 200 g kisele pavlake - 5 jaja - 2 u m a n ca - 2 kifle - 1 ka i ka b ra n a so - biber - 50 g maslaca O p e ri te sve e vi n j e , o i sti te o d ko ti ca (m o g u u za m e n u ce p a n e i z te g l e ),n a l i j te vo d o m i p ro ku va j te .D o d a j te e e r.U p o se b n o j i ni j i p ri p re m i te 2 0 0 g ki se l e p a vl a ke sa 2 u m a n ce ta . P o se b n o u m u ti te i ka i ku m a sl a ca ,1 ka i ku ki se l e p a vl a ke ,2 ce l aj aj e ta , d ve ka i ke tu ca n e su ve ki fl e ,p o se b n o p redhodno zg o to vl j e n u ka j ganu od 3 j aj e ta ,1 ka i ku b ra n a ,so l ii bibera.Sve to zajedno zamesite, napravite deblju ko b a si cu ,sta vi te u sa l ve t i ku va j te u vri j u o j vo d i 2 0 mi n u ta .K a d a j e te sto ku va n o i se cka j te n a ko cke . V ru u o rb u sa vi n j am a nal i j te n a p a vl a ku i u m a n ca , sta l n o m e a j u i . Sl u i te o rb u u z ko cke o d te sta .

20.

P ro l en a o rb a

4 a rg a re p e - 3 p a trn a ka - 2 ko re n a p e ru n a - 2 korena celera - 1 glavica crna luka - ve za m i ro i j e - ve za p e ru n a - biber - 1 jaje - so - 1 0 p i l e i h b u b a ca - 1 5 0 g p i ri n a - 200g kisele pavlake - malo ulja - ka i ka za i n a o d su e n o g p o vra Ise ci te n a ko l u to ve a rg a re p e , p a trn a k, ko re n p e ru n a , celer, i uz to celu glavicu crnog luka stavite u lonac malo p ro p ri te n a u l j u in a l i j te to p l o m vo d o m .D o d a j te si tn o se cka n e mi ro i j e i p e ru n o vo g l i sta , b i b e ra u zrn u (a ko i m a te ze l e n ib i ber j o bol j e ) i p o so l i te p o u ku su . K a d a j e o rb a ku va n a i zb a ci te glavicu luka. P o se b n o sku va j te p i l e e b u b ce sa za i n o m o d su e n o g p o vra . K a d a su b u b ci sku va n u o ce d i te i h,i se cka j te n a ko cke i dodaj te i h u o rb u . T a ko e o d vo j e n o sku va j te i p i ri n a ,za ti m ga operite hladnom vodom i ocedite. U i ni j i za sl u e n j e u m u ti te ki se l u p a vl a ku , j aj e,dodaj te pi ri n a i sta l n o m e a j u i si paj te to p l u o rb u .

21.

o rb a o d sp an aa sa kn ed l am a

5 0 0 g sp a n a a - 150 g slanine - 3/4 l mleka - 2,5 dcl vode - 1 jaje - 150 g b ra n a - so - biber - malo ulja S p a n a o i sti ti i o p e ri te u n e ko l i ko vo d a .Z a ti m i se cka j te n a si tn e ko cke sl ani nu,m al oj e p ro p ri te za j e d n o sa sp a n a e m ,d o l i j te vo d e i o sta vi te d a se ku va .B u d i te o b a zri vi , sp a n a n e tre b a d u g o d a se ku va d a su vi e n e o m e ka .D o d a j te to p l oml e ko i o sta vi te sa m o d a b a ci kl j u .P o so l i te i p o b i b e ri te po ukusu. Knedle: U m u ti te j aj e uz m al o so l iiu l j a ,p o l a ko d o d a va j u i b ra n a d a se n e n a p ra vi su vi e g u sto te sto .L u p a j te g a va rj a o m d o k se n e u j e d n a i . U vri j u u vo d u ,ko j u ste p re d h o d n o p o so l i l i ,sp u ta j te su p e n o m ka i ko m kn e d l e u ve l i i ni ko j u e l i te . K n e d l e su ku va n e ka d a i sp l i va j u na p o vri n u .O ce d i te i h i sta vi te i h u o rb u .

22.

Supa Paveze

Z a 4 o so b e :1 1 /2 l p a ra d a j z o rb e - 4 jajeta - 4 krutona (p ro p re n h l e b ) - 200 g permezana - ve za p e ru n a - so - biber Z a o vu o rb u p o tre b n o j e o b a vi ti n e ko l i ko ra d n j i . P rvo sku va j te p a ra d a j z o rb u (re ce p t b r 1 0 ). D ru g o p o i ra j te j aj a .B ro j jaja zavisi od broja gostiju. Po osobi jedno jaje. T re e ,i se ci te n a kri ke sre d i nu od bel og hl e b a ,p ro p ri te g a na vrelom ulju i pobiberite. (To su krutoni). K a d a ste sve o vo o b a vi l i , u zm i te o l j e za su p u i u sva ku p rvo sta vi te p o i ra n o j aj e ,n a n je g a p re p re n h l e b , za ti m nal i j te vru o m P a ra d a j z o rb o m .P o sp i te d o sta stru g a n o g p e rm e za n a i si tn o se cka n o g p e ru n a . (P o i ra n j ej aj a : S ta vi te d a p ro kl j u a 1 l vo d e sa 1 d cl si re ta . U vru u vo d u p o l a ko sp u sti te ra zb i j e n a si ro va j aj a . K a d a se j aj e malo ste g n e (b e l a n ce ), p o l a ko re e tka sto m ka i ko m va d i te .

23.

Zimska supa od crnog vina

1 1/2 l crnog vina - 2 ka i ke m a j o ra n a - strugana kora od 1 limuna - p o e l j i ci m e ta - p o e l j i e e ra - malo ulja - 2 u m a n ce ta - biber - 2 kri ke h l eba Stavite vino da provri i stavite majoran, limunove kore, cimet , e e r. Smaljite vatrui kuvajte na umerenoj topliti 20 min. Z a to vre m e p re p ri te ko cki ce h l eba na ul j u ip o b i b e ri te . U n i j i za sl u e n j e su p e u m u ti ti 2 u m a n ce ta i p o l a ko m e a j u i n a l i j te vru u supu. Odozgo stavite kockice hleba.

24.

Zi m ska o rb a o d ki selo g ku p u sa sa ko b asi cam a

1 ka i ka u l j a - 1 glavica crnog luka - 300 g kiselog kupusa ribanca -1 ka i i ca a l e ve p a p ri ke - 1 l b i stre g o ve e su p e - so 1 /2 ka i i se ki m a - 2 para suvih kobasica - 200 g kisele pavlake P ro p ri te n a u l j u si tn o se cka n crn i l u k.S p u sti te ku p u s i di n sta j te 1 sa t.D o d a j te a l e vu p a p ri ku m e a j u i koji minut.Nalijte kupus supom. Dosolite po potrebi,dodajte kim i kuvajte istiha pol a sa ta . U vri j u u o rb u sp u sti te ko b a si ce i se e n e n a kolutove da se kuvaju 8 minuta. U i ni j i u ko j o j e te sl u i ti o rb u , u m u ti te ki se l u p a vl a ku i pol a ko m e a j u i ,dodaj te vru u o rb u .

25.

K rem o rb a o d kro m p i ra s j aj im a

1/2 kg krompira - 1/2 l mleka - 1/2 l vode - lovorov list - 50 g maslaca - 2 jajeta - so - biber K ro m p i r ol j u ti te , i se cka j te n a ko cke , sku va j te i o ce d i te . D o b ro i zg n j e i te , nalijte mleko, vodu, dodajte lovorov list, so, biber, maslac. Kuvajte oko 15 minuta.Predhodno ulupana jaja pol a ko si paj te u ta n ko m m l a zu ,sta l n o m e a j u i vru u o rb u . O vu o rb u m o e te n a i sti n a i n zg o to vi ti ,se m d a u m e sto krompira koristite krompir pire od predhodnog dana. P o stu p a k za sp ra vl j anj ej ei sti , ka o i u ku s o rb e ka d a j e gotova.

26.

K rem o rb a o d cel era

3 o sre d n j a si tn o se e n a ce l e ra - 100 g maslaca - 2 l vode - 3 ol j u te n a kro m p i ra i se e n a n a ko cke - so - 1 dcl mleka - 3 u m a n ca - 100 g kisele pavlake - ko cki ce h l e b a p re p re n e n a maslacu P ro p ri te ce l e r n a m a sl a cu i n a l i j te vo d o m .S p u sti te kro m p i r, p o so l i te i ku va j te n a ti h o j va tri j e d a n sa t d o k p o vre n e o m e ka . P ro p a si ra j te g a ,ka u ra zre d i te s m l e ko m .S ta vi te n a va tru d a p ro vri , u m e a j te u m a n ca sa ra zm u e n a sa ki se l o m p a vl a ko m i o sta vi te o rb u n a va tri sa m o to l i ko d a se d o b ro za g re j e .G o to vu o rb u si paj te u i ni j u p re ko p ro p re n i h ko cki ca h l eba.

27.

K rem o rb a o d p eu raka

3 0 0 g p e u ra ka a m p i nj o n a - ka i ka za i n a o d su e n o g p o vra - 1 ka i ka u l j a - ve za p e ru n a - biber - 200 g kisele pavlake 2dcl slatke pavlake - 1 jaje - 1 ke sa o rb e o d g l j i va - 1 l vode O p e ri te i kru p n o i se ci te a m p i nj o n e .D i n sta j te i h na m al o ul j a, dodaj te za i n o d su e n o g p o vra , si tn o se cka n p e ru n i b i ber po ukusu. U jedan litar dodajte iz kese K re m o rb u o d g l j i va i sku va j te prema uputstvu. Pred kraj kuvalja dodajte izdinstane a m p i nj one. U p o su d i u ko j o j e te sl u i ti u m e a j te ki se l u p a vl a ku ,sl a tku p a vl a ku ka j aj e to m . P o l a ko m e a j u i d o d a j te u kva n u o rb u o d p e u ra ka .

28.

K rem o rb a o d karfiola

1 glavica karfiola - so - 6 ka i ka m a sl a ca - 4 ka i ke b ra n a - 2 1/2 l bistre supe - 3 u m a n ca - 1 ka i ka h l a d n e vo d e - biber - 3 ka i ke n a stru g a n o g sta ro g ka ka va l j a - kri ke ra a n o g h l eba premazane maslacem i posoljene O i sti te ka rfi o l od korena i listova, operite ga, stavite u l o n a c. N a l i j te vru o m p o so l j e n o m vo d o m (1 ka i ka so l in a 1 l vo d e ).K u va j te i sti ha 30 m i n u ta , d o k ka rfi o l n e o m e ka .O ce d i te g a .S a u va j te o l j u vo d e u ko j o j se ka rfi o l ku va o .R a sta vi te ka rfi o l n a cve ti e , sta vi te g a u i ni j u u ko j o j e te o rb u sl u i ti i d ri te n a to p l o m m e stu . U l o n cu n a p ra vi te b l e d u za p rku o d m a sl a ca i b ra n a . N al i j te b i stro m su p o m i o l j o m vo d e o d ka rfi ol a . K a d a p ro vri ku va j te 3 m i n u ta m e a j u i . R a zm u ti te u m a n ca sa ka i ko m hl a d n e vo d e , d o d a j te o l j u to p l e o rb e .S i paj te p o ste p e n o u l o n a c i m e a j te d o k n e p ro vri .D o d a j te b o b e r i n a stru g a n si r.G o to vu o rb u si paj te u i ni j u p re ko ka rfi ol a .S l u u te sa ra a n i m hl e b o m i m a sl a ce m .

29.

K rem o rb a o d sp an aa

5 0 0 g sp a n a a - 1 l mleka- prstohvat muskata - 2 dcl slatke pavlake - 2 u m a n se ta - so -beli biber - 100 g krutona (sitne ko cke p ro p re n o g h l eba O p e ri te i p ro ce d i te sp a n a . U vri j u e m l e ko g a sta vi te i kuvajte 10 minuta.Ispasirajte u mikseru.Dodajte so, biber, muskat. u m a n ca u m u ti te sa predhodno ugrejanom slatkom p a vl a ko m . D o d a j te i zm i ksi ra n sp a n a sa m l e ko m . Sl u i ti to p l o sa ko cka m a kru to n a .

30.

O b ro k o rb a

1/2 kg suvih rebara - 3 sve e b a b u re - 4 paradajza - 3 a rg a re p e - 2 p a trn a ka - 2 krompira - ve za p e ru n a - biber lovorov list - so - 20 listova blitve - 1 par debrecinera - 200 g kisele pavlake - 1 1/5 l vode Predhodno skuvajte suva rebra. Na ko d u to ve i se ci te b a b u re , a rg g a re p u p a trn a k,o l j u te n p a ra d a j z.O l j u ti te kro m p i r ii se ci te n a ko cke , sve to p ro p ri te kra tko n a u l j u pa dodaj te su va re b ra (ku va n a ), p e ru n , l o vo ro v l i st. N a l i j te vru o m vo d o m .K u va j te o ko j edan i p o sa t. P o sl e 45 minuta kuvanja stavite koren od blitve da se kuva.Na 10 minuta do kraja kuvanja dodajte list od blitve. P o se b n o sku va j te n a ko l u to ve i se e n e d e b re ci n e re p a dodaj te u o rb u .R a zm u ti te ki se l u p a vl a ku , i p o l a ko m e a j u i dodaj te to p l u o rb u .

31.

Pi l ea o rb a

1 pile - 2 l vode - 3 a rg a re p e - 2 p a trn a ka - 1 glavica crnog luka - so - biber u zrnu - 3 lista celera - 200 g kisele pavlake - 1 jaje - malo ulja - ka i ka za i n a o d su e n o g p o vra P ro p ri te n a m a l o ul j ai se e n o n a ko m a d e p i l e e m e so , n a kol u to ve a rg a re p u , p a trn a k i u ce l o gl a vi cu l u ka .N a l i j te to p l om vo d o m ,d o d a j te b i b e r, so , ce l e r, za i n o d su e n o g p o vra . K ada j e m e so sku va n o o ce d i te su p u , p i l e e m e so o i sti te o d ko sti j u i vra ti te u o ce e n u su p u , ka o i p o vre .Izb a ci te g l a vi cu luka. U i ni j u u ko j o j e te sl u i ti o rb u u m u ti te ki se l u p a vl a ku sa j aj e to m i n a l i j te to p l o m o rb o m sta l n o m e a j u i .

32.

Avganistanska supa

500 g m l e vo n o g j u n e e g m e sa - 1 glavica crnog luka - 1 babura - 4 ol j u te n a p a ra d a j za - so - biber - 1/4 l vode - 150 g rezanaca - o l j a sku va n o g p a su l j a - o l j a g ra ka - 3 a rg a re p e - jogurt maslac P ro p ri te m e so i si tn o se e n crn i l u k n a m a sl a cu .D o d a j te se e n u b a b u ru , p a ra d a j z,b i b e r so i vo d u .D o b ro p ro m e a j te i di n sta j te u p e n i ci j e d a n sa t n a u m e re n o j va tri .S ku vajte p o se b n o re za n ce , p o m o g u stvu u su p i o d m e sa ,d o d a j te p a su l j ,si tn o se e n u a rg a re p u i g ra a k.S ve za j e d n o ku va j te d o k g ra a k n e o m e ka . Kad je supa gotova dodajte jogurt prema ukusu.

33.

G ul a o rb a

400 g g o ve e g m e sa b e z ko sti j u - 1 lb i stre g o ve e su p e - 30 g suve slanine - pola tube paradajz pirea - 250 g krompira - 80 g b ra n a - 100 g luka - 1 jaje - 2 ka i ke u l j a - 1/2 dcl belog vina p e ru n - aleva paprika - so - ka i ka za i n a o d su e n o g p o vra kim - majoran po ukusu - 200 g kisele pavlake M e so o p e ri te i i se cka j te n a si tn e ko cke . D o d a j te za i n od su e n o g p o vra . N a u l j u p ro p ri te si tn o se cka n l u k, d o d a j te se e n o m e so i i si tn j e n u sl ani n u ,p o so l i te i d i n sta j te p o l a sata.Mesu zatim dodajete alevu papriku,paradajz-pire,vino i za l i j te su p o m . o rb u l a g a n o ku va ti d o k sve n a m i rn i ce n e b u d u mekane. N a kra j u dodaj te p e ru n ,b i b e r, so , m a j o ra n . o rb u p u sti te d a j o j e d n o m p ro vri i si paj te u i ni j u gde j e u m u e n a ki se l a pavlaka.

34.

D u b o aj ska o rb a

500 gsuvih svinjskih rebara - 2 l vode - 3 zelene babure - 4 paradajza - 3 a rg a re p e - 2 krompira - 2 p a trn a ka - 1,5 dcl ulja - 1 ve za p e ru n a - 1 lovorov list - 1 /2 ka i i ce o ri g a n a - 20 listova blitve - 1 par debrecinera - 200 g kisele pavlake - so -10 zrna bibera Prokuvajte rebra 20 minuta i bacite vodu. Ise ci te n a ko l u to ve b a b u re , o l j u te n p a ra d a j z,a rg a re p u i p a trn a k.K ro m p i r ol j u ti te i i se cka j te n a ko cke .S ve p ro d i n sta j te na ul j u .D o d a j te p ro ku va n a re b ra ,p e ru n ,b i b e r,l o vo ro v l i st origano. Nalijte ugrejanom vodom.Kuvajte 45 minuta.Dodajte i si tn j e n ko re n o d b l i tve .K u va j te j o 2 5 m i n u ta .Z a ti m sta vi te l i st od bl i tve i ku va j te j o 1 5 m i n u ta .P o se b n o sku va j te i se e n e ko l u to ve d e b re ci n e ra . D o d a j te u sku va n u o rb u . N al i j te sku va n u o rb u n a p re d h o d n o u m u e n u p a vl a ku .

35.

o rb a o d m o zg a

500 g mozga - 2 ka i ke u l j a - 40 g maslaca - glavica crnog luka - p e ru n - m a l o b ra n a - so -100 g kisele pavlake - biber - 1 l bistre supe - sok od 1 limuna - ka i ka za i n a o d su e n o g p o vra Mozak o i sti te o d sp o l j ne opne,i zre i te n a ko cke i sta vi te na ul j e u ko m e ste p re d h o d n o p ro p ri l i se cka n l u k. D o d a j te za i n o d su e n o g p o vra .Z a ti m n a p ra vi te b l e d u za p rku k o d m a sl a ca i b ra n a ,d o l i j te su p o m , ku va j te 3 0 m i n u ta .P o sl e kuvanja dodajte mozak i secka n p e ru n .P ro ku va j te 1 0 minuta.Tome dodajte kiselu pavlaku,sok od limuna,maslac, biber i so. U z to p l u o rb u sl u i ti kru to n e (p re p e e n h l e b ).

36.

Jag n j ea o rb a

600 g j agnj e e g m e sa - 3 kisele paprike - 1 kiseo paradajz - 3 a rg a re p e - 1 p a trn a k - 3 krompira - biber - so - ka i ka za i na o d su e n o g p o vra - 1 1/2 l vode - 200 g kisele pavlake ili kiselo mleko - so k o d 1 l i m una i l i vi n sko si re - malo ulja Ise cka n u p a p ri ku ,p a ra d a j z,a rg a re p u i p a trn a k sta vi te n a ul j e im a l o p ro p ri te .D o d a j te m e so , za i n o d su e n o g p o vra i nal i j te to p l o m vo d o m .K a d a o rb a p ro vri ,dodaj te kro m p i r seckan na kocke,biber i so po ukusu.Kuvajte na tihoj vatri dok m e so n e o m e ka . U i ni j u za sl u e n j e u m u ti te ki se l u p a vl a ku (ki se l oml e ko ) i nal i j te vru o m o rb o m .S va ko p o u ku su m o e d o d a ti i l i m unov so k (vi n sko si re ).

37.

Krom supa od dagnji

5 0 0 g o i e n i h dagnj i - 1 ve za m i ro i j e - 4 dcl belog vina - 800 g kisele pavlake - 4 dcl slatke pavlake - 6 a rg a re p e - 2 praziluka - so - kajenski biber - peraja od mladog luka U e rp i i sto p i te m a sl a c,d o d a j te se cka n u m i ro i j u , za ti m dagnj e i p re l i j te b e l i m vi n o m . e rp u p o kl opi te i o sta vi te d a ku va 10 minuta. Dodajte ki se l u p a vl a ku i m e a j u i p u sti te d a j o jednom prokuva. O i e n u i i se cka n u a rg a re p u i p ra zi l u k ku va j te d o k o m e ka j u p a p ro p a si ra j te . U su p u o d d a g n j id o d a j te p i re o d p o vra ,u l u p a n u sl a tku p a vl a ku (l a g ),so i p o u ku su ka j e n ski biber. Toplu krem supu sipajte u toplu posudu i pospite seckanim perajima od mladog luka.

38.

K rem o rb a o d sm u a

1 kg sm u a - 1 lovorov list - 2 ka i i ce b i b e ra u zrn u - 2 glavice crnog luka - 100g praziluka - 1 limun - 2 dcl belog vina - 100g a rg a re p e - 1 0 0 g p a trn aka - 100 gcelera - 2 babure 100 g maslaca - 0,5 dcl ulja - 4 ka i ke b ra n a - 1 ve za p e ru n a - 1 veza celerovog lista - 300 g kisele pavlake - so - biber O i sti te sm u a , o p e ri te g a , sta vi te u l o n a c, d o d a j te zrn a bibera, lovorov list,seckani luk i praziluk.Osolite,dodajte sok od limuna, vino i 2 l vode. Kuvajte 20 minuta.Izvadite ribu ohl adi te ,o i sti te o d ko sti j u ii si tn i te .O i e n u a rg a re p u , p a trn a k ce l e r i p a p ri ku i se ci te n a ta n ke re za n ce i sku va j te u slanoj vodi.Ocedite.U loncu na maslacu i ulju pro p ri te b ra n o , dodaj te p ro ce e n u o rb u o d ri b e , p o vre i ri bl j e m e so .P o so l i te , pobi b e ri te i ku va j te j o n e ko l i ko m i n u ta .Z a ki se l i te l i m unom i p o sp i te se cka n p e ru n i ce l e r. U m u ti te ki se l u p a vl a ku .

39.

S u p a o d raj skih p eu raka u testu

Za jednu osobu - 5 0 g sve i h p e u ra ka (vra g n j ai l i a m p i nj ona ) - 2 0 g g u i j e d i g e ri ce - 60 g lisnatog testa - 1/4 bistre i vi n ske su p e - 2 su p e n e ka i ke ka e sa sta va :a rg a re p a , l u k, ce l e r , a m p i nj o n iu i sti m ko l i i n a m a - maslac - so - biber U mal u i ni j u za su p u o d va tro sta l n o g sta kl a ( za j ednu o so b u ) sta vi te ka u ko j u ste p re d h o d n o n a p ra vi l i n a sl e d e i n a i n : a rg a re p u , l u k,ce l e r, a m p i nj o n e si tn o se cka n e i zd i n sta j te n a m a sl a cu . O d o ve m a se n a p ra vi te ka u . Z a ti m dodaj te a m p i nj o n e se e n e n a ko l u to ve ,ko m a d i e g u i j e d i g e ri ce , ko j e ste ta ko e p re th o d n o n a m a sl a cu m a l o p ro p ri l i .D o d a j te b i stru i vi n sku su p u . P o kri j te i ni j i cu ra zvu e n i m l i sn a ti m te sto m , p re d h o d n o n a m a za n i m u m a n ce to m . N a o va j n a i n i ni j i ca j e h e rm e ti ki za tvo re n a ka o nekim pokl o p ce m . i ni j i cu sta vi te u p e n i cu n a 2 2 0 c P e e n j e tra j e kra tko , d o k te sto n a ra ste i d o b i j e zl a tn o u tu b o j u . S u p a se j e d e p o to ka i ko m p ro b u i te p o kl o p a c o d te sta , ko j e u obl i ku mrvica upadne u supu.