MIRENGAKE WARA-WARA

Wara-wara yaiku cara kanggo medharake pawarta kanggo liyan sing duwe pangajab supaya wong liya kang kasebut, mangerteni asale pawarta, kanggo sapa, lan apa isine pawarta

PERANGANE WARA-WARA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Adangiyah Bebuka Surasa basa Wasana basa Titi mangsa Peprenah jeneng

TULADHA :
WARA-WARA
Kanggo para kanca PASKIBAR daksuwun tekane sesuk,dina : Selasa, 18 Juli 2008, tabuh : 13.00 WIK, papan : ing Lapangan SMA 3. kanggo gladhen mengeti dina Kamardikan. Matur nuwun awit kawigatene. Semarang, 17 Juli 2008

Sekertaris PASKIBAR Adinda Joly

WARA-WARA
 gugur gunung  lomba Lelayu Lsp.

Dene sing gawe lelayu mau keluarga sing nandhang sungkawa (ahli warise sing tinggal donya).Lelayu bisa digiarake lumantar radio. Dadi tanpa alamat sing mligi. Dadi ora mligi tumuju marang sawijining wong (umum). Nanging kang asring dipranggulangi ing bebrayan pancen awujud lembaran kertas lelayu (cetakan) .Lelayu Iku wara-wara kang surasane kabar sripah (kematian). Kabar mau ancase tumuju marang sapa wae sing krungu. corong masjid utawa televisi.

keluarga nyuwunaken pangapunten. dumugi yuswa 70 tahun. Drs. Larasati No. NOTOSOEKARDJO Jalaran nandhang gerah. 43 RT 05 / RW X Mbok bilih nalika sugengipun almarhum hanggadhahi kalepatan dhateng panjenengan.Lelayu Nuwun. Dinten : Anggara Kasih Surya kaping : 20 April 2009 Jam : 15. Karangturi. Ngaturi uninga bilih kala dinten Selasa Pahing surya kaping 20 April 2009. wanci jam 04. 20 April 2009 Ingkang nandhang Sungkawa IBU SURYANTI MITRASENTANA .15 sampun katimbalan sowan wonten ngarsanipun Alloh SWT : Bp.00 Bidhal saking : Griya dhuhita Jl. Jenazah badhe dipun sarekaken wonten Pasareyan Karangturi Karanganyar.

dadi bisa ngira-ira bubare jam pira lan piye urutaning adicara .PAMBUKANING PAHARGYAN Iku wujuding wara-wara kang ancase supaya para tamu kang padha rawuh bisa ngerti urut-urutaning adicara pawiwahan.

POSTER  Poster iku isine pangajak. Kajaba tulisan sing narik kawigaten gambar lan isine kudu bisa aweh kawigaten. ngelingake utawa ngalarang sawijining bab sing gegayutan karo wong akeh. .

TULADHA POSTER 100 80 60 40 20 0 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr East North .

.IKLAN  Iklan inggih punika paring pangertosan dhateng bebrayan agung (masyarakat) ngengingi barang utawi jasa ingkang dipun sade lan dipun pasang ing media massa utawi media elektronik.

Tuladha : ANDINA SALON  Nyedhiyakake maneka warna busana Pengantin “ADAT” :  .NTT  .Madura  . Dr.Jawa  .Lsp.  Mapan ing Jl. Van Hoten 5 Semarang  .

06 Semarang  Diskon 25 % .  Alamate ing : Jl. Ranggawarsito II no. R.TULADHA :  SANGGAR RIAS Nyedhiyakake maneka warna piranti pengantin adat Jawa.

SYARAT-SYARAT NDAPUK IKLAN 1. 2. nengsemaken. sopan lan nalar Pandhapukipun ringkes Isi boten damel kapitunanipun masyarakat Saged nggugah krenteg kepengin ngertos . 4. Ukaranipun cekak aos kanthi tembung pilihan ingkang trep. 3.

4. Iklan ingkang tujuanipun nawakaken barang utawi produk Iklan ingkang tujuanipun ngajak masyarakat nderek satunggaling kegiatan Iklan ingkang tujuanipun nepangaken satunggaling barang utawi jasa wonten ing bebrayan agung Iklan ingkang tujuanipun ngajak lan ngimingimingi masyarakat supados kepincut lan nggadhahi barang utawi jasa kasebat . 3.JINISIPUN IKLAN MANUT TUJUANIPUN 1. 2.

MENULIS SURAT PRIBADI .

kintaka  Kintaka  .  Layang padha karo nawala.LAYANG Nawala Layang yaiku pawarta kang isine kanthi sarana tinulis lan ditujokake marang wong liya.

Layang pribadi iku ditulis kanggo kulawarga. .Layang pribadi  Yaiku layang kang sipate pribadi lan ora resmi. utawa kenalan. kanca. sanak kadang.

Panutup 7. Pambuka 5. Isine layang 6. Jeneng . Salam 4. Peprenah 9. Salam 8. Tanda tangan 10.Perangane layang 1. Layang arep diaturke sapa 3. Kutha lan panggonan wektu gawe layang 2.

yaiku : Adangiyah/adawiyah Satata basa Purwaka basa Surasa basa Wasana basa Papan lan titi mangsa Peprenah Tapak asta Asma terang .• • • • • • • • • Cengkorongane layang.

nganggo unggah-ungguh basa (Basa Krama) kang trep ! Gancaran abasa ngoko iki owahana dadi basa Krama ! . Gawea Iklan kang duwe tujuan nawakake sawijining barang utawa produk. 2.TUGAS : 1. nganggo basa kang trep ! Gawea layang (pribadhi) kanggo wong tuwamu kang ana ng Surabaya. 3.

Akeh kang padha seneng mancing ora mung wong cilik wae. yaiku kabeh piwulang kang diparingake dening ibu lan bapak guru. Eninging jiwa. kudu bisa sinau kanthi pikir lan ati kang wening. Tujuane mancing iku warna-warna. pikir lan ati tumuju marang sawijining pangarah. madhep marang gegayuhan.  Tumrap para siswa kang lagi nggayuh ngelmu. . Wong sugih lan wong kang pankate dhuwur uga padha seneng mancing. kayata :  Kanggo nglipur ati yen lagi susah  Kanggo golek pangupa jiwa  Kanggo ngisi wektu supaya ora nganggur.MANCING Mancing sawijining pakaryan kang nyenengake lan nengsemake.  Kanthi maning manungsa bisa nggladhi kasabaran lan ening. awit wong seneng nganggur iku bisa dadi bantaling setan.

lsp. Wujud pawarta : lesan lan tulisan -Lesan :bisa digiyarake lumantar radio. utawa diwaca lugas. TV. (PRAKTEK) . kalawarti.MIRENGAKE PAWARTA Pawarta yaiku katrangan kang bisa menehi pangerten ngenani sawijining kahanan. -Tulisan : lumrahe kapacak ana ing ariwarti.

3.Sajroning proses penulisan berita. kaidah lan sifat tulisan kudu dadi pedhoman ing antarane : 1. Berita kudu aktual (recent) . 4. Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Berita kudu imbang (balanced) Berita kudu objektif (objektive) Berita kudu padhet lan jelas (concise and clear) 5. 2.

jeneng lan jabatane pawongan.Berita (tulisan) kudu tepat (accurate) Sawijining berita kang beciklan bener kudu ditulis kanthi pas. dina. panggonana. lire sawijining pawongan kang kajibah minangka reporter kudu kerja keras nyusun laporane kanthi persis ngenani peristiwa. Oramung bener jroning rincian bageyan kadadeyan nanging dituntutr katepatan jroning penyajian keseluruhan kalebu bagean ngendi kang ditonjolake. Kudu nyebut jam. .

Berita kudu imbang (balanced) Tulisan kudu nggambarake kadadeyan sawetune. lire panulis dituntut nyuguhake kronologis seimbang saengga para maos bisa oleh katrangan kanthi jelas lan gamblang. .

Tuladha : Bathik Tamansari Kerajinan bathik ing Tamansari sebenere wis suwe. ananging manawa mung nyetori wae asale ora ajeg. (candhake kaca 22) . Sadurunge para pengkrajin mung nyetori bathik ana ing toko-toko bathik lan pedagang kaki lima ing wewengkon malioboro.

 Teori superioritas – degradasi.  Teori inhibisi tegese wis sakmesthine yen rasa ora kepenak bisa kawetu / kelegan. CRITA LUCU Crita kang bisa nggawe kang mirengake utawa kang maos bisa gumuyu.  Teori bisosiasi tegese wong rumangsa lucu sakwise ngrumangsani ora gathuk antarane angen-angen karo kasunyatan. tegese wong rumangsa seneng lan lucu yen diunggulake nanging ora jumbuh karo kasunyatan.WULANGAN 2 A. .

.Tuladha :  nyontek kuwatir dadi abang mbelani untu. lsp.

. Katulis kanthi runtut lan panulisane sing bener 4. Diwaca maneh supaya yen owahowahan bisa ditambah utawa dikurangi 3. Nyritakake pengalaman kanthi runtut miturut apa sing tinulis. Nulis pengalaman sing wis dilakoni 2.Tata cara critakake pengalamanan : 1.

terus njarag gawe lucu. kalamangsane nganggo selingan musik / gamelan. lakone (tokohe) nyinau rancangan crita. (PRAKTEK CRITA LUCU) .B. DHAGELAN Uga crita lucu nanging critane dirancang dhisik (nganggo skenario).

Tuladha : Gawe pacelathon ana ing telepon ! .NELPON KANCA     Bedane nelpon karo pacelathon Pacelathon yaiku guneme / pangandikan / omongane wong loro utawa luwih kanthi takon. mangsuli. mrentah kanthi langsung. Nelpon yaiku guneman / wawan rembug nanging kang diajak rembugan ora adhep-adhepan. dadi mung krungu swarane nanging ora ngerti piyayine (uwonge).

Pacelathon yaiku guneme / pangandikan / omongane wong loro utawa luwih kanthi takon. dadi mung krungu swarane nanging ora ngerti piyayine (uwonge). mangsuli. • Nelpon yaiku guneman / wawan rembug nanging kang diajak rembugan ora adhepadhepan. . mrentah kanthi langsung.

kanthi basa kang trep ! . wong tuwamu lan bapak utawa ibu guru kang koweruhi nalika kowe lagi mlaku-mlaku.Tugas : Gawe pacelathon ana ing telepon !  Gawe pacelathon antarane kowe.

Eksposisi. utawa wacana kang nyritakake kanthi cetha rerangkening tumindak ing sajroning prastawa.Nulis lan Mbeberke (Pidhato) Wacana Naratif. kang winates ing sajroning wektu. lan Persuasi. Naratif (Nyritakke) Wacana naratif yaiku wacana kang mbudidaya nyritakake prastawa utawa kedadeyan kaya-kaya wong kang maca nyekseni dhewe utawa ngalami dhewe prastawa mau. 1. . Deskriptif. Argumentasi.

Narasi ekspositoris = wacana kang mung menehi katrangan lugu / apa anane. Tuladha : Jam 06. Darmo bingung terus njupuk watu dithuthukake sirahe Darmi. Darmi tiba klenger. dipindhoni dithuthuk watu maneh. utawa : Jeksa nyritakake kedadeyan rajapati ing pengadilan. .Wacana narasi ana werna loro : a. upamane : Siswa nyritakake kedadeyan ing njero kelas nalika piwulang Basa Jawa. Darmi mbengok. Ngerti yen Darmi mati. Tekan ngisor wit trembesi dicegat Darmo lan dijaluk dhompete.00 Darmi mangkat menyang pasar arep kulakan.

Novel. Roman. Tuladha : Dongeng (Abu Nawas). lsp. Cerkak.b. . Narasi sugestif = wacana kang ngracik kanthi runtut nganti bisa nggugah pangangen-angene wong kang maca.

4. yen perlu nalar dilirwakkke. Njembarke wawasan / pangerten 2.Bedane : • NARASI EKSPOSITORIS 1. Mbeberke katrangan bab prastawa 3. Nalar mung kanggo nggayuh surasa (makna). Nguripke pangangen-angen (imajinasi) 3. Adhedhasar nalar supaya padha sarujuk 4. Mbeberke makna kang sinandi 2. tembunge konotatif . Basa informatif. tembunge denotatif • NARASI SUGESTIF 1. Basa figuratif.

2. tur teyengen sisan. . Rak-rakane ya wis padha peyok. Lawange wis ora bisa diinepake. kang mapan ana pojok kantor guru. Deskreptif (Nggambarake) Yaiku wacana kang nggambarke kanthi cetha salah sawijining kahanan (obyek). wis rusak. Tuladha : Lemari wesi kelir klawu. obyek mau kaya-kaya ana ngarepe wong kang maca. Mula ya wis ora kuwat nyangga buku-buku utawa piranti liyane kang arep disimpen ana kono.

Dadi ancase padha karo eksposisi yaiku njembarake pangertene uwong. Tuladha : Carane gawe sabuk kulit. lsp. . EKSPOSISI (Nyritakake Proses) Sajroning wacana eksposisi dibeberake anane analisa proses nganggo cara narasi. awit ancas kang tinuju titise katrangan ngenani sawijining prastawa kang dibeberke.3. Tas kulit. Narasi kang mangkono mau diarani narasi ekspositoris / narasi teknis.

Ana 40 juta anak lan bojone padha sangsara nandhang tekanan mental. .000 jiwa tumindak kasar utawa nglalu. Ing Amerika Serikat saben tahun 25. Tuladha : ALKOHOL BISA GAWE CILAKA Ngombe alkohol sajroning wektu kang suwe bisa ndadekke tiwas amarga keracunan utawa kacilakan. ARGUMENTASI (Panemu) Yaiku wacana kang mbudidaya kanggo ngowahi penemune wong liya. supaya percaya lan wusanane tumindak jumbuh karo kang dikarepake penulis / kang ngomong. Meh 15.000 jiwa mati amarga kacilakan lalu lintas awit nyopir nanging lagi mendem. awit salah ssiji keluargane ketaman nyandu alkohol.4. amarga mendem.

Penulis ngerti dhewe kira-kira 10 wong kang nyandu Senajan wis suwe ora ngombe alkohol. gampang mutung. pamikire mulek ana panemune dhewe. ana tengara rada cethek nalare. gampang nesu. . gampang nglokro.

awit padha-padha mbudidaya supaya percaya antarane siji lan sijine kang lagi rembugan.5. • Nanging satemene ana bedane yaiku : . Persuasi • Persuasi karo argumentasi meh padha.

3. 2. 2. Persuasi Mbudidaya supaya pada sarujuk Proses supaya wong percaya lan bisa nampa apa kang dikarepaake kang nulis / celathu.Bedane :  1.  1. Argumentasi Mbudidaya mbeberke buktiyen panemune kang nulis / celathu iku bener. Proses tumuju kesimpulan. 3. . Tansah ngendhani dredah. Kahanan rangu-rangu / dredah bab kang dianggep bener.

ijab lan pahargyan . Mudheng kabudayan Jawi Tatacara manton miturut budaya Jawa mligine ing tlatah Surakarta. ningseti. malem midodareni. Tatacara Manton Miturut Adat Jawa Rerangkening tatacara tumrap tiyang ingkang badhe bebesanan. siraman. miturut adat jawi ingkang baku : lamaran.MACA BAB KABUDAYAN JAWA 1.

Liru Kalpika Adicara peningset. Pasrah sanggan / Singsetan. Tatacara ingkang tetiganipun . Wanci panglamar 4. c. Ingkang kalamar 3. Titilaksana lamaran b. nemtokaken gadhah damelipun. Kumbokarnonan / Ngrantam Pamong Pihak penganten putri. pihak penganten kakung ningseti badhe garwanipun. sinten paraga (pamong) ingkang hambiyantu.1. Ingkang nglamar 2.

Ubarampe a. Kalpika (ali-ali) b. Cengkir gadhing j. Kudangan m. Jadah. e. Urip-urip l. Pamesing (busana eyang) n. Woh-wohan g. Rerenggan pelikpelik d. Lapis warni abrit pethak f. wajik. Ageman putri sapengadeg c. Arta / buwuh k. Suruh ayu h. nyamikan . jenang lsp. Pisang ayu i.

Sade dhawet (minangka pralambang saha pangajab amrih benjing ing upacara dhauping penganten regeng. Maknanipun bapa hamayungi (mugi tansah antuk pepayung saking pangayomaning Gusti Ingkang Maha Agung) . sami mareming manah. ical sedaya sukerta lan rubedanipun. Maknanipun dodol dhawet (blebesipun suraos emah-emahipun jaler estri nggayuh jejeging bale wisma.2. Nitik tembung-tembung Pasemon PRALAMBANG TATACARA Adicara siraman (pamrihipun calon penganten kekalih saged suci lahir batosipun.

slamet kalis ing sambikala). kembar cipta rasa lan karsanipun) . (Ngemu suraos ingkang sinandi kembaring penganten kekalih.Maknanipun dhawet (nggadhahi gegayuhan mugimugi pikantuk kamulyan prayogi pawitan landhep ing pikir lan giliging tekad) Maknanipun arta kreweng (kanthi pangajab mugimugi tansah kacelakna kaliyan arta nyekapi kabetahanipun agesang). kembar sih tresnanipun. Kembar mayang : (minangka donga panyuwunipun amrih lampahipun pawiwahan / pahargyan saged rahayu.

Pisang Raja Sesuluhan (Sabda pandita ratu) Cengkir Gadhing (Mugi tresnanipun penganten kekalih linambaran weninging cipta rasa miwah karsa. .Janur Kuning (ing pangajab mugi penganten sarimbit tansah pikantuk saha nuhoni cahyaning Gusti. nebihi wewalering agami) temah dados kulawarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. ingkang awujud paarentah / wewarah.