13.

nJTkICKOBCKO
Vuepeno xuro
.ii

nAlaÀy[rKo xoPo-)

l

#

14

*)

CruueHo no saPoÂeu MorHE