You are on page 1of 5

Plo[tina na trapez i trapezoid

Вовед
Четириаголник е многуаголник кој има четири страни. Збирот на аглите
во еден четириаголник секогаш изнесува 360 степени. Разликуваме повеќе
видови на четириаголници, меѓу кои:

Паралелограмот има два пара паралелни страни. Во групата на
парелограми спаѓаат: квадрат, правоаголник, ромб и ромбоид.
Квадратот е паралелограм на кој сите страни и сите агли му се
еднакви. Правоаголникот е паралелограм кој има два пара еднакви
страни и четири прави агли. Ромбот има само четири еднакви
страни, додека ромбоидот нема некои посебни карактеристики - тој
е паралелограм кој не е ниту квадрат, ниту правоаголник, ниту ромб.

Трапезот има еден пар паралелни страни. Кај еден трапез
разликуваме помала и поголема основа и краци. Постојат:
правоаголен и рамнокрак трапез. Правоаголниот трапез има два
прави агли, а рамнокракиот трапез се одликува со еднакви агли при
подножјето на основите и еднакви по должина краци.

Трапезоидот е четириаголник кој нема ниту еден пар паралелни
страни. Карактеристичен трапезоид е делтоидот. Делтоидот е
трапезоид кој има два пара еднакви по должина соседни страни.

1

Периметарот на трапез со страни а . 2 . горна страна b и висина h е:  плоштина: P=(a+b)h/2 (исто како за секој трапез)  периметар: L=a+b+2c Примери за плоштина и периметар на рамнокрак трапез. Дефиниција: Правоаголен трапез е трапез во кој има прав агол(во тој случај уште еден агол е прав) Oсновнa формулa за рамнокрак трапез со основа a.Plo[tina na trapez i trapezoid ПЛОШТИНА НА ТРАПЕЗ И ТРАПЕЗОИД Трапез е четериаголник со еден пар паралелни “обратни” страни. b. c и d е: L = a + b + c + d Дефиниција: Рамнокрак трапез е трапез во кој непаралелните страни се складни (со истата должина).

Plo[tina na trapez i trapezoid Димензии на трапез: Плоштина h a b h 10cm 4cm 3cm 210+4cm 3cm=7cm 3cm=21cm2 8mm 5mm 2mm 28+5mm 2mm=6 5mm 2mm=13mm2 0 09m 8cm 30mm 29+8cm 3cm=8 5cm 3cm=25 5cm2 Плоштина на трапез со висина h и страни а и б Пример 1: Определете ја плоштината на трапезите на цртежот 3 .

66). Имаме 4 . Да ја повлечеме дијагоналата на трапезот BD и да ја означиме со Е подножната точка на висината од темето D.Plo[tina na trapez i trapezoid Пример 2: Определете го периметарот и плоштината на трапезот Должината на основата се пресметува триаголник со помош на правоаголниот Се поставува прашањето како ќе ја определиме плоштината на даден трапез. ќе го разгледаме трапезот ABCD со основи a и b и висина h (црт. За да ја пресметаме плоштината на трапезот потребно е да го определиме збирот од плоштините на триаголниците АBD и BCD. Ги добиваме триаголниците АBD и BCD. За да ја определиме формулата по која ќе можеме да ја пресметуваме плоштината на трапез.

Пресметај ја плоштината на трапез според дадените податоци за него: а) б) в) Плоштината на еден трапез е неговата висина. односно плоштината на трапез ја пресметуваме по формулата: Плоштината на секој трапез е еднаква на производот од должините на неговата средна линија и висината. а основите му се Од формулата за плоштина на трапез и Пресметај ја имаме дека од каде што со заменување на дадените должини добиваме Пополни ја табелата во која податоците се однесуваат на трапез. Основа a Основа b Средна линија m ? ? ? Висина h Плоштина P ? ? ? 5 .Plo[tina na trapez i trapezoid Бидејќи полузбирот од должините на основите на еден трапез е еднаков на должината на неговата средна линија.