You are on page 1of 2

Preduzee za turizam i trgovinu 'VOYAGER' d.o.o. Karaoreva 124. VALJEVO telfa !14" 2##$1%!& 2'1$4!!& e mail( vo)ager.va*o+en.tele,om.r-& vo)ager.va*gmail..

om O/P #01"2!1!

TRST

oping
polasci : 28.02.2014 24.01.2014.

Outlet u Palmanovi

Venecija je glavni grad istoimene pokrajine Venecije u regiji Veneto. Grad je poznat po kanalima, gondolama i bogatoj istoriji, bio je sredite Mletake Republike, kada je bio poznat i kao "Dominantna" !a Dominante", "#pokojna" #erenissima", "$raljica %adrana", "Grad vode", "Grad mostova", i "Grad svetlosti". &esto ga s razlogom, smatraju najlepim gradom na svetu. ' blizini Venecije nalazi se poznato letovalite !ido di %esolo koje je jedno od najpopularniji( letovalita severnog %adrana, dii se plavetnim morem, i dugom peanom pla)om. *vo letovalite je namenski gra+eno u du)ini od , km. -ajdalja ulica u !idu di %esolu nalazi se .// m od mora. 0ma veliki broj restorana, ka1i2a, no2ni( klubova.

Plan putovanja:
3. Dan Valjevo, 4abac 5olazak iz Valjeva u .3.oo asova. -o2na vo)nja kroz 6rvatsku, #loveniju do 0talije uz kra2e pauze radi odmora. 2. Dan Palmanova Venecija Dolazak u prepodnevnim asovima u 7rst. 89$'!7970V-* : panoramsko razgledanje grada; 5onte Roso, #an 9ntonio -uovo, srpska crkva #v. #piridona, trg ujedinjenja 0talije. -astavak putovanja do 5alamnove. #lobodno vreme oping u velikom poznatom tr)nom centru. 5olazak za #rbiju u ./.oo asova.-o2na vo)nja. <. Dan Valjevo Dolazak na mesto polaska ranog popodneva.

!ena a"an#mana:

4.1$0%oo &in. iz 4apca <.=>/,oo din."

'slovi pla(anja: ukupan iznos 3/ dana pre kori2enja aran)mana ili . rate : ,/ ? pre @ </ ? :ek nakon </ dana )"an#man o*u+vata: A prevoz turistikim autobusom na datoj relaciji prema programu ac, dvd" : poseta tr)nom centru 59!M9-*V9 BBB.palmanovaoutlet.it A usluge vodia: te(nikog predstavnika agencije tokom putovanja A agencijske usluge )"an#man ne o*u+vata: A fakultativno-odlazak u trni centar Citta fiera kod Udina-10 eura, minimum za realizaciju programa je </ osoba. A individualne trokove A obavezno putno osiguranje <//,oo din.

5redvi+en raspored privremenog zaustavljanja; : Caustavljanje radi usputni( odmora predvi+eno je na svaki( < do D sata vo)nje na usputnim stajalitima, a u zavisnosti od raspolo)ivosti kapaciteta stajalita i uslova na putu.
UPOZORENJE: Mole se putnici da vode rauna o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranmana. VANO: Upozoravaju se putnici da zbo po!tovanja satnica predvi"eni# pro ramom putovanja, ne postoji mo u$nost zadravanja autobusa na raninom prelazu radi re ulisanja povra$aja sredstava po osnovu %&' ()**,pa +as molimo da to imate u vidu ,r anizator putovanja nije ovla!$en i ne ceni valjanost putni# i dru i# isprava. Molimo da uzmete u obzir da postoji mo u$nost da neki od sadraja ne budu u funkciji usled objektivni# okolnosti, kao i da usled dravni# ili verski# praznika na odre"enoj destinaciji neki od lokaliteta, ili trni# centara, prodavnica, restorana,muzeja,...... ne rade. -redvi"en raspored privremeno zaustavljanja. - /austavljanje radi usputni# odmora predvi"eno je na svaki# 0 do 1 sata vonje na usputnim stajali!tima, a u zavisnosti od raspoloivosti kapaciteta stajali!ta i uslova na putu. NAPOMENE: U sluaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa cena je podlona promeni, ili u sluaju dedovoljnog broja prijavljenih putnika.

P2O32A4 JE 2A5E6 6A 7A89 49694:4 41 P:/69KA : ;L:<AJ: 6E=OVOLJ6O3 72OJA P:/69KA 2OK 8A O/KA8 P:/OVA6JA 1 =A6A P2E PO<E/KA P:/OVA6JA Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugaije usmene informacije o programu putovanja Organizator zadrava pravo promene redosleda pojedini sadraja u programu z!og o!je"tivni o"olnosti. :8 OVAJ P2O32A4 VA>E OP?/9 :;LOV9 P:/OVA6JA /A VO@A3E2

Organizator +utovanAa VO@A3E2 li.en.a O/P #01"2#.!2.2!1!.


ValAevo& 2!.11.2!1#.