KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 2 / 2012

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

1 (4 – 6 Jan)

M !"# 1$ K%&'(a)an *'+',a# K%&'(a)an D'-' !an R%.- !",)'/

. 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.1 Menyenaraikan aktiviti fizikal yang menyumbang kepada pertumbuhan dan perkembangan yang sihat.

B2D1E1

Lembaran Kerja / Pemerhatian Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

2 (0 1 12 Jan)

K%&'(a)an D'-' Dan R%.- !",)'/

. 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.! Mengamalkan aktiviti fizikal untuk men"apai pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

B2D1E1

Lembaran Kerja / Pemerhatian Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

2 (16–20 Jan)

K%&'(a)an D'-' Dan R%.- !",)'/

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.# Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

B2D1E2

$ al %a&ab / Lembaran Kerja / Pemerhatian Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi.

PK TAHUN 2 KSSR_2012

1

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

4 (22123 Jan)

K%&'(a)an D'-' Dan R%.- !",)'/

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.' Mengamalkan p stur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal.

B2D1E2

$ al %a&ab / Pemerhatian / Lembaran kerja. Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

4 (20 Jan – 2 *%5)

K%&'(a)an D'-' Dan R%.- !",)'/

1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat.

1.1.( Menyatakan kepentingan rehat dan tidur yang men"ukupi untuk pertumbuhan serta perkembangan fizikal yang sihat.

B4D1E1

$ al %a&ab / Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

6 (6 1 10 *%5)

K%&'(a)an D'-' Dan R%.- !",)'/

1.! Mendem nstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan dan repr duktif.

1.!.1 Menyatakan maksud dan situasi sentuhan tidak selamat. 1.!.! )erkata TI*+K kepada sentuhan tidak selamat.

B2D2E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi.

T'!a, .%-#" !')a/&'-

PK TAHUN 2 KSSR_2012

2

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

3 (12113 *%5)

K%&'(a)an D'-' Dan R%.- !",)'/

1.! Mendem nstrasi keupayaan dan kemahiran untuk menangani pengaruh dalaman dan luaran yang mempengaruhi kesihatan diri dan repr duktif.

1.!.# Mengenal pasti individu yang mungkin melakukan sentuhan tidak selamat. 1.!.' Menyatakan tindakan yang perlu diambil jika berlaku sentuhan tidak selamat. 1.#.1 Memilih makanan dan minuman yang berkhasiat pada setiap kali &aktu makan.

T'!a, .%-#" !')a/&'B2D2E2

Pemerhatian/ Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

6 (20124 *%5)

P%7a,anan

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

B2D2E1

$ al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

0 ( 23 *%5 1 2 Ma8 )

P%7a,anan

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat.

1.#.! Menyatakan kepentingan pengambilan makanan dan minuman yang berkhasiat.

B4D1E1

$ al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

10 (4 – 0 Ma8)

P%7a,anan

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.#.# Mengenal pasti jenis makanan dan minuman yang b leh menyebabkan berat badan yang berlebihan dan besiti.

B2D2E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012

3

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

11 (10122 Ma8)

P%7a,anan

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.#.' Mengamalkan pengambilan makanan dan minuman mengikut keperluan.

B4D2E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

12 (26120 Ma8)

P%7a,anan

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.#.( Mengamalkan tabiat makan dan minum yang sihat.

B2D2E2

$ al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

12 (2 – 6 A.-)

P%7a,anan

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.#., Men"eritakan tabiat pengambilan makanan dan minuman dalam kalangan ahli keluarga.

B4D2E2

$ al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

14 (0 – 12 A.-)

P%7a,anan

1.# Mengetahui dan mengamalkan pemakanan yang sihat dan selamat

1.#.- Menyatakan pengaruh rakan dalam pengambilan makanan dan minuman. 1.#.. Menyatakan pengaruh media dalam pengambilan makanan dan minuman.

B2D2E2 (P%n)a,&'-an !'9a5"n9,an)

$ al %a&ab / Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012

4

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

14 (16–20 A.-)

P%n:a#a(9"naan Ba(an

1.' Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisik terhadap diri/ keluarga dan masyarakat.

1.'.1 Mengenali jenis bahan ketagihan iaitu r k k/ dadah dan alk h l.

B1D1E1

Pemerhatian / )ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

16 (221 23 A.-)

P%n:a#a(9"naan Ba(an

1.' Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisik terhadap diri/ keluarga dan masyarakat.

1.'.! Men"eritakan kesan negatif mer k k/ mengambil dadah dan alk h l terhadap kesihatan diri serta rang lain.

B4D2E1

Pemerhatian / )ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

13 ( 20 A.- 1 4 M%' )

P%n:a#a(9"naan Ba(an

1.' Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisik terhadap diri/ keluarga dan masyarakat.

1.'.# Melap rkan kepada rang de&asa berkaitan penyalahgunaan bahan dalam kalangan rakan.

B6D1E1

)er"erita / Pemerhatian / )ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012

5

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

16 (31 11 M%')

P%n:a#a(9"naan Ba(an

1.' Mengetahui jenis dan kesan penyalahgunaan bahan serta berkemahiran menangani situasi berisik terhadap diri/ keluarga dan masyarakat.

1.'.' )erkata TI*+K kepada pela&aan penyalahgunaan bahan. 1.'.( Mengamalkan gaya hidup sihat dengan tidak menyalahguna bahan.

T'!a, .%-#" !')a/&'B2D4E1

Pemerhatian / Lak nan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

10 (141 16 M%')

M !"# 2$ K%&'(a)an M%n)a#; E7 &' !an S &'a# P%n9"-"&an M%n)a# Dan E7 &'

!.1 Mengetahui pelbagai jenis em si/ kepentingan dan "ara mengurus em si untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

!.1.1 Mempamerkan perasaan seperti bimbang/ "emas dan tidak selamat.

B1D2E1

)ers al %a&ab / Perbin"angan Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

20 (211 24 M%')

P%n9"-"&an M%n)a# Dan E7 &'

!.1 Mengetahui pelbagai jenis em si/ kepentingan dan "ara mengurus em si untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian. !.1 Mengetahui pelbagai jenis em si/ kepentingan dan "ara mengurus em si untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

!.1.! Menunjuk "ara yang sihat ketika meluahkan perasaan kepada rang yang b leh diper"ayai.

B4D2E1

Pemerhatian / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

21 (11114 J"n)

P%n9"-"&an M%n)a# Dan E7 &'

!.1.# Mengamalkan sikap p sitif untuk mengurus perasaan diri seperti rasa bersalah/ bimbang/ takut/ marah/ "emburu dan tidak selamat.

B4D2E1

)er"erita / Lak nan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012

6

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

22 (16122 J"n)

P%n9"-"&an M%n)a# Dan E7 &'

!.1 Mengetahui pelbagai jenis em si/ kepentingan dan "ara mengurus em si untuk meningkatkan kesihatan mental dalam kehidupan seharian.

!.1.' Mengenal pasti perasaan yang &ujud akibat perubahan yang berlaku dalam keluarga dan persekitaran seperti pertambahan dan kehilangan ahli dalam keluarga.

B2D4E1

Lak nan / )ers al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

22 (24–20 J"n)

K%,%#"a-9aan

!.! Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

!.!.1 Menyatakan perbezaan fizikal perempuan dan lelaki. !.!.! Men"eritakan perbezaan antara pera&akan perempuan dan lelaki.

B2D6E1 (P%n)a,&'-an !'9a5"n9,an)

)er"erita / )ers al ja&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi.

24 (2–6 J"#)

K%,%#"a-9aan

!.! Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

!.!.# Menghargai diri dan gembira dilahirkan sebagai lelaki atau perempuan.

B6D2E1

)ers al ja&ab / )er"erita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi.

PK TAHUN 2 KSSR_2012

7

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

24 (0112 J"#)

K%,%#"a-9aan

!.! Mengetahui peranan diri sendiri dan ahli keluarga serta kepentingan institusi kekeluargaan dalam aspek kesihatan keluarga.

!.!.' Mengamalkan sikap mengh rmati antara satu sama lain tanpa mengira jantina.

B2D6E2

)er"erita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi.

26 (16 –20 J"#)

P%-("5"n9an

!.# Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpers nal dan k munikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

!.#.1 Mematuhi ajaran agama.

B4D4E1

Lak nan / )ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

23 (22 1 23 J"#)

P%-("5"n9an

!.# Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpers nal dan k munikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

!.#.! Menzahirkan kasih sayang yang berbeza kepada Tuhan/ diri/ ibu bapa / penjaga/ ahli keluarga/ guru dan rakan.

B6D2E1

)ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

26 ( 20 J"# 1 2 O9 & )

P%-("5"n9an

!.# Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpers nal dan k munikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

!.#.# Menunjukkan rasa kasih sayang tanpa membezakan individu atau kumpulan seperti tidak membuli dan menyakiti rang lain.

B4D4E2

)ernyanyi / )er"erita / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012

8

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

20 (6110 O9 &)

P%-("5"n9an

!.# Mengetahui dan mengaplikasi kemahiran interpers nal dan k munikasi berkesan dalam kehidupan seharian.

!.#.' Mengamalkan rasa syukur kepada Tuhan dan terima kasih sesama manusia.

B6D2E2

Lak nan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

20 ( 12 1 13 O9 & )

M !"# 2$ K%&'(a)an P%-&%,')a-an P%n:a,')

#.1 Mengetahui jenis penyakit dan "ara men"egah serta mengelak risik penyakit dalam kehidupan seharian.

#.1.1 Mengenal pasti tanda0 tanda k njunktivitis. #.1.! Menyatakan "ara mengelak daripada jangkitan k njunktivitis.

B2D3E1 (P%n)a,&'-an !'9a5"n9,an)

Perbin"angan / )ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

21 ( 23 1 21 O9 & )

P%n:a,')

#.1 Mengetahui jenis penyakit dan "ara men"egah serta mengelak risik penyakit dalam kehidupan seharian.

#.1.# Menyatakan langkah0 langkah yang perlu diambil atau dia&asi jika mengalami k njunktivitis.

B4D4E1

Perbin"angan / )ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : Kreativiti dan In vasi

22 (2 1 3 S%.))

P%n:a,')

#.1 Mengetahui jenis penyakit dan "ara men"egah serta mengelak risik penyakit dalam kehidupan seharian.

#.1.' Mengenali penyakit tidak berjangkit seperti ketumbit mata/ sakit telinga/ hidung berdarah/ ekzema dan alahan.

B2D2E1

)ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012

9

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

22 ( 10 – 14 S%.) )

P%n:a,')

#.1 Mengetahui jenis penyakit dan "ara men"egah serta mengelak risik penyakit dalam kehidupan seharian.

#.1.( Mengenal pasti tanda penyakit berjangkit..

tanda0 tidak

B4D4E2 (P%n)a,&'-an !'9a5"n9,an)

Lak nan / )er"erita / Lembaran Kerja Cadangan EMK Kreativiti dan In vasi

#.1., Menyatakan langkah0 langkah yang perlu diambil atau dia&asi jika mengalami penyakit tidak berjangkit. 24 ( 13 1 21 S%.) ) K%&%#a7a)an #.! Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendem nstrasi kemahiran ke"ekapan psik s sial dalam kehidupan seharian. #.!.1 Mengenal pasti peralatan dan bahan yang berbahaya di rumah/ sek lah/ taman permainan dan tempat a&am. #.!.! Menyenaraikan "ara penyimpanan peralatan dan bahan seperti ra"un dengan selamat. B2D6E1 (P%n)a,&'-an !'9a5"n9,an)

)ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

24 ( 24 – 26 S%.) )

K%&%#a7a)an

#.! Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendem nstrasi kemahiran ke"ekapan psik s sial dalam kehidupan seharian.

#.!.# Mengenal pasti situasi tidak selamat di rumah/ sek lah/ taman permainan dan tempat a&am.

B2D6E2 .

)ers al %a&ab / )ernyanyi / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

PK TAHUN 2 KSSR_2012

10

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA

MINGGU

MODUL / TAJUK

STANDARD KANDUNGAN

STANDARD PEMBELAJARAN

STANDARD PRESTASI

CATATAN

26 (1 1 4 O,))

K%&%#a7a)an

#.! Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendem nstrasi kemahiran ke"ekapan psik s sial dalam kehidupan seharian.

#.!.' Menyatakan kesan kemalangan dan ke"ederaan seperti ke"a"atan kekal tubuh badan.

B2D6E2

)ers al %a&ab / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

23 (6 1 12 O,))

K%&%#a7a)an

#.! Mengetahui kepentingan menjaga keselamatan diri dan mendem nstrasi kemahiran ke"ekapan psik s sial dalam kehidupan seharian.

#.!.( Mengamalkan langkah0 langkah keselamatan untuk mengelak kemalangan/ ke"ederaan dan situasi tidak selamat di rumah/ sek lah taman permainan dan tempat a&am pada setiap masa.

B4D4E1

Perbin"angan / Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi.

26 (14110 O,))

P%-) # n9an C%7a&

#.# Mengetahui asas pert l ngan "emas dan kepentingan bertindak dengan bijak mengikut situasi.

#.#.1 Mengetahui situasi ke"emasan. #.#.! Meminta bantuan apabila berlaku ke"emasan

B2D0E1

Lak nan / )er"erita Lembaran Kerja Cadangan EMK : TMK / Kreativiti dan In vasi

* Guru boleh mengubahsuai rancangan tahunan mengikut kesesuaian, kreativiti, kemudahan dan takwim sekolah.

PK TAHUN 2 KSSR_2012

11

KSSR TAHUN 2 JPN MELAKA
CONTOH RINGKASAN MENGAJAR PENDIDIKAN KESIHATAN K%#a& / Ma&a / Ma)a .%#a<a-an !1 11.12011.'2am Pendidikan Kesihatan $tandard Kandungan 3 $tandard Pembelajaran 3 1.1 1.1.' Mengamalkan p stur yang betul untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal. M dul 1 Tajuk 3 3 I&' ,an!"n9an Kesihatan 4izikal Kesihatan *iri dan 5epr duktif Ca)a)an / I7.a, ))M 3 $laid p &er p int/ k tak/ radi dan lembaran kerja 8MK 3 Kreativiti dan In vasi TMK Pentaksiran 3 )#*18#

+ktiviti 3 1. Murid diminta duduk selepas menja&ab salam. !. 6uru meminta murid mendem nstrasikan p stur mengangkat barang yang betul. #. 6uru menunjukkan slaid p &er p int gambar p stur duduk/ berdiri dang mengangkat barang dengan betul. '. Perbin"angan tentang p stur duduk/ berdiri dan mengangkat barang dengan betul. (. 6uru memainkan lagu 7egaraku sambil menilai "ara murid berdiri. ,. 6uru memberi murid lembaran kerja. Penilaian Pengajaran 3 6uru menilai murid yang dapat berdiri dengan p stur yang betul dan Pembelajaran semasa lagu 7egaraku dimainkan. 5efleksi 3 #2 rang murid dapat mengamalkan p stur duduk/ berdiri dan mengangkat barang dengan betul.

= S'#a 7a&",,an %#%7%n1%#%7%n EMK !' 7ana17ana a,)'>')' :an9 5%-,a')an &%,'-an:a 5%-&%&"a'an?

PK TAHUN 2 KSSR_2012

12

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful