P. 1
Bahasa Melayu 2 Trial PmR Perak 2009

Bahasa Melayu 2 Trial PmR Perak 2009

3.0

|Views: 1,552|Likes:
Published by HaFez Hisham

More info:

Published by: HaFez Hisham on Aug 31, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/25/2010

pdf

text

original

SULIT 02D Bahasa Melayu Kertas 2 0gos 2009 2 jam

02n

PEPERIKSAANPERCUBAAN PENILAIAN MENENGAII RENDAH NEGERI PERAK 2009

BAHASA MELAYU KERTAS 2
Duajam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAIIU I Kertas soalan iki mengandungi empatbahagianiBahagianA, Bahagian B, Baha$n C dan BahagiaD D. Bahagian A terdiri daripada dua bahagian: Bahagian A(i) dan Bahagiaa A(ii). Anda dikehendakimenjawab ked\ -d\a bahagian telsebut, Bahagia\ B dan Bahagian D juga mesti d|awab. Manakala Ba\agian C memputryailimq pilihqn soalan dqn anda dimiia supaya menjauabtatu soalansahaja. Anda dinasihati supayq mengambilmqsa 40 m|nit untuk menjqlaqbBah^gi.in A, 25 minit untuk Bahagiat B, 45 minit untuk Bahagian C dan l0 minit untuk Bahagi^t D, Bahagian C mempunyqi lima pilihan dan anda dikehendqki menjqwqb satn soqlan sahaiq. BahagianD juga tidak mempunyai pilihan.

2

3

4 5

Kefias soalanini rnengardungi halamanbercetak 4

02D

[Lihat sebelah SIJLIT

Bahagian (i) | Ringkasan A 120narkahl Bacapetikan di bcrwah denganteliti. Berdasarkan petikan tersebut,tulis sebuahringkasantehtang kepetrtingan pelancongan di Malaysia. panjartg fihgkasan anda hendaklahtidah melebihi g0 patah perkataan. Anda digalakkan supaya menggunakan ayat sendbi tanpa mengubahmaksud artl petikan. Tndustri pelaacongan Malaysiadidapatimempunyai di potensibesardan marnpumenjadisatu . ekongmi yangmenguntungkan, ini demikian baharu Hal jadi berdasarkan semula danbaryak alam :uTqer lagi dayatarikanlain yangterdapat negaxa setelah di kita. pelbagai usaha dijalarkanolehpihak kerajaan, kini industi pelancongn berkembang maju danmerupakan surnber pendapatan kedua terbesar nigara bagi kita. Pelancongan menjad:L penggerakutdma tokaftrr wang asing.Kedatangan pelancong asingke Malaysiaakan memberikanpulangantukaranwang asing denganmudah dan banyak.peiancoigan merupakan salahsatuindustriyangmemerlukan ramaitenaga kerja,Hal yangdemikianmemperlihatkal bahawa sektorpelancongan akanmembuka banyakpeluang pekerjaan. Selainitu, perkembangal industdpelancongan meningkatkan akan permintaan tenaga kerja yang terlatihdanberpengalaman dalamindustriini di peringkat pengruusan penyeliaan. dan Caonganietuia mahirdan separa mahirjuga akanmendapat peluang unrukbekeia dalamsektorini. Seklo(pelancongan menariklebih banyak akan pelaburan pelancongan aktif asing.Kegiatan yang akan memudabkan kerajaanmenarik lebih ramai pelaburasinguntuk melabu di negar; ini. tidang pelancongan_yang juga akanmembuka berkembang pesat peluangpemiagaan yang luaskepada rakyal tempatar' Melaluipelancongan, wujudlah akan pemiagaan perkhidmatan berbentuk sama adauntuk penginapan pengangkutan, mahupun pemiagaan makana4hasilloaf, pemiagaan pusat_pusat di bellbelah dan sebagainya. juga Industripelancongan akanmembolehkan Malaysiamempromosikan agar _.. Foduk tempatan dikenalike senta dunia,Produkkeluaran tempatan seperti hasil kraf, makanan ringandaripada industi kecil dan sederha.n"a dan pelbagai (lKS) lagi akante*enal di peringkatantarabangsa melalui pelancong yangberlcrqjung negara ke ini, Jelaslah baharaindustripelancongan sememangnya industriyangamatpenting satu dalam menjana ekonominegarc, baik untuk jangka pendekmahupun jangkapanjang.Usahayang padu antarasemua pihak termasuk masyarakat arnatdiperlukankeranaindustri ini mampumemberipulangan yang besar kepada pembangunan ekonomiindividu,kelMrg4 rakyatdannegara. daripada @ipetik dan diubahsuaikan DewanSiswaApril 2007) Bahagian (ii) - pemahaman A 110na*ahl Berdawrkanpetiktn Bahagian A(i), jturab soalan-soalan yang befikut denganmehggunaken ayat anda sendiri. I Nyatakanmaksudrangkai katapenggerakulama?

12narkahf

jelis pemiagaan 2 Apakah yangakanwujud dengan berkembangnya pelancongan negara sektor di kita? 14 nukahl 3 02D Sebagai rakyatMalaysi4apakah sumbangan bolch atrdabeikan untuk membartuindushi yang pelancongan negaxa? 14narkahl

[Lihatsebelah S{,'LIT

BahagianB [20 narkahl Lihat gambat di bowah denganteliti. Huraiknn pendapat anda tentang kebaikan mengamalkan sikap prihatitr dalam kalangan masyarakat panjangtya huraian anda hendaHa, fidak melebihi 120patah perkafaan,

MASYARAKATMALAYSIA YANGPRIIIATIN

I

Menziarahipesakit

02t2

ll,ihat sebelah STJTIT

SULIT

4

02t2

BahagiatrC 140narkahl Pilih srtrr daripadasoalan di bctwah.Tulis sebuahkarungan yang panjangtya lebih daripada 180 patah perkataan. l. yangc€merlang Andatelahmernperoleh kepuhrsal dalamPenilaian MenengalRedah hasildaripada persediaan awal sebelum peperiksaan menduduki telsebut. Tulis sepucuk suratkepada nkan anda untr-rk menceritakan persediaan yangtelahandalakukan. Sediakan surattersebut selengkapnyaGejalacetakrompakmemberiimpak negatifkepada mas)"rakatdan negara. Huraikan gejalaini, langkah-langkah rmtukmenangani Sejakakhir-akhirini, kebakaran seringberlakuyangmengpkibatkan kemusnahan hartab€ndadan mengorbarkan nyawamanusia. Berikansebab-sebab berlahmyakebakaran negara di kita.

2.

3.

4.

Hukumanm€rotanpelajarperlu diwujudkansemula di sekolah-sekolah
pclal$anaan Jelaskar kebaikan hukuman tersebut,

5.
Pulau parda! jauh ke tengah, Gunungdaik bercabang tiga; Harcur badan di kandung tanah, juga, Budi yang baik dikenang Pantun atasmernbawa di malGud ketinggian nilai budi dalammaslErakat. Andadimintamenu.lis cerpen berdasarkan muri yangdisampaikan nilai oelalui pantu di atas. BahagianD ll0 markahl Jawapan andahendaklah yang b€dkut: berdasarkan sebuah novel yanglelah andakaji seperti (i) Aku Anak Timur, karyaRaja Sabaruddin Abdullah Raja (ii) Kapten HassanWira Bangsa,karyaHarun Johari Hanafiah Gi) Merdekal Merdeka!, karyaA. Rahman Pengarang sentiasa menyelitkan pelbagai pengajardn novel.Berdasarkan novellang dalamsesebuah telah andakaji, jelaskar tiga pengajaran yang a.nda peroleh.Bagi setiappergajarar tersebul, bedkancontohpedstiwayangberlaku.

02n

KERTAS SOAIAN TAMAT

SIJLIT

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->