SULIT

1249/1

1249/1 Sejarah Kertas 1 September/ UNIT KURI Oktober 2009 1 jam

NO. KAD PENGENALAN ANGKA GILIRAN

SEJARAH SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2009 SET 2

KERTAS 1
MASA : 1 Jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. 2. 3. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A,B,C dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Jika anda hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru.

4.

Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak Lihat Sebelah SULIT

1

1

Mengapakah lembah sungai menjadi pusat pembentukan tamadun awal manusia? I II III IV A B C D Kesuburan tanah Kemudahan bekalan air Kemudahan rumah ibadat Kesesuaian untuk seni bina I dan II I dan IV II dan III III dan IV

2

Antara berikut yang manakah sumbangan Tamadun Mesopotamia kepada peradaban manusia? A B C D Mencipta kertas Membina bandar terancang Mencipta peralatan pertanian Mengkatalogkan ubat-ubatan

3

Tamadun Indus dipercayai telah menjalin hubungan yang erat dengan Tamadun Mesopotamia dalam pelbagai aspek. Apakah bukti wujudnya hubungan tersebut ? I II III IV A B C D Perancangan bandar Penemuan cop mohor Persamaan wang logam Penyembahan tuhan matahari I dan II II dan IV II dan III III dan IV

4.

Rajah di bawah menggambarkan kepercayaan agama Hindu Pengaruh Hindu Pencapaian moksya moksha

Apakah implikasi daripada pencapaian di atas kepada penganut Hindu? A B C D Memperoleh pencerahan agung Menghindari kelahiran semula ke dunia Mendapat mandat tuhan untuk terus hidup Menjelma semula di dunia dalam bentuk jasad 2

5.

Rajah di bawah menunjukkan susun lapis masyarakat Athens

Warganegara Bukan warganegara Golongan X

X ialah A B C D 6. Helot Artisan Hamba Tentera

Pada Zaman Gupta, perdagangan maritim antara India dengan alam Melayu telah berkembang dan meningkat. Hasil yang diperoleh daripada alam Melayu ialah I II III IV A B C D emas sutera rempah ratus bedak wangi I dan II I dan IV II dan III III dan IV

3

7.

Perkembangan bahasa Melayu banyak dipengaruhi oleh bahasa luar.    dukkha dorhaka phala

Perkataan-perkataan di atas berkaitan dengan pengaruh bahasa A B C D 8. Pali Sanskrit Arab Jawa

Khalifah Abu Bakar r.a menjadi khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah Khalifah Abu Bakar r.a digelar Penyelamat Umat Islam Apakah sumbangan beliau? I II III IV A B C D Menghapuskan nabi-nabi palsu Mengumpulkan tulisan al Quran Menyebarkan Islam ke wilayah Rom Menyusun semula sistem ketenteraan I dan II II dan IV II dan III III dan IV

9

Mengapakah Khalifah Umar memisahkan Jabatan Kehakiman daripada jabatan lain ? A B C D Mendapat pengiktirafan Mengelakkan salah laku Membanteras gejala rasuah Mendapatkan sokongan padu rakyat

4

10

Apakah tujuan Khalifah Ali meminta Gabenor al-Asytar mengikat perjanjian dengan golongan Zimmi? A B C D Membina sistem pengairan Mengenakan kutipan jizyah Memantapkan sistem pentadbiran Melatih orang tempatan sebagai tentera

11

Bagi memperkemaskan sistem pentadbiran, kerajaan Bani Umaiyyah telah menubuhkan beberapa buah jabatan. Nyatakan jabatan tersebut. A B C D Jabatan Cukai Jabatan Persuratan Jabatan Urusan Am Jabatan Perdagangan

12

Apakah kejayaan yang dicapai oleh kerajaan Umaiyah dalam bidang pertanian? A B C D Penciptaan baja tiruan Penerokaan kawasan tanah terbiar Penyelidikan menghasilkan benih yang berkualiti Penciptaan peralatan moden untuk pembajakan tanah

13

Perkembangan kegiatan keilmuan hasil pertembungan dengan tamadun Islam telah membawa Eropah ke zaman A B C D pemulihan budaya pembangunan seni pembaharuan agama perkembangan ketenteraan

14

Rajah di bawah merupakan sumber bahan mentah yang terdapat di Asia Tenggara

 

Buah pala Bunga cengkih

Sistem sukat dan timbangan yang digunakan dalam urusan jual beli rempah ratus di atas ialah A B Kati Tahil C D 5 Dacing Bahara

15

Nazam merupakan kesenian yang terkenal di Terengganu. Syair tersebut dimainkan semasa majlis I II III IV A B C D Bertunang Pertabalan Berkhatan Berkahwin I dan II I dan IV II dan III III dan IV

16

Jason ialah tuan tanah yang mendapat perlindungan daripada raja. Apakah yang harus dilakukan oleh Jason sebagai tukaran kepada perlindungan yang diberikan oleh raja? A B C D Mentaati perintah raja Membayar cukai kepada raja Membantu mengawal keselamatan raja Menyerahkan sebahagian daripada hasil pertanian kepada raja

17

Penjelajahan bangsa Eropah ke Timur berlaku pada abad ke-16

Pelaut Portugal menjadi perintis dalam bidang penjelajahan ke Timur

Apakah faktor yang mendorong mereka menjelajah ke Timur? I II III IV A B C D Menjajah negara Mendapat barangan mewah Menyebarkan agama Kristian Memperkenalkan tanaman baru I dan II I dan IV II dan III III dan IV

6

18

Maklumat di bawah berkaitan dengan Revolusi Pertanian di Eropah

Sebelum tahun 1761, tuan tanah di Britain menghadapi masalah untuk mengusahakan pertanian secara besar-besaran.

Apakah halangan yang dihadapi oleh tuan tanah di atas ? A B C D 19 Ketiadaan modal Kekurangan kemahiran Kesukaran mendapatkan buruh Kelemahan sistem pemilikan tanah

Apakah tujuan pihak British memperkenalkan Akta Tanah Simpanan Melayu? I II III IV A B C D Memudahkan kegiatan pertanian Menggalakkkan penduduk bercucuk tanam Menghindarkan tanah dijual kepada orang asing Melindungi kepentingan ekonomi dan politik British I dan II I dan IV II dan III III dan IV

20

Penubuhan Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) pada tahun 1922 adalah bertujuan A B C D menjadi institusi lanjutan sekolah rendah Melayu membebaskan kawalan British terhadap pendidikan Melayu mengalihkan perhatian masyarakat kepada pendidikan Melayu meningkatkan golongan elit dalam pendidikan vernakular Melayu

Sewaktu menguasai Burma, British telah memperkenalkan Akta Kampung Ulu Burma dan Akta Perkampungan Burma. 21 A B C D Kesan kedua-dua akta di atas ialah pentadbiran tradisional lenyap pentadbiran barat diperkukuhkan pengaruh bangsawan semakin kukuh pengekalan sistem pentadbiran daerah

7

Penjajah Barat melonggarkan kemasukan imigran ke Asia Tenggara

22 A B C D

Apakah kesan daripada tindakan penjajah di atas? Rusuhan kaum Ketidakseimbangan politik Perpindahan penduduk asal Penguasaan ekonomi oleh golongan pendatang

23

Rajah di atas menerangkan faktor kebangkitan Naning terhadap British. Naning sebagai wilayah takluk

Kebangkitan Dol Said

X Apakah X? A B C D 24 Paksaan bayaran ufti Pembinaan balai polis Pencabulan adat tradisi Pengenalan pelbagai cukai

Antara berikut yang manakah kesan pengenalan sistem pendidikan Inggeris dan Vernakular Melayu pada akhir abad ke-19? I II III IV A B C D Menerima penjajahan British Mencerna idea ke arah kemajuan Melahirkan golongan intelek Melayu Menjana ajaran Islam dari sudut kemajuan dunia I dan II II dan III III dan IV I dan IV

25

Apakah peranan golongan Nik dan Wan dalam membantu mengukuhkan kewibawaan Sultan Muhammad II ( 1836-1886 ) di Kelantan ? A B C D Menjadi pembesar di peringkat jajahan Memegang jawatan penting dalam kerajaan Menjadi penasihat Sultan dalam pentadbiran Memberikan taat-setia yang tidak berbelah bahagi 8

26

Mengapakah Sultan Zainal Abidin III meluluskan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Terengganu? A B C D Mengekalkan pembesar tradisional Menyekat peluasan pengaruh asing Mencontohi pentadbiran negeri lain Menyeragamkan pentadbiran diraja

27

Apakah faktor yang menyebabkan British memperkenalkan Malayan Union di Tanah Melayu? A B C D Membanteras ancaman komunis Mendapat sokongan pembesar Melayu Memantapkan kuasa politik orang Melayu Menyediakan asas berkerajaan sendiri Kerakyatan Negeri 1951

28

Kaum imigran boleh memohon kerakyatan di atas dengan syarat I II III IV A B C D lahir di Tanah Melayu fasih berbahasa Melayu berpendidikan Melayu atau Inggeris ibu atau bapanya telah menjadi rakyat Tanah Melayu I dan II I dan IV II dan III III dan IV

29

Apakah kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dalam proses kemerdekaan Tanah Melayu? A B C D Menjamin kemerdekaan Menentukan bakal pemerintah Mengenal pasti sistem kerajaan terbaik Memberi hak mutlak kepada rakyat mentadbir

9

30

Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 turut mengiktiraf RajaRaja Melayu sebagai pemerintah di peringkat negara dan negeri. Sistem tersebut dikenali sebagai A B C D Republik Monarki Mutlak Raja Berperlembagaan Sistem Pembesar Empat Lipatan

31

Maklumat di atas berkaitan pembentukan Malaysia dari segi politik. Kestabilan Politik Rantau Asia Tenggara  X   Keselamatan Kemerdekaan

X merujuk kepada A B C D 32 Demokrasi Dekolonisasi Diplomasi Dasar berkecuali

Pihak yang menyokong kemasukan Singapura dalam Gagasan Malaysia ialah A B C D Parti Barisan Sosialis Parti Tindakan Rakyat Parti Perikatan Singapura Parti Kebangsaan Singapura

33

Mengapakah British bersetuju dengan penubuhan Malaysia? I II III IV A B C D Menyatupadukan bangsa Menyeragamkan pentadbiran Membendung pengaruh komunis Mempastikan kepentingan mereka terjamin I dan II I dan IV II dan III III dan IV

10

34

Jemaah Menteri berperanan penting dalam pentadbiran kerajaan Malaysia. Apakah peranan Jemaah Menteri? I II III IV A. B. C D Penggubal dasar kerajaan. Pembuat dasar tertinggi negara. Pelantikan oleh Yang Dipertuan Agong Penentu kesahihan undang-undang yang dibuat. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

35

Bagaimanakah urusan pentadbiran peringkat negeri di Malaysia dilaksanakan? A. B C D Melalui Majlis Raja-Raja Merujuk kepada Kabinet Mengikut Perlembagaan Negeri Menerima arahan Kerajaan Persekutuan

36

Maklumat di bawah mengambarkan wujud hubungan dua hala antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Menjamin kerjasama, kesepakatan dan keadilan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri.

Sebagai Perdana Menteri Malaysia, bagaimanakah prinsip di atas dilaksanakan? A B C D Merujuk kepada parlimen Menerima arahan mahkamah Merujuk kepada perlembagaan negara Menurut perintah Yang di-Pertuan Agong

11

37

Dasar di bawah menggambarkan keprihatinan kerajaan dalam mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing.
X

   X ialah A B C D 38

Merapatkan jurang ekonomi Membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum Menghapuskan identiti kaum mengikut fungsi ekonomi

Wawasan 2020 Dasar Ekonomi Baru Dasar Pembangunan Nasional Rancangan Pembangunan Lima Tahun

Antara berikut yang manakah merupakan objektif Rukun Negara yang digubal pada tahun 1970 ? I II III IV A B C D Mengukuhkan perpaduan Membina masyarakat progresif Meningkatkan martabat bangsa Memantapkan komponen parti politik I dan II I dan IV II dan III III dan IV

39

Antara berikut, yang manakah merupakan Kesan Perang Dunia Kedua? I II III IV A B C D Kemunculan Liga Bangsa Keruntuhan sistem beraja Kesedaran kepentingan kedamaian Kewujudan negara-negara baru merdeka I dan II I dan IV II dan III III dan IV

40

Rancangan Colombo yang diadakan oleh Komanwel bertujuan A B C D mempergiatkan hubungan dagangan mengekalkan keamanan negara anggota menyediakan bantuan biasiswa pendidikan meningkatkan pembangunan ekonomi serantau KERTAS SOALAN TAMAT 12

JAWAPAN SET 2 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAWAPAN A D A B C D B A B B C C A D D B C D D D NO 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 JAWAPAN A D A B D B D B D C B B D A C C B A D C

13

14

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.