You are on page 1of 1

Schenkingsakte

Naam schenker , hier na te noemen schenker,

verklaart te hebben geschonken aan naam, namens naam museum, hierna te noemen de
begiftigde,
de hierna genoemde voorwerpen:

xx
xx

en zulks onder de navolgende bepalingen:

• Deze overeenkomst van schenking is aangegaan om niet.


• De genoemde voorwerpen gaan op de begiftigde over in de staat, waarin deze zich
heden bevinden.
• De schenker verklaart door deze schenking volledig afstand te hebben gedaan van
de genoemde voorwerpen.
• (Eventueel) De begiftigde kan vrij over de genoemde voorwerpen beschikken-
• (Eventueel) De begiftigde verplicht zich bij expositie van de genoemde voorwerpen te
vermelden:
'Schenking van ….

De geschonken objecten zijn heden ter plaatse in eigendom geleverd en aanvaard.

Aldus in duplo opgemaakt en getekend te plaatsnaam, datum:

handtekening schenker handtekening begiftigde

You might also like