You are on page 1of 9

STRATEGIJA FIRME

STRATEGIJA firme je plan igre koji uprava koristi za:

anticipiranje promjena,
poveanje trinog udjela, privlaenje i ugaenje potroaima, rast poslovanja, konkurentsku prednost, diverzifikaciju djelatnosti, strateki poslovni savez sa drugim firmama.

Privredni sistem

Trite

Konkurencija

EKSTERNI FAKTORI

PREDUZETNIKI MENADMENT

INTERNI FAKTORI

Interesne grupe

Resursi

Kompeticija

Strategija firme obuhvaa:


Isticanje vizije (namjera)

Definisanje misije svrhe (razlog postojanja drutvena odgovornost)


Izbor strategijskih ciljeva (poslovna strategija) Osvajanje x-procentnog udjela na tritu Prodor na nova trita Kompetitivna prednost na tritu Usavravanje kvaliteta proizvoda/usluge Brendiranje proizvoda/usluge Ciljevi firme funkcionalna strategija (finansijski, kadrovski, materijalni, istraivaki i sl.)

STRATEGIJA RASTA
KONCENTRACIJA (trina penetracija) je poveanje trinog udjela firme sa postojeim proizvodima na postojeim tritima ostvarivanjem boljeg konkurentskog poloaja. EKSPANZIJA obuhvaa produbljenje (proirenje) asortimenta i/li irenje trita na nova trita. Preuzimanje firmi iste djelatnosti u funkciji poveanja trine koncentracije (horizontalna integracija). OKOMITA INTEGRACIJA obuhvaa povezivanje firmi u razliitim meusobno komplementarnim aktivnostima lanca vrijednosti. DIVERZIFIKACIJA rast firme preko koncepta novih proizvoda/usluga.

Obiljeja strategijskih ciljeva:


1. Bitnost, oznaava da je postizanje cilja presudno za uspjeh organizacije. Kontroling, potreban je za odabir varijanti u procesu odluivanja. Potpunost, ukljuuje aspekte posljedica odabira varijanti. Mjerljivost, mjerljivost postizanja ciljeva, Operativnost, ukazuje na informacije koje upuuju na postizanje tog cilja. Mogunost dekompozicije, potrebna je da se pojedini aspekti cilja mogu analizirati. Saetost, mora redukovati broj ciljeva za analizu odluke. Razumljivost, mora pospjeiti komunikaciju u odluivanju.

2.
3.

4. 5.
6.

7.
8.

UPRAVLJAKI SISTEM ZA INTEGRISANJE STRATEGIJSKOG PLANIRANJA I OPERATIVNOG SPROVOENJA

Menaderi razvijaju strategiju koristei strategijske alate.


Organizacija planira strategiju koristei alate kao to su strategijske mape i BSC. Menaderi usklauju organizaciju i strategiju kaskadiranjem povezanih strategijskih mapa i BSC do svih organizacionih jedinica. Rije je o organizovanju formalnog procesa komuniciranja i povezivanja linih ciljeva zaposlenih i podsticaja sa strategijskim ciljevima.

Operativno planiranje
Kontroling procesa provoenja strategije i preispitivanje procesa. Provjera strategije i prilagoavanje eventualnim promjenama u okolini.

Proces strategijskog menadmenta


.

Proces stratekog menadmenta


A L T E R N A T I V E

Formulacija strategije
Vizija
Misija Starteki ciljevi Prilike, anse i prijetnje

Primjena strategije
Struktuiranje organizacije Alociranje resursa

Upravljanje kadrovima
Kultura organizacije

Snage, prednosti i slabosti


Funkc. i operat. nadle.

Procjena i kontrola strategije

Istraivanje R. Kaplan & D. Norton


Rezultati istraivanja u vezi sa sporovoenjem strategije (1996.) Veina organizacija nema izgraene formalne sisteme koji bi bili u funkciji provoenja strategiji. Samo 40% organizacija vezivalo je svoje budeta sa strategijom. Samo 30% organizacija vezivalo je stimulativnu naknadu sa strategijom. U velikoj veini anketiranih kompanija manje od 10% zaposlenih izjavilo je da ne razumije strategiju svoje organizacije. 50% rukovodilaca izjavilo je da raspravama o strategiji uopte ne posveuju vrijeme. Godine 2006. sprovedena je naknadna anketa.
54% anketiranih izjavilo je da imaju formalni sistem za upravljanje procesima sprovoenja strategija. 73% anketiranih izjavilo je da je efekat njihovig strategija prosjean ili ispod prosjeka