You are on page 1of 74

TomTom GO Referenn pruka

Obsah
Vtejte v navigaci se spolenost TomTom Start 5 6

Instalace do automobilu .....................................................................................................................6 Umstn zazen.................................................................................................................................6 Zapnut a vypnut ...............................................................................................................................6 Nastaven ............................................................................................................................................7 Pjem signlu GPS .............................................................................................................................7 Plnovn trasy pomoc vyhledvn .................................................................................................7 Naplnovn trasy pomoc mapy .......................................................................................................9

Pipojen ke slubm TomTom

11

O slubch TomTom .......................................................................................................................11 Zazen s trvalm pipojenm .........................................................................................................11 Zazen pipojen pes smartphone ................................................................................................11 St Personal Area Network ........................................................................................................12 Pipojen ke slubm TomTom pomoc smartphonu ................................................................12 Optovn pipojen smartphonu ................................................................................................12 Pipojen ke slubm TomTom pomoc jinho smartphonu .....................................................13 Nelze navzat pipojen ...............................................................................................................13

Moje zazen

14

Slot pro pamovou kartu ................................................................................................................14 Sputn zazen se nezdailo ..........................................................................................................14 Nabjen zazen ................................................................................................................................14 Odesln informac spolenosti TomTom ......................................................................................14 Zskn npovdy..............................................................................................................................15 Dvejte na sv navigan zazen pozor. .........................................................................................15

Co je na obrazovce

16

Zobrazen mapy ................................................................................................................................16 Navigan zobrazen .........................................................................................................................17 Panel trasy ........................................................................................................................................19 Pokroil navdn do jzdnch pruh .............................................................................................19

Pouvn gest

21

Ve o gestech ..................................................................................................................................21

Hlavn nabdka

23

Navigan tlatka ..............................................................................................................................23


2

Ostatn tlatka ..................................................................................................................................24 Ovldn hlasitosti ............................................................................................................................25

Pouvn vyhledvn

26

O vyhledvn ..................................................................................................................................26 Plnovn trasy pomoc vyhledvn ...............................................................................................26 Zadvn kritri hledn ...................................................................................................................28 Pouvn vsledk vyhledvn ......................................................................................................29

Plnovn trasy

31

Plnovn trasy pomoc vyhledvn ...............................................................................................31 Naplnovn trasy pomoc mapy .....................................................................................................32 Naplnovn trasy pomoc seznamu Moje msta ............................................................................34 Nalezen parkovit ..........................................................................................................................35 Nalezen erpac stanice ...................................................................................................................37

Zmna trasy

40

Nabdka Aktuln trasa .....................................................................................................................40 Typy trasy .........................................................................................................................................41 Prvky trasy ........................................................................................................................................41 Pidn zastvky k trase z nabdky aktuln trasy ..........................................................................41 Pidn zastvky k trase pomoc mapy ...........................................................................................41 Odstrann zastvky z trasy.............................................................................................................42

Doprava

43

O aplikaci TomTom Traffic ...............................................................................................................43 Bezpenostn upozornn .................................................................................................................43 Panel trasy ........................................................................................................................................43 Sledovn dopravy na map ............................................................................................................44 Sledovn dopravy na trase .............................................................................................................45 Dopravn udlosti .............................................................................................................................46

Rychlostn radary

48

Informace o rychlostnch radarech .................................................................................................48 Upozornn na rychlostn radary .....................................................................................................48 Zmna zpsobu upozornn ............................................................................................................49 Symboly pro rychlostn radary ........................................................................................................49

Nebezpen zny

51

Informace o nebezpench znch .................................................................................................51 Upozornn na nebezpenou znu ..................................................................................................51 Zmna zpsobu upozornn ............................................................................................................52 Symboly nebezpen zny ..............................................................................................................52

Moje msta

53

O seznamu Moje msta ....................................................................................................................53 Nastaven polohy domova ...............................................................................................................53 Zmna polohy domova ....................................................................................................................54 Pidn msta ze seznamu Moje msta .............................................................................................54 Pidn msta do seznamu Moje msta z mapy ..............................................................................54 Pidn msta do seznamu Moje msta pomoc vyhledn ..............................................................55 Odstrann poslednho clovho bodu ze seznamu Moje msta ....................................................56 Odstrann msta ze seznamu Moje msta ......................................................................................56

Nastaven

57

Vzhled................................................................................................................................................57 Jas ................................................................................................................................................57 Panel cle ......................................................................................................................................58 Hlasy..................................................................................................................................................58 Mapy .................................................................................................................................................59 Plnovn trasy .................................................................................................................................59 Zvuky a varovn ..............................................................................................................................60 Upozornn na rychlostn radary ................................................................................................60 Bezpenostn upozornn ............................................................................................................61 Jazyky a jednotky .............................................................................................................................61 Systm ..............................................................................................................................................62 Npovda ..........................................................................................................................................63

Npovda

64

Monosti nabdky Npovda ...........................................................................................................64

MyTomTom

65

et MyTomTom .............................................................................................................................65 et MyTomTom .............................................................................................................................65 Nastaven tu MyTomTom ............................................................................................................65

Dodatek Informace o autorskch prvech

67 74

Vtejte v navigaci se spolenost TomTom


V tto referenn pruce je popsno ve, co potebujete vdt o novm naviganm zazen TomTom GO. Pokud si chcete rychle pest zkladn informace, doporuujeme vm pest si kapitolu Start. V t je popsna instalace, zapnut, nastaven a naplnovn prvn trasy. Pak se zejm budete chtt pipojit ke slubm TomTom. Ve o tom si mete pest v kapitole Pipojen ke slubm. Informace o tom, co vidte na samotnm zazen, najdete v tchto stech: Co je na obrazovce Pouvn gest Hlavn nabdka

Doufme, e vs ten o novm naviganm zazen a hlavn jeho pouvn bude bavit.

Start
Instalace do automobilu
Zazen TomTom GO nainstalujte do vozu pomoc drku dodanho se zazenm. Ped instalac zazen si pette pokyny k umstn zazen. Zazen nainstalujete nsledovn: 1. Pipojte kabel USB k drku. Pokud je drk soust zazen, pipojte kabel USB k zazen. 2. Kabel USB pipojte k USB nabjece do auta a tu zapojte do napjen na palubn desce. 3. Vyberte nejlep hladk msto na elnm skle nebo bonm oknku, kam zazen TomTom GO umstte. 4. Psavka na drku i oknko mus bt ist a such. 5. Psavku drku pevn pitisknte na eln sklo. 6. Tote gumovm chytem v blzkosti zkladny drku ve smru hodinovch ruiek, dokud neuctte, e zaklapl. 7. Pokud drk nen integrovn do zazen, umstte zazen do drku tak, aby do nj zaklaplo. V rmci ady psluenstv pro zazen jsou k dispozici upevovac disky na palubn desku Vce informac najdete na strnce tomtom.com/accessories.

Umstn zazen
Pi umisovn naviganho zazen postupujte opatrn. Zazen by nemlo blokovat ani jinak peket nsledujcmu: Vaemu vhledu na vozovku Ovldacm prvkm v automobilu Zrctkm Airbagm

Na zazen byste mli snadno doshnout, ani byste se museli naklnt nebo natahovat. Zazen mete pichytit na eln sklo i bon oknko, nebo mete pout upevovac disk na palubn desku a pipevnit drk na palubn desku.

Zapnut a vypnut
Zapnut zazen Stisknte a podrte vypna, dokud se zazen nespust. Pokud bylo zazen vypnut, objev se zobrazen mapy. Pokud bylo zazen v reimu spnku, objev se posledn obrazovka, na kterou jste se dvali. Pepnut zazen do reimu spnku Pokud chcete navigan zazen pepnout do reimu spnku, stisknte vypna a pak jej uvolnte.
6

Mete tak vypna stisknout na dle ne 2 sekundy, dokud se neobjev tlatka Spnek a Vypnout. Vbrem tlatka Spnek pepnete zazen do reimu spnku. Poznmka: Pokud jste mli naplnovanou trasu, trasa se ulo. Tip: Pokud chcete zazen pepnout do reimu spnku, kdy nen pipojen k drku, pejdte do nastaven Baterie v nabdce Nastaven. pln vypnut zazen Pokud chcete navigan zazen zcela vypnout, mete provst nkterou z tchto akc: Stisknte a podrte vypna na dle ne 2 sekundy, dokud se neobjev tlatka Spnek a Vypnout. Vbrem tlatka Vypnout zazen vypnte. Pokud zazen vypnout nechcete, vyberte tlatko zpt. Stisknte a podrte vypna na dle ne 5 sekund, dokud se zazen nevypne. Poznmka: Pokud jste mli naplnovanou trasu, trasa se neulo.

Nastaven
Dleit: Jazyk vybrejte peliv, protoe zvolen jazyk bude nsledn pouvn pro vechny psan instrukce na obrazovce. Pi prvnm zapnut zazen muste zodpovdt nkolik otzek k nastaven zazen. Odpovdi vyberte klepnutm na obrazovku.

Pjem signlu GPS


Pi prvnm sputn naviganho zazen TomTom GO me zazen potebovat pr minut na uren va polohy. V budoucnu se vae poloha zjist mnohem rychleji. Chcete-li zajistit dobr pjem satelitnho signlu, pouijte zazen venku a drte je zpma. Velk objekty, napklad vysok budovy, mohou pjem obas naruit. Dleit: Program QuickGPSfix obsahuje satelitn informace o poloze ze systmu, dky nim je uren polohy rychlej. Pokud chcete program QuickGPSfix zskat, pouijte slubu MyTomTom.

Plnovn trasy pomoc vyhledvn


Dleit: Trasu byste mli v zjmu bezpe vdy naplnovat ped zahjenm jzdy, abyste se nemuseli rozptylovat. Pokud chcete naplnovat trasu pomoc vyhledvn, provete nsledujc: 1. Vbrem tlatka Hlavn nabdka otevete hlavn nabdku.

2. Vyberte monost Vyhledat.

Oteve se obrazovka vyhledvn se zobrazenou klvesnic.

3. Pomoc klvesnice zadejte nzev msta, kam chcete trasu naplnovat. Mete vyhledat adresu, ale tak msto nebo PS. Dle mete vyhledvat BZ (Bod zjmu), napklad restauraci, erpac stanici nebo turistickou atrakci, nebo mete zadat nzev konkr tnho BZ, napklad Pizzerie Al Capone. Poznmka: Pi vyhledvn se prohled cel mapa. Pokud chcete zmnit zpsob vyhle dvn, vyberte tlatko vpravo od vyhledvacho pole. Pak mete zmnit, kde se vyhledn provede, napklad aby se vyhledvalo podl trasy nebo ve mst. 4. Pi psan adresy, nzvu nebo typu BZ se zobrazuj nvrhy na zklad toho, co jste zadali. Mete pokraovat ve psan nebo vybrat z nvrh. Msta a silnice se zobrazuj vlevo, BZ se zobrazuj vpravo. Tip: Pokud chcete zobrazit vce vsledk, vyberte monost Zobrazit ve nebo seznam vsledk posute pohybem prstu po obrazovce. 5. Vyberte navrhovanou adresu.

6. Pokud jste jet nezadali slo domu, mete to te provst, pokud je znte.

7. Vyberte monost Jet. Navigan zazen naplnuje trasu a pak vs zane navdt do cle. Jakmile se rozjedete, a utomaticky se zobraz navigan zobrazen. Tip: Mete pidat zastvku na trase, kterou jste ji naplnovali.

Naplnovn trasy pomoc mapy


Dleit: Trasu byste mli v zjmu bezpe vdy naplnovat ped zahjenm jzdy, abyste se nemuseli rozptylovat. Pokud chcete naplnovat trasu pomoc mapy, provete nsledujc: 1. Posute mapu tak, abyste vidli cl, do kterho chcete navigovat. Pro pohyb mapy mete pout nkter gesta:

Staen/roztaen prst pokud chcete mapu piblit/oddlit, dotknte se obrazovky palcem a ukazovkem. Roztaenm prst zobrazen piblte a staenm prst je oddlte. Dvojit poklepn dvojitm poklepnm mapu piblte. Taen mapu mete posouvat tak, e se prstem dotknete obrazovky a pohybujete jm po n. Rychl pohyb prstem pokud chcete mapu posunout o vt vzdlenost, pejete prstem rychle po obrazovce.

Tip: Kompletn seznam gest najdete v sti Pouvn gest.

2. Kdy najdete cl na map, vyberte jej tak, e obrazovku asi na sekundu stisknete a podrte. Ve vyskakovacm menu se zobraz nejbli adresa.

3. Pokud chcete naplnovat trasu do tohoto cle, vyberte tlatko jzdy:

Navigan zazen naplnuje trasu a pak vs zane navdt do cle. Jakmile se rozjedete, a utomaticky se zobraz navigan zobrazen. Tip: Kdy vyberete tlatko vyskakovacho menu, mete vybran msto pout dalmi zpsoby, napklad je pidat do seznamu Moje msta.

Tip: Mete pidat zastvku na trase, kterou jste ji naplnovali.

10

Pipojen ke slubm TomTom


O slubch TomTom
Sluby TomTom vm poskytuj informace v relnm ase o dopravn situaci a rychlostnch radarech na trase. Pokud chcete zskat sluby TomTom pro sv zazen GO, potebujete et MyTomTom. Zpsob pipojen zazen GO ke slubm TomTom zvis na naviganm zazen. Zazen GO se me pipojit nkterm z tchto zpsob: Pomoc trvalho pipojen pmo ze zazen GO. Takov navigan zazen se nazvaj zazen s trvalm pipojenm. Pomoc pipojen prostednictvm smartphonu. Takov navigan zazen se nazvaj zazen s pipojenm pes smartphone.

Dal informace najdete na strnce tomtom.com/connect. Poznmka: Sluby TomTom nejsou dostupn ve vech zemch i oblastech a ne vechny sluby jsou dostupn ve vech zemch i oblastech. Sluby TomTom mete pouvat i pi cestch do zahrani. Dal informace o dostupnch slubch najdete na strnce tomtom.com/services.

Zazen s trvalm pipojenm


Pokud chcete sluby TomTom zskat na zazen TomTom GO, kter je trvale pipojeno, postupujte podle nsledujcch krok. 1. V hlavn nabdce vyberte monost Traffic a Rychlostn radary nebo Traffic a Nebezpen zny. 2. Zvolte monost Ano, e souhlaste se zaslnm informac spolenosti TomTom. Poznmka: Pokud se zaslnm informac spolenosti TomTom nesouhlaste, nemete sluby TomTom pouvat. 3. Pomoc zobrazench pokyn zante sluby TomTom pouvat. Poznmka: Abyste na svm zazen mohli pouvat sluby TomTom, muste si zdit et M yTomTom. Vce informac najdete na strnce tomtom.com/getstarted.

Zazen pipojen pes smartphone


Nkter navigan zazen TomTom vyuvaj pro pipojen ke slubm TomTom smartphone, abyste mohli pijmat slubu TomTom Traffic a bezpenostn upozornn v relnm ase. Telefon mus bt kompatibiln s naviganm zazenm a muste mt datov tarif od mobilnho opertora. Dal informace najdete na strnce tomtom.com/connect. Pouvn slueb TomTom znamen, e jsou data odeslna a pijmna telefonem prostednictvm mobilnho opertora.

11

Dleit: Pi pouvn pipojen k internetu v telefonu vm mohou bt tovny dodaten poplatky, zejmna pokud se nachzte mimo oblast pokrytou vam opertorem. Dal informace zskte u svho mobilnho opertora.

St Personal Area Network


Telefon sdl pipojen k internetu pomoc funkc Bluetooth a Personal Area Network (PAN). V zvislosti na operanm systmu telefonu me mt tato s PAN nkter z tchto nzv: Osobn hotspot Tethering nebo Bluetooth Tethering Tether nebo Bluetooth Tether

Funkce PAN je pravdpodobn ji v operanm systmu telefonu. Jinak si mete sthnout aplikaci pro vytvoen st PAN. Poznmka: Nkte mobiln opertoi nedovoluj, aby uivatel st PAN pouvali. Pokud telefon funkci PAN nem, mli byste se obrtit na svho opertora s dost o dal informace. Pokud nemete pslun nastaven najt, pette si nvod k telefonu. Dal informace najdete na strnce tomtom.com/connect.

Pipojen ke slubm TomTom pomoc smartphonu


Pokud chcete zazen GO pipojit k telefonu, postupujte nsledovn: 1. V hlavn nabdce vyberte monost Traffic a Rychlostn radary nebo Traffic a Nebezpen zny. 2. Vyberte monost Vyzkouejte si je. 3. Zvolte monost Ano, e souhlaste se zaslnm informac spolenosti TomTom. Poznmka: Pokud se zaslnm informac spolenosti TomTom nesouhlaste, nemete sluby TomTom pouvat. 4. Postupujte podle pokyn na naviganm zazen pro zapnut st Personal Area Network ve smartphonu. 5. Zapnte v telefonu funkci Bluetooth a zkontrolujte, zda je telefon zjistiteln. 6. V naviganm zazen vyberte ipku pro dal obrazovku. Zazen vyhled v telefon. Tip: Pokud zazen neme telefon najt, zkontrolujte, zda je telefon stle zjistiteln pro ostatn zazen Bluetooth. Vyberte monost Vyhledat a vyhledejte telefon znovu. 7. Vyberte telefon ze seznamu na naviganm zazen. Navigan zazen se pipoj ke slubm TomTom pomoc internetovho pipojen telefonu. 8. Postupujte podle zobrazench pokyn pro zskn slueb TomTom.

Optovn pipojen smartphonu


Pro optovn pipojen zazen GO k telefonu nemuste nic dlat.

12

Zazen GO si telefon zapamatuje a automaticky jej najde, kdy na nm bude zapnut s Personal Area Network (PAN) a funkce Bluetooth a bude v dosahu naviganho zazen. Pokud mte platn pedplatn slueb TomTom, spust se sluba automaticky. Ikona Bluetooth v horn sti obrazovky hlavn nabdky ukazuje stav pipojen Bluetooth: Bluetooth nepipojeno.

Bluetooth se pipojuje. Zazen se sna automaticky pipojit k telefonu.

Bluetooth pipojeno. Zazen je pipojeno k telefonu. Pokud se chcete pipojit pomoc jinho telefonu, muste na danm telefonu zapnout s Personal Area Network (PAN) a funkci Bluetooth a nechat zazen, aby telefon vyhledalo.

Pipojen ke slubm TomTom pomoc jinho smartphonu


1. V hlavn nabdce vyberte monost Traffic a Rychlostn radary nebo Traffic a Nebezpen zny. 2. Vyberte monost Sprva telefon. 3. Postupujte podle pokyn v zazen pro zapnut st Personal Area Network ve smartphonu. 4. Ve smartphonu zapnte funkci Bluetooth. 5. Vyberte monost Hledat znovu. Navigan zazen vyhled smartphone. Tip: Pokud zazen neme smartphone najt, zkontrolujte, zda je smartphone stle zji stiteln pro ostatn zazen Bluetooth. 6. Vyberte smartphone ze seznamu smartphon v zazen. Navigan zazen se pipoj ke slubm TomTom pomoc internetovho pipojen smartphonu. 7. Pomoc zobrazench pokyn zante sluby TomTom pouvat.

Nelze navzat pipojen


Pokud se zazen GO neme k telefonu pipojit nebo nemte pipojen k internetu, zkontrolujte nsledujc: Telefon se zobrazuje v naviganm zazen TomTom. V telefonu je zapnuta funkce Bluetooth. V telefonu je zapnuta s Personal Area Network (PAN), znm t jako Osobn hotspot, Tethering nebo Bluetooth Tethering. Mte aktivn datov tarif od mobilnho opertora a pomoc telefonu se mete pipojit k internetu.

13

Moje zazen
Slot pro pamovou kartu
Nkter navigan zazen TomTom maj slot na pamovou kartu, kter se nachz na boku nebo na spodn stran zazen. Ped pouitm slotu pro pamovou kartu zkontrolujte, zda v naviganm zazen mte nainstalovnu nejnovj verzi aplikace. To zjistte pipojenm k softwaru MyTomTom pomoc potae. Pokud je zazen aktuln, mete pamovou kartu vyut jako dodaten loit pro pidn dalch map do zazen. Mapy si mete koupit na strnkch tomtom.com.

Sputn zazen se nezdailo


V ojedinlch ppadech se me stt, e se vae navigan zazen TomTom GO dn nespust, anebo pestane reagovat na dotyk. Nejprve zkontrolujte, zda je baterie nabit. Chcete-li baterii dobt, zapojte zazen do automobilov nabjeky. pln dobit baterie me trvat a 2 hodiny. Pokud problm petrvv, mete zkusit zazen resetovat. To provedete tak, e podrte zmknut tlatko vypnae, dokud se zazen nezane restartovat.

Nabjen zazen
Baterie v naviganm zazen TomTom GO se nabj, kdy zazen pipojte k potai nebo k automobilov nabjece. V ppad, e je baterie mlo nabit nebo tm vybit, se zobraz upozornn Kdy je baterie vybit, pejde zazen do reimu spnku. Pokud se zazen pi pipojen k nabjece do auta zaheje, nelze baterii nabjet. Nabjet se zane opt po vychladnut. Dleit: Konektor USB byste mli pipojit pmo k portu USB v potai, a nikoli k rozboovai USB nebo portu USB na klvesnici i monitoru.

Odesln informac spolenosti TomTom


Pi prvnm zahjen navigace nebo proveden resetu vs zazen pod o svolen ke shromaovn informac o tom, jak zazen pouvte. Informace budou uloeny v tomto zazen, dokud nebudou nateny na server. Jejich pouit je anonymn, vhradn za elem zlepen naich vrobk a slueb. Pokud pouvte nae sluby, k jejich poskytovn vyuvme rovn informace o va poloze. Rozhodnut o tom, zda s nmi tyto informace budete sdlet, mete kdykoli zmnit nsledujcm zpsobem: 1. V hlavn nabdce vyberte monost Nastaven. 2. Vyberte Systm.
14

3. Vyberte monost Vae informace. 4. Vyberte tlatko pro zapnut nebo vypnut odesln informac. Poznmka: Pokud se rozhodnete, e tyto informace nebudete sdlet, sluby ji nebudete pijmat. Sluby toti pro pjem informac o doprav souvisejc s va polohou mus odeslat polohu zazen spolenosti TomTom. Datum ukonen pedplatnho se nezmn, i kdy s nmi tyto informace nebudete sdlet. Doplkov informace Pokud se domnvte, e vmi poskytnut informace nejsou pouvny za elem, za jakm jste je spolenosti TomTom poskytli, kontaktujte ns na strnce tomtom.com/support. Aktuln a podrobnj informace najdete na strnce tomtom.com/privacy.

Zskn npovdy
Dal npovdu najdete na strnkch tomtom.com/support. Informace o zruce a ochran osobnch daj najdete na strnce tomtom.com/legal.

Dvejte na sv navigan zazen pozor.


Je dleit vnovat zazen nleitou pi: Za dnch okolnost neotevrejte kryt zazen. Oteven krytu me bt nebezpen a ru se jm platnost zrunho listu. Obrazovku otrejte a osuujte suchm hadkem. Nepouvejte dn saponty.

15

Co je na obrazovce
Zobrazen mapy
Zobrazen mapy se objev, kdy navigan zazen spustte a nemte naplnovanou trasu. Jakmile zazen najde pozici GPS, zobraz se vae aktuln poloha. Zobrazen mapy mete pouvat stejnm zpsobem, jako kdybyste se dvali na tradin paprovou mapu. Na map se mete pohybovat pomoc gest a pibliovat/oddalovat ji pomoc pslunch tlatek. Mapa ukazuje vai aktuln polohu a spoustu dalch mst, jako jsou Moje msta. Pokud nemte naplnovanou trasu, je mapa oddlen, aby zobrazovala oblast kolem vaeho msta. Pokud mte naplnovanou trasu, zobrazuje se na map kompletn trasa. Na trasu mete pmo z mapy pidat zastvky.

1. Tlatko Zpt. Toto tlatko vrt mapu na pehled cel trasy. Pokud trasa nen naplnovna, posune mapu tak, aby vae aktuln poloha byla uprosted. 2. Tlatko pro pepnut zobrazen Pomoc tlatka pro pepnut zobrazen mete pepnat mezi zobrazenm mapy a naviganm zobrazenm.
16

3. Tlatka zvten/zmenen Pomoc tlatek zvten/zmenen mete piblit nebo oddlit mapu. 4. Aktuln poloha Tento symbol ukazuje vai aktuln polohu. 5. Vybran msto Stisknutm a podrenm vyberte msto na map. Tlatko vyskakovacho menu zobraz monosti pro dan msto, tlatko jzdy naplnuje trasu do msta. 6. Tlatko hlavn nabdky Stisknutm tohoto tlatka otevete Hlavn nabdku. 7. Symboly na map Symboly na map slou k zobrazen cle a uloench mst:

V cl

Poloha vaeho domova Domov mete nastavit v seznamu Moje msta.

Zastvka na trase

Msto uloen v seznamu Moje msta.

8. Dopravn informace Vbrem dopravn udlosti zobrazte informace o zpodn v dsledku dopravy. 9. Vae trasa, pokud mte naplnovanou trasu. 10. Panel trasy Panel trasy se zobraz, kdy mte naplnovanou trasu.

Navigan zobrazen
Navigan zobrazen slou k tomu, aby vs vedlo po trase do cle. Navigan zobrazen je obvykle ve 3D, ale mete je zmnit na 2D. Navigan zobrazen se zobraz, kdy se rozjedete. Zobrazuje se vae aktuln poloha a podrobnost i na trase, vetn 3D budov v nkterch mstech.

17

Kdy se navigan zazen spust pot, co bylo vypnut, a mte naplnovanou trasu, objev se zobrazen mapy s aktuln polohou.

1. Tlatko pro pepnut zobrazen Pomoc tlatka pro pepnut zobrazen mete pepnat mezi zobrazenm mapy a naviganm zobrazenm. 2. Tlatka zvten/zmenen Pomoc tlatek zvten/zmenen mete piblit nebo oddlit mapu. 3. Panel s pokyny Tento panel zobrazuje nsledujc informace:

Smr pt odboky Vzdlenost do pt odboky Nzev pt silnice na trase Navdn do jzdnch pruh na nkterch kiovatkch

4. Symboly na trase Symboly na trase zobrazuj msto, odkud jste vyjeli, zastvky a cl. 5. Tlatko hlavn nabdky Tmto tlatkem zobrazte Hlavn nabdku. 6. Panel rychlosti Tento panel zobrazuje nsledujc informace:

Povolen rychlost v mst Aktuln rychlost Nzev ulice, po kter jedete.

7. Aktuln poloha Tento symbol ukazuje vai aktuln polohu. 8. Panel trasy Panel trasy se zobraz, kdy mte naplnovanou trasu.

18

Panel trasy
Panel trasy se zobrazuje, kdy mte naplnovanou trasu. V horn sti je zobrazen panel cle a pod nm panel se symboly. Panel cle zobrazuje nsledujc informace: Odhadovan as, kdy do cle dorazte. Doba jzdy do cle z aktuln polohy. Vzdlenost do cle z aktuln polohy.

Pokud mte na trase zastvky, mete na tomto panelu pepnat mezi informacemi o dal zastvce a konenm clem. Mete vybrat informace zobrazen na panelu cle. Symboly na panelu zobrazuj nsledujc informace: Zastvky na trase erpac stanice, kter jsou pmo na va trase. TomTom Traffic. Rychlostn radary a Nebezpen zny TomTom

Symboly jsou v poad, v jakm se vyskytuj na trase. Symboly jednotlivch dopravnch udlost stdav zobrazuj typ udlosti a zpodn v minutch. Vbrem symbolu zobrazte dal informace o zastvce nebo udlosti. Nad symboly se zobrazuje celkov asov zpodn zpsoben dopravnmi zcpami a dalmi udlostmi na trase, vetn informac ze sluby IQ Routes. pln seznam typ udlost najdete v sti Dopravn udlosti. Spodn st panelu trasy pedstavuje vai aktuln polohu a zobrazuje vzdlenost k dal udlosti na trase. Tip: Nkter udlosti na trase mohou bt skryt, aby se zlepila itelnost panelu trasy. Jedn se o nevznamn udlosti, kter zpsobuj pouze mal zpodn. Na panelu trasy se tak zobrazuj zprvy o stavu zazen GO.

Pokroil navdn do jzdnch pruh


Poznmka: Navdn jzdnmi pruhy nen k dispozici pro vechny kiovatky ve vech zemch. Navigan zazen TomTom GO vm pome pipravit se na kiovatky a vjezdy z dlnic tm, e vm uke sprvn jzdn pruh pro naplnovanou trasu.

19

Kdy se piblte ke sjezdu nebo kiovatce, sprvn pruh se zobraz n a obrazovce a na panelu s pokyny.

Tip: Pokud chcete obrzek pruhu zavt, vyberte jakkoli msto na map nebo stisknte tlatko Zpt. Pokud chcete obrzky jzdnch pruh vypnout, vyberte Nastaven v Hlavn nabdce a potom Vzhled. Vypnte nastaven Zobrazit nhledy sjezd z dlnic.

20

Pouvn gest
Ve o gestech
K ovldn naviganho zazen potebujete pouvat gesta. V v jednotlivch stech referenn pruky je popsno, kter gesta mete pouvat. Zde vak najdete pln seznam vech gest, kter mete pouvat. Dvojit klepnut Jednm prstem se rychle za sebou dotknte obrazovky. Pklad pouit: Piblen mapy.

Taen

Dotknte se prste obrazovky a posute jej po obrazovce. Pklad pouit: Posouvn na map.

Rychl pohyb prstem

Pejete pikou prstu rychle pes obrazovku. Pklad pouit: Posouvn velk vzdlenosti na map.

Dlouh stisknut

Podrte prst na obrazovce aspo 0,5 sekundy. Pklad pouit: Oteven vyskakovacho menu u msta na map.

Staen/roztaen prst

Dotknte se obrazovky palcem a ukazovkem. Roztaenm prst zobr azen piblte a staenm prst je oddlte. Pklad pouit: Piblen a oddlen mapy.

21

Klepnut nebo vbr

Klepnte jednm prstem na obrazovku. Pklad pouit: Vbr poloky v Hlavn nabdce.

22

Hlavn nabdka
Navigan tlatka
Vbrem tlatka Hlavn nabdky v zobrazen mapy nebo naviganm zobrazen otevete Hlavn nabdku. V Hlavn nabdce jsou k dispozici nsledujc tlatka: Vyhledat Toto tlatko mete pout k vyhledn adresy, msta nebo bodu zjmu, kam pak mete naplnovat trasu.

Aktuln trasa

Pomoc tohoto tlatka mete vymazat nebo zmnit naplnovanou trasu.

Moje msta

Pomoc tohoto tlatka mete zobrazit uloen msta.

Parkovn

Pomoc tohoto tlatka mete najt parkovit.

erpac stanice

Pomoc tohoto tlatka mete najt erpac stanice.

23

Dopravn a bezpenostn upozornn

Pomoc tohoto tlatka se mete pipojit ke slubm TomTom nebo zkontrolovat pedplatn slueb TomTom Traffic, Rychlostn radary TomTom nebo Nebezpen zny TomTom.

Ostatn tlatka
Vbrem tlatka Hlavn nabdky v zobrazen mapy nebo naviganm zobrazen otevete Hlavn nabdku. Na obrazovce Hlavn nabdky jsou krom naviganch tlatek k dispozici nsledujc tlatka: Pomoc tohoto tlatka mete otevt nabdku Nastaven.

Pomoc tohoto tlatka mete otevt nabdku Npovda. V nabdce Npovda najdete prohldku a informace o zazen GO.

Pomoc tohoto tlatka se vrtte na pedchoz obrazovku.

Tento symbol zobrazuje stav pipojen Bluetooth, kdy pouvte smartphone pro pipojen ke slubm TomTom. Tento symbol ukazuje rove nabit baterie v zazen.

Pomoc tohoto tlatka se mete vrtit na zobrazen mapy nebo navigan zobrazen.

Pomoc tohoto tlatka mete vypnout hlasov pokyny. Neuslyte ji hlasov pokyny k trase, ale nadle uslyte nap. dopravn informace a zvukov varovn. Tip: Mete vybrat typy pokyn, kter chcete slyet. Vyberte Hlasy v nabdce Nastaven a vyberte pokyny, kter chcete slyet.

24

Pomoc tohoto tlatka mete hlasov pokyny zapnout.

Toto tlatko vyberte, chcete-li snit jas displeje a zobrazit mapu v tmavch barvch. Pi zen v noci nebo pi jzd tmavmi tunely je lpe jas snit. Obr azovka je pak lpe viditeln a mn idie ru pi zen. Tip: Zazen automaticky pepn mezi dennmi a nonmi barvami podle denn doby. Pokud tuto funkci chcete vypnout, vyberte Vzhled v nabdce Nastaven a vypnte monost Pepnout za tmy na non barvy. Toto tlatko vyberte, chcete-li zvit jas displeje a zobrazit mapu ve svtlejch barvch.

Ovldn hlasitosti
Vbrem tlatka Hlavn nabdky v zobrazen mapy nebo naviganm zobrazen otevete Hlavn nabdku. Vbrem a posunutm ovladae hlasitosti mete zmnit hlasitost hlasovch pokyn a upozornn. Pokud jsou hlasov pokyny vypnut, zmn ovldn hlasitosti hlasitost upozornn.

25

Pouvn vyhledvn
O vyhledvn
Vyhledvn slou k nalezen irok kly mst, kam pak mete navigovat. Pomoc vyhledvn mete: Vyhledat konkrtn adresu, napklad Nrodn tda 123, Praha. Vyhledat stenou adresu, napklad Nrodn t Pra. Vyhledat typ msta, napklad erpac stanice nebo restaurace. Vyhledat msto podle nzvu, napklad Starbucks. Vyhledat PS, napklad 110 00 pro Nrodn tdu v Praze. Vyhledat msto a navigovat do jeho centra, napklad Praha. Vyhledat BZ (bod zjmu) blzko aktuln polohy, napklad najt restauraci v m blzkosti.

Plnovn trasy pomoc vyhledvn


Dleit: Trasu byste mli v zjmu bezpe vdy naplnovat ped zahjenm jzdy, abyste se nemuseli rozptylovat. Pokud chcete naplnovat trasu pomoc vyhledvn, provete nsledujc: 1. Vbrem tlatka Hlavn nabdka otevete hlavn nabdku.

2. Vyberte monost Vyhledat.

Oteve se obrazovka vyhledvn se zobrazenou klvesnic.

26

3. Pomoc klvesnice zadejte nzev msta, kam chcete trasu naplnovat. Mete vyhledat adresu, ale tak msto nebo PS. Dle mete vyhledvat BZ (Bod zjmu), napklad restauraci, erpac stanici nebo turistickou atrakci, nebo mete zadat nzev konkr tnho BZ, napklad Pizzerie Al Capone. Poznmka: Pi vyhledvn se prohled cel mapa. Pokud chcete zmnit zpsob vyhledvn, vyberte tlatko vpravo od vyhledvacho pole. Pak mete zmnit, kde se vyhledn provede, napklad aby se vyhledvalo podl trasy nebo ve mst. 4. Pi psan adresy, nzvu nebo typu BZ se zobrazuj nvrhy na zklad toho, co jste zadali. Mete pokraovat ve psan nebo vybrat z nvrh. Msta a silnice se zobrazuj vlevo, BZ se zobrazuj vpravo. Tip: Pokud chcete zobrazit vce vsledk, vyberte monost Zobrazit ve nebo seznam vsledk posute pohybem prstu po obrazovce. 5. Vyberte navrhovanou adresu.

6. Pokud jste jet nezadali slo domu, mete to te provst, pokud je znte.

7. Vyberte monost Jet. Navigan zazen naplnuje trasu a pak vs zane navdt do cle. Jakmile se rozjedete, automaticky se zobraz navigan zobrazen. Tip: Mete pidat zastvku na trase, kterou jste ji naplnovali.

27

Zadvn kritri hledn


Vyberte Vyhledat v Hlavn nabdce a zante vyhledvat adresy nebo BZ. Oteve se obrazovka vyhledvn s klvesnic a nsledujcmi tlatky:

1. Tlatko Zpt Pomoc tohoto tlatka se vrtte na pedchoz obrazovku. 2. Vyhledvac pole Pi zadvn kritri se zobrazuj rady, kter vm pomohou, a pot nvrhy. 3. Typ vyhledvn Ve vchozm nastaven se prohledv cel aktuln mapa. Pomoc tohoto tlatka mete typ vyhledvn zmnit na nkter z nsledujcch: Aktuln mapa Tuto monost vyberte, pokud chcete vyhledvat na cel aktuln map bez omezen okruhu vyhledvn. Vae aktuln poloha je ve stedu vyhledvn. Vsledky jsou azeny podle pesn shody. V m blzkosti Tuto monost vyberte, pokud chcete vyhledvat s aktuln pozic GPS ve stedu vyhledvn. Vsledky jsou azeny podle vzdlenosti. Ve mst Tuto monost vyberte, pokud chcete jako sted vyhledvn pout msto. Muste zadat nzev msta pomoc klvesnice. Na trase Pokud je naplnovna trasa, mete pomoc tto monosti
28

vyhledvat podl trasy konkrtn typ msta, napklad erpac stanice. Po vyzvn zadejte typ msta a pak jeho vbrem v pravm sloupci spuste vyhledvn. V blzkosti cle Pokud je naplnovna trasa, mete tuto monost vybrat, chcete -li jako sted vyhledvn pout cl. 4. Tlatko zobrazen Pomoc tohoto tlatka se mete vrtit na zobrazen mapy nebo navigan zobrazen. 5. Tlatko Zobrazit ve Pomoc tohoto tlatka skryjete klvesnici a zobrazte seznam vsledk. 6. Zobrazit klvesnici Pomoc tohoto tlatka zobrazte nebo skryjete klvesnici. Tip: Pokud chcete vyhledvn zruit, vyberte tlatko zobrazen mapy / naviganho zobrazen v pravm hornm rohu obrazovky.

Pouvn vsledk vyhledvn


Po proveden vyhledvn uvidte vsledky vyhledvn ve dvou sloupcch. V levm sloupci jsou uvedeny nalezen adresy a msta a v pravm sloupci jsou navrhovan BZ, msta a typy mst. Tip: Pomoc tlatka Zobrazit ve mete zavt klvesnici.

Tip: Seznam vsledk mete posouvat pomoc posuvnku na prav stran druhho sloupce.

29

Kdy v seznamu vsledk vyberete adresu, mete ji zobrazit na map, pidat kiovatku nebo do vybranho msta naplnovat trasu.

Pokud vsledek zobrazte na map, mete pomoc vyskakovacho menu pidat msto do seznamu Moje msta nebo vyhledvat blzko tohoto msta. Pokud je ji naplnovan trasa, mete msto pidat do aktuln trasy.

Poznmka: Ze seznamu vsledk vyhledvn mete vsledky tak zobrazit na map pomoc tohoto tlatka:

Nejlep vsledky vyhledvn se zobraz na map. Pi pibliovn mapy se postupn zobrazuj vsledky vyhledvn na nich rovnch seznamu vsledk.

30

Plnovn trasy
Plnovn trasy pomoc vyhledvn
Dleit: Trasu byste mli v zjmu bezpe vdy naplnovat ped zahjenm jzdy, abyste se nemuseli rozptylovat. Pokud chcete naplnovat trasu pomoc vyhledvn, provete nsledujc: 1. Vbrem tlatka Hlavn nabdka otevete hlavn nabdku.

2. Vyberte monost Vyhledat.

Oteve se obrazovka vyhledvn se zobrazenou klvesnic.

3. Pomoc klvesnice zadejte nzev msta, kam chcete trasu naplnovat. Mete vyhledat adresu, ale tak msto nebo PS. Dle mete vyhledvat BZ (Bod zjmu), napklad restauraci, erpac stanici nebo turistickou atrakci, nebo mete zadat nzev konkr tnho BZ, napklad Pizzerie Al Capone. Poznmka: Pi vyhledvn se prohled cel mapa. Pokud chcete zmnit zpsob vyhledvn, vyberte tlatko vpravo od vyhledvacho pole. Pak mete zmnit, kde se vyhledn provede, napklad aby se vyhledvalo podl trasy nebo ve mst. 4. Pi psan adresy, nzvu nebo typu BZ se zobrazuj nvrhy na zklad toho, co jste zadali. Mete pokraovat ve psan nebo vybrat z nvrh. Msta a silnice se zobrazuj vlevo, BZ se zobrazuj vpravo.
31

Tip: Pokud chcete zobrazit vce vsledk, vyberte monost Zobrazit ve nebo seznam vsledk posute pohybem prstu po obrazovce. 5. Vyberte navrhovanou adresu.

6. Pokud jste jet nezadali slo domu, mete to te provst, pokud je znte.

7. Vyberte monost Jet. Navigan zazen naplnuje trasu a pak vs zane navdt do cle. Jakmile se rozjedete, a utomaticky se zobraz navigan zobrazen. Tip: Mete pidat zastvku na trase, kterou jste ji naplnovali.

Naplnovn trasy pomoc mapy


Dleit: Trasu byste mli v zjmu bezpe vdy naplnovat ped zahjenm jzdy, abyste se nemuseli rozptylovat. Pokud chcete naplnovat trasu pomoc mapy, provete nsledujc: 1. Posute mapu tak, abyste vidli cl, do kterho chcete navigovat. Pro pohyb mapy mete pout nkter gesta:

Staen/roztaen prst pokud chcete mapu piblit/oddlit, dotknte se obrazovky palcem a ukazovkem. Roztaenm prst zobrazen piblte a staenm prst je oddlte. Dvojit poklepn dvojitm poklepnm mapu piblte. Taen mapu mete posouvat tak, e se prstem dotknete obrazovky a pohybujete jm po n.
32

Rychl pohyb prstem pokud chcete mapu posunout o vt vzdlenost, pejete prstem rychle po obrazovce.

Tip: Kompletn seznam gest najdete v sti Pouvn gest.

2. Kdy najdete cl na map, vyberte jej tak, e obrazovku asi na sekundu stisknete a podrte. Ve vyskakovacm menu se zobraz nejbli adresa.

3. Pokud chcete naplnovat trasu do tohoto cle, vyberte tlatko jzdy:

Navigan zazen naplnuje trasu a pak vs zane navdt do cle. Jakmile se rozjedete, a utomaticky se zobraz navigan zobrazen.

33

Tip: Kdy vyberete tlatko vyskakovacho menu, mete vybran msto pout dalmi zpsoby, napklad je pidat do seznamu Moje msta.

Tip: Mete pidat zastvku na trase, kterou jste ji naplnovali.

Naplnovn trasy pomoc seznamu Moje msta


Pokud chcete z aktuln polohy navigovat na nkter msto v seznamu Moje msta, postupujte takto: 1. Vbrem tlatka Hlavn nabdka otevete hlavn nabdku.

2. Vyberte Moje msta.

Oteve se seznam vech vaich mst.

3. Vyberte msto, kam chcete navigovat, napklad Domov.

34

Vybran msto se zobraz na map s vyskakovacm menu.

4. Pokud chcete naplnovat trasu do tohoto msta, vyberte tlatko jzdy:

Navigan zazen naplnuje trasu a pak vs zane navdt do cle. Jakmile se rozjedete, a utomaticky se zobraz navigan zobrazen. Tip: Mete pidat zastvku na trase, kterou jste ji naplnovali.

Nalezen parkovit
Pokud chcete najt parkovit, postupujte nsledovn: 1. Vbrem tlatka Hlavn nabdka otevete hlavn nabdku.

2. Vyberte Parkovn.

35

Oteve se mapa zobrazujc polohy parkovi.

Pokud je naplnovna trasa, zobrazuj se na map parkovit blzko vaeho cle. Pokud trasa nen naplnovna, zobrazuj se na map parkovit blzko va aktuln polohy. Pomoc tohoto tlatka mete zmnit, aby se zobrazoval seznam parkovi:

Kdy vyberete parkovit v seznamu, zobraz se na map. Tip: Seznam vsledk mete posouvat pomoc posuvnku na prav stran druhho sloupce.

Pokud chcete zmnit zpsob vyhledvn, vyberte tlatko vpravo od vyhledvacho pole. Pak mete zmnit, kde se vyhledn provede, napklad aby se vyhledvalo ve va blzkosti nebo na cel map.

36

3. Vyberte parkovit na map nebo ze seznamu. Na map se oteve vyskakovac menu s nzvem parkovit.

4. Pokud chcete naplnovat trasu k vybranmu parkoviti, vyberte tlatko jzdy:

Navigan zazen naplnuje trasu a pak vs zane navdt do cle. Jakmile se rozjedete, a utomaticky se zobraz navigan zobrazen. Tip: Pomoc vyskakovacho menu mete parkovit pidat jako zastvku na trase.

Nalezen erpac stanice


Pokud chcete najt erpac stanici, postupujte nsledovn: 1. Vbrem tlatka Hlavn nabdka otevete hlavn nabdku.

2. Vyberte erpac stanice.

37

Oteve se mapa zobrazujc polohy erpacch stanic.

Pokud je naplnovna trasa, zobrazuj se na map erpac stanice podl trasy. Pokud trasa n en naplnovna, zobrazuj se na map erpac stanice blzko va aktuln polohy. Pomoc tohoto tlatka mete zmnit, aby se zobrazoval seznam erpacch stanic:

Kdy vyberete erpac stanici v seznamu, zobraz se na map. Tip: Seznam vsledk mete posouvat pomoc posuvnku na prav stran druhho sloupce.

Pokud chcete zmnit zpsob vyhledvn, vyberte tlatko vpravo od vyhledvacho pole. Pak mete zmnit, kde se vyhledn provede, napklad aby se vyhledvalo ve va blzkosti nebo na cel map.

38

3. Vyberte erpac stanici na map nebo ze seznamu. Na map se oteve vyskakovac menu s nzvem erpac stanice.

4. Pokud chcete naplnovat trasu k vybran erpac stanici, vyberte tlatko jzdy:

Navigan zazen naplnuje trasu a pak vs zane navdt do cle. Jakmile se rozjedete, a utomaticky se zobraz navigan zobrazen. Tip: Pomoc vyskakovacho menu mete erpac stanici pidat jako zastvku na trase.

39

Zmna trasy
Nabdka Aktuln trasa
Kdy mte naplnovanou trasu, pomoc tlatka Aktuln trasa v Hlavn nabdce mete otevt nabdku Aktuln trasa. V nabdce Aktuln trasa jsou k dispozici nsledujc tlatka: Smazat trasu Pomoc tohoto tlatka mete smazat aktuln naplnovanou trasu. Nabdka Aktuln trasa se zave a vrtte se na zobrazen mapy.

Zmna typu trasy

Pomoc tohoto tlatka mete zmnit typ trasy pouvan pro plnovn trasy. Trasa se pepot pomoc novho typu trasy.

Vyhnout se na tto trase

Pomoc tohoto tlatka se mete vyhnout nkterm typm prvk trasy, kter jsou na aktuln naplnovan trase.

Pidat zastvku k trase

Pomoc tohoto tlatka mete pidat zastvku na aktuln naplnovanou trasu. Mete tak pidat zastvku na trasu pmo z mapy.

Pehrt nhled trasy

Pomoc tohoto tlatka mete sledovat nhled aktuln naplnovan trasy.

Ukonit zobrazen nhledu

Pomoc tohoto tlatka mete ukonit nhled naplnovan trasy

40

Typy trasy
Pomoc tlatka Zmna typu trasy mete zmnit typ trasy plnovan do aktulnho cle. Trasa se pepot pomoc novho typu trasy. Mete vybrat nsledujc typy trasy: Nejrychlej trasa nejrychlej trasa do cle. Nejkrat trasa nejkrat trasa do cle. Me trvat dle ne nejrychlej trasa. Ekonomick trasa trasa s nejvt sporou paliva. Vyhnout se dlnicm tento typ trasy se vyhb dlnicm. P trasa typ trasy optimalizovan pro p. Cyklotrasa typ trasy optimalizovan pro jzdu na kole.

Vchoz typ trasy mete nastavit v nabdce Nastaven.

Prvky trasy
Mete se vyhnout nkterm prvkm na aktuln naplnovan trase. Mete se vyhnout nsledujcm prvkm trasy: Silnice s mtnm Trajekty Pruhy pro vozidla s vce pasary Nezpevnn silnice Poznmka: Pruhy pro vozidla s vce pasary se nenachzej ve vech zemch. Pro jzdu v tchto pruzch me bt napklad nutn mt ve voze vce ne jednu osobu nebo vyuvat ekologick palivo. Pokud se rozhodnete nkterm prvkm trasy vyhnout, naplnuje se nov trasa. V Plnovn trasy v nabdce Nastaven mete nastavit, jak se pi plnovn nov trasy zachz s jednotlivmi prvky trasy.

Pidn zastvky k trase z nabdky aktuln trasy


1. V Hlavn nabdce vyberte Aktuln trasa. 2. Vyberte Pidat zastvku k trase. Objev se zobrazen mapy. 3. Pokud chcete vybrat zastvku, provete nkter z tchto krok:

Piblite mapu a pak stisknutm a podrenm vyberte msto. Ve vyskakovacm menu vyberte Pidat k aktuln trase. Stisknte tlatko Vyhledat a vyhledejte msto. Kdy msto najdete, vyberte Pidat zastvku k trase.

Trasa se pepot, aby zahrnovala zastvku.

Pidn zastvky k trase pomoc mapy


1. Stisknutm tlatka pro pepnut zobrazen zobrazte mapu. Na map se zobraz pln trasa. 2. Piblite mapu a pak stisknutm a podrenm vyberte msto.
41

3. Vyberte tlatko vyskakovac nabdky. 4. Vyberte Pidat k aktuln trase. Trasa se pepot, aby zahrnovala zastvku.

Odstrann zastvky z trasy


1. Stisknutm tlatka pro pepnut zobrazen zobrazte mapu. Na map se zobraz pln trasa. 2. Na panelu trasy stisknte zastvku, kterou chcete odstranit. Zastvka se na map pibl a zobraz se vyskakovac menu. Tip: Pokud jste vybrali nesprvnou zastvku, stisknutm tlatka Zpt se vrtte na mapu. 3. Vyberte Odstranit tuto zastvku. Zastvka se odstran a trasa se pepot.

42

Doprava
O aplikaci TomTom Traffic
TomTom Traffic je uniktn sluba TomTom, kter poskytuje dopravn informace v relnm ase. Vce informac o slubch TomTom najdete na adrese tomtom.com/services. Traffic vm spolen s technologi IQ Routes pomh naplnovat nejlep trasu do cle a bere pitom v vahu aktuln dopravn podmnky. Zazen TomTom GO pravideln obdr informace o zmn dopravnch podmnek. Pokud jsou zjitny dopravn udlosti, zazen se dote, zda chcete peplnovat aktuln trasu a zabrnit zpodn. Poznmka: Sluby TomTom nejsou dostupn ve vech zemch i oblastech a ne vechny sluby jsou dostupn ve vech zemch i oblastech. Sluby TomTom mete pouvat i pi cestch do zahrani. Dal informace o dostupnch slubch najdete na strnce tomtom.com/services. Poznmka: Abyste na svm zazen mohli pouvat sluby TomTom, muste si zdit et M yTomTom. Vce informac najdete na strnce tomtom.com/getstarted.

Bezpenostn upozornn
Nkter navigan zazen obsahuj modul GSM/GPRS, kter me ruit chod elektrickch zazen, jakmi jsou nap. kardiostimultory, naslouchtka nebo leteck zazen. Ruen tchto zazen me ohrozit zdrav nebo ivot v i ostatnch. Pokud zazen obsahuje modul GSM/GPRS, nepouvejte je v blzkosti nechrnnch elektrickch jednotek ani v mstech, kde je pouvn mobilnch telefon zakzno, napklad v nemocnicch nebo letadlech.

Panel trasy
Panel trasy se zobrazuje, kdy mte naplnovanou trasu. V horn sti je zobrazen panel cle a pod nm panel se symboly.

43

Panel cle zobrazuje nsledujc informace: Odhadovan as, kdy do cle dorazte. Doba jzdy do cle z aktuln polohy. Vzdlenost do cle z aktuln polohy.

Pokud mte na trase zastvky, mete na tomto panelu pepnat mezi informacemi o dal zastvce a konenm clem. Mete vybrat informace zobrazen na panelu cle. Symboly na panelu zobrazuj nsledujc informace: Zastvky na trase erpac stanice, kter jsou pmo na va trase. TomTom Traffic. Rychlostn radary a Nebezpen zny TomTom

Symboly jsou v poad, v jakm se vyskytuj na trase. Symboly jednotlivch dopravnch udlost stdav zobrazuj typ udlosti a zpodn v minutch. Vbrem symbolu zobrazte dal informace o zastvce nebo udlosti. Nad symboly se zobrazuje celkov asov zpodn zpsoben dopravnmi zcpami a dalmi udlostmi na trase, vetn informac ze sluby IQ Routes. pln seznam typ udlost najdete v sti Dopravn udlosti. Spodn st panelu trasy pedstavuje vai aktuln polohu a zobrazuje vzdlenost k dal udlosti na trase. Tip: Nkter udlosti na trase mohou bt skryt, aby se zlepila itelnost panelu trasy. Jedn se o nevznamn udlosti, kter zpsobuj pouze mal zpodn. Na panelu trasy se tak zobrazuj zprvy o stavu zazen GO.

Sledovn dopravy na map


Na map jsou zobrazeny dopravn udlosti. Pokud se nkolik dopravnch udlost pekrv, zobrazuje se udlost s nejvy prioritou napklad uzaven silnice m vy prioritu ne prce na silnici nebo uzaven jzdn pruh.

44

Tip: Kdy udlost na map vyberete, zobraz se podrobnj informace.

1. Dopravn udlost, kter ovlivuje vai trasu ve smru jzdy Symbol nebo slo na zatku udlosti zobrazuje typ udlosti nebo zpodn v minutch, napklad 5 minut. Barva udlosti udv jej zvanost s tm, e erven je nejzvanj. Prouky na dopravn z cp jsou animovan, aby ukazovaly rychlost udlosti, pokud je to mon. pln seznam typ udlost najdete v sti Dopravn udlosti. 2. Dopravn udlost na va trase, ale v opanm smru jzdy. 3. Dopravn udlosti na silnicch, kter nejsou vidt na aktuln rovni piblen mapy.

Sledovn dopravy na trase


Informace o dopravnch udlostech na trase se zobrazuj na panelu trasy na prav stran mapy. Panel trasy vs za jzdy informuje o zpodnch zpsobench dopravou pomoc symbol, kter znzoruj, kde se dopravn udlost na trase nachz. Tip: Nkter udlosti na trase mohou bt skryt, aby se zlepila itelnost panelu trasy. Jedn se o nevznamn udlosti, kter zpsobuj pouze mal zpodn.

45

Pokud chcete o udlosti zjistit vce informac, vyberte udlost na panelu trasy. Ote ve se mapa piblen v mst udlosti a vyskakovac okno zobrazujc podrobn informace o dopravn udlosti.

Zobrazen informace zahrnuj: Typ dopravn udlosti obecn, nehoda, prce na silnici nebo uzaven jzdnho pruhu Zvanost udlosti pomal provoz, tvoc se kolony nebo provoz se nehbe Doba zpodn Dlka udlosti

pln seznam typ udlost najdete v sti Dopravn udlosti. Pomoc tlatka Zpt se vrtte na navigan zobrazen.

Dopravn udlosti
Dopravn udlosti a upozornn se zobrazuj v zobrazen mapy a na panelu trasy. Symboly zobrazen v krouku oznauj dopravn udlosti. Navigan zazen znovu naplnuje trasu, kter se vyhne dopravnm udlostem, a automaticky zvol nejrychlej trasu. Symboly dopravnch udlost: Nehybn provoz

Kolona vozidel

Pomal provoz

Neznm nehoda

Neznm udlost

Prce na silnici

Uzaven jzdnho pruhu

46

Uzaven silnice

47

Rychlostn radary
Informace o rychlostnch radarech
Poznmka: Sluby TomTom nejsou dostupn ve vech zemch i oblastech a ne vechny sluby jsou dostupn ve vech zemch i oblastech. Sluby TomTom mete pouvat i pi cestch do zahrani. Dal informace o dostupnch slubch najdete na strnce tomtom.com/services. Sluba Rychlostn radary upozoruje na umstn nsledujcch typ radar: Pozice stlch rychlostnch radar Pozice mobilnch rychlostnch radar ast msta mobilnch rychlostnch radar Pozice kamer mcch prmrnou rychlost Zny men rychlosti Pozice radar na semaforech Radary omezen provozu

Sluba Rychlostn radary tak upozoruje na umstn nsledujcch bezpenostnch zn: Msta astch nehod Dopravn zcpy Poznmka: Abyste na svm zazen mohli pouvat sluby TomTom, muste si zdit et MyTomTom. Vce informac najdete na strnce tomtom.com/getstarted.

Upozornn na rychlostn radary


Ve vchozm nastaven se pro nejastj typy rychlostnch radar pehraje upozorujc zvuk. Pokud chcete zpsob upozornn zmnit, vyberte Zvuky a varovn v nabdce Nastaven. Na rychlostn radary jste upozornni temi zpsoby: Zazen pehraje zvuk upozornn. Typ rychlostnho radaru a vae vzdlenost od nj se zobraz v naviganm zobrazen. V naviganm zobrazen se zobraz tak povolen rychlost. Pozice rychlostnho radaru se zobraz na map. Poznmka: U radar pro kontrolu prmrn rychlosti jzdy vs zazen upozorn na zatku a na konci oblasti kontroly prmrn rychlosti jzdy.

48

Zmna zpsobu upozornn


Pokud chcete zmnit zpsob, jak navigan zazen TomTom GO upozoruje na rychlostn radary, vyberte tlatko Zvuky a varovn v nabdce Nastaven.

Mete nastavit, jak chcete bt upozorovni na rzn typy radar a bezpenostnch zn. Mete zmnit nastaven, zda chcete bt upozorovni, nechcete bt upozorovni nebo chcete bt upozorovni jen v ppad, e pekraujete povolenou rychlost. Chcete-li napklad zmnit zpsob upozornn, kdy se blte ke stlmu rychlostnmu radaru, postupujte nsledovn: 1. Vyberte Zvuky a varovn v nabdce Nastaven. 2. Vyberte monost Upozornn na rychlostn radary. 3. Vyberte monost Stl rychlostn radary. 4. Zvolte, zda chcete bt upozornni vdy, nebo jen kdy pekraujete povolenou rychlost. Pokud zvolte monost Nikdy, upozornn vypnete. 5. Vyberte tlatko Zpt. Tip: Pokud chcete vypnout vechna zvukov upozornn, vyberte Nastaven, pak Zvuky a varovn a pak vypnte Varovn zvuky.

Symboly pro rychlostn radary


Rychlostn radary jsou zobrazeny jako symboly v naviganm zobrazen. Kdy se blte k radaru, uvidte symbol zobrazujc druh radaru a vzdlenost k nmu. Pehraje se varovn zvuk. Mete zmnit zpsob upozornn na rychlostn radary. Kdy zazen zanete poprv pouvat, zvuky upozornn se pehrvaj pro tyto typy radar: Symbol zobrazen na Symbol zobrazen na Popis map panelu trasy Stl rychlostn radar tento typ radaru kontroluje rychlost projdjcch vozidel a je pevn instalovn na jednom mst. Mobiln radar tento typ radaru kontroluje rychlost projdjcch vozidel a je pesouvn na rzn msta. ast msta mobilnch radar tento typ upozornn ukazuje msta, kde se asto pouvaj mobiln radary.

49

Zna prmrn rychlosti tyto typy radar m vai prmrnou rychlost mezi dvma body. Budete upozornni na zatku a konci zny kontroly prmrn rychlosti. Bhem jzdy znou kontroly prmrn rychlosti se msto aktuln rychlosti zobrazuje prmrn rychlost. Pokud se nachzte v zn kontroly rychlosti, budou na panelu trasy i nadle zobrazovna vizuln upozornn. Zna men rychlosti v tchto znch se me nachzet vce rychlostnch radar. Budete upozornni na zatku a konci zny men rychlosti. Bhem jzdy v zn men rychlosti se zobrazuje aktuln rychlost. Pokud se nachzte v zn kontroly rychlosti, budou na panelu trasy i nadle zobrazovna vizuln upozornn. Radar na semaforu tento typ radaru kontroluje, zda vozidla na semaforech neporuuj dopravn pedpisy. Existuj dva typy radar na semaforech ty, kter kontroluj, zda nejedete na ervenou, a ty, kter kontroluj jzdu na ervenou spolu s pekraovnm povolen rychlosti. Omezen provozu tento typ upozoruje na silnice s omezenm vjezdem.

Msto astch nehod tento typ upozoruje na msto, kde v minulosti dochzelo k astm dopravnm nehodm. Budete upozornni na zatku a konci msta astch nehod. Bhem jzdy v mst astch nehod se zobrazuje aktuln rychlost. Pokud se nachzte v mst astch nehod, budou na panelu trasy i nadle zobrazovna vizuln upozornn. Dopravn zcpy abyste byli na panelu trasy upozorovni na dopravn zcpy, muste mt pedplatn sluby TomTom Traffic.

50

Nebezpen zny
Informace o nebezpench znch
Od 3. ledna 2012 je ve Francii upozorovn na pozice stlch nebo mobilnch rychlostnch radar bhem jzdy nezkonn. Abychom dodreli zmny v zkonnch ustanovench Francie, nejsou ji hlena umstn rychlostnch radar, ale msto toho jsou nebezpen oblasti oznaovny jako zny. Ve Francii spolenost TomTom ukonila slubu Rychlostn radary a zavedla novou slubu nazvanou Nebezpen zny TomTom. Nebezpen zny mohou, ale nemus obsahovat jeden nebo vce rychlostnch radar nebo celou adu dalch jzdnch nebezpe: Konkrtn umstn nejsou k dispozici a msto nich se pi piblen zobraz ikona nebezpen zny. Minimln dlka zny zvis na typu silnice a je 300 m pro silnice v zastavnch oblastech, 2 000 m (2 km) pro vedlej silnice a 4 000 m (4 km) pro dlnice. Jeden nebo vce rychlostnch radar se mohou nachzet na ktermkoliv mst v pslun zn, pokud se v zn vbec nachzej. Pokud jsou dv nebezpen zny blzko sebe, mohou bt upozornn slouena do samostatn del zny.

Dleit: Mimo zem Francie obdrte upozornn na rychlostn radary. Na zem Francie obdrte upozornn na nebezpen zny. Po pekroen hranice se zmn typ upozornn. Poznmka: Abyste na svm zazen mohli pouvat sluby TomTom, muste si zdit et M yTomTom. Vce informac najdete na strnce tomtom.com/getstarted.

Upozornn na nebezpenou znu


Budete upozornni 10 sekund ped tm, ne k nebezpen zn dojedete. Budete upozornni nkolika zpsoby: Zazen pehraje zvuk upozornn. Vae vzdlenost od nebezpen zny se zobraz na panelu trasy. Bhem jzdy v nebezpen zn je monitorovna vae rychlost, a pokud pekrote povolenou rychlost o vce ne 5 km/h, panel trasy zerven. Pokud jedete mrn nad povolenou rychlost, panel trasy zmn barvu na oranovou. Pozice nebezpen zny se zobraz na map.

51

Zmna zpsobu upozornn


Pokud chcete zmnit zpsob, jak navigan zazen TomTom GO upozoruje na nebezpen zny, vyberte tlatko Zvuky a varovn v nabdce Nastaven.

Mete zmnit nastaven, zda chcete nebo nechcete bt upozorovni. Chcete-li napklad zmnit zpsob upozornn, kdy se blte k nebezpen zn, postupujte nsledovn: 1. Vyberte Zvuky a varovn v nabdce Nastaven. 2. Vyberte monost Bezpenostn upozornn. 3. Vyberte monost Nebezpen zny. 4. Zvolte, zda chcete bt upozornni vdy, nebo jen kdy pekraujete povolenou rychlost. Pokud zvolte monost Nikdy, upozornn vypnete. 5. Vyberte tlatko Zpt. Tip: Pokud chcete vypnout vechna zvukov upozornn, vyberte Nastaven, pak Zvuky a varovn a pak vypnte Varovn zvuky.

Symboly nebezpen zny


Nebezpen zny jsou zobrazeny jako symboly v naviganm zobrazen. Kdy se blte k zn, uvidte symbol zobrazujc blc se znu a vzdlenost k n. Pehraje se varovn zvuk. Mete zmnit zpsob upozornn na nebezpen zny. Kdy zazen zanete poprv pouvat, zvuky upozornn se pehrvaj pro tyto typy zn: Symbol zobrazen na Symbol zobrazen na Popis map panelu trasy Nebezpen zna tento typ upozornn se pouv jen ve Francii. Budete upozornni na zatku a konci nebezpen zny. Bhem jzdy v nebezpen zn je monitorovna vae rychlost, a pokud pekrote povolenou rychlost o vce ne 5 km/h, panel trasy zerven. Pokud jedete mrn nad povolenou rychlost, panel trasy zmn barvu na oranovou. Nebezpen zny maj minimln dlky: dlnice 4 km, vedlej silnice 2 km a silnice v zastavnch oblastech 300 m. Dopravn zcpy abyste byli na panelu trasy upozorovni na dopravn zcpy, muste mt pedplatn sluby TomTom Traffic.

52

Moje msta
O seznamu Moje msta
Seznam Moje msta poskytuje snadn zpsob, jak vybrat msto, ani byste je museli pokad vyhledvat. Pomoc seznamu Moje msta mete vytvoit kolekci uitenc h adres. Na seznamu Moje msta jsou vdy tyto poloky: Domov Domovsk msto me bt msto, kter asto navtvujete, napklad vae kancel. Tato funkce umouje snadnou navigaci na toto msto. Posledn clov body Chcete-li vybrat cl ze seznamu mst, kter jste naposledy pouili jako cle, vyberte toto tlatko. Jsou zde i vae zastvky.

Msto do seznamu Moje msta mete pidat pmo v seznamu Moje msta tak, e vyberete msto na map, nebo vyhlednm msta. Poloha domova a msta, kter jste pidali, se objev v seznamu Moje msta a zobraz se se znakou na map.

Nastaven polohy domova


1. V Hlavn nabdce vyberte Moje msta. 2. Vyberte monost Domov. 3. Pokud chcete vybrat polohu domova, pouijte nkter z nsledujcch postup:

Piblite mapu v mst, kter chcete vybrat. Msto vyberte stisknutm a podrenm a pak zvolte symbol pro polohu domova.

Vyberte tlatko Vyhledat a vyhledejte msto. Vyberte msto nastaven jako domov. Vyberte monost Nastavit domovsk msto.
53

Zmna polohy domova


1. V Hlavn nabdce vyberte Moje msta. 2. Vyberte monost Domov. Poloha domova se zobraz na map s vyskakovacm menu.

3. Vyberte monost Upravit toto msto. 4. Pokud chcete vybrat novou polohu domova, pouijte nkter z nsledujcch postup:

Piblite mapu v mst, kter chcete vybrat. Msto vyberte stisknutm a podrenm a pak zvolte symbol pro polohu domova. Vyberte tlatko Vyhledat a vyhledejte msto. Vyberte msto nastav en jako domov. Vyberte monost Nastavit domovsk msto.

Pidn msta ze seznamu Moje msta


1. V Hlavn nabdce vyberte Moje msta. 2. Zvolte monost Pidat nov msto. 3. Pokud chcete pidat msto, postupujte nsledovn:

Piblite mapu v mst, kter chcete vybrat. Msto vyberte stisknutm a podrenm a pak zvolte symbol pro pidn msta. Vyhledejte msto. Vyberte monost Zobrazit na map a pak zvolte symbol pro pidn msta.

Nzev msta se zobraz na obrazovce prav. 4. Upravte nzev msta, abyste je snadno poznali. 5. Klepnutm na Hotovo msto ulote do seznamu Moje msta.

Pidn msta do seznamu Moje msta z mapy


1. Posute mapu tak, abyste vidli cl, do kterho chcete navigovat. Pro pohyb mapy mete pout nkter gesta:

Staen/roztaen prst pokud chcete mapu piblit/oddlit, dotknte se obrazovky palcem a ukazovkem. Roztaenm prst zobrazen piblte a staenm prst je oddlte.
54

Dvojit poklepn dvojitm poklepnm mapu piblte. Taen mapu mete posouvat tak, e se prstem dotknete obrazovky a pohybujete jm po n. Rychl pohyb prstem pokud chcete mapu posunout o vt vzdlenost, pejete prstem rychle po obrazovce.

Tip: Kompletn seznam gest najdete v sti Pouvn gest. 2. Stisknutm a podrenm msto vyberte.

3. Vyberte tlatko vyskakovac nabdky.

4. Vyberte monost Pidat do poloky Moje msta. Nzev msta se zobraz na obrazovce prav. 5. Upravte nzev msta, abyste je snadno poznali. 6. Zvolenm monosti Hotovo msto ulote do seznamu Moje msta.

Pidn msta do seznamu Moje msta pomoc vyhledn


1. V hlavn nabdce vyberte monost Vyhledat. 2. Vyhledejte msto. 3. Vyberte msto a pak vyberte monost Zobrazit na map. 4. Kdy se msto zobraz v zobrazen mapy, vyberte tlatko vyskakovacho menu.

5. Vyberte monost Pidat do poloky Moje msta. Nzev msta se zobraz na obrazovce prav. 6. Upravte nzev msta, abyste je snadno poznali. 7. Zvolenm monosti Hotovo msto ulote do seznamu Moje msta.

55

Odstrann poslednho clovho bodu ze seznamu Moje msta


1. V Hlavn nabdce vyberte Moje msta. 2. Vyberte Posledn clov body. 3. Vyberte monost Upravit seznam. 4. Vyberte clov body, kter chcete odstranit. 5. Vyberte monost Odstranit.

Odstrann msta ze seznamu Moje msta


1. V Hlavn nabdce vyberte Moje msta. 2. Vyberte monost Upravit seznam. 3. Vyberte msta, kter chcete odstranit. 4. Vyberte monost Odstranit.

56

Nastaven
Vzhled
Vyberte Nastaven v Hlavn nabdce a pak vyberte Vzhled.

Na tto obrazovce mete zmnit tato nastaven: Pepnout za tmy na non barvy Toto nastaven vyberte, pokud chcete, aby zazen automaticky pepnalo na non barvy, kdy se setm. Zobrazit nhledy sjezd z dlnic Toto nastaven vyberte, pokud chcete sledovat nhled na cel obrazovce, kdy se blte ke sjezdu z dlnice. Automaticky mnit zobrazen Ve vchozm nastaven je automatick zmna zobrazen zapnut. To napklad znamen, e zazen ukazuje zobrazen mapy, kdy je navrhovna alternativn trasa, a tak za dalch po dmnek. Zazen tak napklad ukazuje navigan zobrazen, kdy se rozjedete a zanete zrychlovat. Toto nastaven vyberte, pokud chcete vypnout automatick zmny mezi nav iganm zobrazenm a zobrazenm mapy. Navigan zobrazen Toto nastaven vyberte, pokud chcete zvolit mezi 3D nebo 2D verz naviganho zobraze n. Kdy zvolte 2D, bude se zobrazen pohybovat ve smru jzdy msto toho, aby byl nahoe na obrazovce sever.

Jas
Vyberte Nastaven v Hlavn nabdce a pak vyberte Vzhled.

Vbrem monosti Jas mete zmnit nsledujc nastaven: Denn jas Pomoc posuvnku upravte rove jasu obrazovky za dne. Non jas Pomoc posuvnku upravte rove jasu obrazovky v noci.

57

Panel cle
Vyberte Nastaven v Hlavn nabdce a pak vyberte Vzhled.

Vyberte Panel cle, pokud chcete zmnit nsledujc nastaven: Zobrazit zbvajc vzdlenost Toto nastaven vyberte, pokud chcete bhem navigace na panelu cle zobrazovat zbvajc vzdlenost. Zobrazit zbvajc as Toto nastaven vyberte, pokud chcete bhem navigace na panelu cle zobrazovat zbvajc as. Automaticky pepnout mezi vzdlenost a asem Toto nastaven vyberte, pokud chcete na panelu cle automaticky pepnat mezi zbvajc vzdlenost a asem. Zobrazit informace pro Toto nastaven vyberte, pokud chcete nastavit, zda chcete na panelu cle vidt informace o cli nebo o dal zastvce. Tip: Pokud chcete zjistit, kde se jednotliv panely v naviganm zobrazen nebo zobrazen mapy nachzej , pejdte na st Co je na obrazovce.

Hlasy
Vyberte Nastaven v Hlavn nabdce a pak vyberte Hlasy.

Vbr hlasu Pokud chcete zmnit hlas mluvench naviganch pokyn a dalch pokyn k trase, vyberte monost Vybrat hlas. K dispozici je cel ada hlas. V nabdce jsou elektronick hlasy, kter mohou st nzvy ulic a dal informace pmo z mapy, a tak nahran lidsk hlasy, kter namluvili herci. Nastaven pokyn st nahlas vasn pokyny Tip: Kdy vyberete nahran hlas, vidte pouze toto nastaven, protoe nahran hlasy nem ohou st sla silnic, dopravn znaky apod. st nahlas sla silnic Pomoc tohoto nastaven mete zmnit, zda se v rmci naviganch pokyn tou nahlas sla silnic. st nahlas informace ze smrov tabule
58

Pomoc tohoto nastaven mete zmnit, zda se v rmci naviganch pokyn tou nahlas informace o dopravnch znakch. st nahlas nzvy ulic Pomoc tohoto nastaven mete zmnit, zda se v rmci naviganch pokyn tou nahlas nzvy ulic. st nahlas ciz nzvy ulic Pomoc tohoto nastaven mete zmnit, zda se v rmci naviganch pokyn tou nahlas ciz nzvy ulic.

Mapy
Vyberte Nastaven v Hlavn nabdce a pak vyberte Mapy.

Zmna mapy Pokud chcete zmnit pouvanou mapu, vyberte monost Zmnit mapu. Mete zvolit z map uloench v intern pamti nebo na pamovch kartch, pokud je zazen vybaveno slotem na pamov karty. Poznmka: V zazen je mon uloit vce map, ale pro plnovn trasy a navigaci lze pouvat pouze jednu mapu. Volba oprav map Pokud chcete zvolit typ oprav map, kter chcete na mapu pidvat, vyberte monost Opravy map. Opravy oven slubou TomTom Tyto opravy map byly zkontrolovny spolenost TomTom. Oven spolenost TomTom nebo jinm uivatelem Tyto opravy map byly zkontrolovny spolenost TomTom nebo dvryhodnm uivatelem. Vechny opravy Pokud zvolte toto nastaven, obdrte vechny opravy map, oven i neoven.

Plnovn trasy
Vyberte Nastaven v Hlavn nabdce a pak vyberte Plnovn trasy.

Jestlie je k dispozici rychlej trasa Pokud je pi zen nalezena rychlej trasa, me sluba TomTom Traffic upravit pln cesty, abyste vyuili rychlej trasu. Vyberte nkterou z tchto monost: Vdy ta nejrychlej trasa
59

Zeptej se m, a si mu vybrat Neptat se

Vdy plnovat tento typ trasy Vybrat mete z nsledujcch typ tras: Nejrychlej trasa - trasa, kter zabere nejmn asu. Nejkrat trasa - nejkrat vzdlenost mezi zadanmi msty. Tato trasa nemus bt nejrychlej, zejmna prochz-li centrem msta. Ekonomick trasa nejefektivnj trasa z hlediska spoteby pohonnch hmot. Vyhnout se dlnicm P trasa trasa vytvoen pro p. Cyklotrasa trasa vytvoen pro cyklisty.

Prvky trasy Mete zvolit, e se chcete vyhnout silnicm s mtnm, nezpevnnm silnicm, trajektm a pruhm pro vozidla s vce cestujcmi. Nastavte, jakm zpsobem m zazen TomTom s tmito prvky pi vpotu trasy nakldat. Pruhy pro vozidla s vce cestujcmi se nenachzej ve vech zemch. Pro jzdu v tchto pruzch me bt napklad nutn mt ve voze vce ne jednu osobu nebo vyuvat ekologick palivo.

Zvuky a varovn
Vyberte Nastaven v Hlavn nabdce a pak vyberte Zvuky a varovn.

Na tto obrazovce mete zmnit toto nastaven: Varovn zvuky Pomoc tohoto nastaven mete zapnout nebo vypnout vechna slyiteln upozornn.

Upozornn na rychlostn radary


Vyberte Nastaven v Hlavn nabdce a pak vyberte Zvuky a varovn.

60

Vyberte monost Upozornn na rychlostn radary. Mete nastavit, jak chcete bt upozorovni na rzn typy radar a bezpenostnch zn. Mete zmnit nastaven pro as varovn a zda chcete bt upozorovni, nechcete bt upozorovni nebo chcete bt upozorovni jen v ppad, e pekraujete povolenou rychlost. Stl radary Mobiln radary Msta s mobilnmi radary Zny prmrn rychlosti Zny men rychlosti Radary na semaforu Radary omezen provozu

Bezpenostn upozornn
Vyberte Nastaven v Hlavn nabdce a pak vyberte Zvuky a varovn.

Vyberte monost Bezpenostn upozornn. Mete nastavit, jak chcete bt upozorovni na rzn typy bezpenostnch zn. Mete zmnit nastaven pro as varovn a zda chcete bt upozorovni, nechcete bt upozorovni nebo chcete bt upozorovni jen v ppad, e pekraujete povolenou rychlost. Nebezpen zny Tento typ upozornn se zobrazuje pouze ve Francii, kde vs zazen upozorn pouze na n ebezpen zny. Msta astch nehod Tento typ upozoruje na msto, kde v minulosti dochzelo k astm dopravnm nehodm. Dopravn zcpy Abyste byli na panelu trasy upozorovni na dopravn zcpy, muste mt pedplatn sluby TomTom Traffic. Mete zvolit, e nechcete bt nikdy upozorovni nebo chcete bt upozorovni, kdy se pli rychle blte k zcp.

Jazyky a jednotky
Vyberte Nastaven v Hlavn nabdce a pak vyberte Jazyky a jednotky.

Na tto obrazovce mete zmnit tato nastaven: Jazyk Na tto obrazovce vidte aktuln vybran jazyk. Pomoc tohoto nastaven mete zmnit jazyk tlatek a zprv zobrazovanch v zazen. Kdy zmnte nastaven jazyka, automaticky se zmn hlas a automaticky se nastav jednotky. Zem
61

Na tto obrazovce vidte aktuln vybranou zemi. Pomoc tohoto nastaven mete zmnit zemi. Kdy zmnte zemi, automaticky se zmn formt asu/data, jednotky vzdlenosti a hlas. Seznam obsahuje zem z map, kter jsou v zazen aktuln nainstalovny. Klvesnice Pomoc tohoto nastaven mete zvolit ze seznamu dostupnch klvesnic. Klvesnice umouje zadvat nzvy a adresy, napklad chcete-li naplnovat trasu nebo vyhledat nzev msta nebo mstn restaurace. Jednotky Pomoc tohoto nastaven mete v zazen zvolit jednotky pro funkce, jako je plnovn trasy. Pokud chcete, aby jednotky nastavovala funkce GPS, zvolte monost Automaticky. as a datum as a datum se automaticky nastavuj podle satelitnch hodin, ale pomoc tchto nastaven mete zmnit formt asu i data.

Systm
Vyberte Nastaven v Hlavn nabdce a pak vyberte Systm.

Na tto obrazovce mete zmnit tato nastaven: Informace Nejedn se o obrazovku nastaven, ale spe o informan obrazovku s informacemi o zazen TomTom GO. Informace z tto obrazovky po vs mohu bt poadovny, pokud zavolte na zkaznickou podporu TomTom, nebo informace z tto obrazovky mohou bt vyadovny pi pouvn Obchodu TomTom. Informace zahrnuj: sriov slo, verze aplikace, nainstalovan mapy, daje tu MyTomTom, voln msto. Nastaven baterie Pomoc tohoto nastaven mete ovldat monosti spory energie v zazen. Odeslat informace Pomoc tohoto nastaven mete zmnit, zda budete pi kadm sputn zazen podni o odesln informac spolenosti TomTom. Obnovit Pomoc tohoto nastaven odstrante vechna uloen msta a nastaven a obnovte standardn tovrn nastaven zazen TomTom GO. To zahrnuje nastaven jazyky, hlasu a upozornn. Nejedn se o aktualizaci softwaru. Nebude proto nijak ovlivnna verze softwarov a plikace, kterou v zazen mte.

62

Npovda
Vyberte Nastaven v Hlavn nabdce a pak vyberte monost Npovda.

Na tto obrazovce mete vidt tyto informace: Prohldka Pomoc tto monosti mete spustit prohldku zazen. Prohldka je krtk a zahrnuje zkladn informace, kter vm pomohou s pouvnm novho zazen. Informace Viz Systm.

63

Npovda
Monosti nabdky Npovda
V nabdce Npovda jsou k dispozici nsledujc monosti: Prohldka Pomoc tto monosti zskte krtk vklad o tom, jak navigan zazen pouvat. Informace Pomoc tto monosti zobrazte informace o verzi aplikace, map, autorskch prvech a licencch zazen.

64

MyTomTom
et MyTomTom
et MyTomTom vm pome spravovat obsah a sluby naviganho zazen TomTom GO a poskytne vm pstup ke komunit TomTom. K tu MyTomTom se mete pihlsit na webovch strnkch TomTom. Je vhodn navigan zazen asto pipojovat k tu MyTomTom, abyste v zazen mli vdy ty nejnovj aktualizace. Tip: Pro pipojen naviganho zazen ke slub MyTomTom doporuujeme pout ir okopsmov internetov pipojen.

et MyTomTom
Pokud chcete stahovat obsah a pouvat sluby TomTom, potebujete et M yTomTom. et si mete vytvoit jednm z tchto dvou zpsob: Navtivte webov strnky MyTomTom na tomtom.com. V hlavn nabdce naviganho zazen poprv vyberte Traffic a Rychlostn radary nebo Traffic a Nebezpen zny. Abyste mohli pout prvn zpsob, mus bt zazen stle pipojeno nebo pipojeno pomoc telefonu. Viz Pipojen ke slubm.

Dleit: Pi vbru zem bhem vytven tu bute opatrn. Zemi po vytvoen tu nelze zmnit. Poznmka: Pokud vlastnte vce naviganch zazen TomTom, potebujete pro kad z nich zvltn et

Nastaven tu MyTomTom
Pokud chcete do potae nainstalovat slubu MyTomTom, postupujte nsledovn: 1. Pipojte pota k internetu. 2. Spuste prohle a pejdte na strnku tomtom.com/getstarted. 3. Kliknte na monost Zanme. 4. Ped pokraovnm mon budete muset zvolit zemi. 5. Na lev stran kliknte na Sthnout MyTomTom. Internetov prohle sthne aplikaci pro podporu sluby MyTomTom, kterou muste nai nstalovat do svho potae, abyste zazen mohli pipojit k tu MyTomTom. Pokud se v prbhu stahovn objev otzky, postupujte podle pokyn na displeji.

65

6. Po vyzvn pipojte zazen k potai pomoc kabelu USB. Pot zazen zapnte.

Dleit: Kabel USB byste mli pipojit pmo k USB portu potae, nikoli k USB rozboovai ani k USB portu na klvesnici i monitoru. Po nainstalovn aplikace pro podporu sluby MyTomTom mete pistupovat k tu MyTomTom z oblasti upozornn na ploe.

Tip: Kdy navigan zazen pipojte k potai, sluba MyTomTom vm sdl, zda jsou pro nj k dispozici aktualizace.

66

Dodatek
Dleit bezpenostn upozornn a varovn Globln polohovac systm (GPS) a Globln navigan satelitn systm (GLONASS) Globln polohovac systm (GPS) a Globln navigan satelitn systm (GLONASS) jsou systmy poskytujc celosvtov informace o poloze a asu. Systm GPS je provozovn a zen vhradn vldou USA, kter odpovd za jeho dostupnost a pesnost. Systm GLONASS je provozovn a zen vhradn vldou Ruska, kter odpovd za jeho dostupnost a pesnost. Jakkoliv zmny v dostupnosti a pesnosti systmu GPS nebo GLONASS nebo v podmnkch prosted, kde se pouv, mohou ovlivnit fungovn tohoto zazen. Spolenost TomTom nepijm odpovdnost za dostupnost nebo pesnost systmu GPS nebo GLONASS. Pouvejte opatrn I pi pouvn produkt spolenosti TomTom je nutn dit vozidlo s odpovdajc opatrnost a pozorn. Letadla a nemocnice Na palub vtiny letadel, v mnoha nemocnicch a na mnoha dalch mstech je zakzno pouvat zazen s antnou. Zazen se na tchto mstech nesm pouvat. Poznmky k bezpenosti Pette si a zapamatujte si tuto dleitou radu tkajc se bezpenosti: Pravideln kontrolujte tlak v pneumatikch. Pravideln provdjte servis vozidla. Lky mohou ovlivnit schopnost zen. Pokud jsou k dispozici bezpenostn psy, vdy je pouvejte. Ped tm, ne s motocyklem vyjedete, sprvn si nasate pilbu. Na motocyklu vdy noste ochrann obleen a vybaven. Na motocyklu bute obzvlt ostrait a jezdte opatrn. Neite pod vlivem alkoholu. K vtin nehod dochz mn ne 5 km od domova. Dodrujte pravidla silninho provozu. Vdy pouvejte ukazatele odboen. Kad 2 hodiny si udlejte nejmn 10minutovou pestvku. Nechte bezpenostn psy zapnut.

Dodrujte bezpenou vzdlenost od vozidla ped vmi. Jak spolenost TomTom vyuv vae informace Informace tkajc se pouvn osobnch informac naleznete zde tomtom.com/privacy.
67

Baterie Tento produkt vyuv lithium-iontovou baterii. Nepouvat ve vlhkm, mokrm a/nebo koroznm prosted. Nepokldejte ani neukldejte produkt blzko zdroje vysokch teplot, v mst s vysokou teplotou, na silnm pmm slunci, do mikrovlnn trouby nebo ndoby pod tlakem a nevystavujte jej teplotm vym ne 50 C (122 F). Nedodren tchto pokyn me zpsobit, e z baterie napklad unikne kyselina, ppadn se baterie rozhav, exploduje nebo se vznt a zpsob zrann a/nebo kodu. Baterii nepropichujte, neotevrejte ani nerozebrejte. Pokud z baterie unikne tekutina a vy s n pijdete do kontaktu, dkladn se oplchnte vodou a okamit vyhledejte lkaskou p omoc. Z bezpenostnch dvod a pro prodlouen ivotnosti baterie odneste, pokud necestujete, zazen z vozidla a ulote je na chladn a such msto. Dobjen nelze provdt v prosted s nzkou (pod 0 C/32 F) nebo vysokou (pes 45 C/113 F) teplotou. Teploty: standardn chod: od 0 C (32 F) do 45C (113 F); krtkodob uloen: od -20 C (-4 F) do + 50 C (122 F); dlouhodob uloen: od -20 C(-4 F) do 35C (95 F). Upozornn: Riziko exploze v ppad nahrazen baterie nesprvnm typem. Nevyjmejte baterii, kterou neme vyjmat uivatel, ani se o to nepokouejte. Pokud mte problm s bateri, obrate se na zkaznickou podporu TomTom. BATERIE OBSAEN VE VROBKU MUS BT RECYKLOVNA NEBO LIKVIDOVNA V SOULADU S MSTNMI ZKONY A PEDPISY A VDY ODDLENA OD DOMOVNHO ODPADU. POMETE TM UETIT IVOTN PROSTED. ZAZEN TOMTOM POUVEJTE POUZE S DODANM PVODNM KABELEM STEJNOSMRNHO PROUDU (NABJEKA DO VOZIDLA/KABEL BATERIE), SOVM ADAPTREM (DOMC NABJEKA), VE SCHVLEN KOLBCE NEBO K NABJEN BATERIE POUVEJTE DODAN KABEL USB PRO PIPOJEN K POTAI.

Pokud zazen vyaduje nabjeku, pouvejte zazen s dodvanou nabjekou. Chcete-li pouvat nhradn nabjeku, pejdte na strnku tomtom.com, kde najdete informace o schvlench nabjekch pro vae zazen. Uveden vdr bateri pedstavuje nejvy monou hodnotu ivotnosti bateri. Maximln ivotnosti bateri lze doshnout pouze za specifickch atmosfrickch podmnek. Odhad max imln vdre bateri je zaloen na pedpokladu prmrnho pouit. Tipy k prodlouen ivotnosti baterie najdete v odpovdch na asto kladen dotazy: tomtom.com/batterytips. Baterii nerozebrejte ani nedrte, neohbejte a nedeformujte, nepropichujte ani ji nerozezvejte. Baterii neupravujte ani znovu nezpracovvejte, nevkldejte do n ciz pedmty, neponoujte ji ani nevystavujte psoben vody a jinch kapalin, nevystavujte ji ohni, vbuchu ani jinm rizikm. Baterii pouvejte pouze se systmem, pro kter je urena. Baterii pouvejte pouze s dobjecm systmem schvlenm pro systm podle tto smrnice. Pouit neschvlen baterie nebo nabjeky me pedstavovat riziko poru, vbuchu, vyteen baterie nebo jin riziko. Baterii nezkratujte a zabrate kontaktu kovovch vodi se svorkami baterie.
68

Baterii lze vymnit pouze za jinou baterii schvlenou pro tento systm podle smrnice IEEE-Std-1725-200x. Pouit neschvlen baterie me pedstavovat riziko poru, vbuchu, vyteen baterie nebo jin riziko. Pouit baterie ihned zlikvidujte v souladu s mstnmi pedpisy. Dti sm s bateri manipulovat pouze za dozoru dosplch. Dvejte pozor, abyste zazen neupustili na zem. Dojde-li k pdu zazen zejmna na tvrd povrch a mte podezen, e by mohly bt pokozeny, odneste je ke kontrole do servisnho stediska. Nesprvn pouvn baterie me mt za nsledek por, vbuch nebo zpsobit jin rizika. Pro hostitelsk zazen, kter jako zdroj nabjen pouvaj port USB, je v uivatelsk pruce obsaeno sdlen o tom, e zazen lze pipojit pouze k produktm, kter jsou oznaeny logem USB-IF nebo splnily program shody s USB-IF. Certifikace EU (oznaen CE) Toto zazen spluje vechny poadavky pro udlen certifikace EU (CE marking) pro domc, obchodn nebo automobilov pouit nebo pouit v lehkm prmyslu a vyhovuje vem pslunm ustanovenm pslunch prvnch pedpis v EU.

Smrnice R&TTE Spolenost TomTom tmto prohlauje, e osobn navigan zazen TomTom a jejich psluenstv spluj vechny nezbytn nleitosti a dal pslun ustanoven Smrnice EU 1999/5/EC. Prohlen o shod naleznete zde: tomtom.com/legal. Smrnice OEEZ Tento symbol na produktu nebo jeho obalu zna, e s tmto vrobkem nem bt nakldno jako s bnm odpadem z domcnosti. Dle Smrnice EU 2002/96/EC pro nakldn s elektrickm a elektronickm zazenm (OEEZ) nesm bt tento produkt likvidovn jako smsn odpad z domcnost. Tento produkt pi likvidaci vrate na mst jeho zakoupen nebo jej odevzdejte k recyklaci do mstnho sbrnho dvora.

ZVLTN POZNMKA TKAJC SE ZEN VE STTECH KALIFORNIE A MINNESOTA Kalifornsk zkon o motorovch vozidlech Oddl 26708 Materil brnc nebo omezujc vhled z msta idie povoluje upevnn naviganho zazen na eln sklo takto: jako penosn systm GPS (Global Positioning System), kter me bt nainstalovn do tverce v dolnm rohu elnho co nejdle od idie nebo v 12,7cm tverci v dolnm rohu elnho co nejble mimo oblast pouit airbagu, pokud se pouv pro pmou navigaci pi zen motorovho vozidla. idii ve stt Kalifornie by psavku pro upevnn svho zazen nemli umisovat na bon ani zadn sk lo.

69

Poznmka: Tato vyhlka sttu Kalifornie se nevztahuje pouze na jeho obyvatele, nbr na vec hny osoby, kter ve stt Kalifornie d motorov vozidla. Nazen zkonodrnho sboru sttu Minnesota Oddl 169.71, pododdl 1, st 2 ustanovuje: Je zakzno dit nebo manipulovat s jakmikoli pedmty nachzejcmi se mezi idiem a pednm sklem motorovho vozidla s vjimkou slunench clon, zptnho zrctka a elektronickch zazen na vbr mtnho. Poznmka: Toto nazen sttu Minnesota se nevztahuje pouze na jeho obyvatele, nbr na vechny osoby, kter ve stt Minnesota d motorov vozidla. Spolenost TomTom nepebr zodpovdnost za jakkoli pokuty, tresty nebo kody vyplvajc z neuposlechnut ve zmnnch nazen. dte-li ve stt, ve kterm plat omezen pro upevnn na elnm skle, spolenost TomTom doporuuje pouit dodan pilnav podloky nebo altern ativn sady upevnn, kter zahrnuje vce monost upevnn zazen TomTom na palubn desce a ventilaci. Vce informac o tchto monostech upevnn najdete na adrese tomtom.com. FCC informace pro uivatele TOTO ZAZEN VYHOVUJE POADAVKM STI 15 SMRNICE FCC

Prohlen o kompatibilit komise FCC (Federal Communications Commission) Rdiov a televizn interference Toto zazen vyzauje energii rdiov frekvence a nen -li pouvno sprvn to jest v pmm souladu s pokyny uvedenmi v tto pruce me zpsobit ruen jinch komunikac a televizn pjem. Zazen prolo testy a bylo uznno za odpovdajc limitm pro digitln zazen tdy B, podle sti 15 pravidel FCC. Tyto limity jsou nastaveny tak, aby zajiovaly odpovdajc ochranu proti kodlivmu ruen pi instalaci v domcm prosted. Toto zazen vytv, vyuv a me vyzaovat energii rdiov frekvence a pokud nen instalovno a pouvno v souladu s pokyny, me zpsobit kodlivou interferenci dalm radiokomunikacm. Pesto nen zarueno, e neme pi uritm typu instalace dojt k ruen. Pokud toto zazen zpsob kodliv ruen rdiovho nebo televiznho pjmu, co lze zjistit vypnutm a zapnutm zazen, uivateli se doporuuje pokusit se ruen korigovat jednm z nsledujcch zpsob: Pemstte nebo jinak nastavte antnu pro pjem. Zvtete vzdlenost oddlujc zazen od pijmae. Pipojte zazen do vstupu na jinm obvodu, ne k jakmu je pipojen pijma. Porate se s prodejcem nebo se zkuenm technikem specializujcm se na rdio/televizi.

Zmny nebo pravy pmo neschvlen stranou zodpovdnou za shodu mohou ruit platnost pravomoci uivatele zazenm manipulovat.

70

Dleit Zazen prolo testy na shodu s normami FCC v podmnkch zahrnujcch pouit stnnch kabel a konektor mezi zazenm a perifernmi zazenmi. Uit stnnch kabel a konektor je dleit pro snen rizika rdiov nebo televizn interference. Stnn kabely pro tuto adu produkt zskte u autorizovanho prodejce. Pokud uivatel provede na zazen nebo jeho perif rich pravy, kter nebyly schvleny spolenost TomTom, FCC m prvo odebrat uivateli prvo provozovat zazen. Zkaznkm v USA me pomoci broura pipraven Federln komis pro komunikace: Jak rozpoznat a vyeit problmy s interferenc rdia a televize. Tato broura je nabzena v tiskrn vldy Spojench stt, Washington, DC 20402. . zb. 004 -000-00345-4. FCC ID: S4L4FB40, S4L4FA50, S4L4FA60, S4L4FL50, S4L4FL60 IC ID: 5767A-4FB40, 5767A-4FA50, 5767A-4FA60, 5767A-4FL50, 5767A-4FL60 Prohlen o shod s pedpisy FCC o radiofrekvennm zen: Vyslae v tomto zazen nesm bt umstny ani provozovny spolu s dal antnou i vyslaem. Odpovdn strana v Severn Americe TomTom, Inc., 150 Baker Avenue Extension, Concord, MA 01742 Tel: 866 486-6866 volba 1 (1-866-4-TomTom) Informace o emisch pro Kanadu Manipulace je podmnna nsledujcmi dvma podmnkami: Zazen nesm psobit interference. Zazen mus pijmout jakoukoli interferenci, vetn interference zpsobujc nedouc provoz zazen.

Provoz je mon pod podmnkou, e zazen nezpsobuje kodliv interference. Toto digitln zazen tdy B spluje kanadsk normy ICES -003. DLEIT UPOZORNN Prohlen o shod s pedpisy IC o zen: Toto vybaven vyhovuje limitm pro vystaven se radiaci IC RSS-102 nastavenm pro nezen prosted. Toto zazen a jeho antna nesm bt umstny ani provozovny spolu s dal antnou i vyslaem. Toto vybaven nainstalujte a provozujte nejmn pi vzdlenosti 20 cm mezi vyslaem a vam tlem.

Kardiostimultory Vrobci kardiostimultor doporuuj, aby mezi penosnm bezdrtovm zazenm a kardiostimultorem byla zachovna vzdlenost minimln 15 cm, aby se zabrnilo potencilnmu ruen kardiostimultoru. Tato doporuen se shoduj s nezvislmi vzkumy a doporuenmi Vzkumu bezdrtovch technologi (Wireless Technology Research). Pokyny pro osoby s kardiostimultory Zazen VDY udrujte ve vzdlenosti nejmn 15 cm od kardiostimultoru.
71

Zazen nenoste v nprsn kapse.

Jin lkask zazen Pokud chcete zjistit, zda pouvn bezdrtovho vrobku me ruit lkask zazen, porate se se svm lkaem nebo vrobcem lkaskho zazen. Propojen st Zazen, kter obsahuj GSM modul jsou urena pro pipojen do nsledujcch st: GSM/GPRS 900/1800 Propojen st Zazen, kter obsahuj GSM modul jsou urena pro pipojen do nsledujcch st: GSM/GPRS 850/1900 Shoda se specifickou rychlost absorpce (SAR) TENTO MODEL BEZDRTOVHO ZAZEN SPLUJE POADAVKY VLDY PRO VYSTAVEN OSOB RDIOVM VLNM, POKUD JE POUVNO PODLE POKYN V TTO STI Navigan systm GPS je rdiov pijma a vysla. Je navren a vyroben tak, aby nepekraoval emisn limity pro vystaven rdiov frekvenci stanoven Radou Evropsk unie. Limit SAR doporuen Radou Evropsk unie je 2,0 W/kg v prmru na 10 gram tkn pro tlo (4,0 W/kg v prmru na 10 gram tkn pro konetiny ruce, zpst, kotnky a chodidla). Testovn SAR se provd ve standardnch provoznch polohch pedepsanch Radou EU se zazenm vyslajcm na nejvy vkon ve vech testovanch frekvennch psmech. Shoda se specifickou rychlost absorpce (SAR) Navigan systm GPS je rdiov pijma a vysla. Je navren a vyroben tak, aby nepekraoval emisn limity pro vystaven rdiov frekvenci stanoven federln komis pro komunikace vldy USA. Pokyny jsou zaloen na standardech, kter vyvinula nezvisl vdeck organizace pravidelnm a dkladnm hodnocenm vdeckch studi. Standardy zahrnuj znan bezpenostn rozpt zajiujc bezpenost vech osob bez ohledu na vk a zdrav. Standard vystaven pro bezdrtov sluchtka vyuv jednotku men znmou jako SAR (specifick rychlost absorpce). Pro kad pouvan model se provdj testy v pozicch a mstech (napklad na tle) podle poadavku FCC. Limity pro vystaven Toto zazen vyhovuje limitm pro vystaven se radiaci nastavenm pro nezen prosted. Aby nebyl pekroen limit pro vystaven se radiofrekvennmu zen, vzdlenost lovka od antny by bhem bnho provozu nemla bt men ne 20 cm.

72

Oznaen C N14644 Tento vrobek nese oznaen C, protoe spluje pedpisy platn v Austrlii a na Novm Zlandu. Kontakt na zkaznickou podporu Austrlie: 1300 135 604 Nov Zland: 0800 450 973 Poznmka pro Nov Zland Tento vrobek nese dodavatelsk kd Z1230, protoe spluje pslun novozlandsk pedpisy. Varovn pro Austrlii Uivatel je povinen v oblastech s potencialitou vbuchu, nap. v blzkosti benznovch pump, sklad chemikli nebo mst, kde se manipuluje s vbuninami, zazen vypnout. Kontakt na zkaznickou podporu Malajsie 1800815318 Singapur 8006162269 Thajsko 0018006121008 Indonsie 0018030612011 Tento dokument Tento dokument byl pipravovn velmi peliv. Neustl vvoj vrobku me vst k tomu, e nkter informace nebudou zcela aktuln. Informace uvdn v tomto dokumentu se mohou zmnit bez pedchozho upozornn. Spolenost TomTom nenese odpovdnost za vynechan msta a technick nebo textov chyby, kter se zde vyskytnou; ani za pm i nepm kody vznikl v dsledku pouvn tohoto dokumentu. Tento dokument obsahuje informace chrnn autorskmi prvy. Nen dovoleno vytvet fotokopie dn sti tohoto dokumentu ani jej jakkoli jinak reprodukovat bez pedchozho psemnho souhlasu spolenosti TomTom N.V. Nzvy model 4FL50, 4FL60, 4FB40, 4FA50, 4FA60

73

Informace o autorskch prvech


2013 TomTom. Vechna prva vyhrazena. TomTom a logo dvou rukou jsou ochrann znmky spolenosti TomTom N.V. nebo jejch poboek. Navtivte adresu tomtom.com/legal, kde naleznete informace o omezen zruce a licennch smlouvch s koncovm uivatelem vztahujcch se k tomuto vrobku. 2013 TomTom. Vechna prva vyhrazena. Tento materil je patentovanm vlastnictvm a d se prvy na ochranu osobnch daj nebo prvy na ochranu databze a dalmi prvy na duevn vlastnictv spolenosti TomTom a jejch dodavatel. Pouit tchto materil se d podmnkami licenn smlouvy. Jakkoli neoprvnn koprovn nebo zveejnn tchto materil povede k trestn a obansk zodpovdnosti. Ordnance Survey Crown Copyright Licenn slo 100026920. Zdroj dat 2013 TomTom Vechna prva vyhrazena. Autorsk prva na zdroj daj mapovch dat Whereis vlastn 2013Telstra Corporation Limited a jej poskytovatel licenc. Whereis je registrovanou ochrannou znmkou spolenosti Telstra Corporation Limited a pouv se v rmci licence. Zdroj dat 2013 GeoSmart Maps Limited. Software pro ruen akustickch ozvn SoundClear Acoustic Technologies Inc. Software, kter je soust tohoto produktu, obsahuje software chrnn autorskmi prvy, kter je licencovn v rmci GPL. Tuto licenci si mete prohldnout v sekci Licence. Kompletn odpovdajc zdrojov kd od ns mete obdret po dobu t let od na posledn expedice t ohoto produktu. Dal informace najdete na webu na adrese tomtom.com/gpl. Mete se tak obrtit na mstn tm podpory slueb zkaznkm spolenosti TomTom na adrese tomtom.com/support. Na podn vm zaleme disk CD s odpovdajcm zdrojovm kdem. Linotype, Frutiger a Univers jsou ochrann znmky spolenosti Linotype GmbH registrovan adem U.S. Patent and Trademark Office a mohou bt registrovan v nkterch dalch jurisdikcch. MHei je ochrann znmka spolenosti The Monotype Corporation a me bt registrovan v nkterch jurisdikcch.

74