CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Art. 1 PĂRŢILE CONTRACTANTE
Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru iolo!ie "i Nutriţie Ani#al$ , cu sediul social în comuna Balote ti, Calea Bucure ti nr. 1, !ud. Il"o#, înre$istrat la O"iciul Re$istrului Comer%ului cu nr. & '()1*'1)'++,, cod unic de identi"icare 1--./0-1, a#înd contul nr. RO 1- RNCB ++.1++*+'1,++++1 desc1is la BCR sucursala Oto2eni, re2re3entat de 4irector 5eneral, Pro". uni#. 6oria 5rosu i 4irector Economic, 4r. ec. 7aria 8"ilo$ea în calitate de ene%iciar, i S&C& 'odel Entertein#ent S&R&(& cu sediul social în Bd. 4ece9al, nr. 0, Bl. 8 11 , sc. 1, et. (, a2. /, sector (, Bucure ti, înre$istrat: la O"iciul Re$istrului Comer%ului cu nr. &0+)1*.,/)1-.+..'++-, cod unic de identi"icare RO '00-(.+*, a#;nd contul nr.RO ,. RNCB ++/01+0.'(.-+++1, desc1is la BCR<sector (, re2re3entat: de administrator Po2escu Ionela<=aleria, în calitate de Prestator Au con#enit s: înc1eie 2re3entul contract de 2rest:ri ser#icii, cu res2ectarea urm:toarelor clau3e>

Art. ' OBIECT?L CONTRACT?L?I
O9iectul contractului îl re2re3int: 2u9licarea lucr:rilor> 1. =ia%a i O2era Pro". dr. 5. @. Constantinescu A 1'* de ani de la na tere B, edi%ia a III<a '. O #ia%: 2entru o idee C Doote1nici3area a$riculturii rom;ne ti C 1'* de ani de la na terea Pro"esorului 4r. 5. @. Constantinescu. Preci3:m c: în sc1im9ul sumei S&C& 'odel Entertein#ent S&R&(& se o9li$: s: "ac: 2u9licitate în con%inutul celor dou: lucr:ri, Institutului Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru iolo!ie "i Nutriţie Ani#al$)I NA alote"ti&

Art. ( 4?RATA CONTRACT?L?I
Contractul se înc1eie 2e o durat: de ,+ de 3ile, înce2;nd cu data de ',.+0.'+1( i 2;n: la data de ',.+,.'+1(.

Art. 0 PREŢ?L CONTRACT?L?I
0.1. Pre%ul 2resta%iei este de (.+++ de lei cu T=A inclus, o tran :. 0.'. Bene"iciarul #a ac1ita 2restatorului un a#ans de < . 0.(. Pre%ul total al lucr:rii se #a 2l:ti în termen de < . 3ile lucr:toare de la 2redarea lucr:rii de c:tre 2restator, în 9a3a "acturii "iscale emise de 2restator.

1

0.0. Pre%ul se #a 2l:ti Aîn numerar, cu ordin de 2lat: în contul 9ene"iciarului, "il: CECB, la data e"ectu:rii 2resta%iei A#e3i durata contractuluiB. 0.*. In ca3ul în care, anterior e"ectu:rii 2resta%iei, #or inter#eni ma!or:ri de 2re%uri care a"ectea3: costul 2resta%iei A2resta%iilorB, 2restatorul #a noti"ica 9ene"iciarul în termen de <. . 0.,. Bene"iciarul, în termen de < de la data 2rimirii noti"ic:rii scrise a 2restatorului #a noti"ica acestuia dac: 2re%ul ma!orat este acce2ta9il i #a solicita continuarea lucr:rii. 0./. 4ac: 9ene"iciarul nu r:s2unde la noti"icarea scris: în termenul de mai sus, aceasta este considerat: o acce2tare tacit: a 2re%ului ma!orat.

Art.* 5ARANŢII
Prestatorul $arantea3: lucr:rile e"ectuate 2entru un termen de .

Art., OBLI5AŢIILE PĂRŢILOR
Prestatorul se o9li$: s:> ,.1. emit: "acturile "iscale în con"ormitate cu clau3ele contractuluiE ,.'. la s";r itul lucr:rilor, 2restatorul #a trimite 9ene"iciarului un num:r de *</ eFem2lare din cele dou: lucr:ri. Bene"iciarul se o9li$:> ,.(. s: 2l:teasc: la termenul sta9ilit în contract 2re%ul 2resta%iei A2resta%iilorB

Art./ 7O4IGICAREA CONTRACT?L?I
7odi"icarea 2re3entului contract se "ace numai 2rin act adi%ional înc1eiat între 2:r%ile contractante.

Art.- REDILIEREA CONTRACT?L?I
-.1. Partea care #a in#oca re3ilierea contractului #a comunica celeilalte 2:r%i 2rintr<o noti"icare 1ot:r;rea sa. -.'. Re3ilierea 2re3entului contract nu #a a#ea e"ect asu2ra o9li$a%iilor scadente între 2:r%ile contractante.

Art.. HNCETARE CONTRACT?L?I
Pre3entul contract încetea3: ":r: a mai "i ne#oie de inter#en%ia unei instan%e !udec:tore ti Asau tri9unal ar9itralB, în ca3ul în care una dintre 2:r%i> ..1. nu î i eFecut: una dintre o9li$a%iile esen%iale enumerate în 2re3entul contractE ..'. este declarat: în stare de inca2acitate de 2l:%i sau a "ost declan at: 2rocedura de lic1idare !udiciar: înainte de înce2erea eFecut:rii contractuluiE ..(. cesionea3: dre2turile i o9li$a%iile sale din 2re3entul contract ":r: acordul celeilalte 2:r%iE

'

..0. în ca3ul încet:rii contractului din cul2a uneia dintre 2:r%i, 2artea cul2a9il: r:s2unde 2entru 2a$u9ele 2roduse celeilalte 2:r%i.

Art.1+ GORŢA 7A&ORĂ
1+.1. Nici una dintre 2:r%ile contractante nu r:s2unde de neeFecutare la termen i)sau de eFecutare în mod necores2un3:tor C total sau 2ar%ial C a oric:rei o9li$a%ii care îi re#ine în 9a3a 2re3entului contract, dac: neeFecutare sau eFecutarea necores2un3:toare a o9li$a%iei Ao9li$a%iilor res2ecti#eB a "ost cau3at: de "or%a ma!or: a a cum este de"init: de le$e. 1+.'. Partea care in#oc: "or%a ma!or: este o9li$at: s: noti"ice celeilalte 2:r%i, în termen de ....., 2roducerea e#enimentului i s: ia toate m:surile necesare în #ederea limit:rii lui. 1+.(. 4ac: în termen de .......... de la 2roducere, e#enimentul nu încetea3:, 2:r%ile au dre2tul s: î i noti"ice încetarea de 2lin dre2t a contractului ":r: ca #reuna din ele s: 2retind: daune interese.

Art. 11 NOTIGICĂRILE INTRE PĂRŢI
11.1. Hn acce2%ia 2:r%ilor contractante, orice noti"icare adresat: de una dintre acestea celeilalte este #ala9il înde2linit: dac: #a "i transmis: la sediul 2re#:3ut în 2artea introducti#: a 2re3entului contract. 11.'. Noti"icarea trimis: 2rin 2o t: se consider: a "i 2rimit: de destinatar la data men%ionat: de o"iciul 2o tal 2e con"irmarea de 2rimire. 11.(. 4ac: noti"icarea se "ace 2rin "aF, ea se consider: 2rimit: în 2rima 3i lucr:toare du2: cea în care a "ost eF2ediat:. ENE*ICIAR I&N&C&D& &N&A& – I NA alote"ti 4irector 5eneral, Pro". uni#. 6oria 5rosu 4irector Economic, 4r. ec. 8"îrlo$ea Consilier !uridic, Constantin Rare S&C& PRESTATOR 'odel Entertein#ent S&R&(& Administrator, Po2escu Ionela<=aleria

(

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful