You are on page 1of 4

SULIT

UJIAN 1 SKEMA JAWAPAN


SEMESTER I
SESI 2013/2014

KURSUS

: PENGANTAR KIMIA

KOD KURSUS

: BBR 26503

NAMA PELAJAR

: ..

NAMA PENSYARAH

: ..

NO. MATRIKS

: ..

SEKSYEN

: 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

PROGRAM

: Program Pensiswazahan Guru Kohort 1,


Fakulti Pendidikan Teknik Dan Vokasional

MASA

: 1.0 JAM

ARAHAN

: 1. JAWAB SEMUA SOALAN.


2. TULIS JAWAPAN ANDA DI RUANG YANG
DISEDIAKAN

THIS PAPER CONSISTS OF FIVE (5) PAGES

BBR 26503
S1.

(a)

Tentukan bilangan proton, elektron, neutron dan cas bagi ion di bawah;(i)
(3 markah)
p = 13; [0.5]
e = 13- 3 = 10; [1]
n = 27-13 = 14; [1]
cas = +3 [0.5]

(ii)
(3 markah)
p = 17; [0.5]
e = 17 + 1 = 18; [1]
n = 35 - 17 = 18; [1]
cas = - 1 [0.5]

(b)

Bagi kedua-dua bahan C6H12O6 dan Ca(NO3)2, hitungkan:(Jisim atom relatif: H=1, C=12, N=14, O=16, Ca=40)
(i)

Jisim Formula Relatif


(4 markah)

6(1) + 12(1) + 6(16) = 114 (C6H12O6) [2]


40 + 2(14+ 3(16)) = 164 (Ca(NO3)2) [2]
(ii)

Bilangan mol bagi 1 kg bahan.


(4 markah)

(C6H12O6) : Bil mol =

1000 g
8.77 mol guna persamaan [1], jawapan [1]
114 g / mol

(Ca(NO3)2) : Bil mol =

1000 g
6.10 mol guna persamaan [1], jawapan [1]
164 g / mol

BBR 26503

S2.

Sebatian X mempunyai komposisi (mengikut jisim) seperti berikut: 51.28 % C, 9.40 % H dan 27.35
% O dan 11.97 % N.
(Jisim atom relatif: H=1, O=16, C=12, N=14)
(a)

Kira bilangan mol setiap unsur bagi sebatian X.


(4 markah)

(b)

C
51.28

H
9.40

O
27.35

N
11.97

51.28
4.27
12

9.40
9.40
1

27.35
1.71
16

11.97
0.855
14

[1]

[1]

[1]

[1]

Tentukan formula empirik bagi sebatian X.


(5 markah)

51.28
4.27
12
4.27
5 [1]
0.855

9.40
9.40
1
9.40
11 [1]
0.855

27.35
1.71
16
1.71
2 [1]
0.855

11.97
0.855
14
0.855
1 [1]
0.855

FE = C5H11O2N [1]

(c)

Jika sebatian X mempunyai jisim molar 234 g/mol, tentukan formula molekulnya.
(5 markah)
[5(12) + 11(1) + 2(16) + 14 ] n = 234 [2]
117 n
= 234 [1]
n = 2 [1]
FM = C10H22O4N2 [1]

BBR 26503

S3.

Gas oksigen boleh dihasilkan melalui tindak balas penguraian potasium klorat melalui persamaan
tindak balas berikut:
KClO3 (p) 2KCl (p) + O2 (g)
(a)

Imbangkan persamaan tindak balas di atas.


(2 markah)
2KClO3 (p) [1] 2KCl (p) + 3O2 (g) [1]
]

(b)

Daripada persamaan yang telah anda imbangkan di S3 (a), kira jisim (gram) gas oksigen jika
138.6 g daripada KClO3 dipanaskan.
(Jisim atom relatif: K = 39, Cl = 35.5, O=16)
(10 markah)

Jisim formula KClO3 (p) = 39 + 35.5 + 3(16) = 122.5 g/mol; [2]


Jisim formula O2(g) = 2(16) = 32g/mol [1]
Stoikiometri
2 mol KClO3 (p) 3 mol O2(g) [1]
2(122.5 g) KClO3 (p) 3(32 g) O2(g) [2]
245 g KClO3 (p) 96 g O2(g)
138.6 g KClO3 (p)

96 g O 2 (g)
138 .6 g KClO 3 ( p) [3]
245 g KClO 3 ( p)

= 54.31 g O2(g). [1]

KERTAS SOALAN TAMAT