You are on page 1of 138

NULTE GRANICE

Tajni Havajski sistem za bogatstvo, zdravlje, mir, i mnogo drugog

!E "ITALE IHALEA#ALA HE$ LEN, %&'

SADRAJ
Zahvalnice Predgovor Gdje mir poinje Uvod Tajna Univerzuma Avantura poinje a! prvi razgovor "o#antna i$tina o namjerama %a#vi izuzetci& 'olim Te Jelo $a (o)an$tvom Svjedoan$tva %a#o *r)e do+i do rezultata %a#o zado*iti ve+e *ogat$tvo Sumnjiavi umovi )ele da znaju ,z*or je ogranienje -igare. /am*urgeri. i U*ijanje (o)an$tva ,$tina iza prie 0pilog Tri $tepena *u1enja Dodata# A 2$novni principi ultih Granica Dodata# ( %a#o da izlijeite $e*e 3ili *ilo #og drugoga4 i ot#rijete Zdravlje. Do*ro*it i Sre+u Dodata# - %o je glavni&

o&n $ile( ) *ons In+

%osve,eno -orrna& #a.i - 'r/ He0 Len %osve,eno -ark R(an1u i Nerrisa1i - 'r/ "itale

Ho.o2ono2ono je dubokouman dar koji omogu,ava razvoj odnosa sa 3o4anstvom unutar nas i s&vatanje kako da komuni+iramo sa njim u svakom trenutku, kako da na5e 2ogre5ne misli, rije6i, djela i aktivnosti o6istimo/ %ro+es se u osnovi odnosi na slobodu, 2ot2unu slobodu od 2ro5losti/ -orrna& Nalamaku *imeona, Ho.o2ono2ono -ajstor U6itelj, #reator *amo I1'entiteta Ho.o2ono2ono, Nazvan 7ivo bogatstvo dr4ave Ha0aii 89:; !d strane Hong0anji -isije Honolulu I %ravosu<a Ha0aii1a

ZA/'A5 ,-0

'voji+i klju6ni& ljudi dugujem za&valnost za 2ojavu ove knjige= -ark R(an1u ne2ro+jenljivo vrijednom 2rijatelju koji mi je 2rvi is2ri6ao 2ri6u o neobi6nom tera2eutu o kome ,e te 6itati, i 'r/ I&aleakala He0 Len1u koji jeste taj neobi6ni tera2eut, a koji je 2ostao moj najnoviji ne2ro+jenljivo vrijedni 2rijatelj/ Nerissa, moja ljubav, je moja najglavnija 2odr5ka i moj 4ivotni 2artner/ -att Holt i moji dragi 2rijatelji iz izdava6ke ku,e o&n $ale( ) *ons, In+/ su sjajni ljudi koje treba znati i sa kojima treba raditi/ *uzzane 3urns je moj klju6ni saradnik i 2ubli+ist, koja je 2rva 2ro6itala i 2rovjerila 2rvu ski+u ovoga djela/ -oja najbli4a okolina, ljudi sa kojima sam sara<ivao 2odr4avala me je u ovom 2rojektu, me<u kojima su illian Coleman1$&eeler, Cind( Cas&man, Craig %errine, %at !.3rian, 3ill Hibbler, i Nerissa !den/ %rvi 6itao+i ove knjige koji su mi 2omogli da je uobli6im i usavr5im su -ark $eisser i -ark R(an/ Tako<e 4elim da se za&valim 3o4anstvu koje me vodilo dok sam 2isao ovu knjigu/ *vima sam duboko za&valan/

Predgovor

Gdje mir poinje


'raga -orrna& Nalamaku *imeons, stvarala+ i 2rvi majstor u6itelj *amo I1'entiteta Ho.o2ono2ono1a, je na svom stolu dr4ala karti+u sa nat2isom >>-ir za2o6inje sa mnom.>/ !svjedo6io sam se u taj mir koji 2revazilazi svako razumijevanje dok sam 2utovao i radio sa njom od de+embra 89:? do toga sudbonosnog dana u #ir+&eim1u, Njema6ka, @ebruara 899? godine/ Aak i dok je le4ala mrtva u svom krevetu okru4ena &aosom, ona je 5irila taj mir koji 2revazilazi svako s&vatanje/ Imao sam veliku sre,u i 6ast da me obu6ava -orrna& tokom novembra 89:? i da budem u njenom 2risustvu tokom +ijele dekade/ !d tada se bavim *amo I1'entitetom Ho1o2ono2ono/ *re,an sam da, uz 2omo, moga 2rijatelja 'r/ oe "itale, ova 2oruka sada mo<e da do2re do ostalog svijeta/ Ali istina je da ona mo4e do2rijeti do vas kroz mene, jer smo mi jedno i to sve se de5ava iznutra/ -ir A*T"A, I&aleakala He0 Len, %&' %redsjednik Emeritus Bonda+ije astva, In+/ *loboda #osmosa 000/&oo2ono2ono/org 000/businessb((ou/+om

Uvod

Tajna Univerzuma
?CCD godine na2isao sam jedan 6lanak 2od nazivom >>Najneobi6iji tera2eut na svijetu.>/ !dnosio se na 2si&ologa koji je 2omogao da se izlije6e svi mentalno bolesni kriminal+i u jednom zatvoru E a da se nije nikada 2ro@esionalno susreo ni sa jednim od nji&/ #oristio je jedan neobi6an is+jeliteljski metod sa Ha0aja/ 'o ?CCF nijesam nikada 6uo o njemu ili njegovom metodu/ %rije nego sam ga 2rona5ao, za njim sam tragao dvije godine/ Tada sam nau6io njegov metod i na2isao taj sada 2o2ularni 6lanak/ Taj 6lanak je za2ljusnuo Internet/ %rvo je 2oslat na Ne0sgrou2e, a zatim e1mail1om 2roslije<en ogromnom broju ljudi razni& 4ivotni& oku2a+ija/ Ljudima sa moje li6ne liste na 000/mr@ire/+om se svidjela, i oni su ga 2roslijedili desetinama &iljada drugi&/ !vi su ga dalje 2roslijedili svojoj @amiliji i 2rijateljima/ %ro+jenjujem da je oko G miliona ljudi 2ro6italo ovaj 6lanak/ *vako ko ga je 2ro6itao te5ko da je mogao da 2ovjeruje u takvo ne5to/ Neki su bili ins2irisani njime/ Neki su bili ske2ti6ni/ *vi su tra4ili jo5/ !va knjiga je rezultat te 4elje i moje 2otrage/ Aak i ako ste majstor %et koraka iz moje 2ret&odne knjige, >>Baktor %rivla6nosti.>, ne,ete mo,i s&vatiti nevjerovatni uvid koji ,u vam otkriti ovdje, svakako ne na 2rvi 2ogled/ ednostavni 2ro+es koji ,u u ovoj knjizi 2odijeliti sa vama 2omo,i ,e da objasnim za5to sam mogao da ostvarim ogromna dostignu,a bez stvarnog 2oku5avanja da se ona dese/ !vdje je navedeno nekoliko nji&= - -oj *lavuj 1 audio 2rogram, Mo sramnog marketinga, 2ojavio se deset godina 2o5to sam 2restao da ku+am na vrata izdava6a - #ako sam i5ao od besku,nika 2reko siroma5tva, od 2is+a koji se bori i batrga, 2reko 2is+a 6ija djela objavljuju kao naj2rodavanijeg autora na tr4i5tu Interneta, bez ikakvog planaH
6

- -oja 4elja da sebi 2rivu6em 3-$ I; s2ortski auto dovela me do inspirisanosti idejom Internet marketinga koju niko do tada nije imao E kojom sam zaradio ??GCC J u jednom danu i 6etvrt miliona dolara za ot2rilike 2ola godine/ - -oja 4elja da ku2im ku,u i 2reselim se u oblast Teksasa kada nijesam imao ni5ta i 2rolazio kroz razvod dovela me do organizovanja novog 2osla koji mi je donio GCCCC J u jednom danu/ - "eliki gubitak te4ine od oko :C @unti KFC kgL desio se 2o5to sam se 2re2ustio i otvorio ka novim na6inima ostvarenja 4elja/ - -oja 4elja da budem autor M8 naj2rodavanije knjige u2utila me da na2i5em M8 naj2rodavaniju knjigu koju nijesam nikada planirao da napiem i to uopte i nije ni bila moja ideja / - -oje 2ojavljivanje u &it @ilmu, Tajna, desilo bez mojeg moljakanja, nagovaranja, namjeravanja, ili organizovanja na bilo koji nain/ - -oje 2ojavljivanje u ou Lary King-a uivo, novembra ?CCD i 2onovo marta ?CCN, desilo se bez ikakve moje namjere/ - 'ok 2i5em ove rije56i, Holivudski 2rodu+enti razgovaraju o snimanju @ilma 2o mojoj knjizi >>Baktor Atraktora.>, dok drugi 2regovaraju da organizuju moj li6ni T" 2rogram/ !va lista bi mogla da se nastavi, ali mislim da ste stekli sliku o 6emu se radi/ U mom 4ivotu su se desile mnoge 6udesne stvari/ Ali zbog 6ega se one de5avajuH Nekada sam bio besku,nik/ 'anas sam naj2rodavaniji autor, slavan na Internetu i multimilioner/ Ota mi se desilo da ostvarim sav ovaj us2je&H 'a, slijedio sam svoje snove/ 'a, 2reduzeo sam ak+iju/ 'a, bio sam u2oran/ Iar nisu i drugi ljudi uradili isto 5to i ja, 2a i2ak nisu ostvarili us2je&H U 6emu je razlikaH
7

Ako se kriti6no osvrnete na sve ono 5to sam ostvario, mo4ete uo6iti da nijedno od nji& nijesam direktno ja ostvario/ U stvari, to 5to svi oni imaju zajedni6ko jeste du& 3o4jeg 2lana, sa mnom 2onekad kao nevoljnim u6esnikom/ 'a to objasnim na drugi ma6in= krajem ?CCD u6estvovao sam na seminaru nazvanom %reko -ani@esta+ije Kvidi sajt 000/3e(ond-ani@estation/+omL, na koji je imao sna4an uti+aj, kao 5to sam kasnije saznao, misteriozni Ha0aii1ski tera2eut i njegov metod/ Na tom seminaru svakoga sam zamolio da na2ravi listu svi& na6ina koje zna kako bi mani@estovali ili 2rivukli ne5to u svoje 4ivote/ Naveli su stvari kao 5to su a@irma+ija, vizualiza+ija, namjera, metod svjesnosti tijela, osje,anje krajnjeg +ilja, 2isanje, Te&nika emotivne slobode ili a2laudiranje, i mnoge, mnoge druge/ #ada je gru2a navela sve metode koje znaju o +ilju stvaranja vlastite realnosti u2itao sam i& da li te metode uvijek us2ijevaju, bez izuzetka/ *vi su se slo4ili de ne us2ijevaju ba5 uvijek/ U2itao sam i&= >>Ali za5to neH.> Niko nije mogao da jasno odgovori/ Tada sam i& 2ogodio mojom o2askom= >>*vi ovi na6ini imaju ograni6enja/.> Izjavio sam= >>!ni su igra6ke sa kojima se igra va5 um da bi ste bili u uvjerenju da ste vi glavni 6inila+/ Istina je, vi niste glavni, i 2rava 6uda se de5avaju onda kada ostavite te igra6ke i 2o6nete da vjerujete u jedno mjesto unutar vas u kojem nema grani+a/.> Tada sam im rekao da je mjesto na kojem 4elimo da se na<emo u 4ivotu 2reko grani+a svi& ti& te&nika, da je van 6eretanja uma i u2ravo u kontaku sa onim 5to nazivamo 3o4anskim/ %o6eo sam da im obja5njavam kako 2ostoje najmanje tri ste2ena K@azeL u 4ivotu, 2rvi vama kao 4rtvom, zatim vama kao kreatorom vlastitog 4ivota, i zavr5ni E ako imate sre,e E vama kao slugom 3o4anstva/ U zadnjoj @azi, koju ,u 2rodiskutovati kasnije u knjizi, de5ava se za2anjuju,e 6udo E gotovo bez ikakvog va5eg truda/ Rano jutros intervjuisao sam eks2erta za +iljeve za moj Hi2noti6ki Ilatni 2rogram Kvidi 000/H(2noti+Gold/+omL/ !n je na2isao tu+e knjiga i 2rodao milione 2rimjeraka/ Inao je da nau6i
8

ljude kako da 2ostave +iljeve/ "e,inom se njegova @ilozo@ija okre,e oko goru,e 4elje da se ne5to 2ostigne/ Ali to je jedna nekom2letna strategija/ %itao sam ga 5ta 2redla4e kada neko ne mo4e da na<e dovoljno motiva+ije da 2ostavi +ilj, kako da ga ostvari/ Rekao je= >>#ada bi& to znao, mogao bi& da rije5im najve,i broj 2roblema na 2laneti/.> Nastavio je kako moramo biti gladni ostvarenja +ilja/ Ako nismo, ne,emo mo,i istrajati u dis+i2linovanosti 2otrebnoj da se usmjerimo na +ilj i radimo ka njegovom ostvarenju/ Ia2ita&= >>Ali 5ta ako niste dovoljno >>gladni.>H.> >>Tada ne,ete 2osti,i svoj +ilj/.> >>#ako da 2ostanete gladni ili motivisaniH.> Nije mogao da odgovori/ U tome je 2roblem/ U izvjesnoj ta6ki samo2omo, i 2rogrami 2ostavljanja +ilja ne vrijede/ !ni su se 2ojavili nasu2rot zabrinjavaju,e 6injeni+e da, ako neko nije s2reman da ne5to 2ostigne, oni ne,e 2odr4ati energiju 2otrebnu da se +ilj 2ostigne/ !ni ,e odustati/ *vima je 2oznato iskustvo 2ostavljanja +ilja 8 januara i njegovog zaboravljanja ve, ? januara/ %ostojale su dobre namjere/ Ali ne5to dublje nije bilo u skladu sa svjesnim 4eljama/ Elem, kako se 2obrinuti za to dublje stanje koje nije >>gladno.>H To je ono gdje ,e Ha0aii1ski metod koji ,e te nau6iti u ovoj knjizi biti 2ogodan/ !n vam 2oma4e da 2ro6istite nesvjesno, u kojem se i nalazi blokada/ !n 2oma4e da se rasto6i skriveni 2rogram koji vas s2re6ava da 2ostignete to 5to 4elite, bilo da se radi o zdravlju, sre,i, ili bilo 6emu drugom/ *ve se to de5ava u vama/ *ve ,u ovo objasniti u knjizi koju u2ravo sada dr4ite/ Ia sada, razmotrite ovo= %ostoji +itat iz Tor Norretranders1ove knjige, Korisnikova luzija koja sumira esen+iju mentalne gimnastike= >>Univerzum je za2o6eo kada se ni5ta nije odra4avalo u ogledalu/.> Ukratko, knjiga !ulte grani"e 2rikazuje 2ovratak nultom stanju, kada ni5ta ne 2ostoji a sve je mogu,e/ U nultom stanju
9

nema misli, rije6i, djela, sje,anja, vjerovanja, ili bilo 6ega drugog/ U2ravo ni5ta/ Ali jednog dana ni5ta je ugledalo sebe u ogledalu i vi ste se rodili/ !datle ste vi stvorili, i nesvjesno absorbovali i 2ri&vatili vjerovanja, 2rograme, sje,anja, misli, rije6i, djela, i mnogo toga drugog/ -nogi od ovi& 2rograma se4u daleko u nazad do samog nji&ovog 2o6etka 2ostojanja/ *ama svr&a ove knjige je u tome da vam 2omogne da do4ivite 6udesnost 4ivota trenutak 2o trenutak/ Iz toga mjesta, 6uda kao ona koja sam o2isao, ,e vam se de5avati/ 3i,e va5a, i jedinstvena samo za vas/ I izgleda,e vam isto toliko 6udesna, magi6na i veli6anstvena/ -oje iskustvo u vezi ove s2iritualne rakete koja leti u sr4 mo,i izvan grani+a razumijevanja, bilo je skoro neo2isivo/ Us2eo sam 2reko grani+a moje najdivljije ma5te/ *tekao sam nove vje5tine, i nove ljubavi 2rema samom sebi i svijetu 5to je na nivou koje razumljive rije6i 6esto ne mogu da o2i5u/ 7ivim u skoro stalnom stanju stra&o2o5tovanja/ 'a to 2rika4em ovako= svako ima nao6are kroz koje 2romatra svijet/ Religije, @ilozo@ije, tera2ije, autori, govorni+i, gurui, i drugi stvarao+i, svi oni o2a4aju svijet kroz izvjesni mentalni sklo2/ !no 5to ,ete nau6iti u ovoj knjizi je kako ,ete u2otrijebiti nove nao6are da razlo4ite sve druge nao6are/ I tada kada us2ijete, bi,ete na mjestu koje zovem nulte grani"e/ -olim vas da razumijete kako je ovo 2rva knjiga u istoriji koja otkriva una2rije<eni Ha0ajski metod is+jeljivanja, nazvan *amo I1 'entitet Ho.o2ono2ono/ Tako<e vas molim da razumijete kako je ovo samo jedno 6ovje6ije iskustvo metodom= moje/ 'ok je 2isana ova knjiga sa blagoslovom tera2euta koje me nau6io ovom 6udesnom metodu, sve 5to slijedi na2isano je kroz nao6are kojima ja 2osmatram ovaj svijet/ 'a bi ste 2ot2uno razumjeli *amo I1 dentitet Ho.o2ono2ono, treba da 2risustvujete vikend kursevima i sami ga iskusite/ Ks2iska kurseva mo4ete na,i na 000/&oo2ono2ono/org i 000/zerolimits/in@oL Na kraju, su5tina ove knjige mo4e se sa4eti u jednu @razu E @razu koju ,ete nau6iti da koristiteP @razu koja razotkriva
10

ultimativnu tajnu #osmosaP @razu koju 4elim da ka4em vama i 3o4anstvu u2ravo sada= >>"olim Te.>/ Uzmite kartu i zauzmite sjedi5te/ "oz ka va5oj du5i u2ravo kre,e/ %ridr4ite 5e5ir/ "olim vas/ Alo&a no 0au ia oe/ 'r/ oe "itale KAo AkuaL Austin, TeQas #niverzum je poeo kada se nita nije ogledalo u ogledalu$ Tor !orretranders, T%e #ser llusion

A'A TURA P26, J0


!eka je Mir s tobom, sav moj Mir & ka Malu%ia no me oe, Ku'u Malu%ia a pau loa$ Avgusta ?CCF govorio sam i radio na 5tandu na godi5njoj konven+iji na+inalnog udru4enja &i2notizera/ U4ivao sam u dru4enja sa ljudima, energiji, i doga<anjima/ Ali nijesam bio s2reman na doga<aj koji ,e za2o6eti toga dana i 2romijeniti mi 4ivot/ -oj 2rijatelj -ark R(an je radio zajedno sa mnom/ -ark je &i2notera2eut, isto kao i ja/ !n je otvorenog uma, znati4eljan, razumljiv i 2rodoran kada se radi o istra4ivanju 4ivota i svi& njegovi& misterija/ Aesto smo satima razgovarali/ %ri6ali smo o na5im &erojima tera2eutima, od -ilton1a Eri+kson1a do manje
11

2oznati& 5amana/ Tokom jednog od na5i& razgovora -ark me uznenadio 2itanjem= >> e si li ikada 6uo za tera2euta koji je izlije6io ljude, a da i& nije nikada vidio na seansiH.> %itanje me u momentu zaustavilo/ Auo sam za 2si&i6ke is+jelitelje ili is+jelitelje na daljinu, ali izgleda da je -ark sugerisao ne5to sasvim drugo/ >>!n je 2si&olog koji je is+ijelio +ijelu jednu mentalnu bolni+u 2unu ludi& kriminala+a, a da nije vidio nijednog od nji&/.> >>Ota je uradioH.> >>U2otrebio &o.o2ono2ono/.> je Ha0aii1ski metod lije6enja nazvan

>>Ho1o& 5taH.> u2ita&/ Iamolio sam ga bar tu+e 2uta da 2onovi termin koji je u2otrijebio/ Nikada ranije ga nijesam 6uo/ -ark nije znao 2ri6u ili 2ro+es dovoljno dobro da bi mi rekao ne5to vi5e/ %riznajem da sam bio znati4eljan, ali tako<e 2riznajem da sam bio ske2ti6an, isto toliko/ Iaklju6io sam da se radi o nekoj urbanoj legendi/ Lije6iti ljude, a da i& ne vidi5H 'a, naravno/ -ark je nastavio da mi 2ri6a slede,u 2ri6u= >>%utujem na -ount *&asta 2laninu u #ali@orniji gotovo 8D godina kako bi& 2rona5ao sebe.>, -ark je obja5njavao/.> Tamo mi je jedan 2rijatelj dao mali 2am@let koji nikad nijesam zaboravio/ Radilo se o bijelom 2a2iru is2isanom 2lavim mastilom/ Radilo se o 6lanku o ovom Ha0aii1skom tera2eutu i njegovom metodu/ Aitao sam ga 2onovo i 2onovo godinama/ Na njemu nije 2isalo 5ta je za2ravo tera2eut uradio, ve, da je izlije6io ljude tim metodom/.> >>Gdje je sada taj 6lanakH.> u2ita& ga/ 7elio sam da ga 2ro6itam/ >>Ne mogu da ga na<em,.> rekao je -ark/ >>Ali ne5to me natjeralo da ti to is2ri6am/ Inam da mi ne vjeruje5, i sam sam isto toliko @as+iniran/ Tako<e 4elim da saznam vi5e o tome/.> %ro5la je godina do slede,e konven+ije/ Tokom ti& mjese+i nju5kao sam 2o internetu ne bi& li ne5to saznao, ali nijesam
12

2rona5ao ni5ta o bilo kakvom tera2eutu koji je izlije6io ljude, a da i& ne vidi/ Naravno, 2ostojale su in@orma+ije o lije6enju na daljinu, gdje jedna osoba lije6i drugu, a da nije u njenom 2risustvu, ali koliko sam razumio, Ha0aii1ski tera2eut nije to radio/ #oliko sam s&vatao nije bilo nikakve distan+e uo25te u ti2u lije6enja koje je on 2rimijenio/ Na kraju krajeva, nijesam znao ni kako da na2i5em &o.o2ono2ono kako bi& 2retra4io Internet/ Tako sam odustao/ Iatim, ?CCG godine, na slede,oj godi5njoj konven+iji udru4enja, -ark je 2onovo s2omenuo tera2euta/ >>'a li si i5ta 2rona5ao o njemuH.> u2itao je/ >>Ne znam mu ime niti znam kako da na2i5em &o1 ili kako li se ve, izgovara taj termin,.> objasni&/ >>Tako ni5ta nijesam ni na5ao/.> -ark je 2regala+/ Uzeli smo 2auzu, izvukli moj la2to2, 2rona5li be4i6nu internet vezu, i krenuli da 2retra4ujemo/ Nije dugo vremena 2roteklo, na5li smo glavni i jedini slu4beni sajt za &o.o2ono2ono na 000/&oo2ono2ono/org/ %regledao sam ga i 2rona5ao nekoliko 6lanaka/ 'ali su mi brzi uvid u to u 5ta se uvaljujem/ %rona5ao sam de@ini+iju &oo2ono2ono1a= >>Ho.o2ono2ono je 2ro+es osloba<anja otrovni& energija unutar vas radi osloba<anja uti+aja 3!7AN*#IH misli, rije6i, djela, i aktivnosti/.> Nijesam imao 2ojma 5ta je to zna6ilo, 2a sam nastavio da 2retra4ujem/ %rona5ao sam ovo= >> ednostavno re6eno, Ho.o2ono2ono zna6i .6initi is2ravno., ili .is2raviti 2ogre5no./ %rema drevnim Havaj+ima, gre5ka nastaje iz misli koje su umrljane bolnim sje,anjima iz 2ro5losti/ Ho.o2ono2ono nudi na6in da oslobodite energiju ti& bolni& misli, ili 2ogre5ki, koje uzrokuju 2oreme,aj i bolest/.> Interesantno, da/ Ali 5ta to zna6iH %rou6io sam taj sajt tra4e,i in@orma+iju o misterioznom 2si&ologu koji je izlije6io ljude, a da i& nije ni vidio, vidio sam da 2ostoji una2rije<eni oblik &o.o2ono2ono metode nazvan *amo I1 dentitet kroz Ho.o2ono2ono K*ITHL/ Nijesam se 2ravio kako znam 5ta sve to zna6i/ Nije ni -ark/ -i smo bili drugari istra4iva6i/ Na5 la2to2 je bio konj koji nas je vodio
13

kroz tu divljinu novootkrivene zemlje/ 3ili smo u 2otrazi za odgovorima/ 7udno smo ku+kali 2o tastaturi/ %rona5li smo 6lanak koji nam je 2omogao da sebi 2ojasnimo neke stvari= Samo ,7Dentitet #roz /o8oponopono (udite 9:: ; odgovorni za pro*leme $vojih #lijenata 2d ,halea#ala /e< 5en. PhD. i -harle$ (ro<n7a. 5=T # tradi"ionalnom pristupu reavanju problema i lijeenju, terapeut zapoinjenje uvjeren da je izvor problema u klijentu, a ne u njemu$ &n vjeruje da je njegova odgovornost da asistira klijentu tokom rada na njegovom problemu$ Mogu li ovakva uvjerenja rezultovati u sagorijevanju tokom rada u pro(esiji lijeenja) *a bi bio e(ekivan u reavanju problema, terapeut mora biti voljan da +,, - bude odgovoran za kreiranu problematinu situa"iju. on mora da uvidi da je izvor problema u pogrenim mislima unutar njega, ne unutar klijenta$ zgleda da terapeut nikada ne uoava da kada god postoji problem, postoje i te pogrene misli$ /iti +,,- odgovoran za pojavu problema, omoguava terapeutu da bude +,,- odgovoran za njegovo reavanje$ #potrebom naprednog %o'oponopono pristupa, pro"es pokajanja, opratanja i transmuta"ije razvijen od strane Ka%una Lapa'au Morrna% !alamaku 0imeone, omoguava terapeutu da pogrene misli u sebi i u klijentu preobrati u per(ektne misli ljubavi$ &i su joj bile prepune suza$ *uboke bore su uokvirivale ivi"e njeni% usana$ 112abrinuta sam za svoga sina,'1 uzda%nu meko 0intija$'13onovo se vratio drogama$'1 *ok je priala svoju bolnu priu, zapoeo sam sa ienjem pogreni% misli u meni koje su se aktuelizovale kao njen problem$ &nako kako se pogrene misli zamjenjuju mislima ljubavu kod terapeuta i u njegovoj porodi"i, kod ro4aka, i predaka, tako se
14

zamjenjuju i kod klijenta njegove porodi"e, njegovi% ro4aka i predaka$ #naprije4eni 5o'oponopono pro"es omoguava terapeutu da radi direktno sa &riginalnim zvorom 63ra zvor7 koji moe preobraziti pogrene misli u L8#/9:$ !jene oi su prestale da suze$ /ore oko uglova njeni% #sana su omekale, olakanje joj je prekrilo li"e$ 11!e znam zato, ali se bolje osjeam$; !e znam ni ja sam$ 2aista$ <ivot je misterija za sve sem za L8#/9:, koja sve zna$ 8a sam joj samo sve prepustio, i %vala L8#/9: iz koje 3otiu svi blagoslovi$ 3rilikom reavanja problema korienjem unaprije4enog 5o'oponopono pro"esa, terapeut najprije preuzima -*entitet, svoju 0vijest, i povezuje se za 3ra zvorom, to drugi nazivaju Lj#/9: ili /&=$ 0a tako uspostavljenom vezom, terapeut se obraa L8#/9: radi ispravljanja pogreni% misli u sebi koje su se realizovale kao problem najprije u njemu, a zatim kao klijentov problem$ &braanje ljubavi je pro"es pokajanja i opratanja na strani terapeuta > 11<ao mi je zbog pogreni% misli u meni koje su uzrokovale problem meni i klijentu$ Molim te oprosti mi$'1 Kao reak"iju na pokajanje i opratanje terapeuta, L8#/9: zapoinje mistini pro"es preobraaja pogreni% misli$ # ovom spiritualnom pro"esu ispravljanja, L8#/9: najprije neutralie pogrene emo"ije koje su uzrokovale problem, bilo da je to ljutnja, stra%, bijes, sram, ili zbunjenost$ !akon toga, L8#/9: otputa neutralisane energije misli, ostavljajui i% u stanje praznine, istinske slobode$ Tako ispranjene, a sada slobodne misli L8#/9: ispunjava samom sobom$ ?ezultat) Terapeut se osjea obnovljenim, vraen L8#/9: $ &nako kako se terapeut preporodio tako je i klijent kao i svi oni koji su ukljueni u taj problem$ Tamo gdje je u klijentu postojao oaj, sada postoji L8#/9:$ Tamo gdje je postojala tama u dui, sada je is"jeljujua 0vjetlost L8#/9: $ 0amo -*entitet kroz trening 5o'oponopono ui ljude ko su oni i kako mogu da rijeavaju probleme od jednog do drugog trenutka,
15

i kako da u pro"esu budu obnovljeni i vraeni L8#/9: $ Kurs poinje dvosatnim besplatnim predavanjem$ 0luao"ima se daje prikaz kako nji%ove misli aktualizuju spiritualne, mentalne, emo"ionalne, (izike, rela"ione i (inansijske probleme u nji%ovim ivotima, kao i u ivotima nji%ovi% porodi"a, kod ro4aka, predaka, prijatelja, susjeda i poznanika$ Tokom nedjeljnog kursa, sluao"i ue o tome ta je to problem, gdje se problemi nalaze, kako rijeiti razne vrste problema upotrebom preko @A pro"esa za reavanje problema, i kako se zbilja dobro pobrinuti za sebe$ &no to se u osnovi posebno istie je +,, odgovornost za sebe i ono to se deava u nji%ovim ivotima kao i za reavanje problema bez napora$ Budo nadogra4enog 5o'oponopono pro"esa je u tome da sebe nalazite kao novoga u svakom novom trenutku, i svaki put sve vie i vie potujete pro"es obnavljanja uda L8#/9: $ 8a upravljam svojim ivotom i vezama sa ljudima prema sledeim uvidimaC 1. Diziki #niverzum je jedna aktualiza"ija 6realiza"ija7 moji% misli$ 2. #koliko su moje misli kan"erogene, one stvaraju kan"erogenu (iziku realnost$ 3. #koliko su moje misli idealne, one stvaraju (iziku realnost ispunjenu L8#/9:L8#$ 4. 8a sam +,,- odgovoran za kreiranje mog (izikog univerzuma onakvog kakav je$ 5. 8a sam +,,- odgovoran za ispravljanje kan"erogeni% misli koje stvaraju bolesnu realnost$ 6. !e postoji takva stvar koja se zove vani$ 0ve postoji kao misli u mome du%u$ -ark i ja smo 2ro6itali taj 6lanak i u2itali se ko je bio autor od tera2euta koje smo sreli= C&arles 3ro0n ili 'r/ He0 Len/ Nismo
16

znali/ Nismo mogli re,i/ I ko je bila -orrna& koja se s2ominje u 6lankuH I 5ta je to I1'entitet Ho1o&15taH Nastavili smo da 6itamo/ %rona5li smo jo5 nekoliko 6lanaka koji su nam osvijetlili to 5to smo vidjeli/ !ni su uklju6ivali izjave kao 5to je= >>*amo I1'entitet kroz Hoo2ono2ono ne vidi svaki 2roblem kao isku5enje, ve, kao mogu,nost/ %roblemi su u2ravo obnovljena sje,anja iz 2ro5losti koja se javljaju da bi nam 2ru4ila jo5 jednu 2riliku da gledamo o6ima L U3A"I i da djelujemo kroz ins2ir+iju/.> To je budilo moju znati4elju, ali nijesam s&vatao/ %roblem je bio u izrazu >>obnovljena sje,anja iz 2ro5losti/.>H UHH Ota su to autori ovoga &tjeli da objasneH #ako je ovo &o1kako1li1se1ve,1zove 2omagalo tera2eutu koji je lije6io ljudeH #o je bio u stvari taj tera2eutH %rona5ao sam jo5 jedan 6lanak, 6iji je autor bio 'arrell *i@@ord, koji je 2isao o susretu sa tvor+em ovoga 2ro+esa/ Njeno ime je -orrna& i ona je ka&una, ili 6uvar tajni/ Ota u stvari ta -orrna& 6ini da bi 2omagala ljudima je >>obra,anje bo4anskom tvor+u na5eg izbora .kroz bo4anskost koja le4i u svakom od nas/// koji smo u stvari samo 2rodu4etak bo4anskog kreatora./.> -o4da vi ovo razumijete/ a u to vrijeme nijesam/ #ao ni -ark/ Izgleda da je ta -orrna& izgovorila neke rije6i, kao 5to je molitva, koje su 2omogle da se ljudi izlije6e/ 'ao sam sebi u zadatak da na<em toga molio+a, ali trenutno sam krenuo u drugu misiju= da 2rona<em tera2euta i nau6im njegov metod is+jeljivanja/ -oja revnost da vi5e saznam i da 2rona<em ovoga 5amanskog tera2euta 2ostajala je sve ve,a i uzbudljivija/ Iako smo -ark i ja trebali da se vratimo za na5u tezgu na konven+iji, na2ustili smo je kako bi smo mogli nastaviti sa na5om 2otragom/ Na osnovu 6lanaka i interneta, 2ret2ostavili smo da je tera2eut koga &o,emo da na<emo I&aleakala He0 Len/ #akvo ime/ Nijesam imao 2ojma kako se izgovara, kao ni kako da ga 2rona<emo/ Na sajtu nije bilo nikakvi& kontakt in@orma+ija/ %robali smo da ga 2rona<emo 2reko 2retra4iva6a Google/ Ali bez us2je&a/ %o6eli smo da sumnjamo da li ovaj eteri6ni tera2eut uo25te 2ostoji, ili je 2enzionisan ili je mo4da 6ak i umro/
17

*klo2io sam svoj la2to2 i vratio se na konven+iju/ Ali avantura je tek 2o6ela/

Pronala)enje najneo*inijeg terapeuta na planeti


Ko trai spolja, sanja. ko trai unutra, budi se$ - Earl 8ung #ada sam se vratio nazad svojoj ku,i u !stin, nikako se nijesam mogao otresti 2ri6e o tera2eutu koji je izlije6io ljude, a da i& nije ni vidio/ #oji metod je koristioH #o je bio onH 'a li je ta 2ri6a bila 2revaraH * obzirom na neki& ?C1tak godina samorazvoja, uglavnom o2isani& u knjizi 9vanture unutar (aktora privlanosti, nikome ne bi trebalo da bude iznena<uju,e 5to sam morao da doznam vi5e/ Uvijek sam bio znati4eljan/ %roveo sam sedam godina u dru5tvu kontroverznog gurua/ Intervjuisao sam u6itelje samorazvoja i mudra+e, autore i govornike, mistike i magi6are svijesti/ Ibog us2je&a moji& knjiga, mogu mnoge vode,e eks2erte na 2olju razvoja 6ovjeka nazvati svojim 2rijateljima/ Ali nijesam se mogao osloboditi 2ri6e o tom tera2eutu/ To je bilo ne5to druga6ije/ To je bio 2roboj/ -orao sam da saznam vi5e/
18

Tako sam 2onovno krenuo u 2otragu/ Ranije sam anga4ovao 2rivatne detektive kako bi& 2rona5ao ljude/ To sam uradio kada sam 2isao knjigu 0edam izgubljeni% tajni uspje%a, o reklamnom geniju 3ru+e 3arton1u/ 3io sam s2reman da anga4ujem 2ro@esional+a kako bi& 2rona5ao 'r/ He0 Len1a, kada se dogodilo ne5to neobi6no/ ednog dana dok sam tragao za 'r/ He0 Len1om, 2rona5ao sam njegovo ime na jednom sajtu na Internetu/ Nijesam imao 2ojma kako se to ranije nije 2ojavilo, u ranijim 2retragama/ Ali tako se desilo/ Nijesam mogao da 2rona<em broj tele@ona/ Ali mogao sam 'r/ He0 Len1a zamoliti za li6ne konsulta+ije kori5,enjem elekronske 2o5te/ Audan na6in za vr5enje tera2ije, ali u ova vremena Interneta sve 2rolazi/ Iaklju6iv5i da je najbolje da do<em li6no na njegova vrata, 2oslao sam mu e1mail/ 3io sam vi5e nego uzbu<en/ edva da sam mogao da sa6ekam njegov odgovor/ Ota bi rekaoH 'a li bi na2isao ne5to 2rosvjetljuju,eH 'a li bi me lije6io 2reko e1mailaH edva da sam mogao da zas2em te no,i, toliko sam 4elio njegov odgovor/ *lede,eg jutra je odgovorio= 8oe, 5vala ti to si zatraio konsulta"ije$ &ne se obino vre preko nterneta ili (aFa$ &soba kojoj trebaju konsulta"ije alje mi in(orma"ije o prirodi konsulta"ija, na primjer opis problema, ili odre4ene brige$ 8a pro"esiram i meditiram nad tim in(orma"ijama radi /oanski% uputstava$ 2atim odgovaram osobi putem elektronske pote o tome ta sam dobio kao odgovor tokom medita"ije$ *ok sam danas bio na ruku, moj klijent advokat sa 5aGai-a mi je poslao (aF sa in(orma"ijama$ 3oslije nji%ove obrade, javiu mu koji sam odgovor dobio od /oanstva tokom medita"ije$ n(orma"ije o prirodi moga rada moe dobiti na sajtu GGG$%ooponopono$org$ Molim te budi slobodan da me kontaktira kako bi smo vidjeli ta e biti djelotvorno za tebe$
19

<elim ti mir preko svi% s%vatanja$ Mir od 89, %aleakala 5eG Len, 3%* To je bi 6udan e1mail/ !n razgovara sa 3o4anstvomH Advokati ga anga4ujuH o5 nijesam dovoljno saznao o tome, kako bi& mogao da donesem sud o njemu, ali sam bio siguran da 4elim da saznam vi5e/ !dma& sam odlu6io da ga unajmim kao konsultatnta/ To bi me ko5talo 8GCJ/ Ia mene to nije 2redstavljalo ni5ta/ #ona6no ,u se 6uti sa dugo tra4enim 6udesnim 2si&ologomR 3io sam uzbu<enR Razmislio sam 5ta bi& mogao da ga zamolim/ Ide mi dosta dobro u 4ivotu/ Imam svoje knjige, us2je&, kola, dom, 4ivotnog 2artnera, zdravlje, i sre,u za kojom ve,ina traga/ !slabio sam FC kg i odli6no se osje,am, ali trebao bi& da se oslobodim jo5 bar : kg/ #ako sam se jo5 uvijek borio sa vi5kom kilograma, odlu6io sam da se oko toga konsultujem sa 'r/ He0 Len1om/ !dgovorio je u naredni& ?F 6asa ovo=

5vala ti na odgovoru 8oe$ Kada sam pogledao uo sam, 11&n je dobro$'1 ?azgovaraj sa svojim tijelom$ Kai muC 11:olim te takvo kakvo jesi$ 5vala ti to si sa mnom$ 9ko te zloupotrebim na bilo koji nain, molim te oprosti mi$'1 0ada stani, a zatim tokom dnevni% aktivnosti budi sa svojim tijelom$ !eka to druenje bude puno ljubavi i za%valnosti$ 115vala ti to me nosi$ 5vala ti za disanje, %vala ti za ku"anje sr"a$'1 =ledaj na svoje tijelo kao na partnera, ne kao na slugu$ ?azgovaraj sa njim kao to bi razgovarao sa djetetom$ /udi mu prijatelj$ &no za%tijeva mnogo i mnogo vode kako bi bolje (unk"ionisalo$ Moe ti se initi da je u pitanju glad, ali moda ti govori da je u pitanju e4$
20

3ijenje 3lave 0unane :ode preobraava pamenje, ponavljajue probleme u podsvjesnom umu 6dijete7, i pomae da ga tijelo 11otpusti i prepusti /ogu$'1 !abavi bo"u sa plavim staklom$ !apuni je sa vodom iz esme$ 2aepi je plutanim epom ili uvij vr% "elo(anom$ 0tavi bo"u na sunevu svjetlost ili ispod sijali"e najmanje jedan sat$ 3opij vodu. isperi tijelo tom vodom poslije kupanja ili tuiranja$ Koristi 3lavu 0unevu :odu za kuvanje i za bilo ta drugo kada ti treba voda$ Mogao bi da kuva ka(u ili toplu okoladu sa tom vodom$ Tvoj e-mail odie elegantnom jednostavnou, poklonom koji se ne moe porediti$ <elim ti mir preko svi% s%vatanja$ Mir od 89, %aleakala 'ok sam u4ivao u njegovom 2ismu 2unom mira, 4elio sam vi5e/ e li ovo bio na6in na koji se konsultovalo sa njimH e li ovo bio na6in na koji je izlije6io ljude iz mentalne bolni+eH Ako jeste, ne5to tu ozbiljno nedostaje/ *umnjam da bi ve,ina ljudi 2ri&vatila njegov e1mail kao odgovor na 2itanje gubljenja te4ine/ Govorenje tijelu, >>Ti si dobro/.>, ne izgleda mi ba5 kao rje5enje za bilo 5ta/ !dgovorio sam mu, zamoliv5i ga za vi5e in@orma+ija/ Evo 5ta mi je na2isao=

8oeC Mir poinje sa mnom$ Moji problemi su sjeanja koja se stalno ponavljaju u mojoj podsvijesti$ Moji problemi nemaju nita sa bilo kime ili bilo kojim mjestom ili situa"ijom$ &ni su ono to je Hekspir tako poetino istakao u jednom od svoji% soneta kao 11samoponavljajue jadikovke$'1 Kada doivljavam sjeanja ponavljajui% problema, imam izbor$ Mogu ostati ukljuen u nji%, ili mogu zamoliti /oanstvo
21

da i% oslobodi putem trans(orma"ije, ime bi doveo moj um u izvorno stanje nule, ili praznine$$$ osloba4anja sjeanja$ Kada je moje pamenje oslobo4eno, ja sam u stanju /oanskog 0opstva onakvog kakvim me je /oanstvo stvorilu, kakvo je i ono samo$ Kada je moja podsvijest u nultom stanju, ona je bezvremena, bezgranina, beskonana, besmrtna$ Kada upravljaju sjeanja, ona je zarobljena u vremenu, prostoru, problemima, neizvjesnosti, miljenju, kopiranju, i manipulisanju$ *ozvoljavajui sjeanjima da upravljaju, odriem se istote uma, kao i svojom podeenou sa /oanstvom$ /ez podeenosti, nema inspira"ije$ /ez inspira"ije, nema svr%e$ # radu sa ljudima, uvijek sam molio /oanstvo da preobrazi sjeanja iz moje podsvijesti, koja se ponavljaju kao moja per"ep"ija, moje misli, moje reak"ije na nji%$ z nultog stanja, /oanstvo moj podsvjesni i svjesni um obasipa inspira"ijom, dozvoljavajui mojoj *ui da doivi ljude kao to i% /oanstvo doivljava$ # radu sa /oanstvom, sjeanja koja se preobraze u mojoj podsvijesti tako4e se preobraze i u podsvijestima svi% umova, ne samo kod ljudi, ve i kod minerala, ivotinja, i biljaka kao i svi% oblika postojanja znani% i neznani%$ Kako je divno s%vatiti da Mir i 0loboda poinju sa mnom$ Mir od 89, %aleakala 'obro, i dalje nijesam s&vatao/ !dlu6io sam da ga zamolim da radim sa njim, da na2i5em knjigu o njegovom radu/ To mi se 6inilo kao logi6an na6in da doznam vrijednosti o njegovom metodu, i da saznam o godinama koje je 2roveo u mentalnoj bolni+i/ Na2isao bi& to kako bi to 2omoglo i drugima/ a bi& uradio najve,i dio 2osla/ %oslao sam mu e1mail i 6ekao/ !dgovorio je ovako= 8oeC 11Mir poinje sa mnom$'1 Bovjeanstvo je nagomilalo ubje4enje doivljavanja drugi% kao da im je potrebna pomo$ Kod 0amo -*entiteta
22

kroz 5o'oponopono 60 T57 se radi o osloba4anju od takvi% sjeanja u naoj podsvijesti, koja ponavlja per"ep"ije koje govore da su problemi 11tamo negdje'1, a ne unutar nas$ 0vako od nas je doao sa svojim 11samoponavljajuim jadikovkama'1 ve gotovim$ 3roblematina sjeanja nemaju nita sa ljudima, mjestima, ili situa"ijama$ &na predstavljaju mogunost osloba4anja$ Eijela svr%a 0 T5-a je da se ponovo uspostavi neiji 0amo -*entitet, neiji prirodni ritam sa /oanskom inteligen"ijom$ 3onovnim uspostavljanjem toga prirodnog ritma, otvara se praznina i *ua se uskla4uje sa nspira"ijom$ storijski gledano, ljudi koji pro4u 0 T5 ele da podijele in(orma"ije sa drugima sa namjerom da im to pomogne$ zlazak iz modaliteta 11Mogu da im pomognem'1 je veoma teak$ 11&bjanjavanje'1 0 T5-a ljudima, u "jelosti, ne osloba4a od problematike sjeanja$ /avljenje 0 T5-om to moe$ 9ko elimo da se oslobodimo svoji% 11samoponavljajui% jadikovki'1, mi emo biti dobro, kao to e biti i sve ostalo i svi ostali$ 2bog toga mi obes%rabrujemo ljude od objanjavanja 0 T5-a drugima. umjesto toga, o%rabrujemo i% da da se oslobode toga tereta, najprije sebe osloba4ajui a zatim i druge$ 11 Mir poinje sa mnom$'1 Mir od 89, %aleakala 'obro, i dalje nijesam razumio/ %onovo sam mu 2isao, mole,i ga da razgovaramo 2reko tele@ona/ Rekao sam da 4elim da ga intervjui5em/ %onovo se slo4io/ 'ogovorili smo se za slede,i 2etak, za nekoliko dana/ Toliko sam bio uzbu<en da sam 2isao mom 2rijatelju -ark R(an1u i rekao mu novosti, da ,u kona6no razgovarati sa misterioznim 5amanom sa Ha0ai1a kojeg mi je on 2omenuo 2rije nekoliko godina/ I on je tako<e bio uzbu<en/ !boji+a smo bili znati4eljni 5ta ,emo to novo 6uti/ -alo li smo znali 5ta ,emo iskusiti/
23

a! prvi razgovor
0vaki ovjek za grani"e svijeta uzima grani"e svoje vlastite vizije 9rtur Hopen%auer #ona6no, 2rvi 2ut sam sa 'r/ He0 Ln1om razgovarao ?8 oktobra ?CCG/ Njegovo 2uno ime je 'r/ I&aleakala He0 Len/ Ali rekao mi je da mogu da ga zovem SIT, 2o2ut slova iz al@abeta/ U redu/ To mogu/ SIT i ja smo vjerovatno 2roveli jedan sat u na5em 2rvom tele@onskom razgovoru/ Iamolio sam ga da mi is2ri6a +ijelu 2ri6u o njegovom tear2eutskom radu/ Rekao mi je da je radio u dr4avnoj bolni+i na Ha0ai1ma tokom tri godine/ !djeljenje gdje su dr4ali umobolne kriminal+e bilo je o2asno/ %si&olozi su 2oslije 2rvog mjese+a rada na2u5tali bolni+u/ !soblje je odlazilo na bolovanje ili je jednostavno davalo otkaz/ Ljudi su tim odjeljenjem 2rolazili okrenuti& le<a ka zidu, u stra&u od na2ada 2a+ijenata/ To nije bilo nimalo 2rijatno mjesto za 4ivot, rad ili 2osjetu/ 'r/ He0 Len ili SIT mi je rekao da se nikada nije 2ro@esionalno sreo sa 2a+ijentima/ Nikada se nije konsultovao sa njima/ %ristao je da 2ogleda nji&ove dosijee/ 'ok i& je 2rou6avao, radio bi na sebi/ #ako je radio na sebi, tako su 2a+ijenti 2o6injali da ozdravljuju/ !vo je 2ostalo jo5 @as+inantnije kada mi je 2redo6io slede,e= S%oslije nekoliko mjese+i, 2a+ijentima koji su bili u lan+ima dozvoljeno ja da slobodno &odaju/ 'rugima koji su bili 2od te5kim sedativima smanjena je doza/ A oni za koje se mislilo da nikada ne,e biti 2u5teni bili su oslobo<eni/T 3io sam u 6udu/ SNe samo toT nastavio je S ve, je i osoblje 2o6elo da u4iva da dolazi na 2osao/ !dsustva i bolovanja su se smanjila/ Iavr5ili smo sa vi5e osoblja nego 5to nam je bilo 2otrebno, jer su 2a+ijenti bili
24

ot2u5teni, a osoblje je ostajalo na 2oslu/ 'anas je to odjeljenje zatvoreno/T !vo je trenutak kada sam morao da 2ostavim 2itanje od milion dolara= SOta si ti to radio sa sobom 5to je dovelo do 2romjene ti& ljudiHT S a sam 2rosto 6istio dio mene koji sam dijelio sa njima/T Rekao je/ HUHH Nijesam ga razumio/ 'r/ Her0 Len je objasnio da uku2na odgovornost za vlastiti 4ivot obu&vata sve u 4ivotu E prosto jer se nalazi u tvom ivotu > i zato jeste tvoja odgovornost/ U bukvalnom smislu +io svijet je tvoja krea+ija/ U&/ To je bilo te5ko 2rogutati/ 3iti odgovoran za ne5to 5to sam vidio ili rekao je jedna stvar/ 3iti odgovoran za sve 5to je re6eno ili u6injeno u mom 4ivotu je sasvim ne5to drugo/ -e<utim istina le4i u ovome= ako 2reuzmete kom2letnu odgovornost za vlastiti 4ivot, tada sve 5to vidite, 6ujete, okusite, dodirnete, ili na bilo koji na6in do4ivite jeste va5a odgovornost, jer se nalazi u vaem ivotu$ To zna6i da teroristi, 2redsjednik, ekonomija E sve 5to do4ivljavate i ne svi<a vam se E treba vi da is+ijelite/ !ni ne 2ostoje, takore,i, sem kao 2rojek+ija unutar vas/ %roblem nije u njimaP on je u vama/ I da bi ste i& 2romijenili, vi treba da 2romijenite sebe/ Inam da je to te5ko 2ri&vatiti sam taj kon+e2t i 4ivjeti ga/ !2tu4ivati je daleko lak5e nego biti totalno odgovoran/ 'ok sam razgovarao sa 'r/ He0 Len1om, 2o6injao sam s&vatati da is+jeljivanje za njega, ako i u samom &o.o2ono2onou zna6i voljenje sebe/ Ako 4elite da 2obolj5ate svoj 4ivot, treba da ga is+ijelite/ Ako &o,ete da lije6ite bilo koga E bio on mentalno bolesni kriminala+ E to radite lije6e,i sebe/
25

U2itao sam 'r/ He0 Len1a kako on to lije6i sebe/ Ota on to, za2ravo, radi, kada 2regledava dosijee 2a+ijenataH S a ne2restano govorim .7ao mi je. i ."olim te., 2onovo i 2onovo,T objasnio mi je/ To je toH To je to/ To zna6i da je najbolji na6in da 2obolj5ate sebe, da volite sebe/ I dok 2obolj5avate sebe, vi 2obolj5avate vlastiti svijet/ 'ok je 'r/ He0 Len ili SIT radio u bolni+i, sve 5to je dos2ijevalo do njega, 2redavao je 3o4anstvu i tra4io oslobo<enje/ Uvijek je vjerovao/ Uvijek je djelovalo/ 'r/ He0 Len bi se za2itao SOta se to de5ava u meni te sam doveo do ovoga 2roblema, i kako mogu taj 2roblem u meni mogu is2ravitiHT !vaj metod is+jeljivanje s2olja5njeg iznutra je onaj koji je nazvan *amo I1dentiti Ho.o2ono2ono/ Aini se da je to jedna starija verzija &o.o2ono2onoa na koju su mnogo uti+ali misionari sa Ha0aii1a/ !n uklju6uje olak5i+e koje su 2omogle ljudima da rije5e 2robleme tako 5to bi i& iznosili iz sebe/ #ada bi mogli 2rekinuti vezu sa 2roblemom, on bi nestao/ Ali *amo I1'entitet Ho.o2ono2ono ne za&tijeva bilo kakve olak5i+e/ *ve se odvija unutar bi,a/ 3io sam zaintrigiran i znao sam da ,u to bolje razumjeti tokom vremena/ 'r/ He0 Len jo5 uvijek nije imao materijale o ovome 2ro+esu/ %onudio sam se da mu 2omognem da na2i5e knjigu, ali nije izgledao zainteresovan/ %ostoji jedan stari video za2is, koji sam naru6io/ Tako<e mi je rekao da 2ro6itam knjigu luzija korisnika od Tor !orretranders1a/ #ako volim knjige, odma& sam je naru6io 2reko Amazon1a/ #ada je stigla, 2rogutao sam je/ U toj knjizi se dokazuje kako na5 svjesni um nema 2ojma 5ta se de5ava/ Norretranders 2i5e= TAinjeni+a je da svake sekunde milioni djeli,a in@orma+ija 2re2lavljuju na5a 6ula/ Ali na5a svijest obra<uje mo4da samo oko 6etrdeset djeli,a in@orma+ija u sekundi E najvi5e/ -ilioni i milioni in@orma+ija se zgu5njavaju u svjesno iskustvo koje 2rakti6no uo25te i ne sadr4e nikakvo iskustvo/T
26

#oliko sam s&vatio 'r/ He0 Len1a kad ka4e, kako mi uo25te nismo istinski svjesni toga 5ta se u stvari de5ava u odre<enom trenutku, sve 5to smo u stanju da uradimo je da se 2re2ustimo i vjerujemo/ Radi se o 8CC 2ostotnoj odgovornosti za sve 5to nam se u 4ivotu de5ava= ba5 sve/ Govorio je da se u njegovom radu radi o samo2ro6i5,avanju/ To je sve/ 'ok se 2ro6i5,ava, svijet 2ostaje 6istiji, jer je on svijet/ *ve izvan njega je 2rojek+ija i iluzija/ 'ok je ne5to od toga zvu6alo ungijanski, u smislu da je s2olja5njost koju vidite sjenka va5eg vlastitog 4ivota, s druge strane to 5to je 'r/ He0 Len izgledalo da o2isuje bilo je izvan svega toga/ Izgledalo je da on 2riznaje da je sve ogledalo vlastitog jastva, ali tako<e je govorio da je na nama odgovornost da 2o2ravimo sve 5to do4ivimo, i to iz unutra6njosti jastva 2ovezuju,u se sa 3o4anstvom/ Ia njega, jedini na6in da bi 2o2ravio bilo 5ta u s2olja5njosti je da govori S"olim TeT 3o4anstvu, koje bi se moglo o2isati kao 3og, 7ivot, Univerzalno, ili bilo kojim drugim terminom koji se odnosi na vi5u silu/ Hu/ To je ba5 bio razgovor/ 'r He0 Len me nije 2oznavao toliko dugo, ali i2ak mi je 2osvetio dosta svoga vremena/ I zbunjivao me +ijelo to vrijeme/ !n je skoro NC godina star, i vjerovatno za neke ljude 4ivi guru, a za druge beznade4an slu6aj/ 3io sam sav uzbu<en od 2rvog razgovora sa 'r/ He0 Len1om, ali &tio sam vi5e/ Uo25te nijesam s&vatao to 5to mi je govorio/ I bilo bi mi veoma lako odu2rijeti mu se ili ga odbiti/ Ali to 5to me u2e+alo bila je 2ri6a o njegovoj u2otrebi ovoga metoda lije6enja na takozvanim Sna2u5tenimT slu6ajevima, kao 5to su to bili mentalno bolesni kriminal+i/ Inao sam da ,e 'r/ He0 Len skoro odr4ati seminar i 2itao sam ga u vezi toga/ SOta ,u ja time dobitiHT S'obi,e5 to 5to dobije5,T rekao je/ %a dobro, to je zvu6alo kao stari est trening iz 89NC1ti&= Ota god da dobijete to je ono 5to ste trebali i da dobijete/ S#oliko ljudi ,e 2o&a<ati va5 seminarHT 2itao sam/
27

S a nastavljam sa 6i5,enjem tako da ,e tu biti samo oni ljudi koji su s2remni za to,T rekao je/ T-o4da ;C, ili GC/ Nikada se ne zna/T %rije nego 5to sam 2rekinuo razgovor 2itao sam ga 5ta zna6i 2ot2is na njegovim mejlovima/ S%!I zna6i -ir od a,T objasnio je/ STo je mir koji 2revazilazi s&vatanje/T Tada nijesam s&vatao 5ta je time &tio da ka4e, 5to danas za mene ima 2uni smisao/

"o#antna i$tina o namjerama


!a lini unutranji ivot je ono to se lino nas dotie$ pak mi relativno malo znamo i razumijemo kako se on odvija i kako on djeluje na nau svjesnu volju$ - /enjamin Libet, Mind Times %oslije 2rvog razgovora sa 'r/ He0 Len1om, bio sam nestr2ljiv da saznam 5to vi5e/ %itao sam ga o seminaru koji je vodio 2rije nekoliko nedjelja/ Nije ni 2oku5avao da mi ga nametne/ Rekao mi je da se stalno 2ro6i5,avao tako da su samo 2ravi ljudi do5li na taj kurs/ Nije &tio gomilu/ 7elio je otvorena sr+a/ "jerovao je da ,e 3o4anstvo E to je bio njegov omiljeni termin za silu ve,u od nas, od svi& nas E na2raviti 2ravi izbor/
28

%itao sam 2rijatelja -ark R(an1a, 6ovjeka koji mi je 2rvi rekao za 'r/ He0 Len1a, da li 4eli da 2o<e na taj seminar/ %onudio sam se da ja 2latim, kao 2oklon 5to mi je rekao o tom 6udu i tom 6udotvornom radniku/ -ark se slo4io, naravno/ o5 malo sam istra4ivao 2rije 2olaska na 2ut/ %itao sam se da li njegov tera2eutski rad ima i5ta zajedni6ko sa %unama, 2o2ularnim is+jeliteljskim metodom sa Ha0aii1a/ #ao 5to sam 2ro6itao, nije imao nikakvi& dodirni& ta6aka sa njima/ 5une su naziv koji je -aQ Breedom Long kao autor dao svojoj verziji Ha0aii1skog s2iritualizma/ Tvrdio je da je nau6io tu tajnu tradi+iju od 2rijatelja sa Ha0aii1a dok je radio tamo kao u6itelj/ !snovao je Hula 'ru5tvo 89FG i kasnije objavio seriju knjiga, od koji& je jedna od naj2o2ularniji& Tajna nauka iza uda/ Iako @as+inantan, Long1ov rad nije ima ni5ta sa tera2eutom koga sam istra4ivao/ #ako sam 2o6injao da s&vatam, tera2eut je radio ne5to za 5ta Long nije nikada ni 6uo, u svakom slu6aju ne za na6in koji je 'r He0 Len 2raktikovao/ Oto sam vi5e 6itao i saznavao moja znati4elja se 2rodubljivala/ edva da sam mogao da sa6ekam dan 2utovanja i sretanja sa is+jeliteljem li6no/ %oletio sam za Los Angeles, sreo se sa -ark1om, i oti5ao za Calabasa1u, Cali@ornia/ %rije toga me -ark u2oznao sa Los Angeles1 om, i divno smo se 2roveli/ Ali oboji+a smo 4eljeli da sretnemo 6ovjeka o kome smo tako mnogo 6uli/ 7elio sam da vidim is+jelitelja/ 7elio sam da vidim misterioznog 6ovjeka/ 7elio sam da vidim 'r/ He0 Len1a/ #ada sam kona6no do5ao do ulazni& vrata, 'r/ He0 Len me li6no 2ozdravio/ SAlo&a ose2&,T rekao je, 2ru4aju,i mi ruku/ Govorio je meko sa dozom karizme i autoriteta/ Nosio je 'o+kers 2antalone, 2atike, rasko26anu ko5ulju i 2oslovni sako/ Tako<e je imao bejzbol ka2u, koja je bila, kako sam kasnije s&vatio, njegov za5titni znak/ SAlo&a, -ark,T 2ozdravio je i moga 2rijatelja/ -alo se ras2itivao o tome kako smo 2utovali, koliko je trebalo vremena da stignemo iz Teksasa do Los Angeles1a, i tako dalje/ !dma& sam zavolio ovoga 6ovjeka/ Ne5to u vezi njegove mirne 2ouzdanosti i djedovskog stila u6inilo je da se uskladim sa njim/
29

'r/ He0 Len je volio da 2o6ne na vrijeme/ Ubrzo 2o 2o6etku seminara obratio se meni/ S ose2&, kada ne5to izbri5e5 iz kom2jutera gdje to odlaziHT SNemam 2ojma/T !dgovorio sam/ *vi su se nasmijali/ *iguran sam da nije ni on imao 2ojma o tome/ S#ada ne5to izbri5ete iz kom2jutera gdje to odlaziHT, za2itao je sve u 2rostoriji/ SU kantu za ot2atke/T Neko je doviknuo/ STa6no,T odgovorio je 'r/ He0 Len/ STo je jo5 uvijek u va5em kom2juteru, ali ga ne vidite/ "a5a sje,anja su 2o2ut toga/ !na su jo5 uvijek u vama, ali van va5eg do&vata/ !no 5to treba da uradite je da i& kom2letno i trajno izbri5ete/T !vo mi se 6inilo izvanrednim, ali nijesam imao nikakvu ideju o tome 5to to zna6i i 6emu vodi/ Ia5to bi& ja 4elio da trajno izbri5em sje,anjaH SImate dvije mogu,nosti da 4ivite svoj 4ivot,T !bja5njavao je 'r/ He0 Len/ TIz sje,anja ili iz ins2ira+ije/ *je,anja su stari 2rogrami koji se 2onavljaju/ Ins2ira+ija je 2oruka koju vam 5alje 3o4anstvo/ "i &o,ete da do<ete do ins2ira+ije/ edini na6in da 6ujete 3o4anstvo i 2ri&vatite ins2ira+iju je da o6istite sje,anja/ edina stvar koju treba da radite je 6i5,enje/T 'r/ He0 Len je utro5io mnogo vremena obja5njavaju,i nam kako je 3o4anstvo na5e nulto stanje E to je mjesto gdje su na5e grani+e nula/ Nema sje,anja/ Nema identiteta/ Ni5ta osim 3o4anstva/ U svojim 4ivotima do4ivljavali smo trenutke stanja nulti& grani+a, ali uglavnom se sme,e E 5to on naziva sje,anjima E odvijalo/ S#ada sam radio u mentalnoj bolni+i i 2regledao dokumenta+iju o 2a+ijentu, Sgovorio nam je,T osje,ao bi& bolT/ To je bilo zajedni6ko sje,anje/ To je bio 2rogram koji je uzrokovao da se 2a+ijenti 2ona5aju na na6in na koji su to i 6inili/ Nisu se kontrolisali/ 3ili su u&va,eni u 2rogramu/ #ako bi& osjetio taj 2rogram, tako bi& ga i 6istio/T Ai5,enje je 2ostalo tema koja se 2onavlja/ %ri6ao nam je o ve,em broju na6ina 6i5,enja, od koji& ve,inu ne mogu da objasnim
30

ovdje, jer 2redstavljaju 2ovjerljivi materijal/ -orate i,i na kurs &o.o2ono2ono1a da bi ste i& sve nau6ili Kvidi 000/&oo2ono2ono/orgL/ -e<utim ovo je metod 6i5,enja koji je 'r/ He0 Len naj6e5,e koristio, i koji i dalje koristi, i onaj koji ja danas koristim= To su u stvari 6etiri re6eni+e koje se stalno 2onavljaju, u2u,ene 3o4anstvu/ S"olim teT/ S7ao mi je/T S-olim te o2rosti mi/T SHvala ti/T #ako smo zavr5avali 2rvu sedmi+u kursu, tako je @raza S"olim teT 2ostajala dio mog mentalnog brbljanja/ U2ravo onako kada se 2onekad 2robudite sa nekom 2jesmom u glavi, ja sam se budio 6uju,i u vlastitoj glavi S"olim teT/ 3ilo to svjesno ili ne, 2ostojalo je u mojoj glavi/ !sje,aj je bio lije2/ Ne znam kako je to trebalo da 6isti bilo 5ta, ali 6inilo je/ #ako S"olim teT mo4e da bude lo5e na bilo koji na6in, u bilo kom obliku ili @ormiH U jednom trenutku tokom trajanja kursa 'r/ He0 Len me o2et 2rozvao/ %itao je, S ose@, kako zna5 da li je ne5to tvoje sje,anje ili ins2ira+ijaHT Nijesam s&vatao 2itanje i to sam rekao/ S#ako zna5 ako je neko dobio rak, da li je to sam sebi 2riredio ili ga je dobio od strane 3o4anstva kao isku5enje da bi dobio 2omo,H Ia trenutak sam ,utao/ %oku5avao sam da s&vatim 2itanje/ #ako zna5 da li je ne5to 2roiza5lo iz tvog uma ili iz uma 3o4anstvaH SNemam 2ojma/T odgovorio sam/ SNemam ni ja,T 'r/ He0 Len je rekao/ TI to je razlog zbog koje stalno treba da 6istite, 6istite, 6istite/ Treba da 6istite bilo 5ta i sve, s obzirom da ne znate 5ta je sje,anje a 5ta intui+ija/ Aistite da bi ste dos2jeli na mjesto nulti& grani+a, 5to je nulto stanje/T 'r/ He0 Len je isti+ao da na5 um ima samo maju5ni 2ogled na svijet, i taj 2ogled ne samo da je malen, ve, je i neta6an/ Taj
31

kon+e2t nijesam uzimao kao ta6an, dok nijesam ku2io knjigu Kolebljivi um od Gu( ClaQton1a/ U njoj ClaQton 2i5e o eks2erimentima koji dokazuju kako nam na5 um govori 5ta da uradimo, 2rije nego 5to svjesno odlu6imo da to i u6inimo/ U jednom 6uvenom eks2erimentu neurolog 3enjamin Libet je 2rika6io ljude na elektroen+e@alogram KEEGL, koji je 2okazivao 5ta se de5ava u nji&ovim mozgovima/ To je otkrilo de se 2lima mo4dane aktivnosti de5avala 2rije nego 5to bi osoba imala svjesnu namjeru da ne5to u6ini, 5to ukazuje da je namjera do5la iz nesvjesnog, a zatim dos2jela do svijesti/ ClaQton 2i5e da je Libet Sotkrio da se namjera kretanja 2ojavila oko 2etinu sekunde 2rije 2o6etka 2okreta E a da se talas aktivnosti mozga sigurno 2ojavio za tre,inu ili 2olovinu 2rije namjereRT %rema $illiam Irvin1u, u njegovoj knjizi, <eljaC <ato elimo to to elimo, SEks2erimenti kao 5to su ovi ukazuju na to da se na5i izbori ne @ormiraju na svjesni, ra+ionalni na6in/ Umjesto toga, oni izranjaju iz na5eg nesvjesnog uma, i kada kona6no dos2iju na 2ovr5inu svijesti mi i& 2reuzimamo/ *vjesno se mo4e kontrolisati samo nji&ova motorna aktivnost/T 'rugim rije6ima, 4urba da se uzme ova knjiga mo4e da se 6ini kao da 2oti6e iz na5eg svjesnog izbora, ali u stvarnosti na5 mozak 2rvo 5alje signal za uzimanjem, a zatim na5 svjesni um slijedi tu namjeru, ne5to kao, S!va knjiga se 6ini zanimljivom/ -islim da ,u je uzeti/T -ogli ste da izaberete da je ne uzmete, 5to bi ste ra+ionalizovali na drugi na6in, ali niste u mogu,nosti da kontroli5ete 2orijeklo signala koji vas je natjerao na tu aktivnost/ Inam da je te5ko u to 2ovjerovati/ %rema ClaQton1u, SNijedna namjera nikada nije bila 2ri2remljena u svijestiP nikakav 2lan tamo nikada nije ni 2ostojao/ To su slike koje bljeskaju u uglovima svijesti, da uka4u 5ta mo4e da se dogodi/T Izgleda da 2redosje,aj/ 6ista namjera nije ni5ta vi5e nego li 6isti

*tvar koja me mu6i je ovo= !dakle je do5la misaoH !vo je da 6ovjeku mozak eks2lodira/ !d kada sam 2isao o snazi namjere u knjizi Daktor 3rivlanosti, i od kada sam govorio o
32

tome u @ilmu Tajna, dolazak do s&vatanja da namjere nisu moj izbor uo25te, 2redstavljalo je 5ok/ Aini se da je ono 5to sam mislio da 6inim kada sam us2ostavljao namjeru bilo jednostavno verbaliza+ija jednog im2ulsa, koji je ve, bio u 2okretu u mom umu/ *ada se 2ostavlja 2itanje, 5ta ili ko je natjerao moj um da stvori namjeruH U stvari, kasnije sam 2itao 'r/ He0 Len1a, S#o je glavniHT/ Nasmijao se i rekao da mu se svi<a 2itanje/ 'akle, koji je odgovorH %riznajem da sam jo5 uvijek zbunjen 2o 2itanju namjere/ Izgubio sam FC kilograma metalnom aktivno5,u i 2ostavljanjem namjere o gubljenju te4ine/ 'akle da li sam ja objavio namjeru ili sam samo odgovarao na signal moga uma da izgubim te4inuH 'a li je to bila ins2ira+ija ili sje,anjeH Na2isao sam 2ismo i 2oslao ga 'r/ He0 Len1u/ !dgovorio je= !ita ne postoji u !uli, 9o 9kua, nema problema, ukljuujui i potrebu za namjerom$ /rige oko teine su samo sjeanja koja se ponavljaju, i ta sjeanja premjetaju !ulu, tebe$ :raanje u !ulu, sebi, za%tjeva da /oanstvo izbrie sjeanja vezana za brige oko teine$ 0amo dva zakona upravljaju iskustvimaC nspira"ije od /oanstva i 0jeanja uskladitena u 3odsvjesnom #mu, pret%odnom potpunom !ovom i kasnije 0tarom$ Kau da je sus govorio C;3rvo trai Kraljevstvo 6!ula7 pa e sve ostali doi 6 nspira"ija7$; !ula je tvoja i /oanska reziden"ija$$$ Iodakle i od koga svi blagoslovi > /ogatstvo, 2dravlje, i Mir > teku$; 3& *r$ 5eG Len To 5to sam mogao da uo6im je da je 'r/He0 Len tra4io namjere iz 2ro5losti i i5ao ka izvoru E nultom stanju, gdje nema grani+a/ !datle mo4e da se do4ivi sje,anje ili ins2ira+ija/ 3riga u vezi te4ine je sje,anje/ edina stvar koju treba uraditi je da se voli i
33

o2ra5ta, i da se 6ak i za&vali/ Takvim 6i5,enjem, osiguravate da 3o4anstvo dobije 5ansu da se 2robije sa ins2ira+ijom/ !no 5to se 6ini da je istina je da je moja 4elja da se 2rejedam, 5to me u6inilo mnogo debljim od moje 4ene, samo jedan 2rogram/ !n je izronio iz moje 2odsvijesti/ Ukoliko ga ne o6istim, osta,e tamo i nastavi,e da se 2ojavljuje/ 'ok izbija na 2ovr5inu, ja treba da budem svjestan moga izbora= da se 2rejedam ili ne/ To 2ostaje do4ivotna borba/ To nije nimalo smije5no/ 'a, to mo4emo 2revazi,i, govore,i mu ne/ Ali o6igledno, to uzima ogromnu energiju i marljivost/ Tokom vremena, govorenje mo4e 2ostati navika/ Ali kakav 2akao treba 2re,i da bi se stiglo dotleR Umjesto toga, 6i5,enjem sje,anja, jednoga dana ,e nestati/ Tada 4elja za 2rejedanjem ne,e vi5e izbijati na 2ovr5inu/ *amo ,e ostati mir/ Ukratko, namjera je mlitavi dronjak u odnosu na ins2ira+iju/ *ve dok istrajavam u namjeravanju ne6ega, nastavljam da se borim sa tim/ Aim se 2redam ins2ira+iji, 4ivot se trans@ormi5e/ o5 uvijek nijesam bio siguran da li je to na6in na koji svijet @unk+ioni5e, i jo5 uvijek sam bio zbunjen 2o 2itanju snage namjere/ Iato sam odlu6io da nastavim sa istra4ivanjem/ "e6erao sam sa R&onda 3(rne1om, kreatorkom i 2rodu+entom @ilma Tajna/ %itao sam je ne5to 5to sam 4elio da znam/ To je bilo= T'a li si ti stvorila ideju za @ilm, ili si dobila idejuHT Inao sam da je dobila ins2ira+iju da stvori sada16uveni @ilm koji je doveo da marketin5kog buma/ K"idi na 000/t&ese+ret/tvL/ edan2ut mi je rekla da joj je ideja za @ilm do5la odjedan2ut u roku od nekoliko sekundi/ Na2ravila je reklamni dio @ilma za svega 8C minuta/ asno je 2rimila neku vrstu ins2ira+ije koja je dovela do stvaranja najja6eg @ilmskog s2ota u istoriji/ Ali ja sam 4elio da znam da li je ideja za kona6ni oblik @ilma do5la ins2irativno, ili je ona osje,ala da je to sama na2ravila iz neki& drugi& razloga/ To je bilo kru+ijalno 2itanje u vezi moga zanimanja 2o 2itanju namjera/ 'a li mi isti6emo namjere koje 2rave razliku ili dobijamo ideje koje kasnije nazivamo namjeramaH To je ono 5to sam je 2itao dok smo ve6erali/
34

R&onda je ,utala dugo vremena/ Gledala je okolo dok je razmi5ljala o mom 2itanju, tragaju,i u sebi za odgovorom/ #ona6no je 2rogovorila/ SNijesam sigurna,T re6e/ TIdeja mi je sigurno do5la/ Ali ja sam uradila 2osao/ a sam to stvorila/ Rekla bi& da sam ja u6inila da se to desi/ TNjen odgovor je bio otkrovenje/ Ideja joj je do5la, 5to zna6i da joj je do5la kao ins2ira+ija/ #ako je @ilm bio veoma jak, tako dobro ura<en, i tako dobro reklamiran, jedino mogu da vjerujem da je sve to sa 3o4anskom 2ot2orom/ 'a, trebalo je uraditi 2osao, i R&onda ga je uradila/ Ali sama ideja je do5la kao ins2ira+ija/ Interesantno je da je 2o5to je @ilm bio izdat ve, nekoliko mjese+i i 2ri6e o njemu dostigle istorijske 2ro2or+ije, R&onda 2oslala e1mejl svim zvijezdama koje su se 2ojavile u @ilmu, govore,i da @ilm sada ima svoj vlastiti 4ivot/ Radije nego da isti6e namjere, ona je odgovorila na 2oziv i iskoristila mogu,nosti/ #njiga je izlazila/ Larr( #ing je radio dva s2e+ijala bazirana na idejama iz @ilma/ Audio verzija je izlazila/ Naknadna doga<anja su bila u 2ri2remi/ #ada djelujete iz nultog stanja gdje nema grani+a, ne trebaju vam namjere/ "i jednostavno 2rimate i djelujete/ I 6uda se de5avaju/ -e<utim, vi mo4ete zaustaviti namjeru/ R&onda je mogla re,i .ne. 2ravljenju @ilma/ To je izgleda mjesto gdje stu2a na s+enu slobodna volja/ #ada se ideja da ne5to uradite rodi u va5em umu E bilo da dolazi od namjere ili od ins2ira+ije E mo4ete da izaberete da li ,ete je slijediti ili ne, ukoliko ste svjesni tog im2ulsa/ %rema e@@re( *+&0artz1u, 2rema njegovoj mo,noj knjizi #m i mozak, va5a svijest E va5a mo, da birate E mo4e blokirati im2uls koji je za2o6eo u va5oj 2odsvijesti/ 'rugim rije6ima, mo4ete dobiti im2uls da uzmete ovu knjigu, ali mo4ete ga i blokirati ako 4elite/ To je slobodna volja, ili, kao 5to *+&0artz o2isuje, Sslobodno neu$; !n 2i5e da je Su kasnijim godinama on KLibetL 2ri&vatio ideju da slobodna volja slu4i kao 6uvar vrata za misli koje mje&uraju iz mozga i 2ri 6emu nema nikavi& moralni& im2lika+ija, ukoliko se vrate nazad/T $illiam ames, legendarni 2si&olog, je osjetio da slobodna volja nastu2a 2osle im2ulsa da ne5to u6inimo, a 2rije nego 5to
35

zbilja i uradimo/ %onavljam, tome mo4ete re,i da, ili ne/ %otrebna je 2romi5ljenost da bi se uvidio izbor/ !no 5to me 'r/ He0 Len u6io, bilo je da ,u stalnim 6i5,enjem misli, bilo ins2irativni& ili sje,anja, biti u boljoj mogu,nosti da izaberem ono 5to je 2ravo u datom trenutku/ %o6eo sam da uvi<am da je gubitak moje te4ine nastao jer sam izabrao da ne 2oslu5am sje,anja, ili navike, koji su me tjerali kako bi& vi5e jeo, a manje vje4bao/ Izborom da ne slijedim ove dodatne im2ulse, 2odsti+ao sam svoju slobodnu volju, ili slobodu da ne,u/ 'rugim rije6ima, 2otreba da se 2rejedam bilo je sje,anje, a ne ins2ira+ija/ !na je dos2jela iz 2rograma, ne od 3o4anstva/ Ignorisao sam 2rogram, ili ga 2remo5,avao/ Na sve ovo 'r/ He0 Len bi sugerisao da je bolji 2ristu2 da volim 2rogram dok ne nestane, i da sve 5to ostaje jeste 3o4anstvo/ o5 uvijek nijesam razumijevao sve to, ali sam slu5ao i birao da ne 2rekinem bilo 5ta zato 5to je novo/ -alo li sam znao 5ta me je jo5 6ekalo/

%a#vi izuzetci&
a sam 2ri6a o onome 5to ti misli5 da vidi5/ - 3(ron #atie, All $ar 3elongs on %a2er "ikend je bio mnogo zna6ajniji nego 5to sam o6ekivao/ 'r/ He0 Len je obja5njavao da je sve 6emu te4imo i sve 5to do4ivimo E ba5 sve E unutar nas/ Ako 4elite da ne5to 2romijenite, to 6inite iznutra, ne s2olja/ *ama ideja je o totalnoj odgovornosti/ Ne 2ostoji niko koga bi smo krivili/ *ve si ti/ SAli 5ta ako nekoga silujuH Ia2itala je jedna osoba/ SIli ako se desi saobra,ajni udesH -i nismo odgovorni za sve to, zar neHT S'a li ste 2rimijetili da uvijek kada imate 2roblem, da se na mjestu 2ojave 2roblema i nalaziteHT u2itao je/ SRadi se o 8CCU odgovornosti za sve/ 3ez izuzetka/ Nema te ru2e koja ,e vam omogu,iti da se sklonite od ne6ega 5to vam se ne do2ada/ "i ste odgovorni za sve to E ba5 sve/T
36

Aak i tada kada je radio u mentalnoj bolni+i, i gledao uboji+e i silovatelje, 2reuzeo je odgovornost/ *&vatao je da djeluju iz sje,anja ili 2rograma/ 'a bi im 2omogao, morao je da ukloni sje,anje/ edini na6in da to u6ini bilo je 6i5,enje/ To je ono 5to je mislio kada je rekao da nikada nije 2ro@esionalno sreo klijente na tera2eutskoj stoli+i/ Gledao je nji&ove dosijee/ To 5to je uradio bilo je da se ti&o obratio 3o4anstvu, T"olim te, T7ao mi jeT i THvala ti/T Uradio je ono 5to je znao da uradi, kako bi 2omogao da se 2a+ijenti vrate u stanje bez grani+a/ 'ok je 'r/ He0 Len ovo 6inio unutar sebe, tako su se 2a+ijenti is+jeljivali/ 'r/ He0 Len je obja5njavao, Sjednostavno re6eno, &o.o2ono2ono zna6i .6initi is2ravno. ili .is2raviti gre5ku./ Ho.o zna6i .uzrok. na &a0ajskom, a 2ono2ono zna6i .savr5enstvo./ %rema drevnim &avaj+ima, gre5ka nastaje iz misli koje su zara4ene bolnim sje,anjima iz 2ro5losti/ Ho.o2ono2ono nudi na6in osloba<anja energije ovi& bolni& misli, ili gre5aka, koje uzrokuju neravnote4u i bolest/T Ukratko, &o.o2ono2ono je 2rosto 2ro+es re5avanja 2roblema/ Ali u 2ot2unosti se odvija u unutra5njosti/ !vaj novi i 2obolj5ani 2ro+es kreirala je -orrna&, voljena ka&una koja je nau6ila svom metodu 'r/ He0 Len1a novembra 89:?/ 'r/ He0 Len je 6uo o seminaru S6udesnog radnikaT u bolni+ama od kolega, 2a 6ak i u Ujedinjenim Na+ijama/ *reo je, i vidio je kako lije6i ,erku od ko4nog osi2a, i na2ustio sve kako bi ga 2odu6avala i kako bi nau6io njen 2ojednostavljeni metod is+jeljivanja/ #ako je 'r/ He0 Len tada imao 2ote5ko,e u braku, na2ustio je 2orodi+u, tako<e/ To nije neuobi6ajeno/ %ostoji veliki broj 2rimjera gdje su ljudi na2ustili svoje 2orodi+e da bi i& 2odu6avao du&ovni u6itelj/ 'r/ He0 Len je 4elio da u6i -orrnar&1in metod/ Ali nije odma& 2ri&vatio njene 6udne metode/ %rijavio se na njenu radioni+u i iza5ao 2oslije tri sata/ S%ri6ala je sa du&ovima i izgledala ,aknuto,T rekao je/ SIato sam oti5ao/T "ratio se slede,e sedmi+e, 2onovo 2latio +ijenu, i 2oku5ao da ga odsjedi sa njom/ I2ak nije us2io/ *ve 5to je 2odu6avala izgledalo je 2revi5e blesavo njegovom univerzitetski istreniranom umu, tako da je 2onovo na2ustio seminar/
37

S"ratio sam se tre,i 2ut i ostao do samog kraja,T rekao mi je/ SI dalje sam mislio da je luda6a, ali ne5to u vezi nje dotaklo mi je sr+e/ !stao sam sa njom dok nije 2reminula 899?/T -orrna&1in unutra5nji metod radio je sa 6udima, 2rema 'r/ He0 Len1u i drugima/ Njene molitve su nekako brisale sje,anja i 2rograme samo 5to bi i& izgovarala/ Inao sam da 4elim da nau6im tu liturgiju, i da se ne,u smiriti dok je ne nau6im/ -orrna& je ne5to nagovijestila o svom metodu u 6lanku koji je na2isala za knjigu am Ginner 6ja sam pobjednik7 / SU2otrijebila sam stari sistem od 2rije jednog ili dva vijeka, modernizovala sam 2ro+es, koji je zadr4ao 'esen"iju stare mudrosti./ -abel #atz, u svojoj maloj knjizi, !ajlaki nain, ka4e= Ho.o2ono2ono je 2ro+es o2ra5tanja, 2okajanja i 2reobra4aja/ *vaki 2ut kada u2otrijebimo bilo koje od njegovo& oru<a, 2reuzimamo 8CCU odgovornosti i molimo za o2ro5taj Kza nasL/ U6imo kako je sve 5to se javlja u na5im 4ivotima samo 2rojek+ija na5i& .2rograma./T %itam se kako je -orrna& izmijenila 2ro+es *amo I1'entitet Ho.o2ono2onoa kako bi se razlikovao od tradi+ionalnog &o.o2ono2onoa/ 'r/ He0 Len to ovako obja5njava= *amo I1dentitet kroz Ho.o2ono2ono Re5avanje 2roblema je intra2ersonalno *amo ja i ti u6estvujemo Tradi+ionalni Ho.o2no2ono Re5avanje 2roblema je inter2ersonalno *tariji 6lan meditira nad 2roblemom sa svim u6esni+ima *vi koji u6estvuju u 2roblemu moraju bito @izi6ki 2risutni *vaki 6lan mora da iska4e kajanje drugom, dok stariji 6lan meditira kako drugi
38

*amo ti si @izi6ki 2risutan

#ajanje A

6lanovi svadljivi !2ra5tanje A

ne

bi

2ostali

*vaki 6lan je du4an da tra4i o2ro5taj od drugog

U tradi+ionalnom &o.o2ono2onou, stariji 6lan istreniran u dinami+i re5avanja 2roblema, odgovoran je da obezbijedi da svako dobije 5ansu, kako bi rekao 5ta vidi u 2roblemu/ To uvijek 2redstavlja zonu sva<e kod tradi+ionalnog &o.o2ono2onoa, jer svaki u6esnik vidi 2roblem druga6ije/ -oram da 2riznam da mi se vi5e svi<a novi 2obolj5ani 2ro+es, jer se sve de5ava unutar osobe/ Ne treba vam niko vi5e/ To za mene ima vi5e smisla/ #ako sam student ung1ianski nastrojeni& 2ro@esora kao 5to je 'ebbie Bord KTamna strana lov"a na svjetlost L, odavno sam razumio da se mjesto 2romjene nalazi u unutra5njosti, ne u okolini ili u nekoj drugoj osobi/ SU2oredo sa modernizovanjem Ho1o2ono2ono 2ro+esom,T 'r/ He0 Len je nastavio, S-orrna& je bila vo<ena tako da uklju6i tri dijela jastva, koji 2redstavljaju klju6ni element *amo I1'entiteta/ !va tri dijela koji 2ostoje u svakom molekulu realnog svijeta zovu se 1 #ni%ipili 6dijeteJpodsvijest7, #%ane 6majkaJpodsvijest7 i 9umakua 6ota"Jpodsvijest7/ #ada se ova 'unutranja porodi"a. uskladi osoba je u skladu sa 3o4anstvom/ *a ovakvom ravnote4om, 4ivot 2o6inje da te6e/ %rema tome, Ho.o2ono2ono 2ot2oma4e da se us2ostavi ravnote4a naj2rije kod 2ojedin+a, a zatim u +ijeloj krea+iji/T Nastavio je sa obja5njavanjem ovoga 6udesnog 2ro+esa= SHo.o2ono2ono je zbilja veoma jednostavan/ Ia drevne Ha0ai1 +e svi 2roblemi nastaju kao misao/ Ali imati misao nije 2roblem/ Ota je onda 2roblemH %roblem je u tome da su sve na5e misli nato2ljene bolnim sje,anjima E sje,anjima na osobe, mjesta ili stvari/ S*am intelekt nije u stanju da rije5i ove 2robleme, zato 5to intelekt samo u2ravlja/ U2ravljanje stvarima nije na6in da se rije5e 2roblemi/ "i 4elite da i& se rije5iteR #ada radite Ho.o2ono2ono, ono
39

5to se de5ava je da 3o4anstvo 2reuzima bolne misli i neutrali5e i&, ili i& 2ro6i5ti/ "i ne 2ro6i5,avate osobu, mjesto ili stvar/ "i neutrali5ete energiju koju 2ovezujete sa osobom, mjestom ili stvarima/ 'akle, 2rvi ste2en Ho.o2ono2ono1a je 2ro6i5,avanje te energije/ Tada se de5ava ne5to divno/ Ne neutrali5e se samo energijaP ona se tako<e osloba<a, tako da nastaje 2ot2uno nova 6ista tabla/ 3udisti to nazivaju %razninom/ #ona6ni korak je da vi dozvoljavate 3o4anstvu da do<e i 2o2uni tu 2razninu svjetlo5,u/ 'a bi ste 2raktikovao Ho.o2ono2ono, uo25te ne treba da znate u 6emu je 2roblem ili gre5ka/ *ve 5to treba da uradite je da uo6ite bilo koji 2roblem koji do4ivljavate @izi6ki, mentalno, emo+ionalno, na bilo koji na6in/ edan2ut kada ga uo6ite, na vama je odgovornost da odma& 2o6nete sa 6i5,enjem, da ka4ete= ..7ao mi je, -olim te o2rosti mi/.. 'ok sam 2rou6avao -orrnar&1in rad, 6ak i 2reko '"'1a sa snimljenim intervjuima, kona6no sam 2rona5ao molitvu koju bi ona izgovarala radi 2omaganja ljudima, bilo da i& vidi ili ne/ Liturgija koju je izgovarala ide ovako= /oanski stvarao"u, oe, majko, sine kao jedni $$$ ako smo ja, moja porodi"a, ro4a"i ili nai pre"i uvrijedili tebe, tvoju porodi"u, ro4ake i pretke naim mislima, rijeima, djelima i ak"ijama od poetka nae krea"ije do danas, molimo te za oprotaj $$$ *opusti da se oisti, proisti, oslobodi, svako negativno sjeanje, blok, energija i vibra"ija i trans(ormiu ove neeljene energije u istu svjetlost$$$ i tako bi uinjeno$ Nijesam bio siguran kako ovo mo4e da ot2o6ne 2ro+es lije6enja u nekome, ali mogao sam da vidim da je bazirano na o2ra5tanju/ !6igledno da su -orrna&, a sada i 'r/ He0 Len, osje,ali da tra4enjem o2ro5taja mi omogu,avamo da se mani@estuje i oslobodi 2ut ka is+jeljivanju/ !no 5to je blokiralo na5u dobrobit nije bilo ni5ta drugo nego nedostatak ljubavi/ !2ra5tanje je otvaralo vrata njenom 2ovratku/ *ve ovo mi se 6inilo @as+inantnim/ Nijesam bio siguran kako bi 2raktikovanje Ho.o2ono2onoa moglo da is+ijeli mene, tebe ili mentalno oboljele/ Ali nastavio sam da slu5am/ 'r/ He0 Len je
40

nastavio da obja5njava kako treba da 2reuzmemo 8CCU odgovornost za na5e 4ivote E bez izuzetaka, bez izgovora/ S-o4ete li da zamislite situa+iju kada bi smo svi znali da smo 8CCU odgovorniHT u2itao je/ S a sam sebi 2rije 8C godina obe,ao da ,u sebe 6astiti najve,om 2oslasti+om E tako velikom da mi bude muka od nje E ako mi 2o<e za rukom da makar jedan jedini dan ne 2rosu<ujem nekoga/ To mi nikada nije 2o5lo za rukomR *ve du4e sam mogao da se suzdr4im, ali nikada +ijeli dan/T 'obro, sada sam s&vatio da je i on ljudsko bi,e/ -ogao sam se 2ozvati na njegovo 2riznanje/ Iako sam dosta uradio na sebi, jo5 uvijek sam 6angrizao na ljude, ili na situa+ije za koje bi& volio da su druga6iji/ -nogo sam tolerantniji 2rema najve,em broju stvari koje dolaze u moj 4ivot, ali isto tako sam veoma daleko od toga da volim sve u svakoj situa+iji/ SAli kako to mogu da radim drugim ljudima E kad smo mi 8CCU odgovorni za 2roblemeH S u2itao je/ SAko 4elite rije5ite 2roblem, radite na sebi/ Ako je 2roblem vezan za drugu osobu, na 2rimjer, u2itajte se, VOta se de5ava u meni 5to dovodi do toga da me ta osoba uznemiravaHV Ljudi se u va5em 4ivotu 2ojavljuju jedino da bi vas uznemiravaliR Ako to znate, tada mo4ete una2rijediti bilo koju situa+iju/ #akoH To je 2rosto= 7ao mi je zbog bilo 6ega 5to se de5ava/ -olim te o2rosti mi./T Nastavio je da obja5njava da, ako ste vi maser ili kiro2rakti6ar, a neko do<e kod vas sa bolom u le<ima, 2itanje koje treba da 2ostavite sebi je,= SOta se de5ava unutar mene 5to se javlja u vidu bolni& le<a kod ovoga 6ovjekaHT !vo je vrtoglavo novi na6in gledanja na sam 4ivot/ To vjerovatno djelimi6no obja5njava kako je 'r/ He0 Len mogao da lije6i sve te mentalno bolesne kriminal+e/ !n nije radio na njimaP on je radio na sebi/ Nastavio je da obja5njava kako smo svi mi u sr+u 6isti, bez 2rograma, bez sje,anja ili ins2ira+ije/ To je nulto stanje/ Tu su grani+e jednake nuli/ Ali tokom 4ivota, sti6emo 2rograme i sje,anja, gotovo isto kao 5to neki ljudi dobijaju kijavi+u/ -i nismo lo5i kada dobijemo kijavi+u, ali moramo da 2reduzmemo sve 5to mo4emo kako bi smo je se rije5ili/ *a 2rogramima je isto/ 'obijamo i&/ #ada
41

vidimo 2rogram kod nekoga drugog, i mi ga imamo tako<e/ Na6in da ga se rije5imo je da ga o6istimo/ 'r/ He0 Len je rekao,= S%ostoji na6in da se rije5e 2roblemi i bolesti za svaku osobu koja je voljna da bude 8CCU odgovorna za kreiranje svog 4ivota/ U 2ro+esu Ho.o2ono2ono is+jeljivanja kod drevni& Ha0aii1ja+a, individua za&tijeva Ljubav kako bi is2ravila gre5ke unutar sebe/ "i ka4ete, .7ao mi je/ -olim te o2roste mi za sve 5to se de5ava unutar mene, a javlja se kao 2roblem/. *ama ljubav tada 2reobra4ava gre5ke unutar vas koje se mani@estuju kao 2roblem/T 'odao je, THo.o2ono2ono ne vidi svaki 2roblem kao isku5enje, ve, kao mogu,nost/ %roblem su samo 2onovljena sje,anja iz 2ro5losti koja se 2ojavljuju da bi nam dala jo5 jednu 5ansu da gledamo o6ima ljubavi i da djelujemo iz ins2ira+ije/T %onovo sam s2rije6en da sa vama 2odijelim detalje sa seminara/ -islim ozbiljno/ -orao sam da 2ot2i5em izjavu o tome/ To je uglavnom radi za5tite 2rivatnosti ljudi koji su 2risustvovali kursu/ Ali mogu vam re,i ovo= radi se o 2ot2unom 2reuzimanju odgovornosti za va5 4ivot/ Inam da ste to 6uli i ranije/ I ja sam/ Ali ne u onolikoj mjeri u kojoj se to 2rikazuje na ovom kursu/ #om2letna odgovornost zna6i 2ot2uno 2ri&vatanje svega E 6ak i ljudi koji se 2ojave u va5em 4ivotu i nji&ovi& 2roblema, jer su nji&ovi 2roblemi i va5i 2roblemi/ !ni su u va5em 4ivotu, a ako 2reuzimate 2ot2unu odgovornost za vlastiti 4ivot, tada treba da 2reuzmete 2ot2unu odgovornost i za ono 5to oni do4ivlajavaju, tako<e/ K%onovo ovo 2ro6itajte/ Aikam vas/L !vo je vrtoglavi kon+e2t/ 7ivjeti ga, zna6i trans@ormisati vlastiti 4ivot kao nikada 2rije/ Ali samo s&vatiti ideju o 8CCU odgovornosti je van grani+a 2ri&vatanja ve,ine od nas, bez obzira na kon+e2t/ Ali jedan2ut kada to 2ri&vatite, slede,e 2itanje je kako da se 2reobrazite tako da se i ostatak svijeta 2romijeni, tako<e/ edini siguran na6in je sa S"olim te/T To je kod koji otklju6ava is+jeljivanje/ Ali vi to vidite u sebi, ne u drugima/ Nji&ov 2roblem je va 2roblem, u2amtite, tako da rad na njima nee pomoi vama/
42

Ne treba lije6enje njimaP treba vama/ "i treba da is+ijelite sebe/ "i ste izvor svi& iskustava/ To je su5tina modernizovanog Ho.o2ono2ono 2ro+esa/ Idite na2rijed i 2romi5ljajte to neko vrijeme/ 'ok to radite, ja ,u nastaviti da govorim Svolim te/T edna od kju6ni& ta6aka ovonedeljnog kursa bila je da vi djelujete bilo iz sje,anja, bilo iz ins2ira+ije/ *je,anje je mi5ljenjeP ins2ira+ija je do2u5tanje/ "e,ina nas 4ivi iz sje,anja/ -i i& nismo svjesni, jer u su5tini i nismo svjesni, ta6aka/ %rema ovakvom 2romatranju stvarnosti, 3o4anstvo 5alje 2oruku odozgo 2rema dole, u va5 um/ Ali ukoliko su u igri sje,anja E 5to se uglavnom i de5ava E ne,ete mo,i osjetiti ins2ira+iju, a kamoli djelovati 2o njoj/ #ao razultat toga, tada 3o4anska rije6 ne mo4e da do2re do vas/ %revi5e ste zauzeti bukom koja se odvija u va5oj glavi da bi ste je 6uli/ 'r/ He0 Len je na+rtao nekoliko ilustra+ija kako bi 2ojasnio svoje stanovi5te K2ogledajte dijagram %olo4aj 2raznineL/ !soba je trougao/ !n ka4e da ste to vi, individua/ U njenoj sr4i nema ni6ega sem 3o4anstva/ To je nulto stanje gdje su grani+e nulte/ Ins2ira+iju ,ete dobiti od 3o4anstva/ Ins2ira+ija 2oti6e od 3o4anstva, dok je sje,anje 2rogram u kolektivnom nesvjesnom ljudske vrste/ %rogram je kao vjerovanje, 2rogramiranje koje dijelimo sa ostalima kada ga 2rimijetimo u drugima/ Na5 izazov je da o6istimo sve 2rograme tako da se vratimo natrag u nulto stanje, gdje mo4e do2rijeti ins2ira+ija/ 'r/ He0 Len je 2otro5io dosta vremena na obja5njavanje kako se sje,anja me<usobno dijele/ #ada u nekome o2azite ne5to 5to vam se ne svi<a, to imate u sebi, isto tako/ "a5 2osao je da to o6istite/ #ada to uradite, tada ,e to na2ustiti i drugu osobu/ U stvari, to ,e eventualno na2ustiti i +ijeli svijet/ S edan od naju2orniji& 2rograma na svijetu je mr4nja 4ene 2rema mu5kar+u/T !bjavio je 'r/ He0 Len/ S a nastavljam sa njegovim 6i5,enjem, ali to je kao kada 6u2ate korov iz gigantsko velikog 2olja korova/ *vaki 2ojedina6ni korov je kao noga
43

2rograma/ Tako je duboko ukorijenjena mr4nja 4ene 2rema mu5kar+u/ To moramo voljeti, kako bi mu do2ustili da ode/T
beskona6no st 3o4anska Inteligen+ija

*u2ersvjesni um KAumakuaL %raznin a

Nijesam u 2ot2unost s&vatao sve izgledalo kao jo5 jedna model ili ma2a svijeta/ *vaka 2si&ologija, @ilozo@ija i religija imaju jednu ma2u/ a sam zainteresovan za ovu, jer se 6ini da mo4e 2omo,i u is+jelivanju +ijele 2lanete/ Na2okon, ako je 'r/ He0 Len mogao lije6iti +ijelo odjeljenje mentalno bolesni& kriminala+a, 5ta je jo5 mogu,eH Ali 'r/ He0 Len je istakao da Ho.o2ono2ono nije lak/ !n za&tijeva 2osve,enost/ STo nije -+.'onalds 2ristu2 4ivotu,T rekao je/ STo nije 2rozor na 2rodavni+i brze &rane gdje odma& dobijete to 5to ste naru6ili/ 3og nije osoba koja 2rima narud4be/ -orate se stalno @okusirati na 6i5,enje, 6i5,enje, 6i5,enje/T Is2ri6ao nam je 2ri6e o ljudima koji su koristili metod 6i5,enja, kako bi uradili ono 5to su drugi smatrali nemogu,im/ edna od ti& 2ri6a je bila o in4injerki koja je radila u NA*A i koja je do5la njemu zbog 2roblema sa jednom od nji&ovi& raketa/ S* obzirom da je do5la meni, 2ret2ostavio sam da sam i ja dio 2roblema/T !bjasnio je 'r/ He0 Len/ SIato sam o6istio/ Rekao sam .4ao mi je. raketi/ #asnije, kada se in4injerka vratila, rekla mi je da se raketa sama od sebe 2o2ravila tokom leta/T 'a li kori5,enje &o.o2ono2onoa uti6e na raketuH 'r/ He0 Len i in4injerka misle tako/ Razgovarao sam sa njom, i rekla mi je da je nemogu,e da raketa is2ravi samu sebe/ -oralo je da se desi ne5to
44

*vjesni um KU&aneL %odsvjesni um to/KUni&i2iliL To mi je

drugo 5to je 2o svojoj 2rirodi s2adalo u 6uda/ Ia nju, to je bilo 6i5,enje uz 2omo, 'r/ He0 Lena/ Ne mogu re6i da sam 2ri&vatio ovu 2ri6u, ali tako<e moram 2riznati da nemam neko drugo obja5njenje za to/ Tokom 2auze 2ri5ao mi jedan 6ovjek i rekao, T%ostoji jedan @amozni internet trgova+ sa istim imenom kao i ti/T Nijesam znao da li se 5ali 2a sam rekao, SIbiljaHT S'a, na2isao je mnogo knjiga i 2i5e za s2iritualni marketing i o &i2nozi/ Ti2 je strava/T STo sam ja/T rekao sam/ Gos2odin je izgledao veoma zbunjen/ -ark R(an je 6uo +ijeli razgovor i 6inilo mu se smije5nim/ Nije va4no da li ljudi znaju za moju internet 2o2ularnost ili ne, sve dok sam 2ostajao 2oznat ovdje/ 'r/ He0 Len mi se toliko 2uta obratio tokom seminara tako da su ljudi mislili da me izdvaja/ Neko je 2itao, S'a li si ro<ak sa 'r/ He0 LenomHT negirao sam i 2itao ga za5to misli da jesam/ SNe znamP samo se 6ini da se on @okusira na tebe/T Nikada se nijesam osje,ao izdvojenim u negativnom smislu/ "olim 2a4nju i smatram da mi to li6no 2oma4e, a 'r/ He0 Len je znao da sam ja na2isao knjige i imam sajt na internetu/ *iguran sam da je dio njega znao da, ako do mene do2re 2oruka ovoga lije6enja, da ,u mo,i da 2omognem mnogim ljudima/ U to vrijeme nijesam znao da on, ins2irisan 3o4anstvom, 2ri2rema mene da 2ostanem guru/ Ne guru svijetuP guru samome sebi/

'olim Te
Ne mo4e5 biti odbijen od i6ega 5to je savr5eno, +ijelo, kom2letno, i is2ravno za tebe kada si naj2rije svoje *o2stvo/ 3ivaju,i naj2rije vlastito *o2stvo ti automatski do4ivljava5 savr5enstvo na na6in 3o4anski& -isli, Rije6i, 'jela, i Aktivnosti/
45

'ozvoljavanje tvojim zatrovanim mislima da budu 2rve, automatski do4ivljava5 nesavr5enstvo u obliku bolesti, zbunjenosti, ljutnje, de2resije, i siroma5tva/ - 'r/ He0 Len U2ijao sam 2oruku 'r/ He0 Len najbolje 5to sam mogao, ali bilo je toliko mnogo toga 5to sam &tio i 4elio da nau6im/ Uvijek sam bio dobar u u2ijanju novog i otvoren 2rema novim idejama/ 'ok sam bio na 2rvom seminaru, 2o6eo sam da osje,am kako je moj jedini 2osao u 4ivotu da ka4em S"olim teT svemu 5to se 2ojavi na mom 2utu, bilo da to vidim kao dobro ili lo5e/ Oto sam vi5e ograni6avaju,i& 2rograma koje vidim ili osjetim mogao da rastvorim, vi5e sam mogao da 2ostignem stanje nulti& grani+a i donesem mir 2laneti kroz sebe/ -ark je imao malo vi5e 2roblema u 2ri&vatanju 2oruke seminara/ Nastojao je da ga smjesti u logi6ki okvir/ 3ilo mi je jasno da um nema 2ojma o tome 5ta se de5ava, zato je traganje za logi6kim obja5njenjem u sebi nosilo re+e2t za neus2je&/ 'r/ He0 Len je nanovo i nanovo isti+ao da 2ostoji 8G komadi,a in@orma+ija koje su dostu2ne svjesnom umu, dok se 8G miliona desi u svakom trenutku/ Nemamo nikakvu 5ansu da s&vatimo sve elemente koji se odigravaju u na5em 4ivotu/ -oramo i& na2ustiti/ -oramo vjerovati/ -oram da 2riznam da ve,ina od ovoga zvu6i suludo/ U jednom trenutku tokom seminara jedan gos2odin je izjavio da je vidio otvorena vrata u zidu i mrtve ljude kako lelujaju kroz nji&/ S'a li ti je jasno za5to to vidi5HT u2itao ga je 'r/ He0 len/ SIato 5to smo ranije razgovarali o du&ovima,T neko odgovori/ STa6no/T 'r/ He0 Len je 2otvrdio/ S%rivukao si i& 2ri6om o njima/ Ti ne treba da 2romatra5 druge svjetove/ Ima5 dovoljno 2osla u ovome svijetu i u ovome trenutku/T a nijesam vidio nikakve du&ove/ *vi<ao mi se @ilm Hesto ulo, ali samo kao @ilm/ Ne 4elim da mi se 2ojavljuju du&ovi i razgovaraju sa mnom/
46

Izgleda da je to normalno za 'r/ He0 Len1a/ Is2ri6ao mi je da je dok je radio u mentalnoj boni+i 6uo vodu u toaletima kako te6e u 2ono, 1 sama od sebe/ S-jesto je bilo 2uno du&ova/T rekao je S-nogi 2a+ijenti su umrli na odjeljenju 2ret&odni& godina, ali nisu s&vatili da su mrtvi/ 3ili su jo5 uvijek tamo/T !ni jo5 uvijek koriste toaletH Izgleda da je tako/ #ao da to nije bilo dovoljno 6udno, 'r/ He0 Len je nastavio da obja5njava da, ako ste ikada razgovarali sa nekim i 2rimijetili kako su zjeni+e o6i te osobe gotovo 2ot2uno bijele, sa tmurnim @ilmom oko ivi+a, onda je ta osoba sigurno o2sjednuta/ SNemojte ni 2oku5avati da razgovarate sa njima/T savjetovao je/ SUmjesto toga, samo se 6istite i nadajte se da ,e to 6i5,enje ukloniti tamu koja i& je 2reuzela/T a sam dosta otvorena osoba, ali ovakva 2ri6a o du&ovima i 2osjednutim du5ama i utvarama koje koriste toalet no,u je malo 2revi5e, 6ak i za mene/ I2ak sam jo5 uvijek ovdje/ Htio sam da s2oznam kona6ne tajne lije6enja kako bi& mogao 2omo,i sebi i drugima da 2ostignemo bolje zdravlje, ve,u sre,u i bogatstvo/ edino nijesam o6ekivao da ,u &odati nevidljivim svijetom i zonom sumraka kako bi& do5ao do svoga +ilja/ ednom drugom 2rilikom tokom seminara le4ali smo na 2odu rade,i vje4be kako bi smo otvorili energije u na5im tijelima/ 'r/ He0 Len me 2ozvao k sebi/ S#ada 2osmatram ovu osobu, vidim sve gladne u *ri Lanki,T rekao mi je/ %ogleda sam je, ali ja sam jedino vidio 4enu kako se 2rote4e na 2rostir+i/ STreba toliko mnogo da o6istimo,T re6e 'r/ He0 Len/ U2kos zbunjenosti, dao sam sve od sebe da uvje4bam ono 5to sam razumio/ Najlak5i na6in da to uradim je da 2rosto govorim S"olim teT +ijelo vrijeme/ Tako sam i radio/ edne ve6eri kada sam 2o5ao u toalet, osjetio sam 2o6etak in@ek+ije urinarnog trakta/
47

Izgovorio sam S"olim teT 3o4anstvu dok sam osje,ao in@ek+iju/ Ubrzo sam zaboravio na to i do jutra je nestala/ Nastavio sam mentalno da izgovaram S"olim teT, 2onovo i 2onovo, bez obzira 5ta se de5ava, bilo da je to izgledalo dobro ili lo5e/ Trudio sam se da dam sve od sebe kako bi& 6istio bilo 5ta 5to bi se 2ojavilo u trenutku, bez obzira da li sam svjestan toga ili ne/ 'a vam dam brz 2rimjer kako to @unk+ioni5e= ednog dana mi je neko 2oslao mejl koji me uznemirio/ Ranije bi& se time 2ozabavio rade,i sa emo+ijama ili nastoje,i da se razumijem sa osobom koja mi je 2oslala takvu ru4nu 2oruku/ !voga 2uta odlu6io sam da is2robam metod 'r/ He0 Len1a/ Ti&o sam izgovarao S7ao mi jeT i S"olim teT/ Te rije6i nijesam nikome 2osebnom u2u,ivao/ ednostavno sam 2rizivao du& ljubavi da unutar mene is+ijeli ono 5to je stvaralo i 2rivla6ilo s2olja5nje okolnosti/ U roku od jednog sata dobio sam drugi mejl od iste osobe/ Izvinjavala se zbog 2ret&odne 2oruke/ %rimijetite kako nijesam 2reduzeo nikakvu s2oljnu aktivnost kako bi& dobio izvinjenje/ *amo izgovaranjem rije6i S"olim teT, nekako sam unutar mene is+ijelio ograni6avaju,i skriveni 2rogram u kojem smo oboje u6estvovali/ #ori5,enje ovoga 2ro+esa ne zna6i da ,e se rezultati odma& 2ojaviti/ *u5tina nije u tome da se 2ostignu rezultati, ve, da se 2ostigne mir/ #ada to radite, 6esto brzo dobijete rezultate koje ste &tjeli/ Na 2rimjer, jednog dana je jedan od moji& radnika jednostavno nestao/ Trebalo je da uradi odre<eni 2osao na va4nom 2rojektu sa &itnim rokovima/ Ne samo da ga nije zavr5io, ve, se 6inilo da je nestao sa 2lanete/ To mi nije lako 2alo/ Iako sam tada znao metod 'r/ He0 Len1a, bilo mi je te5ko da ka4em S"olim teT kada je sve 5to sam &tio da ka4em bilo SHo,u da te ubijemT/ #ada god sam 2omislio na to, osje,ao sam bijes/ I2ak sam nastavio da izgovaram S"olim teT, S-olim te o2rosti miT i S7ao mi jeT/ Te rije6i nijesam u2u,ivao nikome 2osebno/ Govorio sam da bi& govorio/ *igurno nijesam osje,ao ljubav/
48

Iskreno, trebalo mi je tri dana da radim ovaj 2ro+es, 2rije nego 5to sam do2ro makar malo bli4e do mjesta mira u sebi/ I tada se 2ojavio moj radnik/ 3io je u zatvoru/ Ivao me da mu 2omognem/ %omogao sam mu i nastavio da govorim S"olim teT dok sam se bavio njime/ Iako nijesam 2ostigao momentalne rezultate, nala4enje mira u meni je bilo dovoljno da me u6ini sre,nijim/ I nekako, u tom stanju, moj radnik je osjetio to isto, tako<e/ To je bilo u trenutku kada je zatra4io od stra4ara da u2otrijebi tele@on, i da me nazove/ Tada, kada mi je us2jelo da ga dobijem na tele@on, mogao sam i da dobijem odgovore koji su mi trebali, da zavr5im svoj &itni 2rojekat/ #ada sam bio na 2rvom kursu Ho.o2ono2ono1a koji je dr4ao 'r/ He0 Len, on je 2o&valio moju knjigu Daktor atraktora/ Rekao mi je da kako budem 6istio sebe, tako ,e rasti i vibra+ije moje knjige, i svako ko je bude 6itao mo,i ,e da i& osjeti/ Ukratko, kako se ja budem 2obolj5avao, tako ,e i 6itao+i moje knjige/ SA 5ta sa knjigama koje su ve, 2rodateHT 2itao sam/ -oja knjiga je bila bestseler i do4ivjela je mnogo izdanja/ 3rinuo sam o svim tim ljudima koji su ve, imali moju knjigu/ STe knjige nisu negdje tamo,T on je obja5njavao, jo5 jedan2ut razbijaju,i moj um svojom misti6nom mudro5,u/ S!ne su jo5 uvijek u tebi/T Ukratko, ne 2ostoji Snegdje tamo/T -orao bi& da na2i5em +ijelu kniigu da bi& 2ojasnio ovu na2rednu te&niku u detalje kako zaslu4uje E zbog 6ega i 2i5em ovu uz saglasnost 'r/ He0 Len1a/ 'ovoljno je re,i da kada god 4elite da 2o2ravite ne5to u svom 4ivotu, od @inansija do veza, 2ostoji samo jedno mjesto na koje treba da se u2utite= unutar vas/ Nisu svi koji su bili na seminaru 2rigrlili to 5to je govorio 'r/ He0 Len/ %ri kraju zadnjeg dana, 2o6eli su da ga bombarduju 2itanjima, koja su sva bila logi6na, kao= S#ako moje 6i5,enje mo4e da uti6e na drugeHT SGdje je slobodna volja u svemu tomeHT SIa5to nas na2ada tako mnogo teroristaHT
49

'r/ He0 Len je ,utao/ Ainilo se kao da gleda 2ravo u mene, 2a sam sjeo u sam kraj sobe/ Izgledao je is@rustriran/ Uzimaju,i u obzir da se +ijela njegova 2oruka ti+ala toga da nema Stamo negdjeT, da je sve unutar vas, vjerovatno je osje,ao kako nji&ov nedostatak razumijevanja odra4ava njegov vlastiti nedostatak razumijevanja/ Izgledalo je kao da ,e uzda&nuti/ *amo mogu zamisliti kako je govorio unutar sebe, S7ao mi je/ "olim te/T %rimijetio sam da mnogi ljudi na seminaru imaju Ha0ai1ska imena, iako nisu izgledali kao Ha0ai1+i/ -ark i ja smo i& 2itali o tome/ Re6eno nam je da nam 'r/ He0 Len mo4e dati novo ime ,ukoliko nam je to &itno/ Ideja se sastojala u tome da se identi@ikujemo sa novim so2stvom u +ilju nemanja so2stva i s2ajanja sa 3o4anstvom u nuli/ Inao sam za snagu novog imena/ Tokom 89N9 2ostao sam *0ami Anand -anjurs&i/ To je bilo ime koje mi je tada dao moj tada5nji u6itelj, 3&ag0an *&ree Rajnees&/ U tom 2eriodu 4ivota, kada sam se borio sa svojom 2ro5lo5,u, siroma5tvom, i tragaju,i za smislom, ime mi je 2omoglo da 2o6nem is2o6etka svje4/ To ime sam koristio tokom sedam godina/ 3ilo je 2rirodno da 2itam da li bi 'r/ He0 Len &tio ili mogao da mi da novo ime/ #ada sam ga 2itao u vezi toga, rekao je da ,e 2rovjeriti sa 3o4anstvom/ #ada se osje,ao ins2irisanim, govorio je 5ta dobija/ !ko mjese+ dana 2oslije 2rvog seminara, 2isao mi je= 8oeC 8ue sam vidio oblak kako se pojavljuje u mom umu$ 0am od sebe je poeo da se trans(ormie, mijenjajui se veoma sporo u mekano, mekano utu$ 2atim se protegao kao dijete poslije bu4enja i nestao u nevidljivo$ z nevidljivog je izronilo ime 9o akua, I/oansko;$ *anas sam primio "itat kao dio jedne mejl porukeC I& =ospode koji si mi darovao ivot, daruj mi i sr"e puno za%valnosti$; <elim ti mir preko svi% grani"a$ Mir od 89 %alaekala
50

*vidjelo mi se ime Ao Akua, ali nijesam imao nikakvu ideju kako se izgovara/ Iato sam na2isao 2oruku i zamolio za 2omo,/ Evo 5ta mi je na2isao= 8oeC 9 je zvuk za slovo 9 u rijei ota"$ & je zvuk za slovo & u &%$ K je zvuk kao u rijei ku%inja$ # je zvuk kao u rijei plavo 6blue7$ Mir od 89 %alaekala *&vatio sam i u4ivao u svom novom imenu/ Nikada ga nijesam javno u2otrijebio, ali jesam kada sam 2isao 'r/ He0 Len1u/ #asnije kada sam na2ravio svoj blog KdnevnikL na Internetu odjavljivao sam se koriste,i SAo AkuaT/ "eoma malo ljudi me 2italo u vezi toga/ "olio sam ga, jer mi je izgledalo kao da molim 3o4anstvo da o6isti moj blog koriste,i @razu koju je zna6ilo, za mene, kao da razmi6e oblake kako bi se vidio 3og/ #ako je vikend kurs ve, u moju glavu usadio @razu S"olim teT, makar 2rivremeno, &tio sam jo5/ %isao sam 'r/ He0 Len1u i zamolio ga da do<e u TeQas i govori manjoj gru2i ljudi o Ho.o2ono2onou/ !vo je bio moj 2lan, kako bi& dobio jo5 vi5e od njega za sebe/ !n bi doletio u TeQas na manju razgovor, i ostao sa mnom/ 'ok bi bio sa mnom, is2itivao bi& ga o tome 5to zna, uklju6uju,i i to kako je izlije6io +ijelo odjeljenje mentalno oboljeli& kriminala+a/ 'r/ He0 Len se slo4io i na2isao mi slede,e= 8oeC 5vala ti to si odvojio vrijeme da me pozove$ !isi morao, ali si uinio$ 2a%valjujem ti se$ 3redloio bi% ti jedan Ioblik; intervjua za ne(ormalnu posjetu 9ustin-u u (ebruaru$ :jerovatni okvir intervjua bi mogao da bude vrsta pregleda prilaza rjeevanju problema koji si obradio u svojoj knjizi, #nutranja avanturaC spovjedi novinara unutranjeg svijeta$ :idim da si mnogo vie od voditelja, a ja mnogo vie od gosta u ovom dogovoru$ Bistota je veoma vana u prenosu ovi% in(orma"ija, bez obzira u kojem obliku se prikazuje$ !a primjer, mnogo
51

nejasnoa postoji u tome o kakvom problemu se radi, mnogo manje nego u njegovom uzroku$ Kako neko moe da rijei problem, kada je mogue da mu nije sasvim jasan) =dje problem treba nai da bi se rijeio) # umu) Hta je to) li u tijelu 6za ta se veina ljudi zalae7) li u oboje) :jerovatno nije ni na jednom od nji%$ :jerovatno postoji i pitanje ko ili ta reava problem$ Kao to si spomenuo u svojoj knjizi, teko je drati se tane pro"jene, ak i dok neko pokuava da rijei problem koristei metode kao to je Dorum Mogunosti$ *a li su rasu4ivanja ili vjerovanja pravi problemi) !eka se realni problem pojavi kako bi ga svi vidjeli$ !e(ormalni intervju ne bi bio o dobrom ili loem, ispravnom ili pogrenom metodu ili kon"eprtu$ /io bi o nedavnim nejasnoama$ Ti i ja emo imati ogroman uspje%, ako makar za jotu oistimo mutnu vodu$ !aravno, svaki trenutak nosi sa sobom svoje posebne ritmove i plime$ !a kraju, kao to /rut kae u Hekspirovom komadu 8ulije EezarC IMoraemo da ekamo kraj dana da bi vidjeli na ta e izai$; Tako emo i mi$ ?e"i mi ta misli o predloenom nainu izvedbe intervjua$ !ijesam vezan za njega, kao to nije bio ni /rut do samog kraja$ Mir %aleakala 3rzo sam objavio 2rivatnu ve6eru za mene i dr/ He0 Len1a/ -islio sam da ,e se mo4da 2ojaviti 2et do 5est ljudi/ Umjesto toga vi5e od 8CC ljudi je 2okazalo interesovanje/ !ko NG ljudi je u2latilo za @inu ve6eru kako bi rezervisali mjesto za stolom/ 'r/ He0 Len me iznenadio za&tjevom za s2iskom ljudi koji bi do5li/ 7elio je da i& 6isti/ Nije mi bilo jasno 5ta mu to zna6i, ali sam mu 2oslao s2isak/ Na2isao mi je= 5vala ti na listi, 9o 9kua
52

?adi se samo o ienju, ansi da budem isti prema osoblju i da budem ist prema /ogu$ Mir neka je sa tobom, %alaekala #ada je 'r/ He0 Len stigao u Austin odma& je 2o6eo da se ras2ituje o mom 4ivotu/ S#njiga koju si na2isao o svom 4ivotu Kodnosi se na Unutra5nje avantureL 2okazuje da si radio mnogo toga kako bi 2ostigao mirT, 2o6eo je/T#oja od nji& zbilja djelujeHT Razmislio sam o tome i rekao da sve imaju svoje vrijednosti, ali da je mo4da %ro+es !2+ija najkorisniji i naj2ouzdaniji/ !bjasnio sam kako je to na6in 2reis2itivanja vjerovanja da bi se do5lo do onoga 5to zbilja jeste/ S#ada 2reis2ituje5 vjerovanja, 5ta ti 2reostajeHT Nije mi bila jasno na 5ta +ilja/ SIa5to neko mo4e da bude bogat, a i dalje magara+HT iznenada me za2itao/ Iznenadio me 2itanjem/ Htio sam da mu objasnim da bogatstvo i Sbiti magara+T ne isklju6uju jedno drugo/ Nigdje ne 2i5e da su samo an<eli bogati/ -o4da je odvratnoj osobi jasan stav 2rema nov+u, tako da mo4e biti bogata, a jo5 uvijek svojeglava/ Ali u tom momentu nijesam mogao da na<em rije6i/ SNemam 2ojma,T 2riznao sam/ S-islim da ne mora5 da 2romijeni5 svoju li6nost da bi bio bogat/ T edino treba da vjeruje5 da 2ri&vata5 bogatstvo/T S!dakle ta vjerovanja dolazeHT 2itao je/ #ako sam bio na njegovim seminarima, dovoljno sam znao da bi& odgovorio, STo su 2rogrami koji ljudi 2oku2e tokom 4ivota/T !2et je 2romijenio temu rekav5i kako sam ja zbilja &i2noti6an 2isa+/ %o6eo je da govori o ideji za moju knjigu o Ho.o2ono2onou/ S'a li si s2reman da sada na2i5e5 knjigu za meneHT u2itao sam/
53

SHajde da vidimo kako vikend 2roti6eT, rekao je/ S#ada ve, 2ri6amo o tome, kako ,emo sa ve6eromHT u2itao sam/ Uvijek sam volio da dr4im kontrolu nad situa+ijom kako bi& bio siguran da dobro 2ostu2am i da ljudi dobijaju to 5to &o,e/ S a nikada ne 2laniram,T rekao je/ T"jerujem 3o4anstvu/T SAli 2rvo ,e5 ti da govori5, 2a ja, ili kakoH I da li ima5 neki uvod koji bi 4elio da 2ro6itam za tebeHT S"idjet ,emo,T re6e/ SNe 2laniraj/T To me unes2okojilo/ "olim da znam 5ta se o6ekuje od mene/ 'r/ He0 Len me gurao u tamu/ Ili mo4da ka svjetlosti/ Nijesam tada bio siguran/ Nastavio je da govori ne5to mnogo mudrije nego 5to sam tada s&vatao= S!no 6ega mi ljudi nismo svjesni u na5em trenutak12o1 trenutak 2ostojanju je konstantni, ne2restani ot2or 4ivotuT 2o6eo je/ STaj ot2or nas dr4i u konstantnom, ne2rekidnom stanju 2omjerenosti od na5eg *amo I1'entiteta i od *lobode, Ins2ira+ije, i iznad svega ostalog, od samog 3o4anskog #reatora/ ednostavno re6eno, mi smo 2omjereni ljudi koji lutaju bes+iljno 2o, 2ustinji na5i& umova/ Nismo u stanju da obratimo 2a4nju na 2ravilo Isusa Hrista,, .Ne o2iri se/ .Nismo svjesni drugog 2ravila, .-ir 2o6inje sa mnom/. S!t2or nas dr4i u stalnom stanju nemira i du&ovnom, mentalnom, @izi6kom, @inansijskom i materijalnom siroma5tvu,T dodao je/ SNasu2rot Oeks2iru, mi smo nesvjesni da smo u stalnom stanju ot2ora, umjesto da te6emo/ Ia svaki djeli, koji iskusimo svjesno, mi iskusimo najmanje jedan milion djeli,a nesvjesno/ A jedan djeli, je neu2otrebljiv za na5 s2as/T !vo ,e biti jedno izvanredno ve6e/ Tra4io je da vidi 2rostoriju u kojoj ,e biti ve6era/ To je bila ogromna balska dvorana na 2oslednjem s2ratu &otela u +entru Austin1a, TeQas/ U2ravni+a je bila ljubazna i 2ustila nas je unutra/ 'r/ He0 Len je zamolio da ostane nasamo u njoj/ *lo4ila se i oti5la/ SOta si 2rimijetioHT u2itao je/ %ogledao sam okolo i rekao, TWilim treba da se o6isti/T
54

S#akav utisak si stekaoHT u2itao je/ SNema is2ravnog ili 2ogre5nog/ Utisak koji ti sti6e5 ne mora da bude kao i moj/T 'o2ustio sam sebi da se o2ustim i usmjerim 2a4nju/ !djedan2ut sam osjetio veliku gu4vu, umor, tamu/ Nijesam bio siguran o 6emu se radi, niti 5ta to zna6i, ali sam to rekao 'r/ He0 Len1u/ S*oba je umorna,T rekao je/ SLjudi dolaze i odlaze i nikada je ne vole/ Treba joj odati 2riznanje/T %omislio sam kako je to 2omalo 6udno/ *oba je kao osobaH !na ima osje,anjaH 'obro, kako god/ S!va soba ka4e da joj je ime *&eila/T S*&eilaH To je ime sobeHT S*&eila 4eli da joj odamo 2riznanje/T Nijesam znao 5ta da ka4em na to/ STreba da zatra4imo dozvolu da boravimo ovdje ve6eras/T Rekao je/ TIato 2itam *&eilu da li se ona sla4e sa tim/T SOta ona ka4eHT za2itao sam, osje,aju,i se 2omalo budalasto/ S#a4e da je u redu/T STo je dobro,T reko&, 2risje,aju,i se kako je moj de2ozit za ovu sobu ne2ovratan/ Nastavio je da obja5njava, T3io sam u jednoj dvorani u kojoj se neko s2remao da dr4i 2redavanje, i razgovarao sam sa stoli+om/ %itao sam, 2ostoji li iko koga sam izostavioH 'a li iko ima 2roblem za koji bi& trebao da se 2obrinem.> edna od stoli+a je rekla, .Ina5, bio je neki momak koji je sjedio na meni tokom 2ret&odnog seminara i imao je @inansijske 2robleme, i sada se osje,am mrtvomR. zato sam o6istio taj 2roblem, i mogao sam da vidim kako se stoli+a us2ravljuje/ Tada sam 6uo,.!#R -ogu da izdr4im slede,eg momkaRT !n sada razgovara sa stoli+amaH Nekako sam se osje,ao otvorenim da 6ujem jo5 o ovom neobi6nom 2ro+esu/ Nastavio je da obja5njava/
55

STo 5to ja u stvari 2oku5avam da uradim je da 2odu6im sobu/ a govorim sobi i svemu u njoj, .da li 4eli5 da nau6i5 kako da koristi5 Ho.o2ono2onoH Na kraju, ja ,u uskoro oti,i/ Iar ne bi bilo dobro kada bi ti ovo obavila za sebeH. Neko ka4e da, neko ka4e ne, dok neko ka4e .Tako sam umoranR.T *je,am se da su neke drevne kulture sve smatrale 4ivim/ U knjizi Ai5,enje, im %at&Binder E0ing obja5njava kako mjesta 6esto imaju za2retene energije/ Ne bi bilo isuvi5e ludo zamisliti kako sobe i stoli+e imaju osje,anja/ To je sigurno obja5njiva 2omisao/ Ako su @izi6ari u 2ravu, ne 2ostoji ni5ta sem energije koja 6ini da ono 5to o2a4amo izgleda 6vrsto, 2a bi razgovor sa sobama i stoli+ama samo mogao da bude jedan na6in za 2reusmjeravanje te energije u jedan noviji, 6istiji oblik/ Ali da sobe i stoli+e odgovarajuH Ia to nijesam bio s2reman u ovom trenutku/ 'r/ He0 Len je 2ogledao kroz 2rozor krajolik +entra/ !gromne zgrade, "ije,ni+a, &orizont je izgledao meni 2relije2o/ Ali ne i 'r/ He0 Len1u/ S a vidim nadgrobne s2omenikeT, rekao je/ SGrad je 2un mrtvog/T %ogledao sam kroz 2rozor/ Nijesam vidio grobove/ Ili smrt/ "idio sam grad/ %onovo, u6io sam kako 'r/ He0 Len koristi obje strane svoga mozga u svakom trenutku, tako da je mogao da vidi strukture kao meta@ore i govori im kao da i& vidi/ Ne i ja/ a sam bio us2avan u svojim +i2elama, otvoreni& o6iju/ U &otelskoj sobi smo ostali oko ;C minuta/ #oliko mogu re,i, 'r/ He0 Len je &odao 2o sobi 6iste,i je, tra4e,i o2ro5taj, vole,i *&eilu, i 6iste,i, 6iste,i, 6iste,i/ U jednom trenutku je tele@onirao/ !sobi sa kojom je razgovarao je rekao gdje se nalazi, i tra4io njene utiske/ Aini se da je dobijao 2otvrde svoji& utisaka/ #ada je zavr5io sjeli smo za sto i 2ri6ali/ S-oj 2rijatelj ka4e da ,e nam ova soba do2ustiti da ve6eramo onoliko dugo koliko dugo je budemo voljeli/,T rekao mi je/
56

S#ako da je volimoHT S*amo joj re+i ."olim te. T odgovorio je/ To je izgledalo blesavo/ Re,i S"olim teT sobiH 'ao sam sve od sebe/ Ranije sam nau6io da ne morate ba5 da osjetite rije6i S"olim teT za sobu, da bi @unk+ionisaloP jedino treba da izgovorite/ Tako sam i u6inio/ A kada to izgovorite nekoliko 2uta, 2o6injete i da osje,ate/ %oslije nekoliko minuta ti5ine, 'r/ He0 Len je izgovorio nekoliko mudrosti= STo 5to kao individue nosimo sa sobom, sje,anja ili ins2ira+iju, ima trenutan i a2solutan uti+aj na sve, od ljudske vrste do minerala, biljki i 4ivotinjskog +arstva,T rekao je/ S#ada 3o4anstvo dovede sje,anje do nule u 2odsvjesnom umu, on se 2reobrati na nulu u svim 2odsvjesnim umovima E kod svi& nji&RT Na2ravio je 2auzu 2rije nego je nastavio= STako, to 5to se de5ava u tvojoj du5i trenutak za trenutkom, ose2&, de5ava se u svim du5ama u istom tom trenutku/ #ako je divno to s&vatiti/ -nogo 6udesnije je to 5to mo4e5 zamoliti 3o4anskog #reatora da izbri5e ta sje,anja u tvom 2odsvjesnom umu i dovede i& na nulu, i zamijeni i& u tvojoj du5i i du5ama svi& sa 3o4anskim mislima, rije6ima, djelima i ak+ijama/ #ako bi ste odgovorili na T!H edino o 6emu sam mogao da mislim bilo je S"olim te/T

Jelo $a (o)an$tvom
-odernizovani Ho.o2ono2ono, 2ro+es 2okajanja, o2ra5tanja i 2reobra4aja je molba Ljubavi da 2oni5ti i
57

zamijeni 5tetne energije sobom/ Ljubav to 2osti4e teku,i umom, 2o6inju,i sa du&ovnim umom, sa su2ersvije5,u/ Iatim nastavlja kroz intelektualni um, svjesni um, osloba<aju,i ga od energija mi5ljenja/ #ona6no, 2relazi na emotivni um, 2odsvijest, osloba<aju,i ga od 5tetni& emo+ija i 2une,i ga sobom/ 1 'r/ I&aleakala He0 Len %reko NC ljudi je do5lo da 2risustvuje ve6eri sa mnom i 'r/ He0 Len1om/ Nijesam ni 2ret2ostavljao da ,e biti tako veliko interesovanje za ovoga neobi6nog u6itelja/ 'o5li su u Austin sa Aljaske, Ne0 Xorka, i iz drugi& oblasti/ Neki su se dovezli iz !kla&ome/ Nikad ne bi& mogao da doku6im za5to su svi oni do5li/ Neki su bili znati4eljni/ Neki su bili ljubitelji moji& knjiga, kao 5to je Daktor privlanosti, i 4eljeli su da na2reduju dalje sa mnom/ o5 uvijek nijesam znao 5ta da ka4em/ o5 uvijek nijesam znao odakle da 2o6nem/ 'r/ He0 Len se osje,ao 2rili6no ugodno u svemu tome/ "e6erao je za svojim stolom i svi su gutali svaku njegovu rije6/ *lede,e svjedo6enje o toj ve6eri na2isala je moja 2rijatelji+a Cind( Cas&man Kkoja, uzgred da 2omenem, 2lanira da bude 2rva osoba koja ,e se vjen6ati u svemiruP vidi 000/@irsts2a+e0edding/+omL/ /ila je nedelja, @A (ebruar @,,K$ &tila sam u "entar 9ustin-a da sluam govor *r$ 5eG Len-a$ 0jedjela sam do njega tokom veere$ !jegova poruka je da treba biti +,,- odgovoran$ &sjetila sam odre4ene snane energetske pomake$ 8edna dama za naim stolom krivila je jednu osobu zato to nije zvala bolni"u kada je ona imala napade astme$ *r$ 5eG Len je na to rekaoC I8a sam jedino zainteresovan za tebe i uo sam da treba da pije vie vode, to e ti pomoi u vezi astme$; !jena energija se odma% preusmjerila od okrivljavanja ka za%valnosti$ 3rimijetila sam kako sam je ti%o osu4ivala govorei u sebi I&na je kriva,; i kako elim da se udaljim od
58

takvi% ljudi$ To to je uinio *r$ 5eG Len, bilo je da je preuzeo negativnu energiju i potpuno je trans(ormisao u voleu, pozitivnu energiju$ #zela sam bo"u vode koju sam ponijela sa sobom$ 3okazujui ka %otelskoj vodi, rekla sam *r$ 5eG Len-uC ITa voda nije dobraL; &n mi je na to odgovorioC I0%vata li ta si upravo uradila); Kada je to izgovorio, odma% sam s%vatila da sam upravo poslala negativne vibra"ije prema vodi$ :auL /ila sam za%valna to me osvijestio svojim komentarom$ =ovorio mi je kako se isti "ijelo vrijeme, u smislu kada je ona ena krivila osobu, *r$ 5eG Len se zapitaoC IHta se deava u meni pa se to pojavilo u ovoj eni) Kako ja mogu biti +,,odgovoran); 3oslao je svoju energiju /oanstvu i rekaoC I5vala ti > :olim te > <ao mi je$; Buo je kako /oanstvo odgovara, I?e"i joj da pije vie vode$; Tako4e mi je rekao, I8a znam kako da oistim, tako da ona dobija ono to joj treba, a ja ono to meni treba$; &n govori /ogu i /og govori njemu$ Kada sam ja ist svakoga u vidjeti onako kako ga /og vidi$ #pitala sam *r$ 5eG Len-a, da li mogu da zakaem sastanak sa njim, to je on odbio rekavi da mu je /oanstvo saoptilo da ja ve imam unutranje znanje$ To je bilo lijepo uti$ #glavnom, poruka koju sam veeras dobila jeC +$ 0vjedoenje kako *r$ 5eG Len trans(ormie gospo4inu energiju od krivi"e ka za%valnosti @$ #vi4anje kako sam osu4ivala gospo4u i vodu M$ 0%vatanje sistema koji on koristi da bi istio sebe i kako je to mono i za korienje svi% nas N$ *a ne zaboravimo da kaemo I5vala ti; i I:olim te; to ee$
59

"e6eru sam za2o6eo s2ontanim rije6ima obja5njavaju,i kako sam 6uo o misti6nom tera2eutu koji je izlije6io +ijelo odjeljenje mentalno oboljeli& 2a+ijenta/ *vima sam 2rivukao 2a4nju/ %ozvao sam da 2ostavljaju 2itanja 'r/ He0 Len1u i odr4ao sam javni govor, kao 5to bi *okrat i %laton vjerovatno uradili, samo 5to sam se vi5e osje,ao kao S%la(1'o&T igra6ka nego kao %laton/ 'r/ He0 Len je 2o6eo rije6ima= SLjudi 2ostavljaju 2itanja kao 5to je, .'obro, 5ta sa vjerovanjimaH Ota sa emo+ijamaH Ota sam takvim stvarimaH. a se ne bavim sa time/ a se ne bavim sa .odakle to. vrstom bezvezarija/ Ali vi ,ete me to 2itati, 2a 2rema tome moram i da se bavim timeR Ali to je kao kada 2osegnem da ne5to do&vatim i to do&vatim, a zatim me to brzo o2e6e, i ja odma& s2ustim svoju ruku/ Tako, kada se ne5to 2ojavi, 6ak i 2rije nego se to 2ojavi, ja sam ve, 2ovukao svoju ruku/ To je isto kao 2rije nego 5to sam u5ao u ovu 2rostoriju E ova soba je ve, osve,ena E i 2rije nego 5to sam stu2io u nju, ve, sam razgovarao sa njom/ %itao sam je za ime, jer ima ime/ Iatim sam je 2itao .'a li je u redu da u<em unutraH. !na je rekla .U redu, mo4e5/. Ali 2ret2ostavimo da je ona rekla .Ne/ Ti si vrsta E o2rostite na izrazu E sme,a/. Tada bi& 2ogledao u sebe i uradio to 5to treba da uradim, tako da kada bi& u5ao, u5ao bi& onako kao 5to biste 6uli staru @razu od 2si&ijatara, .*2oznaj sebeR. 'akle, &o,u da budem siguran da ulazim tu is+ijeljen, bez 2roblem 2rostora, makar za trenutak/T %rekinuo sam ga kako bi& ga 2redstavio svima/ 7elio sam da svi znaju ko je 'r/ He0 Len i za5to smo bili tu/ To 5to smo radili bilo je s2ontano i ne@ormalno/ *vima sam 2re2oru6io da budu o2u5teni i otvoreni/ *a 'r/ He0 Lem1om nikada niste na 6isto 5ta ,e re,i ili uraditi/ %ostavio je 2itanje za5to bi neko dobio rak 2lu,a/ Niko nije odgovorio, ne bi mogao ni on/ Istakao je kako 2ostoje milioni in@orma+ija u svakom tenutku, ali mi smo svjesni jedva neki& dvadesetak u svakom momentu/ To je tema koju je stalno 2onavljao/ Ali to je i bila su5tina njegove 2oruke= -i nemamo 2ojma ni o 6emu/
60

SNauka ne mo4e sa sigurno5,u re,i 5ta se de5ava u na5im 4ivotima,T obja5najvao je/ SAak i matematika nije na6isto u vezi nule/ Na kraju knjige C&arles *ei@es1a, !ulaC /iogra(ija opasne ideje, autor zaklju6uje, .*vi nau6ni+i znaju da je kosmos nastao iz ni6ega i vrati,e se u ni5ta, odakle je i 2otekao/ Univerzum 2o6inje i zavr5ava se sa nulom/T Nastavio je da govori,= STako sam ja Univerzum moga uma vratio nazad na nulu/ Nema 2odataka u njemu/ Auli ste za razne termine vezane za to stanje= 2raznina, 6istota, ni5tavilo/ Ne zanima me kako to nazivate/ -oj um je sada vra,en nazad na nulu/ Nije bitno 5ta ,e se 2ojaviti, 6ak i kada nijesam svjestan toga, 2ro+es o kome ,u govoriti je konstantno stalno anuliranje, tako da mogu biti u nuli/T -ogao sam da 2rimijetim kako je ve,ina ljudi bila 2rikovana njegovim rije6ima, dok su neki, kao ja, jo5 bili u mraku/ 'r/ He0 Len je nastavio da govori, S!no 5to se de5ava je da jedino kada je va5 um u stanju nule, kreativnost mo4e da se 2ojavi, i to se zove .ins2ira+ija/. Na Ha0ajskom ins2ira+ija se zove Ha/ 'akle, ako ikada odete na Ha0aii1e treba da znate da rije6 Ha zna6i .ins2ira+ija/. $ai je .voda. a I je .3o4anstvo/. .Ha0aii. je .da& i voda 3o4asnstva/. To je ono 5to rije6 Ha0aii zna6i/ Rije6 &a0aii je sama 2o sebi 2ro+es 2ro6i5,avanja, tako kada se na<em bilo gdje i 2rovjeravam E ja ka4em, na 2rimjer, 2rije nego 5to u<em u sobu, .Ota je to 5to treba da o6istim, a za to ne znamH Nemam 2ojma o 6emu se radi, 2a 5ta je to ondaH Tako, ako 2rimijenim 2ro+es 6i5,enja koji se naziva .Ha0aii,. od njega ,u dobiti 2odatke koji& uo25te nijesam svjestan, i koji ,e me vratiti u nulu/ *amo u nuli /// i to 5to treba da s&vatite je da um mo4e da slu4i samo jednog od dva gos2odara u jednom trenutku/ Ili ,e slu4iti to 5to se de5ava u va5em umu ili ,e slu4iti ins2ira+iji/ !na druga stvar se zove sje,anje/T !vo je 2ostajalo sve @as+inantnije/ !datle je 'r/ He0 Len oti5ao dublje/ S3o4anska Inteligen+ija se nalazi tamo odakle dolazi sva ins2ira+ija, i to je u vamaRR To nije nigdje vani/ Ne treba da idete negdje tamo/ Ne treba da idete negdje tamoR Ne treba da tra4ite
61

nikoga vani/ To je ve, u vamaR *lede,i nivo ovdje se naziva su2ersvijest/ To je dovoljno 2rosto/ Ha0aii1+i to nazivaju 9umakua/ 9u zna6i .2reko svakog vremena i 2rostora. a makua zna6i .sveti du& ili bog., 5to zna6i da 2ostoji dio vas koji je bezvremen i da 2ostoji dio vas koji nema grani+a/ Taj dio vas ta6no zna 5ta se de5ava/ Iatim imate svjesni umP Ha0aii1+i ga zovu #%ane/ Iatim imate 2odsvijestP &a0aii1+i je zovu #ni%ipili$ 'akle jedna od najva4niji& stvari koje treba biti svjestan je za2itati se, .#o sam jaH. !vo o 6emu govorimo E to 5to dijelim sa vama E je da se va5 identite sastoji od ti& elemenata uma/ *ada, za vas je veoma va4no da s&vatite da je taj um 2razanR 'akle, um je nula/ %a, ko ste viH "i ste 3o4ansko 2ostojanje E to je nula/ %rema tome, za5to bi ste &tjeli da budete nulaH #ada ste nula, sve vam je na ras2olaganjuR 0:OR 'akle, to zna6i da ste stvoreni na sliku 3o4anstva/ 3i,u jasan u vezi toga jer 6ujem izvjesne stvari, ali 4elim da vi budete na6isto u vezi 3o4anstva/ 'akle stvoreni ste na sliku 3o4anstva/ To zna6i da ste kreirali 2razninu sa jedne strane nov6i,a i beskona6nost s druge/ Aim 2ostanete voljni da se oslobodite sme,a i budete 2razni, to 5to se momentalno de5ava je da ins2ira+ija is2unjava va5e bi,e, i tada ste besku,ni+i/ Aak i ne treba da znate da ste besku,ni+i, jer ve,inu vremena to i ne,ete znati/ .Gdje je toH Gdje je toH a sam 6istR Hajde re+i mi gdje je toH "i5e ,u da radim/. "e,inu vremena ne,ete ni znati/ #ada se um za ne5to zaka6i, on se jo5 vi5e za2etlja/ To je ono 5to Ha0aii1+i nazivaju E izvinite na izrazu E Kukai 3a'a/ 'a li iko zna 5ta #ukai %a.a zna6i/ To zna6i intelektualni zatvor/T edna osoba je u2itala, SAli ako vas izazove druga osoba, da li tada ka4ete da ste vi taj koji treba da se 2o2ravi, a ne druga osobaHT SAko ste u sukobu sa nekim, onda to nije sa tom osobomRT 'r/ He0 Len je objavio/ SRadi se o tome da se javljaju sjeanja na koje vi reagujete/ To je ono sa 6ime ste u sukobu/ To se ne de5ava sa drugom osobom/
62

Radio sam sa ljudima koji su mrzili svoga su2ruga ili su2rugu/ U jednom trenutku 4ena je rekla, .-islim o tome da odem za Njujork/ -islim da ,u imati bolje mogu,nosti/. Tada sam 6uo kako 3o4anstvo ka4e, .'obro, gdje god da ona ode, to je ono 5to ide sa njomR.T 'r/ He0 Len je tada objasnio da, kada ga neko kontaktira radi tera2eutske sesije, on 2romatra sebe, ne osobu koja ga je zvala/ SNa 2rimjer, nedavno sam dobio 2oziv od k,erke jedne 4ene stare 9? godine/ Rekla je= .-oja majka ima stra5ne bolove u kukovima ve, nekoliko nedjelja/. 'ok mi je govorila, ja sam 2ostavio 2itanje 3o4anstvu= .Ota se to de5ava u mene 2a sam uzrokovao bol toj 4eniH. zatim sa za2itao, .#ako mogu is2raviti 2roblem u meniH. 'o5li su odgovori na ta 2itanja, i ja sam u6inio to 5to mi je bilo re6eno/ -o4da nedelju dana kasnije zvala me ta 4ena i rekla, .-oja majka se sada osje,a boljeR. To ne zna6i da se 2roblem ne,e 2onovo javiti, jer 6esto ima mnogo uzroka za to 5to se javlja kao isti 2roblem/ Ali ja nastavljam da radim na sebi, ne na njoj/T 'ruga osoba ga je za2itala u vezi rata/ Htjela je da zna da li je odgovoran za njega/ %re+iznije re6eno, &tjela je da zna 5ta 'r/ He0 Len 6ini u vezi toga/ S!&, ja smatram sebe odgovornimRT 'r/ He0 Len je objavio na nedvosmislen na6in/ Radim 6i5,enje svaki dan, ali ne mogu re,i da ,u raditi 6i5,enje i da 4elim da se 2obrinem za to/ *amo 3og zna 5ta se mo4e desiti/ Ali, ja radim svoj dio, 5to zna6i da radim 6i5,enje, kao 5to je bilo 6i5,enje bolni+e/ -i vi5e nemamo odjeljenje u 2si&ijatrijskoj bolni+i za uboji+e/ !no vi5e nije tamoR Uradio sam svoj dio najbolje 5to sam mogao/ 'a sam vi5e radio 6i5,enje, mo4da bi rezultati bili bolji/ a sam ljudsko bi,e i radio sam najbolje 5to sam mogao/T "idio sam da se 'r/ He0 Len umorio i osjetio sam kako 4eli da okon6a ovo ve6e/ !vo je bilo veli6anstveno vrijeme za sve nas/ Ali to se nije zavr5ilo na toj ve6eri/
63

*lede,eg jutra 2oslije sino,ne lek+ije i ve6ere, nekoliko ljudi je imalo zajedni6ki doru6ak, uklju6uju,i mene, 'r/ He0 Len1a, Elizabet& -+Call Kautora knjige Tao konjaL, i nekoli+ine drugi&/ #ada god sam bio u blizini 'r/ He0 Len1a, 2ostajao sam miran/ -o4da sam osje,ao stanje nule/ A mo4da i nijesam/ #o zna/ Ali u jednom trenutku sam osjetio iznenadnu ins2ira+iju da organizujem oku2ljanje tokom vikenda i da ga nazovem ne5to 2o2ut S:ikend mani(esta"ijeT/ Ne znam odakle je do5la ideja/ !dnosno nijesam znao tada/ *ada znam da je to bila ins2ira+ija od 3o4anstva/ Ali 2oslije doru6ka sam je osjetio kao dobru ideju koju vi5e ne 4elim/ 3io sam zauzet 2rojektima, 2utovanjima, 2romo+ijama, treninzima i mnogim drugim stvarima/ Nijesam &tio jo5 jednu stvar koju treba da uradim/ %oku5avao sam da se odu2rem toj ideji/ !dlu6io sam da sa6ekam i vidim da li ,e 2rosto sama nestati/ Ali nije/ o5 uvijek je bila u mojoj glavi i 2oslije tri dana/ 'r/ He0 Len mi je rekao da ako ideja 2ostoji i 2oslije nekoliko 6i5,enja, treba da 2ostu2im 2o njoj/ Tako sam na2isao moj najadniji e1meil u +ijelom 4ivotu i 2oslao ga/ Na moje 6u<enje, ve, 2oslije tri minuta se javila jedna osoba i 2rijavila za sudjelovanje/ -ora da je sjedila 2ored svog kom2jutera gotovo 6ekaju,i vijesti od mene/ !stala 2rijavljivanja su i5la 2odjednako lako/ Htio sam samo ?G ljudi za taj doga<aj/ To je bilo ograni6enje koje sam sam 2ostavio, jednostavno jer sam osje,ao da lak5e mogu govoriti 2red ?G nego 2red ?GCC ljudi/ %ored toga, nikada ranije nijesam organizovao ovakav seminar/ U stvari, nijesam imao 2ojma kako to da uradim/ Rekao sam dr/ He0 Len1u o svojoj in2ira+iji i o mojim brigama/ S-oj ti jedini savjet da ne 2lanira5/T rekao je/ SAli ja uvijek 2laniram,T objasnio sam/ S a is2isujem svoje govore, kreiram 2rezenta+ije i 2omo,ne materijale/ -nogo se bolje osje,am kada znam kuda stremim svojom 2ri6om/T S3olje ,e5 se osje,ati kada jednom 2re2usti5 3o4anstvu da se 2obrine za tebe,T su2rotstavio se/ STo ,emo da o6istimo/T Ali znao sam 5ta misli s tim, jer je to do5lo kao njegovo iskustvo, to je zna6ilo da je to ne5to 5to je i on trebao da o6isti,
64

tako<e/ %onavljam, sve se dijeli/ Tvoje iskustvo je moje iskustvo, i obratno, onda kada 2ostanemo svjesni toga/ 'ao sam sve od sebe da ne is2laniram taj doga<aj/ U jednom trenutku sam se 2re2ustio svojim stra&ovima i na2ravio u2utstvo koje sam mislio da dam u6esni+ima/ Ali nijesam ga u2otrebio niti ga ijednom vi5e 2ogledao/ I niko se nije zabrinuo oko toga/ 'oga<aj sam za2o6eo rije6ima, SNemam 2ojma 5ta ,u da radim tokom ovog seminara/T *vi su se nasmijali/ SNe, zbilja,T rekao sam/ SNemam 2ojma 5ta ,u da ka4em/T *vi su se nasmijali 2onovo/ Tada sam nastavio da govorim o 'r/ He0 Len1u, o &o.o2ono2onou, i kako iz jastva .ti stvara5 svoj vlastiti svijet., zna6i mnogo vi5e nego 5to oni mogu da zamisle/ S#ada se u va5em 4ivotu 2ojavi neko ko vam se ne svi<a,T objasnio sam, Svi ste to stvorili/ Ako ste vi kreirali svoj vlastiti svijet, onda ste i to kreirali, tako<e/T "ikend je 2rotekao 2redivno/ Aak i danas, kada gledam gru2nu @otogra@iju sa toga doga<aja, osje,am ljubav koju smo svi dijelili/ !vu @otogra@iju mo4ete vidjeti na sajtu 000/3e(ond-ani@estation/+om/ o5 uvijek imam mnogo toga da nau6im/

Svjedoan$tva
-ora5 stu2iti u tamu u +ilju dono5enja vlastite svjetlosti - 'ebbie Bord, Tamna strana gonia svjetlosti E -nogi ljudi koji su 2risustvovali ve6eri i mani@esta+iji koju sam organizovao do4ivjeli su 2rodorna iskustva/ U ovom 2oglavlju ,ete
65

mo,i da 2ro6itate nji&ove istinite 2ri6e, tako da ,ete mo,i da osjetite snagu &o.o2ono2ono 2ro+esa/ !vo je jedno koje je na2isala Louis Green= 'ragi oe, elim da ti se ponovo za%valim na organizovanju veeri sa *r$ 5eG Len-om$ 2a%valjujem se tako4e i 0uzzane koja se pobrinula za detalje, jer je za mene naruila vegetarijansku %ranu iz 5yatta$ #ivala sam da sjedim s tobom, i !erris-om i da vas oboje upoznam, kao i sve ostale divne ljude za naim stolom$ &sjeam se privilegovanom to sam sjedili tako da sam mogla da dobro ujem *r$ 5eG Len-a i zbog njegove milosti i velikodunosti kada me posavjetovao na osnovu moji% pitanja$ *vije sedmi"e koje su uslijedile poslije te veeri donijele su mi mnogo zadivljujui% iskustava, koje u rado da podijelim sa vama$ 8edna stvar na koju moram da se podsjetim je ta da je *r$ 5eG Len potraio proienje od /oanstva kako bi mi pomogao, tako da dok sam ja pokuavala da primjenjujem %o'oponopono to sam ee mogla, to je bilo povremeno, jo uvijek imam koristi od njegovi% molitvi$ *obila sam narudbeni"u za prie *r$ 5eG len-a &dma% poslije presluavanja zapisa 3rvo iskustvo koju u pomenuti je e-mejl od 0uzzan-ini% pozivajui% pria i odgovore poslije veeri sa *r$ 5eG Len-om$ Kupila sam #putstvo za nstruk"ije !edostajueg <ivota i preuzela sa interneta M3M zapise od tebe i *r$ 5eG Len-a$ /ukvalno sam upravo zavrila presluavanje drugog zapisa kada sam dobila 0uzzan-in meil$ *rugo iskustvo je vrlo neobino$ Trebala sam da ar%iviram novi sudski pro"es prije nego to sam krenula za 9ustin (ebruara @M$ !ijesam mogla na vrijeme sve da skupim i poaljem potom prije nego krenem, pa sam ga uputila potom iz 9ustina sledeeg jutra 6(ebruara @N7$ !eobjanjivo,
66

moji materijali su se izgubili u poti, i nisu stigli tamo gdje su upueni radi ispunjavanja, do ponedjeljka K marta$ 3rolog petka poslije podne, jedan advokat iz Eonne"ti"uta je poslao izvode sluaja u kapsuli koji su bili popunjeni u Eanadian Eounty-u, &kla%oma, i zamolila sam da i% popune moje kolege u Tulsi$ 2amalo sam pala$ To je bio moj sluaj$ 3oslala sam joj e-mejl i nazvala njenu kan"elariju da se raspitam kako su ga pronali$ 2atim, utroila sam sledei% sat vremena pokuavajui da neto saznam preko interneta$ /ez uspje%a$ #zvratila mi je e-mejl i rekla da se pretplatila na internet servis koji se zove Eourt%ouse !eGs 0ervi"es 6GGG$"ourt%ouseneGs$"om7, koji ima veze 6i vjerovatno krti"e7 koji nadgledaju legalna dokumenta i miljenja u zemlji i izvjetavaju o vanim , znaajnim ili jednostavno intrigantnim projektima$$$$$

%a#o *r)e do+i do rezultata


67

Ne govorite 3o4anstvu S-olim te o2rosti miT Iato 5to bo4anstvo 4eli to da 6ujeP to govorite zato 5to vi treba to da 6ujete - 'r I&aleakala He0 Len E U2rkos svim svjedo6anstvima koja ste 2ro6itali u 2ret&odnom 2oglavlju, ja i dalje imam svoje sumnje/ Rekao sam 'r/ He0 Len1u da ne mogu uvijek da odma& uo6im rezultate 6i5,enja/ Rekao je= S#ada bi mogao da vidi5 svu oblast rezultata tvoga 6i5,enja i 6i5,enja drugi&, 2re2ao bi se/ I vi5e bi 6istio/ Auva5 gre5ke svijeta u svojoj du5i, isto kao i ja u svojoj,T dodao je/ SOeks2ir je zbilja nevjerovatan u svom uvidu= .jadna du5o, +entru moje gre5ne zemlje,Y/// K*onet 8FDL/ Oeks2ir isti6e da rezon KintelektL dovodi do ludila, 2ometenosti, nejasno,e= ?azlozi iz prolosti progone. a skoranji ne, ?azlozi iz prolosti mrze, kao progutana udi"a, !amjerno postavljeni da izlude onoga koji i% primi$$$ *onet K8?9L Oeks2ir isti6e 2roblem sje,anja = Kada sam u miru slatke mirne misli 3rizivam sjeanja proli% stvari, 8a uzdiem za mnogim stvarima koje trai%, sa starim jadima novi al moje drago"jeno vrijeme troe$ $$$$ 2ato mogu li tugovati za nestalim uvredama, teko zborit nanovo o tugovankama Tunom raunu samoponavljani% jadikovki, 2a koje nanovo plaam kao da nikada platio nijesam$ K*onnet ;CL

-orrna& u2ozorava na 3o4anski dar 4ivota=


68

Aisti, bri5i, i 2rona<i vlastitu Oangri1la/ GdjeH Unutar sebeH Oeks2ir i -orrna& su glasni+i koji nam daju uvid u misteriju 2ostojana/ a sam toliko otvoren koliko to osoba mo4e biti E u najmanju ruku onoliko koliko to me4e oe "itale, ili 6ak Ao Akua/ Ali jo5 uvijek nijesam s&vatao su5tinu onoga 5to je 'r/ He0 Len 2oku5avao da mi ka4e/ Ali bio sam tu/ *je,am se 5ta sam na2isao u svojim 2ret&odnim knjigama= 2ometenost je divno stanje koje 2ret&odi jasnosti/ 'akle, bi sam u tom Sdivnom stanjuT -nogi tera2etu su do5li kod 'r/ He0 Len1a 4ale,i se kako se osje,aju bes2omo,nim ili da se osje,aju kao da ne mogu 2omo,i ljudima koje sre,u u 2raksi/ -ogu da navedem 2aralelu u vezi toga/ Ia2o6eo sam sa 2rogramom o 6udima na sajtu 000/mira+le+oa+&ing/+om i &tio da moji u6itelji s&vate kako je da bi lije6ili druge 2otrebno da lije6e sebe, druge su stvari ve, bile savr5ene/ 'r/ He0 Len je to 2ojasnio u jednom e1mejlu na ovaj na6in= 8edan student na kursu 0amo -*entitija kroz 5o'oponopono prolog vikenda odranog u Ealabasas-u, odjedanput je glasno zajaukao tokom poslijepodnevne sesije dok sam govorioC IMoj /oe, sada znam zato osjeam muninu u stomaku kada radim ienje moji% klijenata$ 3reuzimao sam svojom voljom nji%ove boli$ 9 ne moram$ 8a mogu da i% odstranim$; 0tudent je primio dio uvida koji Iis"jelitelj; nije$ &no to oni ne dobijaju je da je sa klijentom sve u redu$ !ije problem klijent$ !ije problem ni is"jelitelj$ 3roblem je u onome to Hekspir naziva Istarim jadima koji novim alom moje drago"jeno vrijeme troi$; 3roblem je u pogrenim sjeanjima koja se ponavljaju u 3odsvijesti, u #ni%ipili, koju Iis"jelitelj; zajedniki dijeli sa klijentom$ 0amo -*entitet kroz 5o'oponopono je pro"es kojim se reavaju aljenje, oprata se i, konano, preobraava , a koji svako moe da primijeni na sebi$ To je pro"es moljenja /oanstva da preobrati pogrena sjeanja u #ni%ipili na nulu, u nita$
69

Tako to stoji sa tobom$ 3ogrena sjeanja u tvom #ni%ipili su ponavljajui problem, bilo da je to tvoja teina ili tvoj sin ili bilo ta drugo$ 9 0vjesni #m, ntelekt, ne moe da donese nikakav zakljuak o tome$ &n nema pojma ta se deava$ &vo se deava tako to se 5o'oponopono moli /oanstvu unutra, koje zna da preobrati bilo koje ponavljajue sjeanje iz #ni%ipili na nulu$ &vdje treba istai$ &ekivanja i namjere nemaju nikakv uti"aj na /oanstvo$ /oanstvo e uiniti bilo ta i bilo kada na svoj nain i u svoje vrijeme$ U vrijeme dok jo5 nijesam s&vatao sve to, snagu sam dobijao govore,i S"olim teT/ Izgledalo je dosta nevino/ #akva 5teta mo4e nastati, ako bi& stalno govorio S"olim teHT/ Nikakva/ U stvari, nula/ #ao 5to je jedan2ut 'r/ He0 Len objasnio, S'a bi se otvorio 2ut 2rotoka 3o4anske dobrobiti naj2rije je nu4no zaustaviti sje,anja/ *ve dok su sje,anja KblokoviYograni6enjaL 2risutni u 2odsvijesti, ona blokiraju 3o4anstvo da nam daju na %ljeb svagdanji/T %o6eo sam da s&vatam da ovo S"olim teT sredstvo za 6i5,enje, 2oja5njavanje i brisanje, treba 2odijeliti sa svijetom/ *obzirom da sam dovoljno dobar 2reduzetnik da mogu da uo6im 2rodukt u ovome, razgovarao sam jednim od svoji& 2oslovni& 2artnera, %at !.br(an, o 2ravljenju s2e+ijalnog video materijala/ 3rzo se slo4ila/ 'ok je 2isala muziku ja sam snimao ove 6etiri @raze, i tako<e na2ravio ko2iju internet sajta// KTo mo4ete na,i na 000/milagroresear+&institute/+omYilove(ou/&tm/L Internet strana i muzika su 2ostali bestseler za mene i %at/ Ali ono 5to nam je zna6ilo vi5e od 2rodaje je to da smo 2omagali ljudima da 2robude snagu jednostavnog 2ro+esa 2ro6i5,avanja/ Iamislite &iljade ljudi kako svi govore S"olim teRT -ark R(an E koji mi je 2rvi ukazao na misterioznog tera2euta koji je 2omogao is+jeljenje mentalno bolesni& kriminala+a E tako<e nam se 2ridru4io u stvaranju 2rodukta baziranog na 'r/ He0 Len1 ovim uvidima/ -ark i ja smo na2ravili sa4eti '"'/ Ideja je u tome da se izvr5i 2romjena lako i bez na2ora/ *ve 5to treba da uradite je da stavite
70

'"' u ure<aj, sjednete u @otelju i gledate 5ou/ !no 5to 6ujete su 2ri6e koje govorimo -ark i ja, i originalna muzika/ !no 5to vidite svjesno su 2relije2i 2ejza4i, kao 5to su ostrva i obla+i/ !no 5to svjesno ne vidite su sublimirane 2oruke koje se na ekranu 2ojave samo na trenutak/ !ve 2oruke su 2o2ut telegrama va5oj 2odsvijesti/ Ti bljeskovi rije6i treba da vam 2omognu da se o2ustite kako bi ste osjetili ljubav/ Cio '"' je na2ravljen tako da 2omogne nekome da o2rosti i da voli 2onovo/ Kvidi 000/subliminalmani@estation/+omL !vaj 2rodukt je na2ravljen kako bi 2omogao ljudima da o6iste negativne blokove unutar sebe/ #ako se 6iste, dolaze bli4e iskustvu bla4enstva stanja nulti& grani+a bi,a/ Uo6io sam da mi ideje naviru kako sam nastavljao sa 6i5,enjem/ To stanje sam 2o6eo da zovem Ins2irativnim marketingom/ U 2ro5losti sam 2oku5avao da do<em do novog 2roizvoda kombina+ijom 2ostoje,i& ideja ili 2roizvoda/ *ada sam otkrio da je mnogo mo,nije, i manje stresno, da jednostavno dozvolim idejama da mi same do<u/ edino 5to tada treba da uradim je da 2ostu2im 2o njima/ Tako smo ja i %at i na2ravili na5 2rojekat/ To je na6in na koji smo -ark i ja stvorili sublimirani '"'/ Ideje se javljaju u mom umu i ja djelujem s&odno njima/ Ako zastanete i razmotrite 2osljedi+e ovoga, mo4ete se na,i u stra&u i 6udu/ !no 5to govorim je da je samo nastavljanje sa 6i5,enjem daleko va4nije od bilo 6ega drugog/ 'ok se 6istite, ideje vam dolaze/ A neke od nji& vas mogu u6iti veoma, veoma imu,nim/ 'r/ He0 Len je 2onudio nekoliko na6in za konstantno 6i5,enje/ edan od nji& je simbol koji mu je ins2irativno do5ao jednog dana/ To je=

Cee2ort

71

Taj simbol je stavio na svoju vizit kartu, na2ravio 2odsjetni+e 2o2ut njega/ Kvidi 000/businessb((ou/+om/L Rekao je da rije6 Cee2ort zna6i= TAisti, bri5i, bri5i, dok se vra,a5 nazad u luku E nulto stanje/Z #ako sam danas 2ot2uno ubije<en da je 6i5,enje jedini na6in da se br4e do<e do rezultata, nosim dvije oznake/ Tako<e sam 2ostavio simbol svuda, od moji& kola 2reko moga kom2jutera, nov6anika, do sale za vje4bu/ %ostavio bi ga i na 6elu kada bi& bio siguran da ne bi izgledalo 6udno/ Naravno, uvijek bi& ga mogao istetovirati/ ednog dana, kada je 'r/ He0 Len do5ao do mene kako bi smo 2rokomentarisali moju novu knjigu, 2okazao sam mu moju novu 2oslovnu karti+u/ %rijatelj me @otogra@isao umom najnovijem automobilu, %aniz Es2erante ?CCG GTL-, ru6no sastavljenog s2ortskog luksuznog automobila na2ravljenog van Atlante/ Inao sam da sam na sli+i izgledao samo2ouzdano i zra6io bogatstvom, ali nijesam imao 2ojma koliko je u stvari bila mo,na ta @otogra@ija/

T!vo je sredstvo za 6i5,enjeZ, rekao je 'r/ He0 Len 2o5to je nekoliko trenutaka 2osmatrao tu @otogra@iju/ T-ogao bi 6istiti sje,anja i negativitete 2relaze,i ovla5 ovom tvojom karti+om 2reko stvari, ljudi ili 2reko sebe/Z 3ilo da je u 2ravu ili ne, sigurno se osje,am bolje u vezi nje i vi5e nego rado je dajem ljudima/ !dma& sam ma&nuo karti+om 2reko moga tijela, kako bi& o6istio negativite oko mene/ 'r/ He0 Len se nasmije5io, a zatim nasmijao/
72

'r/ He0 Len je rekao kako je i logo za %anoz auto, originalna krijesta u obliku (in1(anga sa tri lista u njemu, tako<e sredstvo 6i5,enja/ Iurio je u sjaju,e +rvene, bijele i 2lave boje i zelenu djetelinu u njima, i kazao kako je to mo,an simbol 6i5,enja/ #ako volim moj %anoz i du4e ga vozim, misao kako me on 6isti dok sjedim iza u2ravlja6a izvla6i mi osmje& na li+e/ Najlje25a stvar na mojoj vizit karti je to 5to sadr4i sliku moga auta, sa logom %anoz1a na sredini &aube/ Tako vizit karat ima ve,u mo, 6i5,enja/ *iguran sam da 2ri6e kao 5to je ova mogu u6initi da ljudi misle kako je 'r/ He0 Len malo van sebe/ Ali bilo da mislite da je lud ili nije, rezultati koje ja i drugi 2osti4mo sa ovako TludimZ sredstvima 2ro6i5,avanja, kao 5to su moja biznis karta ili njegov Cee2ort simbol, jesu realni/ Na kraju krajeva, slu5anje o ljudima koji dr4e Cee2ort simbole u svojim kan+elarijama radi 2ove,anja 2rodaje vjerovatno izgleda blesavo ili u najboljem slu6aju sumnjivo/ Elem, mo4da je to 2la+ebo e@ekatP to @unk+ioni5e zato 5to vjerujete da @unk+ioni5e/ Ako je tako, ja ka4em da treba da nastavite/ -arvin, na 2rimjer, 2rodava6 o kome ,ete 6itati u narednom 2oglavlju, ru5i sve rekorde u 2rodaji luksuzni& kola mu5terijama/ Rekao mi je da TsvudaZ dr4i Cee2ort 2odsjetni+e/ TImam i& is2od svog stola, na mom 2la@onu, u ku2aoni+i, u 6ekaoni+i, i tako dalje,T rekao je/ TNemam 2o2ust za nji&ovu ku2ovinu, tako<e/ #u2ujem i& na stotine i svuda i& koristim/Z -o4da njegovo vjerovanje u nji& kao sredstva za 2ro6i5,avanje 6ini da djeluju/ Ili mo4da to ono samo i 6ini/ #o bi ga znao za sigurnoH 'oktor medi+ine mi je jedan2ut rekao, T*va medi+ina uklju6uje 2omagala i 2la+ebo e@ekat/Z Ako je moja vizit karta 2la+ebo, daleko je je@tinija od mnogi& drugi&/ #a4em, ako djeluje, koristi to/ Aisti, 6isti, 6isti/
73

%a#o zado*iti ve+e *ogat$tvo


a sam T AZ/ !0au no ka TIZ/ -oj drugi seminar sa 'r/ He0 Len1om je bio druga6iji od 2rvog/ Iako je i dalje 2oruka seminara bila vezana za 6i5,enje i brisanje 2rograma ili sje,anja, njegov 2rilaz je bio mnogi o2u5teniji i direktniji/ %o6eo je tako 5to je dr4ao bejzbol lo2ti+u i 2itanjem koja je svr&a igranja bejzbola/ T%ogoditi bazu,Z neko re6e/ T%obijediti,Z re6e drugi/ T'r4ati lo2tu na oku,Z reko& ja/ TTako jeRZ !dgovorio je He0 Len svojim jakom Ha0aii1skim ak+entom/ T'a bi ste dostigli bazu ili 2obijedili, morate dr4ati lo2ti+u na oku +ijelo vrijeme/ Ali 5ta je bejzbol u va5em 4ivotuHZ *vi su ,utali/ TNa5e disanje,Z neko re6e/
74

T!vaj trenutak,Z re6e neko drugi/ 'r/ He0 Len je vidio da smo 2roma5ili su5tinu 2itanja 2a nam je 2onudio odgovor= Z3ejzbol je 3o4anstvo,Z rekao je/ T-orate ostati usmjereni ka 2ovratku na nulu/ 3ez sje,anja/ 3ez 2rograma/ Nula/Z Ai5,enje/ Ai5,enje/ Ai5,enje/ *vi vi ste ovdje da bi ste 6istili ili da ne bi ste 6istili/ -o4ete da izaberete 5ta god &o,ete, ali vi ne odlu6ujete da li ,ete to dobiti ili ne/ "i vjerujete 3o4anstvu da ,e u6initi ono 5to je 2ravo za vas/ 'a li to mo4ete znati bolje od njegaH Te5ko/ %ustite to njemu/ Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ T-oja namjera je da budem u namjerama,Z rekao sam 'r/ He0 Len1u/ TTim bolje za tebe, ose2&/Z Namjere su ograni6enja/ "i odlu6ujete da &o,ete 2arking mjestu u 2rvom redu/ "i to i namjeravate/ Ali 3o4anstvo vam da 2arking mjesto udaljeno 8 milju/ Ia5toH Iato 5to vam je 2otrebno da se vi5e kre,ete/ %re2ustite to njemu/ Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ Naredna dva dana sam 2roveo sa 'r/ He0 Len1om/ 3ilo nas je trinaest ljudi u sobi/ U @okusu je bilo 2itanje kako se 2roblem javlja/ T*vi vi uvijek imate 2robleme,Z rekao je/ !sjetio sam ot2or 2rema tome, ali i2ak sam za2isao/ Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ T%roblemi su sje,anja koja se 2onovo odigravaju,Z rekao je/ T*je,anja su 2rogrami/ !ni nisu samo va5i/ !ni su zajedni6ki/ Na6in da se oslobodite 2roblema je da 2o5aljete ljubav 3o4anstvu/ 3o4anstvo 6uje i odgovara, ali na na6in koji je najbolji za sve, i u vrijeme koje je naj2ogodnije za sve/ "i birate, ali vi ne odlu6ujete/ 3o4anstvo odlu6uje/Z Nijesam s&vatao/ Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ -arvin, momak sa Bili2ina 5irokog osmje&a je ustao, i rekao kako 2rodaje luksuzna kola u vrijednosti od 8GC miliona J godi5nje, a da uo25te ne 2oku5ava da bilo 5ta 2roda bilo kome/ *ve 5to radi je 6i5,enje/
75

skladu

sa

3o4anskim

T*ve 5to radim je da govorim >"olim te. 2o +ijeli dan,Z govorio je ak+entovanim engleskom/ TAistim se dok slu5am ljude/ *ve 5to radim je 6i5,enje, 6i5,enje, 6i5,enje/ Uvijek 6i5,enje/Z TTi nema5 ba5 nikakvu namjeru/ Uo25teHZ u2ita&, ske2ti6no/ -islio sam da u najmanju ruku namjerava da 2roda kola, s obzirom da mu je to 2osao/ TNikada,Z odgovorio je/ T3ez o6ekivanja/ a se samo 2ojavim na 2osao i 6istim/Z Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ Ta dva dana sam slu5ao 2ri6e o 6i5,enju 2rosje6ni& ljudi kao 5to smo vi i ja/ Ali sve to je te5ko 2ri&vatiti/ *amo 6istiti, odnosno re,i T"olim teZ, 2a se svijet mijenjaH %rodajete vi5e kolaH Iara<ujete vi5eH HuH T"i ste 2ot2uno odgovorni za sve to,Z rekao je 'r/ He0 Len/ T*ve to je u vama/ *ve/ 3ez izuzetka/ "i to morate 6istiti ili ne,e biti o6i5,eno//Z Aistiti terorizamH Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ Aistiti ekonomiju/ Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ Aistiti 1 / Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ TTo je dio va5eg iskustva i na vama je da to i o6istite,Z rekao je 'r/ He0 Len/ #ada sam 2o5ao na 2auzu i tele@onirao ku,i da 2rovjerim kako je Nerissa i na5i ku,ni ljubim+i, Nerisa me za2anjila govore,i kako je 2rovela +ijeli dan s2remaju,i iznena<enje za mene/ Imala je dugu listu obaveza/ 'a uradi ne5to za mene nije li6ilo na nju/ TOta je toHZ u2itao sam/ TGlavno iznena<enje/Z TRe+i mi/Z TNe bi 2ogodio ni za milion godina/Z Rekla je/
76

TNemoj da 2oga<am/ Nemam milion godina za to/Z %rije nego vam ka4em o 6emu se radilo, vratimo se malo unazad/ Nerissa je bila 2od stresom jer je imala mnogo obaveza koje su je 6ekale/ Nije mogla vi5e da izdr4i/ Radila je jedan video za mene, a drugi za drugog klijenta/ Radila je na so@tveru koji je &tjela da objavi/ Tako<e je bila u klubu kriti6ara, i trebala da brine o ku,i za vrijeme mog odsustva/ edva da je imala vremena da is2lanira dan, a kamoli 2osao na mnogobrojnim 2rojektima/ Iato zamislite moje iznena<enje kada mi je sao25tila slede,e= TRenovirala sam tvoj stari ormar za garderobu/Z Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ 3io sam za2anjen/ Renoviranje moga ormara nije na njenoj listi obaveza, 2a 6ak ni na mojoj/ TIzvadila sam svu tvoju garderobu, izvukla sve ladi+e, na2ravila nove ladi+e, uba+ila tvoju garderobu, stavila dio stvari na vje5aonike i razmjestila odje,u koja je bila na 2odu/Z To je za mene bio 5ok ni5ta manji nego da je na2isala 6ek na G miliona J na moje ime/ To je bilo nevjerovatno/ TOta te natjeralo da to uradi5HZ 2itao sam/ T7eljela sam da to uradim ve, neko vrijeme,Z odgovorila je/ !na je to 4eljelaH -o4da jeste/ Ali nije imala vremena/ !vo je 2alo s neba/ 'r/ He0 Len ka4e da kada 6istite sje,anja, ono 5to se 2robija je ins2ira+ija/ Nerissa je o6igledno bila ins2irisana da 2reuredi moj ormar/ To je meta@ora i dokaz da unutra5nje 6i5,enje vodi s2olja5noj realiza+iji/ Ne mo4ete da znate 5ta ,e biti s2oljnji rezultat/ %onavljam, mo4ete da birate, ali ne mo4ete da odlu6ujete/ #asnije, ja i 'r/ He0 Len smo sjedili u njegovoj motelskoj sobi kao majstor i u6enik/ edina razlika je bila u tome 5to je on 2ostu2ao 2rema meni kao 2rema majstoru/ T ose2&, ti si 2o2ut jednog od 2rvi& 8C originala 3oga/Z
77

T esam liHZ Laskalo mi je, iako moram 2riznati da nijesam imao 2ojma o tome 5ta je govorio/ T a sam do5ao ovamo da 2robudim 3o4anstvo u ljudima,Z govorio je/ TTvoje 2isanje je &i2noti6no/ To je tvoj dar/ Ali tu ima jo5 mnogo toga/Z T"i5eHZ Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ TTo si glavni 6ovjek za 2osao,Z re6e/ TIna5 li o 6emu se radiHZ Nijesam imao 2ojma i to sam rekao/ TTi si Isus za 2osao,Z rekao je, Tklju6ni 6ovjek za 2romjene/Z 'ok je govorio mislio sam da je bolje da zadr4im ovaj razgovor za sebe/ Niko nikada u to ne,e 2ovjerovati/ a ne bi&/ Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ T#ada sam se dru4io sa -orrna&,Z govorio je, misle,i na godine 2rovedene sa ka&unom koja ga je nau6ila una2rije<enom obliku Ho.o2ono2onoa, koji on danas 2odu6ava, Ttokom 2rvi& 2et godina sam mislio da je luda/ Ali jednoga dana je ta 2omisao nestala/Z *til govora 'r/ He0 Len1a je bio is2rekidan, 2oeti6an i vizionarski/ Ainilo se da koristi lijevu i desnu stranu mozga u isto vrijeme, dok smo mi ostali naginjali jednoj ili drugoj strani/ #renuo je od 2ri6e kako sam s2asitelj biznisa, da bi mi 2ri6ao o -orrna&/ Na svoj na6in, to je &i2noti6no/ %rikovao me 2ri6om/ Htio sam jo5/ T!ko tvoje glave 2ostoji vijena+, ose2&,Z re6e, vide,i ne5to 5to ja niti vidim niti osje,am/ T*a6injen je od simbola nov+a, 2o2ut orlova/Z Iz nekog razloga osjetio sam 2otrebu da mu 2oka4em 2rsten koji sam nosio/ To je bio 2rsten od solidnog zlata, star ?GCC godina, iz starog Rima/ %ru4io je ruku i ja sam ga s2ustio na njegov dlan/ TRije6 na 2rstenu je na latinskom,Z reko&, TBidem zna6i vjerujem/Z
78

'r/ He0 Len je ,utao dok je dr4ao 2rsten/ Izgledalo je kao da 2rima slike ili utiske/ 3io sam ti& dok mi se 6inilo kako se on uskla<uje sa 2rstenom/ T3io si veliki govornik u 2ret&odnom 4ivotu,Z re6e, TAli bio si na2adnut i ubijen/ !vaj 2rsten is+jeljuje to sje,anje za tebe/Z To je zanimljivo/ Aesto sam imao bljeskove sje,anja kako sam bio 6uveni govornik u 2ro5losti, dok sam se danas 2la5io govoriti u javnosti, jer sam u 2ro5losti bio ubijen 2oslije jednog govora/ -islio sam da je ta sje,anja 2roizveo moj ego, a ne da 2oti6u iz 2ro5losti/ Na neki na6in je 'r/ He0 Len 2oku2io moja sje,anja dr4e,i u ru+i 2rsten/ TRijetko ga nosim,Z 2riznao sam/ TNosi ga,Z re6e/ TUvijek/Z Iurio je u 2rsten/ T!vo je za2anjuju,e,Z rekao je/ T!vaj 2rsten je nosio is+jelitelj koji je znao vrijednost rije6i >*2oznaj sebe./Z 3io sam @as+iniran/ 'r/ He0 Len je imao auru mirnog mora u olujnoj stvarnosti/ 'ok se svijet kovitlao, on je izgledao miran/ !n govori iz sr+a, 2ri&vataju,i sve 5to dolazi i 5ta god je re6eno/ Iurio je u mene i gledao u moja sto2ala/ T ose2&, moj 3o4e, trebalo bi da sjedim 2ored tvoji& sto2ala,Z re6e, 2okrenut ne6im 5to je vidio u meni/ TTi si kao bogovi/Z Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ T-i smo ovdje samo da bi smo 6istili,Z 2odsjetio je mene i sve druge tokom vikend seminara/ TAistite stalno, ne2rekidno, da bi ste o6istili sva sje,anja kako bi vas 3o4anstvo moglo ins2irisati da uradite to 5to treba da se uradi/Z Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ Tokom kursa sjetio sam se da sam radio 6is,enje na jednoj od moji& knjiga, ali nijesam i na drugoj/ Utro5io sam vrijeme vole,i knjigu Daktor privlanosti, koja je 2ostala bestseler broj jedan/ Ali nijesam utro5io 2uno vremena na voljenje jedne od moji& drugi& knjiga, 0vake sekunde se ra4a jedan muterija , koja se nije tako dobro 2rodavala/ To sam s&vatio uz osje,aj 2rolaska munjevite
79

energije uz ki6mu/ To je razlog za5to nije tako dobro 2rolazila kao moje druge knjige/ #ada sam bio na 2rvom kursu nau6io sam kako mogu u2otrijebiti gumi+u na drugom kraju olovke kao 2omagalo u 6i5,enju/ Lagano bi& udario gumi+om 2o onome 5to &o,u da o6istim/ To je to/ To je simbol, ako ne i 6injeni+a u vezi 6i5,enja sje,anja/ Na vrijeme sam 2ri2remio za 5tam2u ko2iju moje nove knjige, #putstvo sa nedostajuim ivotnim instruk"ijama, i stavio olovku na nju/ Tokom mjese+ dana svaki& 2ut bi& je dotakao gumi+om/ *vaki 2ut kada bi& 2ro5ao kraj nje zastao bi&, uzeo olovku i lagano gumi+om udario 2o knjizi/ Nazovite to blesavim/ Ali to je bio 2si&olo5ki okida6 koji mi je 2omagao da o6istim sje,anja koja su okru4ivala knjigu/ Elem, ta knjiga je momentalno 2ostala bestseler i bila broj jedan tokom 6etiri dana/ "a4nije kom2anije su ku2ile &iljade 2rimjeraka/ $al1-art je bio snadbjeva6/ -agazin $oman.s da( je 2redstavio u svom 6lanku/ Ali nijesam uradio nikakvo 6i5,enje na knjizi 0vakog trenutka se rodi jedan kupa"/ #njiga se 2ojavila iz 5tam2e/ 'os2jela je blizu naj2rodavanij& knjiga, ali nije u5la u 2rvi& 8C/ Anga4ovao sam se u marketingu knjige/ 'obila je ne5to na 2o2ularnosti, ali ne i trenutnu ras2rodaju/ Is2ri6ao sam o ovome 'r/ He0 Len1u/ ZU svojoj ma5ti 2oto2i knjigu u 2osudu sa vodom i vo,em u njoj,Z 2osavjetovao me/ TInam da zvu6i ludo/ Ali zabilje4i dana5nji dan, uradi tako sa knjigom, i vidi 5ta ,e se desiti/Z Iznenadio me 2itanje o voditeljki !2ra&/ T'a li 4eli5 da bude5 u njenom 5ouHZ Iamu+ao sam kako bi& to volio u jednom momentu/ Ia sada jo5 nijesam gostovao u 5ou Larr( #ing1a, 2a mi se gostovanje u 5ou !2re& "in@ri 6inilo kao ogroman skok/ me/ T-ora5 da bude5 6ist kako se ne bi zagr+nuo/Z %osavjetovao Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ T'va autora su bila 2a su ostali bez teksta/Z !bjasnio je/ T a to ne,u,Z reko&/
80

T#ada 2o<e5 do !2re, to ,e biti iz njeni&, a ne iz tvoji& razloga/Z, rekao je/ TTo zvu6i 2romi5ljeno,Z 2rokomentarisa&/ TTreba da odustane5 od ideje da ljudi rade stvari zbog tebe/ !ni to rade za sebe/ edino 5to treba da radi5 je da se 6isti5/Z Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ %rije nego 5to je oti5ao 2onovo sam ga za2itao o godinama koje je 2roveo kao dio osoblja u bolni+i za mentalno oboljele kriminal+e/ T edno &o,u da ti bude jasno,Z rekao je/ TTo nije bilo lako i to nijesam uradio sam/Z !stao sam sa 4eljom da saznam vi5e/ -nogo vi5e/ Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/ Aini se da svako ko je radio Ho.o2ono2ono ima jednu &i2noti6nu 2ri6u da is2ri6a/ Na 2rimjer kao ovu= *ragi *r$ 5eG Len, /ila sam na 5o'oponopono skupu u Diladel(iji nedavno$ <elim da ti se duboko i ponizno za%valim to si me toplog sr"a podsjetio na put ka *omu$ /eskrajno sam za%valna /oanstvu, tebi, i svoj dje"i koja su ti pomagali oko poduavanja$ &vo to slijedi su svjedoanstva svi% vrsta sa kursa$ To se moe podijeliti sa onima koje zanima snaga 5o'oponoponoa - ako bi to pomoglo bilo kome, uradite tako$ 9ko nije zanimljivo, ba"ite i% i neka moja za%valnost bude dovoljna$ *uboko se za%valjujem, iz dubine sr"a svima vama$ !eka vam /og podari sav mir, mudrost, zdravlje i dug ivot u kojem ete istiti i vratiti se Kui$ Mnogo, mnogo ljubavi i blagoslova, *ana 5ayne *vjedo6anstvo sa Ho.o2ono2ono oku2ljanja u Biladel@iji
81

'r/ He0 Len je za2o6eo kurs lek+ijama i +rte4ima/ Iznosio je kosmologiju Ho.o2ono2onoa/ %itao nas je, T#o ste viH 'a li znateHZ Iajedno smo istra4ivali nevjerovatno, beskrajno, bezgrani6no, totalno, kom2letno, 2razno, nultu realnost na5eg istinskog *o2stva iz kojeg nastaje sav mir/ !n ga je nazivao T'omZ/ Iatim smo sa njim istra4ivali 2rirodu 2itanja TOta je 2roblemHZ Z'a li ste ikada uo6iliZ, 2itao je Zda gdje god da je 2roblem tu ste i viH 'a li vam to i5ta govoriHZ #ao stari *okrat, uklju6io nas je u 2ro+es, 2rovla6e,i 2itanja i odgovore/ -alo li sam znala kako je 'r/ &e0 Len vje5to izvla6io ta skrivena sje,anja i rasu<ivanja radi 6i5,enja i 2reobra4aja/ U&va,ena u mre4u, 2odigla sam ruku, 2ostavila 2itanje, i komentarisala/ -e<utim, kako je dan 2roti+ao, 2o6injala sam da osje,am da svaki 2ut kada bi& 2ostavila 2itanje, 'r/ He0 Len bi me oborio/ !sje,ala sam se Todba6enom/Z *vaki odgovor bi me o2ekao i osje,ala sam se javno osramo,enom i 2oni4enom/ 'o nedjelje ujutru sam bila toliko ljuta na 'r/ He0 Len1a da sam &tjela da na2ustim kurs/ !+ijenila sam ga kao arogantnog, mani2ulativnog i dominantnog/ *jedila sam sva uzbu<ena, ljuta i s2remna da za2la6em 3ila sam toliko ljuta, &tjela sam da na2ustim kurs/ Nesigurna u to da li da to uradim, ustala sam i 2o5la u ku2atilo, u stra&u da ,u za2lakati ako ostanem u sali/ *jela sam i osjetila bijes, u koji je moja ljutnja ve, 2rerasla/ !, osje,ala sam takav ubila6ki bijes/ edan dio mene nije &tio da dozvoli da taj bijes ode/ Ali jedan dio mene je nastavi da za&tijeva da nastavim izgovarati, T!2rosti mi/ !2rosto mi/ i "olim te,Z Nastavila sam da to izgovaram i 2ored svoga bijesa/ I tada sam s&vatila da ovo nije bilo novo osje,anje, da sam i ranije osje,ala kako se bijes 2robija i 2reru5ava se u laganu vatru u 2ozadini moje svijesti E kada god bi me moj mu4 iznevjerio ili kada god Ki uvijekL bi moja majka advokat insistirala kako je ona u 2ravu/ I, ona je bila ona 6ije su rije6i mogle +rno 2remetnuti u bijelo, zbunjuju,i nevino sr+e svoga djeteta/ I tada sam s&vatila/ Us2jela sam/ A&aR To je toR To je jedno davno sje,anje, brvno u mome oku, brvno koji ja guram u tu<a sr+a/ To je ma6 sje,anja koji ja nosim u svom sr+u i vu6em u moje
82

TsadaZ i ubijam druge sa E 'r/ He0 Len1om, majkom, mojim mu4em, 3us&1om, *addam Husein1om, i bilo kim drugim koga mogu o2tu4iti i tu umlatiti/ To je ono o 6emu je govorio 'r/ He0 Len, beskona6na traka koja se stalno odvija/ Nijesam oti5la/ "ratila sam se nazad, i osje,ala duboki mir tokom ostalog dijela dana/ Ti&o sam nastavila da izgovaram u mojoj glavi, T7ao mi je/ -olim te o2rosti mi/ Hvala ti/ "olim te/Z #ada je 2oslije toga 'r/ He0 Len odgovarao na 2itanja, jedino sam mogla da osje,am ljubav 2rema njemu, nijedno od 2ret&odni& osje,anja/ !n se nije nimalo 2romijenio/ Ne5to se desilo sa mojom glavom/ Neko vrijeme 2o5to sam se vratila u salu, 'r/ He0 Len je sa nama 2odijelio svoje li6no iskustvo u vezi njegovog vlastitog u2oznvanja sa &o.o2ono2onoom/ !n je na2ustio kurs ne jednom ve, tri 2uta, svaki 2ut misle,i kako je instruktorka Tluda6aZ i svaki 2ut 2rotra,iv5i 2are za kurs/ 'a li zna o 6emu sam ja mislilaH 'a li je znao da sam i ja umalo na2ustila kurs misle,i kako je on ludH Tokom naredne 2auze, 2a4ljivo sam 2ri5la dr/ He0 Len1u/ *a mnogo ljubavi, objasnio mi je da drevna, samo2onavljaju,a sje,anja mu5ke dominan+ije 2odi4u svoju glavu/ Rekao je kako su ta sje,anja mnogima zajedni6ka i treba 2uno u2ornosti i marljivosti da se izlije6e/ To se ne,e desiti dok se ne vratim ku,i i tek tada ,u 2o6eti da s&vatam dubinu is+jeljivanja koje se meni desilo tokom kursa/ Tokom vikenda, 'r/ He0 Len nam je dao oru<e za 2reobra4aj, sredstvo koje 2ot2uno 2rkosi intelektualiza+iji/ Ne o6ekuju,i rezultate, bri4ljivo, ali ske2ti6no sam dr4ala olovku, rekla Tka2 roseZ i ta2nula tri rije6i koje sam na2isala na listu 2a2ira, rije6i koje su za mene 2redstavljale 2robleme E Tkom2juterZ, TsinZ i Tsu2rugZ/ %onavljam, ne bi& znala snagu ovi& rije6i sve dok se nijesam vratila ku,i/ #ada sam stigla ku,i, 2ozdravili su me sin i su2rug/ !boji+a su se +erili, i rekli= T%ogodi 5ta smo nabavili dok si bila odsutnaHZ TNovi kom2juterHZ 2oga<ala sam/ Imali smo 2robleme sa kom2juterom koji je uzeo sate i sate te&ni6koj ku,noj 2odr5+i sve do momenta kada sam se ozbiljno za2itala da li je ovaj kom2juter
83

zao, ili u njemu 2ostoje du&ovi ili d4ini/ -nogo je bitnije da smo u zadnje vrijeme imali mnogo 2orodi6ni& nesuglasi+e oko ovoga ,udljivog kom2jutera tokom zadnji& nedjelja/ Nije me bila briga za kom2jutere/ edino sam &tjela 2orodi6nu &armoniju/ 3ila sam malo iznena<ena kada su i sin i su2rug rekli >da., ku2ili su novi kom2juter/ U2ravo 2ret&odne ve6eri su se slo4ili da sa6ekaju jo5 D mjese+i 2a onda da nabave jedan sa DF1bitnim 2ro+esorom/ Tada su rekli= T2ogodi koji ti2,Z 2o6ela sam da nabrajam= 'ell, He0let1%a+kard, *on(, Gate0a(, Com2a+ itd/ Nabrojala sam svaku vrstu koja mi je mogla 2asti na 2amet/ TNe/ Ne/ Ne/Z odgovarali su/ T!dustajemRZ reko&/ a i moj mu4 smo zajedno ve, ;C godina i on 6ovjek je sna4ni& ideja/ Ima gvozdenu volju, koja kada je usmjerena i svjesna nije ni5ta manja od @anati6ne odluke/ #ada nije toliko na6isto sa sobom, njegova usmjerenost mo4e se 6initi vi5e kao tvrdoglavost i ni5ta ga ne mo4e 2omjeriti/ 3io je 2ostojan branila+ %C kom2jutera, i ni5ta, ba5 ni5ta ne bi 2romijenilo njegovo mi5ljenje/ Iato kada su oboji+a u glas rekli TA22leRZ mogli ste da me sastru4ete sa 2oda/ "idite, u su5tini ja sam &tjela A22le kom2juter, ali njemu nije bilo dozvoljeno da u<e u na5 dom vi5e nego li 5to je svinjetina dozvoljena u vrijeme ko5era/ To se nekome mo4e 6initi trivijalnm/ Ali ja sam u braku ve, ;C godina/ I za ti& ;C godina, moj brak je 2re5ao brda i doline, u kojem smo se nas dvoje borili za zajedni6ke +iljeve jedinstva i jednakosti/ !vaj izbor kom2jutera je 2redstavljao s2u5tanje ma6eva, 5to bi samo oni anga4ovani u borbi kao takvo i 2re2oznali/ -islim, ako bi ste mi rekli da je #ina oslobodila Tibet, ne bi bila vi5e iznena<ena/ *je,am se mentalnog s2u5tanja olovke, govorenja Tka2lji+a roseZ, i ku+kanja Tmu4Z, TsinZ i Tkom2juterZ/ 'a li je ;C godina sukoba moglo tako brzo i bez na2ora da se rasto2iH 'a li je moglo izgovaranje rije6i T7ao mi jeZ, T!2rosti miZ, THvala tiZ i T"olim teZ da 2reobrazi +io 4ivot s2oljnji& sukoba sa @igurama moji& autoriteta E majkom, tele@onskom kom2anijom, i su2rugomH edino znam da se to desilo dvije sedmi+e 2oslije kursa/ *vakodnevno 2raktikujem to 5to me 'r/ He0 Len nau6io, onoliko 2redano koliko to mogu/ -oj sin je ozdravio 2oslije duge 2rodu4ene bolesti, a ja i moj su2rug razgovaramo o stvarima koje sam dr4ala zatvorene u sebi/ !,
84

2ret&odne no,i mi je rekao= ZIna5, medena, ako bi ti voljela, mogla bi da nabavi5 jedan od oni& mali& la2to2ova za sebe/Z

Sumnjiavi umovi )ele da znaju


*vr&a 4ivota je da se vratimo ljubavi, trenutak 2o trenutak/ 'a bi is2unili ovu svr&u, moramo 2riznati da smo 8CC U odgovorni za kreiranje 4ivota ovakvog kakav jeste/ -oramo uvidjeti da je misao ta koja nam kreira 4ivot moment 2o momenat/ %roblemi nisu ljudi, mjesta, i situa+ije ve, 2rije na5e misli o njima/ -oramo do,i do toga da s&vatimo da nema takve stvari kao 5to je Ttamo vani/Z #ao 5to sam ranije u knjizi na2omenuo, na2isao sam 6lanak T!ajneobiniji terapeut na svijetuZ i 2ostavio ga na svoj blog Kinternet dnevnikL/ Tako<e sam ga dodao i na svoj sajt 000/mr@ire/+om/ Tako<e je i od5tam2an u 'avid Riklan1ovoj knjizi +,+ nain da poboljate svoj ivot/ !vaj 6lanak je 2ostao najras2rostranjeniji i naj6itaniji 6lanak koji sam ikada na2isao/ Ljudi su ga razmjenjivali 2reko interneta, slali 2rijateljima, slali 2reko elektronske 2o5te itd/ !6igledno je 2oruka u njemu svakoga ins2irisala/ Taj 6lanak je 2rivukao 2a4nju moga izdava6a, 8o%n Piley Q 0ons, 5to je dovelo do toga da na2i5em ovu knjigu/
85

Ali nije se svima svidio 6lanak/ Nekoliko ljudi nije moglo da vjeruje da bilo ko, 2a 6ak ni 2si&olog, mo4e 2omo,i mentalno oboljelim krminal+ima u bolni+i/ edna osoba se 2ismeno obratila 'r/ He0 Len1u i zatra4ila dokaz/ Ta osoba je 4elejela da zna 6injeni+e o 'r/ He0 Len1ovim iskustvima u toj mentalnoj bolni+i/ !vdje je ono 5to je 'r/ He0 Len na2isao u svom detaljnom odgovoru= 3ria, kao i mnoge prie, za%tijeva pojanjenje$ stina je daC +$ !ekoliko godina sam proveo kao psi%olog u 5aGaii-jskoj *ravnoj /olni"i, na psi%ijatrijskom odjeljenju pod upravom 5aGaii-ske *ravne 2dravstvene #stanove$ @$ Tri godine, od +RSN do +RST, sam radio po @, sati dnevno kao psi%olog u visoko osiguranom odjeljenju za muke pa"ijente koji su poinili kriminalna djela ubistva, silovanja, upotrebe droge i napada na ljude i imovinu$ M$ Kada sam uao u to visoko osigurano odjeljenje +RSN godine kao psi%olog, sve sami"e su bile pune nasilni% pa"ijenata$ N$ # svakoj prostoriji je bilo po nekoliko pa"ijenata sa okovima oko lanaka i runi% zglobova da ne bi napadali druge$ A$ #obiajena pojava su bili nasilni napada pa"ijenata jedni% na druge ili na osoblje$ K$ 3a"ijenti nisu bili lino ukljueni u programe brige i re%abilita"ije$ T$ !a odjeljenju nije re%abilita"ioni rad$ postojao nikakav programski

S$ !isu postojale aktivnosti van odjeljenja, rekrea"ija ili bilo koja vrsta rada$ R$ 3osjete (amilija su bile izuzetno rijetke$

86

+,$3a"ijentima nije bilo dozvoljeno da naputaju odjeljenje bez pismene dozvole psi%ijatra i to jedino sa lan"ima oko lanaka i runi% zglobova$ ++$&stajali su na odjeljenju po nekoliko godina, dok su trokovi za nji%ovo izdravanje iznosili priblino M,,,, U godinje$ +@$0tepen bolovanja koje je uzimalo osoblje bio je veoma visok$ +M$Diziko okruenje na odjeljenju je bilo sivo i nekako is"rpljujue +N$&soblje na odjeljenju se u osnovi sastojalo od divni% i brini% ljudi +A$To to sam opisao je vjerovatno tipino u veini psi%ijatrijski% odjeljenja bilo gdje u zemlji$ Kada sam napustio odjeljenje u julu +RSTC +$ 0ami"e vie nisu bile u upotrebi$ @$ Lan"i za ruke i noge vie nisu bili u upotrebi$ M$ !asilni ispadi su bili veoma rijetki, obino kod novi% pa"ijenata$ N$ 3a"ijenti su brinuli sami o sebi, ukljuujui nji%ov kutak, rad, i sve zakonske obaveze prije nego bi napustili odjeljenje i samu ustanovu$ A$ ?ekreativne aktivnosti kao to je doging i tenis su bile u toku, za ta nije bilo nuno odobrenje psi%ijatra kao ni upotreba lisi"a i lana"a$ K$ &dvijale su se aktivnosti van odjeljenja, kao to je pranje kola, i to bez nunog odobrenja psi%ijatra kao i bez upotrebe lisi"a i lana"a$ T$ ?ad na samom odjeljenju se sastojao od pravljenja kolaa i ienja "ipela$ S$ 3orodi"e su im dolazile u posjete$ R$ /olovanja osoblja nisu predstavljala %ronini problem$
87

+,$Diziki izgled odjeljenja se znaajno promijenio (arbanjem, odravanjem i zato to su ljudi brinuli o tome$ ++$&soblje odjeljenja je mnogo vie bilo ukljueno u podrku pa"ijenatima kako bi oni postali +,, - odgovorni za sebe$ +@$3eriod od dolaska do odlaska pa"ijenata sa odjeljenja se znaajno smanjio, na nekoliko mjese"i umjesto nekoliko godina +M$Kvalitet ivota i osoblja i pa"ijenata se znaajno popravio od zatvorskog ka (amilijarnom, ljudi su brinuli jedni o drugima$ Bime sam se ja bavio kao psi%olog na odjeljenju) 8a sam radio 0amo -*entitet kroz 5o'oponopono pro"es kajanja, opratanja, i preobraaja za sve to se odvijalo u meni, a to bi% doivio bilo svjesno ili nesvjesno kao probleme prije, tokom i poslije naputanja odjeljenja, svakodnevno$ !ijesam odrao nijednu terapiju ili konsulta"iju sa pa"ijentima na odjeljenju$ !ijesam pa"ijenata$ odrao nijedan sastanak sa osobljem u vezi

3reuzeo sam +,,- odgovornost za sebe, da oistim u sebi sve one probleme koji su se javljali u meni kao psi%ologom pa"ijenata$ 8a sam kreator onoga 89 8O09M, savren, kao to su svi i sve$ &no to nije savreno je smee, sjeanja koja se javljaju, ponavljajui se kao osuda, ljutnja, bijes, nadraivanje, i /og zna ta sve jo i koliko toga sr$$a koje se nalazi u naoj *ui$ Mir od 89, %aleakala 5eG Len, 3%*, E%airman Omeritus Donda"ija 89, n"$ 0loboda Kosomosa GGG$%ooponopono$org

88

-ada sam jo5 uvijek u6io &o.o2ono2ono, 2onekad sam 2ou6avao i druge, ako bi& osjetio da su otvoreni za to/ Naravno, nji&ova otvorenost je bila moj odraz, ne nji&ov/ Oto sam bivao 6istiji, i ljudi oko mene su 2ostajali 6istiji/ Ali to je te5ko 2ri&vatiti kao 6injeni+u/ -nogo je lak5e i,i i mijenjati s2olja5njost nego li unutra5njost/ U -aui1u nas je trgova+ nekretninama vozio 2o okolini da 2ogledamo ku,e/ Tokom 2uta, mnogo smo razgovarali o is+jeljivanju, s2iritualnosti, @ilmu Tajna i li6nom razvoju/ *ve to je bilo zanimljivo, ali ne5to 2rosvjetljuju,e se odigralo tokom na5eg 2utovanja/ Trgova+ nekretninam je 2ro6itao moj sada 2o2ularni 6lanak o 'r/ He0 Len1u i &o.o2ono2ono Ha0aii1skom 2ro+esu is+jeljivanja koji je koristio da bi izlije6io +ijelo odjeljenje mentalno bolesni& kriminala+a/ #ao i svakom drugom, 6lanak mu se 6inio ins2iri5u,im/ 'ok smo se vozili 2o 2relije2om ostrvu -aui, 2o4alio nam se kako ne mo4e da 2roda jednu ku,u/ #u2a+ i 2rodava+ su se me<usobno sva<ali, uzrokuju,i mnogo bijesa, ljutnje/ %rodaja je zastala zbog nji&ove sva<e, i nije izgledalo da ,e se brzo obaviti/ Trgova+ nekretninama je o6igledno bio @rustriran nji&ovim 2ona5anjem/ *lu5ao sam ga neko vrijeme dok nijesam osjetio ins2ira+iju da mu se obratim/ S'a li bi &tio da zna5 kako bi vjerovatno 'r/ He0 Len 2ostu2io u ovakvoj situa+iji koriste,i Ho.o2ono2onoHT u2itao sam/ S'aRT 2otvrdio je o6igledno zainteresovan/ S*vakako me zanima/ Re+i mi/T S!vo bi moralo da bude dobro/T Re6e Nerissa/ S'obro, ja nijesam 'r/ He0 Len,T 2o6e&, Sali 2i5em knjigu sa njim i bio sam na njegovim kursevima/ Tako mislim da znam kako bi on rije5io ovu situa+iju/T SRe+i mi/T STo 5to 'r/ He0 Len radi je da 2ogleda unutar sebe kako bi vidio 5ta je to u njemu zajedni6ko iskustvo sa onim 5to on vidi
89

vani/T, 2o6eo sam/ S#ada je radio u bolni+i za mentalno oboljele, 2ogledao je dosijee 2a+ijenata/ 3ilo da je osje,ao odbojnost 2rema nji&ovim djelima ili ne5to drugo, nije se bavio sa tom osobomP on se bavio sa osje,anjima koje je on do4ivio/ #ako je 6istio ono 5to je bilo u njemu, tako su oni 2ostajali 6istiji i zdraviji/T STo mi se svi<a,T odgovorio je/ S"e,ina ljudi nema 2ojma 5ta zna6i odgovornost,T nastavio sam/ S7ive u krivi+i/ #ako rastu i 2ostaju svjesniji, 2o6inju da s&vataju da su odgovorni za to 5to govore ili rade/ %reko toga, dok 2ostajete svjesniji, mogli bi ste s&vatati da ste odgovorni za sve 5to bilo ko ka4e ili uradi, jednostavno zato 5to su i oni dio va5ega iskustva/ Ako vi stvarate vlastitu realnost, onda ste vi kreirali sve 5to vidite, 6ak i ono 5to vam se ne svi<a/T Trgova+ nekretninama se smije5io klimaju,u glavom/ Nastavio sam da govorim/ SNije bitno 5ta ku2a+ ili 2rodava6 6ine u ovoj situa+iji/T reko&/ T3itno je 5ta ti 6ini5/ !no 5to 'r/ He0 Len radi je da 2rosto 2onavlja ."olim te,. .7ao mi je/. -olim te o2rosti mi/. i .&vala ti/. !n to ne govori ljudima, on to govori 3o4anstvu/ Ideja je da se o6isti zajedni6ka energija/T SUradi,u tako/T rekao je/ SAli to ne radi5 da bi dobio ne5to,T nastavio sam/ STo 6ini5 jer je to na6in da se o6isti kolektivna energija kako je vi5e niko ne bi iskusio, nikada/ To je 6i5,enje, i nikada ne 2restajemo sa njim/T *tao sam/ Izgledalo je kao da trgova+ nekretninama s&vata/ !6i su mu bile 5irom otvorene i smije5io se/ SAko si s&vatio o 6emu se radi,T nastavio sam, Stada je na tebi da 6isti5 i lije6i5/ #ako si ti meni ukazao na ovu situa+iju sa ku2+em i 2rodav+em, tada i ja treba da to 6istim, tako<e/ To je sada dio moga 4ivotnog iskustva, to je ne5to za 5ta sam i ja odgovoran, tako<e/T
90

%restao sam sa ovim dok smo se i dalje vozili kako bi smo vidjeli i druge ku,e na -uai/ Nekoliko dana kasnije 2rimio sam e1mejl od trgov+a nekretninama/ Rekao je da je nastavio da koristi 2ro+es 'r/ He0 Len1a/ Tako to @unk+ioni5e/ To je ljubav/ To je trajno/ I vi ste 2ot2uno odgovorni/ ednog dana sam vodio seminar sa -ind( Hurt, koja vodi Crkvu edinstva u $imberle(, TeQas/ Ivao se S Tajna nov"a/T #asnije sam sve u6esnike 2odu6io &o.o2ono2ono metodu 6i5,enja/ %oslije toga je jedan gos2odin ustao i rekao, SImam 2roblem da ka4em .7ao mi je. i .!2rosti mi./T SIa5toHT u2ita&/ To nikada ranije nijesam 6uo/ 3io sam znati4eljan/ SNe mogu da zamislim 3oga ili 3o4anstvo 2uno ljubavi kojima treba moja molba za o2ro5taj,T re6e, Smislim da 3o4anstvo nema 5ta da mi o2rosti/T %romislio sam o tome i malo kasnije s2oznao odgovor koji treba da mu dam= STi ne govori5 te re6eni+e da bi ti bilo o2ro5teno od strane 3o4anstvaP govori5 i& da bi ti sebe o6istio/ Govori5 i& 3o4anstvu, ali one 2ostoje tebe da o6iste/T 'rugim rije6ima, 3o4anstvo nas ve, obasi2lje ljubavlju/ Nikada nije ni 2restalo/ U nultom stanju, gdje su grani+e nula, najbli4i na6in za o2isivanje bi bio stanje ljubavi/ To je tu/ Ali ti nisi tu/ Tako kazivanjem, S"olim te, 7ao mi je, -olim te o2rosti mi, Hvala ti,T vi 6istite 2rograme u vama koji vas s2re6avaju da budete 6isto stanje= ljubav/ %onavljam, 3o4anstvu ne treba da radite Ho.o2ono2ono, ve, to treba vama/

91

Nedavno sam 2rimio sr+e2araju,i e1mejl od meni drage 2rijatelji+e/ %itala je= SOta bi ti rekao nekome ko je 2ro6itao tvoju knjigu, gledao @ilm Tajna, ko je 6itao tvoj internet dnevnik svaki dan, ko 6ini sve 5to mo4e, a jo5 uvijek je 5vor+, nesre,an i gubitnikH a imam samo 2roblem za 2roblemom/ To nikada ne 2restaje/ Ota bi ti na to rekaoHT !sjetio sam njezinu bol/ Na kraju krajeva, u jednom trenutku sam i sam bio bez doma/ 'eset godina sam se borio sa siroma5tvom/ 'a bi se moj us2je& S2reko no,iT odigrao bilo je 2otrebno da 2ro<e ?C godina/ Inam kako izgleda kao da ste u2ali u 4ivi 2ijesak/ Ota bi ste 2oru6ili toj osobiH Ranije bi& joj 2onudio rje5enja/ Rekao bi& 2ro6itaj Magiju :jere od Claude 3ristol/ %ogledaj @ilm Tajna sedam 2uta/ Na2i5i s+enario o tome kakav bi 4ivot 4eljela da ima5/ -editiraj svaki dan/ Radi na vlastitim ot2orima/ Ali to je @rontalni 2rilaz 2romjeni/ Nau6io sam E i 'r/ He0 Len ,e to da 2otvrdi E da takav 2rilaz 2robermu rijetko us2ijeva/ Ota je 2reostaloH #ako da ja ili vi ili bilo ko 2omogne kada je neko za2ao u 2atnjuH %rema &o.o2ono2onou jedini na6in je 6i5,enje sebe/ Ljudi koji su bili 2rije mene E uklju6uju,i i one koji su mi 2isali E dijele 2rogram zajedno sa mnom/ Iara4eni su njime kao umnim virusom/ Ne treba i& kriviti/ !ni se osje,aju kao da su u klo2+i ili stjerani u ugao/ -ogao bi& im doba+iti kono2a+, ali naj6e5,e ga ne,e u2otrijebiti, ili &o,e, samo da bi visili na njemu ili da bi se objesili/ 'akle 5ta 6initiH *ve 5to mogu da uradim je da 6istim sebe/ 'ok se ja 6istim, oni se 6iste/ 'ok 6istimo 2rograme koje dijelimo, oni nestaju iz ljudske rase/ To je sve 5to radim ovi& dana/ To je ono 5to mi je 'r/ He0 Len rekao da 2rvo radim, 2rilikom na5eg 2rvog tele@onskog
92

razgovora koji smo imali tako davno= S*ve 5to radim je da 6istim, 6istim, 6istim/T *ve 5to ja radim je da govorim, S"olim te,T S7ao mi je,T S-olim te o2rosti mi,T i SHvala ti/T !stalo je na 3o4anstvu/ Ne mislim da je ovo bezdu5no ve, najbolja stvar koju mogu da uradim/ I to je ono 5to u2ravo 6inim, 6ak i dok 2i5em ove rije6i/ #ona6no, razmotrite du&ovnu stranu= #ako je 2ri6a ove osobe koja mi je 2isala sada i dio va5eg iskustva, to zna6i da je i na vama da lije6ite, isto tako/ Na2okon, ako ste vi kreatori svoga svijeta, onda i vi treba da 6istite ovu situa+iju, tako<e, jer je sada dio va5e realnosti/ %redla4em da u2otrijebite re6eni+u S"olim teT, kako bi ste to is+ijelili/ 'ok sebe is+jeljujete, osoba koja mi je 2isala, i svako drugi ko dijeli ovaj 2rogram, bi,e bolje/

,z*or je ogranienje
-i mo4emo zamoliti 3o4anstvo koje zna na5u li6nost, za is+jeljenje svi& misli i sje,anja koja nas vuku natrag u ovo vrijeme/ - -orrna& *imeona E 'r/ He0 Len je u oktobru ?CCD godine do5ao u Austin, TeQas, da bi sa mnom 2roveo nekoliko dana/ #ada sam ga do6ekao na aerodromu, odma& smo 2o6eli da 2ri6amo o 4ivotu, 3ogu, 2rogramima, 6i5,enju, i sli6nom/ %itao me 6ime se bavim i kako se osje,am ovi& dana/ Rekao sam mu koliko sam bio uzbu<en/
93

S%ostoji @ilm u kojem jedan od likova ka4e .neki ljudi su budni, i 4ive u konstantnom stanju za6u<enosti/. a sam 2rili6no blizu takvom stanju,T reko&/ S'e5avanja su mi 6udnovata i magi6na i osje,am se razveseljenim 4ivotom/T S%ri6aj mi jo5/T, z&tijevao je/ Rekao sam mu o novim kolima, koja obo4avam/ To je ?CCG %anoz Es2erante GTL- luksuzni egzoti6ni s2ortski auto/ %ravi i& %anoz 2orodi+a/ *vaki je ru6no sastavljen, svaki ima dokument 2roizvo<a6a, i svaki ima ime/ -oj auto se zove Bran+ine/ Inao sam da 'r/ He0 Len +ijeni ljubav ulo4enu u auto, kao i 6injeni+u da se 2rema autu 2ona5aju kao 2rema osobi/ Ia njega, sve je 4ivo/ Rekao sam da ,u da gostujem u T" 5ou Larr( #inga kao rezultatom moje 2ojave u @ilmu Tajna/ 7elio je da zna kakav je Larr( #ing/ #ing je direktan, 2rijateljski nastrojen, sa uli6nim iskustvom/ *vi<ao mi se/ Nastavio sam da govorim i reko& mu za us2je& moji& knjiga, kao 5to su Daktor 3rivlanosti i #putstva za nedostajue ivotne instruk"ije/ %oslije nekoliko trenutaka mogao je da uvidi kako vr+am od energije/ SOta misli5 u 6emu se razlikuje5 od onog trenutka kada si bio na 2rvom &o.o2ono2ono seminaruHT %romislio sam na trenutak i rekao= S%restao sam sa kontrolama/ %u5tam da stvari teku/ *ve 5to radim je da 6istim, bri5em, i imam namjeru da dosegnem nulto stanje/T %ota25ao me 2o ramenu i nasmije5io, na na6in kojim je 2riznavao moje na2ore i da je to dobro za mene/ #renuo je ka mojim kolima, a zatim 2oslije nekoliko koraka stao i zagledao se u mene/ S*kaku,e5 dok &oda5,T rekao je, gotovo u 6udu/ SGi2ko &oda5/T S'a, milo mi je 5to te vidim/T, reko&/ %o5li smo na ve6eru i rekao sam mu kako sam razo6aran 5to se moja knjiga 0vakog trenutka se rodi po jedan muterija , ne 2rodaje tako dobro/
94

S os2e&, treba da je voli5/T Htio sam da se moja knjiga 2rodaje, 2a mi nije bila jasno kakve veze ima ljubav s tim/ S ose2&, kada bi imao troje dje+e, a jednome od nji& 5kola ne bi dobro i5la, da li bi mu rekao da si se u njega razo6araoHT SNe,T odgovori&/ I odjedan2ut me 2ogodio jedan uvid/ -oja knjiga je moje 6edo, a ja sam govorio kako nije dobra kao druge moje knjige/ To sam osjetio tako jako i duboko, da umalo nijesam za2lakao usred restorana/ S*&vatio si, ose2&/T, re6e 'r/ He0 Len/ S-ora5 voljeti svu svoju dje+u/T %o6eo sam u4asno da se osje,am zbog toga 5to sam isklju6io moje SdijeteT, zato 5to se nije 2ona5alo dobro u 5koli 4ivota/ !sje,ao sam se 4alosno/ %o6eo sam da 2onavljam u mom umu S"olim teT, S7ao mi jeT, S-olim te o2rosti miT i SHvala tiT 3o4anstvu, dok sam dr4ao osje,aj o mojoj knjizi u sr+u/ #asnije, kada sam stigao ku,i i vidio knjigu, 2odigao sam je i 2rinio je sr+u, grle,i je, volje,i je, i tra4e,i o2ro5taj 5to je nijesam 2o5tovao samo zato 5to 2ostoji/ #asnije, dok sam se vozio sa 'r/ He0 Len1om 2ut moga doma kroz $imberle(s, TeQas, rekao je kako je vidio 2atuljka u meni/ SOtaHT S ednog 2atuljka,T 2onovio je/ Navikao sam na to kako on vidi stvari koje ja ne vidim/ !n to ne bi nazvao vidovnja5tvom ve, jednim otkrovenjem u trenutku/ S%atuljak ima velike o6i i velike u5i/ 7eli da ostane unutra i da se ne 2ojavljuje u javnosti/T STo je onaj dio mene koji 4eli da ostane doma i radi na kom2juteru i da ne komuni+ira sa ljudima/T SI2ak, to je onaj dio tebe koji voli da je u +entru 2a4nje/T S'vije tre,ine mene 4ele da budu u 5ou Larr( #ing1a i !2re i budu u +entru 2a4nje,T 2riznao sam, Sdok drugi dio 4eli da ostane unutra i da se osami/T
95

STvoj 2atuljak ,e te odr4ati 2ri zdravoj 2ameti,T !bjasnio je 'r/ He0 Len/ SLjudi koji ne 4ele ni5ta drugo sem da budu 2riznati kao zvijezde ,e sami sebe izludjeti/ Ljudi koji ne 4ele ni5ta drugo sem da 4ive u 2e,ini dr4e svoju svjetlost 2od ko5arom/ Ti ima5 balans/T #asnije toga dana sam Nerissi, mojoj ljubavi, is2ri6ao o 2atuljku/ S#ako se zove dio tebe koji 4eli da bude na s+eniHT u2itala je/ SNe znam/T Razmi5ljala je neko vrijeme i rekla, S-islim da se zove "ilenjak/T S"ilenjakHT S'a, vilenjak/ -islim da se ukla2a/T Nasmijao sam se i morao da se slo4im/ *lede,eg dana, kada sam rekao 'r/ He0 Len1u da je Nerissa moj ekstrovertni dio nazvala "ilenjakom, sna4no se nasmijao i svidjelo mu se/ S"ilenjak voli svjetlost,T za2jevao je/ 'an nakon 5to je 'r/ He0 Len stigao u oblast u kojoj sam 4ivio, odvezao sam se tamo kako bi se vidio sam njim/ Iatekao sam ga kako sjedi za stolom sa dvije 2enzionerke -eksikanke, koje su izgledale kao da u2ijaju svaku njegovu rije6/ -a&nuo mi je da 2ri<em/ Uzeo sam 5olju ka@e i krenuo da sjednem na stoli+u 2ored njega/ Iaustavio me i zamolio da sjednem u susjednu stoli+u, za jedno mjesto dalje od njega, ali 2reko 2uta one dvije 4ene/ SRe+i ovim damama 6ime se bavi5,T rekao mi je/ Rekao sam im o mojim knjigama, mom @ilmu, i kako 2oku5avam da 2omognem ljudima da 2rona<u sre,u/ SRe+i im kako re5ava5 2robleme,T re6e/ SRanije sam 2oku5avao da re5avam 2robleme, bilo da su oni moji ili nekoga drugog/ 'anas im do2u5tam da 2ostoje, ali zato 6istim sje,anja koja su dovela do nji&/ 'ok to radim, 2roblemi nestaju i ja sam dobro kada oni nestanu/T S ose2&, mo4e5 li da im navede5 jedan 2rimjerHT
96

S-oja sestra me nervira,T 2riznao sam/ S3ila je dobrostoje,a, 2rovalili su joj u ku,u, 2okrali je i mnogo toga drugog/ Nije sre,na i to me 6ini nervoznim/ %oku5ao sam da joj 2omognem tako 5to sam joj slao nova+, knjige, @ilmove, 2a 6ak i '"' ure<aj kako bi mogla da gleda @ilmove/ !na nije ni5ta u6inila u 2rav+u 2romjene/ Ali sada ne 2oku5avam da je 2romjenim/T S%a 5ta radi5H,T jedna od nji& je u2itala/ SRadim na sebi,T reko&/T *ada s&vatam da 4ivot kojim 4ivi nije ne5to 5to ona 6ini/ To je 2rogram, ili sje,anje, koje se odvija, i ona je u&va,ena u nji&ovu mre4u/ To je kao da je dobila virus/ To uo25te nije njena gre5ka/ I zato 5to ja to osje,am, zato 5to osje,am njenu bol, to zna6i da ja dijelim isti taj 2rogram/ Treba da se 6istim/ 'ok se budem 6istio, 2rogram ,e nestajati i za nju, tako<e/T SOta radi5 da bi 6istioHT S*ve 5to radim je da govorim ."olim te., .7ao mi je., -olim te o2rosti mi., i .Hvala ti., nanovo i nanovo/T 'r/ He0 Len je objasnio kako u jednostavnoj @razi ."olim te. 2ostoje tri elementa koja sve mogu da 2reobraze/ Rekao je da su to za&valnost, 2o5tovanje i 2reobra4enje/ Nastavio sam da obja5njam kako ja mislim 5ta se doga<a/ TBraze koje izgovaram su kao magi6ne rije6i koje otvaraju kombina+ionu bravu kosmosa/ #ada re+itujem te @raze, koje izgledaju kao 2jesma, otvaram se 3o4anstvu kako bi me o6istilo i izbrisalo sve 2rograme koji me s2re6avaju da budem sada i ovdje/T 'r/ He0 Len je rekao kako mu se do2ao na6in na koji sam o2isao kako @unk+ioni5e &o.o2ono2ono metod 6i5,enja/ SRe,i da je neko zaka6io virus je is2ravno,T rekao je STo je 2rogram koji se nalazi u svijetu i mi ga zaka6imo/ #ada ga neko ima i vi to 2rimijetite, i vi ga tada imate, tako<e/ Ideja je da 2reuzmete 8CCU odgovornost/ #ada sebe 6istite, 6istite 2rogram iz svi&/T Iastao je i dodao, SAli ima mnogo 2rograma/ !ni su kao korov koji raste iz ni6ega/ 'a bi do5li do nulti& grani+a, moramo da uradimo toliko mnogo 6i5,enja da to ne mo4ete ni zamisliti/T Izgledalo je da gos2o<e razumiju, 5to me iznenadilo/ Govorilo smo o kon+e2tima za um zbunjuju,im, i2ak se 6inilo da im je to
97

blisko/ Nijesam mogao a da se ne za2itam, da li se one jednostavno 2rilago<avaju vibra+ijama 'r/ He0 Len1a, u2ravo onako kao 5to tonska vilju5ka kada 2usti ton 2ode5ava svu okolinu svojoj vibra+iji/ 'r/ He0 Len i ja smo 2o5li u 5etnju/ To je bila 5etnja od 2ola milje na svje4em jutarnjem vazdu&u, 2o 2o2ra5njavom 5ljunkovitom 2utu/ %ored nas se kretao jelen/ U jednom terenutku smo nai5li na gru2u 2asa koji su zalajali na nas, ali smo nastavili da &odamo i 2ri6amo/ !djednom je 'r/ He0 Len ma&nuo rukom 2ut nji&, kao da i& blagosilja, i rekao= S"olimo vas/T %si su 2restali da laju/ S*vi mi 4elimo da budemo voljeni,T re6e/ S a, ti 6ak i 2si/T edan mali 2as iza ostali&, je lagano 2osko6io/ Nijesam se mogao oteti utisku kako je rekao, Sta6no takoT ili mo4da SHvala ti/T Ili 6ak, S"olim i ja tebe, tako<e/T Na5i razgovori su uvijek bili stimuli5u,i/ U jednom momentu me iznenadio rekav5i da je na5 jedini izbor u 4ivotu, da li ,emo 6istiti ili ne/ STi djeluje5 ili iz sje,anja ili iz ins2ira+ije,T objasnio je/ STo je to/T !dgovorio sam, SUvijek ljudima govorim da imaju izbor da djeluju iz ins2ira+ije ili ne/ To je slobodna volja/ 3o4anstvo 5alje 2oruku i ti mo4e5 djelovati na osnovu nje ili ne/ Ako tako 6ini5, sve je dobro/ A ako ne, mogao bi da ima5 2robleme/T STvoj izbor je da 6isti5 ili da ne 6isti5/,T rekao je/ SAko si 6ist, tada kada se 2ojavi ins2ira+ija, ti 2rosto reaguje5/ Ne misli5 o tome/ Ako misli5 o tome, tada 2oredi5 ins2ira+iju sa ne6im, a to sa 6ime 2oredi5 je sje,anje/ !6isti sje,anje i tada nema5 izbora/ Ima5 samo ins2ira+iju i djeluje5 2o njoj bez mi5ljenja, to je samo to/T STo je kao da smo u velikoj sim@oniji,T 'r/ He0 Len je objasnio/ S *vako od nas ima 2o jedan instrument/ a imam jedan, tako<e/ Tvoji 6itao+i imaju svoje/ Nijedan nije isti/ #ako bi se kon+ert odvijao i svi u njemu u4ivali, oni treba da sviraju svoj dio, ne tu<i/ U nevolji smo ako ne uzmemo na5 instrument, ili mislimo da neko drugi ima bolji/ To je sje,anje/T
98

%o6eo sam da uvi<am kako kon+ert ima s+enske radnike, 2romotere i 6ista6e/ *vako ima svoju ulogu/ Tako<e sam 2omislio na razne ljude koje sam znao, a za koje se 6inilo da nemaju 2ojma o nji&ovom metodu us2je&a/ To su ames Caan, 6uveni gluma+ iz @ilma Kum i T" serije Las :egas/ *reo sam ga nekoliko 2uta/ Njegov us2je& je u velikoj mjeri misterija za njega, kao 5to je i za mene i za vas/ !n je briljantan gluma+, 6ak legenda/ Ali jedino 5to radi je da bude to 5to jeste/ !n igra svoju ulogu u s+enariju kosmosa/ Isto bi se moglo re,i i za mene/ Nekim ljudima koje sre,em djelujem kao guru/ 'a su me gledali u @ilmu Tajna ili 2ro6itali bilo koju od moji& knjiga, naro6ito Daktor privlanosti, mislili bi da imam direktnu vezu sa 3ogom/ Istina je da ja jedino sviram svoj instrument u kon+ertu 4ivota/ #ada vi svirate svoj dio, a ja moj, svijet @unk+ioni5e/ %roblem nastaje kada vi &o,ete da budete ja, ili da ne budete vi/ S#o dodjeljuje ulogeHT za2itao sam 'r/ He0 Len1a/ S3o4anstvo/T Rekao je/ SNulaT S#ada su dodijeljeneHT S-nogo 2rije nego 5to smo se ti ili ja 2ojavili 6ak i kao ameba/T S'a li to zna6i da uo25te nema slobodne voljeH 'a smo 2rosto 2ostavljeni u svoje ulogeHT SIma5 totalno slobodnu volju,T rekao je/ S*tvara5 kao kad di5e5, ali da bi djelovao iz nule mora5 na2ustiti sva svoja sje,anja da ostanu tu/T -oram 2riznati da ga nijesam 2ot2uno razumio/ Ali dio koji jesam razumio bio je da je moj 2osao da sviram svoj instrument/ Ako ja sviram moj, tada sam dio koji je na5ao svoje mjesto u slagali+i 4ivota/ Ali ako u toj slagali+i 2oku5am da u2adnem na drugo mjesto, i da ga zauzmem, +ijela slika ,e se 2oremetiti/ STvoj svjesni um ,e 2oku5ati da sve to razumije,T razja5njavao je 'r/ He0 Len/ SAli tvoj svjesni um je svjestan svega 8G1tak dijelova in@orma+ija dok 2ostoji 8G miliona dijelova in@orma+iju u
99

svakom trenutku/ Tvoj svjesni um nema 2ojma 5ta se uistinu de5ava/T To nije bilo nimalo 2rijatno/ *vakako ne mom svjesnom umu/ #ao 5to sam ranije 2omenuo, jednog dana sam vodio seminar 2od nazivom STajna nov"aT/ *vima sam rekao da ,e imati nov+a ako se o6iste/ Ako su bez nov+a, tada nisu 6isti/ Rekao sam 'r/ He0 Len1u o tome i on se slo4io/ S*je,anja mogu dr4ati nova+ van doma5aja,T rekao je/ SAko ste na6isto sa nov+em, ima,ete ga/ Univerzum daje ako vi to 2ri&vatate/ *je,anja koja se 2onavljaju su ta koja ga dr4e dalje od vas, ili da ga ne vidite/T S#ako 2ostajete 6istiHT SNastavite da govorite ."olim te./T S'a li to govorite nov+uHT S-o4ete da volite nova+, ali bolje je da to ka4ete 3o4anstvu/T #ada ste u nuli, imate nulta ograni6enja i tada 6ak i nova+ mo4e da vam do<e/ Ali kada ste u sje,anjima, to ,ete odvratiti/ %ostoje mnoga sje,anja vezana za nova+/ 'ok i& 6istite, ona bivaju o6i5,ena za svakoga/T U5li smo u ka@i, i naru6ili ka@u/ -jesto je bilo ti&o kada smo sjeli, ali lagano se 2unilo i 2ostajalo u4urbanije i bu6nije/ Energija na tom mjestu je rasla/ S%rimje,uje5 liHT u2itao je/ S*vuda bruji/T reko&/ SLjudi se 6ine sre,nijim/T SU5li smo i donijeli sa sobom 6istije so2stvo i ovo mjesto to osje,a,T rekao je/ %ri6ao mi je o restoranima u Evro2i/ Nisu dobro 2oslovali, ali 2oslije njegove 2osjete, 2ove,avao se 2romet/ To je is2robao na nekoliko razli6iti& mjesta da bi vidio da li ,e se ista stvar odigrati/ I jeste/ Tada je oti5ao do vlasnika restorana i rekao mu= SAko mi do<emo i va5 2romet 2oraste, da li ,ete nas 6astiti jelomHT vlasnik se slo4io/ 'r/ He0 Len bi tako 6esto dobijao jelo samo zato 5to bi boravio u restoranu/
100

%rimijetio sam da 6esto 6a5,ava nov+em/ U5li smo u malu radnju/ #u2io je nekoliko komada obojene staklarije za svoje 2rijatelje/ Iatim je 2ljusnuo nov6ani+om od ?CJ na tezgu i rekao= SA ovo je za vasRT *lu4benik je 2rirodno izgledao iznena<eno/ !n je dodao= STo je samo nova+RT #asnije u restoranu dao sam veliku na2ojni+u konobari+i/ Iurila je otvoreni& usta/ STo ne bi& mogla da 2ri&vatim,T rekla je/ S'a mo4e5,T su2rotstavi& se/ o5, kasnije, do5ao sam na ideju za 2roizvod za koji sam znao da bi mogao donijeti veliko sumu nov+a/ 'r/ He0 Len je istakao, SUniverzum te nagradio za velikodu5nost/ 'ao si, 2a si i dobio/ a sam ti dao tu ins2ira+iju/ 'a nisi dao, ne bi ti ni bilo dato/T A&, i to je bila 2rava tajna o nov+u/ S-i Amerikan+i zaboravljamo da na na5im nov6ani+ama 2i5e .U boga vjerujemo.T re6e 'r/ He0 Len/ S-i to 5tam2amo, ali ne vjerujemo u to/T edan2ut me 'r/ He0 Len 2itao za moju @abriku zdrave &rane koju sam osnovao sa jednim ljekarom i nutri+ionistom/ %redstavili smo je tr4i5tu kao 2rirodnu @ormulu za smanjivanje &olesterola i nazvali Cardio*e+ret/ Kvidi 000/Cardio*e+ret/+om/ L Ne5to ranije smo 'r/ He0 Len i ja razgovarali o imenu 2roizvoda kao i o imenu kom2anije/ Ianimalo ga je dokle smo stigli sa tim/ S o5 uvijek je u statusu 6ekanja,T reko&/ SUnajmio sam 2ravnika iz 9dministra"ije za %ranu i ljekove da 2rou6i na5u internet strani+u i 2akovanje ne5ag 2roizvoda, tako da 6ekamo njegovo mi5ljenje/ Ali kao rezultat rada na ovom 2rojektu, do5ao sam na ideju o jednom jo5 zanimljivijem 2roizvodu, ne5to 5to zovem Bitt1a1Rita/T %o6eo sam da obja5njavam da je Bit1a1Rita 2rirodna mje5avina margarite Kvrsta koktelaL Kvidi 000/@itarita/+om L/ 'obio sam tu ideju dok sam bio na 2i,u sa 2rijateljima/ 3io sam na jednom takmi6enju u bodi1bildingu u to vrijeme, tako da je margarita bila za mene jedinstvena i rijetka stvar/ 'ok sam 2io jednu, rekao sam= TTo 5to nam treba je 3odi1bilders -argarita/T Aim sam to rekao, znao sam da je to dobra ideja/
101

S'obro za tebe, ose2&,T 'r/ He0 Len je rekao/ SNisi bio vezan za 2rvi 2roizvod, niti si 4elio da se stvari odvijaju onako kako ti &o,e5, zato ti je 3o4anstvo dalo ideju za zara<ivanje/ -nogi ljudi se zalije2e za jednu ideju i 2oku5avaju na silu da ostvare svoja o6ekivanja, a ono 5to rade je da blokiraju bogatstvo koje 4ele da 2rime/ 'obro je za tebe ose2&, dobro/T 3io je u 2ravu, naravno/ *ve dotle dok budem otvoren za ideje od 3o4anstva, one ,e dolaziti/ %ored Bit1A1Rita ideje za 2roizvod, dobio sam ideju i za S6iste,e 2odlogeT/ %ostoje 2odloge na koje stavljate &ranu da se o6isti kao i da se vi o6istite 2rije jela/ Kvidi 000/+learingmats/+omL Ali nijesam se na tome zaustavio/ 'r/ He0 Len je tako<e dobio ideju/ SNikada nijesam nai5ao na internet strani+u koja 6isti ljude dok sjede i gledaju je/,T rekao mi je/ SHajde da na2ravimo takav sajt za na5u knjigu/ #ada ljudi 2osjete tu strani+u neka i& ona 6isti sa onim 5to mi uba+imo na nju/T U2ravo to smo i uradili/ "idi 000/zerolimits/in@o/ Nema kraja idejama kao i nov+u koji mo4ete ste,i jednom kada se oslobodite svoji& 4elja i dozvolite im da vam do<u/ #lju6, kao i uvijek, je jedino da nastavite da 6istite, 6istite, 6istite/ SOta bi tera2eut trebao da vidi kada gleda klijentaHT 2itao sam, 4ele,i da istra4im s2e+i@i6ne na6ine lije6enja ljudi/ S*amo da i& voli,T 'r/ He0 Len je odgovorio/ SAli 5ta ako je neko do4ivio traumu u jednom trenutku i nije je 2rebolioHT U2itao sam 4ele,i da satjeram 'r/ He0 Len1a u ,o5ak, i 2risilim ga da is+ijedi neke metode koje bi& mogao da u2otrijebim/ S*ve 5to svi jedino 4ele je da budu voljeni,T rekao je/ SIar to nije ono 5to i ti 4eli5H Nije va4no 5ta ka4e5 ili radi5 sve dok voli5 tu osobu/T S'akle mogao bi& biti ungijana+ ili Brojdova+ ili Raj&ijana+ ili bilo 5ta drugoHT STo nije va4no,T istakao je/ S!no 5to je va4no je da voli5 osobu jer je dio tebe, i tvoja ljubav ,e joj 2omo,i da obri5e i o6isti 2rogram aktiviran u njenom 4ivotu/T
102

Nijesam mogao da se 2omirim sa tim odgovorom, mada sam mogao da uvidim kuda +ilja/ S ednom mi je do5la 4ena za koju se smatralo da ima 5izo@reniju,T 2o6eo je/ STra4io sam od nje da mi is2ri6a svoju 2ri6u/ -ora5 da s&vati5 da bilo 5ta mi ona ili bilo ko is2ri6a nije 2rava stvar/ Nji&ova 2ri6a je nji&ova svjesna inter2reta+ija doga<aja/ !no 5to se zbilja de5ava je daleko od nji&ove svijesti/ Ali slu5anje 2ri6e je 2o6etak/T SOta je reklaHT SIs2ri6ala mi je svoju 2ri6u i ja sam slu5ao/ *amo sam nastavljao da 2onavljam u svom umu ."olim te. 3o4anstvu, vjeruju,i da ,e sve 5to treba da bude o6i5,eno i biti o6i5,eno/ U jednom trenutku mi je rekla svoje ime, koje je bilo jedno od oni& sa +rti+om/T S#ao "itale1!den ili sli6noHT STako je/ Inao sam da je to dio 2roblema/ #ada neko ime razdvojimo, to stvara razdvojenu li6nost/ Trebala je da ima vlastito ro<eno ime/T S'a li si je 2itao da zakonski 2romijeni imeHT SNije morala da ode tako daleko,T objasnio je/ TGovore,i sebi da je njeno ime jedna rije6, 2o6ela je da se o2u5ta i 2onovo osje,a +ijelom/T SAli da li je to bila 2romjena imena ili tvoje rije6i ."olim te. koje su dovele do njene 2romjeneHT S#o znaHT SAli ja &o,u da znam,T reko&/ S%o6eo sam #urs o 6udima 2rogram na 000/mira+les+oa+&ing/+om internet strani/ Ho,u da budem siguran da ,e moji u6itelji re,i i uraditi 2ravu stvar kako bi zbilja 2omogli ljudima/T Nastavio je da obja5njava da tera2euti misle da su tu da 2omognu ljudima, ili da s2asu ljude/ Ali u stvarnosti nji&ov 2osao je da sebe izlije6e od 2rograma koje vide u klijentima/ !nako kako ta sje,anja nestaju kod tera2euta, tako ,e nestajati i kod klijenata/
103

SNije va4no 5ta ti ili tvoji treneri govorite ili radite, sve dok volite osobu sa kojom ste,T 2onovo je 2ojasnio/ SU2amti, osoba koju gleda5 je tvoje ogledalo/ !no 5to oni do4ivljavaju, to dijele sa tobom/ !6isti taj 2rogram koji dijelite, i oboje ,e te biti dobro/T SAli kakoHT S"olim te/T Re6e/ %o6eo sam da s&vatam/ %oku5avao sam da s&vatim kako svijet @unk+ioni5e od momenta kada sam bio dovoljno odrastao da 6itam dje6ije knjige, a zatim stri2ove/ S0upermenaT i SDlas%aT je bilo 2rili6no lako s&vatiti/ 'anas se bavim naukom, 2si&ologijom i @ilozo@ijom u skladu sa svojim mentalnim sklo2om/ 3a5 kada sam 2omislio da mogu da se nosim sa tim, 2ojavila se knjiga koja je uzburkala moj 2ogled na svijet/ !voga 2uta 6itao sam knjigu 0vjesni =ovori od 3alsekar1a, kada sam osjetio glavobolju/ Ako treba da sumiram 2oruku rije6ima koje 2oti6u od 6ovjeka zbunjenog knjigom, rekao bi& da ni5ta 5to radimo ne 2oti6e od slobodne volje/ To se sve za&tijeva kroz nas/ -i mislimo da smo svjesni 6inio+i/ Grije5imo/ To govori na5 ego/ U nekom smislu, mi smo lutke na kon+u koje 2okre,e 3o4anstvo u nama/ *ada zamislite ovo= a sam momak koji je na2isao knjigu Daktor privlanosti, knjigu u kojoj se obja5njava 2ro+es od G koraka za imanje, 6injenje ili 2ostajanja, 5ta god vi &o,ete/ a i drugi smo u2otrijebili taj metod da 2rivu6emo sve, od bogatstva do automobila, su2ruga, zdravlja, 2oslova i bilo 5ta drugo 5to vi 4elite/ Radi se o objavi namjere i zatim reagovanja na ono 5to bi se 2ojavilo ili iskrslo iz va5e nutrine da bi se realizovalo/ Ukratko, vi ste lutkar, a svijet je va5a lutka/ %rema tome, kako ja mogu da 2omirim ove dvije o6igledno 2ot2uno razli6ite @ilozo@ije u vlastitoj glavi, a da ne 2o5a5avimH -islim da to @unk+ioni5e ovako= %rvo, mi 4ivimo u svijetu kojim u2ravljaju vjerovanja/ U 5ta god da vjerujete, to vjerovanje ,e djelovati/ !no ,e vas 2rovesti kroz
104

dan, 2o bilo koju +ijenu/ !no ,e uokviriti va5a iskustva u 2er+e2+ije koje za vas imaju smisla/ I kada se ne5to 2ojavi 5to se 6ini da ne odgovara va5oj sli+iYvjerovanju o svijetu, na,i ,ete na6in da ga ra+ionalizujete i 2risilite da se uklo2i/ Ili ,ete uzeti valijum Kza smirenjeL/ 'rugo, ne mogu, a da se ne u2itam, 5ta ako su obje @ilozo@ije is2ravne= -i smo i lutkari i lutke/ Ali to djeluje jedino ako skrenemo sa vlastitog 2uta/ Um je taj koji nas tjera da se 2re2ijamo, 2rejedamo, veselimo, krademo, la4emo ili 6ak 2rovedemo 2revi5e vremena brinu,i o tome kako ovaj svijet @unk+ioni5e/ Na5 um je na 2utu 2rirodnog toka stvari/ Na5i umovi znaju da su osu<eni na neus2je& i ne mogu da 2odnesu 2omisao na to, zato stvaraju naviku dobrog osje,anja da bi 2re4ivjeli/ U stvarnosti Kma kakva da jeL, va5 um je 2osrednik do4ivljavanju us&i,enja ovoga trenutka/ Ako je to tako, tada sve te&nike 2ro6i5,avanja E o 6emu sam govorio kao koraku tri u Baktoru 2rivla6nosti E su tu da bi vam 2omogle u 2osredovanju na 3o4anskom 2lanu/ Na 2rimjer, kada koristite metod kao 5to je Te&nika Emotivne *lobode KEBTL E vi rastvarate stvari koje vas mu6e/ Ali 5ta se tada de5avaH Tada 2reduzimate 2ozitivnu aktivnost/ Elem, zar ionako ne bi ste 2reduzelu tu 2ozitivnu aktivnostH 'rugim rije6ima, 2odsti+aj da 2reduzmete tu aktivnost 2oslat vam je od 3o4anstva, i va5a nelagoda u vezi toga je bila 2osrednik/ !dba+ite 2osrednika i vi ste 2onovo natrag u jednoti sa 3o4anstvom, 5to zna6i vi ste lutka i lutkar o2et/ Iato dozvolite mi da sumiram kako to meni izgleda danas= Na ovaj svijet dolazite sa darom sebi svojstvenim/ -o4da to odma& znate ili ne/ To mo4da ne znate ni sada/ U jednom tenutku to ,ete osjetiti u sebi/ *ada, va5 um ,e to 2o6eti da 2ro+jenjuje/ Ako va5 um to 2ro+ijeni kao lo5e, i,i ,ete na tera2iju ili koristiti razne metode, ljekove, navike kako bi ste s time iza5li na kraj, sakri,ete to, to ,ete rije5iti, osloboditi se toga, ili 2ri&vatiti/ Ali jedan2ut kada se oslobodite 2osrednika koji vas s2re6ava da
105

koristite svoj dar, djelova,ete 2reko njega/ Ukratko, bi,ete lutka 3o4anstva, ali ,ete biti lutkar svoga 4ivota/ "a5 je izbor da li ,ete se 2re2ustiti toku, ili ne/ To je slobodna volja/ Neki to zovu Sslobodno ne,uT jer va5a realna odluka je da djelujete 2o im2ulsu ili ne/ Aak je i veliki zabavlja6 %/T/ 3arnum, o kome sam 2isao u knjizi 0vakoga dana se rodi po jedan kupa+, znao to/ !n je regovao/ !n je radio stvari na visokom nivou/ Ali uvijek je slijedio vi5i red/ Na njegovom s2omeniku 2i5e= SNe moja, ve, tvoja volja neka bude/T !n je djelovao 2o svojim idejama bez 2osredovanja uma, i dozvoljavao da rezultati budu onakvi kakvi budu, vjeruju,i da je sve to bilo dio ve,e slike univerzuma/ 3io je u stanju da se 2re2usti dok je djelovao/ A to je korak 2et u mojoj knjizi Daktor privlanosti/ "e6eras sam razotkrio svijet/ K-islimL *utra ve, nijesam bio siguran/ %onovo 6eznem za stri2ovima/ S*vako ima dar,T rekao mi je 'r/ He0 Len tokom jedne od na5i& 5etnji/ SA Tiger $oodsHT u2ita&, znaju,i odgovor, ali sam 4elio da ga dovedem do dublji& 2itanja/ S!n igra svoju ulogu u 3o4anskom 2lanu/T SAli 5ta ako on 2o6ne da u6i druge da igraju gol@HT SNikada ne,e us2jeti,T rekao je 'r/ He0 Len/ SNjegova uloga je da igra gol@, ne da 2odu6ava gol@/ To je uloga nekoga drugog/ *vi mi imamo svoj udio/T SAak i vratarHT S'a/ %ostoje vratari i sme,ari koji vole svoj 2osao,T rekao je/ STi ne misli5 tako jer zami5lja5 kako si u nji&ovoj ulozi/ Ali oni ne mogu da igraju tvoju ulogu, isto tako/T !djednom sam se sjetio jedne re6eni+e sa jednog starog kursa samo2obolj5anja= SAko ti je 3og rekao 5ta da radi5, to ,e5 uraditi i bi,e5 sre,an/ 'akle, to 5to radi5 je ono 5to 3og &o,e da radi5/T
106

%oenta nije u tome da se o2irete svojoj ulozi/ -ogao bi& da 6eznem da budem gluma+ kao ames Caan, ili bodi1bilder kao Brank Iane, ili 2isa+ kao a+k London/ -ogao bi& da budem dosta dobar u 2isanju 2jesama, ili u glumi, ili izgra<ivanju tijela, ili 2isanju novela/ Ali moja uloga je ins2irator/ a 2i5em knjige kako bi& 2robudio ljude, ili da budem 2re+izniji, da 2robudim sebe/ #ako budim sebe, tako 2robu<ujem i vas/

-igare. /am*urgeri. i U*ijanje (o)an$tva


Ai5,enje 2oma4e da smanjite &i2oteku na vlastitu du5u/ - 'r/ I&aleakala He0 Len ednog dana je 'r/ He0 Len 2o4elio da ne5to 2ojede/ To se desilo u 2onedjeljak uve6e/ 3ili smo u malom gradu u kojem su svi bili zauzeti zabavljanjem turista tokom vikenda, i 6esto zatvaraju svoje radnje 2onedjeljkom, da bi se odmorili/ %ostojalo je samo jedno mjesto za koje sam mislio da bi moglo biti otvoreno, &amburgerni+a zvana 3urger 3arn/ Nijesam 6ak 4elio ni da s2omenem to mjesto, jer sam mislio da 'r/ He0 Len ne bi volio nezdravu &ranu/ %lus, zbog 2romjene moji& navika, nijesam 6ak 4elio ni da se 2rovezem ni blizu 2rodavni+e brze &rane/ I2ak sam mu rekao za to/ S3urger zvu6i odli6noRT re6e, o6igledno odu5evljen/ S esi li siguranHT u2ita&/ S!, da/ "olim dobar burger/T !dvezli smo se do toga mjesta i 2arkirali/ U5ao je i sjeo/ Na meniju nije bilo mnogo izbora za zdravu &ranu/ S a ,u du2lu 2ljeskavi+u, du2li sir burger na bijeloj 2oga6i/T 'r/ He0 Len je naru6io/ 3io sam za2anjen/ %o mom mi5ljenju to je &rana da se dobije in@arkt/ -esoH *irH I vekna od bijelog &ljebaH Nijesam mogao da
107

2ovjerujem/ Tako<e nijesam mogao da vjerujem da sam i ja naru6io isto to/ -islio sam ako je to bilo dobro za 5amana, moralo je da bude dobro i za mene/ SIar nisi zabrinut zbog takve vrste &raneHT u2ita& ga/ SNimalo,T re6e/ S*vako jutro imam vir5le sa 6ilijem za doru6ak/ To volim/T SIbiljaHT SNije &rana to 5to je o2asno,T objasnio je/ S!2asno je to 5to misli5 o &rani/T Takav komentar sam 6uo i ranije, ali nijesam vjerovao u to/ -islio sam da imam jake argumente 2rotiv toga/ Ali mo4da nijesam bio u 2ravu/ Nastavio je da obja5njava= S%rije nego 5to 2ojedem bilo 5ta, ja u svojoj glavi ka4em &rani, ."olim teR "olim teR. Ako ja u ovu situa+iju unosim bilo 5ta 5to bi moglo da dovede do toga da se osje,am bolesnim dok te jedem, to nisi tiR To 6ak nijesam ni jaR To je ne5to 5to ukazuje da sam ja voljan da budem odgovoran za toRT Tada nastavim da u4ivam u jelu, jer je sada 6isto/T o5 jedan2ut su me njegovi uvidi obasjali i 2robudili/ Toliko mnogo vremena sam 2roveo 6itaju,i u2ozorenja o zdravoj &rani, tako da sam 2ostao toliko 2aranoi6an da nijesam mogao da u4ivam u obi6nom &amburgeru/ !dlu6io sam da uradim 6i5,enje na njemu/ #ada je &rana stigla, jeli smo je sa sla5,u/ S!vaj &amburger je najbolji koji sam ikada jeo,T obznanio je/ 3io je 2od takvim utiskom da je ustao i 2itao za kuvara, a zatim mu se za&valio/ #uvar nije navikao na to da mu ljudi odaju 2riznanje na dobro 2o2r4enim burgerima/ Nije znao 5ta da ka4e/ Nijesam ni ja/ #ada sam 2okazivao moju ku,u 'r/ He0 Len1u, kao i moju vje4baoni+u, zadr4ao sam da&/ 'r4ao sam +igarete u *ali za vje4banje/ Izgledalo je ironi6no da vje4bam ujutru, a 2u5im uve6e, ali tako to ideP to je moj 4ivot/ Ali zabrinuo sam se kako bi 'r/ He0 Len mogao ne5to re,i u vezi moga 2u5enja/ %okazivao sam razli6ite s2rave za vje4banje, slike 2oznati& bodibildera oka6ene 2o zidovima, i uvjerenje koje sam dobio za
108

u6e5,e na takmi6enju na kojem sam bio/ %oku5ao sam da ga odvu6em od klu2e na kojoj su bile +igarete/ Ali 2rimijetio i& je/ SOta je toHT u2itao je/ SCigare/T %riznado& sa uzda&om/ S%u5i5 dok vje4ba5HT SNe, ne, 2u5im uve6e,T objasni&/ STo je moje vrijeme za medita+iju/ *jednem na klu2u, 2u5im, i osje,am se za&valnim za 4ivot/T Wutao je za trenutak/ Aekao sam da istrese gomilu statistike o tome za5to je 2u5enje lo5e za mene/ #ona6no je 2rogovorio/ S-islim da je to lije2o/T SIbiljaHT u2ita&/ S-islim da bi trebalo da 2u5i5 +igaru kada si u svom %anoz autu/T S#ako to misli5H 'a se slikam is2red naslonjen na &aubu Bran+ine sa +igarom u ru+iHT S-o4da, ali mislim da bi mogao da 2u5i5 dok je glan+a5 ili sklanja5 2ra5inu sa nje/T S-islio sam da ,e5 da me ismije5 zbog 2u5enja,T kona6no 2riznado&/ S edna osoba koja je 6itala moj dnevnik na internetu, 2rimijetila je da sam 2omenuo +igare, i na2isala mi kako unosim otrove u svoj organizam i sebi nanosim zlo/T S%ret2ostavljam da ta osoba nije nikada 6ula za obi6aj Ameri6ki& Indijana+a u vezi lule mira,T rekao je, SIli kako 2u5enje u mnogim 2lemenima 2redstavlja 2rolaz i na6in za 2ovezivanje i zajedni5tvo, i da 2ostanu kao 2orodi+a/T !2et sam u6io kako je za 'r/ He0 Len1a ljubav klju6 za sve/ #ada volite, tada se stvari mijenjaju/ %u5enje je lo5e kada mislite da jesteP &amburgeri su lo5i kada mislite da jesu/ #ao i sa svim u drevnoj Ha0aii1skoj tradi+iji, sve 2o6inje sa mi5lju, a najve,i is+jelitelj je ljubav/ #ona6no sam 2o6eo da ga s&vatam, i kao je va4no dos2jeti do stanja nulti& grani+a/ Ali nisu se svi osje,ali kao ja/
109

edne ve6eri 2risustvovao sam tele1seminaru Kseminar 2reko tele@onske kon@eren+ijske vezeL i svima rekao za moja iskustva sa 'r/ He0 Len1om, od 6ega sam vam ve,inu ve, rekao/ %a4ljivo su slu5ali/ %ostavljali su 2itanja/ Izgledalo je kao da razumiju to 5to sam im obja5njavao/ Ali na moje iznena<enje, na kraju razgovora vratili su se svom starom na6inu razmi5ljanja/ 'ok su svi slo4ili da treba da 2reuzmemo 8CCU odgovornost za svoje 4ivote, o2et su govorili o drugima/ 'ok su se svi slo4ili da je metod 6i5,enja kojem me nau6o 'r/ He0 Len mo,an, o2et su se vratili svojim starim navikama/ edna osoba je rekla= SNe 4elim da ka4em .7ao mi je., jer bilo 5ta da ka4em 2oslije . a sam. je ono 5to ,u da 2ostanem/T 7elio sam da ka4em, S'obro, to mo4emo da o6istimo,T znaju,i da je njena izjava bila samo jedno vjerovanje/ Ali 2rosto sam rekao, S'r/ He0 Len govori da se radi sve ono 5to djeluje za tebe/T -oram 2riznate da je ovo u 2o6etku na mene djelovalo @rustriraju,e/ Ali tada sam s&vatio da ja treba to da o6istim, tako<e/ Na kraju, ako 2reuzimam 8CCU odgovornost za svoja iskustva, i oni su moje iskustvo/ I ako je jedino oru<e sa kojim 6istim S"olim teT, onda sa tim treba da 6istim to 5to vidim u drugima, jer je to 5to vidim u drugima u meni/ !vo je vjerovatno najte4i dio &o.o2ono2onoa za razumijevanje/ Nema ni5ta vani/ *ve je u tebi/ *ve 5to do4ivi5 je unutar tebe/ edna osoba me izazvala 2ovodom toga 2itanjem, SA 5ta za oni& GC miliona ljudi koji su glasali za 2redsjednika kojega ja ne volimH asno je da ja nemam ni5ta sa nji&ovim ak+ijamaRT SGdje ti do4ivlajva5 ti& GC miliona ljudiHT u2itao sam/ S#ako to misli5 gdje i& do4ivljavamHT uzvratio je/ SAitam o njima, vidim i& na televiziji, i 6injeni+a je da su glasali za njega/T SAli gdje do4ivljava5 sve te in@orma+ijeHT SU svojoj glavi, kao novosti/T SUnutar sebe, je liHT U2ita sam/ S'obro, ja obra<ujem in@orma+iju unutar sebe, da, ali oni su izvan mene/ a nemam GC miliona ljudi u sebi/T
110

SU stvari, ima5,T rekao sam/ STi i& do4ivljava5 unutar sebe, tako da oni ne 2ostoje dok ne 2ogleda5 unutar sebe/T STo je kao kada drvo 2adne u 5umi, a tamo nikoga nema, da li je ono 2roizvelo zvukHT SU2ravo tako/T STo je blesavo/T STako je,T rekao sam/ SAli to je 2ut ka ku,i/T Tada sam odlu6io da ga jo5 malo istestiram/ U2itao sam= S-o4e5 li mi re,i koja ,e tvoja slede,a misao bitiHT Na trenutak je ,utao/ Htio je da izvali neki odgovor, ali je s&vatio da ne mo4e/ SNiko ne mo4e 2redvidjeti svoju slede,u misao,T objasnio sam/ S-o4ete je 2retvoriti u rije6i jedan2ut kada se 2ojavi, ali misao sama 2o sebi dolazi iz nesvjesnoga/ Nad njom nemate kontrolu/ edini izbor koji imate je da jednom kada se misao 2ojavi, da djelujete 2o tome ili ne/T SNe s&vatam/T S-o4e5 da uradi5 5tagod &o,e5 jedan2ut kada se misao 2ojavi, ali ona nastaje u nesvjesnom,T objasnio sam/ SU +ilju 6i5,enja nesvjesnog kako bi ste dobili bolje misli, morate da uradite ne5to drugo/T S#ao 5taHT S'obro, ja 2i5em +ijelu knjigu o tome,T odgovorio sam, +iljaju,i na ovu knjigu koju sada 6itate/ SI kakve to veze ima sa oni& GC miliona ljudi vaniHT S!ni nisu ni5ta manje vani od tvoji& vlastiti& misli,T rekao sam/ S*ve je unutar tebe/ *ve 5to mo4e5 da 6isti5 u +ilju o6i5,enja je da 6isti5 skladi5ta 2rograma u tvom umu/ 'ok 6isti5, misli koje se javljaju 2ostaju sve 2ozitivnije i 2roduktivnije i 2unije ljubavi/T S a i dalje mislim da je sve to 2ret2ostavljanje/T, rekao je/ S a ,u na tome raditi 6i5,enje,T odgovorio sam/ Najvjerovatnije nikada nije s&vatio/ Ali ako ja &o,u da dostignem stanje nulti& grani+a, moram da 2reuzmem 2ot2unu
111

odgovornost za njega, 5to ne s&vata/ Njegova memorija je i moja/ Njegov 2rogram je i moj/ Ainjeni+a koju mi je 2redo6io zna6i da je ja dijelim sa njim/ 'akle, 5to sam 6istiji od toga, to ,e biti i on/ 'ok ovo 2i5em izgovaram ."olim te . u svojim mislima, iza rije6i, iza ku+anja 2o tastaturi, iza rada na kom2juteru, iza s+ene/ -oje rije6i ."olim te. dok radim, 2i5em, 6itam, igram se, 2ri6am, ili mislim jesu moj 2oku5aj da nonsto2 radim 6i5,enje i brisanje svega izme<u mene i nule/ !sje,ate li ljubavH ednog jutra je 'r/ He0 Len rekao kako je vidio logo za mene koji sadr4i djetelinu sa 6etiri lista/ SAetvrti listi, je zlatan/T Rekao je/ Nekoliko minuta mi je o2isivao to 5to je vidio, u svom umu, ili u vazdu&u/ Nijesam bio siguran odakle mu takve im2resije/ Nije bio ni on/ STrebalo bi da na<e5 nekog umjetnika da ti ski+ira taj logo/T rekao je/ #asnije je 2o5ao u 5etnju u grad/ Ru6ali smo i obi5li nekoliko 2rodavni+a/ U 2rvoj 2rodavni+i su bile umjetnine od obojenog stakla/ 3ili smo zadivljeni/ 'ok smo se divili vlasni6inim rukotvorinama, ona je rekla= SAko vam ikada bude 2otreban logo ili ski+a, mo4emo je na+rtati za vas/T 'r He0 Len se iskezio i nagnuo ka meni, dok sam ja to isto u6inio ka njemu/ 'ola4enje iz nule zna6i da se de5ava sin&roni+itet/ 'ok sam 2isao ovaj 2aragra@ knjige, morao sam da 2rekinem da bi& dao intervju za drugi @ilm/ Taj drugi je kao Tajna, ali je @okusiran na temu zdravlja 2reko misli/ Intervju sam za2o6eo govore,i da mi5ljenje nije toliko va4no kao ne mi5ljenje/ %oku5avao sam da objasnim stanje bi,a nulti& grani+a, gdje dozvoljavamo 3o4anstvu da nas lije6i, ne da se mi sami lije6imo/ Nijesam bio siguran za5to sve to govorim/ 'io mene je dovodio u 2itanje moju trezvenost/ Ali ja sam nastavio u tom smislu/ %o5to su isklju6ili kameru, 4ena koja je sve to 2ratila izjavila je kako lije6i ljude tako 5to ulazi u nulto stanje/ Is2ostavilo se da je ljekar koja sada lije6i 4ivotinje tako 5to ulazi u stanje nulti& grani+a
112

bez misli, dok je u 2risustvu bolesni& 4ivotinja/ %okazala mi je slike 2asa sa kataraktom, a zatim druge na kojima su 2ot2uno izlije6eni/ %onavljam, 3o4anstvo je dokazivalo kako ono ima svu mo,, ne ja/ a jedino mogu da 6istim kako bi& mogao da 6ujem i 2oslu5am/ %ro5lu no, sam 2roveo sat i 2o u razgovoru sa jednim autorom bestselera i samo1ostvarenim guruom/ 3io sam dugugodi5nji njegov obo4avala+, volim sve njegove knjige/ *ku2lja6 sam njegovi& 2oruka/ #ako se i njemu do2ada moj rad, kona6no smo stu2ili u kontakt i razgovarali/ 3io sam 5okiran onim o 6emu smo razgovarali/ Is2ri6ao mi je zastra5uju,u 2ri6u o njegovi& nekoliko zadnji& godina/ 3io je iskori5ten i zlostavljan od nekoga koga je veoma volio/ 'ok sam slu5ao, 2itao sam se kako je mogao da ka4e da je bio 4rtva, kada je objavio toliko 2oruka o 2reuzimanju odgovornosti za vlastiti 4ivot/ %o6elo je da mi svi,e da skoro svako E 6ak i eks2erti koji 2oku5avaju da nas nau6e kako da 4ivimo Kuklju6uju,i i meneL E nemaju 2ojma 5ta 6ine/ o5 uvijek im &vali dio slagali+e/ 'o5li su do zaklju6ka da ,e ono 5to je djelovalo za nji& u 2ro5losti, tako @unk+ionisati i u budu,nosti, kao i za svakoga drugoga/ Ali 4ivot ne @unk+ioni5e na taj na6in/ *vi smo mi razli6iti i 4ivot se stalno mijenja/ Tek 5to ste 2omislili da ste s&vatili, 2ojavljuje se novo isku5enje i izgleda kao da vam 4ivot izmi6e iz ruku/ o5 jedan2ut/ U6enje 'r/ He0 Len nam ka4e da se 2re2ustimo i vjerujemo 3o4anstvu dok stalno 6istimo sve misli i iskustva koja izbijaju na 2ovr5inu tako 5to slu5amo 3o4anstvo/ Tim stalnim radom mo4emo o6istiti korove 2rograma, kako bi smo bolje 4ivjeli, sa lako,om i milo5,u/ 'ok sam slu5ao njegovu 2ri6u 2unu tuge, nastavio sam da govorim S"olim teT ti&o, u svome umu, 3o4anstvu/ #ada je zavr5io sa 2ri6om, 6inio se lak5im i sretnijim/ 'r/ He0 Len je stalno 2odsje,ao, kako mene tako i ostale, S3o4anstvo nije 2oslu4ila+/ "i ne tra4ite stvariP vi samo 6istite/T "olio sam da se dru4im sa 'r/ He0 Len1om/ Ainilo se da mi nikada ne zamjera na 2itanjima/ ednog dana sam ga 2itao da li
113

2ostoje neke na2redne metode 6i5,enja/ Na2okon, on se bavi &o.o2ono2onoom vi5e od ?G godina/ *igurno je stvorio ili dobio neke druge metode 2ored S"olim teT za 6i5,enje sje,anja/ SOta 6isti5 ovi& danaHT 2itao sam/ Ia+erekao se i rekao= SUbij 3o4anstvo/T *kamenio sam se/ SUbij 3o4anstvoHT %onovio sam, 6ude,i se 5ta mu to zna6i/ SInam da je 6ak i ins2ira+ija za jedan korak udaljena od stanja nule,T objasnio je/ SRekao sam da moram ubiti 3o4anstvo kako bi& stigao ku,i/T SAli kako da ubije5 3o4anstvoHT SNastavljaju,i da 6istim,T rekao je/ Uvijek, uvijek, uvijek i uvijek se vra,ao na taj jedan re@ren koji je lije6io svakoga i sve rane= S"olim te, 4ao mi je, molim te o2rosti mi, &vala ti/T #ada sam boravio u "ar5avi, %oljska, krajem ?CCD g/, odlu6io sam da 2redstavim ideju o nultim grani+ama i nultom stanju svojoj 2ubli+i/ 'va dana sam govorio o &i2noti6kom marketingu i mojoj knjizi, Daktor privlanosti/ Ljudi su bili otvoreni, i 4eljni znanja, tako da sam i& 2odu6avao onome 5to sam ovdje 2odijelio sa vama= da ste odgovorni za sve u svom 4ivotu i da je na6in da sve is+ijelite jednostavno, sa S"olim teT/ Iako je 2ubli+i bio 2otreban 2revodila+ za moju 2rezenta+iju, izgledalo je da u2ijaju svaku moju rije6/ Ali jedna osoba mi je 2ostavila interesantno 2itanje/ S!vdje u %oljskoj ljudi se +ijeli dan mole 3ogu i idu u Crkvu, i2ak smo bili u ratu, na5 grad je bombardovao Hitler, godinama smo 4ivjeli 2od ratnim zakonima, i 2atili smo/ Ia5to te molitve nisu 2omogle, i u 6emu se razlikuje ta &a0aii1skaHT Iastao sam kako bi& razmislio o 2ravom odgovoru, 4ele,i da je tu 'r/ He0 Len kako bi mi 2omogao/ U jednom trenutku sam odgovorio= SLjudi ne dobijaju to 5to govore koliko ono 5to osje,aju/ -nogi ljudi koji se mole ne vjeruju da ,e i& iko 6uti, ili da ,e dobiti 2omo,/
114

"e,ina ljudi se mole iz o6aja, 5to zna6i da ,e da 2rivuku vi5e toga 5to osje,aju= vi5e o6aja/T Izgledalo je da me 2itala+ razumije i 2ri&vata moj odgovor/ #limao je glavom/ Ali kada sam se vratio u *A', 2isao sam 'r/ He0 Len1u i 2itao ga kako bi on odgovorio na to 2itanje/ Uzvratio mi je slede,im 2ismom= 9o 9kua, 5vala ti za mogunost ienja toga to se deavalo u meni, ma ta da je to bilo, a koje sam iskusio kao tvoje pitanje$ !a teaju koji sam vodio u :alen"iji, Hpanija, prije dvije godine bila je jedna 9merikanka$ IMoj unuk je bolestan od raka,; rekla mi je tokom pauze$ IMolila sam se za njega, traei da ne umre, ali ipak je umro$ Kako to); IMolila si se pogrenoj osobi$; ?ekao sam$ I/olje bi bilo da si se molila za sebe, traei oprotaj za to to se deava u tebi ma ta to bilo, a koje si iskusila dok je tvoj unuk bio bolestan$; Ljudi ne vide sebe kao izvor svoji% iskustava$ ?ijetko onaj koji moli usmjerava molitve ka onome to se deava sa molio"em$ Mir od 89 %aleakala *vidio mi se njegov 2er@ektno jasni odgovor/ !2et je njegova tema bila da se ni5ta ne odigrava van nas/ #ada se ve,ina ljudi moli, oni to 6ine kao da nemaju mo,i ili odgovornosti/ Ali u &o.o2ono2onou, vi ste totalno odgovorni/ S-olila+T treba da tra4i o2ro5taj za ono 5to je u njemu, a 5to je dovelo do s2olja5nji& okolnosti/ -olila+ se 2onovo 2ovezuje sa 3o4anstvom/ !statak je 2ovjerenje u 3o4anstvo da ,e vas is+ijeliti/ 'ok se vi is+jeljujete, tako se is+jeljuje i okolina/ *ve, bez izuzetka je unutar vas/ Larrr( 'osse( je to dobro na2isao u svojoj knjizi, Is+jeljuju,e rije6i= Streba da se podsjetimo u ovim vremenima da molila", u svojoj (unk"iji mosta ka 9psolutu, nema neuspje%a / To +,,115

(unk"ionie > jedino ako to mi ne sprijeimo ostajui zaboravni prema tom inu/T edna stvar mi je smetala u mom radu sa 'r/ He0 Len1om/ #ako sam na2redovao i imao uvide, brinula me misao da su sve moje 2ret&odne knjige bile 2ogre5ne i da ,e da odvedu ljude u 2ogre5nom 2rav+u/ U Daktrou privlanosti, na 2rimjer, veli6ao sam mo, namjere/ *ada, godinama 2oslije 2isanja te knjige, znao sam da je namjera igrarija, igra6ka ega, i da je 2ravi izvor mo,i ins2ira+ija/ Tako<e sada znam da je slaganje sa 4ivotom velika tajna za sre,u, a ne kontrolisanje 4ivota/ %revi5e ljudi, uklju6uju,i i mene, su vizualizirali i koristili a@irma+ije u +ilju mani2ulisanja svijetom/ *ada znam da to nije nu4no/ 3olje je da 2ratite tok, dok stalno 6istite to 5to se 2ojavi/ !sje,ao sam se kao 5to je morao da se osje,a Neville Goddard/ Neville je jedan od moji& najmiliji& 2isa+a mistika/ Njegove rane knjige su se odnosile na stvaranje vlastite realnosti 2retvaranjem Sosjeanja u injeni"e/T !n je to nazivao S2akonT u knjigama kao 5to je 2akon i obeanje/ SIakonT se odnosi na va5u s2osobnost da uti6ete na stvarnost svojim osje,anjima/ S!be,anjeT se odnosilo na okru4enje 3o4je volje za vas/ Neville je za2o6eo svoju karijeru 2odu6avanjem ljudi kako da dobiju to 5to &o,e sa onim 5to je on nazivao S osvijeena imagina"ijaT/ #ratak o2is te @raze odnosi se na Neville1ov 6uveni +itat, Simagina"ija stvara realnost/T Njegova 2rva knjiga zvala se !a tvoju komandu, koju sam kasnije nadogradio/ U njoj on obja5njava kako je svijet zbilja Sna va5u komandu/T Re+ite 3o4anstvu ili 3ogu 5ta 4elite, i to ,e vam biti dato/ Ali tokom kasniji& godina, 2oslije 89G9, dos2io je do ve,e mo,i= do 2re2u5tanja i do2u5tanja 3o4anstvu da djeluje kroz vas/ *tvar je u tome da vi5e nije mogao da o2ozove svoje 2ret&odne knjige kao 5to 2roizvo<a6 kola mo4e svoja de@ektna auta da 2ovu6e iz 2rodaje/ Ne znam da li ga je to uznemiravalo ili ne/ %ret2ostavljam da nije/ !stavio i& je da 2ostoje jer je osje,ao da SIakonT mo4e biti od koristi ljudima koji se susre,u sa 2ote5ko,ama u 4ivotu/ Ali ja sam &tio da 2ovu6em moje knjige/
116

!sje,ao sam kako one vode ljude na 2ogre5an 2ut/ Rekao sam 'r/ He0 Len1u kako osje,am da 6inim ne5to 2ogre5no svijetu/ STvoje knjige su kao ste2eni+e/T !bjasnio mi je 'r/ He0 Len/ SLjudi su na razli6itim ste2eni+ama na svom 2utu/ Tvoje knjige im govore gdje se nalaze/ 'ok koriste te knjige za svoj razvoj, 2ostaju s2remni za drugu knjigu/ Ne treba da 2ovu6e5 nijednu od svoji& knjiga uo25te/ *ve su bes2rekorne/T 'ok sam mislio o mojim knjigama, o Neville1u, o 'r/ He0 Len1 u, i o svim 6itao+ima iz 2ro5losti, sada5njosti i o budu,im, sve 5to sam mogao da ka4em bilo je, S7ao mi je, molim te o2rosti mi, &vala ti, volim te/T Aistiti/ Aistiti/ Aistiti/

,$tina iza prie


To nije tvoja gre5ka ve, tvoja odgovornost/ Dr> Joe 'itale Nijesam zavr5io sa 'r/ He0 Len1om/ o5 uvijek nijesam imao kom2letnu 2ri6u o njegovom radu u bolni+i za mentalne bolesnike/ TNikada nisi video 2a+ijenteHZ 2onovo sam ga u2itao jednog dana/ ZNikadaHZ T"idio sam i& u &odniku, ali nikada kao 2a+ijente u mojoj kan+elariji,Z re6e/ T ednom sam video jednog od nji& koji je rekao >mogao bi& da te ubijem, zna5/. !dgovorio sam, Tkladim se da bi mogao da uradi5 i dobar 2osao, tako<e/Z 'r/ He0 Len je nastavio da govori, T#ada sam 2o6eo da radim u bolni+i sa kriminal+ima mentalno oboljelim, imali smo dva do tri ozbiljna na2ada me<u njima svaki dan/ Tada je bilo oko ;C 2a+ijenata/ 3ili su u lan+ima, 2o sami+ama, ili ograni6eni na kretanje 2o odjeljenju/ -edi+insko osoblje se kretalo &odni+ima le<ima okrenuto zidu, 2la5e,i se na2ada/ %oslije svega nekoliko mjese+i 6i5,enja, uo6ili smo 2ot2unu 2romjenu na bolje= vi5e nije
117

bilo lana+a, niko nije bio u sami+i, i ljudima je bilo dozvoljeno da izlaze na rad ili da se bave s2ortom/Z Ali 5ta je on to zbilja uradio da bi 2o6ela takva 2romjenaH T-orao sam da 2reuzmem 2ot2unu odgovornost unutar sebe da bi aktualizovao 2roblem s2olja,Z rekao je/ T-orao sam da is6istim vlastite lo5e misli I zamijenim i& ljubavlju/ *ve je bilo u redu sa 2a+ijentima/ Gre5ke su 2ostojale unutar mene/Z #ako je objasnio 'r/ He0 Len, 2a+ijenti 2a 6ak i osoblje odjeljenja nisu osje,ali ljubav/ Iato je volio sve/ T"idio sam zidove i uo6io da treba da se o@arbaju/,Z rekao mi je/ TAli nijedna od novi& boja ne bi 2rijenula/ !dma& bi se olju5tila/ %rosto sam zidovima rekao da i& volim/ ednog dana je neko odlu6io da se o@arbaju zidovi i boja je 2rijenula/Z To je zvu6alo uvrnuto, u najmanju ruku, ali ve, sam bio navikao na ovakav razgovor sa njim/ #ona6no sam morao da mu 2ostavim 2itanje koje me najvi5e mu6ilo/ T'a li su svi 2a+ijenti ot2u5teniHZ T'voji+a od nji& nisu nikada,T rekao je/ T!boji+a su 2remje5tena na neko drugo mjesto/ Ina6e, +ijelo odjeljenje je bio izlije6eno/Z Tada je dodao ne5to 5to mi je 2omoglo da s&vatim veli6inu toga 5to je uradio/ TAko 4eli5 da zna5 kako je to izgledalo ti& godina, 2i5i !maka1 !1kala Hamagu+&i/ !na je radila kao so+ijalni radnik u vrijeme kada sam ja bio tamo/Z I jesam/ Na2isala mi je slede,e= *ragi 8oe, 5vala ti na ovome$ 2naj da ovo piem uz saradnju sa Omory Lan"e &livier, koja je so"ijalni radnik i koja je radila na tom odjeljenju sa *r$ 5eG Lenom$ 2aposlila sam se kao so"ijalni readnik u novootvorenom (orenzikom odjeljenju u *ravnoj mentalnoj bolni"i na 5aGaii-ma$
118

To odjeljenje je nazvano 2atvoreno &djeljenje ntenzivne 0igurnosti$ # njemu su bili smjeteni zatvoreni"i-pa"ijenti koji su poinili gnusne zloine ubistava, silovanja, napada, pljake, nasilja ili nji%ovi% kombina"ija, sa dijagnozom da vjerovatno boluju od mentalni% poremeaja$ !eki od ti% pa"ijenata su bili oslobo4eni optubi zbog umobolnosti osu4eni na boravak u tom odjeljenju. neki su bili psi%otini i bio im je potreban tretman, dok su neki od nji% bili tu radi ispitivanja i pro"jene nastavka nji%ovog su4enja 6na pr$ nji%ove sposobnosti da razumiju optuni"u i uestvuju u vlastitoj odbrani7$ !eki su bili izo(renini, neki bipolarni, neki mentalno zaostali, dok su drugi bili sa dijagnozom psi%opatije ili so"iopatije$ Tako4e je bilo i oni% koji su pokuali da ubijede sudove da su jedni od gore navedeni%, ili sve to$ 0vi su bili zakljuani u jedini"i @NJT i bilo im je dozvoljavano da izlaze, ali okovani u lan"e oko zglobova i glenjeva, i to jedino po odlasku kod ljekaru ili na sud$ :einu dana su provodili u sami"ama, zakljuanim sobama od betona, sa zakljuanim kupatilima, i bez prozora$ Mnogi su bili pod jakim ljekovima$ Dizike aktivnosti su bile sporadine$ ; n"identiV su bili oekivani > napadi pa"ijenata na osoblje, me4usobni sukobi, pokuaji bijega$ ; n"identiV me4u osobljem su tako4e predstavljali problem > osoblje je manipulisalo pa"ijentima. davanje ljekova, bolovanja, kao i problemi nadoknada radni"ima. nesloga me4u osobljem. stalni preokreti na pozi"ijama psi%ologa, psi%ijatara, i administrativnog osoblja. problemi sa strujom i vodom. i tako dalje i tako dalje$ To je bilo jedno napeto, nepostojano i divlje mjesto za boravak$ Bak ni biljke ne bi uspjevale$ 3a ak i onda kada je odjeljenje bilo premjeteno u skoro renovirani, mnogo sigurniji prostor sa ogra4enim podrujem za rekrea"iju, niko nije oekivao da e se neto zbilja i promijeniti$ Tako kada se ;jedan od oni% psi%ologaV pojavio, pretpostavljalo se da e pokuati da upravlja stvarima, pokuati da primijeni jedan od oni% napredni% programa, a zatim ode gotovo istovremeno kada je i doao > %o %um$
119

Olem, ovoga puta je to bio *r$ 5eG Len, koji pored toga to je bio dovoljno prijateljski nastrojen, pokazalo se da ne radi gotovo nita$ ?adio je pro"jene, o"jene, ili dijagnoze. nije davao terapije niti inio bilo kakve psi%oloke testove$ Besto je kasnio, i nije dolazio na konsulta"ije o sluajevima ili uestvovao u obaveznom pisanju izvjetaja$ #mjeto toga je praktikovao ;udniV pro"es 0amo -*entiteta 5o'oponopono, koji ima neto sa preuzimanjem +,, odgovornosti za sebe, obraajui panju samo na sebe, i uklanjajui negativne i neeljene energije unutar sebe > %o %um$ !ajudnije od svega je bilo to to je ovaj psi%olog uvijek izgledao rastereeno i kao da zbilja uiva u sebi) Mnogo se smijao, zabavljao se sa pa"ijentima i osobljem, i izgledao kao da generalno uiva u tome to radi$ 2a uzvrat, inilo se da svi uivaju u njegovom drutvu, iako je izgledalo da ne radi puno posla$ stvari su poele da se mijenjaju$ 0ami"e su poele da se prazne. pa"ijenti su poeli da brinu o svojim potrebama i poslovima. tako4e su poeli da uestvuju u planiranju i primjeni programa i projekata za nji%$ Koliina ljekova koje su dobijali tako4e je padala i pa"ijentima je poelo da se dozvoljava da naputaju odjeljenje bez lana"a$ &djeljenje je oivjelo > mirnije, lake, sigurnije, istije, mnogo aktivnije, zabavnije i produktivnije$ /iljke su poele da rastu, problemi sa vodovodom su gotovo nestali, nasilni in"identi su postali rijetki, a osoblje se inilo mnogo %armoninijim, relaksiranim, i entuzijastinijim$ #mjesto odlaska na bolovanja, kao problem se sada pojavio viak osoblja i mogunost ostanka bez posla$ *vije spe"i(ine situa"ije su mi posebno ostale u sjeanju$ /ilo je nekoliko deluzioni%, paranoidni% pa"ijenata sa istorijom nasilja tipa da su ozbiljno povrijedili nekoliko osoba u bolni"i kao i van nje, i koji su bili u nekoliko slini% istitu"ija kao ova$ 8edan od nji% je ovamo poslat zbog ubistva$ 8ezivo sam ga se plaila$ Kada bi god bio blizu mene, kosa na potiljku bi mi se najeila$ #pravo zato mi je bilo iznana4ujue da poslije godinu ili dvije po dolasku *r$ 5eG Len-a, kada sam ga vidjela kako ide du %odnika u mom prav"u sa pratnjom i to bez lisi"a, a da se kosa na
120

mom potiljku nije najeila$ 3onaala sam se kao posmatra, bez pro"jenjivanja, ak i tada kada smo proli jedno pored drugog skoro se oeavi ramenima$ To nije bila moja uobiajena reak"ija spremnosti na bijeg$ # stvari, primijetila sam da je izgledao mirno$ # to vrijeme nijesam vie radila na tom odjeljenju, ali morala sam da otkrijem ta se dogodilo$ 0%vatila sam da je puten iz sami"e i oslobo4en lana"a ve neko vrijeme i jedino objanjenje za to bilo je da su neki od osoblja radili %ooponopono koji je *r$ 5eG Len podijelio sa njima$ *ruga situa"ija se desila kada sam gledala vijesti na televiziji$ #zela sam slobodan dan kako bi% se odmorila od posla i relaksirala$ !a televiziji je u vijestima bio pa"ijent sa odeljenja, kako se pojavljuje na sudu, a koji je zlostavljao i ubio tri ili etiri godine staru djevoji"u$ Taj pa"ijent je smjeten u bolni"u, jer se smatralo da nije sposoban za nastavak su4enja protiv njega$ /io je pregledan i ispitan od nekoliko psi%ijatara i psi%ologa koji su dali dijagnozu takvu, da ako bi se su4enje nastavilo, bio bi proglaen nevinim iz razloga neuraunljivosti$ !e bi morao da ide u zatvor i bio bi prebaen u bolni"u sa mnogo manjim stepenom zatite, i tokom vremena bi bio puten na uslovnu slobodu$ *r$ 5eG Len je razgovarao sa ovim pa"ijentom, koji je traio da ga podui svom metodu, i prema izvjetaju bio veoma istrajan i postojan u njegovom praktikovanju, kao to bi bio i kao bivi mornariki o(i"ir$ 0ada se smatralo da je sposoban da nastavi sa pro"esom, i da se zakae vrijeme njegove odbrane na su4enju$ *ok je veina drugi% pa"ijenata i nji%ovi% advokata traila mogunosti odbrane u smislu neuraunljivosti, ovaj pa"ijent nije$ *an prije pojave na sudu otpustio je advokata$ 0ledeeg poslijepodneva stajao je na sudu ispred sudije i sa aljenjem i poniznou izjavio, ;8a sam odgovoran i ao mi je$V !iko nije oekivao ovakvo neto$ 3rolo je neko vrijeme prije nego to je sudija s%vatio ta se upravo dogodilo$ grala sam tenis sa *r$ 5eG Len-om i tim momkom dva ili tri puta, mada je pa"ijent bio uljudan i uvi4avan, osu4ivala sam ga$ Me4utim, u tom momentu, jedino sam osjeala njenost i ljubav prema njemu, a i osjetila sam ogromno komeanje u "ijeloj sudni"i isto tako$ =lasovi sudije i advokata su sada bili meki, dok je
121

izgledalo da ga svi ostali oko njega gledaju sa njenim osmije%om$ To je bio momenat$ 2ato, kada nas je jedno poslijepodne poslije tenisa *r$ 5eG Len zapitao da li bi neko od nas elio da naui o %ooponoponou, brzo i visoko sam skoila, jedva ekajui da tenis ponovo do4e i pro4e$ &d tada je prolo skoro @, godina i jo uvijek sam puna stra%opotovanja prema onome to je /oanstvo uradilo kroz *r$ 5eG Len-a u 5aGaii-skoj dravnoj bolni"i$ /eskrajno sam za%valna *r$ 5eG Len-u i ;uvrnutomV pro"esu koji je donio sa sobom$ #zgred, u sluaju da vas zanima, ovaj pa"ijent je proglaen krivim i bio je u nekom smislu nagra4en od strane sudije, koji je udovoljo njegovom za%tjevu da odslui kaznu u Dederalnom zatvoru u svojoj dravi, gdje je mogao biti blie svojoj supruzi i dje"i$ Tako4e, iako je prolo skoro @, godina, jutros sam dobila poziv od biveg sekretara odjeljenja koji je elio da zna da li e *r$ 5eG Len biti u mogunosti u skorije vrijeme da do4e na okupljanje sa starim osobljem, od koji% je veina bila penzionisana$ 0astaemo se sa njim za nekoliko nedjelja$ Ko zna ta se moe odigrati) &tvorena sam za nadolazee prie$ Mir, &$5$ I to je bilo to/ 'r/ He0 Len je zbilja 2ostigao 6udo u bolni+i/ Ljubavlju i o2ra5tanjem 2romijenio je ljude koji su bili beznadni/ To je snaga ljubavi/ Naravno, &tio sam da doznam jo5/ #ada sam zavr5io 2rvu verziju ove knjige, 2oslao sam je 'r/ He0 Len1u da je razmotri/ 7elio sam da je 2rovjeri radi ta6nosti/ Tako<e sam 4elio da 2o2uni bilo kakvu 2razninu u 2ri6i, vezanu za godine 2rovedene u mentalnoj bolni+i/ %oslije neki& nedjelju dana 2o5to je 2rimio ruko2is, 2oslao mi je slede,i e1mejl/ 9o 9kua,
122

&vo je povjerljiva poruka za tebe i sam za tebe na osnovu rukopisa !ulti% =rani"a koji si mi poslao$ mam jo komentara na ski"u knjige, ali u ti i% poslati u drugom e-mejlu$ I2avrio si,; ree Morrna% bez naglaavanja$ I0a ime); upitao sam$ I2avrio si sa 5aGaii-skom *ravnom /olni"om$; ako sam osjetio konanost njenog komentara toga julskog dana +RST, rekao sam, IMoram da im dam rok od dvije nedjelje za pri%vatanje mog otkaza$; !aravno da nijesam$ !ikada nije dolo do toga$ niko iz bolni"e to nije spomenuo$ !ikada se nijesam vratio u bolni"u, ak ni tada kada sam pozvan na moju oprotajnu priredbu$ Moji prijatelji su bili tu bez mene$ &protajni darovi su dati slubeni"ima -*entiti Donda"ije koji su bili tu$ :olio sam to sam boravio na (orenzikom odjeljenju 5aGaiiske *ravne /olni"e$ :olio sam ljude na odjeljenju$ # jednom momentu, ne znam kojem, prestao sam da budem psi%olog, a vie sam se osjeao kao lan porodi"e$ 2bliio sam se sa osobljem, pa"ijentima, pravilima, poli"ijom, druinom i vidljivim i nevidljivim silama tokom trogodinjeg boravka, @, sati nedjeljno$ /io sam tamo kada su sami"e, metalni okovi, ljekovi i drugi obli"i kontrole bili oubiajeni nain ivota$ /io sam tamo kada su sami"e i metalni lan"i u jednom momentu prosto nestali$ Kada) !iko ne zna$ !estali su (iziko i verbalno nasilje, tako4e, gotovo potpuno$ &palo je i korienje ljekova, samo po sebi$ # jednom trenutku, ko zna kada, pa"ijenti su naputali odjeljenje odlazei na rad ili na rekrea"iju bez lisi"a i bez potrebe za odobrenjem od medi"inskog osoblja$ 3romjena odjeljenja od ludakog i napetog u miroljubivo jednostavno se desila bez svjesnog napora$ 3romjena odjeljenja od onoga kojem je %ronino trebalo osoblje u odjeljenje sa vikom osoblja se jednostavno desilo$
123

2ato, %ou da istaknem da sam bio blizak i aktivan lan porodi"e odjeljenja$ !ijesam bio nekakav oslobodila"$ *a, obezbje4ivao sam terapiju$ !ijesam vrio psi%oloka testiranja$ !ijesam iao na sastanke osoblja$ !ijesam uestvovao na razmatranjima sluajeva pa"ijenata$ Me4utim, bio sam intimno ukljuen u deavanja na odjeljenju$ /io sam prisutan kada se pojavio prvi radni projekat na odjeljenju > pravljenje kolaa za prodaju$ /io sam prisutan kada se pojavila prva aktivnost van odjeljenja > pranje automobila$ /io sam prisutan kada je zapoeo prvi rekrativni progrem izvan odjeljenja$ !e iznosim uobiajene (unk"ije odjeljenskog psi%ologa koji sam bio, ne zato to su bile beskorisne$ 8a to jednostavno nijesam radio iz ko zna koji% razloga$ Me4utim, ja sam %odao po odjeljenju i sudjelovao u peenju kolaa i igranju tenisa i dogiranju van odjeljenja$ 9li najvie od svega radio sam ienje prije, poslije i tokom svake moje posjete odjeljenju nedjelju za nedjeljom, tokom M godine$ ?adio sam ienje na svemu to bi se deavalo u meni sa odjeljenjem, svako jutro i svako vee i sa svim onim to bi se pojavilo u mojoj svijesti u vezi odjeljenja$ 5vala ti$ :olim te$ Mir od 89, %aleakala *vidjelo mi se ovo 2oja5njenje/ !no je otkrilo skromnost na strani 'r/ He0 Len1a, kao 5to je 2omoglo da se 2ojasni 5ta je on uradio, a i 5ta nije, dok je bio za2oslen u bolni+i/ Uzvratio sam mu 2ismo i zamolio ga dozvolu da uklju6im njegov e1mejl u knjigu, kako bi& ga 2odijelio sa vama/ Uzvratio je samo sa jednom rije6ju 5to sam i o6ekivao od njega da na2i5e= S'a/T Nijesam jo5 zavr5io sa u6enjem od ovoga zadivljuju,eg 6ovjeka/ !dlu6ili smo da 2o6nemo da vodimo seminare zajedno i naravno, budemo koautori ove knjige/ Ali sada moram da zavr5im 2ri6u o tome kako je 2omogao da se izlije6i +ijelo odjeljenje mentalno bolesni& kriminala+a/ To je uradio onako kao 5to sve i
124

radi= radom na sebi/ A rad na sebi se sastoji od samo tri jednostavne rije6i= S"olim te/T Naravno to je isti 2ro+es koji mo4emo da uradimo i vi i ja/ Ako treba da sumiram modernizovani *amo I1'entitet kroz Ho.o2ono2ono metod koji 'r/ He0 Len 2odu6ava u nekoliko kratki& koraka, to bi moglo da izgleda ovako= 8/ *talno 6i5,enje ?/ %reduzimanje aktivnosti na osnovu ideja i mogu,nosti koje se ukazuju ;/ *talno 6i5,enje To je to/ To je mo4da najkra,i 2ut ka 2ostizanju us2je&a/ To je mo4da 2ut najmanjeg ot2ora/ To je mo4da najdirektniji 2ut ka stanju nule/ I sve to 2o6inje i zavr5ava se sa magi6nom @razom= S"olim te/T To je na6in da se u<e u zonu nulti& grani+a/ I da, "olim vas/

0pilog

Tri $tepena *u1enja


-oj 2osao ovdje na zemlji je dvostruk/ U 2rvom redu To je da u6inim 2obolj5anja/ -oj drugi 2osao je da 2robudim Ljude koji mo4da s2avaju/ *koro svi s2avajuR edini na6in da i& 2robudim je da radim na sebiR
125

- 'r/ I&aleakala He0 Len Narednog dana me novinar za2itao= .Gde sebe vidite za godinu dana od sadaH. Ranije bi& mu dao ta6an 2rora6un onoga 5to bi& 4elio 2osti,i/ Govorio bi& o svojim 2lanovima, +iljevima i namjerama/ Rekao bi& mu o knjigama koje sam 4elio da na2i5em ili o onome 5to 4elim da budem, 5ta 4elim da uradim, stvorim, ili ku2im/ Ali zbog svega onoga 5to sam 2ro5ao sa 'r/ He0 Len1om, nijesam vi5e isti+ao +iljeve, namjere ili 2ravio 2lanove za budu,nost/ Iato sam mu odgovorio istinom ovoga trenutka= SGdje god da budem, bi,e mnogo bolje nego 5to sada mogu da zamislim/T U tom odgovoru ima mnogo vi5e dubine nego 5to mo4ete da uo6ite na 2rvi 2ogled/ !na do2ire iz ins2ira+ije/ #ao sam ga izgovorio tako me odgovor i iznenadio/ !n je tako<e otkrio gdje sam svojim umom ovi& dana= vi5e me zanima sada5nji od naredbog trenutka/ Ako se usmjerim na sada5nji trenutak, +ijela budu,nost se sasvim lije2o o+rtava/ #ao 5to sam jedan2ut rekao 'r/ He0 Len1u= S-oja namjera ovi& dana je da 2o5tujem namjeru 3o4anstva/T %renio sam 2itanje novinara i moj ins2irisani odgovor jednom 2rijatelju ba5 2rije nekoliko trenutaka/ *vidjelo mu se/ "e, nekoliko mjese+i se bavi &o.o2ono2onom zajedno sa mnom, tako da s&vata ultimativnu istinu= #ada na2usti5 svoj ego i 4elje egoa, dozvoljava5 ne6emu boljem da te vodi= 3o4anstvu/ !vaj novi ja, i novo razumijevanje, je u +jelosti dio moje vivisek+ije/ Naravno sve to se nije desilo 2reko no,i/ Izgovaranjem S"olim teT i drugi& re6eni+a, bio sam vo<en dubljoj svjesnosti, 5to bi neko mogao nazvati bu<enjem, mo4da 6ak i 2rosvjetljenjem/ *&vatio sam da 2ostoje najmanje tri ste2ena bu<enja, i oni skoro da su ma2a 4ivotnog du&ovnog 2utovanja/ To su= 8/ 'i $te )rtva> *vi smo mi za2ravo ro<eni sa osje,anjem bes2omo,nosti/ -nogi od nas takvi i ostanu/ -islimo da je s2oljnji svijet tu da nas se do6e2a= vlada, susjedi, dru5tvo,
126

lo5i mom+i svejedno u kom obliku/ !sje,amo kako na to nemamo nikakvog uti+aja/ -i smo 2osljedi+a uzroka ostalog svijeta/ *ti5,emo 5ake, 4alimo se, 2rotestvujemo, i sku2ljamo u gru2e da se borimo 2rotiv drugi& koji nas izazivaju/ *em u 2ojedinim slu6ajevim tu i tamo, 4ivot nas, generalno, isisava/ ?/ 'i #ontroli!ete/ edan2ut 2ogledate @ilm koji mijenja 4ivot, Tajna, ili 2ro6itate knjigu, kao 5to je Daktor privlanosti ili Magija vjerovanja, i 2robudite vlastitu snagu/ *&vatite snagu 2ostavljanja namjera/ !tkrijete snagu koju imate kako bi ste vizualizirali to 5to &o,ete, 2reduzmete ak+iju i to 2ostignete/ %o6injete da do4ivljavate magiju stvaranja/ %ostignete neke sasvim dobre rezultate/ 7ivot, u 2rin+i2u, 2o6inje da se 6ini 2rili6no dobar/ ;/ 'i $e *udite> U jednom momentu 2oslije ste2ena ?, 2o6injete da s&vatate da su va5e namjere u stvari ograni6enja/ %o6injete da uvi<ate da sa svom svojom novo2rona<enom snagom, jo5 uvijek ne mo4ete sve da kontroli5ete/ %o6injete da s&vatate da kada ste okru4eni ve,om snagu, 6uda 2o6inju da se de5avaju/ %o6injete da se 2re2u5tate, i da vjerujete/ %o6injete da 2raktikujete, trenutak za trenutkom, svjesnost va5e veze sa 3o4anstvom/ %o6injete da 2re2oznajete ins2ira+iju kada vam do<e, i 2o njoj djelujete/ *&vatate da imate izbor, ali ne i kontrolu nad svojim 4ivotom/ *&vatate da je najve,a stvar koju mo4ete da u6inite da se uskladite sa svakim trenutkom/ Na ovom ste2enu, 6uda se de5avaju, i stalno vas za2anjuju svojim 2ojavama/ "i, generalno, 4ivite u stalnom stanju 6u<enja, iznena<enja i za&valnosti/ a sam stu2io u tre,e stanje, a mo4da ste i vi do sada, tako<e/ * obzirom da ste sa mnom do5li dovde, dozvolite mi da jo5 2ojasnim svoje bu<enje/ To bi vam moglo 2omo,i da se 2ri2remite na ono 5to ,ete ubrzo iskusiti, ili da vam 2omogne da bolje razumijete to 5to sada do4ivljavate/ Na 2rvom seminaru 'r/ He0 Len1a imao sam kratak do4ivljaj 3o4anstva/ To se desilo 2rvi& dana sa njim kada sam zaustavio svoj
127

unutra5nji 4amor/ *ve sam 2ri&vatio/ %ojavio se mir skoro van mo,i s&vatanja/ Ljubav je bila moja mantra/ To je bila 2jesma koja se stalno odvijala u mom umu/ Ali taj kratki uvid nije ostao na tome/ #ada god bi& bio u 2risustvu 'r/ He0 Len1a, osje,ao sam mir/ *iguran sam da je to bio e@ekat 2ode5avanja 2rema njemu/ Njegov ton je uti+ao na mene/ 'oveo me u &armoniju sa mirom/ Tokom drugog seminara 2o6eo sam da do4ivljavam ne5to 5to bi drugi nazvali vidovitom bljeskovima/ "idio sam aure/ "idio sam an<ele oko ljudi/ %rimao sam slike/ o5 se sje,am nevidljivi& ma6aka oko Neriss1inog vrata/ #ada sam joj to rekao, nasmijala se/ 3ilo da je slika bila realna ili ne, sigurno je da je 2romijenila njeno ras2olo4enje/ 3listala je/ 'r/ He0 Len 6esto vidi znakove 2itanja kako lebde oko glava ljudi, 5to mu ukazuje kojem 6ovjeku da se obrati/ #ada god ugleda nevidljive simbole ili bi,a, on dodaje, Sznam da to zvu6i ludo/ %si&ijatri bi zatvorili osobu koja bi govorila o takvim stvarima/T U 2ravu je, naravno, ali jednom kada 2o6nje bu<enje, nema 2ovratka nazad/ Tokom mog 2rvog seminara koji sam nazvao za Mani(esta"ije, ne5to sam i56itao iz energetski& 2olja ljudi/ 3ili su 2uni stra&o2o5tovanja/ Neki mogu re,i da je to vi5e bio dar, nego li samo otvaranje/ Ranije nekori5,eni dio moga mozga se 2okrenuo i osvijetlio/ *ada moje o6i mogu da vide ako im do2ustim/ Rekao sam 'r/ He0 Len1u, Sizgleda mi da sve govori sa mnom/ *ve izgleda 4ivo/T Nasmije5io se znala6ki/ %rije mog drugog za mani(esta"ije vikenda, imao sam drugo iskustvo satorija/ *atori je kratkotrajno iskustvo 2rosvjetljenja, 2robanje 3o4anstva/ To je kao kada se otvore krila 2rozora i za trenutak se sto2ite sa izvorom 4ivota/ To je te5ko o2isati kao 5to bi bilo o2isivanje +vijeta sa druge 2lanete/ Ali uvi<anje da mogu da nestanem i do4ivim nulte grani+e 2romijenilo me/ To iskustvo mi je kao marker/ -ogu mu se o2et vratiti/ Na jedan na6in to je divno, kao da imam kartu za 2ovratak bla4enstvu/ Na drugi na6in to je samo jedno sje,anje, koje me s2re6ava da do4ivljavam sada5nji trenutak/ *ve 5to mogu da uradim je da nastavim sa 6i5,enjem/
128

%onekad, kada sam na sastanku, o2usti bi& se i gledao 5irokim 2ogledom ne@okusiranim, i tada bi& moga da vidim istinu o toj situa+iji/ Tada se 6ini kao da je vrijeme stalo, ili u najmanju ruku us2orilo/ !no 5to tada uo6avam je tkanje 4ivota/ To li6i na skidanje gornjeg sloja slike da bi se do5lo do remek djela is2od njega/ Nazovite to vidovnja6kim darom, vizijom [1zraka, ili 3o4anskim vidom/ a bi& rekao da S oe "italeT K2a 6ak i SAo AkuaTL nestaje u nulto stanje, ili da moje o6i to o2a4aju/ To su nulte grani+e/ To je u2ravo to/ Na tom mjestu nema zabune/ *ve je jasnost/ Ne 4ivim u tom stanju/ I dalje se vra,am u takozvanu realnost/ I dalje imam isku5enja/ #ada me Larr( #ing za2itao da li imam lo5 dan, rekao sam da/ Imam jo5 uvijek/ 'r/ He0 Len je rekao da treba da imamo 2robleme/ Ali &o.o2ono2ono je te&nika za re5avanje 2roblema/ *ve dok budem nastavljao da govorim S"olim teT 3o4anstvu i nastavim sa 6i5,enjem, vra,a,u se mjestu nulti& grani+a/ *ignal koji 5alje nula, ako bi smo to 2oku5ali da izrazimo rije6ima, je Sljubav/T Iato izgovaranje Svolim teT bez 2restanka, 2oma4e nam da se uskladimo/ %onavljanje te @raze 2oma4e da neutrali5emo sje,anja, 2rograme, vjerovanja i ograni6enja koja se nalaze na 2utu na5eg bu<enja/ 'ok nastavljam da 6istim, javljaju se 6uda koja ne bi& mogao ni da zamislim/ *ve 5to treba da radim je da nastavim sa tim/ Neki ljudi smatraju da s&vataju glas ins2ira+ije ukoliko usmjere svoju 2a4nju na ton glasa kojeg 6uju u svojoj glavi/ edan 2rijatelj mi je jedan2ut rekao, Trazlikujem glas moga ega i glas ins2ira+ije jer je egov nametljiv, a glas ins2ira+ije je bla4i/T a mislim da je to samoobmanjivanje/ Glas koji je u4urban i glas koji je bla4i su jo5 uvijek glasovi ega/ Aak i sada, dok 6itate ovu knjigu vi razgovarate sami sa sobom/ %itate se o tome 5ta to 6itate/ Identi@ikovali ste se sa tim glasom i mislite da ste to vi/ To nije to/ 3o4anstvo, i ins2ira+ija, su iza ovi& glasova/ #ako nastavljate da 2raktikujete &o.o2ono2ono 2ostaje vam jasnije 5ta je za2ravo ins2ira+ija, a 5ta nije/ #ao 5to 'r/ He0 Len nastavlja da nas 2odsje,a, STo nije kao 2ravljenje brze &rane/ Tome treba 2osvetiti vrijeme/T
129

'odao bi& da se bu<enje mo4e desiti u bilo kom trenutku/ Aak i dok 6itate ovu knjigu/ Ili dok 5etate/ Ili mazite 2sa/ *itua+ija nije bitna/ "a5e unutarnje stanje jeste/ I sve to 2o6inje, i zavr5ava, sa jednom divnom @razom/ S"olim te/T

Dodata# A

2$novni principi

ultih Granica

=ir za $va vremena. $ada i zauvije# i dalje Ka malu%ia no na Ga a pau, ke'ia Ga a mau a mau loa aku 9> emate pojma o tome !ta $e doga1a> Nemogu,e je biti svjestan svega 5to se doga<a u vama i oko vas, svjesno ili nesvjesno/ "a5e tijelo i um se 2ode5avaju u2ravo sada, a da vi toga niste ni svjesni/ %ostoji ogroman broj nevidljivi& signala u vazdu&u u2ravo sada, od radio talasa do oblika misli, koji& uo25te niste svjesni/ "i ste svakako ko1kreator svoga vlastitoga svijeta u2ravo sada, ali to se de5ava nesvjesno, bez va5e svjesne kontrole ili znanja/ To je razlog zbog kojega mo4ete 2ozitivno misliti koliko &o,ete, a i dalje biti siroma5ni/ "a5 svjesni um nije kreator/ ?> emate #ontrolu nad $vim> !6igledno, ako ne znate sve 5to se de5ava, ne mo4ete uo25te imati kontrolu/ To je samo jedna ego zabluda da mislite da mo4ete natjerati svijet da se 2ona5a 2o va5oj
130

za2ovijesti/ #ako va5 ego ne mo4e vidjeti mnogo od toga 5to se odvija u ovome svijetu sada, do2ustiti egu da odlu6i 5ta je sada najbolje za vas, nije mudro/ "i imate izbor, ali nemate kontrolu/ -o4ete u2otrijebiti svoj svjesni um da 2o6nete da birate 5ta biste radije do4ivjeli, ali morate da na2ustite ideju da li ,e se to odigrati ili ne, ili kako, ili kada/ %redaja je klju6/ @>=o)ete da i$cijeliti $ve !to vam $e na1e na putu> *ve 5to se 2ojavi u va5em 4ivotu, bez obzira kako se 2ojavilo, je tu radi is+jeljivanja, jednostavno zato 5to je sada u va5em dometu/ !vim se 2ret2ostavlja da ako to mo4ete da osjetite, mo4ete i da ga is+ijelite/ Ako ne5to mo4ete da vidite u drugome, i do vas mu6i, tada je ono tu radi is+jeljivanja/ Ili kako sam jedan2ut rekao !2ri= Sako mo4e5 da 2rimijeti5, mo4e5 i da dobije5/T -o4da nemate 2ojma za5to je to u va5em 4ivotu, ili kako se u njemu 2ojavilo, ali mo4ete mu do2ustiti da nestane, jer ste sada svjesni toga/ Oto vi5e is+jeljujete to 5to se javlja, 6istiji ste da is2oljite to 5to vi5e volite, jer ,ete tako oslobo<enu energije mo,i da u2otrijebite za ne5to drugo/ A>'i $te 9:: ; odgovorni za $va $voja i$#u$tva> To 5to se de5ava u va5em 4ivotu nije va5a gre5ka, ve, va5a odgovornost/ !vaj kon+e2t li6ne odgovornosti zadire dalje od onoga 5to govorite, radite ili mislite/ !n uklju6uje i to 5to drugi govore, rade i misle, a javlja se u va5em 4ivotu/ Ako 2reuzmete odgovornost za sve to 5to se javlja u va5em 4ivotu, tada kada se neko 2ojavi sa 2roblemom, tada je to i va5 2roblem tako<e/ To 2ovezuje 2rin+i2 trojstva, koji isti6e da vi mo4ete is+ijeliti sve 5to se javlja na va5em 2utu/ Ukratko, ne mo4ete kriviti nikoga i ni5ta za 2ostoje,e stanje u va5em 4ivotu/ edino 5to mo4ete da uradite je da 2reduzmete odgovornost za to, 5to zna6i 2ri&vatiti ga, imati ga, i voljeti ga/ Oto vi5e is+jeljujete to 5to se 2ojavljuje, vi5e se uskla<ujete sa izvorom/ B>'a!a #arta za mje$to nultih granica je Craza D'olim teE
131

%rolaz koji dovodi do mira 2reko svi& s&vatanja, od is+jeljivanja do is2oljavanja, je jednostavna @raza S"olim te/T Njeno govorenje 3o4anstvu 6isti sve u vama tako da mo4ete da do4ivite 6udo ovoga trenutka= nulte grani+e/ Ideja je u tome da sve volite/ "olite 2reveliku debljinu, lo5u naviku, 2roblem djeteta ili va5eg susjeda ili su2ru4nikaP sve to volite/ Ljubav 2reobra4ava zarobljenu energiju i osloba<a je/ Govorenje rije6i S"olim teT otvara vrata za do4ivljavanje iskustva 3o4anstva/ F>,n$piracija je va)nija od namjere> Namjera je igra6ka umaP ins2ira+ija naredba 3o4anstva/ U jednom trenutku ,ete se 2redati i 2o6eti da slu5ate, radije nego da molite i 6ekate/ Namjera 2oku5ava da kontroli5e 4ivot baziran na ograni6eni 2ogled egoaP ins2ira+ije je 2rimanje 2oruke od 3o4anstva a zatim i 2ostu2anje 2o noj/ Namjera djeluje i donosi rezultateP ins2ira+ija djeluje i donosi 6uda/ Ota vam se vi5e do2adaH

Dodata# (

%a#o da izlijeite $e*e 3ili *ilo #og drugoga4 , ot#rijete Zdravlje. Do*ro*it i Sre+u
!vdje su navedena dva dokazana na6ina &o.o2ono2onoa kako da se izlije6ite Kili bilo koga drugogL od bilo 6ega 5to uo6ite/ U2amtite da je to 5to uo6ite u drugome tako<e i u vama, tako da je +ijelo lije6enje u stvari samo1lije6enje/ Niko drugi sem vas ne treba da radi ovaj 2ro+es/ Cijeli svijet je u va5im rukama/ Naj2rije, ovo je molitva koju je -orna& govorila kako bi 2omogla da se izlije6e stotine ako ne i &iljade ljudi/ ednostavna je ali mo,na=
132

/oanski stvoritelju, oe, majko, sine kao jedan $$$ ako sam ja, moja porodi"a, moji ro4a"i, i pre"i uvrijedili tebe, tvoju porodi"u, tvoje ro4ake i pretke u mislima, rijeima, djelima, i aktivnostima od kada smo stvoreni do danas, molimo te za oprotaj$$$$$ dopusti da ovo oisti, proisti, oslobodi, odsijee sva negativna sjeanja, blokove, energije, i vibra"ije, i preobrazi ove neeljene energije u istu svjetlost$$$ i to je uinjeno$ 'rugo, na6in na koji 'r/ He0 Len voli da lije6i je da 2rvo ka4e S7ao mi je/T i S-olim te o2rosti mi/T !vo govorite kako bi ste 2riznali da ne5to E bez va5eg znanja o 6emu se radi E je dos2jelo u va5e sistem tijeloYum/ "i nemate 2ojma kako je to dos2jelo tu/ Ni ne treba da znate/ Ako ste 2redebeli, jednostavno ste zaka6ili 2rogram koji vas je u6inio takvim/ Govore,i S7ao mi je/T, vi govorite 3o4anstvu da 4elite o2ro5taj unutar sebe za sve 5to vam je done5eno/ "i ne molite 3o4anstvo da vam o2rostiP vi molite 3o4anstvo da vam 2omogne da o2rostite sebi/ %oslije toga, ka4ete SHvala tiT i S"olim teT/ #ada ka4ete SHvala ti/T vi izra4avate za&valnost/ "i 2okazujete svoju vjeru da ,e se 2roblem rastvoriti za najve,u dobrobit svi& koje doti6e/ Rije6i S"olim teT 2reobra4avaju energiju koja je zarobljena kako bi mogla da te6e/ !ne vas 2onovo 2ovezuju sa 3o4anstvom/ * obzirom da je nulto stanje stanje 6iste ljubavi i ima nulte grani+e, vi 2o6injete da dolazite u to stanje izra4avanjem ljubavi/ *lede,e 5to ,e se desiti zavisi od 3o4anstva/ -o4ete biti ins2irisani da 2reduzmete ak+iju neke vrste/ -a o 6emu da se radi, uradite tako/ Ukoliko niste sigurni kao treba da 2ostu2ite, u2otrijebite isti metod is+jeljivanja na va5u zbunjenost/ #ada ste 6istiji, zna,ete kako da 2ostu2ite/ !vo je 2ojednostavljena verzija modernizovanog &o.o2ono2ono klju6nog metoda is+jeljivanja/ Radi boljeg s&vatanja *amo I1'entiteta kroz Ho.o2ono2ono 2ro+es, 2rijavite se na radioni+u/ Kvidi 000/&oo2ono2ono/org L da bi ste razumjeli 5ta ja i 'r/ He0 Len 6inimo zajedno , vidite 000/zerolimits/in@o/
133

Dodata# -

%o je glavni&
'r Ileakala He0 Len Hvala vam 5to 6itate ovaj dodatak/ Ia&valan sam vam/ a volim *amo I1'entiti Ho.o2ono2ono i dragu -orrna& Nalamaka *imeona, #a&una La2a.u, koja ga je tako milosrdno 2odijelila sa mnom novembra 899?/ !vaj 6lanak je baziran na mislima koja sam zabilje4io u svoj la2to2 ?CCG/ 9 anuar ?CCG %roblemi mogu da se rije5e a da $e ni ne zna !ta $e de!avaR *&vatanje i 2ri&vatanje ovoga bilo je 2ravo olak5anje i radost za mene/ Re5avanje 2roblema, dio vezan za svr&u 2ostojanja, je bilo to 6ime sa bavio *amo I1'entitet Ho.o2ono2ono/ 'a bi se 2roblem rije5io moraju se odgovoriti na dva 2itanja= #o sam jaH #o je glavniH 'a bi se s2oznala 2riroda kosmosa 2o6inje se sa *okratovskim uvidom= S*2oznaj sebe sama/T ?8 januar ?CCG #o je glavniH "e,ina ljudi, uklju6uju,i i nau6nike, bave se svijetom kao @izi6kim entitetom/ Teku,a istra4ivanja 'N# da bi identi@ikovali uzro+i i ljekovi za sr6ana oboljenja, i 5e,ernu bolest su 2ravi 2rimjeri za to/ Iakon uzroka i 2osljedi+e= @izi6ki model

134

Uzrok !5te,enje 'NA !5te,enje 'NA !5te,enje 'NA Bizi6ki Bizi6ki

%osljedi+a 3olest sr+a Rak 'iabetes Bizi6ki 2roblemi %roblemi okoline

Intelekt, *vjesni um,vjeruje da on re5ava 2robleme, odnodno da on kontroli5e to 5to se de5ava i 5to se do4ivljava/ U svojoj knjizi Iluzija korisnika, novinar Tor Norrentranders isti6e druga6iju slliku *vijesti/ !n +itira nau6ne studije, 2osebno one %ro@esora 3enjamin Libet1a sa Cali@rnia Univerziteta u *an @ran+i+s+u, koji 2okazuju da se odluke donose 2rije nego i& *vijest donese, i da intelekt nije ni svjestan toga, vjeruju,i da i& on donosi/ Norrentranders tako<e +itira istra4ivanja koja 2okazuju da je intelekt svjestan svega 8C do 8G djeli,a in@orma+ija u sekundi od miliona koja se odvijaju van njegove svijestiR Ako nisu intelekt ili svijest, ko je onda glavniH : @ebruar ?CCG *je,anja koja se 2onavljaju %odsvjesni Um/ u2ravljaju tome 5ta ,e do4ivjeti

%odsvjesni Um do4ivljava kao zastu2nik, imitatorski i kao odjek sje,anja koja se 2onavljaju/ !n se 2ona5a, vidi, osje,a i odlu6uje u2ravo onako kako sje,anja diktiraju/ *vjesni um tako<e @unk+ioni5e, bez svoje svijesti o tome, onako kako sje,anja diktiraju/ *je,anja diktiraju 5to oni do4ivlajvaju, kao 5to studije 2okazuju/ Iakon uzroka i 2osljedi+e= *ami I1'entite Ho.o2ono2ono Uzrok *je,anja koja se 2onavljaju %osljedi+a Bizi6ki E 3olest *r+a
135

u %odsvjesnom umu *je,anja koja se 2onavljaju u %odsvjesnom umu *je,anja koja se 2onavljaju u %odsvjesnom umu *je,anja koja se 2onavljaju Tijelo u %odsvjesnom umu *je,anja koja se 2onavljaju *vijet u %odsvjesnom umu Tijelo i svijet 2ostoje u %odsvjesnom umu kao krea+ije 2onavljaju,i& sje,anja, rijetko kao ins2ira+ija/ ?; @ebruar %odsvjesni i *vjesni um, koji 6ine 'u5u, ne stvaraju vlastite ideje, misli, osje,anja i ak+ije/ #ako je ranije 2okazano oni do4ivljavaju kao zastu2ni+i, kroz sje,anja koja se 2onavljaju i ins2ira+iju/ 'o6im 6ovjek mo4e na2raviti stvari 2o svom na&o<enju 3ez znanja o svrsi stvari sami& 2o sebi/ "iljem Oeks2ir 3itno je s&vatiti da 'u5a ne stvara vlastita iskustva, ve, ona vidi onako kako sje,anja vide, osje,a to 5to sje,anja osje,aju, 2ona5a se onako kako se sje,anja 2ona5aju, i odlu6uje kako sje,anja odlu6uju/ Ili, rje<e, vidi, osje,a, 2ona5a se i odlu6uje onako kao ins2ira+ija vidi, osje,a, 2ona5a se i odlu6uje/ #lju6no 2ri re5avanju 2roblema je znati da tijelo i svijet nisu 2roblemi sami od sebe ve, e@ekti, 2osljedi+e, sje,anja koja se odvijaju u %odsvjesnom umuR #o je glavniH
136

Bizi6ki E Rak Bizi6ki E 'ijabetes Bizi6ki 2roblemi E

Bizi6ki

2roblemi

8? mart ?CCG %raznina je osnova samo I1'entiteta, Uma , #osmosa/ To je 2rete6a ins2ita+ija od 3o4anske Inteligen+ije ka %odsvjesnom Umu Kvidi sliku +8L / *ve 5to nau6ni+i znaju je da je #osmos nastao iz ni6ega, i da ,e se vratiti u ni5ta kada za to do<e vrijeme/ Univerzum 2o6inje i zavr5ava se sa nulom/

C&arles *e@@e, Nula= 3iogra@ija o2asni& ideja *amo I1'entitet *tanje 2raznine
beskona6no st 3o4anska Inteligen+ija

*u2ersvjesni um KAumakuaL %raznin a

*lika 8/ *tanje %raznine

*vjesni um KU&aneL %odsvjesni um KUni&i2iliL

*je,anja koja se 2onavljaju izmje5taju %razninu *ami I1 'entiteta, onemogu,avaju,i 2ojavu Ins2ira+ije/ 'a bi se 2o2ravio taj 2oreme,aj, da bi se 2onovo us2ostavi *amo I1'entitet, sje,anja
137

treba da se vrate u 2razninu kroz trans@orma+iju 2omo,u 3o4anske Inteligen+ije/ Aisti, bri5i i na<i vlastitu Oangri1la/ GdjeH U sebiR -orrna& Nalamaku *imeona, #a&una La2a.au

138