You are on page 1of 8

Tumaenje Poslanice Rimljanima

Sredinji dio ovoga rada analiza je i tumaenje Poslanice Rimljanima 8, 1-12. Da bismo mogli s vatiti taj mali dio ove veli!e Pavlove "oslanice bilo je "otrebno za vatiti iri !onte!st. #a!o smo se "ozabavili "ovijesnim !onte!stom Poslanice Rimljanima$ i to vremenom, o!olnostima i razlozima nastan!a te "ovije%u !r%anstva u Rimu. Dalje smo u!rat!o "ojasnili !a!o Pavao u"otrebljava i to sve znae "ojmovi du i tijelo$ to znai &ivot '"o tijelu( a to '"o Du u(. )ez razumijevanja te osnovne Pavlove terminologije ne bi bilo mogu%e razumjeti ni ovu veli!u "oslanicu. *atim smo analizirali dio +. "oglavlja i ostata! 8. da bismo cjelovitije za vatili iri !onte!st i smisao u !ojem le&i ovaj mali odloma!. ,a !raju dolazi za!ljua! vezan uz "rimjenu ovog odlom!a na dananji &ivot vjerni!a, cr!ve i ostali ljudi !ojima svjedoimo svoju vjeru.

Povijesni kontekst Poslanice Rimljanima

Vrijeme, okolnosti i razlozi nastanaka. -"ostol Pavao "rove je razdoblje izme.u /0. i 08. godine u intenzivnom navijetanju evan.elja te "oduzeo tri veli!a misionars!a "utovanja 1ntenzivno je djelovao na "odrujima rims!e "rovincije 2alacije, -zije, 3a!edonije i - aje. ,avijetao je 4ristovo ime na 1sto!u, u 5uro"i na "odrujima !oja su obrubljivala 5gejs!o more, "a sve do 1liri!a. Proao je svim glavnim "utovima, "osjetio najve%e gradove i utemeljene su brojne cr!ve. 6z suvereno vodstvo Svetoga Du a u cr!vama je "ostavljeno du ovno vodstvo i starjeine te je daljnju brigu mogao "re"ustiti njima. Pavao se u za valnosti )ogu mogao osvrnuti unazad, "rvi veli!i "lan misionars!i "utovanja bio je us"jeno zavren. Poslanica Rimljanima na"isana je u 4orintu, na !raju tre%eg misionars!og "utovanja, vjerojatno u zimi 0+.708. godine. 8ie "o!azatelja u!azuje na to da je "oslanica na"isana u 4orintu. 6 "oslanici Pavao "re"oruuje 9ebu, .a!onisu iz 4en reje, istone !orints!e lu!e :1;, 1<, a 2aj, !od !ojega Pavao stanuje, vjerojatno je onaj isti 2aj iz 1. 4or 1, 1/ :1;, 2=<. #a!o.er, "rema Djelima a"ostols!im 2>, 2-= Pavao je iz 4orinta "oao na svoj "osljednji "ut u ?eruzalem : Rim 10, 20<.1 Pavlova davnanja &elja bila je "osjetiti Rim. 4ada je njegovo "oslanje na 1sto!u bilo us"jeno o!onano, Pavao je &elio ot"utovati na za"ad i tamo dalje navijetati evan.elje. Pavao svoje na"ore nije tio usmjeriti na "odruja gdje je 5van.elje ve% bilo "oznato, @nadogra.ivati na temeljimaA !oje su drugi "rije njega "ostavili ve% je vjerojatno !anio "o%i dalje u B"anjols!u :a mo&da i u sjevernu -Cri!u<. ,a "utu u B"anjols!u namjeravao je "ro%i !roz Rim i "osjetiti tamonje !r%ane, te od nji tra&iti "otrebnu "omo%. Stoga je Pavao na"isao Poslanicu Rimljanima !a!o bi !r%ane u Rimu "ri"remio za svoj "osjet nji ovom gradu te objasnio ciljeve svog "osjeta. #a!o.er, smatrao je !a!o bi bilo
1

DilCrid ?. Earrington Uvod u Novi zavjet :4r%ans!a sadanjost, *agreb, 1FF=.<, 281.

dobro, !ad ve% "ie, izlo&iti im cjelovit "ri!az evan.elja, ona!o !a!o ga je on nauavao i objavljivao. Gd trenut!a obra%enja Pavao je jasno s vatio ulogu 4rista u s"asenju sva!og ovje!a. *a vrijeme navijetanja evan.elja me.u "oganima i su"rotstavljanja judeo-!r%ana, !od Pavla se is!ristalizirao stav "rema *a!onu. Pavao je objavljivao s"asenje "o vjeri u 4rista !ao sredinju istinu, nasu"rot "ravednosti !oja bi dolazila od vrenja "ro"isa *a!ona. #a tema do danas ostaje od sredinje va&nosti za !r%ans!u vjeru. H. E. Dodd na"isao jeI @Ras"rava o odnosu !r%anstva "rema religiji iz !oje je ni!lo ne mo&e ni!ada biti zastarjela, do!le god Stari zavjet ima i!a!vu va&nost u !r%ans!om bogoslu&ju ili "ouavanju, tj. do!le god !r%anstvo ostaje "ovijesna religija. ,as danas ne zanima &idovs!i *a!on, ali legalisti!o s va%anje religije ni!a!o nije stvar "rolosti. 6 nae doba, !ao i u Pavlovo, ono izobliuje mentalitet !r%ans!e zajednice te cesto ostavlja !rivi dojam o !r%ans!oj religiji na one !oji se za nju zanimaju.A2 Pavao je ve% iznio osnove svog uenja "rije u Poslanici 2ala%anima, ali tada u "oleminom ozraju. 6 Poslanici Rimljanima Pavlu se "ru&ila "rili!a da u mirnijem ozraju i cjelovitije iznese svoja temeljna uvjerenja i uenje !oje je u me.uvremenu i sazrjelo. Pavao !oristi "rili!u da iznese temu o !ojoj je dugo razmiljaoI )o&je s"asenje "o vjeri u 4rista, a !oje "ostaje dostu"no svim ljudima "ro"ovijedanjem Radosne vijesti, naj"rije Jidovima a onda "oganima. Povijest kranstva u Rimu. Sude%i iz naina !a!o se Pavao u svojoj Poslanici obra%a !r%anima u Rimu, jasno je da cr!va u tom gradu ve% dugo "ostojala. ,o o "ovijesti !r%anstva u Rimu "ostoji vrlo malo "odata!a. Djela a"ostols!a :2I1>< govore nam o tome !a!o je mnogo odoasni!a, !oji su se nalazili u ?eruzalemu na blagdan Pedesetnice, !ada je a"ostol Petar "ro"ovijedao evan.elje, mnotvo stiglo iz Rima :Jidova i "rozelita<. ,ema do!aza da su se ne!i od nji obratili, ali mnogo govori injenica da su Rimljani jedini iz 5uro"e "oimence s"omenuti. ,o sigurno je da !a!o su @svi "utovi vodili u RimA, bilo je neizbje&no da evan.elje vrlo brzo stigne i tamo. Hr!veni otac -mbrozijaster u etvrtom stolje%u "ie da su Rimljani @bili "ri vatili vjeru u 4rista, dodue u &idovs!oj varijanti, a da nisu "ret odno vidjeli ni!a!vo udesno djelo niti i jednog a"ostolaA= Da!le, mo&e se "ret"ostaviti da su "oimence nama ne"oznati !r%ani donijeli evan.elje u Rim i da je !r%anstvo ni!nulo u &idovs!oj zajednici u tom gradu. 3e.utim, D. ?. Earrrington "ieI @,e!i su tvrdili da je rims!a !r%ans!a zajednica "o sastavu bila "rete&no judeo-!r%ans!aK6 svim ovim do!azima "rete&e injenica da je glavna nau!a "oslanice RimljanimaI s"asenje donosi vjera bez djela *a!ona, a ne obrezanje i *a!on. 4a!o god bili ja!i ovi "odaci, oni ustu"aju "red do!azima da je Hr!va u Rimu bila sastavljena "rete&no od obra%eni "ogana. Pavao u "redgovoru i "ri zavret!u izra&ava &elju da "o odi Rim i istie svoje "oslanje a"ostola "ogana. Rims!im vjernicima obra%a se !ao obra%enicima s "oganstvaI "rimio je od 4rista "oslanje da bude a"ostol medu narodima @me.u !ojima ste i viA :1, 0-;<. Do sada je bio s"rijeen da do.e u Rim, ali je &elio da i u Rimu ubere !oji "lod @!ao i me.u drugim narodimaA :1, 1=<.

2 =

1bid, 28>- 281. 9. 9. )ruce Rimljanima :Dobra vest, ,ovi Sad, 1F8F.<, 1=.

Gbra%a im se !ao "oganimaI @8ama "a!, "oganima, velimI ja !ao a"ostol "ogana slu&bu svoju "roslavljamA :11, 1=<KA/ Postojanje &idovs!e zajednice u Rimu mo&emo zabilje&iti ve% u drugom stolje%u "rije 4rista. ,a!on Pom"ejevog osvajanja ?udeje ;=. godine "r. 4r. broj Jidova u Rimu znatno se "ove%ao. Dvije godine na!on osvajanja ?udeje mnogi &idovs!i ratni zarobljenici sainjavali su Pom"ejevu trijumCalnu "ovor!u u Rimu, a !asnije su dobili slobodu. 2odine 0F. "r. 4r. Hiceron s"ominje veliinu i znaaj &idovs!e zajednice u Rimu. Povijest bilje&i i dva istjerivanja Jidova iz Rima. Prvi sluaj !a!o ga s"ominje ?osi" 9lavije :Starine 10I81 i dalje< zbio se 1F. godine "r. 4r. !ada su "roglasom cara #iberija Jidovi istjerani iz Rima. Dogodilo se to zbog "revare "ojedinaca !oji su navodno nagovorili Rimljan!u "lemenita roda da se obrati na &idovstvo te da bogat "rilog za ram u ?eruzalemu, a novac su "otom zadr&ali za sebe. 4ad je sluaj izbio na vidjelo car #iberije istjerao je sve u Rimu nastanjene Jidove. #a!vi sluajevi !aljali su inae "otovano &idovs!o ime.0 Do drugog istjerivanja dolo je "o naredbi cara 4laudija i zbilo se o!o /F. godine. #aj doga.aj s"ominje se u Dj 18I2, gdje je o"isan susret Pavla s -!vilom i Priscilom. Doga.aj se s"ominje i drugdje u !lasinoj !nji&evnosti, a najzanimljivija je Svetonijeva "rimjedba o tome da je car @Jidove istjerao iz Rima zbog toga to su ne"restano izazivali nemire na "oticaj H restusa :im"ulsore H resto<. 3o&e se "ret"ostaviti da je taj H restus bio ne!i &idovs!i agitator u Rimu u to vrijeme. ,o isto je ta!o vjerojatan za!ljua! da nemiri bili uzro!ovani "ojavom !r%anstva medu Jidovima u glavnom gradu. 3o&da je Svetonije, !oji je "isao sedamdeset godina !asnije, na temelju suvremeni izvjetaja o tom doga.aju !rivo "ret"ostavio da se H restus morao nalaziti u Rimu u to vrijeme. ,o H restus je samo drugi nain da se na"ise ime H ristus.A; *bog svega s"omenutog 9. 9. )ruce i"a! smatra da se ona "rvobitna s!u"ina vjerni!a u Rimu sastojala is!ljuivo od &idovs!i !r%ana te da je 4laudijev nalog o izgonu Jidova imao za "osljedicu odlaza! i osi"anje te gru"e. 3e.utim, nije "rolo mnogo vremena i &idovs!a zajednica se vratila u Rim, a !r%ans!a zajednica je i dalje do&ivljavala rast. 8e% tri godine na!on 4laudijeve smrti Pavao "ie !r%anima u Rimu o tome !a!o se nji ova vjera "osvuda vali. Pavao u svojoj "oslanici !oristi "rili!u da o"omene !r%ane Rimljane da ne smiju "rezirati Jidove !oji su sada na!on "ovrat!a u Rim u manjini :Rim 11I18<. 3nogi lanovi cr!ve u Rimu bili su ljudi !oje je Pavao ve% "rije u"oznao na svojim "utovanjima, a sada su se vratili u Rim. ivot po Duhu i ivot po tijelu Tijelo. Da bi se Poslanica Rimljanima mogla dobro razumijevati neo" odno je u"oznati Pavlov nain izra&avanja. 1znad svega va&no je s vatiti to Pavao "odrazumijeva "od bitnim izrazima !ao sto suI za!on, grije , milost, vjera, "ravednost, tijelo, du itd. Gd svi nji , za nae razmatranje, najva&niji su me.usobno su"rotni "ojmovi @tijelo i du A. Gni u znaenju u !ojem i Pavao ba "osebno u"otrebljava oznaavaju stari "oreda! !oji je 4rist istisnuo, odnosno novi "oreda! !oji je s njim
/ 0

DilCrid Earrington Uvod u Novi Zavjet 2+F. 9. 9. )ruce Rimljanima ++- +8. ; 1bid, 1=- 1/.

stigao. #ijelo i du , u tom znaenju, ne"re!idno ratuju unutar ovje!ove due. #aj rat, !a!o je o"isan u Pavlovim "oslanicama, nije rat izme.u materije i uma, izme.u Cizi!og i materijalnog u ovje!u, !a!o to susre%emo u gr!oj CilozoCiji. ,ain i smisao u"otrebe ti "ojmova Pavao "reuzima iz Starog zavjeta te onda taj smisao "roiruje na sebi svojstven nain. Da!le, u ovoj "oslanici mo&emo susresti i druga starozavjetna znaenja za tijelo. 6 svom obinom znaenju materijalnog ljuds!og tijela izraz tijelo u"otrijebljen je u Rim 2,28 gdje Pavao govori da se obrezanje !oje je izvana na tijelu su"rotstavlja du ovnom obrezanju srca. Pavao izraz @tijeloA u"otrebljava i u smislu "rirodni ljuds!i rodbins!i odnosa, "a u Rim 1,= !a&e za 4rista da je Davidov "otoma! @"o tijeluA, ili u Rim F,0 !a&e da @"o tijeluA "ri"ada izraels!om narodu. 6 Rim =,2> izraz @tijeloA u"otrebljava u smislu ovjeanstva, !ada !a&e da se ni jedno tijelo ne%e o"ravdati "red ,jim. ,o Pavao taj izraz bitno "roiruje i "osebno u"otrebljava u znaenju slabe ljuds!e "rirode i @stare "rirodeA u vjerni!u. 6 znaenju slabe ljuds!e "rirode taj izraz se u"otrebljava u Rim ;,1F i tu se "od @tijelomA misli "rvenstveno na s"osobnost s va%anja svoji itatelja. 6 Rim 8,= Pavao govori da *a!on nije bio u stanju da dovede do "ravednosti zbog slabosti ljuds!e "rirode "re!o !oje je trebao djelovati. G @tijeluA !ao staroj "rirodi u vjerni!u !ao ostacima s!lonosti !a grije u !oja je naslije.ena od -dama :na"r. Rim +,18$ +,20<. Gno jo uvije! "ostoji u vjerni!u "remda "ostaje sve nemo%nije :unato injenici da je @raza"etoA, 2al 0,2/<. 4od Pavla "ostoji odre.ena na"etost i "rividni "arado!s !oji se nalazi u izjavama "o"utI @,a je stari ovje! raza"et zajedno s 1susom da se uniti ovaj greni ovje!A :Rim ;,;<. #im "rividnim "arado!som i na"eto%u vjernici se za"ravo uvije! iznova "otiu da doista "ostu"aju i &ive u s!ladu s identitetom !oji imaju !ao oni !oji "ri"adaju 4ristu. #a!o Pavao za nji !a&e su svu!li starog ovje!a s njegovim djelima i obu!li novoga :4ol =,F<, a na drugom mjestu !a&e da obu!u novoga ovje!a :5C, /,22-2/<. #a!o.er !a&e, @svi !oji ste u 4rista !rteni, 4rista ste obu!liA :2al =,2+<, a Rimljanima !a&e da se @obu!u u 2os"odina 1susa 4ristaA :Rim 1=,1/<.+ Duh. Po"ut Starozavjetnog "oimanja tijela i du a ta!o su i !od Pavla ti izrazi me.usobno su"rotni. *a one !oji vjeruju u 4rista Pavao !a&e da vie nisu u tijelu nego u Du u :Rim 8,F<, ne &ive "o tijelu nego "o Du u :8,/< i ne ine djela tijela ve% ra.aju "lod Du a :2al 0,1F-22<. 3o&e se razli!ovati ne!oli!o naina !a!o Pavao u"otrebljava "ojam @du A. Pavao taj izraz u"otrebljava u smislu du ovnog dijela ovjeje !onstitucije. #a!o Pavao za vjerni!e !oji vie nisu "od *a!onom ve% "od milo%u !a&e da @slu&e u novom du u , a ne starom slovuA :Rim +,;<. 6nutarnje obrezanje "o du u, odnosno oi%enje srca su"rotstavljeno je doslovnom obrezanju tijela "o slovu : Rim 2,2F<. Gn vjerni!e "otie da budu gorljivi du om :12,11< te !a&e !a!o je du vjerni!a u s!ladu s Du om )o&jim :8,1;<. *a razli!u od drugi novozavjetni "isaca, Pavao naje%e ne samo da razli!uje "ojmove du i dua :ti su "ojmovi sinonimi n"r. u 1 4or 2, 11<, nego i i su"rotstavlja. Pavao @zemaljs!ogA, odnosno @duevnogA ovje!a :"suc i!os<, su"rotstavlja @du ovnomA :"neumati!os<. Ljuds!i du je onaj element u ovje!u !oji je u s"osoban biti svjestan )oga, ali s"ava ili je mrtav do! ga Du )o&ji ne o&ivi.
+

1bid, =8.

Dalje, izraz Du Pavao !oristi za Du a )o&jeg ili Svetog Du a. 6 Rim 1,/ naziva ga @Du om svetostiA, za njega !a&e da je @Du onoga !oji us!risi 1susa od mrtvi A : 8,11<, ovje! !oji je njime "rosvjetljen svjedoi istinu :F,1<, on daje silu da evan.elje "ostane djelotvorno u onima !oji ga sluaju :10,1F<. Gni !oji vjeruju u 4rista "osve%eni su Du om Svetim :10, 1;<., is"unjeni )o&jom ljubavlju :0, 0 i 10, =><, te is"unjeni mirom, rado%u i nadom :1/, 1+ i 10, 1=<.8 Analiza Poslanice Rimljanima 8, 1-12 Da bismo mogli razumjeti i obraditi taj dio Poslanice Rimljanima, "otrebno je za vatiti u iri !onte!st. Stoga %emo u !rat!o obraditi i sti ove "rije i one "oslije tog dijela. Rimljanima 7, 7 !". 6 sti ovima -1! Pavao ras"ravlja o zada%i *a!ona. *a!on je sva!a!o dobar i svet, ali nije bio s"osoban u ljudima "roizvesti o"ravdanje. Gn rasvjetljuje ovje!ovu savjest, ali ne daje unutarnju snagu te ne mo&e s"rijeiti grije . ,a ne!i nain on je i "rili!a za grije jer ga ini jasnim, a ljude odgovornijima.F 6nutarnji su!ob - ta!o sa&eto mo&e o"isati dio 1"-2#. Gvdje Pavao govori u "rvom licu jednine, ali i zna!ovito "relazi s im"erCe!ta na "rezent. Da!le, govori o svojoj trenutnoj situaciji. 6 ovim sti ovima "osebno se istie unutarnja na"etost. 6 1=. sti u Pavao o"isuje !a!o se grije "oslu&io za"ovije.u, na"ao ga u svoj &estini i oborio :donio mu smrt<. ,o dalje, Pavao o"isuje !a!o se oajni!i brani, "remda ne mo&e "oraziti ne"rijatelja. Prije on o"isuje to mu se doga.alo do! je &ivio samo u sadanjosti, ovdje me.utim o"isuje budu%nost !oja je ve% stigla, "remda staro razdoblje jo nije "ot"uno otilo. 1 ta!o Pavao &ar!o &eli &ivjeti &ivotom budu%nosti !oja je ve% "ris"jela, no istovremeno je &alostan zbog svijesti o snazi grije a !oji je jo uvije! u njemu i ne"restano ga vue dolje. Pavao je dobro u"oznao to znai biti rastrgan na taj nain, s jedne strane je *a!on njegova uma !oji se sla&e s )o&jom voljom i "ri va%a je, a s druge strane je za!on grije a i smrti !oji ga vue na drugu stranu. Pavao je svjestan "risustva grije a u sebi i mo%i !oju grije ima u njegovu &ivotu. *a njega je grije tiranin i on mrzi njegove naredbe. 4ad biva "risiljen "osluati njegove za"ovijesti, djela !oja iz toga "roizlaze on ne "riznaje svojima. #a djela su "ot"uno su"rotna od onog to Pavao &eli initi, on &eli biti "osluan )o&jem *a!onu i "riznaje da je svet, "ravedan i dobar. 3e.utim ta sila grije a !oja je u njemu "risiljava ga da taj za!on "re!riI @,e inim dobro !oje o%u, nego inim zlo !oje ne%uA. ,o ovaj odloma! !oji za"oinje "riznanjem vlastite nes"osobnosti i &alosnim va"ajem, vodi nas u "objedni!u imnu. #a nes"osobnost "risutna je do! se @ja samA, da!le vlastitom snagom, borim "rotiv grije a. ,o moram li uvije! do&ivljavati "orazeM Eo%e li do%i oslobo.enjeM Eo%e, i to "o 1susu 4ristu, naem 2os"odinuN1> Rimljanima #, $ $!. 6 ovome "oglavlju uveli!e nestaju osobne zamjenice !oje su toli!o !oritene u +. "oglavlju i "oinje "revladavati osoba Du Sveti. #o je va&an !lju za razumijevanje ovog "oglavlja. Gno govori !a!o "objeda nije u nama samima, ve% u Du u Svetom !oji "rebiva u vjernicima.11 Pavao je u 2ala%anima 0,1; !azaoI @Jivite "o Du u "a sigurno ne%ete udovoljavati "o&udi tijelaA, a sada je "red nama temeljita razrada te u"ute. Du Sveti u "rvom je "lanu
8 F

1bid, />. DilCrid Earrington Uvod u Novi Zavjet 28+ 1> 9. 9. )ruce Rimljanima 128. 11 Dilliam 3acdonald %omentar Novo&a Zavjeta !. svezak :5uroliber, *agreb 1FFF.<,1=F.

8. "oglavlja, !oje o"isuje &ivot "objede i nade. #a!o dugo do! vjernici "o!uavaju sami ratovati, do&ivljavaju "oraze, no oni se mogu osloniti na obilje &ivota i sile !oje imaju u 4ristu 1susu i tada "ostaju vie nego "objednici. Gni !oji su u 4ristu 1susu nema razloga da vie &ive ro"s!im &ivotom u !ojem %e biti "rimorani da izvravaju naredbe tirans!og za!ona grije a i smrti. 4rist je taj !oji svojim Du om "rebiva u njima i njegov Du u vjerni!e usa.uje novi "rinci", za!on &ivota, !oji je sna&niji od grije a !oji stanuje u njima. 6 starom "oret!u bilo je nemogu%e izvravati )o&ju volju, i a!o taj stari "oreda! jo uvije! u"ravlja ovje!ovim &ivotom to %e i dalje biti nemogu%e. ,o oni ijim &ivotom u"ravlja Du , oni !oji sluaju njegove "oticaje, )o&ju volju ine od srca.12 @-. ?. 2ordon s"ominje sedam "omo%i Du aI sloboda u slu&enju :st. 2<, snaga za slu&enje :st. 11<, "objeda nad grije om :st. 1=<, vodstvo u slu&enju :st. 1/<, svjedoanstvo djece )o&je :st. 1;<, "omaganje u slu&enju :st. 2;< i "omaganje u molitvi :st. 2;<.A1= 8jerni!ov du , ne!o% je bio mrtav i neosjetljiv, a sada ga "ro&ima &ivot !oji daje )o&ji Du !oji se nastanio u njemu. 8jerni!ovo je tijelo i dalje "odlo&no za!onu smrti, !oji je "osljedica grije a na svijetu, no sada Du &ivota ima zadnju rije. ,ije rije samo o tome da Du Sveti o&ivljava du vjerni!a ovdje i sada. ,jegovo "risustvo i "rebivanje u njima je zalog da %e i nji ovo tijelo, !oje je jo uvije! "odlo&no smrtnosti, us!rsnuti na novi &ivot, !ao to je us!rslo i 4ristovo tijelo. #ijelo nije is!ljueno iz blagoslova to ga je donijelo 4ristovo is!u"ljenje. Pavao govori o tome da Du vjerni!u i u ovom razdoblju "ru&a ne!i "red-o!us besmrtnosti !oja %e do%i. Prisustvo Du a "redstavlja "rve "lodove slave !oju vjerni! naslje.uje i !oja %e se u "unini ostvariti. Rimljanima #, $' '(. Gnaj !oji &ivi u s!ladu sa starim "oret!om u sebi nosi smrtnu osudu, a onaj !oji u starom "oret!u vidi stvar "rolosti i "ouzdaje se u vodstvo Du a Svetog, ima sigurnost da je za njega vjeni &ivot ve% "oeoN Sama injenica da se net!o "odre.uje vodstvu )o&jeg Du a svjedoi da je sin )o&ji. 8odstvo Du a nije stvar "ovremenog "oriva, nego vjerni!ovo sva!odnevno is!ustvo i to je "rinci" slobode u !r%ans!om &ivotu- @"ustite li Du a da vas vodi niste vie "od *a!onom.A :2al 0,18< Du uvodi vjerni!e u novi "olo&aj slobodni )o&ji sinova i oni se s"ontano obra%aju )ogu sa -bba-Ge :us". 2al /,;<. 1zme.u vjerni!a i )oga vlada obiteljs!a ljubav i blis!ost. 8jernici su "rimili onog istog Du a sile i snage !oji je "rili!om !rtenja siao na 1susaN Prema svemu reenom, Du Sveti i du sva!og "ojedinog !r%anina, zajedni!i svjedoe o tome da je on )o&je dijete. )o&ja djeca su i )o&ji nasljednici - nasljednici slave !oja "o "ravu "ri"ada jedino 4ristu, a !oju on "o svojoj milosti dijeli sa svojom bra%om i sestrama. Gni ta!o "ostaju sunasljednici u njegovom stradanju, ali imaju "ravo oe!ivati i zajednitvo u njegovoj slavi. @#reba nam !roz mnoge nevolje u%i u !raljevstvo )o&jeA :Dj 1/,22<, injenica tr"ljenja "rije slave bila je realnost u &ivotu "rvi !r%ana. Sva!u novonastalu !r%ans!u zajednicu "ratile su brojne nevolje i "atnje, i u tom !onte!stu su nastali sti ovi o rabrenja i u"ozorenjaI @-!o ustrajemo, s njime %emo i !raljevatiA :2. #im 2, 12<. 4r%ani su svuda slijedili savreni "rimjer !oji je "ostavio 2os"odin 1sus 4rist !oji je "roao bo&ans!i nu&nu "atnju i ta!o uao u svoju slavu.1/

12 1=

9. 9. )ruce Rimljanima 1=2 Dilliam 3acdonald %omentar Novo&a Zavjeta !. svezak 1=F. 1/ 9. 9. )ruce Rimljanima 1==.

*a!ljua! i "rimjena Dananja cr!va, a i vjernici !ao "ojedinci, "reesto se suoavaju sa stra om od svijeta, grije a i na !oncu stra om od sami sebe, od onoga to jo uvije! mo&emo "rona%i u nama samima i to smo u stanju uiniti. Hr!ve esto &ele imati vidljive rezultate i rast "otiu%i vjerni!e na "oslunost, borbu "rotiv grije a, dobra djela i vie evangelizacije. #e sve stvari su dobre same "o sebi, nema u njima nita loe, ali bez "ravog razumijevanja mi i nastojimo "osti%i iz vlastiti rezervi :u vlastitoj snazi<. ,aje%e to se vie trudimo !ao da jo manje us"ijevamo i tada "ostajemo Crustrirani. #o se savreno "o!la"a s onim to batinimo od @stabla s"oznajeA, s nastojanjem @tijelaA da samo neto "ostigne i zaradi, s ne"otrebnim "o!uajima da zadovoljimo )oga, zaslu&imo njegovo "ri va%anje i s"eremo osje%aj !rivice. 2reno "onaanje i legalizam su samo dvije !rajnosti, lice i nalije "roblema !oji Pavao zove @tijeloA. Sva!o razumijevanje !r%anstva !oje uvije! ne "olazi od !ri&a, odnosno 4ristova savrenog ot!u"ljenja, osu.eno je na slije"u ulicu !rajnosti i zabluda. Po!uaje da sami "ostignemo rezultate i "obijedimo grije Pavao jasno o"isuje u +. "oglavlju. 6loga za!ona nije da nam da &ivot i "objedu, ve% da nas @ubijeA, da "o njemu s"oznamo svoju grenost i nemo% te se slomimo i "ot"uno "ouzdamo u 4rista. ,aje%e "ot"uno "ouzdanje ne dolazi bez tog trnovitog "uta slamanja. ,o "objeda nad grije om i &ivot nisu u naim u"ornim nastojanjima ve% u Du u Svetom. 3oj nebes!i Gtac me "ot"uno "ri va%a i ljubi, ne zbog moji dobri djela ili "onaanja ve% zbog onoga to je njegov Sin uinio na !ri&u. #rebamo "ri vatiti vjerom da je na stari ovje! :ono to smo bili "rije nego "ovjerovasmo u 1susa 4rista< mrtav, a 4ristov &ivot &ivi u nama. Pavao jasno !a&e da loe stvari ne ini on ve% grije :naelo zla< !oji jo uvije! stanuje u njemu. 4r%ani trebaju biti is!reni i otvoreni u "ogledu svoji tjelesni slabosti i rana iz "rolosti, te se sve vie suoavati s njima to vie "ostaju sigurni i utvr.eni u svom novom identitetu. #o je esto dugotrajan "roces i nema instant rjeenja. Gnaj isti Du !oji je "odigao 1susa 4rista iz mrtvi stanuje i u nama. 4rist nije net!o drugi :ili a! "rvi< u naem &ivotu ve% Gn jest sav na &ivot, mi smo jedno s njime, Gn je u nama i mi u njemuN 3i ne trebamo nita raditi za )oga ve% do"ustiti da Du Sveti u svojoj sili i snazi s"ontano djeluje !roz nas. )og je i onaj !oji nas tome ui i vodi !roz sva!u te!u situaciju, ni!ad nas ne na"uta i stoga ne moramo biti zabrinuti i bremeniti osje%ajima !rivice. 6 4ristu smo slobodni od bilo !a!vog do!azivanja svoje vrijednosti i us"ore.ivanja. #ada i ljudi !oji jo nisu u"oznali 4rista mogu vidjeti da "oanta !r%ans!og &ivota nije truditi se &ivjeti moralnim &ivotom, ve% da se radi o tome da uimo &ivjeti nat"rirodnim &ivotom. Jivotom u "ot"unom "ouzdanju u naeg nebes!og Gca, &ivotom !ojim zaista u"ravlja Du Sveti. 3o&emo im "o!azati da !r%ans!i &ivot nije &ivot "un zabrana, ve% &ivot istins!e slobode u !ojem smo slobodni &ivjeti isto, rasti i uiti. 4r%ani !oji su jadni, umorni i o"tere%eni od zabrana i uzaludni nastojanja da se do!a&u, te !oji na !raju s!andalozno "adaju "od teretom grije a i "otis!ivanja vlastiti slabosti, te!o %e !oga "rivu%i 4ristu. 3o&emo im "o!azati "ot"uno drugaiju "ers"e!tivu, drugaiji nain razmiljanja i vrijednosti. Gd !r%ana se mo&e vidjeti i drugaiji "ogled na nevolje i "atnju !ao "rili!u

da se oslonimo i "ouzdamo u 4rista, da ste!nemo dragocjena is!ustva i budemo s"osobni suosje%ati s bli&njima u svim nji ovim "atnjama i nevoljama. )ibliograCijaI 1. )iblija 2. )ruce 9. 9. Rimljanima tuma)enje *avlove Poslani+e Rimljanima. ,ovi SadI 'Dobra 8est(, 1F8F. =. Earrington DilCrid ?. Uvod u Novi zavjet s*omen is*unjenja. *agrebI 4r%ans!a sadanjost, 1FF=. /. 3acdonald Dilliam. %omentar Novo&a Zavjeta !. svezak. *agrebI 5uroliber, 1FFF.