การชงกาแฟ

การชงกาแฟมีหลากหลายวิธี ซึ่งสามารถแบ่งได้หลักๆ ดังนี้
การต้ม เป็นวิธีการดั้งเดิมในการชงกาแฟตั้งแต่โบราณ ปัจจุบันก็ยังมีการชง
กาแฟด้ ว ยวิ ธี นี้ อ ยู่ เช่ น หม้ อ ต้ ม กาแฟแบบไอบริ ก (lbrilk) ซึ่ ง ยั ง คงใช้ อ ยู่ ใ น
ตะวันออกกลาง แอฟริกาเหนือ ตุรกี และกรีซ เป็นการต้มกาแฟละเอียดเข้ากับนำ้าต้ม
ในหม้อต้ม และปล่อยให้เดือดเล็กน้อยบางครั้งก็จะเติมนำ้าตาลลงไปในหม้อด้วยเพื่อ
เพิ่มรสหวาน และยังไม่เพิ่มรสและกลิ่นด้วยกระวาน(Cardamom) ผลที่ได้คือกาแฟ
เข้มข้นถ้วยเล็กๆ มีฟองอยู่บ้างบนและกากกาแฟกองหนาเหมือนโคลนอยู่ที่ก้น
การใช้ความดัน กาแฟเอสเปรสถูกชงด้วยนำ้าเดือดอัดความดัน และมักเป็นพื้น
ฐานนำาไปผสมทำาเป็นกาแฟในรูปแบบต่างๆ หรือไม่ก็เสิร์ฟเปล่าๆ ได้ กาแฟชงชนิดนี้
เป็นหนึ่งในประเภทที่แรงที่สุดซึ่งดื่มกั นโดยทั่วไป มีรสชาติ และความมัน(Crema)
เป็นเอกลักษณ์
เครื่องชงกาแฟแบบใช้นำ้าร้อนซึม หรือหม้อโมก้า (Moka Pot) มีลักษณะแบ่ง
ออกเป็นสามส่วน โดยส่วนล่าง ใช้สำา หรับต้มนำ้าเพื่อให้มีแรงดัน และไหลขึ้นผ่านผง
กาแฟซึ่งอยู่ในส่วนตรงกลาง นำ้ากาแฟที่ได้มักมีความเข้มข้นระดับเดียวกัยเอสเปรส
โซ และจะถูกเก็บอยู่ในส่วนบน เครื่องบางแบบยังไม่อาจมีฝาแก้วหรือพลาสติกใสเพื่อ
ให้เห็นกาแฟขณะที่ลอยขึ้นข้างบน
การแช่ การชงกาแฟด้วยการแช่ เช่น เครื่องชงกาแฟแบบเพรสพ็อต(Press
Pot) เป็นกระบอกแก้วทรงสูงและแคบ ประกอบด้วยฟิลเตอร์ที่มีก้านบด กาแฟและนำ้า
ร้อนจะถูกผสมกับในกระบอกประมาณ 3-4 นาที ก่อนที่จะกดฟิลเตอร์ลง เพื่อให้เหลือ
แต่นำ้ากาแฟอยู่บ้างบนพร้อมเสิร์ฟ