You are on page 1of 2

FUNGSI PARLIMEN DAN KOMPONENNYA Parlimen adalah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan dan ia membuat undangundang yang

boleh dikuatkuasakan di seluruh negara. Parlimen meluluskan undang-undang persekutuan, membuat pindaan kepada undang-undang persekutuan yang ada, memeriksa dasar-dasar kerajaan, meluluskan perbelanjaan kerajaan dan meluluskan hasilhasil cukai yang baru. Parlimen juga menjadi forum untuk membincangkan perkara-perkara berkaitan kepentingan orang ramai. Bagi membolehkan Parlimen menjalankan tanggungjawab dengan sepenuhnya dan dengan lebih berkesan, Perlembagaan telah memperuntukkan beberapa hak dan pengecualian yang dipanggil "Keistimewaan Ahli-ahli Parlimen" kepada ahli Parlimen. etiap !ewan mempunyai kuasa untuk mengawal selia tatacaranya sendiri, mempunyai kuasa mutlak atas prosiding masing-masing yang mana kuasa-kuasa ini tidak boleh dicabar di dalam mana-mana mahkamah" dan setiap !ewan boleh mengenakan hukuman ke atas pelanggaran hak keistimewaan atau menghina #contempt$ di dalam !ewan tersebut. ecara amnya, ahli !ewan menikmati imuniti daripada prosiding si%il dan jenayah terhadap perkara yang dibahaskan dan yang dibuat di dalam sesi Parlimen. LATAR BELAKANG ♣ Parlimen biasanya bersidang & atau ' kali dalam setahun. etiap persidangan biasanya lebih kurang (' hari dan bagi tujuan persidangan belanjawan negara, biasanya lebih kurang ') hari. Parlimen ialah♣ badan perundangan Persekutuan.*anya mempunyai bidang kuasa dalam perkara-perkara yang tersenarai dalam enarai Persekutuan dan enarai Bersama. +erdiri daripada & komponen utama,♣ A- .ang !iPertuan Agong B- !ewan /akyat 0- !ewan 1egara

♣ Apabila kita mengatakan bahawa terdapat & komponen, ini bermaksud sesuatu rang undang-undang yang dibuat oleh Parlimen akan melalui ketiga-tiga komponen tersebut

Yang Di Pertuan Agong - 2embuka, menutup atau membubarkan Parlimen - 2emberi ucapan - 2emberi persetujuan kepada rang undangundang yang diluluskan oleh !ewan /akyat dan !ewan 1egara - Kedudukan baginda dlm parlimen bererti sesuatu rang undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen akan mendapat persetujuan daripada baginda. Baginda akan menitahkan Penyimpan 2ohor Besar mengenakan cap 2ohor Besar ke atas rang undang-undang berkenaan. - 3ika sesuatu rang undang-undang tidak diperkenankan oleh .!PA , maka ahli-ahli Parlimen hendaklah mengikut peraturan yang ditetapkan dalam P4/KA/A 55. !ewan /akyat akan membahaskan semula dan perlu diluluskan semula oleh !ewan rakyat tidak kurang drpd 67& undi untuk diperkenankan semula kepada .!PA. - .!PA mempunyai kuasa memanggil Parlimen bersidang dan baginda juga memastikan bahawa Parlimen tidak dibiarkan tanpa menjalankan persidangan selama 5 bulan. Dewan Rakyat - 8ntuk dipilih menjadi ahli !ewan /akyat, seseorang itu mesti memenangi pertandingan pilihanraya kawas Parlimen dan menang di kwasan tersebut. - ehingga tahun (999, terdapat (9& kerusi yang mewakili (9& kawasan Parlimen. Peruntukan kerusi untuk !ewan /akyat adalah (:6 kerusi dari negeri-negeri dalam 2alaysia dan selebihnya dari ;ilayah Persekutuan Kuala <umpu dan <abuan. - +empoh jawatan selama = tahun, kelayakan adalah 6( tahun atau lebih. - >ungsi !ewan rakyat adalah membuat undang-undang, membahaskan dasar-dasar kerajaan dan isu-isu semasa yang mustahak.

Dewan Negara - *anya dipilih oleh !ewan 8ndangan 1egeri. !ua orang ahli bagi setiap negeri akan dipilih.. !ua orang ahli bagi ;ilayah Persekutuan Kuala <umpur dan seorang ahli bagi ;ilayah Persekutuan <abuan dilantik oleh .!PA. - +erdapat 59 kerusi di !ewan 1egara. /akyat

!ewan 8ndangan 1egeri Ra)a atau Yang DiPertua Negeri .undi untuk diluluskan . warganegara 2alaysia dan bermastautin di negeri tersebut .Parlime @kerajaan Pusat. .!ipilih oleh rakyat negeri melalui pilihanraya .enarai Bersama . BADAN PERUNDANGAN NEGERI &DE'AN UNDANGAN NEGERI( !i 2alaysia.B. iaitu satu di setiap negeri.ay"ia .dikemukan dalam !ewan .ang !iPertua 1egeri B. Pe#*a!agian Kua"a Perun$angan Ma. 1egeri atas nasihat 2enteri Besar7ketua 2enteri Dewan Un$angan Negeri . !ewan 1egara hanya boleh menangguhkan rang undangundang itu selama ( bulan untuk undangundang berkaitan kewangan dan ( tahun untuk perkara-perkara yang lain. dan tidak sempurna akal dan tidak mematuhi Perkara ':. memegang sesuatu jawatan berpendapatan.2emanggil !ewan 8ndangan 1egeri bersidang dan tidak boleh membiarkan jarak enam bulan di antara persidangan . A.enarai 1egeri . .B.!ewan 8ndangan 1eger @kerajaan 1egeriboleh membuat undang-undang dalam perkaraperkara dalam .2emberi 8capan .ilayah Persekutuan Kuala <umpur dan <abuan. . *anya mempunyai kuasa dalam senara 1egeri dan senarai Bersama +erdiri daripada 6 komponen.Perkara ?&.!ewan 1egara tidak mempunyai kuasa untuk menolak rang undang-undang yang telah diluluskan oleh !ewan /akyat.>ungsi membuat undang-undang untuk sesuatu negeri A aka! er"a#aan antara Dewan Rakyat $an Dewan Negara% .berumur &) tahun atau lebih boleh menjadi ahli !ewan 1egara .diwartakan A aka! !u*ungan Dewan Un$angan Negeri $an Par.Kelayakan ialah 6( tahun atau lebih. !ewan 8ndangan 1egeri ialah badan perundangan negeri. undang-undang yang diluluskan oleh Parlimen hendaklah diikuti oleh negeri-negeri . fasal @a-.!ewan Perundangan 1egeri boleh membuat 8ndang-undang negeri asalkan ianya tidak bercanggah dengan undang-undang Persekutuan. maka 8ndang-undang Persekutuan hendaklah digunakan . Perlembagaan Persekutuan.2elantik 2enteri Besar7ketua 2enteri daripada salah seorang ahli !ewan 8ndangan 1egeri yang mendapat undi majoriti ahli !ewan 8ndangan 1egeri.A./aja atau .enarai Persekutuan .2elantik ahli majlis 2esyuarat Kerajaan Kae$a! Me#*uat Un$ang+Un$ang .A.3ika mana-mana undang-undang 1egeri adalah berlawanan dengan sesuatu 8ndangundang Persekutuan. terdapat (& buah !ewan 8ndangan 1egeri. menangguh dan membubarkan !ewan 8ndangan 1egeri .dibawa kepada /aja untuk diperkenankan .1egeri-negeri tidak boleh membuat undangundang untuk menghalang atau menyentuh perjalanan kuasa pemerintah Persekutuan.membuka.Ahli kedua-dua dewan hilang kelayak menjadi ahli jika didapati atau dishtiharkan muflis.enarai Bersama .dibincangkan dan dibahaskan .2emberi persetujuan kepada rang undangundang yang diluluskan oleh !ewan 8ndangan 1egeri untuk dijadikan undang-undang .+idak boleh menjadi ahli kedua-dua dewan .i#en% .+empoh jawatan selama = tahun per tempoh . +idak terdapat !ewan 8ndangan 1egeri di .boleh membuat undang-undang dalam perkara-perkara yang terkandung dalam./ang 8ndang-undang dibahaskan di !ewan 1egara selepas diluluskan di !ewan /akyat .2alaysia mengamalkan sistem kerajaan Persekutuan yang membahagikan kuasa antara Persekutuan dan 1egeri yang tercatat dalam perlembagaan Persekutuan .