You are on page 1of 2

Plotiranje

1. Nacrtati Ka 2. Nacrtati 1 i na njega oznaiti toku B1, nacrtati 2 i na njega oznaiti toku B2 3. Spojimo toke B1 i B2. Udaljeno t izme!u B1 i B2 izmjerimo, pomno"imo a 1# i do$ijemo relati%nu $rzinu $roda B &'r$(. Pre elimo pra%ac u redinu i oitamo relati%ni kur &Kr$(. Produ"imo pra%ac tako da prolazi pored redi)ta &toka *( i po%uemo okomicu na toku *, izmjerimo udaljeno t i do$ijemo +P,. -zmjerimo udaljeno t *B2 izmjerimo i podijelimo a relati%nom $rzinom $roda $, z$rojimo na %rijeme 2. opa"anja i do$ijemo .+P,. .+P,/t 20&*B21'r$( 2. Brzinu na)eg $roda &'a( pomno"imo a 311#, do$i%enu duljinu preno imo na na) kur &Ka( od redi)ta &*( i oznaujemo toku 3. *3/'a4311# 5. 6elati%ni kur $roda $ prene emo u toku 3. 7. 6elati%nu $rzinu $roda $ &'r$( pomno"imo a 311#. 8o$i%enu duljinu nano imo na prene eni relati%ni kur $roda $ &Kr$9( od toke 3 u mjeru kur a i oznaujemo toku N. 3N/'r$4311# :. Spojimo redi)te dijagrama & toku *( i toku N i do$ijemo pra%i kur $roda $&K$(. ;. Udaljeno t od redi)ta &*( do toke N izmjerimo i pomno"imo $rzinu $roda $ &'$(. '$/*N41#13 1#13, do$ijemo

<. *d %remena iz$jega%anja &.iz$( oduzmemo %rijeme 2. opa"anja &t2(, do$i%enu %rijedno t pomno"imo relati%nom $rzinom $roda $ &'r$( i do$ijemo %rijedno t koju nano imo od toke B2 u mjeru kur a i oznaujemo toku B 3. =t/.iz$>t2, B2B3/'r$4=t 1#. -z toke B3 po%uemo tangentu na zadani +P,, ako nije zadan onda je 23 11. .angentu prene emo u toku N. Na njenom jeci)tu a du"inom *3 oznaimo toku ? 12. -zmjerimo du"inu *? i njezinu %rijedno t pomno"imo a 1#13 i do$ijemo $rzinu iz$jega%anja &'iz$(. 'iz$/*?41#13 13. Uzmemo u )e tar du"inu *3. @edan %rA )e tara dr"imo u toki * dok drugim pre ijeemo tangentu &pra%ac koji prolazi kroz toke ? i N( i do$ijemo 2 pre jeci)ta. 12. S%aki od do$i%eniA pre jeci)ta pojimo a redi)tem &tokom *( , oitamo iA i do$i%amo lije%i i de ni kur iz$jega%anja &Kiz$l, Kiz$d(