You are on page 1of 301

1. Veera je spremna, Gospoo" rekoh,"izvolite za stol." Nita nije rekla. Naslonila se na tap i - stajala.

Priao sam joj, uzeo je pod ruku, doveo je i posadio za stol. amo je neto promumljala. iao sam u kuhinju, uzeo njezin pladanj, donio !a i stavio pred nju. Po!ledala !a je, ali hranu nije dotaknula. "ad je mrmljaju#i iste!nula vrat, shvatio sam o emu se radi. $zvadio sam ru%a&, prote!nuo se do njezinih o!romnih uiju i zavezao joj !a. "'to si veeras priredio(" rekla je. ")a vidimo, to li si smislio..." "Punjeni patlid*an. +uer ste to po*eljeli, sje#ate se..." ",d podneva(" Gurnuo sam tanjur pred nju. -zela je vili&u i !unaju#i proeprkala po hrani. $zrezavi nekoliko zalo!aja, poela je jesti. "Gospodo, evo, tu vam je i salata" .o sam rekao i siao unutra. $zvadio sam i se%i patlid*an, sjeo i poeo jesti. /alo kasnije zatra*ila je sol."0ed*epe, !dje je sol(" -stao sam, iziao, popeo se i po!ledao1 stoji joj pod rukom. "Pa tu vam je sol2" ""akve su sad to novotarije..." ree. "3ato ide dolje dok ja jedem(" Nisam od!ovorio. "Ne dolaze li sutra(" ")olaze, Gospodo, dolaze... 3ar ne#ete posoliti(" ".i se ne mijeaj2" rekla je.")olaze(" " utra oko podneva. .a znate da su tele4onirali..." "'to si jo priredio(" ,dnio sam natra! polovi&u patlid*ana, na ist tanjur stavio lijepu hrpi&u !raha i vratio se. "ad je i po !rahu poela prevrtati s !aenjem, spustio sam se unutra i sjeo1 da i ja jedem. Neto kasnije opet se javila - sad je tra*ila papar - ali sam se pravio da je ne ujem. "asnije je zatra*ila vo#e pa sam otiao i !urnuo pred nju zdjelu s vo#em. Njezina ruka, kotunjava i mrava, krenula je ponad %resaka pola!ano, poput umorna pauka. Na kraju je zastala. " ve su trule2 Gdje li si ih samo naao, valjda si ih skupio pod sta%lima..." "Nisu trule, Gospoo" rekoh, "zrele su. .o su naj%olje %reskve. "upio sam u vo#arni&i. 3nate i sami da ovdje nije ostalo ni jedno sta%lo..." Pravila se da me ne uje i iza%rala jednu. pustio sam se unutra i

%a sam dovravao s !rahom kad me prekinu1 ",dve*i2" viknu. "0ed*epe, !dje si, hajde, odve*i mi ovo2" -stao sam i po*urio k njoj, a kad sam se propeo da dose!nem ru%a&, po!ledam1 polovi&u %reskve je ostavila. "5o#ete li da vam dam %arem kajsiju" predlo*ih. ""asnije ka*ete1 !ladna sam, pa me no#u %udite." "3ahvaljujem" od!ovori. "5vala dra!om 6llahu, jo nisam pala na to da jedem takvu trule*. ,dve*i mi ovo." Propeo sam se i odvezao joj ru%a&7 dok je %risala usta, sva se namrtila, i malko zastala, kao da se moli. -stade. "Vodi me !ore2" Naslonila se na mene7 popeli smo se nekoliko stepeni&a i na devetoj opet zastali i odahnuli. "+esi li im priredio so%e(" upitala je, zadihana. "+esam." ")o%ro, hajdemo" rekla je, i jo se vie oslonila. .ako smo opet krenuli, a kad smo doli do posljednje, ree1 ")evetnaest, nek8 /u je hvala2" i ue u so%u. "-palite lampu" rekoh, "ja idem u kino." "$de u kino" ree. ""ao da je dijete... 9arem nemoj ostati doka-sna." "Ne#u." iao sam, pojeo !rah do kraja, oprao sude. kinuo sam pre!au7 kravata stoji do%ro7 uzeo sam jaknu, a i novanik je spreman. $zidem. mora pue svje* vjetar, prohladno je1 to mi se svidjelo. 6 i kronje smokava ukaju. 3atvorim vrtna vrata i krenem prema pla*i. "ad se doe do kraja zida nae!a dvorita, poinje as4alt i nove, %etonske ku#e. jede na svojim %alkonima i u malenim, uskim dvoritima, upalili su televizore pa !ledaju vijesti, i sluaju7 pokraj man!ala stoje *ene, i one su okrenute televizoru, mene ne vide. Na man!alima meso, nad njima dim7 o%itelji, *ivoti - to me %a zanima. 6li kad doe zima, ne ostane ni *ive due1 hodam uli&ama i sa strahom oslukujem jeku vlastitih koraka. 5ladno mi je7 o%uem jaknu i skrenem u uli&e sa strana. 9a je udno pomisliti da svi oni u isti sat sjedaju za veeru za!ledani u televizor2 :unjam sporednim uli&ama. Na kraju jedne od uli&a to se otvaraju na malenu poljanu zastao je automo%il1 iz nje!a je iziao umoran ovjek koji upravo sti*e iz $stan%ula, i s

tor%om u ru&i uao u ku#u, kao da je uznemiren to je okasnio na veeru koja se jede uz dnevnik. "ad sam ponovno doao do o%ale, zauh $smailov !las1 "Narodna lutrija, est dana do izvlaenja2" Nije me vidio. 6 ni ja se njemu nisam javio. 5odao je izmeu stolova u restoranu7 !lava mu se as dizala as sputala. Poslije !a je jedan stol pozvao7 priao im je, na!nuo se i struak lutrijskih listi#a pru*io djevoji&i u %ijelom, s manama u kosi. )jevoji&a se uoz%iljila i %irala, roditelji su joj se zadovoljno smjekali7 okrenuo sam se, ne !ledam vie. )a sam !a zazvao, i da me $smail vidio, po*urio %i k meni epaju#i. 0ekao %i1 zato nikad ne svrati k nama, %rate. "u#a vam je daleko, $smaile, rekao %ih ja, i jo na uzvii&i. )a, u pravu si, rekao %i, da sam %arem kupio zemljite ovdje a ne na %rdu kad nam je ono !ospodin )o!an dao one nov&e, rekao %i, ali tad sam samo mislio kako tre%a %iti %lizu kolodvora, a da sam %arem kupio neto na o%ali, danas %ih %io milijuna, rekao %i. )a, da1 uvijek iste rijei. 6 nje!ova lijepa *ena uti i !leda. 3ato %ih iao k njima( 6li ponekad i to po*elim, za zimskih no#i kad nema ni ; *ive due s kojom %ih pro!ovorio, po*elim ih se pa odem k njima, ali to su uvijek iste prie. :jetne terase na o%ali jo su prazne. .elevizori upaljeni. <ajd*ije su posla!ali stotine praznih ai&a7 pod velikim, jakim *aruljama iste %listaju. <ekaju da zavri dnevnik pa da narod pohrli na uli&e. /ake pod praznim stolovima. 5odam. Na dru!oj strani pristanita privezani su am&i. Na malenoj, prljavoj pjeanoj pla*i nema niko!a. 6l!e to su se sasuile na o%ali, %o&e, plastika... Pria se da #e sruiti ku#u amd*ije $%rahima, a i kavanu. -!ledavi osvijetljene izlo!e kavane, *ivnuo sam. /o*da unutra ima ko!a, neko!a tko ne karta, pa #emo poraz!ovarati, pitat #e me kako sam, i ja #u re#i svoje, a on #e sluati, a kako si ti, pitat #u ja pa #e mi pripovijedati, a ja #u sluati7 raz!ovarat #emo !lasno da nad!lasamo i televizor i !raju u kavani1 to je, eto, prijateljstvo. /o*da zajedno odemo i u kino. 6li tek to sam kroio u kavanu, raspolo*enje mi je splasnulo jer

ondje su opet %ila ona dva mladi#a. $ eto1 im su me vidjeli razveselili su se, po!ledali jedan dru!o!a i nasmijali se, ali ja vas nisam vidio, !ledam u svoj sat, o%zirem se, tra*im prijatelja. .amo slijeva sjedi Nevzat i !leda kartae. Priao sam mu, popeo se na stoli&u i sjeo. )o%ro sam1 okrenuo sam se Nevzatu i nasmijao se. "3dravo" rekao sam, "kako si(" Nita nije od!ovorio. /alo sam !ledao televiziju, dnevnik zavrava. Poslije sam !ledao kako karte kru*e i Nevzata koji ih je pratio, priekao sam da zavri partija i zavrila je, ali ni tad nitko nije po!ledao mene, ne!o su medu so%om raz!ovarali i smijali se. "asnije je opet poela partija, opet su zamuknuli, i opet je zavrila. 5ajde da i ja napokon neto ka*em, pomislih dok su se ponovno dijelile karte. "Nevzate, mlijeko koje si nam jutros dao %ilo je do%ro." "imnuo je ne di*u#i oiju s karata. "3na kako je, masno mlijeko je do%ro." 1 opet je kimnuo. Po!ledao sam na sat, pet do devet. Pa sam se za!ledao u televizor7 zamislio sam se1 tek sam kasnije primijetio da se mladi#i hiho#u. 6man 6llah2, pomislio sam u!ledavi im u s rukama novine, nije valjda da opet ima kakva slika( +er malo !ledaju u mene, malo u novine, i ru*no se &erekaju. Ne daj se, 0ed*epe, ne misli o tome2 6li kasnije sam svejedno mislio1 ponekad u novine stave slike, okrutni su, i dodaju tekst - kao i pod 4oto!ra4ije !olih *ena ili medvjedi#a koji su se okotili u zoolokom vrtu - !lup i nepravedan tekst. ,djednom sam se okrenuo Nevzatu i %ez razmiljanja pitao1 ""ako si(" Na trenutak se okrenuo prema meni i neto promrmljao, ali meni su misli %ile zaokupljene slikom pa se nie!a nisam mo!ao sjetiti, i tako sam propustio priliku za raz!ovor. )a stvar %ude !ora, nisam znao to %ih pa sam se opet okrenuo onoj dvoji&i mladi#a. "ad smo se po!ledali oi u oi, jo su se vie na&erili. ,krenuo sam se na dru!u stranu. Na stol je pao kralj. "artai su psovali jedni dru!ima7 neki su se veselili, neki *alostili. Poela je nova partija7 karte i veselje promijenili su mjesto. +e li u onim novinama slika( ,djednom sam se nee!a sjetio1

")*emile" viknuo sam,"daj ovamo jedan aj2" .ako sam, eto, naao neto ime #u se zavarati da %arem nakratko za%oravim ono to me mui, ali ni to nije du!o potrajalo1 misli su mi se opet motale oko novina u koje su mladi#i !ledali smiju#i se. "ad sam se ponovno okrenuo i po!ledao, novine su %ili pru*ili )*emilu, a on je !ledao u mjesto koje su mu pokazali. Vidjevi kako !a uznemiren !ledam, )*emil se i sam smeo, i odjednom se prijekornim !lasom o%ratio mladi#ima1 ""lipani2" =h, sad je %ilo !otovo2 Vie se nisam mo!ao pretvarati da nita nisam primijetio. ,davna sam tre%ao ustati i oti#i. /ladi#i se smiju !rohotom. "'to je %ilo, )*emile(" pitao sam. "'to ima u tim novinama(" "Nita2" od!ovorio je. "Neto udno." Vie nisam mo!ao svladati znati*elju. Nastojao sam se suzdr*ati, ali nije ilo. iao sam sa stoli&e kao zaaran, proao kraj mladi#a koji su zamuknuli i tekim kora&ima priao )*emilu. ")aj mi te novine2" Pokuao ih je sakriti. > "<udno2" rekao je pokunjen. "+e li mo!u#e da postoji takvo to( Postoji li to doista(" ,krenuo se mladi#ima, ponovno rekao ""lipani2" i na kraju mi napokon pru*io novine. Gotovo da sam mu ih istr!nuo iz ruku. 0airio sam ih1 sr&e mi je iskakalo iz !rudi. Gledam u mjesto koje mi je pokazao, ponestaje mi daha, ali ne, nema nikakve slike. "Gdje je(" ".u" od!ovori i dotakne vrkom prsta, !ledaju#i pa*ljivo. /jesto koje mi je pokazao itao sam !utaju#i1 "utak iz prolosti... tare uskudarske1 rizni&e... Pjesnik +ahja "emal i -skudar... $spod to!a podnaslovi1 )*amija Grka /ehmed-pae.., )*amija 6hmedija i njezina esma... 'emsi-paina d*amija i njezina knji*ni&a... 6 onda )*emilov prst oklijevaju#i kliznu prema dolje i u!ledam jo jedan naslov1 -skudarska ku#a patuljaka2 "rv mi je iknula u li&e. - jednom dahu proitao sam ovo1 Pokraj

sve!a na%rojano!a, na -skudaru se nekada davno nalazila i ku#a patuljaka. .oj ku#i koja nije %ila sa!raena za o%ine ljude ne!o za patuljke, %a nita nije nedostajalo. /eutim, dimenzije so%a, vrata, prozora i stepenita %ile su prila!oene patulj&ima, tako da je ovjek normalne visine u nju mo!ao u#i samo presami-#en. Prema istra*ivanjima nae! povjesniara umjetnosti pro4. dr. uhejla =nvera, tu je ku#u dala iz!raditi sultanija 5andan, *ena sultana /ehmeda $$ i majka sultana 6hmeda $, koja je veoma voljela patuljke. Njezina velika sklonost prema patulj&ima zauzima va*no mjesto u povijesti harema. ultanija 5andan za*eljela je da njezini dra*esni maleni prijatelji nakon njezine smrti *ive u sretnu zajednitvu, neuznemiravani od okoline, pa je majstoru 0amazanu, !lavnom sarajskom stolaru, zadan pose%an zadatak. $zvori kazuju da je prema ljepoti drvenarije ta ku#a %ila pravo remek-djelo. 6li %udu#i daje ne spominje =vlija <ele%ija koji je tih !odina prolazio -skudarom, moramo dodati da ne mo*emo pouzdano znati je li ta neo%ina i zanimljiva !raevina ikada doista postojala. 6ko jest, vjerojatno je nestala u !lasovitom po*aru iz 1?@A. !odine koji je -skudar pretvorio u prah i pepeo. 1B 9io sam izvan se%e. No!e mi se tresu, niz leda mi se &ijedi znoj. "/a pusti to, 0ed*epe2" rekao je )*emil."Ne#e se valjda uzrujavati z%o! ovakvih !adova(" ilno sam *elio jo jednom proitati taj tekst, ali nisam imao sna!e. Nemam zraka. Novine su mi kliznule iz ruku i pale na pod. " jedi, hajde" !ovori mi )*emil, "pa #e do#i k se%i. -vrijedio si se, ra*alostio si se." Pa se jo jednom okrene mladi#ima i ponovi ""lipani2" $ ja sam ih po!ledao, no!e su mi se tresle. Vidio sam kako me promatraju s %estidnom radoznalo#u. ")a" rekoh, "ra*alostio sam se." /alo sam zautio, doao k se%i, a zatim opet skupio svu sna!u i pro!ovorio1 "Nije meni *ao to sam patuljak" rekao sam."0astu*ilo me to su ljudi toliko zli da se mo!u ru!ati pedesetpeto!odinjem patuljku1 to je ono to me rastu*ilo." Nastala je tiina. <uli su nas vjerojatno i kartai. Po!ledao sam se s

Nevzatom1 je li shvatio to se do!odilo( /ladi#i !ledaju preda se7 valjda su se %arem malo postidjeli. Vrti mi se u !lavi, televizor zavija. ""lipani" rekao je )*emil se%i u %radu. " tani, 0ed*epe2" rekao je zatim. ""amo #e(" Nisam od!ovorio. "renuo sam sitnim kora&ima, posr#u#i7 %listava kavanska svjetla ostala su iza mene. ,pet sam vani, u svje*oj, tamnoj no#i. <ini mi se da ne#u mo#i hodati7 stisnuo sam zu%e i jo nekoliko puta zakoraknuo, pa sjeo na jedan od stupi&a na pristanita. )u%oko sam udahnuo isti zrak, sr&e mi je jo uvijek %rzo udaralo. "amo sad( 9listaju svjetla terasa i restorana u daljini7 na sta%la su povjeali razno%ojne *arulje, pod njima su ljudi1 raz!ovaraju, jedu1 o, moj 9o*e2 ,tvorila su se kavanska vrata i zauh )*emilov !las1 "0ed*epe, 0ed*epe2 Gdje si(" 'utio sam. Nije me vidio pa je uao. /no!o kasnije, kad sam uo %rujanje motorno!a vlaka za 6nkaru, ustao sam. ad je, znai, devet i deset7 ovako sam mislio1 nisu li sve ii to samo rijei, samo o%lak !lasova koji nestane tek to se razle!ao, nije li tako( /alo sam se primirio, ali ku#i se ne *elim vratiti, a nema nita dru!o to %ih mo!ao uiniti1 idem u kino2 3noj se ohladio, sr&e mi se smirilo, sad sam %olje. )u%oko sam udahnuo i krenuo. =to, kavana je ostala iza mene, za%oravili su, nema sumnje, i mene i rijei7 televizor mumlja, mladi#i - ukoliko ih )*emil nije potjerao sad tra*e neko!a dru!o! s kim #e z%ijati ale7 opet sam na !lavnoj uli&i, !u*va je, odveerali su pa sad etaju da im se - prije ne!o to ponovno sjednu pred televizore ili na ljetne terase - veera sle!ne. +edu sladoled, raz!ovaraju, pozdravljaju se, *ene i njihovi mu*evi koji su se predveer vratili iz $stan%ula, i dje&a koja uvijek neto jedu7 u!ledaju se, prepoznaju, pozdrave... Proao sam pokraj restorana, $smaila nema. 9it #e da je prodao listi#e pa je sad krenuo onom uz%rdi&om prema ku#i. "ad %ih, umjesto u kino, otiao k njemu, raz!ovarali %ismo. 6li to su uvijek iste prie. ve je vie ljudi na uli&i. 6utomo%ili koji zastaju pokraj sladole-dara

i skupine od troje-etvero ljudi z!uranih jedni uz dru!e zaustavljaju promet. "ravata mi je na mjestu, i jakna do%ro stoji, ali ne mo!u izdr*ati ovoliku !u*vu1 skrenem u pokrajnje uli&e. Po uzanim uli&ama o%asjanima plavim svjetlom s televizijskih ekrana, meu parkiranim automo%ilima, dje&a i!raju skrivaa. "ad sam %io mali, uvijek sam mislio kako %ih ja tu i!ru mo!ao jako do%ro i!rati, ali, za razliku od $smaila, nikada nisam smo!ao hra%rosti da se pomijeam s dru!om dje&om. 6 da sam se mo!ao i!rati, nitko se ne %i skrivao %olje od mene1 zavukao %ih se, naprimjer, u ruevine evo ovo!a hana za koji je majka !ovorila da u njemu *ivi "u!a, ili, naprimjer, u selu1 skrio %ih se u staju i uop#e ne %ih iziao pa da vidimo kome #ete se onda ru!ati7 ali majka %i me tra*ila, !dje ti je %rat, pitala %i $smaila, a on %i mr&nuo i rekao odakle da ja znam, a ja %ih ih sluao pa %ih rekao1 mama, ja #u *ivjeti sam i nikad se nikome ne#u pokazati, a ona %i zaplakala, jedino %i ona na to tako !orko zaplakala da %ih odmah rekao1 do%ro, do%ro, evo me, izlazim, !le, tu sam, ne skrivam se vie, a ona %i rekla1 zato se skriva, sine, i ja %ih pomislio kako je mo*da u pravu1 ta to je to to %i se tre%alo tajiti i skrivati( $ onda %ih sve to za%oravio. )ok sam *urno prelazio !lavnu uli&u, u!ledah jo neko!a1 !ospo1A din itki, sad ve# odrastao i o*enjen, a kraj nje!a *ena mu, pa i dijete visoko kao ja. Prepoznao me je, osmjehnuo se i zastao. "3dravo, 0ed*ep-e4endija, kako si(" upita. -vijek ekam da mi se dru!i o%rate, ja ne zapoinjem raz!ovor. "3dravo, !ospodine itki" od!ovorih, "do%ro sam, hvala." 0ukovao sam se. njim7 sa *enom ne. )ijete me odmjerava sa strahom i zanimanjem. ")ra!a, 0ed*ep-e4endija je jedan od prvih stanovnika )*ennethisara." Cena kimnu smjekaju#i se. 9ilo mi je dra!o7 ponosan sam to sam ovdje starosjedila&. "+e li %aka do%ro(" "=h" od!ovorih, "Gospoda se uvijek na neto *ali." ""oliko je !odina prolo2" nastavi. " to je s Darukom(" " utra dolaze" rekoh. ,krenuo se *eni i poeo joj o%janjavati da su Daruk i on prijatelji iz djetinjstva. 3atim smo se razili1 nismo se rukovali, samo smo

kimnuli jedni dru!ima. ad *eni pripovijeda o djetinjstvu, i o meni, i kako sam ih vodio na izvor i uio ih kako se pe&a &ipal, a na kraju dijete pita1 .ata, zato je taj ovjek tako malen( +er !a je mama rodila neudana, od!ovarao %ih ja nekada na to pitanje. itki se o*enio. $ !ospodin Daruk se o*enio, ali nije imao djeteta, a mojoj se maj&i do!odilo upravo suprotno pa nas je zato Gospoda i poslala na selo. 6 dok nas je, prije ne!o to nas je potjerala, zlostavljala i rijeima i, po!otovo, tapom, majka je zapoma!ala1 nemojte, Gospodo, nemojte, ta to su dje&a kriva( Ponekad mi se ini da sam i ja uo te rijei, da se sje#am to!a strano! dana... -ao sam u uli&u u kojoj je kino, i uo !laz%u koju putaju prije 4ilma. )o%ro je osvijetljeno. Po!ledao sam 4oto!ra4ije1 Naimo se u raju. .o je stari 4ilm1 na jednoj 4oto!ra4iji za!rljeni 5ulija "oji!it i =diz 5un, na dru!oj je =diz u zatvoru, pa onda 5ulija pjeva, ali dok ne vidite 4ilm, ne mo*ete znati kojim redom tre%a poslo*iti te prizore. /o*da zato te 4oto!ra4ije i povjeaju vani, da se ljudi zainteresiraju. ,tiao sam do altera1 jednu, molim. ,tkinuo je kartu i pru*io je1 hvala lijepa. "+e li 4ilm do%ar(" dodao sam. Nije !a po!ledao, ka*e. Ponekad mi tako odjednom dode *elja da poraz!ovaram. ,tiao sam i sjeo na svoje mjesto. /alo kasnije 4ilm je poeo. Prvo su se upoznali7 djevojka je pjevai&a i on joj se ne svia, ali jedno! dana kad je on spasi od nekih tamo, uvia da joj se svia i da !a voli, ali sad joj opet ota& ne da da se za nje!a uda. Poslije mladi# zavri u zatvoru. Pa je poela stanka, ali ja nisam ustao niti sam htio pomijeati se s dru!im !ledateljima. Poslije se 4ilm nastavio, djevojka se udala za vlasnika restorana, ali nemaju dje&e, a i ne ine nita da %i ih imali. "ad joj je mu* otiao za onom rospijom, a =diz po%je!ao iz zatvora, sastali su se u nekoj ku#i nadomak %osporsko! mosta i tu je 5ulija "oji!it otpjevala jednu pjesmu. luaju#i tu pjesmu, %ilo mi je malko udno. Na kraju, %a kad ju je htio oslo%oditi zlo! mu*a, uviaju da je nje!a ionako snalo to je zaslu*io i sad je jasno da se mo!u vjenati. ,ta& !leda za njima sretan, a oni hodaju nekim putem dr*e#i se za ruke, idu, idu, i sve su manji i kraj.

-palila su se svjetla, izlazimo, i svi raz!ovaraju o 4ilmu ap#u#i. $ ja %ih volio s nekim poraz!ovarati o 4ilmu. +edanaest i deset je, Gospoda me si!urno eka, ali meni se jo uvijek ne vra#a ku#i. "renuo sam prema uzvii&i na pla*i. /o*da je ljekarnik "emal de*uran, mo*da mu se jo nije pridrijemalo. /alo #u !a uznemiriti, raz!ovarat #emo, ja #u pripovijedati, a on #e me sluati zamiljen, promatraju#i mladi#e koji se utrkuju automo%ilima pa se okupljaju u svjetlu %i4ea preko puta. -!ledavi svjetlo u ljekarni, o%radovao sam se1 jo nije le!ao, znai. ,tvorio sam vrata, zvon&e je pozvonilo. ,, 9o*e21 nije !ospodin "emal, ne!o nje!ova *ena. "3dravo" rekoh, i malo zastadoh. ".re%ao %ih jedan aspirin." ""utiju ili ta%letu(" upita. ")vije ta%lete. 9oli me !lava. 6 malo mi je i teko... Gospodin "emal..." poeo sam, ali, ma kakvi, ne slua me ona. -zela je kare, odrezala aspirin i pru*ila mi !a. "+e li !ospodin "emal jutros iao u ri%u(" pitao sam pru*aju#i nov&e. ""emal !ore spava." Po!ledao sam na trenutak u strop. ,ndje !ore, pola metra iznad stropa, spava. "ad %i se pro%udio, ispriao %ih mu, mo*da %i rekao rije-dvije o pokvarenim mladi#ima, a mo*da nita ne %i rekao, samo %i zamiljen !ledao van, !ovorio %ih, raz!ovarali %ismo. Pokupio sam kusur koji je ispustila malena %ijela ruka nje!ove *ene. Poslije se odmah zadu%ila u neto na tez!i1 %it #e da je ilustrirani lju%avni roman. :ijepe li *ene2 0ekao sam laku no# i %ez oklijevanja iziao, zvon&e je opet &iknulo. -li&e su opustjele, dje&a to su i!rala skrivaa otila su ku#i. Vra#am se ku#i, nema mi dru!e. Nakon to sam privukao dvorina vrata, u Gospoinim *aluzinama u!ledao sam svjetlo1 ne mo*e zaspati prije ne!o to ja le!nem. -ao sam kroz kuhinjska vrata, zakljuao ih, malo se motao po kuhinji, a dok sam se polako penjao stepeni&ama, neto mi je palo na pamet1 je li i ku#a na -skudaru imala stepenite( - kojim li je novinama %io taj tekst, pa da sutra odem kod %akala i kupim ih, ima li ti )ra!oman, pitat #u, tre%a naem !ospodinu Daruku, on je povjesniar pa !a zanima "utak iz prolosti... ti!ao sam do !ore, uao u njezinu so%u, le*i u krevetu.

" ti!ao sam, Gospoo" rekoh. "64erim2" od!ovori."Na kraju si ipak naao put do ku#e." "'to #ete, 4ilm je du!o trajao." "+esi li sva vrata do%ro zakljuao(" "+esam" od!ovorih. ".re%a li vam to( +a odoh na spavanje. Pa da me kasnije ne %udite." " utra dolaze, zar ne(" ")olaze" rekoh. "Namjestio sam im krevete, priredio so%e." "Dino" od!ovori. ")o%ro zatvori moja vrata." 3atvorio sam ih i iziao. ,dmah #u le#i i zaspati. ilazim stepenitem. A. <ujem kako se sputa stepeni&ama, jednu po jednu. 'to li radi po uli&ama u ova do%a... Ne misli, Datma, z!adit #e ti se. 6li opet, zanima me. +e li do%ro pozatvarao vrata, podmukli patuljak( "ao da je nje!a %ri!a2 ,dmah #e le#i u svoj %rlo! i hrkati do zore, nek8 se zna da je slu*insko!a roda. amo se ti prepusti svome spokojnom i %ez%ri*nom slu*inakom snu, spavaj, slu!o patuljasti, a no# prepusti meni. +a ne mo!u spavati. ve se nadam kako #u zaspati i za%oraviti, ali snu ni tra!a1 samo !a ekam, i to !a du*e ekam, sve mi je jasnije da !a uzalud ekam, ali - nema mi dru!e. .a tvoja muka sa snom, to je pitanje kemije, !ovorio %i elahat-tin7 kao i sve ostalo, i san je o%janjiva stvar1 kao to su otkrili da je 4ormula vode 5A,, jednom #e, vidjet #e, na#i i 4ormulu sna. +asno, ne#e do to! otkri#a do#i ova naa mrtva puhala, ne!o, na*alost, i opet =uropljani, i tad vie nitko ne#e morati odijevati ove nakaradne spava#i&e i zavlaiti se medu nepotre%ne arave i one tvoje %esmislene i smijene &vjetne jor!ane pa !u%iti vrijeme ekaju#i do jutra kako %i sa se%e stresao umor prethodno!a dana. Ne!o, svake #emo veeri u au vode kapnuti po tri kaplji&e iz kakve malene %oi&e, i to #e %iti dovoljno da se osje#amo svje*i i jedri, kao da smo se ujutro pro%udili nakon &jelono#na, neprekinuta sna. 6 to #emo tad sve mo#i uiniti tijekom onih sati koje smo !u%ili na spavanje, mo*e li zamisliti, Datma, mo*e li zamisliti sve te sate %ez sna(2 Nema potre%e da zamiljam, elahattine, znam ja to me eka1 .E& !ledat #u u strop iekuju#i kakvu misao koja #e me zanijeti, !ledat #u u strop i ekati, ali san opet ne#e do#i. )a sam mo!la piti rakiju i

vino, mo*da %ih i ja zaspala kao i ti, ali - ja ionako ne *elim taj ru*ni san. .i %i pio po dvije %o&e1 pijem da rastjeram umor od en&iklopedije, i da mi se um raz%istri, a ne iz u*itka. Poslije %i spavao razjapljenih usta, hru#i, a ja ne %ih mo!la prevladati !aenje od rakijsko! smrada koji se dizao iz tih usta - to! mrano! %unara u kojemu se pare *a%e i korpioni - ne %ih izdr*ala pa %ih %je*ala. 5ladna *eno, jadna *eno, hladnija od leda, %ezduni&e2 )a popije %arem jednu au, mo*da %i shvatila2 )aj, popij, Datma, izvoli, !le, nareujem ti, zar ne misli da si du*na pokoravati se mu*u( /isli, misli, jer su te tako nauili1 e, ako je tako, ja ti nareujem2 Popij, neka !rijeh ide na moju duu, hajde pij, Datma, za do%ro svo!a uma, !le, mu* to od te%e zahtijeva, hajde, preklinjem te - za 9o!a milo!a, ova #e me *ena unititi2 - dosta mi je samo#e, preklinjem te, Datma, hajde %arem jednu au, pa zar se ti to meni usuuje protiviti(2 Ne, ne, ja se ne dam o%manuti tom la*i2 Nikada nisam pila. amo jednom. $z znati*elje. Niko!a nije %ilo kraj mene. Na vrhu jezika okus limuna, soli i otrova. 6 onda sam se prepala, pokajala i odmah isprala usta, nekoliko puta isprala au te pa*ljivo priekala da vidim ho#e li mi se vrtjeti u !lavi i sjela da se ne %ih sruila na pod7 %ilo me je strah1 dra!i 9o*e, nije valjda da #u i ja %iti pijani&a kao on2 6li nita se nije do!odilo. "asnije sam shvatila1 ejtan sa mnom ne mo*e imati posla. Gledam u strop. +o ne mo!u zaspati7 hajde da %arem malo ustanem. ,tila sam, pola!ano raskrilila *aluzine, ne moram se %ojati1 ni komari ne idu na mene. /alko sam !urnula prozorska krila, vjetar se smirio7 mirna no#1 smokvino li#e miruje. Po!ledam, 0e-d*epovo svjetlo je u!aeno1 si!urno je odmah zaspao, ta nema taj patuljak o emu misliti, on odmah zaspi. "uhanje, malo mo!a ru%lja i kupovina, to su sve nje!ove %ri!e, a na kraju se i to svede na trule %reskve, i to nakon to se satima vue po uli&ama. Ne mo!u vidjeti more, ali mislim o tome odakle dokle se pru*a, i kako mu i ne mo*emo vidjeti kraja1 veliki, veliki svijet2 "ad nema onih %unih motora i ama&a u kojima sjede !oli !ol&ati, volim !a, lijepo mirie. <ujem i &vrka. - tjedan dana preao je put ne du*i ..

od jedno! koraka. 6 ja nisam ni toliko. Nekada sam vjerovala da je svijet lijepo mjesto, %ila sam nerazumna, dijete. Privukla sam kapke i spustila rezu1 neka svijet ostane ondje, vani. Polako sam sjela na stoli&u, !ledam to je na stolu. tvari u tiini. )opola pun vr7 voda u njemu miruje. "ad %udem htjela piti, di!nut #u stakleni poklopa&, podi#i vr, napuniti au, !ledati i sluati kako se voda prelijeva1 staklo #e zazvoniti, voda za!r!oljiti, a hladni zrak iz vra zai!rati1 dru!aije je pa #e me za%aviti, malo #u se zavarati, ali ne, ne#u piti. Ne jo. tvari kojima dijelimo vrijeme moraju se mudro troiti. Gledam etku za kosu i vlasi koje su se u nju zapetljale. -zmem je, pa je ponem istiti. /oje tanke, jadne, devedeseto!odinje vlasi. ,padaju, jedna po jedna. Vrijeme, promrmljam, to to se naziva vrijeme, to se osipa. 3astala sam, etku spustila na poleinu1 le!la je kao prevrnut *ohar, prepala me. "ad %ih sve tako ostavila, i kad nas nitko ne %i taknuo tisu#u !odina, sve %i tisu#u !odina stajalo tako kako jest. Na stolu kljuevi, vr, stvari... "ako udno1 sve stoji na mjestu, ne mie se. .ad %i i moje misli zastale, %lijede i %ezmirisne poput komada leda, zastale %i i ostale takve. 6li sutra #e oni do#i, i ja #u misliti. 3dravo, zdravo, kako si, a ti, kako si ti, polju%it #e mi ruku, %ili nam *ivi i zdravi, 9ako, kako ste, kako ste, 9ako( 6 ja #u ih pa*ljivo !ledati. Nemojte !ovoriti u!las, hajde, ti, ti prii %li*e da te vidim. "azuj, da ujem, to ima nova kod te%e( Pitat #u samo reda radi, i posluati rije-dvije iz!ovorene preko volje1 sve je to zavaravanje. =h, toliko, znai, nemate nita dru!o re#i, ne *elite raz!ovarati sa svojom %akom, zar ne( 3!ledat #e se, raz!ovarati meu so%om, smjekati se - sve #e mi %iti jasno. Na kraju #e poeti !lasno !ovoriti. .ie, tie, ne mora !alamiti, ui me - nek8 /u je hvala2 - jo uvijek do%ro slu*e. ,prostite, 9ako, dru!a %aka, mamina mama, ne uje do%ro, pa zato. )o%ro, ali ja nisam ta dru!a %aka, ja sam vam oeva majka. ,prostite, oprostite2 )o%ro, hajde, re&ite jo to!od, priajte mi o jo neemu. , emu(2 Pa eto o toj dru!oj %aki, naprimjer, o njoj mi pripovijedajte, kako je ona, to radi( ,djednom #e se z%uniti i zautjeti1 doista, to li radi ta dru!a %aka( Ne znaju oni ni sluati ni !ledati, ali neka, hajde da svejedno pitam - makar mi je sad ve# jasno da njihove rijei mo!u

t o%jesiti maku o rep - hajde da pitam, pomislim, a onda uviam da su me oni ve# za%oravili1 ne !ledaju oni mene, ne!o odmjeravaju moju so%u, ne zanimaju ih moja pitanja, misle o se%i, a ja sam opet sama, posve sama... $spru*ila sam se i s tanjura uzela jednu kajsiju, jedem i ekam. Ne, nikakve koristi. ,vdje sam, medu stvarima, a ne medu mislima. Gledam to je na stolu. Pet minuta do pono#i. Pokraj sata kolonjska vodi&a, kraj nje novine, kraj njih marami&a. $ tako stoje. Promatram ih1 po!led mi putuje po njima i !ladi ih, ali ve# su me na toliko to!a podsjetile da vie nije ostalo nita to %i mo!le prizvati. amo o%ina %oi&a kolonjske vodi&e, novine, marami&a, klju i sat1 tik-tak, tik-tak, a nitko, ak ni elahattin, ne zna to je vrijeme. <asak, pa za njim jo jedan, pa jo jedan7 plaha i nemirna moja misli, ne daj da te zaustavi koji od ovih trenutaka, poskoi, izii, idemo van, hajde, iziimo iz ovo!a vremena i ove so%e. Pojela sam jo jednu kajsiju, ali - jo uvijek sam tu. "ad mi se to do!odi, kao da jo pa*ljivije promatram stvari oko se%e, i uvijek se pokuavam zavarati i zastraiti istom milju1 kad ne %i %ilo ni mene ni iko!a dru!o!, stvari %i zauvijek ostale na istome mjestu, i tada nitko ne %i mislio i pitao se to je *ivot, %a nitko2 Ne, nisam se uspjela zavarati. -stala sam sa stoli&e, otila u zahod, oprala se i poistila, i vratila se ostavivi ondje pauka koji visi u kutu. ,krenula sam du!me pa se stropna svjetiljka u!asila, !ori jo samo ona pokraj uz!lavlja, idem u krevet. Vru#e je, ali ne mo!u %ez jor!ana, to #u1 to je neto to se mo*e za!rliti, pod to se mo!u zavu#i, skriti se. pustila sam !lavu na jastuk, ekam i znam da san ne#e odmah do#i. 9lijedo svjetlo lampe udara u strop7 sluam &vrka. Vru#e ljetne no#i2 6li - kao da su nekada ljeta %ila jo toplija. Pili %ismo limunadu, i er%e. 6li ne na uli&i, od onih ljudi s %ijelim pre!aama7 majka %i !ovorila1 kod ku#e #emo napraviti, Datma, isto i 4ino, pa #emo piti7 vra#amo se iz arije, u du#anima nita novo. Naveer ekamo o&a1 do#i #e pa #e priati, a mi #emo sluati7 mirie na duhan i zakaljava se. 6 jednom je rekao1 Datma, ima jedan doktor koji %i te *enio. Nita ja ne od!ovaram. $ma, ka*e, jedan doktor, ja utim, a ni ota&

ne nastavlja, ali sljede#e!a je dana ponovio, a ja imam esnaest !odina -N6 i majka ka*e1 !le, Datma, doktor je, a ja mislim1 kako udno, !dje li me je vidio( -plaila sam se, nita nisam pitala, ne!o sam mislila1 doktor. :u%anja( "asnije !a je ota& jo jednom spomenuo i dodao1 pred njim je sjajna %udu#nost, Datma, raspitao sam se na nekoliko strana, vrijedan je i mo*da malko astohlepan, ali je poten i pametan ovjek, ka*u1 do%ro razmisli. 'utjela sam. 6 %ilo je jako vru#e, pili smo er%e7 ah, kao da sam ja neto znala. Na kraju sam rekla do%ro, a ota& me uzeo preda se1 k#eri, naputa oinski dom, pa nek8 ti je uvijek na pameti sljede#e. 0ekao je kako se mukar&e ne tre%a previe zapitkivati, znati*elja nije za ljude ne!o za make7 do%ro, tata, to ionako ve# znam7 ali da ti ja svejedno jo jednom ponovim, k#eri, i nemoj ruke tako dr*ati, i - !le je2 - pa ne !rizi nokte, koliko ti je !odina7 do%ro, tata. Ne#u pitati, ne#e pitati, nisam pitala. Nisam pitala. Prole su etiri !odine, a mi jo uvijek nismo imali djeteta, z%o! istan%ulsko! zraka, !ovorili su, a i ja sam kasnije shvatila7 jedne veeri nije otiao u svoju ordina&iju, ne!o je odmah doao k meni elahattin, i rekao1 vie ne#emo *ivjeti u $stan%ulu, Datma2 Nisam pitala zato, ali on je o%janjavao, mau#i i rukama i no!ama kao neuravnote*eno dijete1 vie ne#emo *ivjeti u $stan%ulu, Datma, danas me pozvao .alat-paa i ovako mi je rekao1 doktore elahattine, ti vie ne#e *ivjeti u $stan%ulu, i ne#e se vie %aviti politikom2 .ako mi je rekao podla&, i dodao1 ne, nema odstupanja, reeno - uinjeno, !ovori za mene da se junaim, pretpostavljam da ne *eli da te skupa s ostalima prvim %rodom poaljem u sinopskuA tamni&u7 to #emo, previe si se nama %avio, nale!ao si na stranku pa ne puta, ali - ini se da si pametan, pa %udi razuman, o*enjen si, ujem, doktor si, lijepo zanimanje, u %ilo kojem kutku svijeta mo*e do%ro zaraivati i 4ino *ivjeti, a kakav ti je 4ran&uski, dra!i( Proklet %io da%o!da2 hva#a li, Datma, ti unitaristiF sad ve# prelaze sve !rani&e, ne znaju oni ni to je slo%oda ni to je nezavisnost, po emu se uop#e razlikuju od 6%dulhamida(2 )o%ro, .alat-e4endija, ali ako posluam tvoj savjet pa skupim svoje prnje i nestanem,

nemoj misliti da sam to uinio z%o! straha od sinopske tamni&e1 ne, to nikako2 Ne %ojim se ja tamnikih zidina, ne!o sam svjestan da #u vam od!ovor koji ste zaslu*ili mo#i poslati jedino iz Pariza1 zato idemo u Pariz, Datma, prodaj koji od svo!a prstenja i %rilijanata2 Ne#e( )o%ro, ako ne#e, i meni je ostalo neto od oevine7 ako ne u =uropu, idemo u olun, zato %ismo naputali domovinu, mo*emo i u )amask7 !le, doktor 0iza je otiao u 6leksandriju i pie kako ondje jako do%ro zarauje, !dje su mi pisma, ne mo!u ih na#i, a koliko sam puta rekao da mi ne prevr#ete po stolu, o, moj 9o*e, mo!li %ismo i u 9erlin, a Ceneva, jesi li ikada ula za Cenevu7 ovi su postali !ori od 6%dulhamida, hajde, nemoj me tako z%unjeno !ledati, ne!o trpaj stvari u ku4ere i sanduke, demokratova *ena mora %iti vrsta, nije li tako, ta nema tu nie!a e!a %i se tre%ala %ojati. 'utjela sam, nisam rekla ak ni "valjda zna to radi" a elahattin je i dalje priao i o%janjavao kako #e ovaj put on njima iz Pariza uiniti ono to su oni uinili 6%dulhamidu, i kako #emo se, kad doe taj dan, iz Pariza vlakom vratiti kao po%jedni&i2 Ne, ne Pariz, rekao je kasnije, idemo u )amask, pa u $zmir, a naveer je rekao da pristaje i na .ra%zon7 moramo prodati sve to imamo, Datma, jesi li spremna na *rtvu i odanost( vu svoju sna!u i volju namjeravam ulo*iti u %or%u, zato te pitam, samo ne spominji nita pred slu!ama i slukinjama, Datma, i zidovi imaju ui7 a ti, .alate4endija, kao da je meni tre%alo da mi ti neto nareuje1 ja ionako ne %ih ostao u ovom prokletom kupleraju zvanom $stan%ul, ali, Datma, kamo #emo, kamo da poemo, re&i i ti neto za%o!a2 'utjela sam i mislila1 ovaj je dijete. )a, ejtan jedino dijete mo*e ovako o%manuti, shvatila sam, udala sam se za dijete kojemu su i tri knji!e dovoljne da !a svrate s pravo!a puta. .e sam no#i oko pono#i izila iz so%e, %ilo je vru#e, da neto popijem, rekoh, a onda sam u nje!ovoj so%i u!ledala svjetlo, pola onamo i polako odkrinula vrata1 elahattin je laktove naslonio na stol, !lavu je dr*ao meu dlanovima i plakao7 %lijeda je lampa ru*nim svjetlom o%asjavala nje!ovo uplakano li&e. 6 lu%anja koju nikada nije mi&ao sa stola !ledala je u nje!a, odraslo!a ovjeka koji je plakao. .iho sam privukla vrata, otila u kuhinju i popila au vode, i mislila1 dijete. ,vaj je, znai, dijete.

Pola!ano sam ustala iz kreveta i sjela za stol, !ledam vr. "ako li ta voda u njemu samo mo*e tako mirno stajati( "ao da sam se tome ak i zaudila, kao da je vr s vodom neto emu se tre%a uditi. +ednom sam jednu pelu zaro%ila poklopivi je aom. "ad %i mi %ilo dosadno, ustala %ih iz kreveta pa %ih je promatrala1 kru*ila je po ai dva dana i dvije no#i dok nije uvidjela da joj nema dru!e osim da se zaustavi na jednome mjestu i miruje ekaju#i, ne znaju#i to eka. .ad mi je dojadila i postala mi odvratna, pa sam otvorila *aluzine i podi!la au, neka po%je!ne, rekoh, ali %ijedno stvorenje nije poletjelo2 Pozvala sam 0ed*epa i naredila mu da je z!njei. ,tkinuo je komad novina, pa*ljivo je podi!ao i iz%a&io kroz prozor. Nije je mo!ao u%iti. $ on je kao oni. Nalila sam vodu u au1 pijem, pijem, popila. 'to sad( -stala sam, le!la u krevet na %ok, spustila !lavu na jastuk i pomislila na vrijeme kad je dao sa!raditi ovu ku#u. elahattin %i me uzeo za ruku pa %i me vodio po njoj1 ovo #e %iti moja ordina&ija, ovo %la!ovaoni&a, a ovdje kuhinja u europskom stilu7 za svako dijete pravim pose%nu so%u jer svakome tre%a pru*iti mo!u#nost da se zatvori u svoju so%u i razvija vlastitu oso%nost7 da, Datma, *elim imati troje dje&e7 kao to vidi, na prozore ne#u staviti reetke, nije ovo kavez, zar ne, niti su *ene pti&e7 nismo mi *ivotinje, svi smo slo%odni, ako *eli mo*e me ostaviti i oti#i, a mi #emo, kao i oni, prozore zatvarati *aluzinama, a ono ondje - ma kakav &rni doksat, Datma, to se zove %alkon, prostor koji se otvara u slo%odu, i kakav lijep po!led, zar ne, $stan%ul je ondje ne!dje, tamo pod onim dalekim o%la&ima, Datma, pedeset kilometara, do%ro je da smo iz vlaka sili u Ge%ze, vrijeme #e %rzo pro#i, ionako ne mislim da #e se oni s ovom nepametnom vladom uspjeti du!o odr*ati, mo*da #e unitaristi pasti i prije ne!o to ku#a %ude !otova pa #emo se odmah vratiti u $stan%ul, Datma... "asnije je ku#a dovrena i rodio se moj )o!an7 ponovno je iz%io rat, ali unitaristika nepametna vlada nije pala, a elahattin je meni !ovorio1 poi, Datma, malo u $stan%ul, .alat nije za%ranio te%i ne!o meni, zato ne ide, vidjet #e majku, o&a #e vidjeti, posjetit #e 'ukru-paine k#eri, i#i u kupovinu, ponijet #e svoje nove haljine pa #e ih odijevati, nek8 ti %arem majka vidi to si sve stvorila !aze#i

ovdje od jutra do mraka pedalu iva#e maine i zamaraju#i no#ima svoje lijepe oi pletivom, !ovorio je, Datma, zato ne poe( 6li ja sam !ovorila1 ne#u, i#i #emo zajedno, elahattine, kad oni padnu, zajedno #emo, ali nikako nisu padali. 6 onda sam jedno!a dana vidjela u novinama7 elahattinove %i novine dolazile s tri dana zakanjenja, ali nje!a ionako vie nisu zanimale kao nekada, nisu !a ak nimalo zanimale ni vijesti o %or%ama u Palestini, Gali&iji i <anakkaleu, i kako je %ilo dana kad %i ih ak i za veerom za%oravljao makar i nevoljko prelistati, ja sam prva vidjela te novine pa sam ih, doznavi da je unitaristika vlada pala, stavila na nje!ov tanjur poput lijepo!, zrelo! vo#a. "ad je, spustivi se na ruak, di!ao !lavu od svoje en&iklopedije, odmah je vidio i novine i tu vijest, jer su je napisali najkrupnijim slovima. Proitao je i nita nije rekao. +a pak nisam pitala, ali kako sam do veeri nad !lavom sluala nje!ove korake, shvatila sam da &ijelo!a popodneva nije uspio napisati jednu jedinu rije za en&iklopediju. "ad ni za veerom elahattin nije nita spomenuo, ja sam samo ovako rekla1 jesi li vidio, elahattine( Pali su... 6ha, da, jesi vidjela, od!ovorio je, pala je vlada, zar ne, unitaristi su upropastili dr*avu i po%je!li, a i rat smo iz!u%ili. Nije me mo!ao !ledati u oi i utjeli smo. "asnije, ustaju#i od stola - a i dalje me nije mo!ao po!ledati u oi - zate*u#i kao da !ovori B kakvu sramnom !rijehu koji %i *elio za%oraviti ree1 sad #emo se, znai, im se en&iklopedija zavri, vratiti u $stan%ul, jer pokraj nevjerojatno!a uinka koji #e ta en&iklopedija poluiti, ne#e ostati ni trunke od svakodnevnih, sitnih %edasto#a koje oni idioti u $stan%ulu zovu politikom, posao kojim se ja ovdje %avim neusporedivo je va*niji i ve#i, sveto poslanje iji #e se utje&aj nastaviti i stolje#ima kasnije7 ja sad vie nemam pravo taj posao ostaviti nedovrenim7 odmah idem !ore, i popeo se, i jo trideset !odina pisao tu odurnu en&iklopediju, sve dok se nije suko%io sa smr#u, pa i nakon to!a svijaju#i se jo etiri mjese&a u nepodnoljivim %olovima dok mu na usta nije krenula krv i u!uila !a7 a ja sam ti i zahvalna to si je pisao, elahattine, samo sam ti za ovo zahvalna1 na taj sam nain i ja ostala ovdje, u )*ennethisaru, i sauvala se od ono!a !rijeha koji si ti nazivao "$stan%ul %udu#nosti i

6teistika )r*ava" nije li tako, Datma, spasila si se pa sad mirno spavaj... 6li ne mo!u spavati pa sluam vlak kako dolazi izdaleka, zvi*duk, 1 onda - du!o, du!o - motor i topot kotaa. Nekada sam taj zvuk voljela. 0azmiljala %ih kako ne!dje daleko postoje nevine zemlje, prostranstva, ku#e, vrtovi7 %ila sam dijete, lako me je %ilo zavarati. ,tiao je, eto, jo jedan vlak7 ne misli kamo2 +astuk mi se pod o%razom u!rijao, okrenula sam se na dru!u stranu. pustila sam !lavu1 sad mi je pod uhom hladno. 3imske su no#i %ivale hladne, ali se nitko nikome nije privijao. elahattin %i spavao hru#i, a ja %ih - jer mi se !adio vinski smrad koji je %azdio iz one provalije od nje!ovih usta - prelazila u pokrajnju so%i&u pa sjedila u mraku. +ednom sam prela i u dru!u so%u, da zavirim u nje!ove papire, rekoh, da vidim to to pie od jutra do mraka, to je napisao1 napisao je da je ovjekov predak nastao od !orile7 napisao je kako nae vrijeme svjedoi injeni&i da se pitanje postojanja 6llaha, zahvaljuju#i nevjerojatnom napretku znanosti na 3apadu, od%a&uje kao smijeno i %esmisleno7 san kojim u du%okom i ru*nom mraku spava $stok nas ai&u intelektuala&a ne smije sruiti u %eznae, napisao je, ne!o nas, upravo suprotno, mora podariti jo *ivljim radnim oduevljenjem, jer je oito da na zadatak nije samo uzeti znanost odande i prenijeti je ovamo, ne!o smo je prisiljeni iznova otkriti kako %ismo to prije premostili viestoljetnu razliku koja nas dijeli7 privode#i kraju sedmu !odinu ovo!a !randiozno! rada, uviam koliko su mase za!lupljene strahom od 6llaha i - o, moj 9o*e27 pusti to, Datma, ne itaj, ali sam i dalje itala1 mene se, znai, ekalo1 ja sam taj koji je prisiljen !ovoriti B pitanjima koja se u naprednim zemljama smatraju poni*avaju#e smijenima, meni je dopalo %uditi uspavane mase, pisao je, i kad %ih %arem imao prijatelja s kojim %ih sve ovo mo!ao podijeliti, pisao je, ali - jok2 - %a kao to nemam ni jedno!a dru!a, nestale su i sve nade koje sam vezivao s ovom hladnom *enom, pisao je, sam si kao prst, elahattine, pisao je, pisao... 6 na jednom listi#u popisao je zadatke koje tre%a o%aviti sljede#e!a dana1 za kartu seo%e roda i pti&a seli&a po!ledaj PolikoGsko!, zapisao je, na%rojao tri

jednostavna primjera kojima #e naim mrtvim puhalima dokazati da 6llah ne postoji - ali dosta je, Datma, ne, ja ovo vie ne mo!u itati - i %a&ila sam te %o!ohulne papire da su se razletjeli i po%je!la iz te proklete, ledene prostorije i nisam u nju vie ula sve do ono! hladno!, snje*no! dana kad je umro, a on je odmah sljede#e!a jutra shvatio i upitao1 jesi li ti to sino# ulazila u moju so%u dok sam ja spavao, Datma( 6 ja utim. +esi li ti to ulazila u moju so%u i vrljala po mojim papirima, Datma( 'utim. Vrljala si, Datma, i po%rkala ih, 1 neke %a&ila na pod, Datma, ali nije va*no, neka si, smije ih itati i !ledati koliko !od *eli, tovie, itaj ih2 +a utim. <itala si ih, zar ne, a4erim2, do%ro si uinila, to misli o njima( Pa utim, zar ne vidi da utim. 3na da sam to oduvijek *elio, zar ne, samo ti itaj, Datma1 itanje je naj%olje to mo*emo uiniti, itaj i ui, jer toliko je to!a to tre%amo uiniti, zar ne( 'utim. 6ko %ude itala i dola k svijesti, vidjet #e koliko je to!a to %ismo morali uiniti, Datma, *ivot od nas oekuje tako mno!o to!a, ah, koliko to!a2 /a kakvi, jako je malo to!a1 prolo je devedeset !odina i sada znam da je to!a jako malo1 stvari, so%e7 vidim i !ledam7 tamo-amo, pa malo vremena7 kaplji&e to postojano kapaju iz slavine koja se nikada ne zatvara7 u mome tijelu i !lavi sada postaje prolost, a prolost sadanjost, oko trepne, *aluzina se otvori pa zatvori, i tako dan i no#, pa dode novo jutro, ali ja se vie ne dam o%manuti. 6 svejedno ekam. utra #e oni do#i. 3dravo, zdravo2 -zdravlje, 9ako2 Polju%it #e mi ruku, smjekati se1 kako su udne te kosmate !lave to se sputaju do moje ruke2 "ako ste, kako ste, 9ako( 6 to da na to od!ovori netko poput mene( Civim, ekam. Gro%ovi, pokojni&i. Nek8 mi doe sanak. ,krenula sam se u krevetu. Vie ne ujem ni &vrka. $ pela je otila. "oliko li je do jutra( 6 ujutro - na krovu vrane i svrake... rano se %ude. +e li istina da su svrake kradljivi&e( 9iseri kralji&a i prin&eza1 ukrade ih svraka, pa za njom krene potjera. 6 ja mislim1 kako li ta pti&a mo*e letjeti s tolikim teretom( 9aloni, &epelini, i onaj mladi#, o njima je pisao elahattin1 kako je :ind%er!h letio( 6ko %i popio dvije %o&e - jedna ne %i %ila dovoljna - za%oravljao %i da !a ne#u sluati pa %i nakon veere pripovijedao. )anas sam, Datma, pisao o avionima, pti&ama i letenju, a i natukni&u o zraku dovrit #u ovih

dana, sluaj1 zrak, Datma, nije prazan, sastoji se od sitnih esti&a, i jednako kao to ama& koji plovi na vodi istisne vode s o%zirom na svoju te*inu, ali, ne, ja ne razumijem kako lete %aloni i &epelini, ali elahattin se zanio i o%janjavao i do zakljuka - kao i inae - doao !alame#i1 eto, sve tre%a znati, i ovo i sve ostalo, to je ono to nam je potre%no, en&iklopedija, sve prirodne i drutvene znanosti1 kad se sve %ude znalo, 6llah #e umrijeti, a mi #emo - ali ja te vie ne sluam2 Nisam sluala ni ono to %i, popivi i tre#u %o&u, %ijesne#i o%janjavao1 tako je, 6llaha nema, Datma, samo znanost postoji2 -mro je tvoj 6llah, !lupa *eno2 Na kraju, kad mu ne %i ostalo nita dru!o osim zalju%ljenosti i !aenja prema samome se%i, preputao %i se pohoti pa %i se uputio u onu dvorinu stra#aru. Ne misli, Datma. lukinja... Ne misli... $ dva %o!alja2 /isli o neemu dru!om2 :ijepo jutro, stari vo#nja&i, koije... ,h, da mi je zaspati2 "ad mi se ruka prote!ne kao oprezna maka, svjetiljka se u!asi. .iha tama2 6li kroz *aluzine nadire %lijeda svjetlost, znam. tvari vie ne mo!u vidjeti, spasile su se mojih po!leda, umuknule i zatvorile se u se%e, kao da mi !ovore kako #e na svojim mjestima stajati i kad mene ne %ude, ali poznajem ja vas1 tu ste, sve ste tu, oko mene, !otovo da vas i vidim. vremena na vrijeme poneka od njih zakripi, zapu&keta, i ja prepoznam ija je kripa, nije mi strana, i meni doe da neto ka*em, razmiljam1 kako je udna ova praznina u kojoj se nalazimo2 at otku&ava i dijeli je. i!urno i odluno. /isao, pa jo jedna. 6 onda dode jutro, sti!li su. 3dravo, zdravo2 3aspala sam pa se pro%udila, prolo je vrijeme i lijepo sam se naspavala. )oli su, Gospoo, doli su2 6 dok ja ekam, vlak jo jednom zazvi*di. "amo( 3%o!om2 "amo #ete, Datma, kamo( ,dlazimo, majko, $stan%ul nam je za%ranjen. +esi li uzela svoje prstenje( +esam. 6 iva#u mainu( $ nju. )ijamante, %isere( ,ni #e ti &ijelo!a *ivota tre%ati, Datma. 6li %rzo se vrati2 Ne plai, majko. anduke i stvari tovare u vlak. +o nisam rodila, kre#emo na put, moj mu* i ja pro!nani smo u tuinu, tko zna u koju tuu zemlju, ulazimo u vlak, !ledate za nama, maem vam, z%o!om, oe, z%o!om, majko, !ledajte, ja odoh, odoh daleko. A? F-

)a(" pitao je piljar."'to *elite(" "Na&ionalistika mlade* prireuje veer" od!ovorio je /u-sta4a. "0aznosimo pozivni&e." $z tor%e sam izvadio pozivni&e. "+a na takva mjesta ne idem" rekao je piljar. "Nemam vremena za to." "6 ne %iste kupili %arem jednu-dvije, za podrku na&ionalistikoj mlade*i(" pitao je /usta4a. ""upio sam jo proli tjedan" od!ovorio je. ",d nas(" nastavio je /usta4a. "Pa mi proli tjedan nismo dolazili ovamo." "6li ako si ti pomo!ao komunistima, to je dru!a pria2" u%a&io se erdar. "Ne, ne" od!ovorio je piljar. ",ni ne dolaze ovamo." "3ato ne dolaze(" pitao je erdar. "3ato to im se ne da(" ".o ja ne znam" od!ovorio je piljar. "/ene pustite na miru. +a se u te poslove ne petljam." "5o#e da ti ja ka*em zato ne dolaze(" nastavio je erdar. "3ato to se %oje nas, zato ne dolaze. )a nema nas, komunisti %i ovdje haraili kao i po .uzli@." "Ne dao 9o!2" "=, ka*em ti ja. 3na to su sve napravili .uzlanima, jel8 tako da zna( Prvo im lijepo poraz%ijaju izlo!e,pa..." ,krenuo sam se i po!ledao u izlo! ispunjen istim, irokim, sjajnim staklom. "Pa kad ih ni to nije slomilo, to su im onda napravili, ho#e da ti i to ka*em(" nastavio je erdar. 6 ja sam mislio na !ro%lja1 ako komunisti posvuda ine isto, !ro%lja po 0usiji mora da su dupkom puna. Piljar je napokon shvatio1 stavio je ruku na pojas i odmjeravao nas &rven u li&u. "= tako, junae" rekao je /usta4a, "nemamo mi vremena. 3a koliko lira(" $zvadio sam karte, neka ih vidi. ""upit #e deset komada" odlui erdar. "6li nema ni tjedan dana kako sam kupio2" ".ako, znai" nastavi erdar."Prijatelji, ne !u%imo ovdje vrijeme uzalud2 ad smo vidjeli1 u &ijeloj ariji samo je ovaj du#an sumnjiv,

samo se ovaj ne %oji ostati %ez izlo!a... Pa ne#emo !a za%oraviti. 5asane, zapisi %roj." $ziao sam, po!ledao %roj nad vratima i uao. Piljarevo li&e %ilo je jo &rvenije. "5ajde, hajde, nemoj se ljutiti" rekao je /usta4a. "Nije nama do to!a da te%e vrijeamo i poni*avamo. /o!ao %i nam %iti djed, a mi nismo komunisti." ,krenuo se meni1 ")aj mu pet komada, dosta za ovaj put." $zvadio sam i pru*io mu pet karata. Piljar se na!nuo i prihvatio ih za ru%, kao da mu se !ade. $ zatim posve oz%iljno poeo itati tekst koji je na njima %io napisan. "5o#ete li i raun(" pitao je erdar. $ ja sam se nasmijao. "9udite pristojni2" ukorio nas je /usta4a. "$ma u mene istih ovakvih jo pet komada" zakljui piljar. uz%uenjem stade prevrtati po tamnoj i pranoj unutranjosti ladi&e, i na kraju ih ozaren izvue i poka*e. "$ste su, jeD tako da su iste(" "+esu" od!ovori /usta4a. "/o!u#e je da su ti ih nai prijatelji prodali za%unom. 6li tre%ao si ih kupiti od nas." "Pa to je svejedno, kupio sam, eto2" "=, neka si2 Pa hajde jo pet komada, ne#e umrijeti2" erdar #e. 6li stari se krta& pravio da !a ne uje7 vrkom prsta pokazao je kut karte. ",ve su karte ionako zastarjele" ree. ".a vaa veer odr*ana je prije dva mjese&a. Gle, ovdje pie1 svi%anj, 1HIB." "3ar si ti namjeravao i do#i na tu veer(" pitao !a je /usta4a. ""ako da ja danas idem na veer koja je odr*ana prije dva mjese&a(" .u je ve# i meni %ilo dosta1 toliko truda da %i kupio jo pet karata2 -zalud su nas uili u koli. Pristojnost ovjeku samo oduzima vrijeme, niemu dru!om ne koristi. "ad %i mi rekli da na tu temu napiem sastavak, toliko %ih to!a nanizao da %i mi i pro4esori tursko!, koji samo ekaju priliku da me pre!aze, na kraju morali dati peti&u. =to1 i erdar se razljutio, kao i ja. ,djednom je zakoraknuo i pote!nuo olovku koju je stari krta& dr*ao za uhom - i to !ru%o, tako da !a za%oli - neto napisao na karte i vratio mu ih

zajedno s olovkom. "+el8 sad u redu(" ree. "Veer smo pomaknuli dva mjese&a unaprijed. 6 ti #e dati petsto lira2" $ tako je napokon izvadio i dao tih petsto lira. ,vo je jedini pravi nain, i samo nai !lupi pro4esori tursko! vjeruju da se pristojno#u neto mo*e posti#i. .oliko sam se razljutio da je i meni dolo da mu napravim neto ru*no. .aman smo izlazili, a ja zastadoh1 iz kule od %resaka koju je slo*io pred vratima izvukao sam jednu od najdonjih. $mao je sre#e, stari !ad1 kula mu je ostala itava. tavio sam %reskvu u tor%u. 3atim smo zali kod %er%era. 6 on je dr*ao !lavu jedne muterije1 prao ju je pod slavinom. Po!ledao nas je u o!ledalu. ")ajte mi dvije, deki" rekao je ne putaju#i !lavu koja mu je %ila meu rukama. "6ko *elite, mo*ete ih uzeti i deset" predlo*io je /usta4a."Pa #ete ih ovdje prodavati." ")aj mi dvije, rekao sam, to mi je dovoljno" od!ovori %er%er. "3ar niste vi iz )rutva(" )vije karte2 .ad sam odjednom poludio1 "/a kakve dvije, kupit #e deset2" $ iz%rojim deset karata i pru*im mu ih. <ak se i erdar zaudio. .ako je, !ospodo, sad ste vidjeli1 kad mi pukne 4ilm, ja sam takav2 6li %er%er karte nije uzeo. ""oliko je te%i !odina(" upitao me. $ nasapunana !lava u %er%erovim rukama odmjerava me preko o!ledala. "+el8 ne#e kupiti(" rekoh. ",samnaest" od!ovori mu erdar. ".ko te iz )rutva poslao(" nastavi. "+ako si vatren." Nisam znao to %ih rekao pa sam po!ledao /usta4u. "Nemojte se ljutiti" ree /usta4a. ",n je jo nov. Ne poznaje vas." "Vidi se da je nov. 5ajde, dajte mi dvije karte." $z d*epa je izvadio dvjesto lira. 6 moji su prijatelji mene odmah za%oravili i sporazumjeli se s njim, malo je nedostajalo da mu i ruku polju%e. 3nai, ako poznaje one iz )rutva, ovdje si &ar. )a %arem nije kupio ni jednu2 $zvadio sam dvije karte i pru*io mu. 6li se nije

okrenuo niti ih je uzeo. " tavi ih onamo, hajde2" tavio sam. 5tio sam neto i re#i, ali nisam. "5ajte sa sre#om, mom&i" rekao je i, uzevi ampon, vrhom %oi&e pokazao na mene. "6 ovaj radi ili ide u kolu(" "Pao je dru!i srednje" od!ovori /usta4a. "'to ti radi ota&(" 'utio sam. ",ta& mu prodaje lutriju" od!ovorio je /usta4a. ")o%ro pazite na to! mlado! akala2" ree %er%er."+ako je vatren. 5ajte uzdravlje." /oji su se nasmijali. 6 ja sam mislio kako %ih mu tre%ao neto re#i, htio sam re#i1 "Ne zlostavljaj e!rta, jesi uo(" htio sam re#i, ali nisam. $ziao sam i ne po!ledavi e!rta u li&e. erdar i /usta4a se smiju i raz!ovaraju, ali ja vas ne sluam, nisam do%ro. "asnije je /usta4a erdaru ovako rekao1 " jetio se da je i on nekada %io %er%erski e!rt, pusti !a." "'akal2" +a nita nisam rekao. /oja je du*nost nositi ovu tor%u, i izvaditi karte i davati ih, kad na to dode red. .u sam s vama jer su nas iz )*ennethisara pozvali i dali nam ovaj posao i nemam ja to raz!ovarati s vama koji se udru*ujete sa zanatlijama pa me ismijavate i ponavljate tu rije1 utim. -li smo u ljekarnu i ja sam utio, pa u mesni&u i ja sam opet utio, i isto tako i kod %akala, pa u *eljezari i kod prodavaa kave i u kavani isto tako, i nisam proz%orio do kraja arije. "ad smo izili iz zadnje! du#ana, /usta4a je zakljuio1 " ad smo zaslu*ili po por&iju #evapa." 'utio sam i nisam rekao kako nam te nov&e ne daju da %ismo jeli #evape. ")a" slo*io se erdar, "zaslu*ili smo po por&iju." 6li kad smo sjeli u #eva%d*ini&u, naruili su po dvije por&ije. Pa ako #e oni po dvije, ne#u ni ja jednu. )ok smo ekali #evape, /usta4a je izvadio nov&e i pre%rojao1 sedamnaest tisu#a lira. "3ato se ovaj mrti(" pitao je zatim erdara. ":juti se to !a zovemo akal" od!ovorio je erdar.

"Glupan2" rekao je /usta4a. 6li ja to nisam uo jer sam se za!ledao u kalendar na zidu. Pa su sti!li #evapi. ,ni su jeli raz!ovaraju#i, a ja %ez rijei. Naruili su i desert. $ ja sam naruio, revaniju, %ila je do%ra. /usta4a je izvadio pitolj i poeo se njime i!rati ispod stola. ")aj mi !a2" rekao je erdar. $ on se i!rao. /eni !a nisu dali, smijali su se, i na kraju !a je /usta4a zataknuo za pojas7 platio je raun pa smo ustali i otili. Proli smo uli&ama %ez straha od %ilo ko!a, uli u Jentar i popeli se stepeni&ama ute#i. "ad smo uli u )rutvo, kao da sam se malo prepao7 to mi se uvijek do!odi. "ao kad na ispitu prepisujem pa se, !lupan, prepadnem i uzvrtim toliko da i pro4esor primijeti i shvati o emu se radi... "+e li &ijela arija sreena(" "+est" od!ovorio je /usta4a, "sva mjesta koja ste nam naredili." "Nije li sve kod te%e(" "+est" od!ovorio je /usta4a vade#i pitolj i nov&e. "/eni daj samo mainu" od!ovorio je taj. "Nov&e preuzima !ospodin 3ekerija." /usta4a je pru*io pitolj. 3atim je taj ljepukasti ovjek uao u dru!u prostoriju. $ /usta4a je otiao za njim. <ekamo. Na trenutak sam se zapitao to ekamo7 kao da sam za%oravio da ekamo !ospodina 3ekeriju pa mi se uinilo da ekamo nita ne ekaju#i. .ad je doao neki momak slian nama i pru*io nam po &i!aretu. $nae ne puim, ali sad sam uzeo. $zvadio je upalja u o%liku lokomotive i zapalio nam &i!arete. "+este li vi idealistiK iz )*ennethisara(" "+esmo" od!ovorio sam. ""ako je tamo(" 'to to ovaj zapravo pita, mislio sam. Ji!areta je imala prljav okus. "ao da sam ostario. "Gornja mahala je naa" rekao je erdar. "3nam" rekao je taj momak. "6li pitam vas za o%alu. 3a tuzlanske komuniste." "/a kakvi" rekoh ja odjednom,"na o%ali u )*ennethisaru nema nie!a. .amo su samo %o!ati %ur*uji."

Po!ledao me i nasmijao se. $ ja sam se nasmijao. "Nema to veze" rekao je, "to se nikad ne zna2" ".ko dr*i !ornju mahalu, taj dr*i i o%alu" od!ovori erdar. ")a, da. .ako su uzeli i .uzlu. 9udite oprezni." Poslije sam pomislio na komuniste. )ok sam o njima mislio, oz%iljno sam potezao dimove, kadli ovaj to je s nama raz!ovarao ree1 ".i si nov, zar ne(" i pokupi se u dru!u prostoriju ne doekavi moj od!ovor. Pa nije mi ni dao vremena da od!ovorim2 erdar je potvrdno kimnuo. Po emu im je to odmah jasno da sam nov( $ kad sam ono rekao da ima %ur*uja, to je znaio onaj nje!ov smijeh( $ erdar je ustao i nekamo uao, i tako sam ondje ostao sam, kao da me je ostavio da oni koji ulaze i izlaze shvate da sam nov. Puim !ledaju#i u strop i razmiljam o va*nim stvarima, toliko va*nima da #e i oni koji prolaze to odmah na meni vidjeti1 o pro%lemima nae!a pokreta. Postoji takva knji!a, proitao sam je. -to /usta4a izie iz so%e i polju%i se s nekim, a onda se odjednom svi povukoe u stranu1 sti!ao je, da, !ospodin 3ekerija. ,dmah je, ulaze#i u so%u, po!ledao mene, a ja sam taman ustajao, ali se nisam sti!ao ni uspraviti. Pa su zatim pozvali /usta4u. "ad je uao, razmiljao sam o emu li sad raz!ovaraju, a potom su opet izili i ja sam uspio na vrijeme ustati. A; ")o%ro je2" rekao je !ospodin 3ekerija naem /usta4i.""ad zatre%a, opet #emo ti javiti. 64erim2" Pa je opet po!ledao mene7 jako sam se prepao i pomislio kako #e sad i meni neto re#i, ali nita nije rekao, samo je odjednom kih-nuo i opet otiao !ore, "u stranku", kako ka*u. /usta4a je aptom poraz!ovarao s onim momkom koji je netom prije raz!ovarao i s nama. Pomislio sam da !ovore o meni, ali !lupost, priaju o politi&i, B va*nim stvarima... Nisam ih !ledao kako ne %i pomislili da ih sluam i da sam znati*eljan. "5ajde, deki" rekao je zatim /usta4a, "idemo2" .or%u sam ostavio. $demo prema kolodvoru, kao ljudi koji su uspjeno o%avili du*nost. 3ato je /usta4a umuknuo, pitao sam se. Nisam vie ljut na njih7 to li misli o meni, jesam li %io do%ar na zadatku( , tome sam razmiljao dok smo na kolodvoru sjedili na

klupi, a kad sam u!ledao kiosk za lutriju, pomislio sam na o&a7 nije mi %ilo do to!a da na nje!a mislim, ali svejedno sam mislio, 1 promrmljao ono to %ih mu htio re#i1 Najva*nija stvar u *ivotu nije matura, tata2 )oao je vlak, uli smo. erdar i /usta4a opet se potajno doaptavaju. "a*u neto ili se naale tako da od mene naprave %udalu. +a se tad pokuavam sjetiti nee!a to %i do%ro sjelo na njihovu alu, ali mi ne padne odmah na pamet, i dok smiljam to %ih im od!ovorio, oni se, vidjevi na mome li&u z%unjenost, jo vie smiju, pa se ja naljutim ili im, ne uspjevi se suzdr*ati, neto opsujem, i na kraju po njihovu smijehu uvidim da su od mene napravili jo ve#u %udalu. .ad po*elim ostati sam7 kad je sam, ovjek mo*e s mirom razmiljati o velikim stvarima koje %i u *ivotu mo!ao napraviti. Ponekad ne razumijem te njihove ale, nami!uju jedan dru!ome, evo %a kao i sad dok ponavljaju1 'akal2 "akva li je to *ivotinja( osnovnoj koli %ila je jedna djevoji&a, jednom je na nastavu donijela en&iklopediju, *ivotinjsku en&iklopediju, ka*e naprimjer ti!ar, otvori "." i po!leda... )a je sad tu ta en&iklopedija, mo!ao %ih po!ledati "akala" ali ta mi djevoji&a ne %i dala da po!ledam1 Ne diraj, zaprljat #e mi je2 Pa to je onda donosi u kolu, !lupao... "asnije se ta djevoji&a preselila u $stan%ul, naravno, !ovorili su da sam se zapitao to ekamo7 kao da sam za%oravio da ekamo !ospodina 3ekeriju pa mi se uinilo da ekamo nita ne ekaju#i. .ad je doao neki momak slian nama i pru*io nam po &i!aretu. $nae ne puim, ali sad sam uzeo. $zvadio je upalja u o%liku lokomotive i + zapalio nam &i!arete. jmm "+este li vi idealistiK iz )*ennethisara(" "+esmo" od!ovorio sam. -LL5 ""ako je tamo(" jLL9 'to to ovaj zapravo pita, mislio sam. Ji!areta je imala prljav okLL9 "ao da sam ostario. "Gornja mahala je naa" rekao je erdar. M "3nam" rekao je taj momak. "6li pitam vas za o%alu. 3a tuzlanske N komuniste." vi

"/a kakvi" rekoh ja odjednom,"na o%ali u )*ennethisaru nema nie!a. .amo su samo %o!ati %urzu j i." M Po!ledao me i nasmijao se. $ ja sam se nasmijao. "Nema to veze" rekao je,"to se nikad ne zna2" ".ko dr*i !ornju mahalu, taj dr*i i o%alu" od!ovori erdar. ")a, da. .ako su uzeli i .uzlu. 9udite oprezni." Poslije sam pomislio na komuniste. )ok sam o njima mislio, oz%iljno sam potezao dimove, kadli ovaj to je s nama raz!ovarao ree1 ".i si nov, zar ne(" i pokupi se u dru!u prostoriju ne doekavi moj od!ovor. Pa nije mi ni dao vremena da od!ovorim2 erdar je potvrdno kimnuo. Po emu im je to odmah jasno da sam nov( $ kad sam ono rekao da ima %ur*uja, to je znaio onaj nje!ov smijeh( $ erdar je ustao i nekamo uao, i tako sam ondje ostao sam, kao da me je ostavio da oni koji ulaze i izlaze shvate da sam nov. Puim !ledaju#i u strop i razmiljam o va*nim stvarima, toliko va*nima da #e i oni koji prolaze to odmah na meni vidjeti1 o pro%lemima nae!a pokreta. Postoji takva knji!a, proitao sam je. -to /usta4a izie iz so%e i polju%i se s nekim, a onda se odjednom svi povukoe u stranu1 sti!ao je, da, !ospodin 3ekerija. ,dmah je, ulaze#i u so%u, po!ledao mene, a ja sam taman ustajao, ali se nisam sti!ao ni uspraviti. Pa su zatim pozvali /usta4u. "ad je uao, razmiljao sam o emu li sad raz!ovaraju, a potom su opet izili i ja sam uspio na vrijeme ustati. ")o%ro je2" rekao je !ospodin 3ekerija naem /usta4i. ""ad zatre%a, opet #emo ti javiti. 64erim2" Pa je opet po!ledao mene7 jako sam se prepao i pomislio kako #e sad i meni neto re#i, ali nita nije rekao, samo je odjednom kih-nuo i opet otiao !ore, "u stranku" kako ka*u. /usta4a je aptom poraz!ovarao s onim momkom koji je netom prije raz!ovarao i s nama. Pomislio sam da !ovore o meni, ali !lupost, priaju o politi&i, B va*nim stvarima... Nisam ih !ledao kako ne %i pomislili da ih sluam i da sam znati*eljan. "5ajde, deki", rekao je zatim /usta4a,"idemo2" .or%u sam ostavio. $demo prema kolodvoru, kao ljudi koji su uspjeno o%avili du*nost. 3ato je /usta4a umuknuo, pitao sam se. Nisam vie ljut na njih7 to li misli o meni, jesam li %io do%ar na

zadatku( , tome sam razmiljao dok smo na kolodvoru sjedili na klupi, a kad sam u!ledao kiosk za lutriju, pomislio sam na o&a7 nije mi %ilo do to!a da na nje!a mislim, ali svejedno sam mislio, 1 promrmljao ono to %ih mu htio re#i1 Najva*nija stvar u *ivotu nije matura, tata2 )oao je vlak, uli smo. erdar i /usta4a opet se potajno doaptavaju. "a*u neto ili se naale tako da od mene naprave %udalu. +a se tad pokuavam sjetiti nee!a to %i do%ro sjelo na njihovu alu, ali mi ne padne odmah na pamet, i dok smiljam to %ih im od!ovorio, oni se, vidjevi na mome li&u z%unjenost, jo vie smiju, pa se ja naljutim ili im, ne uspjevi se suzdr*ati, neto opsujem, i na kraju po njihovu smijehu uvidim da su od mene napravili jo ve#u %udalu. .ad po*elim ostati sam7 kad je sam, ovjek mo*e s mirom razmiljati o velikim stvarima koje %i u *ivotu mo!ao napraviti. Ponekad ne razumijem te njihove ale, nami!uju jedan dru!ome, evo %a kao i sad dok ponavljaju1 'akal2 "akva li je to *ivotinja( osnovnoj koli %ila je jedna djevoji&a, jednom je na nastavu donijela en&iklopediju, *ivotinjsku en&iklopediju, ka*e naprimjer ti!ar, otvori "." i po!leda... )a je sad tu ta en&iklopedija, mo!ao %ih po!ledati "akala" ali ta mi djevoji&a ne %i dala da po!ledam1 Ne diraj, zaprljat #e mi je2 Pa to je onda donosi u kolu, !lupao... "asnije se ta djevoji&a preselila u $stan%ul, naravno, !ovorili su da joj se ota& o%o!atio. 6 imala je i prijatelji&u, s plavim manama u kosi... 3amislio sam se... "ad je vlak doao u .uzlu, sr&e mi je %r*e zaku&alo, ali se nisam uplaio. vako!a trena u vlak mo!u u#i komunisti. $ erdar i /usta4a su zautjeli, napeto !ledaju. Nita se nije do!odilo. "ad je vlak krenuo, proitao sam komunistiki natpis na zidu1 .uzla #e %iti 4aistiki !ro%2 .i koje zovu 4aistima, to smo mi. /alo sam i opsovao. Pa je vlak doao do nae! kolodvora, sili smo. 5odali smo %ez rijei i doli do auto%usno! stajalita. ")eki, ja imam posla" rekao je /usta4a. "5ajde, vidimo se2" Gledali smo za njim dok se nije iz!u%io meu mini%usima. "Ne mo!u sad, po ovoj vru#ini, i#i ku#i uiti2" rekao sam erdaru odjednom. "Pa da" od!ovorio je erdar. "+ako je vru#e."

"6 nisam ni do%ro" dodao sam. /alo smo utjeli. "5ajde, idemo u kavanu2" rekao sam. "Ne, ne. $dem u du#an. $mam posla." $ otiao je. .ako je to1 kad ti ota& ima du#an, i ti ima zanat, lako ti je2 6li ja se jo uvijek kolujem, nisam odustao od kole kao vi. amo, kako je to udno1 ipak sam ja onaj s kojim najvie z%ijaju ale. i!uran sam da #e erdar naveer u kavanu sti#i prije svih, i svima re#i ono o akalu... Pusti, 5asane, nemoj se zamarati7 pa i nisam, krenuo sam uz%rdi&om. Gledam kamione i automo%ile koji preda mnom jure prema )*ennethisaru ili )arid*i kako %i sti!li na trajekt, i nekako mi je u!odno misliti o tome da sam sam. /no!o je to!a u *ivotu, vjerojatno je tako, ali ti, eto, eka. ,vako to meni iz!leda1 stvari koje %ih *elio da se do!ode potre%no je du!o ekati, a kad se i do!ode, ne do!ode se onako kako sam ih ja zamiljao i oekivao7 kao da su se sve urotile protiv mene1 dolaze polako, polako, a dok se snae i po!leda, ve# su i prole. "ao ovi auti to me o%ilaze. Poeli su mi i#i na *iv&e7 mo*da #e koji stati pa me povesti da se po ovoj vru#ini ne moram penjati uz%rdi&om, ali - kao da je iko!a %ri!a za te%e. Poeo sam jesti %reskvu, ali se nisam uspio smiriti. )a je %arem sad zima, tako %ih volio sam proetati po pla*i7 vrata %i %ila otvorena, i ja %ih uao na praznu pjeanu pla*u, ne %ih se morao ustruavati ni pred kime1 valovi %i dolazili i udarali u o%alu, a ja %ih trao ili hodao, ili koji put poskoio da mi se ne smoe &ipele, i razmiljao %ih o svom *ivotu, o tome kako #u jedno!a dana sasvim si!urno %iti jako va*an, i kako #e me tada drukije !ledati ne samo ovi mom&i, ne!o i djevojke7 i ne samo da se ne %ih osje#ao ovako muno kao sad, ne!o mi, kad %ih sad mo!ao razmiljati o tome to #u %iti, ne %i %ilo ni na kraj pameti erdaru predlo*iti da idemo u kavanu, %io %ih sam se%i dovoljan, samo da je sad zima. 6li k vra!u, zimi se mora u kolu, i jo i oni %olesni&i od pro4esora... 6 onda sam u!ledao onaj %ijeli anadol? kako se uspinje uzvii-&om. )ok se polako pri%li*avao, shvatio sam da su unutra oni, ali kao da sam se postidio pa sam se, umjesto da im mahnem, okrenuo. Pri%li*avali su se, pri%li*avali, i zatim proli i nastavili ne prepoznavi me. )ok su me o%ilazili, na tren samo pomislio da sam

se mo*da za%unio. +er, dok smo %ili mali, Nil!un nije %ila toliko lijepa2 6li onaj de%eli za volanom, to ne mo*e %iti nitko dru!i osim Daruka. "ako je de%eo2 .ada sam shvatio da ne#u i#i ku#i, ne!o #u se spustiti niz%rdi&om i oti#i do njihove ku#e pa po!ledati kroz vrata, mo*da u!ledam svo!a patuljasto! amid*u pa #e me on uvesti unutra i tako #u u#i - naravno, ako me ne %ude sram - pozdravit #emo se, mo*da #u ak i 9aki polju%iti ruku, a onda #u pozdraviti njih, jeste li me prepoznali, jako sam porastao, re#i #u, da, da, re#i #e, prepoznali smo te, kako smo %ili do%ri prijatelji dok smo %ili mali, zar ne, raz!ovarat #emo, raz!ovarati, nekada smo %ili tako do%ri, raz!ovarat #emo i tako #u i ja mo*da za%oraviti svu ovu svoju zlovolju i muku ako sad odem onamo. @)ok se anadol tekom mukom penjao uz%rdi&om, pitao sam1 "+este li !a prepoznali, mal&i(" ""o!a(" pitala je Nil!un. ",no! deka u plavom pokraj &este. ,n je nas odmah prepoznao." ",no!a visoko!(" pitala je opet. ,krenula se i po!ledala, ali ve# smo se %ili udaljili.".ko je to %io(" "Pa 5asan2" "6 tko je 5asan(" rekla je z%unjeno. "0ed*epov ne#ak." ""ako je porastao2" zaudila se. "Nisam !a prepoznala." " ramota2" rekao je /etin."6 to nam je prijatelj iz djetinjstva." "Pa zato !a ti nisi prepoznao, ako je tako(" pitala !a je. "Nisam !a ni vidio... 6li im je Daruk pitao, shvatio sam o kome se radi." "/a %ravo2" rekla je. "9a si pametan." ".o je znai ono na to misli kad !ovori kako si se ove !odine promijenila od !lave do pete1 za%oravila si svoju prolost" rekao je /etin. ":upeta..." ",ne knji!e koje si proitala, sve si za%oravila z%o! njih" nastavio je. "Ne lupetaj, ka*em" od!ovorila mu je. 3autjeli su. Nastala je du!a tiina. Proli smo uz%rdi&u kraj koje je svake !odine sve vie ru*nih %etonskih z!rada i uli medu preostale vino!rade i vrtove treanja i smokvinih sta%ala. Na tranzistoru je svirala %ezlina i la!ana zapadnjaka !laz%a. "ad smo izdaleka u!ledali more i )*ennethisar, sjetili smo se, vjerojatno,

uz%uenja koje smo znali osje#ati kad smo %ili mali - to sam shvatio po tiini - ali to nije du!o potrajalo. pustili smo se niz%rdi&om ne raz!ovaraju#i i proli kroz preplanulu i %unu masu u kratkim hlaama i kupa#im kostimima. )ok je /etin otvarao dvorina vrata, Nil!un mi je rekla1 ")aj svirni2" -vezao sam auto u dvorite i po!ledao, sjetan, u ku#u1 svaki put kad doem, kao da je sve starija i praznija. ,ljutila se %oja drvenarije, %rljan je s %ono! zida preao i na prednji, smokvina sjena zakrila je 9akine zatvorene *aluzine, reetke na prozorima u prizemlju nestaju u hri... <udno sam se osje#ao1 kao da je u ovoj ku#i postojalo neto udno to prije z%o! navike nisam primijetio, a sad sam to naslutio sa strahom i ze%njom. 3a!ledao sam se u 0ed*epovu i 9akinu vla*nu i !ro%nu ku#nu tamu koju su razotkrivala z%o! nas rastvorena !lomazna krila velikih ulaznih vrata. "5ajde izlazi, to sjedi(" !ovorila mi je Nil!un. $zila je iz auta i krenula prema ku#i. .ad je u!ledala 0ed*epovo nez!rapno tijelo od koje!a ovjeku doe stid7 izletio je, uznemiren, kroz malena kuhinjska vrata i pri%li*avao joj se !e!aju#i se. 3a!rlili su se i polju%ili. Na tranzistor smo svi za%oravili pa je jo uvijek svirao7 iskljuio sam !a i iziao iz auta u tihi vrt. 0ed*ep je opet %io u onoj jakni koji mu skriva !odine, a imao je i onu udnu, tanku kravatu. 3a!rlili smo se, polju%ili. "3a%rinuo sam se" rekao je. ""asnite." ""ako si(" "=h" rekao je kao da se srami, "do%ro je. Namjestio sam vam krevete, priredio so%e. Gospoda vas oekuje. +este li se vi to jo ude%ljali, !ospodine Daruk(" ""ako je 9aka(" ")o%ro... Cali se... )ajte da uzmem vae ku4ere." ""asnije #emo ih uzeti." Popeli smo se stepeni&ama za 0ed*epom. $z neko! sam se razlo!a razveselio tra&ima svjetlosti to su se u pranjavu ku#u pro%ijali kroz *aluzine, i mirisu plijesni7 sje#ao sam ih se otprije. "ad smo doli pred 9akina vrata, 0ed*ep je zastao i udahnuo7 oi su mu na trenutak zasjale prepredenjakim veseljem1

" ti!li su, Gospodo, sti!li su2" poviknuo je. "Gdje su(" od!ovorio je staraki i nervozan 9akin !las."3ato mi nisi javio, !dje su(" :e*ala je umotana u plavi jor!an s &vjetnim uzorkom, naslonjena na tri jastuka, u krevetu ijim sam mjedenim drkama volio udarati kad sam %io mali. Polju%ili smo joj ruku, jedno po jedno. /ade*ima i mrljama na %ijeloj i mekoj na%oranoj ko*i njezine ruke ovjek se uvijek o%raduje, kao starom znan&u. $ so%a, i 9aka, i njezina ruka - sve je mirisalo istim mirisom. "Civjeli nam, 9ako2" ""ako ste, 9aki&e(" ":oe" od!ovorila je, ali mi na to nismo nita rekli. Napu#ila je usni&e i posramila se kao mlada djevojka, ili se %arem pretvarala da ju je sram. "5ajde, vi pripovijedajte" rekla je zatim. Nas troje smo se z!ledali, nastala je du!a tiina. /islio sam o tome kako ova so%a mirie na plijesan, na lakirani namjetaj, starinski sapun, mo*da i na %om%one od mente, pa malo i na lavandu i kolonjsku vodi&u, i na prainu. "=h, to je sad, zar nemate nita to %iste mi rekli(" ")oli smo autom, 9ako" rekao je /etin. ",d $stan%ula dovde tre%alo nam je tono pedeset minuta." vaki put to ka*e, i 9akino jo!unasto li&e svaki put zasja pose%nim sjajem - kao da je nasjela na nje!ove rijei - ali to potraje jako kratko. "6 koliko je vama nekada sati tre%alo, 9ako(" pitala je Nil!un pretvaraju#i se da ne zna od!ovor. "+a sam dola samo jednom2"od!ovorila je 9aka ponosno i po%jedniki. -zdahnula je i dodala1 " amo, danas ne postavljate pitanja vi, ne!o ja2" 9it #e da joj se dopalo to to je rekla - a to je rekla po navi&i - pa je neko vrijeme smiljala pitanje, ali dok !a je iz!ovarala, ve# je %ila svjesna da nije onako promu#urno kako je htjela da %ude. "Pa kako ste(" OI ")o%ro smo, 9ako." 0asrdila se kao da je pora*ena, li&e joj se z!rilo od !njevne z%unjenosti. Nekada sam se, dok sam %io mali, to!a li&a %ojao. "0ed*epe, stavi mi jastuk iza leda." " vi su vam jastu&i za leima,

Gospodo." ")a vam donesem jo jedan, 9ako(" upitala je Nil!un. "6 to ima nova kod te%e(" "Nil!un je krenula na 4akultet, 9ako" od!ovorio sam. "$mam i ja jezik, hvala" rekla mi je Nil!un." tudiram so&iolo!iju, 9ako, zavrila sam prvu !odinu." "6 to ti radi(" "Na!odinu #u maturirati" od!ovorio je /etin. "6 poslije(" "Poslije #u u 6meriku2" "'to ima ondje(" "9o!atai i napredni ljudi2" u%a&ila se Nil!un. "Dakultet" od!ovorio je /etin. "Ne !ovorite u!las" rekla je 9aka. "6 to ti radi(" Nisam joj rekao kako s velikom tor%om svaki dan idem na 4akultet pa se vratim i no#i provodim drijemaju#i u praznoj ku#i, kako jedem i pred televizorom ekam da zaspim. Nisam joj rekao ni kako sam i juer, dok sam iao na 4akultet, samo jedva ekao vrijeme kad #u se napiti, ni kako me je strah da #u iz!u%iti i oduevljenje i zanimanje za ono to se zove povijest, ni koliko mi nedostaje moja *ena. ",n je postao do&ent, 9ako" od!ovorila je Nil!un. "6 vi, 9ako, %a 4ino iz!ledate" rekao sam %ezizlazno. "'to ti radi *ena(" pitala me 9aka. "Pa rekao sam vam i proli put1 mi smo se rastali..." od!ovorio sam. ".a znam, znam2" viknula je."'to ona sad radi(" "Ponovno se udala." "+esi li im priredio so%e(" pitala je 9aka. "+esam" od!ovorio je 0ed*ep. "$ nemate mi nita dru!o re#i(" "$stan%ul je prepun ljudi, 9ako, nije kao nekada" rekla je Nil!un. "Pa i ovdje je prevelika !u*va" u%a&io se 0ed*ep. ")aj sjedi, 0ed*epe" rekao sam mu. "9ako, ova ku#a je jako stara" rekao je /etin. "/eni nije do%ro" po*alila se 9aka. "+ako je stara ova ku#a, %ilo %i do%ro da je sruimo pa iz!radimo apartmane pa #e i vama %iti lake..." "'uti" rekla mu je Nil!un."Ne uje te. ,sim to!a, sad nije vrijeme za to." "6 kad #e %iti(" "Nikada." 3autjeli smo. <inilo mi se da ujem kako u za!uljivoj, vru#oj so%i

stvari %u%re pu&ketaju#i. "roz prozor se u so%u uvlaila %lijeda svjetlost, kao zmija. "$ nita dru!o ne#ete re#i(" javila se opet 9aka. "Na &esti smo vidjeli 5asana, 9ako" rekla je Nil!un. "+ako je porastao, o!roman je." 9akine su usne udno zadrhtale. "'to oni rade, 0ed*epe(" pitala je Nil!un. "Nita2" od!ovorio je. "Cive u ku#i na uz%rdi&i. 5asan je u srednjoj..." "'to im to !ovori(" viknula je 9aka."B komu pria(" "6 to radi $smail(" "Nita" rekao je 0e*ep. "Prodaje lutriju." "'to vam to pripovijeda(" opet je !raknula 9aka."0az!ovarajte sa mnom, ne s njim2 $di, hajde, 0ed*epe, izlazi, idi u svoju kuhinju2" ".a to vam smeta, 9ako" rekla je Nil!un, "nek8ostane ovdje." ",dmah vas je o%manuo, nije li tako(" pitala je 9aka. "'to si im rekao( +esi li im se *alio(" "Nita nisam rekao, Gospodo" od!ovorio je 0ed*ep. ".a vidjela sam maloprije, !ovorio si, o%janjavao si." 0ed*ep je iziao. Nastala je tiina. "5ajde, Nil!un, priaj neto" rekao sam joj. "+a( 6 to da priam(" /alo se zamislila." ve je jako poskupjelo, 9ako" rekla je potom. "0e&i joj da toliko ita da si z%o! knji!a sve dru!o za%oravila" u%a&io se /etin. "Glupane2" 6, "'to to !ovorite(" pitala je 9aka. ,pet smo svi zautjeli. "=to, 9ako" rekao sam ja, "idemo se mi sad smjestiti u svoje so%e." "Pa tek ste doli" rekla je, "kamo #ete(" "Nikamo" rekao sam, "sad smo tjedan dana ovdje." "3nai, nemate mi nita re#i" zakljuila je 9aka. )r*ala se po%jedniki, mo*da se ak malo i nasmijala. " utra #emo na !ro%lje" rekoh %ez razmiljanja. 0ed*ep nas je ekao pred vratima. ve nas je, jedno po jedno, odveo u so%e i rastvorio *aluzine. /eni je opet namijenio so%u koja !leda

na zdena&. jetio sam se mirisa plijesni, posteljine i djetinjstva. "5vala ti, 0ed*epe" rekao sam. "9a si lijepo priredio so%u2" ",vdje sam vam o%jesio runik" rekao je i pokazao. 3apalio sam &i!aretu. 3ajedno smo !ledali kroz otvoren prozor. "0ed*epe, kako je u )*ennethisaru ovo ljeto(" pitao sam. ":oe" od!ovorio je. "$ ne slii na ono prije." ""ako to misli(" ":judi su se jako izopaili, jako su okrutni." ,krenuo se i po!ledao me u li&e oekuju#i razumijevanje. ,%oji&a smo se, oslukuju#i *amor s pla*e, za!ledali u uli&u skrivenu drvoredom, i u more. )oao je /etin1 "5o#e mi dati klju od auta(" "$de(" "$zvadit #u svoj ku4er i odoh." "6ko i nae ku4ere donese !ore, auto #u ti dati do sutra ujutro" rekoh. "Nemojte se vi time !njaviti, !ospodine Daruk, ja #u ih donijeti" rekao je 0ed*ep. "3ar ne#e sad i#i u arhiv tra*iti ono o ku!i(" pitao me /etin. ".ra*iti to(" upitao je 0ed*ep. "Ne#u, to #u ostaviti za sutra." "6 sad #e odmah poeti piti(" "'to se te%e tie moje pi#e(" rekao sam, ali se nisam naljutio. "Pa i to je tono" od!ovorio je uzevi kljueve, na odlasku. E1t $ 0ed*ep i ja smo, ne razmiljaju#i, sili stepeni&ama za njim. Pomislio sam kako %i %ilo da odem po!ledati to ima u 4ri*ideru, ali sam na kraju maleno!a stepenita umjesto u kuhinju skrenuo na dru!u stranu te sam, proavi pokraj 0ed*epove so%e, otiao do kraja usko!a prolaza. 0ed*ep je iao za mnom. "+e li klju od veeraja jo uvijek ovdje(" pitao sam. Pru*ivi ruku, nad vratima sam napipao pranjavi klju. "Gospoa ne zna za to" rekao je 0ed*ep. "Nemojte joj re#i." Nakon to sam okrenuo klju, vrata sam morao do%rano po!urati da %i se otvorila. 9it #e da je neto palo na pod pa su se za!lavila7 po!ledao sam i zaudio se1 u praini sam nazreo lu%anju, stisnutu izmeu vrata i sanduka. Podi!ao sam je, opuhao te je, nastoje#i iz!ledati veselo, pokazao 0ed*epu.

" je#a li se ovo!a(" "/olim(" "Vjerojatno nikada ne ulazi ovamo." Pranjavu lu%anju spustio sam na ru% trono&a zatrpana papirima. -zeo sam neku staklenu &ijev i poi!rao se njome kao dijete te je stavio na jednu od pliti&a zahrale va!e. 0ed*ep je ute#i stajao na pra!u i sa strahom promatrao stvari koje sam ja doti&ao1 stotine %oi&a, staklene krhotine, sanduke, komade kostiju u jednoj kutiji, stare novine, zahrale kare, pin&ete, knji!e na 4ran&uskom o anatomiji i medi&ini, kutije pune papira, slike pti&a i letjeli&a zalijepljene na drvene podlo!e, stakla za naoale, kru! podijeljen na sedam %oja, lan&e, iva#u mainu iju sam pedalu znao !aziti kao mali i!raju#i se koijaa, odvijae, kuk&e i !utere pri%odene na daske, na stotine praznih %o&a s natpisom "-prava monopola" ljekarnike %oi&e sa svakakvim prahovima o%ilje*ene naljepni&ama, i jedan #up pun epova od pluta... "+esu li to epovi, !ospodine Daruk(" pitao je 0ed*ep. ")a. 6ko #e ti za to koristiti, uzmi." Valjda se %ojao pa zato nije ulazio u so%u7 uzeo sam ih i dao mu. "asnije sam naiao i na mjedenu plou na kojoj je ara%i&om pisalo da doktor elahattin pa&ijente prima ujutro od dva do est, a popodne od osam do dvanaest;. Pomislio sam kako %i %ilo da je ponesem u $stan%ul - ne samo zato to je iz!ledala simpatino, ne!o i kao @A uspomenu - ali je neki udan strah, pa ak i !aenje prema svemu to ima veze s povijesti i prolosti %ilo jae1 %a&io sam je u prainu, meu dru!e stvari. 3akljuao sam vrata. )ok sam s 0ed*epom iao prema kuhinji, kroz stepeni&e sam u!ledao /etina. Nosio je ku4ere !unaju#i. KNakon to sam odnio Darukove i Nil!unine ku4ere, skinuo sam se, o%ukao kupa#e !a#e i ljetne stvari, uzeo svoj puni novanik, siao, sjeo u stari i truli anadol i krenuo. "od Vedatovih sam iziao iz auta. ,sim slukinje u kuhinji, oko ku#e nije %ilo nikakva pokreta. Proavi kroz dvorite, otiao sam iza ku#e1 polako sam po!urao

prozor te se, u!ledavi Vedata kako le*i u svom krevetu, razveselio. -skoio sam u so%u kao maka i !lavu mu pritisnuo jastukom. ""akva je to ala, kretenu2" viknuo je. Nasmijeio sam se, %a sam %io do%ro raspolo*en. "Pa kako smo(" ""ad si doao(" pitao me. Nisam mu odmah od!ovorio, !ledao sam so%u. ve je %ilo isto kao i prole !odine, skupa s onom neukusnom slikom !ole *ene. Postao sam nestrpljiv1 "5ajde" rekao sam mu, "hajde, di*i se2" "'to #emo raditi u ovo do%a(" "Pa to dru!i rade popodne(" "Nita2" "Nema niko!a(" "/a ne, svi su ovdje, ima i novih." "Gdje se skupljate(" ""od )*ejlaninih. Nedavno su sti!li." "Pa do%ro, idemo k njima." ")*ejlan se si!urno jo nije pro%udila." 66 "$demo nekamo dru!amo ako je tako, mo*emo i ne!dje dru!dje plivati" rekoh.")avao sam instruk&ije de%ilnim sinovima tvorniara tekstila i tr!ova&a *eljezom pa ove !odine jo nisam uhvatio nijednu priliku da se okupam." "3nai, ho#e re#i da te )*ejlan vie ne zanima(" ")i*i se, idemo %arem kod .ur!aja2" ".ur!aja su primili u koarkake juniore, zna li to(" "/ene to ne zanima, ostavio sam koarku." ")a %i mo!ao %iti jo ve#i tre%er, ha(" Nita nisam rekao7 !ledao sam Vedatovo preplanulo, zdravo i spokojno tijelo i mislio1 da, ja mno!o uim, poludim ako nisam naj%olji u razredu i znam da ovakve kao to sam ja zovu tre%er, ali moj jadni ota& nema tvorni&u strojeva, nema ni tvorni&u kon&a u kojoj %i me za deset !odina postavio za direktora, nema ni skladite *eljeza, ni talioni&u, i nije u :i%iji zakupio ni najmanji poslovni natjeaj, ak ni 4irmu za uvoz i izvoz nema moj jadni ota&1 moj ota&, koji je dao otkaz na mjestu kajmakama, ima samo jedan !ro% na koji odemo jednom !odinje da 9aka ne plae u ku#i, ne!o da se tamo

isplae. "Pa do%ro, a to rade svi ostali(" pitao sam zatim. Vedat je le*ao potr%uke i nije namjeravao ustati, ali je sad !lavu pomaknuo %arem toliko da ne !ovori u jastuk1 /ehmet se iz =n!leske vratio s nekom medi&inskom sestrom pa ta djevojka sad *ivi kod nje!ovih, ali spavaju u odvojenim so%ama, i ta se djevojka ka*u joj djevojka, ali zapravo je *ena od trideset !odina - do%ro snalazi s naim prijatelji&ama, a .uran je, kao to i znam, u vojs&i. ,dakle %ih ja to znao, pomislio sam, ne provodim ja zime s ankarskim i istan%ulskim %ur*ujima, ne!o u uenikom domu i kod tetke, i za sitne nov&e !lupavoj %o!atakoj dje&i - takvima kao to si ti - dajem satove matematike, en!lesko! i pokera. 6li nita nisam rekao, i Vedat je dodao kako je .uranov ota& zakljuio da od nje!a nikad ne#e %iti ovjeka pa !a je poslao u vojsku, nije ak niko!a htio ni potplatiti, ne!o je rekao kako #e !a vojniki *ivot opametiti, a kad sam ja pitao je li se opametio, Vedat je posve oz%iljno od!ovorio da ne zna te dodao kako je .uran doao na petnaestodnevni dopust i da je poeo neto motati s 5ulijom, i ja sam se tad zamislio, a Vedat je rekao kako se pojavio i jedan Dikret, novi momak, i odmah sam shvatio da Vedat do nje!a dr*i jer !a je zvao "kralj" i "roak" a onda je poeo o%janjavati koliko konjskih sna!a ima motor am&a od 4i%er!lasa i sline stvari, i ja sam se poeo *iv&irati i prestao sam sluati to! jadnika, a kad je i on to shvatio, i on je zautio. 6li kasnije smo opet pro!ovorili. ""ako ti je sestra(" pitao je. ",na je komunist, od !lave do pete. $, kao i oni, neprestano ponavlja kako se jako promijenila." "'teta, %a mi je *ao." Gledao sam sliku !ole *ene na zidu. "$ elukova sestra je postala takva" rekao je kao da apu#e. "Vjerojatno se u neko! zalju%ila2 +e li i s tvojom sestrom takav sluaj(" Nita nisam rekao. ,d!ovorio sam nervoznim pokretom pa je shvatio da mi se ta tema ne svia. "6 u kakvom ti je stanju %rat(" "9eznadnom" od!ovorio sam. " amo pije i de%lja se. 9eznadno mrtvo puhalo." "3ar je i on takav(" 'to sam vie !ovorio, %io sam sve lju#i1 ",n je trom kao nitko.

amo, ako #emo pravo, do%ro se sla*e s naom sestrom. Nek8 rade to im volja, nije to moja %ri!a, ali sve ovo to mene snalazi do!aa mi se zato to je ona toliko za!li%ila u ideolo!iju da joj se nova& !adi, a on je tako mlitav da ne %i ni prstom maknuo da ita zaradi. Na onom zemljitu jo uvijek zjapi ona !lupa, udna, odurna ku#a." "3ar tamo vie ne stanuju tvoja %aka i onaj, kako %ih rekao, onaj koji kod nje radi(" " tanuju. 6li to %i im %ilo da stanuju na jednom katu apartmana koji %i se tamo mo!ao iz!raditi( .ad ne %ih morao &ijelu zimu provesti !njave#i se s de%ilnom %o!atakom dje&om, o%janjavaju#i im !dje je osnova hiper%ole i kakva je veza izmeu osnove i 4okusa i koe4i&ijenta r i sline stvari, razumije li me( +a idu#e !odine moram oti#i studirati u 6meriku pa kako !od %ilo, a !dje da naem nova&(" "- pravu si" rekao je, i %ilo mu je vjerojatno malo neu!odno. $ ja sam se osje#ao nela!odno jer sam se uplaio kako %i Vedat mo!ao pomisliti da sam protiv %o!ataa. /alo smo utjeli. "5ajde, idemo sad na more" rekao sam zatim. ")a, sad se valjda i )*ejlan pro%udila." "Pa ne moramo i#i onamo." " vi se ondje okupljaju." -stao je iz kreveta u kojemu je dotad nepomino le*ao7 na se%i nije imao nita osim kupa#ih !a#a7 tijelo mu je %ilo preplanulo, nje!ovano i spokojno. Prote!nuo se s u*itkom, %ez%ri*no i ravnoduno. "$ Dunda je rekla da %i dola." Civ&iralo me nje!ovo tijelo, a mo*da i kojeta dru!o. "Pa do%ro, neka dode." "6li spava." ",nda idi i pro%udi je" rekao sam ne !ledaju#i nje!ovo tijelo, ne!o !olu *enu na zidu. "Pa da, da je pro%udim, zar ne(" ,tiao je pro%uditi sestru. /alo kasnije vratio se i zapalio &i!aretu s takvom stra#u kao da mu je *ivot pun pro%lema pa ne mo*e %ez &i!arete. ".i jo uvijek ne pui, zar ne(" pitao me. "Ne." Nastala je tiina. Pomislio sam kako se Dunda sad u krevetu izle*ava i mekolji se. Popriali smo malo o %esmislenim stvarima,

je li more toplo ili hladno i slino. Pa je ula Dunda. "9rate, !dje su moje sandale(" .a Dunda je prole !odine %ila jo djevoji&a, a ove !odine ima lijepe, du!e no!e i maleni kupa#i kostim. "3dravo, /eti ne2" "3dravo." ""ako si( <uje li me, %rate, !dje su mi sandale(" 9rat i sestra odmah su se poeli svaati1 on je njoj rekao da nije uvar njezinih stvari, a ona je nje!a podsjetila kako je njezin slamnati eir prole !odine na kon&u naen u nje!ovu ormaru, i jo su kojeta rekli jedno dru!ome !alame#i. 3atim je Dunda izletjela iz so%e zalupivi vratima, pa se odmah vratila kao da se nita nije do!odilo, i tad su poeli s time tko #e u#i u majinu so%u i uzeti klju auta. Na kraju je otiao Vedat. 9ilo mi je malo nela!odno. "$, Dunda, to jo ima(" "6 to %i %ilo( )osada." /alo smo poraz!ovarali1 pitao sam je koji je razred zavrila, rekla je prvi srednje, i da je dvije !odine %ila na pripremama, ne, ne u njemako-austrijskom, ne!o u talijanskom koled*u. .ad sam joj promrmljao ovo1 =>uipement e8le&tri>ue 9revetetPpe, 6nsaldo an Gior!ia Genova... Pitala me je jesam li to proitao na kakvu poklonu iz $talije. Nisam joj rekao kako se ploi&e s tim nerazumljivim natpisom nalaze nad ulaznim vratima svih istan%ulskih trolej%usa, ni kako svi tam%olije koji se voze trolej%usima htjeli-ne htjeli napamet ue takve natpise da ne svisnu od dosade7 iz neko! sam razlo!a pomislio da #e me, ako joj ka*em da se vozim trolej%usom, omalova*avati. Pa smo zautjeli. Pomislio sam na ono o!avno stvorenje koje u mirisu krema i par4ema spava popodnevnim snom, koje u%ija vrijeme kartaju#i se i karta se da %i u%ijalo vrijeme, i koje oni zovu majkom. 3atim se pojavio Vedat i pokazao klju vrte#i !a u ru&i. $zili smo, sjeli u auto koji je prokuhao na sun&u i nakon dvjesto metara stali kod )*ejlaninih. 9ilo me je stid to sam se uznemirio, pa sam po*elio neto re#i. ",vdje su %a sve promijenili." "+esu." Proli smo po kamenju rasporeenu po travnjaku na korak

razmaka. Vrtlar je u vru#ini zalijevao dvorite. Na kraju sam u!ledao djevojke i poeo !ovoriti samo da %ih neto rekao. "$!rate li ikada poker(" "5a(" pustili smo se stepeni&ama. )jevojke su le*ale, iz!ledale su ele!antno. Palo mi je na pamet da su me vidjele, pa sam pomislio ovo1 na meni je koulja koju sam kupio od $smeta nov&em koji sam zaradio na pokeru, imam kupa#e !a#e i preko njih :evi8s hlae, a u d*epu hlaa etrnaest tisu#a lira koje sam zaradio daju#i mjese& dana instruk&ije kretenima... Pa sam opet morao neto re#i. "Pitao sam te i!rate li i!ru(" ""akvu i!ru( )ajte da vas upoznam s /etinom2" 3ejnep sam ionako poznavao. "3dravo, 3ejnep, kako si(" @I ")o%ro je." ",vo je Dahrunisa, ali nemoj je tako zvati, ljuti se. 3ovi je Da4a." Da4a nije lijepa. 0ukovali smo se. "6 ovo je )*ejlan2" tisnuo sam )*ejlaninu *ilavu i laku ruku. 5tio sam !ledati u neto dru!o. Pomislio sam kako %ih se mo!ao zalju%iti, ali !lupost, djetinjarija. Po!ledao sam more i pokuao se uvjeriti kako nisam usplahiren ne!o miran, pa i %iti takav. ,stali su me za%oravili i poeli raz!ovarati. "$ skijanje na vodi je teko." "6h, kad %ih se %arem mo!la zadr*ati nad vodom2" "6li %arem nije opasno kao skijanje na snije!u." ""upa#i mora %iti pripijen." ",d to!a %ole ruke." ")a napokon dode Dikret pa da ponemo2" 9ilo mi je dosadno, pre%a&io sam se s no!e na no!u, nakaljao se. " jedi, hajde" rekao mi je Vedat. 9io sam uvjeren da iz!ledam jako zamiljeno. ")aj sjedi2" rekla je )*ejlan. Po!ledao sam )*ejlan, %ila je lijepa. )a2 ,pet sam pomislio kako %ih se u nju mo!ao zalju%iti, i malo kasnije sam povjerovao da vjerujem u to to sam pomislio. ".amo je jedna le*aljka" rekla je )*ejlan i pokazala vrhom nosa.

)ok sam iao po le*aljku, kroz otvorena vrata donje!a kata u!ledao sam onaj strani namjetaj1 meu takvim namjetajem kre#u se %o!ati i nesretni %rani parovi iz amerikih 4ilmova dok se, dr*e#i ae s viskijem, prepiru i !alame jedno na dru!o z%o! %ranih pro%lema. "ao da me je miris to!a namjetaja i %o!atstva i luksuza pitao1 to ti radi ovdje, ali malo sam razmislio pa mi je laknulo1 ja sam pametniji od svih vas2 Po!ledao sam vrtlara koji je jo uvijek zalijevao vrt, uzeo le*aljku, vratio se i rairio je %ez ikakvih pro%lema, sjeo kraj njih i sluao ih odsutan, razmiljaju#i o tome jesam li se zalju%io ili nisam. Da4a je priala o stvarima na temu "na je razred prava ludni&a" a kako ju je prijatelji&a iz razreda )*ejlan poti&ala !ovore#i joj1 daj ispriaj jo i ovo, daj jo i ovo, kad su sve prie napokon zavrile, ve# sam se skuhao na sun&u, i k tome sam jo uvijek %io neodluan. )a ne %i pomislili kako sam divljak koji ne zna za alu, kasnije sam i ja odluio podijeliti s njima koju od takvih de%ilnih pria, pa sam im detaljno prepriao kako smo u naoj koli iz ravnateljeve so%e ukrali ispitna pitanja, ali im nisam rekao koliko smo nova&a zaradili tako to smo ta pitanja prodali !lupoj %o!atakoj dje&i jer %i sve krivo shvatili, i ta moja mala ak&ija na koju sam %io prisiljen jer nemam %o!ato! o&a koji %i mi za roendan ili koji dru!i %esmisleni dan poklonio ovaj ,me!a sat na mojoj ru&i uinila %i im se ru*nom, mada njihovi oevi od jutra do mraka vrte iste takve poslove. -to smo zauli strahovitu %uku motorno!a am&a koji se pri%li*avao. vi su se okrenuli i po!ledali. hvatio sam da je taj koji dolazi Dikret. Pri%li*io se velikom %rzinom, kao da #e udariti u mol, a onda zastao podi!avi val. .ekom je mukom iziao na kopno. ""ako ste, ljudi(" pitao je i kratko me odmjerio. ")a vas upoznam" rekao je Vedat. "/etin, Dikret2" "'to pijete, narode(" pitala je )*ejlan. vi su tra*ili Jo&a-Jolu. Dikret ak nije ni od!ovorio, samo je napu#io usne i odmahnuo rukom u smislu1 nisam do%ro, ljut sam... Po!ledao sam, ali nisam uspio shvatiti je li se )*ejlan z%o! to!a za%rinula ili nije. 6li shvatio sam neto dru!o1 odavna ja znam takve i!rae kao to je Dikret1 taj izi!rava oso%nost2 6ko si ru*an i !lup, jedino s %rodom koji je %r*i

od zvuka i autom koji je jo i %r*i mo*e iz!raditi oso%nost kako %i te djevojke primijetile. )*ejlan je donijela sokove. aama u rukama, du!o su sjedili i raz!ovarali1 "Celite li sluati !laz%u(" ""amo #emo veeras(" "Pa rekla si da ima jedno! =lvisa." "$mala sam. Gdje je onaj 9est oj =lvis. "Ne znam." ")osadno mi je." "'to da radimo(" "asnije su malo zautjeli kao da su se umorili od rijei i sun&a koje je palilo, pa su opet pro!ovorili, pa opet zautjeli, pa opet pro!ovoriso li, pa zautjeli, a onda je iz skrivena zvunika zasvirala neka otr&ana !laz%a, i ja sam pomislio kako %ih sad ve# i ja morao neto re#i. ",vo je jako %analna !laz%a, !laz%a za li4tove" rekao sam. "6meri&i se takva !laz%a slua samo na du!im putovanjima li4tom." "Na du!im putovanjima li4tom(2" Pitala si, da, ti, )*ejlan, a ja sam ti od!ovorio odmjeravaju#i te da %ih pro&ijenio na koji me nain slua i pretvaraju#i se da te ne odmjeravam, jer - da2, ve# sam vjerojatno %io si!uran da te volim, sramio sam se, ali sam !ovorio i sve sam ti o%jasnio, )*ejlan. ,%jasnio sam koliko va*no mjesto imaju ta putovanja li4tom u *ivotu Njujorana, rekao sam da =mpire tate 9uildin! ima KB 4eeta i 1BA kata, i da se s nje pru*a panorama koja o%uhva#a KB milja, ali nisam rekao kako jo nisam %io u NeG Qorku i kako nisam vidio tu panoramu, ne!o sam dodao kako prema en&iklopediji 9ritanni&a, odnosno njezinu izdanju iz 1HK;. !odine koje mi imamo u koli, NeG Qork ima ;.IH1.HK; stanovnika te da je, prema istome izdanju, 1H@B. imao ;.@K@.HHK stanovnika, nato je Da4a rekla1 "<ovjee2 ve je na%u%ao2" .ako je rekla, a kad si se i ti nasmijala, ja sam vam, da %ih vam dokazao kako ja nisam od onih koji znanje stjeu tre%anjem i da %ih vam pokazao kakve su dimenzije moje inteli!en&ije, rekao kako u trenutku mo!u pomno*iti %ilo koja dva dvoznamenkasta %roja,

samo re&ite. ".ono" podr*ao me Vedat. ",vaj momak je u*asno pametan, to zna &ijela kola2" " edamnaest puta etrdeset devet(" pitala je )*ejlan. 0ekao sam1 "IFF2" " edamdeset puta etrnaest(" "1BBI2" ""ako mo*emo znati da je to tono(" 9io sam uz%uen, ali sam se samo smjekao. ")a donesem papir i olovku(" Nisi mo!la izdr*ati moj iritiraju#i smijeak, )*ejlan, pa si skoila sa svo!a mjesta i potrala medu onaj !rozomorni namjetaj te se malo potom vratila s papirom s lo!om neko! vi&arsko! hotela, sa sre%rnom olovkom u ru&i i inatom na li&u. "FFRA;S(" "IHi" "$;TA; S (" "K1F" "I1R;H S (" "?FHH2" "1;R1H S (" "FAF2""Nije, ne!o F;F2""Pomno*i jo jednom, )*ejlan, molim te2" ")o%ro,da,FAF2""HHRHH S ("".o je najlake1 HIB12" 0asrdila si se, )*ejlan, toliko da sam ti se !adio. " tvarno, sve si natre%ao2" amo sam se smjekao i mislio kako one %analne i jadne knji!e u kojima pie da sve lju%avi poinju mr*njom mo*da i !ovore istinu. "asnije je )*ejlan Dikretovim am&em skijala na vodi, a ja sam potonuo u razmiljanja o suparnitvu i vjerojatno sam odmah shvatio da #u o tome razmiljati &ijelu no#, jer - k vra!u21 sad sam ve# i vjeruju#i mislio da sam se zalju%io. ?. Pro%udio sam se, ustao, zavezao kravatu i o%ukao jaknu i iziao. /irno, %listavo lijepo jutro2 Na !ranama vrane, vrap&i. Po!ledao sam u *aluzine1 sve su zatvorene7 spavaju, sino# su kasno le!li. Gospodin Daruk je pio, a Nil!un !a je !ledala. 6 Gospoda je odoz!or neprestano neto dovikivala. Nisam ak ni uo kad se /etin vratio7 da ih kripa ne %i pro%udila, polako sam pumpao vodu, zapljusnuo li&e hladnom jutarnjom vodom pa uao unutra, odrezao dvije krike kruha, uzeo ih, otiao do kokoinj&a i otvorio vrata. "okoi su se uskokodakale i rastrale. )va sam jaja ku&nuo s u*e!a kraja, popio ih i pojeo kruh. kupio sam i ostala jaja, ostavio vrata kokoinj&a otvorena i krenuo u kuhinju, kad !le21 Nil!un se pro%udila, uzela tor%u, ode nekamo. "ad me je u!ledala,

nasmijeila se1 ")o%ro jutro, 0ed*epe2" ""amo #ete ovako rano(" "Na more. "asnije %ude !u*va. amo #u u#i i izi#i. +esu li jaja iz kokoinj&a(" "+esu" rekao sam, i iz neko! razlo!a osjetio krivnju. "Celite li ih za doruak(" "/o*e2" rekla je, nasmijala se i otila. Po!ledao sam za njom. ,prezna, iz%irljiva, suzdr*ana maka. Na no!ama sandale, no!e !ole. "ad je %ila mala, imala je no!e kao tapove. -ao sam i pristavio vodu za aj. $ majka joj je %ila takva. ad je u !ro%u. $#i #emo, pomolit #emo se. je#a li se majke( $mala je tri !odine, ne mo*e se sje#ati. Gospodin )o!an %io je kajmakam na $stoku, zadnja dva ljeta slao ih je ovamo. /etin %i joj %io u krilu, a ti pokraj nje, i tako %i tvoja majka sjedila u dvoritu, &ijeli %i joj dan sun&e udaralo u %ijelo li&e, ali %i se na kraju u "emah opet vra#ala %lijeda kakva je i dola. Celite li sok od vinje, mlada !ospodo, pitao %ih je ja. /o*e, hvala, 0ed*epe, od!ovarala %i, evo, stavite !a ovamo7 u krilu joj je /etin i ja stavim, a kad nakon dva sata doem pa po!ledam, iz velike je ae otpila jedva dva !utljaja. 6 onda doe Daruk, de%elju&a, preznojen, mama, ja sam *edan, i iskapi sve u jednom dahu. 64erim2 $zvadio sam stolnjak i otiao !a prostrti, kad mi neto zamirisa1 !ospodin Daruk je sino# po stolu prolio rakiju. Vratim se, uzmem mokru krpu, o%riem. Voda je prokuhala, zakuhao sam aj. $ma i mlijeka od juer. Nevzatu #u i#i sutra. Pomislio sam na kavanu, ali sam se suzdr*ao i predao poslu. 3amislio sam se, prolo je vremena. )ok sam postavljao stol, siao je !ospodin Daruk. .e*ak korak od koje!a stepeni&e kripe, isti kao u nje!ova djeda. 3ijevnuo je i neto promrmljao. "3akuhao sam aj" rekao sam, "sjedite, donijet #u vam doruak." kljokao se u stoli&u na kojoj je sino# pio. "5o#ete li i mlijeka(" pitao sam. "$ma masno!, do%ro! mlijeka." "/o*e, donesi2" rekao je. ")o%ro #e mi do#i za *eluda&." ,tiao sam u kuhinju1 *eluda&. ,trovne vode koje se u njemu nakupljaju kad se neprestano pije, na kraju otvore rupu. 6ko i dalje %ude pio, umrijet #e, rekla je Gospoda. <uo si to je doktor rekao, zar ne( 6 !ospodin )o!an !ledao je preda se i razmiljao, i na kraju ovako rekao1 kad mi !lava prestane raditi, i %olje mi je da umrem,

majko, ja ne mo!u *ivjeti a da ne mislim, a Gospoda je rekla1 to tvoje nije razmiljanje, sinko, ne!o tu!ovanje, ali tad su ve# %ili za%oravili to znai sluati jedno dru!o. 6 kasnije je !ospodin )o!an umro, neprestano piu#i ona pisma. Na usta mu je krenula krv, isto kao i nje!ovu o&u, %ilo je jasno da je od *elu&a, Gospoa je plakala iza!lasa, i zvala mene, kao da sam ja neto mo!ao uiniti. Prije ne!o to je umro, skinuo sam mu krvavu koulju i o%ukao istu, iz!laanu, umro je. $#i #emo na !ro%lje. -!rijao sam mlijeko i lijepo !a nalio u ali&u, do vrha. Celuda& je mraan, skriven svijet, samo !a poslanik +unus poznaje. +a se sav naje*im kad pomislim na tu mranu odaju. 6li mo!a *elu&a kao da i nema, jer si znam postaviti !rani&e, nisam kao oni, znam i za%oraviti ono to tre%a za%oraviti. "ad sam mu odnio mlijeko, po!ledam1 sti!la je Nil!un, kako %rzo2 "osa joj je mokra, lijepa. ")a vam donesem doruak(" pitao sam. "3ar 9aka ne silazi na doruak(" pitala je Nil!un. " ilazi" rekao sam, "na doruak i veeru silazi." "6 zato na ruak ne silazi(" "Ne voli %uku s pla*e" od!ovorio sam. "0uak joj nosim !ore." "Priekajmo 9aku" rekla je. ""ad se %udi(" " i!urno se odavna pro%udila" rekao sam. Po!ledao sam na sat1 pola devet. "6ha, da, 0ed*epe" doviknula je Nil!un, "kupila sam kod %akala novine. ,dsad #u ujutro ja kupovati novine." ""ako *elite" od!ovorio sam, i krenuo !ore. "$ to #e %iti ako ih ti %ude kupovala" poviknuo je odjednom !ospodin Daruk.")oznat #e koliko je ljudi u%ilo koliko ljudi, koji su od njih %ili 4aisti, a koji marksisti, i koliko njih nije imalo veze ni s im, i to onda(" +a sam uao, penjao sam se stepeni&ama. <emu ta *ur%a, to *elite zapravo, zato se ne mo*ete zadovoljiti malim( .i to ne mo*e znati, 0ed*epe2 mrt2 0azmiljam, %ojim se, jer ovjek je znati*eljan. 3nati*elja je poetak svake znanosti, rekao je !ospodin elahattin, razumije li, 0ed*epe( ti!ao sam !ore, poku&ao na vrata. ".ko je(" pitala je. "+a sam, Gospodo", od!ovorio sam i uao. ,tvorila je ormar i prevrtala po njemu. ad se pretvarala da #e !a zatvoriti.

"'to je %ilo(" pitala je. "3ato se dolje prepiru(" "<ekaju vas na doruak." "$ zato se prepiru(" o%om se irio poznati miris njezina ormara. -disao sam i prisje#ao se. "/olim(" z%unio sam se. "Ne, ne, ale se." ",vako zarana, za stolom(" "6ko vas to zanima, da vam odmah ka*em, Gospoo1 !ospodin Daruk sad ne pije" rekao sam. ".ko jo pije ovako rano(" "Nemoj ih tititi2" od!ovorila je. "$ nemoj meni la!ati2 +a odmah sve shvatim." Po!ledala je u otvoreno krilo ormara. ")a vas odvedem dolje(" "Ne2" "+est #ete u krevetu( )a vam donesem pladanj(" ")onesi2" od!ovorila je."6 njima re&i neka %udu spremni." " premni su." "3atvori vrata2" 3atvorio sam vrata i siao. vake !odine prije ne!o to krenemo na !ro%lje ponovno prevr#e po ormaru kao da #e u njemu na#i neto to nikada nije vidjela i nikad odjenula, a na kraju opet oda%ere onaj udni, strani o!rta. -ao sam u kuhinju, stavio krike kruha da se zapeku i odnio im doruak. "<itaj" !ovorio je !ospodin Daruk Nil!un. "<itaj da vidimo koliko danas ima po!inulih." " edamnaest" rekla je Nil!un. "=h, i kakav zakljuak iz to!a mo*emo donijeti(" Prave#i se da %rata ne uje, nos je jo vie za%ila u novine. "Niti tu vie ima kakva zakljuka, niti znaenja" rekao je !ospodin Daruk po%jedniki. "Gospoa ne#e si#i na doruak" rekao sam, "nosim vam vae." "3ato ne#e si#i(" "Ne znam" rekao sam. "Prevr#e po ormaru." ")o%ro, nama donesi." "Gospoi&e Nil!un" rekao sam, "kostim vam je mokar, nemojte tako sjediti, nahladit #ete se. 5odite se !ore presvu#i pa #ete poslije itati novine..." "Po!ledaj, nije te ni ula" rekao je !ospodin Daruk.",na je toliko mlada da jo uvijek mo*e vjerovati novinama. uz%uenjem ita o u%ijenima."

Nil!un mi se nasmijeila i ustala. 6 ja sam siao u kuhinju. Vjerovati novinama( ,krenuo sam kruh i priredio pladanj za Gospou. Gospoa ita novine da vidi je li umro netko od njezinih poznanika, ona ne !leda imena izreetanih mladi#a, ne!o one koji umiru od starosti, u krevetima. Nosim joj pladanj. Ponekad se ljuti jer joj prezimena iz osmrtni&a nisu jasna, raz!ovara sama sa so%om, a poslije ih izre*e iz novina. 6ko nije jako ljuta, ponekad, dok sam ja pokraj nje, z%ija ale na raun prezimena. .o su izmiljena imena, samo ih je ejtan mo!ao smisliti, to znai takvo prezime( 0azmiljao sam1 prezime mo!a o&a koje sam i ja naslijedio jest "arataI. +asno je to znai. 6li za neka prezimena nije jasno to znae. .akvo je, eto, i od ovih. Poku&ao sam, uao. Gospoa je jo uvijek pred ormarom. ")onio sam doruak, Gospoo." " tavi !a onamo." ",dmah jedite, da se mlijeko ne ohladi." ")o%ro, do%ro2" od!ovorila je. 6li nije !ledala u doruak, ne!o u ormar. "3atvori vrata." 3atvorio sam. Pa sam se sjetio kruha i siao tre#i. )o%ro je, nije za!orio. Na pladanj sam stavio jaje za !ospoi&u Nil!un, i sve dru!o za doruak, i odnio. ",prostite, malko kasnim" rekao sam. "3ar /etin ne#e do#i na doruak(" pitao je !ospodin Daruk. Pa do%ro2 ,pet sam se popeo, uao u so%u, pro%udio !a i rastvorio *aluzine. /rmljao je, siao sam, Nil!un je zamolila aj, otiao sam u kuhinju, nalio aj, a kad sam !a donio, po!ledam1 /etin je odmah siao, ve# je i sjeo. ",dmah #u vam donijeti doruak" rekao sam mu. "- koliko si se ti sino# vratio(" pitao !a je !ospodin Daruk. "Ne sje#am se2" od!ovorio je. Na se%i je imao samo kupa#e !a#e i koulju. "+esi li ostavio to %enzina(" pitao je dalje !ospodin Daruk. "Nita ne %rini" od!ovorio je, "ili smo dru!im autima. 6nadol je ovdje jako... ono." "'to 8ono8(" pitala je Nil!un.

".i itaj svoje novine2" rekao joj je. "+a raz!ovaram s %ratom." -ao sam donijeti mu aj. tavio sam nove krike kruha da se zapeku. ,dnio sam mu taman, jak aj. "Celite li i mlijeko, !ospodine /etine(" " vi su pitali za te%e" rekao je. "'to se to mene tie(" od!ovorila mu je Nil!un. "Nekada ste %ile naj%olje prijatelji&e" rekao je /etin."9ile ste nerazdvojne, a sad si proitala nekoliko knji!a pa ih omalova*ava." "Ne omalova*avam. amo ih ne *elim vidjeti." ",malova*ava. 6ko nita dru!o, mo!la %i ih %arem pozdraviti." "=, ne#u ih pozdraviti. $ to onda(" od!ovorila je. "Celite li mlijeko, !ospodine /etine(" pitao sam opet. "Vidi( va si u ideolo!iji. +ako si sirova." "3na li ti to je uop#e ideolo!ija(" od!ovorila mu je. ""ako ne %ih znao2" rekao je. "$mam sestru kojoj je mozak svje*e ispran, svaki dan je !ledam2" "Glupane2" "5o#ete li i mlijeko, !ospodine /etine(" ")je&o, smirite se" umijeao se !ospodin Daruk. "Ne#u mlijeko" od!ovorio je /etin. Potrao sam u kuhinju, okrenuo kruh. $sprali su joj mozak. )ok se iz svih moz!ova ne iiste sva prljavtina, sva praznovjerja i la*i, nema nam spasa, !ovorio %i !ospodin elahattin, z%o! to!a ja ve# !odinama piem, Datma, z%o! to!a2 Nalio sam si ali&u mlijeka i otpio pola. "ad se kruh zapekao, odnio sam !a. ")ok se 9aka na !ro%u %ude molila, i vi se molite" !ovorio im je !ospodin Daruk. ",ne molitve koje me je teta nauila, sve sam ih za%oravila" rekla je Nil!un. ""ako si ih %rzo za%oravila2" do%a&io je /etin. "Pusti, i ja sam za%oravio" rekao je !ospodin Daruk. "5o#u re#i, samo podi!nite ruke kao i ona, da se ne *alosti." "Ne %rini, podi#i #u" rekao je /etin."/eni takve stvari nisu pro%lem." "$ ti podi!ni, Nil!un, mo*e(" zamolio je !ospodin Daruk. "$ stavi neto na !lavu." "/o*e" od!ovorila je. "Nije li to suprotno tvojim ideolokim uvjerenjima(" pitao je /etin.

+a sam opet krenuo !ore. Poku&ao sam na Gospodina vrata. -ao sam. 3avrila je s dorukom, sad je opet %ila pred ormarom. "'to je(" pitala je. "'to ho#e(" U1I "5o#ete li jo jednu ali&u mlijeka(" "Ne#u." )ok sam uzimao pladanj, odjednom je zatvorila vrata ormara1 "Ne prilazi2" viknula je. "Pa nisam krenuo prema ormaru, Gospodo", rekao sam, "vidite, samo #u uzeti pladanj." "'to rade dolje(" "Pripremaju se28 "+a jo nisam uspjela oda%rati..." rekla je i kao da se odjednom postidjela, pa se opet okrenula ormaru. "Po*urite, Gospodo2" rekao sam. ")a nas ne uhvati vru#ina..." ")o%ro, do%ro. 3atvori vrata do kraja." iao sam u kuhinju, stavio vodu za sue. Pio sam preostalo mlijeko i ekao da se voda u!rije7 pomislio sam na !ro%lje, i %ilo mi je nekako udno1 sjetio sam se i stvari i sprava iz veeraja. <ovjeku nekad dode da zaplae, na !ro%lju. $ziao sam, !ospodin /etin je zamolio aj, odnio sam mu. Gospodin Daruk je puio i !ledao dvorite, utjeli su. -ao sam i dovrio pranje sua. "ad sam opet iziao, !ospodin /etin ve# se odjenuo i siao. $ ja sam se vratio, skinuo pre!au, po!ledao kako mi stoje kravata i sako, poeljao se pa se - kako to uinim i kad me %er%er poelja - sam se%i nasmijao u o!ledalu, i iziao. " premni smo" !ovorili su. Popeo sam se. 5ajde, i Gospoa se napokon odjenula. $ eto, opet je na njoj onaj isti &rni, strani o!rta7 nekada je %ila visoka, a sad je svake !odine sve ni*a, pa joj se ru%ovi o!rtaa vuku po tlu, a ispod nje!a, kao njuke dviju znati*eljnih lisi&a, vire iljasti vrhovi onih udnovatih &ipela. tavljala je maramu na !lavu. "ad me je vidjela, kao da ju je %ilo sram. /alo smo utjeli. "Preznojit #ete se u tome po ovoj vru#ini" rekao sam. "+esu li svi spremni(" "+esu." Po!ledala je po so%i, neto je tra*ila, vidjela je da je ormar zatvoren, pa opet neto tra*ila, a nakon to je opet po!ledala u ormar, rekla je1 "5ajde, vodi me dolje."

$zili smo iz so%e. Vidjela je da sam zatvorio vrata, ali ih je i sama po!urala da se uvjeri da su zatvorena. Na poetku stepeni&a nije se naslonila na tap, ne!o na mene. Polako smo sili, proli kroz sva vrata. Prili su nam, a dok smo je smjetali u auto, upitala je1 ")o%ro ste zatvorili vrata, zar ne(" ")a, Gospodo" od!ovorio sam, ali sam svejedno otiao i jo ih jednom po!urao da se uvjeri da su zatvorena. Na kon&u je, 9o!u hvala, sjela u auto. ;/oj 9o*e, kad je auto odjednom krenuo drmusaju#i nas, ja sam se razdra!ala kao da sam sjela u koiju iz djetinjstva, ali sam odmah pomislila na vas, jadni moji dra!i u !ro%ovima, pa mi se uinilo da #u zaplakati, ali ne jo, Datma, jer !ledala sam kroz prozor automo%ila koji je, proavi kroz kapije, krenuo na uli&u, i %a sam pomislila ho#e li to 0ed*ep sad ostati sam kod ku#e, kad auto stade i, nakon to smo malo priekali, sti*e i patuljak te se, uavi kroz dru!a vrata, i on uvue stra!a, i tad zauh1 ")o%ro si zatvorio vrata, zar ne, 0ed*epe(" a dok je auto ponovno kretao1 "+esam, !ospodine Daruk" i taman sam se lijepo naslonila u svom sjeditu kadli1 "9ako, uli ste, zar ne, 0ed*ep je do%ro zatvorio vrata. Pa nemojte opet, kao prole !odine, poeti da su ostala otvorena..." i mada sam poela misliti na njih, ula sam da su do%ro zatvorili tu kapiju na koju si ti, elahattine, %io o%jesio mjedenu plou na kojoj je pisalo1 ")oktor elahattin" i "prima pa&ijente u te i te sate" ali od siromanih ne#u uzimati nova&, Datma, !ovorio si, *elim se povezati s narodom, zasada, jasno, jo nemam mno!o pa&ijenata, nismo u velikome !radu, ne!o na za%oravljenoj o%ali, i osim nekoliko jadnih seljaka u to vrijeme, doista, i nije %ilo niko!a dru!o!, a kad sada podi!nem !lavu pa po!ledam ove apartmane i du#ane i polu!olu !u*vu - sauvao me 6llah, ne !ledaj, Datma - i kakva je to %uka, svi su z!urani, le*e jedni na dru!ima, eto ti d*ehennema za kojim si *udio, elahattine, spustio se na zemlju, uspio si, ukoliko ti je, jasno, to %ila *elja, po!ledaj ovu vrevu, %it #e da si to *elio, ""ako 9aka !leda sa zanimanjem, zar ne("

B ne2, ne !ledam ja uop#e, ali tvoja neod!ojena unuad, elahattine, pita1 "5o#emo li vas malo provozati naokolo da sve raz!ledate, 9ako(" jer valjda misle da je i tvoja ista *ena kao i ti, a to da misle, jadna dje&a, tako su od!ojena, jer, elahattine, ti si uspio i svo!a sina od!ojiti tako da %ude te%i nalik, a )o!an se nije zanimao za dje&u1 majko, njih #e odsad od!ajati njihova tetka, ja nisam u stanju, pa ako ih od!aja tetka, kakvi #e %iti ne!o ovakvi, dok im 9aka ide na !ro%lje, oni misle da sa zanimanjem promatra ove !adosti, ali nemojte tako misliti, evo, ne !ledam vie, dok mi !lava pada na prsa, otvaram svoju tanu, udiem staraki miris koji se iz nje iri, !urnem malenu ruku u njezin mrak pa izvuem marami&u da protarem suhe oi, jer sve su mi misli s njima, samo s njima, "Pa zato sad plaete, 9ako, nemojte plakati2" ne znaju oni koliko sam ja vas voljela i koliko me u ovome sunanom danu slama pomisao na to da vi vie niste meu *ivima7 jo sam malo, siroti&a, oi po!ladila marami&om, i eto, do%ro je, sad je dosta, Datma, znam ja i trpjeti i suspre!nuti se, ta &ijeli mi je *ivot proao u patnji, prolo je eto, zasad, do%ro je, po!ledajte1 di!la sam !lavu, promatram1 apartmani, zidovi, plastini natpisi, plakati, izlozi, %oje, ali, evo, odmah se ponovno poinjem !nuati, aman 6llah2, kakve !adosti, ne !ledaj vie, Datma, povukla sam se u svoje misli i svoje patnje, "9ako, kako je prije ovdje %ilo(" 1 ne ujem vae rijei eda %ih vam o%janjavala, da %ih vam ispripovjedila !dje su sada oni stari vo#nja&i, oni lijepi %eskrajni vo#nja&i, niko!a jo nije %ilo ovdje tih !odina, tih !odina dok ejtan jo nije %io o%uzeo vae!a djeda, pa %i u predveerja rekao1 doi, Datma, da proetamo, oprosti mi, zakopao sam se ovdje pa te nikamo ne mo!u odvesti, en&iklopedija me posvema is&rpljuje, ali to to nemam vremena ne znai da se namjeravam ponaati kao istonjaki despotski mu*evi, itekako *elim za%aviti i usre#iti svoju supru!u, dodi da %arem malo proetamo kroz vo#njake, pa #emo i raz!ovarati, !le to sam danas sve proitao, smatram da se od znanosti ne smije odustajati i da je kod nas sve ovako %ijedno

upravo z%o! neznanja, savreno mi je jasno da je nama potre%na renesansa, da nam je potre%no prosvjetiteljsko uskrsnu#e, preda mnom je strahovito velika du*nost koju ne smijem zapostaviti, i zapravo sam zahvalan .alat-pai to me protjerao u ovu pusto !dje o svemu ovome mo!u razmiljati i pisati, jer da nije %ilo ove samo#e i ovih praznih sati, nikada ja ne %ih nadoao na ove misli, i nikada ne %ih pojmio veliinu ovo!a povijesno! poslanja, Datma, pa i 0ousseau je rekao da se do svih ideja dolazi po pustopoljinama, usred prirode, u samotnim etnjama, ali mi, eto, etamo u paru. "/arl%oro, /arl%oro2" Podi!avi !lavu, prepala sam se, kao da je htio ruku !urnuti u auto, ta z!njeit #e te, maleno dijete, i proli smo %etonsko naselje, i napokon, hvala dra!om 6llahu, uli medu vo#njake, s o%je strane uz%rdi&e, "-*asno je vru#e, nije li(" po tim smo vo#nja&ima onih prvih !odina etali elahattin i ja, a kad %i nas u!ledao pokoji od malo%rojnih seljaka, zastao %i i pozdravio nas, tada se jo nisu %ili poeli %ojati. Gospodine doktore, *ena mi je jako %olesna, %iste li mo!li do#i, 6llah vas na!radio7 a ni on jo nije %io sluen kao kasnije1 jadni su, Datma, *ao mi ih je, nisam naplatio, to da radim, ali kad je ustre%alo nova&a, oni ionako vie nisu dolazili, i tada, moji prsteni i %iseri, jesam li zatvorila ormar, zatvorila sam, "9ako, do%ro ste, zar ne(" ama ne daju ovi ovjeku mira s tim svojim !lupim pitanjima7 marami&u sam malko prinijela oima7 kako da ovjek %ude do%ro dok ide na !ro% rahmetli mu*u i sinu, meni je vas doista "Po!ledajte, 9ako, prolazimo pokraj $smailove ku#e. =vo ova2" *ao7 ta !ledaj ih to !ovore, to je, znai, epaveva ku#a, ali ja ne !ledam, tvoje kopile, ne znam "0ed*epe, kako je $smail(" znaju li oni i pa*ljivo ")o%ro. Prodaje lutriju." sluam, ne, ne, ti to ne uje, Datma, "6 kako mu je no!a(" samo sam htjela se%e i svo!a mu*a i sina sauvati od !rijeha,

""ao i prije, !ospodine Daruk. 5rama." zna li itko da u tome ima moje krivnje, je li im ""ako je 5asan(" patuljak rekao, a kako su i oni, kao i njihov djed i ota&, " la%o mu ide kola, pao je en!leski i matematiku. 6 nema ni posla." %or&i za jednakost, do#i #e i re#i #e mi1 9ako, oni su, doznali smo, nai strievi. /i to, 9ako, uop#e nismo znali, ali - hajde, Datma, prestani misliti o tome, zar si ovamo dola da %i o tome mislila, samo, jo nismo sti!li, ja #u se rasplakati, poela sam %risati oi, na ovaj dan tako %olan za mene, ovi su sjeli u auto pa %r%ljaju kao da smo krenuli u etnju, nekada smo, dodue, znali, jednom u sto !odina, provozati se7 jednom je dola jednopre*na koija pa smo elahattin i ja sjeli i polako se, uz kripu, povezli du!om uz%rdi&om1 kako smo ovo do%ro uinili, Datma, toliko radim za en&iklopediju da za ovakve stvari ne mo!u na#i vremena, da sam %arem ponio i %o&u vina i kuhanih jaja, pa %ismo sjeli na livadu, ali samo da se nadiemo svje*e!a zraka, z%o! prirode, a ne da se kao ovi nai po turski pre*de-ravamo dok ne puknemo, kako se samo lijepo vidi more odavde2, ovo u =uropi zovu "piknik" oni sve ine s mjerom, Datma, i mi #emo jedno!a dana inallah %iti takvi, mo*da to ne#e doekati naa dje&a, ali unuad, a %it #e ih i &uri&a i djeaka, inallah, " ti!li smo, 9ako, po!ledajte, sti!li smo2" tada #e, kad znanost i kod nas zavlada, nai unu&i *ivjeti ovdje sretno i ne#e %iti nikakve razlike izmeu nas i =urope, moja unuad, do#i #e mi na !ro%7 evo ih, elahattine7 kad se auto u!asio, sr&e mi je %r*e zaku&alo, kako je tiho ovdje, &vr&i na vru#ini, smrt u devedesetoj !odini, izili su i otvorili vrata1 ")oite, 9ako, dajte mi ruku2" te*e je izi#i iz ove plastine kutije ne!o iz koije, sauvao me dra!i 6llah, ako padnem, na mjestu #u umrijeti pa #e me odmah i pokopati, mo*da %i se i o%radovali, ?a "=to !a2 -hvatite me pod ruku i naslonite se, 9ako" a mo*da %i se i *alostili, ali odakle mi sad to, !rijeh je misliti tako, izila sam, dr*ali su me pod ruku s o%je strane i polako smo napredovali izmeu

niana, i - nek8 mi dra!i 6llah oprosti - ja se ovo!a kamenja %ojim, "+este li do%ro, 9ako(" u sparini, %ez iko!a, naputeni, u mirisu sa!orjele, suhe trave, i ja #u se jedno!a dana na#i ovdje, "Gdje je ono %io(" i ja #u si#i u !ro%, ali nemoj sad misliti, Datma, "Na ovu stranu, !ospodine Daruk2" ta !ledaj !a, jo uvijek pria taj patuljak, da doka*e kako mjesto na kojemu le*e zna %olje od unuadi, jer ja sam nje!ov sin, zar to ho#e re#i(2, ali kad su i ostali u!ledali !ro% svo!a o&a i - doista, na nju sam !otovo za%oravila - svoje majke, "=vo ovdje2" ja sam ")oli smo, 9ako, evo ovdje2" ah, moje sr&e, sad #u se rasplakati, eto tu ste, siroti moji, pustite mi ruke, ostavite me samu s njima7 o%risala sam oi marami&om, i kad sam vas u!ledala ovdje, moj 9o*e, zato i mene nisi uzeo, ali to je !rijeh, znam, ja se nikada, nijednom nisam priklonila ejtanu, ali nisam vas sad dola optu*ivati, plakat #u, ispuhala sam nos, a kad sam na trenutak zadr*ala dah, ula sam &vrke te sam, spremivi marami&u u d*ep, podi!la ruke da za vas prouim Datihu, uim, uim, !otovo, podi!nem !lavu, po!ledam, hajde, i oni su podi!li ruke, a4erim, Nil!un se lijepo pokrila, ali to mi se !adi ovaj patuljak i nje!ovo prenema!anje, nek8 mi dra!i 6llah oprosti, ne mo!u shvatiti da se netko mo*e ponositi time to je kopile, kao da te on, elahattine, voli vie od svih nas, pa se i moli vie ne!o mi7 ko!a ti to misli o%manuti tom svojom !lumom, da sam %arem ponijela tap, !dje li sam !a ostavila, jesu li pozatvarali vrata, ali sad nisam dola misliti o tome, ne!o o te%i, pod ovim samotnim i naputenim kamenom, ah, jesi li ikada pomislio kako #u jedno!a dana do#i i na ovom kamenu podi!nutom nad to%om proitati1 ),".,0 =:656..$N )60V$N,G:-8 1II1-1H@A D6.$56 36 N+=G,V- )-'/aloprije sam, eto, i prouila Datihu, ali ti si ionako prestao vjerovati pa ti se dua sad previja u d*ehennemskim mukama, Gospode, o tome ne *elim ni misliti, ali zar je to moja krivnja, koliko !od da sam !ovorila da se pokaje, ti si me, zar ne, ismijavao1

%udalo *enska, !usko nerazumna, i te%i su, kao i svima dru!ima, isprali mozak, niti ima 6llaha, niti ono!a svijeta, dru!i je svijet %estidna la* koju su izmislili kako %i nas na ovome svijetu stjerali u red, i osim onih skolastikih laprdanja nemamo nikakvih dru!ih dokaza u prilo! 6l-lahova postojanja, postoje samo injeni&e i stvari, a njih i veze medu njima mo*emo spoznati, i moja je du*nost &ijelome $stoku o%jasniti da 6llaha nema, slua li me, Datma - ali !rijeh je, nemoj sad misliti B tome, sad *elim misliti o te%i iz onih prvih dana, dok te jo nije %io o%uzeo ejtan, ne samo zato to se pokojnih tre%a spominjati po do%ru, ne!o i sto!a to si u to vrijeme doista %io dijete, i, kako je 1 moj ota& !ovorio, imao sjajnu %udu#nost, nije li mirno i pokorno sjedio u svojoj ordina&iji, sjedio je, ali sam 6llah zna to je radio onim jadnim %olesni&ima, ali dolaze i otkrivene, o4ar%ane !ospoe pa se onamo zatvaraju, i mu*evi dolaze s njima, a ja sam, u so%i do ordina&ije, nespokojna, nemoj to krivo protumaiti, Datma, da, da, mo*da se sve to nas je snalo i do!odilo z%o! njih, i tek to se smjestio ovamo i prido%io ai&u muterija - on je !ovorio "pa&ijenata" - jer to je doista %ilo teko, i !le, elahattine, tu ti dajem za pravo, nekoliko ri%ara na o%ali i dan!u%e iz udaljenih sela to drijemaju u kavani na #oku naputena pristanita, a kako %i se oni i raz%oljeli na tom istom zraku, pa ako se i raz%ole, ne znaju da su %olesni, ako i znaju, ne dolaze, a tko %i uop#e i doao, nekoliko ku#a i nekoliko zatu&anih seljaka7 ali unato tome, uspio je raz!lasiti svoje ime, pa su %olesni&i dolazili ak iz $zmita, najvie ih je %ilo iz Ge%zea, a %ilo je i onih koji su iz .uzle dolazili am&ima, i tek to je krenuo zaraivati, poeo je nasrtati na %olesnike, moj 9o*e, a ja %ih sluala iz pokrajnje so%e1 ime si to namazao ranu, prvo sam je pokrio duhanom, !ospon doktore, a onda omotao suenom kravljom %ale!om, aman2, pa otkud time(2, pa to su %apske vrad*%ine, sad postoji neto to se zove znanost, do%ro, a to je s ovim djetetom, ima vru#i&u, !ospon doktore, ve# pet dana, zato !a niste prije donijeli, %ila je oluja, !ospon doktore, zar niste vidjeli, za%o!a, umalo ste u%ili to dijete, a to #emo, ako mu je 6llah tako namijenio, to mi mo*emo7 ma kakav 6llah2, nema 6llaha, mrtav je 6llah - moj 9o*e,

pokaj se elahattine7 kakvo kajanje, !lupa *eno, %arem ti nemoj tra%unjati kao ti jadni selja&i, stidim te se, sve se nadam i !ovorim kako #u tolike ljude privesti pameti, a jo ni vlastitoj *eni nisam uspio u !lavu utuviti dvije pametne, kako si %eznadno !lupa2, ako nita dru!o, %arem shvati da si !lupa pa vjeruj meni7 a kad sam rekla da #e i tih nekoliko pa&ijenata rastjerati, postao je jo !ori, valjda meni u inat7 sluala sam u pokrajnjoj so%i, !le to sve !ovori nekoj jadnoj *eni koja je, skupa s mu*em, prevalila o!roman put ne %i li joj dao kakav lijek, neka se skine do pojasa, ka*e, *iv&ira me, ti si joj valjda mu*, !lupi seljae, hajde, ti joj re&i, ne#e se skinuti, do%ro, onda nema ni pre!leda, !u%ite se, ja se ne#u pokoriti tim vaim %esmislenim praznovjerjima, aman, !ospon doktore, nemojte tako, dajte kakav lijek, ne, ako se tvoja *ena ne skine, nema nikakva lijeka, !u%ite se, sve su vas o%manuli la*ima o 6llahu - pokaj se, da si %arem utio, elahattine, ako nita, %arem s njima nemoj tako raz!ovarati, ne, ja se niko!a ne %ojim, ali po!ledaj, tko zna to mi sve iza leda !ovore1 taj doktor ne priznaje 6llaha, ne idite k njemu, taj je ovjek sam 'ejtan, ta vidjeli ste, zar ne, onu lu%anju na nje!ovu stolu, a so%a mu je puna knji!a i udnih aro%njakih sprava, pove#ala to od %uhe prave devu, &ijevi iz kojih se pui, ima i *a%ljih &rkotina pri-%odenih i!lama, nemojte i#i k njemu, koji %i razuman ovjek, ako %a ne mora, duu povjerio tom %ezvjerniku, taj %i ovjek - sauvao nas 6llah - i zdravo!a raz%olio, tko prekorai preko nje!ova pra!a, spopadnu !a d*ini7 jednom je nekom %olesniku koji je doao ak iz +arimd*e rekao kako mu se ini da je razuman ovjek i kako mu se dopao, pa evo ti ova knji*i&a, itaj je u seoskoj kavani, rekao je, u njoj sam napisao kako se tre%a %oriti protiv ti4usa i sui&e, k tome sam napisao i da 6llaha nema, idi pa nek8 se %arem tvoje selo spasi, kad %ih u svako selo mo!ao poslati jedno!a pametno! ovjeka kao to si ti, i kad %i taj ovjek svaku veer &ijelo selo okupio u kavani pa im proitao makar i koji redak iz moje en&iklopedije, ovaj %i se narod spasio, ali prije to!a, ah2, moram dovriti tu en&iklopediju, a njoj se, to dalje, sve manje vidi kraja, k vra!u, a nema ni nova&a, Datma, oni tvoji dijamanti, prstenje, kutija - jesu li do%ro zatvorili vrata, nisu, si!urno nisu - jer vie nije imao straha ni pred ime, i

osim nekoliko %eznadnih %olesnika, i nekoliko oajnika koji %i se pokajali tek to %i uli u dvorite pa %i se vra#ali koraaju#i natrake, u strahu da ne razljute 'ejtana, %olesni&i su posve prestali dolaziti, ali te%e to, elahattine, uop#e nije uzrujavalo, mo*da i z%o! mojih dijamanata7 %olesni&i vie uop#e ne dolaze, i do%ro je da je tako, !ovorio si, jer kad u!ledam te %udale, po%jesnim, ne mo!u podnijeti to %eznae, teko je vjerovati da #e od tih *ivotinja ikada itko napraviti ljude, nedavno sam jedno!a u raz!ovoru upitao koliko iznosi z%roj stupnjeva unutarnjih kutova trokuta, mada sam, jasno, znao da taj jadni seljak koji u *ivotu nije ni uo za trokut takvo to ne mo*e znati, ali sam uzeo papir i olovku pa mu lijepo o%jasnio, da vidim koliko im le*i matematika, rekoh, ali nisu ti jadni&i krivi, Datma, dr*ava nije uinila nita kako %i im pru*ila do%ro o%razovanje, moj 9o*e, dva sam mu sata o%janjavao i slomio se ne %i li shvatio, a on me !ledao tupo, i jo sa strahom, ah, !lupa *eno, !ledao me eto %a tako kako me ti sad !leda, pa to me !leda kao da si u!ledala 'ejtana, jadni stvore, ja sam ti mu* - da, ti si 'ejtan, elahattine, i !le, sad si u d*ehennemu, u vatri, meu uvarima d*ehennema i kljuaju#im kazanima, ili je smrt onakva kakvom si je ti opisao1 otkrio sam smrt, Datma, rekao je, sluaj me, ovo je va*nije od sve!a dru!o!a, smrt je toliko strana, ne mo!u izdr*ati7 pomislivi kako ti sad iz!leda u !ro%u, uplaila sam se i "+e li vam do%ro, 9ako(" odjednom mi se zavrtjelo u !lavi, pomislila sam da #u pasti, ali ne %rini, elahattine, ako i ne *eli, ja #u jo jednom "6ko ho#ete, sjednite malo onamo, da doete k se%i." prouiti Datihu, utite2, uutjeli su, sluam auto koji prolazi &estom, pa &vrke, i !otova Datiha1 amin2, izvadim marami&u i o%riem oi, i onda odem7 ti si mi zapravo &ijelo vrijeme u mislima, sine moj, ali prvo da ti o&a izvuem odande, rekoh, ah, moj jadni, nerazumni, zlosretni moj sine, "6+/6"6/ ),G6N )60V$N,G:- $H1K-iH?; D6.$56 36 N+=G,V- )-'do%ro, prouit #u je, moj %espomo#ni, nesretni, uvrijeeni, nevoljni siroi#u, prouit #u je za te%e, amin2, i ti si ovdje, aman 6llah2, uinilo mi se na trenutak kao da nisi umro, i !dje je moja marami&a,

ali i prije ne!o to mi je ruka dospjela, po!ledajte kako sam poela je&ati "9ako, 9ako, ne plaite2" tresu#i se, i da me nisu dohvatili, sruila %ih se u je&ajima na zemlju7 pomislih, Gospode, kako sam ja nesretna, sueno mi je da sinu dolazim na !ro%7 to sam ti uinila da me tako ka*njava7 znam, ne smijem tako misliti, ali ja sam uinila sve to sam mo!la, zar sam ikad po*eljela da me ovo snae, sine moj, )o!ane moj, nisam li ti toliko puta rekla da od svo!a *ivota napravi to !od *eli, samo da ne nalikuje o&u, koliko sam ti puta tako rekla7 nisam li te, sr&e moje, dala u internat, samo da nje!a ne uzme za primjer, mada tad ve# uop#e nismo imali nova&a7 nisam li te poslala u naj%olje kole skrivaju#i pred to%om da nau ku#u na no!ama dr*i jo samo prstenje, %iseri i dijamanti iz one kutije koju su mi rahmetli %aka i djed dali u miraz7 vra#ao %i se u kasna su%otnja popodneva, a pijani te ota& ne %i doekao na kolodvoru, i ne samo da nije mo!ao zaraditi ni pre%ijene pare, ne!o je od mene nastojao izvu#i nova& za o%javljivanje one svoje en&iklopedije koja nije nita dru!o doli ista hula, i dok sam se ja za zimskih no#i u samo#i tjeila kako mi se, ako nita dru!o, sin koluje u 4ran&uskim kolama, jedno!a dana po!ledah, kadli1 avaj2, zato nisi i ti poput njih %io in*enjer ili tr!ova&, ne!o si se upisao onamo, zar #e %iti politiar(7 znam, ako po*eli mo*e %iti i ministar, ali nije li teta neko!a poput te%e7 majko, ova se zemlja samo politikom mo*e popraviti, i nisam mu sti!la re#i ni1 zar je te%i pripalo, nerazumni moj sine, da popravlja dr*avu, a on se ve# poeo na praznike vra#ati umoran i zamiljen, moj Gospode7 kakve sam ja &rne sre#e, ak je odmah nauio i za%rinut hodati !ore-dolje, %a kao nje!ov ota&, i !le, tako si mlad, a ve# pui, emu taj jad, taj emer, sine, !ovorila %ih ja, a ti od!ovarao1 z%o! domovine, majko7 i nisam li ti punila d*epove nov&em ne %i li naao pravi put1 idi u $stan%ul, pa hodaj, za%avljaj se, etaj s djevojkama i nemoj misliti, ne!o se razvedri, nisam li ti, kriom od o&a, dala moje ru*iaste %isere i rekla1 nosi to u $stan%ul, prodaj pa se provedi, i kako sam mo!la znati da #e onu prozirnu i %lijedu, sla%anu djevojku odmah o*eniti i dovesti u ku#u7 nisam li te savjetovala da *ivi punim

plu#ima, sine, i !ovorila da se, ako nita dru!o, %arem na tom poslu pokua zadr*ati, mo*da #e te postaviti za poslanika, neka si kajmakam, !le, sad #e na te%e red da postane valija7 ne, majko, vie ne mo!u izdr*ati, sve je to odurno, ru*no, majko7 jao, jadno edo moje, zato i ti, kao i svi dru!i, ne mo*e lijepo od ku#e na posao i s posla ku#i, ali znam, rekla sam jedno!a dana, rasrdila sam se pa sam rekla1 jer si lijenina i kukavi&a, eto zato2, isti si kao tvoj ota&, nema hra%rosti za *ivot ni da se pomijea s ljudima, zar ne, lake ih je, dakako, optu*ivati i sve ih mrziti7 nije tako, majko, ne, ti ne zna, svi su odurni, ne mo!u vie izdr*ati ni kao kajmakam, tamo s jadnim selja&ima, %ijednom sirotinjom, tako i tako postupaju i tako ih unitavaju, a i *ena mi je umrla, neka dje&u uzme njihova tetka, a ja #u dati otkaz i ovamo se doseliti, molim te, majko, nemoj se u to mijeati, ja u ovom mirnom kutku ve# !odinama o tome mislim, "5ajdemo, 9ako, ve# je jako vru#e2" *elim sjesti i u samo#i pisati o istini7 ne, ne mo!u to dopustiti, "Priekajte jo malo, !ospodine /etine." ne mo*e ovdje ostati, idi pa se lijepo ukljui u *ivot, 0ed*epe, nemoj da %i mu sluajno davao hrane, odrastao je ovjek, neka svoj kruh zaradi svojim rukama7 nemoj, majko, molim te, nemoj me u ovim !odinama sramotiti ""ad %i %arem netko malo poistio te !ro%ove..." pred svijetom7 utite, stid vas %ilo, ne date mi mira ni da s vaim o&em provedem koji trenutak, pa vidim i ja prljave *ivotinjske tra!ove po !ro%ovima, zar nam je ovako %ilo sueno, ali ja sam te tada pitala pije li, utio si7 sine, zato, ta jo si mlad, hajde da te jo jednom o*enimo7 do%ro, a to to namjerava raditi ovdje od jutra do mraka, u ovoj pustoi(7 uti, zar ne, ah, znam, i ti #e kao i tvoj ota& sjesti pa poeti pisati one %esmisli&e, uti, tako je, nije li tako, ah, sine moj, kako da te nauim da nisi ti od!ovoran za sve ;B krivnje i !rijehe i nepravde7 ja sam jadna i neuka *ena, !le, sad sam %ez iko!a svo!a, izru!uju se sa mnom, a da vidi ovaj %ijedni *ivot kojim *ivim, i koliko sam nesretna, kako plaem, pokrila sam li&e marami&om i po!nula se, ")osta je, 9ako, dosta je, nemojte vie plakati. ,pet #emo do#i..."

moj 9o*e, kako sam ja nesretna, ho#e me odvesti7 ostavite me na miru sa sinom i rahmetli mu*em, da s njima ostanem nasamo, da le!nem na !ro%, ali nisam le!la, ne, Datma, !le, i unuad ti se sa*alila, vidjeli su, eto, koliko si nesretna i jadna, u pravu su, pa jo po ovoj vru#ini, hajde da %ar jo jednom prouim Datihu, pomislih, ama kako me ovaj ru*ni patuljak !lupavo i pokvareno !leda, ne daju ovjeku mira ni trena, ejtan je posvuda, kao da je iza ovo!a zida le!ao pa iz zasjede vre%a kako %i nas zavadio, do%ro, evo, zadnji put, "9ako, pa jako vam je loe, idemo2" Datiha, kad sam podi!la ruke, pustili su me pa su i oni podi!li, da prouimo zadnji put, uimo, prolaze auti, kako li je samo vru#e, do%ro da nisam o%ukla i vestu, u zadnji sam je as vratila u ormar, i zakljuala, u praznoj ku#i, sauvao nas 6llah, ako nije uao lopov, kako je ovjek rastresen, ali ti #e mi oprostiti, amin2, mi sad "Naslonite se, 9ako2" idemo, z%o!om, jao, pa i ti si tu, kako su me z%unili ovi, G-: )60V$N,G:1HAA-1H?@ D6.$56 36 N+=3$N- )-'ali sad me, eto, odvode, a ionako nemam sna!e stati i na ovoj vru#ini jo jednom prouiti, dok sam uila za njih, i za te%e sam, malena, %ijela, %lijeda djevojko7 svidjela si se mome )o!anu pa te doveo da mi polju%i ruku, a naveer tiho doao u moju so%u1 kako si, mama, a to da ka*em, sinko, ta nejaka, ta %lijeda djevojka, rekla sam, i odmah sam znala da ne#e po*ivjeti, roditi troje dje&e za te%e je %ilo dovoljno, istroila si se, siroti&e, jela si kao maka, s ru%a tanjura dva-tri zalo!aja, a kad %ih rekla1 daj da ti nalijem jo jednu kepiju, k#eri, samo %i, ne znaju#i to #e, %ezizlazno rairila ;. oi1 ta malena, %lijeda nevjesta koja se %ojala hrane, to je ona uop#e mo!la z!rijeiti da %i joj sad tre%ala moja molitva7 ne znaju jesti, ne znaju se prihvatiti *ivota, znaju samo umrijeti liju#i suze nad tuim nevoljama, siroad7 !ledajte, ja odoh jer su me uzeli pod ruku, "+este li do%ro, 9ako(" hvala dra!om 6llahu, vra#amo se ku#i.

;A I. 9a su odlazili kad je njihova %aka po*eljela pomoliti se jo jednom i tad je skupa s njom jedino Nil!un podi!la ruke 6llahu, jedino Nil!un, da1 Daruk je izvadio marami&u veliku kao arav i %risao znoj, amid*a 0ed*ep dr*ao je svoju "Gospodu" a /etin je ruke !urnuo u stra*nje d*epove traperi&a, vie mu se nije dalo ni pretvarati da se moli. /olitvu su na %rzinu i %ezvoljno priveli kraju, a onda se %aka opet zanijela, pa su je s o%iju strana uhvatili pod ruku i odveli. "ad su mi okrenuli lea, slo%odno sam pru*io !lavu iza zida i *%unja i lijepo ih po!ledao1 kakav smijean prizor1 dok ju je s jedne strane dr*ao onaj de%eli div po imenu Daruk, a s dru!e patuljak koji mi dode amid*a, %aka je, o!rnuta onim udnim, stranim o!rtaem, iz!ledala kao kakva zastrauju#a lutka u prevelikoj odje#i, ali je svejedno iz!ledala i nekako smijeno. $pak, nisam se smijao, i mo*da sam se, Nil!un, ak i uplaio, jer - %ili smo na !ro%lju, i po!ledao sam onaj ru%a& koji ti tako lijepo pristaje, i tako ti lijepo ornata !lavu, a zatim sam po!ledao tvoje tanke no!e. "ako udno1 porasla si i pretvorila se u prekrasnu djevojku, ali no!e su ti jo uvijek kao tapovi. 6 nakon to ste sjeli u auto i otili, ja sam se izvukao iz svo!a skrovita, u koje sam se skrio da ne %iste to krivo protumaili, pa sam i ja po!ledao te tihe !ro%ove1 ovo vam je djed, ovo majka, a ovo ota&, a ja sam vidio samo vae! o&a, sje#am !a se1 dok %ismo se mi i!rali u vrtu, on %i ponekad provirio kroz *aluzine iz svoje so%e i vidio %i da se i!rate sa mnom, ali ne %i nita pri!ovorio. Prouio sam za nje!a Datihu, i jo malo postajao %esposleno, samo sam se kuhao na sun&u i sluao &vrke, i mislio o nekim udnim stvarima, neke udne, tajnovite misli, stresao sam se i sav se z%unio, kao da sam popuio &i!aretu. Pa sam iziao iz !ro%lja, i sad idem, vra#am se, matematika je na stolu ostala otvorena. +er prije sat vremena sjeo sam za taj stol, i %a dok sam !ledao kroz prozor vi ste proli uz%rdi&om u %ijelom anadolu, a kako sam medu vama spazio i %aku, shvatio sam kamo idete7 kad sam se sjetio !ro%lja i !ro%ova, nisam mo!ao ni misliti na dosadnu i !lupu matematiku koja mi ionako ne ide u !lavu, i rekoh1 hajde da odem i da ih vidim, kad

vidim to rade na !ro%lju, smirit #u se pa #u se nakon to!a vratiti i nastaviti s uenjem, a da ne %ih majku %ez razlo!a *alostio, iziao sam kroz prozor i doao ovamo tre#i, i vidio vas, i eto1 sad se vra#am zada&ima koje sam na stolu ostavio rairene. Gotov je pranjavi put, poinje as4alt. ,%ilaze me auti, neke sam pokuao zaustaviti, ali onaj tko vozi takav auto, nema ni trunke savjesti, jasno1 prolaze jure#i niz%rdi&om to %r*e mo!u, mene i ne primje#uju. ti!ao sam do .ahsinove ku#e. .ahsin i nje!ova majka stra!a skupljaju trenje, a ota& mu sjeo pod sjeni&u pa ih prodaje, i kao da me i ne vidi. Nije ak ni podi!ao !lavu da me po!leda1 nisam ja od onih to dojure luksuznim autom sto na sat, pa zakoe i u auto u%a&e pet kila treanja po osamdeset lira, jasno... )a, %a sam namjeravao re#i kako sam ja valjda jedini koji mo*e misliti i na dru!e stvari, a ne samo na nova&, kad u!ledah 5alilov smetlarski kamion i o%radovah se. $li su prema dolje, di!ao sam ruku, stao je. -ao sam. "'to ti radi ota&(" pitao je. "6 to %i radio(" od!ovorih. "Prodaje lutriju." "Gdje prodaje(" ")opodne ide po vlakovima." "6 ti(" "+a se jo kolujem. "oliko ovaj kamion mo*e najvie(" ",samdeset" od!ovorio je. "6 to ti radi ovdje(" "Neto sam *ivan" rekoh, "pa sam malo iziao." "= ako si ve# u ovim !odinama *ivan..." ;@ Nasmijali su se. Pred naom ku#om poeo se zaustavljati. "Ne, ne" rekao sam, "idem do donje mahale." "'to ima tamo(" "$mam jedno! prijatelja, ne zna !a." )ok smo prolazili pokraj ku#e, po!ledao sam u svoj otvoreni prozor. Prije ne!o to se ota& oko podneva vrati i ja #u se vratiti. iao sam iz kamiona im smo uli u mahalu i krenuo %rzim kora&ima kako 5alil i nje!ovi ne %i pomislili da sam %esposleni vjetro!onja. 5odao sam sve do pristanita i preznojio se kao pas pa sam malo sjeo i !ledao more. )ojurio je neki motorni ama&, na molu ostavio jednu djevojku i otiao. Gledaju#i tu djevojku, ja sam mislio na te%e, Nil!un1 maloprije sam vlastitim oima vidio kako si

ruke podi!la 6llahu1 %ilo je udno. "ao da doista s Njim raz!ovara. "nji!a ka*e1 postoje aneli. "asnije sam mislio1 postoji i 'ejtan. $ neke dru!e stvari. "ao da sam to mislio da %ih samo!a se%e zastraio1 da se uplaim, da drhtim i osjetim krivnju pa se tre#im korakom uz%rdi&om vratim ku#i i sjednem za matematiku, ali to #u ionako uiniti. "asnije. ad #u jo malo hodati. "renuo sam. "ad sam doao do pla*e i uo onu za!lupljuju#u !raju i vidio onu hrpu mesa, opet sam pomislio na krivnju, !rijeh i 'ejtana. 5rpa mesa koja se mie i nema mira1 s vremena na vrijeme iz te se hrpe tromo uzdi!ne arena lopta za pla*u pa se opet vrati i iz!u%i meu njima7 kao da se *eli spasiti iz to!a zla i !rijeha, ali *ene je ne putaju. "roz *ianu o!radu o%raslu %rljanom jo sam malo promatrao tu !u*vu i *ene. <udna stvar1 ponekad *elim uiniti neko zlo, stid me je, ali da ih %arem malo povrijedim, tek toliko da me primijete1 tako %ih ih kaznio, i nitko ne %i slijedio 'ejtana, i mo*da %i se samo mene %ojali. 9ilo %i to ovako nekako1 ja %ih doao na vlast, a oni %i doli na pravi put. Poslije me je %ilo sram, %a sam se zanio, pa sam, da za%oravim stid, pomislio na te%e, Nil!un. .i nisi nita kriva. +o #u malo !ledati tu oaravaju#u vrevu, a onda nazad zada&ima, pomislih, kadli1 "'to si se ti tu na%io(" upita me momak koji uva pla*u. "3ar je to za%ranjeno(" od!ovorim. "6ko #e u#i, idi tamo i kupi kartu" ree mi. "6ko ima kupa#e !a#e i nova&a..." -;& "- redu" rekoh, "to ne#u. ,doh." $ otiao sam. 6ko ima nova&a, ako ima nova&a, koliko ima nova&a1 to sad ponavljaju umjesto Datihe. .oliko ste odvratni da se ponekad osje#am samim sam&atim1 pola njih sramota je ljudsko!a roda, a pola su idioti. "ad pone razmiljati, ovjek se %oji te mase, ali, hvala 6llahu, tu su i moji prijatelji1 dok sam s njima, stvari se tako lako ne mijeaju, znam to je krivnja i to je !rijeh, to je doputeno, a to za%ranjeno, i ne %ojim se1 posve mi je jasno to tre%a initi. amo, sjetio sam se kako su sino# u kavani neprestano ponavljali akal, akal i ru!ali mi se, pa sam se rasrdio. Nema veze.

/o!u ja i sam o%aviti sve to tre%a o%aviti, !ospodo, mo!u i sam hodati ovim putem jer znam kako tre%a. Vjerujem u se%e. 5odaju#i, sti!ao sam do vae ku#e, Nil!un, nisam ni primijetio, shvatio sam to kad sam u!ledao onaj stari zid pokriven mahovinom. )vorina vrata su zatvorena. ,tiao sam i sjeo pod kesten s dru!e strane &este, !ledao sam u vae prozore i zidove i mislio to ti sad ondje radi. /o*da jede, mo*da ti je na !lavi jo uvijek onaj ru%a&, a mo*da si i prile!la. -zeo sam nekakav tap i u pijesku uz ru% &este zamiljen na&rtao tvoje li&e. )ok spava, li&e ti je jo ljepe. Gledaju#i to li&e, za%oravljam krivnju, i zlo%u, i !rijehe u koje sam vjerojatno do !rla potonuo i priti#e koji mi od sve!a to!a iz%ijaju i mislim kako ja ne mo!u %iti !rean, ja nisam jedan od njih, ja sam poput te%e, %ez!rean. Poslije sam ovako mislio1 da kriom udem u dvorite tako da me patuljak ne vidi i da se popnem na drvo pa preko zida udem u tvoju so%u poput make kroz otvoreni prozor, i da te polju%im u o%raz1 tko si ti( 3ar me ne poznaje, nekada smo se i!rali skrivaa, volim te, ja te volim vie ne!o to %i te volio %ilo koji od onih ele!antnih i %o!atih momaka koje si ikada vidjela2 ,djednom sam se rasrdio1 li&e na pijesku rastepao sam no!om i ustao, dosta mi je ovih !lupih sanjarija, i %a sam krenuo kad u!ledah ovo1 Nil!un je izila iz ku#e i ide prema dvorinim vratima. ,ni %i sve to krivo shvatili, sve %i okrenuli na zlo. 3ato sam se odmah udaljio, vratima sam okrenuo lea. "ad sam zauo kripu, okrenuo sam se1 izila si i ide1 kamo( 3animalo me, krenuo sam za to%om. )ok hoda, nekako se udno njie1 kao da je muko. 6 kad %ih -1? potrao i dodirnuo joj rame1 zar me ne poznaje, Nil!un, ja sam 5asan, pa sje#a se, dok smo %ili dje&a, i!rali smo se u vaem dvoritu, nas dvoje i /etin, i poslije %ismo ili pe&ati. "ad je dola do u!la, nije skrenula, ide dalje1 zar ide na pla*u, zar #e se i ti pomijeati s ostalima( 0asrdio sam se, ali sam je nastavio slijediti. No!e kao tapovi, a hoda %rzo, emu ta *ur%a, ili - da te mo*da netko ne eka( Nije zastala kod pla*e, skrenula je, ode uz%rdi&om. /o!u

pretpostaviti tko je taj koji te eka. /o*da #e sjesti u nje!ov auto, mo*da ima i motorni ama&1 slijedim te jer me zanima koje je od to!a dvo!a, jer znam da ti nisi nimalo dru!aija od ostalih. ,djednom je ula kod %akala i nestala. Pred du#anom je sladoledarov e!rt7 znam to!a maka pa sam priekao podalje kako ne %i neto krivo pomislio. +a ne volim slu*iti %o!ataima. /alo potom Nil!un je izila i umjesto da krene dalje, okrenu se i krene putem koji ju je vodio pravo prema meni. +a sam se u asu okrenuo i unuo1 ve*em vezi&e na &ipelama. Pri%li*ila se s vre#i&om u rukama, pri%li*ila se i po!ledala me, %ilo me je sram. "3dravo" rekoh i ustadoh. "3dravo, 5asane" rekla je,"kako si(" /alo je utjela. "Vidjeli smo te juer kad smo dolazili, %rat te je prepoznao. Porastao si, %a si se promijenio." /alo je utjela. "<ujem da ste jo uvijek !ore, rekao nam je tvoj amid*a, tata ti se %avi lutrijom." ,pet je malo utjela. "=, a to ti radi, re&i neto, s koliko si proao(" "+a(" rekoh. "+a sam ove !odine na ekanju" promu&ah na kon&u. "<e!a(" "$de li ti to na more, Nil!un(" "Ne" od!ovorila je,"idem od %akala. Vodili smo 9aku na !ro%lje. Valjda joj je od vru#ine malo pozlilo pa sam ila kupiti kolonjsku vodi&u." "3nai ne ide na onu pla*u(" "Prevelika je !u*va" od!ovorila je, "i#i #u rano ujutro, dok nema niko!a." /alo smo utjeli. ,nda se nasmijeila pa sam se i ja nasmijao misle#i kako joj li&e iz!leda dru!aije ne!o kad sam !a vidio izdaV leka. 3nojim se kao kreten. /islit #e da je od vru#ine. 'utim. 3akoraknula je. ")o%ro" rekla je. "Pozdravi o&a, mo*e(" Pru*ila je ruku pa smo se rukovali. 0uka joj je meka i laka. +a sam se postidio svoje, mokre od znoja. "5ajde sretno2" rekao sam. ,tila je. Nisam !ledao za njom. Poput ljudi koji imaju jako va*no!a posla, i ja sam krenuo nekamo, zamiljen. akon to smo se vratili s !ro%lja, 9aka je s nama dolje ruala,

1 N a zatim joj je pozlilo. 6li nije %ilo nita oz%iljno. Nil!un i ja smo se smijali i alili, kad nas ona odjednom mrko po!leda, i !lava joj pade na prsa. -zeli smo je pod ruku, odveli !ore i stavili u krevet te joj zape#a i sljepooni&e namazali kolonjskom vodi&om koju je Nil!un donijela. Nakon to!a otiao sam u svoju so%u i popuio prvu &i!aretu nakon jela. "ad smo shvatili da #e s 9akom sve %iti do%ro, sjeo sam u anadol koji je na sun&u prokuhao i krenuo. Nisam iao !lavnom &estom, ne!o putem za )arid*u. Potrudili su se pa su i taj put as4altirali. Neka od sta%ala treanja i smokve jo su uvijek na svome mjestu. ,vamo sam kao mali s 0ed*epom dolazio to%o*e u lov na vrane, a zapravo u etnju. ,no to smatram karavansarajem, tre%alo %i %iti neto ni*e. Po vrhovima su iz!raene nove mahale, i jo se !rade. - )arid*i nisam vidio nita novo1 deseto!odinji 6taturkov spomenik2 - Ge%zeu sam odmah otiao kajmakamu. "ajmakam se promijenio. Prije dvije !odine za tim je stolom sjedio neki trule* sit *ivota, a sad sjedi mlada& koji %ez prestanka i!ra i rukama i no!ama. Nije uop#e %ilo potre%e da prema unaprijed smiljenom planu iz tor%e izvuem 4akultetsko izdanje svo!a doktorsko! rada kako %ih !a se dojmio, da ka*em kako sam arhiv ve# i ranije posje#ivao te da je i moj pokojni ota& %io kajmakam. 0ekao mi je da idem za ovjekom koje!a mi je dodijelio. .aj je momak nazvao 0izu koje!a sam upoznao za prijanjih %oravaka, ali !a nismo nali jer je %io otiao u dispanzer. )ok se 0iza ne vrati, ja se odoh malo proetati, predlo*io sam. Proavi uskim prolazom ukraenim vise#im koprivi#ima, iziao sam u ariju. Prvo sam krenuo prema dolje. Na uli&ama nije %ilo niko!a *ivo!. +edan se pas mlatarao &estom, u *eljezariji je neki ovjek popravljao plinsku %o&u. $zlo! papirni&e nisam ni po!ledao7 skrenuo sam te sam, skrivaju#i se pod uskim sjenama pred du#anima, otiao do d*amije. 3atim sam se vratio i sjeo pod platanu na malenome tr!u, popio aj da se raz%udim te, sluaju#i radio iz kavane, pokuavao za%oraviti na vru#inu1 %ilo mi je dra!o to su me ostavili na miru, %a lijepo2 "ad sam se vratio u kajmakamovo sjedite, 0iza je %io doao7 u!ledao me je, prepoznao me i o%radovao se. )ok on ne nade klju,

ja sam morao napisati jednu mol%u. 3ajedno smo sili. ,tvorio je vrata1 odmah sam se sjetio mirisa plijesni, praine i vla!e. )ok je %risao prainu sa staro!a stola i stoli&e, malo smo poraz!ovarali. 3atim je otiao i ostavio me samo!a. - arhivu u Ge%zeu nema mno!o to!a. ,no to ima, tra! je ono!a kratko! razdo%lja dok je Ge%ze %ilo sjedite kadiluka, razdo%lja za koje je rijetko tko znao i jo se rjee zanimao. Ve#ina dokumenata iz to!a vremena poslana je u $zmit ili, kako se tada zvao, $znikmit. 6 ovdje su u kutijama ostali za%oravljeni 4ermani, tapije, sid*ili i de4teri1 stoje po%a&ani jedni na dru!e. Prije trideset !odina neki je !imnazijski pro4esor povijesti, koji je volio svoj zanat i k tome %io ponesen %irokratskim na&ionalizmom svojstvenim prvim !odinama 0epu%like, odluio unijeti reda u sve ovo, ali se pokole%ao. )vije !odine ranije ja sam rekao da #u nastaviti ondje !dje je on stao, ali sam odustao u tjedan dana. ,d arhivista se tra*i i vie skromnosti ne!o od povjesniara. .eko je sad na#i ovjeka koji %i, ako je imalo o%razovan, %io spreman na toliku poniznost. Ni moj pro4esor iz !imnazije nije %io od takvih1 sate koje je proveo u arhivu odmah je s puno *ara pretvorio u knji!u. je#am se da sam tu knji*i&u, u kojoj je osim svo!a i *ivota svojih poznanika opisao i povijesne !raevine u Ge%zeu te va*ne oso%e, itao uz pivo onih dana dok sam se svaao sa elmom. "asnije sam o toj knji*i&i priao nekim In kole!ama na 4akultetu pa su mi svi rekli isto1 ne, nemo!u#e je da u Ge%zeu postoje takvi izvori2 -utio sam, a oni su ustvrdili kako u Ge%zeu si!urno nema ni arhiva. Nekako mi je u!odnije raditi na mjestu za koje strunja&i ne znaju ni da postoji, ne!o u Vladinu arhivu meu etom zavidnih kole!a. u*itkom prevr#em komade papira pokrivene *utim mrljama, pljesnive, po!u*vane i poha%ane, udiu#i njihov miris. 'to ih du*e itam, sve mi se vie ini kako pred so%om vidim ljude koji su ih pisali, one koji su naredili da ih se napie, i one iji su *ivoti %arem dijelom povezani s onime to je zapisano. /o*da u arhiv i nisam doao da %ih nastavio tra!om ku!e - inilo mi se da sam to prole !odine ovdje vidio - ne!o z%o! to!a u*itka. )ok ih se ita, svenule hrpe papira poinju se razlistavati. 3nate kako ono %iva nakon

du!e vo*nje %rodom kad se pone rijediti ma!la koja vas je &ijelim putem zamarala i pojavi se djeli# kopna pa vas zadivi svakim svojim sta%lom, kamenom i pti&om( .ako se u mojim mislima, kako prevr#em po ovim papirima, odjednom ukazu tisu#e *ivota i pria koji su na njima isprepleteni. .ad se oraspolo*im, uz zakljuak kako je, eto, povijest to to u mojoj !lavi o*ivljava mnotvom *ivota i u %ez%roj %oja. "ad %i me pitali da o%jasnim to je to, ne %ih mo!ao o%jasniti. +er to #e ionako asak kasnije nestati, ostavivi za so%om samo udan okus. .ad #u se uplaiti %eznaa i %esmisla i ponovno pokuati misliti o tome to mi je upravo izmaknulo. 3apalit #u &i!aretu i zamisliti se ne %ih li to naao, ali k vra!u, na ovakvim je mjestima za%ranjeno puiti. /o*da sam, itaju#i jedan sid*il, pomislio da #u taj osje#aj uloviti tako da zapisujem sve to proitam. Poeo sam pisati u %ilje*ni&u koju sam izvadio iz tor%e. tanoviti )*elal tvrdi da mu je neki /ehmet psovao. 0ekao mu je1 ".i si razmetljiva&2" /eutim, pred kadijom je to porekao. )*elal ima svjedoke koji se zovu 5asan i "asim i tvrde1 da, psovao je. "adija je pak /ehmeta zamolio da se zakune. /ehmet to nije mo!ao. )atum to!a do!aaja iz%risan je, nisam !a prepisao. 3atim sam proitavi prepisao kako je jedan 5amza neko!a 6%diju postavio za svo!a staratelja. 3atim kako je preuzet ro% rusko!a porijekla imenom )imitrije. Nje!ov je !ospodar %io Veli-%e! iz .uzle, i sad je odlueno da !a se opet vrati tome t !ospodaru. Proitao sam i to je sve snalo pastira +usu4a uhapena z%o! !oveda koje je iz!u%io. .vrdi da !a nije ni prodao ni zaklao. $z!u%io !a je. Na kraju je nje!ov %rat 0amazan jamio za nje!a pa je tako puten iz tamni&e. 3atim sam proitao jedan 4erman. $z neko! razlo!a nareuje se da %rodovi natovareni peni&om ne pristaju u pristanita u Ge%zeu, .uzli i =skihisaru, ne!o da idu pravo u $stan%ul. Neki je $%rahim rekao1 "6ko ne %udem iao u $stan%ul, neka moja *ena %ude slo%odna s tri rijei1B" a kako doista nije iao u $stan%ul, nje!ova je *ena ustvrdila da je slo%odna. $%rahim pak tvrdi kako u $stan%ul nije iao, ali namjerava i#i, te da u svojoj zakletvi nije naveo koliko vremena tre%a pro#i. 3atim sam !ledaju#i

u koliinu aki za%ilje*enih u zapisima pokuavao odrediti koliki je iznos nekih najmova koji su se davali eminu, ali nisam doao do si!urno!a zakljuka. -sput sam u %ilje*ni&u prepisao koliki je %io !odinji prihod mnotva mlinova, vino!rada, vrtova i maslinika. )ok sam to prepisivao, uinilo mi se da sva ta zemljita i vidim, ali vjerojatno sam se o%manjivao. 3atim sam proitao nekoliko zapisa vezanih uz lopovluke te sam, zakljuivi da sam sad ve# posve ravnoduan, iziao zapaliti &i!aretu. )ok sam u hodniku puio, pomislio sam kako %ih, umjesto da sad tra!am za poda&ima o ku!i na koje sam nailazio i prole !odine, mo!ao tra*iti i %ilo koju dru!u priu. Pitao sam samo!a se%e kakva %i ta pria tre%ala %iti. 6li to je %ilo dosadno pitanje pa sam po*elio razmiljati o neemu dru!ome, jer povijest nije isto to i pripovijetka. ,sim 4usnota mora postojati jo neto po emu se do%ro historio!ra4sko djelo razlikuje od z%irke pripovjedaka ili romana. amo - to je to( "roz prozor u dnu hodnika vidi se zid jedne ku#e iza kajmakamova sjedita. Pred tim zidom koji ovjeka navodi da se zapita to se iza nje!a z%iva, stao je kamion, vidim mu stra*nje kotae. Ji!areta je !otova, u!asio sam je u pijesku u &rvenome vatro!asnom ka%lu i vratio se unutra. Proitao sam *al%u neko! "asima protiv stanovito! =thema1 dok je =them %io odsutan, "asim je posjetio nje!ovu ku#u i raz!ovarao s nje!ovom o%itelji. "asim ne tvrdi da je to la*, ali ka*e da je iao samo zato da %i jeo !ozleme, te da je polaze#i uzeo neto ulja. Neki I( dru!i dvoja& sudi se z%o! to!a to su jedan dru!o!a povukli za %radu. 3atim sam prepisao imena sela oko Ge%zea koja su )*a4eru i 6hmetu poklonjena z%o! njihovih ratnih uspjeha. Pa tu*%e stanovnika jedne mahale vezane uz tvrdnju da su dvije *ene, "evser i "ez%an, prostitutke. .ra*e da se te dvije *ene protjeraju iz mahale. 3atim sam proitavi prepisao i svjedoanstvo neko! 6lija koje ka*e da se "evser i ranije %avila tim poslom. tanoviti atilmi od neko! "alendera tra*i du! od dvadeset zlatnika, ali "alender taj du! porie. )jevojka po imenu /elek tvrdi kako ju je 0amazan neovlateno prodao 9ahattin-%e!u, iako je %ila slo%odna.

3atim sam zapisao i ovo1 djeak koji se zvao /uharrem iziao je iz ku#e uiti "ur8anske d*uzove, ali !a je ota& inan uhvatio s 0esulom. ,ta& tvrdi da je 0esul nje!ova sina namamio te zahtjeva da se to istra*i. 0esul ka*e da je /uharrem doao k njemu, da su zajedno otili u mlin nakon e!a je /uharrem, krenuvi u povratku tra*iti smokve, nestao u vrtovima. Nakon to sam prepisao i datum, razmiljao sam kakve su se to smokve prije etiri stolje#a motale po !lavi jedno!a djeaka, i kakav je %io taj 0esul koji je sanjario o djeaku koji je sanjario o smokvama. 3atim sam proitao i prepisao kako je uhva#en neki spahija koji se dao u hajduiju, pa nared%e vezane uz hitno zatvaranje mehana i ka*njavanje onih koji piju vino, a zatim jo i ovo1 krade, tr!ovake nesporazume, raz%ojnitva, *enid%e i razvode... <emu #e koristiti ove prie( 6li sad nisam otiao na hodnik zapaliti. Nastoje#i za%oraviti kako %i te prie tre%ale neemu i koristiti, prepisao sam mnotvo %rojki i rijei vezanih uz &ijenu mesa. -to mi je za oko zapela istra!a o mrtvome tijelu pronaenom u kamenolomu. 0adni&i koje su tijekom istra!e pritisnuli, opirno su prepriavali kako su proveli taj dan. -inilo mi se kao da vidim taj dan, AF. red*ep 1BAI. !odine, i tako sam se napokon uistinu razvedrio. Nekoliko sam puta pa*ljivo proitao izjave radnika koji su sa svim pojedinostima !ovorili to su sve to!a dana radili. ,vome u*itku po*elio sam dodati i &i!aretu, ali sam se suzdr*ao i sve prepisao u %ilje*ni&u onako kako sam i proitao. .o je potrajalo, ali kad sam zavrio, jo uvijek sam %io jako do%ro raspolo*en. $ sun&e se ve# %ilo spustilo, i nenametljivo o%asjavalo ru% podrumsko!a prozora. "ad %i mi netko svako!a dana pred vratima ostavio tri o%roka, kutiju &i!areta i naveer malo rakije, ini mi se da %ih pristao &ijeli *ivot provesti u ovom hladnom podrumu. )anas mo*da jo jasno ne raza%irem, ali %arem sam naslutio da neto postoji1 iza ovih papira stoje prie nad kojima %i se mo!lo provesti itav *ivot, a te #e mi prie pokazati kopno koje se skriva iza ma!le. .ako razmiljaju#i, s ve#om sam si!urno#u povjerovao i u se%e i u posao koji radim. 3atim sam, kao marljiv i posluan uenik, pre%rajao koliko sam strani&a svoje %ilje*ni&e ispisao1 tono devet strani&a2 3akljuio sam kako sam time zaslu*io da se vratim

ku#i i sjednem piti pa sam tako i krenuo. Ei 1B. jedili smo kod )*ejlaninih na molu, i %a sam namjeravao skoiti u more, ali - k vra!u1 nisam mo!ao, a da ih ne sluam. "'to #emo raditi veeras(" pitala je Gulnur. "5ajdemo smisliti neto novo2" predlo*ila je Da4a. "Pa da. $demo na uadiju2" "'to ima tamo(" .ur!ut #e. "Glaz%a2" viknu Gulnur. "Glaz%e ima i ovdje." "Pa do%ro, onda ti re&i to da radimo." ,djednom sam skoio u more i %rzo zaplivao pomislivi kako #u idu#e !odine u ovo vrijeme %iti u 6meri&i7 pomislio sam i na svoju jadnu mamu i tatu koji le*e u !ro%u, i na slo%odarske njujorke avenije, na &rn&e koji #e po u!lovima za mene svirati d*ez i one du!e i %eskrajne hodnike metroa i %eskonane podzemne la%irinte u kojima nitko niko!a ne !leda pa sam se tako oraspolo*io, ali kad sam pomislio kako - ukoliko z%o! %rata i sestre ne doem do nova&a - sljede#e !odine ne#u mo#i onamo, poeo sam se *iv&irati, ali - ne, sad mislim na te%e, )*ejlan1 mislim kako sjedi na molu, kako si pru*ila no!e, kako te volim i kako #u te natjerati da me zavoli. /alo potom !lavu sam podi!ao iz vode i po!ledao iza se%e. +ako sam se udaljio od kopna, uhvatio me udan strah1 oni su ondje, a ja u ovoj slanoj i stranoj teku#ini punoj al!i kojoj se ne vidi kraja. -spaniio sam se i zaplivao kao da me !oni morski pas, iziao iz mora i sjeo kraj )*ejlan. 0ekao sam neto, onako, samo nek8 se !ovori. "/ore je %a do%ro." "Pa %rzo si iziao" rekla je )*ejlan. ,krenuo sam se i posluao Dikreta koji je neto o%janjavao. Govorio je o jednom od pro%lema koji snalaze odrasle ljude1 rekao je da mu je ota& ove zime do*ivio srani napad pa je tako on morao preuzeti - da, da, sa samo osamnaest !odina - sve poslove, i dok mu se stariji %rat nije vratio iz Njemake, morao je upravljati svim tim poslovima i ljudima, i tako to. 3atim je, da %i dokazao kako #e uskoro %iti jo va*niji, dodao kako mu ota& svako!a trenutka mo*e umrijeti, a ja sam rekao da su nai odavna umrli i da smo im jutros

ili na !ro%. ")ajte, ljudi2 0astu*ili ste me" rekla je )*ejlan, ustala i nekamo otila. "5ajdemo neto raditi2" ")a, hajde. $demo nekamo2" Da4a je podi!la po!led s asopisa koji je dr*ala u rukama1 ""amo(" "Na neko za%avno mjesto2" rekla je Gulnur. "$demo kod .vrave2" predlo*ila je 3ejnep. "Pa tamo smo %ili juer" rekao je Vedat. "$demo onda u ri%u2" )*ejlan #e. .uran je pokuavao otvoriti poklopa& kreme za sunanje1 "Ne mo*e u ovo do%a." "3ato ne %i mo!lo(" "$demo u .uzlu2" "-*asno je vru#e" rekao je Dikret. "Poludjet #u2" rekla je )*ejlan srdito i %ezizlazno. " vama se %a nita ne mo*e napraviti" zakljuila je Gulnur. "'to, sad znai ne idemo nikamo(" pitala je )*ejlan. Nitko nita nije od!ovorio. Nakon du!e tiine, .uran je ispustio poklopa& kreme koji se dokoturao do )*ejlanine no!e i tu se prevrnuo. )*ejlan !a je utnula, odletio je u vodu. ""rema nije moja, 5ulijina je", rekao je .uran. I? ""upit #u joj dru!u" od!ovorila je )*ejlan, dola i sjela pokraj mene. 0azmiljao sam volim li je ili ne volim7 vjerovao sam da je volim1 prazne, !lupe misli nesnosne sparine... .uran je ustao i !ledao u more s mjesta s koje!a je poklopa& pao. "Ne2" viknula je )*ejlan i skoila s mjesta. "Ne#e ti i#i po poklopa&2" ")o%ro, ti !a donesi." "+a(" rekla je )*ejlan. "3ato %ih ja( Neka !a donese 5usein2" "Ne lupetaj" od!ovorio je .uran, "ja #u !a dohvatiti." "+a #u" rekao sam, "maloprije sam iziao iz mora." -stao sam. "9a si do%ar" rekla mi je )*ejlan, "i razuman, i do%ar" "5ajde, da vidimo" rekao je .uran. Pokazao je prstom kao da mi nareuje. "Ne#u2" rekao sam odjednom. "/ore je hladno." Da4a je prasnula u

smijeh. ,krenuo sam se i vratio na svoje mjesto. "5ulija" rekao je .uran, "kupit #u ti ja novu kremu." "Ne, ja #u joj kupiti novu kremu" rekla je )*ejlan. "Pa ionako je vie nije %ilo" rekla je 5ulija. " vejedno, kupit #u je. "oja je %ila krema(" nastavila je )*ejlan, te, ne ekaju#i od!ovor, odjednom viknula1 ":judi, za%o!a, uinimo neto2" /ehmet je tad rekao da %i /arP htjela i#i do otoka, nato se kod svih pro%udio onaj poni*avaju#i osje#aj - *elja da se udovolji =uropljanima - i tako smo posjedali u am&e.+a i )*ejlan sjeli smo u isti. ,na je odjednom potrala u ku#u i vratila se s dvije %o&e. ")*in2" viknula je. "ad se netko dru!i proderao1 "Glaz%a2" i )*unejt je otrao i iz ku#e donio onu ru*nu kutiju i dva zvunika. <am&i su poletjeli uz stranu %uku. Pram&i su im se nadi!li. ema je zamalo pala, a kad su u%rzali, pram&i su se spustili7 za pola minute nali smo se na otvorenom moru, a ja sam ovako mislio1 oni su %o!ati, mislio sam, svejedno im je ho#e li se to slomiti, o!repsti, istroiti, %o!ati su, voze am&e etrdeset na sat, a ja se %ojim, i to odurnim strahom, toliko da motam i rukama i no!ama7 )*ejlan, volim te1 ali I; ne %oj se, /etine, ti si pametan. +a vjerujem u sna!u inteli!en&ije7 vjerovao sam, da. <am&i su se pri%li*ili otoku kao da #e udariti u stijene, a potom odjednom usporili i stali. Vidio se samo vrh svjetionika s dru!e strane otoka. ,dnekud se pojavio jedan pas, pa jo jedan &rni, i jedan sivi7 sili su na o%alu tre#i i stali na stijene7 lajali su na nas, razjareni. 9o&a d*ina ila je od ruke do ruke, nie!a dru!o! nije %ilo, !utao sam !a kao da pijem otrov, *edno. Psi su i dalje lajali. ",vi su po%jenjeli2" viknula je Gulnur. "Na%ij !as, Dikrete, da vidimo to #e napraviti2" rekla je )*ejlan. "ad je Dikret dodao !as, psi su krenuli u mahnitu trku oko otoka, kao i am&i. ,vi u am&ima razdra*ili su ih dernjavom i pjesmama, i to su psi %ili %jenji, ovi su jo vie divljali, vritali su, zavijali, urlali, a ja sam mislio1 svi su oni kreteni, ali, k vra!u, ova mi je %uka ipak za%avnija od vru#e i mrtvake ku#e moje tetke, %o!atija i *ivlja

od malenih, pranjavih so%a, s radijima pokrivenim ta%leti#ima. "Glaz%a2 Pojaajte do kraja da vidimo to #e napraviti2" +o smo dva puta o%ili otok s !laz%om pojaanom do kraja. "ad smo krenuli u tre#i kru!, na trenutak sam po!ledao u zapjenjeni tra! iza am&a i zaprepastio se1 tamo daleko u tra!u od pjene pojavilo se )*ejlanino nasmijano li&e2 Ne razmiljaju#i ni asa, %a&io sam se u vodu kao da skaem u straan san. <im sam se naao u vodi, uhvatio me udan, !adan osje#aj1 kao da #emo )*ejlan i ja ovdje umrijeti, a oni u am&ima ne#e ni primijetiti. /o*da sam se sjetio morskih pasa pa sam zato tako pomislio, ili z%o! neopisive %uke ama&a koji %i nas u tome neredu mo!li z!njeiti, ili z%o! onih pasa koji iz!ledaju kao !ladni vukovi2 " vra!u sve2 Nisam mo!ao misliti na )*ejlan. /alo zatim, di!avi !lavu iz vode, po!ledao sam i zaudio se1 jedan od ama&a usporio je i otiao do )*ejlan, izvlaili su je. Nakon to su izvukli nju, doli su i po mene. ".ko je te%e !urnuo(" pitao me Dikret. "Nitko !a nije !urnuo" od!ovorila je Gulnur, "sam se %a&io." " am si se %a&io( 6 zato(" "6 tko je mene !urnuo(" pitala je )*ejlan. )r*e#i se za veslo koje mi je pru*io .ur!aj, pokuavao sam se II popeti u ama&, i %a kad sam se !otovo popeo, .ur!aj je veslo pustio pa sam opet pao. "ad sam podi!ao !lavu iz vode, vidio sam da se nitko od njih ne pita to je sa mnom, i zaudio se. mijali su se i za%avljali. 5vataju#i se i prstima i noktima za ama&, za nje!ovo tijelo od 4i%er!lasa, nastojao sam se to prije izvu#i iz te strane osamljenike more, i opet sam sluao to oni !ovore. ")osadno mi je." "Gle, )*ejlan, /etin je za to%om skoio u vodu." "Gdje su psi(" pitala je )*ejlan. Napokon sam se uvukao u ama&, nestalo mi je daha. "$dite svi dovra!a, nitko od vas ne zna to je za%ava." "9a&it #emo te psima2" "Pa ti nas poui, ako zna" rekao je .ur!aj. "$dioti2" viknula je Gulnur.

Pas koji ih je promatrao popeo se na vrh naj%li*e stijene i zavijao. ":uak2" rekla je )*ejlan !ledaju#i kao zaarana u to!a psa s %ijelim, iljatim, sjajnim zu%ima. ")aj se jo malo pri%li*i toj *ivotinji, Dikrete2" "3ato(" "3ato2" "'to ho#e vidjeti(" Dikret je am&em polako krenuo prema psu. "'to ho#e od *ivotinje(" pitao je .ur!aj. "+e li mu*jak ili *enka(" pitao je Dikret. -!asio je motor. "Nesre#ooo2" viknula je )*ejlan tako udno. ,djednom sam je po*elio za!rliti, ali umjesto da je za!rlim, samo sam je po!ledao pitaju#i se to %ih tre%ao uiniti da me zavoli. Posve sam se z%unio i samo to nisam poeo skakati po tom am&u, to sam htio, i htio sam se derati iz sve! !rla, tako sam se udno osje#ao, i dok mi je s jedne strane %ivalo sve jasnije da sam o%ian jadnik, s dru!e sam se strane sve vie &ijenio i ponosio jer sam, eto, podle!ao tom osje#aju o kojemu !lupim i %esmislenim velikim rijeima i uzvienim stihovima !ovore sve knji!e i pjesme, ali to je %io prazan i nerazuman ponos, kao u tek osune#ena djeaka7 %ilo mi je jasno da me taj ponos samo ini sve prosjenijim,i taj mi se osje#aj sviao,ali kako sam se %ojao da #u se sramiti vlastitih misli, po*elio sam samo!a se%e za%oraviti, a kasnije sam po*elio privu#i svu pa*nju, ali sam se sjetio da sam siromaniji od njih pa nisam mo!ao na#i hra%rosti i iz!ovora da %ilo to uinim. "ao da su mi i ruke i no!e svezane, i da je na meni sirotinjska tijesna koulja pa me sti#e, ali rastr!at #u je ja svojom pame#u2 /ahnitali su, !alamili, a na pram&u dru!o! am&a dvoje ih se navlailo i !uralo u vodu. Poslije se taj dru!i ama& pri%li*io pa su na nas poeli %a&ati vodu vjedrima. $ mi smo %a&ali na njih. /alo su se tukli veslima, kao da se i!raju maevanja. Neki su pali u vodu. 9o&e d*ina %ile su prazne. Dikret je jednu uhvatio i zavitlao na pse. 9o&a se rasprsnula na stijenama. "'to se do!aa(" viknula je )*ejlan. ")osta je, hajde, vra#amo se" rekao je Dikret. Pokrenuo je motor ne skupivi one u vodi. )ru!i nas je ama& sti!ao nakon to ih je pokupio. Pa su na nas %a&ili vjedro vode.

"-trka2 5ajde, *ivotinje, idemo se utrkivati2" )va su am&a neko vrijeme ili jedan uz dru!o!, a zatim su, nakon to je Gulnur vrisnula, poletjeli. ,dmah je %ilo jasno da #e nas dru!i ama& presti#i7 Dikret nas je psovkama sve pozvao na prama& kako %i mo!ao jo vie u%rzati. )ru!i su nas u%rzo presti!li, i dok su skau#i slavili svoju po%jedu, )*ejlan je, srdita, mokri runik smotala u loptu i %a&ila na njih, ali je pao u more. ,dmah smo se vratili i sti!li prije ne!oli je potonuo, ali kako !a nitko nije uzeo, ama& je preko nje!a preao poput pe!le i !urnuo !a du%oko u vodu. )erali su se. 3atim su krenuli za putnikim %rodom koji ide iz )arid*e za +alovu, sti!li su !a i o%ili dva puta !alame#i. "asnije su poeli s i!rom "sudaranje"1 dva am&a stanu %ok uz %ok, sa strane povjeaju pojaseve za spaavanje i runike pa se %ono sudaraju, kao auti. Na kraju su se punom %rzinom zaletjeli medu plivae %lizu o%ale. "'to ako se do!odi nesre#a(" promrmljao sam !ledaju#i !lave preplaenih plivaa koji su se raz%je*ali !alame#i. "+esi li ti pro4esor(" izderala se Da4a. "0adi u !imnaziji, ha(" "'to( +e li pro4esor(2" doviknula je Gulnur. "/eni se pro4esori !ade2" rekla je Da4a. "1 meni2" dodao je )*unejt. ",n nije ni pio" rekao je .uran. "Pravi se pametan." HB "Pio sam" od!ovorio sam, "pio sam vie od te%e." "Ne mo*e se sve posti#i %u%aju#i ta%li&u mno*enja2" Po!ledao sam )*ejlan, nije ula, nije mi zasmetalo. Nakon to smo se jo malo vozali, vratili smo se i uskoro sti!li do mola kod )*ejlaninih i pristali. )ok su se am&i praznili, na molu sam u!ledao *enu od oko etrdeset pet !odina, u ku#nom o!rtau1 njezina majka. ")je&o, mokri ste kao mievi" rekla je. "Gdje ste to %ili( r&e, !dje je tvoj runik(" "$z!u%ila sam !a, mama" rekla je )*ejlan. "Pa kako to, smrznut #e se." )*ejlan je od!ovorila nerazumljivim pokretom."6ha, da1 mama, ovo je /etin2" rekla je zatim. "Civi u staroj ku#i, u onoj udnoj, tihoj

ku#i." "- kojoj staroj ku#i(" pitala je njezina mama. 0ukovali smo se, pitala me je to mi radi ota&, a ja sam od!ovorio i dodao kako #u i#i studirati u 6meriku. "/i #emo u 6meri&i kupiti ku#u. ,vdje vie nitko ne zna to nas eka. "oje je naj%olje mjesto u 6meri&i(" 0ekao sam joj nekoliko in4orma&ija o !eo!ra4iji, klimatskim uvjetima, stanju stanovnitva i neke dru!e %rojke, ali nisam %io si!uran slua li me jer nije !ledala mene, ne!o moje !a#e i kosu, kao da postoje neovisno o meni. "asnije smo malo poraz!ovarali o anarhiji i ovom loem stanju u .urskoj i tako to, kad se i )*ejlan ukljuila1 "/ama, je li to taj pametnjakovi# sad te%e uhvatio(" ""ako si nepristojna2" rekla je njezina majka. 6li nije priekala da dovrim to sam htio re#i, ne!o se pokupila. 6 ja sam tad otiao, sjeo na le*aljku i razmiljaju#i promatrao )*ejlan koja je ula u more pa izila, pa jo jednom ula u more i izila, i ostale. "ad su kasnije svi posjedali na le*aljke, naslonjae i na %eton, poela je ona nevjerojatna tromost pod sun&em, a ja sam opet razmiljao. Pred oima su mi o*ivljavale ovakve stvari1 zamislio sam sat ostavljen na %etonu pred naim %esmislenim i !olim no!ama opru*enima iz le*aljki1 taj sat koji je leima okrenut %ezlinom %etonu oslukivao nau tiinu i rijei koje nisu imale ni poetka ni kraja ni sredine ni du%ine, pa ak ni povrine, i tu!aljivu i !lupu !laz%u, !ledaju#i li&em u nepomino sun&e, po%rkao je malu kazaljku s velikom i morao priznati da vie ne#e mo#i nita mjeriti, da je za%oravio to je ono to je prije mjerio i da je iz!u%io vrijeme, i tako se misao sata vie nije razlikovala od misli kakva lakomislenika koji pokuava shvatiti o emu sat razmilja. "asnije sam mislio kako )*ejlan volim mislima nalik ovima. $ jo sam do pola no#i mislio o istim stvarima. 11. Netko mi je poku&ao na vrata. 3atvorila sam oi, ni !lasa nisam pustila, ali vrata su se otvorila. 9ila je Nil!un. "9aki&e, jeste li do%ro("

Nita nisam rekla. Neka vidi moje %lijedo li&e i nepokretno tijelo pa nek8 shvati koliko se muim. "9olje ste, 9ako, vratila vam se %oja u li&e." ,tvorila sam oi i razmiljala, mislila sam kako me oni nikada ne#e razumjeti i kako #e se samo smjekati s neiskrenom rado#u i plastinim %oi&ama kolonjske vodi&e, a ja #u uvijek %iti sama sa svojim patnjama, sa svime to je iza mene, i sa svojim mislima. )o%ro, pustite me na miru s lijepim, istim mislima. ""ako ste, 9ako(" 6li ne putaju. +a pak nita ne#u re#i. ")o%ro ste spavali. Celite li to!od(" ":imunadu2" proz%orih odjednom, a kad je Nil!un otila, opet sam ostala sama s lijepom, istom milju1 toplina nakon %la!o!a sna jo mi se zadr*ala na o%razima i u mislima1 razmiljala sam o snu, o onome to sam sanjala1 djevoji&a sam, u vlaku koji naputa $stan%ul, a kako vlak napreduje, vidim vo#njake, jedne u dru!ima, lijepe, stare vo#njake7 $stan%ul je daleko dok smo mi u vo#nja&ima kojima se ne vidi kraja. Pa sam se sjetila onih prvih dana1 razmiljala sam o koiji, o vjedru od koje!a zakripi kota na zden&u, o iva#oj maini i njezinoj pedali koja prede u spokoju svo!a vremena7 pa sam razmiljala o smijeku, o sun&u, %ojama, neoekivanoj radosti, B upravo ovoj sadanjosti, elahattine, i o onim prvim danima sam mislila1 kako smo, kad sam se u vlaku raz%oljela, sili u Ge%zeu... $ kako smo, nakon one muke i %olova po hanskim odajama u Ge%zeu, preli u )*ennethisar jer je ondje zrak do%ar... Pristanite naputeno nakon to je iz!raena pru!a, nekoliko starih ku#a, nekoliko kokoinja&a, ali kako je zrak tu divan, zar ne, Datma( Nema potre%e da idemo daleko2 mjestimo se ovdje2 9it #emo %lizu $stan%ulu i tvojoj maj&i i o&u pa se ne#e *alostiti, i k tome #emo se, im vlada padne, zaas vratiti2 Napravimo ovdje ku#u2 .ad smo znali du!o, du!o etati zajedno1 toliko je to!a to se u *ivotu tre%a uiniti, !ovorio %i elahattin, doi da ti malko poka*em svijet, kako je dijete u tvome tr%uhu, rita li se, znam da #e %iti djeak i nazvat #u !a )o!an11 da nas uvijek podsje#a na ovaj novi svijet koji se raa, da *ivi u po%jedi i si!urnosti i da vjeruje da

je dovoljno sna*an za ovaj svijet2 Pripazi na svoje zdravlje, Datma, o%oje moramo pripaziti, da du!o po*ivimo7 kako je svijet izvanredno mjesto, nije li, ove trave, i ova hra%ra sta%la to sama od se%e niu i rastu1 ovjek ionako ne mo*e a da se ne divi svijetu, i mi #emo, kao 1 0ousseau, *ivjeti u krilu prirode, to dalje od izvitoperenih, nepametnih padiaha i onih dodvori&a paa, sve #emo iznova provjeriti i promisliti vlastitom pame#u2 "ako je lijepo samo i misliti o svemu tome2 +esi li se umorila, dra!a, uhvati me pod ruku, po!ledaj ljepotu ovo!a tla i ovo! ne%a, toliko se radujem to sam se spasio svih onih istan%ulskih pokvarenosti da %ih .alatu mo!ao napisati pismo zahvale2 Pusti one tam%olije, pusti ih neka trunu u krivnjama, patnjama i mukama koje s u*itkom nanose jedni dru!ima2 Voeni mislima o svje*im, jednostavnim, slo%odnim, radosnim i posve novim stvarima, mi #emo ovdje iz!raditi novi svijet, slo%odarski svijet kakav $stok jo nikada nije vidio, raj uma koji se spustio na zemlju, zaklinjem se, Datma, to #e se do!oditi, a uinit #emo to i %olje ne!o zapadnja&i, vidjeli smo njihove po!reke pa ih ne#emo ponoviti, ako to ne uspije nama, pa mo*da ak ni naim sinovima, kunem se da #e taj raj uma na ovome tlu o*ivjeti nai unu&i2 Nadalje, tom djetetu u tvojoj utro%i moramo pru*iti do%ru nao%raz%u, ne#u !a nikada, ni jednom rasplakati, ne#u !a poduiti strahu, ne#u dati da ,6 to dijete usvoji onaj istonjaki emer, pla, %eznae, poraz i onu stranu orijentalnu poniznost7 nje!ovim #emo se o%razovanjem zajedno %aviti, od!ojit #emo !a da %ude slo%odan ovjek, razumije to to znai, zar ne, a4erim, ionako se to%om ponosim, Datma, potujem te, i vidim te kao slo%odna i nezavisna ovjeka7 ne vidim te kao prile*ni&u, lju%avni&u i ro%inju kako dru!i misle o svojim *enama1 ti si meni jednaka, dra!a, razumije li( 6li hajde da se sad vratimo, da, *ivot je lijep kao san, ali da %i taj san i dru!i vidjeli, mora se raditi7 vra#amo se. "9aki&e, donijela sam vam limunadu." Podi!la sam !lavu s jastuka i po!ledala. " tavi je ovamo", rekla sam, a dok ju je stavljala, dodala sam1 "3ato je 0ed*ep nije donio(

.i si je napravila(" "+a sam je napravila, 9ako" rekla je Nil!un."0ed*epu su ruke %ile masne, kuha." :i&e mi se stisnulo i %ilo mi te je *ao, dijete, to da radim, jer !le1 patuljak je i te%e odavna o%manuo7 zna on kako se to radi, podmukao je. 0azmiljala sam o tome kako se zavukao medu njih, kako ih je z%unio pa im svojim odurnim i malenim %i#em nametnuo krivnju i o%manuo ih jednako kako je o%manuo i mo!a )o!ana, o tome sam razmiljala. Pripovijeda li im( Glava mi je od oaja pala na jastuk pa sam se, siroti&a, sjetila one strane i %ijedne misli koja mi no#u rastjeruje san. 3amislila sam kako im 0ed*ep o%janjava1 da, Gospodo, pripovijedam im, ka*e, vaim unu&ima rije po rije opisujem sve to ste uinili meni i mojoj maj&i i mome %ratu, Gospoo7 neka doznaju, tre%aju to znati, jer sad, kako je lijepo pisao i moj rahmetli ota& - uti, patulje2 - do%ro, rahmetli !ospodin elahattin, sad vie nema 6llaha, postoji samo znanje, sve mo*emo doznati, tre%amo znati, neka znaju1 znaju jer sam im rekao i sad mi !ovore1 siroti 0ed*epe, naa te je 9aka znai tako zlostavljala, i jo te uvijek zlostavlja7 jako nam te je *ao, osje#amo se krivima, zato sad nema potre%e da pere masne ruke i muti limunadu7 nemoj raditi, lijepo sjedi i pusti posao, ti ionako ima prava na ovu ku#u, !ovore mu, jer 0ed*ep im je rekao, je li im rekao1 dje&o, zato je va ota&, !ospodin )o!an, zadnje %isere vae 9ake prodao i odluio nova& dati nama, je li im tako rekao( "ad sam ovo pomislila, uinilo mi se da #u se u!uiti. Glava mi se s !nuanjem di!la iz jastuka2 "Gdje je(" ".ko, 9ako(" "0ed*ep2 Gdje je(" ")olje je, pa rekla sam vam, 9ako. "uha." "'to ti je rekao(" "Nita, 9ako" od!ovorila je Nil!un. Ne, ne#e im re#i, ne#e se usuditi, Datma, ne %oj se, podmukao je, ali je i plaljiv. -zela sam limunadu kraj uz!lavlja i malo otpila. 6li opet sam pomislila na ormar. "'to ti radi ovdje(" upitala sam odjednom.

"Pa sjedim s vama, 9ako" od!ovorila je Nil!un. "Po*eljela sam se sve!a ovo!a ove !odine." ")o%ro" rekla sam. "9udi tu. 6li sad se ne di*i s mjesta." Polako sam ustala iz kreveta. -zela sam svoje kljueve ispod jastuka, i tap s ru%a kreveta i krenula. ""amo #ete, 9ako(" pitala je Nil!un. ")a vam pomo!nem(" Nisam od!ovorila. "ad sam sti!la do ormara, stala sam, predahnula. Guraju#i klju u %ravu jo sam jednom po!ledala1 do%ro je, Nil!un sjedi. ,tvorila sam ormar i odmah po!ledala1 %ez razlo!a sam se uznemirila, kutija je eto tu, prazna je, ali neka, svejedno stoji, eto tu stoji. Poslije, dok sam zatvarala ormar, nee!a sam se sjetila. -zela sam %om%onijeru iz donje ladi&e, zakljuala ormar i odnijela je Nil!un. ",, 9ako, puno vam hvala, z%o! mene ste ustali, niste tre%ali." "5ajde uzmi jedan &rveni %om%on2" ""akva je to samo lijepa sre%rna %om%onijera2" rekla je. "Ne diraj2" Vratila sam se u krevet, pokuala sam u misli dozvati neto dru!o, ali nisam mo!la1 poela sam misliti o jednom od onih dana kad se nisam odvajala od ormara, ovako1 nije li sramota, Datma, !ovorio je elahattin to!a dana, !le, ovjek je doputovao ak iz $stan%ula i doao nas vidjeti, a ti ne#e ni iz so%e izi#i. " tome, ovjek je kao =uropljani, pa i u!laen. 6li ako se tako ponaa zato to je Cidov, to je jo ve#a sramota, Datma, nakon )rev4usove a4ere &ijela je =uropa H? uvidjela koliko je neispravan takav stav. Nakon to!a elahattin je siao, a ja sam po!ledala kroz *aluzine. "9ako, dajte popijte limunade." Gledala sam kroz *aluzine1 %io je to izo%lien ovjeuljak koji se kraj elahattina inio jo sitnijim1 kujund*ija s "apaliarije1A2 6li elahattin je s njim raz!ovarao kao da nije o%ian tr!ovi#, ne!o kao da je kakav uenjak, sluala sam ih1 pa, 6vram-e4endija, to je nova u $stan%ulu, je li narod zadovoljan pro!laenjem repu%like(, pitao je elahattin, a Cidov od!ovarao1 poslovi sla%o idu, moj e4endija, sla%o2 .a nemojte2, udio se elahattin, zar i u tr!ovini( 6 mislilo se da

#e repu%lika koristiti svemu pa i tr!ovini. Na je narod tr!ovina tre%ala spasiti. $ ne samo na narod, ne!o - &ijeli #e se $stok s tr!ovinom tr!nuti iz sna1 prvo tre%a nauiti zaraivati nova&, uputiti se u raune i knji!e, to #e re#i u matematiku, pa kad se zatim povezu matematika i tr!ovina, nastat #e tvorni&e. 6 tad #emo i mi nauiti ne samo zaraivati, ne!o i *ivjeti kao oni2 'to vi ka*ete, moramo li, da %ismo *ivjeli kao oni, prvo nauiti misliti ili zaraivati poput njih( Cidov je tad pitao tko su ti "oni" a elahattin od!ovorio1 a tko %i %io, dra!i moj, pa =uropljani, 3apadnja&i, rekao je i pitao1 zar kod nas nema niko!a tko je i musliman i uspjean tr!ova&( .ko je taj !ospodin )*evdet koji se %avi tr!ovinom svjetiljkama, jesi li uo za nje!a( <uo sam, od!ovorio je Cidov, !ovore da je taj !ospodin )*evdet tijekom rata zaradio silne nov&e, a elahattin je nastavio1 do%ro, a to se jo z%iva u $stan%ulu, ima li kakve veze s 9a%ialijem1F, to !ovore oni !lupai, ko!a sad istiu kao novo!a pis&a, novo!a pjesnika, zna li to o tome(, a Cidov je tad rekao1 ne znam ja nita, moj e4endija, lijepo vi doite pa #ete sami vidjeti kakvo je ondje stanje. 3atim sam ula kako je elahattin za!alamio1 a ne, to se ne#e do!oditi2 Vra! ih sve odnio, prokleti %ili2 Nisu oni vie sposo%ni ni za to2 Po!ledaj samo ono!a 6%dullaha )*evdeta, zadnja mu knji!a ne vrijedi ni pet para, sve je prepisao od )elahe-Pa, a pie kao da je sve sam smislio, i k tome po!reno, %ez imalo razumijevanja. ,sim to!a, o vjeri i industriji sad nije mo!u#e re#i %a nita, a da se do%ro ne proui 9our!ui!nona1 on i !ospodin 3ija sve vrijeme samo prepisuju od dru!ih, i to %ez razumijevanja, ta ionako je 3ijin 4ran&uski presla%, ne razumije to proita7 mislio sam da napiem kakav tekst pa da tu dvoji&u izvr!nem ru!lu, ali tko %i to uop#e shvatio, i, osim to!a, emu %ih na takvo piskaranje uludo troio vrijeme koje mi je potre%no za en&iklopediju, vrijedi li to toliko( )i!ao sam ja ruke od njih, nek8 u $stan%ulu piju krv jedni dru!ima dok se meuso%no ne istrije%e. )i!la sam !lavu s jastuka te, uzevi limunadu kraj uz!lavlja, otpila jedan !utljaj. $di pa im re&i da tako mislim o njima, rekao je elahattin, a Cidov je od!ovorio1 ali ja ih ne poznajem, e4endija, takvi ljudi nikada ne

navra#aju u moj du#an7 znam, znam2, viknuo je elahattin i prekinuo Cidova1 nema ni potre%e da ita !ovori, kad dovrim svoju en&iklopediju od etrdeset osam svezaka odjednom #e %iti izreene sve temeljne misli i rijei koje se $stoku tre%aju re#i1 jednim #u udar&em ispuniti nevjerojatnu misaonu prazninu, svi #e se zaprepastiti, maleni prodavai novina na mostu Galata prodavat #e moju en&iklopediju, 9ankarska #e se avenija okrenuti na!lav&e, irked*i1@ #e se zavaditi, neki #e se od itatelja i u%iti, a ono to je najva*nije1 puk #e me razumjeti, narod #e me razumjeti2 =to, tad #u se vratiti u $stan%ul, u trenutku to!a veliko! %uenja, da %ih presudio tome neredu, to!a #u se dana vratiti2, vikao je elahattin, a Cidov zakljuio1 tako je, e4endija, samo vi sjedite ovdje, nema vie ono!a staro! $stan%ula, a ni "apaliarija nije to je nekad %ila. vi samo !ledaju kako da dru!ome iskopaju oi. )ru!i #e kujund*ije nastojati sruiti &ijenu vae ro%e. +edino meni vjerujte. Poslovi, dodue, kako sam i rekao, loe idu, ali rekoh1 svejedno idem vidjeti kakva je vaa ro%a. Ve# je kasno, %iste li mi napokon pokazali taj dijamant( "oje su vrste nauni&e o kojima ste u pismu pisali( Nastala je tiina1 sluala sam tiinu dok mi je sr&e iskakalo iz !rudi1 u ru&i mi klju. "9ako, zar vam limunada nije do%ra(" ,tpila sam jo jedan !utljaj te sam sputaju#i !lavu na jastuk rekla1 ")o%ra je. 64erim, %a si je 4ino napravila." "+ako sam je zae#erila. , emu razmiljate, 9ako(" .ad sam zaula kako Cidov !adno i nervozno kalje7 !lasom vrijednim *aljenja elahattin !a je pitao1 ne#ete li ostati na ruku(, a Cidov je opet promrmljao neto o nauni&ama. elahattin se na to tre#im korakom popeo stepeni&ama i doao u moju so%u1 Datma, >I hajde sidi, ruat #emo, nije li sramota( 6 znao je da ne#u si#i. /alo potom siao je s mojim )o!anom i Cidov je rekao kakvo krasno dijete i pitao je za nje!ovu majku, nato je elahattin rekao da sam %olesna7 dok su njih troji&a jeli, slu*ila ih je ona kurva, a ja sam sve to ula i !nuala se. Nisam vie sluala, ili nisam primje#ivala da sluam, jer je Cidovu poeo !ovoriti o svojoj en&iklopediji. "9ako, o emu razmiljate, ne#ete mi re#i("

=n&iklopedija1 prirodne znanosti, sve znanosti, znanost i 6llah, 3apad i renesansa, no# i dan, vatra i voda i $stok i vrijeme i smrt i *ivot1 *ivot1 *ivot2 ""oliko je sati(" pitala sam. tvar koja tiktakaju#i dijeli vrijeme1 pomislim na nju pa zadrhtim. " koro #e pola sedam, 9ako" rekla je Nil!un. Pa se pri%li*ila stolu i pitala1 ""oliko je star ovaj sat, 9ako(" Nisam sluala o emu su raz!ovarali za trpezom1 %ilo je to kao neto to mi se toliko z!adi da to po*elim za%oraviti, i tako i za%oravim. +er na kraju je Cidov rekao ovo1 ruak je %io jako do%ar. 6li - ova vaa *ena koja !a je skuhala i poslu*ila jo je i %olja2 .ko je ona( elahattin je na to, pijan, ovako od!ovorio1 jedna sirota seljanka. Nije odavde, mu* ju je, krenuvi u vojsku, ostavio ovdje kod neko! daleko! roaka. 6 tom se momku ama& potopio i tako je po!inuo. Datma se umarala od posla pa smo odluili na#i slu*avku te smo je, da ne ostane na uli&i, smjestili dolje u jednu malu so%u. Vrijedna je. .a joj je so%a %ila pretijesna. Napravio sam joj koli%i&u. 6 mu* joj se nije vratio iz vojske. $li je po%je!ao pa su !a uhvatili i o%jesili, ili je po!inuo. Veoma je &ijenim1 u njoj je utjelovljena i radinost i ljepota mo!a naroda. ,d nje sam mno!o nauio o ekonomiji na selu, to mi je potre%no za en&iklopediju. Popijte jo jednu au2 9ila sam zatvorila vrata da ih ne ujem, da se ne u!uim od !aenja. "<iji je ono %io ovaj sat, rekli ste mi prole !odine(" "/oje rahmetli %ake" rekla sam, a kad se Nil!un nasmijala, pomislila sam kako !ovorim uzalud. 3atim se k meni popeo moj siroti )o!an koji je %io prisiljen ruati s jednim Cidovom i jednom pijani&om7 nisam !a pomazila, ne!o sam mu samo rekla da opere ruke i spremila !a na popodnevni poinak. elahattin je jo uvijek dolje o%janjavao, ali nije du!o potrajalo. Cidov je rekao da %i htio krenuti. elahattin je dotrao !ore1 ovaj ode, Datma, rekao je. Prije polaska *eli vidjeti neto od tvo!a prstenja i nauni&a. 'utjela sam. Datma, ti zna da je ovaj doao iz $stan%ula jer sam mu poslao pismo u vezi s ovim poslom, ne mo*emo !a sad poslati praznih ruku. 'utjela sam... .or%a mu je dupkom puna nova&a, ini se da je poten, dat #e do%ru &ijenu.

'utjela sam... Pa to ti je, toliki je put prevalio, dovukao sam !a ovamo ak iz $stan%ula, kako !a sad mo!u poslati %ez ie!a( "9ako, ova slika na zidu, to je djedova slika, zar ne(" "ako sam i dalje utjela, elahattin je nastavio planim !lasom1 sad me sluaj, Datma1 u moju ordina&iju pa&ijenti vie ne dolaze, a kako to nije moja krivnja, ne!o je posljedi&a %esmislenih praznovjerja ove uklete zemlje, %ez imalo stida priznajem1 moj se prihod sveo na nulu, pa ako jedan od dijamanata, prstenja i nauni&a kojih je tvoja kutija puna ne prodamo ovom Cidovu, jesi li se ikada zapitala kako #emo pre*ivjeti du!u zimu, i ne samo zimu, ne!o &ijeli *ivot( +a sam u deset !odina prodao sve to mi je pripadalo i to se dalo prodati, zna koliko sam se istroio za ovu ku#u, ku#ite na arahani otilo je prije tri !odine, protekle dvije !odine pre*ivjeli smo prodajom du#ana na "apaliariji, zna i sama da ku#u u Ve4i oni pokvarenja&i koji mi dodu amid*i#i ne#e prodati %a zato to sam rekao da se proda, a ne alju mi ni dio od treanja koji mi pripada7 pa do%ro, da jo i ovo dodam, da napokon sazna1 to ti misli, ime se mi to uzdr*avamo ve# dvije !odine(2 - Ge%zeu me ismijavaju1 zna li za kakvo sam %es&ijenje onoj %ar%arskoj tr!ovakoj %a!ri ostavio svoje stare jakne, sre%rni pisa#i pri%or, sanduk za knji!e i rukavi&e, jedinu uspomenu od majke, tespih od sede4a koji mi je ota& ostavio i onaj smijeni reden!ot primjeren sno%ovima s 9ejo!lua1K( 6li dosta je %ilo, dovde mi je dolo1 knji!e, opremu za eksperimente i medi&inske instrumente nemam namjeru prodati. ,tvoreno !ovorim1 jednako tako, prije ne!o to dovrim onu en&iklopediju koja #e jednim udar&em iz temelja protresti sveukupan *ivot na $stoku, nemam namjeru ni odustati od to!a jedanaesto!odinje! rada te se poni*en i pokunjen vratiti u $stan%ul2 Cidov dolje eka, Datma2 $z kutije #e izvaditi jednu jedinu sitni&u, ne samo zato da se rijeimo ono!a dolje, ne!o i z%o! to!a da se $stok pro%udi iz viestoljetno!a sna, i da na )o!an ovu zimu ne provede polu!ladan i promrznut1 hajde, Datma, otvaraj taj ormar2 "9ako, znate to1 ja sam se, dok sam %ila mala, ove djedove slike %ojala2" Na kraju sam ormar otvorila, a elahattin je ekao na dva koraka od

mene. "9ojala si je se(" rekoh. "3ato si je se %ojala(" "+ako je mrana ta slika, 9ako2" od!ovorila je. "9ojala sam se nje!ove %rade, i po!leda." "utiju sam izvukla iz njezina skrovita mjesta u ormaru, otvorila je i du!o nisam mo!la odluiti to #u *rtvovati1 prstenje, narukvi&e, dijamantne i!le, moj emajlirani sat, %iserne o!rli&e, dijamantni %roevi, dijamantno prstenje, dijamanti, moj 9o*e2 "Ne ljutite se na mene zato to sam rekla da sam se djedove slike %ojala, zar ne, 9ako(" Na kraju je elahattin sjajnih oiju tre#i siao stepeni&ama dr*e#i u ru&i jednu od ru%inskih nauni&a koju sam mu predala prokli-nju#i, i tek to sam ula da je siao, ve# sam znala da #e !a Cidov prevariti1 ak nije ni potrajalo du!o. onom udnom tor%om u ru&i i kapom na !lavi, Cidov je izlaze#i kroz dvorina vrata ovako !ovorio1 opet vi meni piite, ja #u svaki put do#i. vaki put je doao1 kad je !odinu kasnije s istom tor%om doao po dru!u nauni&u, opet je na !lavi imao istu kapu. ,sam mjese&i nakon to!a, kad je doao po prvu od mojih dijamantnih narukvi&a, kapu kakvu je on imao na !lavi morali su nositi i muslimani. "ad je doao po dru!u dijamantnu narukvi&u, nismo vie %ili u 1F@K., ne!o u 1HA?. !odini. $ kad je doao po dru!u dijamantnu narukvi&u, opet je imao istu tor%u i neprestano se *alio na posao, ali za lijepu slukinju vie nije mo!ao pitati. /o*da i zato to za otputanje *ene vie nisu %ile dovoljne dvije rijei, ne!o se moralo na sud, mislila sam. ,%rok koji su jeli taj put i tijekom !odina koje #e uslijediti morao je skuhati elahattin1 ja se, kao ni za nje!ovih kasnijih dolazaka, ni tada nisam maknula s mjesta i sjedila sam u so%i i mislila1 tko zna, mo!u#e je da je Cidovu sve ispripovijedao. .ako smo se spasili slukinje i dvoje kopiladi i sve dok )o!an tu kopilad, od kojih je jedno %ilo patuljak, a dru!o epavo, nije naao i doveo sa sela, u ku#i smo *ivjeli sami. .o su %ile naj%olje !odine. .e veeri elahattin se zadu%io u novine koje je Cidov ostavio1 na trenutak sam pomislila da u novinama pie sve, sva krivnja i !rijeh i kazna koju sam izvrila pa sam se uplaila i po!ledala, ali osim slika muslimana s kr#anskim kapama, u novinama nije %ilo nie!a

dru!o!. - novinama koje je Cidov donio za sljede#e!a dolaska, muslimani ne samo da su na !lavama imali kr#anske kape, ne!o je pod njima sve pisalo kr#anskim slovima. .o je %ilo vrijeme koje je elahattin zakljuio rijeima1 z%o! ovih novih slova u jednom mi je danu &ijela en&iklopedija okrenuta na!lav&e, i vrijeme kad sam dala dijamantnu o!rli&u. ", emu razmiljate, 9ako, jeste li do%ro(" 3a sljede#e!a dolaska iz kutije sam izvadila prsten s %rilijantom. "ad sam dala smara!dni prsten koji mi je %aka dala u miraz, padao je snije! i Cidov je priao kako se od kolodvora do nae ku#e pro%ijao kroz me#avu i kako su !a napali vukovi pa se o%ranio tor%om. hvatila sam da to !ovori kako %i prsten do%io u pola &ijene. 3a sljede#e!a nje!ova dolaska %ila je jesen1 !ovorilo se o studiju i moj me )o!an rasplakao rekavi da #e studirati politiku na Dakultetu politikih nauka. "ad je Cidov doao est mjese&i nakon to!a, otile su moje ru%inske nauni&e i komplet s o!rli&om. - to vrijeme elahattin jo nije %io iao u Ge%ze da da upisati nae prezime. "ad je est mjese&i nakon to!a otiao to o%aviti, rekao mi je da se posvaao s %ilje*nikom1 vidjela sam prezime na matinim listovima koje mi je ponosan pru*io i shvatila da su !a ismijavali7 osjetila sam odvratnost i zadrhtala pomislivi kako #e to ru*no prezime pisati na mome nad!ro%nom kamenu. Godinu dana kasnije, Cidov je doao zimi i odnio dijamantni prsten i nauni&e u o%liku ru*e, a %udu#i da sam u ljeto nakon to!a primijetila da je moj )o!an poeo tu!aljiv hodati !ore-dolje, kriom od o&a dala sam mu ru*iaste %isere i rekla neka ih proda i za%avi se u $stan%ulu. Nije se za%avio1 mora da je %ilo lake mene optu*ivati. Nakon to!a otiao je i naao kopilad ija je majka %ila umrla na selu, doveo ih sa sela i smjestio u nau ku#u. ", emu razmiljate, 9ako( ,pet o njima(" "ad je Cidov opet doao, elahattin je shvatio da kutija samo to mi se nije ispraznila1 dok je uzimao i!lu s ru%inskim mjese&om i zvijezdom, !ovorio je da je jo malo ostalo do zavretka en&iklopedije7 tad je ve# po itave dane pijanevao7 nisam izlazila iz so%e i znala sam da je i!la, %udu#i da je %io pijan, otila u pola

&ijene, jednako kao i %ro s topazom sljede#e !odine, ali nova& koji je troio na knji!e nije prepolovio. "ad je elahattin, koji se sad ve# potpuno predao ejtanu, jo jednom pozvao Cidova, opet je iz%io rat. Nakon to!a Cidov je doao jo dvaput1 za prvo!a dolaska dala sam i!lu s ru%inskim mjese&om i zvijezdom, a za dru!o!a %isernu i!lu za koju je rekao "pusti, nije va*no" .ako je elahattin vlastitim rukama prodao i sre#u te je, nekada nakon ono!a najnevjerojatnije! i najve#e! otkri#a, spremaju#i se da Cidova jo jednom pozove, umro. "ad je moj siroti i naivni )o!an uzeo dva dijamantna prstena s po jednim kamenom, koje sam pa*ljivo skrivala, da %i ih razdao kopiladi koju je doveo, moja kutija konano je ostala posve prazna. Pomislila sam kako sad stoji prazna u ormaru. ", emu razmiljate, 9ako, dajte re&ite2" "Ni o emu" rekla sam odsutno. "Ne razmiljam %a ni o emu." ini 1A. Vratiti se ku#i naveer, nakon &ijelo!a dana provedeno! po uli&ama, slino je povratku u kolu nakon praznika. jedio sam sve dok se kavana nije zatvorila, i dok su svi, jedan po jedan, odlazili ku#ama, ekao sam ne %i li se pojavio netko tko #e neto napraviti, ali osim to su mi po tko zna koji put ponovili ono "akal, akal" nitko nije nita uinio. "5asane, sine, nemoj izi!ravati akala, ne!o lijepo idi ku#i pa ui matematiku2" $dem, uspinjem se uz%rdi&om, ne %ojim se niko!a jer volim mrak1 tihi mrakj samo su &vr&i tu, sluam ih i u tami nazirem svoju %udu#nost1 putovanja u daleke zemlje, krvavi ratovi, tektanje mitraljeza, radost ratovanja, povijesni 4ilmovi u kojima !alioti veslaju, %ievi to uutkuju ru*no zavijanje !renika, uredne vojske, tvorni&e i kurve1 posramio sam se, uplaio sam se samo!a se%e.+a #u %iti velik ovjek. Gotova uz%rdi&a. .ad mi se odjednom dua stisnula1 svjetla nae ku#e2 3astao sam, osmotrio1 naa je ku#a kao !ro% u kojemu !ori svjetlo. -z prozor nema pokreta. Prikrao sam se i po!ledao1 majke nema, otila je spavati, a ota& je zaspao zavaljen na se#iji, eka me7 neka eka, ja #u se tiho uvu#i kroz prozor svoje so%e i le#i. ,tiao sam, po!ledao1

zatvorio je prozor. Pa do%ro2 ,tiao sam i nekoliko puta zaredom poku&ao na dru!i prozor, ota& se pro%udio. -mjesto da dode i otvori mi vrata, otvorio je prozor. 1B@ "Gdje si %io(" dreknuo je. Nita nisam rekao, sluao sam &vrke. /alo smo utjeli. "5ajde ulazi unutra, ulazi" rekao je, "to si stao(" -ao sam kroz prozor. tao je preda me i odmjeravao me oinskim po!ledom. 6 onda je opet poeo1 sine, sine, zato ne ui, sine, sine, to radi po uli&ama po &ijeli dan i tako to. ,djednom sam ovako pomislio1 kakve mi veze imamo s ovim &mizdrav&em, majko( Pomislio sam da odem maj&i, da je pro%udim i to joj ka*em pa da nas dvoje odemo iz ku#e ovo!a ovjeka. "ad sam se sjetio koliko %i se ota& tada ra*alostio, %ilo mi je *ao. )a, i ja sam kriv, itav sam dan hodao, ali ne %rini, tata, vidjet #e kako #u sutra uiti. "ad %ih mu tako i rekao, ne %i mi vjerovao. Na kraju je zautio i !ledao me onako srdit i utuen. ,dmah sam otiao u so%u, sjeo za stol, !ledaj me kako uim matematiku i nemoj se *alostiti, tata, mo*e( amo vrata sam zatvorio. :ampa mi je upaljena pa #e se svjetlo vidjeti ispod vrata1 to znai da uim. +o uvijek je raz!ovarao sam sa so%om. "ad je neto kasnije uutio, uhvatila me znati*elja7 polako sam odkrinuo vrata i po!ledao1 *iv je, le!ao je. Cele da ja radim dok oni spavaju kao %e%e. Pa do%ro, ako je matura stvarno toliko va*na stvar, idem uiti, uit #u &ijelu no# i ne#u spavati, uit #u toliko da #e me majka ujutro *aliti pa #ete vidjeti, ali ja znam da u *ivotu ima i mno!o va*nijih stvari. 6ko *elite, ja #u vam to i o%jasniti1 mama, znate li tko su komunisti, kr#ani, &ionisti, jeste li uli za masone koji se uvlae meu nas, znate li to su !ovorili <arter i papa i 9re*njev( "ad %ih im i ispriao, ne %i sluali, kad %i i sluali, ne %i shvatili... Nema veze, idem poeti s matematikom prije ne!o to se jo i razljutim. ,tvorio sam knji!u, vra! odnio lo!aritme, na njima sam pao. )o%ro, napiemo lo! i onda ka*emo a lo! N6.9W S a lo!6 X a lo!9. .o je prvi i ima ih jo, pie da je to teorem. ve sam ih lijepo prepisao u %ilje*ni&u. Pa mi je %ilo dra!o !ledati kako sam to

uredno prepisao. Napisao sam etiri strani&e, znam ja kako se ui. 3nai, to to zovu lo!aritmima svodi se zapravo na ovo. Pa hajde da sad rijeim zadatak, rekoh. Nai lo!aritam od ovo!a, ka*e1 Yo!?-4 R-% aRX& )o%ro, idemo !a na#i. Gledao sam. Pa sam jo jednom proitao sve to sam napisao u %ilje*ni&u, ali mi %a nikako nije %ilo jasno to da s ime podijelim i pomno*im i to da s ime i kako skratim. +o sam jednom proitao, malo je nedostajalo da sve i napamet nauim, da vidimo kako su napravljeni rijeeni primjeri, i to sam po!ledao, ali ta mi ru*na stvar nimalo nije pomo!la. +ako sam %io *ivan, ustao sam. )a imam &i!aretu, sad %ih zapalio. 3atim sam sjeo, uzeo olovku i pokuao rijeiti zadatak, ali mi je ruka po %ilje*ni&i pisala samo *vrljotine. /alo potom, !le, Nil!un, !le to sam napisao uz ru% %ilje*ni&e1 Nisam ti ja %io sklon .isi mi pomutila pamet1? 3atim sam jo malo uio, ali nije %ilo nikakve koristi. "ad sam jo malo razmislio, palo mi je na pamet ovo1 kakve koristi od to!a da znam to povezuje sve ove lo!-ove i korijene( 0e&imo da #u jedno!a dana %iti toliko %o!at da #u raune o svojem nov&u mo#i voditi samo lo!aritmima i kvadratnim korijenima, ili da #e mi %iti povjereni dr*avni poslovi1 zar #u tada %iti toliko !lup da se ne#u sjetiti na#i kakva pisari#a koji #e mi voditi sve te poslove(2 /atematiku sam stavio na stranu, otvorio sam en!leski, ali sad sam ve# %io previe ljut1 opet ovi /r. i /rs. 9roGn, vra! ih odnio, mislio sam7 iste slike, hladna i sretna li&a istih ljudi koji sve znaju i sve rade pod &rtu, =n!lezi su, imaju iz!laane sakoe i kravate, a uli&e su im iste toliko da %listaju. +edno sjedne, dru!o ustane, pa uzmu kutiju i%i&a koja ne nalikuje naima i stavljaju je i premjetaju %ez ikakva razlo!a1 na stol, ispod stola, u stol, pored stola. ,n, in, under, i kako je %ilo ono etvrto, i sad ja te %udalatine moram nauiti napamet jer #e inae onaj prodava lutrije koji u dru!oj so%i hre kao medvjed jadikovati i tu!ovati to mu sin ne ui. Pokrio sam ih te ih, !ledaju#i u strop, na%u%ao, a zatim odjednom poludio toliko da sam z!ra%io knji!u i %a&io je o pod1 prokleti %ili2 -stao sam od stola i 1B?

iziao van kroz prozor. Nisam ja ovjek koji %i se ovime zadovoljio2 Po!ledavi iz kuta dvorita na mrano more i svjetionik na otoku sa psima koji je u toj tami jedini *mirkao, malo sam se smirio1 u donjoj su mahali sva svjetla po!aena, !ore samo uline svjetiljke i svjetla tvorni&e stakla koja du%oko, du%oko %ruji7 i jo ono &rveno svjetlo jedno!a tiho! %roda. )vorite mirie po suhoj travi, i jedva primjetno po zemlji i ljetu mirie tiho dvorite1 samo su &vr&i tu, !adovi &vr&i koji podsje#aju da u toj mrkloj no#i postoje trenji&i, daleki %re*ulj&i, skroviti kutovi i vino!radi i maslini&i i svje*ina u hladovini sta%ala. "ad sam pa*ljivije osluhnuo, uinilo mi se da ujem *a%e iz %ara pokraj puta za +elkenkaju1 ja #u mno!o to!a napraviti u *ivotu2 /islio sam to #u sve napraviti1 ratovi, po%jede, strahovi od poraza i nada i uspjeh i jadni&i prema kojima #u %iti suosje#ajan i neki dru!i koje #u spasiti i put kojim #emo kroiti kroz nemilosrdni svijet. vjetla u donjoj mahali po!aena su1 svi spavaju7 spavaju svi i sanjaju !lupe, %esmislene, jadne snove, i jedini sam ja %udan, ovdje, nad svima njima.+a volim *ivjeti i mrzim le#i i spavati1 toliko je to!a to tre%a uiniti1 mislio sam. -ao sam kroz prozor7 %udu#i da sam shvatio da vie ne#u uiti, le!ao sam u odje#i. -jutro #u ustati i krenuti. 3apravo, mislim da je za matematiku i en!leski dovoljno i deset zadnjih dana, pti&e #e na sta%lima zapjevati i ti #e oti#i na pustu pla*u dok niko!a nema, Nil!un. $ ja #u do#i. .ko mi ima to pri!ovoriti( Prvo sam pomislio da #u se raz%uditi i da #e mi sr&e stati, a onda sam shvatio da #u spavati. "ad sam se pro%udio, sun&e mi je udaralo u ruku, koulja i hlae %ili su mokri od znoja. ,dmah sam ustao, po!ledao sam1 mama i tata jo nisu ustali. ,tiao sam u kuhinju i poeo jesti kruh i sir kad je dola mama1 "Gdje si %io(" "Gdje %ih %io, ovdje sam %io" od!ovorio sam. "$ uio sam &ijelu no#." "+esi !ladan(" pitala je. ")a ti skuham aj, ho#e li, sine(" "Ne#u. $onako sad idem." ""amo #e tako u zoru, neispavan(" "/alo #u proetati" rekao sam. ")a se raz%udim. Pa #u poslije do#i

i opet uiti." )ok sam izlazio, po!ledam %olje i vidim da se sa*alila. "=, da, mama" rekoh, "mo*e li mi dati KB lira(" Po!ledala je malo neodluno. "+oj, joj" ree zatim, "to #e sad opet s nov&ima( )o%ro, hajde, do%ro. Nemoj re#i o&u2" ,tila je u dru!u so%u, vratila se1 dvije od AB i jedna od 1B lira. 3ahvalio sam, otiao u so%u, ispod hlaa o%ukao kupa#e !a#e i iziao kroz prozor da se ota& ne pro%udi od %uke. ,krenuo sam se i po!ledao1 majka je stajala uz ru% dru!o!a prozora i !ledala me. Ne %rini, mama, znam ja to #u %iti u *ivotu. "renuo sam as4altom prema dolje. Pokraj mene prolaze auti jure#i uz%rdo. tavili su kravate, sakoe o%jesili uz prozor i dok sto na sat jure za $stan%ul kako %i jedni dru!ima postavljali klopke i meuso%no se potkopavali, mene i ne primje#uju. Ni ja vas ne primje#ujem, ro!onje s kravatama2 Na pla*i jo nije %ilo niko!a *ivo!. "ako jo nisu doli ni prodava karata ni uvar, uao sam %ez pla#anja te sam, paze#i da mi u tenisi&e ne ue pijesak, otiao skroz do stijena !dje pla*a prestaje i poinje zid neke ku#e i unuo na jedno hladovito mjesto pod zidom. ,davde #u vidjeti Nil!un kad ue na pla*u. Promatrao sam dno mirno!a mora1 !r!ei se motaju meu al!ama ljuljukaju#i se. ,prezni &ipli po%je!nu na najmanji pokret. 3adr*ao sam dah. /no!o kasnije, neki je tip o%uo peraje i stavio masku, u vodi namjestio puku i krenuo u lov na &iple. "ako me *iv&iraju ti kreteni to love &iple2 "asnije se voda opet smirila pa sam u!ledao &iple i !lavoe. Poslije sam se naao na sun&u. "ad smo %ili mali, osim njihove stare i udne ku#e i nae na %rdu, ovdje nije %ilo ni jedne ku#e. /etin, Nil!un i ja dolazili %ismo ovamo i ja %ih ulazio u vodu do koljena pa %ismo ekali i lovili !r!ee ili %a%i&e. 6li, ako %i to i nailo, %io %i to !lavo1 pusti !a neka ide, !ovorio %i /etin7 ali za!rizao je mama&, ne mo!u !a sad %a&iti7 stavio %ih !a u svoju kanti&u pa kad %ih kanti&u napunio vodom, /etin %i me ismijavao2 +a nisam krt, !ovorio %ih /etinu7 Nil!un %i nas mo*da ula, a mo*da i ne %i7 ja nisam krt, ali taj #e mi !lavo platiti za mama&2 /etin %i !ovorio1 ak i !lavoa uzima, a na udi&u nije svezao olovo, ne!o ara4, po!ledaj, Nil!un, kako je

krt2 )eki, 1BI !ovorila %i Nil!un, te ri%e kasnije %a&ite u more, teta je, !ovorila %i, nije li( .eko je s njima %iti prijatelj, znam. ,d !lavoa se mo*e napraviti juha, u%a&i krumpira i luka i eto !a. 3atim sam promatrao jedno!a raka. 9udu#i da se stalno neime %ave, ti su rakovi uvijek zamiljeni. 3ato sad tako i!ra no!om i klijetima( .i rakovi kao da znaju mno!o vie od mene1 im se izle!u, svaki je od njih ve# pravi stari mudra&. <ak i oni mladi, %ijela i meka tr%uha, i oni su ve# kao star&i. Pa se povrina vode zatalasala i dno se vie nije vidjelo, i kad su oni koji su u meuvremenu sti!li poeli ulaziti u vodu, do%rano su je zamutili. 9a&io sam po!led na ulaz i u!ledao ovo1 ula si ti, Nil!un, s tor%om u ru&i. "renula si na ovu stranu pla*e, ila si prema meni. Pri%li*avala se, pri%li*avala, pa odjednom stala i skinula *utu haljinu i jedva da sam vidio da ima plavi %ikini kad je prostrla runik i le!la i nestala. $z tor%e je izvadila neku knji!u i poela itati. Vidio sam joj ruku koja je u zraku dr*ala knji!u, i !lavu. 0azmiljao sam. Preznojio sam se. Prolo je mno!o vremena, jo uvijek ita. Pa sam si, da se osvje*im, li&e zapljusnuo vodom.+o je prolo mno!o vremena, a ona je jo uvijek itala. Pomislio sam1 kako %i %ilo kad %ih otiao i rekao1 zdravo, Nil!un, doao sam plivati, kako si( :jutila %i se, mislio sam1 iz neko!a razlo!a sjetio sam se da je !odinu dana starija od mene. ,ti#i #u kasnije, neki dru!i put. "asnije je Nil!un ustala7 kako je lijepa, pomislio sam. ,djednom se %a&ila u vodu i poela plivati. Pravo pliva, ode prema puini ne osvr#u#i se prema stvarima koje su joj tamo ostale. Ne %rini, Nil!un, ja pazim na te stvari7 jer jo je uvijek plivala ne okre#u#i se. "ad %i netko htio, mo!ao %i do#i i prevrtati po njezinim stvarima, ali ja ih uvam, nita im se ne#e do!oditi. Pa sam ustao i otiao do njezinih stvari. Nitko ne !leda. $onako je Nil!un moja prijatelji&a. a!nuo sam se, po!ledao kori&e knji!e koja je stajala na stvarima1 neki kr#anski !ro% i uz nje!a dva uplakana star&a. ",evi i sinovi" pie. Pod knji!om je ona *uta haljina7 da

po!ledam to je u tor%i( 3animalo me pa sam je, da me netko ne %i vidio, ispreturao to sam %r*e mo!ao1 kutija kreme, i%i&e, kljuevi topli od sun&a, jo jedna knji!a, novanik, ukosni&e, maleni zeleni ealj, &rne naoale, runik, kutija amsuna1; i jo jedna mala %oi&a. Po!ledam, Nil!un jo pliva, daleko. .aman sam, da ne %i tko to krivo shvatio, sve ostavljao kako je i %ilo, kadli z!ra%ih onaj mali zeleni ealj i strpah !a u d*ep. Nitko nije vidio. ,pet sam otiao do stijena, priekao. Nil!un je izila iz mora, po*urila i zamotala se u runik. "ao da nije pametna djevojka !odinu starija od mene, ne!o kao da je kakva djevoji&a. Posuila se, malo kopala po tor%i, tra*ila i zatim, odjenuvi *utu haljinu, odjurila. Na trenutak sam se zaudio, pomislio sam da je to napravila da po%je!ne od mene. koio sam i po!ledao za njom1 ode ku#i. Potrao sam prei&om kako %ih ispao pred nju, kad odjednom skrenu i ja se nadoh u udu jer se sad nala iza mene i iz!ledalo je kao da ona mene slijedi. "od %akala sam skrenuo desno te se sakrio iza jedno! auta, i dok sam vezao vezi&e na tenisi&ama, po!ledam1 ula je kod %akala. Preao sam na dru!u stranu &este. "ad krene ku#i, srest #emo se. jetio sam se to #u1 izvadit #u iz d*epa i pru*iti joj1 Nil!un, je li ovaj ealj tvoj, pitat #u. )a, !dje si !a naao, re#i #e. i!urno ti je ispao, od!ovorit #u. Pa kako zna da je moj, pitat #e. Ne, onda ne#u tako re#i, ne!o1 ispao ti je dok si hodala, vidio sam kad ti je ispao pa sam !a uzeo, re#i #u. <ekam pod drvetom. +ako sam se preznojio. /alo potom izila je od %akala, ide prema meni. )o%ro, i ja sam %a krenuo prema %akalu. Nisam !ledao u nju, !ledam preda se, u tenisi&e koje sam maloprije svezao. ,djednom sam podi!ao !lavu i rekao "3dravo2" "ako je samo lijepa, pomislio sam. "3dravo2" rekla je. Nije se nasmijala. +a sam zastao, ali ona nije stala. , "$de ku#i(" pitao sam. Glas mi je ispao nekako udan. ")a" od!ovorila je i otila ne rekavi nita dru!o. "Pa hajde, vidimo se" viknuo sam za njom. "Pozdravi amid*u 0ed*epa2" 9ilo me je stid. Nije se ak ni okrenula i rekla "mo*e" .ako sam

ondje stajao i !ledao za njom. 3ato se tako ponijela( /o*da je sve shvatila, mislio sam, ali to se tu ima shvatiti( <udno2 5odao sam zamiljen. 9a kako ono ka*u1 ljudi su se danas jako promijenili, ttE-1 ne#e ni pozdraviti. Pa sam pomislio na KB lira u d*epu, i kako je Nil!un sad ve# sti!la ku#i1 to li misli( )a je nazovem, da joj sve o%jasnim, pomislio sam, neka me pozdravlja kao nekada, osim to!a, ja od te%e i ne tra*im nita dru!o. "oraao sam smiljaju#i to #u joj re#i kad nazovem. 0e#i #u joj i volim te, pa to( 0azmiljao sam i o dru!im stvarima. Na uli&ama odurni ljudi koji idu na pla*u. "ako je svijet zapetljan2 -ao sam u potu, uzeo imenik i po!ledao. 3apisani su kao o%itelj elahattina )arvino!lua. 6venija d*enn. o%ale 1A7 %roj sam zapisao na neki papir da !a ne za%oravim. )ao sam 1B lira i uzeo *eton7 uao sam u ka%inu i okrenuo %roj, ali kad sam doao do zadnje! %roja, prst mi je umjesto ; okrenuo H. 6 nisam ni poklopio. Po!reni %roj je zazvonio, a kako jo uvijek nisam poklopio sluali&u, *eton od deset lira zve&kaju#i je sletio i propao. "5alo(" rekao je !las %o!-zna-koje *ene. "5alo, ko!a sam do%io(" pitao sam. ""u#u !ospodina Derhata" rekla je. ".ko ste vi(" "+edan prijatelj2" od!ovorih."Celim malo raz!ovarati." "$zvolite" rekla je. "6 zato(" zanimalo ju je. "3%o! jedne va*ne stvari2" od!ovorio sam i smiljao to da ka*em. 1B lira je otilo. ".ko ste vi(" pitala je. ".o #u re#i !ospodinu Derhatu" od!ovorio sam. ")aj mi mu*a2" ""o!a, Derhata(" pitala je. ".ko ste vi(" "Nje!a, da. )aj mi !a napokon2" rekoh. Po!ledao sam kroz staklo ka%ine, slu*%enik je zauzet1 nekomu pru*a potansku marki&u. ".ko ste vi(" ponovila je. "Volim te" rekao sam. "Volim te2" "/olim(2 .ko ste vi(" "/a kurvo jedna %o!ataka2 "omunisti preuzimaju domovinu, a vi jo uvijek polu!oli, kurvo, ja #u te..." Poklopila je sluali&u. $ ja sam polako poklopio. Po!ledam, slu*%enik vra#a kusur od marki&e. mireno sam iziao. Nije me ni

po!ledao. 9arem ne#u tu!ovati to mi je 1B lira uzalud propalo. $ziao sam iz pote, iao sam i mislio1 imam jo @B lira, pa ako se ovjek za 1B lira mo*e ovoliko za%aviti, za @B se mo*e za%aviti @ puta toliko. .o zovu matematikom, a kako su zakljuili da ja to ne znam, pao sam i sad !odinu dana ekam. )o%ro, !ospodo, znam ja ekati, pazite samo da na kraju vi ne %udete ti koji #e se kajati. ttA 1F. Gospoi&a Nil!un vratila se s pla*e, !ospodin Daruk ju je ekao. jeli su, poslu*io sam im doruak. +edno je italo novine, dru!o je drijemalo7 jeli su raz!ovaraju#i i smiju#i se. 3atim je !ospodin Daruk uzeo svoju o!romnu tor%u i otiao u Ge%ze u arhiv, a Nil!un se povukla tamo kod kokoinj&a itati. /etin je jo uvijek spavao. Ne raspremivi stol od doruka, otiao sam !ore. Poku&ao sam na Gospodina vrata i uao. " i#i #u u ariju, Gospodo" rekao sam. ".re%ate li to!od(" "ariju(" rekla je. "3ar ovdje postoji arija(" ".a koliko je ve# !odina otkako su se pootvarali du#ani" od!ovorio sam. "-ostalom znate. 'to *elite(" "Nita ja od njih ne *elim2" "'to #emo poslu*iti za ruak(" "Ne znam" rekla je. " kuhaj neto jestivo2" iao sam, skinuo sam pre!au, uzeo mre*astu tor%u, prazne %o&e i epove i odoh. ,na ne ka*e to %i htjela, ne!o to ne %i htjela jesti. Nekada sam morao misliti i smiljati to je naj%olje, ali sad je ve# sto !odina prolo, znam to jede. -!rijalo je, znojim se. Na uli&ama je poela !u*va, ali jo uvijek ima onih koji *ure za $stan%ul. Popeo sam se uz%rdi&om, ku#e su se prorijedile, poeli su vrtovi i sta%la treanja. Pti&e su jo uvijek na sta%lima. 9io sam do%ro raspolo*en, %ilo mi je 4ino, ali nisam krenuo du*im putem. Preao sam na zemljani put, i malo potom u!ledao njihovu ku#u i televizijsku antenu nad njom. Nevzatova *ena i teta )*ennet muzu krave. :ijepo je to !ledati zimi, dok se pui. $ Nevzat je eno ondje. a!nuo se nad motorom koji je naslonio na zid s dru!e strane ku#e. ,tiao sam k njemu.

"3dravo" rekao sam. "3dravo" od!ovorio je, ali se nije okrenuo prema meni. Gurnuo je prst u jedno mjesto na motoru i neto akao. /alo smo utjeli. "+e li se pokvario(" rekao sam tek toliko da raz!ovor krene. "/a kakvi" od!ovorio je. ",vo da se pokvari(2" vojim se motorom hvali i %ukom uznemiruje &ijelu mahalu. "upio !a je prije dvije !odine od zarade na vrtlarstvu i mlijeku. -jutro motorom raznosi mlijeko, ali ja sam rekao neka nama ne donosi, do#i #u i sam uzeti pa #emo se tako i dru*iti. ")onio si dvije %o&e(" "+esam" od!ovorio sam. ")oli su !ospodin Daruk i nje!ovi." ")o%ro, stavi ih onamo2" tavio sam ih. $znio je lijevak i mjeri&u. Prvo lijeva u mjeri&u, onda kroz lijevak u %o&e. "Ve# dva dana ne dolazi u kavanu(" pitao je. Nita nisam rekao. "5ajde, hajde" rekao je, "ne daj se onim !adovima." 0azmiljao sam. "6li stvarno, je li mo!u#e da je ono to je pisalo u novinama istina(" pitao je zatim. "+e li doista postojala takva ku#a za patuljke(" ,ito je da su svi proitali novine. "6 ti si se odmah naljutio i otiao" nastavio je.".ko se jo uzrujava z%o! onakvih klipana( "amo si otiao(" "- kino." "'to si !ledao(" pitao je. "5ajde prepriaj." Prepriao sam. "ad sam dovrio, napunio je sve %o&e i poeo ih epiti. ",vi se epovi od pluta sve te*e na%avljaju" rekao je."Poskupjeli su. Na loa vina sad stavljaju plastine. 6 ja stalno ponavljam1 pazite .. 6 na epove. 6ko iz!u%ite, deset lira. +er nisam ja Pinar-mlijeko1 . 6ko vam nije stalo, nek8vam dje&a piju zatrovano mlijeko." -vijek tako ka*e. 5tio sam iz d*epa izvaditi epove koje mi je dao !ospodin Daruk, ali sam odjednom iz neko!a razlo!a odustao. amo sam, da !a udo%rovoljim, rekao ovo1 " ve je jako poskupjelo." "9a tako2" nadovezao se %rzo pune#i %o&e7 uzrujao se. Govorio je o skupo#i i o prolim, do%rim, lijepim danima7 %ilo mi je dosadno, nisam !a sluao. "+a #u sad ovo razvesti" rekao je nakon to je napunio sve %o&e i

smjestio ih u kutiju. "$ te%e #u odvesti do ku#e, ako ho#e." Na!azio je pedalu, uz veliku %uku pokrenuo motor i sjeo. "5ajde2" viknuo je. "Ne#u" rekao sam. "Pjei&e #u." ""ako ho#e" od!ovorio je i odjurio na motoru. Gledao sam prainu koju je dizao za so%om dok nije iziao na as4alt. tid me je, zato se nisam htio povesti. 5odam, u mre*i&i mi %o&e s mlijekom. /alo kasnije okrenuo sam se i po!ledao za so%om. Nevzatova *ena i teta )*ennet jo uvijek muzu. .eta )*ennet zna to je ku!a, !ovorila %i majka, pro*ivjela je te dane7 pripovijedala %i, %ilo me je strah. 3avrili su vrtovi i &vr&i, poinju ku#e. /jesta koja se !odinama nisu nimalo promijenila. "asnije su poeli dolaziti u lov, svake !odine u rujnu, s u!ojenim, razjarenim psima koji %i iz automo%ila izletjeli kao %ijesni1 ne pri%li*avajte im se, dje&o, u%it #e vas2 - pukotini pod zidom !uter2 Po%je*e2 3na li kako !uter ostavlja rep, sine, pitao me !ospodin elahattin, prema kojem naelu( 'utio %ih i !ledao u strahu1 umoran, propao, is&rpljeni ota&. <ekaj da ti napiem na papir i dam, rekao je i napisao Jharles )arGin, jo uvijek to uvam. 3adnjih mi je dana dao jedan dru!i papir1 ovo je lista ono!a e!a je u nas premalo i previe, sine, samo ti ovo ostavljam, mo*da jedno!a dana shvati. -zeo sam papir i po!ledao1 napisao je ara%i&om. Gledao me iz%liza oima krvavim od alkohola7 &ijeli je dan u svojoj so%i radio na en&iklopediji, umoran je. Pio %i naveer, a kasnije %i jednom tjedno popio previe i prevrio mjeru1 ponekad %i tumarao pijan po nekoliko dana dok ne %i klonuo ne!dje u dvoritu, u svojoj so%i ili ne!dje na o%ali. Gospoa %i se tih dana zatvarala u svoju so%u kao da vie nikada ne#e izi#i. -ao sam k mesaru. Gu*va je, a lijepe &rne *ene nema. "/alo #e priekati, 0ed*epe" rekao mi je /ahmut. 9o&e su me umorile, %a mi !odi sjesti. Poslije, im %ih otkrio !dje je klonuo, samo da !a Gospoa ne vidi pa da opet ne pone, a i da se ne nahladi, tresu#i se od straha otiao %ih k njemu i pro%udio !a1 Gospodine dra!i, zato tu le*ite, sad #e kia, prehladit #ete se, idite ku#i pa le*ite u svoju so%u, rekao %ih mu. Gunao %i, mrmljao, psovao starakim !lasom1 prokleta domovina2 Prokleta domovina2 ve je uzalud2 )a sam napokon mo!ao dovriti te sveske, da sam

$stepanu jo odavna mo!ao poslati %arem onu %rouru7 koliko je sati, itav jedan narod spava, &ijeli $stok spava, ne, nije uzalud, ali nemam sna!e, ah, da sam %arem imao *enu kakvu sam *elio, kad ti je majka umrla, 0ed*epe, sine moj2 Na kraju %i ustao, uzeo %i me pod ruku, odveo %ih !a. Putem %i mumljao1 kad #e se pro%uditi, to ti ka*e( pavaju u !lupom spokoju, oamu#eni1 spavaju pokriveni %udalastim spokojem la*i, u primitivnoj radosti vjerovanja kakvo od!ovara svjetskim %esmisli&ama i primitivnim priama. -zet #u tap pa #u ih %uditi udaraju#i ih po !lavama2 $dioti, izvu&ite se iz te la*i, pro%udite se i pro!ledajte2 Naslonio %i se na mene, i dok %ismo se penjali u nje!ovu so%u, Gospodina %i se vrata iznutra polako odkrinula1 u polutami %i se nazrele njezine oi pune prezira i znati*elje i odmah nestale. .ad %i rekao1 ah, !lupa *eno, jadna, !lupa, plaljiva *eno, ti si mi se uvijek samo !adila, odvedi me u moj krevet, 0ed*epe, kad se pro%udim, neka kava %ude skuhana, odmah se *elim %a&iti na posao, moram po*uriti, promijenili su pismo, itav se kon&ept moje en&iklopedije prevrnuo, petnaest je !odina nisam mo!ao dovesti u red, !ovorio %i, i kasnije zaspao raz!ovaraju#i sam sa so%om. /alo %ih !ledao kako spava, a zatim se tiho povukao iz so%e. 3amislio sam se. )ijete jedne od *ena promatra me kao zaarano, primijetio sam. 9ilo mi je teko. 5ajde da mislim na neto dru!o, rekoh, ali nisam izdr*ao, ustao sam i uzeo %o&e. "+a #u do#i kasnije." $ziao sam, idem %akalu. )jeja je znati*elja neizdr*iva. $ mene je to zanimalo dok sam %io mali. /islio sam da je to zato to me tt: majka rodila neudana, ali tako sam mislio kasnije, nakon to mi je majka rekla da moj ota& nije moj pravi ota&. "6mid*a 0ed*epe2" viknu netko. "3ar me nisi vidio(" 5asan je. "Nisam vala" rekoh. "3amislio sam se. 'to ti radi ovdje(" "Nita" od!ovorio je. "5ajde idi ku#i pa ui, 5asane" rekoh. "'to #e ti ovdje( Nije ovo za te%e." "3ato ne %i %ilo("

"Nemoj me krivo shvatiti, sinko. 5o#u re#i da tre%a uiti." "-jutro ne mo!u uiti" ree, "jako je vru#e. -im naveer." "-i i naveer i ujutro" rekoh mu."Celi se kolovati, zar ne(" "+asno da *elim" rekao je."$ nije to ni teko koliko ti misli. +a #u do%ro uiti." "$nallah" rekoh. "5ajde, idi sad ku#i." "+esu li doli !ospodin Daruk i nje!ovi(" pitao je."Vidio sam %ijeli anadol pa zato pitam. "ako su( +esu li doli i Nil!un i /etin(" ")oli su" rekoh. ")o%ro su." "Pozdravi Nil!un i /etina" ree."$onako sam je maloprije vidio. Nekada smo %ili prijatelji." "Pozdravit #u ih" rekao sam."5ajde, ti ku#i2" "=vo idem" od!ovori. "6li neto %ih te zamolio, amid*a 0ed*epe1 mo*e li mi dati KB lira( "upit #u %ilje*ni&u, %ilje*ni&e su jako skupe." "+el8 ti to pui(" upitah. ""upit #u %ilje*ni&u, ka*em..." pustio sam %o&e, izvadio sam i dao mu jednu od dvadeset lira. ".o ne#e %iti dosta" ree. "5ajde, hajde1 !le, sad se ve# ljutim." ")o%ro, kupit #u olovku, to da radim..." 9a je odlazio kad zastade1 "Nemoj re#i o&u, mo*e(" ree. " amo se %ez razlo!a *alosti." "+oj, joj" od!ovorio sam, "ne *alosti o&a." ,tiao je. -zeo sam %o&e i otiao %akalu Nazmiju. Nije %ilo niko!a, ali Nazmi je %io zauzet. Pisao je neto u neku %ilje*ni&u. "asnije je podi!ao !lavu, malo smo poraz!ovarali. t tZ; Pitao je za njih. 0ekao sam da su do%ro. Gospodin Daruk( 3ato %ih rekao da pije, ionako zna, svake veeri doe i kupuje %o&e i %o&e. 6 dru!o dvoje( Ni oni vie nisu dje&a. /alu sam vidio, kako joj je ono ime( Nil!un. -jutro doe po novine. Porasla je. )a, porasla je. 6 deko je jo vie porastao, rekoh. )a, on, /etin. $ nje!a je vidio pa mi je ispripovjedio kakav mu se ini1 eto, to je to to zovemo raz!ovorom i prijateljstvom.+edan dru!ome pripovijedamo ono to o%oji&a znamo, i to mi se dopada1 sve su to rijei, prie, znam da su prazne, ali se svejedno zavaram pa se oraspolo*im. ve je izva!ao i

zamotao. 3apisi na papir, rekao sam. Pa poslije kod ku#e prepiem u %ilje*ni&u, i na kraju mjese&a, a zimi jednom u dva-tri mjese&a, poka*em !ospodinu Daruku. =vo rauna, !ospodine Daruk, ka*em, to je toliko, ovo ovoliko, po!ledajte, mo*da je u raunu to krivo. Ne !leda. )o%ro, 0ed*epe, hvala, ka*e, ovo su ku#ni trokovi, a ovo tvoja pla#a, i iz novanika pru*i vla*ne i z!u*vane novani&e to miriu na ko*u. -zmem i stavim ih u d*ep ne %roje#i, zahvalim i odmah po*elim raz!ovarati o neemu dru!om. Nazmi je raun napisao na jedan papir i pru*io mi !a, platio sam. "3na ono! 0asima" ree odjednom dok sam izlazio iz du#ana. "0i%ara 0asima(" ")a" od!ovori. "+uer je umro." Gledao je, nita nisam rekao. -zeo sam ostatak, mre*i&u i ovo to sam kod nje!a kupio. ""a*u da je od sr&a" doda. "Pokopat #e !a preksutra u podne, kad mu dodu sinovi." =to, tako je to1 naim rijeima i priama sve izmie. 11I 1@ad sam sti!ao u arhiv %ilo je pola deset, uli&e su se u!rijale, lY,nije ostalo ni tra!a od jutarnje svje*ine. ,dmah sam uao u kajmakamovo sjedite, napisao mol%u i potpisao je. "ad je slu*%enik na tu moju mol%u i ne proitavi je stavio %roj, zamislio sam kako #e je neki povjesniar FBB !odina nakon mene na#i u ruevinama i pokuati joj dati kakav smisao. 9avljenje povije#u za%avan je posao. 3a%avan, ali i posao koji zahtijeva strpljenje. .ako sam, ponosan na vlastitu strpljivost, samouvjereno krenuo na posao. Pa*nju mi je odmah privukla pria o dvoji&i du#and*ija koji su jedan dru!o!a u%ili potukavi se. )u!o nakon to je za tu dvoji&u kav!ad*ija otklanjan namaz i nakon to su pokopani, njihovi su %li*nji na sudu optu*ivali i jedno!a i dru!o!a. vjedo&i su s mno!o pojedinosti opisivali kako su 1;. d*emazijel-evela HHI. !odine nasred arije jedan dru!o!a napali no*evima. 9udu#i da sam jutros ponio vodi za prevoenje datuma muslimanske ere u datume kr#anske, otvorio sam i po!ledao1 AK. o*ujak 1KHB.2 3nai da se to do!odilo

!otovo zimi. 6 dok sam pisao, pred oima mi je &ijelo vrijeme %io pakleno vru# ljetni dan. 6 mo*da je to %io i sunani o*ujski dan. 3atim sam proitao zapisnik sudske parni&e koju je pokrenuo kupa& jedno!a ro%a protiv nje!ova staro! vlasnika jer se, nakon to je za nje!a dao est tisu#a aki, ustanovilo da taj ro% arapsko!a porijekla na nozi ima ranu. "upa& je, jasno, u srd*%i, dao popisati kako je nasjeo na rijei prijanje!a vlasnika i koliko je du%oka i oz%iljna ta rana. Polio slije sam proitao sve to je zapisano o jednom zemljoposjedniku koji je ojaao toliko da se njime morao %aviti $stan%ul. $z sudskih se zapisa na jednom dru!om mjestu vidi da je taj isti ovjek %io suen i prije dvadeset !odina z%o! prijevara koje je poinio rade#i kao uvar u pristanitu. $z 4ermana sam nastojao dokuiti kakve je sve nepodoptine taj ovjek imenom 9udak poinio u Ge%zeu. "ao da vie nisam slijedio tra! ku!e, ne!o nje!ov tra!. Pretpostavio sam da sam do%ro shvatio kako je taj ovjek u jednom sluaju nepostoje#e zemljite dao zapisati u de4tere i tako !a uinio postoje#im te !a potom, nakon to je dvije !odine iz vlastita d*epa za nje!a pla#ao porez, zamijenio za neki vino!rad da %i zatim novo!a vlasnika nepostoje#e!a zemljita pro!lasio prevarantom i izvukao se iz &ijele te prie. /ada je ta pria, koja %i, inilo mi se, pristajala 9udaku, %ila samo moja pretpostavka, sudski zapisi nisu je mo!li opovr!nuti. ,slanjaju#i se na potvrde za nju koje daju neka mjesta u zapisima, do%rano sam se namuio ne %ih li je osmislio. +ako sam se o%radovao kad sam vidio da i neka dru!a mjesta potvruju njezinu ispravnost. !ro*em koje mu je davao vino!rad, 9udak se u staji neko!a dru!o! ovjeka poeo %aviti vinarstvom i nezakonitom prodajom vina. u*itkom sam proitao kako je, kad su !a na sudu neki od ljudi koje je u toj tr!ovini iskoristio napali, on na njih nasrnuo i *e#e ne!o oni na nje!a. "asnije sam doznao da je u Ge%zeu dao iz!raditi jednu malenu d*amiju. 3audio sam se sjetivi se kako je u onoj knji*i&i o poznatim ljudima iz Ge%zea onaj pro4esor povijesti ovome ovjeku i nje!ovoj d*amiji posvetio nekoliko strani&a. 9udak koje!a je on zamiljao %io je posve dru!aiji od moje!a1 u knjizi se !ovori o &ijenjenom, stalo*enom

,smanliji ija %i se slika tre%ala staviti u srednjokolske ud*%enike povijesti. /oj je pak 9udak %io lukav i vjet lupe*. 0azmiljao sam %ih li o 9udaku mo!ao smisliti novu i %o!atiju priu koja se ne %i kosila s izvorima koji o njemu !ovore, kad mi je 0iza javio da je poela podnevna pauza. $ziao sam te sam, da %ih umaknuo vru#ini nove avenije, kroz prolaz s koprivi#ima preao u staru ariju. 5odao sam prema !ore sve do d*amije. 9ilo je jako vru#e, u dvoritu nije %ilo niko!a, iz pokrajnje autolimarske radioni&e uli su se udar&i eki#a. ,krenuo sam se7 nisam %io !ladan pa sam sjeo u kavanu. )ok sam prolazio 1AB pokraj neke sporedne uli&e, jedno je dijete za mnom viknulo "de%eli" Nisam se osvrnuo da po!ledam jesu li mi se i dru!a dje&a smijala. ,tiao sam i sjeo u kavanu. Naruio sam aj, zapalio &i!aretu i poeo razmiljati kakav je posao povijest. /orao %i %iti neto dru!o osim pisanja tekstova i prepriavanja nekoliko do!aaja. /o*da ovako1 tra*ili smo razlo!e hrpi do!aaja, pa smo te do!aaje o%janjavali nekim dru!im do!aajima, ali nam onda *ivot nije %io dovoljan da te dru!e do!aaje o%jasnimo nekim tre#im do!aajima. Na odreenom mjestu %ili smo prisiljeni taj posao ostaviti nedovrenim da %i !a nastavili neki dru!i poevi od mjesta !dje smo mi stali i ustvrdivi na samom poetku svo!a rada kako smo mi one nae do!aaje o%janjavali krivim do!aajima. $ ja sam uinio %a to dok sam u svojoj doktorskoj i do&entskoj tezi !ovorio o literaturi o%javljenoj prije mene. Vjerujem i da sam %io u pravu. vi neprestano ponavljaju kako je verzija koja im prethodi tre%ala %iti dru!aija, ili da ju je tre%alo o%jasniti nekom dru!om priom. $ ve# unaprijed znaju kako ide ta dru!a i dru!aija pria. Njihov se posao svodi samo na to da odu u arhiv i nadu potvrdu za nju. 3%o! to!a i postoje razmetljivi tekstovi u kojima smo vlastite verzije ukrasili 4usnotama i %rojevima dokumenata, i nai prenapuhani sastan&i1 na njima jedni dru!ima pokazujemo vlastite verzije %rane#i ih te, opovr!avaju#i dru!e, pokuavamo dokazati da je naa pria %olja. 9a sam se oneraspolo*io. Na!rdio sam djeaka koji mi jo nije donio aj. 3atim sam, da %ih samo!a se%e utjeio, ovako razmiljao1

uzalud se mui1 ni ovo to ti misli u vezi povjesniareva posla nije nita dru!o ne!o pria. Netko dru!i %ez imalo oklijevanja mo*e re#i da je posao povjesniara neto posve dru!o. -ostalom, tako i !ovore1 !ovore da istra*uju#i prolost otkrivamo to %ismo danas tre%ali initi, da proizvode#i ideolo!iju ljudima nudimo manje ili vie ispravne nazore o svijetu i o njima samima. /islim da %i tre%ali dodati kako mi osim to!a ljude i zavaravamo i za%avljamo. 0ekao %ih da je najupeatljivija strana povijesti %a to to je za%avna. 6li moji kole!e skrivaju tu za%avnost kako ne %i natetili svojoj oz%iljnosti ste!nutoj kravatom, ustrajavaju#i na tome da se nas mora razlikovati od dje&e. "ad mi je napokon sti!ao aj, u%a&io sam u nje!a ko&ki&e e#era i !ledao kako se tope. Nakon to sam popuio jo jednu &i!aretu, otiao sam u restoran. $ prije dvije !odine o%iavao sam ovdje ruati1 to je jedno tiho, u!odno i dopadljivo mjesto. Posla!ani u tepsijama iza oznojeno!a, mlako! izlo!a oturtma, musaka, sarma, turlija i dru!a jela od patlid*ana ekaju u masno#i jednake !usto#e. /notvo povenulih #u4ti kojima lea vire iz te masti iz!leda kao krdo %ivola koje je od ljetne vru#ine po%je!lo u movaru. ,tvorio mi se apetit. jeo sam naruivi musaku od patlid*ana, pilav i tanjur turlije. Na pitanje kono%ara u arapama i japankama, od!ovorio sam da #u popiti pivo. Pojeo sam ruak u*ivaju#i u svakom zalo!aju, umau#i kruh u masno#u. $ pivo sam popio. .ad su me odjednom uhvatile misli o mojoj *eni pa sam se rastu*io. .eko mi je misliti o tome da #e s novim mu*em do%iti dijete. 3nao sam da #e tako %iti, slutio sam, ali mi je svejedno jako teko palo kad sam doznao. "ad smo se uzeli, prvih smo mjese&i pazili da ne ostane trudna. "ako je elma protivni&a ta%leta i svih dru!ih sredstava, toliko smo se uvali da %a nimalo nismo u*ivali. vremenom smo poeli za%oravljati na taj oprez. "ad je prola !odina dana, jednom smo raz!ovarali o dje&i i zakljuili da %ismo sad *eljeli do%iti dijete. Pa smo poeli nastojati na tome da ostane trudna, ali se to nikako nije do!odilo. ,nda je jedno!a dana elma dola i rekla mi kako %ismo tre%ali oti#i lijeniku, i kako #e, da %i me ohra%rila, ona oti#i prva.

uprotstavio sam se rijeima da se *ivotinje koje zovu doktorima u takve stvari ne tre%aju mijeati. Ne znam je li elma otila ili nije. /o*da mi je i zatajila da je ila, ali ni time si nisam previe raz%ijao !lavu jer smo se neto nakon to!a razveli. "ono%ar je uzeo prazne tanjure i odnio ih. Pitao sam to imaju za desert, imaju kadai4, donio !a je. Naruio sam i jedno pivo, do%ro #e i#i uz kadai4, zar ne, rekao sam kono%aru i nasmijao se. ,n se nije nasmijao. jedio sam i razmiljao. ad sam se sjetio o&a i majke. 9ili smo na istoku, u "emahu. +o nije %ilo ni Nil!un ni /etina. /ajka je %ila zdrava, sama je mo!la o%avljati ku#anske poslove. tanovali smo u dvokatni&i od kamena7 stepeni&e %i %ile hladne kao da su od leda, no#u %ih se %ojao izi#i iz so%e pa sam se, kad %ih no#u o!ladnio, ustruavao si#i u kuhinju1 1AA kaznu za svoju pro*drljivost izdr*avao sam sanjare#i za %esanih no#i B jelima u kuhinji. "amena je ku#a imala i maleni %alkon1 za vedrih 1 hladnih zimskih no#i s nje!a se vidjela jedna %ijela visoravan stijenjena meu %rdima. "ad %i jako zahladilo, uli %ismo zavijanje vukova7 prialo se da %i se vukovi mo!li spustiti u kasa%u, i kako te zvijeri !lad tjera da no#u ljudima ku&aju na vrata. 6ko vam tko poku&a, ne otvarajte a da ne pitate tko je, upozoravali su. +edne se no#i tako i do!odilo, ota& je vrata otvorio s pitoljem u ru&i. 6 jednom je u prolje#e s pitoljem krenuo za lisi&om koja se namjerila na nae pili#e. :isi&u nikada nismo vidjeli, samo %ismo je uli. /ajka je rekla da i jastre%ovi kradu pili#e, kao i lisi&e. ad sam odjednom pomislio kako nikada nisam vidio takvo!a jastre%a i ra*alostio se. /alo zatim shvatio sam da mi je odavna prolo vrijeme povratka u arhiv te sam ustao i krenuo. "ad sam uao meu pljesnive papire i opet krenuo po njima prevrtati, oraspolo*io sam se. Poeo sam ih itati nasum&e. +usu4 se zadu*io pa je ma!ar&a dao kao zalo!, a kad !a je uzeo natra! otplativi du!, u povratku je ustanovio da ma!ar&u stra*nja desna no!a hrama te je odluio *aliti se pa su tako 5usein i on dospjeli na sud1 kad sam to proitao, uhvatio me smijeh. 3nao sam da se smijem jer sam pripit od ona tri piva, ali kad sam istu stvar jo jednom

proitao, opet sam se smijao. 3atim sam poeo itati sve to mi je dolo pod ruku, ne !ledaju#i jesam li to ve# mo*da proitao. Nita nisam zapisivao u %ilje*ni&u. u*itkom sam prelazio s jedno! papira na dru!i, s jedne strani&e na sljede#u, i smijao se. <inilo mi se da me ponijelo1 kao da sam nakon du!o vremena ponovno uo neku dra!u pjesmu. jedne sam strane razmiljao o raznoraznim stvarima vezanim uz se%e i uz svoj *ivot, a s dru!e nastojao pa*ljivo pratiti prie koje su preda mnom pretje&ale. Neki se mlinar posvadio s upraviteljem vaku4a z%o! prihoda od mlina pa su dospjeli na sud i po%rojali mnotvo %rojki u vezi sa svime to je u mlin ulo i izalo. "adijin je pisar sve te %rojke pokorno zapisao, kao i ja u svoju %ilje*ni&u. /jeseni prihodi mlina i prihodi prema !odinjem do%u, koliina samljevene peni&e i jema, zarada prethodnih !odina1 popunivi jednu strani&u %rojkama, s djetinjim sam veseljem !ledao u tu listu, sav oduevljen. Pa sam, si!uran, nastavio itati1 neki je %rod natovaren peni&om, nakon to je svratio u pristanite "aramursel, nestao. Niti je doao do $stan%ula, niti se pojavio itko tko %i o njemu ita znao. 3akljuio sam da je %rod zajedno s tovarom potonuo ne!dje u onim stijenama kod .uzle, a da oni koji su %ili na njemu nisu znali plivati. 3atim sam proitao zapisnik o tome kako je 6%dullah, sin )ursuna, od %ojad*ija "adrija i /ehmeta tra*io da mu vrate etiri podstave koje im je dao da ih o%oje, ali to nisam zapisao. Nije mi %ilo jasno zato 6%dullah *eli da mu vrate podstave. .urud*ija Po%o*ni $%rahim prodao je 1H. a%ana HH1. N;. rujna 1KIF.W u Ge%zeu tri turije od krastava&a za jednu aku, pa su se *alili i na sudu je sastavljen zapisnik. .ri dana nakon to!a do!aaja u zapisnik je uneseno da je !ovedina koju je "asap /ahmut prodao za trinaest aki %ila 1@B drahmi laka ne!o to je smjela %iti, a ja sam to zapisao u %ilje*ni&u. 3animalo me to %i mislili oni na 4akultetu kad %i ovu %ilje*ni&u nali i proitali. -zrujali %i se jer ne %i mo!li re#i da sam sve ovo izmislio.+o kad %ih uspio prona#i i neku do%ru priu, tad %i se stvarno zaprepastili. ,naj moj 9udak koji je tr!ovao vinom i uzdi!ao se prijevarama zapravo je kao stvoren za takvu priu. Poeo sam smiljati upeatljiv naslov za tekst koji #u zakititi 4usnotama i %rojevima dokumenata1 Prototip ajansko!a sustava1

Ge%zelija Veliki 9udak2 Nije loe2 )a nije samo 9udak, ne!o 9udakpaa, %ilo %i mo*da jo i %olje. .ko zna, mo*da je kasnije i postao paa. /o!ao %ih napisati tekst o tome kako je postao paa i na poetku teksta dati op#i pre!led prve etvrtine 1?. stolje#a. 6li kad sam se sjetio dosadnih detalja lanka, raspolo*enje mi je splasnulo, toliko da sam kasnije u jednom trenu pomislio da #u zaplakati. Pokuao sam se utjeiti da je to od piva, ali nje!ovo je djelovanje ve# prolo. 'to da radim, itam, jadan. <itam zapovijed poslanu kako %i se uhitio spahija .ahir, sin /ehmeta, koji se dao u hajduiju. Pa zapovijed koja za%ranjuje da vino!rad u posjedu =them-pae !azi stoka koja dolazi iz okolnih sela, i jednu koja !ovori to se tre%a uiniti s Nurettinom za iju se *enu mislilo da je umrla od ku!e, da %i se ustanovilo kako ju je zapravo ota& nasmrt pretukao7 to sam samo proitao, nisam prepisao. Poslije sam u %ilje*ni&u od rijei do rijei prepisao du!u listu &ijena u ariji. Pa sam proitao do!ovor sklopljen pred ejhom Dethulla1A@ hom prema kojemu #e Pir 6hmet, sin ,merov, u osam dana vratiti svoj du! 5amamd*iji /ehmetu. 3atim sam proitao zapisnik koji !ovori da su 5iziru, sinu /use, usta zaudarala na vino. Pa sam se htio smijati, ali nije ilo1 za to %i tre%alo popiti jo koje pivo. )u!o sam itao sudske zapise, ne razmiljaju#i ni o emu i ne zapisuju#i7 dopadalo mi se to sam, iako sam sad ve# vjerovao da nita ne tra*im, &ijelo vrijeme %io napet kao da slijedim kakav tra!. Na kraju sam, kad su mi se oi umorile, zastao i po!ledao u osunani podrumski prozor. Preda mnom su se vrtjele misli i prizori1 3ato sam ja postao povjesniar( "ao sedamnaesto!odinjaka neko me vrijeme to zanimalo, eto, samo zato. - prolje#e mi je umrla majka, a ota& je, ne doekavi mirovinu, ostavio mjesto kajmakama i povukao se u )*ennethisar. +a sam pak to ljeto proveo u )*ennethisaru prevr#u#i po oevim knji!ama, u etnjama po vrtovima i o%ali, razmiljaju#i o onome to sam proitao. "ad %i me pitali, od!ovarao %ih da #u %iti lijenik, da, i djed mi je %io lijenik. Na kon&u sam ujesen otiao i upisao povijest. "oliko je ljudi koji su poput mene doista *ele#i iza%rali povijest za svoj zanat( 0asrdio sam se1 elma

je !ovorila da je %olestan ponos z%o! vlastitih %udalatina neodvojiv dio moje oso%nosti. 6li njoj se dopadalo to sam povjesniar. ,&u se vjerojatno nije svidjelo7 kad je doznao da sam upisao povijest, napio se. 6 mo*da se i nije napio z%o! to!a, ionako je i inae pio. 9aka !a je kudila i !ovorila mu da ne pije. Pomislivi na 9aku, sjetio sam se ku#e i Nil!un, i po!ledao na sat1 uskoro #e pet. ,d ono!a piva nije ostalo ni tra!a. "ako je uskoro isparila i radost itanja, ustao sam ne ekaju#i 0izu, sjeo u auto i vratio se ku#i. Putem sam mislio kako #u se kod ku#e dru*iti s Nil!un koja tamo kod kokoinj&a ita. 6ko joj se ne %ude dalo, otvorit #u =vliju <ele%iju to mi stoji kraj uz!lavlja, itati i za%oraviti7 kasnije #u piti, pa #e do#i vrijeme veere, pa #u jesti, pa #u opet piti. 1K-0N-, sam u usta zadnji zalo!aj lu%eni&e i odmah ustao od VL-+ stola. ""amo #e sad ovaj a da nije ni pojeo svoje(" pitala je 9aka. "Ne %rinite, 9ako" rekla je Nil!un, "pojeo je." "6ko ho#e, uzmi auto" rekao je Daruk. "6ko %ude tre%alo, do#i #u i uzeti !a" od!ovorih. "0ekao si da je moj troni anadol ovdje jako 8ono8 zar ne(" Nil!un se od sr&a nasmijala. +a nita nisam rekao. Popeo sam se, uzeo sam kljueve i novanik koji mi s onih etrnaest tisu#a koje sam zaradio tijekom mjese& dana po ljetnoj zapari daje osje#aj nadmo#i i si!urnosti, jo jednom za!ladio amerike mokasinke koje jako volim, na%a&io na ramena zeleni pulover koji mi je tetak donio iz :ondona te mi, kad mi !a je poklonio, nairoko o%jasnio kako !a je kupio, i siao. )ok sam izlazio kroz kuhinjska vrata, u!ledao sam 0ed*epa. "Niste ni patlid*an pojeli7 kamo #ete sad, mladi !ospodine(" " ve sam pojeo, ak i lu%eni&u." "/aallah2" 5odao sam, razmiljao1 izlazim kroz dvorina vrata i jo uvijek ujem kako se Nil!un i Daruk smiju. .o je eto to to #e raditi &ijelu no#1 jedno #e navesti dru!o da neto do*ivi kao smijeno, pa #e zatim dru!o pomo#i prvome da ismije neto dru!o i tako #e, sjede#i satima pod %lijedim svjetlom lampe, zakljuiti kako je &ijeli svijet

1A? za njih u krivu, !lup i %esmislen te #e za%oraviti vlastite !luposti7 u svemu tome, Daruk #e stu#i malu %o&u rakije, pa ako Nil!un dotad ne le!ne, mo*da #e joj ispriati kako je potjerao svoju *enu i vjerojatno #u !a, kad se pred zoru vratim, opet zate#i kako je klonuo za stolom i zauditi se misle#i odakle takvom jednom stvoru pravo da me zadirkuje svaki put kad mi daje svoj truli auto. "ad si ve# toliko pametan i inteli!entan, zato si onu lijepu i raz%oritu *enu doveo do to!a da te morala ostaviti( Cive na zemljitu koje %i, kad %i !a se prodalo, vrijedilo K milijuna, ali jedu iz od%ijenih tanjura, s rasparenim vili&ama i no*evima, soljenka im je stara %oi&a za lijekove na ijem je epu 0ed*ep zahralim avlom iz%uio rupi&e, i %ez rijei !ledaju kako jadna 9aka jede rasipaju#i na sve strane. ti!ao sam do )*ejlaninih hodaju#i. Njezini mama i tata sjedili su pred televizorom, kao i svi ostali zaostali %o!atai ili siromasi koji nemaju nikakve dru!e za%ave. 3aostali !lupi %o!atai ne znaju to je za%ava2 iao sam na o%alu, svi su ve# %ili ondje, nedostajao je jedino vrtlar koji od jutra do mraka zalijeva dvorite kao da je lisiinama zavezan za kraj mrka. jeo sam, posluao1 "'to #emo sad, ljudi(" "+o malo, kad mama i tata le!nu, !ledat #emo videor ", ne, pa zar #emo &ijelu veer provesti ovdje(" "/eni se plee2" rekla je Gulnur i malo se zanjihala u ritmu neke zamiljene !laz%e. "/i #emo i!rati poker" rekao je Dikret. "+a ne#u." "$demo u <amlid*u na aj." "Pedeset kilometara2" "$ meni se plee" rekla je 3ejnep. "$demo na turski 4ilm, !ledat #emo i ismijavati !a." "+oj, dajte re&ite kamo da idemo..." Gledao sam kako se *mirkaju#e svjetlo svjetionika na dalekom otoku odsijava na povrini mirno!a mora i udisao miris &vijeta kozje krvi, i djevojaka, i par4ema. /islio sam da )*ejlan volim, ali me istovremeno neki osje#aj koji nisam mo!ao de4inirati od nje udaljavao1 jednako kao to sam u krevetu do zore razmiljao, znao sam da %ih joj tre%ao o%jasniti se%e, ali to sam vie razmiljao, sve mi se vie inilo da taj "ja"

koje!a %ih tre%ao opisati ne postoji. .o to se zove "ja" kao da su kutije u kutijama1 kao da su u meni uvijek nove i posve dru!aije stvari, i mo*da %ih jo i mo!ao meu svim tim stvarima na#i i pokazati pravo!a se%e, ali iz kutija nikako nije izlazio onaj pravi /etin koje!a %ih mo!ao pokazati )*ejlan, ne!o neka nova kutija koja !a je skrivala. ,vako sam mislio1 lju%av ovjeka !oni na dvolinost, a %io sam uvjeren da #u se, %udu#i da sam uvjeren da sam zalju%ljen, napokon iz%aviti od dvolinosti. ,h, da napokon prestane ovo ekanje2 6li znao sam i da ne znam to ekam. )a %ih se primirio, po%rojao sam, jednu po jednu, sve stvari to sam ih imao na se%i, ali me ni to nije utjeilo. 3atim sam krenuo s ostalima koji su neto odluili. jeli smo u aute i uz %uku se zaputili u diskoteku hotela. ,sim nekoliko !lupih turista, nije %ilo niko!a. 0u!ali su se turistima koji su od o!romno!a svijeta za odmor iza%rali %a ovo umalo i %ezlino mjesto. "Glupi njemaki lumpeni2" "5o#u se za%aviti, ljudi1 to da radimo(" "asnije su malo plesali pa sam i ja plesao s )*ejlan, ali se nita nije do!odilo. Pitala me je koliko je A;R 1F i ;H R I1, i od!ovorio sam joj, a ona se nasmijala ne pridaju#i tome va*nost, a kad je kasnije poela %r*a !laz%a, rekla je1 ne da mi se, i otila i sjela.+a sam otiao !ore te sam, proavi tihim hodnikom pokrivenim tepihom, uao u zauuju#e ist toalet7 kad sam se u!ledao u zr&alu, pomislio sam1 sve mi je to z%o! to!a to sam povjerovao da volim jednu djevojku, vra! je odnio, i sam sam se%e prezirao. =instein vjerojatno nije %io ovakav kad je imao osamnaest !odina. Ni stari 0o&ke4eller vjerojatno nije %io ovakav u mojim !odinama. Pa sam se zanio du!im sanjarenjem o %o!atstvu1 na kraju sam nov&em koji sam zaradio u 6meri&i u .urskoj kupio jedne novine, ali ih nisam odmah upropastio kako to rade nai !lupi %o!atai7 do%ro sam se dr*ao kao vlasnik novina i vodio *ivot slian *ivotu !raanina "anea, *ivio sam kao le!endarni samotnjak, ali k vra!u sve, planirao sam postati i predsjednik klu%a Dener%ahe. /islio sam kako #u kad se o%o!atim za%oraviti sve ove %analnosti i ove %analne snove, i !adili su mi se %o!atai, ali )*ejlan me je potpuno

po%rkala. Pomirisao sam mjesto na koulji na koje je tA.I dok smo plesali stavila ruku i iziao iz toaleta. Na stepeni&ama sam naiao na njih. $demo dalje, !ovorili su7 sjeli smo u aute. Prednji dio Dikretova al4a-romea podsje#a na pilotsku ka%inu1 du!mad, kazaljke, znakovi, oznake i razno%ojne lampi&e koje *mirkaju. /alo sam !ledao u to, odsutan. Prije ne!o to smo izili na &estu $stan%ul - 6nkara, pritisnuo nas je auto u kojemu su %ili .ur!aj i ostali. ,nda su sva tri auta odluila utrkivati se do raskri*ja na Goztepeu. .ako smo natjeu#i se jurili pokraj kamiona i auto%usa, ispod pjeakih mostova i izmeu %enzinskih stani&a, tvorni&a, %esposliara koji su stajali uz &estu i promatrali, kavana, onih koji su se odmarali na %alkonima, mehaniara, trajkaa, lu%eniara, %i4ea i restorana. Dikret je neprestano tru%io7 poesto %i se uz%udili pa %i se derali i smijali. "ad se na jednom raskri*ju upalilo &rveno svjetlo, Dikret nije zakoio, ne!o je skrenuo na sporednu &estu te se punom %rzinom zaletio u neki anadol koji se u zadnji tren povukao ustranu pa smo tako iz%je!li nesre#u. "/omak se usrao od straha, jezik je pro!utao2" "Proli smo ih" derala se )*ejlan, "sve smo ih proli, na!azi, Dikrete2" ":judi, ja ne *elim umrijeti, *elim se za%aviti" rekla je 3ejnep. "'to *eli na%aviti(" ",vo zovu al4a-romeo. .re%a znati kako s njime2" ".ako je, samo ti raspali jo i jae, mene vie ni za to nije %ri-!a2" "6nadol je auto %ijednika2" 'to li #e od sve!a ovo!a na kraju ispasti, mislio sam, ali nita se nije do!odilo. /i smo po%ijedili u utr&i, a kasnije smo skrenuli za uadiju i izili na 9a!dadsku aveniju. ,vu aveniju volim zato to ne skriva da je odurna1 otvoreno pokazuje svoju patvorenost. "ao da *eli re#i da *ivot nije nita dru!o ne!o stalna dvolinost, kao da na svemu jasno pie da je la*no. ,durni apartmanski mramor2 ,durni panoi od pleksi!lasa2 ,durni lusteri to vise sa stropova2 )o%ro o%asjane odurne slastiarni&e2 Volim sve odurnosti koje se ne skrivaju. $ ja sam la*an, kako lijepo, svi smo la*ni2 Nisam !ledao djevojke koje su hodale avenijom da ne %ih za koju pomislio da je

lijepa pa se rastu*io. "ad %ih imao mer&edes, iziao %ih u lov na ovu aveniju i si!urno %ih koju od tih djevojaka ulovio. +a te volim, )*ejlan, ponekad volim ak i *ivot2 Parkirali smo aute i uli u neku diskoteku. Na ulazu ne pie tako, pie klu%, ali svatko tko da AKB lira, mo*e u#i. virao je )emis 0oussos i plesao sam s )*ejlan, ali nismo ni o emu raz!ovarali i opet nije ilo2 $z!ledala je kao da se dosauje, jako zamiljena i jako tu*na7 oima koje su odavale da joj se po !lavi mota neto dru!o, a ne ja, odsutno je !ledala u neku nevidljivu i daleku toku na horizontu i tad mi je, iz neko! razlo!a, %ilo nje *ao, i pomislio sam kako %ih je mo!ao jako zavoljeti. ", emu razmilja(" pitao sam je. ".ko( +a( Ni o emu2" +o smo malo plesali. /edu nama je postojala provalija koja je tre%ala nestati7 kao da smo je, za!rlivi se, pokuavali premostiti. 6li osje#ao sam i da su sve ove misli zapravo samo 4antazija. Neto kasnije zavrila je !laz%a koja je, umjesto da %ude tu!aljiva, mo!la %iti samo &mizdrava7 poela je neka %rza !laz%a i podij je ispunila masa *eljna za%ave. )*ejlan je ostala meu njima, a ja sam sjeo i razmiljao !ledaju#i razi!rane plesae pod arenim svjetlima1 tresu se svijaju#i koljena i mau !lavama kao !lupe kokoi2 "reteni2 "unem se da sve ovo ne ine zato to u tome u*ivaju, ne!o zato to i ostali ine isto2 +esu li dok pleu svjesni to!a da pleu( +er kad ne uje !laz%u, ovi udni pokreti iz!ledaju jo udnije2 +a dok pleem, mislim kako je to to inim !lupo i *iv&iram se, pa se onda smirujem !ovore#i sam se%i kako sam na te udne pokrete prisiljen ne %i li me ova djevojka zavoljela, i tako mi se svijest postavi kao da sam se priklonio ovim kretenima, ali im se zapravo ne priklanjam, i na kon&u uspijevam i %iti kao ostali, i ostati svoj, a tako je malo ljudi -kojima to polazi za rukom2 ,raspolo*io sam se2 )a mi ne %i pri!ovarali to ovdje sjedim sam i izi!ravam zamiljena i odsutna mladi#a, malo kasnije i ja sam ustao i prikljuio se tom !lupom plesu. )o%ro je, nisam se morao previe znojiti. 9rzo smo se vratili i sjeli, a oni su odmah opet poeli1 jako je vru#e, jako je !u*va, jako sam se preznojio, jako mi je dosadno, jako sam se za%avio, jako je do%ro,

jako je loe i tako to, ali kako je !laz%a %ila jako !lasna, uskoro su odustali i od raz!ovora. "asno uviaju da ono to ka*u nije vrijedno daha koji u to utroe. Poslije su ovako zakljuili1 nita od ovo!a, hajde, dosadno mi je, idemo, hajde, idemo nekamo dalje, hajde2 -stali smo. Nova& je dao Dikret. Vedat i ja pretvarali smo se da %ismo htjeli sudjelovati u pla#anju ili %arem dati svoj dio, ali Dikret, kao to smo i oekivali, nije dao ni da pisnemo o tome. -to sam vidio da ostali lupaju po staklima .ur!ajeva 9/[-a pa sam otiao i po!ledao1 5ulija i .uran za!rljeni su zaspali na stra*njim sjedalima. 3ejnep se nasmijala sretna i zadivljena, kao da je razdra!ana lju%avlju koju sama pro*ivljava. "Pa oni ionako uop#e nisu ni izili iz auta" rekla je kasnije. Pomislio sam da je, eto, mo!u#e da momak i djevojka mojih !odina za!rljeni spavaju poput "pravih lju%avnika" jeli smo u aute i krenuli. )ok smo izlazili na &estu za 6nkaru, .ur!ajev se auto zaustavio kraj lu%eniara na u!lu. .ur!aj je iziao i pod plinskom svjetiljkom o neemu poraz!ovarao s lu%eniarom. 3astala su sva tri naa auta, lu%eniar se okrenuo i po!ledao ih. /alo potom .ur!aj je doao i kroz prozor Dikretu rekao ovo1 "Ne da, ka*e da nema." "/i smo krivi" od!ovorio je Dikret, "previe nas je." ""a*e da nema(" ukljuila se Gulnur. "'to #emo sad(" "6ko vam se pije, idemo %arem to kupiti." "Ne mo*e, ne pije mi se. $demo u neku ljekarnu." "'to #ete kupiti u ljekarni(" "'to ka*u dru!i(" pitao je Dikret. .ur!aj je otiao do dru!o! auta. 9rzo se vratio. ""a*u da idemo kupiti pi#e." "renuo je, pa zastao. "+o nismo popunili %ankine, ka*u." ")o%ro" od!ovorio je Dikret, "razumijem." "renuli smo. Prije ne!o to smo sti!li u /altepe, u!ledali su jedan auto7 %io je natovaren ku4erima, stra*nji mu je dio sjedio. "$ to mer&edes8", viknuo je Dikret. "$demo, narode2" Darovima je .ur!ajevom autu poslao znak, a s naim malo usporio i pustio !a naprijed. Gledali smo1 .ur!ajev je 9/[ priao

mer&edesu slijeva, ali umjesto da na!azi na !as i zao%ie !a kako se to o%ino radi, polako se pomaknuo udesno i po!urao mer&edes prema ru%u7 mer&edes se, neprestano tru%e#i, malo zanosio, a potom, da ne %i oderao .ur!ajev 9/[, htio-ne htio jedan kota spustio na %ankinu. vi su se smijali. -sporeivali su !a s jadnim epavim psom. 3atim je .ur!aj dodao !as i otiao. .ako se mer&edes spasio. amo - tad sam zauo ovo1 "5ajde, sad je na te%i red, Dikrete2" "Ne jo. <ekaj da doe k se%i." - mer&edesu je %ila samo jedna oso%a1 radnik koji se vra#a iz Njemake, pomislio sam, i nisam htio misliti dalje. "Nemojte sluajno !ledati na tu stranu2" rekao je Dikret. $ on je, kao i .ur!aj, mer&edesu priao slijeva i zatim polako krenuo u desnu stranu. /er&edes je stao luaki tru%iti7 djevojke su se uzhihotale, ali su se vjerojatno malo i uplaile. "ad se Dikret jo vie %a&io nadesno pa je !astar%ajteroV kota opet siao na %ankinu i opet poeo epati, valjali su se od smijeha. "+este li mu vidjeli li&e(" )odali smo !as i odjurili. Neto kasnije i Vedatov je auto vjerojatno napravio isto jer smo uli kako oajna mer&edesova tru%a srdito zapoma*e. Nali smo se na nekoj %enzinskoj stani&i. Po!asili su svjetla i prikrili se i umirali od smijeha !ledaju#i kako !astar%ajterov mer&edes polako prolazi pokraj nas. "6li jadan ovjek, *ao mi !a je" rekla je 3ejnep. +edni su dru!ima uz%ueno i razdra!ano prepriali to se do!odilo, pa su jo jednom prepriali, i onda opet prepriavali, i ja vie nisam mo!ao izdr*ati. ,tiao sam u %i4e, kupio %o&u vina i zamolio da mi je otvore. "+esi li iz $stan%ula(" pitao me prodava. 9i4e je %io osvijetljen kao izlo! kujund*ijske radnje. $z neko! razlo!a po*elio sam se ondje malo zadr*ati, sluati kako s maleno!a radija u %i4eu neki *enski !las pjeva neto u turskom stilu7 htio sam za%oraviti. Po !lavi su mi se motale z%rkane i ispreturane misli o zalju%ljenosti, zlu, lju%avi i uspjehu. ")a, iz $stan%ula sam."

""amo vi to idete(" "Vozamo se2" Prodava je s razumijevanjem kimnuo, pospan i umoran1 "6haa... djevojkama..." 5tio sam neto re#i - kao da je to to #u re#i jako va*no i kao da i on oz%iljno eka moju izjavu - ali moji su poeli tru%iti. ,trao sam, sjeo u auto. Pa !dje si, !ovorili su, jo !a z%o! te%e ne#emo sti#i. 6 mislio sam da je to !otovo7 oito da nije %ilo. Po*urili smo i opet !a u!ledali nakon Pendika1 polako se penjao uz%rdi&om, poput umorna kamiona. ,vaj put prvo je .ur!aj priao s lijeva, i dok je mer&edes !urao udesno, Vedat mu se odmah u%a&io sdesna, a mi smo mu doli stra!a toliko da smo mu dodirivali %ranik. .ako smo !a stisnuli u klijeta iz kojih %i se mo!ao izvu#i jedino ako %i vozio %r*e od nas. Neto kasnije doista je u%rzao i pokuao nam izma#i, ali nije uspio. Nae tru%e nisu prestajale svirati7 !urali smo !a dodiruju#i !a 4arovima. ,tvorili su prozore i !laz%u na%ili do kraja, pru*ali ruke i udarali po nje!ovim vratima, na!injali se kroz prozore pjevaju#i... 3%unjeni je mer&edes, stisnut meu nama, %ez stajanja prestravljen tru%io pridonose#i i sam toj stranoj %u&i u kojoj smo tko zna koliko du!o jurili izmeu ku#a, mahala i tvorni&a. Na kraju, kad je !astar%ajter shvatio da mu je naj%olje usporiti, za leima su nam se poeli nakupljati auto%usi i kamioni pa smo %ili prisiljeni napokon se pozdraviti s njim i ostaviti !a. )ok smo prolazili pokraj nje!a, okrenuo sam se i po!ledao radnikovo li&e u sjeni du!ih svjetala1 inilo se da nas vie ne vidi. Natjerali smo !a da za%oravi svoj *ivot, svoje uspomene i %udu#nost. Nisam razmiljao, pio sam vino. "roz skretanje za )*ennethisar proli smo %ez zaustavljanja. Pa su odluili pritisnuti jedan anadol u kojemu se vozio stariji %rani par, ali su ipak odustali. )ok smo prolazili ispred kupleraja iza %enzinske, Dikret je zatru%io i si!nalizirao svjetlima, ali nitko nita nije pitao. Nakon to smo se jo malo vozili, )*ejlan je viknula1 "Gledajte to #u ja sad napraviti2" ,krenuo sam se i po!ledao i vidio da je )*ejlan no!e pru*ila kroz stra*nji prozor. Vidio sam kako njezine du!e i preplanule no!e, u svjetlima auta iza nas, iz!ledaju kao oprezne, promiljene,

pro4esionalne no!e pod svjetlima pozorni&e, i kako se polako, polako pomiu, kao da u toj praznini %eznadno tra!aju za neime. No!e su joj %ile !ole, %ijele, na vjetru su se jedva primjetno ljuljale. "Napila si se2" m "Nisam pijana, to pria" rekla je )*ejlan. Glasno se nasmijala, radosna. "-op#e nisam mno!o pila2 9a se za%avljam2 ve je sjajno2" vi smo zautjeli. "ao da iz $stan%ula za 6nkaru putujemo po nekoj oz%iljnoj du*nosti, du!o smo se, du!o, vozili i prolazili pokraj %ijednih ljetnih kampova, tvorni&a, maslinika i trenjika ne raz!ovaraju#i ni o emu, i kao da uop#e nismo primje#ivali !laz%u koja je jo uvijek svirala dok smo, voze#i se, uprazno i %ezosje#ajno tru%ili kraj svako! kamiona i auto%usa. +a sam mislio na )*ejlan, i mislio sam kako %ih je do kraja *ivota mo!ao voljeti samo z%o! to!a to je sad napravila. Nakon to smo proli 5ereke, stali smo na nekoj %enzinskoj i izili iz auta. - %i4eu smo kupili loe!a vina i sendvie. Pomijeavi se s izmorenim i plahim putni&ima koji su izili iz neko! auto%usa, pojeli smo to to smo kupili. Vidio sam da je )*ejlan otila do ru%a &este i jedu#i sendvi zamiljena !ledala vozila koja su prolazila kao oni koji jedu za!ledani u rijeku7 !ledaju#i je, razmiljao sam o svojoj %udu#nosti. Neto kasnije vidio sam Dikreta, u tami se polako pri%li*io )*ejlan. Pru*io joj je &i!aretu, zapalila je. Poeli su raz!ovarati1 nisu %ili daleko od mene, ali ih od %uke vozila koja su prolazila nisam mo!ao uti, a jako me je zanimalo. /alo potom ta se udna znati*elja pretvorila u udan strah. ,dmah sam shvatio da, ukoliko taj strah *elim po%ijediti, moram oti#i k njima, ali me u tami uhvatila poni*avaju#a, sramna ukoenost, %a kao u kakvu snu. No ni taj osje#aj poraza, kao ni sve ostalo, nije potrajao. Neto kasnije opet smo posjedali u aute i ne razmiljaju#i ni o emu otili u no#. 1F@ 1?. ad prestane sva ona !nusna !raja, kad utihnu svi odurni !lasovi lY-od kojih mi je &ijelo!a dana !lava pu&ala - !alama s pla*e, %uka motora, djeji !lasovi, pjesme, larma s radija, pijani&e, psovke,

televizori i auti - i kad pokraj naih dvorinih vrata protutnji zadnji auto, tad polako ustanem iz kreveta pa stanem kraj *aluzina i osluhnem to se vani z%iva1 nema ni *ive due, svi su se umorili i pozaspali. <uje se samo vjetri#, tiho talasanje mora i ukanje u kronjama, a ako ni njih nema, ostane tek pokoji nedaleki &vrak, z%unjena vrana i mo*da kakav neotesani pas. .ad ja pola!ano raskrilim *aluzine pa ih posluam1 du!o, du!o oslukujem tiinu. jetim se da sam na *ivotu devedeset !odina pa zadrhtim. Povjetara& to leluja travu na koju pada moja sjena kao da mi piri po no!ama i plai me1 da se vratim i zavuem se u mlaku tamu pod jor!anom( $pak, jo sam malo postojala ondje kako %ih posluala to tiho iekivanje1 kao da #e se neto do!oditi, kao da sam se s nekime do!ovorila, kao da mi svijet to%o*e mo*e pokazati neto novo - ekala sam, ekala, a zatim privukla *aluzine, vratila se do kreveta i sjela, po!ledala kako sat tiktakaju#i pokazuje da je dvadeset nakon jedan i ovako pomislila1 elahattin je i u tome %io u krivu, da1 nema %a nie!a novo!2 vaki je dan novi svijet, Datma, !ovorio %i elahattin izjutra, svijet se, kao i mi, svako jutro iznova raa i to me toliko oduevljava da se ponekad %udim prije sun&a pa razmiljam kako #e se sun&e uskoro iznova roditi i sve #e %iti posve novo, a sa svime tim i ja #u se 1FK o%noviti, vidjet #u i itati i doznati mno!o to!a o stvarima za koje dosad uop#e nisam znao pa zatim s tim novim saznanjima u novome svjetlu vidjeti ono to sam ve# znao, i to me toliko oduevljava, Datma, da po*elim odmah skoiti iz kreveta i potrati u dvorite da !ledam kako se sun&e rada, i da vidim kako #e, dok sun&e izlazi, sve %iljke i svi kuk&i *ivnuti i promijeniti se, i nakon to!a odmah po*elim potrati !ore da zapiem sve to sam vidio, Datma, a zato i ti ne osje#a isto, zato nita ne !ovori, o emu razmilja( Gle, !le, Datma, jesi li vidjela !usjeni&u, to je uinila, jedno! #e se dana pretvoriti u leptira i odletjeti2 6h, ovjek tre%a pisati samo ono to je vidio i sam iskusio, i tad %ih, kao i =uropljani, i ja %ih tad mo!ao naprimjer kao )anvin - kakav je to izvanredan momak2 - mo!ao %ih mo*da %iti pravi znanstvenik, ali na*alost na ovome uspavanom $stoku ovjek ne mo*e %iti nita, ne mo*e(, a

zato ne mo*e, zato ne %ih i ja mo!ao vriti promatranja i eksperimente, ta imam sve to je za to potre%no1 imam i oi i ruke i !lavu koja, hvala dra!om 6llahu, radi tako do%ro da joj u ovoj zemlji nema ravne, zar ne7 jesi li vidjela kako su %reskve pro&vale, Datma, zato tako miriu, pita se, do%ro, a to li je tek miris, to nam daje da to osjetimo, Datma, i jesi li vidjela koliko je smokva *ilava, a kakvim se to znakovima mravi do!ovaraju, Datma, i jesi li ikada o%ratila pa*nju na to kako more prije ju*ine nadolazi i povlai se nakon sjevernjaka, ovjek uvijek mora sve pa*ljivo motriti i promatrati jer je to jedini put kojim znanost mo*e napredovati i jedino tako mo*emo nae !lave od!ajati i oplemenjivati1 ne!o to2, ne#emo valjda %iti poput onih koji kunjaju po kutovima kavana, isti su kao ov&e, avaj, ka*e, a kad prije pljuska o%la&i stanu mumljati, povileni od u*itka pa izjuri iz so%e kao ejtan, i stepeni&ama, !ra%e#i po dvije, sleti u dvorite da le!ne na zemlju na lea i !leda u o%lake sve dok do ko*e ne prokis-ne7 da, tako %i inio, da. 3nala sam da #e pisati i o o%la&ima, slutila sam da za to tra*i povoda, jer znao je ovako !ovoriti1 kad svi shvate da sve ima svoj razlo!, u njihovim !lavama vie ne#e %iti mjesta za 6llaha1 shvatit #e da razlo! z%o! koje!a &vije#e &vate, z%o! koje!a kokoi nesu jaja, z%o! koje!a se more di*e i sputa, a ne%o !rmi i daje kiu ne le*i u 6llahovoj volji, ne!o u onome to pie u mojoj en&iklopediji. .ad #e uvidjeti da stvari nastaju samo iz stvari, a ne 1F? iz ruku %o!ova. <ak da ondje i postoji kakav 6llah, svi #e vidjeti da njemu ne preostaje nita dru!o ne!o da sjedi i !leda jer #e sve nje!ove poslove preuzeti naa znanost. "a*i, da ujem, Datma, mo*e li se kao 6llah raunati netko tko vie nema sna!e ni za to dru!o osim da skrtenih ruku !leda to se na ovome svijetu z%iva( =to vidi, uti, zar ne, zato to sad ve# i ti uvia da 6llaha vie nema. 6 to #e se do!oditi kad i oni, poput te%e, jedno!a dana proitaju koji moj redak i sve ovo shvate, slua li me( Ne, ne sluam te ja, elahattine, ali on to ionako ne %i pripovijedao meni1 kad shvate da nita nije u 6llahovoj mo#i, vidjet #e da je sve u njihovim rukama7 a to #e se do!oditi, Datma, kad spoznaju da samo o njima ovise i strah i hra%rost, i zloin i kazna, umalost i

pokret, do%ro i zlo( .ako %i rekao te %i, kao da ne sjedi za trpezom meu %o&ama, ne!o za svojim pisa#im stolom, iznenada skoio na no!e pa poeo hodati !ore-dolje !alame#i1 tad #e %iti poput mene onih prvih !odina7 od straha #e im o%amirati i ruke i no!e7 ne#e mo#i vjerovati u vlastite misli7 nasmrt #e se %ojati sve!a to im %ude prolazilo !lavom7 prestravljeni to misle to to misle, shvatit #e da %i i dru!i mo!li pomisliti isto te #e, drhte#i od smrtno!a straha za vlastitu iju i svladani osje#ajem krivnje, svu srd*%u svaliti na mene koji sam ih do to!a doveo, ali kako vie ne#e imati dru!o!a izlaza, trat #e k meni ne %i li se iz%avili iz to!a u*asa, da, k meni #e dolaziti, i mojim knji!ama, mojoj en&iklopediji od @I svezaka, i spoznat #e da su ti sves&i ono to posjeduje %o*anska svojstva, moji sves&i i ja, Datma. )a, nije li tako1 zato ja, doktor elahattin )arvino!lu, zato u dvadesetom stolje#u umjesto Nje!a ne %ih ja mo!ao %iti novi %o! svih muslimana( +er sad nam je znanost %o*anstvo, uje li me, Datma( Ne2 Ne ujem te zato to sad ve# mislim da je i sluanje !rijeh, zato to sam pojela krumpir s mljevenim mesom i %ljutavi poriluk koji je 0ed*ep skuhao pa sam si u zdjeli&u uzela aure1H i povukla se u pokrajnju hladnu so%i&u. ,ndje sjedim skupljenih no!u da se ne nahladim i malenom *li&om polako jedem. "riki&a nara, !rah, slanutak, suha smokva, kukuruz, suhe &rne !ro*i&e i pista&ije, a sve to lijepo pokapano s malo ru*ine vodi&e, kako 4ino, kako lijepo2 an ne dolazi. -stala sam s kreveta. Po*eljela sam aure. ,tila sam 1F; do stola, sjela7 na njemu %oi&a kolonjske vodi&e, nije staklena, ali je prozirna. "ad sam je juer oko podneva u!ledala, pomislila sam da je staklena, ali im sam je dotaknula, shvatila sam i naje*ila se, to je to, pitala sam, nisu imali u staklenoj %oi&i, 9ako, od!ovorila je Nil!un, i tako su mi i ne sluaju#i me natrljali zape#a. Neto to is&uri iz plastike vas mo*da i mo*e vratiti u *ivot, mene ne2 Nisam to rekla, ta ionako ne %i shvatili. $ vae mrtvoroene trule due, i one su od plastike2 "ad %ih im tako rekla, mo*da %i se i smijali. miju se1 kako su udni ovi stari ljudi, smiju se7 kako ste, 9ako, smiju se7 znate li to je televizor, smiju se7 zato ne sidete i ne sjednete s nama, smiju se7 kako je samo lijepa vaa iva#a maina,

smiju se7 ima i pedalu, smiju se7 zato tap uzimate sa so%om u krevet, smiju se7 da vas provozamo autom, 9ako, smiju se7 kako je lijep taj vez na vaem ku#nom o!rtau, smiju se7 zato niste !lasali na iz%orima, smiju se7 zato stalno prevr#ete po ormaru, smiju se7 pa kad %ih ih pitala zato se vi tako neprestano smijete im me po!ledate, opet %i se smijali i !ovorili ne smijemo se, 9ako, i opet se smijali. /o*da i zato to su im ota& i djed itav *ivot preplakali. .eko mi je. "ako %i %ilo da patuljka pro%udim pa zatra*im aure( )a udarim tapom o pod, di*i se, ta otkud u ovaj sat, Gospoo, rekao %i patuljak, i jo u ovo !odinje do%a, nemojte sad na to misliti ne!o lijepo spavajte, a ja #u vam sutra... 'to radi ovdje ako mi nisi ni od kakve koristi, ha( Gu%i se2 ,dmah %i otiao i njima prenio1 ja mno!o to!a podnosim od ove vae 9ake, dje&o, mno!o2 )o%ro, ako je tako, zato si jo uvijek ovdje, to radi ovdje taj patuljak, zato se nije kao i nje!ov %rat pokupio i otiao( 3ato, Gospodo, rekao %i, zato to, kao to i vi znate, kad nam je ono rahmetli !ospodin )o!an rekao1 evo vam ovi nov&i, 0ed*epe, $smaile, uzmite i *ivite kako *elite, savjest me je dovoljno namuila z%o! !rijeha moje majke i o&a, dosta mi je to!a7 kad je rekao uzmite ove nov&e, razumni je $smail rekao1 do%ro, hvala ti, %rate, i uzeo nov&e i kupio si ono zemljite na kojemu je sa!radio ku#u, ta znate, juer ste idu#i na !ro%lje proli kraj nje, zato se sad pretvarate da ne znate za to, ta niste li vi ta koja je jedno!a od nas uinila epavim, a dru!o!a patuljkom( 'uti2 ,djednom sam se prepala2 ve on o%manjuje, zato se %ojim. ve je to zato to je moj )o!an %io kao aneo7 to ste mu 1FI to rekli da ste mu izvukli te nov&e, pokvarena kopiladi7 a za te%e, sine, u kutiji vie nie!a nema1 doi pa po!ledaj ako *eli, z%o! tvo!a pijano! o&a nita nije ostalo7 majko, molim te, ne !ovori tako o o&u, vra! odnio i nov&e i dijamante, sve zlo i dolazi od nova&a7 daj mi tu kutiju, %a&it #u je u more, ili - ne, upotrije%it #u je za koristan posao, majko, !le, piem pisma, zna li, poznajem ministra poljoprivrede, %io je !enera&ija iza mene, pripremam na&rte zakona, kunem se da #e to ovo!a puta neemu i koristiti, majko, do%ro, do%ro, eto ti kutija, ne *elim je, ali molim te da mi se %arem u pi#e

ne mijea. -stala sam od stola, otila do ormara, izvadila klju, otvorila vrata i osjetila miris ormara. tavila sam je u dru!u ladi&u. ,tvorim dru!u ladi&u1 eto je, tu je. Pomirisala sam je ne otvorivi je, a kad sam je otvorila, opet sam pomirisala tu praznu kutiju i sjetila se djetinjstva. - $stan%ulu je !ranulo prolje#e i ja sam mlada djevojka od etrnaest !odina i sutra popodne idemo u !oste. 6 kamo #ete vi to( $demo k 'ukru-pai i nje!ovima, tata. Poznaje nje!ove k#eri, .ur-kan, 'ukran i Ni!an, zna ih, zar ne, ja se s njima jako lijepo za%avljam, uvijek se smijemo7 sviraju klavir, oponaaju, itaju poeziju, a ponekad mi itaju ak i prevedene romane. +ako ih volim. :ijepo, a4erim, ali sad je ve# kasno, hajde na spavanje, Datma. )o%ro, spavat #u, spavati i misliti kako sutra idemo k njima. ,ta& zatvori vrata, zamah zatvorenih vrata donese mi nje!ov miris, u krevetu mislim na njih i tako zaspim, a ujutro me na uz!lavlju doeka lijepi dan1 poput mirisa kutije, ali odjednom mi se smuila1 dosta je, jadna kutijo, znam ja to je *ivot. Civot ude u te%e i uniti te, !lupa djevojko, &ijelu te uniti2 ,djednom sam se tako razljutila da sam je htjela %a&iti, ali sam se suzdr*ala1 ime %ih kasnije dijelila vrijeme( premi je, spremi, opet #e do#i njezino vrijeme. ,vaj sam je put spremila u tre#u ladi&u, zatvorila sam ormar, jesam li zakljuala, da provjerim, jesam, zakljuala sam. Pa sam otila i le!la u krevet. Nad krevetom strop. 3nam ja zato ne mo!u zaspati. trop je zelene %oje. 3ato to nakon zadnje!a auta jo nije proao onaj najzadnji. 6li zelena se %oja ljuti. "ad doe, sluat #u nje!ove korake i uti kad le!ne. Pa se pod njom vidi *uta %oja. "ad to ujem, uvjerit #u se da je &ijeli svijet preputen samo meni pa #u pod *utom %ojom koja se vidi ispod zelene spavati kao %e%a. 6li nisam mo!la zaspati, razmiljala sam o %ojama, o onom danu kad je otkrio tajnu %oja. .ajna %oja veoma je jednostavna, Datma, rekao je jedno!a dana elahattin. Pokazao mi je kolut sa sedam %oja koji je privezao za zadnji kota )o!anova %i&ikla nakon to !a je stavio na trpezu okrenuvi !a naopako1 vidi li, Datma, tu ima sedam %oja, ali !le sad, !le to #e %iti od tih tvojih sedam %oja2 "ad je s jo!unastim veseljem zavrtio pedalu, sedam se %oja pomijealo i pretvorilo u %ijelu1 ja

sam se zaudila i uplaila, a on je skakao po so%i previjaju#i se od smijeha. 3a veerom je s ponosom izlo*io svoje naelo koje #e nedu!o potom potpuno od%a&iti1 Datma, ja piem samo ono u to sam se vlastitim oima uvjerio, to je moje naelo, u moju en&iklopediju ne#e u#i ni jedan podatak koji nisam uspio eksperimentom provjeriti2 No kasnije je, zakljuivi da je *ivot kratak, a en&iklopedija du!a, za%oravio koliko je puta to o%e#anje ponovio7 onih nekoliko !odina prije ne!o to je otkrio smrt, ovako je !ovorio1 nitko nema vremena sve provjeriti eksperimentom, Datma, sad se ispostavilo da onaj la%oratorij koji sam zasnovao u veeraju nije nita dru!o ne!o plod mladenako!a zanosa7 ovjek koji se drzne jo jednom eksperimentima provjeravati svu onu rizni&u znanja koju su otkrili 3apadnja&i, mora %iti ili %udala ili netko %olesno zalju%ljen u se%e, !ovorio je, kao da je znao da sam ja mislila1 ti si, elahattine, eto to o%oje. "asnije se na samo!a se%e ljutio i u srd*%i !alamio1 ak ni veliki )iderot u sedamnaest !odina nije mo!ao do!otoviti svoju en&iklopediju, Datma, jer se uzoholio, to ti je tre%alo da se svaa s Voltaireom i 0ousseauom, !lupane, jer i oni su veliki %arem koliko i ti, a ako ovjek ne mo*e prihvatiti da #e neki znameniti ljudi neke stvari uspjeti otkriti prije nje!a samo!a, sve ostaje nedovreno.+a sam ponizan, mirim se s injeni&om da su =uropljani prije nas sve otkrili i istra*ili do najsitnijih pojedinosti. Nije li !lupost iznova istra*ivati i pronalaziti iste stvari( 3na se da te*ina ku%no!a &entimetra zlata iznosi 1H,F !rama i da se njime mo*e kupiti sve, ukljuuju#i i ljude7 zato i nema %a nikakve potre%e da ja, da %i se to shvatilo, uzmem va!u pa ponovno va*em ili da se, d*epova punih zlatnika, uputim meu one pokvarenjake u $stan%ul, Datma2 $stina se jednom otkriva1 ne%o je i u Dran&uskoj plavo, smokve i u NeG Qorku dozrijevaju u 1@B kolovozu, i kao to se u naem kokoinj&u iz jaja le!u pili#i, dajem !lavu, Datma, da se jednako tako le!u i u "ini, i ako vodena para strojeve pokre#e u :ondonu, isto #e ih tako pokrenuti i ovdje, i ako 6llaha nema u Parizu, nema !a, nema sumnje, ni ovdje, i ovjek je isti i jednak i repu%lika je uvijek naj%olja, a znanost je poelo sve!a. Nakon ovo!a !ovora, elahattin je napokon prestao od kovaa i

pe#ara po Ge%zeu naruivati udne strojeve i pri%ore7 nije vie ni mene preklinjao da mu za to namaknem nov&a, niti je vie pozivao Cidova7 nije !a vie za%avljalo ni to da, odluan u namjeri da #e dokazati kako radi vodoskok, sklapa i povezuje &ijevi od pe#i i raznorazne posude pa u njih lijeva ka%love vode i !leda u to poput luaka za!ledanih u %azen u dvoritu umo%olni&e, niti je, kako %i otkrio i dokazao elektri&itet, putao zmajeve koji %i se od kie samo raspali i popadali. Nije se vie i!rao pove#alima, staklenkama, lijev&ima,&ijevima iz kojih se puilo, razno%ojnim %o&ama i dvo!ledima1 mno!o si se istroila z%o! onih mojih %esmisli&a u veeraju, Datma, !ovorio je, sad ispada da si %ila u pravu kad si tvrdila da je sve to djetinjarija, oprosti mi, nada da #u tim ku#nim la%oratorijem pridonijeti napretku znanosti nije %io samo mladenaki san ne!o i djetinjarija koja se rodila iz nerazumijevanja to!a koliko je znanost uzviena, uzmi taj klju, zovi 0ed*epa pa sve to odnesite, %a&ite u more ili prodajte ako *elite, uinite to !od *elite. 6ha, da, uzmite i te slike, i moju z%irku kuka&a i ri%lje kosture i to &vije#e koje sam suio kao zadnja %udala, i te &rkotine u piritusu1 mieve, imie, zmije i *a%e, dr*i, hajde, te staklenke, ma to ti je, Datma, nema se tu e!a ni !nuati ni %ojati, do%ro, hajde, pozovi 0ed*epa, da se odmah rijeim tih !luposti pa #e %arem %iti vie mjesta za knji!e, %a do%ro1 vjerovati da #u sjede#i ovdje na ovom $stoku neto otkriti pa to dru!ima prenijeti nije nita dru!o doli ista idiotarija. :judi su ve# sve otkrili i nije ostalo nita novo to %i se mo!lo re#i1 sluaj sad ovo1 nema nita novo pod sun&em2 Gle, Datma, jesi li vidjela, ak ni to to sam sad rekao nije novo, i to smo od njih nauili, prokleti %ili, razumije li me7 a nemam vie ni vremena, vidim da en&iklopediju ne#u uspjeti z%iti u @I svezaka, naj%olje #e %iti da tu opirnu !rau sa%erem u K@ knji!e, ali s dru!e strane, ve# sam nestrpljiv ne %i li ta en&iklopedija napokon postala vlasnitvom masa, pisanje pravo!a djela tako je is&rpljuju#e, Datma, a znam da je sad nemam prava naprea& dovriti, samo to se ja, na*alost, ne mo!u zadovoljiti time da %udem jednostavan i prosjean kao oni idioti koji u knji*i&u od sto strani&a stresu nekoliko mrvi&a o stvarnosti pa se time %usaju u prsa7 po!ledaj one knji*i&e 6%dullaha )*evdeta, povran i prost

momak, pa zar se &ijela stvarnost svodi na toliko, osim to!a, de Passeta je krivo razumio, a 9onnesan&ea nije ni proitao, i k tome rije jraternite po!reno koristi, ali to ti tu ima ispravljati, uostalom, ako i ispravi, tko #e to shvatiti, !lupai, ovaj #e te narod shvatiti samo ako mu sve o%jasni jednostavnim rijeima, muim se i patim ne %ih li im nekako o%jasnio znanstvena otkri#a, u tekstove u%a&ujem poslovi&e i narodne izreke sve u nadi da #e me te *ivotinje tako lake razumjeti7 da, tako je vikao elahattin, a ja sam se to!a sad, eto, prisje#ala, kadli zauh %rujanje auta koji je morao pro#i nakon ono!a zadnje! auta. 3astao je pred dvorinim vratima. )ok mu je motor mumljao, vrata su se otvorila pa sam zaula !laz%u1 kako je to samo udna, kako ru*na !laz%a2 0az!ovarali su, sluala sam ih1 " utra ujutro kod )*ejlan, mo*e(" viknuo je netko. "/o*e2" od!ovorio mu je /etin. Pa je auto odjurio zavijaju#i i riu#i. /etin je proao dvorite, lupkaju#i otvorio kuhinjska vrata, uao, preao one stepeni&e kojih je pet, proao kroz so%u koju je elahattin zvao %la!ovaoni&a pa zatim opet po stepeni&ama - njih je devetnaest - a dok je prolazio pokraj moje so%e, odjednom sam pomislila da poviknem1 /etine, /etine, doi ovamo, dijete, priaj mi !dje si %io, to se z%iva vani, hajde, pripovijedaj mi, kamo ste ili, to ste sve vidjeli7 da mu ka*em1 hajde priaj, pro%udi mi znati*elju, za%avi me, ali on je ve# uao u svoju so%u. )ok iz%rojim do pet, on #e se svu#i i tako se %a&iti na krevet da #e se ku#a stresti, evo, stresla se, i dok opet iz%rojim do pet, si!urno #e i zaspati, tri, etiri, pet, eto, sad je ve# si!urno lijepo zaspao mladenakim snom, jer kad si mlad, tako se lijepo spava, zar ne, Datma( 6li ja nisam mo!la spavati ni kad sam imala petnaest. -vijek sam neto oekivala1 vo*nju u koiji koja #e nas ljuljukat2, sviranje klavira, dolazak tetkinih k#eri, odlazak onih koji dou, pa #emo jesti i dok jedemo ekati da ustanemo od stola, i jo neko iekivanje koje ponitava sva iekivanja i ono to u tome iekivanju ekamo, a ovjek nikada tono ne zna to je to. $ na kraju, nakon to je prolo devedeset !odina, vidim da su mi misli svime time ispunjene, kao %listava voda koja se u mramornome %azenu nakupila &ure#i iz

stotina malenih slavina, a kad se u tiini spokojne i vru#e ljetne no#i tome %azenu pri%li*im, u njemu vidim svoj odraz, i vidim da sam so%om ispunjena7 kako povrinu te %listave vode ne %i pokrili prah i trunke, po*elim da sam poput zraka pa da poletim. +a sam %ila krhka, malena i sla%ana djevojka. Ponekad pomislim kako %i %ilo da sam &ijeli *ivot mo!la ostati djevoji&a1 ako djevoji&a ne *eli odrasti i potonuti u !rijeh i ako joj je to jedina *elja kao to je meni %ila, to %i se moralo na neki nain mo#i posti#i, ali kako, pitam se( +o dok sam %ila dijete, u $stan%ulu, pa ila u !oste kod Ni!an, .urkan i 'ukran, sluala sam jedan roman preveden s 4ran&usko! koji su mi one redom itale1 kr#ani imaju samostane7 ne *eli %iti !rean pa se popne na %rije!, ue u samostan i eka7 ama kako je to udno i ru*no2, mislila sam ja dok sam sluala tu knji!u koju je Ni!an itala7 oni su ondje, sve jedan kraj dru!o!a, jedan kraj dru!o!a, kao lijene i trome kokoi koje ne *ele nositi jaja. Pomislila sam i kako #e jednom odrasti i ostarjeti i sve mi je to %ilo odurno1 kr#anstvo, kri*, kipovi7 redovni&i &rnih %rada i &rvenih oiju koji trunu meu hladnim kamenim zidovima2 Ne *elim ja tako. +a %ih htjela ostati ja, a da me nitko ne vidi. Ne, ne mo!u spavati2 -zalud !ledam u strop. ,krenula sam se, polako ustala, otila do stola i za!ledala se u pladanj kao da !a prvi puta vidim1 patuljak mi je veeras ostavio %resaka i vianja. -zela sam jednu vinju, stavila je u usta kao da je krupan ru%in7 malo sam je zadr*ala meu eljustima pa je za!rizla i polako sa*vakala ne %i li me njezin sok i okus nekamo poveli, ali uzalud. ,vdje sam, to da se radi. $zvadila sam koti&u pa pokuala isto s jo jednom, pa zatim uzela jo tri, a kad sam izvadila koti&e, jo sam uvijek %ila ovdje. +asno je da #e ova no# teko pro#i... 1;. "ad sam se pro%udio, po!ledam1 sun&e mi se popelo do ramena. Pti&e su poele na !ranama, a mama i tata u kuhinji1 ""ada je 5asan juer le!ao(" pita ota&. "Ne znam" ka*e mama. "3aspala sam. 5o#e li jo kruha(" "Ne#u" od!ovorio je ota&. ",ko podneva #u do#i da vidim je li kod ku#e." Pa su oni zautjeli, ali pti&e nisu1 iz svo!a le*aja sluao sam pti&e i aute koji su jurili za $stan%ul. 3atim sam ustao, iz d*epa hlaa uzeo

Nil!unin ealj i opet le!ao. /alo sam se izvalio i razmiljao !ledaju#i ealj u svjetlu sun&a koje je ulazilo kroz prozor. Pomislio sam kako je ta stvar koju dr*im u ru&i proeljala najskrivenije kutke one ume od njezine kose, i %ilo mi je nekako udno. Poslije sam se tiho izvukao kroz prozor, na %unaru li&e zapljusnuo vodom i doao k se%i1 ne#u vie misliti na ono o emu sam no#as mislio, da ja ne mo!u %iti s Nil!un i da nas dvoje pripadamo razliitim svjetovima. -ao sam, o%ukao kupa#e !a#e, hlae i tenisi&e, u d*ep sam stavio ealj, i %a sam htio izi#i kad zauh da netko lupka oko vrata. )o%ro je1 ota& ode, znai da za doruak uz paradajz, sir i masline ne#u do%iti i lek&iju o tome kako je *ivot te*ak i koliko je matura va*na. 0az!ovaraju na vratima1 ""a*i mu, ako ni danas ne %ude sjeo i uio..." !ovorio je tata. "Pa sino# je uio, to ho#e" prekinula !a je mama. "$ziao sam u dvorite i po!ledao kroz prozor u nje!ovu so%u" nastavio je tata. " jedio je za stolom, ali nije uio. .ono se vidjelo da misli na neto deseto." "-it #e, uiti2" rekla je mama. "$ %olje mu je" od!ovorio je epavi lutrija."$nae #u !a opet dati %er%eru za e!rta." <uo sam kako se nje!ove no!e udaljavaju7 jedna je sna*na, dru!a sla%a1 tap-tarap, tap-tarap. "ad je otiao, iziao sam, otiao u kuhinju i poeo jesti. " jedni" rekla je mama, "zato jede s no!u(" "$zlazim" rekao sam. "$onako, koliko !od ja uio, on mi to ne priznaje. <uo sam !a." "/a pusti ti nje!a" rekla je. "5ajde, sjedi pa se lijepo najedi2 )a ti pristavim aj, ho#e li(" Gledala me je s lju%avlju. ,djednom sam pomislio koliko nju volim i koliko o&a ne volim. 9ilo mi je *ao mame, sjetio sam se ak i to!a da sam ostao jedina& zato to ju je ota& nekada tukao. 3a koji je zloin to kazna( 6li meni je majka kao sestra. ,vako sam mislio1 mi kao da nismo majka i sin, ne!o %rat i sestra, pa su nas kaznili stavivi nas u ku#u ovo!a epav&a i rekli %a da vidimo ho#ete li mo#i pre*ivjeti nov&em od nje!ovih prodanih listi#a2 )o%ro, nae stanje nije jako loe, u mom razredu ima i siromanijih od mene, ali

mi nemamo ak ni du#an. )a u vrtu nema paradajza, !raha, paprike i luka, pitanje je %i li taj krta&-lutrija mami dao nova&a i %i li %ilo ita za skuhati7 tko zna, mo*da %ismo i !ladovali. "ad mi je ovo palo na pamet, odjednom sam mami po*elio sve o%jasniti1 po*elio sam joj priati o svijetu, o tome kako smo mi i!raka velikih sila, o komunistima, materijalistima, imperijalistima i dru!ima i kako smo danas prisiljeni prositi od naroda koji su nam nekada %ili slu!e. 6li - ne %i ona to shvatila1 ona se samo *ali na svoju &rnu sre#u i nikad se ne zapita zato je to tako. +o uvijek me je !ledala, dodijalo mi je. "Ne#u, mama" rekao sam. ",dmah izlazim. $mam posla." ")o%ro, sine" od!ovorila je, "kako ho#e." )o%ra, dra!a mama2 amo - to ipak nije %ilo sve to je rekla1 "6li %arem nemoj du!o ostati, ne!o doi pa sjedni i poni uiti prije ne!o to ti ota& oko podneva dode2" dodala je, ali do%ro, nema veze. Pomislio sam da je pitam da mi da nova&a, ali nisam pitao, iziao sam, idem niz%rdi&om. +uer mi je dala KB lira. 6 amid*a 0ed*ep mi je dao AB, dvaput sam tele4onirao, to je AB, i lahmad*un 1K, znai ostalo je FK lira. $zvadio sam iz d*epa i po!ledao1 tono, imam FK lira, a da %ih to izraunao, nisu mi potre%ni ni lo!aritmi ni kvadratni korijeni, ali oni z%o! kojih sam pao razred, sva ona !ospoda i pro4esori, imaju neke dru!e namjere1 *ele me sruiti, izri%ati i z!aziti i nauiti me puzanju i poniznosti da %ih nauio zadovoljavati se malim. 3nam da %iste se veselili kad %ih jedno!a dana sve to usvojio7 znam da %iste tad trljaju#i ruke rekli1 ovaj je napokon nauio *ivjeti, ali taj dan ne#ete doekati, !ospodo, meni taj va *ivot ne tre%a1 jo samo da na%avim kakav pitolj pa #u vam onda o%jasniti ime se *elim %aviti2 Prolazili su pokraj mene %rzo, u svojim autima. Po!ledam, u tvorni&i s dru!e strane trajkaju. 0azljutio sam se i po*elio neto uiniti, ako nita dru!o, mo!ao %ih %arem oti#i u )rutvo, ali %ojao sam se ondje %iti sam1 to %i %ilo da odem %ez /usta4e i erdara( /islio sam1 mo!u ja sam i do -skudara2 "a*em im1 dajte mi nekakav do%ar, ist posao, dosta mi je pisanja po zidovima i prodavanja pozivni&a po ariji, dajte mi nekakav velik posao. +edno!a #e dana televizije i novine !ovoriti o meni. /islio sam.

"ad sam doao do pla*e, po!ledam kroz *ianu o!radu1 nema Nil!un. /alo sam hodao i opet razmiljao, pa zatim jo malo razmiljao lunjaju#i uli&ama. Posjedali su po %alkonima i malenim dvoritima, dorukuju1 majke, k#eri i sinovi7 neki imaju jako mala dvorita, stolovi su im toliko %lizu &esti da mo!u iz%rojiti masline na njihovim tanjurima. )a ih sve postrojim na pla*i, idemo, u red, lijenine, pa se popnem na kakvo visoko mjesto i sve im o%jasnim1 kako vas nije stid, kako vas nije stid, pakla se ne %pjite, to sam shvatio, ali zar nemate ni savjesti, nastrani, %ijedni, nemoralni stvorovi, kako mo*ete *ivjeti misle#i jedino na se%e i svoje du#ane i tvorni&e i zaradu, ne razumijem vas, ali sad #u vam napokon pokazati. Pu&njava i strojni&e2 ad vie ne dolaze 4ilmovi o povijesnim juna&ima. $zvest #u neto, sve #u ih na!lav&e prevrnuti, nikada me ne#e za%oraviti. )oao sam pred Nil!uninu ku#u, po!ledam, nema ni *ive due. "ako %i %ilo da je nazovem pa joj ovo sve ispriam1 sanjarija2 Vratio sam se do pla*e, po!ledam, opet je nema. /alo ia? kasnije u!ledao sam amid*u 0ed*epa. - ru&i mu mre*i&a. Vidio me je pa je skrenuo i priao mi. "'to ti sad opet radi ovdje(" upita. "Nita2" rekoh."+uer sam puno uio pa sad malo etam." "5ajde, idi ku#i, sinko. Nema ti to ovdje raditi." "6ha, da" sjetih se,"onih dvadeset lira koje si mi juer dao nisam potroio. 9ilje*ni&e ne prodaju za AB lira. 6 olovku imam, ne tre%a mi. 9ilje*ni&a je KB lira." Gurnuo sam ruku u d*ep, izvukao AB lira i pru*io mu ih. "Ne#u", rekao je. ".o sam ti dao da ui i %ude velik ovjek." "Pa da, samo ne postaje se velik ovjek za d*a%e" od!ovorih. ",%ina %ilje*ni&a kota KB lira." "5ajde do%ro" ree, izvadi FB lira i dade mi. "6li nemoj sad za to kupiti &i!arete2" "6ko misli da #u tvoje nov&e popuiti, ne#u ni uzeti" rekao sam. /alo sam priekao, a zatim uzeo. ")o%ro" rekoh, "hvala. Pozdravi /edna i Nil!un i njih. )oli su, zar ne( 6 ja sad odoh uiti. =n!leski je jako te*ak."

".e*ak, ne!o to2" potvrdi patuljak. "3ar si mislio da je *ivot la!an(" )a sad i ovaj ne %i poeo kao i ota&, krenuo sam. "asnije sam se osvrnuo i po!ledao1 okrenuo se i ode, polako se njie. 9ilo mi !a je *ao. vi tor%e dr*e za ruku, a on dr*i za mre*i&u da mu se ne vue po zemlji. +adni patuljak. 6 opet, pitao me to radim ovdje. vi me tako pitaju. "ao da ovdje namjeravaju poiniti neke nepodoptine pa im ja smetam. +o sam malo hodao da ne %ih opet naletio na patuljka, a zatim stao, priekao, i kad sam se vratio do pla*e, sr&e samo to mi nije stalo1 Nil!un je odavna dola, ve# je i le!la na pijesak. "ad si sti!la( ,pet le*i kao i juer i !leda u knji!u u ru&i, !lava joj se ne mie. .ako sam stajao zauen, kadli odjednom1 ",paaa2" viknu netko. "Pazi da ne upadne unutra2" Prepao sam se2 ,krenem se, po!ledam1 na erdar. ""ako je(" ree. "'to ti radi ovdje(" "Nita." " nima, ha(" "Ne" od!ovorih, "imam posla." "Ne la*i" ree. "Gledao si unutra kao da #e neko!a pojesti. tid te %ilo2 0e#i #u ja /usta4i pa #e naveer do%iti svoje2" "Ne izmiljaj" rekoh. ".u mi je jedna poznani&a pa je ekam. 'to ti radi(" "$dem kod mehaniara" ree pokazuju#i tor%u u ru&i. "6 ko!a ti to poznaje(" ".i je ionako ne zna." "Niko!a ti tu ne poznaje" nastavi. "9ulji u djevojke i to %ez imalo stida. 5ajde do%ro, re&i1 koju ti to pozna(" "Pa do%ro" od!ovorih, "pokazat #u ti koja je, ali nemoj da se primijeti da !leda u nju." Pokazao sam mu vrhom nosa, po!ledao je. "<ita knji!u" ree. ",dakle je poznaje(" "=vo odakle" rekao sam i ovako mu o%jasnio1 "Nekada davno, dok ovdje jo nije %ilo ni jedne %etonske ku#e, jedine su ku#e %ile naa kamena na uzvii&i i njihova stara, udna ku#a, a od sadanje arije postojao je samo mali zeleni du#an. Niko!a dru!o! nije %ilo. Nije %ilo ni !ornje mahale, ni tvorni&a, ni Nove mahale ni =sente-pea.

Nije %ilo ni ovih ljetnikova&a ni pla*e. Vlak tada nije prolazio izmeu tvorni&a i skladita, ne!o kroz vrtove, vo#njake i vino!rade. 'to ka*e na to(" "+e li tad ovdje %ilo lijepo(" pitao je zamiljen. "+est" od!ovorih. ".renje su u prolje#e dru!aije &vale. tavi ruku u more i, ako ne &ipal, a ono %arem deverika dode i sjedne ti na dlan." "6u to lupeta2" ree. "5ajde, %arem mi re&i zato eka tu djevojku." "Neto #u joj dati" rekoh. "Neto njezino to je ostalo kod mene." "'to to(" $zvadio sam, pokazao1 ",vaj je ealj njezin." ".o je je4tin ealj" zakljui on, "takvi kao ona ne koriste ovakve eljeve. )aj da vidim2" )ao sam mu1 neka po!leda, neka shvati i neka !a ne slomi. 6li vra!a21 uzeo !a je i poeo !a svijati, proklet %io2 "+esi se ti to u nju zalju%io, ha(" "Nisam" rekao sam. "Pazi, slomit #e !a." "3arumenio si se2 .i si se znai u tu damu zalju%io2" "Nemoj !a svijati2" rekoh. "Nije li teta elja(" "3ato %i %ila(" ree, strpa ealj u d*ep, okrenu se i ode2 Potrao sam za njim. "5ajde, erdaru" rekoh, "dosta je %ilo ale." Ne od!ovara. " ad je dosta, daj mi taj ealj2",pet ne od!ovara."Nemoj da sad moram... Nemoj da se sramotimo2" 9a smo prolazili kroz !u*vu pred ulazom na pla*u, kad se erdar okrenu i povika1 "'to ho#e od mene, nita mi nisi dao2 Pusti me na miru, zar te nije stid(" Po!ledali su nas s nekoliko strana. Nita nisam rekao. /alo sam zastao i samo sam !a izdaleka slijedio. Poslije po!ledam, nema niko!a pokraj nje!a, potrim, uhvatim !a za ruku i uvrnem je. Poeo se otimati. .ad sam mu je jo jae uvrnuo, neka !a do%ro za%oli2 "Civotinjo2" viknu. .or%a s alatom mu je ispala. " tani, evo, dat #u ti !a." $zvadio je ealj iz d*epa i %a&io !a na zemlju. "Ne zna za alu, kretenu" ree.

-zeo sam ealj, do%ro je, itav je, stavio sam !a u d*ep. "Nema pojma ni o emu. Glupi akal2" ,palit #u mu jednu, pa to( ,krenuo sam se i krenuo prema pla*i. Psovao je za mnom i vikao da sam se zalju%io u %o!atai&u. Ne znam je li tko od prolaznika uo. 9ilo me je stid. "ad sam doao do pla*e, po!ledam1 Nil!un je otila. Poela me hvatati panika, ali kad sam %olje po!ledao, shvatio sam da nije otila, tor%a joj je jo %ila ondje. $zvadio sam ealj iz d*epa i priekao da izie iz vode. "ad izie, oti#i #u i re#i ovaj ti je ealj ispao, Nil!un, naao sam !a na putu, ne#e li !a uzeti, pa zar nije tvoj( -zet #e i re#i hvala. Nema na emu, od!ovorit #u, nema ti meni zato zahvaljivati, sad mi zahvaljuje, a juer me na uli&i nisi htjela ni pozdraviti. $spriat #e se. /a nema se to ispriavati, re#i #u, znam da si ti do%ra djevojka, na svoje sam oi vidio kako si na !ro%lju sa svojom %akom ruke podi!la na molitvu. .ako #u joj re#i, a kad me pita to jo ima kod mene, re#i #u da mi matematika i en!leski sla%o idu. .i studira, zar ne, ako to do%ro zna, mo!la %i me poduiti, re#i #u. Naravno, re#i #e, dodi k nama. .ako #u mo*da oti#i i k njima, i tko !od nas vidi kako sjedimo i uimo za istim stolom, ne#e ni pomisliti re#i kako nas dvoje pripadamo razliitim svjetovima. /i #emo za istim stolom sjediti zajedno, tako #emo sjediti. 3amislio sam se. 3atim sam je u!ledao u hrpi dru!ih ljudi1 izila je iz mora, %rie se. No!e samo to mi nisu same od se%e potrale2 "ad je o%ukavi *utu haljinu s tor%om krenula prema izlazu, iziao sam s pla*e i po*urio prema %akalu. Vidio sam da dolazi za mnom. )o%ro je. ")aj mi jednu Jo&a-Jolu" rekao sam uavi kod %akala. ",dmah2" od!ovorio je. 6li je zatim otiao i poeo se tamo s nekom starom *enom razraunavati, valjda %a zato da %i me Nil!un kad sti!ne zatekla kako ovdje stojim %esposlen. $ hajde, na kraju je stari&a otila, otvorio je %o&u i pru*io mi je udno me po!ledavi. 9o&u sam mu z!ra%io iz ruku i povukao se u jedan kut du#ana, ekam. .i #e u#i, a ja #u piti iz svoje %o&e, kakva sluajnost, sreli smo se kod %akala, zdravo, re#i #u, kako si, ho#e li me poduiti en!leski, pitat #u.

<ekao sam, ekao, i kad si ti, Nil!un, ula, nisam te vidio jer sam %io za!ledan u %o&u koju sam dr*ao i zato te jo uvijek nisam pozdravio. )o%ro, a to je s to%om, zar ni ti mene dosad nisi vidjela, ili si me vidjela, ali me opet ne#e pozdraviti( 6li nisam je !ledao. "$mate li ealj(" rekla si, Nil!un, ti odjednom. ""akav ealj(" pitao je %akal. /eni je krv iknula u li&e. "/oj se iz!u%io" rekla si,"tre%a mi %ilo kakav ealj." "$ma samo ovih" rekao je %akal. "5o#e li vam od!ovarati(" ")a vidim" od!ovorila si. Pa je nastala tiina i kako vie nisam mo!ao izdr*ati, okrenuo sam se i po!ledao te, Nil!un. :i&e sam ti vidio sa strane1 kako si lijepa2 "o*a ti je kao u djeteta, a nos malen. "/o*e" rekla si, "uzet #u jedan od ovih." 6li %akal nije od!ovorio, ne!o je krenuo prema *eni koja je u tom trenutku ula. 6 ti si tad po!ledala oko se%e i ja sam se prepao1 da ne %i pomislila da se pravim da te ne vidim, ja sam te prvi pozdravio1 "3dravo" rekao sam, i ti si od!ovorila1 "3dravo." 1KB 6li meni se dua stisnula jer kad si me u!ledala, li&e ti se nije razvedrilo, ne!o je iz!ledalo kao da ti je netko dodijao7 to sam vidio i pomislio1 ja ti se, znai, ne sviam, ja sam ti, znai, dosadan. .ako sam se ondje ukipio s %o&om Jo&a-Jole u rukama. Poput dvoje strana&a stajali smo nas dvoje kao ukoeni kod %akala. ,nda sam pomislio1 ima pravo, u pravu je to me ne *eli ni po!ledati u oi, jer mi dolazimo iz razliitih sredina. 6li sam se i zaudio7 zato ovjek od%ija pozdraviti dru!o!a, zato !a %ez ikakva razlo!a !leda neprijateljski, tako sam se udio1 nova& je sve i sve je trule*, sve je loe2 Prokleto %ilo2 -it #u matematiku, pomislio sam, do%ro, tata, idem sjesti i uiti matematiku, do%it #u i svjedod*%u i %a&iti je preda te2 Nil!un je kupila &rveni ealj, a meni se odjednom uinilo da #u zaplakati, ali sam se zatim jo i vie z%unio. +er rekla je ovako1 ")ajte mi i novine,0epu%likuO." +ako sam se zaudio. Gledao sam iz%ezumljen1 uzela je novine

poput djeteta koje nikad nije ni ulo za krivnju i !rijeh i %ez imalo nela!ode krenula prema vratima kad sam potrao za njom s %o&om u ru&i. ".i znai ita komunistike novine2" viknuh. "/olim(" od!ovorila je i milo me po!ledala. Po!ledala me pokuavaju#i razumjeti to se z%iva i zatim shvatila to sam rekao, z!ranula se i otila %ez rijei. 6li ne#u te ja pustiti, pomislio sam. Neka sve o%jasni, i ja #u njoj o%jasniti. 9a sam iziao i krenuo za njom, kad po!ledam1 u ru&i mi ona !lupa %o&a Jo&a-JoleY " vra!u2 Vratio sam se, izvadio nov&e i platio, priekao kao zadnji kreten da mi vrati ostatak i da nita ne posumnja, ali pokvarenjak nikako da mi !a da, mo*da %a zato da %i mi ti umaknula, ne znam. "ad sam iziao i po!ledao, Nil!un je otila, odavna je ve# skrenula za u!ao. )a potrim za njom, sti!ao %ih je, ali nisam trao, %rzo sam hodao, naokolo ima ljudi koji !ledaju1 !u*va od kretena koji idu na pla*u, u ariju, jedu sladoled... 9rzim sam se korakom popeo uz%rdi&om, pa se spustio, malo potrao, pa opet hodao, a kad nije %ilo niko!a, trao sam, ali kad sam na u!lu skrenuo, vidio sam da je sad ne mo!u sti#i ni da trim naj%r*e to mo!u. vejedno sam $ . nastavio i doao do njihovih vrata i po!ledao kroz *eljezne preke o!rade1 iz dvorita je ula u ku#u. Pa sam ondje sjeo pod kesten preko puta i malo razmislio. a strahom sam razmiljao o komunistima i o svim njihovim maskama i o tome kako i ko!a sve mo!u zavarati. -stao sam, stavio ruke u d*ep i krenuo nazad1 u d*epu mi je jo uvijek onaj zeleni ealj2 $zvadio sam !a i po!ledao, kako %i %ilo da !a slomim, ali ne#u, ak mi se ni to ne da. ,ndje !dje poinje kaldrma, %ila je kanta za sme#e. - tu sam kantu %a&io tvoj zeleni ealj, Nil!un. Nastavio sam ne okre#u#i se. ve do %akala. = tu mi je neto palo na pamet. "ako %i %ilo da malo s to%om poraz!ovaram, %akal-e4endija( Nismo li ti rekli da te novine vie ne prodaje( "akvu kaznu *eli, ka*i, da ujem2 /o*da %i i otvoreno rekao1 ja sam komunist, i ta je djevojka komunist, i te joj novine prodajem zato to je to moje uvjerenje. ,djednom mi je %ilo *ao Nil!un, jer dok je %ila mala, %ila je tako

do%ra &uri&a. -ao sam k %akalu ljutit1 ",pet ti(" rekao mi je. "'to ho#e(" 9ilo je dru!ih kupa&a pa sam malo priekao. 6li - ponovno me je pitao i svi su me po!ledali. ".ko, ja(" rekao sam."5o#u, kako se zove... ealj, za kosu2" $zvadio je kutiju i pokazao mi ih. "/o*e" od!ovorio je. ".i si sin lutrijaa $smaila, zar ne(" $zvadio je kutiju i stavio je preda me. ",na je djevojka maloprije kupila &rveni" dodao je. ""oja djevojka(" od!ovorio sam. "5o#u %ilo kakav ealj." ")o%ro, do%ro" rekao je, "hajde, iza%eri koje #e %oje." ""oliko su ti ovi(" "ako su dru!i kup&i otili i ostavili me na miru, polako sam pre!ledao sve eljeve u kutiji. -zeo sam &rveni ealj isti kao tvoj, Nil!un. )oe AK lira. )ao sam mu. $ziao sam od %akala misle#i kako sad imamo iste eljeve. Pa sam hodao, hodao, i doao do kraja kaldrme. ,na kanta za sme#e od maloprije jo je uvijek ondje i nitko ne !leda. Gurnuo sam ruku u nju i izvadio !a, nije se zaprljao. Nitko nije vidio, a to da su i vidjeli(2 ad u d*epu imam dva elja, jedan je tvoj, a jedan isti kao tvoj2 9ilo mi je z!odno tako misliti. )a je ovo to sam napravio vidio netko od onih momaka, da je %ilo tko vidio, $U,A em %i me *alio, em %i mi se smijao, %udala. 6li nisam valjda pao na to da !ledam ho#e li mi se te %ezdune, !lupe %udale smijati1 ne#u valjda z%o! to!a odustati od ono!a to *elim(2 +a sam slo%odan1 lunjam uli&ama misle#i na te%e. t\ 1I. koro #e pet. un&e se odavna spustilo do prozora pljesnive i vla*ne podrumske prostorije.+o malo pa #u skupiti tor%u i ku!u potra*iti na otvorenom. +ako sam z%unjen. /aloprije sam pomislio kako sam i nesvjesno uspio %es&iljno lutati dokumentima. ad ve# sumnjam u taj neo%ini uspjeh... /aloprije povijest je %ila 4luidna masa sastavljena od ne%rojena mnotva nepovezanih injeni&a koje su se u mojoj !lavi povezale... 6ko otvorim %ilje*ni&u i ponovno preletim

po!ledom po svemu to sam napisao, mo*da #u opet uloviti taj osje#aj. =vo ovako1 itam rezultate izvanredna popisa provedena u selima koja pripadaju posjedu vezira $smail-pae na podruju <ajirove, =skihisara i .uzle i kadiluka u Ge%zeu7 itam kako se 5izir *alio na $%rahima, 6%dulkadira i njihove sinove jer su mu zapalili ku#u i raz!ra%ili stvari7 itam 4ermane poslane da %i se na o%ali =skihisara iz!radilo pristanite7 itam kako se selo u %lizini Ge%zea vrijedno sedamnaest tisu#a aki, koje je nekada pripadalo spahiji 6liju, ali je kasnije njemu oduzeto %udu#i da nije iao u vojnu te predano 5a%i%u, tre%a predati nekomu dru!om jer je ustanovljeno da ni 5a%i% nije iao u rat7 itam kako je slu!a $sa svome !ospodaru 6hmetu uzeo trideset tisu#a aki, jedno sedlo, jedno!a konja, dva maa i jedan tit i po%je!ao nekomu imenom 0amazan pa sad 6hmet $su tu*i, a 0amazan !a titi7 itam da je umro netko po imenu inan pa je dolo do rasprave oko nje!ova nasljedstva nato je jedan od tu*itelja, 1K@ <ele%io!lu ,sman, dao da sud popie sve to je inan posjedovao7 itam detaljna svjedoanstva /usta4e, +akupa i 5udaverdija koja !ovore o tome kako je konj koji je oduzet od pohapenih lopova pa stavljen u miralajevu konjuni&u zapravo ukradeni konj ulejmana, sina )ursuna Ge%zelije7 itam to i sve mi se ini kako se u meni opet %udi onaj povjesniarski zanos1 zadnja etvrtina esnaesto! stolje#a sla*e mi se u !lavi7 sve injeni&e etvrtine jedno!a stolje#a meuso%no nepovezane smjetaju se i uvlae medu moje mo*dane viju!e. )ok sam ruao, usporedio sam ih s !alaksijom !lista koja se u %ez!ravita&ijskom prostoru pru*a u %eskraj7 injeni&e-!liste previjaju se u praznini, kao da lunjaju po mome moz!u, ali se jedna s dru!om ne povezuju i ne dodiruju. Pomislio sam da mi je !lava u&rvani orah. "ao da %i, kad %i mi raz%ili lu%anju pa u nju zavirili, u!ledali te &rve koji se po njoj motaju2 6li ni taj zanos nije du!o potrajao. /a!lovita se !alaksija rasplinula i nestala2 6 moj tvrdo!lavi um od mene ve# po navi&i opet oekuje isto1 slutim da je potre%no prona#i priu koja #e okupiti sve injeni&e, izmisliti neku uvjerljivu pripovijest2 )a %ismo ne samo

povijest, ne!o vjerojatno i svijet i *ivot mo!li vidjeti onakvima kakvi jesu i razumjeti ih, struktura nae!a moz!a tre%ala %i se promijeniti. )a, taj u*itak sluanja pria sve nas zavarava, sve nas vue u izmiljeni svijet. $ to dok svi *ivimo u krvavom i okrutnom stvarnom svijetu... )ok sam ruao, na trenutak sam pomislio da sam na to pitanje naao od!ovor. 0azmiljao sam o prii o onome mom 9udaku koji mi se jo od juer mota po !lavi. Nakon nekoliko zapisa koje sam jutros proitao, ta je pria do%ila i novu dimenziju1 ini mi se da je 9udak naao nain da se zavue pod zatitnika krila neko!a pae u $stan%ulu. jetio sam se i nekih dru!ih pojedinosti koje sam izvadio iz knji!e ono! srednjokolsko! pro4esora povijesti1 sve su to %ile injeni&e dovoljne da zavaraju prioljup&e i one koji svijet pokuavaju razumjeti posredstvom pria. Nato sam se dao u planiranje knji!e o 9udakovim pustolovinama i Ge%zeu esnaesto!a stolje#a, knji!e koja ne %i imala ni poetka ni kraja. $mala %i samo jedno naelo1 svi poda&i u vezi Ge%zea i nje!ova podruja u tome stolje#u u knji!u #e %iti stavljeni %ez ikakva svrstavanja prema va*nosti ili vrijednosti. .ako %i se u toj knjizi poredalo sve1 &ijene mesa i tr!ovaki nesporazumi, otmi&e djevojaka i ustan&i, ratovi i *enid%e, pae i zloini stajali %i u knjizi nevezani jedni s dru!ima, pokorni i ponizni, %a onako kako stoje u arhivima. 6 na njima #u iz!raditi 9udakovu priu, ali ne zato to do nje dr*im vie ne!o do ostalih, ne!o zato da oni koji u historio!ra4skim djelima tra!aju za priama i ovdje nadu %arem jednu. /oja #e knji!a tako nastati iz %eskrajna nastojanja na predoavanju. )ok sam zavravao s rukom, mo*da i pod utje&ajem piva, do%rano sam se zanio tim planom, ak mi se uinilo da sam opet osjetio djetinjasti radni zanos kakav me znao o%uzimati u mladosti. $#i #u i u Vladin arhiv, !ovorio sam sam se%i, ne#u preskoiti ni jedan dokument, svi #e poda&i, jedan po jedan, posjedati na svoja mjesta. ,naj tko moju knji!u %ude itao od poetka do kraja, tjednima i mjese&ima, na kraju #e pomisliti da i sam vidi ono ma!lovito kopno koje sam ja naslutio rade#i ovdje pa #e, poput mene, zadivljen proaptati1 to je povijest7 to su, eto, *ivot i

povijest... +o mi se neko vrijeme pred oima vrtio taj %esmisleni plan ije %i izvrenje trajalo trideset !odina, ili ak do kraja mo!a *ivota, ostvaruju#i se u o%liku !luparanja, junaenja, iskvarenih oiju i *ivanih %olesti. uz%uenjem sam razmiljao o ne%rojenim strani&ama koje #u ispisati. 6 onda sam osjetio kako &ijeli taj uzvieni prizor - odnosno zavaravanje i idiotarija, %a zato jer mi se na trenutak uinio uzvienim - polako pada u vodu. Prije sve!a, im ponem na papir stavljati prva slova to!a to sam kanio napisati, preda mnom #e iskrsnuti prvi pro%lem1 to !od da ja namjeravao, to to #u napisati, mora imati nekakav poetak. Nadalje, kako !od da pisao, injeni&e moram poslo*iti nekim redom. 6 sve #e to htio-ne htio itatelju nametnuti dojam da tu postoji nekakav red i smisao. $ to %udem vie %je*ao od to!a, sve #e mi manje %iti jasno odakle da se prihvatim posla i to %i tre%ao %iti moj sljede#i korak. +er ljudski um #e, sklon starim navikama, u svakom redanju tra*iti ureenost, u svakom podatku sim%ol i znaenje, a priu koju ja pokuavam iznad sve!a izdi#i neprestano #e vra#ati medu injeni&e. 9eznadan, pomislio sam ovako1 nema naina kojim %ih povijest, a jo manje *ivot, mo!ao pretoiti u rijei2 "asnije sam pomislio 1K? kako %i jedini put za to %io promjena ustroja naih moz!ova1 da %ismo *ivot mo!li spoznati, svoje *ivote moramo promijeniti. 5tio sam to jo i %olje opisati, ali nisam uspio. $ziao sam iz restorana i vratio se ovamo. , istom sam razmiljao i itavo popodne1 ne postoji li nain da tu knji!u napiem i kod ljudi izazovem uinak kakav %ih *elio( )a %ih u se%i o*ivio osje#aj za koji mi se inilo da !a nikome ne#u mo#i opisati, neprestano sam ponovno prelijetao ono to sam napisao u %ilje*ni&u. )ok sam itao, sam sam se%e od!ovarao od to!a da se dam zani-jeti %ilo kojom priom7 neka to %ude %a ono to %ih htio uiniti u svojoj knjizi1 neka ovo itanje %ude samo %es&iljno lutanje po poda&ima... /aloprije sam, eto, %io pomislio da mi je to i uspjelo, ali sad ve# sumnjam u taj udni uspjeh. un&e se jo vie spustilo, prolo je pet,

idem, ne doekavi 0izu izlazim iz ovo! pljesnivo! podruma, ku!u #u potra*iti na otvorenom. jeo sam u anadol. $z kasa%e u ijem sam arhivu radio tri dana iziao sam tup i prazan, kao da odlazim iz !rada u kojemu sam !odinama sjedio dok me on neprestano stru!ao i praznio. Neto kasnije s &este $stan%ul - 6nkara skrenuo sam prema *eljeznikom kolodvoru u Ge%zeu7 sputao sam se prema /ramornome moru kroz maslinike i pokraj sta%ala smokava i treanja. "olodvor koji mirie na 0epu%liku i %irokra&iju nalazi se na kraju livade koja se pru*a sve do .uzle. /islim da %i ne!dje u toj ravni&i tre%ala %iti ruevina jedno!a karavansaraja. Parkirao sam auto i stepeni&ama se spustio na kolodvor. 0adni&i koji se vra#aju ku#i, mladi#i u traperi&ama, pokrivene tete, stara& koji je zaspao na klupi i *ena koja !rdi svoje dijete ekaju vlak koji #e do#i iz $stan%ula pa se potom vratiti. )oao sam do kraja perona i siao na zemljano tlo. luaju#i zujanje elektrinih *i&a, hodao sam pru!om prelaze#i skretni&e. $ kad sam %io mali, volio sam hodati pru!om. $ ruevinu sam prvi put vidio kao dijete, prije nekih dvadeset pet !odina, ini mi se. $mao sam osam-devet !odina, 0ed*ep me izveo u etnju da to%o*e idemo u lov. Nosio sam zranu puku koju mi je tetak donio iz Njemake7 njom se mo!lo raniti vrane jedino ako %i se pu&alo iz%liza, ali ja sam %io jako sla% strijela&. 0ed*epom sam doao otprilike dovde, %rali smo %orovni&e i ili uz neki potok. Pred nama se odjednom pojavio nizak zid, a potom i krupno, isklesano kamenje razasuto na pove#em prostoru. Pet !odina kasnije, jedno!a ljeta kad sam ve# mo!ao etati i %ez 0ed*epa, opet sam doao1 stao sam i !ledao ne pokuavaju#i o*ivjeti dijelove zidova i kamenje, ne zamiljaju#i nita vie od ono!a to sam vidio, samo sam promatrao zidove i kamenje. 9io je tu znai i nekakav potok, ne!dje u %lizini pru!e, vjetrometina, *a%e... "oliko je od to!a ostalo( 5odao sam osvr#u#i se. <ini mi se da se u jednom pismu na koje sam naiao prole !odine eprkaju#i po arhivu, s datumom mno!o kasnijim od onih na sudskim sid*ilima i popisnim de4terima, !ovorilo o karavansaraju koji %i se tre%ao nalaziti ne!dje na mjestu ruevina. - tom pismu, za

koje sada mislim da je napisano ne!dje krajem devetnaesto! ili ak mo*da i poetkom dvadeseto! stolje#a, sa zauuju#om hladnokrvno#u !ovorilo se o ruevinama koje se nalaze ovdje ne!dje, i o tome kako %i se njih mo!lo povezati s epidemijom.+o upeatljivije je %ilo to to to pismo nije %ilo poslano iz ove zemlje, ne!o iz neke dru!e zemlje, tonije, iz neke dru!e dr*ave. .aj sam dojam stekao z%o! udno! imena te dr*ave koje se nalazilo odmah uz datum, i z%o! jednako neo%ino! peata. .ad sam to pismo %rzo proitao te !a, s trenutanom rastreseno#u, uhodanim pokretom %a&io meu dru!e papire, a da nisam zapisao ni datum ni %roj dokumenta. ,dmah sam se potom, jasno, pokajao te sam *ele#i jo jednom proitati pismo, sat vremena po svemu prevrtao i sve raz%a&ao, ali !a nisam naao. Po povratku u $stan%ul, moje zanimanje za to samo je jo vie raslo. Po !lavi mi se %ez prestanka vrtjelo mnotvo pitanja vezanih uz to !otovo nestvarno pismo. .ko je taj list stavio medu ostale dokumente i sid*ile s kojima nema %a nikakve veze( - pismu se !ovorilo o smrtima i zarazama i ku!i7 jesam li ondje doista proitao rijei epidemija i ku!a, ili sam ih sam onamo smjestio( 6 tek ta dr*ava( +e li mo!lo postojati takvo to( .ad sam se odjednom %io sjetio ove ruevine. /o*da i zato to sam proitao da su oku*eni ne!dje %ili zatvoreni, mo*da sto!a to se !ovorilo o nekom karavansaraju, ili zato jer se !ovorilo i o jednom i o dru!om7 ne znam. Na kon&u sam napokon naao potok1 iz nje!a se iri smrad prljavtine i trule*i, ali jo uvijek udomljuje *a%e. Ne kreke#u7 kao da su oamu#ene otrovom i prljavtinom, miruju jednake mrljama katrana to su se pohvatale po travi i li#u. "ad su ule da se moji kora&i pri%li*avaju, one *ivlje su s %ezonom lijeno#u poskakale u vodu. Vidio sam da potok ovdje skre#e i sjetio se da sam nekada davno to ve# vidio. jetio sam se i sta%ala smokava. 6li nije li ih nekada %ilo vie( -to sam u!ledao i stra*nji zid neke tvorni&e koji je o%risao moja sje#anja i sve presjekao, a mene vratio u sadanjost. amo, nikako ne *elim posumnjati da sam takvo jedno pismo prole !odine proitao. -koliko sve ono to sam proitao u pismu doista upu#uje na neto to se nekada do!odilo, postoji nada da #u uspjeti izdr*ati jo

nekoliko !odina a da ne iz!u%im vjeru u to to se zove historio!ra4ija. /o*da ak i du*e. /islim da %ih tom ku!om mo!ao opovr!nuti mnotvo pria. Ne samo uvjerenje kako u 1H. stolje#u vie nije %ilo ku!e, ne!o #u injeni&om da je samo na ovome prostoru postojala pose%na dr*ava u jednom trenutku uspjeti ponititi nevjerojatno mno!o "povijesnih istina" .ako #u odjednom izmaknuti tlo pod no!ama svim onim priama u iju se vjerodostojnost vjerovalo kao da su aa vode ili posuda za &vije#e, a ne plod 4ik&ije. 6 time #e mnotvo uvjerenih povjesniara uvidjeti da se njihov posao svodi na o%ino prepriavanje pria pa #e se na#i u nevjeri&i jednako kao to se to i meni do!odilo.+a koji #u nadolaze#u teorijsku pomutnju doekati spreman, to!a #u dana svojim tekstovima i napadima o%oriti s no!u sve te z%unjene kole!e. tao sam pokraj pru!e i pokuao zamisliti taj po%jedniki dan, lijep poput sna, ali se nisam uspio pretjerano zanijeti. lijediti tra!ove dokaza i pratiti injeni&e ini mi se mno!o za%avnije ne!o dokazivati da je na posao izmiljanje pria. "ad %ih mo!ao prona#i nekoliko pouzdanih dokaza, s u*itkom %ih &ijeli *ivot mo!ao posvetiti radu koji %i pokazao da u zadnja etiri stolje#a sredite ,smansko! Jarstva nije %io $stan%ul, ne!o neko dru!o mjesto. -vijek sam zavidio !ospodinu $%rahimu koji je dvadeset !odina svo!a *ivota pro*ivio zadovoljno i ispunjeno istra*uju#i poput detektiva tko se, !dje i kada tijekom razdo%lja meuvla#a pro!lasio padiahom i dao iskovati vlastite ake. =lektrini vlak koji se pojavio ne!dje u dnu pru!e %rzo se pri%li*io postaju#i sve ve#im i ve#im, proao i otiao. "oraao sam uz potok razmiljaju#i o oku*enima. 0azlo! z%o! koje!a sam se, nakon to sam proitao ono pismo, sjetio ovo!a mjesta mo*da je i to to mi se ini da sam ondje proitao kako su zara*eni neko vrijeme %ili zatvoreni u nekom karavansaraju. <udan i nepo%itan osje#aj !ovorio mi je ovako1 ukoliko naem onaj zid i hrpu kamenja, mo#i #u ih prepoznati kao karavansaraj, ako naem karavansaraj, mo#i #u se nastaviti %aviti ku!om, a dok se njome %udem %avio, otkrit #u i tu dr*avu. "ao da je moje povjerenje u historio!ra4iju %ilo povezano s tom hrpom kamenja. Nisam %io si!uran nije li sve to samo i!ra koju je ispleo moj um, sklon tomu da prvo stvara

napetosti, da %i se potom, u*ivaju#i u udnom samomuenju, za%avljao rasple#u#i ih. 5odam uz stra*nje zidove tvorni&a i radioni&a po kojima su ispisani politiki slo!ani, krupnim slovima da %i ih se lake italo. 9udu#i da se potok poeo odvajati od pru!e, ovdje %i ne!dje, tono se sje#am, tre%alo %iti kamenje i ruevine zida. .u ne!dje prije &i!anske er!e s ove strane &este za )*ennethisar, meu ovim potleui&ama, hrpama sme#a, limenim %idonima i sta%lima smokve, tu %i ne!dje tre%ala %iti povijest. "ad su vidjeli da se pri%li*avam, !ale%ovi koji su me promatrali s !omila sme#a di!li su se poput kio%rana ponesenih vjetrom i razletjeli se u prav&u mora. <ujem motore auto%usa posla!anih u pokrajnjem dvoritu tvorni&e preda mnom1 to su radni&i koji se vra#aju u $stan%ul, polako ulaze u auto%use. .amo dalje je most ponad pru!e i potoka7 !ledam !omile *eljeza ostavljene da trunu, hrpe lima i stra#are njime pokrivene, dje&u koja se loptaju, konja i pred njim nje!ov o%rok7 konj je vjerojatno &i!anski. Nije ovo ono to sam tra*io. Vratio sam se, ali no!e su me opet povele istim putevima. 9eznadan poput make koja je za%oravila to tra*i, koraao Lam uz zidove, izmeu pru!e i potoka, po truloj travi sasuenoj od otrovnih teku#ina po njoj prolivenih, uz jo uvijek *ivo !rmlje, pokraj malene ovje lu%anje i kosti za koju nije %ilo jasno iz koje!a je dijela kostura ispala7 hodao sam utaju#i uz %odljikavu *i&u kost i zahralu konzervu. Nema !a. Nema. 3amiljao sam ljude o kojima !ovore zapisi u mojoj tor%i i dokumenti iz memljiva podruma ne %ih li ih smjestio u priu koju zapravo nisu pro*ivjeli7 trudio sam se zamisliti kako su ovdje *ivjeli7 1?B u*ivaju#i svjestan da su moje nade jalove, primijetio sam ak i to da potok tada nije ovako zaudarao. "asnije sam u!ledao %lesavu koko veliku kao pove#a z!rada koja me motrila sa svo!a mjesta, neto dalje niz potok1 "o-koko. Gleda me s o!romno!a reklamno! panoa peradarsko! posjeda uvr#eno!a *eljeznim stupovima. ,dmah je jasno da je preuzeta iz neko!a strano! asopisa1 u kratkim hlaama s tre!erima, nastojalo se da %ude

simpatina7 !lupa, ovdanja, la*na i %eznadna. $manje "o-koko. Glupi po!led koji pokuava %iti lukav. Ne !ledaj2 5tio sam se okrenuti i vratiti, ali ne jo. Prilazim jednoj od stra#ara u nadi da je mo*da iz!raena kamenom od karavansaraja. tra*nje dvorite1 !redi&a luka i ru%lje i jedna mladi&a, ali zidovi nisu sazidani jakim, isklesanim kamenom, ne!o sla%im, trulim i ne*ivim &i!lama, plodom tvorniko!a do%a. 3astao sam ondje tupo !ledaju#i u zid stra#are, osje#aju#i da se ono za ime tra!am i vrijeme skrivaju7 zapalio sam &i!aretu i po!ledao kako je i%i&a pala u prazninu, pokraj mojih no!u, u mrtvu travu i sasuene !rani&e, pokraj razdvojene plastine tipaljke. 5odam. "rhotine %o&a, tenad koja tri za svojom majkom, trule uzi&e, epovi sodavode, polu*iva, iznurena trava, li#e. Pa sam u!ledao sta%lo smokve i zastao ne %i li me na neto podsjetilo, ali nikakve koristi. njezinoj sjeni plodovi popadali prije ne!o to su sazreli, muhe slije#u i odlije#u. /alo dalje dvije krave njukama lunjaju po travi. "ad je &i!anska ko%ila potrala, po!ledao sam za njom zadivljen, ali je odmah stala7 njezino *drije%e nije stalo, ne!o je nastavilo, ali se vratilo im je primijetilo da nje nema. Na o%ali potoka komadi !uma, %o&e, kutije od %oje i medu njima papiri i jedna prazna najlonska vre#i&a. Nita nije ori!inalno. Pije mi se, znam da #u se uskoro vratiti. )vije vrane proletjele su mi tik iznad !lave ne o%aziru#i se na mene, i otile, odletjele. ,vo je iroka ravan na ijem je dru!om kraju preminuo sultan /ehmed ,svaja. .amo kod Poljoprivredne kole, ondje je preminuo. - stra*njem dvoritu jedne tvorni&e stoje o!romni sandu&i7 iz njih su izvaeni raznorazni metalni komadi pa su posklapani i povezani i odvezeni na tr*ite. "od ku#e #u itati =vliju <ele%iju.+edna !lupa *a%a primijetila me mno!o kasnije od svojih prijatelji&a. 5op2 9lato trule vode2 0az!ovarat #u s Nil!un. "rhotine keramikih ploi&a zemlju su o%ojile u &rveno.+edna *ena u dvoritu svoje stra#are kupi ru%lje. ve je pria, re#i #u. Po emu to zakljuuje, pitat #e. 3astat #u i !ledati u ne%o. Na leima mi je jo uvijek !lupavi po!led one kokoi1 "o-koko. 9lokovi, &i!le i truli zidovi ispisani politikim slo!anima. "ameno!a zida nema2 Nekada, kad sam %io mali. 3astao sam1 kao da sam se odjednom

nee!a sjetio, krenuo sam odlunim korakom, proao je jo jedan vlak, !ledao sam ostatke neke !radnje1 daske i drvene kalupe, ne, nema, ni meu sta%lima, ni po dvoritima ku#a, ni meu zahralom *eljeznom o!radom, plastikom, kostima, %etonom i *i&ama. 6li svejedno hodam, jer znam to je ono to tra*im. t?z 1H. osjedali su za stol, u svjetlu %lijede lampe jedu ute#i. .iha 1 veera1 prvo Nil!un i !ospodin Daruk raz!ovaraju i smiju se, kasnije !ospodin /etin ustane i ode i ne pro!utavi zadnji zalo!aj, Gospoda !a upita kamo #e i kao od!ovor ne do%ije ni jednu jedinu rije pa dru!i pokuavaju s njom malo raz!ovarati1 kako ste, 9ako, kako ste, ka*u, i kako nema nita dru!o to %i se mo!lo re#i, dajte da vas sutra malo provozamo, predla*u, posvuda su iz!raeni apartmani, nove ku#e, %etonske z!rade, putevi, mostovi, dajte da vam to poka*emo, 9ako, !ovore, ali Gospoda uti, ponekad malo promumlja, ali u tom mumljanju ne mo!u prepoznati rijei jer Gospoda !leda preda se kao da optu*uje ono to *vae i mrmlja ne %iraju#i rijei, a ako i podi!ne !lavu, to iz!leda kao da je z%o! to!a to se zaudila7 zaudila se kako to da njima jo uvijek nije jasno da ona ne zna ni za to dru!o osim za !aenje. .ad jo jednom, skupa sa mnom, shvate da je naj%olje da ute, ali to opet za%orave pa je srde, a kad se sjete da su je time rasrdili, ponu aputati, %a kao i sad. ",pet previe pije" rekla je Nil!un. "'to to ap#ete(" pitala je Gospoda. "Nita" rekla je Nil!un. "3ato ne uzmete patlid*ana, 9ako( 0ed*ep !a je veeras spr*io, tako je, zar ne, 0ed*epe(" ".ako je, !ospoi&e" od!ovorio sam. )a %i pokazala da ne voli da je se zavarava i da sve prezire, Gospoda ih je po!ledala kisela li&a koje joj je po navi&i ostalo takvo i kasnije7 starako li&e koje za%oravi nad ime se !nua, ali ne za%oravlja odlunost da nikada ne za%oravi da se uvijek nad neime tre%a !nuati... 'ute, a ja ekam dva-tri koraka iza stola. -vijek isto1 veera za kojom se ne uje nita dru!o osim zve&kanja vili&a i no*eva, pod svjetlom %lijede lampe oko koje se vrte nepametni no#ni leptiri1 i dvorite se stia, ponekad &vr&i, ponekad ukanje u

kronjama, a u daljini, tijekom &ijelo!a ljeta, arene *arulje po sta%lima, auti, sladoledi i pozdravljanje ljudi s dru!e strane zida nae!a dvorita... 3imi ni njih nema pa me tama sta%ala s dru!e strane zida plai7 tad *elim vikati, ne viem, *elim raz!ovarati s Gospodom, ali ona ne !ovori, utim i udim se kako ovjek mo*e izdr*ati toliku utnju i %ojim se sporih pokreta njezinih ruku nad stolom7 ini mi se da #u vrisnuti1 ruke su vam kao podmukli, stari pau&i, Gospodo2 Nekada je tu %ila i tiina !ospodina )o!ana, pora*en, utuen, poput djeteta7 jo !a je i korila. 6 prije to!a !alama !ospodina elahattina, vie staraka ne!o !romo!lasna, teko diu#i proklinje, proklinjao %i... ,va zemlja, ova prokleta zemlja2 "0ed*epe2" Cele vo#e. ,dnio sam prljave tanjure i iznio lu%eni&u koju sam ve# izrezao i priredio. +eli su u tiini, pa sam siao u kuhinju i priredio toplu vodu za sude, a kad sam iziao, jo su uvijek jeli %ez rijei. /o*da i zato to su napokon shvatili da rijei niemu ne koriste, mo*da sto!a to ne *ele uzalud troiti dah kao oni u kavani. 6li ima prilika u kojima ovjeka rijei razdra!aju, znam. Netko ti ka*e zdravo, poslua te, i tvoj *ivot, pa onda pria o svom *ivotu, ja posluam i tako kroz oi jedni dru!ih vidimo svoje *ivote. Nil!un lu%eni&u jede s koti&ama kako je to inila i njezina majka. Gospoda je prema meni iste!nula !lavu1 ",dve*i2" "/o!li ste jo malo sjediti, 9ako" rekao je !ospodin Daruk. "+a #u je odvesti, 0ed*epe, nemoj ti nita..." !ovorila je Nil!un, ali je Gospoda im joj je ru%a& %io odvezan ustala i naslonila se na mene. $li smo stepeni&ama. Na devetoj smo zastali. "Daruk opet pije, zar ne(" pitala je. "Ne, Gospodo" rekao sam, "zato tako mislite(" 1]6 "Nemoj ih tititi88 ree7 ruka sa tapom poletjela joj je sama od se%e, kao da #e udariti kakvo dijete, ali ne mene. Pa smo opet krenuli. ")evetnaest, 9o!u hvala2" rekla je i ula u so%u, pomo!ao sam joj da le!ne i pitao je. Vo#e ne *eli. "3atvori vrata2" 3atvorio sam, siao, !ospodin Daruk je %o&u koju je skrivao stavio na stol, raz!ovaraju.

"Po !lavi mi se motaju udne misli" rekao je. ",no o emu !ovori svaku veer(" pitala je Nil!un. ")a, ali nisam ti jo uspio sve ispriati2" od!ovorio je !ospodin Daruk. ")o%ro, hajde, i!raj se rijeima" rekla je Nil!un. Gospodin Daruk po!ledao ju je pretvaraju#i se da je uvrijeen. "Glava mi lii na u&rvan orah2" ree zatim. "/olim(2" od!ovori Nil!un. ")a" nastavi !ospodin Daruk, "kao da mi u !lavi pu*u &rvi i !liste." +a sam uzeo prljave tanjure i siao u kuhinju, perem sude. - &rijeva #e vam se naseliti &rvi i !liste, !ovorio %i !ospodin elahattin, ako jedete sirovo meso, ako hodate %osi, &rvi, je li vam jasno( .ek smo doli sa sela, nije nam jasno. /ajka mi je umrla, !ospodin )o!an se nad nama sa*alio pa nas je doveo ovamo1 0ed*epe, ti #e mojoj maj&i poma!ati u ku#anskim poslovima, neka i $smail *ivi s to%om, na donjem katu, vi se nastanite u ovoj so%i, a kasnije #u ja u svakom sluaju za vas neto uiniti, zato %iste vi ispatali za !rijehe onih dvoje, zato( +a sam utio... $ na o&a #e paziti, mno!o pije, ho#e li, 0ed*epe( +a sam opet utio, nisam ak mo!ao re#i ni do%ro, !ospodine )o!ane. Poslije je, ostavivi nas ovdje, otiao u vojsku. Gospoa je !unala, a !ospodin elahattin %i poesto dolazio pa me ovako ispitivao1 0ed*epe, kakav je %io *ivot na selu( 0e&i mi, to rade ondje( +e li %ilo d*amije, jesi li iao( 'to ti misli, zato se do!aa ono to zovu potres( 'to stvara !odinja do%a( 9oji li me se, sine, ne %oj se, ja sam ti ota&, zna li koliko ti je !odina, avaj, ak ni to ne zna, pa do%ro, te%i je trinaest, a tvome %ratu $smailu dvanaest, s pravom se %oji i uti, nisam se mo!ao vama i?U %aviti, da, %io sam prisiljen poslati vas u selo, k onim %udalama, ali imao sam i ja svoje o%aveze, piem jedno !randiozno djelo, sva su znanja u njemu, jesi li ikada uo to je en&iklopedija( 6h, teta, ali !dje %i uo, do%ro, do%ro, ne %oj se, re&i, kako vam je majka umrla, kako je do%ra *ena %ila, sva ljepota nae!a naroda %ila je u njoj, je li ti sve rekla, nije li ti sve rekla( )o%ro, ti peri sude, a ako vam Datma uini to na*ao, odmah doi !ore u moju radnu so%u i re&i mi, mo*e li, ne %oj se2 Nisam se %ojao. Prao sam sude, radio, etrdeset !odina. 3amislio sam se. "ad sam sude dovrio, posla!ao sam !a, i

umorio sam se, skinuo sam pre!au i sjeo, da se odmorim, rekoh, a kad sam se sjetio kavane, ustao sam i iziao meu njih. +o uvijek su raz!ovarali. "Ne razumijem zato, nakon to si u arhivu proitao toliko zapisa i dokumenata, zato naveer doe ku#i pa neto tra*i po svojoj !lavi2" rekla je Nil!un. "6 u to da !ledam(" pitao je !ospodin Daruk. "- injeni&e" od!ovorila je. ")o!aaje, njihove uzroke..." "6li oni su na papiru..." "Na papiru su, ali imaju nekakvo pokri#e u vanjskom svijetu... Nije li tako(" ".ako je." "Pa onda pii o njima2" "6li kad ih proitam, oni se ne do!aaju u vanjskom svijetu, ne!o u mojoj !lavi. Prisiljen sam pisati ono to mi je u !lavi. 6 u !lavi su mi &rvi." "Glupost2" rekla je Nil!un. Nisu se uspjeli do!ovoriti. 'ute i !ledaju u dvorite. /alo *alosni, potiteni, ali kao da su i znati*eljni. Gledaju ne vide#i, kao da !ledaju u svoje misli, ne primje#uju#i travu u kojoj se skrivaju dvorite, sta%lo smokve i &vr&i1 to vidite u tim mislima( Na kraju ostaju patnja, tu!a, nada, radoznalost, oekivanje, uvijek iste stvari, i ako meu njih nita ne stavite, to sam ne!dje uo, pamet #e vam samu se%e izjesti i unititi, poput mlinsko!a kamena koji sam se%e melje. ,nda ka*u1 poludio2 )oktor elahattin %io je skroman doktor, kad se upetljao u politiku, protjeran je iz $stan%ula i zakopao se u knji!e i poludio, !ovorili su. :azovi, spletkari1 ne, nije lud, na svoje sam oi vidio, to 1?? je dru!o skrivio osim to nakon veere pije i ponekad prevri mjeru7 po &io dan sjedi za stolom i pie. 6 ponekad %i doao pa sa mnom raz!ovarao. vijet je kao ona ja%uka na za%ranjenom sta%lu, rekao je jedno!a dana, ne %erete je i ne jedete jer vjerujete u isprazne la*i i %ojite se7 u%eri s !rane ja%uku znanja, ne %oj se, sine 0ed*epe, !le kako sam je ja u%rao i oslo%odio se, hajde, mo*e osvojiti svijet7 daj re&i neto2 +a sam se uplaio i utio. Poznajem ja se%e. +a se ejtana %ojim. Ne razumijem kako su i zato oni taj strah nadvladali. "ako

%i %ilo da iziem pa se malo proetam, da odem do kavane( ""ako kao &rvi#i(" pitala je Nil!un, kao da se srdi. "+ednostavno" od!ovorio je !ospodin Daruk. "9ezrazlo*na hrpa do!aaja. "ad mno!o itam i razmiljam, !lava mi vrvi njima." "9ezrazlo*na, ha(" "Ne mo!u ih uvjerljivo povezati" od!ovorio je !ospodin Daruk. "Volio %ih da taj posao ne pripadne meni, da se injeni&e same medu so%om povezu, ali to ne ide. <im pronaem neku uzronu vezu, odmah mi je jasno da je to moja tvorevina. $ tad mi injeni&e iz!ledaju kao &rvi i !liste. /otaju se meu mojim mo*danim viju!ama..." ")o%ro, a zato se to do!aa(" pitala je Nil!un. " luaj sad ovo" nastavio je !ospodin Daruk, "ini mi se da sam danas shvatio ovo1 da %ismo i *ivot i povijest mo!li vidjeti onakvima kakvi jesu, moramo promijeniti poredak u naim moz!ovima." ""ako to(" "Ne znam kako" od!ovorio je !ospodin Daruk. "6li na mozak nalikuje pro*drljiv&u koji neprestano tra*i i !uta prie. /oramo se oslo%oditi te strasti za priama. .ad #emo se oslo%oditi i svijet #emo vidjeti onakvim kakav jest2 0azumije li(" "Ne2" "/ora postojati nain da se to o%jasni, ali ja !a eto ne nalazim2" zakljuio je !ospodin Daruk. ".ra*i i nai2" od!ovorila mu je. Gospodin Daruk je prvo zautio, pa iskapio ono to je %ilo u ai i zatim odjednom rekao1 ",stario sam2" 'utjeli su1 ovo!a puta ne zato to se nisu sporazumjeli, ne!o, ini se, z%o! to!a to su %ili zadovoljni jer su shvatili da je ono oko 1?; e!a su se slo*ili nemo!u#nost razumijevanja i sporazuma. Ponekad dvoje ljudi tako jedno uz dru!o uti, ali se ta tiina svejedno ini razumnijom od raz!ovora. "ad %ih %arem i ja imao neko!a takvo!, kad %ih imao takvo!a dru!a... "Gospodine Daruk" rekao sam, "idem ja malo u kavanu. .re%ate li to!od(" "/olim(" od!ovorio je. "Ne, hvala, 0ed*epe."

iao sam u dvorite, osjetio svje*inu trave, a im sam iziao kroz dvorina vrata, shvatio sam da ne#u mo#i u kavanu. Petak je, !u*va je, ne %ih mo!ao podnijeti jo jednom istu muku, %olje ne. vejedno sam hodao, nisam se nikome pokazao, ak ni $smailu koji prodaje lutriju, iao sam sve do kavane, nisam se pri%li*avao njezinu o%asjanom izlo!u, otiao sam na pristanite, nema niko!a, sjeo sam i razmiljao !ledaju#i kako odsjaj arenih *arulja svjetlu&a na vodi7 zamislio sam se. Poslije sam ustao, popeo se uz%rdi&om i po!ledao u ljekarnu1 !ospodin "emal je ondje, sjedi promatraju#i mlade pustolove koji u svjetlu nasuprotno!a %i4ea jedu sendvie !alame#i. Ne vidjevi i ne pozdravivi se ni s kime, %rzo sam se vratio ku#i. "ad sam zatvorio dvorina vrata, s dru!e strane !alame i sta%ala, u!ledao sam njih pod svjetlom malene i sla%e %alkonske svjetiljke1 jedno sjedi za stolom, a dru!o se od stola malo odmaknulo i polako se ljulja na zadnjim no!ama stoli&e koja !a jedva nosi7 %rat i sestra7 kao da se %oje pomaknuti se i raz!ovarati da ne %i rastjerali onaj o%lak tu*no!a *ivota koji su oko se%e nakupili, kao da nastoje udahnuti jo vie nesre#e. 6 mo*da pomalo i zato da ne %i razljutili one prijekorne starake oi koje lunjaju iza raskriljenih *aluzina. Na trenutak mi se uinilo da sam te oi i vidio, ali one mene nisu1 Gospodina sjena, podmukla i okrutna, pojavila se na prozoru, ini se da joj je u ru&i tap, sjena je pala na dvorite pa se odjednom povukla, kao da %je*i pred !rijehom. .iho sam se popeo %alkonskim stepeni&ama. ".e stvari koje zove priom, zapravo nisu pria, ne!o istina2" rekla je Nil!un. "Potre%ne su da %i se o%jasnio svijet." "3nam ja sve te prie i protuprie" rekao je !ospodin Daruk pomalo potiten. "$(" pitala je. "Nema ni ti neku uvjerljiviju priu2" 1?I "Pa znam da je nemam" od!ovorio je sit *ivota. " amo - to nije dovoljan razlo! da s ushi#enjem povjerujem u dru!e prie." "3ato(" pitala je. "Potre%no je oslo%oditi se svih pria2" rekao je !ospodin Daruk. Vjerojatno se malo zanio. "5ajte laku no#2" rekao sam. "+a #u le#i."

")o%ro" od!ovorila je Nil!un. " amo ti lezi, ja #u stol raspremiti sutra ujutro." ""asnije dolaze make" rekao je !ospodin Daruk. "+a znam, dolaze pred jutro, na mene i ne !ledaju, !adure." iao sam u kuhinju, iz 4ri*idera izvadio kajsije, %ilo je i malo vianja od juer, stavio sam ih pokraj njih, oprao ih i odnio !ore. "Gospodo, donio sam vam vo#a." Nita nije rekla. tavio sam vo#e na stol, zatvorio vrata, siao, oprao se, otiao u svoju so%u. Ponekad osjetim da nekako udno miriem. ,%ukao sam pid*amu, u!asio svjetlo, la!ano otvorio prozor i le!ao7 !lava mi je na jastuku, ekam jutro. "ad svane, rano #u ustati i hodati. Poslije #u oti#i do arije, mo*da #u opet sresti 5asana, mo*da #u vidjeti i ko!a dru!o! pa #emo poraz!ovarati, mo*da #e me posluati. "ad %ih %arem znao lijepo pripovijedati2 .ad %i me sluali. Gospodine Daruk, rekao %ih tada, previe pijete, ako ovako nastavite, i vi #ete, kao i va djed i va ota&, sauvao nas 6llah, umrijeti od krvarenja *elu&a. -mro je 0asim, sjetio sam se, sutra u podne i#i #u mu na d*enazu7 po podnevnoj zapari penjat #emo se onom uzvii&om za ta%utom. Vidjet #u $smaila, zdravo, %rate, re#i #e, zato nikad ne svrati k nama( $ste rijei2 jetio sam se ono!a vremena kad su nas majka i ota& sa sela vodili doktoru. 3akr*ljalost uzrokovana %atinama koje je do%io kao mali, rekao je doktor, neka to vie %udu na sun&u, rekao je zatim. No!a ovo!a manje!a mora se mno!o sunati pa #e se mo*da ispraviti. )o%ro, a to sa starijim, pitala je majka. Pa*ljivo sam sluao1 to se vie ne da ispraviti, rekao je doktor, on #e uvijek %iti ovako malen, ali neka pije ove ta%lete, mo*da %ude kakve koristi. Gutao sam ta%lete, ali nije %ilo nikakve koristi. /alo sam razmiljao o Gospodi i njezinu tapu i podmuklosti, ali - ne misli, 0ed*epe2 Pa sam se sjetio one lijepe &rne *ene. vako!a %i jutra u pola deset dolazila %akalu 1?H i kasnije kod mesara1 opet ona. ,vih je dana nema. Visoka, tanka struka, tamnoputa2 $ lijepo mirie. <ak i kod mesara. Volio %ih s njom poraz!ovarati1 zar vi nemate slu!u, !ospodo, pa sami o%avljate kupovinu, zar vam mu* nije %o!at( :ijepa je ak i dok

!leda kako stroj melje meso. Nemoj misliti, 0ed*epe2 $ moja je majka %ila &rna. +adna moja majka2 6 mi smo, eto, ovakvi ispali. +a sam opet u ku#i, eto ti na, jo uvijek u ovoj ku#i. Previe razmilja, ne razmiljaj, spavaj2 -jutro ne razmiljam. )a %arem mo!u zaspati2 Polako sam zijevnuo i odjednom sa strahom primijetio1 nema ni !lasa, mrtva tiina1 udno2 "ao zimske no#i. /islim na kakvu priu kad se za zimskih no#i uplaim. ,pet misli o tome2 , onomu iz novina( Ne, o nekoj od pria koje nam je majka znala priati1 jednom davno, jedan je padiah do%io tri sina, ali prije to!a uop#e nije imao sina pa se jako *alostio i jako !a *elio i preklinjao 6llaha. 3ar ni poput nas, mislio %ih ja dok %i majka pripovijedala, zar padiah nije imao %arem jedno!a ovakvo! sina kao to smo mi( +ao, jadan padiah, %ilo %i mi !a *ao, i jo %ih vie volio majku, $smaila i se%e. Nau so%u, nae stvari... "ad %ih %arem imao knji!u s priama kakve su %ile te majine, i da %ude krupnih slova, pa da itam, itam, i zaspim dok ih itam i razmiljam o njima, pa u snu vidim njih i siroto! padiaha. +esu li sretni( Nekada su svi %ili sretni. <ovjek je u snu sretan. 6 ponekad se i %oji. 6 opet, im svane, taj strah iz sna ini ti se mio, zar ne, zavoli strah iz snova, nije li tako( Voli !a kao to voli razmiljati o lijepoj &rnoj *eni koju si vidio kod %akala. 5ajde, sad misli na &rnu lijepu *enu i lijepo spavaj. 1;B AB. Jim je nakon veere ota& s listi#ima zarana otiao na ljetne terase, i ja sam iziao iz ku#e ne rekavi maj&i ni rije. "ad sam sti!ao u kavanu, po!ledam, svi su doli, tu su i dvoji&a novih, /usta4a im o%janjava. jeo sam ne privukavi niiju pa*nju i posluao1 tako je, rekao je /usta4a, dvije supersile *ele podijeliti svijet i Cidov /arR la*e jer svijet ne usmjerava ono to on zove klasnim suko%om, ne!o na&ionalizam, a najve#i na&ionalist je 0usija, i k tome je imperijalist. 3atim im je o%jasnio da je &entar svijeta 9liski istok i da je nje!ov klju .urska. ,nda je rekao kako supersile da %i nas podijelile i pro%ile 4rontove ujedinjene u %or%i protiv komunizma posredstvom a!enata u%a&uju raspravu "je li ti va*nije to da si .urin ili ti je na prvom mjestu injeni&a da si musliman"1 ti su a!enti posvuda, uvlae se medu nas, rekao je7 da, na*alost, mo!u#e je da ih ima i

meu nama. .ad smo malo zautjeli. "asnije je /usta4a ispriao kako smo nekada uvijek %ili jedinstveni i kako #emo z%o! to!a izdajnike, klevetnike i imperijalistike =uropljane koji tvrde da kud %ar%ar .urin proe, tu trava ne raste, natjerati da pljuju krv, i meni se uinilo kako ujem topot kopita naih konja od koje!a u hladnoj zimskoj no#i kr#ani drhte. 3atim sam se odjednom jako rasrdio jer je jedan od ta dva zelena !lupana koji su se tek pridru*ili pokretu upitao ovo1 ")o%ro, a kad %i se i kod nas nala na4ta, %ismo li i mi tad kao i 6rapi za%o!atili i razvili se(" 1;1 "ao da je sve u nov&u, kao da je sve materijalno2 6li /usta4a im je strpljivo ponovno o%jasnio, nisam sluao, to sve znam, nisam ja vie nov. .amo su stajale novine, uzeo sam ih, itao, po!ledao sam o!lase u kojima se tra*e radni&i. Poslije im je /usta4a rekao da dodu kasnije. ,ni su pak, da %i pokazali kako su nauili da dis&iplina znai poslunost do kraja, s potovanjem pozdravili i otili. "Veeras idemo pisati po zidovima(" pitao sam. ")a" od!ovorio je /usta4a. " ino# smo pisali, !dje si %io(" ""od ku#e" rekao sam. "-io sam." "-io si(" pitao je erdar. "6 da nisi uhodio, ha(" Podlo se na&erio. Ne smetaju meni nje!ove rijei, ali sam se uplaio da !a /usta4a ne %i oz%iljno shvatio. "+utros sam ovo!a uhvatio pred pla*om" rekao je erdar, "piljio je u jednu &uru. 6 &ura je %o!atai&a, zalju%ljen je u nju. $ ealj joj je ukrao." "-krao(" "Gle, erdaru" rekao sam, "nemoj za mene !ovoriti da sam lopov, ne#e %iti do%ro2" ")o%ro, to sad, ho#e re#i da ti je ona dala onaj ealj(" ")a" od!ovorio sam,"jasno da mi !a je ona dala." "3ato %i jedna takva &ura te%i dala svoj ealj(" "Ne mo*e ti to shvatiti, mali moj." "-krao !a je2" ree. "3alju%io se kreten i ukrao !a2" ,djednom sam se raspalio. $z d*epa sam izvadio o%a elja.

"Po!ledaj" rekoh, "danas mi je dala i dru!i ealj. +o uvijek ne vjeruje(" ")aj da vidim" rekao je erdar. "=vo ti", rekao sam i pru*io &rveni ealj. "Nadam se da si jutros shvatio to #e se do!oditi ako !a ne vrati." ",vaj je ealj sasvim dru!aiji od zeleno!a" rekao je. ",vo nije stvar kojom %i se ona &ura eljala2" " vojim sam oima vidio da se njime eljala" od!ovorih. "$ u tor%i ima jedan takav28 "3nai da ti !a nije ona dala" ree. ",dakle to(" od!ovorih. "3ar nije mo!u#e da je kupila dva ista elja(" 1;A "+adnik" zakljuio je erdar.".oliko se zalju%io da je iz!u%io !lavu, ne zna to !ovori." "5o#e re#i da ne vjeruje da ja tu djevojku poznajem(" viknuo sam. ".ko je ta djevojka(" pitao je odjednom /usta4a. 3audio sam se i pomislio kako to znai da i /usta4a slua. ",vaj se zalju%io u jednu malu %ur*ujku2" rekao je erdar. "/a hajde(" pitao je /usta4a. "Voda je dola do !rla, ka*em ti" nastavio je erdar. ".ko je ta djevojka(" pitao je /usta4a. "+er neprestano krade njezine eljeve2" u%a&io se erdar opet. "Ne2" rekao sam. "'to ne(" pitao je /usta4a. ",na mi je dala taj ealj2" "3ato ti !a je dala(" pitao je /usta4a. ".o ni ja ne znam" od!ovorio sam. "Vjerojatno kao poklon." ".ko je ta djevojka(" ponovio je /usta4a. "6 kad mi je ona poklonila ovaj zeleni ealj" nastavio sam, "i ja sam njoj po*elio neto pokloniti pa sam kupio ovaj &rveni. 6li kao to i erdar ka*e, ovaj &rveni je, da, neto loiji ealj, nije %a kao zeleni." "3ar nisi rekao da ti je o%a elja ona dala(" pitao je erdar. ".ko je ta djevojka, to te pitam2" viknuo je /usta4a. "Poznavao sam je kao mali" od!ovorih sa stidom. " tarija je od mene !odinu dana2" ",na je iz one ku#e u kojoj mu amid*a slu*i" rekao je erdar.

"6 tako(" pitao je /usta4a. "5ajde, da ujem dalje2" ".ako je" potvrdio sam, "amid*a mi kod njih slu*i." "$ sad ti ta %o!atai&a svako malo poklanja eljeve(" "6 zato ne %i(" od!ovorih. "Pa ka*em da je poznajem2" "9itan!o jedna, zar ti to krade, kretenu !lupi(" izdera se odjednom /usta4a. 3aprepastio sam se7 mora da su !a svi uli. Preznojio sam se, zautio, po!nuo !lavu i pomislio da %arem sad nisam ovdje. )a sam %arem kod ku#e, nitko mi ne %i smetao1 iziao %ih u dvorite i . ^; -_ !ledao daleka svjetla, pratio zastrauju#a svjetla na tihim %rodovima koji odlaze u daljinu i zanosio se. "+esi li ti lopov, da ujem2" "Nisam. Niti sam lopov niti %ilo to slino" od!ovorih. Nee!a sam se sjetio pa sam se prvo malo nasmijao, a zatim rekao. "Pa do%ro" poeo sam, "re#i #u istinu2 ve je ovo %ila ala. +utros sam se sa erdarom naalio1 da vidim to #e re#i, mislio sam, ali me nije shvatio. ,vako1 ovaj &rveni ealj kupio sam kod %akala. 6ko netko *eli, neka ode kod %akala i pita ima li jo ovakvih. 6 ovaj zeleni ealj jest njezin. $spao joj je putem i ja sam !a naao pa sam ekao da joj !a vratim." "+esi li ti njezin slu!a da je eka(" "Nisam" od!ovorih. "+a sam joj prijatelj. )ok smo %ili mali mi smo..." "3alju%io se u %ur*ujku, mula&" u%a&io se erdar. "Ne" rekao sam, "nisam se zalju%io." "6ko se nisi zalju%io, to je eka pred vratima(" "3ato to" rekao sam, "ukoliko neto naem pa ne vratim onome komu pripada, ispada da sam lopov, eto zato." "$z!leda da ovaj misli da smo !lupi koliko i on" rekao je /usta4a. "=to vidi" u%a&io se erdar, "zalju%io se do uiju." "Nije tono2" ponavljao sam. "-mukni, kretenu !lupi2" izderao se odjednom /usta4a. "Nema ni stida2 6 ja sam mislio da #e od nje!a %iti ovjeka. Nasjeo sam jer je doao i tra*io da mu dam kakav velik posao, zato sam mislio da #e od nje!a %iti neto. "ad ono - on pu*e pred %o!atai&ama2"

"+a nisam takav2" ""oliko ve# dana hoda naokolo kao oamu#en2" nastavio je /usta4a. ")ok smo mi juer ili u pisanje, jesi li %io pred njezinim vratima(" "Nisam." "+o #e nas osramotiti svojim lopovlukom2" rekao je /usta4a. ")osta je %ilo1 !u%i se odavde2" /alo smo utjeli. )a sam %arem sad kod ku#e, pomislio sam, sad %ih kod ku#e u miru rairio matematiku. t;Ei "9estidnik, jo uvijek sjedi2" ree /usta4a. "+a !a vie ne *elim ovdje2" Gledao sam. "/a pusti, nemoj pretjerivati" rekao je erdar. Gledao sam. "Nosite !a od mene2 Ne *elim pred so%om jadnika koji pu*e pred %ur*ujkama2" ",prosti mu2" rekao je erdar. "Gle, trese se. +a #u !a nauiti pameti. jedni, /usta4a." "Ne2" rekao je."$dem2" $ stvarno je krenuo. "Ne mo*e tako2" rekao je erdar. ".i #e sjesti2" /usta4a je ustao, i!rao se remenom. )a skoim i odvalim !a jednom, pomislio sam. )a !a u%ijem2 6li na kraju sve!a, ako ne *eli ostati sam, sve #e lijepo o%jasniti pa neka shvate. "+a se u nju ne mo!u zalju%iti, /usta4a2" rekao sam. "Vi #ete veeras do#i ovamo" rekao je /usta4a dru!ima. 3atim se okrenuo meni. ".i se vie nikada ne#e pojaviti ovdje. Niti si nas vidio niti uo, jasno(" /alo sam razmislio." tani2" viknuo sam zatim odjednom i nastavio ne o%aziru#i se na to to mi !las drhti1 " luaj me, /usta4a2 ad #e shvatiti." "'to(" "+a se u nju ne mo!u zalju%iti" rekao sam. ".a je djevojka komunist2" "'to(2" ponovi. ".ako je2" rekao sam. ""unem se, na svoje sam oi vidio." "'to si vidio(" upita pri%li*ivi mi se za korak. "Novine. <ita 0epu%liku. vaki dan kod %akala kupuje 0epu%liku i

ita. jedni /usta4a, da ti o%jasnim" rekao sam i uutio ne %i li mi !las prestao drhtati. "9itan!o jedna, kretenu !lupi, zar si se ti to zalju%io u komunistkinju(" za!alamio je. Na trenutak sam pomislio da #e me udariti. )a me udario, u%io %ih !a. "Ne", rekao sam. "+a se u komunistkinju ne mo!u ni zalju%iti ni %ilo to takvo. Pa dok sam to %io, jo nisam znao da je komunistkinja." ")ok si %io to(" ")ok sam mislio da sam u nju zalju%ljen2" rekao sam.")aj sjedni, /usta4a, da ti o%jasnim( ")o%ro, sjedim" rekao je. " vjestan si kako #e se provesti ako %ude la!ao, zar ne(" "5ajde prvo sjedni i posluaj me. Ne *elim da me krivo shvati. 0e#i #u ti." Pa sam malo zautio. ")aj mi jednu &i!aretu2" rekao sam zatim. "+esi li ti to poeo i puiti(" uletio je erdar. "5ajde umuknite i dajte ovomu &i!aretu2" rekao je /usta4a i napokon sjeo. +aar mi je dao &i!aretu i nije primijetio da mi se ruke tresu jer je on zapalio i%i&u. -vidjevi da sva troji&a ekaju na mene, malo sam razmislio. ""ad sam je vidio na !ro%lju, molila se" poeo sam. "3ato sam mislio da ne mo*e %iti kao dru!e %o!atai&e jer je %ila pokrivena i kako je sa svojom %akom ruke rairila 6llahu..." "'to pria ovaj, %o!ati(" rekao je erdar. "'uti2" rekao mu je /usta4a. "'to si ti radio na !ro%lju(" ",ndje ponekad ostavljaju &vije#e" rekao sam. "/oj ota&, kad naveer ide na posao, oni na terasama %olje kupuju ako za kra!nu zatakne karan4il. $di pa po!ledaj, ka*e mi ponekad." ")o%ro." ""ad sam to!a jutra otiao na !ro%lje z%o! &vije#a, vidio sam je na !ro%u njezina o&a. 9ila je pokrivena i ruke je rairila na molitvu." ":a*e2" rekao je erdar. "Juru sam jutros vidio na pla*j1 %ila je !ola !ol&ata." "Nije, %ila je u kupa#em" rekao sam. "6li na !ro%lju jo nisam znao

da je takva." ")o%ro, to sad, je li ta djevojka komunist(" pitao je /usta4a. "$li ti to mene vue za nos(" "Ne" rekao sam.".ako je. Pa o%janjavam vam, sluajte... "ad sam je ondje vidio onakvu, dok se molila, malo sam se, to priznajem, z%unio. +er kad je %ila mala nije %ila takva. 3nam ja kakva je ona t;? %ila kad je %ila mala. Nije %ila loa, ali nije %ila ni do%ra. Ne znate vi njih. $ tako, kako sam neprestano razmiljao, na kraju sam se malo po%rkao. 3animalo me kakva je sad i tako to. .ako sam z%o! te znati*elje krenuo za njom i poeo je pratiti, malo i iz za%ave..." "9ijedni, %esposleni dan!u%o2" rekao je /usta4a. "3alju%io se, to je2" zakljuio je +aar. "'uti2" rekao je /usta4a. ""ako si doznao da je komunist(" ")ok sam je pratio" rekao sam. "Ne, zapravo, nisam je vie pratio. .aj put sluajno je ula kod %akala !dje sam ja pio Jo&a-Jolu i kupila 0epu%liku. .ako sam shvatio." " amo si po tome shvatio(" pitao je /usata4a. "Ne, ne samo po tome" rekao sam i malo poutio, a zatim rekao ovo1 " vako je jutro dolazila i kupovala 0epu%liku i nijedne dru!e novine. -op#e nisam sumnjao. ,sim to!a, vie se ne dru*i s ovdanjim %o!ataima." " vako je jutro kupovala 0epu%liku" rekao je /usta4a, "a ti si to od nas skrivao jer si jo uvijek %io zalju%ljen u nju i jurio je, je li tako(" "Nije" od!ovorio sam. "+utros je kupila 0epu%liku" "Ne la*i, raz%it #u te" viknuo je /usta4a." ad si rekao da je svako jutro kupovala 0epu%liku" " vako je jutro ila %akalu i ondje neto kupovala, ali ja nisam znao to kupuje" rekao sam. "+utros sam vidio da je to to kupuje 0epu%lika" ",vaj la*e" rekao je erdar. "Ne znam" rekao je /usta4a. " ad #e do%iti svoje. +urio je za djevojkom svjestan da je komunistkinja. )o%ro, a to su ovi eljevi( 5o#u istinu." "0e#i #u" od!ovorio sam. "+edno!a od njih iz!u%ila je dok sam je pratio. .ad sam !a skupio. 3nai, nisam !a ukrao... 6 dru!i je ealj

moje majke, kunem se." "3ato nosi uza se majin ealj(" Povukao sam jo jedan dim i zautio svjestan da mi ne namjeravaju povjerovati to !od da im sad ka*em. ".e%e pitam2" izderao se. "Pa do%ro" od!ovorio sam. "6li ionako mi ne vjerujete. "unem se t-;; da sad !ovorim istinu. ,vako1 ovaj &rveni ealj nije od moje majke. /alo prije sam se postidio pa sam rekao da je majin. ,vaj je &rveni ealj ona danas kupila kod %akala." "3ajedno s novinama(" "3ajedno s novinama. /o*ete pitati %akala." "Pa ti !a je, znai, poslije dala(" "Ne2" rekao sam. /alo sam zautio i potom rekao ovo1 ""ad je ona otila, i ja sam si kupio jedan od tih &rvenih." "3ato(" proderao se /usta4a. ""ako zato(2" rekao sam. "Pa zar ne razumijete zato(" "6ko mu opalim jednu preko usta..." rekao je erdar. )a nije %ilo /usta4e, pokazao %ih mu ja, ali /usta4a se derao1 "3ato to si se zalju%io, je li zato, kretenu( .ad si ve# znao da je komunistkinja2 Pa jesi li ti pijun(" 'to !od da sad ka*em, ovaj mi vie ne#e vjerovati, mislio sam i malo sam utio, ali se tad toliko izderao da sam odluio po zadnji put re#i to imam pa nek8 napokon do kraja povjeruje u to da nisam zalju%ljen u komunistkinju. 9a&io sam &i!aretu na pod i u!asio je z!azivi je, kao da sam posve miran. Jrveni ealj uzeo sam od erdara, malo !a presavinuo i zavrnuo i rekao ovako1 "=vo zato1 da nae ovako lijep i je4tin ealj za AK lira, ni ti vjerojatno ne %i propustio takvu priliku2" "-%io te %o!, lazove kretenski2" viknuo je /usta4a. Na to sam odluio da #u odsad utjeti kao zaliven. Nemam ja namjeru vie raz!ovarati s vama, !ospodo, jasno( 5tjeli vi da s vama ostanem ili ne, ja #u ionako uskoro krenuti ku#i. jest #u za matematiku, a onda #u jedno!a dana oti#i na -skudar i re#i dajte mi kakav velik posao1 oni u )*ennethisaru ne rade nita dru!o osim ,to jedni dru!e pro!laavaju pijunima, dajte mi kakav velik posao2 +a ionako uskoro idem ku#i, a sad da pre!ledam ove novine

koje sam ostavio napola proitane. 0airio sam ih i ne o%aziru#i se na njih itam... "'to #emo sad, ljudi(" pitao je /usta4a. " %akalom koji jo uvijek prodaje 0epu%liku2" pitao je erdar. "Ne" od!ovorio je /usta4a. "Ne !ovorim o %akalu. 'to da radimo s ovim !lupim komunistikim lju%avnikom, to pitam." ",prosti mu8,8 rekao je erdar. "Nemoj to uzeti zaoz%iljno, on se odavna pokajao." "'to, znai da !a pustimo da %ude mama& za komuniste(" izderao se /usta4a. ",dmah #e otrati i sve ispriati djevoj&i." ")a !a istuemo(" apnuo je erdar. "3ar komunistkinji ne#emo nita napraviti(" pitao je +aar. "Napravimo joj ono to su napravili onoj djevoj&i na -skuda-ru." "6 i %akalu tre%a dati lek&iju2" zakljuio je erdar. 3atim su jo raz!ovarali doaptavaju#i se i !ovorili to su komunisti napravili naima u .uzli i raz!ovarali o meni kao da sam maloumni kreten i ispriali kako su na -skudaru djevojku koja je itala 0epu%liku o%jesili s %roda i jo su raz!ovarali, ali im ja nisam pridavao va*nost i nisam ih ak ni sluao7 itao sam novine, i mislio kako ja nisam iskusan voza s pro4esionalnom vozakom koji se hitno tra*i, nisam teleoperater koji zna en!leski, nemam iskustva u radu s aluminijskim *aluzinama, nisam ni ljekarniki e!rt koji se razumije u optiku, nisam elektroinstalater koji je odslu*io vojsku i tre%ao %i se %aviti tele4onima, ni strojar za rad na tra&i za proizvodnju hlaa, k vra!u, ali ja #u svejedno oti#i u $stan%ul i jedno!a dana, kad o%avim velik posao, da, da, razmiljao sam o tom poslu, a %udu#i da nisam znao o kakvom se tono poslu radi, opet sam po*elio po!ledati naslovnu strani&u novina, kao da #u medu velikim do!aajima vidjeti svoje ime i posao koji tre%a o%aviti, ali novine su ispreturane, tra*io sam naslovni&u i nisam je nalazio, kao da nisu ispreturane samo novine, ne!o i moja %udu#nost. krivao sam ruke kako ne %i vidjeli da se tresu, kad mi se /usta4a odjednom o%ratio1 ".e%i !ovorim, !lupane2" izderao se. ""ad ta djevojka ide %akalu(" "/olim(" od!ovorih. "Nakon pla*e." "$diote2 "ako da ja znam kad ona ide na pla*u("

"Na pla*u ide oko devet, pola deset." " voje #e sranje sam poistiti." ")o%ro" rekao je +aar, "neka je istue." "Ne, ne#e je istu#i2" rekao je /usta4a. ")jevojka te poznaje, je li tako(" "Naravno2" rekao sam. "/i se pozdravljamo." ""reten2" rekao je /usta4a. "+o se i hvali." "Pa da" rekao je erdar, "zato ti i ka*em da mu oprosti." "Ne, ne2" od!ovorio je /usta4a."Nismo %a dotle doli." ,krenuo se meni." luaj me2" rekao je."+a #u sutra %iti ondje oko pola deset. <ekat #e me2 "oji je to %akal( Pokazat #e mi2 5o#u jo i na svoje oi vidjeti da djevojka kupuje 0epu%liku( " vako jutro je kupuje2" rekao sam. "Prekini2" ree. "6ko je kupi, dat #u ti znak. .ad #e prvo oti#i i istr!nuti joj novine iz ruku. 0e#i #e da komunistima ovdje nema mjesta. 3atim #e novine potr!ati i %a&iti ih. +e li jasno(" Nita nisam rekao. "+e li jasno(" ponovio je. "<uje li me(" "<ujem" rekao sam. "64erim" od!ovorio je. "<ak i takvo! kretensko! akala kakav si ti komunistima #u predati samo mrtvo!2 ,i #e mi odsad &ijelo vrijeme %iti na te%i. Veeras #e do#i s nama pisati po zidovima. Nema vra#anja ku#i2" Po*elio sam /usta4u odmah ondje u%iti2 6li na kraju %i samo ti nadrljao, 5asane. Nita nisam rekao. .ra*io sam jo jednu &i!aretu, dali su mi. A1. *unejt je odjednom otvorio vrata i u tamu viknuo svi su $`E nastavni&i manija&i, i dok je stenjao svi nastavni&i, svi pro4esori, Gulnur se !romko nasmijala, napio se, rekla je, leti, vidite li !a, ljudi, !ovorila je, a )*unejt se derao pederi, ove su me !odine potpuno izi!rali, nitkovi, odakle vam pravo da se i!rate mojim *ivotom, a tad su odjednom dotrale Dunda, nje!ova starija sestra, i )*ejlan, halooo, )*unejt, to to radi, u ovo do%a, !le sad je tri, susjedi, svi spavaju, a )*unejt se izderao nek8 i susjedi idu k vra!u, pusti me, i susjedi su isti kao i nastavni&i, i )*ejlan je rekla za te%e vie nema ovo!a i pokuala iz )*unejtovih ruku uzeti joint, ali joj

)*unejt nije dao i !ovorio je svatko je povukao po dim, zato sam sad samo ja kriv, i Dunda se, da %i nad!lasala u*asnu !laz%u i %uku, iz sve!a !rla proderala pa onda uti, uti i ne deri se, je li jasno, i )*unejt se odjednom smirio i kao da je u trenutku za%oravio svu srd*%u i mr*nju, poeo se polako njihati u ritmupop-ro&ka koji mi je pro%ijao ui pa su otili meu *mirkaju#e arene *arulji&e koje je .uran postavio ne %i li ovo mjesto sliilo diskote&i, a ja sam po!ledao )*ejlan, ali nije iz!ledala pretjerano za%rinuta, %ila je lijepa, smjekala se jedva primjetno, i sjetno, i tu!aljivo, moj %o*e, ja ovu djevojku volim, ne znam to tre%am uiniti, pomozi mi, kako je jadno ovo stanje, zar #u i ja na kraju ispasti isti kao jadni, %ezvoljni, %u%uljiavi mladi .ur&i koji jedva da se zalju%e, a ve# misle o *enid%i, zar #u %iti poput onih napaljenih iz nae kole1 djevojke poni*atIt vaju, a zatim sjednu i do zore sriu slinave lju%avne pjesme i u dosjeima skrivaju te svoje %ijedne osje#aje da %i te ujutro poput pravih mukara&a mo!li %ez imalo ustezanja uhvatiti za dupe, dosta je, ne misli, /etine, svi mi se !ade, nikad ne#u %iti kao oni, ja #u %iti hladnokrvni %jelosvjetski %o!ata i zavodnik, da, da, u novinama slika s !ro4i&om de 0ou&h4oltien, sljede#e !odine privatni i svakodnevni *ivot tursko!a 4iziara u 6meri&i, asopis .ime uhvati me dok u talijanskim 6lpama ruku pod ruku etam s ladP tom i tom, a kad s privatnom jahtom doem na rutu po turskom redozemlju pa na prvoj strani&i novina lo%oda u!leda moju o!romnu 4oto!ra4iju s mojom tre#om *enom, lijepom jedini&om meksiko! na4tno! milijardera, )*ejlan, ho#e li tada pomisliti ja /etina volim, to!a dana, o, %o*e, kako sam puno popio, i opet sam po!ledao )*ejlan i dok sam !ledao njezino lijepo li&e prenera*eno od nekoliko dimova jointa, odjednom zauh kako neki iz one poludjele, iz%ezumljene i sumanute mase muu, moj %o*e, ujem i da zavijaju, i, ne znam zato, i meni odjednom doe da muem, da se derem i s njima skupa, eto, i ja !alamim, prvo mi iz !rla po%je!ne nerazumljiv !las, a kad sam poeo i s pravim *ivotinjskim mukanjem, Gulnur mi je rekla ti uti, /etine, ti uti, nema pravo pridru*iti se njima, ka*e i pokazuje smotanu &i!aretu u ru&i, ti ne

vue, rekla je, a ja sam se nasmijao kao da je to ala i zatim oz%iljno rekao ja sam dokrajio %o&u viskija, jel8 jasno, u toj %o&i viskija ima mno!o vie ne!o u tom vaem piljivom jointu, osim to!a, ja je nisam davao od ruke do ruke, sam sam je dokrajio, ali nije me sluala, !lupane, oprezna kukavi&o, zato nisi povukao, ako nita, stidi se .urana, odakle ti pravo da mu kvari zadnju no# pred vojsku, !ovorila je, i ja sam rekao pa do%ro i na!nuo se i uzeo &i!aretu iz njezine ruke i !le, )*ejlan, !le kako i ja uvlaim dim kao i ti, volim te i jo sam malo pote!nuo i Gulnur je rekla aha, eto tako, i kad sam jo malo pote!nuo, vratio sam joj je i tad je Gulnur shvatila da !ledam te%e, )*ejlan, i !lasno se nasmijala i rekla !le, /etine, i ova tvoja leti, morat #e jo mno!o potezati da je sti!ne, a ja sam, )*ejlan, mislio kako je za te%e rekla "ova tvoja" utio sam, Gulnur je rekla ho#e li je srediti, a ja sam utio, ako je %rzo ne uhvati, !le, ovdje #u zapisati, Dikret #e je smotati, rekla je Gulnur i napravila nekoliko pokreta 1IA de%elom &i!aretom kao da pie, pitala je !dje je Dikret, nato sam ja au na!nuo do dna, a kad sam krenuo napuniti au da se maknem odande da ne %i %ilo kakva zla, Gulnur se opet nasmijala i dok sam u mraku tra*io oko se%e %o&u, odjednom se ne znam ni ja odakle pojavila 3ejnep i za!rlila me !ovore#i hajdemo plesati, molim te, /etine, !le kako je !laz%a do%ra, i !rlila me je, po!ledajte, nemojte misliti da ja od jutra do mraka mislim na )*ejlan, evo !ledajte, pleem s ovom de%elom koja se zove 3ejnep, ali %rzo mi je dojadilo jer je odmah zaklopila oi poput site make i poela !lumiti nekakvu romantiku, i dok sam smiljao kako da se izvuem, neki su me poeli udarati no!om u dupe, k vra!u, u!asili su i svjetla i viu polju%ite se, polju%ite se, a ja sam od!urnuo tu stvar toplu poput o!romna jastuka i izvukao se, i dok sam tra*io onaj viski i ae, u li&e me udario ovo!a puta pravi jastuk, pa do%ro, zar tako, zamahnuo sam u tamu i uo da je .ur!aj jauknuo, na kuhinjskim vratima nailazim na Vedata i vidim da me !leda kretenskim po!ledom i odjednom se na!nu prema meni s rijeima kako lijepa stvar, ovjee, zar ne, to je to lijepo, pitam, a on se udi to ne znam, mi smo se sad zaruili, rekao je i poput dostojanstvena

mu*a koji zna kako se tre%a ponaati na emino rame stavio ruku i rekao %a do%ro, zar ne, ma da, %a jako do%ro, od!ovorio sam, a on je rekao to je divan do!aaj, zaruili smo se, zar mi ne#e estitati, i opet smo se polju%ili, a ema samo to nije zaplakala i ja sam se z%unio i %a kad sam htio umaknuti, Vedat me opet uhvatio i jo smo se jednom polju%ili, %ojim se da #e ona =n!leskinja vidjeti kako se lju%imo pa #e pomisliti da smo pederi i sjetim se kako je u koli, u spavaoni&i, svakome %ilo najva*nije neko!a pro!lasiti pederom, prokleti %ili, manija&i, %olesni&i, kreteni nastrani, tko nije %io dlakav, %io %i !otov, hvala %o!u da sam ja dlakav, jesam li, pa jesam, mo*e se re#i da jesam, ako po*elim, mo!u pustiti i %rkove, ne %i mi ni loe stajali, ja sam %radat, dodue, jednom me je *ivotinja ulejman uhvatio za dupe, ali sam se i ja, dok je spavao, popeo na nje!a i naplatio mu to tako da sam !a pred &ijelom spavaoni&om osramotio, jer ako tako ne uini, ti te uspaljeni lua&i samelju kao to su uinili i onom jadnom )*emu, divlja&i, divlja&i, ali smiri se, /etine, zato se uzrujava, sljede#e si !odine u 6meri&i, ali pred to%om je jo jedna !o1IF dina koju mora pre!rmjeti u ovoj kretenskoj zemlji, i Daruk i Nil!un, ako ja na!odinu ne odem u 6meriku, tad #ete mi i vi platiti, mislio sam i na kraju na svu sre#u naao kuhinju i ondje u!ledao 5uliju i .urana7 5ulija je plakala, a .uran je #elavu !lavu !urnuo pod slavinu, kad me u!ledao, uspravio se i odjednom me !adno udario akom, a kad sam rekao ma !dje su te %o&e i ae, rekao je ae su ondje, ali nije pokazao !dje su, ponovno sam pitao !dje su, eno ondje, od!ovorio je, ali opet nije pokazao i dok sam ja tra*io otvaraju#i i zatvaraju#i ormare, .uran je 5uliju za!rlio i lju%ili su se !rizu#i se, kao da jedno dru!om pokuavaju isisati zu%e, mislim kako %ismo i mi mo!li tako, )*ejlan, i onda isputaju i neke udnije zvukove i 5ulija je, oslo%odivi svoja usta od .uranovih, rekla pro#i #e, duo, pro#i #e, a .uran se odjednom raspalio i rekao to ti zna o vojs&i, vojska je za muke, rekao je i raspalio se jo vie, tko ne odslu*i vojsku, nije muko, riknuo je tr!nuvi se iz 5ulijina za!rljaja, i jo me jednom odvalio u leda, jesi li ti muko, %itan!o, ka*e mi, i jo se smije, zar ne, zar si toliko si!uran u se%e, do%ro,

ako je tako, doi da usporedimo, da vidimo koliko si muko, i dok je otkopavao du!mad na hlaama, 5ulija je vrisnula1 to radi, nemoj, molim te, i on ka*e do%ro, za dva dana odlazim, ali i sutra naveer #emo se ovako za%avljati, je li jasno, 5ulija je pitala a to ako tvoj ota& neto pri!ovori, poserem se ja tom primitiv&u u usta, viknuo je .uran, dosta je %ilo, ako si ota&, znaj !dje ti je mjesto, zar ja moram zavriti !imnaziju zato to ti to ho#e, zar me zato alje u vojsku, da zna koliko sam %ijesan z%o! to!a, %udalo, daj shvati jednom svo!a sina, kakav si ti to ota&, od mene ne#e %iti ovjeka i !otovo, je li jasno, auto ti raz%ijem, pa to, uzet #u i mer&edes, !le, kunem se, i nje!a #u slupati, 5ulija, pa nek8 shvati, !ovorio je, a 5ulija je jauka-la nemoj, nemoj, .urane, molim te, rekla je i .uran me jo jednom udario u lea pa se odjednom poeo njihati u ritmupop-ro&ka koji je dopirao iznutra kao da nas je sve za%oravio i polako je nestao u dimu jointa i u !laz%i i *mirkaju#im %ojama, 5ulija tri za njim i ja napokon pripremam svoje pi#e, a onda sam naiao na .ur!aja, hajde, ka*e mi, doi i ti, idemo plivati !oli, i ja sam se odjednom uz%udio, tko, tko, pitao sam i on se nasmijao, !lupane, rekao je, &ure ne idu, naravno, ne ide ni )*ejlan, ja sam se zaudio i pomislio na 1I@ te%e, )*ejlan, kako su to svi odmah shvatili da te volim, kako su shvatili da vie ne mislim ni na to osim na te%e, mislio sam, )*ejlan, !dje si, u dimu, ma!li i !laz%i, da %arem otvore prozore, tra*io sam te, )*ejlan, !dje si, k vra!u, tra*io sam te, tra*io, i nisam se uspaniio, i tad sam te u!ledao kako plee i kad sam vidio da je kraj te%e Dikret, smiri se, /etine, nemoj pridavati va*nost tomu, i nisam, ne!o sam otiao i sjeo, pio sam viski i do%rano me oamutio, razmiljao sam, kad odjednom !laz%a stade i netko pusti !laz%u za kolo, hopa-&upa, hopa-&upa i svi poskakae kako se to radi na primitivnim, zaostalim svad%ama i pohvatae se u kolo, hvatamo se ruku pod ruku, ja te, )*ejlan, dr*im pod jednu ruku i kriom po!ledam1 kad ono, jasno, Dikret je dr*i pod dru!u ruku i zavrtjeli smo se, moj %o*e, kako turski2, kao na svad%ama mojih tetki i dalekih roaka, a kad se kolo rastavilo, pretvorili smo se u vlak, vrtimo se po salonu, jedan kraj izlazi na dvorite, izili smo pa kroz

dru!a vrata ulazimo i na ramenu osje#am )*ejlaninu lijepu ruku i pitam se to misle susjedi, uli su u kuhinju i ondje smo mi ispali iz vlaka, ali Dikret nije i nas smo dvoje ostali, )*ejlan, i vidjeli da je u kuhinji ema otvorila 4ri*ider i plae !ledaju#i u nje!a i uli smo kako joj Vedat kao oz%iljan mu* !ovori hajde, duo, da te odvedem ku#i, ema neprestano !leda u 4ri*ider i !leda po njemu plau#i, kao da je u njemu ono to ju je rasplakalo, Vedat ka*e to #e ti mama re#i, ve# je kasno, ja mamu mrzim, vie ema, ali ti si ve# sad na njezinoj strani, ka*e, i kad joj je Vedat rekao %arem mi daj taj no*, ema je odjednom no* koji joj je %io u ru&i %a&ila na pod i ja sam tad, kao da je to posve prirodno i kao da te titim od opasnosti, ruku stavio na tvoje rame, )*ejlan, i izveo te iz kuhinje i ti si se na mene naslonila, da, da, nas dvoje zajedno, evo, po!ledajte nas, uli smo u salon, svi !alame, skau i ja sam jako sretan jer si se na mene naslonila, ali se )*ejlan odjednom tr!nula i otrala, ne znam kamo je otila, da idem za njom, pomislio sam, ali se odjednom opet naoh kraj nje, po!ledam, svi zajedno pleemo, po!ledam, dr*im je za ruku i zatim po!ledam1 opet je nema, ali zar je to vie va*no, sad je sve jasno, jako sam sretan i jedva se dr*im na no!ama i odjednom pomislim kako te vie ne#u vidjeti i tad se jako %ojim, )*ejlan, pomislio sam iz neko! razlo!a kako te nikada ne#u mo#i natjerati da me zavoli, tra*im te %eznadan, iIs )*ejlan, !dje si, te%e *elim, )*ejlan, )*ejlan, !dje si, jako te volim, )*ejlan, )*ejlan, !dje si, !dje si, duo, u ovom u*asnom dimu i ma!li i %ljetavim %ojama i jastu&ima i udar&ima i jau&ima i !laz%i, tra*im te i kao da se vra#am u ono vrijeme dok sam %io mali kad sam mislio kako svatko ima mamu koja !a polju%i kad dode ku#i, a ja je nemam, i kad sam vikendima u domu %io tako jako sam da mi se samo#a !adila, i kad sam u tetinoj ku#i mislio kako me nitko ne voli, tako se jadan i %espomo#an osje#am i mislim kako svatko ima nova&a, a ja nemam pa je z%o! to!a potre%no da otkrijem velike izume i da se svojom kreativno#u i pame#u u 6meri&i o%o!atim, ali, )*ejlan, emu sve te muke i emu 6merika, *ivjet #emo ondje !dje ti *eli, ako *eli, ostat #emo ovdje, nije ni .urska toliko usrana zemlja, otvaraju se nova mjesta i novi du#ani, jedno! #e dana

prestati i ova nerazumna i %eznadna anarhija pa #emo po istan%ulskim du#anima mo#i na#i sve to se prodaje u =uropi i 6meri&i, vjenajmo se, ja sam pametan i sad u d*epu imam tono etrnaest tisu#a lira, nitko nema toliko, ako *eli, ne!dje #u raditi i napredovati ili #emo, ako *eli, zakljuiti da nova& nije va*an, tako je, zar ne, )*ejlan, !dje si, zajedno #emo studirati, !dje si, )*ejlan, niste valjda sjeli u Dikretov auto i otili, nije mo!u#e, ja te jako volim i eto, hvala %o!u, vidim te da sjedi sama ondje, u kutu, moja usamljena, malena, jadna, lijepa, moj anele, to je %ilo, to te mui, re&i mi, zar te mama i tata rastu*uju, *elim te pitati zato si tako %eznadna i tu*na, ali te ne pitam, ne!o utim i kad na kraju pro!ovorim samo da %ih neto rekao, provaljujem naj!luplje i naj%ezlinije rijei, jesi li jako umorna, pitam te samo onako, a ti me oz%iljno shva#a, tko, ja, pita, da, malo me %oli !lava, ka*e i ja opet ne nalazim rijei, sjedim du!o ne !ovore#i nita i poinjem se raspadati od dosade i !laz%e kad se )*ejlan odjednom od sve! sr&a nasmija i !ledaju#i u moje z%unjeno li&e ree %a si simpatian i dra! kad si ovakav, /etine, ka*i, da ujem, koliko je dvadeset sedam puta sedamnaest, ka*e, i ja se odjednom, ne znam zato, ljutim na sama se%e, i stavljam ruku na tvoje rame i zatim tvoja lijepa !lava njiu#i se pada na moje !rudi i naslanja se i ondje osje#am tvoju !lavu, nevjerojatna je ta sre#a, osje#am miris tvoje kose i tena, a ti ka*e ovdje je u*asno za!uljivo, /etine, ho#emo li malo van, i odmah izlazimo, moj %o*e, 1I? nas dvoje zajedno u svoj toj prljavoj !raji, eto, izlazimo van i moja je ruka na tvojem ramenu i jedno smo se na dru!o naslonili, jedno smo dru!ome oslona&, %je*imo od ru*ne !laz%e i rulje kao dvoje jadnih, usamljenih lju%avnika koji su jedno dru!ome podrka u ovome otr&anom, stranom i ru*nom svijetu, i evo, sve smo ostavili za so%om i zajedno koraamo tihim i praznim i tu!aljivim uli&ama ispod sta%ala, i !ledamo arena i tiha svjetla na ljetnim terasama u daljini i raz!ovaramo s razumijevanjem i du%okom povezano#u, kao par kojemu svi zavide ne samo z%o! lju%avi koja !a povezuje, ne!o i najodanije!a prijateljstva, i ja ti ka*em kako je vedro vrijeme jako lijepo, a )*ejlan ka*e kako se svojih roditelja i ne %oji %a tako

jako i kako je njezin ota& zapravo do%ar ovjek mada je pomalo kao pravi .urin, a ja ka*em kako ih na*alost %a ne poznajem i kako su moji roditelji umrli, a )*ejlan ka*e kako %i voljela o%i#i svijet i studirati novinarstvo i %iti novinarka i nemoj !ledati na ovo to sam sad, ka*e, mi se ovdje uvijek za%avljamo, nita ne radimo, ali ja ne *elim %iti takva, htjela %ih %iti kao ona *ena, kako joj je ono ime, ona talijanska novinarka, zna, ona koja uvijek intervjuira poznate, raz!ovara s "issin!erom ili s =nverom edatom, da, znam da tre%a %iti o%razovan da %i se %ilo kao ona, ti si pomalo takav, ali ja ne mo!u sjediti za knji!om od jutra do mraka, imam i ja pravo na *ivot, !le, ove sam !odine razred prola %ez pro%lema, *elim se i za%avljati, ne mo*e se stalno itati, u naoj je koli %io takav jedan deko, puno je itao i na kraju poludio, odveli su !a u ludni&u, to ti misli, /etine, i ja ne !ovorim nita, samo mislim da si lijepa, a ti jo uvijek pria, o o&u, koli, prijateljima, planovima za %udu#nost i o tome to misli o .urskoj i =uropi i lijepa si, lijepa si dok ti na li&e pada svjetlo ulinih svjetiljki to se pro%ija kroz kronje, lijepa si dok pote*e dimove tu*na li&a, kao da si jako zamiljena i zatrpana naj-zapetljanijim *ivotnim pro%lemima, lijepa si dok za%a&uje uvojak s ela, moj %o*e, toliko lijepa da ovjek odmah s njom po*eli imati dijete, odjednom rekoh1 kako %i %ilo da odemo na pla*u, !le kako je lijepa, nema niko!a, mirna, aha, od!ovorila je, mo*e, i uli smo i dok smo hodali po tihom pijesku, )*ejlan skida &ipele i uzima ih u ruku i hodali smo o%alom dok su njezine no!e na pijesku odsi-javale svjetlo koje je dolazilo ne znam odakle, ona je i dalje priala 1I; B koli i o onome to *eli napraviti u *ivotu, a zatim je onim lijepim no!ama zakoraknula u mranu i tajnovitu vodu i ja sam osje#ao kako je i kraj mene i nedohvatna, i dok je zapljuskivala vodu i o%janjavala mi, meni se inila sirova i %ezduna i prokleta i o%ina i nevjerojatna i u%ojita i nita vie nisam vidio osim tih njezinih no!u koje su vodu zapljuskivale poput ri%i&a, !ovorila je kako %i odsad htjela *ivjeti kao prava =uropljanka, nije me sluala, osje#ao sam vla*nu i ljepljivu zaparu i miris al!a i mora i miris njezine ko*e i !ledao sam one svje*e i *ivahne i zavodljive no!e misle#i kako

smo sami, kad sam odjednom o%uven uao u vodu i za!rlio te1 )*ejlan, ja te jako volim, to to radi, rekla je prvo smiju#i se, volim te, rekao sam i pokuao je polju%iti u o%raze, /etine, jako si pijan, rekla je, a onda se vjerojatno uplaila, na silu sam je izvukao na o%alu i naslonio se na nju tako da smo se prevrnuli na pijesak i dok se trzala poda mnom i dok mi je ruka tra*ila i stiskala njezine !rudi, ne, rekla je, ne, ne, /etine, to to radi, zar si poludio, pijan si, ja sam !ovorio ja te jako volim, a )*ejlan je rekla ne, i ja sam lju%io tvoje o%raze i ui i vrat i udisao tvoj nevjerojatan miris, a ona me !urnula, i ja sam opet rekao jako te volim, a kad me opet !urnula, poludio sam1 odakle ti pravo da me !ura kao da sam zadnji prostak, tad sam je jo jae pritisnuo, podi!ao sam joj suknju i eto1 one du!e, preplanule, nevjerojatne no!e sad su pod mojim prstima, i ono toplo tijelo za koje sam mislio da je daleko i nedosti*no sad mi je, eto, medu no!ama, kao san, ne mo!u vjerovati, otkopao sam i patent na hlaama i jo je uvijek !ovorila ne mo*e i !urala me, zato, )*ejlan, zato, toliko te volim, jo me je jednom !urnula, valjamo se po pijesku kao pas i maka i prevr#emo i kako !lupo, eto, sve je %eznadno, valjamo se i ona jo uvijek !ovori ne mo*e, pijan si, do%ro, do%ro, nisam ja %a takva %itan!a, evo, !otovo, putam te, a to %i %ilo da smo se, ali ne, nisam ja silovatelj, samo da te malo polju%im i da shvati da te volim, !ovorio sam, od vru#ine se nisam mo!ao suzdr*ati, samo to, kako je sve otr&ano i %esmisleno i !lupo, do%ro, pustio sam te, nek8 se tvoje tijelo izvue ispod mo!a, nek8 mi se uznemireni penis u hladnom i !lupom pijesku spusti a da nije doao na svoje i do%io to je htio, do%ro, do%ro, putam te, zatvaram patent 1 li&em okrenut u ne%o uzaludno !ledam u zvijezde, pusti me na 1II miru, mo*e, idi i odmah ispriaj svojim prijatelji&ama, ljudi, uvajte se, /etin je pravi udak, napao me, nasilnik, !ru%ijan, to je ionako otpoetka %ilo oito, nije nita dru!aiji od silovatelja ije slike izlaze po novinama, moj %o*e, plakat #u, )*ejlan, pa do%ro, i ja #u skupiti svoj ku4er i vratiti se u $stan%ul, !otova je avantura u )*ennethisaru, da %i se u .urskoj le!lo s lijepom djevojkom, potre%no je, znai, %iti milijuna ili je o*eniti, do%ro, shvatio sam, sljede#e sam

!odine ionako u 6meri&i, a do kraja ljeta !imnazijala& daje instruk&ije iz matematike i en!lesko!, izvolite, kreteni, sat AKB lira i dok ja %udem &ijelo ljeto skupljao nov&e u tetinoj vru#oj i za!uljivoj ku#i, ovdje #e Dikret i )*ejlan, ne, o ne, kakva nepravda, djevojke se ne mo*e do%iti nov&ima ne!o pame#u i nadareno#u i pristalo#u, ali pusti, /etine, zar je to va*no, po!ledaj ove zvijezde, to znae ove %listave zvijezde to tako jako sjaju, u njih !ledaju pa re&itiraju pjesme, zato, pitam se, neto navodno osje#aju, !lupost, z%une se pa tu z%unjenost zovu osje#ajima, ne, znam ja zato re&itiraju, stvar je u tome da se osvoji *ene i zaradi nova&, im doem u 6meriku, ja #u odmah iz%a&iti neko jako va*no i jednostavno otkri#e iz 4izike koje nikome nije palo na pamet, pa #e to isto!a trenutka %iti o%javljeno u asopisu 6nnalen der PhPsik u kojemu je =instein o%javio svoja prva otkri#a, i nakon slave i nov&a koje #u u asu zado%iti, nai #e me moliti za raketu koju sam otkrio i pokrenuo1 hajde, molimo te, daj je i svojim sunarodnja&ima pa da Grke zaspemo raketama, preklinjat #e me, ali ja tad u svoju vilu u 9odrumu, ve#u i raskoni-ju i od vile %o!atuna =rte!una, na*alost dolazim !odinje samo na tjedan dana, i to na %rzinu jer na*alost nemam vremena, a Dikret i )*ejlan su tad, moj %o*e, mo*da ve# i vjenani, ali odakle ti to, meu njima nema nie!a, )*ejlan, )*ejlan, !dje si, mo*da me i ostavila i otrala pa zadihana prepriava ostalima1 zamalo me silovao, ali ne, nisam dala da me o%easti7 ne, nije ona %a takva prostakua, ali mo*da je o%alom otila i rekla im, kakva sramota, samo, mo*da i nije otila, ne#u se ispriati, sad si!urno eka da je preklinjem, ali !dje je sad, podi!ao sam !lavu da po!ledam, ali ne mo!u ni !ledati, naljoskao sam se, kakav jad, ovdje sam na pijesku posve sam, niko!a nemam, a sve z%o! vas, mama, tata, zato ste tako rano umrli, niiji roditelji nisu svo!a sina tako rano ostavili i otili, da ste mi r n %arem, ako nita, ostavili kakvo do%ro nasljedstvo pa %ih se tad s tim nov&em mo!ao mjeriti s njima, ali niste ostavili ni novi#a, jedino to ste mi ostavili su tromi i de%eli %rat i sestra zaluena ideolo!ijom, i naravno tu su i ishlapjela %aka i njezin patuljak i ona trona, !lupa, vla*na, odurna ku#a, a nju ne daju sruiti, ali sruit

#u je ja, vra! je odnio, jasno je meni zato niste zaradili nova&a, kukavi&e, uplaili ste se *ivota, niste imali hra%rosti za sve one pokvare-nosti koje su potre%ne da se neto zaradi, da %i se nova& zaradio, potre%na je hra%rost i vjetina i sr&e i ja sve to imam i %it #u %o!at, ali svejedno sam se stu*io i z%o! vas i z%o! se%e i z%o! svoje usamljenosti, razmiljao sam o tome, mislio sam i %ojao se da #u zaplakati, kad sam iznenada zauo )*ejlanin !las1 jel8ti to plae, /etine, rekla je7 znai ipak nije otila7 tko, ja, pitao sam, ma neee, zato %ih plakao, rekao sam, jako sam se z%unio7 pa do%ro, rekla je )*ejlan, uinilo mi se, hajde di!ni se da se napokon vratimo, /etine, rekla je, do%ro, do%ro, rekao sam, evo di*em se, ali sam le*ao ne miu#i se i %lesavo !ledao u zvijezde i )*ejlan je ponovno rekla hajde ustani, /etine, i kad mi je pru*ila ruku i povukla me, ustao sam, jedva se dr*im na no!ama, zanosim se i !ledam u )*ejlan, znai to je ta djevojka koju sam maloprije napao, kako udno, pui &i!aretu kao da se nita nije do!odilo, kako si, pitao sam samo da neto ka*em, do%ro sam, od!ovorila je, otpala mi je du!mad na %luzi, rekla je, ali ne srdito, pa sam se posramio misle#i kako je ona topla i do%ra oso%a, moj %o*e, nije mi jasno, to tre%am uiniti, malo sam utio, ljuti li se na mene, pitao sam, jako sam pijan, nemoj se ljutiti, ne, ne, od!ovorila je, nisam se naljutila, takve se stvari do!aaju, o%oje smo pijani, i ja sam se zaudio, pa do%ro, o emu razmilja, )*ejlan, pitao sam, a ona je rekla ni o emu, %a ni o emu, hajde da,se vratimo, rekla je i krenuli smo natra!, kad se odjednom nasmijala u!ledavi moje mokre &ipele i tad sam je po*elio ponovno za!rliti, nita mi nije jasno, tad je )*ejlan rekla1 ako *eli, idemo k te%i da promijeni &ipele, i ja sam se jo vie zaudio i izili smo s pla*e i %ez rijei hodali tihim uli&ama, hodali smo i udisali miris &vijeta kozje krvi koji je dopirao iz svje*ih i mranih dvorita, miris sasu-ene trave i za!rijano!a %etona, i kad smo doli do vrata nae!a dvorita, %ilo me je stid z%o! jadno!a stanja nae ruevne i trone ku#e i ljutio sam se na mrtva puhala, !ledao sam u 9akino svjetlo koje je jo uvijek !orjelo, kad odjednom, moj %o*e, spazih da se %rat skljokao za stolom na %alkonu, jo je sjedio u mraku, nje!ova tamna silueta se pomaknula, ne spava, znai, ljulja se na zadnjim no!ama

stoli&e u ovo do%a no#i, ne no#i ne!o jutra, zdravo, rekao sam, da vas upoznam, )*ejlan, Daruk, moj stariji %rat, rekli su dra!o mi je i osjetio sam odurni alkoholni zadah iz usta mo!a %rata i da ih ne %ih du!o ostavio nasamo, odjurio sam !ore i %rzo promijenio arape i &ipele, a kad sam se spustio, Daruk je ve# %io poeo1 "orak po korak uveer, taj %ijedni Naili pristi*e vijet itav vrijedan nije ove patnje iekivanja. !ovorio je, jasno, razumjeli ste, od Naila je, ali kad je to odre&i-tirao, de%eli se uzepurio poput pijetla, kao da je on to smislio, pa je jo i nastavio1 .ako sam opijen da ne mo!u pojmiti to je svijet, .ko sam ja, tko je vronoa, to je vino rujno. odre&itirao je i dodao ne znam ije je ovo, to je iz =vlijina Putopisa7 )*ejlan je otvorenih usta !ledala u tu osmanlijsku %avu i pripremala se za dalje sluanje kad sam ja, da %rat ne %i nastavio, pitao ho#e li mi dati kljueve auta, mi idemo, hajte sa sre#om, rekao je, hajte sretno, ali pod jednim uvjetom1 neka mi lijepa !ospoi&a od!ovori na jedno pitanje, da, ja ne uspijevam pojmiti to je svijet pa re&ite vi, !ospoi&e )*ejlan - )*ejlan, zar ne, kako lijepo ime - !ospoi&e )*ejlan, ka*ite, molim vas, to je svijet, na to nas to upu#uje sve ovo, ova sta%la i zvijezde i stol i prazne %o&e, da, to ka*ete, pitao je i )*ejlan !a je po!ledala ljupko i srdano, ali nita nije rekla, samo mi je uputila srame*ljiv po!led koji je !ovorio "ti to %olje zna" i ja sam da %ih raz!ovor skrenuo s ove teme i da nas pijani %rat pusti na miru rekao1 ovjee, i 9akina lampa jo uvijek !ori, pa smo se na trenutak svi okrenuli i po!ledali !ore i pomislili na nju, a zatim sam rekao hajde, )*ejlan, idemo, otili smo i sjeli u plastini anadol i dok smo, pokrenuvi motor, izlazili, pomislio tot sam to #e )*ejlan misliti o tom dvoritu koje mirie kao !ro%lje, o staroj ku#i i pijanom, de%elom %ratu i o meni, i sav sam se naje*io, si!urno misli1 da, onaj tko ima takvu ku#u, auto i o%itelj, no#u spopada djevojke na pustoj pla*i, ta to %i dru!o, ali ne, )*ejlan, sve ti *elim o%jasniti, mora me posluati, mislio sam i skrenuvi krenuo uz%rdi&om, kamo #emo, pitala je )*ejlan, da se malo provjetrimo, od!ovorio sam i nita nije rekla, i eto idemo i mislio

sam1 sad #u joj o%jasniti, ali kako nisam znao kako da ponem, samo sam sve vie !azio po !asu, i kad smo sletjeli niz%rdi&om, muio sam se pitaju#i se kako %ih tre%ao poeti, poela je uz%rdi&a, pa smo se opet spustili, a ja joj jo uvijek nisam poeo o%janjavati, ali sam toliko !azio po !asu da se anadol poeo tresti, ali )*ejlan nita nije rekla, pa do%ro, jo sam vie na!azio, na zavoju se zadnji kraj auta zanio, ali )*ejlan opet nita nije rekla, i izili smo na &estu $stan%ul 6nkara i !ledaju#i vozila koja su prolazila pitao sam, samo da neto ka*em, ho#emo li koje pritisnuti, )*ejlan je od!ovorila hajde da se vratimo, puno si pio, pa do%ro, zar se ti to ho#e spasiti od mene, ali ako nita dru!o %arem me posluaj, *elim ti o%jasniti, mislio sam, priat #u ti i ti #e me razumjeti, ja sam do%ar ovjek, ak i ako nisam %o!at, znam ja jako do%ro to vi mislite i kojim se pravilima pokoravate, i ja sam kao vi, )*ejlan, sve ti to *elim re#i, ali dok se pripremam iz!ovoriti, sve mi iz!leda u*asno otr&ano i dvolino i tad jedino mo!u jo jae na!aziti na !as, pa do%ro, ako nita dru!o, %arem shvati da nisam nitkov, jer nitkovi se %oje, a ja se ne %ojim, !le, s ovim trulim autom idem 1FB na sat, %oji li se, mo*da #emo i umrijeti, i dalje !azim po !asu i kad uskoro pone niz%rdi&a, poletjet #emo i umrijeti, i kad umrem, prijatelji u uenikom domu meni na spomen or!anizirat #e pokerski turnir, nov&em koji skupite od %o!ate kopiladi %arem mi !ro% pokrijte mramorom, ma!ar&i, i jo sam jae na!azio, ali )*ejlan je i dalje utjela, i tad sam pomislio kako je smrt sada doista %lizu kad odjednom, moj %o*e2, nasred &este u!ledah kako se neki preetavaju kao da su na pla*i, i kad sam uspanien stao na koni&u, auto se kao ama& okrenuo na stranu i poeo kliziti, i dok je iao tono prema njima, oni su se s kantama u rukama rastrali i auto je jo malo klizio pa izletio na njivu, udario u neto i tad se motor u!asio i uli smo &vrke7 pitao sam1 )*ejlan, jesi li se uplaila, jesi li t>; do%ro, do%ro sam, rekla je, zamalo smo ih pre!azili, i kad sam vidio da nam prilaze i da su im u rukama kante s %ojom, shvatio sam, oni piu po zidovima, anarhisti, i kako mi se sad nikako nije dalo s troji&om pro%isvijeta zapoeti s priom tipa "do%ro je prolo, zato ne pazi, ovjee" odmah sam pokuao upaliti auto, ali nije ilo i jo

sam jednom pokuao i, hvala %o!u, pokrenuo se, i dok sam vozio naprijed-natra! ne %ih li auto izvukao na &estu, one su tri %itan!e dotrale i poele psovati, zakljuaj vrata, )*ejlan, rekao sam, i dok su nas njihove psovke zasipale, jo sam uvijek iao naprijed-natra! i tad je jedan od tih kretena vjerojatno podletio pod auto jer je dreknuo i poeo akom udarati po stra*njem dijelu, ali zakasnili ste, kreteni, ja sam se izvukao na &estu, eto, hajte dovienja, mi smo se spasili7 malo dalje u!ledali smo neke koji su jo uvijek pisali po zidovima1 Nova mahala %it #e komunistiki !ro%, i .urke #e spasiti od ropstva i tako to, 4ino, 4ino, a4erim, ako nita dru!o, %arem nisu komunisti, mi smo im %rzo umaknuli, jesi li se uplaila, )*ejlan, pitao sam, ne, rekla je, i htio sam da jo malo raz!ovaramo i do!aaj prepriamo jedno dru!ome, ali od!ovarala je jednom rijeju7 u povratku smo zautjeli i vozili se %ez rijei, doli smo i kad sam auto parkirao ispred .uranove ku#e, )*ejlan je izletjela iz auta i potrala unutra, a ja sam po!ledao1 autu se i nije nita pose%no do!odilo, da je onaj de%eli koji mi dode %rat pla#u dao da promijeni ove izlizane !ume umjesto to je troi na rakiju, ne %i nam se ovo ni do!odilo, hajde do%ro, do%ro smo proli, i uao sam u ku#u i u!ledao njih, polije!ali su po naslonjaima, kauima i podu, izvaljeni, le*e napola oamu#eni, omamljeni, kao da neto ekaju, smrt ili pokop ili da se neto va*no okona, ali kao da se %oje ne samo to!a to ne znaju to ekaju, ne!o i svih svojih ku#a, motora, auta i nova&a i stvari, pa su sad %eznadni i uprazno ekaju to to ne znaju to je, evo !le, /ehmet jede trenje i polako i pa*ljivo iz usta vadi koti&e i kao da je to najva*nija stvar koja se na svijetu mo*e napraviti pa*ljivo ih %a&a .ur!aju na !lavu, a .ur!aj, le*e#i na mokrome podu, uredno psuje svaku koti&u koja !a udari i %espomo#no stenje, a ja tad shva#am da jezero na podu potjee od mrka koji je kroz prozor provuen u so%u i iz ije!a kraja jo uvijek kapa, i od prevrnutih %o&a i od %ljuvotine, i vidim da 3ejnep spava, a Da4a sledena po!leda prevr#e po nekom modnom asopisu, 5ulija poljup&ima zasipa .uranovu !lavu, a on hre otvorenih usta, a ostali s &i!aretom u ustima sluaju )*ejlan koja prepriava pustolovinu, i ja tad vie ne nalazim to %ih tre%ao misliti i to %ih, kako, zato i !dje tre%ao uiniti, pa se

oajan %a&am u jedan od naslonjaa shvativi kako je sve ispreturano i kako vie ni s ime ne#u mo#i uspostaviti vezu7 hajde, ka*e Da4a podi!avi !lavu iz asopisa, hajde, ljudi, sun&e izlazi, idemo neto napraviti, idemo na kem%e-or%u, idemo u ri%u, hajde, hajde, hajde. toEi AA. +este li uspjeli proitati re!istra&iju(" pitao je /usta4a. "9ijeli anador, rekao je erdar. ")a !a jo jednom vidim, prepoznao %ih !a." "+este li do%ro vidjeli one unutra(" "/omak i &ura" rekao je +aar. "+este li im vidjeli li&a(" pitao je /usta4a. "ako nitko nita nije rekao, i ja sam utio1 jer /etina sam prepoznao, a to se djevojke tie, nisam uspio vidjeti jesi li to %ila ti, Nil!un. /alo je nedostajalo da nas u ovaj rani sat pre!azite... "ad sam potom uo koje su vam sve psovke upu#ivali ovi moji, nisam htio dalje razmiljati1 ja samo po zidu piem o!romna slova i o%avljam svoju du*nost. erdar, /usta4a i novi mom&i sjeli su u jedan kut i pue i vie nita dru!o ne rade, ali po!ledajte mene, ja jo uvijek piem, piem po zidovima to #e ovaj kraj %iti komunistima1 !ro% #e %iti, !ro%, ne!o to2 ")o%ro, hajde, dosta je %ilo" rekao je /usta4a neto kasnije. " utra naveer nastavljamo." /alo je utio, a zatim se okrenuo meni1 "64erim2 )o%ro si radio2" Nisam od!ovorio7 ostali zijevaju. "6li sutra #e ujutro %iti ondje2" dodao je. "Pa da vidim to #e s djevojkom..." ,pet nisam od!ovorio1 kad su se svi razili, krenuo sam ku#i itaju#i ono to smo napisali i mislio1 jesi li ona djevojka kraj /etina u autu %ila ti, Nil!un( ,dakle ste se vra#ali( /o*da im je %aka %olesna pa su krenuli po lijek... 6 mo*da ste se i vozali dok sun&e izlazi, od vas se tota mo*e oekivati. 'to ste radili( utra #u te ujutro pitati. jetio sam se /usta4e pa sam se uplaio. 0azdanilo se7 kad sam sti!ao, po!ledam1 u naoj ku#i svjetlo jo uvijek !ori. Pa do%ro, tata2 3atvorio je prozore, zakljuao vrata, i

eno !a ondje spava, ne u krevetu, ne!o opet na se#iji, jadni epava&2 Prvo mi !a je %ilo *ao, potom sam se malo razljutio. Poku&ao sam po prozoru. -stao je i otvorio, izderao se, mislio sam da #e me opet udariti, ali ne, odmah je poeo tru%iti o tome kako je *ivot te*ak i koliko je diploma va*na7 kad pone o tome, ne udara. luao sam !a i !ledao preda se ne %i li se smirio, ali iz!leda da ovo ne#e prestati ako %udem samo sluao. Nakon to sam &ijelu no# radio i poslije sve!a to me je snalo, ne mo!u sad jo i te%e sluati1 uao sam, iz 4ri*idera uzeo aku treanja i jeo ih kad - vidi vra!a2 - odjednom zamahnu1 izmaknuo sam se pa me udario po ru&i tako da su se trenje i koti&e razletjele. Govorio je i dok sam ih skupljao, a kad je shvatio da !a ne sluam, poeo me preklinjati1 sine, sine, zato ne ui i tako to. 9ilo mi !a je *ao, rastu*io sam se, ali to ja tu mo!u. "ad me je zatim udario u rame, razljutio sam se. "-dari me jo jednom i ja #u iz ove ku#e po%je#i2" rekao sam. "Pa idi, !u%i se2" dreknuo je. "Nikad ti vie ne#u otvoriti prozor2" "- redu" od!ovorio sam. "+a svoje nov&e ionako sam zaraujem." "Ne la*i2" derao se. "'to radi u ova do%a po uli&ama(" "ad se iz so%e pojavila mama, rekao joj je1 ",vaj #e, ka*e, po%je#i od ku#e. Ne#e se vie vratiti." Glas mu je postao udan, zadrhtao je, kao onaj drhtaj pred pla i kao samotno zavijanje staro!a, naputeno! psa, kao da taj jadni pas od patnje i !ladi zavijanjem priziva neko!a ko!a niti vidi niti poznaje. )odijalo mi je. /ajka mi je oima rekla da se maknem7 otiao sam %ez rijei. 'epavi je lutrija jo malo mrmljao i !alamio, raz!ovarali su. Na kraju su, hajde, u!asili svjetlo i uutjeli. : +a sam pak, dok mi je sun&e ve# udaralo u prozor, otiao i izvalio se na svoj krevet u odje#i. amo sam se izvalio i !ledao u strop, u jednu pukotinu na stropu iz koje, kad pada kia, kaplje, u tu tamnu &rtu. Nekada mi je ta pukotina iz!ledala kao orao7 rairio je krila taj stari orao i kao da #e dok spavam sletjeti i uzeti me, a ja tad kao da nisam deko ne!o djevoji&a2 0azmiljao sam. ,ti#i #u k njoj, na pla*u, u pola deset, zdravo, Nil!un, re#i #u, jesi li

me prepoznala, !le, opet ne od!ovara i mrti se, ali sad vie nemamo vremena jer smo na*alost u opasnosti, re#i #u, ti si me krivo protumaila, oni su me krivo razumjeli, sad ti moram sve o%jasniti, re#i #u, o%jasnit #u joj1 *ele da se na te%e izderem i iz ruku ti uzmem novine i potr!am ih, poka*i im da sve to nema smisla, re#i #u, i tad #e Nil!un oti#i /usta4i koji nas izdaleka promatra i o%jasniti mu kakva je oso%a, /usta4a #e se posramiti i mo*da tada Nil!un shvati da je volim i prestane se na mene ljutiti, mo*da se ak i o%raduje, jer u *ivotu je sve mo!u#e i nikada ne zna... +o uvijek !ledam u krila pukotine na stropu. lii i na orla i na &rnu lunju. $z nje je nekada i kapalo. 6li nekada jako davno nije je %ilo, jer ota& tad jo nije %io napravio ovu so%u. 6li tad se ja jo nisam ovako jako sramio to nam je ku#a mala, to je ota& ulini prodava, a amid*a patuljasti slu!a. Ne, ne ka*em da se nisam nimalo sramio, jer dok jo nismo imali %unar pa %ih s majkom odlazio na esmu, %ojao %ih se da #e nas ti, Nil!un, vidjeti, jer tad si ti s /etinom poela i#i u lov i neko smo vrijeme %ili tako do%ri prijatelji, kad su se ono i oni s 9eevlera vratili u $stan%ul - oni iz onih novoiz!radenih ku#a koje su %ile sve iste, a kasnije ih o%rastao %rljan - poetkom listopada svi su %ili otili, a vi ste jo uvijek %ili ovdje, i tad si jedan dan s /etinom i Darukovom starom zranom pukom, doli ste k nama da zajedno idemo u lov na vrane7 preznojili ste se jer ste prevalili nau uz%rdi&u i mama vam je dala vode, iste vode, nae, iz novih, nelomljivih Paa%ahe aa i ti si je popila naiskap, ali /etin nije pio, mo*da zato to je mislio da su nae ae prljave, ili je mislio da je voda prljava, mama je rekla1 ako *elite, idite pa si u%erite !ro*a, dje&o, ali kad je /etin pitao, ne, loza nije naa, ali nije va*no, od nae! je susjeda, ma kakvi, samo idite i jedite, ali vas dvoje niste htjeli i kad sam pitao ho#e li da odem i $a; u%erem ti, Nil!un, rekla si ne#u, jer nije nae, ali ti si %arem popila vode iz nove ae, /etin ni to nije htio. un&e se jo vie podi!lo7 ujem da su pti&e po kronjama poele s &vrkutanjem. 'to li /usta4a radi, eka li i on, le*i li, je li zaspao( 0azmiljao sam.

Nedu!o nakon dananje!a dana, samo petnaest !odina kasnije, dok jedno!a dana radim u svojoj tvorni&i, ulazi ne tajni&a, ne!o djevojka-muslimanka, moja pomo#ni&a, ude i kad mi ka*e tu su neki idealisti koji vas *ele vidjeti, zovu se /usta4a i erdar7 evo odmah, samo da dovrim ovaj posao, ka*em i im sam dovrio posao, dok su me oni ekali, pritisnem automatsko du!me i pozovem, sad ih mo!u primiti, neka dodu, ka*em7 /usta4a i erdar odmah stanu o%janjavati, a neu!odno im je, jasno mi je, naravno, ka*em, tre%a vam pomo#, do%ro, uzet #u pozivni&a za 1B milijuna, ali te pozivni&e ne kupujem jer se suprotstavljam komunizmu, kupujem ih zato to mi je vas *ao, jer ja se ne %ojim komunista, astan sam, u mojoj tr!ovini nema prijevara, dajem milostinju u ramazanu i zekat, nijednu !odinu nisam preskoio, moje radnike uinio sam malim orta&ima, vole me jer sam hra%ar, zato %i se dali zavesti od sindikata i komunista, znaju kao i ja da nam ova tvorni&a svima daje kruh, znaju i to da se ja ni po emu ne razlikujem od njih, izvolite, i vi doite veeras na i4tar na koji idem s njima, ja sam kao jedan od njih, zapovijedam sedam tisu#a radnika, rekao %ih ja, a /usta4a i erdar %i se jako zaudili, shvatili %i kakav sam ja, shvatili %i, zar ne( Poznat zvuk1 5alilov smetlarski kamion penje se uz%rdi&om. Pti&e su uutjele. ,rao na stropu dodijao mi je, okrenuo sam se u krevetu, !ledam u pod. Po podu ide jedan mrav. /rave, mrave, jadni mrave. Pru*ivi prst, la!ano sam mu dotaknuo lea7 z%unio se. $ma mno!o jaih od te%e, ti to ne zna, mrave. Pomeo si se, zar ne, tri, tri, a kad pred te%e opet stavim prst, samo se okrene i %je*i. +o sam se malo za%avljao, %ilo mi !a je *ao, smuio mi se7 %ilo mi je udno i teko7 htio sam razmiljati o do%rim stvarima pa sam se sjetio ono!a lijepo! po%jedniko! dana o kojemu uvijek mislim. .o!a dana, dok ja trim s jedno!a tele4ona na dru!i prosipaju#i nared%e, na kraju preuzimam zadnji poziv, halo, je li to !rad .und*eli, ka*em to!a po%jedniko! dana, halo, kako je ondje, u redu t>I je, !lavnokomandiraju#i, ka*e !las iz tele4ona, ovaj smo kraj poistili, zahvalim pa na kraju jo nazovem i "ars, kakvo je stanje kod vas, ka*em, !otovo da je sreeno, vodo, ka*u, jo malo pa #emo

sve srediti, u redu, ka*em, do%ro ste o%avili svoj zadatak, hvala lijepa, ka*em pa poklopivi sluali&u izidem iz ureda i dok s %rojnom pratnjom ulazim u veliki salon, na tisu#e zastupnika doekuje me na no!ama i s pljeskom, i dok sa zanimanjem ekaju moje o%ra#anje, ja u mikro4on ka*em1 prijatelji, $dealistiki !romoviti pokret ovo!a trenutka ispunio je sve svoje du*nosti, upravo saznajem da smo unitili i zadnja &rvena le!la u .und*eliju i naem po!raninom !radu "arsu, $dealistiki d*ennet vie nije san, prijatelji, i dok im !ovorim kako u .urskoj vie nije ostao ni jedan *ivi komunist, moj pomo#nik neto mi apne na uho, ma dajte, zar tako, ka*em, do%ro, odmah dolazim, i nakon to proem %eskrajnim mramornim hodni&ima, u zadnjoj od sto so%a s naoru*anim uvarima i vratima koja se otvaraju jedna na dru!a u!ledam te%e, vezana si za stoli&u i pomo#nik mi ka*e1 sad je uhva#ena, voo, ova je *ena navodno kolovoa svih komunista, ka*e mi, a ja od!ovaram1 odmah je odve*ite, ne dolikuje nam da jednoj *eni ve*emo ruke, ak ni to7 odve*u te i ja ka*em ostavite nas same, molim vas, i moj pomo#nik i nje!ovi ljudi lupe petom o petu i pozdravivi izlaze, i kad zatvore vrata, ja te po!ledam, ima etrdeset !odina i jo si ljepa, zrela *ena, i dok ti nudim &i!aretu, pitam te jeste li me prepoznali, dru!ari&e Nil!un, jesam, ka*e sa sramom, prepoznala sam, i nastupi trenutak tiine, a nas dvoje odmjeravamo jedno dru!o i ja odjednom ka*em1 mi smo po%ijedili i .ursku nismo prepustili vama komunistima, kaje li se, da, ka*e, kajem se, pa kad u!ledam da ti ruka koju si pru*ila da uzme &i!aretu drhti, ka*em ti1 smirite se, ja i moji prijatelji *enama i djevojkama nikada ne %ismo naudili, smirite se, molim vas, mi smo dokraja odani tisu#ljetnoj turskoj tradi&iji i zato se nemate e!a %ojati, ka*em, ne#u vas kazniti ja, ne!o #e vam presuditi sud povijesti i nae!a naroda, ka*em, a ti od!ovara kajem se, 5asane, kajem se, a ja ka*em kakve koristi od zakanjelo!a kajanja, na*alost nije mo!u#e da postupim prema svojim osje#ajima i oprostim vam jer sam prije sve!a od!ovoran pred naim narodom, !ovorim ja tako i po!ledam kad ono1 auuu, pa ti se svlai, skinula si se i prilazi 1HH

mi, postaje ista kao one %estidne i nepristojne *ene u porno4ilmu na koji sam kriom otiao na Pendiku tako da me nitko nije vidio, aman 6llah2, i jo !ovori da me voli, pokuava me zavarati, ali ja sam kao led, !adi mi se, odmah sam se pri%rao i dok ti zapoma*e, pozovem stra*are i ka*em im1 vodite ovu "atarinu, ka*em, nemam namjeru ponoviti po!reku 9altad*ije /ehmet-pae, moj je narod mno!o propatio z%o! to!a sla%o! 9altad*ije, ali ti su dani !otovi, i kasnije, dok te stra*ari odvode, povuem se u neku so%u i mo*da i plaem pa, prepustivi se osje#ajima, mo*da odluim %iti stro*i prema komunistima iz jedno! jedino!a razlo!a, a taj je stanje u koje su ak i djevojku poput te%e uspjeli dovesti, ali kasnije mi se suze osue i utjeim se misle#i kako sam znai !odinama uzalud patio i kad se pridru*im po%jednikom slavlju, mo*da te to!a dana i potpuno za%oravim. )osta mi je, dosta mi je svih tih !lupih snova, okrenuo sam se, s ru%a kreveta po!ledao sam pod1 mrav je otiao, nestao. "ad si po%je!ao( un&e je odskoilo. ,djednom sam se sjetio i izletio iz kreveta. "asnim. -ao sam u kuhinju, neto sam pojeo i iziao kroz prozor, a da me nitko nije vidio1 odoh. Pti&e su opet %ile na !ranama, .ahsinovi su uz ru% &este sla!ali koare s trenjama. /no!o kasnije, kad sam sti!ao do pla*e, po!ledam1 uvar i prodava karata su doli, ali Nil!un jo nema. ,tiao sam do pristanita i !ledao jedrenjake. +ako mi se spavalo, sjeo sam. )a, sad %ih mo!ao nazvati1 halo, u opasnosti ste, !ospoi&e Nil!un, nemojte danas do#i na pla*u i kod %akala, ka*em, nemojte vie ni izlaziti iz ku#e2 .ko sam( +edan stari prijatelj2 Pa42, odluno ti spustim sluali&u. 9i li shvatila tko sam, %i li shvatila da je volim i da je *elim zatiti od opasnosti( /a ne, znam ja da se prema *enama tre%a lijepo ponaati, kakvo otimanje novina2 Cena je %espomo#no stvorenje, s njom se ne smije ru*no postupati, kako je moja majka do%ra oso%a2 Ne volim one koji se prema *enama ru*no ponaaju7 ljudi koji !ledaju#i *enu misle samo kako %i je povalili, to su zli i %u%uljiavi uspaljeni&i, %o!atai-materijalisti i pokvarenja&i. +a znam da tre%a %iti pristojan i uljudan7 kako ste, izvolite vi prvi kroz vrata, kad hoda sa *enom

ABB pa u!leda vrata, no!e ti same od se%e moraju usporiti i ti #e se i nesvjesno, s jednom rukom na leima, na!nuti i otvoriti joj vrata, izvolite, vi prvi, znam ja kako se raz!ovara sa *enama i djevojkama kao to ste vi, ooo2, vi puite, i to na uli&i, nema veze, slo%odno puite, to je i vae pravo, nisam ja zaostao, kres2, otprve vam upalim &i!aretu upaljaem u o%liku lokomotive i sa *enom raz!ovaram kao i s %ilo kojim mukar&em ili prijateljem iz razreda, slo%odno, ne po&rvenim, ako po*elim i malo se potrudim i s djevojkom mo!u raz!ovarati, a da se ne smetem i ne zarumenim7 tad %i se djevojke, kad vide kakav sam, postidjele jer su o meni krivo mislile7 ma kakvo tr!anje novina2 /o*da /usta4a i nije mislio oz%iljno. )odijalo mi je more i jedrenja&i, ustao sam, vra#am se na pla*u. /usta4a je to rekao samo kao alu jer i on zna %arem toliko da se prema djevojkama ne smije ru*no ponaati. ad kad mi /usta4a ka*e1 to sam rekao da %ih te provjerio, da vidim jesi li doista nauio da dis&iplina znai poslunost do kraja2 Nema potre%e da zlostavlja tu djevojku koju voli2 "ad sam doao do pla*e, po!ledam, Nil!un je sti!la i le!la kao i inae. .oliko sam pospan da se ak nisam ni uz%udio. Gledam je kao da !ledam u spomenik. "asnije sam sjeo, Nil!un, te%e ekam. /o*da /usta4a i ne doe, mislio sam. 3a%oravio je, odustao je ili je zaspao. ti*e rulja koja *uri na pla*u1 auti iz $stan%ula, u rukama im koare i napuhane lopte1 oevi, majke, dje&a, odurne, !lupe o%itelji1 svi ste vi krivi, svi #ete do%iti to zaslu*ujete. /rzim ih. /o*da i ne#u to uiniti, mislio sam. .a ja nisam takav2 .ad %i rekli1 nije komunistkinji mo!ao novine ni oteti, a kamoli da ih je potr!ao2 Nekada je %io idealist, sad je komunist, rekli %i ak7 %udite oprezni, to!a 5asana "arataa iz )*ennethisara ne primajte u svoje redove2 Ne %ih se %ojao, sam %ih napravio velike stvari, svi %iste vidjeli2 "5alo2 Na no!e, %itan!o2" Prepao sam se2 /usta4a2 ,dmah sam ustao. "+e li djevojka dola(" pitao je. "+est, ondje je" od!ovorio sam. "- plavom kupa#em." ",na koja ita knji!u(" pitao je i !adno te po!ledao, Nil!un. "3na to tre%a uiniti2" rekao je zatim. ""oji %akal("

AB1 Pokazao sam mu i pitao za &i!aretu, dao mi je i otiao i ekao izdaleka. 3apalio sam &i!aretu7 za!ledan u njezin vrh, razmiljao sam ekaju#i1 nisam ja !lupan, Nil!un, re#i #u, ja sam idealist, imam svoja uvjerenja, juer smo izla*u#i se opasnosti pisali po zidovima, !le, ak mi se ni %oja s ruku jo nije isprala2 "Gle, pui2 Nije li teta( .ako si mlad2" 6mid*a 0ed*ep2 - ru&i mu mre*i&e. "Prvi put u *ivotu2" rekoh. "9a&i tu &i!aretu pa se vrati ku#i, sinko2" rekao je. "'to sad opet radi ovdje(" 9a&io sam &i!aretu ne %ih li !a se rijeio."$mam jedno! prijatelja s kojim uim, nje!a ekam" rekao sam. Nisam ni tra*io nova&a. ",ta& #e do#i na d*enazu, zar ne(" pitao je. /alo je zastao, pa otiao udno se njiu#i. "ao konj koji, sam upre!nut u kola, ide uz%rdi&om1 tupa-tapa, tupa-tapa7 jadni patuljak. /alo kasnije po!ledam, Nil!un je ula u more, izila i dolazi. ,tiao sam /usta4i i to mu rekao. "+a odoh %akalu" ree. "6ko, kao to si rekao, kupi 0epu%liku, izi#i #u prije nje i nakaljati se. 3na to u tom sluaju tre%a napraviti, zar ne(" Nita nisam rekao. "Pazi, ja te !ledam, nemoj to za%oraviti2" rekao je i otiao. 3aao sam u pokrajnju uli&u, priekao. Prvo je /usta4a uao %akalu. ,dmah nakon nje!a i ti si ula, Nil!un. -znemirio sam se7 da vr#e ste!nem vezi&e na tenisi&ama, rekoh, kad ono ruke mi se tresu. )ok sam ekao, mislio sam1 u *ivotu je sve mo!u#e. ,nda sam pomislio ovo i kao da sam se uplaio1 mo*da jedno!a dana ustanem i po!ledam, a more po&rvenjelo7 ili se mo*da sad do!odi potres, )*ennethisar se razdvoji, iz pla*e prokulja plamen. Naje*io sam se. Prvo je iziao /usta4a, po!ledao je prema meni i zakaljao se. 3a njim je izila Nil!un, u ru&i joj novine. Gledam u njezina stopala koja se poput vra%a&a na zemlju spuste pa di!nu7 ako misli da #e

me razuvjeriti tim lijepim no!ama, vara se2 ,dmaknuli smo se od ABz !u*ve. Po!ledao sam za so%om, nema niko!a osim /usta4e. "ad sam se pri%li*io, Nil!un je ula moje korake i po!ledala me. "3dravo, Nil!un2" rekao sam. "3dravo" rekla je i okrenuvi se nastavila. " amo malo2" rekao sam. "/o*emo li malo poraz!ovarati(" 5oda kao da me nije ula. Potrao sam za njom. " tani2" rekao sam. "3ato ne raz!ovara sa mnom(" Nema od!ovora. "$li si neto skrivila pa se stidi(" Nita od od!ovora, hoda. "3ar ne mo*emo raz!ovarati kao dvoje &iviliziranih ljudi(" ,pet nema od!ovora."$li zar me ne poznaje, Nil!un(" "ad je krenula jo %r*e, shvatio sam da je uzalud i#i za njom i !alamiti pa sam potrao do nje. ad idemo kao dvoje prijatelja, rame uz rame, i ja !ovorim. "3ato %je*i(" ka*em joj. "'to sam ti uinio(" 'uti. "+esam li ti ikada ita na*ao uinio, ka*i, molim te(" ,pet ne od!ovara. "0e&i, zato ne otvara usta(" ,pet nita. "Pa do%ro" rekao sam. "3nam ja zato sa mnom ne raz!ovara7 ho#e li da ti ka*em zato(" Nita ne !ovori7 ljutim se. ", meni misli krive stvari, zar ne(" rekao sam. "/isli da sam ja takav. 6li !rijei, dra!a, !rijei, sad #e shvatiti zato !rijei" rekao sam, ali nita nisam uinio.+er - %ilo me je stid i odjednom sam po*elio vikati, valjda zato jer sam se uplaio !luposti2 $ %a sam tada, k vra!u, u!ledao ona dva u!laena !ospodina koji su nam dolazili ususret. Priekao sam da mi se ti sno%ovi koji ak i po ovoj vru#ini hodaju s kravatama i sakoima ne upetljaju u posao. 6 i zato da ne %i sve krivo shvatili7 malo sam usporio, kad po!ledah1 Nil!un samo to ne tri2 "ako je do njezine ku#e ostao jo samo jedan u!ao, i ja sam potrao. $ /usta4a tri za mnom. "ad sam skrenuo za u!ao, zaudio sam se1 otrala je i uhvatila pod ruku patuljka koji se njie s mre*i&ama u rukama. Pomislio sam da odem i o%oma im poka*em, ali no!e me nisu htjele ponijeti. tao sam i !ledam tako za njima, posve tup. )oao je /usta4a. ""ukavi&e" rekao je. "Pokazat #u ti ja." "3apravo #u ja njima pokazati2" rekao sam. " utra2 utra #u im

pokazati2" " utra #e to uiniti(" ABF 6li htio sam to sad uiniti2 .ako %ih sad htio uiniti neto loe1 kako %i %ilo da i /usta4u odvalim( )a !a udarim, sruio %i se i ostao ondje. )a uinim neto loe, neka svi shvate1 udaram !a po li&u da me ne vidi i da nitko ne misli da sam kukavi&a. +er ne svia mi se da %ilo tko o meni misli to *eli. +a sam posve dru!aiji, znate li vi to, po!ledajte moje ake2 +a sam sad posve dru!i, ja nisam ja7 toliko sam se rasrdio da mi se uinilo da vidim tu srd*%u koja je iz mene izila pa se ak i ja %ojim to!a dru!o!a. <ak ni /usta4a nita ne !ovori jer je shvatio. 3ato to #e se poslije i ti kajati, shvatio si, zar ne( - du#anu nije %ilo niko!a osim %akala. "ad smo zatra*ili 0epu%liku, mislio je da ho#emo jednu pa nam ju je pru*io, ali kad sam rekao ho#emo sve, shvatio je1 i on se, kao i /usta4a, mene prepao i dao sve. Nema kante za sme#e, ka*e. Novine sam, rastr!avi ih, raz%a&ao, %a&ao sam ih sve po tri-etiri. tr!nuo sam i potr!ao i slike !olih *ena koje je %akal povjeao po vitrini, pokvarene tjednike, !rijehe, odurnost, zlo... 3nai ja sam taj koji je tre%ao poistiti svu ovu prljavtinu2 <ak se i /usta4a zaudio. ")o%ro, u redu je, do%ro, dosta je %ilo2" !ovorio je. $zveo me od %akala. "Naveer #e do#i u kavanu2" rekao je. "6 sutra ujutro da si ovdje." Prvo nisam nita rekao. "asnije sam, dok je kretao, pitao za &i!aretu, dao mi je. AB@ AFed*ep je, nakon to je odnio moj pladanj od doruka, otiao lY.u ariju. "ad se iz arije vratio, kraj nje!a je %io jo netko. Po lakom i tihom koraku, shvatila sam da je to Nil!un. Popela se stepeni&ama i provirila k meni7 kosa joj je %ila mokra, plivala je, znai. ,tila je. $ zatim sve do podneva nitko vie nije navra#ao u moju so%u. :e*ala sam u krevetu i oslukivala svijet. Prvo sam sluala Nil!un i Daruka koji su dolje raz!ovarali, a poslije je odurna su%ot-nja !raja s pla*e toliko ojaala da ih vie nisam mo!la uti.

an mi nije htio na oi7 to je taj tvoj d*ehennem, !ovorila sam, elahattine, d*ehennem koji si zvao d*ennetom spustio se,eto, na zemlju7 sluaj1 svi su jednaki, svatko tko da toliko i toliko nova&a mo*e u#i i le#i kraj ostalih, sluaj2 )a ih ne %ih ula, ustala sam te sam privukla *aluzine i zatvorila prozore. )u!o sam ekala da odruam pa da se prepustim za%oravu popodnevno!a sna. 0ed*ep je okasnio. $ao je na d*enazu neko!a ri%ara. Ni na ruak nisam sila. 0ed*ep je uzeo pladanj i zatvorio moja vrata. <ekam popodnevni san. Najljepi je sanak popodnevni sanak, !ovorila %i moja majka. Nakon ruka sanjat #e najljepe snove i %iti jo ljepa. Pa da. /alo %ih se oznojila, opustila7 kao da %ih se pretvorila u lako!a vrapi#a pa prhnula i poletjela. "asnije %ismo otvarali prozor da ude isti zrak, a ustajali izie7 zelene !rane nae!a vrta na Niantau samo to ne %i ule u so%u dok %i iz nje izlazili moji snovi.+er ponekad %ih vjerovala da je moj san i nakon to %ih se pro%udila nastavio *ivjeti. /o*da %ude tako i kad se umre1 misli mi lunjaju po so%i, medu stvarima i vrsto zatvorenim *aluzinama, vrte se misli i povlae izmeu stola i kreveta i zidova i stropa i ako netko odkrine vrata uini mu se da u zraku vidi sjenku mojih misli. 3atvori vrata, neka se nevinost mojih misli ne okalja, nek8 mi se uspomene ne uprljaju i neka moje misli poput anela lunjaju ovuda sve do sudnje!a dana, neka %udu ovdje pod ovim stropovima, u ovoj tihoj ku#i, navode#i vas da se sami se%e stidite. 6li znam to #e tada uiniti1 ah, $%lisova unuadi, jednom se jedan od njih, i to onaj najmlai, izlanuo1 ova je ku#a jako stara, 9ako, hajdemo je sruiti pa #emo umjesto nje iz!raditi apartmane. +er znam ja1 ne mui vas to to ste do !rla potonuli u !rijeh, ne!o vam je teko !ledati da je netko uspio ostati %ez!rean. .u !lupost koju zove !rijehom i ti %i tre%ala nadrasti, poput mene, !ovorio %i elahattin, popij i ti kao i ja malo rakije, %arem da okusi kakva je, zar te nimalo ne zanima, uop#e nije tetna, tovie, korisna je, ovjek se od nje raz%istri. Proklet %io2 Pa hajde %arem jednom re&i ovo, Datma, samo jednom %it #e dovoljno, neka !rijeh ide na duu tvo!a mu*a1 6llaha nema, ka*i, Datma, hajde. Proklet %io2 Pa do%ro, onda posluaj ovo, !le, ovo je najva*nija natukni&a moje

en&iklopedije, sluaj, tek sam je napisao1 itam ti sa*etak natukni&e o znanju koja prema novom al4a%etu dolazi pod slovom 9AB, sluaj1 $zvor nae!a znanja je iskustvo... Nijedna in4orma&ija koja se ne oslanja na iskustvo i nije njime provjerena, nije utemeljena... ,va reeni&a koja je temelj svake znanstvene spoznaje, pitanje 6llahova postojanja ini posve izlinim... +er to je pitanje koje se ne mo*e dokazati iskustvom... ,ntoloki je dokaz o%ina %r%ljarija2... 9o! je samo misao kojom se za%avljaju meta4iziari... 6 ako je tako, u svijetu naih ja%uka, kruaka i Datmi, 6llahu na*alost nema mjesta2... 5a, ha, ha2 0azumije li, Datma, nema vie ni tvo!a 6llaha ni %ilo e!a njemu slina2 Nemam strpljenja ekati do kraja en&iklopedije, tiskaru $stepanu poslao sam pismo, ovo #u prirediti kao pose%no izdanje i odmah dati tiskati, ponovno sam pozvao kujund*iju 6vra-ma, !le, o tomu sve ovisi1 molim te da se u vezi s ovim va*nim pro%lemom ne prenema*e poput mlade djevojke, ne!o iz kutije izvadi neki vrijedan komad, kunem se da #e korist od ovo!a imati itava domovina, a ako je ovi !lupi nazadnja&i ne uspiju prodati, oti#i #u, %o!a mi mo!a, i sam je prodavati na irked*iju2 Vidjet #e1 nastat #e !ra%e*2 +er zna i ti koliko sam svojih !odina dao da %ih napisao ove spoznaje, da %ih ih preuzeo iz 4ran&uske literature pa ih prenio jezikom koji #e narod razumjeti, Datma, i sama zna2 6 ono to me zapravo zanima i nije ho#e li oni ovo proitati ili ne#e, ne!o u koje #e stanje do#i kad proitaju2 6li, hvala dra!om 6llahu, osim nje!a samo!a i mo*da patuljka, nitko dru!i nije proitao te odurne la*i i jedino sam ja s !nuanjem proitala opis d*ehennema koji je taj jadnik zaluen ejtanom nazivao "lijepi d*ennet %udu#nosti" i jedina sam ja vidjela koliko se zala!ao da to to je opisao odmah side na zemlju7 nitko dru!i to nije proitao. 9ilo je to sedam mjese&i nakon to je elahhatin otkrio smrt i tri mjese&a nakon to je umro7 moj je )o!an %io u "emahu7 sredinom zime, u ku#i osim mene i patuljka niko!a nije %ilo1 te je no#i padao snije! i ja sam zamiljala kako mu je mezar sad si!urno pokriven snije!om, kad sam se odjednom stresla i pomislila da %i %ilo do%ro z!rijati se. +o sam uvijek naime %je*ala od ono!a vinsko!a zadaha

iz nje!ovih usta pa sam se %ila povukla u so%i&u !dje su mi se no!e sledile dok sam sjedila sama u hladno#i7 hladno i sumorno svjetlo svjetiljke nije me zavaralo, snije! je udarao u prozore, nisam plakala. 5tjela sam se z!rijati, popela sam se !ore i pomislila kako %ih sad mo!la u#i u onu so%u u koju dok je elahattin %io *iv nikada nisam ulazila, so%u u kojoj nikada nisu prestajali nje!ovi kora&i. :a!ano od!urnuvi vrata, u!ledala sam ovo1 papiri su razasuti posvuda, podlo su polije!ali na sve strane, po stolovima, naslonjaima i stoli&ama, po pretin&ima i ladi&ama, le*e na knji!ama i u knji!ama, po podu, na prozorskim daskama, papiri, papiri, ispisani, is&rtani papiri, snopovi papira. ,tvorila sam vrata o!romne pe#i i stala ih trpati u nju. -%a&ila sam i i%i&u, pa jo papira, tekstova i novina, i kako je pe# lijepo !utala tvoje !rijehe, elahattine2 .voji !rijesi nestaju, a meni se dua !rije2 /oje djelo za koje sam dao itav *ivot1 dra!i moj !rijeh2 )a vidimo1 to li je ejtan napisao( )ok sam ih tr!ala i palila, malo sam i itala1 poinju kratkim napomenama1 0epu%lika1 o%lik vladavine kakav je nama potre%an... Postoje razliite vrste repu%lika. .. )e Paset o toj temi u svojoj knjizi... 1F@A... ,ve je !odine osnovana u 6nkari, tako ka*u novine... )o%ro je... amo da je ne skroje prema se%i. -sporedi )anvinovu teoriju s "ur8anom, a prvenstvo znanosti potkrijepi primjerima koje #e i maloumni razumjeti... Potres, u &ijelosti !eoloki do!aaj, pomi&anje je 3emljine kore... Cena je mukareva nadopuna... )ijele se u dvije skupine... Prve su prirodne *ene1 to su one koje u*ivaju sve %la!odati i darove koje im priroda pru*a7 prirodne *ene koje su oputene, zdrave, %ez%ri*ne, ne *ivane i ne srde se, a velika ve#ina njih potjee iz puka, iz ni*ih slojeva... Poput *ene koju 0ousseau nije o*enio... 0odila je 0ous-seauu estero dje&e7 %ila je slu*avka... Cene dru!e vrste razdra*ljive su, prohtjevne, otmjene, prisiljene na slijepa vjerovanja, hladne i %ez razumijevanja... "ao /arija 6ntoaneta... Cene ove dru!e vrste toliko su hladne i od%ojne da je veoma mno!o znanstvenika i 4ilozo4a toplinu lju%avi i razumijevanja %ilo prisiljeno potra*iti kod *ena iz ni*ih stale*a... 0ousseauova je %ila slu*avka, Goetheova pekari&a, a komunistiko!a uenjaka /anta opet ku#na slu*avka... $mao je s

njom i jedno dijete... =n!els !a je preuzeo. <e!a %i se tu tre%alo stidjeti( .o su *ivotne istine... $ma jo mno!o primjera... .ako su ti veliki ljudi z%o! svojih hladnih *ena, mue#i se u nezaslu*enoj patnji i %oli, zatrovali vlastite *ivote1 uzalud su se istroili ne uspjevi dovriti neki svoju knji!u, neki 4ilozo4iju,neki pak en&iklopediju... 6 dje&a koju zakon i drutvo smatraju kopiladi, to je tek jad svoje vrste... Promatraju#i krila rode, razmiljao sam ovako1 je li mo!u#e napraviti &epelin jednak rodi, %ez propelera na repu( 6vion je sada postao orue rata... ,so%a imenom :ind%er!h prolo!a je tjedna uspjela preletjeti 6tlantik... - dvadeset i dru!oj !odini... vi su sultani idioti... -nitaristiki lutak 0eat po !luposti prednjai pred svima... <injeni&u da !uteri u naem vrtu, iako nisu itali )anvina, svoje repove ostavljaju u skladu s )arvvinovom milju, ne tre%a smatrati udom, ne!o po%jedom ljudske misli2 )a sam uspio dokazati da je )anvin u%rzao industrijaliza&iju, odmah %ih napisao kako je neophodno da s islama prijeemo na kr#anstvo... <itala sam, itala, s !aenjem %a&ala u pe# i !rijala se. $ ne znam koliko sam proitala i %a&ila, kad su se odjednom otvorila vrata1 po!ledam - patuljak, ali tad je imao tek sedamnaest !odina1 to to radite, Gospodo, nije li !rehota( .i uti2 Nije li teta i !rijeh( 'uti, ors\ ka*em ti2 Nije li !rijeh( +o uvijek ne uti2 Gdje je moj tap( -utio je. $ma li jo papira, jesi li to sakrio, ka*i mi istinu, mali, je li ovo sve( 'uti2 3nai da si neto sakrio, ti nisi nje!ov sin, ti si kopile i nema prava ni na to, je li ti jasno, daj mi ih, sve #u te papire ja popaliti, %rzo ih donesi, !le jo mi uvijek ponavlja nije li teta2 Gdje mi je tap( "renem na nje!a. Podla&, sletio je stepeni&ama tupkaju#i. ,dozdo vie1 kod mene nema nie!a, Gospodo, kunem se, nita nisam skrio2 Pa do%ro2 Nita nisam rekla. - pono# sam mu odjednom uletjela u so%u, pro%udila !a i iz%a&ila van, pretra*ila sam svaki kutak nje!ove so%e koja ima tako udnu zaduhu, raz%a&ala nje!ov djeji krevet, ak i maleni madra&1 da, doista nema vie papira. 6li svejedno uvijek strepim. i!urno je ne!dje neto skrio, mora da mi je %arem kakav listi# promaknuo pa !a je )o!an, sin svo!a o&a,

naao i dao o%javiti, jer neprestano mi je dolazio zapitkuju#i1 majko, !dje je ono to je ota& napisao( Ne ujem te ja, sinko. .a !odinama je pisao, !dje su nje!ovi spisi, majko( Ne ujem, sine. )ra!a mama, pitam te za oevu nedovrenu en&iklopediju( Ne ujem. /o*da je imala kakvu vrijednost, ota& je itav *ivot za nju dao, jako me i zanima, majko, hajde daj mi nje!ove zapise2 Ne ujem te, dijete dra!o. /o*da %ismo je mo!li ne!dje i o%javiti, to je %ila i oeva *elja, jer, !le, pri%li*ava se o%ljetni&a A;. svi%nja, pria se da #e vojska opet izvesti udar. Ne ujem ja te%e, moj )o!ane. Nakon to!a opet #emo se vratiti kemalizmu, ako nita dru!o, mo!li %ismo %arem o%javiti neke zanimljive dijelove iz en&iklopedije1 !dje !od da su, izvu&i ih i daj mi ih, majko2 /oje ui tako sla%o uju... .a !dje su ti papiri, moj %o*e, tra*im, tra*im i nita, nema ih, ostali su samo oni udni alati u veeraju. Ne ujem. 'to si uinila, majko, s knji!ama i papirima, nisi ih valjda %a&ila( 'utim. Potr!ala si ih, popalila, po%a&ala, zar ne( Pa zaplae. "asnije se prihvati rakije. $ ja #u pisati, i ja, kao i ota&1 !le, sve se opet po!orava, tre%a uiniti neto to #e zaustaviti sve to zlo i !lupost, ne mo!u ni ti ljudi %iti toliko nepametni i zlonamjerni, i medu njima si!urno ima do%rih, majko, ministra poljoprivrede poznajem iz kole, %ili smo zalju%ljeni u istu djevoji&u, ali smo %ili jako do%ri prijatelji, %io je !enera&ija iza mene, ali smo u !imnastikoj !rupi %ili zajedno, %a&ao je ku!lu, %io je jako de%eo, ali je imao zlatno sr&e, sad mu piem opiran izvjetaj7 a i sadanji ABH zamjenik predsjednika !lavno!a ta%a, !eneral taj i taj, dok sam ja u 3ileu %io kajmakam, %io je ondje kapetan, jako je do%ar ovjek, iz!arao je ne %i li %ilo nekakve koristi za domovinu, i njemu #u poslati jedan primjerak ovo!a izvjetaja, majko, ti ne zna, ali toliko su nepravedni da... )o%ro, ali zato %i za to ti %io od!ovoran, sine( 6ko neto ne poduzmem, i ja #u %iti od!ovoran, eto zato, majko, pa da ne %ih %io od!ovoran, %arem #u sjesti i napisati ovo.. .+adniji si i od svo!a o&a, i od o&a si ve#a kukavi&a2... Nisam, majko, majko, nisam, da sam %io kukavi&a, i ja %ih se njima %io pridru*io, na meni je %io red da %udem valija, ali dovde mi je dolo, majko, zna li to rade onim jadnim selja&ima( .a mene to i ne zanima, sine2 .amo po

pustim %rdskim vrhun&ima... /oj me rahmetli ota& nauio da znati*elja niemu ne koristi2 Putaju da *ive i %ez lijenika i %ez uitelja... 6 ja te%e, na*alost, nisam uspjela nauiti to to sam od o&a nauila, moj )o!ane2 $ da %i jednom !odinje za sitne pare pokupovali ono to proizvedu... Na*alost, na te%e nisam uspjela prenijeti %a nita od svo!a2 $ kasnije ih ostave u onome stranom mraku i za%orave... Pa %i i dalje o%janjavao, a ja ne %ih sluala, ne!o %ih se povukla u svoju so%u i mislila1 kako udno1 kao da ih netko tjera da ne %udu kao ostali i da spokojno *ive izmeu posla i svo!a doma2 /islila %ih1 taj koji ih na to tjera sad !leda koliko se patim i podlo se smije2 3!adilo mi se, po!ledala sam na sat. .ri je, ali jo ne mo!u zaspati, ujem %uku s pla*e. "asnije sam pomislila na patuljka i zadrhtala. /o*da je mome )o!anu tada sa sela poslao pismo pa !a tako ra*alostio i o%manuo, mislila sam. 6 mo*da je )o!anu to rekao i nje!ov ota&. amo, inilo se da elahattin u to vrijeme vie nije %io sposo%an vidjeti %ilo to osim svo!a pisanja. - ljeto nakon to je diplomirao, )o!an se poesto stao za njih raspitivati1 zato su 0ed*ep i $smail otili, majko( ,nda je jedno!a dana nestao. "ad se tjedan dana kasnije vratio, kraj nje!a su %ili oni, o%oji&a na pra!u djetinjstva1 patuljak i epava&, izmueni i u dronj&ima2 3ato si ih uzeo sa sela i doveo ovamo, sine, to #e oni u naoj ku#i, rekla sam. 3na ti do%ro zato sam ih doveo, majko, od!ovorio je i o%oji&u ih smjestio u so%u u kojoj sad *ivi patuljak. 'epava& se kasnije doepao nova&a od %isera koje je moj )o!an prodao, pa se pokupio, ali ne A1B daleko1 svake !odine kad idemo na !ro%lje, pokazuju mi nje!ovu ku#u na uzvii&i. -vijek me zanimalo zato je patuljak ostao. 3ato to se stidio, ka*u, jer se %ojao izi#i meu ljude. pasio me ku#nih i kuhinjskih poslova, ali mi se uvijek !adio. Nakon to je moj )o!an otiao, ponekad %ih ula kako %i elahattin patuljka stisnuo u kakav kut1 kazuj mi, sine, !ovorio %i elahattin, kakav je %io *ivot na selu, jeste li mno!o propatili, jesu li i te%e tjerali da klanja namaz, re&i mi, vjeruje li u 6llaha, priaj mi, kako ti je majka umrla( "ako je %ila do%ra *ena, posjedovala je svu ljepotu nae!a naroda, samo to

sam ja na*alost morao dovriti en&iklopediju. Patuljak %i utio, a ja ne %ih izdr*ala pa %ih po%je!la u so%u i pokuavala za%oraviti, ne %i ilo, sje#ala %ih se sve!a !ue#i se od !aenja1 kako je %ila krasna *ena, lijepa kao na narod, kako do%ra *ena, kako do%ra *ena2 Ne, samo je %ila !reni&a, elahattine1 o%ina slu*avka. mu*em je z%o! krvne osvete po%je!la sa sela u Ge%ze, a kad je on otiao u vojsku i kad se ama& ri%ara kod koje!a ju je ostavio prevrnuo te se taj utopio, ja sam je toliko puta vidjela ondje kod ruevine pristanita1 jadna, krmeljiva, u%o!a, tko zna ime se uzdr*ava, i kako je tada prijanji kuhar iz Geredea %ezono napao elahattina rijeima vi ne vjerujete u 6llaha, ali pokazat #u vam ja i sve tako, elahattin !a je potjerao i u ku#u doveo tu odurnu krmeljivku1 to da radimo, Datma, nema dru!o!a7 nemam nita protiv, rekla sam ja, a kad je ona vrlo %rzo svladala sve poslove, kad je smotala prvu sarmu, elahattin je rekao kako vjeta *ena, Datma, i ja sam jo tada shvatila to nas eka i odmah mi se sve z!adilo i mislila sam1 kako udno, kao da me je majka na ovaj svijet donijela da %udem svjedokom tuim krivi&ama i !rijesima i !nuam se, mislila sam. Gadilo mi se, da1 za hladnih zimskih no#i, dok %i mu iz usta kuljao odurni rakijski smrad, elahattin %i mislio da spavam pa %i tiho siao stepeni&ama i dok %i !a u so%i u kojoj sad *ivi patuljak ekala *ena koja #e !a kasnije roditi, moj 9o*e, kakvo poni*enje, tiho %i otiao, a ja %ih !ledala i !nuala se7 kasnije je da %i %io mirniji i da %i se s njom mo!ao, kako je ono u en&iklopediji esto !ovorio,"slo%odno i nesputano" za%avljati, sa!radio onu koli%u kod dananje!a kokoinj&a, a ja sam samo !ledala i !nuala se1 dok %i usred no#i, pijan kao zemlja, izlazio iz svoje so%e i odlazio onamo, bjtt ja %ih sjedila ukoena, dr*e#i u rukama pletivo i i!le, i pitala se to sad ondje rade. i!urno tu *enu tjera da uini ono to ja nisam htjela, mislila %ih7 da %i je o%eastio, prvo joj daje da pije, pa je na!ovara da !ovori da 6llaha nema, 6llaha nema, !ovori da %i razdra!ala ejtana, nema, nema, ja se !rijeha ne %ojim, nema, 6llaha nema2 Pokaj se, Datma, ne misli2 Nekada %ih tiho otila u stra*nju so%u pa %ih, !ledaju#i !rena i mutna svjetla iz koli%e, mrmljala1 sad su ondje, eno ondje,

sada... /o*da sad lju%i svoju kopilad, o%janjava im !dje sve nema 6llaha, mo*da se i smiju ili mo*da... Ne misli, Datma, ne misli2 Vratila %ih se u so%u posramljena nje!ovim nedjelima, uzela %ih i!le i pletivo za )o!anov prsluk pa %ih ekala i ne %ih morala du!o ekati1 nakon sat vremena ula %ih kako elahattin izlazi iz koli%e, malo potom ula %ih kako tetura stepeni&ama jer se vie nije trudio da !a se ne uje, i dok %i se penjao, ja %ih malko odkrinuta vrata svoje so%e i kroz taj uzani razmak sa zanimanjem, strahom i !aenjem pratila ejtana sve dok ne %i uao u radnu so%u. +ednom je, vuku#i se stepeni&ama, na trenutak zastao1 po!ledao je i vidio da su moja vrata odkrinuta te se, spazivi moje oi, prepao, a ja sam htjela prikuiti vrata i povu#i se u so%u, ali %ilo je kasno jer je elahattin ve# poeo !alamiti1 to si !urnula nos kroz ta vrata pa me !leda, plaljiva zvjerko2 3ato svake no#i viri kroz ta vrata( "ao da ne zna kamo idem i to radim2... 5tjela sam zatvoriti vrata i po%je#i, ali nisam mo!la pustiti kvaku1 kao da #u, ako je pustim, i ja postati sudioni&om !rijeha2 "asnije se jo vie raz!alamio1 nie!a se ja ne stidim, Datma, nie!a2 Nije me %ri!a za one %ijedne strahove i vjerovanja kojima je tvoj mozak opleten kao pauinom1 ja sam nadrastao sve !luposti i krivnje i !rijehe ovo!a $stoka, razumije li me, Datma( -zalud me !leda1 stvarima nad kojima ti u*iva !nuati se i optu*ivati ih, ja se ponosim2 Proteturao je nekoliko stepeni&a pa se opet izderao prema vratima koja sam jo uvijek dr*ala jedva primjetno otvorenima1 hvalim se i onom *enom i dje&om koju mi je rodila2... .a je *ena vrijedna, asna, potena, otvorena i lijepa2 Ne *ivi poput te%e, vjeno u strahu od krivnje i !rijeha, jer nije, kao ti, nauila kako se dr*i vili&u i no*, i kako se izi!rava pristojnost2 <uj to #u ti sad re#i, do%ro me posluaj2 Glas mu vie nije %io prijekoA1A ran, ne!o sa%la*njiv7 meu nama su %ila vrata iju sam kvaku po navi&i dr*ala i sluala !a1 nema tu nie!a z%o! e!a %ismo se tre%ali stidjeti, !aditi ili optu*ivati, Datma, mi smo slo%odni2 )ru!i su ti koji nam oduzimaju slo%odu2 ,vdje osim nas nema niko!a dru!o!, Datma, zna i sama da *ivimo kao da smo na pustom otoku. Poput 0o%insona, prokletstvo zvano drutvo ostavili smo u $stan%ulu i

onamo #emo se vratiti samo ono!a dana kad svojom en&iklopedijom %udem protresao &ijeli $stok2 luaj sad1 dok postoji mo!u#nost da ovdje *ivimo u*ivaju#i u slo%odi, daleko od krivnje i !rijeha i stida, zato sve unitava tim !lupim vjerovanjima i otrovom morala, kao da si o njima ovisna( 6ko ne *eli %iti slo%odna ne!o nesretna, to je tvoja stvar, ali zar je ispravno da i dru!e unesre#uje tim svojim iz%orom, zar je pravedno da i dru!i pate z%o! tvojih !lupih vjerovanja i moraliziranja( Gle, uj to #u re#i1 sad dolazim iz one koli%e, nema potre%e da se to skriva, zna da dolazim od slu*avke i od svoje dje&e, 0ed*epa i $smaila7 u Ge%zeu sam im %io kupio pe#, ali nikakve koristi, oni se ondje tresu od hladno#e, i ja vie ne mo!u na to pristajati, da se oni ondje tresu z%o! tvojih %esmislenih vjerovanja, slua li me( hvatila sam i uplaila se1 posluala sam i ono to je iz!ovorio kroz pla, zapoma*u#i, udaraju#i akama po vratima, ali sam i dalje utjela. /alo potom ula sam kako se odvukao u svoju so%u stenju#i, a neto kasnije sam se i zaudila jer sam ula kako pijan hre mirno i spokojno, zaudila sam se i do jutra razmiljala. Padao je snije!, !ledala sam kroz prozor. ,no o emu sam razmiljala i to sam shvatila o%javio mi je za dorukom. )orukovali smo i ona nas je *ena poslu*ivala i kasnije se, %a kao to sad patuljak ini, spustila u kuhinju i povukla se kao da joj je dosta slu*enja, kad elahattin otpoe1 ti !ovori da su kopilad, ali i oni su ljudi, apnu. Govorio je nevjerojatno plahim i pristojnim !lasom, kao da mi odaje tajnu ili za neto moli. +adna dje&a, smrzavaju se u onoj koli%i, jedan ima tek dvije, a dru!i tri !odine1 odluio sam ih zajedno s njihovom majkom smjestiti u ovu ku#u, Datma2 - malu so%u vie ne stanu. mjestit #u ih u ovu pokrajnju so%u. Ne za%oravi da su oni zapravo moja dje&a. Nemoj se tome suprotstavljati svojim nesuvislim uvjerenjima2 +a sam utjela i mislila. "ad se spustio na ruak, ponovio je to !lasno i dodao1 ne mo!u vie podnijeti da le*e na onim le*ajima na podu i zamataju se onim krpama za koje misle da su pokrivai. "ad sutra odem u Ge%ze u mjesenu na%avku... 3nai sutra ide u Ge%ze, pomislila sam ja2 6 popodne sam ovako razmiljala1 mo*da #e za veerom re#i da #emo odsada i sjediti za

istim stolom. 3ar ionako ne ponavlja da smo svi jednaki( 6li to nije rekao. Popio je svoju rakiju, rekao da #e sutra u Ge%ze i %ez ustruavanja ustao i iziao. ,dmah sam se popela !ore i otravi u stra*nju so%u !ledala za njim1 po snije!u koji je na mjeseini svjetlu&ao, posr#u#i je napredovao prema !renome svjetlu koli%e1 idi, vra*e, idi, sutra #e vidjeti svoje2 ve dok se nije vratio, promatrala sam snije!om pokriveno dvorite o%asjano mjeseinom, a jedno mi je oko neprestano %ilo na %lijedoj, prljavoj lampi. Vra#aju#i se, ovo!a je puta uao u moju so%u i rekao mi u li&e1 dvije je !odine otkako mi je, da %ih se od te%e razveo, potre%an sud, i uz to dvije !odine otkada, da i ho#u, ne mo!u uzeti jo jednu *enu1 nemoj si uzalud umiljati da se radi o neemu dru!om2 /edu nama nije ostalo nita dru!o osim ono!a !lupo! sporazuma koji zovu *enid%om, Datma2 Povrh to!a, prema uvjetima koji su vrijedili kad smo taj sporazum sklopili, ja te s dvije rijei mo!u otpustiti ili pokraj te%e mo!u uzeti neku dru!u, samo to za time nisam osjetio potre%u dok je %ilo vrijeme. 0azumije li( +o je !ovorio i ja sam sluala. "asnije se s rijeima da #e sutra u Ge%ze odvukao u svoju so%u i tamo se skljokao.+a sam razmiljala promatraju#i snije!om pokriveno dvorite, &ijelu sam no# razmiljala. 6li dosta je %ilo, Datma, ne razmiljaj vie2 Pod jor!anom sam se uznojila. Pria li im patuljak, pomislila sam. )je&o, ka*e im, vaa nas je 9aka onim tapom... -plaila sam se, nisam htjela misliti, htjela sam spavati, ali ne mo!u spavati dok do mene dopire su%otnja !raja s pla*e2 Povukla sam jor!an do ela, svejedno ujem i sad mi je jasno, mislila sam, sad mi je jasno kako su lijepe one puste zimske no#i1 dok je no#na tiina moja, a sve le*i skamenjeno i mirno, uho spustim u meku tamu jastuka pa zamiljam pustu tiinu svijeta dok mi se svijet polako javlja odnekud ispod mo!a jastuka, polako, polako, kao da taj !las dolazi iz tla i izvan vremena7 elahattin je sljede#e!a z1a dana otiao u Ge%ze. "oliko je udnji dan %io daleko tada2 - ku#i sam %ila sama. "oliko su daleko %ili mrtva&i koji u !ro%ovima ne trunu2 "ao to sam namjeravala, uzela sam svoj tap, sila

stepeni&ama i izila na dvorite. "ako su daleko %ili kljuaju#i d*ehenemski kazani i patnje muenja2 ,stavljaju#i tra! u snije!u to se topio, %rzo sam se uputila u !nijezdo !rijeha koje je onaj ejtan nazivao koli%om. "ako su daleko %ili imii, e!rtue i leevi2 ti!la sam do koli%e, poku&ala na vrata, malo priekala1 %ijedna, prosta *ena, nepametna slukinja, odmah je otvorila. Jrknuti takori,sove, d*ini2 ,d!urnuvi je, ula sam unutra1 znai ovo je tvoja kopilad7 pokuala mi je zadr*ati ruku2 -smrdjele vode, *ohari, smrtni strahovi2 Nemojte, Gospoo, nemojte, ta to su dje&a kriva2 .amnoputo ro%lje, &rn&i, zahrale reetke2 Nemojte udarati dje&u, mene udarajte, oni nisu krivi2 /oj 9o*e, %je*ite dje&o, %je*ite2 Nisu mo!la po%je#i2 .rule*, &rkotine, kopilad2 Nisu mo!la po%je#i, udarala sam po njima i tada - zar ti to na mene podi*e ruku, zar tako(2, udarila sam i po njihovoj maj&i, a kad je i ona pokuala mene udariti, navalila sam jo jae i na kraju jasno da je pala ta *ena za koju si !ovorio da je tvoja vrijedna, sna*na i stamena *ena, elahattine, ona se sruila, ne ja2 .ad sam promotrila to !nijezdo !rijeha koje ve# pet !odina stoji na ru%u dvorita i koje si zvao koli%om, !ledala sam sluaju#i !lasove rasplakane kopiladi. )rvene *li&e, limeni no*evi, polomljeni i od%ijeni tanjuri iz kompleta moje majke, i, !le, Datma, ovdje su ak i oni itavi za koje si mislila da su se za!u%ili, sandu&i koriteni kao stolovi, krpe, rastr!ana platna, &ijevi za pe#i, le*aji na zemlji, z!u*vane novine na!urane pod vrata i prozore, dra!i 9o*e, kakav u*as2, prljavi, ru*ni dronj&i, hrpe papira, sa!orjele i%i&e, zahrao, slomljen vatralj, &jepani&e u limenim kantama, prevrnute stare stoli&e, zasuni, prazne %o&e od rakije i vina, po podu krhotine stakla i - moj 9o*e2 - krv i kopilad koja jo uvijek plae, meni se z!adilo, a kad je elahattin te veeri doao ku#i, malo je plakao te ih deset dana nakon to!a odveo u ono daleko selo. )o%ro, Datma, !ovorio je, neka %ude to ti ka*e, ali to to si uinila, nije ljudski, manjemu si slomila no!u, a s ve#im ne znam tono to je, sav je modar, %it #e da je pre*ivio ok, na sve ovo pristajem z%o! en&iklopedije i aljem ih u to daleko selo, naao sam Ats i neko!a %ijedno! star&a koji je pristao dje&u usvojiti jer sam mu dao

poprilian nova&, opet #u vrlo skoro morati pozvati Cidova, ah, to da radimo, za iskupljenje naih !rijeha, do%ro, do%ro, ne poinji opet, ti si %ez!rena, samo z%o! mojih !rijeha, ali nakon ovo!a nemoj da %i pitala zato toliko pijem, pustit #e me na miru, ti #e raditi u praznoj kuhinji, ja sad idem !ore raditi, a ti mi se !u%i ispred oiju prije ne!o to po%jesnim, zatvori se u svoju so%u, le!ni u svoj hladni krevet pa &ijelu no# prele*i sama kao #uk, za!ledana u strop i %udna do jutra. +o uvijek le*im i ne mo!u zaspati. <ekam no#1 da dode no# kad #ete svi polije!ati i spavati pa ne#ete imati sna!e za !rijehe2 .ad #u, kad ostanem sama, doti&ati, mirisati, kuati, sluati i misliti1 vodu, vr, kljueve, %reskvu, kolonjsku vodi&u, tanjur, stol, sat... )a je sad no#, sve %i te stvari stajale ovdje za mene, kao i ja sama, u praznini, stajale %i oko mene slo%odne i s razumijevanjem, tiktakale %i i pu&ketale u no#noj tiini, kao da se, zijevaju#i zajedno sa mnom, iste od krivnje, !rijeha i prljavtine. .ad %i i vrijeme %ilo vrijeme i one %i mi %ile %li*e, a i ja %ih sama se%i tada %ila %li*a. A1? A@. Gledao sam, !ledao u udne i zanimljive stvari pa se tr!nuo i pro%udio te se, shvativi da je to to sam !ledao %io san, ra*alostio. - snu mi se prikazao stara& u pelerini koji se oko mene uzvrtio dozivaju#i me1 "Daruk, Daruk" Vjerojatno mi je tre%ao re#i tajnu povijesti, ali me prije ne!o to mi to ka*e malo muio. +a koji iz neko!a razlo!a vjerujem da sve mora imati svoju &ijenu, na to sam muenje pristao ne %ih li to doznao7 %ilo me je stid, mislio sam1 hajde da jo malo stisnem zu%e pa da to doznam, ali je poni*enje postalo toliko da sam se pro%udio okupan u znoju. ad ujem !raju s pla*e i %uku automo%ila i motora koja dopire s dru!e strane dvorinih vrata. Ni du!i popodnevni san niemu nije koristio1 sino# sam &ijelu no# pio pa sam jo uvijek mamuran. +o nije %ilo vrijeme da nastavim s pi#em, ali sam ustao. $ziao sam iz so%e. "u#a je tiha. iao sam stepeni&ama, uao u kuhinju1 uhvativi po navi&i ruku 4ri*idera, osje#ao sam isto iekivanje1 neto novo, nekakvo oduevljenje, neoekivanu pustolovinu. )a mi se %arem u *ivotu takvo to posre#i pa da

za%oravim onaj arhiv, prie i povijest. ,tvorio sam 4ri*ider7 sve %lista, kao da sam po!ledao u kujund*ijski izlo!1 posudi&e, %o&e, %oje, raji&e, jaja, trenje - hajde, zavarajte me2 6li oni kao da mi ovo !ovore1 ne, ti se vie ni nama ne mo*e zavarati, ti se zavarava u*ivaju#i u odustajanju od svijeta i u pretvaranju da !a se odrie2 6 kasnije taj u*itak i patnju nadopuni pi#em i pusti se. 9o&a s rakijom je poluprazna7 da odem A1; do %akala i kupim novu( 3atvorio sam 4ri*ider i odjednom ovako pomislio1 kako %i %ilo da i ja uinim kao oni, kao moj djed i ota&, da sve ostavim pa se ovamo zatvorim, da svaki dan odem do Ge%zea i sjednem za stol pa se dam u pisanje teksta od milijardi rijei, %ez kraja i kon&a, o onome to se zove povijest( )a to uinim ne zato da %ih svijet popravio, ne!o zato da opiem to je( )i!ao se hladan vjetar. Po!ledao sam1 i o%la&i su se pri%li*ili. ti*e !adan ju*njak. Gledaju#i kroz zatvorene *aluzine, mislio sam kako 0ed*ep sad u svojoj so%i spava. Nil!un je sjela tamo kod kokoinj&a7 izula je sandale i ta%ane spustila na zemlju. /alo sam %esposlen lunjao po dvoritu. Poput djeteta koje ne zna to %i sa so%om, poi!rao sam se pumpom na zden&u7 razmiljao sam o svojoj mladosti i djetinjstvu. "ad sam neto kasnije ponovno poeo misliti na svoju *enu, rekao sam1 hajde da %arem neto pojedem, pa sam uao. 6li umjesto da odem u kuhinju, popeo sam se stepeni&ama i vratio u svoju so%u7 jesu li moje misli vrijedne to!a da ih se slijedi i za njih *ivi, promrmljao sam tupo za!ledan kroz prozor. /o!u li smisliti ita za to %i se isplatilo *ivjeti( )a ne %ih vie razmiljao, %a&io sam se na krevet, nasum&e otvorio =vliju <ele%iju i poeo itati. ,pisivao je svoje putovanje po zapadnoj 6nadoliji1 6khisar, kasa%u na /ramornome moru, pa neko malo selo i topli&e u kasa%i1 od vode iz topli&a ovjek za%lista kao da se uljem mazao, ka*e, a koristi i !u%av&ima ako je piju etrdeset dana. Pa sam proitao kako je jedan %azen dao popraviti i oistiti da %i zatim s u*itkom uao u nje!a. +o sam jednom proitao o veselju koje mu je priutio %azen i =vliji pozavidio na u*itku koji ne zna za krivnju i !rijeh te se po*elio i sam na#i na nje!ovu mjestu. "asnije spominje i datum

popravka jedno!a stupa nad %azenom. Nakon sve!a to!a, na konju je preao rijeku Gediz i otiao. ve je to napisao tako divno uravnote*eno, ne ustruavaju#i se ni pred ime, si!urno i spokojno7 poput %u%njara koji nesputano i razdra!ano udara u svoj %u%anj. 3atvorivi knji!u, pitao sam se kako mu je to polo za rukom, kako je uspio tako sretno povezati svoj *ivot i pisanje, kako je mo!ao na se%e !ledati tako izvana, kao da promatra neko!a dru!o!. )a sam ja takvo to pokuao napisati, da sam re&imo to pokuao o%jasniti u pismu nekomu prijatelju, niti %ih mo!ao %iti toliko jednostavan, A1I niti toliko radostan1 i se%e %ih u to umijeao, moj z%rkani i vinovni um za%aurio %i !olotinju injeni&a. ve %i se pomijealo1 ono to %ih uinio ispreplelo %i se s mojim namjerama, a injeni&e s mojim stavovima te %ih, ne uspjevi s predmetima ostvariti onu izravnu i stvarnu vezu kakvu je =vlija ostvarivao, muio samo!a se%e ri%aju#i nosom samo po povrinama. ,tvorivi knji!u, jo sam jednom itao o !radovima .ur!utluu, Ni4u i -lud*akliju, i o tamonjem posve dru!aijem svijetu1 "0azapevi na ador uz jednu izvorsku vodu, od planinskih pastira kupismo u!ojeno janje te !a, ispekavi !a, pojedosmo u radosti i spokoju." .o je, eto, to1 i razonoda i u*itak %ili su jednostavni koliko i vanjski svijet. 6 svijet je %io mjesto koje tre%a prikazivati i u kojemu tre%a *ivjeti sa svime stvorenim, spokojno, mo*da katkad s oduevljenjem ili vedrom tu!om7 nije to mjesto !dje %i se u %ijesu i srd*%i kritiziralo, neto mijenjalo ili *ivjelo u pohlepi. "asnije mi je palo na pamet da se =vlija mo*da pretvarao kako %i zavarao itatelja. /o*da je i on %io isti kao ja, ali je znao do%ro pisati, odnosno do%ro la!ati. /o*da je i on sta%la i pti&e, ku#e i zidove vidio istima kakvim ih ja vidim, ali mi je vjetim perom zamazao oi. 6li ne, nisam se u to uspio uvjeriti1 nakon to sam jo jednom proitao, zakljuio sam da se ne radi o vjetini, ne!o o svijesti. =vlijina svijest o svijetu, sta%lima, ljudima i ku#ama %ila je posve dru!aija od moje. Pa me zainteresiralo kako je to mo!u#e i kako to da je nje!ova svijest %ila takva. "ad se do%rano napijem pa se ra*alostim i pomislim na *enu, ponekad mi se do!odi da zaspim te, sanjaju#i mune i neizdr*ive snove, %eznadan neko!a dozivam.

ad sam mislio s istim %eznaem1 ne %ih li i ja mo!ao %iti poput nje!a, ne %ih li mo!ao neto uiniti da moje misli i moj mozak nalikuju nje!ovima, ne %ih li se i ja poput nje!a mo!ao upustiti u opirno opisivanje svijeta u svoj nje!ovoj jednostavnosti( 3atvorio sam knji!u i %a&io je na stranu. 5ra%rio sam se !ovore#i si1 i ti to mo*e7 ako nita dru!o, mo*e %arem pokuati svoj *ivot s oduevljenjem posvetiti tome poslu. ,vako1 s opisom #u poeti od prve toke na kojoj se preple#u svijet i prolost. "ao to je on zapisao koliko je tko u /anisi imao posjeda i od koliko aki, koliko je imao zijameta, timara i vojnika, i ja #u nizati injeni&e. ; to .e me injeni&e ionako ekaju u arhivu. 6rhivske #u dokumente prenijeti na papir s istim onim spokojem s kojim je =vlija !ovorio o starim !raevinama, narodnim o%iajima i navikama. )ok o njima %udem pisao, ni ja, kao ni on, ne#u dodavati svoje sudove. $ jednako kako je on znao za%ilje*iti da je neka d*amija pokrivena &rijepom ili limom, i ja #u dodati ovakav ili onakav detalj o nekoj injeni&i. .ako ni moja povijest kao ni =vlijin Putopis ne#e %iti nita doli %eskrajan opis injeni&a. 9udu#i da sam to!a svjestan, i ja #u, kao i on, ponekad zastati te, sjetivi se da na svijetu postoje i dru!e stvari, na jedan papir napisati pria i injeni&e itatelju podastrijeti liene one u!odne, za%avne 4iktivne strane koja ovjeka nuka na strast i uz%uenja. 6ko netko jedno!a dana proita ono to napiem - a to!a #e %iti mno!o vie od =vlijinih ?BBB strani&a - u njima #e ma!lovitu !romadu povijesti koja postoji u mojoj !lavi vidjeti onakvom kakva jest. Na papiru #e sve stajati prirodno, kao u =vlijinim rukopisima, kao kakvo drvo, pti&a ili kamen, a itatelj #e %ez imalo naprezanja naslutiti da iza svake rijei le*i injeni&a. .ako #u se rijeiti i onih &rvi povijesti za koje mislim da mi se motaju meu mo*danim viju!ama. ,no!a dana kad do*ivim to iz%avljenje, mo*da #u oti#i pa zaplivati u moru. -*itak koji #u u moru osjetiti %it #e jednakovrijedan u*itku koji je =vlija osjetio u %azenu, !ovorio sam sam se%i, kad se odjednom prenuh1 neki je auto %ezo%zirno zatru%io. .aj odurni i prodorni "suvremeni" zvuk koji prekida snove i %rie uspomene

posve me je iz%a&io iz takta. koio sam iz kreveta, sjurio stepeni&ama i iziao na dvorite. Vjetar je ojaao, o%la&i su se pri%li*ili1 sti*e kia. 3apalio sam &i!aretu, proao dvorite, iziao na uli&u, hodam. =vo, sad mi poka*ite to *elite pokazati, vi zidovi, prozori, auti, %alkoni, *ivoti na %alkonima, plastine lopte, klompe, plastini simiti, japanke, %o&e, kreme, kutije, koulje, runi&i, tor%e, no!e, suknje, *ene, mukar&i, dje&o, kuk&i1 poka*ite mi svoja neraspolo*ena i izmorena li&a, preplanula ramena, majinske !rudi, nepovjerljive tanke ruke, nespretne po!lede, poka*ite mi sve %oje i povrine jer ja samo!a se%e pokuavam za%oraviti trljaju#i nosom o njih, *elim poletjeti, *elim se%e za%oraviti !ledaju#i neonska svjetla, reklame od pleksi!lasa, politike slo!ane, televizore, slike !olih *ena zaku&ane na zidove, du#ani#e, novinske slike i otr&ane o!lase7 hajde, poka*ite mi, poka*ite... )osta je %ilo2 ti!ao sam do pristanita2 -zaludan zanos1 samo!a se%e zaluujem2 3nam da sve to potajno volim, da iskreno *udim za svime to smatram %ezdunim i %ezlinim i da sam i ja dio sve!a za to %ih volio vjerovati da mi je odurno. Ponekad se uvjerim kako %ih volio *ivjeti dvjesto !odina ranije ili kasnije, ali to je la*1 svjestan sam da volim ak i ovaj odurni zanos povrnosti. ,%o*avam reklame za soda-vodu i sapun, ve-maine i mar!arine. tolje#e u kojemu *ivim stavilo mi je naoale koje sve iskrivljuju,osje#am da ne vidim stvarnost, ali k vra!u, svejedno volim ono to vidim. +edan se jedrenjak pola!ano pri%li*ava pristanitu njiu#i se na valovima koji jo nisu ojaali. Njiu#i se, kao da ne zna da je ono to !a njie uz%urkana svijest1 %la!o njemu2 $dem prema kavani. Gu*va. Vjetar podi*e ru%ove stolnjaka na stolovima koji su vani, ali !uma kojom su stolnja&i ste!nuti spaava stvar tako da majke, oevi i dje&a u miru mo!u piti svoje ajeve i sokove. mukom sputaju jedra koja u*ivaju u vjetru. 9ijelo se platno, dok !a sputaju, trza poput uhva#ena !olu%a koji %eznadno lepe#e krilima, ali uzalud1 na kraju su, eto, jedro spustili. "ako %i %ilo da za%oravim i!ru o tome to je povijest( )a uzmem svoju %ilje*ni&u i itam je pa se pokorno zavaram arhivskim uspomenama( Nema prazno!a stola. ,tiao

sam i kroz izlo! po!ledao u kavanu. $ma kartaa, ima praznih stolova. 0ed*ep dolazi ovamo2 Gledaju, u rukama im karte, spustili su ih, kao da su se umorili pa se odmaraju. +edan je karte pokupio, mijea ih. )ok sam odsutno !ledao kako ih mijea, odjednom mi je neto palo na pamet, *ivnuo sam1 da, da, jedan snop karata sve mo*e rijeiti2 Vra#am se ku#i i razmiljam. ,vako1 ve one zloine i lopovluke, ratove i seljake, pae i spletke i sve injeni&e koje spavaju u tiini arhiva popiat #u jednu po jednu na papire veliine karata. Potom #u taj strani snop, koji #e se sastojati od stotina, ne, od milijuna papira, promijeati kao da mijeam karte, samo to #e to, naravno, %iti mno!o te*e, promijeat #u !a pose%nim strojevima, strojevima za lutriju koji se koriste s %ilje*nikim spokojem, i predati !a u ruke itatelju2 =vo, re#i #u zatim, nijedan od ovih nema veze s ostalima, nema tu prije i poslije, ispred ili iza, uzroka i posljedi&e1 izvolite, mladi itatelju, evo vam povijesti i *ivota, itajte ih kako !od *elite2 ve samo postoji, sve to postoji, ovdje je, ali nema prie koja %i ih sve povezala. 6ko *elite, vi im smislite priu. .ad #e mladi itatelj tu*an pitati1 zar nema prie, zar %a nikakve prie nema( )at #u mu za pravo, naravno, re#i #u, razumijem vas, mladi ste, potre%na vam je pria kako %iste mo!li u miru *ivjeti vjeruju#i kako #ete svijet mo#i uhvatiti za jedan kraj pa !a odvu#i kamo *elite7 z%o! vjere u moral potre%na vam je pria koja sve o%janjava, inae u vaoj do%i ovjek poludi7 u pravu ste, re#i #u te #u u snop od milijun papira kao da ume#em d*okera umetnuti papire na kojima #e pisati pria i na kojima #e pria %iti napisana. )o%ro, a to je smisao sve!a, pitat #e svejedno mladi itatelj. "akav zakljuak pru*a sve ovo( 'to tre%a initi( - to vjerovati( 'to je ispravno, to krivo( 3a to se tre%a %oriti u *ivotu( 'to je *ivot( ,dakle tre%a poeti( 'to je %it sve!a( "akav zakljuak iz to!a proizlazi( 'to da radim( 'to da radim( 'to da radim( /a k vra!u sve, ne mo!u vie. Vra#am se. )ok sam prolazio pokraj pla*e, sun&e se odjednom skrilo za o%lake i masa ljudi koja je pokrivala pijesak ostala je %ez svo!a &ilja. Poeo sam zamiljati da oni ne le*e na pijesku, ne!o na ledenjaku i da se

ne sunaju, ne!o pokuavaju za!rijati ledenjak, poput kokoi koje sjede na jajima. 6li znam ja zato sam tako mislio1 zato da prekinem lana& uzrone povezanosti i rijeim se moralno! impulsa primoranosti. 6ko to na emu le*e nije pijesak ne!o ledenjak, ja sam nevin, slo%odan, sve mo!u uiniti i sve je mo!u#e. 5odao sam. $zilo je sun&e, uao sam kod %akala i zatra*io tri piva. )ok mi je e!rt %o&e stavljao u vre#i&u, jedno!a sam nisko!, ru*no! star&a irokih usta iz neko! razlo!a pokuao usporediti s =dGardom G. 0o%insonom. 3a divno udo, ak mu je i nalikovao. -pravo nevjeroAAz jatno1 imao je iljast nos poput nje!a, sitne zu%e i na o%razu made*. 6li !lava mu je %ila kao tikva i %io je %rkat. =to, to je ta %eznadna so&iolo!ija nerazvijene zemlje1 po emu se sve konkretna 4orma koja nam je dostupna razlikuje od ori!inalne 4orme ija je kopija( Po #elavoj !lavi, %rkovima, demokra&iji i industriji. Naemo se oi u oi s la*nim =dGardom G. 0o%insonom. ,djednom nam se, re&imo, pone povjeravati1 znate li vi, moj e4endija, kakva je muka itav *ivot provesti kao %lijeda kopija neko!a dru!o!( /oja *ena i dje&a povazdan !ledaju u pravo!a G. 0o%insona pa mi %roje sve moje strane koje njemu ne slie, kao da sam ja za to kriv2 "ako mo!u %iti kriv to sliim njemu, re&ite mi, tako vam 6llaha, ne mo*e li ovjek ostati kakav jest( $ da taj ovjek nije %io poznati !luma&, to %i onda %ilo, kakvu %i mi tad manu nali( Nali %i neko!a dru!o! pa %i te optu*ivali to njemu ne slii, pomislio sam. .ako je, u pravu ste, e4endija, da niste i vi mo*da kakav so&iolo! ili pro4esor( Nisam, do&ent sam. tari je 0o%inson uzeo svoj sir i tekim korakom iziao. 6 ja sam uzeo %o&e, vra#am se ku#i i mislim kako je sad dosta. Vjetar koji se do%rano razmahao kupa#e kostime o%jeene na %alkonima %ez razlo!a mota oko uzi&a za ru%lje. +edan prozor uzaludno udara. ,tiao sam ku#i, %o&e stavio u 4ri*ider7 dok sam !a zatvarao, ejtan mi nije dao mira pa sam jednu au rakije sasuo u prazan *eluda& kao da pijem lijek i otiao k Nil!un. $ ona je ekala mene da idemo u etnju, ka*e. Vjetar se i!ra njezinom kosom i strani&ama knji!e. 0ekao sam da se u mahali nema to vidjeti. ,dluili smo i#i autom.

Popeo sam se po kljueve, uzeo sam i moju %ilje*ni&u, iz kuhinje skupio %o&u vode, rakiju i piva, ni otvara nisam za%oravio. Vidjevi to sam uzeo, Nil!un me je po!ledala kao da #e me prekoriti7 otrala je i vratila se nose#i tranzistor. 6uto je stenjao i zakaljavao se. Polako smo proli kroz !omilu koja je izlazila s pla*e7 dok smo izlazili iz mahale, tamo daleko udario je !rom, nije !a se ulo. 3vuk je sti!ao mno!o kasnije. ""amo #emo(" pitao sam ja kasnije. "- karavansaraj onih tvojih oku*enih" od!ovorila je, "u ku*nu dr*avu." "Nisam si!uran postoji li takvo mjesto" rekao sam. "Pa do%ro" od!ovorila je, "oti#i #e i provjeriti pa #e %iti si!uran." "9iti si!uran" mislio sam, kad je dodala1 "Nije valjda da se %oji %iti si!uran(" ""u*ne no#i i rajski A.A.R dani" promrmljao sam. "3ar ti to ita roman(" zaudila se. "3na to" poeo sam oduevljeno,"ta misao o ku!i sve mi je zanimljivija. No#as sam se sjetio da sam jednom proitao da u pozadini onih do!aaja kad je Jortez s onako malom vojskom porazio 6steke pa zauzeo /eRi&o-JitP stoji ku!a. "ad je u !radu iz%ila ku!a, 6ste&i su zakljuili da je Jorteza poslao %o!.""9a zanimljivo"rekla je,"i ti #e sad ovdje otkriti ku!u pa je povezati s dru!im do!aajima i time se %aviti.""6 ako takvo to ne postoji(""= - onda se ne#e time %aviti." "6 to #u ako to ne#u(" "0adit #e ono to i inae radi. 9avit #e se povije#u." "9ojim se da to vie ne mo!u." "3ato ne *eli vjerovati da #e %iti do%ar povjesniar(" "3ato to ovjek u .urskoj ne mo*e napraviti nita do%ro." "/a hajde." ")a, shvati to, takva je eto ova zemlja. )aj mi rakiju." "Ne mo*e. Po!ledaj kako su lijepa ova mjesta. "rave. "rave tete )*ennet." ""rave2" viknuh odjednom. ""rave2 Glupa stvorenja2 Vra! ih odnio2" Glasno sam se nasmijao, ali vjerojatno usiljeno. ".ra*i razlo! da se naloe, zar ne(" pitala je Nil!un. ".ra*im. )aj mi rakiju, hajde2""3ato se %ez razlo!a ho#e napiti(" pitala je. "Nije li teta(" "3ato %i %ila teta( Po emu se razlikujem od svih ostalih koji lou(""Naitani ste, !ospodine2" podsmjehnula se. "3apravo %i to htjela re#i oz%iljnim !lasom, ali nema hra%rosti, nije li tako("".ako je" od!ovorila je, ovaj put odluno.".ako je. 3ato %i se %ez razlo!a napijao(" "Pa nije %ez razlo!a" od!ovorio sam. ""ad se napijem, %it #u sretan. 9it #u onaj

pravi ja." "$ sad si onaj pravi" rekla je sumnjiavo. "<ovjek koji upravlja so%om i neprekidno se propituje u .urskoj ne mo*e izdr*ati, poludi, u to nema sumnje2 )a ne %i poludio, ovjek u .urskoj mora piti. Ne#e li mi dati rakiju(" "=vo ti je2""5a, tako2 $ ukljui svoj tranzistor2""Voli izi!ravati starije! %rata." "Ne izi!ravam" rekao sam, "takav sam2 +a sam .urin2" ""amo #e(" "Prema !ore" rekoh s iznenadnim oduevljenjem, "na mjesto s koje!a #emo sve to naj%olje vidjeti. ve skupa..." "'to to sve(""6ko sve vidim odjednom, mo*da.. .""/o*da(" pitala je Nil!un, ali ja sam uutio. 'utio sam, utjeli smo, uz%rdi&om smo proli pokraj $smailove ku#e. krenuo sam na put za )arid*u te proavi ispred !ro%lja iziao na stari, zemljani put koji zalazi za tvorni&u &ementa7 uz%rdi&u koju su kie razorile proli smo drmusaju#i se. "ad smo sti!li AA@ na vrh, kia je poela rominjati. Prednji kraj anadola okrenuo sam prema panorami7 parkirali smo se poput mlade*i koja iz )*ennethisara no#u autima ovamo dolazi lju%iti se i za%oraviti da *ivi u .urskoj7 po!ledali smo1 o%ala koja se od .uzle do )*ennethisara pru*a krivudaju#i, tvorni&e, ljetna odmaralita, %ankarski kampovi, iz!u%ljeni maslini&i, sta%la treanja, poljoprivredna kola, livada na kojoj je preminuo ,svaja, te!lja na moru, sta%la, ku#e, sjene - sve je to nestajalo u kii koja je pola!ano nadolazila od tuzlansko!a rta. Vidjeli smo nemirni %ijeli tra! pljuska na moru koji se sve vie pri%li*avao. - au sam nasuo i ono to je ostalo na dnu %o&e rakije i popio."-nitit #e si *eluda&2" rekla je Nil!un."'to misli, zato je mene *ena ostavila(" pitao sam. Nastupio je kratak taja& nakon koje!a je Nil!un opreznim !lasom, ustruavaju#i se, rekla ovo1 "+a sam mislila da ste vi ostavili jedno dru!o.""Nismo, samo je ona mene ostavila. 3ato to nikako nisam mo!ao dospjeti do ono!a to je ona htjela... Vjerojatno je shvatila na to #u spasti.""/a nije %a tako2" ".ako je, tako2" od!ovorio sam. "Po!ledaj kiu2" "Ne razumijem." "'to( "iu(" "Ne" od!ovorila je Nil!un posve oz%iljno. "3na li ti tko je %io =dGard G. 0o%inson("".ko(""Gluma& iji sam 4alsi4ikat vidio u .urskoj. )osta mi je dvostruko!a *ivota. 0azumije li me(" "Ne." "6ko %ude pila,

shvatit #e me. 3ato ne pije( /isli da je pi#e znak poraza, zar ne(" "Ne, ne mislim tako." "3nam da misli, misli. 6 ja se predajem..." "6li ti se jo nisi ni pokuao %oriti" rekla je Nil!un. "Predajem se jer ne mo!u *ivjeti dva *ivota. Ponekad mislim da su u meni dvije oso%e7 osje#a li se i ti tako(""Ne2" od!ovorila je. "Nikad to nisam do*ivjela." "/eni se do!aa" rekao sam. "6li sad sam konano odluio, vie mi se ne#e do!aati. 9it #u jedna oso%a, &jelovit, zdrav ovjek. Volim prepune hladnjake koje pokazuju na televiziji, reklame za tepihe, moje studente koji di!nu prst pa pitaju1 pro4esore, mo*emo li poeti od!ovarati od dru!o! pitanja(, novinske ma!azinske strani&e, momke koji piju i lju%e se, o!lase za narodna uilita i reklame za ko%asi&e koje vise po auto%usima - sve to volim. 0azumije li me(" "/alo" rekla je tu*nim !lasom. "6ko to ne mo*e sluati, utjet #u." "Ne, zanimljivo je." " ti*e !adna kia, zar ne(" ")a." "Napio sam se." "Premalo si popio da %i %io pijan." -zeo sam jednu %o&u piva, otvorio je i na!nuo. ")o%ro, to misli sad dok sve !leda ovako odoz!or(" pitao sam je. "6li ne vidi se sve..." od!ovorila je razdra!ana. "6 kad %i mo!la vidjeti sve( - Pohvali ludosti proitao sam ovako neto1 kad %i netko mo!ao oti#i na mjese& pa po!ledati na svijet i u jednom trenutku vidjeti sve, sav ovaj pokret, to %i mislio(" "/o*da %i pomislio da je z%rkano." ")a" rekao sam i odjednom se nee!a sjetio1 "E ova utvara od misli nejasnom se ini." "<ije je to(""Nedimovo2" od!ovorio sam.".ahmis na Neatijev !a-zel. ,stalo mi je u sje#anju dok sam !a onako %ez veze itao.""5ajde jo malo re&itiraj2""Ne znam ja %a mno!o to!a. je#anje mi je iz%risano2 $onako sad itam =vliju. 'to misli, zato nismo kao on(" "/olim("".aj momak nije podvojen. -spijeva %iti svoj. /eni to ne uspijeva. 6 te%i(" "Ne znam." "6h" rekao sam, "kako si oprezna2 -mre od straha kad tre%a napraviti makar i jedan korak izvan svojih knji!a. vaka ast, vjeruj, vjeruj2 $ oni vjeruju, vjeruju... 6li jedno!a dana ne#e vjerovati. Gle, i tvorni&a je sad pod kiom. "ako je udno mjesto ovaj svijet2""3ato(""Ne znam...+esam li ti dosa-dan(""/a ne."")a smo %arem poveli i 0ed*epa2""Ne %i doao."")a, stidi se." "+ako !a volim2" rekla je Nil!un. "Jhops2" "'to(" "Podli patuljak iz jedno! )i&kensova

romana..." "9a si okrutan." "+uer me je vjerojatno htio pitati neto u vezi povijesti -skudara.""'to te pitao(" "/a nije me ni uspio pitati2 <im je spomenuo -skudar, sjetio sam se =vlije <ele%ije1 8.aj -skudar, iskrivljeni o%lik od stara ku#aA1, jedna je nenatkrivena tamni&aL rekao sam ja." "6 to je on rekao(" "Vjerojatno je razumio ono 8stara ku&aj pa se posramio i uutio, Jhops2 6li zna to mi je poslije, danas pokazao(" "+ako si okrutan."":istu koju je napisao na djed2""Na djed(""Popis stvari kojih je kod nas, u .urskoj, nerazumno mno!o i nerazumno malo." Pru*io sam se i izvadio je iz %ilje*ni&e. ",dakle je ispao taj papir(" "Pa ka*em ti, dao mi !a je 0ed*ep2" od!ovorio sam i poeo itati. "3nanost, eiri, slike, tr!ovina, podmorni&a.. .""/olim("".o je lista ono!a e!a je kod nas premalo...""3na ono! 5asana, 0ed*epova ne#aka(" "Ne znam2" "/ene taj 5asan prati." ")a proitam listu(" "Govorim ti da me prati2""3ato %i te pratio( Podmorni&a, %ur*oazija, slikarstvo, vodena para, ah, zooloki vrt." "Ni meni nije jasno. .." ""ad ti to izlazi iz ku#e da %i te mo!ao pratiti( .vorni&e, pro4esori, dis&iplina. Nije li to smijeno(" " mijeno je2" "Nije, tra!ino je." "Nije va*no. vaki put kad se vra#am s pla*e, 5asan mi je za petama." "Valjda %i se htio dru*iti." ")a, tako je rekao." "Vidi( ,nda me sad sluaj1 ovjek je prije %o! zna koliko !odina razmiljao o naim nedosta&ima i imenovao ih, po!ledaj .""6li dosadno mi je to2""'to( 3ooloki vrt, tvorni&e, pro4esori - ja %ih rekao da pro4esora sad ve# imamo sasvim dovoljno - zatim dis&iplina, matematika, knji!e, prin&ipi, kaldrma, tu je dru!om olovkom dopisao strah od smrti i svijest o Nitavilu, pa konzerve, slo%oda..."")osta2""$ tu %i jo tre%alo dodati &ivilno drutvo. 6 mo*da je i zalju%ljen u te%e." "/o!u#e.""6 ono e!a je kod nas do nerazumne mjere previe jest ovo1 ljudi, selja&i, inovni&i, muslimani, vojni&i, *ene,dje&a.. .""/eni to nije smijeno...""...kava, protek&ija, lijenost, %ezo%razluk, mito, mrtvilo, strah, nosai.. ."".aj ovjek nije ak %io ni demokrat2"".. .minareti, ere4e, make, psi, !osti, dru!ovanja i poznanstva, stjeni&e, zakletve, %itan!e, prosja&i.. ."")osta2"".. .enjak, luk, slu!e, zanatlije. .. ve!a to!a ima previe, ka*e.. ."")osta2"".. .du#ani#i, imami..." "$zmilja2""Ne izmiljam. =vo po!ledaj2""6li pisano je ara%i&om." "0ed*ep mi je to dao danas1 evo ti, itaj, rekao je, to mu

je dao na djed, ka*e." "3ato ti je dao(" "Ne znam." "Po!ledaj kiu2 Nije li to zvuk aviona(""+est.""Po ovakvome vremenu2"""ako je sjajna stvar taj avion2"")a2"")a smo %arem sad u njemu2""/eni je dosta, hajde da se vratimo.""$ kad ono1 padne2""$demo natra!2""6vion padne, mi umremo, i postoji dru!i svijet2""/eni je dosta, uje li me(""6 na dru!om svijetu mene pitaju za raun1 zato nisi o%avljao svoju du*nost( 6 to je ono %ila moja du*nost( +ednostavna1 ljudima pru*iti nadu2" ".ono2" ")a, i sestra me je %ila podsjetila da mi je to du*nost. 6li ja sam se napijao." "Ne, pretvarao si se da si pijan." "+esam, jer nisam mo!ao izdr*ati." "6ko ho#e, ja #u voziti." "3na li voziti(" "Pa jednom si mi prole !odine pokazao..." "3ar sam ja prole !odine %io na ovome svijetu(" "0ed*ep nas si!urno eka." "Jhops. $ on me udno !leda." " ad je dosta." "$ *ena mi je uvijek ponavljala isto1 sad je dosta, Daruk2""Ne vjerujem da si toliko pijan." "- pravu si1 ni u to ne tre%a vjerovati. $demo na !ro%lje2""5ajdemo natra!, put je sav u %latu."" ad kad za!lavimo i !odinama ostanemo ovdje u %latu.""+a idem.""'to(""Vratit #u se pjei&e." "Ne lupetaj2" "Pa hajde, vratimo se, ako je tako2"""a*i mi to misli o meni2""+ako te volim2"")alje(""Ne *elim da toliko pije.""+o(""3ato si takav(" "'to to znai(" "5o#u ku#i2" "/isli da ja nisam za%avan, zar ne( tani, sad #u te za%aviti. Gdje mi je %ilje*ni&a( )aj je2 ad sluaj1 kod kasapa 5alila izva!ana je !ovedina vrijedna A1 aku i ustanovilo se da nedostaje 1AB drahmi. )atum1 1F. zilhid*e 1BAF. 'to to sad znai(""+asno je to znai2"" lu!a $sa svome je !ospodaru 6hmetu ukrao FB tisu#a aki, jedno sedlo, jedno!a konja, dva maa i jedan tit te po%je!ao nekomu koji se zove 0amazan.""3animljivo2""3animljivo( 'to je tu zanimljivo(" "+a idem van, idem natra!2" "Celi li ostati sa mnom(" "/olim(" "Ne, ne mislim ovdje, u autu, ne!o, sad sam jako oz%iljan, sluaj me1 nemoj u $stan%ulu *ivjeti s tetom i njezinima, doseli se k meni, Nil!un2 $mam jednu o!romnu praznu so%u, u*asno sam sam." Nastala je tiina. ", tome nikada nisam razmiljala" rekla je. "$(" "Pitam se %i li se teta *alostila." "Pa do%ro" rekao sam odjednom. "Vra#amo se." -palio sam motor i ukljuio %risae. t;\

AK9udu#i da su zakljuili da su se sino# sjajno za%avili te su i veeras namjeravali uiniti isto, sjedili smo kod .uranovih. "5o#e li tko okolade(" pitao je .ur!aj. "+a2" javila se 3ejnep. "<okolade2" rekla je Gulnur."6 ja #u puknuti2" koila je na no!e, srdita. "3ato ste veeras svi ovakvi( 3apravo znam1 zato to ste tromi, zato2 Nema ovdje za%ave2" - tekoj !laz%i koja %i tre%ala %iti tu!aljiva, medu arenim *aruljama, uzvrtjela se sva *ivana, a onda nestala. 3ejnepina su usta %ila puna okolade. "Poludjela je2" Glasno se nasmijala. "/a nije" od!ovorila je Dunda, "i ja se dosaujem." ".o je si!urno od kie2" ""ako %i %ilo lijepo po ovoj kii krenuti na no#nu vo*nju... 5ajde, ljudi, idemo2" "Neka %arem stave neku dru!u !laz%u" rekla je Dunda. "$mala si, rekla si, onu jednu staru plou, =lvisa Preslevja..." ",nu 9est oj=lvis. pitala je )*ejlan. ")a2 5ajde, donesi je da je sluamo2" "Po ovoj kii(" "$mam ja auto2"uletjeh odjednom. ",dvest #u te." "/a pusti..." A.A> te volim2"")alje(""Ne *elim da toliko pijer"+o(""3ato si takav(" "'to to znai(" "5o#u ku#i2" "/isli da ja nisam za%avan, zar ne( tani, sad #u te za%aviti. Gdje mi je %ilje*ni&a( )aj je2 ad sluaj1 kod kasapa 5alila izva!ana je !ovedina vrijedna A1 aku i ustanovilo se da nedostaje 1AB drahmi. )atum1 1F. zilhid*e 1BAF. 'to to sad znai(""+asno je to znai2"" lu!a $sa svome je !ospodaru 6hmetu ukrao FB tisu#a aki, jedno sedlo, jedno!a konja, dva maa i jedan tit te po%je!ao nekomu koji se zove 0amazan.""3animljivo2""3animljivo( 'to je tu zanimljivo(" "+a idem van, idem natra!2" "Celi li ostati sa mnom(" "/olim(" "Ne, ne mislim ovdje, u autu, ne!o, sad sam jako oz%iljan, sluaj me1 nemoj u $stan%ulu *ivjeti s tetom i njezinima, doseli se k meni, Nil!un2 $mam jednu o!romnu praznu so%u, u*asno sam sam." Nastala je tiina. ", tome nikada nisam razmiljala" rekla je. "$(" "Pitam se %i li

se teta *alostila." "Pa do%ro" rekao sam odjednom. "Vra#amo se." -palio sam motor i ukljuio %risae. AK9udu#i da su zakljuili da su se sino# sjajno za%avili te su i veeras namjeravali uiniti isto, sjedili smo kod .uranovih. "5o#e li tko okolade(" pitao je .ur!aj. "+a2" javila se 3ejnep. "<okolade2" rekla je Gulnur."6 ja #u puknuti2" koila je na no!e, srdita. "3ato ste veeras svi ovakvi( 3apravo znam1 zato to ste tromi, zato2 Nema ovdje za%ave2" - tekoj !laz%i koja %i tre%ala %iti tu!aljiva, medu arenim *aruljama, uzvrtjela se sva *ivana, a onda nestala. 3ejnepina su usta %ila puna okolade. "Poludjela je2" Glasno se nasmijala. "/a nije" od!ovorila je Dunda, "i ja se dosaujem." ".o je si!urno od kie2" ""ako %i %ilo lijepo po ovoj kii krenuti na no#nu vo*nju... 5ajde, ljudi, idemo2" "Neka %arem stave neku dru!u !laz%u" rekla je Dunda. "$mala si, rekla si, onu jednu staru plou, =lvisa Preslevja..." ",nu 9esto4=lvisD pitala je )*ejlan. ")a2 5ajde, donesi je da je sluamo2" "Po ovoj kii(" "$mam ja auto2" uletjeh odjednom. ",dvest #u te." "/a pusti..." "5ajde idi i donesi tu plou, )*ejlan, pa #emo je lijepo sluati" ponavljala je Dunda. "5ajde, di*i se, mala, idemo po plou" rekao sam. ")o%ro, mala" nasmijala mi se )*ejlan. $ tako smo nas dvoje, )*ejlan i ja, ostavivi za so%om one nesretnike da pola!ano trunu u onoj tu!aljivoj i otr&anoj !laz%i, izili iz ku#e i otrali do %ratova anadola. 3ajedno smo krenuli promatraju#i kapi kie koje su klizile s li#a, mokru &estu o%asjanu starim i o%amrlim automo%ilskim svjetlima, tamu i %risae koji su kripili i &viljeli. 6uto sam zaustavio pred njezinom ku#om. "ad je )*ejlan izila iz auta, !ledao sam njezinu naranastu suknju dok se tre#i udaljavala o%asjana 4arovima. "asnije, kad su se po ku#i popalila svjetla, pokuavao sam si predoiti kako )*ejlan prelazi iz so%e u so%u i to

sve ondje radi. "asnije sam ovako razmiljao1 kako je udno to to se zove lju%av2 "ao da uop#e ne *ivim u sadanjosti2 jedne se strane nikako ne mo!u zasititi razmiljanja o %udu#nosti, a s dru!e ne%rojeno puta prelazim preko sve!a to je u prolosti uinila i rekla. )a stvar %ude !ora, ak nisam ni si!uran je li to %a ta stvar koju oni %estidni&i napuhuju i zovu lju%av. 6li kao da je to va*no2 Nek8 samo napokon prestanu %esane no#i u kojima tra*im hladnu stranu jastuka da rashladim usijane o%raze i misli2 /alo potom )*ejlan je dotrala s ploom u ru&i i sjela u auto. " vaala sam se s mamom2" rekla je. ")erala se1 kamo #e u ovo do%a(" /alo smo utjeli. Proao sam pokraj .uranove ku#e ne zaustavivi auto.""amo #emo(" pitala je )*ejlan uznemirena i sa sumnjom. ".amo se !uim od dosade2" rekao sam svjestan da sam kriv."Ne *elim se onamo vratiti2 $demo se malo provozan, mo*e li, )*ejlan, ne mo!u vie, malo #emo se i nadisati svje*e! zraka, idemo se malo provozati2" ")o%ro, ali %rzo #emo se vratiti, ekaju nas." 3autio sam. Polako sam vozio kroz sporedne uli&e, pristojan i zadovoljan. Gledaju#i %lijeda svjetla ljudi koji s malenih %alkona svojih malenih ku#a promatraju kiu koja polako prestaje i drve#e, zamislio sam - ah, koji sam ja jadnik2 - zamislio sam da #emo i nas dvoje %iti takvi, da #emo se vjenati, ak i da #emo imati dje&u2 "asA1B nije, kad je dolo vrijeme da se vratimo, opet sam izveo djetinjariju i umjesto da se vratim .uranovima, krenuo sam iz mahale i udario uz%rdi&om to sam %r*e mo!ao. "'to radi(" pitala je. Prvo nita nisam od!ovorio7 vozio sam ne miu#i po!leda s &este, poput kon&entrirana vozaa autoutrka. "asnije sam rekao da moramo natoiti !oriva, potpuno svjestan da mi je la* i vie ne!o prozirna. $z!ledao sam si u*asno otr&ano. "Ne mo*e, idemo natra!2" rekla je. "<ekaju nas2" "5tio %ih malo s to%om ostati nasamo i raz!ovarati, )*ejlan." ", emu(" otresla se. "'to misli o onome sino#(" "Nita2 .akve se stvari do!aaju, o%oje smo %ili pijani."

"$ to je sve to ima re#i(" %io sam uporan. +o sam jae na!azio na !as. ".o je sve, znai(" "5ajde, /etine, vratimo se, sad je ve# sramota." "+a nikada ne#u za%oraviti prolu no#2" rekao sam %eznadno, !ade#i se samome se%i, svjestan kakve %ljutave !luposti iz!ovaram. "Pa do%ro, puno si popio, nemoj vie tako2" "Ne, ne z%o! to!a2" "Ne!o zato(" pitala je nevjerojatno nezainteresirana. - sve ve#em oaju, moja je ruka uhvatila njezinu koju je spustila na sjedalo. /alena joj je ruka %ila vru#a. Nije ju istr!nula, kako sam se %ojao. "Ne, idemo natra!2" "Volim te2" rekoh sa stidom. "$demo natra!2" -inilo mi se da #u zaplakati i jo sam joj jae stisnuo ruku i iz neko! razlo!a pomislio na svoju mamu koje se uop#e ne sje#am i uplaio sam se da #e mi krenuti suze i htio sam je za!rliti, kad odjednom kriknu1 "Pazi2" 3aslijepio me par sna*nih, okrutnih svjetala koji je iao na nas7 odmah sam smotao nadesno. Pokraj nas je poput vlaka protutnjao jedan du!i kamion, tru%e#i ru*no i prodorno. "ako sam u pani&i !aze#i po koni&i za%oravio stati na kvailo, plastini se anadol stresao i zastao i motor je umuknuo. <uli su se samo &vr&i. A.F1 "+esi li se uplaila(" upitah. "5ajde, idemo odmah natra!, kasnimo2" od!ovorila je. ,krenuo sam klju, ali se motor nije pokrenuo. -zrujao sam se i pokuao ponovno, ali nije ilo. $ziao sam iz auta i pokuao !a pokrenuti !uraju#i !a, ali se opet nije upalio. 0avnim dijelom puta, do niz%rdi&e, !urao sam !a toliko du!o da sam duu ispustio. 3atim sam sjeo u auto, u!asio svjetla da se akumulator ne pokvari i pustio !a niz%rdi&om1 poeo se sputati u tiini. -%rzavao je7 sluali smo dopadljiv zvuk kotaa na mokrom as4altu i napredovali niz%rdi&om poput %roda koji se na otvorenome moru pro%ija kroz mrklu tamu. Nekoliko sam puta pokuao pokrenuti motor, ali nije ilo. "ad je ne!dje daleko sijevnulo, ne%o je %ljesnulo

*utom svjetlo#u pa smo u!ledali neke koji su pisali po zidovima. -op#e nisam koio7 proli smo zavoj i spustili se sve do *eljezniko! nadvo*njaka i jo dalje, do %enzinske stani&e na &esti za 6nkaru, i nita nismo !ovorili. "ad smo doli do %enzinske, iziao sam iz auta i otiao u tr!ovinu. Pro%udio sam prodavaa koji je kunjao nale!nut na stol i rekao mu da mi je starter otkazao i da se i kvailo pokvarilo7 pitao sam ima li tu ko!a tko se razumije u anadol. "Nije va*no da se razumije u anadol" rekao je."Priekaj malo." 3auen sam po!ledao u /o%il-,ilovu reklamu na zidu1 manekenka koja je u ru&i dr*ala kantu ulja nevjerojatno je sliila )*ejlan. - auto sam se vratio potpuno smeten. "Volim te, )*ejlan2" Puila je, na ru%u *iva&a. ""asnimo2" "Volim te, ka*em2" Vjerojatno smo jedno u dru!o !ledali posve zatupljeno. $ziao sam iz auta, krenuo %rzim kora&ima kao da sam se nee!a sjetio i po%je!ao odande. Povukao sam se u jedan mrani kutak i promatrao je izdaleka. ,%asjavalo ju je iritiraju#e svjetlo neonske svjetiljke koja je *mirkala, %ila je sjenka koja pui &i!aretu, zaledila je sve moje misli7 %ojao sam se, znojio sam se, vidio sam kako poesto zasvijetli &rveno du!me njezine &i!arete. 9it #e da sam ondje tako, !ledaju#i je i osje#aju#i se kao pokvareni %ijednik, proveo !otovo pola sata. AFA Poslije sam otiao do kioska, kupio okoladu koju najvie reklamiraju na televiziji, vratio se u auto i sjeo kraj nje. "Gdje si %io, %rinula sam se" rekla je. ""asnimo." ""upio sam ti poklon, !le2" "6h, s %ademima2 .e ne volim..." +o sam joj jednom ponovio da je volim, ali mi te rijei nisu zvuale samo ru*no, ne!o i %eznadno7 posve prazno7 jo sam jednom pokuao, a onda mi je !lava pala na njezinu ruku koja joj je le*ala u krilu. Nekoliko sam puta, kao da neto otimam, polju%io tu njezinu nemirnu ruku koja se trzala, i dok sam joj %rzo !ovorio iste prazne i

sramotne rijei, ruku sam joj uzeo medu dlanove i inilo mi se da sam u ovo %eznae i poraz toliko potonuo zato to nisam mo!ao ras-poznati je li slani okus na njezinoj ru&i od znoja ili od suza2 Nakon to sam je jo nekoliko puta polju%io i protisnuo one %esmislene rijei, uspravio sam se i okrenuo se da udahnem svje*e!a zraka. "Vidjet #e nas2" rekla je. ,pet sam iziao i otiao i promatrao neku !astar%ajtersku o%itelj koja je u svoj auto toila %enzin. :i&e mi je !orjelo. Neonska svjetiljka nad pumpama %ila je valjda pokvarena, svaki se as !asila i palila. <ovjek se mo*e roditi i kao %o!ata i kao siromah, to je pitanje sre#e i ovjeka o%ilje*i za sav *ivot, mislio sam. +a vie nisam htio, ali no!e su me opet ponijele onamo, i u autu je opet zapoela ista uzaludna %udalatina. "Volim te2" "5ajde, vratimo se, /etine, ako %o!a zna2" ",stanimo jo malo, )*ejlan, molim te2" ")a me stvarno voli, ne %i me nasilu dr*ao navrh ovo! %rda2" " tvarno te volim2" Pa sam tra*io dru!e rijei koje %ih mo!ao iz!ovoriti, prave rijei koje %i me mo!le predstaviti onakvim kakav jesam, ali to sam vie razmiljao, kao da sam sve vie shva#ao1 rijei nas ne razotkrivaju, ne!o nas jo vie skrivaju2 )ok sam se u toj %ezizlaznosti osvrtao, u!ledao sam neto na stra*njem sjedalu, uzeo i po!ledao1 nekakva %ilje*ni&a, mora da ju je moj pijani %rat za%oravio. Poto sam je malo pre!ledao u svjetlu neonske svjetiljke, dao sam je )*ejlan da ne pukne od dosade i srd*%e i rekao joj neka je ita. /alo je itala AF.F. "+esi li se uplaila(" upitah. "5ajde, idemo odmah natra!, kasnimo2" od!ovorila je. ,krenuo sam klju, ali se motor nije pokrenuo. -zrujao sam se i pokuao ponovno, ali nije ilo. $ziao sam iz auta i pokuao !a pokrenuti !uraju#i !a, ali se opet nije upalio. 0avnim dijelom puta, do niz%rdi&e, !urao sam !a toliko du!o da sam duu ispustio. 3atim sam sjeo u auto, u!asio svjetla da se akumulator ne pokvari i pustio !a niz%rdi&om1 poeo se sputati u tiini.

-%rzavao je7 sluali smo dopadljiv zvuk kotaa na mokrom as4altu i napredovali niz%rdi&om poput %roda koji se na otvorenome moru pro%ija kroz mrklu tamu. Nekoliko sam puta pokuao pokrenuti motor, ali nije ilo. "ad je ne!dje daleko sijevnulo, ne%o je %ljesnulo *utom svjetlo#u pa smo u!ledali neke koji su pisali po zidovima. -op#e nisam koio7 proli smo zavoj i spustili se sve do *eljezniko! nadvo*njaka i jo dalje, do %enzinske stani&e na &esti za 6nkaru, i nita nismo !ovorili. "ad smo doli do %enzinske, iziao sam iz auta i otiao u tr!ovinu. Pro%udio sam prodavaa koji je kunjao nale!nut na stol i rekao mu da mi je starter otkazao i da se i kvailo pokvarilo7 pitao sam ima li tu ko!a tko se razumije u anadol. "Nije va*no da se razumije u anadol" rekao je. "Priekaj malo." 3auen sam po!ledao u /o%il-,ilovu reklamu na zidu1 manekenka koja je u ru&i dr*ala kantu ulja nevjerojatno je sliila )*ejlan. - auto sam se vratio potpuno smeten. "Volim te, )*ejlan2" Puila je, na ru%u *iva&a. ""asnimo2" "Volim te, ka*em2" Vjerojatno smo jedno u dru!o !ledali posve zatupljeno. $ziao sam iz auta, krenuo %rzim kora&ima kao da sam se nee!a sjetio i po%je!ao odande. Povukao sam se u jedan mrani kutak i promatrao je izdaleka. ,%asjavalo ju je iritiraju#e svjetlo neonske svjetiljke koja je *mirkala, %ila je sjenka koja pui &i!aretu, zaledila je sve moje misli7 %ojao sam se, znojio sam se, vidio sam kako poesto zasvijetli &rveno du!me njezine &i!arete. 9it #e da sam ondje tako, !ledaju#i je i osje#aju#i se kao pokvareni %ijednik, proveo !otovo pola sata. AFA Poslije sam otiao do kioska, kupio okoladu koju najvie reklamiraju na televiziji, vratio se u auto i sjeo kraj nje. "Gdje si %io, %rinula sam se" rekla je. ""asnimo." ""upio sam ti poklon, !le2" "6h, s %ademima2 .e ne volim..." +o sam joj jednom ponovio da je volim, ali mi te rijei nisu zvuale

samo ru*no, ne!o i %eznadno7 posve prazno7 jo sam jednom pokuao, a onda mi je !lava pala na njezinu ruku koja joj je le*ala u krilu. Nekoliko sam puta, kao da neto otimam, polju%io tu njezinu nemirnu ruku koja se trzala, i dok sam joj %rzo !ovorio iste prazne i sramotne rijei, ruku sam joj uzeo medu dlanove i inilo mi se da sam u ovo %eznae i poraz toliko potonuo zato to nisam mo!ao ras-poznati je li slani okus na njezinoj ru&i od znoja ili od suza2 Nakon to sam je jo nekoliko puta polju%io i protisnuo one %esmislene rijei, uspravio sam se i okrenuo se da udahnem svje*e!a zraka. "Vidjet #e nas2" rekla je. ,pet sam iziao i otiao i promatrao neku !astar%ajtersku o%itelj koja je u svoj auto toila %enzin. :i&e mi je !orjelo. Neonska svjetiljka nad pumpama %ila je valjda pokvarena, svaki se as !asila i palila. <ovjek se mo*e roditi i kao %o!ata i kao siromah, to je pitanje sre#e i ovjeka o%ilje*i za sav *ivot, mislio sam. +a vie nisam htio, ali no!e su me opet ponijele onamo, i u autu je opet zapoela ista uzaludna %udalatina. "Volim te2" "5ajde, vratimo se, /etine, ako %o!a zna2" ",stanimo jo malo, )*ejlan, molim te2" ")a me stvarno voli, ne %i me nasilu dr*ao navrh ovo! %rda2" " tvarno te volim2" Pa sam tra*io dru!e rijei koje %ih mo!ao iz!ovoriti, prave rijei koje %i me mo!le predstaviti onakvim kakav jesam, ali to sam vie razmiljao, kao da sam sve vie shva#ao1 rijei nas ne razotkrivaju, ne!o nas jo vie skrivaju2 )ok sam se u toj %ezizlaznosti osvrtao, u!ledao sam neto na stra*njem sjedalu, uzeo i po!ledao1 nekakva %ilje*ni&a, mora da ju je moj pijani %rat za%oravio. Poto sam je malo pre!ledao u svjetlu neonske svjetiljke, dao sam je )*ejlan da ne pukne od dosade i srd*%e i rekao joj neka je ita. /alo je itala !rizu#i usne, a zatim je tu %ilje*ni&u iz povijesti odjednom %a&ila na stra*nje sjedalo. "ad je doao mlaahni mehaniar, auto sam !urnuo pod svjetlo i u dreavoj svjetlosti u!ledao )*ejlanino prazno i nemilosrdno li&e. /no!o kasnije, nakon to sam s tim dekom pre!ledao motor i

nakon to je on otiao po neki dio koji mu je tre%ao, opet sam se okrenuo i vidio da )*ejlanino li&e sja istim okrutnim i nezainteresiranim sjajem. udnom *eljom za patnjom, pokuavaju#i kazniti i se%e i nju, pomislio sam1 ovako znai iz!leda mladost jadno!a stvorenja zvano! ku#ani&a2 6li k vra!u1 ja je i unato tome volim2 /alo sam se udaljio od pokvareno!a anadola, pod kiom koja je opet poinjala prevrtio sam z%rkane misli o lju%avi i prokleo pjesnike i pjevae jer uzdi*u taj katastro4ini i razaraju#i osje#aj. 6li kasnije sam s !aenjem pomislio kako i taj osje#aj ima jednu svoju stranu na koju se ovjek *eli naviknuti i zavoljeti je7 kao da *elim smrt neke oso%e koju sam iz%liza poznavao i volio samo da %ih vidio to #e %iti poslije, ili da *elim da neka ku#a iz!ori i srui se samo da %ih mo!ao u*ivati dok to %udem promatrao, i k tome osje#am krivnju z%o! takve nastrane *elje. +asno mi je da se s vremenom sve vie zatrpavam u osje#aj katastro4e. Nisam mo!ao izdr*ati )*ejlanin srditi i optu*uju#i po!led pa sam se prvo udaljio od auta, a poslije se zajedno s mehaniarom zavukao pod auto. )ok sam ondje kraj mehaniarsko! e!rta le*ao u prljavoj i masnoj tami natkrivenoj autom, osje#ao sam da je )*ejlan KB &m iznad mene i jako daleko od mene. /no!o kasnije auto se zatresao te sam s mjesta na kojemu sam le*ao kraj !lave u!ledao )*ejlanina dra*esna stopala koja su se iz auta spustila na tlo i one lijepe du!e no!e. Jrvene &ipele s potpeti&ama malo su tamo-amo poi!rale pa se uznemirile i postale nestrpljive da %i na kon&u srdito i odluno nekamo krenule. Nakon to su mi u vidokru! uli i njezina naranasta suknja i iroka leda, shvatio sam da ide prema tr!ovini. "ako mi je odmah %ilo jasno o emu se radi, %rzo sam se izvukao ispod auta, e!rtu doviknuo "Popravi to %rzo2" i potrao. "ad sam uao u tr!ovinu, )*ejlan je !ledala u tele4on na stolu, a pospani prodava u )*ejlan. "Nemoj ti, )*ejlan" rekao sam."+a #u tele4onirati2"" ad si se sjetio(" od!ovorila je."+ako smo zakasnili. i!urno su se za%rinuli, tko AF@ zna to su pomislili... )va su sata..." ,na je i dalje !unala i hvala %o!u da se pumpama pri%li*io jedan auto pa je prodava iziao iz tr!ovine te sam se spasio od jo ve#e sramote7 otvorio sam imenik i

odmah naao %roj .uranovih. "+ako si nepromiljen, nisam mislila da si takav" !ovorila je )*ejlan dok sam okretao %roj, "imala sam posve krivo miljenje o te%i." 6 ja sam joj opet rekao da je volim i ne misle#i %a nita, s vjerom i nemirom, dodao i "Celim te o*eniti2" ali rijei vie nita nisu mijenjale1 )*ejlan je stala kraj *ene na reklami koja joj nalikuje i samo srdito !ledala7 ne u mene, ne!o u tele4on u mojoj ru&i. Ne znam jesam li se %ojao mr*nje na njezinu li&u ili njezine tajnovite slinosti s manekenkom na /o%il-,ilovoj reklami. 6li sad sam ve# %io spreman na zastrauju#u katastro4u. /alo kasnije netko je podi!nuo sluali&u i - vra! !a odnio2 - odmah sam prepoznao Dikretov !las. "+esi li ti(" pitao sam. "3ovemo da ne %iste %rinuli to je s nama2" - isto sam se vrijeme pitao zato je meu svim onim ljudima koji su kod .urana %a on morao podi#i sluali&u. ".ko ste vi(" upita odjednom Dikret. "Pa ja sam1 /etin2" "/a do%ro, znam da si ti, ali tko je s to%om(" ")*ejlan2" rekoh posve z%unjeno. Na trenutak sam ak pomislio da su se njih dvoje udru*ili pa se sad za%avljaju na moj raun, ali )*ejlanino je li&e %ilo prazno, samo je neprestano zapitkivala tko je na tele4onu. "+a sam mislio da si ti )*ejlan odvezao ku#i2" rekao je Dikret."Ne"od!ovorio sam, "mi smo ovdje zajedno, na %enzinskoj. Nita ne %rinite, zato zovemo. 5ajde, vidimo se2"".ko je to, s kim raz!ovara(" ponavljala je )*ejlan. ")aj mi tu sluali&u2" 6li joj je nisam davao, ne!o sam pokuavao od!ovorima pokriti Dikretova ru*na pitanja. "'to radite vi na %enzinskoj(" "/ali kvar" rekao sam i %rzo dodao1 "=vo nas odmah2 Vidimo se2" /eutim, )*ejlan se tad proderala ne %i li je se i s dru!e strane ulo1 "<ekaj, stani, neka ne poklopi, tko je to(" 9a sam krenuo spustiti sluali&u, kad je Dikret svojim hladnim i prodornim !lasom rekao ovako1 "$z!leda da %i )*ejlan htjela sa mnom raz!ovarati2" Nisam imao hra%rosti poklopiti mu, na tren sam se po!u%io, sluali&u sam predao )*ejlan i iziao iz tr!ovine u mranu i prljavu kiu, osje#aju#i katastro4u i poni*enje. /alo sam hodao, ali nisam se mo!ao suzdr*ati pa sam po!ledao u osvijetljenu prostoriju, u )*ejlan koja je medu poli&ama, reklamnim plakatima i kantama /o%il-,ila navlae#i kosu raz!ovarala na tele4onu, i pomislio sam kako #u im odem u 6meriku sve ovo za%oraviti, ali sad vie nisam *elio i#i u 6meriku. :jepa je od svih

djevojaka koje sam ikada upoznao i vidio2, promrmljao sam proklinju#i dok je )*ejlan raz!ovarala pre%a&uju#i te*inu s jedne lijepe no!e na dru!u, zanose#i se od nervoznih pokreta. -koio sam se i ekao ondje, pod kiom, kao da se %eznadan i pomiren spremam za izdr*avanje kazne koja #e mi %iti dosuena. /alo kasnije )*ejlan je poklopila sluali&u i izila ozarena1 "Dikret odmah dolazi2" "Ne2 .e%e ja volim2" ,trao sam do auta i javio se e!rtu1 vikao sam i !ovorio mu da #u mu, ako auto odmah popravi, dati sve nov&e koje imam u d*epu2 " ad #u, sad #u" od!ovorio je e!rt, "ali ovo #e te kvailo opet ostaviti na &esti2" "Ne#e2 amo neka proradi2" Nakon to je jo malo radio, rekao mi je da pritisnem starter. -z%uen, sjeo sam u auto i pritisnuo starter, ali nije proradio. ,pet je neto proeprkao i ponovno mi rekao da pritisnem starter, i opet nije proradio. Nakon to se to nekoliko puta ponovilo, vjerojatno sam se posve iz%ezumio od napetosti, srd*%e i %eznaa. ")*ejlan, )*ejlan, nemoj me ostaviti, ne idi, molim te2" ".i si se previe uzrujao" rekla je. "ad je malo zatim na %enzinsku sti!ao Dikretov al4a-romeo, sa%rao sam se i iziao iz auta. "5ajde, idemo mi odmah odavde, Dikrete2" rekla je )*ejlan. "'to je s anadolom. pitao je Dikret. " ad #e proraditi" od!ovorio sam. "9it #u ja u )*ennethisaru prije nje!a, )*ejlan2 6ko ho#e, mo*emo se i utrkivati2" "/o*e" ree Dikret izazivaju#i. "$demo se utrkivati2" )*ejlan je otila i sjela u Dikretov al4a-romeo. 9rzo sam pritisnuo starter, i, hvala %o!u, auto se pokrenuo. 'e!rtu sam prvo dao jednu od tisu#u lira, potom jo jednu. 6ute smo postavili jedno!a kraj dru!o!, spremne za utrku. "Pripazi, Dikrete" rekla je )*ejlan, "/etin je jako *ivan." ")o .uranovih2 +edan, dva..." iz%roja Dikret, i kad je rekao tri, nai AF? su auti zakripili i poletjeli kao strijele, hajde, da vidimo, do%ro je, do kraja sam na!azio na !as, ali kako je on prije mene krenuo, ve# je

na poetku %io prvi, ali jo i %olje, jer ja sam mu du!a svjetla uperio u potiljak i tru%im, ak ni s ovim trulim anadolom ne odvajam se od nje!a7 ne %ih te ja nikada ostavio samu s njim2 "od nadvo*njaka sam mu se jo vie pri%li*io i dok smo ulazili u zavoj pred uz%rdi&om, umjesto da usporim, ja jo jae !azim po !asu jer, jest da je to mo*da %ljutava i smijena misao, ali sad znam da moram %iti spreman i na smrt ako *elim djevojku poput te%e natjerati da me zavoli, ali po!ledaj ti tu nepravdu, ti si u autu to!a plaljiv&a, i dok je ulazio u zavoj, taj je kukavi&a, !le, )*ejlan, zakoio, zasvijetlila su mu &rvena svjetla i kad sam mu htio do#i slijeva, jo me i izi!rao, ne doputa mi da proem, vidi li, moj %o*e, nema ve#e! jadnika od mene, mislio sam, kad sam se odjednom jako zaudio1 al4a-romeo je usporio, a kad je nakon to!a dodao !as, naprosto se, da, pretvorio u raketu, i dok je nevjerojatnom %rzinom napredovao uz%rdi&om, nje!ova &rvena svjetla koja su se sve vie smanjivala, u dvije su minute, eto, jednostavno nestala2 /oj %o*e2 Gazio sam po !asu koliko !od sam mo!ao, ali kako mi je auto trom, uz%rdi&om smo ili kao %rza koija, tresu#i se po rupama, stenju#i, vra! !a odnio, poeo je i kripati i stra*nji su kotai opet prestali sluati motor, z%o! prokleto!a kvaila, i kad sam !a u!asio da mi jo i motor ne iz!ori, ostao sam ondje, tako, nasred uz%rdi&e, ja u tiini, sam i %ez iko!a i kao zadnja %udala. $ opet su tu %ili samo &vr&i, vra! ih odnio. Nakon to sam nekoliko puta pokuao pokrenuti motor, shvatio sam da je jedini nain da doem do njih taj da auto od!uram do vrha %rda pa do dru!e strane ravni&e i pustim !a da se spusti do )*ennethisara. "renuo sam !urati, psuju#i7 kia je stala. Nije prolo du!o, a ja sam ve# krepavao od umora7 nisam se dao %oli u leima, ne!o sam nastavio !urati. "ad je kia opet poela rominjati, %ol u leima postala je neizdr*iva. Povukao sam runu koni&u i s !aenjem utnuo auto. "asnije sam pun nade mahao nekom autu koji je dolazio uz%rdi&om, ali je taj tru%e#i proao, nije se zaustavio. "ad je ne!dje daleko za!rmjelo, opet sam poeo !urati. ad su mi ve# ile suze na oi, toliko su me %oljela leda. )a %ih za%oravio na %ol, !urao sam i mislio na njih s !aenjem. "ad sam kasnije vidio koliki sam komadi# puta preao uz toliku

muku, zavrtjelo mi se u !lavi, poeo sam trati &estom, kia je ojaala7 da %ih iao prei&om, spustio sam se u trenjike, zaao u vino!rade, ali kako da trim kroz taj mrkli mrak i %lato2 lezena i leda toliko su me %oljeli da sam se po!nuo i jedva disao, &ipele su mi propadale u %lato7 uo sam da se udaljeno zavijanje ukletih pasa koji su prijete#i lajali do%rano pri%li*ilo pa sam se vratio. )a ne %ih jo jae prokisao, uao sam u auto, sjeo, i !lavu naslonio na volan1 volim te. /alo kasnije vidio sam da se niz%rdi&om sputaju tri oso%e *ivo raz!ovaraju#i7 sretan sam izletio iz auta nadaju#i se pomo#i. 6li kad su se sjenke pri%li*ile, sjetio sam se tko su i premro od straha1 onaj o!romni nosio je kantu s %ojom, dru!i je %io %rkat, tre#i u jakni. "'to ti radi ovdje po ovom mraku(" pitao me %rkati. "6uto mi se pokvario. 5o#ete li mi pomo#i po!urati(" "+el8 ti to misli da smo mi konji ili slu!e tvo!a o&a, ha( Gurni auto prema dolje." " amo malo, samo malo2" u%a&io se onaj u jakni. " ad sam vas prepoznao, !ospodine, sje#ate li se nas, jutros ste nas zamalo pre!azili2" "/olim( 6ha, da2 6 to ste %ili vi( ,prosti, prijatelju2" "6h, oprosti, sr&e, jutros sam te zamalo pre!azila2" nastavio je momak u jakni, kao da ne oponaa mene, ne!o kakvu *enu. "6 da si nas pre!azio, to %i onda %ilo, ha(" "5odajte, mom&i, pokisnut #ete2" rekao je %rkati. "+a ostajem ovdje s ovim" rekao je onaj u jakni. ,tiao je i sjeo u auto."5ajde, ljudi, doite i vi2" Nakon kra#e! premiljanja, i %rkati i onaj s kantom sjeli su na stra*nja sjedala. 6 ja sam sjeo za volan, kraj momka u jakni. Vani je kia lijevala kao iz ka%la. "Ne smetamo, zar ne, sr&e(" pitao je momak u jakni. ,d!ovorio sam mu osmjehom. "64erim2 via mi se ovaj momak, zna to je ala, pravi je deko2 5ajde, ka*i nam kako se zove2" 0ekao sam. AAI "+ako mi je dra!o, !ospodine /etine. +a sam erdar, ovo je /usta4a, a ovo!a kretena zovemo 8akal2 6 zapravo se zove 5asan."

"Pazi, opet #e nastradati2" rekao je 5asan. "6 to sam krivo rekao(" pitao je erdar. "3ar nije red da se upoznamo( Nije li tako, !ospodine /etine(" Pru*io mi je ruku. "ad sam i ja pru*io njemu, uhvatio mi je ruku i poeo je iz sve sna!e stiskati. -inilo mi se da #e mi na oi krenuti suze, pa sam i ja, ne znaju#i to %ih dru!o, stisnuo nje!ovu. .ad mi je ruku pustio. "64erim2 +ak si, ali nisi jai od mene2" "- koju kolu ide(" pitao me /usta4a. "- 6meriku !imnaziju2" "- %ur*ujsku !imnaziju, ha(" rekao je erdar."Na se akal zalju%io u jednu od tvojih %ur*ujki2" "Ne poinji opet2" rekao je 5asan. " tani, stani2 /o*da ti ovaj poka*e pravi put. $ on je jedan od njih. Nije li tako( 6 emu se ti smije(" "Niemu2" rekao sam. "3nam ja zato se smije2" rekao je erdar." mije se ovom jadniku jer se zalju%io u %o!ataku k#i. Nije li tako, %itan!o(" "$ ti si se smijao" od!ovorio sam. "Pa to ako sam se smijao(2" izderao se. "+a sam mu prijatelj, ako se i smijem, ne ismijavam !a, ali ti !a ismijava2 $ to je tu smijeno, ma!are jedan, zar se ti nikada nisi zalju%io(" +o me je vrijeao i psovao mi, a kako ja nita nisam rekao, jo se vie raspalio i poeo prevrtati po autu, otvorio je pretina& ispred se%e, itao dokumente deru#i se iz sve!a !rla i smiju#i se kao da je to to na njima pie smijeno, pa kad je jo doznao da auto nije moj ne!o mo!a %rata, poni*avao me i zatim odjednom upitao1 "'to vi radite s tim autima i s djevojkama no#u(" Nisam od!ovorio. Prljavo sam se &erekao kao da sam jedan od onih sramotnih pokvarenjaka. "9estidni&i2 6li imate pravo, svaka ast2 +e li ti ona koja je juer %ila s to%om djevojka(" "Ne" od!ovorio sam uznemirivi se. "Nije." "Ne la*i2" rekao je erdar. /alo sam promislio. ".o mi je sestra2" rekao sam. "9aka nam je %olesna, tra*ili smo lijek." "3ato !a niste kupili u ljekarni na uz%rdi&i preko puta pla*e(" "9ila je zatvorena."

":a*e2 .a je svake no#i otvorena. Nije valjda da zna da je taj ljekarnik komunist(" "Ne znam." "6 to jo zna, osim to se zna vozati s %o!atai&ama(" "3na li ti tko smo mi(" pitao me /usta4a. "3nam" od!ovorio sam. "$dealisti." "64erim2" rekao je /usta4a. "6 za to se mi %orimo, zna li i to(" "3a na&ionalizam i tako to." "'to znai to 8i tako toc nitkove jedan(" ",vaj deko vjerojatno nije .urin2" u%a&io se erdar. "+esi li ti .urin, %itan!o, jesu li tvoji .ur&i(" ".urin sam2" "6 to je onda ovo(" pitao je erdar pokazuju#i plou koju je )*ejlan za%oravila. "9est o4=lvis" proslovkao je. ".o je ploa" od!ovorio sam. "Ne pravi se pametan, skupljat #e zu%e2" od!ovorio je erdar. "'to radi ploa ovo! pedera u autu jedno!a .urina(" "/ene to ne zanima" rekao sam. " estra je tu plou za%oravila u autu." "5o#e re#i da ti uop#e ne ide u diskoteke i na takva mjesta(" "+ako sam malo iao2" "+esi li protiv komunizma(" pitao me /usta4a. "+esam2" "6 zato si protiv(" "Pa zna zato..." "6 neee, ne mo*e tako... Nita ja ne znam. .i #e re#i, a mi #emo nauiti..." "$z!leda da je ovaj momak jako utljiv" rekao je erdar. " amo %i utio." "+esi li ti kukavi&a(" pitao me /usta4a. "Ne %ih rekao2" zao "Ne %i rekao, jeste li !a uli(" nastavio je /usta4a. "/udra&2 6ko nisi kukavi&a, zato se ne %ori protiv komunista kad si ve# protiv njih(" "Pa nije %ilo prilike" od!ovorio sam. "Vi ste prvi idealisti koje sam upoznao." "=, i to misli o nama(" pitao je erdar. "+esmo li ti se svidjeli(" "+este." ",nda si na2 5o#e da i te%e skupimo sutra naveer kad krenemo u pisanje(" "Naravno, doite po mene..."

"-mukni, varali&e kukavika2 <im se od nas izvue, otrat #e u poli&iju, jel8 tako(" ":ake malo, erdare" rekao je /usta4a, "nije on lo deko. Gle, sad #e od nas uzeti pozivni&e2" "Prireujemo veer u portsko-izlo*%enoj dvorani. 5o#e li do#i(" ")o#i #u2" od!ovorio sam. "Poto je(" "+e li itko spominjao nov&e(" "Nema veze, erdare. "ad ve# ho#e platiti, neka deko plati. 9arem #e nam pomo#i." ""oliko komada *elite, !ospodine(" pitao me je erdar uljudno. "3a KBB lira." $z novanika sam to sam %r*e mo!ao vadio KBB lira. "+e li taj novanik od zmijske ko*e(" pitao je /usta4a. "Nije2"KBB lira sam u pani&i pru*io erdaru. Nije uzeo nova&.")a vidim ja tu zmijsku ko*u2" "Nije zmijska, ka*em2" "/a daj mi da malo po!ledam taj novanik2" )ao sam mu novanik pun nov&a koji sam skupio rade#i &ijeli jedan mjese& po ljetnoj *e!i. "64erim2" rekao je erdar."Nije ovo zmijska ko*a, ali je pravi novanik, tko %i to oekivao..." ")aj mi da !a vidim, ja se u to razumijem" rekao je /usta4a. -zeo je novanik i prerovao !a. ".re%a li ti ovaj adresar( Ne tre%a... "oliko mno!o poznanika ima, i svi imaju tele4onske %rojeve... "ad netko ima tako mno!o poznanika, nije mu potre%na oso%na da se dru!ima predstavlja, ja #u je uzeti... 1A tisu#a lira2 +el8 ti to ota& daje toliki nova&(" "Ne, sam sam !a zaradio" od!ovorio sam. ")ajem instruk&ije iz en!lesko! i matematike." "Gle, 'akal, ovaj je %a za te%e2" rekao je erdar. "5o#e li i njemu dati instruk&ije( 9esplatno, jasno..." "5o#u" od!ovorio sam i u tom trenutku shvatio koji je 5asan taj 5asan koje!a zovu 'akal... "64erim2" rekao je /usta4a. "+a sam ionako odmah shvatio da si ti do%ar momak. 6 za ovih 1A tisu#a lira mo*e kupiti tono A@ pozivni&e. Pa #e ih podijeliti prijateljima." ",stavite mi %arem jednu tisu#u" !ovorio sam.

"Pazi, nemoj nas ljutiti2" izderao se erdar. "Ne, ne, on se ne *ali1 ovih 1A tisu#a daje nam svojom voljom, zar ne(" pitao me /usta4a. ".e%e pita, %itan!o2" ")osta je, erdare, nemoj deka *alostiti2" "6 to je ova %ilje*ni&a(" erdar je na zadnjem sjedalu naao Darukovu %ilje*ni&u, otvorio je i poeo itati. "+edno selo u okoli&i Ge%zea vrijedno sedamnaest tisu#a aki koje je nekada pripadalo spahiji 6liju da %i kasnije, %udu#i da nije iao u vojnu, %ilo njemu oduzeto i predano 5a%i%u... 'to je ovo, ne da se itati2 Velijeva tu*%a protiv /ahmuta jer nije mo!ao isplatiti maz!u koju je kupio..." "'to je to(" pitao je /usta4a. "9rat mi je povjesniar" od!ovorio sam. "+adnik2" rekao je erdar. "5ajde idemo, kia staje" rekao je /usta4a. "9arem mi oso%nu vratite2" viknuo sam. "'to znai to 8%arem2 %itan!o(" pitao je erdar. "3ar smo ti uinili neto loe( )a ujem2" preman uiniti jo neto loe, !ledao je po autu. -zeo je Darukovu %ilje*ni&u. ",dsad #e auto voziti polako i ne#e misliti da su svi slu!e tvo!a o&a2 +adni&e %ijedni2" 3alupio je vratima i otiao skupa s ostalom dvoji&om. "ad sam vidio da su se dovoljno udaljili, iziao sam i anadol poeo !urati uz%rdo. A@A A?. )o%ru smo lek&iju dali onom jadniku2" zakljuio je erdar. "6li ti pretjeruje" rekao je /usta4a. "'to ako ode na poli&iju(" "Ne#e" od!ovorio je erdar. "3ar nisi vidio, plaljiv je kao ze&2" "3ato si uzeo plou i onu %ilje*ni&u(" .ad sam ja vidio, Nil!un1 skupa s tvojom ploom koju si ti za%oravila u autu, erdar je uzeo i Darukovu %ilje*ni&u. "ad smo sti!li do donje mahale, zastao je pod svjetlom uline svjetiljke i po!ledao naslovni&u ploe. "3ato to mi se smuilo to misli da su svi slu!e nje!ova o&a, zato sam uzeo2"

"Nisi do%ro postupio" rekao je /usta4a. "Nepotre%no si !a izazvao." "6ko ho#ete" u%a&io sam se ja, "dajte mi plou, odnijet #u je natra! u auto." "<ovjee, ovaj je stvarno malouman2" rekao je erdar. "6ha, da, jo i ovo" rekao je /usta4a,"ne#e vie nikada za 5asana pred dru!ima !ovoriti da je malouman i akal, jasno(" erdar je uutio. 5odali smo niz%rdi&om ute#i1 s 1A tisu#a lira u /usta4inu d*epu mo*e kupiti akiju sa sede4nim drkom koju sam vidio na Pendiku, ili zimske ko*ne &ipele s !umenim potplatom, mislio sam. 6ko jo malo doda, mo*e kupiti ak i pitolj. "ad smo doli do kavane, zastali su. ")o%ro" rekao je /usta4a, "da se sad raziemo..." "Ne#emo li jo pisati(" pitao sam ja. "Ne#emo" od!ovorio je /usta4a. ",pet #e padati, pokisnut #emo. Neka %oje i etke veeras %udu kod te%e, 5asane. /o*e li(" ,va #e dvoji&a krenuti niz%rdo svojim ku#ama, a ja #u natra! uz%rdo, a 1A.BBB 1 F S @.BBB lira. .u su jo i Nil!unina ploa i %ilje*ni&a. "'to je %ilo(" pitao je /usta4a."'to si tako zautio( $demo1 razlaz2" Pa se tr!nuo kao da se nee!a sjetio. "6ha" rekao je, "uzmi, 5asane, evo ti &i!arete i i%i&e pa #e zapaliti." /islio sam da ne uzmem, ali me tako po!ledao da sam uzeo. "Ne#e zahvaliti(" pitao je. "5vala." ,krenuli su se i otili. /alo sam !ledao za njima1 i za @.BBB lira mno!o se to!a mo*e kupiti2 Proli su kroz svjetlo pred pekarni&om i nestali. "/usta4a2" viknuo sam odjednom i uo da su kora&i stali. "'to je(" odazvao se. Na trenutak sam stao, pa potrao za njima. "/usta4a, mo!u li ja do%iti onu plou i %ilje*ni&u(" rekao sam hvataju#i zrak. "'to #e s njima(" pitao je erdar. "3ar #e ih stvarno odnijeti natra!(" "Nita dru!o ne *elim" rekao sam. ")ajte mi ih, meni je to dosta." ")aj ih ovome" rekao je /usta4a. erdar mi je dao o%oje. " tvarno si malouman" rekao je. "'uti2" rekao mu je /usta4a. ,krenuo se meni1 "Vidi, 5asane" rekao

je, "odluili smo da se ovih 1A.BBB potroi za ovdanje potre%e, nemoj krivo shvatiti. $ nama #e ionako jako malo pripasti. ,vih petsto to te%i pripada ako ho#e, mo*e odmah uzeti." "Ne#u" od!ovorio sam, "neka sve ide za )rutvo, neka se sve potroi za %or%u. +a za se%e nita ne *elim2" "6li plou #e uzeti2" dreknuo je erdar. .ad sam se zaprepastio i uzeo KBB lira koje su mi pripale i stavio ih u d*ep. "- redu" rekao je erdar. " ad vie nema prava na ovih 1A.BBB.1 ne dao ti 9o! da to pred %ilo kime spomene2" "Ne#e" rekao je /usta4a. "Nije on !lup koliko ti misli. Pravi je d*in, samo to to ne pokazuje. Vidi kako se vratio da uzme to mu pripada." "Podla&2" dodao je erdar. "5ajde, razlaz" rekao je /usta4a, pa su otili. /alo sam !ledao za njima i uo da raz!ovaraju. /o*da se i ale na moj raun. +o sam malo !ledao, pa sam zapalio &i!aretu, okrenuo se s %ojama i etkama u jednoj i ploom i %ilje*ni&om u dru!oj ru&i i krenuo uz%rdi&om. utra #u ja ujutro na pla*u i ako /usta4a dode, vidjet #e, a ako ne dode i ne vidi, naveer #u mu re#i1 ja sam jutros iao doekati djevojku, /usta4a, re#i #u, ali ti nisi doao1 shvatit #e da sam nauio to je dis&iplina7 nek8 sve ide k vra!u2 Nakon to sam jo malo iao uz%rdi&om, iznenadio sam se uvi /etina kako !alami1 tamo, ispred mene, ne!dje u %eskrajnoj tami, /etin sam psuje. Pri%li*io sam se koraaju#i polako po mokrom as4altu, pokuao sam !a vidjeti, ali sam samo uo kako strano psuje, kao da je preda mnom netko komu su vezane i ruke i no!e. "ad sam zauo i udan zvuk plastike, zaudio sam se i povukao se uz ru% &este7 u!ledavi !a, shvatio sam da no!om udara po autu. -dara !a psuju#i kao srdit jaha koji udara svo!a hirovita konja, ali auto ne daje oekivani od!ovor pa kao da !a z%o! to!a jo vie tue. 0azmiljao sam o udnim stvarima. /o!ao %ih sad ak oti#i i /etina istu#i2 /islio sam o olujama, smrtima, potresima. ,stavim ovo to mi je u rukama i odjednom navalim na nje!a1 zato me nisi prepoznao, zato si me za%oravio( .ako je to1 oni su va*ni, ti !a poznaje, prati izdaleka to radi, zna &ijeli nje!ov *ivot, a on te

ak i ne poznaje i *ivi svoj *ivot, a da nikad i ne pomisli na te%e. 3nat #e oni jedno!a dana za mene, doznat #e2 ,stavio sam %ijednika nek8 udara po svom autu. )a me ne %i vidio, proao sam kroz %latni vino!rad, i dok sam izlazio na &estu, tek sam tad shvatio1 mislio sam da psuje z%o! nov&a koji je iz!u%io i z%o! pokvareno! auta, kad ono - nije to, ne!o neka djevojka2 Psuje neprestano ponavljaju#i onu rije kojom se oslovljavaju *ene koje same se%e prodaju. +a se ponekad te rijei %ojim, te su *ene jako !adne, ne volim to, za%oravim. 5odam. /o*da on to !ovori o te%i, Nil!un, mo*da o nekoj dru!oj. Cene me ponekad plae. "ako je to samo ru*na rije2 .eko ih je razumjeti, kao da su pune mranih misli koje ne mo*e razumjeti, s jedne su strane tako zastrauju#e da, ako se prepusti, mo*e %iti si!uran da #e te sna#i nesre#a1 neto poput smrti, ali je na !lavu stavila plavu manu i jo se i smjeka, !adura2 "ad je ne%o tamo daleko zasjalo *utom svjetlo#u, uplaio sam se munje. ,%la&i, mrane oluje, misli koje ne mo!u razumjeti2 "ao da smo svi ro%ovi neko!a ko!a ne poznajemo, ponekad se pokuamo %uniti i suprotstaviti se, ali se poslije %ojimo1 po!odit #e nas munjom, !romom i tko zna kakvim sve nesre#ama2 .ad zakljuim da mi je dovoljno *ivjeti u mirnom svjetlu nae ku#e, i ne misle#i na po%unu, u neznanju. +a se !rijeha %ojim2 "ao i moj jadni ota& lutrija. "ad sam vidio da svjetlo u naoj ku#i jo uvijek !ori, kia je opet poela sipiti. Pri%li*ivi se prozoru, vidio sam da ne spava ne samo ota&, ne!o ni mama. 'to li je taj epava& o meni napriao mojoj maj&i da sad jadna ne mo*e spavati( i!urno je %akal neto rekao, pomislio sam. )e%eli %ijednik, odmah je sve dojavio. $smaile, rekao je, tvoj je sin jutros doao u moj du#an, rekao je, potr!ao i raz%a&ao novine i asopise i prijetio, tko zna s kim se on spetljao, po%jesnio je2 "oliko sam ti za to du*an, pitao je si!urno moj ota& lutrija koji ne zna ni za to dru!o osim za nov&e, koliko te je otetio, i si!urno je zaludu i dao nov&e za te nitavne novine2 6li nije zaludu, ne1 dao ih je zato da %i naveer mo!ao mene izludjeti7 ukoliko me uspije na#i, naravno. Nikako nisam mo!ao odluiti da li da udem ili ne pa sam ondje stajao. Po!ledao sam kroz prozor, !ledao sam majku i o&a. "asnije, kad je poela kia, otiao sam i %oje, Nil!uninu plou i

Darukovu %ilje*ni&u stavio na dasku svo!a zatvoreno! prozora, stao ondje pod zid i razmiljao promatraju#i kiu. +ako je padala. /no!o kasnije, kad je kia ve# lijevala kao iz ka%la i nakon to sam se sjetio /etina, olu&i koje je ota& svojom rukom postavio nisu vie %ili dovoljni za kiu koja se slijevala s krova7 oprezno sam se navirio unutra i vidio kako moja sirota majka razmjeta plastina korita za ru%lje i lavore i skae tamo-amo pod stropovima iz kojih kapa. Na kon&u se sjetila i moje so%e jer i izmeu orlovih krila na stropu takoer kaplje. -palila je svjetlo, preklopila moje ilte. Gledao sam. "asnije, kad je kia stala, shvatio sam da nisam mislio ni o njima A@? ni o dru!ima, ne!o sam &ijelo vrijeme mislio na te%e, Nil!un2 i!urno sad le*i u svom krevetu, mo*da te je kia i pro%udila, !leda kroz prozor, a kad za!rmi, prepadne se i razmilja. -jutro, kad kia stane i izie sun&e, do#i #e na pla*u, ja #u te ekati i na kraju #e me vidjeti, raz!ovarat #emo i o%jasnit #u ti, sve #u ti prepriati1 du!a, jako du!a pria1 *ivot1 volim te. 0azmiljao sam i o dru!im priama1 ovjek mo*e %iti netko posve dru!i, samo ako vjeruje. /islio sam na daleke zemlje, trani&e kojima se ne vidi kraja, a4rike ume, aharu, zaleena jezera, pelikane iz ud*%enika za zemljopis, lavove, %izone koje sam vidio na televiziji, hijene koje ih pritisnu pa rastr!aju, slonove iz 4ilmova, $ndiju, $ndijan&e, "ineze, zvijezde, svemirske ratove, sve ratove, povijest, nau povijest, svu sna!u naih %u%njeva i strah nevjernika dok ih sluaju1 ovjek mo*e %iti netko posve dru!i, da. Nismo ro%lje1 pre!azit #u sve strahove i pravila i !rani&e, !azit #u prema svome &ilju, zastave #e se vijoriti1 maevi, no*evi, pitolji, vlast2 +a sam novi ovjek, nisam ono to sam prije %io, ja vie nemam uspomena, imam samo %udu#nost2 -spomene su za ro%lje, otupljuju ih. Neka oni spavaju, mislio sam. /islio sam, a kako sam znao da ne#u imati dovoljno sna!e da sve za%oravim, %ilje*ni&u nisam ostavio na prozorskoj das&i, uzeo sam i plou i krenuo. ad kao da sam, %udu#i da sam krenuo u tamu kojoj se vidi kraj, kao da sam krenuo prema mjestu koje vie nije nepoznato, ne!o se samo nejasno vidi. Niz%rdi&om se slijeva kini&a. /irie kia. Prvo da jo jednom, posljednji put po!ledam na

donju mahalu, mislio sam1 da zadnji put vidim svjetla, ureena, umjetna dvorita, uredni, %ezduni %eton, ravnodune, !rene uli&e dok pod svjetiljkama niko!a nema, da posljednji put, odluan da se ne vratim sve do dana po%jede, po!ledam i onaj jedan prozor, mislio sam. Nil!un, mo*da ne spava, stoji na prozoru i promatra kiu pa kad munja %ljesne i sve o%asja plavom svjetlo#u, mo*da #e me i vidjeti kako pod ovom stranom kiom usred no#i mokar do ko*e stojim kao kip i !ledam u tvoj prozor. 6li kao da sam se uplaio, nisam otiao. +er kad sam krenuo prema dolje, sjetio sam se1 sad %i dolje njihovi uvari poeli1 sinko, to radi ovdje u ovo do%a, rekli %i, hajde, tornjaj se, nisu ova mjesta za te%e2 Pa do%ro2 A@; ,krenuo sam se i pokraj svoje ku#e proao kao pokraj kakve strane mahale, pospan, i krenuo prema !ore. vjetlo moje!a o&a i majke jo je uvijek !orjelo. "ako je jadno %lijedo, siromano svjetlo nae ku#e2 Nisu me vidjeli. "ad sam preao i ravni&u i poeo se sputati, odjednom sam se zaudio1 /etin je jo uvijek u mraku i uz psovke i jauke !urao svoj auto. 6 ja sam %io si!uran da je dosad ve# otiao. tao sam i !ledao !a kao da je nekakav udan ovjek u udnoj zemlji u koju sam prvi put stupio7 kao da sam se %ojao, ali kako volim znati*elju i strah, promatrao sam !a izdaleka. "asnije mi se uinilo da plae, do mene je dopro pri!uen !las koji kod ovjeka pro%udi sa*aljenje. jetio sam se nae!a djetinje! prijateljstva, a %udu#i da sam za%oravio da ovakvi *ive od to!a da ljude optu*uju, %ilo mi !a je *ao i priao sam mu. ".ko je to(" "+a sam" rekao sam. "/etine, maloprije me nisi prepoznao, ja sam 5asan2" "Na kraju sam te prepoznao2" od!ovorio je. "+esi li mi to donio nova&(" "+a sam sam2" rekao sam."3ar *eli da ti se nova& vrati(" "-krali ste mi dvanaest tisu#a2" izderao se. "3ar ne zna(" Nita nisam rekao. /alo smo utjeli. "Gdje si(" viknuo je zatim. ")aj izidi da ti vidim li&e2" Plou i %ilje*ni&u spustio sam na suho mjesto i pri%li*io se. "Ne#e li mi vratiti nova&(" pitao je. "$zlazi2" "ad sam se pri%li*io, u!ledao sam nje!ovo znojno i nesretno li&e1 po!ledali smo se.

"Ne" rekao sam, "nova& nije kod mene." "3ato si onda doao(" "+esi li ti to maloprije plakao(" "Nisi do%ro uo" rekao je. ",d umora... 3ato si doao ovamo(" ""ako smo %ili do%ri prijatelji dok smo %ili mali2" rekao sam. "6ko *eli, pomo#i #u ti" dodao sam odmah, ne ekaju#i da on neto ka*e. "3ato(" rekao je prvo. 3atim je rekao1 ")o%ro, onda !uraj2" Naslonio sam se i !urnuo. "ad se auto pomaknuo s mjesta i krenuo uz%rdi&om, kao da sam se razveselio vie od nje!a. <udan je to A@I osje#aj, Nil!un. 6li kad sam kasnije vidio koliko smo malo preli, ni meni nije %ilo lako. "'to je %ilo(" pitao je /etin. Povukao je runu2 "<ekaj2 )a se malo odmorimo2" "5ajde" od!ovorio je, "zakasnit #emo." ,pet sam se upeo, ali nismo daleko sti!li. "ao da nije stvar na kotaima, ne!o o!romna stijena2 /alo sam se odmorio i namjeravao se jo malo odmoriti, ali je /etin spustio runu. Gurao sam da se auto ne %i vratio, !urao sam, ali sam na kraju stao. "'to je %ilo(" pitao je. "3ato ne !ura(" "3ato ti ne !ura( "+a vie nemam sna!e2" ""amo to mora sti#i u ovo do%a(" Nije od!ovorio. amo je !ledao u svoj sat i psovao. ,vaj je put i on upro zajedno sa mnom, ali auto ni maka&2 "ao da mi auto !uramo prema !ore, a on nas prema dolje, i tako stojimo na mjestu. Na kraju smo !a uspjeli po!urati nekoliko koraka, ali vie nisam mo!ao, odustao sam. Poela je kia, uao sam u auto. $ /etin je doao i sjeo kraj mene. "$demo2" rekao je. " utra #e i#i kamo si namjerio2 6 sad da malo raz!ovaramo2" ", emu(" /alo sam poutio. ""ako udna no#2" rekao sam zatim."9oji li se munje(" "+a ne2" od!ovorio je. "5ajde, po!urajmo !a jo malo2" "Ni ja se ne %ojim" rekao sam. "6li se ovjek prepadne kad pomisli, zar ne("

Nita nije rekao. "5o#e li &i!aretu(" rekao sam, izvadio kutiju i ponudio !a. "Ne#u2" od!ovorio je. "5ajde, idemo malo !urati2" $zili smo, !urali smo koliko smo mo!li i uli natra! kad smo prokisli do ko*e. ,pet sam !a pitao kamo je krenuo, a kad me je umjesto da od!ovori pitao zato me zovu "akal" rekao sam mu1 "Pusti ih2 ,ni su lua&i." "6li hoda naokolo s njima" rekao je. "3ajedno ste me opljakali." 16a "ako %i %ilo da mu sve ispriam, pomislio sam tad7 da mu sve ka*em, ali kao da nisam znao to je to sve7 ne zato to mi sve to nije %ilo u !lavi, ne!o zato jer nisam znao odakle da ponem7 jer kao da %i, kad naem poetak, tre%ao najprije kazniti !renika koji je poinio prvi !rijeh, a kako sad nikako nisam %io raspolo*en za zloin, nisam htio ni misliti o tom prvom !reniku. 6 znam ja da prvo tre%am poeti odande, Nil!un2 utra #u ti ujutro ispripovijedati. 6li zato da ekam do jutra, sad, mislio sam, da, sad #emo /etin i ja ovaj anadol zajedno od!urati pa #emo se zajedno spustiti niz%rdi&om i im sti!nemo do vae ku#e, Nil!un, /etin #e te pro%uditi i tad, dok me u tami %ude sluala odjevena u %ijelu spava#i&u, ja #u ti odmah sad re#i u kakvoj si opasnosti1 misle da si komunist, lijepa moja, doi da zajedno po%je!nemo, hajdemo, oni su posvuda, i kako su samo jaki, ali svejedno na svijetu si!urno postoji mjesto !dje #emo mo#i zajedno *ivjeti, ja vjerujem, vjerujem da postoji mjesto... "5ajde da po!uramo2" $zili smo i !urali pod kiom. /alo kasnije on je odustao, ali ja sam !urao jer sam vjerovao, kao da mi je to dalo jo vie sna!e, ali kako sam ve# rekao, preda mnom, inilo mi se, kao da nije %io anadol, ne!o stijena. "ad mi je ponestalo sna!e, odustao sam, ali me /etin !ledao optu*uju#i me. "ad sam se pred kiom zavukao u auto, rekao mi je ovako1 ""a*e za njih da su lua&i, ali se povlai s njima. ,naj nova& nisu mi uzela samo njih dvoji&a1 sva troji&a ste mi !a uzeli2" "/ene za njih nije %ri!a2 Nitko meni ne tre%a2" Nije se inilo da se uplaio, i dalje me !ledao kao da me okrivljuje.

",d tih 1A tisu#a ja nisam uzeo ni pare, /etine2" rekao sam zatim. ""unem se2" 6li nije iz!ledao kao da je povjerovao. 5tio sam !a z!ra%iti i zadaviti2 "lju stoji na svome mjestu. )a %arem znam voziti, ah2 "oliko je putova na svijetu, kakvih sve dalekih zemalja ima, kakvih !radova, kakvih mora2 "5ajde izlazi i !uraj ovo2" Ne razmiljaju#i, iziao sam na kiu koja je pljutala i !urnuo. AKB /etin nije !urao, stavio je ruke na %okove i !ledao me kao kakav !ospodin. -morio sam se, odustao, ali on nije povukao runu. "-morio sam se2" rekao sam !otovo deru#i se da nad!lasam kiu i da me uje. "Nisi" od!ovorio je, "jo mo*e !urati2" "Pustit #u !a2" viknuo sam. "Vratit #e se2" ".ko #e mi platiti za onaj nova&(" "6ko ne %udem !urao, oti#i #e u poli&iju, ha(" Nije od!ovorio pa sam jo malo !urao i leda su me toliko %oljela da sam mislio da #u se prepoloviti. Na kon&u je ipak povukao koni&u. -ao sam u auto. /okar kao mi. 3apalio sam &i!aretu, a kad je ne%o odjednom %ljesnulo nevjerojatnom svjetlo#u i !rom udario tu preda mnom, uutio sam. "+esi li se uplaio(" pitao je /etin. 'utio sam. ,pet je pitao. 'utio sam. ",vdje je udario" uspio sam iz!ovoriti kasnije. "=vo tu." "Nije" rekao je. "-dario je jako daleko, mo*da ak u more, ne %oj se." "Ne#u vie !urati." "3ato(" pitao je."3ato to si se uplaio( Glupane2 Ne#e vie udariti tako %lizu. Nisu li vas to nauili u koli(" Nita nisam rekao. ""ukavi&e2" viknuo je1 "+adni i plaljivi neznali&e2" "+a se vra#am ku#i" rekao sam. ")o%ro, a to #e %iti s mojih 1A tisu#a(" "Pa nisam ih ja uzeo2" viknuo sam.""unem se, kad ti ka*em..." ".o #e sutra o%janjavati nekom dru!om" rekao je. "Poli&iji #e o%janjavati..." -vukavi !lavu medu ramena, opet sam iziao7 kad sam poevi

!urati shvatio da smo pri kraju uz%rdi&e, razveselio sam se. /etin je iziao iz auta, ali mu se vie nije dalo ak ni pretvarati se da !ura kako %i mene %odrio. amo je s vremena na vrijeme ponavljao "hajde, hajde" kao da #e me to ojaati7 kasnije je psovao tko zna kojoj *eni za koju !ovori da je kurva, ali kao da nije %ila samo jedna, ne!o da ih je %ilo vie jer je !ovorio pokazat #u ja vama. +a sam prestao !urati jer nisam ja, kako je ono erdar rekao, pa da, nisam ja slu!a2 A $ "5o#e da ti platim(" rekao je ovaj put /etin. ")at #u ti koliko !od *eli. amo sad ovo !uraj." Gurao sam zato to smo doli do kraja uz%rdi&e. "ad su %olovi u leima postali neizdr*ivi, zastao sam da mi sr&e i plu#a dou k se%i i nahvataju se zraka, ali je on i dalje !alamio, psovao i zavijao. )at #e mi tisu#u lira, ka*e2 +o sam malo po!urao, zadnjim sna!ama. )vije tisu#e, rekao je. Pa do%ro, opet sam se upeo i nisam pitao koje ti to nov&e meni o%e#ava kad ti moji nisu ostavili ni pare. "ad smo izili na ravni&u, stao sam da predahnem, ali se on opet srdio i uzvrtio1 psovao je i vie se nije preda mnom ustruavao. Pomislio sam da %i uskoro opet mo!ao poeti utati auto. 6li je kasnije napravio neto jo udnije, uplaio sam se1 li&e je okrenuo kii, psuje u mrano ne%o, kao da Njemu psuje. -plaio sam se ak i ono!a to sam pomislio pa sam dalje !urao da ne mislim. "ad je ne%o, koje je nad %re*uljkom jako nisko, zamumljalo i opet zasjalo plavom svjetlo#u, i kad je opet tako ru*no za!rmjelo dok mi se nevjerojatna plava kia niz kosu i elo slijevala u usta, ja sam !urao, !urao7 da ne %ih vidio munje koje su %ile sve e#e, moj 9o*e, zatvorio sam oi i uvukavi !lavu medu ramena li&e okrenuo zemlji i !urao kao ro%1 ja sam %ijednik koji je za%oravio sve svoje misli, nitko mene ne mo*e kriviti i ka*njavati jer sam se pokorio i nisam ni svjestan to su krivnja i !rijeh. Gurao sam tre#i, osje#aju#i udan polet kako je auto u%rzavao. /etin je sad sjeo u auto, dr*ao je volan, kroz otvoren prozor uo sam da jo uvijek psuje zavijaju#i, zvuao je kao mu* i *ena koji i ne znaju zato su se posvaali, kao stari koija koji psuje svojim konjima, ali kao da i Njemu psuje. "ao da nije ,n onaj koji nas udara !romovima2 'to misli da si ti( +a ne#u %iti ortak niijim psovkama2 tao sam, vie ne !uram.

6li auto je svejedno neko vrijeme sam od se%e napredovao. Gledao sam kako se polako udaljava, kao da !ledam kakav tih i straan mrani %rod koji sam od se%e plovi. $ kia se stiala. Gledaju#i auto koji je sam od se%e iao, ovako sam mislio1 kao da nas je ,n odvajao jedno!a od dru!o! kako kazna ne %i i mene po!odila, samo - auto se, nakon to je jo malo iao, zaustavio. Ne%o je %ljesnulo i vidio sam da je /etin iziao. "Gdje si(" viknuo je zavijaju#i. ")olazi ovamo, !uraj2" AKA Nisam se pomaknuo. ":opove2" viknuo je u tamu. "Pokvareni lopove2 9je*i, hajde, %je*i2" /alo sam postajao na svom mjestu. )rhtao sam od hladno#e. Pa sam potrao k njemu. "3ar se ti ne %oji 6llaha(2" proderao sam se. "6 ti, zato krade ako !a se %oji(" od!ovorio je. "+a Ga se %ojim2" rekao sam. "6 ti !leda !ore i psuje2 )o%it #e jedno! dana to si zaslu*io2" "Glupane zatupljeni2" vikao je."/aloprije si premro kad je za!rmjelo, zar ne( "ad sijevne, %oji se sjena sta%ala i !ro%lja i oluje, zar ne( 6 takva ljudina2 - koji razred ide( Neznali&e2 )a ti ja ka*em1 6llaha nema2 +asno( 5ajde sad, !uraj ovo2 )at #u ti dvije tisu#e, ka*em ti2" "$ kamo #e poslije(" pitao sam. "Vaoj ku#i(" "$ te%e #u povesti" rekao je. ",dvest #u te kamo !od *eli, samo da auto napokon krene niz%rdo2" -pro sam, Nil!un. 6 on je uskoio u svoj auto i ovaj put nije psovao kao da se srdi, ne!o poput koijaa koji po navi&i psuje svojim konjima. "ad je auto u%rzao, pomislio sam da #e uskoro poeti niz%rdi&a i da #e se auto upaliti pa mi je na pamet palo ovo1 i /etinu je dosta sve!a, sve mu se !adi2 jest #u u auto, upalit #e !rijanje, z!rijat #emo se. Pa #emo i te%e uzeti i zajedno krenuti u daljine, ili #emo zapaliti za neko dru!o mjesto. 6li kad se auto poeo sputati, motor je utio, napredovao je i uo se samo udan zvuk kotaa na mokrom as4altu. .ad sam potrao i sti!ao !a da uskoim unutra, ali - vrata su se zakljuala. ",tvori mi2" vikao sam. ",tvori, /etine, vrata su se zakljuala2

,tvori da i ja udem2" 6li vjerojatno me nije uo jer je i dalje srdit psovao. -daraju#i po staklima, trao sam pokraj nje!a to sam %r*e mo!ao, stenju#i i !u%e#i dah, ali ta je plastina stvar malo potom prola pokraj mene i otila. vejedno sam !alame#i trao za njim, no, niti je stao auto, niti /etin. .iho upalivi svjetla, o%asjao je vino!rade i vo#njake i spustio se do dolje zavijaju#i na zavojima, a ja sam trao za njim sve dok mi nije nestao iz vida. .ad sam stao i po!ledao. 0azmiljao sam. <eljusti su mi se toliko tresle da su mi zu%i kr!utali, i tad sam se sjetio1 tvoja je ploa, Nil!un, ostala ak ondje, s dru!e strane %rda. "renuo sam natra!, uz%rdi&om sam trao natrake ne %ih li se u!rijao, ali nije pomo!lo jer mi se koulja slijepila uz tijelo. No!e su mi !azile po potoi#ima. "ad sam pak doao do mjesta !dje sam je, koliko sam se sje#ao, ostavio, i nisam je naao, poeo sam trati. Ne%o je zasjalo pa je za!rmjelo, ali nisam se tresao od straha, ne!o od hladno#e. ,stao sam %ez daha i opet osjetio %ol u leima. .rao sam !ore-dolje, na svakom koraku zastajao i !ledao tresu#i se, ali je nisam naao. Ni sam ne znam koliko sam puta proao uz%rdo i niz%rdo dok u svitanje plou nisam naao. Posr#u#i od umora i drhtavi&e, na kraju sam shvatio da sam !lupu plou i %ilje*ni&u sto puta vidio, ali sam pokraj njih prolazio misle#i da su samo sjenka7 pomislio sam da se netko mnome poi!rava1 to mora %iti netko tko sve skriva, a meni namjenjuje ro%ovski *ivot. 5tio sam &ipelom zdro%iti li&e ameriko! pedera 9est o4 =lvisa. $onako se toliko smoilo da se nije raspoznavalo. Neka sve propadne, neka sve propadne2 6li nisam !a zdro%io, te%i #u !a dati2 -z%rdi&om je iao prvi auto dana, 5alilov smetlarski kamion, stra!a !a je o%asjavalo rumenilo izlaze#e! sun&a, a ja sam s &este skrenuo u vino!rade. $ziao sam na put za !ro%lje i skrenuvi kod kraja zida nastavio kozjom stazom kojom sam kao mali prolazio s majkom. $mam ja tu jedno svoje staro mjesto, izmeu sta%la %adema i smokve. Nakupio sam !rani&a, %ilo je teko na#i suhih. 6li kad sam iz Darukove %ilje*ni&e istr!nuo nekoliko listova, uspio sam zapaliti

vatru. "renuo je prozirni plavkasti dim koji nitko ne#e primijetiti. kinuo sam koulju, pa i hlae, i samo to nisam za!azio u vatru u tenisi&ama, i tako sam stajao. 9ilo mi je u!odno z!rijati se. u*itkom sam promatrao svoje tijelo posve !olo u plamenu koji se dizao odozdo1 ja se nie!a ne %ojim2 Gledao sam kako mi penis stoji tamo, u plamenu. "ao da je moje tijelo %ilo tijelo neko!a dru!o! mukar&a1 preplanulo, zdravo, kao elik, kao strijela2 /islio sam1 ja sam mukara&, sve mo!u, %ojte me se2 Nek8 mi se dlake odime, meni nita ne mo*e %iti2 Nakon to sam jo malo tako stajao, maknuo sam se od A1@ plamena da %ih dodao neto na vatru, tra*io sam !rani&e, puhnuo je hladan vjetar, dupe mi se smrznulo i tad sam se sjetio ovo!a1 nisam ja *ena, ka*em im, nisam peder1 uplait #e se. Nakon to se vatra ponovno rasplamsala, uao sam u nju i razmiljao !ledaju#i u svoj penis1 razmiljao sam o svemu to %ih mo!ao napraviti, o smrti, strahu, vatri, dru!im zemljama, oru*ju, %ijedni&ima, ro%ovima, zastavi, zemlji, ejtanu, po%uni, d*ehennemu. "asnije sam navla*enu kartonsku omotni&u ploe osuio dr*e#i je kraj vatre. ,suio sam i odje#u, o%ukao sam se. 0azmiljaju#i o njima i o svemu, le!ao sam na jedno suho mjesto. ,dmah sam zaspao. "ad sam se pro%udio, sje#ao sam se da sam sanjao, ali se nisam sje#ao to sam sanjao. Neto vru#e, ini mi se. un&e je do%rano odskoilo. ,dmah sam ustao i potrao. /o*da vie nema vremena. <ini mi se da sam malo z%unjen. )ok sam se s tvojom ploom u ru&i %rzo sputao pokraj nae ku#e, o%ilazili su me odurni auti s nedjeljnom ruljom koja !rni na pla*u. Nitko me iz ku#e nije vidio1 niti se pojavila mama, niti ota&. Navukli su zastore. .ahsinovi su *urno skupljali trenje da se ne u&rvaju nakon kie. "ad sam sti!ao do mahale, razmijenio sam KBB lira7 ovdje su du#ani nedjeljom otvoreni. -zeo sam jedan tost i aj. )ok sam !a pio, iz d*epa sam izvadio eljeve i po!ledao ih1 jedan je zelen, dru!i &rven. 6llah sve vidi. ve #u re#i. "ad sve %ude reeno, krivnja i !rijeh %it #e razotkriveni. Nita ne#e ostati nejasno. hvatit #e i tko sam ja, Nil!un. 0e#i #e pa ti si netko posve dru!i7 nisam ro%. Po!ledajte me, radim to

*elim, u d*epu mi ostatak od KBB lira, svoj sam !ospodar, !ospodin. $dete na pla*u, u rukama vam napuhane lopte, tor%e, na no!ama udne klompe, kraj vas mu*evi, dje&a, kako ste svi %ijedni2 Ne razumijete2 Gledate, ali ne vidite, mislite, ali ne znate2 Ne shva#aju tko sam ja, ne znaju tko #u %iti, jer su %jedniji i od slijepa&a1 odurni su2 ,durna rulja koja !rne na pla*u, koja !azi za u*itkom2 /ene je, znai, moralo dopasti da sve ove izvedem na pravi put2 Po!ledajte me1 ja imam tvorni&u2 Po!ledajte me1 ja imam kor%a1 ja sam !ospodin, u!ledni !ospodin2 Po!ledao sam natrpanu pla*u kroz *ianu o!radu i kad u toj !u*vi vas, !ospoi&e Nil!un, nisam vidio, tad sam se sjetio. +er ni /usta4a nije doao, pomislio sam. 5odao sam, idem vaoj ku#i. )oao je neki !ospodin, re#i #e patuljak kad me vidi, *eli vas vidjeti, !ospoi&e Nil!un. 6h, tako, re#i #e ti, je li 4in, ako je tako, uvedite !a u salon, 0ed*ep-e4endija, sad #u do#i. )ok sam hodao, osvrtao sam se misle#i1 mo!u#e je da je izila iz ku#e pa #emo se putem sresti, ali nisam na vas naiao, !ospoi&e. "ad sam doao do vaih dvorinih vrata, zastao sam i po!ledao1 u dvoritu nije %ilo auta za koji sam ve# za%oravio tko !a je ono no#u po kii !urao uz%rdo kao !lupi i %ijedni ro%. Gdje je anadol( 3amiljen sam proao kroz dvorina vrata i nisam krenuo prema velikim vratima sa stepenitem, ne!o sam se poput pristojna !ospodina koji niko!a ne *eli uznemiravati uputio prema kuhinjskim vratima. jetio sam se smokvine hladovine i zidno!a kamenja. "ao san. Poku&ao sam na kuhinjska vrata, malo priekao1 jeste li vi u ovoj ku#i slu!a, 0ed*ep-e4endija, re#i #u, ova ploa i ovaj ealj pripadaju vjerojatno lijepoj !ospoi&i koja u ovoj ku#i stanuje, nekada sam je poznavao, nema veze, nije to sad va*no, re#i #u, doao sam ih predati, nita dru!o ne *elim. 9it #e da je amid*a 0ed*ep otiao u ariju, nema !a u ku#i, pomislio sam nakon to sam jo malo ekao. /o*da u ku#i nema niko!a2 "ao san, da2 tresao sam se. "ad sam pritisnuo kvaku, kuhinjska su se vrata polako otvorila. Proao sam kuhinju neujan kao maka. /irisalo je po ulju, sjetio sam se. Niko!a nema, a kako su mi na no!ama !umene tenisi&e, nitko me ne uje dok se penjem stepenitem smotanim oko veliko!a #upa. +a sam sjenka koja lunja u snovima i mislio sam da mi se ini

da je ovo san jer sam neispavan, jer kad sam udahnuo, sjetio sam se1 unutranjost njihove ku#e znai ovako mirie, kao prava ku#a. +a sam doao, re#i #u. "ad sam doao na !ornji kat, polako sam otvorio jedna od vrata. Po!ledao sam i odmah prepoznao odurno tijelo1 evo /etina, pokrio se aravom i spava2 )u*an mi je dvije tisu#e lira, pomislio sam, i rekao je da 6llaha nema. )a !a u!uim, nitko ne %i primijetio. 3astao sam, promislio1 ostali %i tra!ovi prstiju. ,prezno sam privukao vrata i kroz otvorena vrata uao u dru!u so%u. Po %o&ama na stolu i o!romnim hlaama na raz%a&anom krevetu, shvatio sam da je to Darukova so%a. $ odande sam iziao i kad sam %ez razmiljanja otvorio dru!a vrata, zadrhtao sam jer mi se uinilo A1? da sam na zidu u!ledao svo!a o&a1 kako udno, ota& mi je %io %radat, kao da me iz okvira !ledao srdit i razoaran i !ovorio mi1 ah, ti si na*alost pravi !lupan. -plaio sam se. 3auvi promukao i staraki *enski !las, shvatio sam tko je i na zidu i u so%i. ".ko je to(" vejedno sam vrata otvorio i po!ledao1 spazivi na%orano li&e i o!romne ui utonule u z!u*vanim aravima, odmah sam zatvorio vrata. "0ed*epe, jesi li to ti, 0ed*epe(" .iho potravi, doao sam do zadnje so%e7 dok sam pred vratima stajao tresu#i se, opet sam zauo onaj !las1 "0ed*epe, jesi li to ti( .e%i !ovorim, 0ed*epe, tko je to %io(" 3ato sam odmah uletio u so%u i zaudio se1 ni vas nema u so%i, !ospoi&e Nil!un2 ,tkrio sam pokriveni krevet i pomirisao !a pa !a odmah pokrio da ne %ih ostavio kakav tra!, jer onaj je staraki !las opet viknuo, kao da me upozorava da nita ne diram1 ".ko je to, pitam2 .ko je to tamo, 0ed*epe(" $zvadio sam spava#i&u ispod jastuka i pomirisao je1 mirisala je po lavandi i po Nil!un. Pa sam je slo*io kao da je nisam mirisao i vratio pod jastuk i pomislio da ostavim plou i ealj1 evo tu, tu #u ih ostaviti, na tvome krevetu, Nil!un. "ad ovdje nae eljeve, shvatit #e, Nil!un1 koliko je ve# dana kako te pratim, volim te. 6li nisam ih ostavio1 da sam ih ostavio, kao da %i sve zavrilo7 !ovorio sam1 pa do%ro, neka zavri, ali !las je opet vikao1

"0ed*epe, te%i !ovorim, 0ed*epe2" ,dmah sam iziao iz so%e jer sam po sporom, starakom lupkanju shvatio da njihova %aka si!urno ustaje iz kreveta. )ok sam jurio niz stepeni&e, uo sam da je otvorila vrata1 tap udara u pod kao da #e !a pro%iti. "0ed*epe, ka*em, 0ed*epe2" krenuo sam i uletio u kuhinju, a kad sam izlazio, zastanem1 ne mo!u oti#i, a da %a nita ne napravim. Na tednjaku je posuda pod kojom !ori jako tih plamen. ,krenuo sam du!me i pojaao !a do kraja. ,krenuo sam i dru!o du!me. $ziao sam, mislio sam1 nije ilo po planu. 0azmiljaju#i kako se nikome ne#u dati, %rzo sam hodao7 kad sam HJ-; doao do pla*e, ovaj sam vas put u!ledao, !ospoi&e Nil!un, kako sam i pretpostavljao, kroz *i&u, u !u*vi, ondje ste2 )a vam napokon dam ovu plou i ealj pa da ovaj posao zavri2 +a se niko!a ne %ojim. 9risala se. 3nai da ste maloprije %ili u moru. /usta4e nema, nije doao. /islio sam. Poekao sam jo malo, a onda otiao %akalu. 9ilo je i dru!ih kupa&a. ")aj mi jednu 0epu%likul" rekao sam. "Nemam je2" od!ovorio je %akal &rven kao rak. "Vie je ne prodajemo." Nita nisam rekao. Nakon to sam malo priekao, i vi ste, !ospoi&e Nil!un, eto doli s pla*e i kao i svako jutro zatra*ili1 "+ednu 0epu%liku, molim2" 6li je %akal rekao1 "Nemamo je. Ne prodajemo je vie." ""ako to(" pitala si ti, Nil!un. "Pa juer ste je prodavali2" "ad je %akal vrhom nosa pokazao na mene, ti si me po!ledala, Nil!un1 po!ledali smo se1 jesi li shvatila, jesi li shvatila, jesi li me shvatila( Pomislio sam kako #u ti sad kao 4in !ospodin sve strpljivo i polako o%jasniti. $ziao sam, ploa i eljevi su spremni, ekam. /alo potom i ti si izila. ve, sve #u ti sad o%jasniti, shvatit #e me. "/o*emo li malo poraz!ovarati(" pitao sam. 3audila se, na trenutak zastala i po!ledala me1 ah, to lijepo li&e2 /islio sam da #e i pro!ovoriti, z%unio sam se, ali ona nije stala2 Potrala je kao da je u!ledala ejtana. ,dmah sam krenuo za njom,

susti!ao je i ne o%aziru#i se ni na ko!a rekao1 "/olim te stani, Nil!un2 9arem me jednom posluaj2" ,djednom je stala. "ad sam joj li&e vidio iz%liza, zaudio sam se2 "akva li je to %oja oiju2 ")o%ro" rekla je. ""a*i odmah to ho#e2" "ao da sam sve za%oravio1 nie!a se nisam mo!ao sjetiti, kao da smo se tek upoznali pa se i nema to re#i. Na kraju sam sa zadnjom nadom pitao1 "Nije li ova ploa tvoja(" Pru*io sam plou, ali je nije ni po!ledala2 "Ne2" rekla je. "Nije moja2" AUI ".voja je, tvoja je to ploa,Nil!un2 )o%ro po!ledaj2 Ne razaznaje se jer se navla*ila. /aloprije sam je posuio2" Po!ledala je po!nuvi !lavu. "Ne, to nije moje2" rekla je. ".i si mene s nekim zamijenio2" "renula je, ali sam potrao i uhvatio je za ruku. "Pusti me2" viknula je. "3ato mi svi la*ete(" "Pusti me2" "3ato %je*ite od mene( Ne#e me ak ni pozdraviti. 'to sam ti ja na*ao uinio, re&i, molim te2 3na li ti to %i ti oni dosad napravili da mene nije %ilo(" Galamio sam. ""oji oni(" pitala je. "3ato la*e( .o%o*e ne zna( 3ato ita "epu%liku. -mjesto da mi poteno od!ovori, osvrtala se naokolo %eznadno tra*e#i oajnim oima pomo#. +a sam joj svejedno sa zadnjom nadom, uhvativi je za ruku, pristojno rekao ovo1 "+a te volim, zna li(" ,djednom mi se otela, poletjela i pokuala po%je#i, ali nije ni vjerovala da #e mi uspjeti po%je#i2 Potrao sam i u dva je koraka opet u onoj !u*vi lijepo uhvatio za nje*ni z!lo%, kao kad maka skoi na mia. <ekaj malo2 )osad je %ilo lako. )rhtala je. 5tio sam je polju%iti, ali sad sam pristojan i ne#u se okoristiti prilikom dok ona preda mnom stoji svjesna svoje krivnje1 znam se ja suzdr*ati. Gle, nitko ti od ovo!a mnotva ne pokuava pomo#i jer znaju da si kriva. =, pa sad mi lijepo o%jasni, !ospoi&e, zato si %je*ala od

mene, ka*i mi, to sve motate iza mojih leda, re&i pa nek8 uje i sva ova rulja i nek8 se nitko vie ne usudi napadati me pretvaraju#i se da je krivo shvatio. +e li /usta4a tu( <ekao sam njezinu rije kao da #e sad u trenutku prestati sve klevete i %eskrajni strah ono!a nevjerojatno! sna, kad je odjednom viknula1 "Pusti me, luae 4aistiki2" =to1 tako je priznala da se udru*ila s ostalima. +a sam se prvo zaprepastio, a zatim je odmah odluio na li&u mjesta kazniti pa sam je i kaznio udaraju#i je iz sve sna!e. A;Jim sam shvatio da je onaj koji je udarao pa po%je!ao 5asan, a djevojka koja je le*ala na zemlji Nil!un, ovako sam rekao1 to si stao, tri, 0ed*epe, tri2 $spustivi mre*i&e, potrao sam, trao sam i sti!ao. "Nil!un" rekao sam, "Nil!un, sre#o, kako si(" '#u#urila se kao da le*i u svom krevetu, !lavu uzela meu ruke pa se okrenula as4altu i drhti. amo je stenjala, kao da je ne %oli tijelo, ne!o da se !ri od duevne %oli pa se u tome stanju nije sjetila zazvati pomo#. "Nil!un, Nil!un" rekao sam i nesvjesno je uhvatio za ramena. +o je malo drhtala i plakala. Poslije vie nije stenjala, ne!o je sa srd*%om i !nuanjem, kao da neko!a kori, a pomalo i kao da se s kajanjem *ali, stisnula aku i poela udarati po as4altu. -hvatio sam je za ruku. "ad sam je uhvatio, Nil!un kao da je shvatila i vidjela neto to do tada nije zamijetila1 u!ledala je one koji su se sjatili oko nas izvukavi se iz kutova po kojima su se skrivali, one koji su !alamili i dovikivali, i one koji su se u !u*vi istezali !uraju#i svoje znati*elje i plaljive !lave ne %i li nas jo %olje vidjeli ili jo neto do%a&ili1 to je vidjela i inilo se da se postidjela. premna ustati, okrenula se meni. -!ledao sam njezino krvavo li&e. /oj 9o*e2 +edna je *ena vrisnula. "Nasloni se na mene, sre#o, nasloni se." A?B -stala je, naslonila se. )ao sam joj svoju marami&u. "$demo odavde, idemo ku#i." "+esi li do%ro(" " ti!ao je taksi" rekao je netko, "uite." 0azmaknuli su se, sjedali smo, netko je dodao moje mre*i&e i

Nil!uninu tor%u, a jedno je dijete reklo1 ",vo je tetino" i pru*ilo nekakvu plou. "- %olni&u(" pitao je taksist. "- $stan%ul(" "5o#u ku#i2" rekla je Nil!un. "5ajdemo prije %arem do ljekarne" rekao sam ja. Nita nije od!ovorila. Putem do ljekarne utjela je, tresla se i !ledala ukoeno i nezainteresirano u marami&u koju je poesto primi&ala oku da provjeri koliko se oporavilo. ",vako dr*i !lavu" rekao sam i namjestio joj !lavu uhvativi je za kosu. - ljekarni opet nije %io !ospodin "emal ne!o nje!ova lijepa *ena, sluala je radio. "Gospodina "emala nema(" pitao sam. -!ledavi Nil!un, *ena je vrisnula. -strala se po ljekarni i u isto vrijeme postavljala pitanja, ali je Nil!un sjela i utjela. Na kraju je i *ena !ospodina "emala zautjela i vatom i lijekovima poela istiti rane na Nil!uninu li&u. +a sam se okrenuo, nisam !ledao. "Gospodina "emala nema(" "+a sam ljekarni&a2" od!ovorila je. "'to #e ti on( ,n je !ore2 +ao, lijepa moja, ime su te to tako izudarali(" "roz vrata koja su se tad otvorila uao je !ospodin "emal. -!ledavi Nil!un, na tren je zastao, a onda opet po!ledao s takvom stra#u kao da je oduvijek to oekivao. "'to je %ilo(" upitao je. "-darili su me" od!ovorila je Nil!un. "$stukli su me." "/oj 9o*e2" zavapila je ljekarni&a. "'to se to s nama z%iva, to se to z%iva..." " kim to 8nama8(" pitao je !ospodin "emal. ".ko !od da je to uinio..." rekla je *ena. "Daisti" promrmljala je Nil!un. ".i uti, sad uti" rekla joj je *ena. "'uti, uti." 6li je !ospodin "emal tu rije uo i tr!nuo se. "ao da je uo ili se i?t sjetio neke ru*ne rijei. ,djednom se pru*io prema radiju1 "3ato taj radio toliko navija(" viknuo je na *enu. "ad je radio utihnuo, kao da se ljekarna odjednom ispraznila pa su na povrinu isplivali %ol i stid i krivnja. Nisam htio razmiljati.

"Nemojte !a !asiti" rekla je Nil!un. "/o*ete li !a upaliti(" Gospodin "emal ukljuio je radio i ja nisam razmiljao. vi smo utjeli. "6 sad odmah u %olni&u2" rekla je *ena dovrivi svoje. ")a ne %i dolo do unutarnje! krvarenja, ne dao 9o!. $ po !lavi ju je jako izudarao, da ne %i %ilo to s moz!om..." "+e li Daruk kod ku#e, 0ed*epe(" pitala je Nil!un. "Nije" od!ovorio sam, "odvezao je auto na popravak." " jednite u taksi i odmah idite" rekla je *ena. "$ma li uza se nova&a, 0ed*epe(" "+a #u dati" !ovorio je !ospodin "emal. "Ne" rekla je Nil!un. " ad ho#u ku#i." )ok je ustajala, jauknula je" tani" rekla je *ena, "dat #u ti injek&iju protiv %olova." "ako se Nil!un nije protivila, odvela ju je stra!a. +a sam s !ospodinom "emalom utio. Gledao je kroz izlo!, u ono to svake no#i !leda do jutra1 izlo! %i4ea preko puta, reklamni plakat Jo&aJole, svjetiljku i doner. ")oao sam u ponedjeljak naveer i kupio aspirin" rekao sam samo da %ih neto rekao. " pavao si. .o si jutro iao u ri%u, uo sam." "Posvuda je" rekao je. "Ne da ovjeku mira !dje !od da po%je!ne." "'to to(" "Politika." "Ne znam" rekao sam. Pa smo jo malo !ledali van. - !omilu koja je ila prema pla*i. Pa su dole. "ad sam se okrenuo i po!ledao, u!ledao sam Nil!unino li&e1 jedno joj je oko %ilo napola zatvoreno, o%a su joj o%raza %ila modra. Cena !ospodina "emala rekla je da %ismo tre%ali odmah u %olni&u, Nil!un nije htjela, ali je ona opet to ponovila i svome mu*u A?A rekla "Pozovi taksi" no Nil!un je rekla "Ne#u" -zela je svoju tor%u. "5odat #emo pa #u do#i k se%i. 3aas #emo %iti kod ku#e." ,vi su i dalje ponavljali svoje, a ja sam uzeo svoje mre*i&e i zamotuljke i uhvatio Nil!un pod ruku. ,slonila se na mene lako, kao po uroenoj navi&i. ,tvorili smo vrata, zvon&e je &iknulo, izlazimo. "+esi li ti revolu&ionarka(" pitao je !ospodin "emal. Nil!un je ranjenom !lavom potvrdno kimnula7 inilo se da se

!ospodin "emal pokuao suzdr*ati, ali nije uspio. "Po emu su to shvatili(" "Po novinama koje sam kupovala kod %akala." "6ha2" rekao je !ospodin "emal odahnuvi, ali jo vie sa stidom, no tad !a je odjednom uhvatio jo jai stid jer je isto!a trenutka nje!ova lijepa *ena rekla1 "=to vidi2 Nisam li ti ja !ovorila, "emale..." ".i uti2" izderao se na nju. <inilo se da ne %i mo!ao podnijeti jo ve#u sramotu. Nil!un i ja izili smo na sun&e. " amo se ti nasloni na mene, sre#o" rekao sam. "$ daj mi svoju tor%u." Glavnu smo aveniju preli a da nas nitko nije vidio, uli smo u nasuprotnu uli&u7 hodali smo izmeu dvorita i %alkona na kojima su visjeli razno%ojni kupa#i kostimi i runi&i. 9ilo je onih koji su jo dorukovali, ali nisu !ledali u nas. Pa je proao jedan deko na %i&iklu i po!ledao nas1 ne zato to je ona %ila ranjena, ne!o z%o! to!a to sam ja patuljak, inilo mi se7 shvatio sam to po nje!ovu po!ledu. "asnije nas je zao%ila malena &uri&a koja je na no!ama imala peraje7 Nil!un se nasmijala. "ad sam se i ja nasilu nasmijao, Nil!un je rekla1 "Pa ti ima zu%e2" i %ilo me je sram i jo sam se vie nasmijao, ali smo potom zautjeli i ona je plakala7 mislio sam kako si!urno ne *eli da se primijeti da plae, nisam je !ledao, ali kad se poela tresti, odluio sam je utjeiti. "Nemoj plakati, duo, hajde, nemoj plakati." ""ako uzalud..." !ovorila je. ""ako !lupo, ni za to.. .+a sam !lupa, jednom deku..." A?F "Ne plai, ne plai." 3astali smo1 po!ladio sam je po kosi. "asnije sam se sjetio1 ovjek ponekad po*eli %iti sam kad plae. Pustio sam je. Gledao sam uli&u. +edno nas dijete s %alkona s dru!e strane uli&e !leda sa znati*eljom i strahom. /isli da sam je ja rasplakao. Neto kasnije Nil!un se primirila, zamolila me da joj dam njezine sunane naoale7 u tor%i su, rekla je7 izvadio sam ih i dao joj. tavila ih je. "9a ti lijepo stoje" rekao sam, nasmijala se.

"+esam li ja lijepa(" pitala je, i prije ne!o to je doekala od!ovor dodala1 "+e li moja mama %ila lijepa( "akva je %ila, 0ed*epe(" "$ ti si lijepa, i majka ti je %ila lijepa." ""akva je %ila moja mama(" "9ila je do%ra *ena" od!ovorio sam. ""ako do%ra(" /islio sam1 ni od ko!a nita nije tra*ila, nikome nije %ila na teret, i kao da nije znala zato *ivi7 kao sjena7 i kao maka, !ovorila %i Gospoda7 ali i smijala %i se, kao sun&e, ali ponizno. )o%ra, da1 ovjek se pred njom nije morao ustruavati. ")o%ra kao ti" rekao sam. "+esam li ja do%ra(" "+asno da jesi." ""akva sam %ila kad sam %ila mala(" /islio sam1 u dvoritu %iste se tako lijepo i!rali. /ali %rat i sestra. Gospodin Daruk %io je velik, nije se s vama i!rao. .rali %iste pod sta%lima, %ili ste znati*eljni. Pa %i i on dolazio i i!rao se s vama. Niste !a izdvajali. +a %ih sluao kroz kuhinjski prozor1 5o#emo li se i!rati *mire( 5ajdemo iza%rati2 .i %iraj, Nil!un1 =n ten tini, savaraka tini... 6 onda odjednom1 "3ar ti to zna 4ran&uski, Nil!un(" pitao %i 5asan. "$ kao mala %ila si takva" rekao sam. ""akva to(" Pa kad %ih skuhao, ja %ih iznutra viknuo1 Gospodo, jelo je !otovo, a Gospoda %i otvorila prozor i viknula njima dolje1 Nil!un, /etine, hajdete jesti, !dje ste, opet ih nema, 0ed*epe, !dje su7 ondje su, Gospoo, kod smokve, rekao %ih i Gospoa %i !ledala, !ledala, a kad %i ih kroz smokvinu kronju spazila, viknula %i1 ama zar opet s A?@ 5asanom, 0ed*epe, koliko sam ti puta rekla da to dijete ne dovodi ovamo, zato dolazi, nek8 sjedi kod svo!a o&a, !ovorila %i Gospoda nato %i se raskrilile jo jedne *aluzine i kroz prozor so%e u kojoj je nekada radio nje!ov ota& provirila %i !lava !ospodina )o!ana1 to je %ilo, majko, to #e se do!oditi ako se zajedno i!raju7 to je te%i, rekla %i Gospoa, sjedi u toj svojoj so%i kao i tvoj ota& i pii svoje !luposti, ti i ne primje#uje, ali ova dje&a rastu sa slu*inakom

dje&om, !ovorila %i Gospoda7 aman, majko, pa to je u tome loe, od!ovarao %i !ospodin )o!an, lijepo se i!raju kao %ra#a i sestre. "6h, 0ed*epe, te%i se rijei moraju klijetima upati iz usta..." "/olim(" "Pitala sam te o mom djetinjstvu2" ".i i /etin tako ste se lijepo i!rali, pravi %rat i sestra2" "akva %ra#a, rekla %i Gospoa, 9o*e sauvaj, odakle ti to, svi znaju da ova dje&a nemaju dru!o!a %rata osim Daruka, jednako kao to ni moj )o!an nije imao %rata, to su to%o*e )o!anova %ra#a, tko izmilja te klevete, zar #u se nakon svoje osamdesete %aviti tim la*ima, zar su tvoj rod i rod jedno!a patuljka i jedno!a epav&a isti( +a %ih sluao, utio %ih1 kad %i zatim o%oje zatvorili prozore i povukli se, ja %ih iziao, hajde, Nil!un, rekao %ih, hajde, /etine, !ledajte, %aka vas zove, jelo je !otovo. )ok %i se oni penjali !ore, on %i ostao u kakvu kutu. "$ s 5asanom smo se i!rali2" ")a, da2" " je#a li se(" $ dok %iste vi !ore - Gospoa, !ospodin )o!an i Daruk koji %i se u zadnji trenutak odnekud stvorio i /etin i ti - dok %iste jeli, ja %ih nje!a naao u kutku !dje %i ostao, 5asane, 5asane, dozvao %ih !a, jesi li !ladan, sinko, hajde, do%ro je, doi. )oao %i za mnom tih i preplaen, posadio %ih !a u svoju malu stoli&u i pred nje!a stavio pladanj s koje!a i sad jedem. Poto %ih odoz!or spustio tanjur s #u4tama, salatu, !rah i %reskve i trenje koje ak ni Daruk ne %i uspijevao dokrajiti jedu#i ih i pune#i d*epove, stavio %ih pred nje!a7 dok %i jeo1 'to tata radi, 5asane( Nita, lutriju2 "ako mu je no!a, %oli li !a, *ali li se( Ne znam2 "ako si ti, kad #e u kolu( Ne znam2 Na!odinu, nije li tako, milo( 'utio %i, !ledao %i me sa strahom, A?& kao da me prvi put vidi. 6 kad je !ospodin )o!an umro i kad je krenuo u kolu1 - koji #e ti razred najesen, 5asane( 'uti. - tre#i, nije li tako( Pa #e uiti i %iti velik ovjek2 6 to #e kasnije( Nil!un se odjednom zanijela i povukla me. "'to je %ilo(" pitao sam. ")a sjednemo("

"9oli me sla%ina" rekla je. "$ po tome me je udarao." "5o#e li da pozovemo taksi(" pitao sam. Nije od!ovorila, hodali smo. ,pet smo izili na aveniju, proli izmeu auta parkiranih na o%ali i kroz nedjeljnu !u*vu koja je sti!la iz $stan%ula. )ok smo prolazili kroz dvorina vrata, po!ledao sam i u!ledao auto. ")oao je %rat, !le" rekla je Nil!un. ")a" rekao sam. ",dmah #ete za $stan%ul u %olni&u." Nita nije rekla. -li smo kroz kuhinjska vrata. 3audio sam se1 plin sam ostavio otvoren, a dru!o kolo !ori najjae to mo*e. ,dmah sam ih u strahu po!asio. Nil!un sam odveo !ore. Gospodina Daruka ondje nije %ilo. Pomo!ao sam Nil!un da le!ne na se#iju i za lea joj stavljao jastuke kad sam uo da odoz!or doziva. ",vdje sam, Gospoo, ovdje sam, evo me" viknuo sam. tavio sam Nil!un jedan jastuk i pod !lavu. "+esi li do%ro(" pitao sam. " ad #u poslati !ospodina Daruka." Popeo sam se. Gospoda je izila iz svoje so%e, stoji navrh stepeni&a sa tapom u ru&i. "Gdje si %io(" pitala je. "Pa u ariji..." od!ovorio sam. ""amo #e(" " amo asak" rekao sam. "-ite vi u so%u, sad #u ja." Poku&ao sam na vrata !ospodina Daruka, nije se javio. -ao sam ne ekaju#i, le*ao je na krevetu i itao. "6uto su odmah popravili, 0ed*epe" rekao je. "/etin je no#as ostao na &esti ni za to." "Gospoi&a Nil!un je dolje" rekao sam, "eka vas." "/ene(" od!ovorio je. "3ato(" "0ed*epe" viknula je Gospoda, "to radi ondje(" "Nil!un je dolje" rekao sam. "5ajde, idite vi malo dolje, !ospodine Daruk." A?? 3%unio se. Gledao me u li&e. ,stavivi knji!u, ustao je. Pa je iziao. "=vo me, Gospodo" rekao sam. $ziao sam."3ato tu stojite(" pitao sam. "-hvatite me pod ruku da vas odvedem u krevet. ,vdje #ete se nahladiti. 6 i umorni ste."

"Podla&2" rekla je. ",pet neto la*e. "amo je Daruk iao(" "roz otvorena vrata uao sam u Gospodinu so%u. "'to radi ondje(" viknula je. "Ne prevr#i2" "Prozrait #u, Gospodo" od!ovorio sam."Nita ne diram, ta vidite da nita ne diram." -la je u so%u. +a sam rastvorio *aluzine. "5ajde, le*ite" rekao sam. :e!la je i poput malena djeteta jor!an povukla sve do nosa7 kao da je na trenutak za%oravila, kao da je za%oravila na !aenje i !nuanje1 "'to je %ilo u ariji( 'to si vidio(" upitala je s djetinjom znati*eljom. Priao sam, ispravio ru%ove jor!ana, uzeo jastuk i izlupao !a. "Nema nita" od!ovorio sam. "<ovjek vie nita lijepo ne mo*e vidjeti." ".vrdo!lavi patuljak" rekla je.".o sam i ja znala, nisam te to pitala." :i&e joj se z!rilo od mr*nje i prezira, uutjela je. ""upio sam svje*e!a vo#a, da donesem, ho#ete li(" pitao sam. 'utjela je. 3atvorio sam njezina vrata, siao sam. Daruk i Nil!un odavna su poeli raz!ovarati. AI. Nakon to mi je opisala ljekarni&u i njezina mu*a, i kako je uz 0ed*epovu pomo# sti!la do ku#e, ja sam ponovno htio pitati kako je %ilo. "Nije to nita, Daruk" rekla je Nil!un kao da mi je proitala na li&u. ""ao kad te &ijepe." "6li &jepivo oekuje" rekao sam. "" vra!u, ali prije ne!o to te &ijepe, na ko*i osjeti drhtaj i!le. 0azumije li me(" ")a, ali taj osje#aj dolazi na kraju" rekla je. "- zadnjem trenutku." "6 poslije(" "Poslije sam se pokajala, eto. :jutila sam se sama na se%e. +er nisam uspjela nekako srediti to!a !lupana. .ako uzalud..." "+e li !lupan(" "Ne znam" od!ovorila je. ")ok je %io mali, nije %io takav, %io je do%ro dijete. 6li kasnije, ove !odine, mislila sam da je !lup, !lup i naivan. 6 dok me je tukao, ljutila sam se na se%e to nekako nisam uspjela iz%je#i to smijeno stanje." "6 kasnije(" rekao sam oklijevaju#i.

""asnije sam shvatila da su stvari odavna izmakle mojoj kontroli. $onako sa svakim udar&em misli kako je to udara& i kako si do%io jo jedan. Vjerojatno sam se i derala. 9a nitko nije priao da mi pomo!ne. 3ato te to zanima, Daruk, zato te toliko zanima(" "Na li&u mi se vidi da me jako zanima, zar ne(" A?I ".i si kao ljudi koji u*ivaju u patnji" rekla je. ""ao oajni&i. "ao %olesni&i koji i sami *ele umrijeti, pa kad im umre netko %lizak, odmah pokuavaju doznati najtu*nije sitni&e7 to #e ti to(" "+er sam takav" od!ovorih s udnim u*itkom. "Nisi takav" rekla je. " amo *eli vjerovati da si %eznadan sluaj." "/a hajde(" ".ako je. 9ez ikakve potre%e izi!rava oajnika." "Pa do%ro1 na to ti misli kad ka*e nada(" Nil!un se malo zamislila. "<ovjek iz!u%i zanimanje" zakljuila je."6 nema nikakva razlo!a da !a iz!u%i1 eto, to je to." +o je malo promislila, pa dodala1 "Nada je ono to ovjeka dr*i na no!ama. ,no to !a dr*i na no!ama da ne umre. ,vako nekako1 zna kako ono ovjek ponekad dok je mali misli to %i %ilo da ja sad umrem... .ad me o%uzme neto kao po%una, a ako o tom osje#aju malo promisli, na kon&u shvati o emu se radi1 zanima te to #e %iti nakon te%e, a ta je znati*elja neizdr*iva, strana stvar." "Nije to znati*elja, Nil!un2" rekao sam. ".o je ista lju%omora. 3amilja kako #e se poslije te%e za%avljati, %iti sretni, za%oraviti te i lijepo nastaviti sa svojim *ivotima, i z%o! to!a svima zavidi." "Nije tako" od!ovorila je. "0adi se o znati*elji. 6 ti se odrie te znati*elje koja ovjeka titi od smrti, pretvara se da te nita ne zanima." "Nije tono2" rekao sam ljute#i se." amo me jednostavno ne zanima." "Pa da ujemo zato te ne zanima2" rekla je s udnom si!urno#u. "+er znam" od!ovorio sam. "-vijek iste stvari1 ista pria." "-op#e nije tako." ".ako je, tako" od!ovorio sam. " amo to ti to ne *eli prihvatiti da ne %i iz!u%ila svoju vjeru." ",vo moje ne zove se vjera" rekla je Nil!un. "6 kad %i i %ilo vjera, ja

ne vjerujem zato to ne znam, ne!o zato to znam." "6 ja ne znam, eto2" od!ovorio sam. /alo smo utjeli. "6ko je tako, to su sve one rijei koje ita po knji!ama i arhivu(" upitala je Nil!un kasnije. ".i se samo *eli ponaati kao da ne zna." "3ato %ih %ez ikakva razlo!a takvo to *elio(" .ad je odjednom uinila neto od e!a mi je laknulo1 ne nalaze#i izlaza, rairila je ruke pokazavi dlanove7 to je %ila asna predaja kojom je potvrdila da ne mo*e o%jasniti razlo! koji se skriva ne!dje jako du%oko. ,sjetio sam neto neo%ino1 slo%odan sam. 6li sam iz neko!a razlo!a sam se%i %io muan. - meni postoji tota to je la*no i dvolino, ali se skriva. ,vako sam razmiljao1 ovjek se%e poznaje do odreeno!a stupnja, a nakon to!a, to !od da pokuao, dode do toke na kojoj zapne i pone s %r%ljanjem koje nema pokri#a. 0ed*ep je uao u so%u. ,djednom sam ustao1 "5ajde, Nil!un2" rekao sam sa si!urno#u za koju nisam znao odakle mi je dola. "Vodim te u %olni&u2" "-444" od!ovorila je poput djeteta. "Ne#u." "Ne izmiljaj2 :jekarnik je u pravu. 'to ako doe do krvarenja(" ":jekarni&a, ne ljekarnik2 $ ne#e %iti nikakvo!a krvarenja." "5ajde, Nil!un, dosta je2" "Ne#u. Ne sad." .ako smo poeli raz!ovarati ne zato da %ismo doli do nekakva zakljuka, ne!o, inilo se, zato da %ismo rijei uprazno suprotstavljali jedne dru!ima, i da %ismo tim suko%ljavanjem dokazali %ezizlaznost njihova znaenja. +a %ih rekao jedno, ona dru!o1 inilo mi se da sam i ja mo!ao sad re#i to dru!o, pa %i ona rekla ono prvo, i tako sam uvidio da rijei nita ne mijenjaju i ne koriste niemu osim to na taj nain ovdje troimo i rijei i vrijeme. Na kraju je Nil!un zakljuila da joj se spava. :ijepo se opru*ila na divanu na koji je %ila naslonjena1 "5ajde mi malo priaj o povijesti2" rekla je sklapaju#i oi. ""ako(" "<itaj mi iz %ilje*ni&e." "5o#e li ti san do%ro do#i(" pokojno se nasmijeila, poput djevoji&e koja se u krevetu sprema

za priu mada je ne *eli. Pomislivi kako #e one prie napokon neemu koristiti, radosno sam potrao u svoju so%u, ali u tor%i A;B %ilje*ni&e nije %ilo. 3apuhan, pre!ledao sam ladi&e, ormar i ku4er, pa zatim i dru!e so%e, uao sam ak i u 9akinu so%u, ali prokletu stvar nisam uspio na#i. "ad sam malo promislio, sjetio sam se da je mo!u#e da sam je sino#, nakon to sam s Nil!un !ledao kiu, pijan ostavio na zadnjem sjedalu u autu, samo, ni ondje je nije %ilo. )ok sam se penjao da ponovno pretra*im so%e, vidio sam da je Nil!un zaspala7 zastao sam i po!ledao je1 li&e joj je iz!ledalo kao %e*ivotna %ijela maska o%ojena modrom i &rvenom %ojom. /rani otvor njezinih otvorenih usta podsje#ao je na otvore na spomeni&ima koji kod ovjeka %ude iekivanje i stravu. Vidjevi da se 0ed*ep pri%li*ava, iziao sam na dvorite s osje#ajem krivnje. voje o!romno tijelo smjestio sam u le*aljku na kojoj je Nil!un ovaj tjedan itala i ostao tako. /islio sam na 4akultetske hodnike, !radski promet, koulje kratkih rukava, vla*nu ljetnu zaparu, podnevne o%jede koji se jedu po tekome vremenu, i na rijei. - ku#i sad kapaju do%ro zate!nute slavine, so%e miriu po praini i knji!ama, u hladnjaku metalne %oje mar!arin plastina okusa, %ijel i tvrd kao kamen, eka neko neodreeno vrijeme. $ prazna so%a #e, znai, ostati prazna2 5tio sam piti, spavati. "asnije sam ovako razmiljao1 ovo se do!odilo njoj koja je naj%olja od nas2 Pa sam ustao, ponovno tiho uao i promatrao izranjavano tijelo koje je spavalo. )oao je 0ed*ep. "Vodite je u %olni&u, !ospodine Daruk2" rekao je. "Ne#emo je sad %uditi" od!ovorio sam. "3%o! to!a(" le!nuo je ramenima i otiao u kuhinju !e!aju#i se. 6 ja sam opet iziao na sun&e i sjedio kod kokoinj&a zajedno s !lupim kokoima. /no!o kasnije doao je /etin7 nedavno se pro%udio, ali oi mu nisu %ile pospane, raz%udile su se od zanimanja za ono to se do!odilo. 0ekao mi je1 Nil!un mu je ispriala. )ok je sad meni pripovijedao to to mu je rekla Nil!un, u%a&io je i ono to se njemu do!odilo1 priao je o tome kako su mu juer oteli dvanaest tisu#a lira, kako se auto pokvario i o kii za koju je rekao da je %ila

nevjerojatna. "ad sam !a pitao to je u to do%a no#i ondje radio sam, na trenutak je zautio pa od!ovorio udnim pokretom. d_-;t "$mao sam jednu %ilje*ni&u" rekao sam tad ja,"mo!u#e je da sam je za%oravio u autu, jesi li je vidio( Nestala je." "Nisam2" Pitao je kako sam pokrenuo auto da !a odvezem mehaniaru. "ad sam od!ovorio da je proradio im sam !a s 0ed*epom malo po!urao, nije mi vjerovao, otrao je i pitao 0ed*epa, a kad je i on ponovio isto, psovao je svoju zlu sre#u kao da je on, a ne Nil!un, onaj koji je danas nepravedno nastradao. "asnije me je podsjetio na neto o emu nikako nisam htio misliti1 je li itko iao na poli&iju( ,d!ovorio sam da nitko nije iao i vidio da se /etinovo li&e z!rilo kao da mu se z!adila naa tromost7 kasnije je, ini se, za%oravio na nas jer sam mu s li&a proitao da se sjetio neke te*e patnje. -ao sam7 vidjevi da se Nil!un pro%udila, uzalud sam joj !ovorio o %olni&i i krvarenju7 misle#i da sam du*an, podsjetio sam je i na smrt ne iz!ovorivi tu rije7 vidjevi da se ne %oji, pokuavao sam je zaplaiti ne %i li rekla mo*e, idemo, ali to nije rekla. "Ne#u sad" rekla je. "/o*da poslije ruka." "ako se 9aka nije spustila, za rukom sam %ez ustruavanja pio, pretvaraju#i se da ne osje#am krivnju koju nam je 0ed*ep svima pokuavao nametnuti. 6li prema 0ed*epovim pokretima koje sam promatrao dok je /etin opet !ovorio o njima, uinilo mi se da upravo on najvie osje#a krivnju1 kao da je nesretan jer je kriv i kriv zato to je nesretan. 6li nije %ilo %a tako. "ao da smo svi %ili izvan stvari1 to!a smo %ili svjesni, ali nismo znali to je ono u emu %ismo tre%ali %iti. ,naj koji je %io unutar stvari, %io je 5asan koji je sad tko zna !dje1 mi smo !a optu*ivali, a pomalo i *alili. Pred kraj ruka pala mi je na pamet ak i ova neizdr*iva misao1 da mu Nil!un nije rekla "luae 4aistiki" mo*da se ovo i ne %i ovako odi!ralo. Vjerojatno sam %io do%rano pijan. "asnije mi se iz ista mira po !lavi stao motati ovaj prizor1 jednom davno proitao sam u novinama kako je ne!dje na o%ali 9ospora, vjerojatno na .ara%ji, jedan !radski harmonika-auto%us sletio u more skupa s putni&ima koji su se u njemu zatekli. "ao da sam i ja sad eto u tom auto%usu, potonuli smo na dno mora, ali svjetla u auto%usu jo uvijek !ore,

svi prestravljeno !ledaju kroz prozore, ali je tama smrti koja nadire unutra privlana poput lijepe i oputene *ene7 ekamo. A;A Nakon ruka, Nil!un sam jo jednom spomenuo %olni&u, rekla je da ne *eli i#i. ,tiao sam u svoju so%u, le!ao, otvorio =vliju <ele%iju. <itaju#i sam zaspao. "ad sam se tono tri sata kasnije pro%udio, sr&e mi je nekako udno udaralo. Nikako se nisam mo!ao uspraviti i ustati iz kreveta7 kao da je na mene sjeo nevidljiv slon koji mi je i ruke i no!e pritisnuo uz krevet. <inilo mi se da %ih ponovno mo!ao zaspati, samo da sam sklopio oi, ali sam se lijepom snu i sanjarijama odupro i prisilio se da ustanem. Neko sam vrijeme !lupavo stajao nasred so%e7 kasnije sam ovako promrmljao1 to je to to se zove vrijeme( 'to to ja oekujem kao spas( 9ilo je %lizu pet, siao sam. $ Nil!un je odspavala7 sad je %ila %udna te je, i dalje le*e#i na divanu, !ledala u knji!u koju je dr*ala u rukama. "$onako sam uvijek *eljela ovako %iti %olesna" rekla je. ")a %ih se mo!la izle*avati i u*ivati itaju#i knji!e koje *elim." "Nisi ti %olesna" rekao sam, "tvoje je stanje mno!o te*e. )i*i se, vodim te u %olni&u." Nije ustala. <itala je ",eve i sinove" po dru!i put. Poput knjiko!a &rva, ne o%ra#aju#i pa*nju na mene, rekla je da *eli itati. $z%orio sam se za priliku za raz!ovor pa sam joj pokuao nametnuti strah od smrti, ovo!a puta iz!ovorivi i samu rije, ali se ona smjekala i ponavljala kako i ne pomilja da je takvo to mo!u#e jer, kako je rekla, ne misli da ju je %a toliko istukao. "ad se vratila knjizi koju je dr*ala, malo sam postajao ondje ude#i se to te nateene, pomodrjele oi ipak mo!u itati. "asnije sam otiao !ore i motao se po so%ama tra*e#i %ilje*ni&u, ali je nisam naao. /uilo me pitanje jesam li u nju zapisao to o ku!i. $ u dvorite sam se spustio tra*e#i %ilje*ni&u, ali kao da sam za%oravio da je tra*im. $ kad sam iziao na uli&u, dr*ao me isti osje#aj1 lunjao sam, ali kao da nisam %io posve %ez &ilja1 vjerojatno sam jo uvijek vjerovao da #u neto na#i. Na uli&ama i pla*i nema jueranje *ivosti. Pijesak je mokar, sun&e ne !rije, a prljavo i %ez%ojno /ramorno more miruje. Pozatvaranim

sun&o%ranima vlada %eznae koje podsje#a na smrt1 kao kad se jedna nedozrela &iviliza&ija priprema da podle!ne okrutnim, razornim vjetrovima daleke oluje koja nadolazi s tko zna kojih neznanih A;O. strana. Proavi izmeu automo%ila koji danu na izmaku vra#aju nje!ovu toplinu, hodao sam sve do kavane na poetku pristanita. ,ndje sam sreo jedno! staro! prijatelja iz mahale1 sad je zreo ovjek, o*enio se, kraj nje!a su ak i *ena mu i dijete7 raz!ovarali smo1 da, te %eznadne rijei... vojoj je *eni rekao da sam ja jedan od prvih ovdanjih stanovnika. - ponedjeljak naveer sreli su 0ed*epa, rekao je. "ad je pitao za elmu, nisam rekao da smo se rastali. Pa je prepriavao nae do!odovtine iz mladosti1 sve sam ih poza%oravljao. jeli %ismo u ama& i pili do jutra i slino. pomenuo je nae prijatelje, prepriavao to rade. reo je njihovu majku1 'evket se o*enio, a ,rhan pie roman, rekla mu je. Pitao me imam li dje&e. Pitao je i za 4akultet, priao o u%ojstvima7 nije aputao, ali je iz!ledao kao da ap#e1 pria se da su jutros i ovdje napali jednu djevojku, tko zna zato su je istukli. )o!odilo se usred !u*ve. vi su !ledali, ali se nitko nije upleo1 napokon su i nai ljudi nauili ne upletati se uplaiti se pa ne pomo#i. 3atim je rekao da %i volio da se i u $stan%ulu vidimo, iz d*epa je izvadio posjetni&u i dao mi je. )ok je ustajao, vidio je da !ledam u posjetni&u7 pojasnio mi je1 ima jednu radioni&u, ne mo*e se %a re#i da je tvorni&a1 proizvodi lavore, ka%love i korpe7 da, jasno da od plastike. Vra#aju#i se ku#i, svratio sam %akalu i kupio malu rakiju7 Nil!un sam spomenuo %olni&u, a zatim sjeo piti. Nil!un je rekla "Ne, ne#u i#i" i 0ed*ep ju je uo, ali me je svejedno prijekorno po!ledao. /o*da !a i zato nisam zamolio da mi priredi mezu. ,tiao sam i sve si sam priredio u kuhinji. jeo sam i opustio se kako %i mi se rijei i prizori mo!li slo%odno vrtjeti po !lavi. /islio sam kako su po%jeda i poraz samo rijei1 sti!ne te ona u koju vjeruje. $ u romanima tako ponekad napisu1 osje#am da se sve pri%li*ava kraju. /o*da u ,rhanovu romanu postoji takva reeni&a. )ok je 0ed*ep pripremao stol, nisam se maknuo s mjesta, nisam se dao nje!ovim

optu*uju#im po!ledima. "ad su, nakon to se smrailo, doveli 9aku, %o&u sam skrio. "asnije ju je /etin, ne o%aziru#i se ni na to, izvadio i poeo piti. <inilo se da je 9aka nije primje#ivala1 *alila se mrmljaju#i, kao da moli. Poslije ju je 0ed*ep odveo !ore. /i smo utjeli. "5ajde, idemo u $stan%ul" rekao je /etin. " ad, odmah2" A;@ "6 to je s onim da #e ovdje ostati do sredine ljeta(" pitala je Nil!un. ",dustao sam" od!ovorio je. /alo je utio. ")osta mi je, idemo odmah natra!2" "3ar ih ne voli(" pitala je Nil!un. ""o!a(" " voje stare prijatelje." ".i mora odmah i#i, zar ti to nije jasno, Nil!un(" rekao je. ".u nema ale2" "Pa sutra idemo" od!ovorila je Nil!un. "+a vie ne mo!u izdr*ati ovdje" nastavio je /etin. "Daruk, ti ostani ako ho#e. 6li meni daj kljueve auta da odvezem Nil!un." "Nema ni vozake2" rekla je Nil!un. "/ora i#i, kako ne razumije" od!ovorio joj je. "'to #e %iti ako se to do!odi( Gle, Daruk nije sposo%an ni za to. +a #u voziti." "$ ti si pijan koliko i on" rekla mu je. "3ar ne *eli i#i(" pitao ju je. "3ato ne *eli i#i(" "Veeras smo ovdje" zakljuila je Nil!un. -utjeli su. Nastao je du!i taja&. mjestivi 9aku u krevet, 0ed*ep je siao i pospremao stol. Vidio sam da /etin razmilja1 kao da je uao u o%lak praine pa se z!rio i zadr*ao dah. Potom se odjednom opustio. "+a veeras nisam ovdje" rekao je. -stao je i otiao !ore, kao da !a !oni posljednja nada. /alo zatim siao je poeljan i u dru!oj odje#i, i otiao %ez rijei. /iris losiona poslije %rijanja osje#ali smo i dok je %io na dvorinim vratima. "'to je ovome(" pitala je Nil!un. "ao od!ovor, odre&itirao sam joj jedan Duzulijev dvostih, malo !a izmijenivi1 ,pet se zalju%io u jednu lijepu, svje*u ru*u "oja #e !a navijeke

prijevarom voditi u svae... Nil!un se nasmijala. 'utjeli smo. "ao da vie nismo imali o emu raz!ovarati. $ dvoritem je vladala nevjerojatna tiina, du%lja i mranija od tiine nakon kie. ru*nom znati*eljom poeo sam prouavati masku na Nil!uninu li&u. "ao da je prekrivena modrim peatima. 0ed*ep je jo uvijek hodao od stola do kuhinje. 0azmiljao sam o povijesti, o iz!u%ljenoj %ilje*ni&i, o dru!im stvarima. Postalo je neizdr*ivo. Nesvjesno sam ustao. ")o%ro, da" rekla je Nil!un, "malo proetaj pa #e do#i k se%i." Nisam to namjeravao, ali sam krenuo. "<uvaj se" viknula je za mnom. "Puno si popio." $zlaze#i kroz dvorina vrata, pomislio sam na svoju *enu. "asnije sam mislio na Duzulija, na nje!ovu e*nju za patnjom. 9a me zanima jesu li divanski pjesni&i svoje pjesme pisali u dahu, ili su satima sjedili nad papirom, araju#i i ispravljaju#i... /islio sam na to da %ih se neime za%avio7 shvatio sam da se ku#i ne#u mo#i %rzo vratiti. Na uli&ama pusto nedjeljne veeri, kavane i ljetne terase %ile su poluprazne, neke od arenih *arulja po sta%lima ne !ore7 mo*da ih je po!asila jueranja oluja. 9latnjavi tra!ovi %i&ikala koji su proli kroz jezer&a uz ru% kaldrme po as4altu su is&rtali nerazumljive krivulje. 0azmiljaju#i o !odinama kad sam vozao %i&ikl, o svojoj mladosti, pa opet o svojoj *eni, o povijesti, priama, o Nil!un koju tre%am odvesti u %olni&u i =vi i j i <ele%iji, doteturao sam sve do hotela. ,ndje sam, osim zujanja 4luores&entne svjetiljke koja je o%asjavala iritantan pano od pleksi!lasa, zauo i neku otr&anu !laz%u. )u!o sam stajao neodluan. ,sje#ao sam i krivnju i nedu*nost. -vijek sam se udio tipovima koji u*ivaju u osje#aju od!ovornosti, nimalo mi se nije dopadala moja savjest koja me svako!a asa pokuavala uhvatiti u krivnji, moralnost me je izluivala1 kao 4oto!ra4i koji tijekom utakmi&e izluuju !olmane ekaju#i iza !ola2 - %olni&u #emo ujutro, mislio sam na kraju. "roz pokretna vrata uao sam u hotel i poput pasa koji njukaju#i tra*e kuhinju, ja sam se oslukuju#i, proavi po tihim tepisima i izmeu kono%ara, stepeni&ama spustio do izvora !laz%e7 otvorio sam jedna vrata1 za stolovima sjede pijani strani turisti, i mukar&i i *ene, pred njima %o&e, na !lavama im 4esovi, !alame. hvatio sam1

%ila je to jedna od onih "orijentalnih no#i" kakve u .urskoj stranim turistima prireuju no# prije povratka. Na irokoj pozorni&i neki je sramotni orkestar proizvodio metalnu %uku. )oznavi od kono%ara A;? da tr%uni ples jo nije poeo, sjeo sam za jedan od stolova stra!a i s nela!odom naruio rakiju. Nakon to sam popio dvije ae, poela je *ivahna i je4tina !laz%a7 prepoznavi zve&kanje, po!ledao sam i uz ru% pokretno!a svjetlosno! konusa koji je lunjao po polumraku u!ledao kako se njie meso preplanule plesai&e7 nisam mo!ao odvojiti oi od njezina %ljetavo! nakita1 kako se %rzo kretala, inilo se da joj se iz !rudi i stra*nji&e rasipa svjetlost. -z%udio sam se. Nesvjesno sam ustao. "ono%ar je donio dru!u au. jeo sam i mislio kako ne plee samo plesai&a, ne!o svi mi. Plesai&a je i!rala s namjerom da se predstavi kao istonjaka *ena-o%jekt, a turisti koji provode zadnju no# na $stoku vidjeli su je onako kako su *eljeli. "ad je svjetlosni konus krenuo po stolovima, !ledao sam li&a Njemi&a1 nisu %ile zauene, ali je mo!u#e da su se *eljele uditi, smjekale su se, polako se ostvarivalo ono to su ekale7 !ledaju#i plesai&u, mislile su kako one nisu "takve"7 slutio sam da su z%o! to!a si!urne, udru*ile su se u savez sa svojim mu*evima7 osje#ao sam da su nas, sve nas, uvijek vidjeli "takvima"7 do vra!a1 poni*avali su nas %a kao doma#i&e koje nareuju svojim slu*avkama si!urne da su jedno i jednake sa svojim mu*evima2 ,djednom sam se osjetio nevjerojatno poni*enim, po*elio sam pokvariti tu prljavu i!ru, ali znao sam da nita ne#u uiniti1 u*ivam u porazu i izludenosti. Glaz%a je postala *e#a7 kad je %u%anj, skriven ne!dje na pozorni&i, %ez mno!o muke nadvladao svu %uku, plesai&a je stolovima okrenula stra*nji&u i zatresla je njiu#i se, poput *ivane ruke koja mae da rashladi li&e. )a %i pokazala da je to uinila preko volje, odmah se okrenula i isprsila se pred nama ljuti ta i ponosna. vjetlosni konus na njezinu je li&u pokazao neoekivanu po%jedu i samouvjerenost, i meni je laknulo. .ako je1 ne mo*e se nas %a tako lako poraziti7 jo uvijek mo*emo neto uiniti, jo uvijek smo sposo%ni dr*ati se na no!ama.

=vo1 plesai&a ih sad izaziva7 potukla je i po!lede strankinja koje svako malo ostaju %ez daha, i ono njihovo znanstveno odmjeravanje. Ve#ina muke pu%like pod 4esovima ionako se raspojasala1 ne !ledaA.;; ju je vie kao *enu-o%jekt, smekali su se, za%oravili su se, ponaaju se kao da se poni*avaju pred *enom vrijednom potovanja. ,%uzela me neo%ina sre#a1 uz%udilo me !lomazno, ali okretno tijelo plesai&e. "ao da smo se svi %udili iz sna. Gledaju#i preplanulo meso oko njezina pupka koje se svjetlu&alo od znoja, mislio sam kako %ih se sada mo!ao sve!a prihvatiti7 mrmljao sam1 idem se sad odmah vratiti ku#i, pa #u Nil!un odvesti u %olni&u, a zatim #u se predano i savjesno posvetiti povijesti, prolim i stvarnim priama7 vjeruju#i u prave i zdrave do!aaje, ja to mo!u uiniti, odmah sad, odmah to mo!u uiniti. Plesai&a je zatim, kao da poni*enje *eli otvoreno pokazati, meu njima poela %irati one koji su joj zapeli za oko te ih za ruku izvoditi na sredinu1 na!ovara ih da zajedno s njom pleu tr%uni ples, moj %o*e2 6 Nijem&i prvo nevjesto ire ruke i polako se njiu, prijateljima upu#uju po!lede pune stida i istovremeno im oima poruuju kako imaju pravo i na za%avu7 ali k vra!u, i!ra, to je sve i!ra1 nepotre%no se pokuavam o%manuti. "ad se malo potom plesai&a upustila u ono to sam sa strahom iekivao, zakljuio sam da sam jo jednom po!u%io sve nade1 majstorski iza%ravi jedno!a od njih koji joj je iz!ledao kao najve#a %udala i najodaniji do%rovolja&, poela !a je svlaiti. )e%eli je Nijema&, smjekaju#i se prijateljima i nevjesto zamahuju#i tr%uhom, krenuo skidati koulju1 vie nisam mo!ao izdr*ati, !lava mi je pala na stol. Nek8 se iz%rie sva moja svijest, neka ne ostane ni tra!a od moje prolosti, neka ne ostane tra!a ni od moje %udu#nosti i oekivanja1 to *elim. 5o#u se rijeiti sve!a to se isplelo u mojoj !lavi i slo%odno hodati svijetom koji izvan to!a postoji, ali ve# znam da si to ne#u uspjeti dopustiti, da #u uvijek %iti podvojen i da #u vrte#i se meu izmiljotinama i strukturama kojih mi je !lava puna, na ovom prokletom i prljavom mjestu, u ovoj ru*noj !laz%i, jako du!o ostati.

A;I AH. Pono# je odavna prola, ali jo uvijek ujem njihovo lupkanje pa me zanima1 to rade dolje, zato ne polije*u i tihu no# ne prepuste meni( -stala sam iz kreveta, otila do prozora i po!ledala dolje1 eto, 0ed*epovo svjetlo jo uvijek o%asjava dvorite1 to radi tamo, mali( -plaila sam se2 Podmukao je1 im me po!leda, ve# mi je jasno da je sve na meni odmjerio, da je prouio svaki pokret mojih ruku i da neto kuha u onoj velikoj !lavi. "ao da mi sad i no#i *ele zatrovati i zaprljati moje misli. jetivi se, prepala sam se1 da se ne %ih mo!la skriti u istu nevinost svojih misli kako %ih se oistila od dnevne prljavtine, ne!o da %ih patila kao i on, elahattin je jedne no#i doao u moju so%u1 sjetivi se, opet sam se uplaila, zadrhtala, naje*ila se1 rekao je da je otkrio smrt. ,pet sam pomislila na to, a kad sam se jo vie uplaila, povukla sam se od mraka s dru!e strane prozora1 moja sjena koja je padala na dvorite nestala je, %rzo sam se vratila u krevet, zavukla se pod jor!an i sje#ala se1 %ilo je to etiri mjese&a prije nje!ove smrti1 vani je puhao sjevera&, kroz prozore je 4ijukalo. Naveer sam se povukla u so%u i le!la u svoj krevet, ali kako nada mnom elahattinovi kora&i nikako nisu prestajali, a i zato to sam se %ojala oluje i *aluzina koje su tako udno udarale o zid, nikako nisam mo!la zaspati. .ad sam zaula korake1 sve %li*e i %li*e1 premrla sam od straha2 "ad su se moja vrata otvorila, sr&e mi je iskakalo iz !rudi7 mislila sam1 nakon tolikih !odina eto !a opet no#u u mojoj so%i2 -avi, elahattin je neko A;H vrijeme stajao na pra!u1 "Ne mo!u spavati, Datma2" "ao da nije pijan, kao da nisam vidjela koliko je za veerom popio2 Nita nisam rekla. -ao je posr#u#i. ,i su mu sjale kao vatra1 "Ne mo!u spavati, Datma, jer sam otkrio neto strano2 No#as #e me sluati. Ne#u dopustiti ni da se s pletivom povue u dru!u so%u. tranu sam stvar otkrio, moram to nekome ispripovijedati2" Patuljak je dolje, elahattine, i jedva eka da mu pripovijeda, mislila sam, ali nita nisam rekla jer mu je li&e postalo tako udno i odjednom je stao aptati1 ",tkrio sam smrt, Datma, nitko to!a ovdje nije svjestan,

smrt sam na $stoku prvi ja otkrio2 ad, maloprije, ove no#i." 3astao je, inilo se da se na trenutak prepao svo!a otkri#a, ali nije !ovorio kao da je pijan. " luaj, Datma2 ,vo zna1 slovo 8,8 sam zavrio, makar i mno!o kasnije ne!o to sam namjeravao. ad piem slovo 8,87 kao to zna, na red je dola natukni&a o smrtiAA." 3nala sam, dakako, jer za dorukom, rukom i veerom ni o emu dru!ome nije !ovorio. "/eutim, nikako je nisam mo!ao napisati1 danima ve# hodam !ore-dolje po so%i i razmiljam zato je ne mo!u napisati. +er, kao i dru!e natukni&e, i ovu sam namjeravao od njih preuzeti7 mislio sam kako onome emu su se oni domislili i napisali nemam to dodati, ali mi nije %ilo jasno zato se te natukni&e nikako ne mo!u prihvatiti. .." Nasmijao se. "/o*da zato to sam razmiljao o vlastitoj smrti, zato to svoju en&iklopediju jo nisam dovrio i zato to sam se pri%li*io sedamdesetoj, zar tako misli(" Nita ja ne !ovorim. "Ne, Datma, nije tako, ja sam jo mlad, jo nisam priveo kraju ono to sam za&rtao2 ,sim to!a, nakon ovo!a otkri#a osje#am se nevjerojatno mlad i io1 toliko je to!a to se mora napraviti u svjetlu ovo!a otkri#a, toliko to!a da mi jo sto !odina ne %i %ilo dovoljno2" ,djednom je za!alamio1 " ve, sve, svi do!aaji, pokreti, *ivot, sve je zado%ilo posve novo znaenje2 ad sve vidim potpuno dru!aije. Nakon to sam tjedan dana proveo hodaju#i po so%i a da ni jednu jedinu rije nisam uspio napisati, ovo mi se otkri#e odjednom, prije dva sata, o%javilo u punom sjaju2 Prije dva sata po prvi put na $stoku ja sam, prvi sam ja otvorio oi i u!ledao Nitavilo, Datma2 3nam, nije ti jasno o emu se radi, ali razumjet #e1 sluaj me2" luala sam, ali ne zato to sam htjela razumjeti, ne!o sto!a to nita dru!o nisam mo!la uiniti, a on je koraao !ore-dolje kao da je u AIB svojoj so%i. ".jedan je dana kako hodaju#i po so%i razmiljam o smrti i pitam se zato su oni toj temi u svojim en&iklopedijama i knji!ama posvetili toliko mjesta. Na 3apadu je samo o smrti napisano na tisu#e knji!a, umjetnika djela da i ne spominjemo. 3ato toliko preuveliavaju tako jednostavnu temu, mislio sam i planirao kako #u je ja u svojoj en&iklopediji veoma sa*eto iznijeti7 ovako sam namjeravao napisati1 mrt je krah or!anizma2 .ako sam,

nakon to!a kratko! medi&insko! uvoda, namjeravao opovr!nuti sve one misli o smrti koje nalazimo u le!endama i svetim knji!ama, jednu po jednu, a zatim, nakon to sa zadovoljstvom poka*em da su te svete knji!e ionako postvarali kradu#i jedni od dru!ih, dodati jo i !ru% sa*etak kojim sam planirao ismijati po!re%ne o%rede i tradi&ije raznih naroda. /o!u#e je da sam taj posao pokuao o!raniiti i zato da %ih en&iklopediju to prije dovrio, ali sam zapravo tek sad shvatio to je pravi razlo!1 nisam %io svjestan da sam tu temu omalova*avao zato to sve do prije dva sata nisam znao to je smrt pa sam se ponaao kao o%ian $stonjak, Datma7 prije dva sata uvidio sam ovo1 ono do e!a !odinama nisam uspijevao doprijeti, prije dva sata u!ledao sam promatraju#i u novinama slike mrtva&a. trana stvar2 luaj2 Nijem&i su, pie, ovo!a puta napali 5arkov, ali pustimo to, to sad nije va*no2 Ne!o, dok sam prije dva sata zamiljen promatrao slike mrtva&a, dok sam ih !ledao s neustraivo#u koju sam osje#ao dok sam etrdeset !odina ranije na medi&ini promatrao trupla, odjednom mi je u !lavi sijevnulo, kao da me je poput malja po !lavi udario u*as sam1 ovako sam pomislio1 Nitavilo2 )a, Nitavilo2 Postoji neto to se zove Nitavilo i ove su jadne ratne *rtve sad popadale u zdena& Nitavila, tako du%ok da mu nema kraja. 9io je to straan osje#aj, Datma, i sad !a osje#am1 ovako sam mislio1 %udu#i da 6llaha i d*enneta i d*ehennema nema, nakon smrti postoji samo nita1 postoji samo ono to zovemo Nitavilo. Posve prazno Nitavilo2 Ne vjerujem da #e ti to sad odmah razumjeti. Ni ja to nisam znao do prije dva sata, ali nakon to sam jednom otkrio to to se zove Nitavilo, shvatio sam, Datma, razmiljaju#i sam produ%io i shvatio strahotu smrti i Nitavila2 Nitko to na $stoku ne uvida. $ z%o! to!a mi ve# stolje#ima, ve# tisu#lje#ima pu*emo, ali ni sad ne smijemo %rzati, polako #u ti sve o%jasniti7 teret to!a otkri#a no#as AI1 ne %ih mo!ao sam podnijeti2".rzao se, mahao je i rukama i no!ama kao u mladosti. "+er sam u jednom trenutku uvidio zato je sve takvo kakvo jest1 zato smo mi ovakvi, a oni onakvi. hvatio sam zato je $stok $stok, a 3apad 3apad, kunem se, Datma, da sam to shvatio, preklinjem te, sad me pa*ljivo sluaj, i ti #e shvatiti."

,%janjavao je kao da ne zna da !a nikada nisam sluala. Priao je kao za prvih !odina, iskreno i pa*ljivo, !lasom nepametna, ostarjela uitelja koji poduava maleno dijete, !lasom koji je nastojao %iti srdaan i nje*an, ali je mo!ao %iti samo uz%uen i !rean1 " ad me pa*ljivo sluaj, Datma2 Ne#emo se sad mrtiti, do!ovoreno( "a*emo da 6llaha nema - to sam dosad ve# toliko puta ponovio - jer se nje!ovo postojanje ne mo*e dokazati, a to znai da su sve reli!ije, %udu#i da se temelje na %o*anskom postojanju, isprazno pjesniko %r%ljanje. +asno da prema tome ne postoje ni d*ennet ni d*ehennem o kojima te reli!ije tra%unjaju. 6 ako nema d*enneta i d*ehennema, nakon smrti nema *ivota. Prati me, zar ne, Datma( 6ko nakon smrti nema *ivota, *ivoti pokojnika u trenutku smrti nestaju u potpunosti, tako da od njih nita ne ostaje. 6 sad da to promotrimo i sa stajalita pokojnika1 !dje je nakon smrti pokojnik koji je prije smrti *ivio( Ne !ovorim sad o tijelu1 !dje je on kao svijest, kao osje#aj, um( Ni!dje je1 on ne postoji, nije li tako, Datma, on je u neemu e!a nema, potonuo je u ono to zovemo Nitavilo7 niti vie ko!a vidi, niti se kome ukazuje. +e li ti sad jasna, Datma, strahota to!a to zovem Nitavilo( 'to vie razmiljam, sve me ve#i u*as o%uzima1 moj 9o*e, kako je udna, kako zastrauju#a ta misao2 "ad si je pokuam predoiti, prolaze me trn&i2 $ ti si to predoi, Datma1 zamisli neto u emu nema nie!a1 neka ne %ude ni !lasa, ni %oje, ni mirisa, ni dodira, zamisli neto to nema nikakve oso%ine i nije praznina, Datma1 ne uspijeva si predoiti neto to nita ne#e o%uhva#ati i ne#e se ni vidjeti ni osjetiti, ne uspijeva, zar ne( amo &rna tama kojoj nema kraja i koja i ne zna da je &rna tama2 ,no to zovemo smrt i od to!a je mranije, a Nitavilo je ono to nas eka s dru!e strane2 9oji li se, Datma( )ok naa tijela trunu u odurnoj i ledenoj tiini zemlje i dok trupla ratnih *rtava - njihova tijela iz%uena ranama veliine moje ake, njihove smrskane lu%anje i moz!ovi razasuti po tlu, njihove oi koje &ure i rastr!ana usta puna krvi - dok AIA zaudaraju medu %etonskim ruevinama, njihova svijest, ah, i naa svijest, nestaje u %eskrajnoj tami Nitavila7 poput slijep&a koji se i ne znaju#i to !a je snalo strmo!lavljuje u %ezdan, ne, ne poput to!a,

jo !ore1 kao nita7 prokleto %ilo, kad se to!a sjetim, o%uzima me u*as, ne *elim umrijeti, kad pomislim na smrt, doe mi da se po%unim, da se suprotstavim, moj 9o*e, kako neizdr*iva stvar, nezaustavljivo propada u %eskraj tame i zna da tomu nema ni poetka ni kraja i da #e nestati u tami, tako nestati da se vie nikada, nikada ne#e vratiti i nikada vie %ilo to osjetiti1 svi #emo potonuti u Nitavilo, Datma, nestanak #e nas dovde prekriti2 Ne %oji li se, ne *eli li se tomu suprotstaviti7 mora se %ojati, mora u se%i pro%uditi strah, ove te no#i ne#u pustiti prije ne!o to u te%i pro%udim po%unjeniki strah pred smrti1 sluaj1 sluaj1 d*enneta nema, d*ehennema nema, 6llaha nema, nema niko!a tko te promatra i titi i ka*njava te i oprata ti tvoje !rijehe1 nakon smrti, u to nita u kojemu nema niko!a, spustit #e se kao da silazi na dno tamno!a mora iz koje!a nikada vie ne#e izi#i7 !uit #e se u tihoj samo#i iz koje nema povratka7 dok ti tijelo %ude trunulo u hladnoj zemlji, lu%anja i usta ispunit #e ti se zemljom %a kao kakav lona& za &vije#e, meso #e ti pootpadati i rasuti se kao sasuen !noj7 kostur #e ti se sasuti u prah poput komada u!ljena, u#i #e u movaru !dje #e ti sva kosa do zadnje vlasi otpasti, svjesna da nema pravo makar i pomisliti na nadu da #e se ikada vie vratiti7 nestat #e u samo#i, u ledenome %latu, Datma, razumije li(" -plaila sam se2 - strahu sam !lavu podi!la s jastuka i po!ledala so%u. Nekadanji svijet, sadanji svijet1 ali moja so%a i moje stvari spavaju. Preznojila sam se. 5tjela sam neko!a vidjeti, s nekime poraz!ovarati, dotaknuti. ,dozdo sam zaula lupkanje pa sam se zapitala to se z%iva. ,dmah sam ustala, po*urila do prozora1 0ed*epovo svjetlo jo uvijek !ori. Pomislila sam1 podli patuljak, slu*avkino je kopile2 a strahom sam se sjetila hladne zimske no#i1 prevrnute stoli&e, polomljeno staklo, tanjuri, odurni dronj&i, krv1 zadrhtala sam, valjda sam se uzrujala. Gdje mi je tap( -zela sam !a i udarila u pod, pa sam jo jednom udarila, pa sam viknula1 "0ed*epe, 0ed*epe, %rzo dodi !ore2" $ziavi iz so%e, otila sam do poetka stepeni&a. AIO. "0ed*epe, 0ed*epe, te%i !ovorim, !dje si(" Gledam dolje1 u svjetlu koje odande dopire ima sjena, miu se na

zidu1 znam da ste ondje. +o sam malo vikala i napokon u!ledala da je jedna sjena krenula prema meni. ")olazim, Gospodo, dolazim" rekao je1 sjena je %ivala sve manja i manja da %i se na kraju ukazao patuljak sam. "'to je %ilo(" pitao je. "'to *elite(" Ne ide !ore. "3ato ti ne spava u ovo do%a(" pitala sam. "'to radite dolje(" "Nita" od!ovorio je. " jedimo." "- ovaj sat(" nastavila sam. "Ne la*i, odmah #u te prozreti. 'to im !ovori(" "Nita im ne !ovorim" rekao je. "'to je sad opet s vama( 3ar opet razmiljate( Ne razmiljajte2 6ko ne mo*ete spavati, uzmite novine, pre!ledajte svoj ormar, provjerite jesu li vam haljine na mjestu, jedite vo#a, nemojte opet misliti na njih2" ".i se ne mijeaj2" rekla sam."Pozovi ih !ore, neka dou2" ".u je samo !ospoi&a Nil!un" od!ovorio je. "Gospodina Daruka i /etina nema." "Nema ih(" pitala sam. "Vodi me dolje da vidim. 'to si im ispriao(" "'to to *elite da im ispriam, Gospoo, ta ne razumijem vas2" Napokon se popeo stepeni&ama. /islila sam da #e pri#i meni, ali uletio je pravo u moju so%u. "Ne diraj mi po so%i2" viknula sam. "'to radi tamo(" 6 patuljak ondje stoji. ,dmah sam po*urila za njim. ,djednom se okrenuo, pri%li*io se, uhvatio me za ruku7 zaudila sam se, ali do%ro. )odirnuo me, odveo me u krevet1 pomo!ao mi je da le!nem, pokrio me toplim jor!anom1 tako je, ja sam malena djevoji&a, nevina sam, za%oravila sam. +a sam le*ala, on je izlazio. "9reskvu ste malo za!rizli i ostavili" rekao je.".o su naj%olje %reskve, a vama nisu do%re. )a donesem kajsije, ho#ete li(" $ziao je i otiao1 ja sam ostala sama. )ok me je natkrivao isti strop, le*ala sam na istome krevetu7 u vru je %ila ista voda, a na stolu ista aa, etka, kolonjska vodi&a, tanjur i sat, a ja sam le*ala i razmiljala kako je to to se zove vrijeme tako udno, kad sam se AI@ odjednom stresla1 shvatila sam da #u opet misliti na ono to je elahattin one no#i otkrio, %ilo me je strah. ,vako je !ovorio ejtan1

"/o*e li pojmiti veliinu to!a otkri#a, Datma( ,ve sam no#i otkrio onu tanku !raninu &rtu koja dijeli njih od nas2 $stok i 3apad ne dijele odje#a, strojevi, ku#e, namjetaj, proro&i i vlade i tvorni&e, ne2 ve je to samo posljedi&a7 njih od nas dijeli ova malena injeni&a1 oni su spoznali %ezdani ponor koji se zove smrt, spoznali su Nitavilo, a mi o toj stranoj injeni&i nemamo pojma2 "ad pomislim da nevjerojatno velika razlika potjee od ovako malena i jednostavna otkri#a, dode mi da poludim2 Ne razumijem kako se u tisu#u !odina na o!romnome $stoku nije pojavila %arem jedna oso%a koja %i to shvatila. 6ko po!leda na iz!u%ljeno vrijeme i *ivot, i ti sad ve# mo*e vidjeti kakav su zamah zado%ili !lupost i tromost, Datma2 6li ja ipak vjerujem u %udu#nost jer sam, eto, uinio prvi korak1 jednostavan, ali i korak na koji se ekalo stolje#ima1 ove sam no#i ja, elahattin )arvino!lu, na $stoku otkrio smrt2 0azumije li to !ovorim( .ako me tupo !leda2 +asno, jer samo onaj tko poznaje tamu, mo*e znati to je svjetlost, samo onaj tko zna Nitavilo, zna i to znai postojati. /islim o smrti, dakle postojim2 Ne2 $ sva ona mrtva puhala po $stoku postoje, postoji i ti i to pletivo u tvojim rukama, ali o smrti nemate pojma2 Prema tome, istina se ovako tre%a izraziti1 mislim o smrti, dakle ja sam 3apadnjak2 +a sam prvi 3apadnjak koji se pojavio na $stoku, prvi $stok koji je postao 3apad2 +esi li razumjela, Datma(" ,djednom je za!alamio1 ",, Gospode, i ti si poput njih, ti si slijepa2" -zdahnuvi kao da #e zaplakati, zakoraknuo je prema prozoru i ja sam, kako udno, pomislila da #e prozor otvoriti pa skoiti van, u oluju1 ponesen zanosom z%o! otkri#a zado%it #e krila i poletjeti, mislila sam, s tim #e uz%uenjem nekoliko puta zamahnuti i potom, shvativi istinu, pasti i umrijeti7 no, elahattin je samo stajao u so%i i s !aenjem i oajem !ledao u prozor kao da iza zatvorenih i mranih stakala nazire &ijelu domovinu i taj svoj $stok1 "9ijedni slijep&i2 pavaju2 3avukli su se u svoje krevete, pokrili se jor!anima, mirno spavaju spokojnim snom svojih !luposti2 Jijeli $stok spava. 0o%ovi2 Poduit #u ih smrti i iz%aviti ih iz to!a ropstva2 6li prvo #u te%e spasiti, Datma1 sluaj me, shvati me i ka*i da se smrti %oji2" $ tako me opet preklinjao kao i dok (I&

me je na!ovarao da ka*em da 6llaha nema1 opet me je zastraivao, pokuavao me zavarati vjetim rijeima i uvjeravao me lome#i mi prste dok mi je na%rajao svoje dokaze. Nije me uspio uvjeriti. "ad mu je dodijalo pa je zautio, sjeo je na stoli&u nasuprot meni i tupo !ledao po stolu, a *aluzina je jo uvijek udarala o zid. "asnije je, u!ledavi sat koji je kraj mene stajao, prestravljen skoio kao da je spazio korpiona ili zmiju i povikao1 "/oramo ih sti#i, moramo ih sti#i2 9r*e, %r*e2" 3!ra%io je sat i %a&io !a na moj pokriveni krevet !alame#i1 "/edu nama je mo*da i tisu#u !odina, ali mo*emo ih sti#i, Datma, sti#i #emo ih jer nam vie nita njihovo nije skriveno, sve smo doznali, znamo i to je najdu%lja istina2 .u #u istinu odmah o%javiti kao %rouru, odmah #u osvijestiti nae %ijednike2 $dioti2 +o uvijek ne znaju da imaju samo jedan *ivot7 to vie razmiljam B tome, sve sam ludi2 Cive spokojno ne osje#aju#i sumnju ni nad ime, pojma nemaju o postojanju vlastita *ivota, posluno i zadovoljno *ive misle#i da je svijet skrojen po njihovoj mjeri2 +a #u im pokazati2 Natjerat #u ih da kleknu pred strahom od smrti2 hvatit #e tko su, nauit #e %ojati se i !aditi se sami se%i2 +esi li ikada vidjela muslimana koji se u pravome smislu sam se%i !adi, jesi li ikada vidjela $stonjaka koji se nad so%om z!ra*a( .a oni od se%e nita i ne oekuju, ne znaju se odvojiti od stada7 samo se pokore toku za koji i opet ne znaju to je, a ono!a tko *eli neto dru!o, smatraju nastranim i ludim2 Nauit #u ih da se %oje ne samo#e, ne!o smrti, Datma2 .ad #e %iti sposo%ni ostati sami1 neopisive patnje samovanja %it #e im dra*e od zatupljena spokoja mnotva2 .ad #e vidjeti da u &entar svijeta moraju staviti se%e2 Ne#e se vie ponositi time to su &ijelo!a *ivota ostali isti, ne!o #e se to!a stidjeti7 propitivat #e se, ali sad se vie u tome ne#e oslanjati na 6llaha, ne!o i opet samo na se%e2 ve #e se to ostvariti, Datma, pro%udit #u ih iz ono!a sretno! 1 spokojno!, za!lupljuju#e!a, tisu#ljetno!a sna2 r&a #u im ispuniti neizdr*ivim, izluuju#im u*asom nad strahom od smrti2 i!urno #u to uiniti, ako %ude potre%no, uinit #u to udaraju#i ih %atinom po !lavama, kunem se da #e tako %iti2" "asnije je kratko zautio, kao da !a je umorila vlastita srd*%a7 zastao je zadihan1 inilo se da se pomalo stidi, a pomalo i %oji to!a silno!a straha koji #e proiriti, ali

kasnije je opet poeo1 " luaj me, Datma1 ako taj strah u se%i A.I? ne osje#a, mo*e !a izazvati lo!inim promiljanjem. Civot kojim *ivimo nama $stonja&ima ne doputa da taj strah osjetimo. "ad je tako, a mi #emo taj strah dose!nuti lo!ikom, i to ak i %olje ne!o oni, pa #emo na taj nain postati poput njih. )a %i %ila poput njih, dovoljno je da me poslua i prati lo!iku nit mo!a promiljanja. luaj me2" 6li - nisam !a vie sluala. Neka me prepusti samo#i no#i pa da s lijepim snom doekam jutro. "ad me jo jednom omelo lupkanje odozdo, di!la sam !lavu iz topline jastuka. <ujem kako patuljak tapka po ku#i, kao da po meni hoda. 'to li radi, mali, to li im pripovijeda( "asnije sam ula da su dvorina vrata zalupila, uplaila sam se i prepoznala korake1 /etin2 Gdje li je %io do ovih sati( <ula sam da je !lasno uao kroz kuhinjska vrata, ali se nije popeo !ore. /islila sam1 dolje su, sad su svi dolje i patuljak im pripovijeda. -plaila sam se1 !dje mi je tap, da vas sve uhvatim na djelu, rekoh, ali nisam ustala iz kreveta. "asnije sam ula da kora&i idu uz stepeni&e pa mi je laknulo, ali sam potom shvatila da su kora&i nekako udni1 kao da se ejtan pijan vra#a u svoju so%u. -mjesto da pred mojim vratima skrenu i odu, zastali su7 kad mi je netko poku&ao na vrata, htjela sam viknuti kao da se %udim iz ru*na sna, ali nisam. - so%u mi je uao /etin. ""ako ste, 9ako(" rekao je. .ako je udan2 "+este li do%ro(" Nisam od!ovorila, ne !ledam. ")o%ro ste, 9ako, kako %iste %ili ne!o do%ro, nita vama nije, nita vam ne mo*e %iti." hvatila sam1 pijan je2 "ao i nje!ov djed2 klopila sam oi. "Nemojte spavati, 9ako2 Neto #u vam re#i2"Nemoj2 "Nemojte sad spavati2" pavam i ujem kako se pri%li*ava mome krevetu. "5ajde da sruimo ovu staru ku#u, 9ako2" ,davna sam ja to znala. ")a ovu ku#u sruimo, pa na njezinu mjestu iz!radimo veliki apartman. -la!a #e polovinu dati nama. 9it #e do%ro za sve nas. Vi nita ne znate." .ako je, nita ja ne znam. " vima nam tre%a nova&a, 9ako2 6ko se ovako nastavi, uskoro se u ovoj ku#i ne#e mo#i pokrivati ni kuhinjski trokovi2" Naa kuhinja, mislim ja1 dok sam %ila mala, naa je kuhinja mirisala po karan4ilu i &imetu. "6ko se neto ne uini, uskoro #ete ovdje s 0ed*epom !ladovati. Nitko se ne#e

po%rinuti. Daruk je sad svaki dan pijan, Nil!un je komunist, jeste li to znali(" -disala %ih miris &imeta7 u to vrijeme jo nita nisam znala, ; I-; nisam znala ni to da je, da %i me voljeli, potre%no sve znati. ")ajte od!ovorite2 3a vae do%ro2 3ar me ne ujete(" Ne ujem jer nisam ovdje, u snu sam i sje#am se1 kuhali %ismo d*em, pili %ismo limunadu, pili %ismo er%e.",d!ovorite, 9ako, molim vas od!ovorite mi2" Pa %ih ila 'ukru-painim k#erima1 zdravo, .urkan, 'ukran i Ni!an, zdravo2 "3ar ne *elite( 3ar je %olje !ladovati i smrzavati se u ovoj tronoj ku#i, ne!o stanovati u lijepom i toplom apartmanskom stanu(" )oao je do ru%a mo!a kreveta, trese moj madra& s drkama od mesin!a kako %i me zaplaio. "Pro%udite se, 9ako, hajde otvorite oi, od!ovorite mi2"Ne otvaram oi i drmusam se1 kasnije, kad sjednem u koiju da idem k njima. .ika-taka, tikataka. ",ni misle da vi ne *elite da se ova ku#a srui. 6 i njima tre%a nova&a. 'to mislite, zato je Daruka *ena ostavila( 3%o! nov&a2 :judi vie ne misle ni o emu dru!om osim o nov&u, 9ako2" +o uvijek me trese. .ika-taka, tako %i se njihala koija. "onjski repovi... "9ako, od!ovorite2" .jerali %i muhe. "Ne#u vam dati da spavate ako mi ne od!ovorite." jetila sam se, sjetila sam se, sjetila sam se. "$ meni tre%a nova&a, vie ne!o svima ostalima, razumijete li me( +er ja..." jeo je na ru% mo!a kreveta, moj 9o*e."Nisam takav da %ih se poput njih zadovoljio malim. Gadi mi se ova idiotska zemlja2 $#i #u u 6meriku. .re%a mi nova&a. hva#ate li(" !aenjem sam udahnula smrad alkohola koji me iz nje!ovih usta udarao u li&e i shvatila. " ad #ete meni re#i 8da,8 pa #emo njima re#i da i vi *elite apartman. 0e&ite 8daj 9ako2" Nisam rekla. "3ato to ne mo*ete re#i( 3ato to ste vezani za svoje uspomene(" - moje uspomene ne diraj." ve #emo stvari prenijeti u taj apartmanski stan2 Va ormar, sanduke, iva#u mainu, tanjure, prenijet #emo. 9ako, i vi #ete %iti zadovoljni, razumijete li(" 0azumijem koliko su lijepe one puste zimske no#i1 dok je no#na tiina moja, a sve spava kao da se nikada ne#e pro%uditi2 ",%jesit #emo i ovu djedovu sliku. Vaa #e so%a %iti ista kao ova. /olim vas, od!ovorite2" Nisam od!ovorila2 "/oj %o*e, z%o! to!a to je jedno pijano i tromo, dru!o komunist, a ova

ishlapjela, ja..." Nisam ula2 "Ne#u z%o! to!a &ijeli *ivot pro*ivjeti u zatvoru tih %udala, to ne2" -plaila sam se i nje!ovu hladnu ruku osjetila na svome ramenu2 Plani se !las pri%li*io, preklinjao je zapuhuju#i me alkoholom, sje#ala sam se1 nema d*enneta, nema d*ehennema, tijelo #e ti u ledenoj tami zemlje ostati samo. $ dalje AII je preklinjao. ,i #e ti se ispuniti zemljom, &rvi #e ti izjesti &rijeva, meso #e ti pootpadati."9ako, molim vas2"Po moz!u #e ti juriti mravi, po plu#ima ti puzati pu*evi, sr&e #e ti u zemlji vrvjeti !listama. .ad je odjednom zastao. "3ato su moji majka i ota& umrli, a vi jo *ivite(" pitao je. ""akva je to pravda(" /islila sam1 o%manuli su !a. /islila sam1 patuljak im dolje pripovijeda2 /islila sam, ali mi nita dru!o nije padalo na pamet. Plakao je7 uinilo mi se da mu je ruka krenula prema mome vratu2 Pomislila sam na svoj !ro%. :e!ao mi je na krevet, jo uvijek je plakao. 3!adio mi se. Nije %ilo lako ustati, ali sam ustala, o%ula papue i uzevi tap izila iz so%e, otila do poetka stepeni&a i viknula1 "0ed*epe, 0ed*epe, %rzo doi !ore2" Ae> FB. jedili smo dolje Nil!un i ja. <im sam uo da Gospoda vie, skoio sam i potrao stepeni&ama. Gospoda je stajala na vratima svoje so%e. "9r*e, 0ed*epe2" vikala je. "'to se to do!aa u ovoj ku#i( ,dmah mi re&i2" "Nita" od!ovorio sam zadihan. "Nita, ka*e" rekla je.",vaj je po%jesnio2 Po!ledaj2" Vrhom tapa pokazala je na so%u, s !aenjem, kao da pokazuje krepana mia. -ao sam1 /etin je potr%uke le!ao na Gospodin krevet, !lavu zario u vezeni jastuk, trese se. " amo to me nije u%io2" rekla je Gospoda. "'to se z%iva u ovoj ku#i pitam te, nemojte skrivati preda mnom2" "Nita" od!ovorio sam."Nije li sramota, !ospodine /etine, hajde ustanite." ""ako nita( .ko je zaludio ovo!a( ,dmah #e me odvesti dolje2" "Pa do%ro" rekao sam."Gospodin /etin je malo popio, Gospodo2

=to, to je sve. /lad je, popije, ali nije naviknut, ta i sami vidite. Nisu li mu i ota& i djed %ili takvi(" ")osta2" !raknula je. ".i uti2 Nisam te to pitala2" "5ajde, !ospodine /etine2" rekao sam. ")oite da vas odvedem u va krevet2" -stao je posr#u#i7 dok je izlazio iz so%e, udno je po!ledao sliAHB ku svo!a djeda na zidu. "ad je uao u svoju so%u, inilo se da #e zaplakati1 "3ato su moji mama i tata rano umrli(" pitao je."3ato, 0ed*epe, daj re&i2" )ok sam mu poma!ao da skine odje#u i le!ne, zaustio sam da ka*em neto s "6llah" kad me od!urnu1 ""akav 6llah(2 Glupi patuljak2 am #u se raspremiti, nita ne %rini." 6li umjesto da se raspremi, uzeo je neto iz svo!a ku4era. "renuvi van, zastao je, nekako udno rekao "$dem u zahod" i otiao. Gospoda je !alamila, iziao sam. "Vodi me dolje, 0ed*epe. )a sama vidim to ondje rade." "Nita ne rade, Gospodo" rekao sam. "Gospoi&a Nil!un ita, !ospodin Daruk je iziao." ""amo hoda u ovo do%a( 'to si im ispripovijedao( Ne la*i2" "Ne la*em" od!ovorio sam. ")oite da vas smjestim u krevet." -ao sam u njezinu so%u. "- ovoj se ku#i neto z%iva... Ne ulazi mi u so%u, ne diraj2" viknula je pa je i sama za mnom po*urila u so%u. ")oite, Gospoo, le*ite u krevet da se ne umorite" !ovorio sam joj kad sam zauo da /etin vie i prepao se. ,dmah sam iziao iz so%e. /etin mi se pri%li*io teturaju#i. "Vidi" rekao je odjednom, kao pravi pijana&. "Po!ledaj to se do!odilo, 0ed*epe2" lju%avlju je !ledao u krv koja mu je &urila iz zape#a. Porezao se, ali ne du%oko, !otovo da se samo o!re%ao. "+e li ljekarna sad otvorena(" pitao je. ",tvorena je" od!ovorio sam. "6li dajte da vam prije dam vate, !ospodine /etine2" ,dmah sam siao. Vadio sam vatu iz ormara.

"'to se do!aa(" pitala je Nil!un ne di*u#i !lavu s knji!e. "Nita2" od!ovorio je /etin. "Porezao sam ruku." )ao sam mu vatu7 dok ju je pritiskao, Nil!un je dola i po!ledala. "Nisi posjekao ruku, ne!o zape#e" rekla je. "6li nije to nita. "ako ti je to uspjelo(" "Nije nita(" pitao je /etin. "'to ima u tome ormaru, 0ed*epe(" pitala je Nil!un. "Nije nita, ka*e2" rekao je /etin. "6li ja idem u ljekarnu." " itni&e, !ospoi&e" od!ovorio sam. "Nema li %a nita od mo!a o&a i djeda(" pitala je. "'to su pisali(" /alo sam razmislio. ")a 6llaha nema" od!ovorio sam. Nil!un se nasmijala, li&e joj se proljepalo.""ako zna(" pitala je. "+esu li ti !ovorili(" Nita nisam rekao. 3atvorio sam ormar. <uvi da Gospoa vie, popeo sam se, opet je odveo u krevet i ponovio joj da dolje nema nie!a. 0ekla mi je da promijenim vodu u vru. "ad sam odnio novu vodu pa se spustio, Nil!un je opet itala. "asnije sam uo lupkanje u kuhinji. Gospodin Daruk %io je s vanjske strane vrata, iz neko! razlo!a nije ih uspio otvoriti. +a sam ih otvorio. ".a nisu zakljuana" rekao sam. "Popalili ste sva svjetla" rekao je. - li&e mi je puhnuo te*ak zadah rakije. "'to je %ilo(" "Vas ekamo, !ospodine Daruk" rekao sam. "3%o! mene2" rekao je. "3%o! mene, znai. )a ste %arem otili taksijem. 6 ja sam !ledao tr%uni ples." "6ko mislite na !ospoi&u Nil!un, njoj nije nita" rekao sam. "Nije joj nita( Ne znam" rekao je, ali se inilo da se z%unio. ")o%ro je, zar ne(" ")o%ro je. Ne#ete u#i(" -ao je. Pa se okrenuo, po!ledao u tamu, u %lijedu svjetiljku s dru!e strane dvorinih vrata, na tu stranu, kao da *eli da mu ovo %ude zadnji dolazak. ,tvorio je 4ri*ider, izvadio %o&u. <inilo se da je z%o! te*ine %o&e iz!u%io ravnote*u1 zakoraknuo je unatra! i sruio se u moju stoli&u. +edva je disao, kao astmatiar. "-nitavate se, !ospodine Daruk" prekorio sam !a."Nitko ne pije toliko."

"3nam" od!ovorio je mno!o kasnije. $ nita dru!o nije rekao. jedio je i %o&u dr*ao u krilu za!rlivi je, poput djevoji&e koja dr*i najdra*u lutku. "5o#ete li da vam skuham or%u(" pitao sam. "Ve# je spremna, samo #u je zakuhati." "/o*e" od!ovorio je, jo malo posjedio pa odteturao. AHA "ad sam im odnio or%e, i /etin je sti!ao. Na ranu su mu zalijepili uski 4laster. ":jekarnik je pitao za te%e, Nil!un2" rekao je. "3audio se kad je uo da nisi ila u %olni&u." ")a" mrmljao je Daruk. "+o nismo zakasnili, jo sti!nemo." "'to to !ovori" rekla je Nil!un. "Nita se ne#e do!oditi." "+a sam !ledao tr%uni ples" rekao je Daruk. " kupa s !lupim turistima s 4esovima." ""ako je %ilo(" upitala je Nil!un razdra!ano. "Gdje li je moja %ilje*ni&a(" pitao je zatim Daruk. "6ko nita dru!o, mo!ao %ih iz nje izvu#i neto o povijesti." "/rtva puhala... 3%o! vas" poeo je /etin. "3ar se ti to *eli vratiti u $stan%ul, /etine(" pitao !a je Daruk. "$ $stan%ul je isti2" ",%oji&a ste pijani. Nijedan ne mo*e voziti" rekla je Nil!un. "+a #u voziti" viknuo je /etin. "Ne, veeras #emo ostati ovdje, ovako %ratski" zakljuila je Nil!un. " ve su to prie2" rekao je !ospodin Daruk. /alo je poutio, zatim dodao1 "Prie koje nemaju %a nikakva razlo!a..." "Nije tako2 vaki put #u ti ponoviti1 si!urno imaju nekakav raz-lo!2" " vaka ti ast2 )oista ponavlja, ne da se..." "'utite, dosta je %ilo2" rekao je /etin. ")a smo se rodili u nekoj zapadnjakoj o%itelji, kakvi %ismo %ili(" pitao je Daruk. "Naprimjer da smo se rodili u nekoj 4ran&uskoj o%itelji. 9i li se /etinu to dopalo(" "Ne %i" od!ovorila je Nil!un, "on ho#e 6meriku." "3ar tako, /etine(" "Pssst2 'utite2" od!ovorio je /etin. " pavat #u." "Gospodine /etine, nemojte tu spavati" u%a&io sam se ja, "na-hladit #ete se." ".i se ne

mijeaj." "5o#ete li da i vama donesem or%u(" "6h, 0ed*epe" rekao je !ospodin Daruk. "0ed*epe, 0ed*epe." ")onesi2" pustio sam se u kuhinju, i njemu sam priredio. "ad sam je odnio !ore, i !ospodin Daruk se opru*io, na dru!i divan. 0az!ovarao je s Nil!un !ledaju#i u strop, smijali su se. /etin je !ledao u plou koja mu je %ila u ru&i. ""ako lijepo2" rekla je Nil!un. ""ao prijateljstvo iz uenike spavaoni&e." "Ne#ete li oti#i !ore(" pitao sam ja, kad zauh Gospodu. Popeo sam se. )u!o mi je tre%alo da je smirim i smjestim u krevet. 5tjela je si#i, dao sam joj %reskvu. "ad sam zatvorivi njezina vrata siao dolje, !ospodin Daruk je klonuo1 udno je hrkao, iz du%ine7 zvuk je podsje#ao na star&e koji su mno!o propatili. ""oliko je sati(" apnula je Nil!un. "Pola etiri" rekao sam. "3ar #ete i vi ovdje spavati(" ")a." Popeo sam se !ore. ,%iao sam sve tri so%e, uzeo pokrivae i spustio ih. Nil!un je zahvalila, pokrio sam i !ospodina Daruka. "+a ne#u" rekao je /etin. 3amiljen je !ledao omotni&u ploe, kao da !leda televiziju. "ad sam se pri%li*io, vidio sam1 ploa od jutros. "-!asi svjetlo" rekao je. "ako !ospoi&a Nil!un nita nije rekla, u!asio sam !olu *arulju koja visi sa stropa, ali sam ih svejedno mo!ao vidjeti. +er je nejako svjetlo uline svjetiljke u so%u ulazilo kroz *aluzine i padalo na dva %rata i sestru koji su ondje le*ali, kao da je tre%alo na!lasiti Darukovo %eznadno hrkanje, i kao da je mene htjelo podsjetiti da se ovjek, dokle !od odnekud dopire svjetlo, makar i sla%ano, i dokle !od ne zavlada potpuna tama, ne smije %ojati. "asnije sam zauo isprekidanu i odlunu zriku neko!a &vrka, ne izvana, odnekud iz%liza. 5tio sam se %ojati, ali kao da nisam mo!ao, jer sam vidio kako se ponekad netko od njih pomakne, i mislio sam kako lijep mora %iti san %ra#e i sestara u istoj so%i, dok vas pokriva jor!an tame i spokojno!a, tu*no!a hrkanja. 3ato to tada ni u snu nisi sam, ak ni za hladnih zimskih no#i ako tako spava, ne#e drhturiti

spavaju#i u samo#i. "ao da su !ore u so%i ili u so%i kraj tvoje majka ili ota& ili njih o%oje, uju tvoje lupkanje i ekaju te7 razmiljaju#i o tome, kao da se iz!u%i u perju mirno!a sna. .ad sam se sjetio 5asana7 iz neko!a razlo!a %io sam si!uran da se sad ne!dje trese od straha. 3ato si to uinio( 3ato si to uinio( /islio sam i !ovorio sam se%i kako #u ondje malo posjediti kako %ih jo razmiljao i !ledao njihova tijela koja %i se ponekad jedva primjetno promekoljila, razmiljat #u o priama i sam ih se%i priati sve iznova i iznova, ne, ne malo, sjedit #u do jutra, %ojat #u se, smjestit #u se u toplo sr&e straha, kad me prenu Nil!un1 "0e*depe, jesi li ti to jo uvijek tu(" "'to ste rekli, !ospoi&e(" "3ato nisi le!ao(" ""renuo sam." ":ezi, 0ed*epe, hajde. /eni nije nita." ,tiao sam, popio mlijeka i pojeo malo jo!urta i nakon to!a le!ao, ali nisam mo!ao odmah zaspati. Vrte#i se u krevetu, mislio sam kako oni ondje, %ra#a i sestra, u istoj so%i zajedno spavaju, pa sam se sjetio smrti, pa sam se sjetio !ospodina elahattina prije ne!o to je umro. 6h, sine moj, tvojim i $smailovim o%razovanjem nisam se, na*alost, mo!ao %aviti, rekao je. ,naj ovjek koje!a su vam predstavili kao o&a poto su vas odveli na selo upropastio vas je, tu sam, jasno, i ja malko kriv, dopustio sam da vas Datma onamo poalje, rekao je, %io sam sla%, ali nisam htio Datmu rasrditi, trokove koji su mi potre%ni za znanost jo uvijek Datma namie, njezin je i kruh koji jedete, kao i zlo koje trpite, rekao je, ali rastu*uje me to to su vam oni idioti na selu !lave zakreili strahovima. ad vas, na*alost, vie ne mo!u od!ajati i od vas iz!raditi slo%odne ljude koji #e misliti svojom !lavom i sami donositi odluke, jako je kasno, ne samo zato to se drvo savija dok je mlado, ne!o je kasno i sto!a to sam ja jednom no!om u !ro%u7 vie se ne mo!u zadovoljiti time da prosvijetlim i spasim jednu-dvije oso%e, milijuni jadnih muslimana lunjaju mranim podzemljem, milijuni omamljenih, %ijednih ro%ova koji ekaju svjetlo moje knji!e2 6 vremena je, ah, tako malo2 3%o!om, moj siroti, tihi sine, da ti %arem

dam posljednji savjet, sluaj me, 0ed*epe1 %udi otvoren i slo%odan, vjeruj samo u se%e i svoju pamet, je li jasno( 0ijei, mislio sam ja ute#i i kimao !lavom. -%eri s rajsko!a sta%la ja%uku znanja, 0ed*epe, %ez straha je u%eri, mo*da #e se tada !riti u patnjama, ali %it #e slo%odan, a kad svi %udu slo%odni, na ovom #e svijetu iz!raditi pravi raj, AaJ iskonski raj, jer se tada nie!a ne#e %ojati. 0ijei, mislio sam ja, rijei, !lasovi koji nestaju tek to se razle!nu, rijei... 3aspao sam misle#i na rijei. /no!o nakon svitanja, pro%udio sam se jer mi je netko poku&ao po prozoru. 9io je $smail. ,dmah sam otvorio vrata. Po!ledali smo jedan dru!o!a s krivnjom i strahom, inilo se. "5asan uop#e nije dolazio ovamo, zar ne, %rate(" pitao je planim !lasom. "Nije" od!ovorio sam."-i, $smaile." -ao je u kuhinju, zastao je kao da se %oji da #e neto polomiti. /alo smo utjeli."3ato je to uinio, 0ed*epe, jesi li to uo(" pitao je, ovaj put %ez ustruavanja, inilo se. Nita nisam rekao, uao sam u svoju so%u, skinuo sam pid*amu7 dok sam o%laio koulju i hlae, uo sam !a kako iz kuhinje !ovori1 "-inio sam to !od je po*elio" poeo je kao da raz!ovara sam sa so%om. "Nije htio %iti e!rt kod %er%era. Pa do%ro, !ovorio sam, onda ui. 6li nije ni uio. 5oda s njima, doznao sam, neki su !a vidjeli pa su mi rekli, ide sve do Pendika, nasilu skupljaju nova& od zanatlija2" /alo je poutio. /islio sam da #e plakati, ali kad sam se vratio u kuhinju, nije plakao. "'to oni ka*u(" pitao je oklijevaju#i. ",vi !ore. "ako je !ospoi&a(" " ino# je !ovorila do%ro sam, sad spava" od!ovorio sam. "6li nisu je vodili u %olni&u. /orali %i je odvesti u %olni&u." $smail se razvedrio, inilo se. "/o*da i nije toliko da %i morala u %olni&u" rekao je. "/o*da je i nije toliko izudarao." /alo sam utio, a potom rekao1 "+a sam vidio, $smaile, vidio sam dok ju je udarao kako ju je udarao2" Postidio se kao da je on to uinio, spustio se u moju malenu stoli&u, mislio sam da #e zaplakati, sjeo je. /alo kasnije, kad sam uo lupkanje odoz!or, pristavio sam vodu za aj i otiao Gospodi. ")o%ro jutro" rekao sam."5o#ete li dorukovati dolje ili ovdje("

0astvorio sam *aluzine. ",vdje" od!ovorila je. "3ovi ih da ih vidim." " vi spavaju" rekao sam, ali dok sam silazio, vidio sam da se Nil!un pro%udila. ""ako si(" Presvukla se, sva je %ila u &rvenom. "+ako do%ro, 0ed*epe" rekla je. "Nita mi nije." 6li njezino li&e nije tako !ovorilo1 jedno joj se oko potpuno zatvoAH? rilo, rane pokrivene krastama iz!ledale su kao da su jo vie natekle i pomodrjele. "$#i #ete ravno u %olni&u2" rekao sam. "+e li se Daruk pro%udio(" pitala je. iao sam. $smail je jo uvijek sjedio onako kako sam !a ostavio. "+uer nam je u ku#u dola poli&ija" rekao je neto kasnije. "Nemojte !a skrivati, rekli su. 'to %ih !a ja skrivao, rekoh, ja #u !a kazniti prije dr*ave, rekoh." 'utio je, ekao je da ja neto ka*em, a kako nisam, inilo se da #e opet zaplakati, ali nije. "'to ka*u(" pitao je. Ne do%ivi od!ovor, zapalio je &i!aretu. "Gdje #u !a na#i("+a sam rezao kruh da !a zapeem. "$ma drutvo, idu u kavanu, ka*u" rekao je."Poveo se za njima, zato je to uinio. Nita on ne zna2" ,sjetio sam da me !leda. 0ezao sam kruh. "Nita on ne zna2" ponovio je. $zrezao sam kruh. "ad sam otiao !ore, i !ospodin Daruk se pro%udio. Nil!un !a je sluala, vesela. ".ako sam se naao u naruju anela povijesti2" !ovorio je !ospodin Daruk. "3a!rlio me kao kakva raznje*ena %aka, !ovorio mi je sad #u ti, evo, otkriti tajnu povijesti." Nil!un se zahihotala, a Daruk nastavio1 "6ma kakav san2 -plaio sam se, pro%udio se, ali nije to %ilo ni %lizu %uenju1 *eli se pro%uditi, a sve du%lje propada u san. Gle ovu z!u*vanu krpu, ispala mi je iz d*epa." "+ao" iznenadila se Nil!un, "4es2" "Des, ne!o to2 +uer su ih nosili turisti dok su !ledali tr%uni ples. 9o! zna to sam radio. ad sam !a naao u d*epu. "ako li se tu naao("

"5o#ete li da vam odmah donesem doruak(" pitao sam ja. "/o*e, 0ed*epe" od!ovorili su. +er se, rekli su, u $stan%ul *ele vratiti prije ne!o to ih uhvati tr!ovaka !u*va u prometu. iao sam u kuhinju, krike kruha stavio na vatru, zakuhao jaja i vadio sve dru!o za doruak. ".i %i mo!ao znati" rekao je $smail. "-vijek samo sjedi ovdje, a opet na kraju o svemu zna vie, 0ed*epe2" /alo sam promislio. "3nam koliko i ti, $smaile2" rekao sam. 0ekao sam mu da sam !a vidio kako pui. $smail je po!ledao kao da je izi!ran, z%unjen. ""amo %i otiao" rekao je potom s nadom. "+edno! #e se dana odnekud pojaviti. 'to se sve do!aa svaki dan, koliko ljudi iz!ine, ovo %i mo!li i za%oraviti." /alo je poutio. "9i li mo!li za%oraviti, %rate(" pitao je potom. Nalio sam aj i stavio pred nje!a. "5o#e li ti za%oraviti, $smaile(" pitao sam. Popeo sam se. "Pro%udili su se, Gospoo" rekao sam. "$ vas oekuju dolje. 5ajde, siite pa s njima dorukujte, zadnji je dan." "Pozovi ih2" rekla je. "$mam neto to im moram re#i. Ne#u da vjeruju u tvoje la*i." iao sam nita ne rekavi. Postavljao sam trpezu, i /etin se pro%udio. Daruk i Nil!un se ale i smiju, /etin tiho sjedi. "ad sam siao dolje, $smail je opet poeo1 "5asan ve# dvije no#i nije doao ku#i. +esi li to znao(" Pa*ljivo me !ledao. "Nisam" od!ovorio sam. "Nije !a %ilo ni one no#i kad je padala kia(" "Ne" od!ovorio je. ""rov je prokinjavao, kia je u poto&ima nosila sve oko ku#e. Jijele smo no#i sjedili, ekali7 nije doao." " i!urno se, kad je kia poela, nekamo zavukao" rekao sam ja. Po!ledao me jo pa*ljivije. "6 ovamo nije dolazio(" pitao je. "Nikako nije dolazio, $smaile2" od!ovorio sam, ali sam poslije promislio i sjetio se kola na tednjaku. ,dnio sam !ore ajeve, kruh i jaja. Pa mi je palo na pamet1 "5o#ete li mlijeka, !ospoi&e Nil!un(" "Ne#u" od!ovorila je. )a sam !a %arem skuhao i odnio pred nju %ez pitanja. iao sam u kuhinju. "5ajde, $smaile" rekao sam, "popij taj aj." Ponudio sam mu doruak, narezao kruha. "+esi li rekao, 0ed*epe(" Nisam ak ni

od!ovorio, malo !a je %ilo stid, poeo je u tiini jesti, kao da se pokuava ispriati. ,dnio sam !ore Gospodin pladanj. "3ato jo nisu doli !ore(" pitala je Gospoa. "3ar im nisi rekao da ih zovem(" "0ekao sam, Gospoo... ad dorukuju. +asno da #e prije polaska do#i da vam polju%e ruku." ,djednom je s podmuklom %rzinom di!la !lavu iz jastuka1 "'to si im no#as !ovorio(" upitala je. ",dmah priznaj, ne#u la*i2" "'to to *elite da im ka*em, ta ne razumijem vas2" Nije od!ovorila. -hvatilo ju je !aenje. ,stavio sam njezin pladanj, siao. AHI ")a sam %arem uspio na#i moju %ilje*ni&u" rekao je !ospodin Daruk. "Gdje si je zadnji put vidio(" "- autu. "asnije je /etin uzeo auto, ali je nije vidio." "Nisi je vidio(" pitala je Nil!un. 3ajedno su po!ledali u /etina, ali im ak nije ni od!ovorio. jedio je pora*en, kao dijete koje je do%ilo %atine1 dijete koje su istukli i k tome mu za%ranili da plae7 u ru&i mu je %io kruh, ali kao da i nije znao da je to kruh, !ledao !a je posve odsutno pa se zatim, inilo se, poput po!u%ljena star&a tekom mukom prisjetio da je to to dr*i isti onaj kruh premazan masla&em i d*emom koji je nekada davno jeo te !a, da %i se prisjetio tih prolih, lijepih dana odjednom s nadom za!rizao, ali je isto!a trena za%oravio na po%jedniku nadu, za%oravio je zalo!aj u svojim ustima i zastao kao da medu eljustima dr*i kamen, i ostao tako. +a sam !a !ledao i mislio. "/etine, te%i !ovorimo2" viknula je Nil!un. "Nisam vidio vau %ilje*ni&u2" iao sam, $smail je zapalio jo jednu &i!aretu. -zeo sam kruh koji je iza nje!a ostao i poeo dorukovati. Nita nismo !ovorili, !ledali smo kroz otvorena vrata van, u dvorite, u tlo po kojemu su skakutali vrap&i. un&e je ulo unutra, o%asjavalo je nae %espomo#ne ruke. 5ajde da neto ka*em, pomislih kasnije, jer mi se opet uinilo da #e zaplakati.""ad se izvlai lutrija, $smaile("" ino# je %ilo izvlaenje2" Pa smo zauli du!u %uku i kripu1 Nevzatov je

motor proao i otiao. "$dem ja sad" rekao je $smail." jedni" rekao sam.""amo #e( Pa #emo, kad oni odu, raz!ovarati." jeo je. +a sam otiao !ore. Gospodin Daruk zavrio je s dorukom, zapalio je &i!aretu. "Nekako #e valjda izdr*ati s 9akom, 0ed*epe" rekao je. "/i #emo te ponekad nazvati. 6 do kraja ljeta si!urno #emo jo jednom do#i." "9it #e mi dra!o." "6ko se, ne daj %o*e, neto do!odi, odmah nazovi. $ ako ti to %ude tre%alo... amo, ti se nisi navikao na tele4on, zar ne(" "Prvo #ete u %olni&u, zar ne(" rekao sam. "6li nemojte odmah ustajati. )onijet #u vam jo po jedan aj." "/o*e." iao sam. Nalio sam im aj i odnio. Nil!un i Daruk ve# su %ili poeli. "+esam li ti !ovorio o teoriji s kartama(" pitao je Daruk. "+esi" od!ovorila je Nil!un. "0ekao si mi i da svoju !lavu usporeuje s orahom, pa ako !a netko raz%ije i po!leda, meu tvojim viju!ama u!ledat #e &rve povijesti. 6 ja sam te%i rekla da je sve to lupetanje. 6li su mi sve te prie %ile i za%avne." ".ono. ve su to za%avne, %esmislene prie." "Nije tako" rekla je Nil!un. "Nije mi to iz!ledalo %a toliko uzaludno." "0atovi, pljake, zloini, pae, silovanja..." "Nita od to!a nije uzaludno." "Varali&e, epidemije, tr!ov&i, svae1 *ivot..." "$ ti zna da sve to ima neki razlo!." "3nam li(" pitao je Daruk. Pa je zautio, uzdahnuo. "3a%avne, %esmislene prie, ah2" "/eni se povra#a" rekla je Nil!un. "5ajde da napokon krenemo" rekao je /etin. "3ato ti ne ostane, /etine(" pitao je Daruk. ""upao %i se. 'to #e u $stan%ulu(" "/oram zaraditi nov&e koje nisam uspio zaraditi z%o! vas dvoje mlitava&a2" od!ovorio je."Jijelo ljeto #u kod tete davati instruk&ije, AKB lira sat. +asno(" "-plaio si me2" naalio se Daruk. +a sam siao u kuhinju. Pitao sam se to %i Nil!un %ilo do%ro za

*eluda&. $smail je odjednom ustao. "+a odoh" rekao je. "5asan #e malo lunjati pa #e na kraju opet do#i ku#i, zar ne, 0ed*epe(" Promislio sam.")o#i #e2"od!ovorio sam.""amo %i otiao, do#i #e, ali ti sjedni, $smaile2" Nije sjeo. "'to ka*u oni !ore(" pitao je. ")a im se odem ispriati(" ,djednom sam se z%unio, razmiljao sam. " jedni, $smaile, nemoj i#i" ponavljao sam kad smo odoz!or zauli %uku. Gospoin tap, udara o pod. +esi li se sjetio( 3astali smo i po!ledali !ore. Pa je $smail sjeo. 'tap je jo nekoliko puta udario, kao da udara po $smailovoj !lavi. 3auli smo onaj istroeni, nejaki, ali neumorni staraki !las. "0ed*epe, 0ed*epe, to se dolje do!aa(" A.BB Popeo sam se. "Nita se ne do!aa, Gospoo" rekao sam, uao u njezinu so%u i smjestio je u krevet. 0ekao sam joj da #e sad do#i u njezinu so%u. Pitao sam se da li da njihove ku4ere posputam dolje, do auta. Na kraju sam uzeo Nil!unin ku4er i polako !a spustio. )ok sam silazio, mislio sam kako #e Nil!un sad re#i zato si !a spustio, 0ed*epe, ali im sam vidio da je le!la na divan, shvatio sam da sam za%oravio da joj nije do%ro. 9ilo je to kao neto to nisam *elio pa sam namjerno za%oravio1 jer, isto!a sam trenutka vidio i da povra#a. tao sam dr*e#i ku4er, i /etin i Daruk su z%unjeni !ledali1 Nil!un je odjednom, ne pustivi !lasa, !lavu okrenula na stranu1 kad sam vidio to iz nje izlazi, sjetio sam se, ne znam zato, jaja. )ok je Nil!un povra#ala, ja sam se tre#i i u strahu spustio u kuhinju da naem to!od to %i joj mo!lo %iti do%ro za *eluda&. 3ato to joj jutros nisam dao mlijeka, mislio sam, kako sam to mo!ao za%oraviti, z%o! mene. 6li ni mlijeko nisam kupio. Gledao sam z%unjen u $smaila koji je neto !ovorio. Pa sam se sjetio i potrao. "ad sam ponovno sti!ao !ore, Nil!un je %ila mrtva. Nisu mi oni rekli da je umrla, shvatio sam im sam je vidio, ali ni ja nikome nisam rekao da je umrla. Gledali smo s krivnjom u njezino zeleno li&e i mrana, oputena usta, kao da su li&e i usta mlade djevojke koja se odmara jer smo je mi nepromiljeno zamorili. Cena !ospodina "emala koju je /etin dovezao deset minuta kasnije, ona je rekla da je mrtva. ,d krvarenja u moz!u, rekla je. vejedno smo,

ekaju#i ne %i li mo*da ustala i prohodala, jo du!o s nadom !ledali u Nil!un. im F1. Podi!ao sam s nje!a kutiju od %oje i malo priekao ne %i li !lupi je* iz %odlji !urnuo onu malenu i smijenu njuku da se malo za%avim. 6li nije ju !urnuo. 9it #e da se opametio. Nakon to sam jo malo ekao, dodijao mi je te sam !a pa*ljivo uhvatio za jednu %odlju i podi!ao !lupo!a je*a u zrak. 9oli, ha( $spustio sam !a1 lupio je o zemlju kao lopta i prevrnuo se. "ako je %ijedan stvor taj !lupi je*, *alim te, !adi mi se, dosta mi te je. Pola osam je, itav je jedan dan kako se ovdje skrivam7 ve# je est sati kako se za%avljam s ovim je*om koje!a sam naao usred no#i. "ako je nekada %ilo mno!o tih je*eva, ovdje, tamo ni*e, kod nas, no#u %i ulazili u dvorite, majka i ja odmah %ismo ih prepoznali po ukanju, kad mu u li&e zapali i%i&u, ukoi se kreten2 Pa stavi na nje!a kakav ka%ao i zaro%i !a do jutra. vi su oni otili, ostao je samo ovaj1 zadnji, smueni je*u, muka mi je od te%e2 )ok sam palio &i!aretu, dolo mi je da !a zapalim, da zapalim ne samo je*a, ne!o sve ovo, trenjike, zadnja sta%la masline, sve. )a vam tako na naj%olji nain ka*em z%o!om, ali nije vrijedno, mislio sam. No!om sam je*a prevrnuo na leda, sad inite to vam volja.+a odoh, u ustima mi &i!areta da za%oravim da sam !ladan. 5ajde da skupim svoje stvari, rekoh1 kutija &i!areta - jo ih je sedam ostalo, dva elja, i%i&e7 kutiju od %oje ostavio sam kraj !lupo!a je*a, ali sam Darukovu %ilje*ni&u iz povijesti uzeo, nikad ne zna, makar nije ni za to, manje #e sumnjati u neko!a tko naokoFBA lo hoda s %ilje*ni&om7 ukoliko im, jasno, to %ude va*no pa krenu za mnom. Prije ne!o to sam krenuo, rekoh1 da zadnji put %a&im po!led na to moje staro mjesto izmeu %adema i smokve, dolazio sam i kao mali, kad %i mi dozlo!rdila i ku#a i sve. Po!ledao sam zadnji put i krenuo. Proavi kozji put, da sad zadnji put izdaleka po!ledam i na nau ku#u i na donju mahalu, rekoh. =to, tata, z%o!om, kad doe dan da se kao po%jednik vratim ovamo, ionako #e to vjerojatno proitati i

u novinama, tad #e shvatiti koliko si %io nepravedan prema meni7 nisam ja taj koji %i %io o%ian %er%er. 3%o!om, mama, mo*da #u ionako prvo te%e spasiti to!a krto! lutrijaa. Pa sam po!ledao %o!ate i %esmislene zidove i krovove onih !renih ku#a7 vaa se ku#a odavde ne vidi, Nil!un7 odavna ste dojavili poli&iji, zar ne7 zasad z%o!om. Na !ro%lju nisam zastao, samo sam sluajno proao i prolaze#i zamiljen proitao kao da itam spomenike s kojima nemam nikakve veze1 Gul i )o!an i elahattin )arvino!lu, pisalo je, Datiha za njihove due. Proitao sam i osjetio se iz neko! razlo!a jako sam, kriv i %espomo#an7 da ne %ih zaplakao, pru*io sam korak. Netko %i me mo!ao vidjeti i prepoznati, kakav pametnjakovi# koji je uo to se do!odilo i tako to1 zato se nisam spustio as4altom kojim su jurili za $stan%ul !dje #e jedni dru!e potkopavati, ne!o sam skrenuo u vo#njake i njive. Vrane koje su se navadile na trenje i vinje razletjele su se iz kroanja kad sam naiao, znaju da su neto skrivile. $ 6tatiirk je nekada sa svojim %ratom iao u lov na vrane, jesi li to znao, tata( No#as sam usred no#i skupio svu hra%rost i po!ledao u nau ku#u, kroz prozor1 sva su svjetla !orjela, nitko nije !ovorio u!asi, !rehota je, a tata je !lavu dr*ao u rukama7 izdaleka nije %ilo jasno je li plakao ili !unao. .ad sam pomislio1 znai, netko mu je javio, mo*da je %ila i poli&ija. "ad sam si opet predoio svo!a o&a u tome stanju, %ilo mi !a je *ao7 malo je nedostajalo da se osjetim i krivim. "ako se ondje kod donje mahale okupila znati*eljna hrpa %esposlenih dan!u%a koji !ledaju prolaznike i tko je tko i tko to radi, ja nisam proao onuda. Na mjestu !dje je /etin juer zapeo sa svojim automo%ilom, siao sam s as4alta i kroz vo#njake krenuo ravno FB, prema dolje. pustivi se do pru!e, do dru!o! sam se kolodvora uputio pokraj Poljoprivredne kole. )a se pitalo mo!a o&a i da na prijemnom ispitu nisu pitali stvari koje nas nisu uili, mene %i dali u tu Poljoprivrednu kolu jer je %lizu nae ku#e, i ja %ih sljede#e !odine ispao diplomirani vrtlar. <im se ima diploma, moj tata ka*e1 nije vrtlar ne!o inovnik, pa da, inovnik je jer ima kravatu, ali po

meni to je samo vrtlar s kravatom. ,ni i ljeti idu u kolu. amo !ledaj1 sad #e zazvoniti, pa tri za nastavnikom da ti u la%oratoriju poka*e da paradajz ima sjemenke. Pristavi uspaljeni&i, %ijedni&i2 "ad sve to vidim, jako mi je dra!o to se preda mnom pojavila ta djevojka1 da me z%o! nje nije snalo sve to me je snalo, mo*da %ih i ja pristao na to da u *ivotu %udem vrtlar s kravatom, ili %er%er koji ima vlastitu radnju. " tome, jasno, da %i od %er%ersko! e!rta postao majstor %er%er, deset #e !odina i!rati kako svira ne samo ota&, ne!o i %er%er. /alo sutra2 .amo kod tvorni&e ka%lova stoje radni&i, ekaju pred rampom istom kao to su one koje zaustavljaju aute dok prolazi vlak, ak je i o%ojena u &rveno i %ijelo, ali radni&i ne prolaze kroz nju, ne!o se pokorno tiskaju kroz uzana vrata pokraj nje, a dok kraj vratarske ku#i&e nekamo !uraju karti&e koje su im u rukama, vratari ih odmjeravaju kao zatvorski uvari. " tome, tvorni&a je sa svih strana okru*ena %odljikavom *i&om. )a, to to se zove tvorni&a, zapravo je moderni zatvor i jadni ro%ovi od osam ujutro do pet popodne u njemu troe svoje *ivote da %i strojevi %ili zadovoljni. "ad %i moj ota& mo!ao na#i kakvu vezu, odmah %i me ispisao iz kole i u%a&io meu te radnike, ak %i se i radovao misle#i kako #u ja itav *ivot provesti za nekakvim strojem, uvjeren da mu se sin snaao da %olje ne mo*e. 6 ovo je skladite to! zatvora koji se zove tvorni&a1 po praznoj %uradi nai su ispisali to #e uiniti komunistima. "asnije sam promatrao teret koji je dizali&a podi!la s neko! %roda u tvornikome pristanitu. "ako velik teret2 "ako se udno njie u zraku2 $ sad #e taj %rod, nakon to !a isprazne, krenuti tko zna kamo2 tao sam i malo !ledao %rod, ali poslije, kad sam u!ledao da dolaze radni&i, nisam htio da pomisle da sam %esposleni lutali&a. -hvatili su vezu i dokopali se posla, pa %i sad mo!li misliti da su %olji od mene. )ok sam prolazio pokraj njih, odmjerio sam ih1 i nema neke FB@ razlike medu nama7 od mene su malo krupniji i odijela su im ista. )a moje tenisi&e nisu %latne, ne %i se ni znalo da sam lutali&a. $ za%oravio sam na ovu esmu ovdje. Prvo sam se lijepo napio vode, loe mi je sjela na prazan *eluda&, ali nema veze. Pa sam o%risao

%lato s tenisi&a. Nek8 mi nestane s &ipela to &rveno %lato proklete zemlje, nek8 se spere odurna prljavtina prolosti, mislio sam, kad netko prie. "/o*e P samo malo, zemljak, da popijem vode" ree. /aknuo sam se. 9it #e da je radnik. ,vakva vru#ina, a on u jakni. kinuo ju je, pa*ljivo je preslo*io i stavio sa strane. $ zatim, umjesto da pije vode, poeo hrakati. 3nai, ako si snala*ljiv, em #e na#i posao, em #e, kad se ho#e useknuti, re#i da %i pio vode, samo da %i dru!ome preoteo red. +e li ovaj zavrio osnovnu( - d*epu jakne ima novanik, viri. $ dalje je mrkao, naljutio sam se1 odjednom sam iz d*epa nje!ove jakne z!ra%io novanik i ak !a odmah stavio u svoj stra*nji d*ep. Nije !ledao, nije vidio, jer je jo uvijek hrakao. Na kraju je, da %i se opravdao, popio malo vode, a ja sam rekao1 "5ajde, zemljak, dosta je, imam i ja posla." /aknuo se."=jvala" rekao je hvataju#i zrak. -zeo je jaknu, o%ukao ju je, nije primijetio. )ok sam ja spokojno prao svoje tenisi&e, otiao je prema tvorni&i. Nisam ak ni po!ledao za njim. "ad sam lijepo poistio %lato s tenisi&a, vie !a se nije ni mo!lo vidjeti. 6 ja sam %rzim kora&ima krenuo na dru!u stranu, prema kolodvoru. .oliko je vru#e da su &vr&i poeli s pjesmom. usti!ao me vlak, u njemu oni koji u ponedjeljak ujutro *ure na posao, svi slo*eni kao sardine, proli su !ledaju#i me. ,vaj sam propustio, ekat #u sljede#i vlak. )oao sam do kolodvorskih perona i, kao i svi ostali, kao netko tko je za poslom, s %ilje*ni&om u rukama hodao sam zamiljen, nisam ni po!ledao dvoji&u poli&aja&a. ,tiao sam ravno u tamonji %i4e. ".ost s tri krike kaara" rekao sam. Pru*io je ruku u vitrinu i prvo u pe&ivo u!urao krike kaara koje su virile van. "aar izvuku iz pe&iva pa to tako stave u vitrinu da pomisli kako je i pe&ivo puno kaara. vi ste snala*ljivi i svi mislite da ste pravi ljudi jer ste snala*ljiviji od mene. )o%ro, a to ako ja nisam takav duduk kakvim me vi smatrate, a to ako sam i FBK od vas snala*ljiviji1 to ako vam upropastim sve vae i!re( Nee!a sam se sjetio. ")aj mi jedan *ilet i ljepilo" rekao sam i na mramorni pult %i4ea spustio ioo lira.

kupio sam kusur i sve to mi je prodava dao i otiao. ,pet nisam po!ledao poli&aj&e. Po ovakvim kolodvorima zahodi su na kraju perona. -nutranjost zaudara kao &rkotina. 3akljuao sam vrata, iz stra*nje!a d*epa izvadio novanik1 po!ledam1 na snala*-1 jivi radnik ima jednu od tisu#u lira, dvije od petsto i zajedno sa sitniima ima dvije tisu#e sto dvadeset pet lira. - dru!om odjeljku novanika naao sam, kako sam i pretpostavljao, karti&u. "arti&u so&ijalno! osi!uranja. $me mu je $%rahim, prezime 'ener, ime o&a Devzi, ime majke "amer, .ra%zon, selo urmene i tako to. Dino. ve sam nekoliko puta proitao i nauio napamet. 3atim sam iz d*epa izvadio svoju ueniku iskazni&u, prislonio je na zid, pa*ljivo *iletom izrezao svoju 4oto!ra4iju i izvukao je. Noktom sam o!ulio karton s poleine. liku $%rahima 'enera odlijepio sam sa so&ijalne karti&e, a kad sam ljepilom na njezino mjesto stavio svoju sliku, ja sam postao $%rahim 'ener. )osad je %ilo lako. o&ijalnu karti&u $%rahima 'enera stavio sam u svoj novanik, a nje!a u svoj d*ep. Pa sam iziao iz zahoda i otiao u %i4e. .ost mi je %io !otov. +eo sam !a u*ivaju#i jer mi ve# dva dana u *eluda& nije ulo nita osim treanja i zeleno! paradajza iz vrtova. Popio sam i jedan ajran i po!ledao to %ih jo mo!ao pojesti, pun sam nova&a. $ma keksa, okolada, ali nije mi do to!a. Naruio sam jo jedan tost, do%ro !a zape#i, rekao sam, nita nije od!ovorio. 0ame mi je naslonjeno na pult %i4ea, neprimjetno sam okrenut prema kolodvoru, sve mi je ravno, ni z%o! e!a ne %rinem. amo sam se jednom malo okrenuo, po!ledao sam prema esmi, ide li tko pru!om, ali niko!a nije %ilo. Na je snala*ljivi radnik mislio da je pametan, ali jo uvijek nije primijetio da mu je novanik do%io no!e. /o*da je i primijetio, ali nije pomislio da sam !a ja mo!ao uzeti. "ad mi je prodava pru*io tost, zatra*io sam i novine1 " lo%odu1". -zeo sam ih, otiao, tamo su postavili klupu, sjeo sam ne o%aziru#i se ni na ko!a, jedem tost i itam. FB? Prvo sam po!ledao koliko je ljudi juer u%ijeno. - "arsu, $zmiru, 6ntaliji, u ankarskoj etvrti 9al!at... $stan%ul sam preskoio i ostavio !a za kraj. Naih je otilo 1A, njihovih 1?. Pa sam po!ledao

imena iz $stan%ula, nema je, $zmit se ak i ne spominje. 3atim sam, uz%uen, po!ledao mjesto koje!a sam se najvie %ojao, ali ni meu ranjenima nije %ilo Nil!un )arvino!lu. Pa sam sve jo jednom proitao1 nema, da. /o*da je nema u ovim novinama, pomislio sam7 otiao sam pa sam kupio i Na&iju. Ni tu je nije %ilo meu ranjenima. $onako napisu samo imena ranjenih, imena onih koji su ih ranili %a i ne piu. Nije va*no, da mi je %ilo stalo do to!a da svoje ime vidim u novinama, %io %ih ili kurva ili no!ometa. Novine sam, zamiljen, preslo*io7 uao sam, idem do altera, znam ja kamo sam se zaputio. "3a -skudar" rekao sam. "Vlak ne ide za -skudar" proz%ori mudrija-prodava. "3adnja stani&a je 5ajdarpaa." ".a znam, znam2" od!ovorih. ")aj mi za 5ajdarpau." ,pet ne daje. 'to sad ho#e, 9o! te u%io(2 "Puna ili uenika(" "Nisam ja vie uenik2" rekao sam. "+a se zovem $%rahim 'ener." "9a me %ri!a kako se zove" od!ovorio je, ali kad me po!ledao u li&e, vjerojatno se uplaio, uutio je i pru*io kartu. 0azljutio sam se. Niko!a se ja ne %ojim. $ziao sam, po!ledao, u dnu pru!e niko!a nema. Na klupu na kojoj sam maloprije sjedio uvalili su se neki dru!i snala*ljiv&i. /islio sam da odem pa ih di!nem, da ka*em1 tu sam ja sjedio, ali nije sad vrijeme za to, samo %i vidio1 sva %i se ova rulja udru*ila protiv te%e. ,svrtao sam se da vidim ima li koje dru!o mjesto na koje %ih mo!ao sjesti, kad mi koljena kle&nue1 !ledaju me poli&aj&i2 "3emljak, ima li sat(" upita me jedan od njih. ".ko, ja(" od!ovorih. "$mam ja sat, da." ""oliko je(" "'to, sati( ,sam i pet" rekoh. Nita nisu rekli, otili su raz!ovaraju#i meu so%om. $ ja sam nastavio svojim putem, ali kamo da idem( 5ajde do%ro, tamo je prazna klupa, otiao sam i sjeo. "asnije sam i ja, kako to rade i radFB; ni&i koji ujutro putuju na posao, zapalio &i!aretu, rairio novine i zaitao se. Nakon to sam dovrio doma#e vijesti, s pa*njom i oprezom ljudi koji imaju *enu, dje&u i hrpu od!ovornosti, proitao

sam i vijesti iz svijeta1 ako se 9re*njev i <arter potajno do!ovore da podijele .ursku, sve mo!u uiniti, mislio sam. /o!u#e je da ih je u .ursku poslao papa, mislio sam dalje, kad kraj mene netko sjede1 protrnuo sam. Ne sputaju#i novine, po!ledao sam !a krajikom oka. $ma o!romne ruke, na%orane kao arav, i de%ele prste7 spustio ih je, umorne, na hlae starije od mojih. Po!ledao sam mu i li&e, shvatio sam1 siroti, stari radnik, krepan od posla. 9ilo mi !a je *ao. 6ko za nekoliko !odina ne umre, ako se dokopa mirovine, &ijeli #e ti *ivot pro#i ni za to, ali nije njemu do to!a, uop#e ne iz!leda kao da mu je krivo, mirno !leda one koji ekaju s dru!e strane, !otovo da je i veseo. .ad sam pomislio1 nije valjda da neto sprema, mo*da se i s onima sporazumio, mo*da svi, svi koji su na stani&i, !ledaju kako da me smotaju. 3adrhtao sam. 6li stari je radnik odjednom tako zijevnuo da sam shvatio da sam prava %udala. 3ato %ih se ja %ojao, nek8 se oni mene %oje2 .o me je smirilo. Pomislio sam kako %i %ilo da mu sve ispriam, mo*da ak odnekud poznaje mo!a o&a, ja sam sin ono!a epavo! lutrijaa, sad idem u $stan%ul, na -skudar7 mo!ao %ih mu priati o Nil!un, o naim dekima, ak i o onome to misle o meni, ali !le, ove novine koje dr*im u rukama zasad ne piu, zna to, meni se ponekad ini da nam se sve ovo do!aa z%o! nekih koji se nama poi!ravaju, ali ja #u jedno!a dana tako neto izvesti da #e se i ta i!ra izjaloviti, da, sad ne znam to je to to #u uiniti, ali znam da #u vas sve jako iznenaditi, razumije li( $ ove novine tad #e pisati, i ovi neznali&e koji ekaju vlak i svako!a su jutra sretni jer imaju nekakav posao, a nemaju pojma to se u svijetu z%iva, i oni #e shvatiti, malo #e se zauditi, ak #e me se i uplaiti, i mislit #e1 znai mi nismo svjesni, znai sve je uzalud, a mi nismo svjesni. "ad dode taj dan, o meni #e !ovoriti ne samo novine, ne!o i televizije, shvatit #e, svi #ete shvatiti. 3anio sam se. )olazi vlak, %ez *ur%e sam preslo*io novine, spokojno ustao. Po!ledao sam %ilje*ni&u iz povijesti punu Darukova rukopisa, malo sam je itao. Gluposti2 Povijest je za ro%lje7 prie ,BI za mrtva puhala, %ajke za !lupu dje&u7 povijest je za !lupe, jadne,

kukavi&e2 Nisam je ak ni pokidao. 9a&io sam je na dno koa pokraj klupe. Poput ljudi koji ne misle o onome to rade, poput svih, &i!aretu sam ravnoduno %a&io na zemlju, i jednako tako, kao svi vi, %ez razmiljanja z!azio opuak. ,tvorila su se vrata va!ona1 stotine !lava koje u mene !ledaju iz va!ona1 ujutro idu na posao, naveer se vra#aju s posla, ujutro idu na posao, naveer se vra#aju s posla, jadni&i, ne znaju, ne znaju2 )oznat #e2 +a #u ih nauiti, ali ne sad7 sad, do%ro je, i ja, kao i svi vi koji imate posla i ujutro idete na posao, kao svi vi, po!ledajte, ulazim u natrpani vlak, !uram se meu vas. -nutranjost va!ona ispunjena je toplinom ljudi koji se neprestano miu, vla*na i topla2 9ojte me se, odsad me se %ojte2 ino FA. :e*ala sam u krevetu i ekala. <ekala sam jer #e prije ne!o to pou u $stan%ul do#i da mi polju%e ruku, do#i #e za koji asak da me pozdrave, da sa mnom poraz!ovaraju i posluaju me7 zato sam !lavu spustila u jastuk i ekala, kad se odjednom zaudih1 sva %uka koja je dopirala odozdo najednom stade2 Ne ujem korake iz so%e u so%u, ne ujem zatvaranje vrata i otvaranje prozora, ni njihove rijei koje odzvanjaju na stepeni&ama i nada mnom1 %ojim se. -stala sam iz kreveta, uzela tap i nekoliko puta udarila u pod, ali se podli patuljak pravio !luh. Nakon to sam jo malo udarala po podu, pomislila sam da #e mo*da i dru!i uti pa se ne#e mo#i pretvarati da me ne uje, polako sam izila iz so%e, stala na poetku stepeni&a i opet poela1 "0ed*epe, 0ed*epe, %rzo doi !ore2" Nita. "0ed*epe, 0ed*epe, te%i !ovorim2" "ako je udna i zastrauju#a ta tiina. Pohitala sam u so%u, hladno mi je po no!ama, prila sam prozoru, !urnula *aluzine, po!ledala dolje1 u dvoritu netko usplahireno *uri prema autu, prepoznala sam !a, to je /etin, sjeo je u auto i odjurio ostavivi me, moj 9o*e, tako z%unjenu. Gledaju#i kroz prozor, u strahu sam nizala naj&rnje misli, ali nije du!o potrajalo jer se /etin odmah vratio %rzo kako je i otiao i opet me zaudio1 iz auta je zajedno s njim izila i jedna *ena te su zajedno uli unutra1 vidjevi tor%u koju je dr*ala i du!i

al, F1B prepoznala sam je1 to je ljekarni&a7 kad %i me pro!lasili %olesnom, dolazila %i s tom velikom tor%om koja %i vie pristajala mukar&ima te %i, da %i mi se umilila i da %i mi to lake za%ila svoju otrovnu i!lu, !ovorila to je slade mo!la, smjekaju#i se1 !ospodo Datma, imate temperaturu, zamarate svoje sr&e ni za to, dajte da vam dam jednu injek&iju peni&ilina pa #e vam %iti lake, zato od%ijate, ta vi ste doktorova *ena, po!ledajte1 ovdje vam svi *ele samo naj%olje. -pravo u to zadnje nikada ne %ih povjerovala, i na kon&u, nakon to %ih malo zaplakala, ostavili %i me na miru s mojom temperaturom i pokupili se, a ja %ih tad mislila1 nisu ti uspjeli otrovati misli pa su se sad okomili na tvoje tijelo, %udi oprezna, Datma. ,prezna sam, ekam u strahu. 6li nita se nije do!odilo. "ora&i nisu krenuli stepeni&ama kako sam oekivala, tiina koja je dolazila odozdo nije se prekinula. Nakon to sam jo malko priekala, pred kuhinjskim vratima zaula sam lupkanje i ponovno po*urila k prozoru. :jekarni&a se s tor%om u ru&i vra#a, sad je sama1 lijepa *ena tako udno napreduje dvoritem, mladenakim, *ivim korakom1 za!ledala sam se, %ila mi je zanimljiva1 na nekoliko koraka od dvorinih vrata odjednom stade, spusti na zemlju svoju tor%u i iz nje neto izvue1 veliku marami&u7 %riu#i nos marami&om, dade se u pla. .ako mi je %ilo *ao te lijepe *ene1 ka*i mi, to su ti uinili, re&i mi, ali ona se pri%rala, zadnji put marami&om o%risala oi, uzela tor%u i ode. Prolaze#i kroz vrata, okrenula se i po!ledala ku#u, ali mene nije vidjela. +a sam, za%rinuta, stajala na prozoru, kao svije#a. .ako me zamorila ta %ri!a da sam se razljutila na njih1 idite napokon, idite, iziite iz mojih misli, ostavite me samu2 6li jo uvijek ne dolaze, i jo se uvijek odozdo ne uje %a nita. ,tila sam do kreveta. Ne %rini, Datma, sad #e oni opet poeti s onom ru*nom %ukom, uskoro, opet #e poeti %estidno veselje i lupkanje. -vukla sam se u krevet, mislila1 sad #e do#i, nakon to protutnje stepeni&ama, Daruk, Nil!un i /etin u#i #e mi svaki as u so%u, po!nuti se do moje ruke, i tad #u misliti ravnoduno, sa srd*%om i zavi#u1 kako su udne te njihove

kose to se sputaju do moje ruke2 /i idemo, 9ako, idemo mi, re#i #e tad, ali uskoro #emo opet do#i, 9ako, vidimo da se vi do%ro dr*ite, do%ro ste, jo se i vie uvajte, ne %rinite za nas, idemo. Nastat #e Fii udna tiina, vidjet #u kako me pa*ljivo !ledaju1 pa*ljivo, s lju%avlju, sa*aljenjem, pa i udnom rado#u. .ad #u znati da misle na moju smrt, shvatit #u da zamiljaju kako #u umrijeti, a ja ne volim da me sa*alijevaju, pa #u se mo*da ak i pokuati naaliti ako me ne razljute opominju#i me da %udem do%ra prema 0ed*epu - mo*da #u se tad s njima i naaliti1 znate li vi kako ovaj moj tap %oli, re#i #u mo*da, zato niste o%ukli kratke hlae, pitat #u, sad #u vas za ui prikovati za zid, re#i #u mo*da, ali znam, te ih rijei ne#e ni mrvi&u nasmijati, samo #e ih podsjetiti na iste %ezdune i %esmislene rijei koje kod pozdravljanja napamet iz!ovaraju, i nakon to malo posute, upitat #e me1 "/i idemo, 9ako1 re&ite, kome #emo u $stan%ulu prenijeti vae pozdrave(" .ako #e pitati, a ja #u zastati z%unjena i usplahirena, kao da to pitanje nisam oekivala. Pomislit #u na $stan%ul, na sve to sam u $stan%ulu prije sedamdeset !odina ostavila, ali se, na*alost, ne#u mo#i zavarati jer znam1 znam da ste ondje do !rla potonuli u !rijeh o kojemu je elahattin u svojoj en&iklopediji pisao i koje!a je pri*eljkivao. 6li ponekad me zanima. "ad me za hladnih zimskih no#i ne uspiju z!rijati sje#anja i pe# koju je patuljak aljkavo podlo*io, po*elim ak %iti medu njima, po*elim se na#i u svijetloj, toploj, radosnoj so%i pa se tako zanesem, ali ne21 ja !rijeh ne *elim2 6ko iz !lave nikako ne uspijem iz%iti veselje te tople i svijetle so%e, na kon&u, usred zimske no#i, ustanem iz kreveta, otvorim ormar pa iz kutije u kojoj stoje polomljene i!le moje maine i rauni za struju, ispod mosura i pokraj kutije za %isere, izvadim i po!ledam1 ah, kako *alosno, svi ste pomrli pa su za vama &ijelom svijetu o%javili, a ja sam iz novina izrezala i sauvala, po!ledajte, po!ledajte vae osmrtni&e1 Preminula1 emiha =sen, k#i rahmetli 5alita )*emila, !lavno! direktora -prave .vorni&e e#era7 Preminula1 potovana !ospoa /uruvvet, lani&a -pravno!a tijela - silna stvar2 - tre%alo

%i dodati i da je %ila !luplja od svih7 Preminula1 Nihal, jedini&a rahmetli !ospodina 6dnana - on je %io od %o!ataa staro!a kova sjetila sam te se, Nihal, kako ne %ih, !le, udala si se za jedno!a tr!ov&a duhanom, imala si troje dje&e i, maallah, jedanaestero unuadi, ali ti si zapravo voljela 9ehlula, samo to je on volio onu pokvareni&u 9ihter, ne misli, Datma, !le, evo jo jedne, ta je i posljednja, prije nekih deset !odina vjerojatno1 Preminula1 potovana !ospoda Ni!an $iki, k#i ministra vaku4a i am%asadora u Parizu rahmetli 'ukru-pae i sestra rahmetli .urkan i 'ukran, avaj, dra!a Ni!an, proitam tako da si se i ti zanavijek smirila, i dok stojim nasred hladne so%e s osmrtni&ama u ru&i, shvatim kako u $stan%ulu nije ostao nitko od mojih, pa pomislim1 svi ste se o%reli u d*ehen-nemu koji je elahattin pri*eljkivao na zemlji i u svojoj !a en&iklopediji opisao, svi ste potonuli u istan%ulskim !rijesima1 mrtvi ste, zakopani medu %etonskim apartmanima, tvornikim dimnja&ima, u smradu plastike i medu odvodnim &ijevima, kako strano2 "ad na to pomislim, udan me strah umiri, u hladnoj zimskoj no#i po*elim toplinu jor!ana pa se vratim u krevet te umorna od misli po*elim zaspati, po*elim za%oraviti1 doista iz!leda da ja u $stan%ulu nemam niko!a ko!a %ih pozdravila, da. Neka dodu, nek8 me pitaju1 ovaj se put ne#u smesti i zauditi, ne!o #u im odmah tako od!ovoriti7 ekam ih, ali odozdo se jo uvijek nita ne uje. -stala sam iz kreveta, po!ledala u sat na stolu, deset je sati2 .a !dje su( ,tila sam i kroz prozor !urnula !lavu1 auto stoji na mjestu !dje !a je /etin i ostavio7 kasnije sam se sjetila1 vie ne ujem ni pjesmu &vrka koji ve# tjednima stoji ondje kod kuhinjskih vrata1 strah me je tiine2 /alo sam mislila na ljekarni&u koja je maloprije %ila tu, ali je ni s ime nisam uspjela povezati, pa sam se opet sjetila da im patuljak pripovijeda, okupio ih je pa im aptom opisuje !rijeh i zloin1 odmah sam izila iz so%e, otila do poetka stepeni&a te, udaraju#i tapom o pod, poviknula1 "0ed*epe, 0ed*epe, odmah dodi !ore2" 6li sad sam iz neko!a razlo!a znala da ne#e do#i, znala sam da uzalud udaram po podu i uzalud muim starako !rlo, ali svejedno sam jo jednom viknula, a dok sam vikala, uhvatilo me neto tako udno, zadrhtala sam1 kao da su, kriom od mene, otili da se

nikada vie ne vrate, i ja sam u ovoj ku#i ostala sama sam&ata2 /alo sam se uplaila i opet viknula da %ih za%oravila, ali me nela!oda jo jae zahvatila. "ao da na svijetu niko!a nije ostalo, ni ovjeka, ni pti&e, ni podmuklih pasa, kao da nema ak ni &vraka koji %i me svojom pjesmom podsjetili na toplinu i vrijeme1 vrijeme je stalo i jedino sam ja ostala, i moj prestravljeni !las eto jo jednom uprazno vie, a tap mi uzalud udara u pod, i kao da me nitko ne uje1 samo ostavljeni naslonjai, stoli&e, stolovi pokriveni tekom prainom, pozatvarana vrata, %eznadne stvari koje pu&ketaju same sa so%om1 tvoja smrt, elahattine2 /oj 9o*e, uplaila sam se i pomislila kako #e se i moje misli, kao i stvari, ukoiti, %ez%ojne i %ezmirisne poput komada leda, a ja #u do vjenosti ostati ovdje, u ovoj tiini. .ad sam se odjednom sjetila kako %ih dolje mo!la na#i i vrijeme i pokret, pa sam se prisilila i sila etiri stepeni&e, ali kad mi se zavrtjelo u !lavi, prepala sam se1 tu je jo petnaest stepeni&a, ne mo*e si#i, Datma, past #e2 Vratila sam se u strahu, ali pola!ano1 dok sam se penjala, leda okrenutih stranoj tiini, htjela sam se razveseliti i za%oraviti1 sad #e oni do#i da ti polju%e ruku, Datma, ne %oj se2 "ad sam sti!la do vrata svoje so%e, nisam se %ojala, ali se nisam ni razveselila1 elahattin je sa svoje slike na zidu u mene !ledao da %i me zastraio, ali ja vie nita nisam osje#ala, kao da ni miris ni toplinu ni okus ni dodir vie nisam osje#ala. - sedam sitnih koraka sti!la sam do svo!a kreveta, sjela na ru% te se opustila i naslonila na proelje kreveta1 za!ledana u tepih na podu, vidjela sam kako su moje misli prazne i uvijek iste7 %ilo mi je teko1 ja i moja prazna misao stojimo jo uvijek u praznini. "asnije sam se lijepo ispru*ila, a dok sam !lavu sputala u krevet, pitala sam se je li vrijeme, sti*u li, ulaze li u so%u da mi polju%e ruku7 z%o!om, 9ako, z%o!om, 9ako, jesi li spremna( +o se uvijek nita nije ulo ni sa stepenita ni odozdo, a kako sam se %ojala da me opet ne uhvati znati*elja, mislila sam da nisam spremna, mislila sam kako moram ekati i jednako kako to inim za hladnih zimskih no#i, vrijeme moram podijeliti na krike, kao da je narana1 pokrila sam se jor!anom i ekala. 3nam da #e mi, dok tako ekam, do#i kakva misao pa me za%aviti.

"oja li #e do#i( Celjela %ih da mi moja svijest poka*e to je u njoj, to je s unutarnje strane, poput rukavi&e okrenute naopako1 da napokon ka*em1 ti si znai, odrasla, Datma, vanjska ti je strana ista kao unutarnja, kao da se !ledaju u o!ledalu. )a se zaudim, da za%oravim, da se za%rinem1 ako je s vanjske strane to da me neprestano dolaze !ledati, da me za veeru stepeni&ama sputaju dolje i da mi, evo sad, dolaze lju%iti ruku, to li je s nutarnje strane, pitam Fse ponekad. /oje sr&e koje neprestano ku&a, misli poput papirnatih %rodova na vodi teku#i&i, i to jo( <udna stvar2 Ponekad se u polusnu, u tami, z%unim, pa se prepustim u!odnome nemiru1 kao da sam preokrenuta1 to je %ilo unutra, sad je vani, a ono izvanjsko sad je unutra, a ja u tami ne mo!u raspoznati koja sam od tih dviju strana. 0uku pru*im tiho kao maka pa upalim svjetlo, dotiem hladne *eljezne ipke kreveta pa se pokuavam sna#i, ali me hladno *eljezo ponese i spusti u hladnu zimsku no#1 !dje sam( /islim da ovjek ponekad ak ni to ne mo*e znati. 3nai, ako ovjek koji je sedamdeset !odina pro*ivio u istoj ku#i ak ni u to nije si!uran, ja i opet zakljuujem kako ta stvar koja se zove *ivot i za koju mislimo da je troimo kako nam volja, mislim i zakljuujem da je ta stvar udna i nerazumljiva i nitko ak ni za svoj *ivot ne mo*e znati zato je protekao tako kako je protekao. amo !leda i eka i dok on - a da nitko ne zna zato - ide malo na jednu, malo na dru!u stranu, ti raz%ija !lavu ni*u#i mno!e misli o tome na koju #e stranu i dok se tako %avi tim udnim mislima koje nisu ni krive ni prave, a po!otovo nisu konane, putovanje zavri1 !otovo je, Datma, hajde izlazi2 Prvo spustim jednu, pa dru!u no!u, i iziem iz koije. 3akoraknem jednom-dvaput, pa se okrenem i po!ledam koiju. +e li to %ila ta stvar koja nas je vozala drmusaju#i nas( +est, ka*u. "ad dode kraj, ja #u znai tako misliti1 to je %ilo to, nita ja nisam shvatila, ali %ih voljela iznova poeti. amo - to ne mo*e2 5ajde sad, re#i #e, sad smo ovdje, s dru!e strane, ne mo*e ponovno sjesti u nju, ne mo*e krenuti ispoetka. $ kad koija pu&ne %iem i krene sa svojim konjima, ja !ledam za njima i po*elim zaplakati1 znai ne mo!u opet krenuti, majko, znai nema jo jednom2 6li kasnije uporno

mislim kako %i ovjek morao mo#i iznova poeti, jednako kao to mislim i da %i djevoji&a, ukoliko to *eli, &ijeli *ivot morala mo#i ostati %ez!rena djevoji&a, mrmljam kako %i ovjek morao do%iti priliku poeti sa svime iznova. $ tad se sjetim onih knji!a koje su mi itale Ni!an, .urkan i 'ukran, sjetim se kako sam se s majkom vratila koijom, pa se razvedrim od lijepe sjete1 to!a me jutra majka %ila odvela 'ukru-pai i nje!ovima, a prije ne!o to me kod njih ostavila, u koiji mi je, kao i inae, rekla ovako1 sluaj, Datma, kad predveer doem po te%e, nemoj da %i se sluajno opet rasplakala, je li jasno, inae nikada vie ne#emo i#i k njima. amo - ja sam jako %rzo za%oravila da mi je majka tako rekla1 dok sam se &ijelo!a dana i!rala s Ni!an, .urkan i 'ukran, dok sam ih zadivljeno !ledala misle#i koliko su pametnije i ljepe od mene, za%oravila sam da mi je majka tako rekla, jer su tako lijepo svirale klavir i tako lijepo oponaale epavo!a koijaa i 6jvaza, a kasnije ak i svo!a o&a7 ja sam se zaudila i tek sam se kasnije ohra%rila da se nasmijem kao i one7 a popodne su re&itirale, %ile su u Dran&uskoj, znaju i 4ran&uski, ali su na kraju, kako su svaki put inile, izvadile i jednu knji!u na turskom pa su je itale na!las putaju#i da ta prevedena knji!a ide od ruke do ruke. .ako je lijepo %ilo sluati tu knji!u, da sam ja za%oravila da mi je majka ono %ila rekla, i kad sam je najednom u!ledala pred so%om, shvatila sam da je vrijeme povratka te sam se !orko rasplakala, a majka me je tad stro!o po!ledala, ali ja se nisam sje#ala to smo se to!a jutra u koiji %ile do!ovorile, i k tome sam plakala ne samo zato to se moram vratiti ku#i, ne!o i sto!a to me majka stro!o !ledala. .ad mi se sa*alila majka 'ukran, Ni!an i .urkan pa je rekla1 hajde, djevojke, donesite joj %om%ona, i dok je majka ponavljala1 oprostite, molim vas, tako me je sram, njihova joj je majka od!ovarala1 ta ne %rinite, nije to nita. -to je sti!la Ni!an i pru*ila mi %om%one u sre%rnoj %om%onijeri i dok su me svi !ledali oekuju#i da #u napokon zautjeti, nisam uzela %om%ona, ne!o sam rekla1 ne#u to ne!o ono, nato su svi pitali1 a to to *eli, a moja me majka korila1 dosta je %ilo, Datma2 6li ja sam odjednom skupila svu hra%rost i rekla1 onu knji!u, ali kako od plaa nisam mo!la o%jasniti koju knji!u *elim, 'ukran je s majinim doputenjem otila i donijela knji!e, a moja je

majka tad rekla1 molit #u lijepo, nisu te knji!e za nju, uz to, ona ak i ne voli itati, a ja sam krajikom oka !ledala knji!e1 %ili su tu /onte Jristo, Tavier de /ontepin i Paul de "o&k, ali ja sam *eljela Pripovjetku o 0o%inzonu koju su mi to!a popodneva itali. -pitala sam mo!u li je uzeti, i dok je majka opet propadala u zemlju od stida, njihova je majka rekla1 do%ro, k#eri, mo*e %iti kod te%e, ali nemoj je iz!u%iti, to je 'ukru-paina knji!a. .ad sam uutjela te se s knji!om u ru&i posluno zavukla u koiju i sjela. Na povratku ku#i, %ojala sam se po!ledati u li&e maj&i koja je sjedila nasuprot meni1 moje oi, &rvene od plaa, !ledale su put koji je koija za so%om ostavljala i prozore 'ukru-paina konaka koji se jo uvijek nazirao kad je majka odjednom viknula da sam razma*ena djevoji&a. .oliko se rasrdila da se nikako nije mo!la smiriti1 nakon to je jo neko vrijeme !unala, zakljuila je kako sljede#e!a tjedna ne#u i#i u 'ukru-pain konak. .ad sam, po!ledavi je u li&e, pomislila kako je to rekla samo da me rasplae, jer %i me inae takve rijei rasplakale, ali sad nisam plakala. ,sje#ala sam, naime, udnu radost i spokoj, o%uzeo me spokoj iji sam razlo! otkrila mno!o kasnije, le*e#i ovdje u ovom krevetu1 mno!o kasnije, shvatila sam da je to %ilo z%o! knji!e koju sam dr*ala u rukama7 !ledala sam njezine kori&e i mislila1 neto iz nje to!a su mi dana redom proitale Ni!an, .urkan i 'ukran7 nisam sve razumjela, uinilo mi se da je ta knji!a zamrena, ali sam svejedno razumjela neke do!aaje1 jedan je =n!lez, jer mu je %rod potonuo, !odinama posve sam *ivio na nekom pustom otoku, ne, nije %io posve sam jer je imao i slu!u koje!a je naao mno!o !odina kasnije, ali je svejedno to %ilo veoma neo%ino. +ako je %ilo neo%ino razmiljati o tome ovjeku koji je !odinama *ivio posve sam, da niko!a dru!o! nije vidio, ali, kako se koija njihala, %ilo mi je jasno da to nije sve, da postoji jo neto z%o! e!a sam spokojna. Ni majka se vie nije mrtila na mene, i kroz prozor sam !ledala ne prema naprijed, ne!o onako kako sam najvie voljela1 okrenula sam se i !ledala unazad, ne vie u 'ukru-pain konak, jer se nje!a vie i nije mo!lo vidjeti, ne!o u put koji smo za so%om ostavljali, !ledala sam u prolost o kojoj je tako lijepo razmiljati, ali najljepe je %ilo to to sam slutila da #u z%o! knji!e koju sam dr*ala u rukama tu z%rkanu prolost mo*da mo#i

ponovno pro*ivjeti. /o*da #e moji nestrpljivi i tvrdo!lavi po!ledi kod ku#e uzalud lutati po nerazumljivim strani&ama, ali dok ih %udem raz!ledala, sje#at #u se 'ukru-paine ku#e u koju sljede#e!a tjedna ne#u mo#i i#i i sve!a to smo u toj ku#i radili.+er, kao to sam mislila mno!o kasnije, le*e#i ovdje u ovom krevetu1 u pravome *ivotu ne mo*e iznova krenuti na to jedno i jedino putovanje koijom, ali ako ima kakvu knji!u, koliko !od da je nejasna i zamrena, kad ta knji!a zavri, mo*e - da %i %olje razumio sve nejasno#e i *ivot - mo*e se, ako *eli, vratiti na poetak pa tu knji!u ponovno proitati, tako je, nije li tako, Datma( 1HIB-1HIF.

9$:+='"= 1. -skudar N-skudarW je istan%ulska etvrt. A. inop je !rad u .urskoj, na o%ali Jrno!a mora. F. .ur.1 ittihat4tlar, prema1 $tti%at ve .erakki, udru*enju koje se na hrvatski prevodi kao +edinstvo i napredak. @. .uzla je najju*niji istan%ulski okru!, s azijske strane !rada. K. Prema tur. ulku&u. .ako su u .urskoj nazivani pristali&e radikalno na&ionalistikih stranaka. ?. $me automo%ila turske proizvodnje. ;. 0aunanje vremena prema lunarnom kalendaru, kad je dan poinjao zalaskom un&a. I. Jrni kamen. H. 5rvatski ekvivalent ovo!a prezimena %io %i )arvinovi#. 1B. Prema islamskom pravu, mukara& je *enu mo!ao otpustiti tako da tri puta zaredom ka*e %rakorazvodnu 4ormulu "Putam te82 11. .ur. )o!an - onaj koji raa, koji ima potomstvo. 1A. "apaliarija je naj!lasovitija natkrivena tr*ni&a u $stan%ulu. 1F. 9a%iali je dio !rada u europskom dijelu $stan%ula !dje su se nekada nalazile novinske i izdavake ku#e7 onodo%no !lavno okupljalite intelektualne svite. 1@. <etvrt u europskom dijelu $stan%ula. 1K. 9ejo!lu je u!ledna kozmopolitska etvrt u europskom dijelu

$stan%ula. 1?. tihovi divansko!a pjesnika Duzulija. 1;. Ji!arete. 1I. Pinar je poznati turski proizvoa mlijeka. 1H. "ompot koji se pravi na dan 1B. muharema od svakovrsno! vo#a i zrnevlja. AB. 3nanje se na turskom ka*e %il!i. A1. - starijem turskom "stara ku#a" !lasila %i "eski dar" =vlija <ele%ija pukom etimolo!ijom pokuava otkriti porijeklo imena -skudar. AA. mrt se na turskom ka*e %luni.

0+=<N$" .-0J$36/6 a4erim uzvik 9ravo2 ajan u!lednik7 pripadnik mjesne oli!arhije ajet stavak, ulomak ili reeni&a iz "ur8ana ajran mlijeni napitak slian ke4iru aka najsitniji osmanski sre%rni nova& aman uzvik /ilost2 amid*a stri& amin amen %akal, %akalin tr!ova& na malo N*ive*nim namirni&amaW %akalni&a malena tr!ovina *ive*nim namirni&ama %e! plemi#ka titula u ,smanskom &arstvu7 visoki vojni ili &ivilni dostojanstvenik7 !ospodin, !ospodar %er%er %rija %ojad*ija zanatlija koji se %avi %ojenjem ador ator akija d*epni no* arav plahta arija tr*ni&a, dio naselja u kojemu se odvija tr!ovaki i drutveni *ivot or%a !usta juha de4ter popis, re!istar dervi islamski redovnik, sljed%enik neko! od mistinih redova divanska knji*evnost knji*evno stvaralatvo uenih kru!ova u okviru ,smansko!a Jarstva, nastalo pod utje&ajem islamske kulture doksat iz%oeno mjesto na proelju ku#e s prozorima na tri strane doner mesni spe&ijalitet donerd*ini&a u!ostiteljska radnja u kojoj se prodaje doner d*ehennem pakao

d*emazijel-evel peti mjese& muslimansko!a kalendara d*enaza muslimanski po!re%ni o%red d*ennet raj d*in nevidljivo duhovno %i#e, do%ar ili zao demon d*uz dio "ur8ana7 "ur8an ima FB d*uzova e4endija !ospodin, !ospodar ejvala z%o!om27 hvala2 emin opunomo#enik u dr*avnoj upravi Datiha ime prve sure Npo!lavljaW "ur8ana. Datiha se ui NmoliW kao molitva za duu umrlih. jerman sultanov ukaz !azel lirska pjesma od najmanje pet dvostiha !ozleme spe&ijalitet od tijesta s nadjevom hamamd*ija upravitelj ili vlasnik hamama, javne kupelji han drumska krma7 konaite hid*ra seo%a /uhamedova iz /eke u /edinu, polazna toka islamsko!a kalendara N?AA. !.n.e.W $%lis otona i4tar ramazanska veera u prvi sumrak kojom se prekida dnevni post inallah 4raza 6ko 6llah da jok ne jor!an poplun kadaijslasti&a od peenih tankih vlakana tijesta prelivenih ukuhanim e#erom kadiluk podruje nadle*nosti kadije, erijatsko! su&a kajmakam upravitelj administrativno! okru!a unutar jedne pokrajine kajsija mareli&a karavansaraj svratiste za odmor karavana, konaite kasa%a !radi# kasap mesar kaar sir kentalizam ideoloki prava& koji nasljeduje i pronosi ideje "emala 6tatiirka, koje se mo!u sa*eti u tzv. ? naela1 repu%likanizam, na&ionalizam, lai&izam, populizam, etatizam i revolu&ionarni re4ormizam. kepija velika *li&a s du!om drkom konak z!rada valije ili koje! dru!o! visoko! upravno! ili vojno! zapovjednika7 %olja ku#a, ku#a u!ledno! doma#ina kujundzija zYaRzv lahmad*un jelo od tijesta mahala !radska etvrt maallah rije divljenja i odo%ravanja mehana krma meza zakuska koja se uzima uz rakiju minaret visoki, vitki toranj d*amije s koje!a mujezin vjernike poziva na molitvu N"ui ezan"W miralaj spahijski pukovnik u

pokrajinskoj vojs&i mosur uplji drveni valji# na koji se namotava kona& ili tanka *i&a namaz muslimanska molitva koja se o%avlja pet puta na dan, u odreeno do%a dana nian nad!ro%ni kamen oturtma vrsta jela od razno! povr#a i mljeveno! mesa padiah &ar, vladar paa plemi#ka titula7 !eneral rahmetli pokojni ramazan deveti mjese& islamsko! kalendara, mjese& veliko! posta red*ep sedmi mjese& muslimansko!a kalendara revanija vrsta slatko! jela araj dvor, palaa se#ija uzdi!nuto sjedite od dasaka, du* zida, pokriveno #ilimom sid*il protokol erijatsko! suda simit pe&ivo sa sezamom spahija konjanik provin&ijske vojske na!raen timarom sura jedno od 11@ po!lavlja "urana a%an osmi mjese& muslimansko!a kalendara ejh starjeina neko! derviko! reda i tekije 'ejtan otona er%e, er%et slatki %ezalkoholni napitak ere4a prostor na d*amijskom minaretu u o%liku kru*no!a %alkona, s koje!a mujezin poziva na molitvu erijat islamski vjerozakon ilte tanki madra& kem%e-or%a or%a od iznutri&a ta%ut mrtvaki kove! kod muslimana tahmis pjesnika vrsta nastala dodavanjem stihova dru!o!a pjesnika na vlastite stihove tapija javna isprava o vlasnikom pravu na nekretninu tekija derviki samostan tespih muslimanska %rojani&a timar nadar%ina, leno7 ve#inom za podmirenje provin&ijske konji&e, spahija turlija jelo od mesa i povr#a turud*ija onaj tko pravi i prodaje turiju, ukiseljeno vo#e ili povr#e vaku4 zaklada vala doista, zaista, %o!ami valija !uverner pokrajine zekat milostinja koju je o%avezan davati svaki imu#niji musliman svake !odine zijamet velika nadar%ina, prije sve!a za podmirenje srednje!a vojno! komandno! kadra zilhid*e dvanaesti mjese& muslimansko!a kalendara