CABINET MINISTRU

ORDIN privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 20 !"20 #

În baza prevederilor art. 94 alin. (2) lit. e) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 cu !odi"ic#rile și co!plet#rile ulterioare a prevederilor $rdinului !ini%trului educaţiei cercet#rii tineretului &i %portului nr. '()'/2011 privind aprobarea unor !#%uri tranzitorii *n %i%te!ul naţional de *nv#ţ#!+nt cu !odi"ic#rile ulterioare *n te!eiul prevederilor art.) din ,ot#r+rea -uvernului nr. 1.)/201' privind organizarea &i "uncţionarea /ini%terului Educaţiei Naţionale cu !odi"ic#rile și co!plet#rile ulterioare $INI%&R'( )D'*+,I)I N+ȚION+() e!ite prezentul ordin0 +rt- - 1 Se aprobă Calendarul admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. +rt-2- (1) 2d!iterea ab%olvenților cla%ei a 34445a *n *nv#ț#!+ntul liceal de %tat pentru anul &colar 20145201) %e de%"#șoar# *n con"or!itate cu Metodologia de organizare şi des ăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012! prev#zut# *n ane6a nr. 4 la ordinul !ini%trului educaţiei cercet#rii tineretului &i %portului nr. 4.02/2010 privind organizarea &i de%"#&urarea ad!iterii *n *nv#ţ#!+ntul liceal de %tat pentru anul &colar 201152012. (2) 7alculul !ediei de ad!itere %e "ace *n con"or!itate cu prevederile ane6ei nr. 2 care "ace parte integrant# din prezentul ordin. (') /etodologia prev#zut# la alin. (1) %e va aplica *n !od core%punz#tor cu re%pectarea Calendarului admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2014-2015. (4) 7o!i%ia Național# de 2d!itere poate elabora in%trucțiuni/proceduri *n vederea bunei organiz#ri și de%"#șur#ri a ad!iterii *n *nv#ţ#!+ntul liceal de %tat pentru anul școlar 20145201). +rt-.- (1) 8robele de aptitudini organizate pentru ad!iterea *n anul școlar 20145201) *n liceele vocaționale %e de%"#șoar# *n con"or!itate cu Metodologia de organizare şi des ăşurare şi structura pro"elor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale! prev#zut# *n ane6a nr. 444 la $rdinul !ini%trului educaţiei cercet#rii tineretului &i %portului nr. 4.02/2010. (2) 8robele de aptitudini organizate pentru ad!iterea *n anul școlar 20145201) *n cla%ele de la pro"ilul pedagogic %pecializarea educator - puericultor, %unt cele %tabilite pentru %pecializarea învățători-educatoare *n Metodologia de organizare şi des ăşurare şi structura pro"elor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale , prev#zut# *n ane6a nr. 444 la $rdinul !ini%trului educaţiei cercet#rii tineretului &i %portului nr. 4.02/2010. (') 8robele de aptitudini organizate pentru ad!iterea *n anul școlar 20145201) *n cla%ele de la pro"ilul pedagogic %pecializ#rile mediator școlar și instructor de educație extrașcolară, %unt cele
Str. General Berthelot nr. 28-30, Sector 1, 010168, B c re!t" Tel# $%0 &0'21 %0( 62 )0 *a+# $%0 &0'21 312 01 %0 www.edu.ro

02/2010. *n Metodologia de organizare şi des ăşurare şi structura pro"elor de aptitudini pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în liceele vocaţionale. 43 la $rdinul !ini%trului educaţiei cercet#rii tineretului &i %portului nr.:irecţia general# educaţie &i *nv#ţare pe tot parcur%ul vieţii :irecţia general# *nv#ţ#!+nt *n li!bile !inorit#ţilor :irecţia general# !anage!ent re%ur%e u!ane &i reţea &colar# național# :irecţia general# buget 5 "inanțe și re%ur%e u!ane :irecţia in"or!atizare și dezvoltarea in"ra%tructurii școlare și univer%itare in%pectoratele &colare . .02/2010.!42# Data 24-05-20 .8rezentul ordin %e public# *n /onitorul $"icial al =o!+niei 8artea 4. +rt-!. 4. 4. +rt-/. prev#zut# *n ane6a nr. $INI%&R'0 Remus 1RI*O1I) 2'*'R)3&I Nr.udeţene/al !unicipiului <ucure&ti &i unit#ţile de *nv#ţ#!+nt duc la *ndeplinire prezentul ordin. +rt-#.%tabilite pentru pro"ilul pedagogic %pecializ#rile bibliotecar-documentarist instructor animator instructor pentru activități extrașcolare pedagog școlar. 444 la $rdinul !ini%trului educaţiei cercet#rii tineretului &i %portului nr.8roba de veri"icare a cuno&tinţelor de li!b# !odern# pentru ad!iterea *n anul școlar 2014 5201) *n cla%ele a 495a cu progra! bilingv de predare a unei li!bi !oderne de circulaţie internaţional# %e organizeaz# *n con"or!itate cu Metodologia de organizare şi des ăşurare şi structura pro"ei de veri icare a cunoştinţelor de lim"ă modernă pentru admiterea în anul școlar 2011-2012 în clasele a #$-a cu program "ilingv de predare a unei lim"i moderne de circulaţie internaţională! prev#zut# *n ane6a nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful