You are on page 1of 3

BCH ON TNCS H CH MINH

TRNG H KINH T QUC DN


Chi on qun tr nhn lc 5501

H Ni, ngy thng nm 2013

BO CO
Tng hp tnh hnh LC phc v cho t kim tra
1. Vc qun l s on v on vin
Ni dung
Tng
Tng s chi on
Tng s on vin
51
S chi on np s
on ln on trng
S on vin np s 46
on ln on trng
S Chi on c s/danh
sch theo di on vin
2. Cng tc pht trin ng:
- Tng s ng vin c kt np ng trong nm hc 2012:
Trong :
+ Cn b, gio vin: ./c;
+ Sinh vin: 01 /c;
- phn cng y vin BCH Lin chi on chu trch nhim v cng tc
pht trin ng: c/khng ?
+ H tn:
+ L cn b, gio vin/sinh vin lp:
+ S in thoi:
+ a ch email lin h:
- C danh sch theo di, pht trin ng i vi on vin u t: c/khng?
- S on vin ang theo di pht trin ng: ../c;

- Tng s trng hp pht trin ng c gii thiu t chi on v ang


c xem xt gii thiu ti lin chi on tnh n thi im kim tra: .trng hp
- Vn tuyn truyn, ph bin tiu chun, quy trnh gii thiu on vin u
t vo ng ti Lin chi on
- Vn quy hoch, theo di i tng pht trin ng ti Lin chi
- Kin ngh ca Lin chi v cng tc pht trin ng i vi on trng v
Chi b Sinh vin (kh khn, xut)
3. Cng tc thu chi on ph:
- Qu on hin c ca Lin chi on:
Trong :
+ on ph:
+ Ngun thu t h tr bn ngoi (nu c):
- Kinh nghim huy ng cc ngun kinh ph phc v cho vic t chc hot
ng on v phong tro sinh vin:
- Vn thu np on ph ti cc chi on:
- Kin ngh ca Lin chi (kh khn, xut):
4. Cng tc nghin cu khoa hc:
- Cng tc tuyn truyn, ph bin v h tr cc chi on, sinh vin tham gia
hot ng nghin cu khoa hc:
- Tng s cng trnh do on vin chi on gio vin tham gia nghin
cu, hoc hng dn sinh vin nghin cu khoa hc trong nm hc 2012.
Thnh tch t c:
Kin ngh ca Lin chi (kh khn, xut):
5. Cng tc vn ngh, th thao v cc hot ng khc
- Cc hot ng thng nin truyn thng ca Lin chi
- Cu lc b SV chuyn ngnh v nh gi hot ng ca cu lc b
- Kin ngh ca Lin chi (kh khn, xut):
6. nh gi vic tip nhn thng tin t pha on trng v trin khai
thng tin ti chi an, an vin:
- Nhng kh khn, hn ch
2

- Kinh nghim thng tin t pha lin chi on ti cc chi on v cc bn


on vin:
- xut tng cng thng tin t pha on trng v tip nhn thng tin
phn hi t cc lin chi on:
a ch lin lc ca BT, PBT LC lin
h v gi cng vn, ti liu:
B th: .
ST:.
Email: .
P.B th: .
ST:.
Email: .

TM. BCH LIN CHI ON


B TH

..............................................

Lu : ngh cc ng ch B th Lin chi on chun b bo co (nh


my trc tip vo mu ny) v gi li cho T kim tra trc 02 ngy din
ra bui kim tra.