Sri Suktam in Telugu

Sri Suktam – Telugu Lyrics (Text)
Sri Suktam – Telugu Script
||
$

"# ’

*+


!


,

3./&4 /

& - 78P $

&;

IG

’"J KL

$ (Q&’ /

*.+

’ U &+H

/

-

I ; kl$Z

78 ’

mnW o

U 2u "’

;’ z {

||
|
N’ Y ||

5 ] /^ |

’ *J.b’ <Sc 3’

^ ||

|

: ’.*J"

` &0’2W

/’vw$ :

k&"% ’

$/

|

|

/ ` 1’; rs xNcy ||

"%’ ^ G ""J|•[
&‚:

C ?@*

O* ’M

78 p Gi 9 "N’ >q ; ; ’ rs ||

3vw’[" ’"N >q

~./ }•

NI9

6>’ $Z % O[ 9 ’ N \

t[O’I + "’ J

x z /

’M

U ’ %. $

h^ Gi 9 .b " ’j :

||

||

’M ?@* ’ TGU - V’2W "B

a "J*J

!"# ’

||

&&’ -

_ J’` &+ % ’;
defg a "J

/

|

-A E1’F$

& > )’X . ’ "

# >


|

789 : ”;-&<=6>’)
C D@

&’RS+
$

"%’&' ()”

’5"6

+H”78 $

|

-* ' "./ &0 1’2 %

?@* ’ -A"B&’ /
G

|

$ (Q&’ /
^

"

| }m8 ”

"’D"
D@^ .@’*$

C ?@*

||

|
*.^’ ||
http://devistotrams.blogspot.com/

com/ .*J”y || D@. . !"# ’ || !"# ’ "%’&' ()” &vw’ | &’. "J…) ’ "# ’ || ' Œ’ +H | || | • /”p. ‰’ ../ b’ /-"J*B’F -"J “”x "JA’6 y & ’"J% " ”*$-” | 6 % < –&0’ Jv . ” — || z% &• • ˜"J*B^’ || • [^ • [^ • [^’ || http://devistotrams.Žg ’ .| Krs’% &’ vw$ " v’ | K" | ?@* ’ *’ rs |ƒ „ "J #&^’ N a’ 78†'K ` ‡Giˆ ` ’ -A "J # KL ’ &. "J…’) ’ rs xN ‰ | ?@* ’ &0FŠ ’ *’ rs |ƒ „ || &0m8W ‹ ‰’""J…) ’ # KL *^ | ’ ’ *m8W e8 x J ’ $ *+ ! ’ ’ "c .blogspot.Fa&M† ’ 6•" -* &0 1’2 % | :•†’ ^ &‘’.