You are on page 1of 3

Contoh RPH PJ 10 Jun 2013

1. 2. 3. '. Mata pelajaran dan Kelas: Pendidikan Jasmani Tahun 3 Hijau Tema tajuk: Kemahiran Putaran !ulin" #elakan" Masa: $.$0 % &.20 pt" (tandard pem)elajaran : 1.'.1: Melakukan "ulin" )elakan" 2.'.1: Men"enal pasti kedudukan )adan semasa melakukan "ulin" )elakan" $. &. $.1.2: Mematuhi peraturan keselamatan ditempat melakukan akti*iti. +)jekti, pem)elajaran: Melakukan "ulin" )elakan" den"an lakuan dan teknik -an" )etul. .kti*iti pen"ajaran dan pem)elajaran: 1. Memanaskan )adan./ Permainan "ulin" )alak0 2. Melakukan ansur maju "ulin" )elakan" / kad "am)ar 0 a. )er)uai ke )elakan" /#uai daku0 ). "ulin" dari aras tin""i /"ulin" ten""ilin"0 1. !ulin" )elakan" indi*idu )erpasan"an atas tilam. 3. Persem)ahan "ulin" )elakan" )erkumpulan '. Men-ejukkan )adan./"ulin" satu dua 0 atas tilam 2. 6. 8. $.Penilaian. 3lemen Merentas Kurikulum /3MK0 Keusaha4anan5 sikap kerjasama dalam kumpulan #ahan #antu #elajar : kad "am)ar7lem)aran kerja .lat #antu #elajar : tilam "imnastik7papan anjal7pundi ka1an" Penilaian pen"ajaran dan pem)elajaran: 9em)aran kerja5 Menom)orkan "am)ar pelakuan "ulin" )elakan" 10. men"ikut turutan -an" )etul.. Re,leksi : i. 2$ daripada 26 murid dapat men1apai standard -an" ditetapkan. ii. Ti"a oran" murid di)eri akti*iti pemulihan semasa P:P.

Bahan Bantuan Mengajar Kad Gambar

Lembaran Kerja

NAMA: KELAS/TARIKH :

1.4.1/ .4.1

;om)orkan "am)ar pelakuan "ulin" )elakan" men"ikut turutan -an" )etul