You are on page 1of 3

|| Sµg¶phµïkµ±µö§±Ðø¶pn¶¨h³

||
±ÀµÀA ¶mh¸ö ¶¢ÀÀ¶m±ÀµÀB ¶ª±Éö n±¼ö¶TéA ±ÀµÃnå hµhµêlµ´¢À|
SµgɥѶpn¶¨lÉölµïA hµlµìòËȬþ»ªî ¶ª±µöSµ´¢À ||
MA sûµlµñA Oµ±ÉätûB ¶¥ÅgÀ±ÀµÃ¶¢À lÉ¢¸B | sûµlµñA ¶pʥﶢðµtû±µïYh¸ñB |
»ªæ˱DZµËUÇþضªÀ嶨ÀࢸS³A ¶ª¶ªå¶mÃtûB | ¶¢ïÊ¥¶¢À lɶ¢»¬hµA ±ÀµÀl¸±ÀµÀÀB|
¶ªö»ªå ¶m EmÐçò ¶¢Ålµè¶¥ñ¢¸B | ¶ªö»ªå ¶mB ¶pÁ¹©¸ £¶¥öÊ¢l¸B | ¶ªö»ªå
¶m«¸å±ÐÖþøþï C±¼¶¨àÊm£ÀB | ¶ªö»ªå mÐ sŶ¬¶ªêi±µçlû¸hµÀ ||
MA ¥¹nåB ¥¹nåB ¥¹nåB ||
¶¬±¼B MA ||
¶m¶¢Àʪå Sµg¶phµ±ÀÉÀ | hµöÊ¢À¶¢ ¶pñhµï°µA hµhµåþö¶¢À»ª | hµöÊ¢À¶¢ Oɶ¢vA
Oµ±¸å»ª | hµöÊ¢À¶¢ Oɶ¢vA lûµ±¸å»ª | hµöÊ¢À¶¢ Oɶ¢vA ¶¬±¸å»ª | hµöÊ¢À¶¢
¶ª±µöA PwölµA sñ¶®î»ª | hµöA «¸°¸l¸h¸î»ª nhµï´¢À || 1 ||
sÀÀhµA ¶¢Wî | ¶ªhµïA ¶¢Wî | C¶¢ hµöA ¶¢Ã´¢À | C¶¢ ¶¢O¸å±µ´¢À | C¶¢
¥Ññh¸±µ´¢À || 2 ||
C¶¢ l¸h¸±µ´¢À | C¶¢ lû¸h¸±µ´¢À | C¢¸¶mÃV¸¶m¶¢À¶¢ ¦¶¨ï´¢À | C¶¢
¶p¥¹Ûh¸åh³ | C¶¢ ¶pÁ±µ«¸åh³ | C¢Ðhµå±¸h¸åh³ | C¶¢ lµ°ºg¸h¸åh³ | C¶¢
Vб¸èþöh¸åh³ | C¢¸lûµ±¸h¸åh³ | ¶ª±µöhÐ ¶¢ÃA q¸»¬ q¸»¬ ¶ª¶¢Àm¸åh³ || 3 ||
hµöA ¢¸Uî±ÀµÀ¶ªåþöA W¶mî±ÀµÀB | hµö¶¢Ã¶m¶m綢À±ÀµÀ¶ªåþöA sñ¶¬î¶¢À±ÀµÀB | hµöA
¶ªWÛl·¶mm·çl¼öj±ÀÇÄ»ª | hµöA ¶pñhµï°µA sñ¶®î»ª | hµöA Y¸ß¶m¶¢À±ÀÇÃ
£Y¸ß¶m¶¢À±ÀÇÄ»ª || 4 ||
¶ª±µöA YSµl¼lµA hµöhÐå Y¹±ÀµÀhÉ|¶ª±µöA YSµl¼lµA hµöhµå»ªå¶¨ái|
¶ª±µöA YSµl¼lµA hµö±ÀÀ v±ÀµÀÊ¢À¶¨ïi | ¶ª±µöA YSµl¼lµA hµö±ÀÀ ¶pñhÉïi|
hµöA sûµÃ£À±·qÒ„¶mvÑ„nvÑ ¶msûµB|hµöA Vµh¸ö±¼ ¢¸Oµêl¸n || 5 ||
hµöA SµÀghµñ±ÀµÃjhµB | hµöA C¶¢«¸æhµñ±ÀµÃjhµB | hµöA lɶ¬hµñ±ÀµÃjhµB|
hµöA O·vhµñ±ÀµÃjhµB | hµöA ¶¢ÀÃv¸lû·±µ»ªæhЄ»ª nhµï´¢À | hµöA

¶¥Oºåhµñ±ÀµÃhµîOµB | h¸öA ±ÀÇÃS¼mÐ lû¸ï±ÀµÀnå nhµï´¢À | hµöA sñ¶®î hµöA £¶¨À䶪åþöA ±µÀlµñ¶ªåþö£À¶mçò¶ªåþö¶¢ÀS¼é¶ªåþöA ¢¸±ÀµÀÀ¶ªåþöA ¶ªÃ±µï¶ªåþöA Vµ¶mçò¶¢Ã¶ªåþöA sñ¶¬î sûµÃ±µÀí¶¢B ¶ªö±Ð´¢À || 6 || Sµg¸l¼A ¶pÁ¹±µö¶¢ÀÀV¸Û±µï ¶¢±¸äl¼A¶ªålµ¶m¶må±µ´¢À | C¶mÀ«¸ö±µB ¶p±µhµ±µB | C±Éè¶mÀçv»ªhµ´¢À | h¸±Ég sÀÀlµè´¢À | Ihµhµå¶¢ ¶¢À¶mÀ¶ªö±µÃ¶p´¢À | SµO¸±µB ¶pÁ¹±µö±µÃ¶p´¢À | CO¸±Ð ¶¢Àlûµï¶¢À±µÃ¶p´¢À | C¶mÀ«¸ö±µ¥¹Û¶måþﱵöp´¢À| t¶mÀç±µÀhµå±µ±µÃ¶p´¢À m¸lµB ¶ªm¸è¶m´¢À | ¶ªA»¬h¸ ¶ªnèB | ËȪ©¸ Sµgɶ¥£l¸ï | SµgOµ sÀÀ»¨B | nVµÅl¸Ø±ÀµÀjñ Vûµ¶mçB| §ñ¶¢À¶®Sµg¶pi±É綢h¸ | MA SµA Sµg¶phµ±ÀÉÀ ¶m¶¢ÀB || 7 || JOµlµm¸å±ÀµÀ £lµîʬ ¶¢OµñhµÀg¸â±ÀµÀ lû¿¶¢À»¬| hµmÐé lµnåB ¶pñVÐlµ±ÀµÃh³ || 8 || JOµlµ¶måA VµhµÀ±µú¶ªåA q¸¶¥¶¢ÀUÂÖ¶¥lû¸±¼g´¢À | ±µlµA Vµ ¶¢±µlµA ¶¬ÌȪýå±¼ìsû¹ñgA ¶¢Àö¨OµlûµöY´¢À | ±µOµåA vÈ¢Ãìlµ±µA ¶¥Ã±µêOµ±µäOµA ±µOµå¢¸¶ª¶ª´¢À | ±µOµåSµm¸è¶mÀwq¸åUØA ±µOµå¶pÁËȨþêB ¶ªÀ¶pÁ¹Zhµ´¢À| sûµO¸å¶mÀOµ£Àê¶mA lɶ¢A YSµh¸Ö±µg¶¢ÀVµÀïhµ´¢À | D£±µÃíhµA Vµ ¶ªÅ©¸àþïlÓ ¶pñOµÅhÉB ¶pÁ±µÀ©¸hµê±µ´¢À | J¶¢A lû¸ï±ÀµÀi ±ÀÇà nhµïA ¶ª ±ÀÇÃS¿ ±ÀÇÃS¼m¸A ¶¢±µB || 9 || ¶mȢà ¢·ñhµ¶phµ±ÀÉÀ ¶mȢà Sµg¶phµ±ÀÉÀ ¶m¶¢ÀB ¶pñ¶¢Àkµ¶phµ±ÀÉÀ ¶m¶¢Àʪ儶ªÀå vÈ¢ÀÀìlµ±¸±ÀµÀ JOµlµm¸å±ÀµÀ £¶Té£m¸¦Êm ¦¶¢¶ªÀh¸±ÀµÀ §ñ¶¢±µlµ¶¢Àñµå±ÀÉÀ ¶m¶¢ÀB || 10 || Jhµlµkµ±µö§±µøA ±ÀÇÄlû¿hÉ | ¶ª sñ¶¬îsûµÃ±ÀµÃ±ÀµÀ OµvêhÉ | ¶ª ¶ª±µö£ËÈTþé±µé s¹lûµïhÉ | ¶ª ¶ª±µöhµB ¶ªÀPÊ¢ÀlûµhÉ | ¶ª ¶pcÛ¶¢À¶®q¸q¸h³ ¶pñ¶¢ÀÀVµïhÉ | «¸±ÀµÀ¶¢Àlû¿±ÀµÃmÐ l¼¶¢¶ªOµÅhµA q¸¶pA m¸¶¥±ÀµÀi| q¸ñhµ±µlû¿±ÀµÃmÐ ±¸iñOµÅhµA q¸¶pA m¸¶¥±ÀµÀi | «¸±ÀµÀA q¸ñhµB ¶pñ±ÀµÀÀc¸Ý¶mB q·qÒ„q·qÒ sûµ¶¢i | lûµ±·î±µæO·¶¢ÀȢðµA Vµ £¶mçi| Elµ¶¢Àkµ±µö§±µø¶¢À¦©¸ï±ÀµÀ ¶m lɱÀµÀ´¢À | ±ÀÇà ±ÀµÀl¼ Ȣö®l³ l¸¶ªïi | ¶ª q¸¾p±ÀµÃ´m sûµ¶¢i | ¶ª¶¬«¸ñ¶¢±µåm¸lµïA ±ÀµÀA O¸¶¢À¶¢Àlû¿hÉ | hµA hµ¶¢ÀÊm¶m «¸lûµ±ÀÉÀh³ || 11 || CÊm¶m Sµg¶pi¶¢Àtû»¨cÛi | ¶ª ¢¸S¿î sûµ¶¢i | VµhµÀ±¸æþﶢÀ¶m¶¥é´m .

com .Y¶pi | ¶ª £l¸ï¢¸´m sûµ¶¢i | Ehµïkµ±µög¢¸Oµï´¢À | sñ¶®îl¸ïVµ±µgA £l¸ï¶mé tsûÉi Oµl¸VµÊmi || 12 || ±ÀÇà lµÃ±¸öUÂÖ˱DZµïYi | ¶ª ËÈ¢¶¥ñ¶¢gѶpȢà sûµ¶¢i | ±ÀÇà v¹ËYDZµïYi | ¶ª ±ÀµÀ¥Ñ¢¸´m sûµ¶¢i | ¶ª Ê¢Àlû¸¢¸´m sûµ¶¢i | ±ÀÇà ȢÃlµOµ¶ª¶¬Êªñg ±ÀµÀYi ¶ª ¢¸cºÜhµ¶pûv¶¢À¢¸qÒéi | ±ÀµÀB «¸Yï ¶ª£Àl¼í±µïYi | ¶ª ¶ª±µöA vsûµhÉ ¶ª ¶ª±µöA vsûµhÉ || 13 || C©Õà s¹ñ¶¬îg¸´m ¶ª¶¢ÀïS³ S¸ñ¶¬±ÀÀh¸ö | ¶ªÃ±µï¶¢±µÛ¾ªö sûµ¶¢i| ¶ªÃ±µïSµñʬ ¶¢À¶®¶ml¸ïA ¶pñi¶¢Ã¶ªnélûÓ ¢¸ Yq¸åþö | »ªlµè¶¢ÀmÐåò sûµ¶¢i | ¶¢À¶®£¶T¹éh³ ¶pñ¶¢ÀÀVµïhÉ | ¶¢À¶®lЩ¸h³ ¶pñ¶¢ÀÀVµïhÉ | ¶¢À¶®q¸q¸h³ ¶pñ¶¢ÀÀVµïhÉ | ¶¢À¶®¶pñhµï¢¸±ÀµÃh³ ¶pñ¶¢ÀÀVµïhÉ | ¶ª ¶ª±µö£lµí¶¢i ¶ª ¶ª±µö£lµí¶¢i | ±ÀµÀ J¶¢A Ê¢lµ | EhµÀï¶pn¶¨h³ || 14 || MA sûµlµñA Oµ±ÉätûB ¶¥ÅgÀ±ÀµÃ¶¢À lÉ¢¸B | sûµlµñA ¶pʥﶢðµtû±µïYh¸ñB| »ªæ˱DZµËUÇþضªÀ嶨ÀࢸS³A ¶ª¶ªå¶mÃtûB | ¶¢ïÊ¥¶¢À lɶ¢»¬hµA ±ÀµÀl¸±ÀµÀÀB| ¶ªö»ªå ¶m EmÐçò ¶¢Ålµè¶¥ñ¢¸B | ¶ªö»ªå ¶mB ¶pÁ¹©¸ £¶¥öÊ¢l¸B | ¶ªö»ªå ¶m«¸å±ÐÖþøþï C±¼¶¨àÊm£ÀB | ¶ªö»ªå mÐ sŶ¬¶ªêi±µçlû¸hµÀ || MA ¥¹nåB ¥¹nåB ¥¹nåB || Ei Sµg¶phµÀï¶pn¶¨hµù¶¢Ãq¸å || For corrections Mail to urbhaskar@yahoo.