You are on page 1of 7

IV.

Ni dung thc tp
1. Bi 1: n tp l thuyt v my CNC, ngn ng lp trnh. Gii thiu my phay CNC FANUC. 2. Bi 2: Phng php lp trnh th cng, chun my, chun phi, chun tho chng. . . 3. Bi 3: M phng qu trnh phay bng phn mm. 4. Bi 4: M phng qu trnh tin bng phn mm. 5. Bi 5: Thc Tp trn my, lp trnh trc tip cc chng trnh gia cng n gin. 6. Bi 6: Gia cng cc chi tit bng phn mm CAD/CAM/CNC. V. Ti liu hc tp 1. MASTERCAM 10 2. MY CNC 3. AUTOCAD 4. CAD/CAM/CNC

VI. Cc bi tp thc hnh c th BI S 1 Cho chi tit nh hnh v: Yu cu: 1. Lp trnh bng tay, m phng bng phn mm. 2. Lp trnh gia cng chi tit bng CAD/CAM.

BI S 2 Cho chi tit nh hnh v: Yu cu: 3. Lp trnh bng tay, m phng bng phn mm. 4. Lp trnh gia cng chi tit bng CAD/CAM.

BI 3 Cho chi tit nh hnh v: Yu cu: 5. Lp trnh bng tay, m phng bng phn mm. 6. Lp trnh gia cng chi tit bng CAD/CAM.

BI 4 Cho chi tit nh hnh v: Yu cu: 7. Lp trnh bng tay, m phng bng phn mm. 8. Lp trnh gia cng chi tit bng CAD/CAM.

BI 5 Cho chi tit nh hnh v: Yu cu: 9. Lp trnh bng tay, m phng bng phn mm. 10. Lp trnh gia cng chi tit bng CAD/CAM.

BI 6 Cho chi tit nh hnh v: Yu cu: 11. Lp trnh bng tay, m phng bng phn mm. 12. Lp trnh gia cng chi tit bng CAD/CAM.

BI 7 Cho chi tit nh hnh v: Yu cu: 13. Lp trnh bng tay, m phng bng phn mm. 14. Lp trnh gia cng chi tit bng CAD/CAM.

BI 8 Cho chi tit nh hnh v: Yu cu: 15. Lp trnh bng tay, m phng bng phn mm. 16. Lp trnh gia cng chi tit bng CAD/CAM.