AUDIT 2012

1. Acceptarea mandatului şi contractarea lucrărilor de audit. Acceptarea mandatului. Inainte de a accepta o misiune auditorul trebuie sa aprecieze daca are posibilitatea de a indeplini acea misiune . Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii, si se refera la: - cunoasterea globala a intreprinderii; - examenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor; - examenul competentei; - contactul cu fostul auditor sau cenzor; - decizia de acceptare a mandatului; - fisa de acceptare a mandatului. - contractarea lucrarilor de audit.- Normele legale romanesti prevad obligatia ca activitatea profesionistilor contabili sa se desfasoare pe baza de contracte de prestari servicii. ISA 210 prevede ca auditorul si clientul trebuie sa convina termenii si conditiile de realizare a misiunii de audit care vor fi consemnati intr-o „Scrisoare de misiune de audit” sau in orice alt tip de contract adecvat. Abordări privind metodologia auditului statutar. a) abordare pe faze si etape – didactica si mai teoretica (3 faze si 10 etape) faza initiala = faza cunoasterii entitatii controlate faza controlului propriu zis = faza controlarii interne si a verificarii conturilor faza finalizarii lucrarilor si elaborarea raportului b) abordare per cicluri de control – pp succesiunea principalelor faze si etape ale auditului in cadrul fiecarui ciclu - este mai operationala - are 14 cicluri – fiec ciclu urmand 3 faze succesive 2. 3. Care sunt normele de referinţă în auditul situaţiilor financiare? În auditul situatiilor financiare ale unei entităti sunt folosite două categorii de norme de referintă: norme contabile si norme de audit. 4. Ce este riscul legat de control? Riscul legat de control constă în faptul că o eroare semnificativă dintr -un cont sau dîntr-o categorie de operaţiuni, izolată sau împreună cu alte solduri de cont sau categorii de operaţiuni, nu este nici prevenită, nici descoperită şi corectată prin sistemul contabil şi de control intern utilizate.

1

6. datorită unui control intern insuficient.c. Normele de audit permit terţilor să aibă asigurarea că opinia auditorului va fi emisă în funcţie de criterii de calitate omogene.c. izolată sau împreună cu alte solduri sau categorii de operaţiuni. Controlul de calitate în audit. In cazul executarii unor misiuni de audit prin care p. Principiul independentei se aplica tuturor p.  Obiectivele principale urmarite prin controlul de calitate se refera la: oferirea catre public a unei bune perceptii despre calitatea serviciilor.Acestea pot fi: . 7.Standardele Internaţionale de Audit (ISA). 9.c. 8. acoperind întreaga activitate a auditorului: -norme profesionale de lucru -norme de raportare . independenta devine cea mai sigura garantie ca p.normele naţionale emise de un organism profesional recunoscut ca fiind autoritate în domeniu. Normele de audit se clasifică în trei categorii.standarde internationale ptr misiuni de exercitiu limitat . Independenta are 2 componente de baza : independenta de spirit (rationament profesional) si independenta in aparenta (sau comportamentala). Controlul de calitate reprezinta un ansamblu de masuri luate de organismele profesionale care vizeaza analiza modului de organizare si functionare a unui cabinet si aprecierea modului de aplicare in cadrul cabinetului a standardelor internationale si a normelor profesionale emise de aceste organisme.norme generale de comportament. Ce este riscul de nedetectare? Riscul nedetectat constă în faptul că controalele declanşate de auditori nu reuşesc să descopere o eroare semnificativă în soldul unui cont sau într -o categorie de operaţiuni. furnizeaza o certificare in ceea ce priveste credibilitatea situatiilor financiare in fata publicului . . Ce sunt şi ce rol joacă normele de audit? Normele (standardele) de audit reprezintă un ansamblu de reguli definite de o autoritate profesională la care se referă auditorul pentru calificarea muncii sale.AUDIT 2012 5. 2 . in practica indiferent de natura serviciului prestat. si-a indeplinit misiunea in conditii de integritate si obiectivitate. Ce este riscul inerent? Riscul inerent constă în posibilitatea ca soldul unui cont sau că o categorie de operaţiuni să contina erori semnificative. izolate sau împreună cu erorile din alte conturi sau categorii de operaţiuni. Conceptul de independenţă în audit.

AUDIT 2012 10.standarde internaţionale de raportare financiară. de regulă.  aprecierea modului de aplicare a regulilor si normelor profesionale. Ce sunt şi ce rol au normele contabile? Normele (standarde) contabile sunt standarde . aplicate pentru elaborarea şi prezentarea situaţiilor financiare. organisme de interes public. banci). . armonizarea comportamentelor profesionale ale membrilor. adaptarea controlului si urmarirea.raport asupra situatiilor financiare rezumate. Normele contabile sunt comune şi obligatorii pentru toţi cei care s tabilesc. autonome.situatii financiare stabilite dupa un referential contabil diferit se standardele international de raportare financiara si de normele nationale. confidentialitatea. .standarde sau norme contabile naţionale. Misiuni conexe  misiuni de examinare a informatiilor financiare pe baza de procedure convenite. apropierea si respectful profesionistilor fata de organismul professional. NC stabilesc standardele ce trebuiesc folosite (respectate) ptr situatiile financiare deoarece aceste situatii financiare sunt destinate sa satisfaca necesitatea de informare a unor diverse categorii de utilizatori (asociati.  misiuni de examen limitat al situatiilor financiare. 3 . condensate. Principiile care stau la baza controlului de calitate sunt: universalitatea. prin favorizarea contractelor dintre colegi. .raporturi asupra unor rubrici din situatiile financiare.  misiuni de compilare a informatiilor financiare.alte referinţe contabile bine precizate şi recunoscute. . . colegialitatea. norme stabilite de organismele de reglementare din domeniul contabilităţii care sunt.  dezvoltarea solidaritatii in randul profesiei. actionari. controlează şi utilizează situaţiile financiare.  misiuni de examinarea a informatiilor financiare previzionale.raport privind respectarea clauzelor contractual. 11.  contribuirea la buna organizare a cabinetelor si la perfectionarea metodelor de lucru. Care sunt principalele misiuni speciale şi misiuni conexe ale profesioniştilor contabili? Misiunile de audit cu scop special se pot referi la: . Aceste situaţii financiare trebuie să fie stabilite potrivit uneia sau mai multora din referinţele cum ar fi: .

. .  arhivarea si pastrarea informatiilor deoarece ajuta la toate controalele ulterioare. 15.oferirea garanţiei pentru acţionari şi terţi că un personal calificat a obţinut asigurarea că situaţiile financiare oferă o imagine fidelă. a unui manual de proceduri. Pragul de semnificatie se determina :La începutul misiunii. Ce este şi cum se determină pragul de semnificaţie? Pragul de semnificaţie reprezinta nivelul sau mărimea unei sume peste care auditorul consideră că o eroare. performanţelor şi situaţiei financiare generale a intreprinderii. mai ales a departamentului de conducere c) Existenta unei documentatii satisfacatoare care se refera la:  ptr producerea informatiilor: este recomandata existenta unor instructiuni scrise.informaţiile a căror menţiune în raport este prevăzută expres de lege. a situaţiei financiare şi a patrimoniului intreprinderii. Care sunt principalele obiective ale controlului intern al unei entităţi?  protejarea activelor intreprinderii :  asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile  asigurarea respectarii dispozitiilor intreprinderii  promovarea eficacitatii activitatii de exploatare 16. in vederea exprimarii unei opinii responsabile si independente prin raportarea la un criteriu de calitatea ce poate fi norma sau standard. Conţinutul raportului de audit. in cursul misiunii. de exemplu. clară şi completă poziţiei financiare. Raportul de audit trebuie să conţină: .relaţia contractuală de executare a misiunii de audit. Ce este auditul financiar? Reprezinta examinarea profesionala a unei informatii financiar contabile de catre un p. cât şi imaginea fidelă a rezultatului. sub forma. o inexactitate sau o omisiune poate afecta regularitatea şi sinceritatea situaţiilor financiare. 4 .menţiunea că situaţiile financiare auditate sunt anexate la raportul de audi 14. la sfârşitul misiunii. . 13.AUDIT 2012 12. Care sunt elementele de bază ale controlului intern al unei entităţi? a) Existenta unui plan de organizare b) Competenta si integritatea personalului. .observaţiile reieşite din diverse verificări.c.

Este o procedură care constă în a cere unui terţ având legături de afacere cu intreprinderea verificată să confirme direct auditorului informaţiile privind existenţa operaţiilor. Elementele care def auditul := examinarea unei informaţii trebuie să fie exclusiv profesională = obiectul examinarii – orice tip de inform din orice domeniu = scopul este acela de a exprima o opinie asupra examinarii =calitatea opiniei trebuie să fie responsabilă independentă si motivanta Ø = examinarea trebuie să se facă după un criteriu de calitate. 5 . concordă cu datele din contabilitate si sunt intocmite conform principiilor contabile şi reglementărilor în vigoare  anexele contin toate informaţiile semnificative privind situaţia patrimoniala. contul de profit şi pierdere şi celelalte componente ale situaţiilor financiare sunt coerente. Confirmarea externă (directă). financiara şi rezultatele obţinute de societate Examenul situatiilor financiareare ca obiect central sa verifice daca situatiile financiare dau o imagine clara si completa asupra pozitiei financiare (patrimoniul societatii prezentat in bilant) si asupra rezultatelor financiare (contul de profit si pierdere) 20. auditorul trebuie sa gaseasca elemente probante suficiente si adecvate ptr a se asigura ca :  soldurile initiale nu contin anomalii care sa aiba o influenta semnificativa asupra situatiilor financiare ale anului in curs  soldurile finale ale exercitiului anterior au fost preluate corect in anul curent  politicile de inchidere a conturilor si metodele de evaluare au fost aplicate Examenul situaţiilor financiare are ca obiect verificarea faptului ca :  bilanţul. Auditorul are latitudinea de a determina condiţiile şi întinderea acestei proceduri. normă) de calitate. a soldurilor etc. Examenul situaţiilor financiare. Prin audit se înţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea la un criteriu (standard.AUDIT 2012 17. Definiţi auditul în general şi identificaţi elementele fundamentale ale acestuia. 19. Care sunt principalele obiective ale auditului intern?  protejarea activelor intreprinderii :  asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile  asigurarea respectarii dispozitiilor intreprinderii  promovarea eficacitatii activitatii de exploatare 18. In misiunea de audit.

Controlul intern se al unei entitati se refera la totalitatea procedurilor dintr-o entitate si la realizarea lui participa intreg personalul entitatii respective. în funcţie de referenţialul contabil aplicabil. cont de profit şi pierdere şi celelalte componente ale situaţiilor financiare. 22. competent şi independent care poate fi pf sau pj.  obiectul examinării îl constituie situaţiile financiare ale entităţii. 23. clare şi complete a poziţiei şi situaţiei financiare precum şi a rezultatelor (performanţelor) obţinute de acesta. Daca se reflecta corect situatiile financiare auditorul va exprima o opinie cu rezerve.AUDIT 2012 21.  scopul examinării: exprimarea unei opinii motivate responsabile si independente  criteriul de calitate în funcţie de care se face examinarea şi se exprimă opinia îl constituie standardele (normele) nationale si internationale de audit şi contabilitate.  fapte descoperite după publicarea situaţiilor financiare – auditorul nu este obligat sa faca vreo investigatie 6 . şi relaţia dintre acestea. Ele pot fi :  fapte descoperite până la data raportului de audit – auditorul trebuie sa verifice daca acestea au influenta semnificativa asupra situatiilor financiare si sa le prezinte in anexele situatiilor financiare  fapte descoperite după data raportului de audit. face parte din controlul intern el poate fi realizat si de firme specializate de expertiza contabila. Definiţi auditul intern şi controlul intern. adaptabilitatii si modului de aplicare procedurilor de control intern din entitatea respectiva. Elementele de bază ale conceptului de audit statutar sunt:  p. Elementele posterioare închiderii exerciţiului. în totalitatea lor: bilanţ. Auditul intern al unei entitati se refera la verificarea existentei. Definiţi auditul statutar şi identificaţi elementele fundamentale ale acestuia.. Prin audit statutar se înţelege examinarea efectuată de un profesionist contabil competent şi independent asupra situaţiilor financiare ale unei entităţi în vederea exprimării unei opinii motivate asupra imaginii fidele. dar înaintea publicării situaţiilor financiare Daca au incidenta semnificat iva auditorul stabileste daca se impun masuri ptr corectarea situatiilor financiare de catre conducere iar in acest caz auditorul emite un alt raport.c.

 opinia fara reserve.  alte responsabilitati de raportare – daca auditorul are si alte responsabilitati de raportare. Raportul unei misiuni de audit de bază trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente de bază:  titlul – recomandat sa se foloseasca titlul de “Raportul auditorului independent” pentru a-l distinge de rapoartele care pot fi elaborate de alte persoane.  adresa auditorului – raportul trebuie sa mentioneze locul specific unde sunt situate birourile auditorului. Explicaţi importanţa separării sarcinilor în organizarea controlului intern al unei entităţi.  responsabilitatea auditorului – raportul trebuie sa precizeze caresponsabilitatea auditorului este sa exprime o opinie asupra situatiilor financiare.  paragraful opiniei –poate avea urmatoarele forme: opinia fara rezerve (curata). dar cu paragraph de observatii. Trebuie sa se asigure separarea a cel putin 3 functii :  Functia de realizare a obiectivului spcietatii  Protejarea patrimoniului  Inregistrarea operatiunilor care au loc in societate si contabilizarea lor 7 .  paragraful introductiv – cuprinde identificarea entitatii auditate si a situatiilor financiare auditate.  responsabilitatea conducerii pentru situatiile financiare – raportul trebuie sa precizeze ca cei din conducere sunt responsabili pentru intocmirea si prezentarea corecta a situatiilor financiare in conformitate cu cadrul general aplicabil. acestea trebuie prezentate intr-o sectiune separata a raportului  semnătura auditorului – raportul trebuie sa poarte semnatura societatii de expertiza contabila insotita de semnatura auditorului.  data raportului – raportul trebuie sa poarte data de la sfarsitul lucrarilor de audit. Elementele de bază ale raportului de audit într-o misiune de audit statutar. 25.AUDIT 2012 24. Separarea sarcinilor trebuie sa existe ptr a putea fi posibil controlul reciproc al fiecarei sarcini.  opinia cu reserve.  opinia defavorabila.  imposibilitatea exprimarii unei opinii.  destinatarul – raportul trebuie adresat destinatarului care poate fi consiliul de administratie.

. 27.intelegerea si descrierea sistemelor semnificative. 1.acceptarea mandatului si contractarea lucrarilor de audit. Faza executarii lucrarilor.confirmarea intelegerii sistemului respectiv a procedurilor aplicate de societate . Etape:. Elementele probante trebuie să îndeplinească cumulativ două conditii de calitate pentru a putea să stea la baza fondării unei opinii:  să fie suficiente . Aceste informatii constau în documente justificative.controlul conturilor. Evaluarea controlului intern: conţinut. Rol = Elementele probante îi permit auditorului să îsi formeze o opinie asupra situatiilor financiare. . Faze şi etape în executarea unei misiuni de audit de bază. 8 .AUDIT 2012 26.Caracterul suficient se stabileste în raport cu numărul de elemente probante colectate  să fie juste (adecvate).verificarea functionarii controlului intern. contabile care stau la baza situatiilor financiare si care sunt coroborate cu informatii din alte surse. . .evaluarea riscurilor de eroare. Continut : Auditorul efectueaza un studiu si o evaluare a controlului intern ptr a aprecia ca poate sa se sprijine pe fiabilitatea controlului intern cu scopul de a limita intinderea sondajelor si a controalelor proprii. . . . . fiabilitatea lor si pp ca auditorul sa se sprijine pe probe care nu sunt concludente prin ele insele dar care contribuie la formarea convingerii sale. cu pertinenta. 28. Caracterul just se apreciează în raport cu gradul de adecvare.documentarea lucrarilor de audit. = Elemente probante într-o misiune de audit =informatii obtinute de auditor pentru a ajunge la concluzii pe care acesta îsi va fonda opinia.utilizarea lucrarilor altor profesionisti.alte lucrari necesare inchiderii. . rol. Faza initiala. 3. .examenul situatiilor financiare. .evaluarea finala si incidenta asupra misiunii.orientarea si planificarea auditului. . criterii de apreciere. etape.aprecierea controlului intern.raportul de audit. Def. 2. Faza finala.evenimente posterioare inchiderii exercitiului. . Elementele probante: definiţie.evaluarea preliminara ptr a pune in evidenta pct forte/slabe ale procedurii de control intern .

pe baza unui amortisment linear şi a unei cote de …. amortismentele cumulate trebuiau să se ridice la …. mod de prezentare. Declaratia auditorului va exprima ca situatiile financiare nu sunt conforme cu standardele si reglementarile aplicabile. pentru exerciţiul încheiat la 31 decembrie 200… . contului de profit şi pierdere. mil. impusă de către direcţiune. Auditul exprima acest tip de opinie atunci cand se afla in imposibilitatea de a formula o opinie asupra ansamblului situatiilor financiare. acesta refuza exprimarea unei opinii cu rezerve asupra situatiilor financiare. mil. În consecinţă. lei. pentru utilaje. O astfel de opinie datorată limitării întinderii lucrărilor se poate prezenta astfel: “Noi nu am fost în măsură să asistăm la inventarul fizic. Având în vedere importanţa faptelor expuse mai sus.” 9 . iar pierderea exerciţiului şi pierderile cumulate la …. nici să procedăm la confirmarea directă a conturilor de clienţi. deoarece exista inexactitati in situatia financiara sau limitarea ariei de cuprindere a auditului impiedica sa obtina suficiente probe pentru a sustine o opinie cu rezerve. trebuia să se ridice la suma de …. şi nu sunt conforme cu prevederile legale şi statutare. pentru clădiri şi …. nu s-au constatat amortismente în situaţiile financiare.AUDIT 2012 29. Opinia defavorabilă: motive. din cauza limitării întinderii lucrărilor noastre. noi nu ne exprimăm opinia asupra conturilor anuale. mod de prezentare. cum este explicat în nota “X”. Imposibilitatea exprimării unei opinii: motive. lei. Cand auditorul nu poate exprima o opinie asupra ansamblului situatiilor financiare din cauza dezacordului profund ce-l impiedica sa formuleze o opinie cu rezerve. pentru exerciţiul încheiat la această dată. în acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat în active corporale. se poate prezenta astfel: “Astfel. Cheltuielile aferente. După părerea noastră. situaţiile financiare nu dau o imagine fidelă situaţiei financiare a societăţii la 31 decembrie 200…. în opinia noastră. datorită incidenţei faptelor menţionate în paragraful precedent.. nu confera o imagine fidela si reala si va mentiona cu clarita…… O astfel de opinie datorată de exemplu dezacordului asupra principiilor contabile.” 30. Această practică nu este.

etapele orientarii si planificarii unei misiuni de audit financiar contabil sunt urmatoarele:  culegerea si prelucrarea de informatii cu caracter general privind activitatea desfasurata de catre intreprindere.  identificarea domeniilor semnificative = sisteme si conturi semnificative  intocmirea planului de audit care cuprinde :  determinarea controalelor si intinderea acestora in rap cu pragul de semnificatie. o imagine fidela si reala asupra operatiilor financiare ale entitatii. mod de prezentare. sa fie atins obiectivul de a certifica situatia financiara in mod rational  intocmirea programului de lucru al auditului financiar contabil. Tranzactiile financiare s-au efectuat in conformitate cu prevederile si reglementarile legale in vigoare. poziţiei şi situaţiei financiare a societăţii la 31 decembrie 200… precum şi rezultatelor acestor operaţii şi fluxurilor de trezorerie pentru exerciţiul închis la această dată. 32. Acest tip de opinie este exprimat de auditor cand s-a ajuns la concluzia ca: a) situatiile financiare au fost ntocmite cu respectarea principiilor si politicilor contabile aplicabile si ofera sub toate aspectele materiale.AUDIT 2012 31. în conformitate cu normele internaţionale (sau naţionale) de contabilitate”. Opinia fără rezerve: semnificaţie.i. în toate aspectele lor semnificative). b) situatiile financiare reflecta cu fidelitate pozitia financiara a entitatii auditate. “După părerea noastră. Aceasta activitate desfasurata de catre auditorul financiar este o etapa importanta in cadrul misiunii sale. conturile anuale dau o imagine fidelă (sau prezintă în mod sincer. Principalele aspecte avute in vedere de catre auditor se refera la obtinerea de informatii cu caracter general care sunt utile in procesul planificarii misiunii de audit financiar contabil. c) toate informatiile de importanta semnificativa cu privire la situatiile financiare sunt corect mentionate. deoarece este etapa care urmeaza dupa ce auditorul a acceptat misiunea de audit financiar contabil.  organizarea lucrarilor de audit a.  supervizarea misiunii de catre conducatorul acesteia 10 . Orientarea şi planificarea auditului. Concret.

în opinia noastră.AUDIT 2012 33. şi sunt conforme cu prevederile legale şi statutare. situaţiilor financiare dau o imagine fidelă poziţiei şi situaţiei financiare a societăţii la 31 decembrie 200….” 11 . căci noi am fost desemnaţi auditori ulterior acestei date. Rezervele se prezintă înaintea paragrafului de opinie. cum este explicat în nota “X” anexată. Opinia se exprima in termeni care indica un rezultat nesatisfacator asupra unor aspecte ale auditului. După părerea noastră. mil. pe baza unui amortisment linear şi al unei cote de …. trebuie să se ridice la suma de …. După părerea noastră. amortismentele cumulate trebuie să se ridice la …. noi am putut controla cantităţile prin alte proceduri. În consecinţă. cu excepţia incidenţei asupra conturilor anuale. acestea exprima o opinie calificata sau o opinie cu rezerve. mil. pentru exerciţiul în cheiat la 31 decembrie 200… . cât şi contului de profit şi pierdere pentru exerciţiul încheiat la această dată şi sunt conforme cu prevederile legale şi statutare”. în acord cu Normele de amortizare a capitalului imobilizat în active corporale. lei. conturile anuale dau o imagine fidelă poziţiei şi situaţiei financiare a societăţii la 31 decembrie 200…. În astfel de cazuri. lei. pentru clădiri şi …. nu s -au constatat amortismente în situaţiile financiare. Această practică nu este. pentru utilaje. Exemplu de rezerve datorate dezacordului cu conducerea entităţii auditate: “Astfel. a faptelor menţionate în paragraful precedent. Cheltuielile aferente. Aceasta forma a opiniei este exprimata atunci cand : auditorul are indoieli sau nu este de acord cu unul sau mai multe elemente ale situatiilor financiare care sunt materiale (au importanta semnificativa) dar nu sunt fundamentale pentru buna intelegere a situatiilor financiare. cu excepţia incidenţei ajustărilor care ar fi putut fi necesare. Opinia cu rezerve: motive. cât şi contului de profit şi pierdere pentru exerciţiul încheiat la această dată. specificand clar si précis elementele cu care auditorul nu este de acord sau pe care le considera indoielnice si care l-au determinat sa exprime o opinie cu rezerve. Ţinând seama de natura documentelor contabile ale societăţii. paragraful opiniei se formulează astfel: Exemplu de rezerve datorate limitării întinderii lucrărilor: “Noi nu am putut asista la inventarul fizic din 31 decembrie 200…. iar pierderile exerciţiului şi pierderile cumulate la …. mod de prezentare. dacă noi am fi putut efectua controlul fizic al cantităţilor.

nu au fost constituite provizioane pentru acoperirea cheltuielilor care ar putea să rezulte”. situatiei financiare si rezultatelor obtinute in accord cu referintele contabile si. Adăugarea unui astfel de paragraf nu afectează opinia auditorului.  imposibilitatea exprimarii unei opinii. Paragraful opiniei – raportul de audit trebuie sa prezinte clar opinia auditorului asupra faptului daca situatiile financiare dau o imagine fidela pozitiei. În unele cazuri. după paragraful de opinie.  opinia defavorabila. daca este cazul.AUDIT 2012 34. dar cu paragraph de observatii. raportul de audit poate fi modificat. noi atragem atenţia asupra notei “X” din anexă. de regulă. mod de prezentare. Acest paragraf poate avea urmatoarele forme:  opinia fara rezerve (curata). în general. adăugând un paragraf de observaţii al cărui obiectiv este de a lămuri cititorul asupra unui punct privind conturile anuale. aceasta se situează de preferinţă după paragraful de opinie şi precizează. expus de o manieră detaliată în anexă. intre altele. Acest tip de opinie se formulează atunci când apar elemente care însă nu afectează opinia auditorului. să fie determinatşi. societatea a angajat o contra -acţiune şi audierile preliminare. Rezultatul final al acestei afaceri nu poate. în prezent. în consecinţă. că acesta nu constituie o rezervă. 12 . cât şi procedurile juridico-administrative ale celor două acţiuni sunt în curs.or financiare. ca auditorul nu ia in considerare decat elementele semnificative privind situatiile financiare.  opinia fara reserve. paragraful de observaţii se situează. Aceste 2 formulari semnifica. Termenii utilizati pentru exprimrea opiniei auditorului sunt “dau o imagine fidelă” sau “prezintă în mod sincer în toate aspectele lor semnificative”. Opinia fără rezerve. daca sunt conforme prevederilor legale. Societatea face obiectul unui proces în care este acuzată de infracţiune în utilizarea brevetelor şi în care i se pretinde vărsarea redevenţelor şi daunelor de interese.  opinia cu reserve. Forma de prezentare a paragrafului de opinie în acest caz este următoarea: “Fără să exprimăm o rezervă asupra situaţiil. dar cu un paragraf de observaţii: semnificaţie. Paragraful opiniei: tipuri de opinie. 35.

mijloacele necesare. rapoarte si relatii de stabilit. . conţinut. 37. bugetul de timp si costurile angajate.stabilirea pragului de semnificatie identificarea conturilor semnificative identificarea zonelor de risc . bugetul de ven si ch. . . .planificarea : – repartizarea lucrarilor pe membrii echipei – stabilirea datelor si a interventiilor pe fiecare etapa – data emiterii scrisorilor de confirmare – lista rapoartelor Rolul planului de misiune: = instrument de lucru care permite luarea de decizii cu privire la: lucrarile de efectuat. . bugetul de ven si ch. 13 . .sisteme si domenii semnificative .informatii contabile participante – sistemul contabil. rol. datele interventiilor in teren. .orientarea programului de lucru.informatii contabile participante – sistemul contabil.echipa de audit si bugetul. mijloacele necesare. bugetul de timp si costurile angajate. .prezentarea intreprinderii. .definirea misiunii. Planul de misiune: conţinut.sisteme si domenii semnificative stabilirea pragului de semnificatie identificarea conturilor semnificative identificarea zonelor de risc . Continutul planului de audit: .AUDIT 2012 36. Planul de audit şi programele de lucru: rol. datele interventiilor in teren. forme de prezentare. . rapoarte si relatii de stabilit.echipa de audit si bugetul.orientarea programului de lucru. Continutul planului de misiune: .planificarea : – repartizarea lucrarilor pe membrii echipei – stabilirea datelor si a interventiilor pe fiecare etapa – data emiterii scrisorilor de confirmare – lista rapoartelor Rolul planului de audit: = instrument de lucru care permite luarea de decizii cu privire la: lucrarile de efectuat.prezentarea intreprinderii.definirea misiunii.

Dosarul permanent permite evitarea repetării anuale a unor lucrări şi transmiterea de la un exerciţiu la altul a elementelor de cunoaştere a intreprinderii. 40. cat si data si perioada de acoperire prin aceste documente.riscul inerent (RI) – .instrument de comunicare cu utilizatorii situaţiilor financiare emise de entitatea auditată instrument de confirmare a încrederii publicului şi acţionarilor în situaţiile financiare auditate . Raportul de audit trebuie sa identifice titlul fiecarei situatii financiare a entitatii care a facut obiectul auditului. sa faca referire la rezumatul politicilor contabile semnificative si la alte note semnificative. 43. Rolul şi importanţa dosarului permanent.a sau standard national. Acest paragraf se refera la natura misiunii respectiv audit al situatiilor financiare sau audit al situatiilor financiare consolidate. Paragraful privind natura şi întinderea lucrărilor de audit. Riscul de audit reprezintă riscul ca auditorul să exprime o opinie incorectă prin faptul că erori semnificative există în situaţiile financiare.riscul de nedetectare (RN) 42. 41.AUDIT 2012 38. 39.riscul legat de control (RC) . El se divide în trei: . Paragraful introductiv al raportului de audit statutar.instrument de identificare a responsabilităţilor auditorului şi conducerii entităţii auditate. Raportul de audit are un triplu rol: .i. Acest paragraf cuprinde identificarea entitatii auditate si a situaţiilor financiare auditate. 14 . El cuprinde referentialul de audit utilizat ce poate fi standard international de ausit sau standard national. Rolul şi importanţa dosarului exerciţiului. sa elimine informatii perimate si sa nu contina documente voluminoase ale intreprinderii. Ptr a-si indeplini rolul de informare dosarul permanent trebuie sa fie tinut la zi. Rolul raportului de audit. Riscul de audit: componentele şi relaţiile între acestea. Dosarul exerciţiului cuprinde toate elementele unei misiuni si permite ansamblarea tuturor lucrărilor de audit respectiv de la organizarea misiunii de audit pana la formularea opiniei si redactarea raportului. Deci. raportul auditorului treb sa descrie itinderea lucrarilor de audit indicand ca ele au fost indeplinite conform s.

Secţiunea B) intitulată “Documente privind controlul intern”.Acceptarea misiunii”. Secţiunea G) intitulată “Verificări şi informaţii specifice”. Tehnica observării fizice. Secţiunea C) intitulată “Orientare şi planificare”. -EB (dosarul exerciţiului. Secţiunea B) intitulată “Sinteza misiunii şi rapoarte”. după cum urmează: . . Secţiunea F) intitulată “Juridice”.PA (dosarul permanent.AUDIT 2012 44. Secţiunea A) intitulată “Generalităţi”. -EJ (dosarul exerciţiului. -EF (dosarul exerciţiului. Structura dosarului exerciţiului. Observarea fizică este mijlocul cel mai eficace de verificare a existenţei unui activ. Structura dosarului permanent. . -EG (dosarul exerciţiului. Secţiunea H) intitulată “Lucrările de sfârşit de misiune”. 15 . Secţiunea E) intitulată “Fiscal şi social”. Secţiunea G) intitulată “Intervenienti externi”.PB (dosarul permanent. Secţiunea D) intitulată “Evaluarea riscului legat de control”. -EC (dosarul exerciţiului.valoarea atribuită etc.PE (dosarul permanent. . -EH (dosarul exerciţiului. . -EE (dosarul exerciţiului. Dosarul permanent se subdivide în sapte secţiuni pentru a facilita lectura şi controlul din partea organismului profesional. -ED (dosarul exerciţiului. Secţiunea E) intitulată “Controale substantive”. Secţiunea I) intitulată “Intervenţii cerute prin regulament”.PD (dosarul permanent. Secţiunea D) intitulată “Analize permanente”.PC (dos perm. proprietatea asupra bunului. . . trebuie verificate prin alte tehnici. 45. Dosarul exerciţiului este impartit in 10 sectiuni -EA .PG (dosarul permanent. Secţ C) “Situaţii financiare şi rapoarte privind exerciţiile precedente”. însă ea nu aduce decât o parte din elementele probante necesare şi anume numai existenţa bunului respectiv. -EI (. Secţiunea J) intitulată “Controlul conturilor consolidate”. 46. Secţiunea F) intitulată “Utilizarea lucrărilor altor profesionişti”. celelalte elemente probante ca.PF (dosarul permanent.

Tehnica sondajului în audit. fiecare anomalie este examinata pentru a se aprecia daca este reprezentativa. fie datorita valorii lor. aplicarea la acestea a tehnicilor de obţinere a elementelor probante şi extrapolarea rezultatelor obţinute asupra eşantionului la întreaga masă sau mulţime. Auditorul poate folosi în general două tipuri de sondaje: sondajul statistic şi sondajul nestatistic. evaluarea rezultatelor – inainte de tragerea unei concluzii asupra rezultatului. elementele cheie – elementele care fie datorita naturii lor. accidentala sau exceptionala.AUDIT 2012 47. Sondajul este definit ca o tehnică ce constă în selecţionarea unui anumit număr sau părţi dintr-o mulţime. B. prezinta riscuri si ca atare auditorul poate decide verificarea integral a acestora. a masei – trebuie sa fie compatibila cu obiectivul urmarit. asupra anomaliilor exceptionale asupra restului masei. H. concluziile sondajului – concluzia finala este suma concluziilor trase asupra elementelor cheie. G.Oricare ar fi însă tipul de sondaj. determinarea taliei esantionului – se face in functie de anumiti factori care difera dupa cum este vorba de sondaje asupra atributiilor sau asupra valorilor. este important să fie respectate câteva reguli riguroase privind decizia asupra eşantionului şi parcurgerea unor et ape obligatorii: A. C. selectionarea esantionului – care trebuie sa fie reprezentativ. 16 . studiul esantionului – toate elementele selectionate trebuie sa fie controlate. E. D. alegerea naturii multimii. alegerea tehnicilor – ce este influentata de natura controlului efectuat si recurgerea sau nerecurgerea la tehnici statistice. F.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful