You are on page 1of 5

IZRADA SEMINARSKOG RADA

Seminarski rad treba da ispunjava sledee zahteve: 4000 - 8000 word countsa, ukljuujui tekst, crte e, !ra"ikone, tabele, prilo!e# $ar!ine: !ornja, donja, desna %top, bottom, ri!ht& ',( cm) leva %le"t& *,+ cm# ,ri pisanju rada koristiti -imes .ew /oman, "ont +', justi"0, line spacin! %prored& +,(# .aslove pisati 1,,2/34S2 %velikim slovima&, "ont +4, bold -abele i !ra"ikoni treba da su oznaeni -abela56ra"ikon br# + .aslov tabele5!ra"ikona, a ispod tabele i !ra"ikona mora da stoji 7zvor %odakle je preuzeta tabela5!ra"ikon5podaci&# Svaka tema bi trebala biti potkrijepljena statistikim podacima i citatima# 1 "us noti %koristiti "us noste ne endnotes& se prikazuje odakle su preuzeti podaci i citati, odnosno koji je izvor#+ /ad mora da je obele en stranama# /ad treba da sadr i apstrakt do '00 rei %ukratko sad aj rada&# 8oristiti Italic# /edosled: .4S9:;.4 S-/4.4 %iz!led dat u prilo!u&, 4,S-/48-, S4</=4> %svi naslovi i podnaslovi u radu i oznakom na kojoj se strani nalaze&, /4< %uvod, razrada, zakljuak&, 97-2/4-1/4# .a kraju rada je literatura koja je kori?ena pri prisanju rada# ,ri navodu literature potrebno je da navede autor %prezime i poetno slovo imena, primer: 8ra!ulj <#&, !odina izdavanja, naslov knji!e, izdava# @a naslove knji!a5lanaka koristiti Italic# .e navodi se broj strana, odakle je preuzet citat ili podaci %to se navodi u "us noti&# ,oreAati izvore tj# literaturu po abecednom redu# /ad treba predati u i papirnoj i elektronskoj "ormi#

<ate su ukratko smernice i osnove kako bi trebalo pisati rad# Student ima slobodu pri pisanju rada kao i izbora literature# ,ri izradi rada bi trebalo da koristite: pored domae i stranu literaturu, internet, novinarske lanke###

7zvor: 8ra!ulj <#, $ilievi <#, '00(, Ekonomija Uvod u ekonomsku analizu, mirkoekonomija i makroekonomija, $akarije, Beo!rad, strana *8*#

,rilo ene se teme za seminarske radove, ali studenti mo!u sami predlo iti temu, a nastavnik e takvu temu razmotriti i prihvatiti je ukoliko ulazi u podruje istra ivako! interesa predmeta#

PRIMERI ZA LITERATURU: za knji!u: 8ra!ulj <#, $ilievi <#, '00(#, Ekonomija, Uvod u ekonomsku analizu, mikroekonomija i makroekonomija, $akarije, Beo!rad# @a 7nternet sajt http:55www#worldbank#or!5html5eCtdr5o""rep5eca5m"i5md"#htm %datum pristupa +0#++#'00D& Elanak iz novina5asopisa ,eternelj $#, '00(#, Slow is beautiful? Slovenias approach to transition, 2conomic anal0sis "rom the 2uropean 3ommissionFs <irectorate - 6eneral "or 2conomic and Ginancial 4""airs, ;olume ', 7ssue +0# Elanak preuzet sa internet sajta :23< ,'00(#, Summar of ke macroeconomic indicators in South East Europe, .ovember '00(# http:55www#investmentcompact#or!5dataoecd5+H54*5*(D(IH+*#pd" %datum pristupa: +0#0(#'00D&#

LITERATURA
+# http:55www#worldbank#or!5html5eCtdr5o""rep5eca5m"i5md"#htm +0#++#'00D& '# 8ra!ulj <#, $ilievi <#, '00(#, Ekonomija, Uvod u ekonomsku analizu, mikroekonomija i makroekonomija, $akarije, Beo!rad# *# :23< ,'00(#, Summar .ovember '00(# of ke macroeconomic indicators in South East Europe, http:55www#investmentcompact#or!5dataoecd5+H54*5*(D(IH+*#pd" %datum pristupa

%datum pristupa: +0#0(#'00D&# 4# ,eternelj $#, '00(#, Slow is beautiful? Slovenias approach to transition, 2conomic anal0sis "rom the 2uropean 3ommissionFs <irectorate - 6eneral "or 2conomic and Ginancial 4""airs, ;olume ', 7ssue +0#

UNIVERZITET U BEOGRADU FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA


(14 pt)

SEMINARSKI RAD
(14 pt)

NASLOV SEMINARKOG RADA


(20 pt B!"#)

$entor pro"#dr <ra!ana 8ra!ulj %+4 pt&

7me Studenta i broj indeks JJJJJ JJJJJJ %+4 pt& Beo!rad, mesec, !odina# %+4 pt&

TEME ZA SEMINARSKE RADOVE +# 7nte!racioni procesi u svetu '# .astanak 2vropske unije *# 2konomske politike u 2vropskoj uniji 4# 2vropski monetarni sistem (# $onetarna politika 2vropske unije D# ,oreska politika 2vropske unije I# Bud et 2vropske unije 8# Spoljnotr!ovinska politika 2vropske unije H# @ajednika poljoprivredna politika 2vropske unije +0# -r i?te rada 2vropske unije ++# <osada?nja i budua pro?irenja 2vropske unije +'# 8oristi i tro?kovi od lanstva u 2vropskoj uniji +*# 2vropska unija i Balkan +4# 2vropska unija i zemlje 3entralne i 7stone 2vrope +(# Studija izvodljivosti za Srbiju +D# .acionalna strate!ija za prikljuivanje Srbije u 2vropsku uniju +I# 2vropska centralna banka +8# 2vropska investiciona banka +H# 2vropska banka za obnovu i razvoj '0# Svetska banka '+# $eAunarodni monetarni "ond ''# $eAunarodna tr i?ta kapitala '*# $eAunarodno kretanje kapitala '4# 2vropska unija i proces pridru ivanja Srbije '(# @emlje u tranziciji u procesu pridru ivanja 2vropskoj uniji 'D# 1stav 2vropske unije 'I# ,roblemi u "unkcionisanju 2vropske unije '8# 6lobalizacija i5ili re!ionalizacija 'H# Strane direktne investicije kao "aktor privredno! rasta i razvoja *0# Strane direktne investicije u Srbiji