You are on page 1of 3

CONTRACT DE VANZARE – CUMPARARE

---------Subsemnatii AVRAM MARIA, cetăţean român, născuta la data
de 29.07.1948, în Com.Giroc, jud.Timis, cu domiciliul în Com.Giroc,
Str.Gloria, nr.43, jud.Timiş, identificata cu CI seria TM nr.600339,
eliberat de SPCLEP Timişoara la data de 28.05.2007, având CNP
2480729354762; AVRAM ILIE-DAN cetăţean român, născut la data de
18.11.1968, în Mun. Timisoara, jud.Timis, cu domiciliul în Com.Giroc,
Str.Dunarea, nr.31, jud.Timiş, identificat cu CI seria TM nr.516789,
eliberat de SPCLEP Timişoara la data de 21.02.2006, având CNP
1681118354762 si AVRAM ALIN-IOAN cetăţean român, născut la
data de 30.01.1978, în Mun. Timisoara, jud.Timis, cu domiciliul în
Com.Giroc, Str.Gloria, nr.43, jud.Timiş, identificat cu CI seria TM
nr.343992, eliberat de Politia Municipiului Timişoara la data de
06.08.2003, având CNP 1780130350048 in calitate de succesori legali
ai defunctului AVRAM IOAN-ILIE proprietar pentru autorul AVRAM
ILIE al terenului în suprafaţă de 4 ha si 600 mp, nr cadastral 185/6,
parcela 6 situat în perimetrul localitatii Urseni, com. Mosnita Noua,
conform Procesului Verbal de punere in posesie nr.117, eliberat de
Primăria comunei Mosnita Noua,cu vecinatatile Nord DE581/2, Est
A518/6/7, Sud HCn569, Vest A518/6/5, declaram prin prezenta că
vindem terenul mai sus descris d-lui. CARBONARO GIUSEPPE
cetăţean român, născut la data de 24.03.1968, în Italia, jud.Cremona,
cu domiciliul în Sat. Peciu Nou, Com.Peciu Nou, nr.198, jud.Timiş,
identificat cu CI seria TM nr.036663, eliberat de Politia Municipiului
Timişoara la data de 28.10.2004, având CNP 1680324354749 şi că ne
obligam ca până la perfectarea contractului autentic de vânzarecumpărare să nu înstrăinam terenul la vreun terţ sau să modificam
orice
altă
clauză
convenită
prin
prezentul.-------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsemnatul CARBONARO GIUSEPPE declar prin prezenta că
ma oblig să cumpăr terenul mai sus descris de la vânzătorii AVRAM
MARIA, AVRAM ILIE-DAN si AVRAM ALIN-IOAN la preţul de 25 000
euro ( douazecisicincidemiieuro) pe care ii voi plati la data semnării
actului autentic de vânzare-cumpărare.-----------------------------------------

040508/04.05.2008 dumitrescu

garantându-l pe cumpărător de orice evicţiune.--------------------Cumpărătorul intră în posesia terenului la data semnării prezentei. a certificat cele cuprinse în prezenta conventie cu nr. De asemenea. 3 ( trei ) pentru vanzatori si 2 (doua) pentru cumparator.2008. şi să înstrăinam terenul liber de orice sarcini.05.05. consimtamantul. în prezenţa av. cu dreptul de a culege fructele bunului din acelaşi moment.---------------------------------------------------------------------------Redactat si dactilografiat in 6 (sase) exemplare originale si semnate azi 04. Redactat si dactilografiat in 6 (sase) exemplare cu egala valoare probanta. din care 5 (cinci) se elibereaza partilor. transmitem obligaţia de perfectare a contractului de vânzare-cumpărare moştenitorilor nostrii.05.10 din Statutul profesiei de avocat. nu l-am ipotecat. continutul si data în baza art. şi în deplină proprietate la data semnării actului autentic de vânzarecumpărare.2008 dumitrescu . subsemnatii vânzători. pentru caz de deces.------------------------------------------------Subsemnatii vânzători suntem de acord ca cumparatorul să solicite emiterea unei sentinţe judecătoreşti care să ţină loc de act autentic de vânzare-cumpărare în cazul ivirii unui litigiu între părţi.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Subsemnatii vânzători ne obligam să efectuam toate formalităţile necesare intabulării terenului vândut în cartea funciară a comunei Mosnita Noua.292 Cod.2008.Penal ca nu am mai instrainat imobilul altei persoane.---------Subsemnatii vânzători declaram pe propria raspundere in conditiile art. gajat sau grevat in vre-un fel de sarcini.040508/04. _____________________ care. Vanzatori Cumparator 040508/04. verificând identitatea partilor.

AVRAM CARBONARO GIUSEPPE _____________________ _____________________ AVRAM ILIE-DAN _____________________ AVRAM ALIN-IOAN _____________________ 040508/04.05.2008 dumitrescu MARIA .