Silent Night

straight no chaser
=80 # q3 V 4 !
© 2008 Joe Guido Music (ascap)

arr. Dan Ponce ÿ verse 1
si -

! ! ˙. ˙.

! ! ˙. ˙
all

! ! ˙. œ
is

! ˙ ˙ ˙ ˙. ˙.
calm

! œ œ ˙˙ ... œ b˙
do

! ˙ ˙ ˙ ˙. ˙.
bright

! œ œ ˙˙ ... œ b˙
do

# 3 V 4

œ. œ œ J ˙ ˙ ˙ ˙. œ œ œ

lent

!

?# 3 4 ˙. # # ˙.

do

do

do

do

do

do

oooooh (stagger breathe)

˙. ˙
all

˙. ˙
round

10

V V

night

ho

œ. œ œ J
-

œ
is

ly

night

yon

œ œ. œ œ J
vir -

gin

?#

b˙ ˙˙ ...
do

do

˙ ˙ ˙ ˙.

do

œ œ ˙˙ ... œ b˙
do

do

˙ ˙ ˙ ˙.

do

œ œ ˙˙ ... œ b˙
do

do

˙ ˙ ˙ ˙.

do

œ œ ˙˙ ... œ b˙
do

do

˙ ˙ ˙ ˙.

do

œ œ ˙˙ ... œ ˙
do

˙.

˙. ˙. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙.

˙.

˙. ˙. ˙

˙. œ
in

19

# œ. œ œ V J V # ˙ ˙ ˙ ˙.

moth - er and

child

ho - ly

œ œ. œ œ J œ œ ˙˙ ... œ ˙
do

in - fant so

ten - der and

œ. œ œ J ˙ ˙ ˙ ˙.

mild

sleep

?#

do

do

œ œ ˙˙ ... œ b˙
do

do

do

do

do

œ œ ˙˙ ... œ b˙
do

do

˙ ˙ ˙

do

œ œ œ

heav - en - ly

œ. œ œ J ˙ ˙ ˙ œ œ œ

do

do

˙.

˙.

˙.

˙.

˙.

œ œ J œ b˙ sing heav .herds œ œ œ œ œ œ ˙..lent night œ œ œ ˙.en . J j œ.. œ œ ˙. œ œ œ œ. sight œ œ œ glo - ries from hea .ven a . œ œ J - ho .n'ly . œ. œ b˙ do sleep œ œ œ ˙ ˙ ˙ ˙. œ œ ˙. œ œ J ˙ ˙ ˙ œ œ œ peace ˙. J œ.ven a . œ b˙ do ! ˙ ˙ ˙ ˙. night in heav . œ œ J si - si .n'ly hosts sing ? # ˙. œ œ ˙˙ . - quake at the Œ œ œ ? # œ.far œ.ly night œ œ œ ˙. ˙ ˙ ˙ ˙. sight ˙ glo - œ ries # œ œ œ V V # sight Œ œ œ Ó ! œ stream œ.ly œ. Œ œ œ ˙ shep herds quake at the shep . # peace ˙..ven a . œ œ ˙˙ ..2 27 V V # ˙.. ! do do do œ œ œ do do do do do do ˙. œ b˙ do ?# Ÿ verse 2 do ˙ ˙ ˙ ˙. œ œ J œ œ œ ˙ ˙ œ œ 35 V V V # # # œ. ˙ œ ! œ œ ˙˙ . œ œ J si Ó œ si - œ œ œ - - lent ho ly lent night ˙ ho œ - ly Ó œ shep shep .ries from hea ..ries stream from hea . œ œ J œ œ œ œ œ œ from hea .herds œ quake at the lent night ho ly night - herds quake at the 42 V # ˙. ˙.far heav - bœ œ œ Œ œ œ n'ly sing sight glo .far Œ œ œ Ó ! œ hosts œ. ! ˙. œ œ J œ œ œ - ˙.ven a . ˙. œ. œ œ ˙. œ œ œ œ ˙ ˙ heav - œ n'ly glo . ˙. œ œ J œ.far heav .

œ œ is Œ œ œ ˙ ˙ born christ the œ sav .ia ! Ó œ christ ˙ christ œ is ˙.. œ œ œ ˙. god ˙. born ! Ó Œ œ christ 3 ˙ œ œ œ œ œ.le . ˙ ˙. ˙. sav sav . œ of ˙. ˙.iour is born the 56 # œ christ # ˙ V V # œ œ œ œ do œ œ do ˙. ˙. ˙. ˙ V J V V # . do do do œ b˙. do ˙ ˙ ˙ ˙.lu . œ oooooh ˙.ia al . œ œ œ ˙. œ b˙ do do do do ˙˙ . œ œ œ.lu . 64 V V # # night ˙. do do do ˙. . ˙..ia christ the sav .. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙. ˙. do œ œ œ born ˙. œ J œ ˙ ˙ ˙ ˙. œœ J is œ christ ?# V al ..iour - iour is j œ œ ˙ son is born do œ b˙. œ œ œ œ ˙... do do ˙ ˙ ˙ ˙. œ œ . œ œ J J from thy ho .lu . ˙. œ œ J si - lent night ho ly ? # œ. light love's pure rad .iour œ œ œ œ. œ b˙ do do do œ œ ˙˙ . œ œ is born ˙. do œ œ ˙˙ . born ˙. do œ œ ˙˙ . ˙...ly face ?# b˙ ˙˙ . œ b˙ do do ˙ ˙ ˙ ˙.ia j œ. ! œ.le .le . œ œ J - is born ˙ ˙ do do do do do œ.. ˙.iant beams œ. œ b˙ do ˙.49 # œ. do œ œ ˙˙ .. ˙ ˙ ˙ ˙ ˙.. do do ˙ ˙ ˙ ˙. ˙.lu . œ œ ˙. is born is born christ œ œ the œ œ al .le . ! ⁄ verse 3 ! ˙.. J # al .

˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ je . of re .. œ œ ˙˙ . do do do do do do ˙ ˙ ˙ ˙. do œ œ ˙˙ .. do œ œ œ b˙ ˙˙ . œ œ J ˙ ˙ ˙ œ œ œ at thy birth ˙. œ œ J ˙˙ . ˙... ˙ ˙.. ˙. ˙ ˙ ˙ ˙.. œ œ ˙˙ . birth ˙. do œ œ œ do do do do ˙. œ Jœ - ing grace ˙.. œ Jœ ˙ ˙ ˙ œ œ œ ˙.... 81 # œ œ œ V V # je - sus lord œ. ˙. ..deem œ. ˙.4 73 V V # ˙ # with œ the dawn œ. . do ˙. œ b˙ do at thy ?# do ˙ ˙ ˙ ˙. ˙. ... œ b˙ do (solo improv) ! ! ! œ œ ˙˙ . . .. ˙.. œ b˙ do . œ b˙ do .. ˙. do ˙ ˙ ˙ do ˙.sus lord œ... ˙ ˙ ˙ do ! ?# do ˙ ˙ ˙ ˙. do œ œ œ do do ˙ ˙ ˙ ˙. ˙.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful