You are on page 1of 19

I

{I'
-

rt<
./t l^

*73

yy
t+

fn IU
I
I

I
-'t/l

4*!
i

'\
i

4l ./ t-'
I

t1,4

,/!
i--.

_..

,1
I

l4L

'ii -,tl : /*r.^_*l , i j!/! 1..-, 't'; : a -1r 'i 4Y "-Qr ; I rtti
-W"
-- ,l

i
!
!

,L-.tlI

14

-J

'

-46 Lr -11 = *44 47 'tl

gg4f-zt

43

Nlaternatika

- Prvi kolokvijum

16. 10. 2012.

1. Resiti matriLnu jednacinu XA -- A

ZX

- f, gde je
4L

(3p)

t-o A:l z -z
L

1l
i
1l

r -1

il
(+p)

2. Osobine determinanata. Laplasova teorema. Izra6unati determinantu

matrice:

2 3 -1 2 t I 2 34 -3 4 3-1-i2 1 1 31 3 3 2 -32
1

tc
(+p)

3. Diskutovati i re3iti sistem jedna6ina:

r *2y

2x

r+y n

*3y *3y

tzz+2t -r *22 +3, *2u

-z +3t -u -2

-3 +2t *2u - 4. -32

cl{i;tu,4 v
tr

4. Skalarni i vektorski proizvod vektora. Za vektore d:2i + +i + +E i d: 67+ Ai - SE odrediti: skalarni proizvod, ugao koji zaklapaju, vektor projekciju vektora dna vektor ..d, vektorski proizvod ovih vektora i povr5inu trougla dije su dve
stranice predstavljaju ove vektore.
(+p)
-*

5. Tadke A(1,-2.,3), B(7,-4,6)., C(5,-1,5) su tri temena paralelograma. koji je osnova, a V(2,'1. - L4) vrh detverostrane piramide. Odrediti Letvrto teme osnove, ako je ono naspram temena A, vektor visinu osnove ft koja odgovara stranici AB, projekciju temenaC na osnovu AB, vektor visinu piramide ,F1, projekciju vrha V na
osnovu

ilr

zapreminu piramide.
11.

(sp)

Minimalan broj poena

v l.1\l,i :i !x rl
lL.
I i

tt

r
C

t--

I
rr

i1

i_ d
-,}

4'7_

*:

K._

*r,{r
o.,

4'i

ti

V,

7
A(

-4
") L

1
")

-4
l)
I

?_

,\

I l__
-"^t

/.,

4
t

't
L

.)
L

,l
^-,"
4

t-.

':l '{-

,,1

_-)

4
A-

*4

4
/t
t

*4
o

L
/
^l
(

L-

4
L/'

Z.o ( 4 -4 I
{--

o
o
4
I

4 I 4

'l
I

rl
4

C
4
/1

{-",

t*
tl
i

r\
A ._ ,I

4
4

c
0

r\
Cr

r'\
-!

t,q
I
I

$
4

f)

'e)

t ''-[*:) *2 t ?-44+ +44 ff+a*2(-1'r-))-/* 4v =


L
(\ a-*

+*R

2rA

Matematika

- Prvi kolokviium

15. 12. 2072.

1. Re5iti matriinu jednacinu

XA:

3X

1, gde je

(rp)

^:[-i-ii]
2. Osobine determinanata. Laplasova teorema. Izracunati determinantu

matrice:
2
1

(+p)

3
1

o
t)

3*1 2 2 34 -3 4 -1-12 1 31 3 I z'-92


L

(+p)

2r -y *32 +4t *u - 5 2r *22 +t *u -6 2r -2y *32 +5, -2u - 7 4r -3y *62 +9t -3u :12.
4. Skalarni i vektorski proizvod vektora. Za vektore d:2i+i -lEii: 37+ +i
proizvod, ugao koji zaklapaju, vektor projekciju vektora dna vektor d, vektorski proizvod ovih vektora i povrSinu trougla 6ije su dve (+p) stranice predstavij aju ove vektore.

-St

odrediti: skalarni

5. Tacke A(2,-L,4), B(5,-7,5), C(Oi-3,12) su tri temena paralelograma koji je osnova, a V(15, 13,4) vrh Letverostrane piramide. Odrediti detvrto teme osnove, ako je ono naspram temena A, vektor visinu osnove h koja odgovara stranici AB, projekciju temena C na osnovu AB, vektor visinu piramide 1{, projekciju vrha V na (cp) osnovu i zapreminu piramide.
Minimalan broi poena
10.

Matematika

* Prvi kolokvijum

2. 02. 2013.
1.

Reiiti matricnu jednaiinu XA


,/
I

A:11 o zl. Lg 2 r)
(+p)

: A+Xl-s 1 1l

31, gde je

(sp)

2. Osobine determinanata. Laplasova teorema. Izracunati determinantu matrice:

2 I -1 2"1 1-1 33-2 3-4 *12 2 1 0 31 3 I J 2'-Jz


3. Diskutovati i re5iti sistem jednaiina:
(sp)
t
1

n 2u 3r 2r

-y -y -y -y

*22 *52 *52 *42

+3, *2u -

+t l\u -4 +8, *2u - 7 +5t *3u - 4.

4. Skalarni i vektorski proizvod. vektora. Za vektore d : 4i - 3J-, ( i : 3i + 5l- + 4d, odrediti skalarni proizvod, ugao koji zaklapaju,
vektor projekciju vektora 6 na vektor d, vektorski proizvod ovih vektora i povriinu paralelograma odredjenog ovim vektorima. (Ap)

5. Taike A(7,2,*2), B(7,-1,4) i C(3,4,6) su tri temena trougla koji je osnova, a V (12, -10, -10) vth trostrane piramide. Odrediti tadku E na ivici AB tako da ova tabka tu ivicu deli u razmen 2:I,
raEunato od temena A, ugao osnove kod temena A, visinu piramide kao vektor, projekciju V' vrha V nd osnovu, simetridnu tacku vrhu u odnosu na osnovu, projekciju ivice A\r na osnovu) nagib ivice AV prema osnovi i zapreminu piramide. (op)

Minimalan broj poena 10.

$
a-*-----\

/l
Matematika

- Prvi kolokvijum
2A12.

2t.t2.
1. Odrediti domen funkcija:

(gp)

-\. a)A:-.
2. Odrediti nule i znak funkcije

\E=
o_I
.

b)u:rn**A. v ---U*2. "t

^._frz-62*5 s- fr2-l '


3. Rastaviti u zbir prostih razlomljenih racionalnih
rf /,r.\ \* t

funkcija:
6

'@

1612

10r

(c + 1)2(12

4x + 5)'

4. Odrediti granidne vrednosti funkcija

(op)

@,I.g("/7+"-r)
5. Odrediti izvod funkcije
f (r) :sin3 f, Minimalan broj poena
10.

,6)mYff,
.

c) l,* (r' - 3r *r)"-

,ff"

+ ett'

3 arcsir,

;[.

jil
p

tll II
Matematika 2 - Drugi kolokvijum 1. 01. 2013.
1., Na6i granidne

vrednosti

funkcija
j,5b

(ap)

a)

l:7f_

r - sin2r

b) [* tg, -=rir, , x_+o


sinr z

2. Ekstremne vrednosti i intervali monotonosti funkcije. Odrediti ekstremne vrednosti i intervale monotonosti funkcije (6 p)

/(') :'+1' 't


3. Odrediti integrale:
(Op)

a)

. f 2r-3 J ffia"
c)

b)

f ^ x,.sinzrd,r /"o.'

t*'uta*
a)

d)

l#*0"
(ap) 'I
U2:2x*tig:r-L.
:

4. Odrediti

Jo r'+4fr+o

[,'pffio*

b)povr5inuomedjenukrivima
Minimalan broj poena 10.

I
Y

t; t-

(* ? (ir{
i,

c.$d

4,r; ,- -

*>,o

'l-'
,(

2 &;'ir_
I

f=rV rl)-s ,f\

/. 1\. nn^

lj

x(a* ? e-)xt#)
:

via-;
i\

:-J i .r -l i;'t*,x ) t:\X _ x-r


t'

-tir\

l*-

'i.

i I-

i^ r. fr. rlt,it+ttl '


--t:'-

:* -:L

ti

1.,'ni

l- _ ",rJ4X cal{
rr
k

Sltly

_:

1'X

--=

/Lr.4li

l.

il

1*

t)
L+X

i^:

f nV <.,liv

t" L-T-.

*'

C,t\

c.v{,r- CiV)
,

i *.. l.."or5
>

C-+rYi,r -r i'

i {r>'-} at
I

1 C

&
llr i

ll t itt

Matematika

- tedi

kolokvijum

11. 01. 2013.

1. Nadi granidne vrednosti funkcija

(ap)

*. llm----# Al ' r,-+2 l-t/t-l

cosfr

0l llm.:' s,-+O sinzr

.. 1-cos2r

2. Ekstremne vrednosti i interva^li monotonosti funkcije. Odrediti ekstremne vrednosti i intervale monotonosti funkcije (6 p)

/(c): 2-2x'
3. Odrediti integrale:
(6p)

x2

_\ [ a*L_ra)

6td"

A\ /sin3rb)

J@;d,
(nr)

c)
4.

f,,"rnf,a* d)

Odreditt

l#**
12

a)lrr#0,
b) povr5inu omedjenu krivima a : 2r
Minimalan broj poena
10.

r* y:

),.

4,*l

\
;

n{E
{'{-Q,

trr

1+,tn +,f

4+d
1

K+4

*.t}*'1$',"
4

f,*. X +4
'

h +,1\-4 )=

l-----\

'L>Ii + = 'i
V
r_
:

i...

ta-\ ^ I l,i r /Lt I Ii\ I e. \.: l; ill! r tr ,'r: -. t:.v L.J

,i :-./ t":.., l,
t fj''

ii lr j;"

/1

4* I .e'x
(,-i,i
Il

; irt'F,}
X

r,q
-.

t-

./\.t,t+

lr ll t

il*

c..,t X
)

, .. + ; I !L")' t. tT r, !i

'l..

Ir i

i_ I'

1i,.i'r ;"tli'l
--***-*"1? !'r!

,1

ai

l
I

I I

l
l

Matematika

Tledi kolokvijum

19. 01. 2013.

1. Naci granidne vrednosti funkcija

(ap)

'a)
i intervale monotonosti

Iy,-rffi ,lir*kt;',
b)
(6 p)

2sin

4r:

r -Lnr

2. Ekstremne vrednosti i intervali monotonosti funkcije. Odrediti ekstremne vrednosti

funkcije

. /(r):#;i,
3. Odrediti

integrale:
a)

(6P)

lffi* lffi*
b)

.c)
4. Odrediti

lrr"+b)etd*

d)

l#**
(+p)

d
Minimalan broj poena
1-0.

. lL 3r-2
Jr

irsura"
xi
2y

b) povr5inu omedjenu krivima (y * 3)'

* s:9.

t>-,.

r
4,4)
4 - L sA{x t+rm , I_._)&^ 7 \rz+rlrS s-X x+.4 L- I
l)
t-'

rlF>

e
L
:

r_
[,_
L

z-r-'f\

/- l-zrrr{r
q -

*( r -)i

{z+57):
-1\-

i*I

;_ I h?._ r, r
b-=-

7-1'rr-;1

lr^ 4- zJrt $r'-'

=z
i-

s-t"bx ._,vv,yr !.r^,,stvf

y _

-*-

ilfr(r-xl

#aI

4. It
x,e

l*

tai V

o^.-o

$ilP
J) -'oX
-ta-

)_

z. ltv

-Tl
t3

t1.>-ll.!w,

Matematika

- Tleii

kolokvijum

18. 01. 2013.

1. Naci granidne vrednosti

funkcija
r-lnr b),litt7; l'n=;ffi l-sin*r

(ap)

a)

|.

Ekstremne vrednosti i intervali monotonosti funkcije. Odrediti ekstremne vrednosti (6 p) i interva,le monotonosti funkcije

f(*):ffJ.-y
3. Odrediti integrale:
(6p)

n)

lffia"
o)

hl"
l#"*

a"

_q !e"*t)ezdx d)
4. Odrediti

(ap)

l,'*#^o*
- r i A: r L.

b) povr5inu omedjenu krivima (y - L)'


Minimalan broj poena
10.

4, 4)
, \-,r- \

f. l

tAa.

x+{ 1-fiil
1_ (no-d
x-4

{.

str

stn,I.

, I +i4o -t j +1j ,to -t<

A^ &'*E(:J*++ U +{r"-^

):
-

,{"

:rq S(a-x) <r'#(tt$

-tt(r*, = "/