You are on page 1of 342

Samheldni MASS MENNTUN

BY

GUSTAV Theodor Fechner


Eftir r
THE

SAXON ROYAL SOCIETY OF S ien e!


BIRTA
BY

"OTTL#FIE$R#LI%%S

LEIPZIG
&t'efandi (ilhelm EN"ELSMANN )*+,#

Efni
Part One

Brabirganiur t!ur "fir#$ ingar F-rm.li I# Inn'an'/r# 0 )1 2 II F-r3e44ni Yfirlit mi3il56'/!t/ atrii1 !em er/ n-t/ 7 rann!83n . !amei'inle'a hl/t tillit1 -' . ten'd/m nfn/m# 0 9:)) III# F-r3e44ni Yfirlit efni! 7 !;nin/ -' almenn/m ath/'a!emd/m# 0 )2 I< lei3m/nir= 8elile'# 0 )9:29 <# "a/!! l' af handah8fi fr.5i3 >ath/'/n 5illa? -' alh6fin'ar han!# 0 2@: 9, <I# Ein3ennandi fArir !amei'inle'a hl/ti me B57 a .35ara !tA33i Beirra ea !5-3ll//m B6tti# 0 9*:@C Fr%i#eg &efer a&eigin#ega h#utu& <II %rimarA dreifin'/ !4Dld/m# 0 @,:E2

<III Minni /ndirdreifi!3.4a# 0 99 : 67 IX# F35r/n . A, a , , A ', m , , m ', , , . 0 C*:,E# X# Samante3t -' !amhen'i hel!t/ ein3enni Beirra Bri''Da hel!t/ 'ild/m A, C, D: einni' R, T, F. 0 ,C:*C XI# G BHtt/m 'ildi D. 0 *,:+2

' a&h(erfuna a&eigin#egra &)t&%#a* XII# F!t6/r a 5er/le'/r a!AmmetrA . fr.5i3/m me tilliti til mealtal -' rHttm6ti 8!amh5erf/m dreifin'/ l'/m me tilliti til n6!ta 'ildi D 7 !3ilnin'i almennt "a/!! la'anna >3afli <? 5era almenn m.l# 0 +9:+E XIII * St6rfr6i hl/tfll Ilnd/ af fr/m!3ilAri -' ine!!ential a!AmmetrA# 0 +C XI< f-rmJl/r fArir mealtal -' l73le'a 5erm6ti h. ein'n'/ handah8fi a!AmmetrA m/n/r u 0 +,:)K) X<# L73indi .356i /m h./r ein'n'/ handah8fi a!AmmetrA m/n/r u fr.la' fr. rHtt/ miD/# 0 )K2:))) X<I# L73indi .356i /m h./r ein'n'/ handah8fi a!AmmetrA m/n/r v framlei!la af rn'/m h6tti# 0 ))2:)),

+reifingu #!g a&eigin#ega h#utu& eftir t%rfr%i &eginreg#u* X<II# The einfald/r -' t5e''Da hlia "a/!! l'/m# 0 ))*:)22 X<III# S/mman af l'/m -' S/44lementar5erfahren# 0 )29:)2* XIX# L!amh5erf/na l'/m# 0 )2+:)9C XX# EMtreme l'/m# 0 )9,:)@2

L)garit&, -rar dreifingu #!gu&* XXI# L8'aritm7!3rar mefer !amei'inle'a hl/ti# 0 )@9:)@C XXII# Samei'inle' mefer ten'!l milli m.l# Meina hl/tfll# 0 )@,:)E) Viau-i -af#a* XXIII# Yfirr.a!56i !amInd# 0 )E2:)EE

Seinni hl/ti#
S.r ta-ar rann )-nir* XXI< Um !taI/ndna -' t7ma !amhen'i 5i afIri'i af n;lia !t6r# 0 )9C: )C9 XX<# U44IA''in' -' a!AmmetrA af rJ'i# 0 )C@:)C+ XX<I# St6rir 'aller7in/ m.l5er3# 0 ),K:),E XX<II# Samei'inle'a hl/ti fr. !5ii 5e/rfr6i# 0 ),C:),+ XX<III# L!amh5erf/na af 5illa rair# 0 )*K:)*2 <iI6ti# The T:taIle# 0 )*9

For&#i*

<-rlie'ende! 5inna hef/r 5eri 7 3rin'/m 7 mr' .r1 IJin til af mHr1 !afna efni -' til a halda .fram Bar 7 /ndirIJnin'i Be!!a en -ft r-fin me r/m !trf/m1 !ett til hliar n-33/ lan'an t7ma -' hef/r hin'a til !ein3a lDJ3a 5er3in/# A tefDa hana len'/r1 5ildi . m7n/m aldri1 e33i r.le't ef !tarfi er a Iirta!t . ll/m1 nH 5eit H' B-ri a !e'Da Ba er Ba 'et/r l-3!in! B-ra eftir 7tre3a a 3-ma aft/r a Iirta!t1 B8 fArir e33i ein! f/ll3-mi 5er31 en !em /nderlaA A f/rther !t633/n . mehndl// 3ennt hef/r 5eri hHr# SHr!ta3/r eftirfarandi inn'an'! 3afla talar /m Ba 5er3efni a 3enn!l/ fr.1 -' !5- ein! -' hHr aein! eftirfarandi almennar ath/'a!emdir m. finna fleiri 4l.!!# Me n;D/ nafni Bar !em 3enn!lan . !Hr !ta hHr1 H' 5i/r3enni Ba en e33i !em n;tt 3ennin'/1 aein! a nJ5erandi .!tand Br8/n Beirra hef/r e33i enn !ett Brfina n.l6't1 Beir !etDa Dafn5el /44 /ndir !Hr!t3/ heiti fArir !i'# All! !taar 57!indi !Hrh6fir D. 7 5e'i 5aMandi Br8/n Beirra -' 7 !amr6mi 5i Barf /m a !3ilDa nfn . ;m!/m !5i/m Beirra# N6Da l73le'a almennt1 me!t .h/'a5ert1 <erdien!tli h!te !em 5eri 3enn!l/ -33ar !5- lan't1 7 O/etelet er PLettre! !/r la thH-rie Beim 4r-IaIilite!P >)*@C? -' han! P4hA!iQ/e S- iale#P >)*C+? a finna1 -' ef BJ 5ilt1 BJ 'et/r 7 h-n/m !em fair -lle ti5e!1 !em (eIer a !D. 7 EH 4!A h-4hA!i !1 en BJ 5er/r a 5era f6r /m a !annf6ra fr. a !t/nda Be!!a 5inn/1 h5er!/ mi3i tilefni 5ar B8 e33i aein! 5er/le'a 5aMandi1 en einni' al'/n R fara Jt h-n/m# G Be!!/ !amIandi 'eri H' fr. einni hli ein! hel!ta /44!3era af r/m en Ha/4tS/r: Tel allan eftirfarandi rann!83n1 hi 'a'n!t6a 5e'ar r.andi !t6rfr6ile'a r3h/'!/n -' reAn!l/nni 'ildi alh6fin' af "a/!! l' af handah8fi IreAtilei3a 3rafna -' dr6'i Banni' Jr Bar . !amh5erft l73/r -' 7 rHtt/ hl/tfalli !m6 'a'n356ma fr.5i3

!H lAft af mealtal1 -' ./r 8Be33t re'l/'erir !amInd ei'a !Hr !ta1 mi3il56'a!ta einn er /nnin 0 99# G ra/n me!t almenn eftirlit!!t-fnanna af ll/ 3-ma 7 -lle ti5e! til t/n'/m.la3/nn.tt/ !amInd 7 Be!!/m alh6fin' !em 'efi1 ein! -' 7 einfld/m "a/!! l'/m1 !em eftirlit!!t-fnanna af ll/m l73amle'a -' !tDarnfr6ile'/r n.356mni 3rf/r1 -' 6tti !D.lfir a !4. 7 enn ef e33i 7 'r/nd5allaratri/m einni' . mAndi hfa til fleiri almenn/m l'/m1 Ba !em BJ 6ttir e33i a l.ta ath/'a!emdirnar en'/ 7 0 *# Ein! -' !5- er -lle ti5e! er IA''t . Ilnd/ af ath/'/n -' Jtrei3nin'a 7 ten'!l/m 5i h5ert anna1 'et/r Ba 5eri arI6rt a n.356mle'a 3ennin'ar# L6rd8m !em ei'a rHtt . !l73ri l;!in'/1 en l.ta . ll/ a mD' mi!m/nandi 'r./ af rA''i Jr!lit Beirra# F hf/ er/ aflfr6i1 !tDrn/fr6i1 eli!fr6i1 l7feli!fr6i er 5e'na erfilei3a !em !teDa a fAl'i35illi -' IreAtilei3a ei'inlei3a Be!!1 lan't a Ia3i1 Dafn5el fre3ar1 5e'na enn meiri erfilei3a 7 Be!!/ !amIandi 4!A h-4hA!i !# The -lle ti5e! hl/ti me !l73/m erfilei3/m1 .n Be!! a 5era h. !m/ 'r/nd5allar erfilei3a !em 4!A h-4hA!i !1 Betta I;/r fre3ari ha'n;tar .h/'a1 hin! 5e'ar er/ Beir lan't 86ri heim!4e3ile'/ .h/'a Beirra# En Ba er e33i 5antar heil/ -lle ti5e! 7 !5-1 ef 3-mandi Bar /ndir!3i4/n t63if6ri 3-ma /ndir fleiri almenn/m l'/m hHr . !56in/ -' . Bann h.tt a 3-!t/r1 !em hafa hin'a til e33i 86ri /mfDll/n# G !amIandi 5i l'/n -' !t6r !5- mr'/m Jt'.f/m 5er/r te3i tillit til Be!! a 5inna er e33i 6tla I6i fArir fa'le'/m !t6rfr6in'a1 !em 3-ma hin'a 7 /mfDll/n /m 'r/nd5allar atrii Be33Da nJ Be'ar1 en fArir B. !em 'era Ba a f. til3Annin'/ /m -' Ieitin'/ 3ennin'ar er1 .n Be!! a Beir er/ nJ Be'ar 7 ei'/ !l73ri Be33in'/# HHr N6!t lan'ar mi' til a 3Anna 3enn!l/ -33ar ea Ieina Ieini til the tl5a af !Hrfr6in'i# G Be33t/ I-r/m !em 5enD/le'a "a/!! l73/r 8a!3ilDanle'/r af handah8fi fr.5i3 fr. mealtali >ath/'/n 5illa? !em

l;!t t.3na Ba/ r3 er ekki Iara hla/4a allt a t5eim/r a/3a!tf/m1 hafa eitth5a fArir ta3mar3aa n-t3/n1 eli!fr6in'ar -' !tDrn/fr6in'ar . a 'era Ba1 er n8' af !amr.i IrJ/n me fAr!ta -' annan mi!m/n1 en fArir m/n meira mi3illi n-t3/n . -lle ti5e! er a 'era Ba Jt 5i Ba !ama ein! -' ef BJ dra'a mar'a rei3nin'a !em er/ a leia me l-'rar1 fDlda r31 !em er/ l-'rar er/ ein'n'/ t5eir ea Br7r !tafirnir -' IrI.35 mAndi 5alda a 5era aein! inn!3-t# S5- 56ri 6!3ile't ef 7 B.'/ 3ennin'/ -33ar1 !em er til5ilD/n hl/ti af 4!A h-4hA!i al afer rHtt -' ran't til5i3/m 5-r/ 7 I-i1 tfl/r1 Bar a minn!ta 3-!ti fD8ra a/3a!tafi hla/4a er )? a f-ra!t inter4-lati-n! hl/ta til a a/5elda hl/ti1 -' 7 ll/m til5i3/m U' !D.lf/r hef mi!!t !5I-r/m 5i fram356md Be!!a 5inn/ !.r!a/3af/llt# A/5ita1 !t633/n . I-r/m mAndi Banni' 5aMa1 en 3-!t/r 5irti!t 5aMa !ter3ari ten'!l 5i Ba/# O' 6tti Ba e33i a 5era !tDarnfr6ile'/r ea tlfr6ile'ar !t-fn/narinnar1 !em Barf a hafa 5Hlr6na Jtrei3nin' !5eitir1 !em 5-r/ a 'era r. m.liV Einni' '6ti 5eri '-tt 5er 5er3efni 'era Ba# A Jt'.fa af Be!!ari tfl/ me Bri''Da a/3a!tafa af t, me ta3mr3/n . 8r-fa 'ildi a fD8r/m1 hin! 5e'ar# fimm a/3a!tafi1 er a finna 7 5iI6ti 0 )*9
)?

I* Inngangur*
0 ) Undir !amei'inle'a hl/t >!t/tt W#:"#? U' !3il 'rein1 eint3 !aman!tend/r til 8.35ein! mar'ir1 mi!m/nandi af handah8fi1 er/ 'er ea almenn -r haldi !aman /m einn# S5-na er ma/r !amei'inle'a hl/t 7 57ara !3ilnin'i1 ma/r af .35einni 3AnB.ttar1 .35einn ald/r -' .35ein 3AnB.tta !5- 7 !trn'/m !3ilnin'i1 ein! -' reAndar h5a einn . !t6r 5i W#:"# 'et/r 3alla !t633/n almenna ea ArtIe'riff!1 Bar !em hann fer1 IreAtin'ar# Afrit af W#:"# 3ann a 5era !4atiallA ea t7maI/ndi mi!m/nandi -' Bar . eftir !taI/ndna ea 7 t7ma W#:"# mAnd# Xanni' r6/r af landi ea eAr/m 3-rn !5ii !em afrit af !taI/ndn/m W#:"# # "ilda S5- er >mealtal? hita!ti'i fAr!ta NanJar1 !7an . .35en/m !ta me B57 a /m .raIil1 ein! -' mar'ir eint3 af Darne!3/m W#:"## G !ta Be!! a fAr!taNanJar 'et/r 5eri h5aa nn/r afm6li1 7 !ta Be!! a .35einn da' af tilte3n/m m.n/i1 7 !ta Be!! a hita!ti'i l-ftBr;!tin' !ett1 et -' Bar me eint3 af ein! -' mar'ir t7maI/ndn/ W#:"# f.# Mannfr6i1 d;rafr6i1 'ra!afr6i hafa Ba Afirleitt 5er/le'a me W#:"# a 'era1 B57 Ba 'et/r e33i 5eri ein3ennandi fArir ein!t3/m !fn/n/m1 en aein! til Be!! a 7IJar !ama !4ilar Ba# fr. Be!!/ ea a !D8narmii 'reina!t 6ttinni ea te'/ndir 7 meiri ea minni Ireidd <e/rfr6i afla eftir aein! 5itna d6mi 7 n-n:re'l/I/ndn/m fArirI6ri 5e/r Beirra fDlmar'ir d6mi /m Ba er1 -' 'et/r Dafn5el 7 li!t a tala /m !l73t1 !em 35ei I63/r1 er/ nafn!4Dld meal Beirra# Afrit af W#:"# NJ . annar! 5e'ar h.r1 . hinn I8'inn1 ma'nI/ndinn h.tt1 B#e# me B57 a !t6r -' fDlda1 !em er .35r/1 -' aein! !einni .35r/n er 7 heild# A W#: "# 'erir 7 ra/n 5arar tl/le'/m .35r/nar !m/ 3rf/n/m einn hl/t1 nema a 7 !/m/m >B8 aein! !/mir? 5ira ein!ta3a hl/ta Beirra hl/t 7 'e'n/m afrit af W#:"# 5era f/lltrJa# Xa 'ildir til d6mi! r6/r tilte3n/ landi1 5a3nar !4/rnin'inY h5er!/ !t8r n;lia er/ 7 miD/1 h5er!/ 57a r/57!i m.l a heimalandi !7n/1 h5er!/ !t8r er/ !t6r!t/ -' minn!t/1 he'/n n;lia leAti !am356mt Be!!/m .356/m 7 mi!m/nandi 5inta'e!1 !! 7 mi!m/nandi lnd/m me h5ert r/# Xe!!/m -' !3Ald/m1 !7ar til .lita !4/rnin'ar 'eta 5eri . h5erD/m W#:"# !itDa1 -' a B57 til!3ild/ a !taI/ndn/m m8tm6la hef/r n-33ra a'reinanle' hl/ta -' m.l1 Beir 'eta 5eri 7 einh5erD/m af Be!!/m hl/t/m -' m.l !Hr!ta3le'a !itDa1 -' Be!!ir er/ 7 !Hr!ta3ri W#:"# mehndla1 ein! -' ha/!3J4a1 heila1 hend/r1 f6t/r mann!1 h61 BAn'd1 rJmm.l alla aila ea tilte3n/ hl/ti af f8l3i1 en einni' me'indle'ar !amInd m/n/ 3-ma inn !4/rnin'/1 Iara ein! -' 7 !amanI/ri 5i f8l3 af mi!m/nandi 3AnB.tt/m1 Hl/tfll mealh61 Ireidd1 len'd hf/3J4/ ta3a !Hr!ta3an .h/'a . 3rf/# 0 2 Um ll Be!!i ein!t3/m !4/rnin'/m en 5e3/r fleiri almennt1 mi3il56'a!ta !em hJn 'et/r 5ir3a . ll/m 7 Be!!a 3ennin'/1 -' 7 !amr6mi 5i athfn a nean1 er !4/rnin'in /m l'/m1 !em er afrit af W#:"# dreift eftir !t6r -' fDlda# Undir 4renta1 en dreifin'in er .35r/n a !3ilDa h5erni' fDldi einta3a af tilte3inni W#:"# IreAtile't

me !t6r Beirra# G h5ert !inn1 !em 7 !t6rri fDldi !;ni!h-rna W#:"# 3-ma fArir minn!t/ -' !t6r!t/ eint31 !t/tt f'ar1 finna!t h5er'i nema1 -fta!t B. af .35einni meal!t8r# En Ba er e33i almennt1 a ll/m ea am3 fle!t/m W#:"# 'ildandi l'/m andh5erf/ fDlda !t6r eint3Z G !tareAnd1 !5- 5er/r !ett /441 -' fara hel!t/ 5er3efni eftirfarandi 7 Afirl;!in'/ !inni# Fr. /44hafi1 a/5ita1 m. efa!t /m a . 8trJle'a fDlIreAtni W#:"# la'ale'ar hl/tfll dreifin'/ er/ 5i!! /m a finna .35einn almenn Afirleitt# F !ama t7ma1 Bar !em !am356mt !3ilm.l/m W#:"# einn Jr mi!m/nandi handah8fi eint3 er1 7 ll/m til5i3/m finna almennar L73indi l'/m t63if6ri : -' !Hrh5er !t6rfr6in'/r 5eit a Ba er/ Beir : . /m!83n# G !tareAnd1 the dreifin' hl/tfalla er/ W#:"# almennt ein3enni!t af Beim1 B8 ein/n'i! tilfallandi a rA''i fD.r5eitin'ar m.l fen'in er/ !m/ l' af l73/m 7 l73amle'a -' !tDarnfr6ile'/r Ma[Ie!timm/n'en fArirh/'aar hHr 'e'na mD' mi!m/nandi -' m/n /m!5ifameiri !t/ en 7 m6lin'/ meta W#:"## En !5- fremi a handah8fi Undir 5i!!/m fArir ;m!ar W#:"# ;m!ir !4ilar Atri -' innri a!t6/r1 er heimilt1 me allra til5i3a af ;m!/m W#:"# a'reindar me ei'inlei3a1 m. Jr dreifin'/ hl/tfall!le'a fa!tar# Xetta er/ B6r Bar !em definitene!! !ama d5ala 'e'n h5er r/m1 -' Betta 'ildir Ba me tilliti til almennra la'a l73/r til a heim!63Da# N6Da BJ hef/r Be'ar te3i alltaf 7 Be!!/m efn/m mealtal af !;n/m 7 a/'a -' 3-!t'6fni . .35r/n han! 7 ;m!/m W#:"# !neri1 a a/3i einni' !ennile'a enn f.t7ara tali f'ar a mealtali fr.5i3 fr. mealtali# En ein! mi3il56't -' Be!!ir .35ara B6tti -' m/n alltaf 5era1 en !5- lan't a Beir hafa 5eri te3i tillit til hliar1 . mean arir1 a me'inre'l/ til1 e33i !7/r mi3il56't1 Betta Afirleitt h/n!a# A !5- mi3l/ leAti !em mefer 5i W#:"# !am356mt ll/m fArri !am!3i4t/m er h. . ll/m r/m !D8narh-rn/m -' arar !tillin'ar .35r/n Ier1 ein! -' 7 l73amle'/m -' !tDarnfr6ile'/r r.!tafanir 7 h/'a 3-ma1 m6lin'ar meta W#:"#1 ea ei'/m 5i a !e'Da !t/tt -lle ti5e!1 !em 3ennin'/ !innar te'/ndar !Hr!ta3le'a /ndirIJin -' mehndl/ 5era1 -' Betta m/n 5era f-l'end! 5er3efni# Xar h/'mAnd/m -33ar /m W#:"# h/'mAndin af handah8fi IreAtin'/ einta3a I.r/!t 'et/r BJ 5-n 5ilt !3il'reinin'/ t63if6ri -' Afirl;!in' /m 3Darna Be!!# Tilra/n til a 'efa !5- fr. heim!4e3ile'/m B.tt/m1 en 5ildi Iera .5Mt fArir eftirfarandi rann!83n Little# Xa 5er/r a d/'a a Ienda .1 a eftirfarandi f-r!end/m !ett1 !tareAndir !D8narmii 5erri en D.356 !taf fArir Ba hHr# Undir handah8fi afIri'i eint3/m U' !3il einn !em !em hl/tfall milli !t6r er einni' 8h. !amfellt . !t6r FW<\R]UN handah8f!3ennt -' determini!ti n.ttJr/l'm.l/m# Ma' einn ea annan af .356/m 'reinar ei'a hHr 7 hl/t1 enn aein! !D.lf!t6 Beirra IreAti!t af handah8fi# X57 m. .35ara me en'in til5ilD/n l'/m1 h5er!/ !t8r er Betta ea h5ert einta31 B81 Bar !em !t6rarmr31 !em 'efin tala m/n halda !ama me Betta ea a h5e l73/r# Xetta er e33i a neita a Ba er en'in t63if6ri fr. fle!t/m almenn/m !D8narh8li1 af !t6r h5er! einta3! er h6't a !3-a me na/!An !em .35ara!t af 'ildandi l'/m n.ttJr/nnar /ndir nJ5erandi a!t6/r# En 5i er/m a tala !5- len'i eftir !lA! Be'ar 5i !t7'a . aflei!l/ af ein!t3/m .356/m Be!!ara almenn/ re'l/fe!t/1 nH a .lA3ta Jt fr. fArirli''Dandi !tareAnd/m 7 henni er/ 8f6r# G B57 !amIandi er Ba a r6a1 a hl/!ta . !lA!1 -' hl/!ta . n-ta'ildi la'a 5-rT/f^hrenden hHr ea er a tr/fla#

II F-r3e44ni Yfirlit mi3il56'/!t/ atrii1 !em 7 rann!83n W#:"# tali!t1 -' hJn nfn ten'Da!t# 0 9 Eftirfarandi !amante3t 5ilDa 5era f6r til a BD8na1 /mfan'i -' eli rann!83nanna1 !em 5i B/rf/m a ta3a!t f-l'end! a 'era .35enar 'leAma!t1 -' 5i .tt/m !i' Afir fle!t neA!l/ heita fArirfram 7 ten'!l/m1 n.nari /mfDll/n /m Be!!i atrii en enn eftirfarandi 3fl/m .!3ilinn# G handah8f!3enndri r !em eint3 af W#:"# Halda fram356ma1 h5-r3i Afirlit Afir ten'!l 'eta 5era the !ami ha'na/r eftir !t6r -' fDlda1 nH meth-di al 5inn!la 56ri !ama h6't ef Beirra1 Afirleitt me a 'r./ til a 5era tilnefnd 7 !m/ handah8fi r !em Beir I.r/!t -' 7 lan'ai !5-3ll// /44r/nale'/ li!ti hef/r !3r.1 leAfi1 !5- Beir 5era a 5era fl-33a/r aalle'a eftir !t6r Beirra -' !5- raa 7 tfl/1 !5-3ll/ dreifin'/ !4Daldi fram356ma# "erir BJ nJ a Ba er/ e33i !t8r fDldi einta3a af hl/t1 B. h5er er ea en fle!tir a Iirta!t aein! ein/ !inni 7 tfl/nni1 -' the !t6r af 5e'alen'dir . milli Be!! a 5era a IreAta mD' 8re'l/le'/r1 me fDlda Br-!3a -' m8tm6la1 en B#e# mar'ir !em NJ5erandi eint31 ein! -' Beir er/ fArir eftirfarandi aalle'a 4re!/44-!e1 ef e33i allir1 en mar'ir ea fle!tir A, !em m/n Iera /mfan' -' mat1 ei'a !Hr !ta meira ea minna -ft end/rte3i -' B. !em mia a dreifin'/ !4Daldi 7 Beim h6tti a 7 d.l3i me h5erri A 1 aein! 7 fAr!ta !3i4ti1 en 7 ID8!IrJn/ h6tti . !Jl/ af Z 1 fDlda z 'ef/r til 3Anna h5e -ft hJn . !Hr !ta# HeildarfDldi A 1 !em 3-ma inn 7 dreifi3erfi !4Daldi1 a !D.lf!'/1 5era 7 !amr6mi 5i !/mma T , !em er me B57 a le''Da !aman allar z inniheld/r1 4a!!a 5i I-ri -' er af mHr me m /m !i'# St-fn/n !l73! !4Daldi er a !e'Da !5-1 fAr!ta !3refi !em BJ mean 5inn!la fDlmar'ir Br-!3a W#:"# hef/r a 'era fr. /44r/nale'a li!tan/m fr.# Anna !3ref er BettaY a me A !tar.inn 7 a 5era tilnefnt1 mealtal ein!ta3ra m6lin'a -' . D.356/m -' nei356/m fr.5i3/m . fDlda z A/5ita me B57 a 573Da sr !am!5r/n# En til a 'era Betta1 !em Jt'an'!4/n3t fr.5i3 !ta A einni' n-33/r nn/r 'ildi !em m. /nn/m me !t6rfr6i n.356mni . dreifin'/ !4Daldi1 BD8na1 -' me r/m 5al 7 Be!!/m efn/m 3-ma n; !amInd til rJm!1 5er/r a tala 5i B. !7ar# Almennt nJ hrin't I 'ildi !em Barf til a Br8a !l73 !amInd !em /44haf!efhi 'ild/m fr.5i3/m1 hel!t/ 'ildi -' a t.3na Ba/ me B57 a H, !em Bar af leiandi A er aein! 7 !Hr!ta3t tilfelli1 . h5er! rei3nin'! !em !5- lan't 7 mehndl/n . W#:"# hef/r I/ndin eitt -' !Hr1 en Betta er handah8f!3ennt ta3mr3/n . heild Ier1 !em m/n/ 5era a/'lD8! fArir Jr eftirfarandi ath/'anir !7ar# Almennt U' 3alla afIri'i af 3Darna!tarf!emi 'ildi Ba/ 'eta einni' 5eri h. !amei'inle'a fr.5i3/m# 0 @ Ea!A nJ !annf6r/r Bi' fr. eftirfarandi a!t6/r# S7fellt !t6rri m 7 dreifin'/ !4Daldi . W#:"# fH331 B57 meira re'l/le'a er /mIreAtin' !am!5arandi z, -' !5- er/

57!t a Ienda le'alitie!1 !em 5i hf/m til a tala# H/'!D8n tilfelli 56ri a BJ 8endanle'a m hefi1 Bar !em BJ ert me mD' re'l/le'a n.m!3ei /m z BArfti a 56nta -' mD' n.356m /44fAlla 5i3-mandi le'alitie!1 eftir Ba1 Dafn5el 3Dra!t6/r -' le'alitie! !em Beir mAnd/ 'efa 3Drinn !4Daldi -' reAn!l/nni1 !em !aman!tanda af meira ea minna !t8r n.l'anir Ba Barf a 'reina# \ll/m l73ind/m l' af t63if6ri . ll/m1 -' dreifin'/ l'/m 7 W#:"# er/ Beir !em ei'a Ba !amei'inle't a hel'ihaldi Beirra er meira 5i!! a 56nta1 eftir !t6rri fDlda til5i3a Beir 57!a til1 en ein! -' Ba 5ar f/ll3-mi 'ildi ei'a Iara 7 tilfelli af 8endanle'a fDlda til5i3a1 !em Jtil-3ar e33i a Be'ar me a reAn!lan 5elfer 3eA4tar fDldi til5i3a1 !tafe!ta l' !em /m r6ir fer fram 7 !t8r/m !amr6min'/# <irin'1 einn nJ 7 ll/m til5i3/m 7 ra/n aein! me W#:"# hef/r a 'era /44 af endanle'/m fDlda einta3a1 !em t.3na ein! mr'/m tilfell/m1 H' 57!a til fr.5i3a !em ei'a !Hr !ta fr. h/'!D8n l'/m /m f-r'en'ilei3a af fDlda einta3a1 !em 85er/le'1 -'1 a !5- mi3l/ leAti !em Ba/ fara af!3i4taleA!i 'a'n5art ein/m -' hin/m me'in Be'ar 5ld/m 8Dafn56'i! 5iIJna1 B8 H' a fArir .!tand 8endanle'a fDlda til5i3a -33ar tilfelli einta3a1 nJ5erandi re'l/'erir 57!a til !em na/!Anle't ea elile't# Almenna l'/n af the efni!leA!i! . .356i er a Ba h5erf/r meira !5- B57 meira ein fDlda til5i3a1 7 !m/ r# Eint31 me Beim !3ilAr/m !em h/'ta3i W#:"# .35ea a/3i!t !5- a 'era me'i r.1 mAnd/ Beir a Jtr;ma al5e' 8endanle'a fDlda til5i3a1 !em almennt aein! fDlmar'ir hl/tir fDlIreAtni er/ hent/'/r fArir rann!83n . l'/m 7 -33ar til5i3i# Nafn5el me litl/m m en efni!leA!i! . .356i !annar !J !tareAnd a 7 a end/rta3a 'reinin'/na me !ama l7till m !t6r -' !tefn/ .356i!in! IreAti!t e33i /nnt a .35ara a f. n;Dar Jt'.f/r af !ama hl/tn/m1 en 7 B.tta !ama mealtali meirihl/ti end/rte3nin'a . .35einni !t6r 5e'na -' tilte3i .tt 5i !m/ !5- !em til a mAnda tra/!ta1 !t6rri fDlda end/rte3nin'a1 -'m er einh5er ein!ta3lin'/r# Xanni' er tala /m !amh5erf/ dreifin'ar . 'ildi me tilliti til tilte3in! Hel!t/ 'ildi . H, ef einh5er fr.5i3 D.356a:af H Dafn !t8r nei356 fr.5i3 annar A af H !5arar til1 !5- a Dafn !ter3/r . I./m hli/m H 8l73t A mi3ill Dafnt -' z tilheAra # G W#:"# af endanle'ri fDlda einta3a 'et/r 5eri 5e'na Be!! a 8!amBA33t 5iIJna e33i IJa!t 5i1 me tilliti til h5aa hel!t/ 'ildi a finna f/ll3-mle'a !amh5erfa dreifin'/1 -' a !D.lf!'/ er !amh5erft dreifin' er e33i me tilliti til n-33/rra hel!t/ 'ildi einni' fArir hendi1 en Ba er mi3il56't til'an'/r rann!83narinnar1 ef e33i er h6't a ta3a me!ta 5erm6ti me tilliti til !em dreifin' n.l'a!t meiri !amh5erf1 X57 meira !em einn a m . W#:"# a/3i!t1 a B57 leAti a . 8endanle'a m '6ti 4re!/44-!e !annarle'a !amh5erfa dreifin'/ ein! n. -' er B. 5e'na Be!! a 8endanle'a m er e33i a hafa1 en 'eta tala /m !amh5erft l73/r . fr.5i3/m# 0 E En Dafn5el fr. r/ !D8narh-rni en the fArri einn 'et/r 'reint h/'!D8n dreifin'/ !4Daldi fr. An reAn!l/nni -' 5elta h/'!D8n -' reAn!l/nni ni/r!t/r# M6lin'ar1 a eint3in 'eta e33i fari Jt .35einna mar3a n.356mni ein! -' Beir m/n/ Iera !3i4tin'/ m6li35ara -' mat . milli# Ma/r 'et/r1 til d6mi!1 Dafn5el mill7metri1 Dafn5el t7/nd/ Jr millimetra1 Dafn5el h/ndredth! af mill7metri en e33i m/n/r len'ra# FArir Ba 8l73t aein! millimetr/m1 fl6i ll ein!t3 m.l1 li''/r Ba innan landam6ra mill7metri1 8a'reinanle'/r !aman1 !5- hann 57!ar ll/ z eint3 !em er/ 7

ra/n dreift /m allt milliIili ) mm1 a eitt 'ildi a !em mAndar miD/ Be!!a Iil!# <eri almennt I Enn m. 'reina a m/n/rinn . /mfan'i Banni' heAra Z h5-r A I-r af tlfr6ile'/m ra/n allt Iil af !t6r I . milli A ) _ 2 I -' A ! ) _ 2 I .1 . mean Ba er me B57 a 5i tlfr6imati !4Daldi !5- tel!t -' n;tin'/ Beirra er Afirleitt !5!am!ett1 ein! -' ef a falla inn 7 Ba m.l me !D.lf: z !inn/m 5-r3`me# G f/ll3-minni1 !em er !amfelld /44 til ta3mr3 . n.356mni m6lin'ar -' mat en 5ildi " 3-ma ni/r . 8endanle'a l7ti 'ildi )? 1 'reinile'/r A 7 tfl/nni end/r!3a4a hHr me Beirra z en 5era minni 7 !amr6mi1 Betta er hi f/ll3-mna !4Daldi af reAn!l/nni mi!m/nandi# An 8endanle'a l7ti 'ildi1 hHr 7 f-r!6ti 7 !3ilnin'i !t6rfr6i'reinin'/ er e33i a r/'la !aman 5i nJll1 en B8 minn3ai !t/'t /ndir h5aa CitaIle !t6r -' al'er !t6r eftir indeterminaIle1 en rei3na me afer Dafn5el eftir !am!3i4t/m !7n/m 5i ara 8endanle'a l7til 'ildi !em .35ara!t# Xar !em nJ er reAn!l/nni " er mD' l7til1 ni/r!t/r reAn!l/nni !4Daldi mi!m/nandi1 ein! -' Beir ten'Da!t til the !t6r -' hl/tfll er/ /nnin Jr Beim hel!t/ 'ild/m -' hel!t/ fr.5i3 'ildi e33i mar3t63t fr.Ir/'nir h/'!D8n1 en er m/n/rinn1 almennt !H1 til a 7h/'a -' m/n !7ar . Be!!/ /mfDll/n -' finna Jt h5ar hann er 7 al5arle'/m a/'/m# ReAn!lan re'l/r -' !3ilAri !em hann er e33i talin na/!Anle'1 en Ba er liti ein! -' ef 7 ra/n z h5ert er Betta a mD' T/3`me1 H' 3alla hr.tt1 B. Bar !em hann er ein! lan't -' h6't er a ta3a tillit til !3ar4/r# 0 C G ll/m til5i3/m1 !em nJ Barf a 5era !3r4 . ni/r!t/m reAn!l/nni !4Daldi 7 h/'!D8n h/'!D8n 4allI-r1 hHr 85er/le'an a 5er/le'ri -' hr.r !t7'a leita a1 Bar . meal !em 5i3-mandi 5inn!l/ JtIrei!la !tD8rn/m heArt# A Be!!/ leAti a mi!m/n/r . milli 'r/nn:-' minn3a !4Dld/m er h6't a 'era# Undir aal !4Dld/m H' !3ilDa B. ein! -' Beir 'eta 5era !traM fen'in me r m.l /44r/nale'/ !3r.nni -' hHr me !m/ ''n reAn!l/ ein! -' Be!!a1 en Iara 4anta1 nJt7# Red/ ed nefndir I er Ba/1 Bar !em z fArir !t6rri Ma[inter5alle1 er/ a'reindar ein! -' 7 'r/nnfr/m/m !4Dld/m1 -' er/ r/''le'a fl-33aar !aman fArir !m/ !t6r 7 'e'n BilD/nnar -' z en Be!!/m !t6rri milliIili mi!t5ar Bar af1 ein! -' minn3a A, m. 'efa !3rifa 1 me 3-!t/m1 B57 meira re'l/le'a !D.lf!'/ z til a 3-ma!t inn 7 !4Daldi -' fleiri hent/'/r 'r/nn/r fArir Jtrei3nin'a1 ef e33i .n .ta3a me ll/m 'll/m 5e'na !t633/nar i, # S7an 3-ma aft/r !einna W-mandi er alltaf 5er!la fr. /ndirIJnin'i afer -' hl/tfall af 'r/nn:-' minni tfl/r 7 <II -' <III 3afla1 me m'/lei3a . mi!m/nandi !ti'/m minn3/n -' l633/n me'inre'l/r t/n'/m.l 3em/r# 0 , G h5ert n-n:'r/nn!38la til 8re'l/le' ea re'l/le'a 'ert me 4allI-r minn3/n fAl'i!t me BHr# Minn!ta z m. finna me t5eim/r mr3/m tfl/na til h5aa !nertir ein! -' ./r1 minn!t/ -' !t6r!t/ A 3-mi 3-!ti -ft1 !t6r!ta z en Afirleitt 7 mihl/ta !4Daldi# H.mar3! z fell/r . .35en/m a 7 Be!!/m mihl/ta1 Bar . I./m hli/m z Jt !amfellt me f'ar1 a 57!/ me 8f/lln6'Dandi l633/n hHr -' Bar r-fin me
)?

re'l/leA!i minn3a# "ildi a einn e33i a 5era 8re'l/le'/r aal:ea minn3a dreifin'/ I-r !em h.mar3!'ildi z fell/r1 H' 3alla 7 BHtt/m af tfl/m ea me tilra/n/m BHtt/r 'ildi af hl/tn/m1 !em h6't er a 5i!!/le'a liti !5- . a !amr6min'/ 7 fArirmAndar BHtt/r 5al/e einn me 8endanle'a !t8r/m m -' 8endanle'a l7ti " mAndi f.1 en e33i !7/r fr. A 'ildir !4Daldi1 en Dafn5el !em !l731 5er!3/ldar !Hr!ta3a athA'li -' n.l'/n I;/r 4Jann til n.356mari !amr6min'/ me Jtrei3nin'/m !7ar . !amferamanna h.tt# <era Ba reAn!lan ea h/'!D8n1 !ett 7 Be!!/ ea a n.l'/n1 H' 3alla hann Afirleitt me D. Einn m6tti halda a 7 BHtt/m 'ildi 5er/le'a1 !5- !tran't1 fr. mD' !t8r1 8endanle'a m -' me mD' litl/m1 !tran't1 8endanle'a l7ti i, .35einn1 mAndi falla !aman 5i mealtal1 -' r/''le'a mDJ3/r 7 meirihl/ta W# :"# I6i !t8r !am356mt .35r/nar!ta m -' l7till " !m. n8' af r/ !em BJ '6tir 5eri hnei'i!t -' hef/r ./r haldi 7 ra/n trA''Da a enn eftir fr.5i3i er Iara !4/rnin' /m Dafn56'i til5ilD# En Ba m/n 5era einn af mi3il56'/!t/ ni/r!t/r eftirfarandi rann!83n1 a mar3t63/r m/n/r . milli Mealtal -' BA33a!t/r 'ildi er fre3ar almenn m.l1 !5- !em !t6r -' !tefn/ Be!!a fr.5i3! !i' ein3ennandi mi!m/nandi W#:"# er/# NJ leAti 7 !amr6mi 5i fr.5i3/m me tilliti til I6i 'ild/m mi!m/nandi hl/tfalli1 !e'ir reAn!lan den!e!t 'ildi D !em fr. mealtal A 5i/r3enna !ama I-r til a 5era fr6'/r1 mi3il56'/r Hel!t/ 'ildi di framlei!la 'ildi !amei'inle'a fr.5i3# FArir fArri t5- me'in'ildi A, D en !amt 'eri!t fArri af t5eim/r til a 'reina1 BriDa1 H' !em mi'en'i ea 'ildi !ent me C 'efi di 'ildi er, ein! -' mar'ir fleiri a en minni hef/r Afir !7n . milli -' 7 Be!!a 5i/r3ennin'/1 fDlda a Ieint 7 'e'n/m hl/taIrHf# F !ama1 3em/r Ba Jt Be'ar Ba er !a't a 5era 'ildi !em fDldi D.356ra fr.5i3a me tilliti til a Dafna fDlda nei356#Rei3na er .tt1 Ba er fr.Ir/'i me B57 a t5 nn/r h/'t31 !em1 . mean B57 er 5arar A 1 !/mman af 'a'n356m/m fr.5i3a er Dafnt -'1 . hinn I8'inn me tilliti til C 1 fDlda 'a'n356m/m fr.5i3a er Dafnt -' af B57 a1 . mean ein# A 1 er !/mma 35arata fr.5i3 er 7 l.'mar3i 1 d7 er minni en $IST# nn/r /44hafle' 'ildi er hHr . m8ti $IST# C !/mman af einfld/m fr.5i3 >nei356a r6a rei3na fArir ra/n'ildi? 7 !ama !3ilnin'i l.'mar3i er 2? # XriDa Entree! Betta 'ildi til fArri t5e''Da er nJ -4in aft/r n;Dar ein3ennandi !amInd fArir W#:"#5er/r a tala /m h5a# Xetta1 !em e33i hf/ te3i ei'n mi'en'i H' hef 7 !Hr!ta3ri rit'er /m !ama !anna aAfir /44r/nale'/ 5erm6ti minn!t/ fr.5i3 !/mman= AIhandl# a math#: %hA!# Fl-33i R-Aal# SaM-n# SamfHla' -f S ien e!1 Iindi II1 )*,*b# A/3 Be!!ara Bri''Da 'ildi er/ arar1 fr. dreifin'/ !4Daldi !t6rfr6ile'a afleianle'/r ein! /44haf!'ildi fr.5i3 -' hHr BD8na !em hel!t/ 'ildi -' tel!t a me!t/ 8h. fArri hl/ta me !ama 'et/r ten'!t1 en er/ 7 ll/m til5i3/m ./r ta33ann1 -' H' enn FAr!t er/ Ba# G !7ari 3afla >X# 3afli? en H' m/n 85i3-mandi BrDJ nn/r me'in'ildi !em le''n'/m 'ildi R 1 BAn'!t/ 'ildi T-' fr.5i3 f83/! 'ildi F tillit1 !em 7 ll/m til5i3/m le''Da !t6rfr6ile'a .h/'a# 0 * $;r er innri BA''Da Be!! 7 !amr6mi ein3enni!t af heila1 hDarta1 ma'a1 lif/r1
2?

-!fr51 !t6r -' !ta!etnin'/ Be!!ara l7ff6ra 'e'n h5er r/m1 Iir'ahald -' l-!/n leiir til a 'era Betta#X. W#:"# innri me'indle' determinatene!! hennar ein3ennir B. me mealtal1 mi'ildi1 BHtt/r 'ildi -' anna /m hel!t/ 'ildi T/T/Tiehende1 er/ . !t6r -' !ta!etnin'/ Be!!ara me'in'ildi m8ti h5-r r/ -' Ba/ fr.5i31 -' Be!!i 'ildi e33i !7/r 7 !t6rfr6i en Ba/ l7ff6ri 7 l7fr6nni !amhen'i# A W#:"# eA/Il !5- a !e'Da !t6rfr6ile'a l7f5er/ !em er f6r /m 3r/fnin'/1 m/n 5era a fara inn 7 hHr . eftir# O' ef Ba er e33i a !e'Da a !Hrh5er hl/t/r Barf a 'era til a fram356ma !l73a 3r/fnin'/ 3rf/1 Banni' a 7 ll/m til5i3/m1 almenn W-lle3ti-n!ma[lehre hef/r me almenna !D8narmii a ta3a!t . 5i Ba !ama# Til a hafa m. 'eta a Br.tt fArir /ndir .35en/ .!tandi1 -' Ba/ t5 hel!t/ 'ildin . D :-' C 5i A -' B57 er ll BrDJ !aman h5ert 5i anna mAndi1 me B57 !3ilAri B#e# a 'a'n356m fr.5i3 Rel# A .tti !amh5erfa l73/r1 B#e# me B57 a a/3a m 7 f-rmi !amh5erft dreifin'/ >7 -fan'reind/m !3ilnin'i? n.l'a!t a einn 8endanle'a m '6t/ h/'!a !5- !em n.# En Ba 5er/r !H a fArir W#:"# Stainn1 8!amh5erf/m l73/r . fr.5i3/m IeT# A hef/r til 4re!/44-!e a !am356mt einn me 5aMandi m e33i !amh5erft dreifin'/1 en einn til 5era h.5ai a 5i!!/ l'1 5er/le'a 8!amh5erfar aferir dreifin'/# N. Ba 'et/r 5eri 7 !/nd/r fr. a /ndan!3ild/m a telDa!t na/!Anle' til5ilD/n D -' C 5i A al'erle'a neit/n 'ildi fArir W#:"# finna1 IeT# l73/r . !amh5erf/ fr.5i3 f6ri fram . I./m hli/m# Ef 5i nJ !5- lan't 7 mefer W# : "# ein'n'/ . A, ta3a fr.5i3 fr. henni -' /m f'ar /mfDll/nar1 ma/r !Hr e33i aein! Be'ar fr. fArra Iindi1 !em mD' mi3il56't ein3enni 3ennitl/r -' mi!m/n . hl/t/m 7 Betta Afirleitt h/n!a1 en Ba 5er/r l73a a !;na a almenn l'm.l dreifin'/ einta3a af W#:"# e33i a 5inna me Be!!a ta3mr3// ham meferar# En Ba hef/r e33i .'reinin'/r StareAndin .!t6/ Beirra1 !em BJ hef/r f6rt leiandi B6tti l73amle'a -' !tDarnfr6ile'/r m6lin' m.l . -lle ti5e!1 .n Be!! a ta3a mi af t5eim/r mi3il56'/m m/n !em er . milli t5e''Da1 Bar !em Be!!ar ta3mr3/ h.tt/r af mefer fArir fArr/m 3ennin'/ ein! .h/'a!amir -' fArir hi !7arnefnda er hafna# FArir fArr5erandi1 mealtal hef/r A Be!!ara ni/r!tana 'ildi m.l !itt !em .35ara h5erDa 'rein me fr.5i3 af A, di 5ill/r ath/'/n1 r73Dandi1 !5- 7 ra/ninni ein talin1 mer3in'/1 ein! -' BJ ert Be33t 5e'na1 fa'le'a !t6rfr6in'ar -' eli!fr6in'ar er/ 7 'ildi me tilliti til !em !/mma fernin'a af fr.5i3/m1 B#e# 5illa1 !em er minn!ti m'/le'i1 mealtal1 einni' !Hr 'ildi !em 3em/r hi !anna 'ildi /m .35r/n !em er til a 'era Ba a ll/m l73ind/m n6!ta 1 en Ba fer fram 7 fr.5i3/m lei til a .35ara B. fD.rh6 !em hi !anna 'ildi1 en !amt me tilte3n/ l73/m . einn ea hin/m me'in 5er/r !a3na# S5- h5er! 5e'na e33i a !D. /m 7 Be!!ari 3ennin'/ a r/m 'ild/m al'erle'a a hD.l4a -' fr.5i3 Beirra til a /44fAlla 5er3efni a 3enna neittV S5- h5-r3i BHtt/r 'ild/m1 enn Mi 'ildi 7 !tDarnfr6ile'/r -' l73amle'a m6lin'ar meta r6/1 8h. hin/m ;m!/ 5art 'ildi einn -' !ama hl/t 7 Ba1 ein! -' a !ameina 7 !D.lf/ !Hr al5e' ein! 5el a rei3na D-' C '6ti leitt1 ein! -' mi!m/nandi eint3 af W#:"# En Ba 56ri a'erala/! !Hr!t3/ !3-/n 5er3ta3a !ama1 -' 7 ll/m til5i3/m 'eri!t e33i# FArir -lle ti5e! en hef/r !D8narmii1 !em 'et/r ha' mealtal af Beim fr.5i3/m fr.

Be!!ari me'inre'l/ 7 ei'inle'ri -' !tDarnfr6ile'/r m6lin' m.l1 en'a mer3in'/# \ll eint3 af W#:"#1 a Beir 573Da alltaf !5- lan't fr. Einfld mealtl ea nn/r me'in'ildi er/ Dafn ra/n5er/le' -' !nn1 -' hel!t /mfDll/n /m einn Afir r/m fr. a !ama fArir alla lHtt56' B6tti a/5ita 'erir e33ert 5it # "e'n Be!!/1 7 h5ert arar hel!t/ 5erm6ti eftir r/ leAti ein3ennandi -' a hl/ta Dafn5el ha'n;ta B;in'/ Be!! fArir W#:"# -' !t/la Banni' a a'reina Ba fr. r/m hl/t/m# G r/ la'i1 B8 mi!m/nandi 7 7 eli!:-' !tDrn/fr6i m6lin' m.l a 57!/ frem/r er me'in-r!3 ea 4re!/44-!ed !em 8t57r6tt !anna1 !amh5erfa l73/r . a fAl'Da!t 5ill/r mar! rei3na ath/'/n er .tt me '8a ath/'/n . Brem/r hel!t/ 'ildin er/ e33i na/!Anle'1 en aein! me B57 a 8Dafn56'i! 7 -in iden e! fr. h5-rt r/1 til Be!! a 7 6!3ile'a 5e'na Be!! a til'reint a!t6/r Einfalt mealtal !em fAl'!t hef/r 5eri 'ild/m . !ama t7ma mittrifft The l73le'a!ta 'ildi fArir r/m hel!t/ 'ild/m1 en W: " # Iemer3terma[en 8!amh5erft l73/r . fr.5i3/m IeT# . mealtal a telDa!t almenn/ m.li er h5a mi!m/nandi me'in'ildi falla 5er/le'a 7 !/nd/r# Til5ilD/n1 'et/r Ba 5ira!t Dafn5el 5afa!amt h5-rt ma/r ra/n5er/le'a er me B57 4-!t/late . 5ill/m ath/'/n . ll/m rHttind/m1 !4/rnin'/ !em B8 e33i mi3i .hA''D/efni -33/r hHr1 en !7ar 7 !Hr!t3/m 3afla 9? 5er/r a telDa!t# a5i# /mfDll/nar 5i Be!!ari !4/rnin'/ er 7 !einni hl/ta1 !4rin'a# XX<III1 er a!AmmetrA 5illa rair !em 5-r/ ath/'aar#b En 5i aft/r nJ a na/!Anle' !3ilAri fArir -lle ti5e!# 0 + Undir:B6tti ea !tA33i af .35r/n W#:"# U' m/n !3ilDa 7 'reinin'/ !5- . ll/m eftirfarandi 'ild/m 7 eftirfarandi1 !/mir af Beim nJ Be'ar n-ta fArr1 tilnefnin'ar# )? Almenna me m tilnefnd heildarfDlda einta3a af a einn h/'leiddi dreifin'/ !4Daldi# 2? The almennt me # Hel!t/ !ti'/m 'reind ea framlei!la 'ildi af fr.5i3/m1 !em Iemer3terma[en mealtal A 1 mi'ildi C -' den!e!t 'ildi D er/ mi3il56'a!tar# Xar !em mil6'i 'ildi almennt . milli A -' D er a finna1 ein! -' !;nt er !7ar1 fArri Brem/r hel!t/ !ti'/m m/n alltaf 5era almennt 7 Beirri r !em A, C, D er 'efin af m7n# G Be!!/ !3Ani !/mir1 85i3-mandi a h/'a a hel!t/ 'ildi1 !em 7 X# Wafla er/ r6dd# Mealtal er1 fr. a aal tfl/ .35arar me A ) , !em er minni .35r/ me A 2 er 57!a til= !am!5arar C. G D 1 en'inn !l73/r 'reinarm/n/r 'er/r1 B57 a hann 5ar 5e'na 8re'l/ !em ten'Da!t tilI-/m Aal !4Dld/m all! !taar aein! fr. minni !4Dld/m Barf a 5era /nnin hHr all! !taar me D 2 56ri a hrin'Da# "e'n B57 er# a 'era eftir Herleit/n'!Sei!e a mi!m/n/r milli# Eftir Ba !em H' hef 3alla hl/tfall afer1 !em H' 'ef me!t tra/!t1 /nni1 3alla H' hann me D $ , /nn/m eftir minna r/'' inn!3-t afer1 me D i . Fr. mi!m/n milli t5e''Da !tillin'a . m.l!mefer1 r6/ m/n halda .fram a 5era#
9?

\ll 'ildi1 !em . D.356/ hliarnar . hel!t/ 'ildi1 !em Beir ten'Da!t1 ha/!t1 3alla H' me Iand!tri3 -fan1 allir !em falla . nei356/ hliinni1 me Iand!tri3 nean1 B8 H' 7 Beim !em indi! riminatelA til I.ir ailar ten'Da!t a Iand!tri3 allir fara Jt h5a a ' eitt 'ildi er tilnefnd !em H /mfram A , Banni' a af H er n.# Undir U' !3il almennt fr.5i3 fr. einh5erD/ hel!t/ 'ild/m H% /ndir c a ' H B#e# D.3561 /ndir , c a , H 1 nei356tt ef nei356 eli , 6tti a 5era haldi1 en Bar almennt 1 5er/r a 5e'a /44 . m8ti nei356/m fr.5i3 !am356mt ra/n'ildi Beirra !em D.3561 er fre3ar !etDa , c H A , . Hereafter er me ' c > a' H ? !/mman af D.356/m fr.5i3/m1 me , c &H A , ? af nei356/ fr.5i3 fArir ra/n'ildi1 me c ' d , !amtala . fr.5i3 $IST# H !i'# 9? Hel!t/ fr.5i3 tl/r di1 fDlda fr.5i3a .35einna hel!t/ 'ild/m !em ' eru H, Bar !em1 a !D.lf!'/1 me fDlda mi!m/nandi 'ildi . a !aman1 Banni' a heildarfDldi !am356mt 8h. eli hel!t/ 'ild/m !em !5arar til m er1 Bar !em fDldi af D.356/m -' nei356/m 7 la'i1 IreAtile' 7 eli hel!t/ 'ild/m -' !em D.356tt1 Afirleitt kk ', ein! -' nei356 a m , er 57!a til# Of m ' -' m , B. er mi!m/n/rinn e > kk ' ( , ? -' hl/tfll/n/m !em Ba/ kk ' Y m , -' m , Y ( ' eftir B57 !em . !Hr m ' -' m , er/ 'efnar /441 a B57 til!3ild/ a fr. Beim me !amr.i af m 1 !em 'ildin . m ' -' m , fara eftir >!D. hHr . eftir?# @? Hel!t/ fr.5i3 -' fD.rh6ir# SJ mean fr.5i31 B#e# fD.rh6ir fr.5i3 deilt me fDlda Beirra# Heildar S/mma fr.5i3a Ie''Da !aman1 !am356mt ra/n'ildi1 ein! -' 5i telD/m a Ba l;!ir alltaf !i' af fr. !i' me I./m hli/m1 !Hr!ta3le'a me ' -' , Banni' a c ' d , . fer eftir Be!!ari er/ B. einfalt mealtal fr.5i3 ea meina fr.5i3 4ar @? Y

Heildarte3D/r fD.rh6/m af Beim fr.5i3/m e33i halda!t ein! heildarfDlda m 1 eftir hel!t/ 'ildi Dafn1 en IreAti!t e33i minna en einn:hlia fD.rh6ir eftir hel!t/ 'ild/m# G l73amle'a -' !tDarnfr6ile'/r Jtrei3nin' 5ill/r fre3ar held/r mealfr.5i3i einfaldle'a 35aratr8t af mealtali fermetra 5illa 1 ein# A a !63Da /m1 !em H' Bar /m a 5era 57!a til1 me B57 a fAl'Da f-r!3rift . eftirfarandi nJmer E? -' annar! !ti'! mealfr.5i3i a -fan 'efi einfalt mi!m/nandi -' ) m/n t.3na#
@?

Me tilliti til mealtal af A Ein3/m 'a'n356ma fr.5i3 fD.rh6ir f-' , Dafn na/!Anle't1 5e'na Be!! a Betta er Dafn5el me tilliti til Be!!a a'ent1 hin! 5e'ar1 !am356mt 'a'n356mri de5iati-n tl/r m ', m , mar! Xe!!ari lei er/ e33i Dafn

almennt1 !em entrain! af B571 a einhlia mealtali fr.5i3 '* ' Y ( ' 1 , * , Y m , # !3r.ar A almennt er/ e33i Dfn# The !ameinin'/ 5i til Ie''Da c Y m er e33i ein! einfalt mealtal milli ' -' , c g > fd , Elli-tt a finna? ea til a .35ara h5erni' H' ran'le'a 7 Ameri an rit'er /m n;lia m.l >fr. E? ? finna til'reint 5e'na Be!! a ma/r er e33i Bar me a

3em/r aft/r1 en Betta er aein! ra/nin Be'ar 7 miD/m tei3na ' -' , af talin l81 !em 5e'na Beirra m ' -' m , !em Ba/ er/ fen'in1 .fram1 hHr eftir !et/rY

h5a . eftirfarandi einfalda ath/'/n * Y m !3ilar# Eftir B57 !em 5ara af !am!etnin'/ Jr fr.5i3a 7 Bar !em fDldi Be!! er Dfn !/mm/ fr.5i3anna er1 er Ba m ' '* ' -' m , ,* , !5- m ' '! m , , c ' d , c , . hinn I8'inn m ' d m , * m. aEB Elli-tt1 . herinn tlfr6i Samein// State! -f Ameri a1 Berlin1 )*C9# Internati-nal tlfr6ile'ar l''DafarBin' 7 Berl7n#b X57 meiri mealtali fr.5i3 af 5al/e A heimili er 5irin'1 a mealtali . fleiri Irei/r mar3a mDJ3/r H5ert 'ildi er af !ama fr.1 ea B57 meira !em Beir IreAtile' 3rin'/m !ama mealtal#G 5iI8t 5i al'era !t6r en er einni' !amIand han! 5i H, S7an 57!ar1 B#e# Y H tillit til h5a H' 3alla rHtt/ hl/tfalli tilIri'i# Mealtal !em mia mealtali tilIri'i fArir tilte3i m a fara til e33i 7 rHtt/ hl/tfalli 5i mi!m/nandi 'ild/m al'erle'a1 en ta3a Ba1 almennt !H1 a !5- mi3l/ leAti 5i h5-rt anna -' Bar er l73a me tilliti til .35ein! hel!t/ 'ildi eindre'i ea 5ei3t !5eifl/3enndar m8tm6la einni' me tilliti til annarra me'in'ildi m. r. fArir a 5era !ter3 ea 5ei3 h5i3a1 -' m. B57 tala .n tillit! til BD8n/!t/ tilte3in! Hel!t/ 'ildi !ter3 -' 5ei3 7 miD/ ea tiltl/le'a !5eifl/3enndar hl/t/m# Xar . eftir1 er eftirfarandi ath/'a!emd# St6r einfld/ !/mman af -' einfalt meal!4.!3e33D/nnar * Y m me tilliti til mealtal af A er e33i al5e' 8h. fDlda m af Beim 'ild/m !em A, Baan !em ein3/m A er dre'i1 en te3/r a mealtali me 5aMandi m eitth5a= ein en 'et/r1 h5en6r endanle'ri m 'ild/m !em fen'in -' ein# A me B57 a mar'falda me re3Da aft/r til elile't .!tand1 a Beir mar! A A af 8endanle'a fDlda sem f6!t Ba !em H' 3alla leirHttin'/ 5e'na
C? # NJ1 . mean -' c Y mer/ 8leirHtt 'ildi1 endanle'ri m 3alla Banni' a H' 3alla me -' leirHtt/m 'ild/mY E?

-'

Aein! fArir mD' l7ti m 1 B8 mi!m/nandi leirHtt/ 'ildin 5er/le'a fr. 8leirHtt1 -' Bar !em 5i Afirleitt !t8r m, B/rfa a 'era . mean ma/r h5erf/r 'reinile'a1 H' .n6' 7 almennri frammi!t/ Beirra einin'a1 !em 'ef/r til 3Anna a !amei'inle'/m1 t5f 8leirHttar 'ildi , 1 !em leiir 7 h/Tieh/n' 5i alltaf Be33t m leirHtt/ 'ildin 'eta a/5eldle'a f/ndi Ba Be'ar Ba er a 'era Ba# S5i4a ath/'a!emd er al'en't Dr fr.5i3!in! /44h6ir -' mealtal fr.5i3a IeT# nn/r me'in'ildi !em A 'ilda Be'ar Iein ath/'/n hef/r 5eri 7 Be!!/m efn/m ein'n'/ a fr.5i3 af A hef/r n6r# En Ba er minni .!t6a fArir '6!ala44ir -' end/rheimt . .35en/ endanle't m a 3D8!a leirHtt 'ildi fen'in B6tti1 !em e33i aein! fr.5i3i fD.rh6ir -' mealtal fr.5i3 IeT# mi!m/nandi hel!t/ 'ildi1 en einni' a fr.5i3 af hel!t/ 'ild/m !i' fr. h5-r r/m /ndir .hrif/m fr. !ama endanle't m er/ !m/ hl/tfll 56ri B57 e33i h6't a IreAta me B57 a !amei'inle'ri leirHttin'# G a !3-a dreifin'/ l' en Ba Barf a 3-ma til -33ar fre3ar a !l73/m !amInd/m en . ra/n'ildi# H5ar 5ilt/ fara . en Beir hafa /m leirHttin'/ . einhlia 'ildi ', , -' ' 1 , 4/n3t/rinn !em haldinn a Beir er/ e33i 7 !m/ r me -' .1 en ein! -' af -' me Barf a 'era!t1 B57 annar! me B57 a I6ta leirHtt 'ildi ', , leirHtt/r !/mman mAndi e33i finna# HHr l73a1 er /ndir !3An!amle'a !D8narmii1 a fr.5i3i fD.rh6ir !em h5er hli !em melimir heildar fr.5i3 !/mman af !t6r Beirra m 5er/r infl/iert !aman# Xa er 5ita a ln'/ Be'ar "a/!! fArir !/mm/ fernin'a ein# i A -' afleidda1 !5-3ll/ r8t meina fernin'/r 5illa /m mi' leirHttin' 5e'na Be!! a endanle'ri m .35ara1 eftir !em ./r er Me mar'fld/n me (: > m l?1 hi !7arnefnda er 7 !amr6mi 5i einfld/ leirHttin'ar -33ar . 5ill/ me . !Hr !ta# Fr6ile' aflei!l/ -' reAn!l/nni 'ildi leirHttin'/ -33ar -' en er af mHr 7 !3;r!l/m R-Aal# SaM-n S- ietA1 !t6rfr6i:%hA!# Cla!!1 <-l XIII1 )*C)1 Il! E, m 'era!t1 -' Bar !em reAn!l/la/!n er 'ert me .35ei 5el'en'ni 7 !amei'inle'a fr.5i31 Ba 'eta 5era !een ein! -' 8t57r6tt /m !l73t# E? The l73le' fr.5i3 + -' annar! !ti'! mealfr.5i3i ). Meal l73le't fr.5i3 , IeT# hel!ta 'ildi er Be!!i fr.5i3 a !3ilDa h5a hef/r Iara !5- mi3i !t6rri fr.5i3 fArir ra/n'ildi /m !D.lfa !i' en minni !7n1 !5- Ffan'am# fr.5i3in hef/r !m/ mer3in'/ -' mi'en'i C Rel# af a /ndir:t-r'i# X;ir 5illa ) U' !3il !t/ttle'a r8t meina ferhArndir fr.5i31 B#e# 'ildi !em f6!t Be'ar all! fr.5i3 fr. hel!t/ 'ild/m H 5e3/r !Hr!ta3le'a reit/m1 !/mma Be!!ara fernin'a1 di i >til
C?

a a'reina fr. 5eldi a Ma'n di > ? 2 1? -' 5ar heildarfDldi m 1 -' fr. haf/r B57 a deila r8t a t-'a1 !t/tt # Sta !amei'inle'a fArir I.a aila1 Be!!i 'ildi 'et/r Iara ein! -'# einfalt mealtal fr.5i3a fArir I.a aila !Hr!ta3le'a hanna -' 5e'na endanle'ri m er/ leirHtt1 !em H' t83!t e33i a ta3a!t hHr1 ein! -' H' 5er!4are h5a H' . a !e'Da /m Ba1 Dafn5el a 5iI8tinni 3aflan/m /m "a/!! LaS >X<II 3afla?1 !am356mt !em Be!!i 'ildi hafa .35enar !am!3i4ti 5i h5ert anna1 !em leAfa afleia Bar h5ert af r/1 !em 5ilDa !4ara BHr 4enin'1 fram356ma Beir enn !Hr!ta3le'a eftir frammi!t/ e meal atrii# C? Jt'ildi af a 4allI-r1 B#e# minn!ti -' !t6r!ti A 7 tfl/nni1 !em fArr/m , - ' !einni !em - , til a t.3na# Sam356mt hefI/ndn/m !t-fn/n 'erard8m!1 er hin! 5e'ar a 'efa /44 h6rri 'ildin eftir f'af/llt a I-tnin/m 56ri niederere ef!t/# 0 )K Ef t5eim/r 'ild/m A, 7 er/ ten'd me eftirfarandi h6tti me !5i'/m1 !5!em A > ? , Betta tD.nin' er 'ild Dafnt me a , di af/r a -' 1 en Be'ar Ba/ er/ ten'd me !5i'/m . eftirfarandi h.ttY A a .eta b , Banni' a Betta B;ir e33i a vera til !3al mar'falda1 held/r er fall af er1 Banni' a1 til d6mi!1 a A b 'ef/r til 3Anna a fr.5i3 A, a C b Me B57 a !l73 C -#fl# m a A b er fDldi fr.5i3a Rel# A, m a C b Banni' a !ama Ffan'am# C 1 -#fl# S7an1 B81 Bar !em hel!t -ft "eIra/ he hf/!t8l 'ild/m A -' D 1 5iei'andi tD.nin' -' f-rmJl/r !l73 infli ti-n 56ri 8B6'ile't -' 3la/fale't1 H' 5il f. hana 7 almennt ./r1 fArir , m, 1 eftir hl/t5er3i Beirra 7 A ea D Dafn n-33rir a !etDa einfalda nafn1 -' B8 a Betta 5er/r 'ert me eftirfarandi1 !em er /ndir hel!t/ 'ild/m nfn/m hl/taei'andi1 !em 'ilda .n tillit! til 'a'n356mrar fr.5i3 .n Iand!tri31 eftir B57 h5-rt Beir en D.356 ea nei356 hli tilheAra !Hr!ta3le'a1 enn me Iand!tri3 fArir -fan ea nean a 5eita er/Y A m D m -

S5- !em B;ir a1 til d6mi!1 Fr.5i3 /44 . , !l73t af D. Xar !em heildarfDldi fr.5i3 er 8h. 5ali . 'ildi The H-me1 ein! -' er almennt m * * m , en er e33i Dafnt 1 -' e33i Dafnt e er#

M/n/rinn ' , >!D. A 7 'ildi? er !t/tt me / 1 m/n/rinn m f / m , >!D. D ? me / er 57!a til# Of u -' hHr !e'ir ' -' , fr. u -' hHr !e'ir m 0 -' m , 7 !amr6mi 5i eftirfarandi Dfn/Y 1 # FArir m/lti tali a dra'a Jr fr.5i3/m . efri -' neri f'ar fr. mealtal af tl/'ild/m 7 !amr6mi 5i !3ilm.la n-t/Y / '* -' : A -' / , c A : - , . G !ta Be!! heildarfDlda fr.5i31 Ba 5ar !Hr!ta3le'a .hrifami3ill 7 h5-rri hli ea h5-rri hli 7 h/'a1 m/n/m 5i finna tilefni til Beirra fr. hel!t/ 'ild/m aein! /44 a 5i!!/m mr3/m1 ea . milli 'efinna mar3a1 a Ba ra/n'ildi Beirra ea hl/tfall!le'a til m 1 m ' -' m , 7 !amr6mi1 til a 7h/'a Ba !em .tt er 5i me B57 a n-ta mer3i -' er !Hr!ta3le'a fDalla !7ar >7 3afla <##?# Ein! -' 5enD/le'a1 er 7 4allI-r af the l7till !t6r A me !t6rri1 B#e# eftir elile'ri !t/ . Ila 'en'i fr. ef!t/ framan a/'/n eftir neri hl/ta I-r!in!1 !em a !D.lf!'/ 3em/r 7 I.'a 5i Ba1 a !m6rri 'ildi en l6'ri 1 l6'ri1 !t6rri en h6rri1 efri 'ildi mehndlaar# S5- er 5era a .35ea 7 !amr6mi 5i B6r a!t6/r1 ea !3;r 57!Iendin' /m Ba h5-rt !em heiti Ph6rriP1 Pl6'riP1 PefriP1 Pl6'ri 'ildiP er/ IA'' . Beirri !t/ . BilD/ ea !t6r hl/tfall af Beim 'ild/m# Til a f-ra!t Betta n-33/ 4irrandi f-rmle'a .t3 Ba 56ri Ietra 7 framt7inni1 dreifin'/ !4Dld/m me !t6r!t/ 'ild/m a B/rfa a IArDa1 en eftir a H' 5ar fAl't eftir fArri !t6r!t/m hl/ta n.mi m7n/ 7 5enD/le'an !etDa /44 h.tt1 H' '6ti e33i IreAtt B57 .n Be!! a !tD8rn/m m7n/m end/rIA''Da -' a 3eAra Jr h6tt/ . r/'lin'!le't !D.lf/r# Band!tri3 fArir -fan -' nean 'ild/m 57!a ll/m til5i3/m til !t6rar . 'ild/m1 e33i af!t/ ten'!l Beirra . !4Daldin/# Sam356mt Be!!/ hef/r enn mer3in'/ -' h/'t3 til a r6a eftirfarandi h/'t31 !em 'e'na mi3il56'/ hl/t5er3i 7 rann!83n/m -33ar# Undir <-rTahl1 <-r!/mme H' !3il1 7 !m/ r1 fDlda z -' !/mma A af A, h5aa 'ildi tilte3i a fara . /ndan til !tD8rnar 7 !t6r1 /ndir Na hTahl1 Na h!/mme !em 'ildin 'efi afAl'Da !4Daldi 7 !t6r# A/5ita1 Be!!ar tl/r -' !amtl/r IreAta!t me Beim 'ild/m sem 5i I-ri1 !em Beir . /ndan -' fAl'Da1 -' til a fArirIA''Da 4r-liMitA H' leia hHr ein! 5el 7 Beim til5i3/m !em Ba er a 5era talinn 7 /m!83n hel!t1 !Hr!ta3t nfn# "eneral 'et/r me v 1 0 1 1, 1 !em <-rTahl1 <-r!/mme1 Na hTahl1 Na h!/mme me tilliti til h5aa h6fir /44hafle'a A-' endanle': A er 57!a til tilte3in! !4Daldi dreifin'/1 me v 1 V , n 1 N Ba/ 'ildi !em hHr /m r6ir1 er lJta a A 1 Bar !em !t6r!ta z tilheArir1 B#e# reAn!l/nni BHtt/r 'ildi D 1 me v I 1 V I 1n H' 1 N H' 1 me tilliti til A, rad7/! Iil hennar er a inter4-late !3r4 F35r/n . B6tti 7 !einna a til'reina h.tt . 5e'inn fle!t/m til5i3/m a fArri1 7 BHtt/m 'ildin !aman1 B. h5ar er h6't a !le44a einni' nafn !itt af 57!itl/nni#

0 )) A l-3/m1 eftirfarandi ath/'a!emd# Xa 5er/r tilefni1 rei3nia'er -' l8'aritm7!3/m mefer . W#:"# til 'reina1 Bar !em fArr/m fArir !l73/m hl/t/m 3em/r inn /m!83n1 er/ a mealtali fr.5i3 me tilliti til hel!t/ 'ildi Beirra l7ti1 hitt fArir B. Bar !em Beir er/ a 5era tiltl/le'a !t8r# FArr5erandi er e33i aein! a 57!a fAr!t til Be!!/ tilfelli lan't t7ari -' B57 7 meira m6li en !e3Jnd/ til a telDa!t1 en einni' a/5eldara a mehndla m.li1 -' ll .356i -' !3ilm.la Be!!a 3afla er/1 en mAndi .n tillit! einni' a hin/ m.lin/ 5ar /m rann!83n 3rafi!t almenn 5antar# Me'inm/n/r milli t5e''Da !tillin'a meferar er Be!!iY G rei3nia'er mefer1 fr.5i3 ein!ta3lin'!in! til a 5era /m hel!t/ 'ildi Beirra 7 5enD/le'/m !3ilnin'i !em tl/r1 B#e# te3i !em D.356/m -' nei356/m mi!m/n . hel!t/ 'ildi Beirra -' !38la!tD8ri met/r !i' rHtt eftir 35ei re'l/r fr. a . dreifin'/ !4Daldi .35r/# Me l8'aritm7!3rar mefer1 fr.5i3 !em BJ 'an'a !3al ta3a ein! l8'aritm7!3/m1 B#e# ein! -' mi!m/n . l8'aritma af a !5-3ll//m l8'aritmi!3/r hel!t/ 'ild/m1 di me'in'ildi a ll/m !m/ re'l/m fr. l-' a 1 !em hel!t/ tl/r 'ild/m einfalt fr. A 5era til# Um!3i4tin fr. tl/r til l8'aritm7!3/m mefer 3-ma !/mir n;D/m B.tt/m1 re'l/r -' l;!in'ar !em /m 'et/r 7 Iara anna til a !5ara eftir m/n hafa 3Annt t63if6ri til a 57!a til Be!! >!D. ein3/m !4rin'a# < >0 9C? -' XXI? # Undir er ein! -' 5enD/le'a a LU$OLFf! he fDldi c 9#)@)E+2, me e 'r/nn fDlda af n.ttJr/le'/m l8'aritma c 2#,)*2*)* /ndir m-d c l-'# # COMM - !3ili !5-3allaa l8'aritm7!3/m !t//ll /m !amei'inle't 3erfi c K#@9@2+@E= h5a Ba er 5e'na Be!! a -ft n-ta Ba til a 'era1 'et/r 5eri 'a'nle't a til'reina !amei'inle'a l-'rar# Einn hef/rY l-' c K#@+,)@++= l-' e c K#@9@2+@E= M-d l-' c K#C9,,*@9 : ) Undir T 1 'T 1 T , re!4e3ti5 re!4e3ti5 er/ 'ildiY

!3ili# Undir t tfl/ ein/ 7 5iI6tin/m1 0 )*91 eftirfarandi tfl/ !em !;nir a t !tanda 7 ten'!l/m1 a r6a 7 <# 3afla 'ild/m !;nir til'an' la'a "a/!! handah8fi IreAtin'/# Xar !em 'ildi eM4 a: t 2 b ,? er t7/r n-ta -' !5-l7ti fl83nara Jtrei3nin'1 !em til'reind/r er hHr1 5i Jtrei3nin' . l8'aritma Be!!1 !em hann !D.lf/r er Ieint /nnin# aTil einfld/nar1 hHr -' hHr a nean1 5eldi!57!i! 5ir3a 23rrvera45i me eM4 a 6 t.3narb1 eftir !em ef!ti eM4 a: T 7 b 7 !ta e T 7 # !ettb Til a !3r. Bi' eM4 a: T ib c l-' )Y eM4 a T 2 a finnab1 I6ta 2 l-' t til 1C9,,*:) ># B#e# a !3r. Bi' m-d?1 !em leita!t 5i a 7 tfl/m l-'rar1 fDlda -' !etDa Ba nei3561 !5ert/ me 7 Ba !em 3rafi!t l8'aritmi *? 1 en 7 !amei'inle't af de5iant -' /m Ieitin'/ l-'rar a la!t eM4 a: T ib fr. 85iei'andi f-rmi !D.lft# Til Be!! a f. Ba 7 n-th6ft f-rm dra'a fr. al'ildi han! . 6ra eina heila tl/ -' I6ta B57 5i aftara mi!m/nadrif
,?

5i eli : l73a# Xanni' a ef Bi' inn eM4 at ib c : K12E ea : )#2E ea : 2#2E 56ri a finna1 einn BArfti a !etDa Ba Re!4# K1,E:)1 ea K1,E:2 ea K1,E:9 USF G ra/n er l8'aritmi eM4 a T ib er Dafn t 7 l-' e 1 Be!! 5e'na Bi' inn# LY eM4 a T ib er Dafn nei356 /m l8'aritma af eM4 a t ib#
*?

F E 1 m6lin'ar einin' er 6tla Bar !em afrit !t6r/m A, hel!t/ 'ildi H er/ -' fr.5i3 ma'n 'efi /44 Bar# G !tainn er l73/r Afirleitt ( * 1 ta3a !amei'inle'a hl/t1 ein! -' ra3i1 W#:"# -' 7 !ta Be!! a "a/!! l'/m 5i framt7 ath/'a!emd "" !etDa#

III* For-e22ni 3fir#it "fir n& efni og a#&ennu& athugunu&*


0 )2 St8r 5andi fArir rann!83n . B57 h5erni' nJ er 7 inn3a/4/m . Be!!/m na/!Anle'/m efni# Sl73 Nefnile'a1 aein! 7 fDlda W#:"# a leita fr. mi!m/nandi !56/m1 !em h5ert /m !i' er til !taar 7 !5- mi3l/m fDlda einta3a !em 5iIJna 5i dreifin'/ eftir !t6r -' fDlda nahehin : B57 Ba er all! e33i h6't : m. l7ta . !em I6tt !am356mt l'/m fDlmennar -' 7 h5erD/ !em er 7 a 5era Eftirfarandi 3afli -ntend!1 . r/m Irei/r lei3m/nir 'eta e33i tali!t /44fAllt minna en nahehin# L-3! en /44l;!in'ar !em f.!t !3/l/ innihalda allar na/!Anle'ar /44l;!in'ar til 5inn!l/ /44l;!in'a# En . !/m/m te'/nd/m W#:"#1 !em e33i 5ar h6't Afir til a 'efa na/!Anle'ar almenn til rann!83nar1 5ar alltaf !5- lan't e33ert ./r1 -' Ba er en'in !3-rt/r . r/m /44l;!in'/m1 !5- fArir !/ma1 ein! -' n;lia mar3i a em.arras 5e ri8#esse er til1 en er Ba !ama 7 nJ5erandi Jt'.f/ er e33i /44fAlla allar Beim til'an'i a rann!83n 3rf/r 'erar er/ til Beirra 3rf/r#A ei'a m6lin'ar en er/ aein! n-33/r atrii til a ID8a -'1 Bar !em Ba er a 5era m6ld . h5erD/m mD' mr'/m eint3/m -' 3-ma Beim 7 dreifin'/ !tD8rn/m1 finna t7ma -' B-linm6i 7 Betta1 !ama lan'm^hi'en -' lan'ar1 5er!lanir a/5eldle'a ta3mar3a hennar# Hin! 5e'ar er Ba mHr en n.i a 3-ma!t . hl/ta laI-ri-/! -' fArirferarmi3ill Jr5inn!l/ f-l'end! !3r. efni fArir rann!83n -33ar !aman1 !em a/5ita mar'ir af 3rf/m Ieri lei3m/nir !am!5arar aein! a n-33r/ en er einni' t63if6ri til a !;na

.ran'/r af B57# I* 4annfr%i* A* r%ur &# 7 !D.lf/ !Hr1 $S l7n/le' m.l Dafn5el aldri n;lia fr. tilte3n/m /44r/na1 aalle'a SaM-n1 !em H' 5i!!i a 'efa mHr afrit af Urli!ten a n. dreifin' !tD8rnir 7 hent/'/ f-rmi fArir rann!83n Be!!# Mi3il56'/r fArir almenna rann!83n -33ar . fAr!t/ hl/t/m 2K 5inta'e! Lei4Ti' nemandi r6/r m.l me !amtal! m c 2K@,= Ir./m ), .ra r-!!in'! !5-3allaa Lei4Ti' 'r./ di me tilliti til r.a re!tina af Lei4Ti' 7IJa1 me !amtal! m c *@K2 -' einni' r6/r !t6r 9 5inta'e!1 hin! 5e'ar# . B-rna -' Anna Ber'er Amt!ha/4tmann! haft me m *2C@2 -' 9KC, G Be!!/ !3Ani1 7 !einni hl/ti Re3r/tenma[tafeln IeT# r/m lnd/m1 Bar !em !l73ar !nim.t -' fArr mehndlair me O/etelet1 /44lifi Betta !em !Hr!ta3le'a Bel'7/1 fran!3a1 7tal!3a -' Ameri an1 a hl/ta til Criti al Re5ieS1 mi!m/nandi hl/ti af OUETELETf! hen mefer -' m6lin'ar . l73am!BAn'd -' IrD8!ti /mm.l n;lia er/ te3nar me 7 rei3nin'inn # B # S-u## &# !em er/ !ett til m7n af 4r8fe!!-r (el3er 7 Hall /44 fArir 'r74a1 a? l8rHtta /mfan'i1 I? l.rHtt /mm.l @EK e5r84!3ra 3arla !3/ll!# 5* 6eight af innri #,ff%ru& #,-a&an 1 !am356mt /44l;!in'/m l73aman! me )? #

a$r Tfl/r B-Ad er B/n'i l73aman! -' innri l7ff6r/m# Heim!4e3ile'/ <i!3i4ti . R-Aal S- ietA -f L-nd-n1 )*C)b#

)?

Botanica# II* Fr. mHr m6ld R-''en`hren > 9e8a:e 8erea:e ? fr. !ama !tai -' .r framfara1 2), !eM:at8ma >I/rt!H fr. Fr/ ht`hre? -' )9* fimm at8ma1 h5ert Beirra ten'!la1 ein3/m m6ld -' a hl/ta !em !Hr!ta3t W#:"# mefer1 a hl/ta te3in eftir !amIand han! 5i ara melimi tillit#

III* Veurfr%i#egu&* a? Thermal -' Iar-metri da'le' -' m.naarle' 'ildi ea fr.5i3 7 !m.atri/m a r6a 7 0 )+ -' 2K !3ilnin'i# Meal Beirra er/ Ba/ O/etelet 7 han! $r;. <ettres sur :a !3r.1 f-l'end! a r6a 7 0 2)1 )K .ra 'amall !5-3ll/ P# a2.ri"i Diur4es Pme m 2*2:9)K= mar3ai !Hr!niin !afn4lt/r 5arma -' Iar-metri da'le' 'ildi fr. ath/'/n/m . %ei!!enIer'e me lan'ar rair af .r/m1 -' hita/44!treAmi fr.5i3 m.n/i eftir $O<Ef! hen fr6irit# I? $ailA /nnin h6 falli 5atn fArir "enf 7 mr' .r1 a BiIli-thjQ/e /ni5er!elle de "enj5e >Ar hi5e! de! S ien e! 4hA!iQ/e! et nat/relle!? fr. mHr#

IV Arti bor* a? nafn!4Dld/m -' addre!! !4il 3a/4menn -' framleiend/r1 !Hr!ta3le'a m6lt me !D.lfan mi' . len'd -' Ireidd# I? St6r1 h6 H -' Ireidd . 1 "aller7 m.l5er3/m >!Hr!ta3le'a .35enir 7 lD8! . rammann? til I63lin'/m af !afni /ndir l633/n . !ama m6lieinin' fArir te'/nd mAndir1 land!la'1 enn l7f af mHr1 a ta3a 'reina a r6a Bar = k H -' Bar H> .. Xetta aein! f-r3e44ni Afirlit1 !Hr!ta3a er a fara 7 a mila efni /ndir !Hr!t3/m 3afla 7 !einni hl/ta1 Bar !em enn er !a3na meira n.356mar /44l;!in'ar a finna /m -' a 57!a til Be!! Be'ar a 57!a Be'ar 7 Be!!/m fAr!ta hl/ta Be!!a efni! er # Xa m. Ienda . a !am356mt fArri hl/ti ein! hendi !em a ta3a!t en'in ea l7ti efni!le' .h/'i er til !taar# En !D8narh-rn efni!le' .h/'a Ba er e33i -4inIer 5eri hHr fArir 5ali Beirra -' mefer1 held/r Iara -ri mi3il56't aein! n-ta'ildi Beirra !em 'r/nn fArir rann!83n -33ar1 . h5aa h.tt !/mir 5iri!t 85er/le' hl/ti1 en ein! -' m.l 'aller7in/ m.l5er3 -' da'le't re'n!3Jr h6/m er/# G B57 !amIandi1 hin! 5e'ar1 5ar 5i!tadd/r efni!le' .h/'a . 5r/1 'era einn 5era fArir !m/ .!t6/ IJa!t e33i mefer . !ama BreAtt/r a !D. Bennan .h/'a hHr1 Dafn5el B8tt !5- mar'ar ni/r!t/r !em m/n falla 7 !m/ 7 !nertin'/ 5i !i' ein! -' a/3aaf/rir meferar# H5er af Be!!/m hl/t/m '6ti leitt til m-n-'ra4hi mefer !inni1 en einn !5- mi3ill 5inna mAndi B/rfa aein! n;lia m6lin'ar1 !amanI/r 3Annin'/ -' /mfDll/n 6tti a 5era Ba !ama fArir mi!m/nandi lnd/m -' 7 !m/ lnd/m . mi!m/nandi 5inta'e! ea !5- til ranial !t6rir hinna ;m!/ 3An ea til a fram356ma fArir /44IA''in'/ hl/tfll hinna ;m!/ 'ra!aV F 4enetrati-n! af Be!!/ ta'i er Jt af Beirri !4/rnin'/ hHr# F hinn I8'inn er Ba !em l;!t er hHr . d6m/m fr. mi!m/nandi !56/m -' !anna er1 B8 3rf/ til a finna 7 h5aa 5iameiri mefer . !ama !56i /m!83n -' !3-/nar# 2? aAthY U44l;!in'arnar 7 Be!!/m 3afla !3al 5i a hl/ta n; inn3a/4 4r8f/narefni! 5ar na/!Anle't1 5e'na Be!! nema fArir Ir-t af n;lia m.l -' m.l af rJ'i !til3ar af h5aa tilnefnd W#:"# Urli!ten ea aal /ndirdreifi!3.4a 5-rfanden !D.lf/# X8tt n.m!efni 5ar1 eftir B57 !em 5ar 3-mi1 til 5iI8tar fr. til'reind/ ail/m1 ein3/m 5-r/ rHtt fArir 'allerA m.la I63lin'/m af Alte %ina3-the3 7 M^n hen1 -' ll 'ml/ mei!t/r/n/m til $arm!tadt1 FArir da'le'/ ri'nin' h6/m "enf !3Dala!afni de! S ien e! 4hA!iQ/e! et nat/relle! BiIli-thjQ/e alhlia te3in >!D. !4rin'a# XXI1 -' XX<I -' XX<II?# 1 en 7 !ta m6lin'a . 5arma -' Iar-metri da''en'i! . %ei!!enIer'e BD8na !am!5arandi 'ildi !em er/ Iirtar fArir Utre ht 7 H-llandi Year B--3 5e/rfr6i >!D. !4rin'a# XXIII -' XX<II?# G !tainn fArir ranial m.l a l-3/m >!D. Cha4# <II -' XXII? U' er !3/ld/'/r til 4r8fe!!-r (ELCWER1 !em hafi mHr 5in.tt/ til a mila /mfan' /m EKK e5r84!3ra 3arla !3/ll!#b
2

I< lei3m/nir= 8elile'# 0 )9 Ef W#:"# leAfa 5el rann!83n1 5er/r Ba a /44fAlla .35ein !3ilAri1 !em !/m h5er er/ 7 !3ilm.l/m han!1 a hl/ta 573Da !i' 57ara !amhen'i# Eftir inn'an'! !tah6fin' er !end/r . /ndan einn W#:"# !3rifar /m .35ena t7ma !3ilDanle'a a 5era 7 tl/le'/m .35r/n/m !7n/m me Rand-m 8trA''/m hl/t til 8.35ein! fDlda einta3a# NJ !3/l/m 8endanle'a fDlda einta3a hef/r e33i af h-n/m1 en einn 5er/r Ie!4r- henerma[en ein! -' mar'ir af h-n/m a leita til a f.1 !5mar'ir a !tran'le'a te3i aein! a ta3a fArir 8endanle'a fDlda til a lDJ3a1 til5ali l'/m t63if6ri Dafn5el me mia fArir h5e n.356mni n6'ir n.l'/n er h6't a !tafe!ta# En Betta !3ilAri er n6'ile'a /44fAllt 5era Beir W#:"# enn 5era elile't ea 5illa fr. r/m !D8narh-rn/m1 ein! -' 5i ein! -' til a tD. -33/r !t/tt til a 5era 7 !amr6mi 5i .356i la'a1 ein! al'en'a!ta fArir !i' W#:"# a !etDa /441 !em er/ e33i h. Be!!/m mi!t3/m# Xetta fel/r 7 !Hr1 /mfram allt1 a eint3in fr. r/m B.tt/m 5i W#:"# te3in !aman1 enn !5- er/ /ndan!3ilin1 !em rHttl6tanle't me tilliti til m8tm6la er !ta!ett1 B#e# a m8tm6la 5ielTahli' e33i aein! fr. fArri B.tt/m Iindi1 held/r einni' 7 B57 5-llTahli' 5ar1 ein! -' allt innan mar3a h/'ta3 !em 3Anna !i' fr. h-n/m eint3 er/ 7 ra/n taldir me 1 e33i fr. Be!!/ ea a hli 8h. 3-m/ einn ea annan hl/ta !3alan! 7 a'eraleA!i1 5ar hHr . efni limle!t !5- a !e'Da1 ein! -' Ba 56ri til d6mi! ra/nin Be'ar !5-3ll/ /ndir:-' h8fle' !3al Jtil-3a 7 Re3r/tenma[tafeln1 B8 a afhenda hl/tinn 5er/r einni' h6't a f. ein! hreint -' 8Ilandaar1 B#e# eint3 !em 3-ma Jt af !3ilm.l/m han! af handah8fi .tt1 5er/r a Jtil-3a fr. B571 !5-1 til d6mi!1 Bar !em !amheiti fer a heilIri'/m ein!ta3lin'/m1 !;ni!h-rn me !DJ3le'a IreAtt 5er/r a 3-ma 7 m.l Ir-tth5arf1 !5- 7 mi' til a mehndla (ELCWERf! hen Hf/3J4a m.l h5-r3i t/nn/ la'a/r I8l'inn HAdr- e4hale enn .35ei mi r- e4hali !3/ll me Enter# Xa en a 'era ath/'a!emdir almenn! eli!# 0 )@ Xa er 57!t a l7nan milli heilIri'/m -' !DJ3/m !3/ll! er e33i 5ita me 5i!!/1 -' !am!5arandi 85i!!a /m afmr3/n m8tm6la .5Mt/n 7 mr'/m r/m tilfell/m aft/r1 en ef aein! 85i!!an !H innan !5- Brn'/m hraata3mar3anir a mr3 L5i!!an !em ma/r Barf a !etDa /44 me 5e'na 8Dafn56'i! 5iIJna e33i !H fari Afir1 B. e33i /mtal!5er/ 8ha'r6i 7 'e'n renna1 -' BJ 5ilDa 5era f6r til finna ma!t/rIate! af 5el'en'ni Be'ar !3il'reint . 5aldi efni -33ar 5i elile't dreifin'/ l' I6tir1 ea BJ m/nt 5era ein! -' mar'ir eint3 'eta !3-ri Ba er ra/nin# Hin! 5e'ar 5e3/r Ba eftirfarandi mi3il56'a !4/rnin'/Y A/5ita er Ba r3rHtt !D.lf'efi a Be'ar heilIri'ir ein!ta3lin'ar ea hl/tar er/ a !3-a me B57 a ein! -' hf/3J4/1 7 Jthl/t/n hl/tfall einta3a Beirra1 en e33i Ba/ !em er/ !3il'reind !em 5ei3/r ea !amBA33t Ba1 me m. Ilanda1 -' e33i !7/r !D.lf'efi a .35r/n /m !3ilAri fArir heilIri'/m eint3 hafi meiri .h/'a en fArir Ilnd/ af heilIri'/m -' 5ei3/r1 Iara 5iri!t !tan'a!t . 5i almennt 'ildi <er3efni -lle ti5e! a hla/4a1 til a .35ara me!t almenn l' /m dreifin'/ . W#:"# fr. eini heilIri'/m eint3 6!3ile't a efni Ilnd/ af heilIri'/m me 5ei3/r# G !tareAnd1 ef !;3t/r ha/!3J4a fr. h/'mAndinni 3-ma heilIri'a1 Beir falla !amt

/ndir !3il'reinin'/na . hf/3J4/ . alla1 -' h5a rHttl6tir -33/r . a !3-a me!t almenn l' /m W#:"# Jtr;ma !DJ3a ha/!1 ein! -' 5i fre3ar aein! 5aldi r/m h/'ta3 !em inniheld/r allar hf/3J4a1 hafi te3i Bren'ri n-t3/n heilIri'1 D.1 Ba er1 !tran't1 -' Ba er/ 8tal nn/r til5i3 Bar !em Dfn m'/lei3i . Bren'ri -' 57ari Jt'.fa er !5- h5ar !7an !7a!ta ll/m W#:"# 'eta !ameina!t !am356mt !3ilm.l/m nJ5erandi 3erfi1 !em h6't er a !ami aein! eftir ;m!/m .tt/m# En 5i 5ilD/m me tilra/n/m1 -33ar 5e'na almennra la'a til mD' Irei/r Jt'.f/m af W#:"# a !anna1 !l6m/r a3!t/r -' !Hr mAndi e33i !anna ea aein! 8f/ll3-minn 5e'na Be!!1 en Beir er/ ennB. 7 n6'ile'a Brn't Jt'.f/r fArir the fDlIreAtt W#:"# 5era !. !ami -' !5-na !anna al'ild Beirra# NJ !4ArDa !D.lfan Bi'1 h5a B.tt/r er af'erandi fArir ta3mr3/n a 5era fram Ireidd# Xetta 5iri!t erfitt !4/rnin'/ er 8!5ara 5arandi eftirfarandi ra/n5er/le'/m a!t6/m# Ef 5i hl/ti !em !5arar me n6'ile'a Brn't Jt'.f/ fArir !i' !amei'inle'a fArir ;m!/m hl/t/m dreifin'/ l' Ilanda1 eftirfarandi !3ilAri a 5era /44fAllt1 Dafn5el B8tt Ilandan !m/ l' nH !3al !5araY !em .35arar fa!tar ea B6tti1 dreifin'/ hl/tfll er/1 !5- a minn!ta 3-!ti rei3na mealtal -' mealfr.5i3i !em arir B6ttir !em ten'Da!t meira ea minna1 m. n-ta til a !emDa hl/tir e33i fr.Ir/'in h5ert r/ en B57 8Dafn56'i rand-mne!! !3;ri!t1 eftir !em 5i 'et/m 'reina !amhlD8a -' 8l73/m hl/t/m ein! -' Ba/ !em f/lln6'Da Be!!/ .!tandi1 -' Ba !em Beir !tanda!t e33i1 hin! 5e'ar !amr6mi -' 8lD8! en Beim !em fr. einr8ma1 -' er/ !3i4/ af 8l73/m hl/t/m# Framlen'in'ar . h/'ta3in/ . W#:"# Hin! 5e'ar er !am!etnin' Bar af me ein/m ea fleiri r/m1 h/'!anle'a 8l73/m hl/t/m me Ba# Fr. Be!!/ !D8narmii er nJ !traM lD8!t . mr'/m atri/m !em Beir 'eta e33i 5eri Ilanda !aman# G ra/n1 Ba er en'in ein at5i31 3arlar -' 3-n/r1 ea Irn -' f/ll-rnir 7 !ama W#:"#a !ameina1 ef 6tti a 7h/'a dreifin'/ einta3a 7 !3ilm.lar af l73aman/m len'd1 8h. Beir falla !aman /ndir 57ara h/'ta3 manna1 en BJ 5ei!t fArirfram a 5er/le'a mi!m/nandi Jrr6i !H/ fArir hendi til a 'era B. a 8l73/m hl/t/m# O' Ba 5er/r einni' a 5era !am!etnin' heilIri'/m hf/3J4/ me !DJ3le'a IreAtt !3/ll! til W#:"# a 8heimilt finna1 a B57 leAti !em I6i 8l73/m he'a 'a'n5art h5ert r/# 0 )E Fr. Be!!/m !D8narh8li 5iri!t mHr mD' l6rd8m!r73t ni/r!t/r Jr rann!83n/m . /mfan'i n;lia !em eftir Beirra hHr a framan >3afli III 3afla I A? er 'eti fleetin'lA1 7 !einni hl/ta Be!!arar 5inn/ >3afli XXI<? d;4t !3/l/ !endar# N;lia m.l 'eta alltaf te3in !aman af ;m!/m lnd/m1 !inn/m1 aldri !am356mt 57a!ta h/'t3 . I-r leAti1 en er/ einni' mD' !Hrh6f1 -' fr. /44hafi -' Ba er1 til d6mi!1 )* .ra 'amall n;lia land 5ilDa til a mehndla e33i Ilanda me 2K .ra r/ landi1 Bar !em I6i er/ mi!m/nandi af ;m!/m !t6r/m h6tti1 en einni' . !ama aldri n;lia 7 !ama landi hafa !Hrh6ft !i' 7 mi!m/nandi !3Anf6ra# Xanni' a H' hef m.l n;lia >2-D`hri'en?1 . mehndl/ !Hr!ta3le'a Lei4Ti' nemend/m annar! 5e'ar -' hinna f8l3i 7 Lei4Ti' hinn I8'inn1 Lei4Ti' CitA 3alla!t m.l# FArir Ba fAr!ta hef/r mD' .n6'D/le'/r1 fArir hitt eftir .35en/m 5irin'/ 8f/ll3-mnar !tafe!ta !amin almenn/m l'/m dreifin'/ !em H' 3alla 'r/nd5allaratrii1 ni/r!taan eftir hef/r 5eri !;nt 7 !amanI/r milli /44'er -' ath/'/n !em ei'a !Hr !ta tiltl/le'a -ft 7

!einni1 l7til !t6r en Ba 6tti a 5era a r6a !am356mt Jtrei3nin'i1 IA''t . 'r/nd5allarl'm.l/m .n 8Dafn56'i 5iIJna 5-r/ n6'ir til a Jt!3;ra Ba# Sama fann!t fArir n;lia /mfan' Ilnd// B;i mi!m/nandi Umd6mi SaMlandi meiri# H5er er m/n/rinn . fAr!ta af r/m til5i3/mZ N;lia m.l nemenda fela!t 7 ta3mar3aan fDlda tiltl/le'a a//'/r1 a elile't (a h!t/me ein!ta3lin'a leiir e33i 'alli atrii1 -' r/m . ein!ta3lin'a Jr Ilnd/ af !l73/m hl/t/m me !l/I.!a1 Bar !em Ba . 'etnai -' f6in'/ meira ea minna Sl73 Jrr6i !3-rtir -' 8elile'a !t/nted ein!ta3lin'ar er/ e33i f.t71 m.l !em er/ 7 Re3r/tenma[li!te me1 B8tt Beir ein!ta3lin'ar e33i !ett !i' 7 BD8n/!t/ me tilliti Serden#Indie!er l73le'ri til a 5era .h/'a . $ata# SetDa 7 !tD8rn minn 2K .ra 'n'/m af Lei4Ti' nemandi r6/r m.l me !amtal! m c 2K@, aein! einn ein!ta3lin'/r fell/r >CK t-mm/r? /ndir m.l C@ m )? 1 7 ), 5inta'e! m6lin'a . r/ f8l3i 7 Lei4Ti' >!h-rt Lei4Ti' MFL? me !amtal! m * *@K2 falla )+, ein!ta3lin'ar /ndir C@ m >er minni a minn!ta @* m?1 -' 5i a dra'a Jr )+, . hl/tfalli af heildar (, Banni' a falla 'e'n ein/m ein!ta3lin'i . 5i Lei4Ti' nemend/r 5era enn @* af Lei4Ti' m.l /ndir C@ m# The Lei4Ti' Ilnd// B;i n6r1 en1 ein! -' a allir mi3l/ I-r'ar1 !t8r 4r8!enta 5an!6ll 5er3al;!in!# En len'raY 9 5inta'e! n;lia m.l B-rna Amt!ha/4tmann! haft nema Lei4Ti' >hel!t litl/m I6D/m -' landIJnai B-r4/m B#mt? me m c 2C@2 'af al'era EK ea1 ein! -' ./r minni1 9+ !t6rir /ndir C@ m >me l.'mar3! !t6r E) m?1 -' 9 <inta'e! n;lia anna Ber'er Amt!ha/4tmann! haft >mi3i fDll/m -' lHle' 7IJa B#mt 5er3!miD/? me m c 9KC, hrein/m C2 @) mar3i ni/r fArir C@ m >me l.'mar3! !t6r @+ t-mm/r?# S5!am356mt hl/tfalli m 5i hf/m n-33r/ !inni IeTiehentli h fArir til'reinda fD8rar deildirY ) @* 9+ @) M6lin'ar nean C@ 2? 1 -' 5i a fara til arithmeti mean! >7 !amr6mi 5i aal !4Dld? Afir1 B. er 7 eftirfarandi 'ild/m er a finna 7 SaM-n mY St/d L4T'# St M# B-rna AnnaIer' ,)1,C C+1C) C+19@ C+1KK# S5- er rei3na mealtal Lei4Ti' nemend/m meira en 2 m !t6rri en Be!!i af the Ilnd/:SaM-n 7IJa1 -' Ba !ama 'ildir /m mi'ildi -' BHtt 'ildi# F hinn I8'inn1 a mealtali fr.5i3 me tilliti til mealtal Til a f. ein!leita fArir allar deild/m .35ara leiir 7 SaM-n m fArirY St/d L4T'# St M# B-rna AnnaIer' 2#K) 2#2C 2#)@ 2#99# O' a/5ita m/n/rinn eftir t5 !amInd Ari Dafn5el meira ef Ilnd// B;i af !7/!t/ Brem/r 3fl/m !3i4t 7 B. !em er/ me elile'a -' B. !em er/ me 8elile'a (a h!t/me -' I6i '6ti 3-mi . m8ti h5-r r/#
)?

a) SaM-n t-mm/ * 291C mm#b

Minna .Ierandi en me tilliti til minn!t/ leAti er m/n/r milli nemenda m6lin'ar -' !t6r hinna Bri''Da deilda me tilliti til !t6r!ta1 -' !amBA33ir me dreifin'/ rei3nin'/r fArir !einni /44 Ietra en ni/r1 en !3-rti a mi!m/n/r 7 !t6r!ta leAti e33i al5e'# Nemend/r m.l 'e33 /44 me Brem/r 57dd/m *K1 *K1,E1 *21E1 -' Lei4Ti' M.l ,+1E >@ !inn/m? -' ,+1,E1 the B-rna me ,,12E1 ,,1,E1 ,*12E -' AnnaIer'f! hen me ,C1,E1 ,,12E1 ,*1E# Xetta er e33i a !e'Da a ef 5i hf/m n;lia 5er3al;!in! mD' 5el fArir !i' hefi fArir -!! en a//'/r fl-33/m 7 nemend/m1 'r/nd5allarl'm.l/m -33ar /m dreifin'/ 56ri ein! '-tt a Beir !em Be!!/m a !tafe!ta1 af B57 rAr3Darnir !D.lft nH fre3ari t7ma1 !em er !Hrh6fin' 7 mi!m/nandi .ttir -' e33i framleia 23rir2ram er a trA''Da a !Hr!taa han! er/ !amhlD8a 7 -fan'reind/m !3ilnin'i# N. fr. /44hafi 56ri Ba !ama a !e'Da ein! l7ti /m f/lltrJa af nemend/m a//'/r Ie33D/m1 en ein! -' reAn!lan !D.lf 3ennir a !Hrh6fin' er e3i lan't inn nemenda m6la a leAfa !tafe!tin'/ . l'/m1 !3al1 eftir B57 !em alltaf 5e'na 8Dafn56'i! 5iIJna er m'/le't1 5i 5er/m l73a a hD.l4a l-'n1 en 5i 5ilD/m Ba til a a3a hHr !Hrh6fin'/ enn fre3ar ef Ba 5ar e33i n8'# Einni' 'et/r mD' 5el 5eri fen'i . !i' a1 ef 5i aein! m !t633a nemandi r6/r m.l rHtt -' B. !3ili eftir mi!m/nandi f-r!end/m1 td eftir /44r/na B-r4/m ea I6D/m ea fr. mi!m/nandi .r/m ea mi!m/nandi !tend/r 7 deild/m !em hafa 1 n6'ir m BArfti a 5era f6r /m a /44't5a lJm!3/r m/n/r . B6tti me 5i!!/1 a Ba 56ri en'in !3-rt/r . !l73/m1 !em !tan'a!t . 5i f/ll3-mna !amhlD8a1 -' Ba 3em/r 7 5e' e33ert a 'era hl/t af rann!83n . B57# En ef Be!!i m/n/r er l7till1 -' hin/m ;m!/ deild/m !em BJ 'et/r 'ert . mi!m/nandi B6tti1 hHr me m/ninn . Beim B.tt/m !D.lfir1 IreAtile' eftir eli rand-mne!!1 Ba m. e33i Iara !6mile'a r.1 en 3ennir B57 !D.lft a Be!!i mi!m/n/r atria . 8hD.356mile'a 5iIJna 8Dafn56'i h633/n 8a'reinanle'/r me -' 3refDandi 'r/nd5allarl'm.l/m m8ti 5er/le' hindr/n# 0 )C The minna en BJ 'et/r 7 afIri'i !em dreifin'/ Hl/tfllin mi3l/ meira !md/ -' !5-na 8lD8! W#:"# !;nin' af 'r/nd5allarl'm.l/m1 !D. m8t!'n Be!!ara la'a1 ein! -' Ba er n8' a me'inre'l/ a 5ita Ilanda hl/tfall -' B. B6tti !em Ar3Da hl/ti af 8lD8! hl/t a rei3na dreifin'/ hl/tfall !am!etta 'rein !am356mt 'r/nd5allarl'm.l/m !i'1 !5- a Beir Banni' 7 Be!!/ !amIandi1 almennt 'ildi Beirra 3rafa# "eneral !e'ir fr. hHr a -fan1 7 a finna -' 4r8fa af 'r/nd5allar l'/m dreifin'/ !em 5i me'/m e33i aein! 5r/r eftir ;m!/m .tt/m !/nd/r h-4a dreifin'/ .ran'ri til a 5era mi3l/ meira !am!ett1 /ntrifti' Ilnd/ hl/tir 'e'n almenn/ 'ildi fArir n6'ile'a Brn't !3il'reind1 !amr6md/ atrii 8n-taar 3rf/r l'/m a 'era1 en einni' 7 5ali milli ni/r!tana 57t63ari -' Bren'ri Jt'.fa1 me !m/ a!t6na !em 6!3ile't n6r a W-n!tatier/n' 'r/nd5allar l'/m# FArri 7h/'/n raa !Hr 5er/le'a l6'ri en eftirfarandi# U44r/ni eint3 af W#:"# fr. mi!m/nandi !56/m ea t7m/m1 ea h5-r/ t5e''Da . !ama t7ma a/5eldle'a leiir e33i aein! ei'indle' en einni' ma'n mi!m/n . !ama

2?

5i h5a tilte3in athA'li a B57 mar3i !em afla1 Bar !em Ba te3/r til n6'ile'a !t8r! m er a f. fram .ran'/r!r73a rann!83n1 !em 5enD/le'a er -r!a3a ea B5in'/ er W#:"# !aman afrit af !em tilheAra mi!m/nandi herIer'D/m ea t7m/m1 al5e' !ama herIer'i -' . !ama t7ma !em Beir 'eta e33i tilheAra# G Be!!/ !amIandi1 .t3 . !Hr nJ !ta# S;nin fr. mD' !aman a/3a!t fr. ein/ r/ fDarl6'/r ea mD' Irei/r r;mi -' t7ma1 er 7 h6tt/ . a !ameina 8l73/m hl/t/m -' hHr a mi!!a 'r/nd5allar !am!3i4t/m dreifin'/1 -' !;ni!h-rn af -f Brn' A S4a e:-' t7mamr3 !aman a/3a!t1 er/ 8Dafn56'i til5ilDanir -f mi3i 4l.!!1 mi3il56'ir B6ttir til alltaf leia me h5aa 5i!!/# L'I-nar ta3mar3anir 7 Be!!/m efn/m1 en e33i er h6't fArirfram r7fa1 -' a l-3/m1 .ran'/r 5er/r a .35ea h5-rt BJ 'et/r te3i !amBA33t !t/ndle'a ea !taI/ndna fDarl6' . 5ifan'!efnin/ a f/lln6'Dandi /44fAlla 'r/nd5allar l'/m dreifin'/1 ef e33i1 !am:dr.tt/r a3!t/r1 -' ef BJ 4antar 7 -f litl/m 'ild/m m 3-ma inn 7 Ba til Be!! a f. ni/r!t/r n6'ile'a rA''i1 til a 'efa /44 rann!83n til a f. !t6rri fDlda einta3a# Almennt m. !e'Da a Betta '6ti 7 ll/m til5i3/m 5eri me!t ha'n;t# 0 ), SHr!t3 athA'li !3al 5i Beirri !4/rnin'/ h5-rt hl/t fr. 8l73/m hl/t/m er !afna !aman1 eftir !/m Beirra !em Be'ar !nert ten'!l dreifin' !tD8rnir# G 'r/nd5allarl'm.l/m -33ar er rHttl6tanle't a z !t/'t me a /44 a 5i!!/ !t6r h633/n1 me a/3a enn einni' !t/'t ni/r en !5- a Ba er a h.mar3i z 7 mihl/ta dreifin'/ !4Daldi >!5-nefnd n.n/!t/ 'ild/m ? -' t5eir l.'mr3 !i' 7 /44hafi -' l-3 tfl/nnar >. EMtreme A ? er/# Xe'ar A !em l.hnit1 !em z !em hnit te3/r einn 'et/r B57 a t.3na me Be33tri afer a l'/m dreifin'/ . mAndr6nan h.tt1 !em 'ef/r Ba 3Jrf/ . l7til te3i I !lHtta allt a a S/mmit r7! -' ni/r Baan aft/r# En Ba !em H' 3alla 'r/nn!38la1 B#e# Ieint dre'i Jr Urli!ten B57 mar3i !4Dld/m !em BJ m/nt in!'emein fr. inn 7 /44hafi 7 'e'n/m allt I-r 8re'l/le't /44 -' di!m-/ntin' af z me !t/'a 5eMti a2 find hHr me 8Dafn .fer dreifin'arferil1 !em aal dreifin'/ tfl/r af <II 5eita elile'a d6mi# Al'en'/!t/1 aldrei 5antar -r!3 !l73ra re'l/leA!i er nJ a minn!ta 3-!ti 7 8Dafn56'i 5iIJna -' h. /!4! af ferlin/m h5erfa me n6'ile'a lan't e3i l633/n . !4Daldi1 B#e# til'reinir fArr >0 C? Afirl;!in'/ Saman 3a/4 . z haldin me Dfn/ milliIili af a hla/4a 7 'e'n/m allt !4Daldi !em l;!t er 7 <III -' !tA/r d6mi /m minni I-r/m# En 7 !/m/m til5i3/m -r!3 er einni' 5eri a W#:"# hafa Ilanda af 8l73/m eli hel!t/ 'ildi Beirra er# G ra/n di 'et/r nJ Be'ar 'leAma!t fr. almenn/m !D8narmi/m a ef 5i 5ild/m /mfan' !ama ma'n af 3arla -' 35enna1 mD' mi!m/nandi 7 mealtal ein! BHtt 'ildi h5er! Ilanda1 td Banni' 5er/le'a1 fArir /tan 8Dafn56'i 5iIJna1 -r!3 fArir til3-m/ t5e''Da h.mar3!: ? Banni' t5eir n.n/!t/ 'ildi mAndi mAnda!t1 D. Ba '6ti me B57 a Ilanda Dafn5el fleiri 8l73/m hl/t/m /ndirdreifi!3.4a me mi3l/ meiri h.mar3! z mAnda!t# En'/ a !7/r1 nJ er/ hnn/ til a 4r8fa 'r/nd5allarl'm.l/m dreifin'arrJmm.l aein! /ndirdreifi!3.4a me h.mar3! z 7 hel!t/ Be!tande !4Dald!in!1 en l7til 8re'l/ . enda !4Dald!in! er/ a 5era .n meirih.ttar r!3/n# X57 er/ /ndirdreifi!3.4a !em /44fAlla e33i Betta !3ilAri1 er/ Ba/ a ath/'a l' 'a'nle't aein! eftir !l73a l633/n1 a Beir me !ann'Drn/ al'/n . 5iIJna af !ama lei3n/m1 eftir a hafa !3-a 5i3-mandi l' 'eta enn te3i B.tt 7 Minni tfl/ mD' 5el !tafe!ta ef meirihl/ti h.mar3! z 7 hel!t/ Be!tande !tD8rnin 7 ra/n r.i!t ein'n'/ af 8Dafn56'i 5iIJna#

Er hin! 5e'ar e33i a h/n!a a Bar !em Iil er/ .35r/ af af-M/n dreifin'/ !4Daldi eA3!t . !ama t7ma1 7 ten'!l/m 5i 8Dafn56'i 5iIJna af 8l73/m eli af the hl/ti af the I-r1 meirihl/ti h.mar3! z 'eta h5erfa ef Betta nefnile'a 5i h5ert anna n6rri a falla1 !em 3-mi !aman 7 m'n/ af l633/n milliIili1 er/ hHr me 8a'reinanle'/r1 Banni' a BJ Barft aein! me B57 a dra'a -' hHr a/3i t7maIil/m a fara allir len'd til a n. Be!!/ r/''le'a# S5- er r/''le'a re'la a B57 a minn3a Ba a Iara a h.mar3i me tilliti til dreifin'ar til a 4r8fa !4Daldi z -' Baan til Ie''Da 5e'na l633andi Afirfer z 5era a dra'a Jr1 halda1 en fr.5i3 fr. 'r/nd5allarl'm.l/m B. enn h/'!anle'a 8l73/m eli efni!B.tta . BilD/nni1 !em hef/r -ri 8!3;r !em 5er/r 5i l633/nina 'et/r r.i!t af B571 7 Be!!/ !amIandi1 aein! rann!83n . dreifin'/ !i' 'eta 5eri mi3il56't# 0 )* Hin! 5e'ar er/m 5i a hafa lei3m/nir -33ar endar e33i Bar# Hl/tir !em er/ hnn/ af f8l3i me 57!an til .35einna n-ta ea h/'mAndir1 7 !t/tt/ m.li 5i 3ll/m B. li!tr6n efni1 Br.tt fArir .f-rm /m hef/r -I'eSaltet Be'ar Beir 3-ma fram1 en 7 !3ilm.lar af !t6r re'l/'era1 !em enn !3ilDa eftir a/tt a IreAta!t1 7 W-lle3ti5ma['e!etTen1 ef en efri atrii ea r/ la'i1 til'an'/r 5er/le'a ta3mar3a frel!i t63if6ri me B57 a 5al ea Jtil-3/n . ein!t3/m B.tt/m1 !5- !em l' 'et/r l73a 5eri 'ert mi3i r7fa1 !em l;!t er me eftirfarandi d6m/m# Nafn!4Dld1 a/3 !5-3allaa Adre[3arten 3a/4menn -' framleiend/r !D. m. . fle!t/m mar'57!le'a !am356mt len'd !em Ireidd er mi!m/nandi1 -' H' hHlt 7 fAr!t/ a hafa framJr!3arandi hl/t fArir rann!83n . l'/m -33ar er 5e'na Be!! a Beir er/ 7 !t8r/m tl/m1 annah5-rt fr. da'le'/m /mfer1 h5-rt !em fr. m/n!trin/ I83/m framleiandi hennar1 !em h6't er a finna l7md !;ni!h-rn eint3/m >!em H' -' mar'ir hafa n-ta ;m!ar <erferti'ern til m6lin'a? er h6't a n.l'a!t1 -' Banni' 5eita 3-!t/r a n.356mni m6lin'ar -' mat meira en mar'ir arir hl/tir hef/r 7 hendi# En Dafn5el B8 Beir !H/1 a Ba . len'd1 h5-rt !em m6lt er me B57 a Ireidd1 3-ma!t l'/m -33ar al5e' lan't1 Beir ID8a1 en ein/n'i! mD' 8f/ll3-mnar reAn!l/la/!n er Ba !ama1 !em h6't er a finna .!t6/ 7 eftirtld/m til5i3/m# FArir alla IreAtilei3a m.l Beirra en frel!i t63if6ri ta3mar3a!t af B57 a framleiandi in!'emein !l73/m m.l 3D8!a a leAfa 4a44a Ilai1 !em !4ilin er/ !3era1 h6't hetD/d.1 B#e# ein! 5el -' h6't er a neAta1 ein! -' heilIri'/r einni' 3ann a 5era einh5er !Hr!ta3le'a 5in!6ll ten'!l milli Ireiddar:-' len'dar'r./1 ein3/m 2 Y 9 ea 9Y fram E >n.l'anir a "-lden hl/tfall?1 -' 7 ra/n hef H' 5eri 7 m6lin'/m Be!!/m 3-rt/m !em H' 'eri a mAn!tri I63/r meirihl/ta framleiend/m1 !annf6r/r /m a 3-ma -ftar 7 h5erD/ Beirra n-33rar !t6rir en Ba eitt 'et/r !3-a Ba ein! -' af handah8fi# St6rir m.l5er3i 7 'aller7in/ lD8! . rammann en e33i /ndir !ama 8ha'r6i -' eftir a H' !3ila mr'/m af !m/ !t6r fr. I63lin'/m af ;m!/ 'aller7/m 3-m/ !aman >!D. !4rin'a# XX<I?1 fr.I6rt efni til !3il-r!d8m/r l8'aritma Ma['e!etTe# 0 )+ G n.ttJr/ hl/ti . hinn I8'inn tilheArir !3ilArt B57 a h/'ta3i !D.lft lei3m/nir1 a eftirmAndir er/ e33i 7 n.ttJr/le'/ l' 8!D.lf!t6i er/ h5ert af r/1 !em 3em/r Jr l'/m t63if6ri#Xetta atrii er !Hr!ta3le'a 7 5e/rfr6ile'a W#:"# tillit til# Hitam6lir -' l-ft5-' le!t/r -' nn/r 5e/rfr6ile' 'ildi Ienda h5ert !6ti hr7 7 !m.atri/m /m 5iIJna tr/fla !i' en Jt:t-rA .35a 7 meal'ild/m 5era l'le'/r -' !l33t Be'ar 5i

rHttan 3Dl me t7mar 7 da'1 e33i !7/r 7 'e'n/m d'/m -' m.n//m .ri# Xe!!ir !5-3ll// re'l/I/ndnar 5e/rfr6ile'/m 'ildi falla e33i /ndir h/'mAndina /m W#: "#1 en aein! e33i re'l/I/ndi1 a B57 leAti !em Ba/ er/ talin hendin'# G Be!!/ !amIandi m/n/m 5i Ir.tt a 'eta 5e/rfr6i da'le'ar tl/r1 m.naarle'a 'ildi -' .rle' 'ildi1 a !5- mi3l/ leAti !em Beir 573Da fr. m/lti:.ra fD.rm'n/n Beirra1 -' Be!!i m/n/r !i' -' da'le't fr.5i31 mi!m/nandi m.naa fr.5i3 -' .rle' fr.5i31 S7an eitth5a !Hr!ta3/r 5er/r a Ire'a!t1 ein! -' er -ft 5eri -r!3# h5erfa aft/r til Beirra# <i 'er/m !3;rin'/ . 5arma 'ildi -' fr.5i31 !em leiir 7 a flAtDa til annar! 3-nar 5e/rfr6ile'/m 'ildi -' fr.5i3 fr. !D.lf/m !Hr# Thermal da'le'a 'ildi 'eta 5eri !Hr!ta3le'a h5aa tilte3na da'!etnin'/ eftir .rle'a de'i Be!!1 !e'Da til d6mi! 7 fAr!ta NanJar# <i !3/l/m ta3a hita!ti' da'!in! 7 tilte3n/ !ta 7 tilte3n/ .ri1 ein! -' 5arma da'a 5iri af ) Xa er .35ara Jt fr. mealtal!'ildi ea 2@ 3l!t Be!! Hita!ti'1 B. !t/'t a 5era haldi1 'efi 3l/33/!t/nd . da'1 ea mealtal h.mar3!:-' l.'mar3! hita!ti' de'i DanJar# Xetta da'le'a 'ildi ) NanJar a fAl'Da!t me 7 n-33/r .r 7 r# A eftir .r af handah8fi IreAta da'le'a 'ildi fArir hnd !;ni!h-rn a einn t7ma W# : "# 5i dra'a Jr !t6rfr6ile'a meina me B57 a deila !/mm/ einn af da'le'/m 'ildi me !ama fDlda1 !em me fDlda .ra Bar !em Ba hef/r 3-mi fram !aman# Xetta B;ir heildar 5arma heitt da'le'/ mealtali ) NanJar1 -' fr.5i3in !em fen'/!t 7 mi!m/nandi .r/m da'le'/m ''n/m a af almenn/m da'le'a meina A B. mAnda ein!ta3a da'le'a afIri'i1 !em !am356mt til'reind/m mer3i h.tt me !3al l;!t# F356i me'a fArir 2 NanJar -' annan h5ern afm6li 5er/r 7 I-i . h5erD/m !ta ath/'/n# Stainn1 fArir h5ern da' .r!in!1 en h6't er a f. Dafn5el fr. lan't7ma ath/'anir !l73 .356i fArir tilte3na 5i3/ .r!in!1 fArir h5ern m.n/ .r!in! -' fArir allt .ri1 !em B. ein! -' 5i3/le' ''n1 5i3/ afIri'i1 m.naarle'a ''n1 m.naarle'a fr.5i31 .r!rei3nin'a 'ildi1 .rle' fr.5i3 er l;!t# Af Beim1 5arma m.naarle'a 'ildi -' m.naarle' fr.5i3 5er!3/lda !Hr!ta3a athA'li1 ein3/m 5e'na Be!! a mar'ir af Beim .356/m 7 mr'/m !t/m a Ba# <arma m.naarle'a 'ildi !em a einn !5-na f6r1 til d6mi!1 7 DanJar >-' til!5arandi fArir annar! h5er! m.naar? 7 r6!t af fDlda .ra mealtal! hita!ti' DanJar1 !em er/ ein! fr. 9) da'a a 5inna1 -' 5arma m.naarle'a fr.5i3 af DanJar en 7 fr.5i3 af A fr. almenn/m !D8/m sem 7 !ta Be!! a tl/r B;ir -' fr.5i3 fr. henni1 'et/r 5eri1 B8 nn/r me'in'ildi -' rei3na fr.5i3 fr. !l73/m 'ild/m# <e/rfr6ile'/m W#:"# af Be!!/ ta'i er/ .6tlaar fArir rann!83nir . almenn/m l'/m !7n/m . allt fr. n-33r/m !D8narh-rn/m1 ein/ !inni 5e'na n8' efni1 !em hJn er til !taar 7 heimild/m 5e/rfr6i ea 'eta 5eri !aman B571 7 r/ la'i1 5e'na Be!! a n.356mni .356a !em n. me 5e/rfr6ile'a ath/'/n lei/m -' afer/m er1 7 BriDa la'i1 ein! -' Be!!ir hl/tir !5- lan't a 5eita eina efni !em til a meta h5-rt !t/ndle'/r W#:"# h. !m/ l'/m -' !taI/ndn/m# Aein! Beir BD.i!t af mD' mi3il56'a 83-!t/r a Bar !em m !ama me fDlda .ra !em r73/r m6lin'ar1 Dafn:1 e33i a/5eldle'a !t8r m !ama1 D. h5er'i enn !5- er til !taar1 ein! -' Ba er fArir rA''i leiir l!3ile't er a 5era dre'in fr. ni/r!t/m# 9?

Meal ,K !t/m !em dJfan li!tar 5arma m.naarle'a fr.5i3 7 ein/ af fr6irit han!1 Ba er Iara Berlin1 Bar !em )KK -' m er fari af a !t/nda er /m )9* .r/m 'eri!t1 -' aein! %ra' -' L-nd-n !;na m +K1 h5er /m !i' +@ -' +2 0 2K NJ 'et/r BJ hin! 5e'ar mi3l/ !t6rri m 1 fen'in Jr tilte3n/m .rafDlda ein! -' fDlda .ra er . eftirfarandi h.tt1 !em er e33i a henda ! r/4le! 7 mi3il56'/m 4ar .'6ti# G B57 !3Ani a ta3a mi af .35en/m h/'mAnd/m /m a OUETELETf! hen d6mi! >!D. Lettre! Q/ete:l.ta1 eftirnafn l8rHtt d.l3i tfl/nnar . Il!# ,*?1 'er/m 5i r. fArir a hita!ti' alla da'a 7 DanJar !em lei milli l.'mar3!:-' h.mar3! hita!ti' . h5erD/m de'i . .35ein !t/m >Br/!!el? !.!t /m )K .r1 Banni' a 5i er/m 7 til!3ilinn .356in/ h.tt !em tel!t 5era rHtt1 fArir h5ert 9) da'a DanJar !em W#:"#1 fAr!ta1 anna1 BriDa -!fr51 !em m c )K f6!t1 !em er allt -f l7ti til a 3anna dreifin'/ l' 7 h/'a1 hHr er/m 5i . m8ti m c 9)K fArir allan m.n/inn DanJar -' W#:"# n6!t ef 5i 'et/m haldi .fram 7 !amr6mi 5i ferli O/etelet er . d6mi /m r6ir Banni' a 5i t3/m !aman 9) da'a hita!ti' DanJar !em afrit af DanJar da'le'a hita!ti' fArir )K .r/m er/ 9)K eftirrit dra'a Einfalt mealtal me B57 a deila me 9)K1 Bar af 9)K fr.5i3 ta3a -' h5en6r 5i 5ilD/m1 en nn/r me'in'ildi -' fr.5i3 fr. Be!!ari .35ea# NJ l;!ir 5i!!/le'a fArirfram a fr. !/nd/r fr. handah8fi IreAtin'ar . hita!ti'i fr. )# DanJar allt a 9) $a'/rinn 5eM me l'/m1 f. -33/r hHr fAl'i35illi !lA!ni '7r me n.ttJr/le'/m l'/m fram5ind/ da''en'i! B8 !tran't til te3i1 er elile't l'm.l !5ar . rann!83n na/!Anle' l' dreifin'/ er /ndan!3ilin# X8 'et/r 5i/r3enna 5el a IreAtin'ar 7 da'le'/ hita1 !em af la'ale'/m fram5ind/ l-3i . m.n/i er/ 5e'na a 3-ma mia 5i meal!t6r handah8fi IreAtin'ar ein!ta3ra da'le'a hita!ti' -f l7ti tillit til Be!! a ra!3a handah8fi l' til m/na1 !ama 7 ll/m til5i3/m e33i ta3a /441 en Iara 'et/r tr/fla# En meira m.li .hA''D/efni 3em/r fr. Beirri !tareAnd a al5e' I/rt!H fr. la'ale'/m framfarir 5e'na einn m.n/ 'e'n afhDJ4a 5e/rfar! da'anna !traM !amfellt .35ein 8!D.lf!t6i . h5-r ara1 !em e33i er 35ei . /m 7 l'/m t63if6ri# Almennt1 n-33rir heitt1 B#e# . 5erm6ti miDan hita!ti' DanJar !tandandi1 -' meira 3alt1 B#e# /ndir !m/ falla da'a !amfleAtt -' fram356ma /m!3i4ti a fAl'Da fr. ein/m til annar! e33i me hleA4/r -' mr31 en !m.m !aman h633/n /44 a .35einni h6 -fan 5i miD/ 'ildi1 -' !7an h633/n en 'et/r e33i fari endala/!t1 aft/r a !335a . l6'ra 5eri ea fArir nean miD/ 'ildi1 nema a en'in re'l/le' t7ni 7 Be!!/m !3i4t/m milli h633andi -' l633andi er !;nile't# Sama h.tt1 me ll/m !5-3ll//m 8re'l/le'/m re'l/I/ndnar IreAtin'ar# FArir Betta aein! 5iri!t 'a'nle't a 'era ath/'a!emd a Ba er mD' einfalt l63nin' er Iara ein! !annf6randi af 3rf/m hrein/ t63if6ri fArir !l73/m til5i3/m !em e33i .n6'D/ af Be!!/m til5i3/m# U' fH33 tei3nin'in li!t/m SaM-n ha44dr6tti 35ei . /m .raIil Bar !em alaandi tl/r er/ 7 Beirri r !em Beir 3-m/ Jt1 !3r.# Ef einh5er! !taar1 hHr er t63if6ri !4ilar hreint hl/ta hennar# $en-tin' nJ !lHttar tl/r me d1 !3era me : -' fAl'Da!t me fDlda Beirra !tafa af mi3l/m fDlda . f6t/r "eSi nJmer1 finn/m 5i1 I/rt!H fr. litl/m m/n 5e'na 8Dafn56'i! 5iIJna ein! mi3i !ama 4er!8nan !em 8Dfn !3i4ti# En 5i er/m a 'era 5el 5i d til5i3/m -' : til5i3/m

9?

/ndir .35ara af heildar!tarf!emi til5i3a fArir miD/ 7 5e/rfr6ile'/m da' I-r/m Banni' meiri .35ei FDldi tilra/na . 'en'i1 57!Iendin'ar /m a !t7'a /44 Jr l'/m af l73/m 8!D.lf!t6i . f6t/r 5e/rfr6ile'/m da'le' ''n# En len'ra1 ef 5i t3/m fArri tilnefnin'/ r ha44dr6tti tl/r h5ert fara Afir nJmer me eftirfarandi me d1 h5ert dr--4 af eftirfarandi /ndir fArri me : 3alla1 finn/m a !t/nda af mi3l/m fDlda af tl/m >I/rt!H fr. 8Dafn56'i! 5iIJna? . N-33rar IreAtin'ar t5i!5ar ein! -' !t8r ein! -' Be!!i af afleiin'/m1 -' 5i 'er/m en rHtt ein! -' me 5iei'andi tilnefnin'/ r 5e/rfr6ile'a da'le'/m ''n/m1 fDlda IreAtin'a fell/r lan't !t/tt af t5fld/m fDlda B.tt/m1 !einni !nn/n a h633/n -' l633/n . 5e/rBD8n/!t/ 'ildi fr. de'i til da'! e33i hl;a l'/m hrein/ t63if6ri# Xa l;3/r -' eA3!t Be!!a rann!83n1 H' Iara Ienda nJ1 a 3-ma aft/r til Ba 7 !einna 3afla1 B57 a til Be!! einni' fr.5i3 fr. Beim l'/m af hrein/ t63if6ri1 !em !tran'le'a aein! fArir 8endanle'a m er/ eftir 8Dafn56'i 5iIJna til telDa einni' a /m f-r'en'ilei3a . m h. l73le' -' mealtal fr.5i3a Afirl;!in'arinnar la'anna .35arar h5a er h6't a !etDa /44 f-rmJl/r 7 ra/n# FArir 7:d;4t rann!83n hef/r mHr !;nt nJ @? a B8 a 5e/rBD8n/!t/ 'ildi end/rte3inni da' hin! !ama m.naar !;na ei'inlei3/n/m 7 !tarfi ein!ta3le'a1 Dafn5el m.naarle'a fr.5i3 .r !amfleAtt !em er/ e33i al5e' aft/r3ll/ ef Be'ar Beir !5- 5ei3 -' !;na !m. .35a a 3-ma!t 7 a n-ta !ama en'in 5er/le' r!3/n . handah8fi l' 'eta1 -' en Ba . !3ili Betta efni indi!4/taIlA enn d;4ri -' /mfan'!meiri rann!83n af fa'le'/m mete-r-l-'i!t! n-ta Be!!ar 5imianir 7 B.'/ 5e/rfr6i !i'1 ein! -' H' hef hann hHr til a 'era hl/ta 5er/r Bar !em Ba 'eri!t aein! 7 B.'/ til a .35ara h5aa h6tti W#:"# Afirleitt hent/'/r fArir 4r8f/n/m -' Ieitin'/ la'a hrein/ t63if6ri#
@?

aG Be!!/ !3Ani 7 XXIII# S4rin'a# "efi 57!Iendin'ar#b

Xa er nJ mi3il56't a hafa 7 h/'a a . fArri Jtil-3a h.lf'a'n!6r m'/lei3a1 a handah8fi l' /m 5e/rBD8n/!t/ 'ild/m1 !em !;na a 8!D.lf!t6i -' B. !em nefnd /m anna1 'ilda1 m6tti aft/r ef a . mD' !t8r/m m 8!D.lf!t6i IreAta!t !i' handah8fi # Let Jt!3;rin'ar !l73! . /rn me 8endanle'a h57tt -' !5arta I-lta1 !em er/ mer3t me nJmer !em !am!5ara -33/r m/ninn !t6rir af tilte3n/ aal 'ildi1 -' . Bann h.tt a fDldi at5i3a af ll/m Be!!/m te'/nd 3Jl/r 5i fDlda til5i3 !am!5arandi 'ilda fr.5i3 ein! -' Ba/ er/ fArir ein'n'/ handah8fi l' Dafn'ildi# S5- 7 til5i3i !amh5erft l73/r . a "a/!! LaS er me tilliti til fr.5i3a fr. mealtali1 7 til5i3i 8!amh5erf/m l73/r !7ar Ie!4re hende! -33ar almennt l'm.l f/lltrJa . Bennan h.tt1 5era 3Anntar me h57t/m I-lta D.3561 nei356 /m !5arta I-lta fr.5i3# "ert nJ al5e' n-33rar le!tir til af handah8fi Jr Be!!/m /rn1 B. 3Jl/rnar dre'in 7 a!t6/r Beirra !em l'1 7 !/nd/r fr.1 5e'na Be!! a aein! endanle'ri fDlda le!t/m enn eftir1 t.3na 8Dafn56'i 5iIJna almennile'a# En Ba !ama 5er/r /44i . tenin'n/m Be'ar t5eir1 Br7r ea fleiri I-lta !em er/ n.l6't h5er r/m 7 'ildi Beirra1 5era Ba eftir .35einn re'l/ ea .n Beirra l7md !aman !5- a Beir 'eta dra'a Jt aein! !aman1 aein! !t6rri fDldi le!t/m1 !t6rri m 1 a tilheAra1 til a f. Dafn '8a .n6'D/ af l'/m !em /m r6ir1 ein! -' Ba er ra/nin fArir la/! 3Jl/r# A/5ita er e33i h6't a l7ta !4/rnin'in /m h5-rt Ba he'ar !Hr Bar me

5e/rfr6ile'/m da''en'i! . hli!t6an h.tt ein! leA!tar me Be!!/m l73in'ar1 !em !;nir ein'n'/ a Ba '6ti h/'!anle'a he'a !Hr# Enn >,* Lettre! Il!#? E33i aein! I6tir OUETELETf! he d6mi me m c 9)K >7 ra/n fre3ar 5e'na !3-rt! . ath/'/narli!ta da'! 9K+? Be'ar !3-/ me the h.tt/r af dreifin'/ hennar z n-33/ 5el !5-na .!tandi1 en einni' hita:-' Iar-metri d6mi me mi3l/ !t6rri m 1 !em H' !D.lf/r dre'i 7 rann!83n >!D. !4rin'a# XX<II?1 tala fArir !ama Banni' a Beir 'eti tali!t !em 'ildir a minn!ta 3-!ti l73le'a1 !em er e33i aein! fArir 3enn!l/ -33ar1 en einni' fArir 5e/rfr6i 5aMta er l73le't til a 5era# O/etelet !D.lf/r hef/r e33i Ir/'i!t 5i Beirri !4/rnin'/# 0 2) <i the 5e'/r1 er mD' 6!3ile't en 5e/r/44l;!in'/m d6mi I--r/m !tanda1 Bar !em 5iI/r/r af mr'/m ein!t3/m tilfell/m me 5antar .na/ar . f6t/r tilfell/m ten'ir h5ert af r/# G BiIli-thjQ/e /ni5er!elle de "enj5e >Ar hi5e! de! 57!indi 4hA!iQ/e! et nat/relle!? er a finna 7 ll/m M-nat!hefte <e/rfr6ile'/r I-r fArir "enf E? 1 !em meal annar! d.l3a1 !em er/ 7 'ildi fArir hitam6la1 l-ft5-'ir1 et 1 einni' hafa d.l3 me fArir!'ninni1 PEa/ t-mIHe $an! le! 2@ he/re! Per 'efi1 !em 'ef/r til 3Anna h6 fallna 5atni 7 millimetr/m fArir h5ern m.n/ Be!! ri'nin'arde'i !em hafi .tt !Hr !ta 7 .r !em /m r6ir# NJ1 hin! 5e'ar fAl'Da!t almennt mar'ar Ila/t/r ein! B/rr da'a 7 r1 en : -' Betta er Ba !em !3i4tir m.li fArir -33/r1 -' Bar !em Anal-' er e33i ra/nin me !7ari 5arma ea Iar-metri da''en'i!1 : a lent 7 ri'nin'/nni m.l ri'nin' h6/m r da'a !;nd/ en'in !t6r 8!D.lf!t6i . h5-r ara# G ra/n 'et/r BJ nJ Be'ar !H fle!t AfirI-r!3ennt !;n1 re'ni h6/m 5i3-mandi d.l3i til a fara til the 8re'l/le'/r -' -ft !nJi eftir !t8rfellda ri'nin' h6 einn da' 7 mD' litl/m n6!ta da' ea# En af'erandi B.tt/r 7 !tarf!t7ma er/ -33ar Afir t56r 5imianir1 -' Ba er mer3ile't h5a arar ni/r!t/r !em Beir 'efa 7 !3ilm.lar af !3ili 5i fArri !3ilnin'i da'le'/m Jr3-m/ h6/m en . 5arma:-' Iar-metri da''en'i!1 Bar . meal einn !7ar >3afli XXIII? finn/r 57!Iendin'ar #
E?

Anna1 al5e' 7 !amr6mi 5i !3reAtt I-r fArir 5e/rfr6ile'a !t . St Bernard#

U' hef Be!! 5e'na e33i 5eri tre'ar mHr 5andr6i1 ''n/m !em er/ 7 "enf t7ind/m "enf ri'nin' h6 fr. ll/m 5inta'e!1 Bar !em Beir n.i til ta3a I/rt1 -' hafa mAnda!t eftir )2 m.n/i )2 deildir Beirra1 h5-r ha5in' a !Hr!ta3le'a til a mehndla W #:"# t.3nar# Xetta fel/r 7 !Hr1 til d6mi!1 ein! -' afrit >.'reinin'/r aalle'a fr. Ir6dd/ !nD8?1 !em hafa .tt !Hr !ta 7 m.n/in/m DanJar1 en !em hafa .tt !Hr !ta 7 DanJar m.n/i 7 ll .r Bar !em re'ni h6 er !t/nd/1 te3in !aman af DanJar e33i aein! alla ri'nin'/ h6ir1 -' Bar af leiandi mD' mi3il fArir h5ern m.n/ m fen'in# NJ !3/l/m f. a !D.lf!'/1 a Betta .ta3 5ar til ein!3i! fArir til'an'i -33ar1 5e'na Be!! a D. nei 23rir2ram m6tti !e'Da a re'ni h6/m alltaf 5era !m/ l' dreifin'/ I6ta ein! n;lia leAti Hf/3J4a m.l -' Be!! h.ttar1 en . m8ti hafa 5eri Be!! 5iri !5-na a re'ni h6 me m.l 'aller7in/ m.l5er3 !5- lan't a 5eita eina efni !em fAl'di l8'aritm7!3/m JtIrei!la l' -33ar '6ti reAn!t hlD8mandi me B57 a 5eita mD' !ter3t meina fr.5i3 me a 'r7ar!t8r a!AmmetrA1 !em 'erir falla heimili 'ildi lan't 7 !/nd/r1 . !ama t7ma 7 hl/tfalli 5i hel!t/ 'ild/m 1 Banni' a

n-ta'ildi Jtrei3nin'/n/m mefer /tan >!D. !4rin'a# XXI1 -' XX<I -' XX<II?# O' Ba hef/r me 8A''Dandi !Hr!ta3an .h/'a a !5- mar't ein! -' a m.la m.l -' ri'nin' h6/m !5- .35ein -' !Hr3ennile' l' dreifin'/1 ein! -' 5i 5er/m a !emDa1 le''Da !aman# MD' h.tt1 er Ba anna a r6a 5e/rBD8n/!t/ da'le'a 'a'na /ndir !am!5arandi r !D.lf!t6i1 a n-ta Be!!i til !3amm! t7ma1 !em er/ mealtal ri'nin' h6 !em Barf meira !5- a ta3a eitth5a n6r en hann -4re i4itatin' me reAn!l/nni ''n /m rann!83n -33ar -' er dre'in fr. O/etelet !D.lf/r a han! ei'in m7n/ mati1 a !D.lf!'/1 e33i 'ild lei !em !amIandi 5er/r a 3-ma aft/r me mHr n-33r/m !inn/m a# Xetta er/ !5-3ll/ Ti:.ri"i Diur4es af O/etelet1 !em O/etelet 7 Lettre! han! Il!# ),@ f'#1 Me I-r/m Il!# @K*:@)) er B8 H' !D.lf/r 7 Ca4e# XX<II n6r 3-ma aft/r a Be!!/m 4/n3ti1 en hHr Iara !ama eli Ir.aIir'a .tta !i' -' 'r74a me 57!an til !4/rnin'arinnar /m !D.lf!t6i 7 a/'a# Xa hef/r 5eri !a't hHr a -fan a O/etelet hita!ti' alla da'a1 . h5erD/m de'i fann!t >Br/!!el? !em lei . milli h.mar3! -' l.'mar3! hita -' Betta !t8 Afir 7 )K .r af h5erD/m m.n/i# 1 m/n/rinn . milli t5e''Da hita!ti'1 !em r./m !7n/m . da'inn hita!ti' er tali1 er nJ h5a O/etelet P ti:.ri"i 5iur4e P3allar >da'le'a IreAtin'/?# G Be!!ari Afirl;!in'/ BHr 'rein l73le'a a Betta fr.5i3 t5eim/r d'/m f'ar h5er! !t8r -' !m. . !ama Mealhiti 7 milli1 Banni' a !m/ da'a hita!ti'1 'et/r 5eri a Be!! 5e'na e33i na/!Anle't a r 8!D.lf!t6i1 !;nir da'le' hita . Ti:.ri"i Diur4es a framlen'Da Barf# G ra/n1 . !ama de'i hita!ti'1 til d6mi! )K m1 !em lei til a +1E m -' )K1E m1 * m -' )2 m1 7 E m -' )E m til 3Anna h5aa afIri'i1 h5er /m !i'# )# m1 @ m1 er )K m1 !5- Be'ar hita!ti'i hHldi!t al5e' !t/'t . ein/m de'i1 !5- Beir '6t/ !amt 5eri ein! h.tt ea l.'t1 -' 5a!ri en nJll# Ein! -' 5i hita!ti'i 7 O/etelet nJ da'a hef/r fAl't . m.n/i me B57 )K .r1 !em fH33!t1 einta3a af W#:"# r6/r 5i1 !am!5arandi Ti:.ri"i Diur4es Bar !em BJ afrit af r/m W# : "# 'et/r !H# X8 O/etelet hef/r a2.ri"i Diur4es e33i !Hrh6ft fArir alla da'a h5er! m.naar1 !em hefi 3rafi!t I-r/m 'r7arle'a !t633/n1 .n 5eitin'/ m'/lei3a . n.356m Afirlit1 en hann hef/r . Il!# @)K1 Bar !em @)) tfl/r1 Bar !em fArir h5ern m.n/ er 6tla h5er!/ -ft . )K .ra1 tilIri'i di/rne milli K m -' ) m1 milli ) m -' 2 m1 nam . milli 2 m -' 9 m1 et 1 Iara minni Iil !tD8rn/m !3ilnin'i !7ar -33ar ><III? 3afli# Ef1 ein! -' fram 3em/r hHr a framan1 Ti:.ri"i Diur4es Iirta!t !amr6mi 5i !t6r Beirra 5er/le'a 8h. !t6r lA'arnar . milli Beirra da'le'a hita!ti'1 -' Bar af leiandi r h./r !ama e33i endile'a a deila1 ein! -' heilIri'/r ein! -' !5- f73n 5iri!t m8t!'n a I-rin 7 m.naarle'a .re3ti4"u Diur4es . a m, !;na h5a er mi!m/nandi fArir h5ern m.n/ . milli 2*2 >feIrJar? -' 9K+:9)K >DanJar -' .'J!t?1 !5- re'l/le'a n.m!3ei -' !5- '-tt !am3-m/la' me r/m h6tti 'ild l' 8!amh5erfar dreifin'/ en er /m Be!!ar m/ndir r eftir 5arla mAndi IJa!t 5i1 !;nir hin! 5e'ar a af O/etelet Il!# ,* 'efi I-r 7 da'inn hita!ti' DJl7 mia 5i !ama I-r af Ti:.ri"i Diur4es Il!# @))1 a !D.lf!'/ af Z er !5i4a -' Dafn re'l/le'a 7 I./m tfl/m1 Banni' a Be'ar eftir fAr!t/ me'inre'l/ a r6a Betta I-r 56ri 'a'nle't1 Dafn5el .n Be!! a !amBA33Da !D.lf!t6i 'et/r !3-a 7 Beim !3ilnin'i a Ba 5eri 'ert af -33/r# 0 22 Eftir Ba eftirfarandi Almennar ath/'a!emdirY

Almennt1 H' m/n atrii1 !em W#:"#1 Dafn5el 7 n6'ile'a !t8rt til a m, B#e# a /ndan!3ild/ 8Dafn56'i! 5iIJna !em 'et/r fl;Da reAn!l/la/!n af l'/m -33ar1 !em im4r-4rietie! ea 8elile'ar hl/ti en h5er Beirra er/ 83eA4i!1 3alla einS/rf 83eA4i!# Fr.5i3in er/1 ein! -' BJ 'eta !D.1 mi!m/nandi te'/ndir -' h6't er a 'ildi l' 7 mD' mi!m/nandi 5e'/ -' mD' mi!m/nandi !ti'/m .hrif# Xa m. IJa!t 5i !am356mt almenn/m 5ir3a . -lle ti5e! til a .35ara .hrif af -fan!3r./1 !em a hl/ta fr6ile'a me tilliti til Be!! 5i/r3ennda 5illa:frD.l! hl/t/m dreifin'/ l'/m1 !/m er h6't a 'era me tilra/n/m1 -' ra/nar hi !7arnefnda . t5fld/m h.tt# Xe'ar BJ 'et/r .ran'/r . fr.5i3 7 8elile'/m d6m/m fArir Bi' !em I;/r ra/n5er/lei3ann1 !t/nda -' 7 r/ la'i1 -' Betta 5iri!t mHr !ama t7ma frD8!m -' eftirlit Afir fAr!t/ Ira/tina !i' me T/T/Tiehende h.tt 'et/r BJ tilIJnar rei!a /ndirdreifi!3.4a me 'efi B6tti1 !em The <illa:frD.l! dreifin' l' !am!5ara n.356mle'a1 B. fe!ta Betta ea a 8elile't 7 Ba -' !D. .ran'/rinn . 'ild/m B6tti -' ten'!l Beirra fr. henni# HHr er Ba enn a a3/r af rann!83n fArir ara ./r1 5e'na Be!! a H' Ba !ama /m Be'ar !5- ramified 5er3efni!1 hl/tfll/m W#:"# .35ara /ndir .!tand FlaSle!!ne!!1 hafa e33i 'ert n8'# G alla !tai al5e' 5ill/la/! hl/tir me !t8r/m m er/ m'/le'ar 5ill/r 7 mar'57!le'a 5el a 3a/4a hart1 -' Ba er/ B57 . hl/ti !em em4iri! her!eit! fArir /44't5/n ea !3il-r!d8m/r 'r/nd5allar l'/m W#:"# 6tla a BD8na1 nema fr.5i3 fr. h/'!D8n la'ale'a hl/tfll dreifin'/ f-r'en'ilei3a af m !t6r -' i enn fr.5i3 5e'na !3-rt! . !amr6mi 5i lei3m/nir ea !t/tt 5e'na defe ti5ene!! leAti leAfi !em hann li''/r innan n6'ile'a Brn'ra mar3a1 a e33i h'' . 'ildi !ettra 'r/nd5allarl'm.l/m Dafn5el a h633a efa!emdir /m h5aa n.m!3ei 5i h/'l6'a .35r/n er alltaf .35ei ma'n af !5i'rJm# S3ilm.la -' !3ilAri1 I6i fr.5i3 <e'na f-r'en'ilei3a af m !em 5e'na !t6rar i 1 !em er/ aft/r3alla 5e'na !3-rt! . !amr6mi 5i lei3m/nir1 3alla H' hHr eftir1 nema Be'ar n-t/ 4renta 'r/nd5allaratrii1 Dafn5el elile't ea h/'!D8n1 ef Beir aein! 7 ra/n ei'a !Hr !ta 7 n.l'anir# <i the 5e'/r1 er h6't a !D. fr. fArri Iindi1 !em fArir -lle ti5e!1 Br.tt fArir a Beir me'i 56nta fr. Beim !em er/ til'reind 7 4refa e! a Ienda . n.356mle'a 3ennin'ar1 a erfitt er a 3-ma henni 7 /m!83n Beirra til mD' r/''t ni/r!t/r# Xa er/ nn/r atrii1 ein! -' fArir l7feli!fr6i -' 4!A h-4hA!i ! til 7 Be!!/m efn/m1 en Beir hafa !5i4aa 5el'en'ni# Eftir allt !aman1 Ba er enn 5al . ll/m Be!!/m 3ennin'/m ein! n.356mle'a1 en Dafn5el a a3a rA''i 7 !m.atri/m1 ein! lan't -' h6't er1 7 r/ la'i a leia til almennra re'l/fe!t/# 0 29 FArri ath/'a!emdir !em lei3m/nir !em a ta3a B.tt 7 rann!83n W#:"# 5era a f/lln6'Da !D.lf/m1 en Ba er/ einni' lei3m/nir1 !em Barf a /44fAlla . rann!83n# The dreifin' !tD8rnir 'eta 3-mi 7 meira ea minna B6'ile't ea n-th6ft f-rm h5a 7 Cha4# <II -' <III /44l;!in'ar til 3Anna# LhD.356mile'a 5ill/r !em er/ !tar.nir 7 a m6la !;ni1 a 5era 85er/le' n8' til a e33i tr/fla 7 rann!83n . l'/m -' m6lin'ar n.356mni er B57 Afirleitt a 5era a 3eAra !5- lan't a m6lin'in 5illa 'et/r 5eri 5anr63t/r 'e'n !amei'inle'a fr.5i3/m#<i m6lin'arnar halda deildir 3Anna . !3ala enn 5eri deilt me .6tl/n1 -' Betta er mD' al'en't a f/ll/r -' h.lf 3afla er/ 5alin1

Ba !em H' 3alla 5illa af the n-n:!amr6md/ mati1 -' h5a H' er $6mi IeT# St6rir n;lia -' hf/3J4/ m6lin'arnar 7 !4rin'a# <itna <II# Sl73ar 5ill/r 'eta haft !3ale' .hrif . n.356mari .35ara B. B6tti1 -' B57 er . hinn I8'inn1 til a 5era Hr1 Bar !em til !taar1 til a 'era Ba 7 'e'n/m h6file'! minn3/n ein! !3ala/! -' m'/le't er1 h5er framt7 meira# Xe'ar ma'n !3i4a/r St6rir mi!t3 7 a'er ea !em hlD8rit/n er/ aein! -f a/5eldle'a h6't1 -' Ba er 3ann!3i en'in nn/r lei1 Beir 'eta r/''le'a a f-ra!t1 ein! -' m6lin'ar t5i!5ar 'ert 8h. h5ert r/ -' Bar me a !tD8rna B57 h5erni' mHr 'ert Be'ar m6la R-''en`hren1 en Bar !em laI-ri-/! 5inna m/n t5falda!t1 m/nt BJ 5arla a !3ilDa Betta# Nafn5el erfiara er a 3-ma 7 5e' fArir -m4/tin' 5illa 'er . n;tin'/ . !t8r/ men'i m6li'ildi til a .35ara B. B6tti -' !3il-r!d8m/r l'1 -' a minn!ta 3-!ti me tilliti til h5er! 85enD/le'ar ea mi3il56'ar ni/r!t/ er e33i a f-ra!t .57!/n me B57 a end/rta3a Afirl;!in'/# Almennt1 B. er/ til a .35ara B. B6tti r/''/ -' 8tra/!t/r leiir -' a !D.lf!'/1 fAr!t 6!3ile't 7 !D.lf/ !Hr1 en ein! -' alltaf1 aein! n.l'anir h/'!D8n 'ild/m B6tti er/ a'en'ile'ar1 !5- Ba 'et/r 5eri a l7till 3-!t/r 7 Be!!/ !amIandi1 e33i . m8ti lHttir er 5arar1 !em nefna Bi' rl7ti minna r/''an h.tt1 -' !5- er h6't a 5era ha'n;t atrii !5-1 en 5era 6!3ile't ef Ba er n8'1 5e'na h5a BJ hef/r 7 h/'a1 enn 3-ma fram me f/lln6'Dandi rA''i!!ti'i# StDarnfr6ile'/r n.356mni -' rA''i 'et/r nJ Dafn5el 7 Be!!/ til5i3i n. e33i1 -' Ba 'et/r 5eri a er Afirleitt 8'ild/r af f.n;t/ 4reten!i-n! af mar3mii a n. !l73t en rann!83n#

<# "a/!! l' af handah8fi fr.5i3 >ath/'/n 5illa? -' alh6fin'ar han!# 0 2@ Eftir "a/!! )? 1 Ba!i LaS af the !5-:'e!t/r 5ill/r ath/'/n1 B#e# e33i aein! fr6ile'a !ett /44 handah8fi 5ill/r . ath/'/n B;ir1 en einni' !ama af Be!!el 2? hef/r 5eri !anna me tilra/n/m til !tDarnfr6ile'/r ''n m6tti r. fArir a Ba 'ildir aein!1 Betta l'm.l handah8fi fr.5i3 einta3a einn W#:"# fr. mealtal Beirra A, B#e# til a flAtDa me tilliti til1 til Be!! /m h5erni' . a hafa 5iei'andi fArir ath/'/n 5illa1 B#e# til Be!! a hafa l' !em leAfa 5irin' me reAn!l/nni .35r/n Mealtal -' mi3il fr.5i3 'ildi til ein! !em mealfr.5i3i * : m,allt dreifin'/ . W# : a .35ara "# eftir !t6r -' fDlda1 B#e# a .35ara 7 h5aa hl/tfalli 5i heildarfDlda m >mia 5i a Betta er e33i -f l7till? eint3 7 h5aa la'mar3!!taer fr.5i3 fr. miD/ fram# aThe-ria M-t/! -r4-r/m C-ele!ti/m1 )*K+# LiI II1 Se t# III# : The-ria -mIinati-ni! -I!er5ati-n/m err-riI/! minnimi! -In-Miae= C-mmentati-ne! !- iet# re'# S ient# "ttin'# Re # # <-l <# )*29b 2? aF/ndamenta a!tr-n-miae1 )*)*= Se t# IIb Xar !em 5i er/m nJ 7 Ba 5er3efni a almenn/m l'/m /m dreifin'/ fArir W#: "# a finna1 a minn!ta 3-!ti fr. "a/!! l'/m >!t/tt ""? 5er/r r. fArir a hafa 7tre3a 3-mi aft/r1 -' Ba er r/''le'a 7 .35en/m Ta3mr3/n fArir W#:"# finna n6!t/m f/lln6'Dandi1 aein! a l-3/m almennari l' 573Dandi a !D.1 !5- hHr er efni
)?

a f-rm.la han! Afir Be!!/m l'/m#Fa'le'a !tDrn/fr6in'ar -' eli!fr6in'ar1 B8tt Ba !H Be'ar 5ita -' Be33i1 me B57 a rei3na . 'r/nd5elli !ama til 'ert 5i .35r/n . ath/'/n B;ir l73le'a 5illa1 en H' 5er a 4re!/44-!e ara hrin'i le!end/r -' ara n-t3/n l'm.l!in! hHr1 -' B57 BArfti a fara1 7 !ta Be!! a 85in!6ll 8a!3ilDanle'/r tD.nin' l'm.l!in!1 fr. a/5elt a !3ilDa taI/lar 4renta Jr1 !em 7 B57 !ama er h6't a B;a -' fArir 5er3le'a mi!n-t3/n 7 ll/m til5i3/m !3al B;a neitt# S7ar >X<II 3afli? 5er/r aft/r 5i Ba !ama 7 framlei!la . 8a!3ilDanle'/r tD.nin'/ Be!!1 -' nJ1 eftirfarandi m/n n6'Da# Xa !em fram 3em/r 7 l'/m !em er/ Iara 8mi!!andi B6tti hennar 7 0 @1 r6tt mer3in'/1 !em einn en ein! -' lan't ein! -' alltaf l'm.li er1 B57 n6r IJi!t 5i a 3-ma alltaf meiri fDlda af 'ild/m1 -' Be!! 5e'na fr.5i31 eftir !em Ba er IA''t1 end/r'era# LeAf/ -33/r a r6a nJ Ba !ama 7 /m!83n !inni !amei'narl7feAri!!D8 fr.5i3/m# Sam356mt !amnin'n/m1 0 )K1 almenn tD.nin' 'et/r 'a'n5art A me 1 -' me er 57Mla en 5i !tnd/m hHr 7 almenn/m -ratilt63D/m# 0 2E Almenna !3ilnin'i "a/!! l'/m1 !em Be'ar 'ert /44 57!Iendin'/ mia !amh5erft l73/r . fr.5i3/m IeT# mealtal af A -' !t8r1 !tran't1 8endanle'a m 1 h5a afleia A li''/r ne!t1 hl/tfall!le'a ea al'er fDlda fr.5i3a -' hHr a 573Da a til a .35ara h5a er a finna . milli 'efi 5i3mr31 me 5irin'/1 a Betta .356i m. tilra/n/m IreAtt af 8Dafn56'i 5iIJna meira !5- minni aflei!l/ af A /ndirli''Dandi m -' hHr m er Be!!i fr.5i3 !D.lfir# 9? !t/tt/ m.li Ba!i LaS er l'm.l dreifin'/ fr.5i3a -' hHr a 573Da a !am356mt -fan'reind/m !3ilAr/m# Xa 'et/r l73a 5eri ra/nin 'er!t a A . !t8r/m m er dre'i1 en Jthl/ta/r hl/tfll er/ !3-/ aein! fArir f.ein/m tilIri'/m1 en H' .'ri4 hHr fr. Be!!/ hf/m 5i l7tinn .h/'a1 !am!ett/r m.l# S5- BJ ert fDlmennti Br-!3a W#:"# fArir h-n/m1 !em /44fAllir til'reindar 7 !7a!ta 3afla lei3m/nir1 n. n-33r/m1 Iemer3terma[en me a mealtal 'eti tilnefnt1 eint3 A c A: (dre'in1 hafa D.356 -' nei356 fr.5i3 !em nem/r e allra einn a af A -' ta3a fr. !amtal! .n tillit! til mer3i Be!!1 !em er fr. hrein/m 'ild/m1 3em/r IJna/rinn S c Y m # dre'inn Ba me B57 a ./r hef/r 3-mi fram er/ 'efnar 7 B571 !em !5- 5ar 3ll/ einfalt mealfr.5i3i Rel A, !em hHr einfaldle'a !em mealtal fr.5i3 'ildir# 0 2C A fAr!t a Jt!3;ra nJ Ieitin'/ la'a 'reinar'er han! fArir .35ein m.l1 ein! -' the tala af mi!m/nandi a finna1 !em fr. A til1 B#e# fr. c K til fr.5i3! 5imi/narmr3 * K12E !5i1 ea1 h5a er hl/tl6't !ama1 h5er af Y c K til Y c K#2E er n8'1 !5- 5i finn/m Betta nJmer fArir I-r1 !em h6't er a B;a inn 7 ""1 Dafnt )E1*) 4# C# heildarfDldi m ea c K1)E*) m 1 me Beim fArir5ara1 a fDldi . I./m hli/m A er fAl't eftir . !ama !ta -' 3Darni fArir I.a aila# FArir ll nn/r fr.5i3 mr3 !em Y * K12E er !ama I-r annar 6ttin'i fr.5i3 tala1 en fAr!t 5i a Jt!3;ra fArri .35r/n .Breifanle' d6mi#
9?

Se'D/m 5i hf/m )K#KKK n;lia hafi Beirra A -' .35ara1 fArr/m c ,)1, m1 !einni * 21K t-mm/r !3r.r >ein! nahehin 'ildir /m Lei4Ti' nemandi r6/r m.l?1 !5a "" Ba 56ri /ndir !3ilAri 'ildir1 n;lia milli )E*) A K12E annar! 5e'ar -' A K12E falla . hinn I8'inn1 d7 ,)12:,212 m# <era ta3mar3andi 5illa 7 !ama !3ilnin'i 1 allt a einn af c K talnin'/ til1 Dafnt K1E te3in1 -' Bar af leiandi Y c K1E1 B. 7 !amr6mi 5i tfl/ 7 l'/m1 nJmer c K til B. til Ie''Da . !ama t7ma n. fr.5i3 -' B57 mi!m/nandi 'ildi , di FDlda ,K1,:,21, m1 9)1K) Il!# C# heildarfDldi ea K19)K) m 5era# O' !5- er Ba 7 !amr6mi 5i l' .356i /m h5aa 'ildi Y !em t7mamr3 /44 !em einn af Y c K 'ildir a 'efa# <irin' en e33i ll m'/le' 'ildi Y fara me tilheArandi hl/tfall ea hl/tfall tl/r f6rar 7 tfl/nni 7 l'/m1 finn/r ma/r B. te3i Dafnlan't -' !5- n.l6't h5-rt r/ 7 tfl/nni tilhl;ile'a fram356md1 a Ba er h6't a inter4-late milli Beirra# Eftirfarandi tafla nJ er/ Beir er/ 5i!!/le'a e33i 7 n6'ile'a n.356m inn!3-t n.l6't B57 !em BJ Barft a !tanda 5i fleiri heill I-r1 en n8' til a !3ilDa -' til fHla'!le'/r endar hHr /mr6/r# O' H' 'rein fArir B57 a H' 3alla tl/rnar !em K1)E*) -' K19)K) !t/tt/m 3ennitl/r -' 'efi1 me a Y b1 ef1 ein! -' 7 eftirfarandi tfl/1 !em a'erir Y l;!t/ er/# Me B57 a mar'falda hl/tfall -' 5ar heildarfDldi m, 7 !t/tt/ m.li m , f. 5i al'era fDlda Y * K /44 a .35en/ mr3 Y .Hin! f6!t Be'ar al'er tala . milli Be!!ara mar3a er Be33t1 hl/tfalli me B57 a deila al'er 5i m.

7 89 : ; < bor ea tutt /t!f#u af Gau ; K#KK K#2E K#EK K#,E )#KK )#2E )1EK )#,E 21KK 2#2E 21EK :;< K1KKKK )E*) 9)K) @EK@ E,E) C*)@ ,C*C *9,@ **+E +2,@ +E9+ ; 2#,E 91KK 9#2E 9#EK 91,E @#KK @#2E @#EK @#,E E#KK E#2E

#!gu&*

:;< K1+,)* +*99 ++KE ++@* ++,2 ++*C +++9 +++, +++* ++++ )1KKKK

G Be!!ari tfl/ er/ hl/tfll an'e'eIenerma[en er alltaf fArir the framlei!la af Y c K /44 a tilte3n/ <imi/narmr3 Y .35ara# En til Be!! 3ennitl/r fArir hlH/m . milli t5e''Da mi!m/nandi Y Afir fr.5i3 af A til a f.1 !e'D/m milli Y c -' Y * , Ba te3/r aein! m/ninn . til!5arandi :'ildi1 B#e# a b : a b til a ta3a1 !em almennt h6't a 3alla1 en !am356mt Beim1 til d6mi!1 7 !amr6mi 5i fArri I-r fArir . Iilin/ milli Y c K12E -' Y c )1KK 5i a)1KK:K 1 2Eb til a 5era tilnefnd hl/tfall 1E,E):K1@),K c K1)E*) heArt# Eftirfarandi tafla inniheld/r :'ildi Dfn h5ert r/ Ieint !7ari milliIili . milli Be!! !em Y . fArri :I-r fr. /44hafi IArDa# /bor af Gau S,ari >!fnu &i##ibi#i &i##i ; K1KK:K12E K12E:K1EK K1EK:K1,E K1,E:)1KK )1KK:)12E )12E:)1EK )1EK:)1,E )1,E:21KK 21KK:212E 212E:21EK 21EK:21,E K1)E*) )E2K )@K9 )2@, )KC9 K*,2 KC** KE2) K9,+ K2CE K),+ La=

S,ari >!fn &i##ibi#i &i##i ; 21,E:91KK 91KK:912E 912E:91EK 91EK:91,E 91,E:@1KK @1KK:@12E @12E:@1EK @1EK:@1,E @1,E:E1KK E1KK:E12E

K1K))E KK,2 KK@9 KK2@ KK)@ KKK, KKK@ KKK) KKK) KKK)

Xe!!ar tl/r er/ heildarfDldi m a mar'falda til a f. heilar tl/r 7 hlH/m !em /m r6ir# $en-tin' the Y . :tfl/na1 !em alltaf Y # c K r. fAr!t/ mr31 !t/tt:Lim1 !Hr ma/r a innan l7tilla 'ildi Lim# a rHtt/ hl/tfalli tl/r . Lim# fara n.na!t 7 rHtt/ hl/tfalli1 D. BJ fer . fleiri heill :I-r1 !em er 'reint hHr1 me Lim# l633a/r minna

en K12E1 !5- enn !t6rri n.l'/n 5i mealh8f fer fram !em# innan 8endanle'a litl/m 'ild/m lim 'et/r tali!t rHtt= en 7 /44f6r!l/ . !t8r/m 'ild/m Lim# h5-rt mealh8f! hl/taei'andi e33i al5e'1 -' afleiin' Be!! er a 7 :tfl/ !em hl/tfll , !em fAr!ta af f6t/r Dfn/ milliIili milli Lim# tilheAra1 er/ n.na!t Ba/ !m/1 'e'n Be!!/ 7 B57 !3Ani a !ter3ari ten'!l1 !t/tt ta3a I/rt flD8tle'a !5-1 a fara len'ra eittY ein! -' Ba er fArir Dfn/m milliIili Y K:K12E1 K1,E:)1K= 91K:912E et 'ildin & K1)E*)1 7 Be!!ari r=# K1)2@,1 K1KK,2 /44h6 -#fl# 0 2* A meta 'ildi -' n-ta'ildi Ba!i LaS . ra/nhA''D/nni er Ba a 3-ma aft/r a !ama f-r!endan /m !amh5erft (# 'a'n356ma fr.5i3 ein# A li''/r ne!t1 !5- a /ndir .!tand !t8r/m1 ReAnd1 8endanle'a m fArir h5ert . D.356/ hliarnar . Dafn er a 56nta . nei356ar hliar1 -' hl/tfll -' er/ !em tD.nin'/ fArir (# fr. afhendin'/ einta3a /44 /44'efn/m mr3/m fr.5i3 Beirra fr. A til a !3-a ea me .35en/ milliIili fr.5i3# Xetta n6r nJ Be'ar Iemer3terma[en e33i Jtil-3a a Br.tt fArir 'r/nd5allar 'ildi la'a /ndir .6tlara !3ilAr/m !em hann meira ea minna reAn!l/nni Fr.5i3 fr. 3rf/m !7n/m1 5e'na Be!! a .!tand Be!! 8endanle'a m er reAn!lan e33i /m Ba1 -' !5- Ba a 573Da fr. 3rf/r hennar er/ aein! B6r !em 'erar 'e'n !m/ 3rf/n/m !t633/n . m hDartar!3inn e33i hD.l4a til a 3-ma Be!!/m fr.5i3/m h5arf n6r1 Iara aein! a B57 mar3i !em Beir er/ e33i . 8Dafn56'i 5iIJna 5e'na f-r'en'ilei3a . m 'et/r ;tt1 h5a er e33i !3-rt/r 57!Iendin'ar !em er/ til meferar . !t/m !7n/m# En 5i fr/m fAr!t 5i ni/r!t/r l'/m /ndir .!tand 'ildi!t7ma Be!! me hf/!t8l# G fArri 'reini!t !em hl/tfall -' al'er tala m fArir I.a aila !aman 'ildanna e Y fer1 Beir er/ !t/nd/ . I./m hli/m# Xetta 'eri!t aein! til hliar1 !5- eftir 'efinni !amh5erft (#1 al'er tala 5er/r a !amBA33Da h5er! hnd helmin'/r the !t6r allt a 'efinna mar3a1 ein! -' ef Ba 5-r/ !t/nd/ fArir I.a aila /44 . !m/ fr.5i3 ta3mr3# En me heildarfDlda I./m hli/m1 me !t8r/m1 ReAnd1 8endanle'a m g !am356mt !m/ !amh5erft (# m minni1 enn1 !am356mt Ba!i LaS a rei3na1 hl/tfll . h5erri !7/1 7 !m/ r# -' , 1 er Dafn ll/m hl/tfall , en 5i einhlia heilar tl/r g m g m , til a ta3a eftir a "" fArir helmin'i Dafn !t8r -' 'a'n356m fDlda m . !ama mr3in e # ReAn!lan1 a !D.lf!'/1 m6tir DafnrHtti 'a'n356m/m hrein/m tl/m1 allt 7 !ama ta3mr3 5e'na 8Dafn56'i! 5iIJna e33i til1 en "" Iara te3i Jr Be!!/m 5iIJnai -' r. m.li a m/n/rinn m ' m , * u til m h5erf/r# Xa 56ri B57 ran't Be'ar til a rei3na Jt ' Dafnt -' fY m ' -' Ba/ , !em !5arar til , Y m , mAndi ta3a1 en fArir f-' , !em -' a 5era fArir fr. heild af 'ildi til a rei3na c ; m 1 Bar e annar! f-r!enda !amh5erft (#1 !em er "" !i'1 5ildi f. mi!m/nandi fr.5i3 mi!57!andi tl/r . I./m hli/m /44 . !m/ 5i3mr3# Einni' O/etelet hef/r Betta . annan h.tt me tfl/m !7n/m a Iera !aman Afirl;!in'/ !am356mt Ba!i LaS -' ath/'/n# # Ll73t1 a/5ita1 Bar !em 8!amh5erf fr.5i3 (# IeT A!aman!tend/r1 ein! -' er r/''le'a ra/nin fArir !amei'inle'a fr.5i3/m Bar !em

Ba!i LaS . ein/n'i! 5i . enn a r6a IreAtin'ar . ll/m1 en /mfram allt er Ba en1 fr. ein'n'/ F35aranir "" !i' til a fara Jt -' !5- fAl'D/m!t afleiin'ar hennar enn fre3ar# Fr. the 4re:l'I/ndinn !amh5erft ( . af ein# A !e'ir nJ meira Ieint a aal 5erm6ti C, ein# !em fDldi 'a'n356m/m m/n/r er Ba !ama1 mi3i a mealtal A, Ffan'am# !em !/mma 'a'n356m/m fr.5i3a er Dafnt !aman1 B#e# a I6i 'eta mi!m/nandi aein! me 8Dafn56'i 5iIJna h5er! annar!# FArir ef eftir I./m (# fArir !Hrh5erDa D.356a annar! 5e'ar Dafn !t8r er a 56nta . hinn I8'inn 5er/r a IJa!t 5i !m/ !/mm/ einni' !ami fDldi fr.5i3a 7 I./m hli/m# Xa er hin! 5e'ar a eftir!4/rn a dA''ir !amh5erft ( . 1 m/n/rinn u c @ > m ( , ? . milli fDlda D.356ra -' nei356ra fr.5i3a me 5aMandi m fleiri -' fleiri h5erfa e33i . hrein/m !t6r u, en ten'!l han! fArir heildarfDlda m, di u: m til a f.1 5e'na Be!! a u Dafn5el eftir Be33t/m l'/m t63if6ri . !t633// m 7 !3ilAr/m 5aMandi1 Betta 'ildi en 7 'a'n!t6a m h5erf/r meira !5-1 !t6rri m 1 -' . 8endanle'a m h5erf/r#Xa er einni' . hrein/m (a h!t/me af / 7 hl/tfll 8lD8!ar .tt mi!m/n !i'# A 'efn/ 'ildi Ba!i LaS -' den!e!t 'ildi D 5er/le'a me A fell/r Banni' . a/'/m : TaIle fr. B57 a tala /m IreAtin'ar -' B57 Mi!m/nandi 'ildi 5i I.ar hliar fArir me Dfn/ milliIili er meiri1 B57 n6r milliIilin 7 A 3-ma1 !5- 7 me!ta A !i' ali''Dandi -' !m/ alhlia milliIili . milli Beirra1 h5er!/ l7ti BJ te3/r l73a Betta# 0 2+ Eftir Ba1 nH Beirri ath/'a!emd a I-ri Ba!i LaS er e33i I/ndin af henni1 mar3a . milli !em a tD. til a .35ara -' 5ir3a einfalt mealtal 5illa# G 5enD/le'/m tfl/m . m.l!mefer f-r!end/m 7 !ta Y fre3ar Y ea Y + @? 3Drinn1 h5a anna I-r er/ en hHr a -fan1 !t/tt mi' !em tilnefnt I-r1 -' 5i m/n/m l7ta ein! a til'reina .!t6/r 7 framt7inni til a 'era f-rrit fre3ar I-r me tilliti til Y # /mfram framan'reinda $IST Y halda1 -' ein! -' BJ Y Afirleitt me T 57!a1 !3al H' !3Alda . t ten'Da!t I-ri !t/ttle'a T 3alla I-r -' 3eAra ekki !e'Da tfl/ 7 5ia/3a 0 )*9# Fr. /44hafi /44hafi Beir hannair fArir Jtdr6tti !emY

T K#KK K#2E K#,E

:T< K1KKKK K12,C9 K1,))2 et

K , EK K1E2KE

a!5-1 . m'/le'/m 5illa , ten'd/m tfl/ m. finna 7 l-3 Berl7n !tDrn/fr6in'/r# FrI83 )*9@ >hera/!'e'# af En 3e? -' tfl/ II1 Jtdr6tti Ba 5er/r til3Annt 7 0 )K*b#

@?

Til5ilD/n1 !l73 tafla al5e' ein! -' !em !5arar til til a n-ta tfl/ !em . a Jt!3;ra d6min/ hHr a -fan1 Bar !em A c ,)1,1 * 21K m er 'ert r. fArir# Umfram allt1 hef/r einn me , di mar'falda )1,,2@E1 91E@@+ -' er nJ eftir t tfl/1 til d6mi!1 fDlda -' Be!! 5e'na a vera ten'd/r . milli A -' d K12E n 91E@@+ A : K12E n 91E@@+1 B#e# milli ,)1, -' ,)1, d K12E n 91E@@+ : innihHlt K12E n 91E@@+ !3mm/ ,21E*C2:,K1*)9*1 c K 2,C9 m find# F!t6an er e33i -33/r 7 framt7inni til a halda I-r h5a en Ba er a/5elda!t D.rnIra/t/m1 er a :tfl/ 7 !ama hnn/n en t :taIle enn e33i /m Be!!ar m/ndir1 -' B57 aein! Einfalda!ta !3;rin'in1 af . :tfl/ af the framlei!la 5ar te3in Banni'1 ef Beir 5-rl`'e 3eAr1 eini 3-!t/r mAndi ID8a1 fDl'/n me a hl7fa all! !taar# A 3eAra t I-r en h6't er a finna . ;m!/m !t/m1 !5- !em 7 l-3 Berl7n !tDrn/fr6in'/r# FrI83 )*9@ -' 7 Lettre! O/etelet er !/r la thH-rie . 4r-IaI# 4# 9*+ FL"1 I6i ef aein! til a t * 21KK hla/4a# Einn1 !tD8rn !tanda mitt1 lith-'ra4hed I-r !em e33i er len'/r til !taar en 7 I83aIJir fer afta3an fram T c 91KK me , a/3a!tf/m fArir E? # A -fan :I-r en er af mHr me IrJ/n me r/m m/n/r fr. t :tfl/ hef/r 5eri Ba !em af er f6!t -' rei3na Ieint . enn meiri !ti'#

aSam!5arandi tafla Afir !ama eftirnafn m. finna 7 A# MeAer1 fArirle!trar /m l73indafr6i >B;!3a IreAtt af CT/Ier?1 Lei4Ti' )*,+1 Il! E@E:E@+1 Bar !em T me 3-mi# <e'na !m/ .t3 hafi til3Annt 7 5ia/3a 0 )*91 7 heim!4e3ile'ri rann!83n/m >hera/!'e'# af (/ndt?1 <-l/me IX1 Il! )@,:)EK1 fAr!t Iirt I-r rei3na1 Bar !em 5ir3a 'ildi !3amm!tafa fD8r/m a/3a!tf/m1 r3in t Re!4# er hin! 5e'ar framlen't til 9 a/3a!tf/m milli mar3a K -' )1E)# A tfl/nni !am!5arandi !t633/n me fimm !tafa 5ir3a 'ildi er/ einni' a finna 7 5iI6tin/m# : FAr!ta I-r af Be!!/ ta'i1 !em h6't er a re3Da til the heilIri'/r ein! -' a /44!4retta af !a'i tfl/r hef/r Wram4 rei3nar !t-fnfll eM4 a: T i 5t ta3mar3a/r 'ildin t a t * er/ -' l-'rar Be!!ara heild/m# SD.Y P"reinin' . lD8!Ir-t a!tr-n-miQ/e! et terre!tre!P= 4ar le it-Aen Wram41 Stra!!I-r'1 Lfa <II1 4# )+E:2KC#b

E?

0 9K Eftir a H' 3-ma til Beirra .!t6na !em hafa tilefni til a fara me 7 !amei'inle'/ fr.5i3 Afir Beirri einfld/ ""1 ein! -' ra3i hef/r 5eri !5- lan't# Fr. "a/!! !D.lf/r l'm.li er e33i fArir !amei'inle'a fr.5i31 !em fr.5i3 ein!ta3ra einta3i !t6rir A af Jtrei3nin'/m Beirra meina1 en Ienti -' Be33t fArir -I!er5ati-nal

5illa1 !em fr.5i3 ein!ta3lin'!in! fram 'ildi hl/t Jr Jtrei3nin'/m !7n/m meina rei!t1 -' 7 !D.lf/ !Hr er e33ert minna en !D.lf'efi a fram!ali . l'/m . !Hr !ta . !einni . fArr5erandi# G ra/n er Ba en fr. /44hafi eitth5a mD' mi!m/nandi1 til a hafa fr.5i3 fArir framan hann1 !em f.!t 5e'na !3-rt! . !3er4/ m6lit63Da ea !3Anf6rin -' handah8fi /tana3-mandi tr/fl/n/m -' end/rte3inni m6lin'/ . ein/m hl/t fr. mealtal m6lin'a -' fr.5i3 !em mar'/r 7 eint3 af W#:"# TilI- fr. Jtrei3nin'/m Beirra meina .!t6/m1 !em 7 eli hl/tanna !D.lfra -' Beir er/ !ta!ettir .hrif a!t6/r# Xa 5ar l73a all! e33i 23rir2ram !4. B57 a eli Be!!ara fr.5i3a fr. mealtali1 l' af 5ill/m ath/'/n fAl't1 en 5ar aein! Iein 4r8f . !ama W#:"# !D.lfir 'era# F !ama t7ma1 Bar !em BJ 'et/r a/5eldle'a !3AnDa 7 /44hafi a 7 !t8r/m m ein! -' 7 !amei'inle'a fr.5i3 Rel# A -' 5ill/r ath/'/n1 fDlda fr.5i3a z fArir 'ildi 7 mihl/ta dreifin'/ !4Daldi er h.mar31 fr. B571 en eftir f'ar til ein! -' 5enD/le'/r minn3ar1 !t6rri m er l73a en'in l' 5eri ein! "a/!!1 a einn a 3anna dreifin'/ l' fArir W#: "# m/ndi1 a Ba 5ar elile't a f8r/ !Hr!ta3le'a Betta 4r8f# O' n;lia m.l hafa 5eri fAr!ta hl/tn/m1 -' >me B.ttt3/ Irin'/ -' l/n'/m 'et/ n;lia? fr. r/m lan't 5ar !J eina !em a l'/m hef/r 5eri reAnt# Thi! m/lti:hlia >af O/etelet1 BO$IO1 "-/ld1 Elli-tt -' 3ann!3i arar? C? 'eri ath/'/n . n;lia m.l mi!m/nandi lnd/m 5irti!t nJ 7 /44hafi all! !taar !tafe!tin' . l'/m lD8! 5i fr.5i3 fr. 3rf/m la'a n8'/ l7till 5irti!t aein! !em 85er/le'a a !63Da 7 til'reinda !3ilnin'i1 -' .6tl/ 'ildi hef/r "" am3 fArir n;lia m.l1 Iara e33i !5lan't:n.1 en hef/r hin'a til 5eri tali a 5era f6r /m a ta3a1 ein! -' H' a hl/ta af 'a'nr;nni Re5i!-n1 !em ./r fara Afir Be!!ar rann!83nir1 ma me ei'in 'reinin'/ !7na Dafn5el 3eA4tar 5ielTahli'er Re3r/tenma[tafeln hafa !annf6rt1 en Ba er/ arar W# : "# er Bar !em einfalt "" e33i al5e'1 hin! 5e'ar1 en Beir f/lln6'Da alh6fin' af l'/m Be!!/m# aBO$IO1 La taille af re r/e! en Italie1 Ann# dHm-'ra4hie innIAri! de %ari! .ri )*,*# "-/ld1 rann!83nir . hern/m -' mannfr6i tlfr6i Iandar7!3ra hermanna1 United State! Sanit-rA B83n/n end/rminnin'ar# NeS:Y-r31 )*C+# ELLIOTT1 . herinn tlfr6i /m Bandar73Danna# Berlin )*C9#b G !tareAnd1 B8 m. framlen'Da !am356mt minni reAn!l/ a til'reina eftirfarandi t5 !D8narmi !em alltaf 'era Ba 5ira!t 8m'/le't fr. /44hafi1 einfld "" almennt 'ildi fArir W#:"#5i/r3enna# FAr!ta Beirra er ,? Y
,? C?

a!einni1 !D. 0 9@ -' 9Eb

0 9) Ef "" til !amei'inle'a fr.5i3 5era almennt 5iei'andi1 B. mAndi afleiin'ar 5e'na a 4re!/44-!ed . !ama !amh5erfar fr.5i3 (# Rel# A 3-ma fram !tafe!ta almennt1 !em er e33i ra/nin1 -' ef . n;lia h8fi -' e33i n-33r/m r/m atri/m !em BJ '6ti enn 85i!! /m AfirI-r!3ennt !3-/n1 ef e33i 8Dafn56'i 5iIJna ea !3-rt/r . fAl'ni 5i lei3m/nir !3/ldir hafi Ba1 en nn/r atrii Be!!a til'.t/ 57ar til a

.35ei Be'ar Ba na/!Anle't !amh5erf/ fr.5i3 me tilliti til A !em almenna eli W#:"# '6ti !3-a# G ra/n1 Be'ar O/etelet 7 han! PLettre! !/r la thH-rie a 4r-IaIilite!P Il!# )CC Ath/'i a 7 !/m/m W#:"# m/n/rinn . A!t/ fr.5i3 / ' 1 / , I.ir ailar IeT# A fa!ti -' l'I/ndin D.3561 arir nei356ir1 !em er !amh6ft 5i !amh5erft l73ind/m1 -' H' !D.lf/r hef hHr . 7 5e'na 3rf/ /m !amh5erft fArri Be33in'/ rann!83narinnar ( # fram a 7 !/m/m W#:"# Fr.5i3i tl/r Rel# A di m A -' m , e33i aein! fa!ti -' la'ale'a1 en einni' fre3ar en me B57 a 8Dafn56'i 5iIJna er eM4li aIle fr.Ir/'in h5ert r/# Xa hef/r I6i !am356mt O/eteletfS !;nd !em reAn!la m7n a r.a!t . te'/nd W#:"#fr.5i3i milli / ' -' / , ea fr.5i3in . milli kk ' -' m , Betta ea B. .tt a fara1 !5- . mean hJn er !t6rri en !t6r 7 !amr6mi 5i 'ildi !em 'era m. r. fArir 5e'na 8Dafn56'i! 7 r/m til5i3/m1 einni' .tt ein3ennandi fArir einn ea \nn/r 'er af W#:"# er# NJ er H' a 57!a til Be!! !em a!AmmetrA . ll/m1 Be'ar fr.5i3 milli / ' -' / , ea m -' m , Ba er1 en ein! -' !5- er e33i a/5elt fDar5erandi 5e'na 8Dafn56'i! 5iIJna1 Ba er na/!Anle't a!AmmetrA en B6r !em 'era e33i r.a!t . 8Dafn56'i 5iIJna H6't er a 'era til a 5era IreAtile'/r fr. 85er/le' ea handah8fi a!AmmetrA !em !l731 !em h6't er a 'era til a r.a!t .# Em4iri allA Ilandar na/!Anle't 8!amh5erf/na1 Dafn5el Be'ar !l73t er til1 alltaf me handah8fi1 5e'na Be!! a BJ alltaf t7maI/ndi m Barf a 'era1 !em !5- h.1 en ein! -' na/!Anle't a!AmmetrA h. m/n/r . hl/tfll/m m, h.a handah8fi ein'n'/ 5i !3ilAri 5aMandi1 !einni 'ildi h5erf/r 'e'n fArr5erandi meira Banni' a meira m 5eM1 -' !l./ inn h. 8!amh5erf/na l7f!na/!Anle'ra re'l/m !em 7 hreinni1 !t6rri m er1 -' Ba 'et/r Dafn5el tali!t 8mi!!andi B.tt/r a!AmmetrA Be'ar a r6a !t8r m m/n/r fann!t . milli / -' / , ea m -'m , me fre3ari a/3nin'/ . !m/ .!3il/r .tt# G r/m a'er/m en 5i m/n/m !7ar *? 3-ma fr.1 !em 'erir Ba Iirta!t Afir 5afa a 7 r73i W#:"# e33i allt f6r .!amt Beirri f-r!end/ ein'n'/ handah8fi 8!amh5erf/na#
*?

aC-m4# !Hr!ta3le'a !4rin'a# XII P.!t6/r fArir nein/ a!AmmetrAP#b

0 92 N6Da fAr!t 3em/r eftirfarandi 5al# )? Xa m. 7mAnda !Hr a . 8!amh5erf/na1 Dafn5el Be'ar Beir 5i/r3enna !em na/!Anle't1 Iara !DJ3d8m/r "" eftir te'/nd W#:"# Ier a !3-a 7 ein/m !3ilnin'i ea annar1 !em I6ta !i' . einh5erD/ tilte3n/1 !t6rfr6ile'a 5eri !aman!ettar l'/m# 2? Xa '6ti 5eri tali a na/!Anle't 'ildi Ba!i LaS fArir !amei'inle'a fr.5i3 fr. mealtali en enn re'la1 Beim til5i3/m hin! 5e'ar Bar !em Ba er e33i 5i1 hl;t/r a telDa!t /ndante3nin'/m1 !em ;mi!t ei'a !Hr !ta ea reAndar fram!elDanle' /ndir til5i3i )?1 en aein! 7 /ndante3nin'artil5i3/m 'ildi1 me fArir5ara /m nn/r l' en "a/!!# 9? Xar !em mi!m/n/r milli / ' -' / , !em -' milli m -' m , . tilte3n/ m 1 a B57

leAti !em Ba 5elt/r . 5er/le'/m a!AmmetrA1 eftir B57 h5aa 'er af W#: "# mi!m/nandi !t6r -' hHr na/!Anle't a!AmmetrA m. r. mi!m/nandi 'r./r1 !5'et/r na/!Anle't SAmmetrA1 Bar !em !l73 . !Hr !ta1 -' !Hr!ta3a til5i3i alhlia allar m'/le'ar 'r./r af almenn/ m.li S3-a 8!amh5erf/na1 Bar h5e !ama a 3-ma ni/r 7 nJll1 -' '6ti 5eri held a 7 r73i W#:"# na/!Anle't a!AmmetrA 7 almenn/ m.li1 7 ;m!/m 'r./m !7n/m 7mAnda !Hr1 !em !3i4tir SAmmetrA en aein! !Hr!ta3t tilfelli1 !em1 ef Ba 'eri!t Afirleitt 7 ll/m !tri tne!!1 er aein! h6't a l7ta . !em framJr!3arandi tilfelli1 Bar . meal 8endanle'a ;m!/m h/'!anle'/m !ti'/m a!AmmetrA1 all! h5arf er 8endanle'a l7ti (#1 !em Jtil-3ar e33i a 5ei3ari 'r./r a!AmmetrA1 !em h6't er a a/5eldle'a r/'la !aman 5i a reAn!lan aein! eftir 8Dafn56'i 5iIJna tr/fla ra/n !amh5erf/1 er/ al'en'ari en !ter3ari1 !em er/ /tan 5i m'/lei3an/m . !l73/m mi!t3 # G ten'!l/m 5i Be!!a !3-/n1 en mAndi 7mAnda mHr a Ba 'ef/r einni' 'ildir fArir almenna r6a almenn/m l'/m1 !em aein! !Hr!ta3t tilfelli mehndlaar !am356mt Ba!i LaS !em 8!amh5erfar (# !ameina!t 7 !amh5erf# H5er af Be!!/m Brem/r lei/m1 -' !Hr!ta3le'a ef einn af fAr!t/ t5eim/r1 !em er/ aein! IreAtin'ar . h5er r/m1 ea BriDa er rHttara1 nJ 'at e33i .35ei .n fre3ari fDaraf-31 en Ba 5ar einn af Beim Be'ar .35r/n !4/rnin'/ h5-rt alh6fin' af Ba!i LaS 7 the atI/r/r 5er/le' a!AmmetrA eftir !m/ me'inre'l/m !em Ba er dre'i fArir !Hr!ta3a til5i3i na/!Anle' !amh5erf/1 er ra/n5er/le'a m'/le't1 7 r/ la'i1 h5-rt 5iei'andi reAn!l/nni rann!83n W#:"# h5a lei3m/nir er/ !Hr!ta3le'a fram 7 fArri 3afla til !5-:afleianle'/r l'/m ra/n5er/le'a I6ta# U' hef 'ert rann!83n . I./m hli/m1 -' I./m !4/rnin'/m er h6't a !5ara D.tandi 7 '8/ !3a4i !aman til ha'!I8ta fArir BriDa r6a 5al# En Betta er a/5ita 3Anna fram356md fr6ile'/m -' reAn!l/nni rann!83nir !em 'eta e33i inn 7 ein/ -' . !t/tt/m1 en eftirfarandi 3fl/m er fr.te3i -' aein! f-r3e44ni 7 n.ttJr/nni1 eftir H' a fle!t 'r/nd5allaratrii fr6ile' rann!83n 7 XIX# Wafli1 Ba/ t63if6ri reAn!l/nni f-r!end/m a mar3t63 a!AmmetrA ra/n5er/le'a 7h/'a almenna m.li 7 lHni W#:"# til a !D. h5-rt1 7 XII# Wafla er/# FAr!t B81 er Ba l73le't til a hafa .h/'a1 ef H' hafa 5er/le'a .356i alh6fin' af Ba!i LaS !amh5erf 8!amh5erfa (#1 hHr fr. !amh5erf 8!amh5erfa dreifin'/ . !t8r/m m, !em !aman !ett mHr ten'in'in milli 3ennin'ar -' ra/nhA''D/nni hef/r leitt1 hHr Ir.aIir'a IeSei!l-! 1 -' B8 !5- a H' nefni Be!!ar re'l/r 5e'na Be!! a n-33r/m !inn/m til a ta3a Jt aft/r BeT/'e! !Hrl'/m !em 8!amh5erfar (# ea dreifin'/ /ndir !Hr!t3/m tilnefnin'ar1 ein! -' hHr !e'ir1 a1 l'/m1 !em ma/r 'et/r 5eri !.tt/r nema 5er/le'/m hl/tfalli tilIri'i W#:" #Bar >0 +? r6dd mer3in' 'ef/r tilefni til a dra'a fre3ari alh6fin' af fr6i !em !7ar 5er/r fDalla1 en Ba B;ir e33i a leia til mi!!i!1 en aein! 5er!n/n eftirfarandi l'/m# 0 99 Af Be!!/m !Hr!t3/ l'/m er/ mi3il56'a!ta1 fAr!t/ Br7r1 !em er/ r/''le'a !Hr!ta3le'a rei!t hHr1 en leiir af !t6rfr6i f-r!end/r /m !amei'inle'a a!AmmetrA 7 !am!t/ !amIandi1 ein! -' 7 XIX# Til a !;na 3afla# The h57la er/ hl/ti Ieint a/'lD8! -r-llarie! . !ama1 !/mir !t6rfr6ile'a Jt fr. Beim1 !em einni' !;na !7ar# S.r t!- #!g (eru#ega ) a&h(erfar dreifingu f"rir ?*/G* e--i of &i-i# , h#utfa##i ti#brigi @ar*

AB Out2ut #!gu& # Fr.5i3in er/ 7 ei'/ mealtal af A fr. B57 ef 5er/le' a!AmmetrA einni' tl/5ert fr. A mi!m/nandi BHtt/m 'ild/m D m. IJa!t 5i a Dafn5el !3ilDanle'/r A /ndir einfaldri re'l/ -' til a f. reAn!l/ !am!5arandi dreifin'/1 re'l/ !em1 fArir a r6a a na/!Anle't a!AmmetrA h5erf/r1 Bar D 5er/le'a me A fell/r leiir aft/r til re'l/ Ba!i LaS# 8B T(egg>a d#-i Gau #!gu& # $reifin' fr.5i3a IeT# D fAl't eftir1 7 !t/tt/ m.li1 eftir h5erDa af I./m hli/m1 ein3/m !m/ re'l/ ein! -' fArir !amh5erft (# ein# A fArir I.ar hliar er fAl't !ameinin'/# Xa 3em/r Iara hHr 7 !ta m, , * : m # Rel A 4-!iti5er!eit! m ', ', '* ': ( , nei356 hl/ta1 m , 1 , 1 , * . , : ( , mar! D% er/ me Be!!ari /mfDll/n enn !m/ tfl/m er/ :I-r -' T :taIle#1 !Hr!ta3le'a 'a'nle' fArir Jthl/t/n Afirl;!in'/ til h5-rri hli1 ein! -' til Jtrei3nin'! !am356mt Ba!i LaS FArir !amh5erfa (# IeT A mAnd/ 'ilda !amei'inle'a fArir I.a aila # Ef 5i !3i4ta nJ til'an' 0 )K !amBA33t 5enD/1 almenn/m !3ilm.l/m kk ' 1 m , 1 f1 , 1 1 , B57 Mar! allir hel!t/ 'ildi er/ 5im 0 1 m 1 1 ' 1 , 1 - ' 1 - , nema Ba ten'i!t D er1 !3al Ba fara framhD. Beim D.356/ -' nei356/ hl/tfalli de5iati-n nJmer f-' , 1 a/3 heilar tl/r m -' , m ,1 !m/leii! ' -' , 1 ' m ' -' , m , . h5-rri hli 7 !tarfi Be!!ara nafna Afir# CB D#utfa## #!gu& # The 'a'n356m de5iati-n tl/r m 0 1 m , mar! 7 BHtt/m 'ildi he'a !Hr ein! einfalt mealtal fr.5i3a - ' 1 e , 1 ein! -' di Y m -' , Y m , mar! D 1 !5-na 1 Bar !em eftirfarandi er/ -r-llarie!# a? 5eldi 'a'n356m/m fr.5i3 nJmer1 di m f 2 1 m 1 2 he'a !Hr ein! 'a'n356m/ de5iati-n fD.rh6ir ' 1 , !5-Y M'2Ym12E';,# I? 7 BHtt/m 'ildi D !D.lft m. .35ara !em 5erm6ti1 f/ndi 'a'n356ma fr.5i3 tl/r -' mealtal fr.5i3a la'a hl/tfalli# N. H' held a Betta !H almennt !H1 a e33i B6'ile't hennar1 en n.356m .35r/n h.tt -' 'efa !7ar >3afli XI?1 h5erni' Ba er re3i# FArir Ire5itA1 ein! -' hJn . hl/tfall!le'a heit/ -' !5- .35enar D Be'ar 3em/r a 57!a !Hr!ta3le'a Be!!/ .356i h.tt1 me D $ er/ 3allair# Xetta D $ 'eta B. n-ta reAn!lan .35ei Ieint D 1 B#e# 'ildi !em h.mar3 . fDlda z 1 Iera !aman fell/r 7 dreifin'/ !4Daldi1 -' Beirri !tareAnd a Ba 573/r enn aein! innan mar3a T/T/'e!tehenden 85i!!/1 einn af fAl'i''n finna fArir rHttm6ti 8!amh5erfar le'ali!m -33ar# FB F>ar#%gin #!g # FDarl6'irnar milli Bri''Da hel!t/ 'ildi !em .35ara!t me Be!!/m h6tti# L.t/m m Pt.3nar heildarfDlda " heildarfD.rh61 e "= " m " B;ir af me C eaA >h5-rt !em er fDarl6' af C ea A rann!3/ af $? Dafnhlia fr.5i3 IeT# D 1 B#e# !em til !m/ me'in 5i D fara1 eftir !em C ea A di!ta

Ba1 Betta 'et/r 5eri D.356 ea nei356 hli hin! 5e'ar 57!itl/ t5eim/r Iand!tri3 me'a hafa !am!5arandi mer3in'/ fArir 8Dafnarma minn3ai !5- h6't a finna /ndir 0 )9)Y C D * T AeA Bar !em t A 'ildi T er1 7 tfl/nni 7 T til 1 !t/ttle'a a tilheArir Pfrem/r#Y 1

'ildi fArir hl/tfall!le'ri l' me 2 AeA !amBA33ir a !;na 7 0 )9)1 !em BJ 'et/r l73a !tilltY # Sam356mt Be!!/ A C !em mi!m/n/r af fArri t5eim/r 5e'alen'dirY A : C c > A : D ? : > C : D ? c >2 : T Bar !em f-' t A er/ .35r/ me Beim h6tti !em !;nt er# GB The /#!g # F8/r fArir almennt . !Hr !ta ef a fDarl6'in . C fr. D l7til >!tran'le'a infinite!imal? me tilliti til mealfr.5i3i - ' ea e , -' 5i hli a h5er C af D di!ta til !t/tta !t/nd - A hef/r1 hef/r einn 5er/le'aY ?-1

B/rt!H fr. 8Dafn56'i! 5iIJna -' afIri'ilei3a1 !em 7 Cha4# 6tlaar I<1 !em 'erir Be!!/m !amInd/m1 ein! -' allar 3rf/r HURNA l' 'eta 5era IreAta1 mAndi Be!!i !3ilAri ei'i !tran'le'a Be'ar > C : D ? 2 Y 9 - 2 . m8ti ) al5e' m6tti 5anr63t1 alltaf !5- C D l7til mia 5i e A # mar3i en Betta h5arf en aldrei te3/r a f/ll/ fram er/ framan'reindar :a'erirD , C, A til a !3i4ta re!4 ra/n# 1 Bar !em er D.356 'ildi !em er h6rra en ) 7 litl/m m6li# The fr6ile'a afleianle'/r .!tand !em 7 rHtt/ hl/tfalli mia 5i !m6 C D 'e'n e A 1 'ildi

!amr6ma c o c K1,*E@K 5er/r a heAra . almennin'i1 Bar !em hann finn/r !Hr reAn!lan a me!t !l.andi fermin'ar af 8!amh5erf/m l'/m dreifin'/ -33ar -' 'ildi $ er B57 framt7in !Hr!ta3le'a 'eti 7 tfl/m B6tti mehndl// 'reinar eftir mi' 7 r !amr6min'/ !ama a 5era o til a !annf6ra# N.356m !am!5r/n er B57 e33i a 3refDa!t Be!!1 7 'r/nd5allaratri/m1 7 -ri1 a hann 6tti1 ein! -' fram 3em/r hHr a framan1 trifle !t6rri en o 3-ma Jr tilra/n/m1 en Betta litla fr6ile'a Afir5i't 'et/r h6'le'a AfirI-i af 8Dafn56'i 5iIJna1 -' !5- hef/r hann >eftir n.356m -' m'/le't er hl/tfall!3-!nin'/ .35r/n D -' D $ ? G te3in fr. mi!m/nandi !56/m W#:"#1 !em h6't 56ri a !3-a 7 ten'!l/m 5i rHttm6ti -fan'reindra la'a >!3/ll m6lin'a1 n;lia m.l1 hr.efn/m1 5e/rfr6ile'/m m6lin'/m? fDlIreAtt me !ti'/m af-M/n -' minn3/n af l'/n/m af !4Dld/m dreifin'/ milli K1C -' K1+ hafa f/ndi!t# G !ta Be!! a $ a halda1 'et/r BJ l73a haft !amIand 5i hin/m t5eim/r : halda 5ir3a1 nema a 5e'na minni hl/tfall1 !em A C 7 C D -' al5e' 'e'n D 1 Be!!ar arar a'erir 7 meiri hl/tfll/m hef/r 8Dafn56'i 5iIJna 'et/r haft .hrif# Fr. BriDa Dfn/1 !em 1 m. leia . mD' einfaldan h.tt1 D !amr6ma enn nn/r lei til a .35ara reAn!lan ea ein! Iein/ hl/tfalli1 !em er a eftir A :-' C hef/r .35ara er fDarl6' af 5i3-mandi D . C 91CC !inn/m ein! !t8r eA3!t me fDarl6' fr. A . C er a finna# St/tt/ 5i 3ann a Banni' er fen'inn D :'ildi en D 1 h5er /m !i'# : F mean Betta .356i er -f .h6tt/!amt a leA!a 'ildi Beirra . ll/m1 !Hr!ta3le'a Bar nema laI-ri-/! .35ara D -' D B 1 Ba er annar tiltl/le'a einfld lei mD' .6tl/ .35r/n !em !5-3ll// D i 1 er . !tD8rn han!1 !em 7 Wa4#XI# 5er/r r6dd# A 7 !ta Be!! a f. aein! .6tl/1 n.356mar m6lin'ar . Brem/r fDarl6' a!t6/r1 ma/r Barf a fara aft/r til n.356mrar 'ildi Brem/r 5e'alen'dir !D.lfra1 !em er/ !3r. !am356mt fDarl6' l'/m1 en !am356mt BeimY 1 1

Xe!!i hl/tfll hafa t5- mr3 . milli !em Beir halda1 !J fAr!ta !em m.li m 0 c m " 1 B#e# a r6a h5erf/r a!AmmetrA1 Bar c ) !am!5arar1 -' anna a r6a Bar !em m " 1 'e'n m H5ani!hin'lA l7til 1 -' Bar af leiandi er h6't a !tilla c K# Xetta 'ef/r til

)#"renTeY 2#"renTeY

c $ K1, *E@K K1*@E9E K12)@CK K1)E@CE 91CE+,+ E1@CCK+# <erm6ti $ 'et/r B57 Afirleitt e33i /ndir K1,*E@K -' e33i K1*@E9E h633/n# IB Location Act # 1 aal 'ildi C -' mealtal A li''Da . !m/ hli den!e!t 'ild/m D fr.1 -' . Bann h.tt a C milli A -' D fell/r >!D. 0 )9@?# 9B Je(er e #!gu& # # A!AmmetrA . fr.5i3/m IeT D hef/r f/' !3ilti en fr.5i3in Rel# A 1 B#e# ef m ' m , ein# A >di C ' C , ? er D.356tt1 !5- er m ' m , mar! D >di m 0/ m , ? er nei356tt1 -' f/'t >!D. 0 )9@?# Ennfrem/r1 m/n/rinn . milli EMtreme fr.5i3 rel# A 1 di / ' / , 1 hi 'a'n!t6a !3ilti !em mi!m/n . fr.5i3i nJmer1 di u * C ' C , >! . 0 )@2?# KB u& fre# i #!g # aEf fDldi -fan Re!4# hHr a nean D tilIri'/m li''Dandi Dafnt m 0 # h5er /m !i' m , Banni' a l73/rnar .Y

trA''Da aY / ' c t'e ' EMtreme 'ildi ef!t/ fr.5i3 !3ila# Sam356mt (# er Ba aY /,cT, -, /m frel!i 7 neri fr.5i3 er Dafnt -'Y # Eftir Ba er l73le't 'ildi . efri re!4# l6'ri EMtreme fr.5i3 DafnY Re!4# Ef T ' -' t, me B5f a n-ta t :tfl/Y Re!4# a .35ara# >SIr# !4rin'a# XX?b +? 1

aMe Beim h-rn3l-f/m1 ein! -' 7 PF-rm.liP 5ar Be'ar nefnt1 'eri 5iI6t/r -' rit!tD8rn 5iI6t/r til'reind er/#b B/rt!H fr. :l'/m E? -' erfi/!t/ l' *?1 !em H' !3/lda Iara B. 3ennin'/1 en !7an 5ar einni' !anna me tilra/n/m1 hafa fArri l' f/ndi!t af mHr fAr!t ein'n'/ reAn!lan1 !am356mt !em Be!!i l' einni' tlfr6ile't 'ildi mi!3/nnarla/!t . ll/m 3ennin'/m 'eta n-ti '8! af -' 'e'n hendi 'et/r 'efi tra/!t til -:l73le'/r 3ennin'# Til ein!3i!1 a/5ita BJ 5ildi me hr.-l7/ .35r/n aal1 inter!4er!ed me !t8r/m re'l/leA!i !tD8rnir rHtta .35r/n D a f. -' Banni' ten'd/m 'ild/m -' finna hHr me .57!/n af fArri l'/m til a 5inna1 !5- Ba 5er/r !amt a 5era a r6a h5erni' me f/lln6'Dandi minn3/n -' inn!3-t af dreifin'/ !tD8rn/m 3em/r 7 Beim til'an'i# 0 9@ Xa er !Hr!ta3le'a 'eti a fArri l' /m er a r6a e33i 5i !ter3a hl/tfalli IreAtilei3a 7 W#:"# >G !3ilnin'i 0 +? 'et/r tali!t f/lln6'Dandi1 me !ter3a hl/tfalli IreAtilei3a en fre3ari alh6fin' af "" 3alla# NJ er na/!Anle't a Ienda . h5a '6ti 5eri a Be!!/ !inni1 -' h5erni' . a dra'a !aman Be!!a alh6fin'# " "# 'et/r 7 eli !7n/1 Dafn5el 8endanle'a m 5era aein! .6tl/ l' -' hef/r 5eri l;!t !i' aein! me "a/!! fArir )K? 1 5e'na Be!! a Ba !et/r !t6r fr.5i3!in! A til Ie''Da en'in ta3mr31 en 'et/r aein! (# fr.5i3 me 5aMandi !t6r !ama l633/n meira -' meira# Xa !tend/r til .!t6/ a ef fr.5i3 A inn 7 nei356a er meiri en A !D.lft 6tti a 5era a mi!m/nandi 'ildi a minna en nJll1 !em er 8m'/le't# S5"" 'et/r te3i fArirfram h5aa 8ta3mar3aan 'ildi!t7ma 3rf/1 B8 halda 'ildi !7n/ me me!ta !amr6min'/ fArir til5i3/m Bar !em mi!r6mi !em enn fr. mealtal1 am3 7 tl/m mi3il1 n.l6't !em a mealtali -' mD' l7til# En Ba !ama 7 Be!!/ tilliti ein! -' 5i nei356/m fr.5i3/m fr. A !63ir /m hreint ""1 er e33i !7/r !att af nei356/ fr.5i3 IeT# D -' fArri alh6fin' -' hHr IreAtin'ar . Ba!i LaS1 -' Ba er/ W#:"#1 Bar hl/tfall!le't fr.5i3 . D er !5- mi3ill a Ba er e33i len'/r n8' me fArri me'inre'l/na /m alh6fin'# The-ria M-t/! -r4-r/m C-ele!ti/m=# LiI II Se t# III# Arti # ),* The-ria -mIinati-ni! ath/'/n# 5illa# minim# -In-Miae= %ar! fArir li!t# ),= Ath/'a!emd# !- iet# "ttin'# Re # <-l <# Eftir Ba er alh6fin' af Ba!i LaS . n-ta'ildi til W#:"# a 'reina . milli t5e''Da .ttir ea t5enn/m t-'aY )? Ef !amei'inle'a fr.5i3 e33i 5ill/r . ath/'/n re3Da til !amh5erft (# !;na 5irin'/ 5i mealtal1 /m er a r6a a!AmmetrA 'eta tali!t meira almennt en a SAmmetrA aein! Barf !Hr!ta3le'a !7n . milli !3il/r1 2? ef !amei'inle'a fr.5i31 ef einni' !;na meirihl/ta W#:"#1 en e33i me ll/m -I!er5ati-nal 5ill/r rHtt/r l.'t mia TilIri'i /m hel!t/ 'ildi# Xar !em W#:"# !em a fara af !ta me alh6fin' af "" 7 fAr!t/ .tt1 e33i aein! eftir lan't fleiri1 en einni' m/n a/5eldara a mehndla en Beim Bar !em Ba er na/!Anle't a fre3ari alh6fin' 7 !e3Jnd/ a hafa .tt f. Dr1 -' ein! a/5eldara me
)K?

+?

a !D. fArir alh6fin' 7 fAr!ta leAti IA''/r . h/'mAndafr6i alh6fin' 7 annarri hli1 Betta tilhl33/n -' 'ert er hHr nJ en a 'efa rann!83n -33ar . ll na/!Anle' almenn er Ire'a!t alh6fin' 7 annarri hli1 B#e# f/nd/r fr. /44hafi t5 atrii til a 'efa h/'mAnd /m !tefn/ !em Betta alh6fin' 56ri a 'r74a# 0 9E S5- lan't1 hf/m 5i alltaf haft Iara tl/r mi!r6mi /m h5aa al'erle'a 'ildi 7 h/'a1 B#e# !em h6't er a ta3a !em D.356/m -' nei356/m mi!m/n af henni1 -' Afirleitt er/ ein! -' m/n einni' 'era!t hHr l73a1 !3ilDa fr.5i3 Dfn//r .'6ti# U' 3alla an'e'eIenerma[en Afirleitt me # En ma/r 'et/r l73a tala /m hl/tfall fr.5i3a . tilte3n/ hel!t/ 'ild/m1 B#e# !3ilAri Bar !em 'efi hf/!t8ll 'ildi H er Afir ea h633/1 5i Afirleitt 5ilt hrin'Da# Xanni' a ef c A H er rei3nia'er fr.5i3 er c a: H hl/tfallin/ fr.5i3i1 -' . mean 5i f-' ,er/ mi!m/nandi a D.356/m -' nei356/m arithmeti fr.5i31 allt eftir a k H ea L H 1 'reina 5i a Ba !ama B6tti -' , !em hl/tfall af efri -' neri fr.5i3/m# X8 nJ leia ni/r !ter3a tl/r fr.5i3 fr. hel!t/ 'ildi 7 nei356ar minna en !t6r 5erm6ti . heimilin/ -' hHr er/ 8m'/le't1 Betta er e33i !ter3 l6'ra hl/tfall afIri'i !em 3/nna fre3ar ein! lan't -' Beir fara ni/r1 aein! /44 a !7fellt !m6rri Ir-t 'ildi Hel!t/ 'ildi Il;i !em held/r Iara 5era ein! D.356 -' hel!t/ 'ildi !D.lf!1 !em Beir 57!a til nei356a fr.5i3 hl/tfall Bar Afirleitt1 en aein! D.3561 !em fara Afir )1 -' Ba/ !em >ein! -' 5iei'andi !3mmt/m? ) e33i n.# H5a 'eri h/'!a /m B. !tareAnd a JtIrei!la l'/m 7 B57 !3Ani a tiltl/le'a eindre'i !5eifl/3enndar W#:"# ni/r Dafn5el Iara til a 5era ein! -' a 'ilda /m 5ei3t !5eifl/3enndar1 7 'r/nd5allaratri/m1 'et/r te3i . tl/r fr.5i3 56ri referaIle a hl/tfall fr.5i3a# En me Be!!ari !t6rfr6i B6tti eftir reAn!l/nni m6tir 7 !m/ .tt# Er/ 5ill/r 7 ath/'/n1 almennt !H1 a minn!ta 3-!ti me tilliti til m6lin'a . rJm len'd/m1 7 me'inatri/m 8h. !t6r af m6ld/ m8tm6la1 nema me !t6r !37f/na B;ir IreAtin'/1 'era /441 fl63Da1 B57 a/5ita ath/'/n 5illa 7 m6lin'/ af a m7la 56ri meiri en er/1 almennt !H1 hin! 5e'ar1 a '.t 5illa 7 m6lin'/ . h./ hitam6li ea l-ft5-' er e33i meiri en !em m6ldi!t 7 l.'mar3i1 Be'ar m6lt . f6ti len'd1 en aein! 5e'na Be!! a fleiri -' fleiri !edate !aman !H/ 7 ei'/ m6lin'/ . hi fArrnefnda# A'ain!t IreAtile' W#:"# Afirleitt . /mtal!5er/r1 allt eftir !t6r Beirra1 ef Ba Ier a !3ilDa 7 !3ilnin'i eftirfarandi d6m/m# A fl8 er mealtal !m. 5er/1 -' !5- 'era fr.5i3 ein!ta3ra fl8 einta3a af miD/ fl8 5era a mealtali l7til1 aein! Ir-t af mil/n'! !t6r1 -' allt m/n/rinn !t6r!ta -' minn!ta fl8 enn l7til# MJ!in er meiri en meal/44h6 . fl8amar3ai1 he!talei'/1 -#fl# er mi3l/ meiri en mJ!1 trH er mi3l/ !t6rri en D/rt aft/r1 -' allar 5iei'andi ath/'a!emd !3ilar# Fr.5i3 ein!ta3ra mJ!anna afrit af miD/ mJ! er/ a mealtali !t6rri en ein!ta3ra fl8 einta3a af miD/ fl8 -#fl# Einni' 'et/r Betta 8!D.lf!t6i af mealtali !t6r afIri'i af meal!t6r hl/t !3ili fr. Beirri !tareAnd a innri -' Atri IreAtin' 5eld/r mi3l/ hl/ti fleiri .r.!ir !ti' er/ n-t/ !em l7til# Hef/r Dafn5el . '6i 'reinar eftir meiri ea minni 5ell7an !em Ba 'ef/r IreAtt/m .hrif1 .hrif1 -' Ba 3ann a a'en'i til a IreAta /tana3-mandi .hrif/m a!t6/m a 5era r/57!i# S5-na1 n.356mt mealh8f milli meal!t6r fr.5i3 . meal!t6r . hl/t/m er e33i h6't a 56nta fr. /44hafi# En 7 ll/m til5i3/m er the

!t6r af the m8tm6la er !t8r B.tt/r fArir the !t6r af IreAtin'/ Beirra1 -' ef Beir 'er/ meal!t6r Beirra . mi!m/nandi W#:"# e33i miDa !t6r af hl/t/m er ein'n'/ hl/tfalli1 en er enn mD' l73le't a . !ama einfalda!ta m'/le'a dreifin'/ l'/m fr.5i3 fArir h5ert ein3/m Be'ar 'efi h-n/m 5ell7an a fAl'Da IreAtt/m .hrif1 -' a'en'i fre3ar hl/tfall!le't fr.5i3 !em rei3nia'er/m 57!a fr.5i3# 0 9C FAr!t1 a/5ita1 3em/r Betta hHlt !;nile't erfilei3a m8ti1 a "" eli hennar er /nnt a afla me B57 a aein! fr.5i3 !em h6't er a 'rei4 ein! D.356 -' nei356 fr.5i3 fr. /44hafle'/ 'ildi Beirra1 hHr 'et/r e33i a 3-ma . !Hr!t3/m til5i3/m !am356mt l'/m !em 57!ar til hl/tfall fr.5i3a -' enn er/m 5i a leita a l'/m !em 'en'/r fArir er a r6a h5erfa 8!amh5erf/na -' 5ei3I/ra rHtt/ hl/tfalli IreAtilei3a 7 "" ea h.tt/r af dreifin'/ 6Mla!t# En 5i B;a Hl/tfalli fr.5i3 c a: H 7 l-'rar !7n/m1 ten'Da c l-' A l-' H 1 !em 7 !t/tt/ m.li ein! -' l8'aritm7!3/m fr.5i3 me !em 3alla m6tti1 -' Ienti .Y )? a l8'aritm7!3rar fr.5i3 c l-' A !3r. !i' inn H 3ara3ter af Jtrei3nin'/m 1 hl/ti1 er h6't a !3AnDa !em D.356a -' nei356a fr.5i3 fr. tilte3n/ /44haf!'ildi1 nema a Betta Dafn5el l8'aritmi!3/1 e33i H 1 en !3r. !i' inn H er= 2? a !5- len'i !em rei3na fr.5i3 er/ tiltl/le'a l7til mia 5i meal'ildi Be!!1 B#e# tiltl/le'a l7ti tilIri'i 5i !ama fer fram1 ein! -' Ba er a finna 7 Ba!i LaS1 Hl/tfll rei3na mi!m/n me Beim . !am!5arandi l8'aritm7!3/m -rinn Dafnin'i1 !em er e33i aein! !t6rfr6ile'a !annanle'/m1 en einni' em4iri allA til l8'aritma er 'reinanle't af !em !aman mi!m/n . l8'aritma af !am!5arandi nJmer# Xanni' a 5i mAnd/m Dafn5el me tiltl/le'a 5ei3 tilIri'i l8'aritm7!3rar me'inre'l/1 ein! -' de al'en'a!ta T/l`n'li hen !em 'eta haft me 3-!t/r1 aein! a Be!!i 3-!t/r . tiltl/le'a litl/m IreAtilei3a er -f l7til til a 5era Be!! 5iri a a/3in .reAn!la1 !em f6rir l8'aritm7!3rar mefer1 hin! 5e'ar1 hann 3em/r .35ei 7 tiltl/le'a mi3illi IreAtin'/1 Bar !em reAn!lan m/n fAl'Da1 fArir a/5ita e33i reAn!lan '6ti fArri !3D. . ll/m Iirti!t aein! !em IA''t 7 til'.t/ l-fti# Beitin' l8'aritm7!3rar mefer . ra/nhA''D/nni en er Betta# Xa mAndi dra'a ein!ta3a m.l 'efi u$$ W#:"# af l-'rar Beirra a * l-' A 1 leita . !ama h.tt -' Ba . a 3anna den!e!t 'ildi D fr. A 'ert Ba !7ar 57!t a Ire'a!t 5i1 7 BHtt/m 'ildi A 1 !em D heitt1 -'1 ein! -' !7ar til a Jt!3;ra .35enar e33i me l-' D er a r/'la1 ta3a !/mir af Be!!/m 'ild/m D l8'aritm7!3rar fr.5i3 * A D * l-' a D 1 !em 5er/r a hl/ta D.356 -' a hl/ta nei3561 a !63Da /m h5erri hli ein3/m di ' -' , einfld tl/r mealtali ea !5-3ll/ miDan l8'aritmi!3/r fr.5i3 - f1 - , 7 !m/ rY 1 1

Bar !em m ' -' m, fDlda D.356ra -' nei356ra fr.5i3a1 e33i ein! -' n-ta til a 5era af D, held/r af A me B57 a D mer3ir1 -' B. a .35ara dreifin'/ l8'aritm7!3rar mi!m/narBD.lf/nina f1 , . h5-rri hli hennar1 hel!t einni' me

tilliti til - 1 - , 1 m H 1 m , 7 !amr6mi 5i TSie!4`lti'em ""1 ein! -' a -fan >0 99? er 'efin /44 7 2?1 nema a - ' 1- , 1 m A 1 m, hHr l8'aritmf!3t . Bann h.tt !em er 'efi /441 7 !ta Be!! a 5era !3al af -fan'reind/m er/ .35r/ Dafnm/nar/n/# F B6r !em 'ilda /m l8'aritm7!3rar fr.5i3 .356/m B. fAl'Da me B;in'/ hennar 7 tilheAra !am356mt l8'aritm7!3rar tl/r .356i /m hl/tfall fr.5i3a -' heimili 'ildi Beirra1 h5aa e33i a ta3a fArir nJ1 me na/!Anle'/m !3;rin'/m .fram /m fr.te3i fArir !7ari 3afla1 h5a !em er l8'aritm7!3/m mefer . W#:"# n6r 3em/r 7 >3afli XXI?# B/rt!H fr. l8'aritm7!3rar BHtt/r 'ild/m D 'eta B. einni' lA'ramealtal G ein! a : m 1 B#e# mealtal af l8'aritma af a, -' l8'aritm7!3rar mi'en'i C 1 !em 5erm6ti er 1 !ama fDlda a -' hef/r Afir !7n .35ea# Fr. l8'aritm7!3rar 'ildi 'eta 5eri len'ra til tl/le' 'ildi !em tilheAra Beim 7 !amr6mi 5i l-'rar1 !em li''/r Afir1 -' til a 3-ma !Hr!t3/m !3ilm.l/m /m h5a er e33i a'erala/!1 Bar !em Be!!i 'ildi hafa athA'li!5er mi3il56'i Beirra# <e'na Be!!a er til D !am!5arandi tl/'ildi me J l;!t !em n6!t m'/le'/ hl/tfall 'ildi me B57 a hafa B;in'/ a 7 !ama hl/tfalli fDarl6' fr. henni til Ie''Da fleiri 'ild/m a -' Bar af leiandi er !amein/ en 7 !ama hl/tfalli fDarl6' fr. r/m a The til l8'aritm7!3rar miD/ 'ildi C !am!5arandi tl/'ildi !amm.la Dafnm/nar/n/ .35en/m C 4a!!a1 B57 ef 'ildi er 1 B#e# C 1 8h. A -' hef/r Afir !7n . milli1 !5- -f hef/r l-'ra af C 1 B#e# C 1 8h. l-'rar af A , di !ama ma'n af A 1 Afir -' /ndir !D.lf/ !Hr# Einn me D til a 5era tilnefnd !em !em tl/le't 'ildi fArir G er einn1 er rJmfr6ile't mealtal $ar# 0 9, Xanni' a 5i 5er/m a 'reina . milli eftirfarandi Brem/r almenn/m l'/m ea %rinTi4e1 !em h5er /m !i' hHr ein! -' alh6fin' -' . !ama t7ma a hera framan!'/ m. telDa1 -' na/!Anle' er/ r/57!i a 5era hHr fD.rh6ir /44 7 !t/tta !t/nd# )? The hreint1 einfalt1 /44r/nale'a "a/!! l' ea re'l/1 fArir .!tand !amh5erft l73/r . manna tl/r fr.5i3 ' 1 , fr. mealtal# HHr framlei!la er fr. mealtal A te3in1 .35arar 'a'n356ma fr.5i3 !em tl/r1 meal fr.5i3 c Y m fArir I.a aila !aman !em hl/tfall af !/mm/ 'a'n356ma fr.5i3 fArir ra/n'ildi me heildarfDlda Beirra Ieint >ea eftir Be33t /44!3rift af !/mm/ 7 r/ 5eldi fr.5i3 !em rei3na? -' eftir a t :taIle .35arar dreifin'/# A tD. 'reinarm/n . !amIandi fr.5i3 A H' !3i4ta /m almenn nfn m 1 1 me C 1 1 . 2? Rei3na alh6fin' af Ba!i LaS1 . .!tandi 8!amh5erf/m fr.5i3 (# fr. ' 1 , fr. mealtal1 7 'ildi almennt fArir mi!m/nandi mi3la a!AmmetrA1 en aein! . f/lln6'Dandi h.tt fArir tiltl/le'a 5ei3! IreAtin'/ /tan/m !t6rri:'ild/m !em me!ta la'i W #:"# !4ilar# HHr er the framlei!la af the tl/r BHtt/r 'ildi D te3in Jr 57ddar 'ild/m sem 7 !einna 7h/'/nar h.tt L)? er fen'in .n /ndan'en'innar 5al B;ddar l-'rar# The 'a'n356m fr.5i3 f1 , er/ n-t/ !em tl/r hel!t 7 I.ar D 7 la'i !em

'erar 5-r/ meal'ildi Beirra '* ': (' -' , * , Ym , er .35r/1 -' B.1 fArir h5erDa !7/1 !Hr 7 la'i1 dreifin'/ 7 !amr6mi 5i the t5eir:!Jl/ "" >0 99?1 !tillin' t ' c fY ' fArir D.356a hli -' fr. t , c , Y , fArir nei356/m me'in 5i t :taIle .35ara# A tD. 'reinarm/n . !amIandi fr.5i3 D H' !3i4ta /m almenn nfn m 1 1 me m 1 1 ))?

a4 S4rin'a# XLb

9? The l8'aritm7!3/m alh6fin' af fArri l'/m ea re'l/1 'ildir fArir 'eB8tta !t8r a!AmmetrA -' 'eB8tta !t8r mia !5eifl/r# Sam356mt Be!!/1 ll ein!t3 57ddar 'ildi a !em l-'rar AE l-' A a ta3a fr. Be!!/ den!e!t 'ildi D til a .35ara l8'aritm7!3rar fr.5i3 f1 , til a ta3a . I./m hli/m1 fr. Be!!/m lei . !ama e f1 e , a ta3a -' . A 1 D 1 ' 1 , 1 e A 1 - ,Ieita ll/m 5iei'andi .356i en 7 fArra1 rei3na alh6fin' a A 1 D 1 ' , 1 - ' 1 - , . Meal l8'aritm7!3rar 'ildi 'et/r B. 3-ma til hl/tfeJl!tl/r en eftir l-'rar ten'Da!t tl/m# NJ !em 7 'r/nd5allaratri/m !tran't1 H' !H 7 ra/n aein! l8'aritm7!3rar alh6fin' af Ba!i LaS1 B#e# 9?1 en Ba er mD' 8B6'ile'a a n-ta1 -' tiltl/le'a 5ei3I/ra tilIri'i einn 'et/r mD' 5el haldi .fram 7 !amr6mi 5i rei3nia'er alh6fin' 2?1 ein! -' 5er/r !anna me reAn!l/ # Lea!t /44fAllir all! !taar einfld "" )?1 B8 er Ba a/5elda!t a !63Da 5e'na Be!! a mealtal A !em /44haf!4/n3t 'ildi fr.5i3 lHttari en 7 BHtt/m 'ildi D -' D !3al .35r/ me tiltl/le'a n.356mni1 me 5ei3I/ra a!AmmetrA en mDJ3t1 ni/r!t/r ) ?1 2? -' 9?1 l7ti fr. h5-r r/m# Xa fer H' f-l'end! mefer hl/tar /ndir Beirri f-r!end/ a !amh5erft fr.5i3 (# IeT# X. A, B#e# eftir fAr!t/ me'inre'l/1 ea IeT mia 8!amh5erfar (## A hafa1 !5eftir r/m ea BriDa me'inre'l/ 7 h/'a1 H' m/n 7 !t/tt/ m.li /m mefer tala/ eftir !amh5erf/r ea 8!amh5erfar re'l/nni -' eftir I mefer me Ieitin'/ !t6rfr6i fr.5i31 B#e# eftir fAr!t/ ea annarri 'r/nd5allarre'l/1 ea /m!83n l8'aritmi!3/r fr.5i3/m1 !am356mt BriDa 'r/nd5allarre'l/1 hafa 7 h/'a1 m/n H' tala af Jtrei3nin'/m ea l8'aritm7!3/m mefer# Almennt1 Ba er fArir eftirfarandi mehndl/nar . 'rein/m -' mAnd/n . !et/r Jt me B57 a rei3nia'er me'inre'l/1 /m!3i4ti Afir l8'aritm7!3rar me'inre'l/ -' mefer . !l73/m hl/t/m er mi3l/ meira 3refDandi1 en !. hl/ti XXI !Hr!ta3le'a fr.te3i#

VI* Ein-ennandi f"rir a&eigin#ega h#uti af @eirra -(!run t"--i ea (o-!##uu& @%tti*
0 9* <i !3/l/m fara til fArri >hl/ti II? me tilliti til ei'inlei3a W#:"# 'eri almenn/m ath/'a!emd/m nJ .35ei eitth5a# Ef W#:"# 5era alfari r.i!t af !t6r -' fDlda1 !5- Ba mAndi alltaf ei'a1 e33i aein! til a telDa Ba !ama allir 5i!taddir1 en einni' n;le'a 5ar framt7 eint3 -' ta3a Jr h5erri 57dd !am356mt a f. ma'nI/ndnar .35r/n rJm the leAti1 ein! -' !5-

!t6r eftir Hinar BrD.r hel!t/ m.l1 BAn'd1 BHttlei3a1 t7malen'd# Xetta er 8m'/le't almennt# FD.rh6 einta3a af tilte3inni hl/t er 5enD/le'a indeterminaIle Afirleitt !t8r1 -' af Beim indeterminaIle mi3i er Afirleitt aein! mD' ta3mar3a/r fDldi r.!tafanir !em Ba . !tD8rn han!# G Be!!/ !3Ani1 er Ba lD8!t a ef1 til d6mi! heila BAn'd E5r84/ -' Ne'r- er a 5era !aman1 Betta er e33i h6't a 'era 5i einn frammi 56'i BJ!/nd e5r84!3ra heila 56'i BJ!/nd Ne'r- '.f/r# Xa er al'en' afleiin'# S5Ba er r/''le'a tali me fArri /mmp !5- mr' eint3 a !3-a -' m6la til a Iera !aman hl/ti -' h6't er .n handah8f!3ennt Jtil-3/n tilte3inna !t6r/m1 !em h6't er a 'era -f mi3i 7 !ta Be!! a 'efa -f mi3i 4l.!! Dafn56'i 5iIJna hinna a raa m6li'lldi me Beim h6tti !em til'reint er 7 fDlda -' !t6r 7 /ndirdreifi!3.4a1 -' ein! -' Betta en aein! leiir til a hafa Afir!H!t framr.! 'ildin almennt fr. Be!!/m dreifin'/ !tD8rn/m .35einna 'ilda1 !em !5- 5ar 3ll/ F35r/n !tA33i ea B6tti W# : "# ded/ e h5a 5eita ein3ennandi fArir hl/t -' m'/lei3a . !amanI/ri Be!! 5i ara hl/ti !am356mt me'indle' ten'!l# G ra/n1 ma/r Barf a !D. hana !em afra3!t/r mar'ra ein!ta3lin'a -' Ma[Ie!timm/n'en a ID8a# Ef einn er !.tt/r nJna1 ein! -' er -ft ra/nin1 me /44l;!in'/m /m mealtal . W#:"#1 einn1 hin! 5e'ar hef/r Betta !em mi3il56'an -' h5erfandi 7 ll/m til5i3/m .35r/n 'ildi -' !amanI/r/r 'ildi me r/m hl/t/m1 en Ba 'eta 5eri t56r 31 #:"# 7 heild ea n6rri !amm.la -' enn mD' mDJ3/r !/nd/r eftir r/m !amInd/m# NJ Ba '6ti Iir!t n8'/ !nemma1 en meal/44h6 !5eifl/r -' IreAtilei3i 7 len'd heild W#:"# a ta3a tillit til me B57 a !3il'reina mealfr.5i3i fr. mealtal -' f'ar 7 B57 !3Ani a hafa hel!t/ ein3enni IJinn1 -' 7 ra/n er Betta !t/nd/m 'ert# En me Be33in'/ . W#: "# 7 !5- mi3l/ almenn -' 7 !l73/m mi!m/nandi !ti'/m !amr6mi 5i eina ea ara .tt h6't a 'era r. ei'n a!AmmetrA !em er 3-mi er e33i -ri !em Brf .tti !Hr !ta1 W#:"# !em fDalla . ll/m 7tarle'a rann!83n -' !amanI/r/r 5iri1 Dafn5el 7 Be!!a .tt til ein3enna di 5e'na !ama a ta3a . mi!m/nandi hf/'ildi H5er! a'reinanlei3a er 5e'na a!AmmetrA1 -' fr.5i3 'ildi 7 a/'an/1 !em er e33i a !e'Da a !Hrh5er hl/t/r Barf a 5era .h/'a n8' til a ta3a B.tt 7 !l73/ !t633/n ei'inlei3a Be!!1 hin! 5e'ar1 5er/r 7 ll/m til5i3/m a 5era Ieint 7 almennri -lle ti5e! Ba# 0 9+ Ef BJ B. almennar -lle ti5e! 7 fArri 5enD/le'a1 ta3mar3a tillit e33i A 'et/r haldi!t -' h-n/m ten'dar fr.5i3/m1 -' enn1 5i ein! -' a -fan1 e33i allir W#:"# 'eta l. 3rafa til /mfDll/nar af ll/m m'/le'/m !tA33i .fan'a!ta !em til'reind/r er 7 II 3afla1 Ba er e33i a/5elt t63if6ri til a Ire'a!t 5i alhlia /mfDll/n /m !ama1 nema 7 W#:"#1 !. mD' !Hr!ta3t mi3il56'i le''/r -' til a BD8na !em d6mi /m ha'356mni alhlia /mfDll/n !D.lf!# S5- 'et/r BJ Iei /m a !t/nda B6tti fArir 5al til a 5era# Allt !aman nJ1 tel H' a Bar !em BJ 5ilt 5i!ta me .356/m1 -' Ba er 5enD/ !em hel!ta 'ildi er hel!t hent/'/r fArir ein3ennandi 'reinarm/nar 'efi W#:"# a halda1 mealtal -' fr.5i3 hennar m/n alltaf 5era 7 ./r !3AnDa 5al1 aein! a . !ama t7ma me 8'ildir annarra .fan'a!taa !tA33i af inn!;n 7 me'indle'/ !tD8rnar!3r. W# : mi!!ir "# -' !tafir 7 h/'a 'et/r 5eri !J !ama1 !em 7 !D.lf/ !Hr er/ e33i !7/r mi3il56' en Ba a IA''Da . mealtal1 -' lAfta /44 /m fram356md almenna dreifin'/ l'/m# Til !3;rin'ar Beirra 5er/r aft/r me Irei33/n -' !3;rin'ar te3n/ tilliti til Be'ar -fan >3afli II? ei'inlei3a mi!m/nandi hel!t/ 'ild/m#

aXetta er r6tt 7 !m.atri/m 7 X# S4rin'a# 'era!t# En mean Ba er hel!t/ ein3enni h5errar 'ildi fram fArir !i'1 Beir er/ hHr til !amanI/rar mat . hel!t/ 'ildi !D.lf: re!ettin' 7 !3ilm.lar af ha'/r Beirra a ei'inlei3/m W#:"# Af Be!!/m !3/m1 Iara 3-ma til mealtal A, mi'en'i C -' 7 BHtt/m 'ildi D tillit1 B57 le''n'/m 'ildi R, -' BAn'!t 'ildi T -' fr.5i3 f83/! 'ildi F er/ fArirfram 5e'na minnih.ttar mi3il56'i Beirra . a 5era te3in 7 5ali . !7/ fara# Hin! 5e'ar 5er/r Ba a 'era a mi!m/n/r milli h5-rt Be!!ir Br7r me'in'ildi me tilliti til 4re!/44-!ed !em f/ll'ild l' ea dreifin'ar .n tillit! til !5- telDi!t eftir allt anna !tAr3in'/ !ama r;mi a'an'/r#b 0 @K aXJ 'et/r nefnile'a falla B. til'.t/ a l'm.l dreifin'/ !5r/n z !tD8rnar 'ildi dreifi3erfi 4allI-r1 B. !7arnefnd/ re'lan aein! !em handah8fi !afn 7mAnda 'ild/m1 -' Ba 'et/r B57 a me'in'ildi aein! l'm6tir a 3Anna1 ein! -' mealtal handah8fi B. !aman fl83i 7 meira ea minna n.356m lei -' til a t.3na# X. en'inn 5afi er te3i til a .35ara A er meira 5iri en Be!!i af C ea D. FArir A t.3nar rei3nia'er mealtali /m meal'ildi er1 !em h6't er a 7 ra/n -' 5er/ !ett . !inn !ta1 h5erDa ein/!t/ 'ildi Be'ar !m/ er/ !ameinair til a mAnda !/mm/ 6tti# C 1 hin! 5e'ar er/ Iara 'ildi mi!t1 !em er Iara ein! -' -ft fari Afir en falli1 -' Banni' !;nir tfl/ 'ildi me l6'ri .reianlei3a1 B57 Ba er e33i h5erni' A 5elt/r . !/mm/1 en aein! . fDlda 'a'n356ma m/n/r# D 'et/r a l-3/m er/ e33i leAfar !em !ta'en'ill mealtali1 Bar !em Ba 57!ar aein! til reAn!l/nni 'ildi 7 BHtt/m hennar !tD8rna me l'/m rand-mne!! -' !ta!etnin'/ hennar eftir e33i .35ara !t6rfr6ile'a1 en h6't a finna Iara me B57 a !D. tfl/na# G ra/n ra/n5er/le'/r n6r5er/ han! 7 handah8fi 'an'i I-r er til a l7ta aein! -' he44ile' til5ilD/n1 !em en'in .her!la er a 5era ten'd/r#b aF!tandi er r/57!i ef 'ert er r. fArir a fArir li''i dreifin'/ l'/m# X8 held/r A mi3il56'i !em mealtal1 hef/r Ba einni' 7 handah8fi I-r .n alaandi neitt Ieint# The Mi3il56'i af C 1 hin! 5e'ar er1 !t6rra B57 Ba# /mfDll/n /m nJ 7 'ildi 7 l73indafr6i !3ilm.l/m1 !em Mi 'ildi t.3nar l73le't 'ildi G miD/ .h/'a en f6ri!t D, Bar !em Ba 57!ar til Be!! 5iri ein! -' reAn!lan den!e!t 'ildi1 a minn!ta 3-!ti /m Ba Iil1 B#e# 7 !/nd/r fr. the 8Dafn56'i 5iIJna !em hef/r !t6r!ta 5# D Banni' !tend/r 7 !am!t/ ten'!l/m 5i dreifin'/ l'/m1 h.mar3! 'ildi me'inre'lan 5er/r !aman 5i Ba# Einni' lD8!t !traM a t5falda lei til a .35ara eftir !t-fn/n a !ann/r dreifin' l' D er -4inY ein . 'r/nd5elli la'a1 h.mar3!ma'ni t.3nar fr6ile'a l73le'a!ta 'ildi1 -' hinn . 'r/nd5elli !4Daldi1 !em den!e!t reAn!l/nni 'ildi 'ef/r til 3Anna l73le'/!t/ 'ildi # Xa er 85er/le't h5-rt /m!3i4ti z 7 tfl/nni !;nir den!e!t 'ildi Ieint ea hef/r tilhnei'in'/ til a framleia !l73# <e'na Be!! a !em afleiin' af !em 3-m 7 'ildi l' er/ A -' Z 7 !tarfr6n/ !amIandi1 Banni' a 7 !amr6mi 5i Be33tar re'l/m den!e!t z er h6't a rei3na me IrJ/n Jr B57 taIle 'ildi ef hr.tt Tilra/nir han! n6r e33i fr. n6!ta a/'/m !4Daldi ea Iirta!t 8n.356m# <irin'1 en nJ 5ilDa til a 4a!!a Be!!a em4iri al .35r/n l73le't 'ildi 5i Ba fr6ile'a1 !em hafa D allar ei'nir er/ leA!t !em ein3ennir h.mar3!'ildi dreifin'/ l'/m1 Banni' a hl/ti Jtrei3nin' D me IrJ/n 'ef/r lei1 rHttm6ti !tafe!t/ dreifin'ar l'/m a !tafe!ta ara hl/ta1 fArri Be33in'/ . l'/m til a dra'a /441 Be33in'/ . ei'inlei3/m reAn!l/nni 3-n!tatierten D . !4Dld 'eta 'efi 57!Iendin'ar til a finna dreifin'/ l'/m#b

0 @) aXe!!i !am!t/ ten'!l milli ei'inlei3a den!e!t 'ildi D -' dreifin'/ l'/m D trA''ir al'era f-r'an' /mfram ll nn/r heimili 'ildi1 Dafn5el 7 ei'inle'ri -' !tDarnfr6ile'/r 3ennin'ar /m 5ill/r 7 lD8! 3em/r# Sama talinn Be33t/r !em !ann/r ath/'/n 'ildi1 mealtal af m6ld/m 'ild/m1 fr.5i3 Beirra fr. B57 er/ -I!er5ati-nal 5ill/r# The en !att 'ildi er e33ert anna en l73le'a!ta 'ildi 5ill/ tala !em er n6'ile'a !t8rt til a /44't5a l'm6t /m!3i4ti er h6't a !tilla til reAn!lan den!e!t 5iri a Be33Da !D.lfa !i'# S5- er Ba me f/llAra me'inre'l/ a !anna ea l73le'a!ta 'ildi mealtal A er1 A la!t mi3il56'i1 einni' 7 BHtt/m 'ildi D til a 5era# Xe!!i 3rafa af 'r/nn fall A -' D leiir nJ til "a/!! l'/m 5ill/1 ein! -' til d6mi!1 En 3e er )?er h6't a !D. !em !;nir afer minn!t/ 35arata# F 'r/nd5elli !ama B. held/r .fram a fAl'Da !am3-m/la' 7 'r/nd5allaratri/m /m mi'en'i C me A -' D 1 !em !ameinair !taa fArir /m!3i4ti !tD8rnar !amh5erfar ein# A !3ilArt1 . mean henni 7 !/nd/r af a!AmmetrA 5e'na hef/r#b
)? aBerlin A!tr-n-mi

al FrI83 fArir )*9@1 Il! 2C@ ff#b

aSJ re'la 5er/r a !D.lf!'/ a finna me !tafe!tin'/ reAn!l/# En Ba B;ir e33i a 3refDa!t Be!! a fArir mi!t3 rair1 !et/r !t633/n Be!! 7 B57 r73i til a 5eita BHtt/r 'ildi me Ieinni a/'/m r ea inter4-lati-n!m`[i'e Jtrei3nin'/m1 !ama n.356mle'a me A fell/r1 hafa af B57 a BJ 5er/r alltaf a ta3a . 8Dafn56'i 5iIJna /mfDll/nar1 !em 'et/r 5aldi tlfr6ile't !/nd/r af hel!t/ 'ild/m .n Be!! a !4ArDa I6i rHttm6ti 3-mi me'inre'l/ /m r6ir# Xar a a/3i er Ba reAn!l/la/!n me'inre'l/ fre3ar 7 !amr6mi 5i Ba 7 ra/n til !taar 7 5illa Iilin/ "an'e! 'ildi me 3rafi!t !am356mt l'/m 7 'an'i1 ein! -' 7 reAn!l/nni til5ilD/n A -' D leita -' finna !5- a Ba er einni'1 til d6mi! Be!!el 7 . PF/ndamenta a!tr-n-miaeP N-33rir mi!57!andi framr.! 5illa Sam356mt 3ennin'/ -' eftir a /44lifa reAn!l/la/!n af "" hef/r 'efi# Nefnile'a1 8Dafn56'i 5iIJna1 ein3/m me n6'ile'a minn3/n 7 5illa tfl/nni .hrif . n.m!3eii . 'ild/m tfl/ 7 heild !m.!t/nd er a 56nta a Beir tr/fla !t/ ein!t3 'ildi !t/nd/m erIeIli h -' a/5eldle'a tiltl/le'a tl/5ert 7 !/nd/r af hel!t/ 'ild/m1 hr/n! 3ennin' er 3rafi!t1 !em 'et/r 5aldi#b Hin! 5e'ar einni' . !Hr !ta !l73a !4laAin'1 the arithmeti mean! held/r Bann 3-!t er 7 B571 ein! -' Ie!t l73le't 'ildi af Beim a !3-a me B57 a "a/!! me'inre'l/m me tilliti til !em !/mman af reit/m er minn!ta m'/le't1 -' me tilliti til !em !/mman af fr.5i3/m til Ie''Da hliar er Dfn1 I6i 'ildin en !aman . Einfalt mealtal1 !amh5erf/ ea a!AmmetrA 'et/r 3-mi 5arandi hana# S5- 5al fArir mealtal hel!t B8tt Bar Ba er e33i !aman 5i nn/r hel!t/ 'ild/m1 !ama 7 ll/m til5i3/m .35ei 7 ei'inle'ri -' !tDarnfr6ile'/r m6lin' m.l . til'an'i# Hin! 5e'ar aXetta er !att /ndir Beirri f-r!end/ a 7 aalatri/m mealtal 6tti a telDa!t l73le'a!ta 'ildi# Mi!!ir Xe!!i me'inre'la /m!83n !7na1 mi!!ir hJn einni' A han! 5alinn !t/1 5e'na Be!! a B8 a Ba held/r /44r/nale'/ mer3in'/ !7na !em mealtali1 en me hli!D8n af dreifin'/ l'/m fer nJ Be!!i 'ildi 7 !ta Be!!1 !em te3/r 5i nJ !amin %rinTi4e !am356mt hl/t5er3 l73le't 'ildi me'inre'l/ -' fell/r me BHtt/m 'ild/m# Til d6mi!1 5ar mi'ildi C ea annar P%-ten A 5al/eP1 me tilliti til tilrei!l/ Beirra1 -' /mr6/ . 4a447r 2? Y <7!a er PAfir /44r/nale'/ 'ildi af minn!t/ fr.5i3 !/mmanP1 ein! -'1 !3al 'ildi talin !t6r!ta (# til a 3-ma1 Ba G ten'!l/m 5i

Betta1 h5ert !inn mi!m/nandi dreifin'/ l' 7 'ildi1 me til5er/ !inni1 /ndirli''Dandi l73le'a!ta 'ildi al5e' ein! S/4rema A f6r ein! 'ildi!t7ma Ba!i LaS1 mealtal#b M.l!mefer math#:!Hr3ennandi# Fl-33i R-Aal# SaM-n# "e!ell! h# S ientifi # Bindi XI 1 )*,*# >Ein3/m 3afla <I1 PAth/'a!emdir . !4/rnin'/nni /m 'ildi me'inre'l/nnar /m mealtalP -' 3afla <IIY P# L73inda l'/m hinna ;m!/ fr.5i3 IeT <ir3ni 'efn/ 'ildi me'inre'l/ Be!!P?# 0 @2 aFArir -lle ti5e! er nJ . !ama h.tt 7 BHtt/m 5erm6ti 'r/nd5allarha'!m/ni1 ein! flD8tt -' dreifin'/ einta3a af W#:"# r73Dandi l73/r l'/m 3em/r 7 efa# Ein! -' til a .35ara ei'inlei3a den!e!t 'ildi -' a 5era !t-fna . !ama Jtlei!l/ Beim l'/m 'eta e33i en hHr er re'lan /m mealtal1 ea einh5er nn/r l'm.l 23rir2ram 3-mi# FArir W#:"# er/ 'efin aein! af reAn!l/1 -' Ba er fArirfram e33i ein/ !inni 5i!!/ /m Ba fArir !ama heildar3-!tna tilte3i 'ildi er a finna ein! -' l73le'a!ta 'ildi1 ea a : 7 r/m -r/m : a reAn!lan den!e!t 'ildi 7 ;m!/m W#: "# h6't a ein3enna!t af !m/ ei'inlei3a# Xa er B57 a telDa!t 'r/nd5allaratrii 5e'na Beirrar reAn!l/ !em fDlIreAtni W#:"# !em hafa 5eri Jr!3/ra 71 7 ra/n1 a leAfa .35r/n . l73le'/m 'ildi1 -' a Beir !7arnefnd/ Dafn:n6rri n8' til a af 'ild/m Bar !em hl/tfall af 'a'n356m/m aal fr.5i3 > - Ae , ? er Dfn hl/tfallin/ . 'a'n356man fr.5i3 tl/r > m ': m , ? . 7 BHtt/m 'ildi er Banni' 7 'r/nd5allaratri/m -lle ti5e! af mealtal 8l73ir -' er fre3ar 7 me'inatri/m1 !em 3rafi!t er a fari !H a af hl/tfalli ': - , * m ': m , !3il'reind 'ildi# S7arnefnd/ >!em er /m 5al . liin/ 7 !4rin'a# II !tillin' me D $ m. l;!a !em D " er inter4-lati-n!m`[i' rei3na reAn!lan BHtt/r nfn I-r 'ildi? !e'i!t B57 hHr Ba !ama athA'li !em mealtal 7 5ill/ 3ennin'/# Hann hef/r einni' n-33/ !5i4aa mer3in'/1 B57 a 5e'na Beirrar me'inre'l/ a l73le'a!ta 5erm6ti W#:"# hl/tfall - fY - , c m ': m , f/lln6'Da1 ea a D$ * D " !3al1 m. finna !em JtIrei!la l' !em Be'ar f-r3e44ni 7 n.ttJr/nni1 !t-fna 7 !7a!ta 3afla Ad5an ed "" . !5i4aan h.tt -' . 'r/nd5elli me'inre'l/nnar /m a L73le'a!ta 'ildi mealtal1 ea a A * D " 6tti a 5era1 einfld "" !em l' 5illa 3em/r /44#b aAein! a B57 leAti !em heimilt A halda einni' S/4rema A G h6filei3ar73/r me 5ei3I/ra a!AmmetrA Ein! -' Ba W#:"# !5- l-3a me D $ !aman1 Ba er n8' til a 3-ma Beirri einfld/ .6tlaa "" 7 !ta t5e''Da d.l3a 7 /m!83ninni#b 0 @9 E33i er te3i tillit 6tti h5e 5ell7an -' 5i!!/ enn1 !em Beir er/ a 5inna Be'ar Beir 5elDa . meal hinna ;m!/ 'ild/m# Er Ba 5elt/r . Iara hr.r .35r/n1 !em er a 7 BHtt/m 'ildi .35a einfalda!ta -' a/5elda!ta1 Bar !em BJ ert 7 dreifin'/ I-r aein! eftir a B/rfa a !D. h5a !t6r!ta z hl/!tai1 flD8tle'a !e'ir 7 Be!!/ !amIandi .35r/n . mi'en'i1 !em Ba er aein! einn telDa a ea fr. I./m hli/m 7 .tt a miD/ Bar til fen'in DafnrHtti m -' m , Barf= me!t at5i3/m a af A, Bar !em a/3 allra ein!ta3ra A fDlmar'ra Br-!3a dreifin'/ !4Daldi ea1 h5a telDi!t Ba !ama1 mAnd/n -' 5iI8t af 5r/m ZA til Be!! a f. !/mm/ A 1 !em 5i m er a !3i4ta1 einn 7 !t8r/m m lan'/r -' leiinle'/r 'an'/r#
2?

En annar!1 D.1 B5ert . m8ti1 Ba er !amIandi Be'ar BJ !3ar4/r1 5ill fara til h/'!D8n -' m'/le't n.l'a!t re'l/'erir# Fr. hr.r .35r/n den!e!t 'ildi eftir a falla . hann h.mar3 z er alltaf a IJa!t 5i aein! mD' 85i!! n.l'/n . h/'!D8n 'ildi1 !3er4a1 en . hl/tfall m ' Y m , c - : e , a 5era 3-mi1 er mean /44eldi til .35ein -' e33i erfitt a leia fr/m5ar4i1 en er /n!tren' 7 fram356md1 3allar minn3/n -' inn!3-t1 enda!t enn m/n fara l7tille'a fArir .ran'/rinn 7 tl5/narfr6i# Mi3il !3il'reinin' . C 1 enda B8tt mi3l/ einfaldara en Be!!i af D er e33i h6't a 'era .n Be!! a !l73 hD.l4arefiii1 en a .35ara A !5- er e33i Brf# The f/!!ine!! af mAnd/n af Beim 5r/m ZA m. f-ra!t me B57 a !einna >3afli IX? til mAnd/nart63nina# 0 @@ Sam356mt fArri /mr6/ /m ei'inlei3a -' 3-!ti hinna ;m!/ me'in'ildi !amt eitth5a 5er/r !a't fr. !D8narh8li !em f'ar -' fr.5i3 a'erir 3-ma til 'reina# Xa 'eta 5eri t56r W#:"# 7 heild ea n6rri !amm.la 7 hel!t/ 'ildi Beirra -' enn IreAtilei3i fDarl6' -' mealtal Fl3t 'ildi eint3 til hel!t/ 'ildi Beirra a 5era mD' mi!m/nandi1 !em er/ all! e33i .h/'ala/! 'reina ein3enni# S5-na1 Mealhiti eADa 7 hafin/ -' !ta 7 the miDa af a heim!.lf/m 'eta 5eri Ba/ !m/1 en fr.5i3 ein!ta3ra hita!ti' 36li535a hita!ti' Ii fAr!t innan Bren'ri mar3a -' er/ B8 a mealtali minni en 7 r/m1 eftir !em 5i l-ft!la' . !D8 -' C-ntinental l-ft!la' mi!m/nandi# aXJ 5er/r nJ hnei'i!t a !l73/m mi!m/n me B57 a !3il'reina !t6r!ta -' minn!ta 'ildi1 B#e# - ' -' - , !em 7 fDlda einta3a af W#:"# 5ira!t til a l;!a . mD' einfaldan h.tt#b S5- er m6lt me B57 en 57!Iendin' /m Jt'ildi 7 - ' -' - , er a Ienda . ta3mr3 innan !em hef/r !5eifla!t the !t6r af the !;ni!h-rn1 enn .5innin'/r af Be!!/ er Jr fleiri en ein/ !amIandi 5ara!amir -' ta3mr3/# Xe'ar h. Be!!/m 'ild/m !t8r 5iIJna1 !5- a BJ 'et/r e33i treA!t . Be'ar f'/m -' f'af/llt IreAtilei3i 7 n;rri r te'/nda me !ama m !tar.inn 7 a finna !m/ 'ildi aft/r1 -' 7 r/ la'i1 l;!in' . !ama alltaf aein! fArir fDlda eint31 !em m 1 !em !ama er/ fen'nar1 er 'ildi minn!ta !t6rri m 1 /mfan' IreAtin'anna er !t6rri1 !5- a me !t6rri m almennt 57a dreift f'af/llt1 minni - , 1 !t6rri - ' -' B57 a meiri frel!i !5eifl/r - ' - , 3-mi me minni en m. Se'D/m nJ til d6mi! BJ 5ilt m6li35ari . hrein/m -' hl/tfall!le' IreAtilei3a . W#:"# 7 'ildi - ' - , ea > - '- , ? : A leit1 !em 5el er 'ert1 -' eftir n-33/r W# : "# Iera !aman1 m/n/m 5i fremDa me!ta 5ill/r Be'ar hl/tir r/57!i m hafa -' H' er 5ill/r af Be!!/ ta'i1 !em einni' leiddi til ran'ra ni/r!tana1 5ir3ile'a 3-mi /44 annar! !taar# 9?

aXe!!i m.l!'rein er .'ri4 Fe hner er /m mealtal fr.5i3a -' f'ar !em 'ri4i 5ar til3Annt 7 )*C* 4r8fe!!-r (ELCWER -' 35ei er . /m Betta 7 I-i fArir mi'#b Betri en !5eifl/r Ireidd - ' - , er B57 meal'ildi afIri'i1 !ama miil nema fArir B57 mar3i !em IreAtilei3i . hl/t1 ein! -' Beir al5e' 8h. m 1 -' er h6't a 'era me B57 a 5iei'andi leirHttin'ar al5e' !D.lf!t6tt# X8 Be!!i /44h6 er IreAtile' eftir hel!t/ 'ild/m !em ma/r 5ill rei3na fr.5i3 -' er1 almennt !H1 mi!m/nandi fArir

9?

D.356/m -' nei356/m hli# UmfDll/n /m !einni fDlIreAtni1 en einn !le44/r Be'ar all! !taar er !amtala fr.5i3/m til Ie''Da1 deilt me heildarfDlda fr.5i3a 5i I.ar hliar1 er n-ta1 !5- eftir almenn/m tilnefnin'/ -33ar !em mealtal!IreAtin' tilIri'i ea mealfr.5i3i 7 !D.lf/ a B57 er 5arar tilte3i hel!t/ 'ildi erY # H5-rt !em BJ 5ilt n-ta fr.5i3/m ein/m ea r/m hel!t/ 'ildi 3em/r ni/r . Ba !em BJ 5ilt ten'Da!t . alla1 -' einn Jtil-3ar e33i hitt# Ein! -' BJ 'eta !D.1 the l.rHtt/r flt/r IreAtin'ar . tilte3n/ m af heildarfD.rh6 'a'n356mrar fr.5i3a 7 mi!m/nandi me'in'ildi= Bar til nJ hef/r aein! n;tt !Hr fr.5i3 af mealtal1 -' 5i er/m enn fAr!ta tilfelli er/1 5i f./m mealtal! 8!t/'lei3a!t//l 'ildi 7 5it af -fan'reind/m titliY # NJ er hin! 5e'ar er e33i al5e' 8h. !t6r af m 1 en Ba er BettaY "ildi A 1 Baan !em fr.5i3 er/ te3in er IreAtile't n-33/ !em er h. fDlda af A, B57 m !ama1 !em hann mAndar lei 1 -' me!t rHtt m'/le't A '6ti aein! 5eri fr. 8endanle'a m f.!t# Me the !t6r af endanle'ri m, Banni' a 7 ll/m til5i3/m ran'a A en einni' IreAtin'ar . !t6r fr.5i31 -' B57 !/mman af Beim1 me B57 a !3i4tin'/ Beirra me B57 a m and5iri er fen'in1 B#e# 3ennir 3ennin'ar -' reAn!la @? a 1 -' Be!! 5e'na c Y m me 5aMandi m a mealtali 7 hl/tfll/n/m 5eM1 fAl't eftir me 1 -' 7 elile't a r6a1 !H 5i .35r/n . A me fr.5i3 Be!! fr. 8endanle'a m hefi 'er!t , 'et/r !nJi aft/r me B57 a h5er /m !i'# me 1 /mtal!5er c 2 m >2 ( )?1 mar'falda me Ba !em 3alla er leirHttin' 5e'na endanle'ri m !7mtl# LeirHtt/r !5- heitt 8 1 -' finn/r !i' Banni'Y #

G I./m Be!!/m !Ir# rit'er m7na 7 !3;r!l/m R-Aal# SaM-n S- ietA -f S ien e!1 <-l/me XIII1 )*C) aPOn the leirHttin'ar . B57 a n.356mni .35r/nar . m6lin'ar1 .35r/n . IreAtilei3a 5e/rfr6ile'ra ein!t3 'ildi /mh5erfi! mealtal Beirra -' !.l: l73amle'ri Ma[Ie!timm/n'en me aferinni 7 meal!4.!3e33D/nnar#Pb

@?

Xe!!i leirHttin' . B8 e33i 7 ll/m til5i3/m1 en . mealtl/m Beim til5i3/m1 -' 5e'na Be!! a Ba hef/r all! e33i Ba !em 5i a n.356mle'a .35ara fArir h5ert

tilfelli1 5er/r a fAl'Da a 5erm6ti en er !att . mealtl/m Beim til5i3/m1 -' 'et/r B571 ef BJ ert e33i hr6dd/r 5i litla fArirhfn leirHttin'ar1 Dafn5el 7 -lle ti5e! 3D8!a a 8 a Ii# Ef mealtal !5eifl/r 7 C ea D er h6't a .35ara1 B. Barf en'a leirHttin'/ fAr!t ef c : m 1 7 r/ la'i ef - * : m 1 leirHttin' en 5ildi !5- mi3i a H' !D.!t 8IreAtt# A mealtali !5eifl/r 7 C hef/r .h/'a . a 5era minni en me tilliti til A : -' D 1 Dafn5el minn!ti m'/le'i er 5e'na Be!!1 7 !amr6mi 5i ./r 'ert til'reina !/mm/ fr.5i3a me tilliti til C er 7 ra/n minn!ti m'/le'i1 -' Betta . Q/-tient Be!! 5i m flAtDa# Almennt tala1 B8 Ba 3/nni a BD.!t /ndante3nin'ar1 -' n.356m mealh8f e33i ei'a !Hr !ta1 eA3/r mealtali tilIri'i 5i !t6r hl/tanna1 -' Ba 3ann a 5era af .h/'i til a Jtr;ma Be!!i .hrif ein! -' 3-!t/r er ein3enni!t af B57 a mealtali !5eifl/r deilt me !t6r . r-3'Drn/m hl/t1 !em hHr er hl/tfall!le't IreAtilei3a 7 5iI8t 5i al'era h6tti me 7 rei3nin'inn# 0 @E A fleiri -' fleiri mi3il56'/r ein! -' h5er!/ mi3i f/ndi IreAtilei3a Be!! hl/tar !em . 'ild/m !7n/m heima 5inna mealfr.5i3i af mil6'a melim til a .35ara 5ifan'!in!#L73amle't -' !tDarnfr6ile'/r m6lin' m.l 'erir 7 Beim til'an'i !em mealfr.5i3i me tilliti til A ea ten'dar 'ildi n-ta1 en Betta er aein! leAf fArir f-r!enda Be!!a 3ennin'/ !amh5erfar (# 5ill/r ath/'/n1 en -lle ti5e! eftir fArir B. reAndar nJ5erandi almenn/ .!tandi a!AmmetrA aein! . mealfr.5i3i me tilliti til D 1 -' e33i !amei'inle'a fArir I.a aila1 en h5erDa !7/ !Hr!ta3le'a er h6't a n-ta >!D. 0 99?1 B#e#Y # HHr l73a1 er !tran'le'a !H leirHttin'/ 5e'na endanle'ri m a !etDa /441 en leirHtt/ 'ildin er/ e33i1 ein! -' einn a h/'!a a !etDa /44Y 1 enY 1 G ra/n ella ten'Da!t fr.5i3i fD.rh6ir leirHttin'/ . t5eim/r hli/m 5ar e33i !amm.la !amei'inle'a leirHttin'/ heildarfD.rh6 Beirra# FArir !/mm/ ma/r 5it!m/niY # Ef BJ 5ildir nJ !ett fArir 'a'n356ma fr.5i3 /44h6ir ein3/mY 1

1 ein! -' 56ri h6't a f. me B57 a le''Da !aman Be!!i 'ildiY

1 h5a me -fan'reind/m 'ild/m fArir 8 er ran't# 0 @C L-3!1 Ba er einh5er 'ildi til a m/na1 !em er/ ten'dar 5i Be'ar 7tre3a !nert1 enn til a r6a !7ar 7 !m.atri/m1 mD' mi3il56'ar re'l/r a!AmmetrA 7 !amIandin/# FArir the t7mi til5era aein! eftirfarandi /m Be!!i 'ildi# G fAr!ta la'i er Ba m/n/rinn C f: C , c u milli fDlda D.356a -' nei356a fr.5i3 af A -' m/n/rinn / : / , c > - : A ? : &- A , c? - '! - , - EA milli !t6r af D.356/m -' nei356/m EMtreme fr.5i3 A, !em 3-ma til 'reina 7 Be!!/ !amIandi# Nafn5el meira m.li en Be!!i al'er m/n/r er hl/tfall!le'aY -' #

HHr aein! til Ir.aIir'a eftirfarandi 7 !amIandi 5i !7ar til a 'era n-t3/n . Beim /m Ba# &r mi!m/n !/mm/ . D.356/m -' nei356/m fr.5i3/m . A, di f-' , 'et/r a/5ita e33i !4/rnin'1 Bar A er !3;rt .35r/ Banni' a I.ar fD.rh6ir er/ Dafnir1 en Ba B;ir e33i a leia me B57 . !ama t7ma I6i de5iati-n tl/r C ' 1 C , er/ Dfn 5i h5ert anna1 -' i me!ta la'i af handah8fi einn 5er/r a finna Ba aft/r# H5a ma/r held/r1 7 ll/m til5i3/m almennt ea Iara me handah8fi /ndante3nin'/ a mealtali !amei'inle'a m/n/r . A 5ilDan! er a C ' : C , me !t6r m 5eM# Mia 5i !m/ 5 D.356 -' nei356 fr.5i3 nefnile'a 3ennir 3ennin'ar /m l73/rnar me a !3ila m.lin/ til /rn me !ama fDlda me !5rt/ -' h57t/ 3Jl/r !em C C , al'er 'ildi Be!! a mealtali /m hl/tfll # eA3!t En fleiri m h633ar er1 Beim m/n minni !em hl/tfall af : m 1 Banni' a 7 8endanle'/ m 1 nJll -' einn er#

Ein afleiin' Be!!a er a einn !7ar 7 eftirfarandi 3anna h5-rt D.356 -'# nei356 fr.5i3 rel# A 5ir3ile'a ei'a Dafnan (#1 e33i einfaldle'a al'er m/n/r u 5er/r a halda1 !em er e33i almennt !3-rt/r Dafn5el me !ama (#1 en 7 ten'!l/m !7n/m 5i m 1 !em m. e33i fara Afir .35ena !t6r1 a . 'lei he( * e33i 5era mD' 8l73le't1 h5a meira 5er/r !a't !7ar# S5- lan't1 hf/m 5i 8Dfn/na /m 'a'n356ma fDlda fr.5i3 rel# A di C ' 1 C , ein! -' a l'/n -' !amBA33t a einh5erD/ leAti !em m6li35ari . a!AmmetrA# A/5ita '6tir BJ me a!AmmetrA 5e'na mi!rHtti . fr.5i3 !/mman f , ein# A Jt af

!4/rnin'/nni 5e'na Be!!1 7 !3ilm.lar af A er a fc , !5- A Barf a .35ea Banni' a Betta DafnrHtti . !Hr !ta1 er hin! 5e'ar '6ti einni' 5era l'/n ea /mfan' 8!amh5erf/na er e33i m/n/r . fDlda fr.5i3a IeT# C 3-mi 5e'na Be!! a 7 !3ilm.lar af C er a 'a'n356m fDldi fr.5i3a 7 B57 m.li er !J !ama= 'e'n Be!!/ mAndi h6tta . e33ert a a!AmmetrA fre3ar en me tilliti til mealtal af A til n6!ta 'ildi D 7 !amr6mi 5i 8Dfn fr.5i3anna nJmer m 1 m , til a .35ea1 7 til5i3i I6i hf/'ildi n6'ile'a S-ft fr. h5-r r/m1 -' 5i Bann 3-!t me tilliti til D 7 l'/m a!AmmetrA r3!t/dd !ter3ari !/nd/r fr.5i3 m 1 m, . h5er r/m1 ein! -' fr.5i3 C f1 C , ein# A a f. fr. h5-r r/m1 -' m ' 1 m , til a 5era f6r /m a ta3a!t . 5i t5e''Da hlia "# "1 7 !amIandi . mean Be'ar 5eri 'e'n a!AmmetrA A 1 h5-r3i einfalt1 t5e''Da hlia "" fDlda fr.5i3 me tilliti til A er 7 'ildi# Me Ba 7 h/'a a ef ein# A C . C , !3ara!t f/'t1 m , Afir m !3ara!t# Hin! 5e'ar1 Bar !em A -' Bar . eftir C f1 C , er m/n a/5eldara a .35ara en D -' Bar . eftir m ' 1 m , -' ritaar me meiri ea minni a!AmmetrA# A alltaf !t6rri ea minni1 en 7 ll/m til5i3/m1 a!AmmetrA af $IST# A # /mfram 8Dfn//r IeT D Jr 'a'n!t6ri .tt er h6't a l-3a1 Ba 5iri!t almennt meira ha'n;tt m.l fAr!t a ni/r!t/m 5i .35r/n 8!amh5erf/na eftir C C , # IeT A Ii1 Bar !em Ba Be'ar . mi!rHtti m -' m , # IeT D h6't er a l-3a1 nema Ba en a 'era n.356ma .35r/n1 Betta . eftir a 5era rann!a3a !Hr!ta3le'a eftir 3ennin'/m -' ra/nhA''D/nni#

<II %rimarA dreifin'/ !4Dld/m# 0 @, aG fArri 3fl/m hel!t/ atrii rann!83narinnar 5-r/ 3Anntar f-r3e44ni 7 n.ttJr/nni# NJ er 3-minn t7mi til ra/n5er/le'a fram356ma rann!83nina# Xar !em !ama er e33i IA'' . 7mAndari f-r!end/m1 en al'Drle'a IA''t . reAn!l/1 !5- Beir 'eta aein! 5eri fr. tilra/n/m 'efi W#:"# Jt !i'# Hin! 5e'ar er !7ari er 7 Beirra heima:landi mAnd h5-r3i a rei3na1 enn hent/'/r fArir 4ar-le fr6ile'a 'ildandi l'/m# Xa 5er/r B57 a 3enna fAr!t -' frem!t -m4/tati-nal mefer Beirra# Hi !ama !n;r a hl/ta til 5i framlei!l/ . e33i inn 7 4r8fi f-rmi fram!etnin' me B57 a 3-ma aal -' minn3a dreifin'/ nefndir ><II -' <III?1 annar hl/ti !em Beir er/ re'l/r til a rei3na Jt hel!t/ 'ildi -' dreifni 5ir3a1 Bar !em ein3enni -' ei'inlei3ar W#: "# 3Anna !i' >3afli IX : XI?# HHr fArir einfaldlei3a1 Iara me rei3nia'er mefer W#:"# 5era tal1 5e'na Be!! a l8'aritm7!3rar mefer1 !em aein! f/ll/r Almennt 'ildi 5i aferina 7 rann!83n er n. . !ama t7ma me Jtrei3nin'/m 7 me'inatri/m 7 !nertin'/ 5i aein! l8'aritma m6lin'a 7 !tainn fArir a h5e mi3l/ leAti !D.lf/b# aHHr me hent/'/m Ia!a 7 fr6ile'/m rann!83n er nJ /nni1 !5- 7 /44hafi ID8a /44 . 5er3efni !em a!AmmetrA af W#:"# !ett /44 til a r6a -' 5imianir til a 'reina na/!Anle' -' 85er/le' 8!amh5erf/na >3afli XII : X<I?# En B. 'ilda . hel!t/ !amh5erf/ -' a!AmmetrA <eteil/n'!'e!etTe er/ na/!Anle' til a Br8a >X<II 3afli : XX?# HHr er Dafnan /m l6'ri tilfelli 7 rHtt/ hl/tfalli 5i IreAtin'/ . ein!t3/m 'ild/m er 5eitt af hel!t/ 'ildi#b

aXetta Hel!t/ hl/tar rann!83n er fAl't eftir me /mfDll/n /m IreAtin'ar !em er/ 5e'na Afirf6r!l/ . l8'aritm7!3/m dreifin'/ l'/m# L8'aritm7!3/m mefer B/rfa fAr!t -' frem!t W#:"# me !ter3a hl/tfalli IreAtin'/1 en einni' ten'!l milli hinna ;m!/ m.l W#:"# !em Barf . !l73ri >3afli XXI -' XXII?# <ia/3i lei a l-3/m1 .na/ar !amInd 7 W#:"# r6tt >3afli XXIII?#b 0 @* aEf ma/r 5ill W#:"# ta3a 7 rann!83n1 er/ fAr!t/ ein!t3 eint3 af !ama 7 tilfallandi1 !taI/ndn/m ea Darne!3/m r !em Beir 3Anna !i' a m6la1 -' me a !3r. m6lin'ar !em !3al tilnefnd/r 7 aal li!tan/m# Xetta er til a trA''Da a lei3m/nir !em til'reindar er/ 7 Wa4#I< 5era /44fAllt1 B#e# ein3/m n6'ile'/r fDldi m.l 7 fDar5er/ 8elile' er f6rt !aman#b aSl73 aal li!ta1 ein! -' Be'ar hef/r 5eri Ient . >0 9?1 en e33i enn !em 3-mi er hent/'/r fArir -m4/tati-nal mefer# Hin! 5e'ar er Ba d;rm6tt a r/ leAti1 Bar !em Ba 'erir .35r/n h5-rt eint3 af W#:"# Sl73t !D.lf!t6tt fr. h5-r r/m ea er/ 7 h. .!tandi# 2K re'l/r 5-r/ Be!!/ !amIandi 7 0 'reinir 7 !4rin'a# XXIII m/n/ f. fre3ari Jtf6r!l/# G B.'/ -m4/tati-nal 5inn!l/1 en BJ 5er/r a raa m.l 7 !amr6mi 5i !t6r Beirra -' hHr er framleitt Jr /44r/nale'a li!tan/m1 dreifin'/ !4Daldi# Xa er a a'reina Ba fr. minni I-r1 /ndirIJnin'/r Beirra -' mefer er 3ennt 7 n6!ta 3afla1 !em heitir aal dreifin'/ !4Daldi# G !ama 'era m6lin'arnar minni einn fr. fram!63i til !t6rri 'ild/m d.l3n/m a h5er seminniheld/r aein! ein/ !inni1 . mean dra44lita liin !am!5arandi d.l3i nJmer z li!t/m !em til'reina h5er!/ -ft h5ert !Hr !ta#b aXe!!i aal I-r mAndar nJ /44hafi af ll/ rann!83n# Xa er hin! 5e'ar Afirleitt enn a !ter3/m re'l/leA!i1 -' Afirleitt hef/r !l73/m m6li a l-!/n Beirra mAndi ta3a /44 -f mi3i 4l.!!# Xa m/n B57 leita!t 5i a lenda t56r erfilei3/m me a 'era 5i !.r -' B. ta3mar3a almennt frammi!t/ !tD8rnar 7 !m633ari mAnd !em Ba Barfna!t# HHr er en !4/rnin' /m a f. a 5ita h5er! eli! aal !4Dld/m -' a f. inn!;n inn 7 !Hr3enni !em 3/nna a 5era1 -' Ba 6tti B57 af fD8r/m1 a BD8na !em d6mi W#:"# aal !4Dld er/ 3Annt#b 0 @+ aFAr!t/ t5eir !4Dld/m I -' II 'efa m.l fArir l8rHtta -' l.rHtta /mfan' @EK e5r84!3ra 3arla !3/ll!# Xa !3al te3i fram a hHr -' hHr !t/'t haldi h/'ta3i Pl8rHtt !t7lP 56ri rHttara a !3i4ta Jt Plen'd h-rn4/n3t IeA'D/P 5i e33i heildar mar3i1 en aein! . enni1 h-rn4/n3t -' hna33aIeini 5i fremri IrJn lei!l/na h-l/ !em n6r Ar h1 -' Bar af leiandi minn3a 5i hf/3J4/ !t l8rHtt /mfan' er til'reint 7 tfl/nni# Ein! -' 7 III# S3;rin'ar 3afli1 m.l 4r8fe!!-r (ELCWER 5-r/ 7 I-i1 !em hef/r !afna r73/r1 !amr6mda mefer !am356mt h-ll/!ta !m/ m6lin'/nni# Efni )? M6lieinin' er millimetra# Til a m6la n-ta 5ar I-ri m.l# M.l !D.lfir .tt 5i Afirl;!in'/ (ELCWER er . P5enD/le'/mP 3arl hf/3J4/# Hf/3J4a me NahtaIn-rmit`ten Dafn5el framan !/t/re hf/3J4/ 5-r/ Jtil-3air#b aC-m4# H# (ELCWER1 5Mt/r -' /44IA''in' manna hf/3J4/1 Lei4Ti' )*C21 len'raY 'et/ -' BrDJ hel!t/ B5erm.l 7 hf/3J4/na 7 hin/m ;m!/ BD8/m1 Ar hi5e! -f Anthr-4-l-'A1 <-l X<Ib#
)?

aTafla III inniheld/r n;lia m.l 2K@, t/tt/'/ .ri Lei4Ti' Nemend/r Jr 2K 5inta'e! )*@9:)*C2# Fr. /44r/nale'a li!ta Be!!ara a'era er a ta3a fram a Beir !t-fna af lei til a framleia A/!heI/n'!'e! h`fte1 hreint rand-mne!! er fr.I6rt 7 r 5imi1 !em er .!t6a Be!! a !ama 7 Cha4# n-ta XX . !3il-ri EMtreme l'# The einin' m.l er t-mma c 291C mm1 SaM-n1 en e33i aein! heilir1 en einni' helmin'/r -' fD8r/n'/r t-mm/ 5-r/ m6ldb# aG tfl/ I< m6lin'a fArir ef!t/ fr/mefni >Intern-de? af 2), !eM at8ma RAe !til3/r er/ !3r.# N.nari /44l;!in'ar 5arandi ha'n;tin'/ Be!!a efni! er a finna 7 !einni hl/ta1 !4rin'a#XX<# M6lin'araferin l;!t Iara Barna me B. !tareAnd a !em einin' h.lfa t-mm/ . !Hr !ta#b 0 EK aFD'/r !4Dld er/ allar 7 rY 2? b Tab#e I* FGM Eur* S-u## -ar#a1 #)r.tt u&fang # E E ) mm= m c z * @EK= A ) c @K*#E# A 9C* 9,) 9,C 9,* 9,+ 9*K 9*) 9*2 9*9 9*@ 9*E 9*C 9*, 9** 9*+ 9+K 9+) 9+2 9+9 9+@ z ) 2 ) ) ) 2 ) 2 9 9 * 2 C @ E , , , 2 * A @KK @K) @K2 @K9 @K@ @KE @KC @K, @K* @K+ @)K @)) @)2 @)9 @)@ @)E @)C @), @)* @)+ z )9 )2 )9 C )K )* * * )C )9 2K + )E * )2 2) C E )C + A @2E @2C @2, @2* @9K @9) @92 @99 @9@ @9E @9* @@K @@2 @@9 @@, @@* z * , 9 @ 9 9 2 E E @ ) 9 ) ) ) )

9+E 9+C 9+, 9+* 9++


2? aEin!

)2 @ , )@ 9

@2K @2) @22 @29 @2@

)E * , E )2

h5-r3i Urli!ten1 nH aal !4Dld mehndl/ hHr W#:"# a 5-rfanden >!D. !3;rin'/ a !4rin'a# III?1 !5- -fan'reindar !4Dld/m B/rfti a end/rIA''Da# Tafla I -' III 5ar fr. fimm !m/ r# fD8rir minn3/n l'1 !em 7 n6!ta 3afla >0 C@ -' CE? er/ f6rar a 5era aft/r til tfl/ II -' I< 5-r/ 5iei'andi IreAtin'ar e33i til !taar 7 n6'/m heillei3a# F !ama t7ma a finna 7 tfl/ I< 5ar l8'aritma af a :5al/e!# "ildi II1 hin! 5e'ar fen'/!t fr. 4r8fe!!-r (ELCWER H' fram m.l EKK e5r84!3/m 3arla !3/ll!# En Ba hafi C9 m.l !am356mt l73le't tilheAra Beirra 5i !am!5arandi l8rHtt/ m.l er/ I6tt1 ein! -' aein! B. 4a!!a 5i minni 4allI-r af n6!ta 3afla >0 E*? '6ti 5eri n.# Hin! 5e'ar '6ti Ba 'era !3Ald/r1 !m.56'ile'ar IreAtin'ar hafa .hrif . 7mAnd I-r er e33i1 !em e33i 5er/le'a 3-ma einni' tillit til eftirfarandi#b P#ate II FGM Eur* S-u## -ar#a1 #r.tt #e"ti* E c ) mm= m c z c @EK1 A ) c E2212# A @*) @*@ @*E @*C @** @*+ @+K @+) @+2 @+9 @+@ @+E @+C @+, @+* @++ z ) 2 2 ) ) 2 2 ) ) 2 @ E ) @ ) 2 A E)K E)) E)2 E)9 E)@ E)E E)C E), E)* E)+ E2K E2) E22 E29 E2@ E2E z )9 )2 )@ , C )9 )) , + )K )E C * )@ ), 2) A E9E E9C E9, E9* E9+ E@K E@) E@2 E@9 E@@ E@E E@C E@, E@* E@+ EEK z )K )) E * + )@ C 9 @ 9 @ 9 2 2 9 C

EKK EK) EK2 EK9 EK@ EKE EKC EK, EK* EK+

* @ 9 C + * @ 9 C ,

E2C E2, E2* E2+ E9K E9) E92 E99 E9@

+ * , * )9 E C , *

EE2 EE9 EE@ EEE EE* EC) EC, E,C

) ) @ 2 ) ) 2 )

Tab#e III* Ne&endur r%ur &# # E c ) t-mm/1 m * z c 2K@,1 A ) c ,)1,,# A CK#KK C@#KK C@1,E CE#KK CE12E CE1EK CE1,E CC#KK CC#2E CC1EK CC1,E C,1KK C,#2E C,1EK C,#,E C*1KK C*12E C*1EK C*1,E z ) 2 @ C 9 E E * C + )+ , )) 2E )E 9E 2, 9, 9@ A ,K#KK ,K#2E ,K1EK ,K1,E ,)1KK ,)12E ,)1EK ,)1,E ,21KK ,212E ,2#EK ,21,E ,91KK ,9Y2E ,91EK ,91,E ,@1KK ,@#2E ,@#EK z ,K CE ,) C) ,* ,E *) *+ ,+ *) *2 C9 ,+ ,+ C* EC C@ @2 EE A ,C1KK ,C12E ,C#EK ,C1,E ,,1KK ,,#2E ,,1EK ,,#,E ,*#KK ,*12E ,*1EK ,+1KK ,+1EK *K#KK *K1,E *21EK z 2@ ), + , )@ + , 9 9 2 9 ) 2 ) ) )

C+1KK C+12E C+1EK C+1,E

@9 @* E, E@

,@#,E ,E#KK ,E12E ,E1EK ,E1,E

99 @9 2C 2E ),

Taf#a IV Ef ta &e#i&ur 8A9 ech g#iederigen J"e tafa* E c K1E m= m * z c 2),= A ) c *C1E@# A z A ,E1C ,E#* ,C#) ,C12 ,C1@ ,C#, ,,#K ,,12 ,,#E ,,#C ,,1, ,,1+ ,*#K ,*#) ,*1@ ,*1* ,+#K ,+1@ *K1K *K#@ z ) 2 ) 2 2 ) ) ) ) ) ) ) ) 2 ) ) ) ) 2 ) A z A +)1, +)1+ +21K +219 +2#* +91K +91) +919 +91@ +91E +9#, +@1@ +@1C +@1, +E#, +E1* +E#+ +C1K +C#) +C12 z ) 2 2 ) ) 2 ) ) ) 2 ) ) 2 ) ) 2 ) ) ) ) A ++#K ++#2 ++19 ++#@ ++#E )KK#9 )KK#E )KK#* )KK1 + )K)1K )K)#) )K)19 )K)#E )K)#+ )K212 )K219 )K21, )K2#* )K919 )K91@ z 2 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) @21+ ) @+#, ) E2#* ) EE#C ) E,#C ) E*1+ ) E+1K ) C)#@ ) C)1+ ) C2#2 ) C219 ) C91K ) C@1) ) C@19 ) CE#E ) C,1@ ) C,1, ) C,1* ) C*1) ) C*#9 ) *E#@ ) *E#E ) *E1, ) *E1* ) *E#+ ) *C1K 2 *C#2 ) *C#9 ) *C1* 2 *C1+ ) *,1K 9 *,#) 2 *,1@ 2 *,#E ) *,#* ) *,#+ 2 **#K 2 **#9 ) **#C ) **#* )

C*1+ ) C+#C ) C+#+ ) ,K#E ) ,)1@ ) ,21K 2 ,21) ) ,2#E ) ,21+ ) ,9#, ) ,9#+ ) ,@#) ) ,@1* 2 ,E#) 2 ,E#2 )

*K#, *K#+ *)19 *)#+ *21K *2#) *2#9 *21@ *2#* *91K *9#) *9#@ *91, *9#+ *@1C

) 2 ) ) 2 2 9 ) ) ) ) ) @ 2 )

**#+ 2 *+12 2 *+19 2 *+#@ ) *+1, 2 *+#+ 2 +K#K ) +K#2 9 +K#@ ) +K1E ) +K#C ) +K#, 9 +)12 ) +)19 ) +)#@ )

+C19 +C#E +C1* +C#+ +,1K +,#) +,#E +,1C +,#, +,#* +,#+ +*1K +*#2 +*#C +*1*

) ) ) ) ) ) 2 ) ) ) ) ) ) ) )

)K@1K )K@12 )K@1@ )KE19 )KE1E )KE1C )KE1* )KC1K )KC12 )KC19 )K*1K ))K#K )))#2 ))2#K ))212

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

0 E) aA !amanI/rar l7ta . Be!!/m !4Dld/m !;nir einni' 5irin'/ !5r/n z !em /m a raa !aman mi3il56'/r m/n/r . fAr!t/ Brem/r !4Dld/m f-rt7arinnar# Nefnile'a1 fArr/m hafa mil6'a hel!t/ efni!B.tt !em z 5aMa 'e'n !4Daldi a miD/ almennt1 -' Be!! a f-rm tr/fl/n1 fArir /tan ein!ta3lin'inn 'e'n endimr3/m r Dafnlan't# Xanni' er Dafnlan't len'Da 7 I#A 7 !amfelldan r 9,*:@2* -' @9K:@9E1 . mean . z 1 en me !t/'t end/rte3nar !5eifl/r 5aMa fAr!t -' !7an dre'i aft/r# G II r af Dafnlan't fer @**:EEK -' !e!t1 eftir hlH 5e'na !3-rt! . a c EE)1 EE2:EEE .framhaldandi1 en aft/r . m8ti er z !;na !5i4aa /m!3i4ti# TaIle III# l-3!in! eM el! . !am!5arandi he'/n z milli mar3a C@1,E -' ,*1EK 7 'e'n/m 8hreAft eQ/idi!tan e af A fr.# Xetta hel!ta Be!tande l-3ar 7 h5erD/ hinna Bri''Da !4Dld/m 7 /44hafi -' l-3 . tiltl/le'a f./m a :'ildi1 !em 5e'alen'dir IreAta 8re'l/le'a1 -' Beirra z aalle'a Dafnt )Y Beir 5eita EndaIteil/n'en me dreif/r ' $ar# G fD8ra !4Daldi hin! 5e'ar !3ref sem !t/'t me 8re'l/le'/ milliIili ./r1 -' Ba er ein/n'i! te3i fram a minni milliIili t7ari 7 miD/ en . end/n/m Irei33a1 en mi3ill meirihl/ti er z Dafnt -' ) Ma/r 'et/r B57 nefndir !em !t8r hl/ti af Dafnlan't ' n6!ta EndaIteil/n'en me dreif/r ' Ii -' B. !em A $i!4er!e 'e'n/m allt !4Daldi eftir 8re'l/le'/r mi!m/nandi# Sem f/lltrJar fAr!t/ 'er1 hafa !4Dld/m I til III# a Ieita1 nn/r 'erin1 !4Daldi I< $ar# B.ar 'erir er/ 7 me'inatri/m mi!m/nandi fr. ein/ r/1 B57 a Ba m/n 3-ma 7 lD8! a !4Dld/m fr. -' me annarri 'er af m/n meiri minn3/n 3refDa!t ein! -' B6r !em er/ 7 fAr!ta la'i ef mefer Beirra er a 5era 5el# b aG B57 a !3il'reina hel!t/ !t-fn !4Daldi er nJ a 3-ma til .lita1 B8 a hann hafi e33i

l-!nar 7 !3r4/m definitene!! . EndaIteil/n'en# X8 a Ba '6ti 5eri einh5er t57r6ni me B57 a !etDa 3eila andlit1 !em hel!ta efni 6tti a n. !5- lan't ein! -' the eQ/idi!tan e af a !5i# Hin! 5e'ar er lD8!t fr. /44hafi a ein! a n-33/r mar3t63 .35r/n Ari 'ert# <e'na Be!! a 7 mr'/m til5i3/m 'et/r Ba 'er!t a Dafn5el 'e'n miD/ I-r!in! til eQ/idi!tan e af !3-rti . a tr/fla Dafn5el -ftar er fr. miD/ 7 .tt a /44hafi ea l-3 !em 5antar u$$ ein/ !inni r Dafnlan't a fAl'Da1 ein! -' reAndar fArir I -' II 5e'na !3-rt! . a c @2+1 7 Be!!ari r# A c tr/e EE)# G !l73/m til5i3/m er hel!ta efni 56ri annah5-rt 8h8fle'a ta3mar3a/r 7 aild a -fan'reind/m re'l/ ea 5era al'Drle'a -4in !4/rnin'# F hinn I8'inn1 Ba er einni' m'/le't a A mean len'Da Iil1 hleA4ir 7 'e'n/m !i' z leAfir en Jtil-3/n Beirra fr. hel!t/ Be!tande Iirta!t 6!3ile't# Xa 5er/r B57 a 5era 5in!tri til a .35ara hel!t/ ei'narhl/t/m innan .35ein! Ireiddar'r./ arIitrarine!!1 !em a Dafnai er h6't a !etDa aein! a B57 mar3i !em eQ/idi!tan e . a :'ildi e33i h.ar mi3illi r!3/n -' me tilliti til z, a minn!ta 3-!ti !em heild1 5Mt a miD/ 6tti a 5era a/Be33Danle'/r# S5- B8 BJ 'et/r B57 mr3/m Hel!t/ !tanda fArir I 9,* -' @9E1 !ett II @** -' EEE1 til III C@1,E -' ,*1EK1 me Beirri ath/'a!emd a Be!!i mr3 mD' 5el leAfa tilf6r!l/#b aTil5ilD/n1 eQ/idi!tan e d8!arinnar er am3 f-rmle'a 7 til5i3i 5antar a 5era framleitt ef !3-rt/r . A 1 me z * K 5eitt1 5era me 7 !4Daldi# Xa er a Betta !em a !etDa t8mt a er/ 3allair# Til d6mi! er aal hl/ti af I -' II . Bennan h.tt 7 !m/ fDarl6' Be'ar 7 I @2+1 II EE) 7 T c K er !ett inn#b H5aa fre3ari fram5ind/ z 7 hel!t/ Be!tande tfl/n/m I : III .hA''D/r1 ein! -' Be'ar hef/r 5eri te3i fram a a/3nin' 7 .tt a miD/ er h. !t/'/m !5eifl/m# NJ1 hin! 5e'ar !t/'/r 5Mt/r -' aft/r a mi!!a BAn'd e33i a 56nta 5e'na aldrei:'alli 8Dafn56'i! 5iIJna# En 6tti hHr er/ ein'n'/ -r!31 !3;r .Ierandi t7ni 7 r./m a 5era z ineM4li aIle# Xe!! 5e'na 5er/r Ba enn 5era annar -r!3 a .!t6/la/!/# Hi !ama -' 3em/r fram 7 eftirfarandi ath/'anir#b aG hel!t/ Be!tande af I 3-mi Afir )* 6ttin'i maMima1 ), milli!ti' l.'mr31 * h.'ildi falla 7 !5- sem, t.3na heild ea helmin'/r !m1 en en'in ein l.'mar3i !5- a hl/!ta# Af Be!!/m ), tindar . hel!t/ la'er II falla )K til en'inn af Beim )C l.'mr3/m sem tilnefnd Art Xetta er n8' til a !;na a 5i mat . ha/!3J4/ me I-ri m.l1 !em a/'lD8!le'a B;ir millimetra 5-r/ fen'in me mati heil/m -' h.lf/m m 5-r/ 5alinn1 B57 annar! l73/rnar !am356mt maMima -' l.'mr3 mAndi dreifa Dafnt . !3i4tin'/ af !entimetra# G the n-n:!amr6md/ mati1 B#e# 7 ha' f/llt -' h.lfan 3afla 7 m6li35ara !em n-ta/r er1 ma/r finn/r Banni' /44!4retta af end/rte3n/m re'l/leA!i 7 5e'i sv; Betta er !tafe!t 7 tfl/ III# Af )+ maMima hennar hel!t/ Iir'ir + fall . ll/1 , h.lf t-mma1 af )* l.'mr3/m er/ 'e33 til li! 5i aein! 2 'anTT-lli'en 'ildi1 en eftir o : q ea T-lli'en 'ildi tilheArab# aXJ 5er/r a hafa B57 a 5ara!t Be'ar Jr5inn!l/ /ndirdreifi!3.4a af mi!t3/n/m 5e'na e33i !amr6md/ mati -' 5er/r a telDa!t . a fDarl6'Da Ba me 5iei'andi minn3/n# Xar af leiandi1 7 !amr6mi 5i !3i4ta /m I-r/m1 t7maIili 8Dfn/m mat 7 deild/m# Sama 5er/r a halda .fram1 til d6mi!1 7 tfl/m I -' II E:E mm1 7 tfl/ III /m helmin' t-mma ea Ietri 7 heila t-mm/# Almennt1 Ba er a IArDa Be!!a hel!t/ deild/m me hel!t/ Be!tande !tD8rnar# Ma/r 'et/r B. finna Ba ha'!t6ar a

!3il'reina hel!t/ B6tti Banni' a Ba dre'/r !aman Iara f/llt fDlda deilda# X. hef H' BrD.r 'ildi1 til d6mi! !3era Jr !4Daldi Be!tande ein! -' !3il'reint er hHr a framan -' /m Ba/ 'ildi 9*K -' @9@ 5alin !em mr3 . milli !em finna deild/m rJm ))1 ein! -' til'reint er 7 !4Daldi !D.lft#b 0 E2 aL-3! er/ eftirfarandi1 a nefna 'ild !ti' fArir h5ert dreifin'/ !4Daldi 7 heild /mfan' hennar# H5er m6lin' er/ ta3mr3 fArir n.356mni 5eitt1 Banni' a A 'et/r aldrei !t/'t raa /441 en me B57 milliIili !em !t6r fer eftir !ti'/m n.356mni 5i m6lin'/1 5er/r a 3eAra !i'# Xetta Iil er 3alla aal Iil -' " er 57!a til# Xa er !t/' fArir framlen'in'/ . ll/ !4Daldi1 ein! -' Ba er r/''le'a -lli e33i nema me B57 a !3ala1 e33i af !t6r m6ld/ hl/t/m#b aG til5er/ hennar1 einn hef/r til a leita a .!t6/ a Dafnlan't hel!ta innihald!efni 7 dreifin'/ !tD8rn/m er m'/le't# Xar !em Iili . hel!t/ !tanda er e33ert anna en 7 aal " e33i n6!t1 en aein! Banni' Iet/r 7 lD8!1 Beim m/n meiri fDlda m6ldra !tA33i af W#:"# : The m . !4Daldi : er# Aal I er a !D.lf!'/ einni' fArir !4Dld/m .n Be!! a !t8r hl/ti af a :'ildi -' !D. m. Ieint# FArir Tafla I<1 til d6mi!1 er Ba Dafn t7/nda hl/ta af e 1 d7 c K#KE m#b aInnra mi3il56'i n6r5er/ aal Iil er nJna en !J !tareAnd a Ba er aild z til a, 1 er Ba B. er/ dra44lit/ !3rifaar 7 4allI-r 7 rHtta lD8!i# Nefnile'a1 m. !D. a A Ier a !3;ra aein! !em f/lltrJi aal milliIili1 !em mi!t5ar !em Beir er/1 Ba er B57 einni' z !em e33i A, held/r en me a tilnefnd aal tJl3a ten'd milliIili -' inter!4er!ed innan !7arnefnda Dafnt a h/'!a1 ein! -' Ba !3-rt/r allir h6tt 7 mi!m/nandi hnn/n1 l'm6t dreifin'/# A B57 leAti !em aal milliIili a vera /mlA3/r ea en ir le!1 er Ba Iil . 'ei!la a er/ 3allair# "a'n356ma mr3 Beirra er/ A g I -' A d g I 1 Bar !em l-3a Ba !ama 7 'e'n/m allt I-r 5i anna Ieint1 Banni' a fAr!ti mr3 handah8f!3ennda milliIili me annarri af fArri fell/r !amanb# aThe A : -' z :'ildi er/ Banni' I/ndi af B5f a n-ta 7 ten'!l/m Iili innan h5er! annar!# Ef Be!!i ten'in' er Ir-tinn -' A er/ talin -' !3ilDa . ei'in !4;t/r1 !5- Ba er ein! na3inn A er 57!a til#b aThe Iara Jt!3;rt aild z til a leAfa nJ n.356ma rJmfr6ile'a fram!etnin' /ndirdreifi!3.4a# Nefnile'a1 a fra33i 7 l.'hnitin -' 'era !;nile'a 'ildin A g I -' A d g I Rad7/! milliIili fAl'Da Beim1 B. er/ . !einni ferhArnin'a til a IA''Da1 efni !em er . !4Daldi Iei'e /ndirrita/r z 5er/r hnd1 7 Be!!/ tilfelli 'et/r a/5ita1 I6i 57dd a a/3 IA''in'/ ferhArnin'a h5aa m6li35ara BD8na !em til57!/n Bar !em Ba . aein! a f. mAnd af Beim hl/tfll/m af I-rin/ 'ildi#b aMan !em fen'i!t1 til d6mi!1 eftirfarandi fram!etnin' . mihl/ta tfl/ IYb

MAnd ) <III Minni /ndirdreifi!3.4a# 0 E9 Hl/ti af dreifin' !tD8rnir meira a flAtDa inn 7 !/ndi -' !5-na til a ta3a minni 4l.!! fArir B. til a lDJ3a1 a hl/ta til a I6ta fArir re'l/leA!i 7 the 5e'/r af 'ildi Beirra1 -' til a 'era allir n-n:/nif-rmitie! af mat !3ala/!1 !/mir af Jtrei3nin'i . .35ara B6tti ea !5-3ll//m B6tti W# :"# a/5eldara1 BJ Barft a fara fr. aal !4Dld/m dreifin'/ . minni -' a hafa B. !tanda /44 fArir B. -' 'eta 5eri 8h. ll/m !3i4t eftir .35en/m !amInd/m aal I-r 5i e33i minn3a1 Minni .!3il/r !4Daldi en 7 ra/n . tilte3n/m !am!3i4t/m I6t/r fArir aal fara fram1 -' Ba 5er/r na/!Anle't a ta3a!t . 5i /ndirIJnin' afer Beirra1 !3ilAr/m -' Iati leiinni# LeAf/ -33/r !aman fAr!t l633/n !l73ra aal !4Dld/m 7 a/'a1 !em ein! -' I til III me'inefni!B.tt me Dafnlan't EndaIteil/n'en me dreif/r /m a h6't er a 'reina# Til a framleia fr. aal I-r !innar te'/ndar1 minni einn hl/ta1 ein! -' 'ert hef/r 5eri nJ Be'ar fArir -fan !H fAr!ti 7 n.ttJr/nni1 7 0 EK1 hel!t/ innihald!efni hennar 7 deild/m !em 7 Beirra ad.l3i1 Dafnmar'ir Dafnlan't aef na/!An 3ref/r1 me inn!etnin'/ . t8m er 'ert Dafnlan't? 1 !5-3ll/ na3inn A innihHlt1 -' dre'/r hi Z h5ert Be!!ara hl/ta !Hr!ta3le'a# Xa 'ildir !em minnii !t6r . ll/ Iili Bar !em fDldi aal a 5ilDa1 Bar . meal rad7/! milliIili !7n/m1 7 !t/tt/ m.li ein! -' minni z !/mman af z, h5er af Beim /44l;!in'/m !em er/ 7 Minni milliIili ha/!t1 ein! -' minni er, !em minni z er IeiT/! hreiIen a mealtali . ll/ Ier a ea1 h5a telDi!t Ba !ama1 mealtal mi3illar Ier a, !em 'an'a inn 7 Iili# M. !3;ra !em l633/n tilte3na deild hel!t/ la'er aal Tafla I1 ein! -' !5-Y na-inn A Aa# z 9*K 2 9*) ) 9*2 2 9*9 9 9*@ 9

Me B57 a aal z f6!t Minni Z nJmer ))1 en minni mealtal af fimm aal Ber a 5i3-mandi deild ea h5a B57 eQ/idi!tan e !m/ nem/r !ama1 mealtal mi3illar A 1 9*K -' 9*@1 X57 er 9*21 !em minn3ai z c IeiT/! hreiIen ))# Mr3/m minn3a i en er/ e33i frel!i 8l A 9*K -' 9*@1 -' Bar me minn3a Iil e33i 9*@:9*K c @1 5e'na Be!! a Dafn5el 7 Minni Iili er rad7/! milliIili . mr3: A me a !l. inn1 !em leiir 7 heild Iili . eftir einn -' hin/m me'in . aal g " n6r1 Bar !em nJ er aal I c )1 !em er/ mr3 minni Iil til hliar 9*K:9,+1E c g1 eftir anna 9*@ d g c 9*@1E1 -' the !t6r af the heild minni Iili mi!m/n milli t5e''Da c E S5- . mean einn minni u$$ !D.lf !em /mI-!ma/r A!ta aal na3inn A f6r !em 3-ma!t inn 7 deild til a minn3a1 Ba 'eta 5era the !t6r af the minni Iili e33i ein! -' fDarl6'in . milli t5e''Da mr3: a f.1 en aein! 7 framhaldi af Be!!ari fDarl6' til h5er! hli /m helmin'1 B#e# !amtal! /m heilt aal " Xetta er 5el fram -' hafa e33i 5eri h5ar 7 ra/n te3i eftir B57 h5erni' enn a ta3a eftir# Xe'ar 4 Dafnlan't na3inn a -' hHr 1i er/ !aman 7 h5erri deild aal I-ri1 B. er Betta l73a " 1 the I-r af the minni 4 !inn/m i aal !4Daldi# NJ1 7 h5erri deild . !3r.m I -' II h5-r E 7 III @ e5er Ier a finna 7 h5erri deild1 aal " 7 I -' II er ) mm1 . III o t-mm/1 Banni' a " . minni Il 7 I -' II Dafnt -' E mm1 III Dafn ) in h# 0 E@ Sam356mt B571 !em . 'r/nn:!4Dld/m !em BJ Barft e33i a ta3a fArir minni -' a minn3a vi !D.lf !5- -ftmal !Hr !ta Be'ar athfn fAl'ir na/!Anle'/r minni z r73D/m1 en Ba . Iilin/1 !em !;nt er me minni sem er f/lltrJi1 z : 'ildi er dreift !em halda . milli mar3a af-Ma! Iili1 -' a B57 til!3ild/ a vera af me'in !4Dld/m t.3na 'r/nd5allaratri/m heilt Iili . h5aa hennar z dreift1 aein! minni en minn3a A, er 7 'r/nd5allaratri/m . milli 'r/nn:-' minn3a A ein/n'i! 6ttin'Da m/n/r# G !ta Be!! a minni a en 'et/r 7 Minni 4laQ/e! -' Iili 3Annt Dafn5el B8tt Ba er t.3n/ me Ba1 -' Ba 3em/r 7 ./r til !taar minni !4Dld/m fArir einn -' hinn1 eftir !em H' er a'reinin'in !tD8rn/m -' !4Dld/m Iil# Bara 5e'na Be!! a !/mir Ire5itA1 U" 5ilDa hel!t mAnd af a 4allI-r ./r1 efni!le' mi!m/n/r1 en e33i . milli a :!tD8rn/m -' Iil I-r/m1 -' BJ 'et/r a/5eldle'a f. fr. ein/ f-rmi til annar!1 a B57 til!3ild/ a minn3a me B57 a : !4Daldi er mealtal mar3a minni milliIili1 B8 mr3 milliIili1 ein! -' 7 'r/nn:!4Dld/m A g I, a ! g I ert1 Iara a 7 Be!!/ tilfelli minn3a A -' i 7 !ta aal ten'ili1 ein! -' 7 !D.lf/ !Hr Eftirfarandi $lMI er/ til1 Bar !em af-M/nin er haldi .fram eftir 'efinn me'inre'l/ me deild <ir3t til a 'era hHr me eftirfarandi !em ten'Da!t h5er r/m a ta3a . m8ti:Iili !Jl/ -' -l/mnY Ed A 9*2 rauur* 4i##ibi#i 9,+1E:9*@1E

9*, 9*@1E:9*+1E <i er/m nJ 7 d6mi -33ar1 l633/n . !m/ me'inre'l/m halda .fram me tfl/ !em H' hHlt .fram1 5i f./m a h5er r/m tilhl;ile'a eftirfarandi minn3a a -' Iil tfl/Y

A 9*2 9*, 9+2 9+, @K2 @K, @)2 @), @22 @2,

4i##ibi#i 9,+1E:9*@1E 9*@1E:9*+1E 9*+1E:9+@1E 9+@1E:9++1E 9++1E:@K@1E @K@1E:@K+1E @K+1E:@)@1E @)@1E:@)+1E @)+1E:@2@1E @2@1E:@2+1E

z )) 2E 9) @K E@ C9 C@ E, @, 22

@92 @2+1E:@9@1E )* Ma/r 'et/r !H 7 Be!!/ d6mi a fre!ti minni 5e''!3Dld/r me hrAnDa !einni mr3 h5ert Iil me fAr!t/ mr3 Iil! eftir h5er r/m ein! n.l6't 5i3-mandi Iili mar3a aal !4Dld/m >!D. 0 E2?# En e33i all! !taar !em BJ finn/r annar! !taar . Iil mr3 . fArri re'l/nni rHtt1 en me 5anr63!l/ rad7/! milliIili ta3mr3 a minni deildir Dafn5el 'efi !em !5i mar3a1 7 r/ leAti e!timaIle Iel'7!3a Re3r/tenma[tafeln1 en Betta !5- lan't 5iri!t rHttl6tanle't1 ein! -' reAn!la Ieint en aein! Be!!i mr3: A er/1 Bar !em BJ 'et/r a/5eldle'a framhD. me tilliti til Iata . !4Dld/m . al5r/ mar3a Iili1 en Ba 5iri!t meira r.le't1 Iara til a 'efa hi !anna mr3 Dafn5el eftir fArri re'l/ 7 !4Dld/m# Ef nafni . Iili mr3/m 'era!t /ndir Iel'7!3/m tfl/r . I-r/m -33ar1 mAnd/m 5i 7 fArra d6min/ -33ar1 a vera a !etDa ten'Da 4allI-r me Iil !4DaldiY A 9*2 9*, 9+2 U'nter(a##e z 9*K:9*@ 9*E:9*+ 9+K:9+@ )) 2E 9) et En Ba 3em/r fArir -33/r hHr Dafnt -' L3-!t/rinn 5i Betta n-tati-n m8ti1 !em milliIilin er/ e33i 7 n.m/nda 5i h5ert anna1 en eftir Iil . h5erri einni einin'/ . milli Beirra1 Bar !em !amt !em ./r1 einni' mar3i 7 ra/n -' 5er/1 Bar !em taflan er en'in .IAr'# Hin! 5e'ar 5e3/r Ba Be!!a 8'6f/ -' 'eta B57 Ient . a BJ 'erir til5ilD/n Be!!i mr3 me B57 a tei3na . mr3/m !7ari milliIili hann til Bel'7/ mat!3ei 57dd# 0 EE Xa !em 5i hf/m nJ 5-r!tehend! !3;ra me d6mi /m S h`delma[tafeln1

m/n ei'a 5i ll I-r n-ta !em alltaf eitt hel!ta hl/ti me Dafnlan't hafa# En 5i t3/m Betta f-rrit . St/dentenma[tafel III1 !em . !Hr !ta 8B6'ind/m !em 'et/r 5eri m8ti B57 afer til a 5era til'reind/r me Beim h6tti1 !em H' deildi me minn3/n z 5ilt hrin'Da 7# <i halda -33/r a Jt!3;ra a fAr!t/ t5eim/r 3fl/m hel!t/ la'er aal tfl/ III# Xeir er/Y Na-edA CE1K CE12E CE#E Aa# z C 9 Xar !em I c K1 2E t-mm/r# E CE1,E CC1K E * CC#2E CC#E C + CC1,E )+

Ef 5i dra'a Jr Be!!/m deild/m nJ /ndir fArri re'l/m a fD8r/m !inn/m aal i1 f. 5i eftirfarandi me mD' 8B6'ile't Ir-t/m h6tta A -' Iil tfl/Y &inn-a A CE19,E 4i##ibi#i C@1*,E:CE1*,E z )+

CC19,E CE1*,E:CC1*,E @2 G !tareAnd1 minni a c CE19,E mealtal aal ta3mar3ar A CE -' CE1,E -' minni Iil mar3a C@1*,E -' CE1*,E er/ Dafnir a minni a c CE19,E e helmin' minni i aTil a Ire'a!t 5i Be!!/m 8B6'ind/m1 ath/'i a hel!t/ hl/ti af 3r7tartfl/ me Dafnlan't e33i 7 !3r4/m afmr3/n EndaIteil/n'en me 57 -' dreif a 'Dafir# S5'6ti hel!ta efni!B.tt/r tfl/ III 7 !ta CE1K ein! 5el me C@1,E ea eftir 7!etnin'/ t8m A 'et/r IArDa me C@1E ea C@12E# Sl73 tilf6r!la Hel!t/ !tanda 5i eitt1 t5 ea BrDJ heild aal I mAndi e33i leia til Be!! a mar3i1 5e'na Be!! a Dafn5el eftir a IreAtin'1 I6i a minn3a mAndi 5era a a/3 mar3a af-Ma! Iili 7 miD/nni . milli t5e''Da !amli''Dandi aal A falla -' eftir 5era enn a Beirri 8B6'ile'/ Ir-t/m# Ath fre3ar m6tti nefna1 ein! -' hef/r 3-mi fram n-33r/m !inn/m1 z . !4Daldi1 e33i IrJna /ndirrita A heAri Ieint1 en . heildina liti Iili rad7/! a er dreift#Xa er B57 heimilt1 aal i hl/t1 -' /ndir:milliIili hl/tfall!tl/r hl/tir 7 z . a flAtDa# Ein3/m aal einn " helmin'a Banni' a 7 !ta Be!! a l7a me mar3a A g I, a d g I t56r milliIili landam6ra A g I, a -' ! A, A g i !nertin'/1 til h5er! g z hl/!ta# Hi !7arnefnda 'eri!t 7 aal tfl/ III1 f. 5i1 til d6mi!1 7 !ta Be!! aY f"r t og fre& t 4i##ibi#i C@1*,E:CE1)2E CE1)2E:CE19,E CE19,E:CE1C2E z C 9 E et

Eftirfarandi Iil tilheAra !aman -' z :rY Pri&ar" Ohe#&ingaB 4i##ibi#i C@1*,E:CE1K CE1K:CE1)2E CE1)2E:CE12E CE12E:CE19,E CE19,E:CE1E CE1E:CE1C2E z 9 9 )#E )#E 2#E 2#E et F6rir BHr nJ hel!t/ hl/ti 7 !ta heild 7 3rin'/m h.lfa aal i, -' !ama er leAft a IArDa me CE1K 7 !ta C@1*,E1 h5aa 'ildi Iil mr3 -' e33i a meina:'ildi1 f. 5i eftirfarandi a -' Iil tfl/Y &inn-a A CE#E 4i##ibi#i CE1K:CC1K Z 2K

CC#E CC1K:C,1K @)#E Er heimilt1 B8 hel!t/ hl/ti me C@1E IArD/n ein! milliIili mr3/m1 f./m 5iY &inn-a A CE1K 4i##ibi#i C@1E:CE1E z )E#E

CC1K CE1E:CC1E 2C F Bennan h.tt1 me B57 a f6ra -' !3i4tin'/ milli en er alltaf h6't a n. 7 a a minn!ta 3-!ti a Iili . mr3 ea a :'ildi af-Ma! !4Daldi a 5era heiltala1 ef aein! minn3a I/ndirli''Dandi einin' ea mar'feldi Beirrar er Dafnt -' hi !ama#b 0 EC En Ba er/ l73a tfl/r ein! -' tfl/ I< fArir eAr/ rJ'1 Bar !em m.l leA!i!t 7 'e'n/m allt I-ri mD' Bar !em !t8r hl/ti me Dafnlan't ;" fArirfram er e33i til -' aein! framleia 5arla 'erle't B.ttt3/ 8telDandi t8m A m6tti fara # X. 5er/r BJ a halda .fram ein! -' hHr !e'ir# FAr!t1 einn hef/r >CK 0? !amin 7 !amr6mi 5i B6tti Ir./m a .35ea h5er!/ !t8r " BJ 5ilt a dra'a# Til nahehin re'l/le'a n.m!3ei . 'ild/m z til a f.1 5er/r BJ a ta3a B.tt 7 !4Daldi -33ar me " e33i leAft a fara /ndir fD8r/m einin'/m# NJ !3/l/m !nJa 5i fAr!ta me'inl8i A c @21+ enn er/ 7 /44hafle'an l633aan milliIilin/ !em fAr!ta mr3 ein! lan't aft/r a Be!!/ !3Ani er n.1 h5a er n8'1 fAr!ta mr3 7 fAr!ta ra/a# Inter5al c @2 a ta3a 5i B. @21+ 7 fAr!ta Iil @2:@C dr-4ar )? # The

minn3a z Be!!i t7mi er B. !/mman af aal z 1 . Iilin/ @2 :# falla @C1 Ba er1 )1 ra/a A 1 miD/ @2:@C1 !em er @@ Anna ra/tt# Bil er hHr @C:EK1 S-rein aft/r aein! z fell/r1 Banni' ra/a# z * )1 !5- er h5a er fArirfram minn3a eftirfarandi tfl/Y &inn-a A @@ @* E2 4i##ibi#i @2:@C @C:EK EK:E@ z ) ) )

EC E@:E* 2 Ef Iil mr3in handah8fi me a fell/r !aman . aal I-rin/1 B. Iara h.lfa aal z Betta a 7 Minni z ta3a Iili me hinn helmin'/rinn z >td eftir a h6tt/ afer z ? tilheArir n6rli''Dandi Iili# !ama til'an'i -' BJ 'et/r l73a fari til Ia3a enn len'ra me fAr!t/ mr31 til @)1 til @K1 til 9+1 Bar !em Ba er fAr!ta milliIili Ari re!4e3ti5 @):@E1 @K:@@1 9+:@9# G h5erD/ Beirra en fHll @21+# Xe!!i minn3/n er/ mi!m/nandi l'1 !em . eftir1 en a minn!ta 3-!ti n6'ile't til nJ Be'ar @2 !em fAr!ta Iil mr3/m til Be!!# 0 E, NJ er/m 5i .her!l/ . dreifin'/ !tD8rn/m ein! -' I1 II1 III aft/r Bar !em !t8r hl/ti me Dafnlan't af A af EndaIteil/n'en me dreifar d.l3i A h6't a 'reina1 Ba er !amt na/!Anle't a til'reina h5erni' . a ta3a!t . 5i hi !7arnefnda# Xetta er h6't a 'era me t5enn/m h6tti# Annah5-rt ? einn 'erir sr . EndaIteil/n'en me B57 a !3i4ta t8m AeQ/idi!tantlA 5el1 ein! -' ra/nin er 7 hel!t/ deild/m1 -' dre'/r Ba !7an 7 !amr6mi 5i fArri re'l/m1 ein! -' Beir B. e33i len'/r mi!m/nandi 7 'r/nd5allaratri/m fr. hel!t/ deild/m1 ea ? a er l633/n /m EndaIteil/n'en h6tt1 en er .n6'/r me Ba/! h /44l;!in'/m /m Ba# S7arnefnda aferin er1 ein! lan't -' H' 'et !H1 !5- lan't the eini al'en'1 en fArr5erandi 6!3ile't fr. Beim .!t6/m a 3-ma fram -' framt7 m7n fAl'di einn# Xanni' !Hr ma/r all! !taar af B57 ferli me n;lia h8fi? minni hel!ta Be!tande . Ba/! h 57!Iendin' /m fDlda m.l . /ndan1 !em er/ minni en fAr!t/ mr3 Minni fla''anir -' l-3a I-r me Ba/! h 57!Iendin'/ /m fDlda m.l1 !em er meiri en !einni mr3 Minni Fl''/n er/ .n teMta Be!!ara m.lY S7an en 6tti e33i a ta3mar3a!t 5e'na Be!! a BJ enn mi'en'i1 en 'et/r e33i .35ei mealtal B.1 e33i !H minn!t . ara 83-!ti1 held/r 6tti1 ef Afirleitt . 'era .n Be!! a fram356ma l633/n af h.lf/ EndaIteil/n'en nema !/mman af fDlda m.l1 er/ einni' !;nd !/mma ma!!a !D.lf!1 !em er innifalinn 7 EndaIteil/n'en frem/r er 8hent/' einn til a I6ta aal f'ar# Xanni'1 .tt 5i a I6i !em <-rTahl 0 -' <-r!/mme 0 1 fDlda > z ? -' !/mma > az ? af aal A, !em er/ minni en fAr!t/ mr3 fArir minn3andi Hel!t/ !tanda1 . hinn I8'inn1 ein! -' Na hTahl 4 -' Na h!/mme 1 1 fDlda -' !/mman af fAr!ta !ti'! A,!em er/ !t6rri en !einni mr3 fArir Bennan !t-fn1 ein!
)? G

-' - , -' - ' minn!ta -' !t6r!ta A 7 3rin'/m aal tfl/ . ll/m1 !5- er minni h.ttar hl/ti nH me B57 a til'reina v 1 0 1 4 1 1 1 - ,1 - ' 5iI8t1 !em einn 'erir I-ri meira 'a'nle't1 en Ba er a/5ita til ha'!I8ta Ire5itA1 aein! hrein 1 mi!!ir !tAr3i ferli# Aferin ? er e33i aein! aferafr6i1 B. 'et/r 5eri a dra'a Jr ll/ aal I-r .n Be!! a alltaf n-33/ handah8f!3ennt 'reinarm/n . aal efni -' EndaIteil/n'en -' .n Be!! a 5iI8t S7/!t/ 3-nar !m/ re'l/ a fram356ma1 en er/ !tran't til te3i aein! !em Red/ ed nefndir 'a'nle't fArir dreifin'/ til a 'era rei3nin'a# Ef H' fer nJ !am356mt Be!!ari re'l/1 l633/n . " c E mm 7 'e'n/m allar !4Dld/m I -' II1 me 7h/'/n1 me B57 a !3i4ta t8mt e33i aein! vi til a 'era allt I-ri Dafnlan't1 en einni' 7 fAr!ta aal afl sem !5- mar'ir t6ma A a l.ta fara ./r a fAr!ti aal A >7 I 9C*1 . II @*)? enn fell/r 7 fAr!ta minni Iil1 !5- BJ 'et/r til a /44fAlla Betta !3ilAri1 eftir B57 3-!i minn3/n la' )1 21 9 ea @# t8m A fara . /ndan fara -' m/n1 ef leAft a fara . /ndan1 td t51 fAr!t me B57 a t8m/r a 5era a !3rifa I6tt deild/m aal I-ri I !em hHr !e'irY

Aa# A Aa# z

9CC 9C, 9C* 9C+ 9,K 9,) 9,2 9,9 9,@ 9,E K K ) K K et 2 K K K K

FAr!ta ra/a# Bil er hHr 57!a til1 me tilliti til rad7/! milliIili aal mr3 A 1 9CC : g til 9,K d g1 B#e# 9CE g : 9,K g1 anna 9,K g : 9,E g=# Red A fAr!ta Iili 9C* !em mi!t 9CC:9,K1 annar 9,91 -' me B57 a aal Z minni !em f6!t fArir h5erDa deild Z er 7 fAr!ta $i5i!i-n )1 Bar !em anna 21 !em er af-Ma ein! -' 7 /44hafi %anelY &inn-a A 9C* 9,9 4i##ibi#i 9CE1E:9,K1E 9,K1E:9,E1E et z ) 2

Sam356mt B571 5i er/m /m I-r fAr!t/ t5eir af t8m/m II A I6tt deildir B/rfa a !3rifa BettaY Aa# A Aa# z @*K @*) @*2 @*9 @*@ @*E @*C @*, @** @*+ K ) K K 2 2 ) K ) 2

hHr eftir 57!a til !em /44haf minni tfl/Y A &inn-a 4i##ibi#i z

@*2

@,+1E:@*@1E

@*, @*@1E:@*+1E C 0 E* NJ !3/l/m 'era Be!!a l633/n 7 'e'n/m allt !4Dld/m I -' II1 f. -33/r /ndir ta3mr3/n . f-rmi a minni !tD8rn/m eftirfarandi tfl/m1 !em h5er /m !i' er mD' 'a'nle't til n-t3/nar 7 framt7inni d.l3i 9 , er fe!t1 !em 3em/r fr. Beirri !tareAnd a The z . z d.l3i fr. /44hafi til 7 A >innifalinn? . a d.l3 !em 5i3-mandi 9 , er 3-mi1 I6tir 5iY 4inn-un af &egin 2>!#du& I O#)r.tt u&fangB og II O#r.tt #e"tiB &e rauu* g E G &&* I II A 9C* 9,9 9,* 9*9 9** 9+9 9+* @K9 @K* @)9 @)* @29 @2* @99 @9* @@9 @@* z ) 2 E ), 2@ 9C @) E+ CE CE E) @K ), )+ @ 2 2 S, ) 9 * 2E @+ *E )2C )*E 2EK 9)E 9CC @KC @29 @@2 @@C @@* @EK A @*2 @*, @+2 @+, EK2 EK, E)2 E), E22 E2, E92 E9, E@2 E@, EE2 EE, EC2 EC, E,2 z 9 C )K )9 9K 2* E2 EK CK E9 9+ @9 9K )@ )2 9 ) 2 K S, 9 + )+ 92 C2 +K )@2 )+2 2E2 9KE 9@@ 9*, @), @9) @@9 @@C @@, @@+ @@+

E,, ) @EK SamanI/r/rinn Afir minni !tD8rn/m me aal !em Beir /44r/nni1 er/ eftirfarandi ath/'anir er/ af almenn/ /mfan'i tilefni# U' !3il Afirleitt /ndir re'l/le'/ !5eifl/ . z Banni' a Ba n-tar h633andi a 5aMa

.n tr/flana me l633andi a h.mar3i1 -' Baan a fDarl6'Da held/r einni' !amfleAtt h633andi aft/r1 ein! -' til a 'efa !lHtt dreifin'arferil 7 !3ilnin'i 0 ),1 S5- !;na allar minni !4Dld/m 5i fAr!t/ !;n 'a'n5art aal1 !em Ba/ er/ /nnin Jr1 me!t !l.andi 3-!t/r nemi# O' aein! eftir Afirfer 'ild/m me B57 a dra'a a minn!ta 3-!ti 7 3rin'/m miD/ hef/r -ri re'l/le'a1 m/n tala /m Ba !ama fr. le'ali!m1 !ama er h6't a .35ara ea 7h/'a 5-ra/!!etTli he l'm6ti Be!!# A H' t56r !amli''Dandi !ama h.mar3!: z !;nir Iara 'eri!t -' er 5enD/le'/r 5e'/r er e33i 7 leiinni1 ein! -' Ari ra/nin ef Beir me milli!ti' a minni z 5-r/ fr.!3ildir# II hef/r1 ein! -' 5enD/le'a1 ein/n'i! a h.mar3i z # H-rfi n6r1 H' !;nir Iara a ein/m enda minnih.ttar /ndante3nin' til the 5enD/le'/r 5e'/r1 a B57 til!3ild/ a z c ), -' )+1 !t6r Beirra BArfti a !3i4ta a fAl'Da almennile'a1 -' !Daldan 5antar fr. endimr3/m alla lei til !5- litl/m re'l/leA!i .n tillit! til Iata !4Dld/m mi3i 3em/r ni/r . Ba1 meira Banni' a Be'ar Beir . !5ii den!e!t A, B#e# h5a er !t6r!ta z Barf a ei'a !Hr !ta1 -' 5i !3ilD/m Ire5itA G 3Darna den!e!t !4Daldi er a me t5eim/r h6rri Be!! -' t5eir l6'ri n.'ranni: A 1 !5- 5i hef/r hel!t a 3alla . Betta 3Darnarnir nemi a finna !tafe!t me f/lln6'Dandi !amr6min'/ elile'a l'/m -33ar /m dreifin'/# NJ1 . mean 3Darninn I1 !em . mi af t5fld me!ta z !eM A n6'ir teA'ir !i' eftir .!tandin/ . nemi1 !em er /44 . 5i me tilliti til II >7 !amr6mi 5i !m6rri m.l a? er e33i ra/nin1 -' einni' . eftirfarandi h.tt ni/r fDldi @9 ran't 'e'n ta3mar3a fDlda 9+ 3Daman!# S7an 'et/r Ba 5eri 'ert fr. /44hafi a Tafla II l.rHtta leAti elile't h.tt/r af dreifin'/ I6ta minni -' m/n 5era minna 5iei'andi fArir 4ar-le 5enD/le'/m l'/m1 ein! -' Tafla I fArir l8rHtta leAti# 0 E+ En nJ er Ba n8' til a fara1 !4Daldi I -' II . t5fld/ " ein! -' ./r1 fre3ar en a dra'a Ba til Emm a )Kmm a 'era t56r tfl/r1 .n /ndante3nin'a1 re'l/le'a1 !em 'et/r mD' a/5eldle'a 'ert me BHr t5- f6t/r /m a i c E mm minni !4Dld/m til heimalandi !7n/ -' ten'!l/m Beirra z !amein/ til !/mm/# Ef Betta er 'ert 7 me !4Daldi I >0 E*? fr. hHr a -fan1 Bar enn 5e'na Be!! a !ta3t fDlda Ier a taflan1 A c @@* me z 5in!tri c 21 en Ba 3em/r 7 5e' fArir neitt !em er !4Daldi a halda .fram !t/'t Afir @@* a/3i me B57 a I6ta 5i Ba !em A c @@* A Emm !t6rri A c @E9 me z * K I6tir1 the mean A @@*:@E9 B. er la't . l633a a * @EK1E me efni !em minn3ar z c 2 G ra/n f6r ma/r eftirfarandi !4DldY The t!f#u& I og II1 a i = AM&& &inn-a* I II A 9,K1E 9*K1E 9+K1E @KK1E @)K1E z 9 22 CK )KK )9K S, 9 2E *E )*E 9)E A @*@1E @+@1E EK@1E E)@1E E2@1E z + 29 E* )K2 ))9 S, + 92 +K )+2 9KE

@2K1E @9K1E @@K1E @EK1E

+) 9C C 2

@KC @@2 @@* @EK

E9@1E E@@1E EE@1E EC@1E E,@1E

*2 @@ )E 9 )

9*, @9) @@C @@+ @EK

Fr. fArri tfl/n/m !em BJ m/nt1 . !m/ re'l/1 a i * 2K mm 'et/r la!t minni 4allI-r1 !5- . Ba !em H' 3alla rm!ir Ste4! minn3/n# Me h5erD/m n;D/m .fan'a l633/n minn3ar I-r fArr en BJ !7a!t . einni ra//# A me ein/ ra/a# z 3em/r# Til a 'era Betta aein! fArir I-r I f.!t . l633/n re!4e3ti5 til 2K1 @K mm1 s fr. minn3/n fArir i c E mm eftir a :!4Dld/mY 2K mm @K mm *K mm )CK mm A z A z A z A z

9,E1E 2E 9+E1E )CK @)E1E 22) @9E1E @2

9*E1E )*E @2E1E 2C9 @CE1E 2

@KE1E @@* @*E1E 2

@@E1E @EK

@EE1E 2 O' !5- er Ba Afirleitt1 ef dra'a til .35ein! " e33i 5enD/le'/r !D.lf!'/ 'ild/m nH Z er a f.1 me B57 a h633a " 3-ma . !l73 ea en 'et/r n.l'a!t Ba !ama# O' h5er!/ a/5elt a 7h/'a1 er !. !ami fr. /44hafi m'/lei3ann . l633/n til annar! mi3ill i 5i '6t/m hafa . I -' II1 aal i . fAr!ta .fan'a l633/n /m meira ea minna en fimm !inn/m1 . III me meira ea minna en fD8r/m !inn/m I er h6't a a/3a me B57 a meira ea minna Dafnlan't >ea me B57 a !etDa t8mt a eQ/idi!tant 'ert? aal A !aman t83 Ba# Xanni' a Ba er/ B6ttir !em 'eta .35ea 5al 7 Be!!/m efn/m# MD' almenn -' !-lid fArir a 3Anna !i' h5erD/ til5i3i 'et/r nJ e33i B6'ile't a 'efa1 en !etDa /44 eftirfarandi1 !em 3ann a ta3mar3a 5alfrel!i allt a 5i!!/m mr3/m -' re'l/m# 0 CK Xa er .35ein .t3 milli 3-!t/m -' 'll/m . h633/n ea l633/n l633/n " 7 !tainn# Fr. .35en/m !D8narh-rn/m -' Ba er fle!t/m til '8! a " halda ein! -' l7till -' m'/le't er1 5e'na Be!! a 4l6't /m fArr >0 E? r6a h/'!D8n dreifin'/ l'1 !tran't1 Betta m.l Barf1 -' 7 Be!!/ tilliti 5er!3/ldar Dafn5el aal I-r 7 5al einh5erD/ minni1 !em alltaf mar'feldi af aal i inniheld/r1 D. 56ri Ie!t ef einn " '6ti Dafn5el dre'i til 8endanle'a !m6 aal !4Daldi1 !em nJ a !D.lf!'/ e33i# Einni' 3rin'/m!t6/m !t/lar1 a ll/ r/ 8IreAtt/ dra'a Jr Beim a l7ti " 3D8!a a l.ta ni/rf6r!l/ !t6rri# Ef !J !tareAnd a . tilte3n/ A !3rifa fDlda z reAndar hl/!ta . heilt Iili1 !em 7 'r/nn:-' minni !4Dld/m me !t6r ier 5aMandi a 5era talinn 7 .35ara na/!Anle'a B6tti1 !5- 5er/r Ba !7ar >3afli? fram356ma inn!3-t

5i3-mandi Iili er/ te3in til a hD.l4a1 -' BJ 5er/r a h/'!anle'a halda milliIili n8'/ l7till a Ba er n8' me einfaldri IrJ/n1 fArir -lle ti5e! 56ri n.na!t n.na!t 8m'/le't ef BJ a .35ea alla B6tti -' !amanI/r milli Jtrei3nin' -' ath/'/n inn!3-t mAnd/ allir 5eia /44 me r/m m/n/r# O' B8 !5- a H' m/n til'reina B. afer !em !7ar1 H' hef e33i 'ert !Hr Ba almennt eftir a H' Ieitt ta3mr3/n til er/ IreAt/r i retriI/ti5e 3-!t/r 5ar f6r til f. B. e33i erfilei3/m 7 n-t3/n -' f/!!ine!! fram!etnin'/# X5ert . m8ti1 7 al'/n 7 5iIJna !em 5enD/le'/r !D.lf!'/ af z fi3ta 7 aal !4Daldi -' er/ !amanI/r 5i l'I/ndnar framfarir 7 leiinni1 en aein! me B57 a dra'a -' hHr a/3a!t /m a " er fen'in1 -' e33i -f !t8r " !3aa 7 Be!!/ !amIandi1 m/n minni en -f !t8r 8rei/# Eftir a BJ m/nt 'era Bitt Ie!ta 7 ll/1 !em " !5- !t8r -' enn e33i a ta3a meira en fArir 5enD/le'a /m!3i4ti !Hr !ta a minn!ta 3-!ti innan 3Darna minni I-r1 fArir 8re'l/ 7 B57 h5erni' A!ta l7til z alltaf hafa1 -' .35ara B. B6tti l'I/ndin !3ilAri e33i 5er/le'a tr/flandi .hrif#Xar nJna en1 ein! -' me fAr!t/ BrDJ !;ni !tD8rn/m1 nH held/r Beim fram til 8re'l/ 5e'na 8Dafn56'i! 5iIJna 5e'na e33i !amr6md/ mati1 nH !3al 5era til 5iI8tar !Hr!ta3t .!tand !em" er e33i minni1 -' Be!! 5e'na er fDldi 5eri !aman Dafnlan't er e33i a ta3a minna en t7maIili e33i !amr6md/ .6tla !am!5arar1 -' !t633/n i a 'era Betta fArir alla M/lti4li! Ba1 B57 aein! /ndir Be!!/ .!tandi . al'/n <illa 5e'na e33i !amr6md/ mati er 'ert r. fArir# NJ 35ei3Da . hf/3J4/ m6lin'/m . !3r.m I -' II !am356mt 0 E)1 h.mar3! 57dd: Z eftir h5erDa E 'en'/r til ) mm , 5i nemend/r n;lia m.l tfl/ III er/ @ fram!63i /m K12E m aal I-ri aft/r1 !5- 'et/r l633/n 7 minn!t/ !ta/r:ein! I 7 I -' II aein! . i * Emm1 7 III ein/n'i! 'era!t . ) t-mm/1 ein! -' einn 7 tfl/n/m >0 E* -' 0 C2? er a r6a1 7 !t6rri i en a Ire'a!t 5i1 mAndi BJ er/ Iirtar ein'n'/ Be'ar !5- enn en'in 5enD/le'/r !D.lf!'/ T Ari a minn3a til a n.# 0 C) X8 a BJ 5er/r nJ a finna Jt .!t6/r fram en'a .!t6/ til a halda .fram me 5inn!l/ !tD8rn/m Jrta3i -33ar a Be!!/m 6ri !ti'/m l633/n1 Ba 'et/r !amt hafa .h/'a . a !D. /m a !ama1 h5er!/ lan't . allt fr. !l73/m framfr/m IreAtin' af Beim B.tt/m er a 56nta1 -' H' 'ef hHr eftir fAr!t -' frem!t fArir eftirfarandi tfl/ I tfl/ /m hel!t/ B6tti eftir aflei!l/ Beirra fr. mi!m/nandi minn3/n# <i .35r/n D $ er 'ert 5e'na f/!!ine!! Beirra aein! fArir fAr!t/ t5af-M/nar!3refin# Eftir a IreAta hf/'ildi a !D.lf!'/ IreAta h. de5iati-n a'erir1 u 1 u -' $ fArri >0 )K -' 0 99? hafa !3il'reint1 Bar !em C ' 1 C , 1 m A 1 m , me h/Tieh/n' heildarfDldi m 7 Be!!/ leiin er a 'era# The aflei!l/ af m 0 1 m , -' Be!! 5e'na af U 1 !em -' - ' 1 - , er einh5er! !taar fr. D $ 1 en e33i af D I 'era!t Jt# Xa !em 3em/r Jt Jr aal tfl/nni A 1 Ba er1 A ) er til'reind 7 Afir!3rift# Allir B6ttir er/ fen'nar 7 !amr6mi 5i !5-3allaa Ieitt/m afer 5i Wa4#IX -' X me einfld/m IrJ/n inn'ri4a Iili# Er/ al5e' !am!5arandi Allar n.nari eftirfarandi tfl/r af Beim B.tt/m til a !3ilDa# P%ttir , t!f#u I1 eftir @(, af#ei #u &i &unandi #%--un # E c ) mm1 m c @EK1 A ) c @K*#E#

g A2 C2 D$ D " u u -, e $

EE @K*12 @K*1C @K+1, @)K1E d )K : 2+ ))#+ )K1@ K#,@

)K E @K*1) @K*1C 2? @)K1) @K+1* d)2 : @K )2#@ )K1@ K#,E

2K E @K*12 @K+1) : @)K1C d 2K : : : :

@K E @K+12 @))1C : @)@1, d 9) : : : :

Xa '6ti Iir!t ein! -' mi!t3 !em C 2 fArir i * )K al5e' !J !ama -' fArir " fH33 c E# aThere er hr6r en !J !tareAnd a Iili Bar !em C 2 fell/r fArir i c )K1 A er t5i!5ar !inn/m !t6rri Z hef/r ein! -' . Iilin/ Bar !em C2 fArir i * E fell/r !em 'efin til 3Anna me B57 a . !ama t5eim/r ali''Dandi h.mar3 z l633/n !ti'i I c E er 5e'na#b Xa !H!t a fArir /tan a !7a!ta talin hHr a minn3a !ti'i til i * @K1 Bar !em dre'i !4Daldi minn3ar . Bri''Da 'ilda ein/n'i! er/ 8l73 eftir hel!t/ 'ildi 7 !amr6mi 5i a dra'a Jr !ti'i til a 5era 5anr63t -' af handah8fi h.lf'a'n!6r !t6r/m fr. h5er r/m1 en Fa / 1 U 1 -' X57 C , 1 C f1 m , 1 m A er/ 5er/le' IreAtin' eftir Ba er h6't a .lA3ta a1 ef Ba er aein! til a .35ara hel!t/ 'ildi1 e33i mi3i 5elt/r . af-M/nar!3refi1 ef Iara e33i til h6!ta 'r./r fer me Ba1 en dreifin' rei3nin'a 5er/r a 5era 5er/le'a infl/iert l633/nar !3ref/m1 -' BJ 5er/r B57 a 'era 5el af Be!!ari .!t6/1 !ennile'a1 ef hJn n6r a h-rfa me rei3na dreifin'/ til a Iera !aman1 . l6'!ta m'/le'a !ti'i1 !em er/ enn re'l/le'a dreifin'/ 7 3Darna er/ a !tanda# Xar !em l.'/ !ti'i er e33i nJ me B57 a 3anna h/'!anle'a nJ5erandi 8Dafn .6tl/n 5e'na1 ein! -' 7 tfl/ I1 II -' III1 einn er e33i I/ndinn1 aft/r fAr!ta I t5fld/n Iara a -4na 7 Beim til'an'i a re'l/le'/m 3Darna1 !em aein! f-rmle' 3-!t/r er a BJ einfaldle'a 'et/r la!t fr. fArri neri h6 . h6rra !ti'# En ef BJ me re'l/le'/ 3Darna 5ei3ari l633/nar en t5fld/n fArri " 'et fen'i1 !5- a BJ m/nt e33i n-ta Betta t5fld/n1 en B. Barf a fara aft/r til aflei!l/ 5i3-mandi l633/n . aal I-rin/# 0 C2 Til a !D. nJ h5erni' Be!!ar ni/r!t/r me r/m W#:"# aft/r /ndir r/m !3ilAr/m1 !nJa 5i fr. tfl/ I1 !em fArir hf/3J4/ m.l me m c @EK er tali 9? 5i tfl/ III fArir nemend/r n;lia m.l me m c 2K@, Tafla II H' fer .1 e33i aein! 5e'na Be!! a Ba !;nir !amI6rile'/m !3ilAr/m -' H'1 held/r einni' 5e'na Be!! a Ba I;/r /44 . 5e'na 8rei/ 7 3Darna aal !4Daldi
9?

2?

minna r/'' Anhalt# G tfl/ I1 5i 5-r/m 3nJinn af he'/n e33i !amr6md/ mati1 aal " c ) mm . fAr!ta !ti'i til fimm !inn/m til a dra'a Jr1 7 tfl/ III 5i hf/m haldi !m/ .!t6/1 aal I c K12E m til fD8r/m !inn/m 1 B#e# a dra'a Jr ) t-mm/1 !em fr. -fan'reind/m 0 EE fram 'r/nd5allaratri/m B57 ferli me !amei'inle'/m z er Ieitt# Xetta er Be'ar 5i fr/m Jt . 5i !l73ar a!t6/r fAr!ta l633/n @? a vera !ama ei'a !Hr !ta .n Be!! a IeinIr-t1 !3i4ta!t Banni' !4Dld/m -' B6tti#
@?

h6fni ;mi!!a af-Mandi la' n.nar er fDalla er#

Q &i &unandi tigu& &inn-a P#ate III* E E K12E m= m c 2K@,1 A ) c ,)1,,# m A CK C) C2 C9 C@ CE CC C, C* C+ ,K ,) ,2 ,9 ,@ ,E ,C z ) K K K 2 )E#E 2C E@ )K* ),2 2E9 2+K 99K1E 2+C 2291E )@2 ,E G" c ) t-mm/ i c * t-mm/r A CK#E C2#E C@1E CC#E C*#E ,K#E ,219 ,@1E ,C1E ,*1E *K#E *2#E *@1E z ) K ),#E *K 2*K E@9 C2C1E 9CE1E ))9 )C#E 9 ) K A C)1E CE#E C+#E ,9#E ,,#E *)1E *E#E ic2 m z ) +,#E *29 ++2 )2+1E @ K A C9#E ,)#E ,+#E *,#E ic@ z +*#E )*)E )991E K

,, ,* ,+ *K *) *2 *9

9* )9 9#E 2 ) K#E K#E P%ttir t!f#u III eftir #eiir af &i &unandi #%--un # E c ) t-mm/1 m c 2K@,1 A ) c ,)1,,# G" A2 C2 D$ D " u u -, -' )E ,)1,E ,)1*) ,)#++ ,2#K@ d 9+ :)2K 2#)C )#+2 2E ,)#,C ,)#*9 ,2#KC ,)1+* d @) : )@, 2#2C )#+C @E ,)1,, ,)#+) : ,21)C d ,K : : : *E ,)1C@ ,)1E* : ,)1E@ : 2+ : : :

$ K#,E K#,, : : Ein! -' BJ 'et/r !H me Be!!ari tfl/ !tafe!ta ni/r!t/r /m L633/n !3ref fArir i !3ammhla/4# 0 C9 H5aa Tafla I< 5arandi R-''en`hren me m 3em/r c 2),1 Banni' a H' hef 5eri 7 'e'n/m mar'ar rann!83nir 3-mi!t a B57 a 7 B57 !3Ani a 3-ma . re'l/le'/m 3Darna1 e33i 5el 5i l633aan i * @ E 'et/r fari ni/r1 Bar e c K1E m er1 -' h5aa1 7 /44hafi 7 h84n/m er l-3i 5i af-Ma A * @21 er/ eftirfarandi ni/r!t/rY

Q &i &unandi tigu& &inn-a 2>a#di IV E c K1E m= m c 2),1 A ) c *C1E@# Ic@E * 92 E A @2 z ) A @@ z ) A @* z @ A EC z 2C I E * E I c )C E i

@C EK E@ E* C2 CC ,K ,@ ,* *2 *C +K +@ +*

K ) 2 9 E C * )E 2K 2E 2E 92 )+#E 2@#E

E2 CK C* ,C *@ +2 )KK )K* ))C

9 * )@ 9E EK E)#E @K )9 )#E

C@ *K +C ))2

22 *E +)1E )@#E

** )2K

),C1E )@#E

)K2 )E#E )KC )K ))K 9 ))@ )#E ))* K

Fr. Be!!/ er H' efni til a la!t aein! hel!t/ 'ildi1 !em einni' !;na mD' l7ti IreAta!t1 eftir l633/n !ti'i#

De# tu gi#din t!f#u IV eftir #%--un &i &unandi tigu& # E c K1E m= m c 2),= A ) c *C1E@# G" A2 C2 D$ @E *C1@* *,1CK +K12E *E *C1C, *,1CK E? : **1,C )C E *C1C, E? *,1E9 : *+12E 92 E *C19K *C1+C : *,1@)

D " *+1@@

a!amr6mi 'ild/m A 2 fArir i c * -' i * )C1 !em -' C 2 fArir i * @ -' i c * er 5e'na Be!! a eli Tafla I< ein! -' hHr !e'ir1 l73t af t5eim/r A 2 mia 5i B6r a 7 af-M/nar!3refi i * *1 !/mman af fAr!ta1 BriDa1 fimmta zet handah8fi er Dfn !/mm/ af r/m1 fD8ra z er et 1 en eQ/in/mer-/! z !3ref I c @ >fArir A c *2 -' *C? deili . T5eir C 2 .!tand#b 0 C@ F !ama t7ma1 til 5iI8tar 5i 5al . milli til a dra'a Jr !3ref er/1 til a rated einni ath/'a!emd enn fre3ar til a 5elDa . milli til a dra'a Jr !3Dl/m# M/n/rinn . me'inre'l/m l633/n IA''i!t . Beirri !tareAnd a1 eftir B57 h5-rt einn af framlei!la 'ildi !am:h6tt/!4il af me'in 8l a IreAtin'1 minni !4Daldi Ire'!t r/57!i# H/'leidd/ Betta fAr!t 7 !3ilm.lar af hel!t/ B6tti aal tfl/ I# !afna !aman af A h8f!t 7 d6m/n/m 0 E9 me fAr!ta a * 9*K1 fAr!ta meiri h.ttar deild1 -' 5i 5-r/m !5- I.'/r ein! ;" a 9*2 me minniz * )) L.t/m -33/r nJ !t/'t !5- !7an1 Banni' a l633/n er nn/r !t8r !3i4tin'/ fimm na3inn A 9*E1 9*C FL" minni a c 9*, me minni z c 2E 'efa# NJ1 hin! 5e'ar1 e33ert 3em/r 7 5e' fArir /44haf !amhlia 5er3efni af fimm Ier a a A fArirfram1 Banni' a dra'a Jr r/m deild/m til a ei'a !Hr !ta1 B#e# a h6tta . fAr!t/ t5eim/rY na-innA 9*) 9*2 9*9 9*@ 9*E 9*C 9*, 9** 9*+ 9+K Aa# R ) 2 Bar !em Ba . eftirfarandi h.ttY A 9*9 9** 9 9 * 2 C @ E ,

E?

&inn-a 4i##ibi#i 9*K1E:9*E1E 9*E1E:9+K1E z ), 2@ et Xetta er1 ein! -' BJ 'eta !D.1 mi!m/nandi 4allI-r af hel!t/ ei'narhl/t/m minni en fArri1 !em fAr!t -' frem!t me a c 9*K1 minni me 9*2 /441 7 !ta Be!!arar aal me 9*)1 minni me 9*9 lAft/r# N6!t er h6't l73a1 7 !ta Be!! a me aal ;" h633a c 9*K ea 9*)1 lAft/ me 9*21 9*9 ea 9*@1 -' aein! Be'ar 5i 'ert a IArDa me 9*E1 mAndir BJ falla 7 fAr!ta l633/n h.tt me Betta1 IArDa me 9*K1 me 9*E A/'lD8!t inniheld/r framhald# F heildina er liti1 er/ mar'ar !t/r l633/n m'/le't1 ein! -' the tala af aal a ea " er Ba Bar !em " m/n 5era af-M/nar!3refi te3nar# Ef nJ i c ) mm af aal tfl/ I 7 fAr!ta l633/n !ti'i til i c E mm er a/3inn1 hHr fimm til a dra'a Jr l'in er/ m'/le'ar1 dra'a Jr a )K mm t7/ la' 56ri m'/le't1 et Xe'ar 5i 7 Beim !3ilnin'i a afer ? The Aal EndaIteil/n'en me B57 a fAlla me t8m a !3emmt/n 7 !amr6md/ ten'!l/m 5i deild/m1 5iei'andi fDldi la'a minn3/n !t633ar me /m Betta#

G B57 !3Ani a JtIl.!t/r m'/le'a f633/n l' tilte3in! af-M/nar!3refi1 hf/m 5i e33i aein! Iil milli aal a eftir t8mt 23rir 5iI8t1 en einni' . Ia3 5i fAr!ta 'ildi a !5- lan't -' 7 !5- mar'a 5e'/ me t8m/r ' !tainn !em fAr!t 5i A enn /ndir !aman a/3a A er !D.lf:'.m/r1 B#e# . fimm m'/le'ar !t/r 7 !amr6mi 5i !t/ !i' me fD8rir1 Br7r1 t5eir1 me t8man A S5- 5i er/m 7 TafelI Bar 9C* 7 fAr!ta 'ildi er me z c ) er a B/rfa a !etDa /44 7 fAr!ta la'iY A 9C@ 9CE 9CC 9C, 9C*

z K K K K ) me ra//# A c 9CC !em mi!t 9C@:9C*1 -'# ra/tt# z c ) !em !/mma ra//# Bil finna z 1 7 !einni a ;ta .fram me A Y A 9CE 9CC 9C, 9C* 9C+

z K K K ) K # Hafa ra/ar A c 9C,1 ra/tt# * z )1 s 1 !em fer fram er/ eftirfarandi fimm l'/mY Taf#a I O#)r.tt u&fangB , fi&& #!gu& #%--un me I c E mm= E c ) mm= m * @EK A z A z A z A z A z

9CC ) 9,) 2 9,C 2 9*) + 9*C 29 9+) 2* 9+C @E @K) @, @KC CK @)) CE @)C CK @2) @@ @2C 9@ @9) )9 @9C )K @@) E

9C, ) 9,2 2 9,, 9 9*2 )) 9*, 2E 9+2 9) 9+, @K @K2 E@ @K, C9 @)2 C@ @), E, @22 @, @2, 22 @92 )* @9, E @@2 E

9C* ) 9,9 2 9,* E 9*9 ), 9** 2@ 9+9 9C 9+* @) @K9 E+ @K* CE @)9 CE @)* E) @29 @K @2* ), @99 )+ @9* @ @@9 2

9C+ 9 9,@ ) 9,+ E 9*@ )* 9*+ 2+ 9+@ 99 9++ @+ @K@ EE @K+ CC @)@ C2 @)+ E9 @2@ 9+ @2+ )9 @9@ )C @9+ @ @@@ 2

9,K 9 9,E ) 9*K , 9*E 22 9+K 9K 9+E 99 @KK EE @KE EK @)K ,9 @)E E2 @2K EE @2E 9E @9K )2 @9E )@ @@K E @@E 2

@@C 2 @@, 2 @@* 2 @@+ 2 @EK ) A 'reina . milli mi!m/nandi l'1 6tti a 5era h/'!/n af eitth5a af tilnefnin'/ fr. /44hafi minni I-r1 B#e# af Beim minn!t/ minn3a vi ea minn3a - , !tarfa1 !em B57 fAr!t af -fan a dra'a la' af - , c 9CC1 anna me - , * 9C, til a 'efa til 3Anna !5- fram5e'i!# aThe .hrifa l633/nar la' 5i 'ildi af Beim B.tt/m er fram 7 eftirfarandi tfl/Yb P%ttir t!f#u I O#)r.tt u&fangB Vi #%--un fi&& &i &unandi t!u&* E c ) mm= I c E mm= m c @EK= A ) * @K*#E# E, A2 C2 D$ D " CII CI9 CIK CIS C9M Lei

@K*1C @K*1, @K*12 @K*1E @K*1C @K*1E @K+1) @K+1) @K*1C @K*1+ @K+1) @K+1K @)K1, @)K1E @K+1, @)K1@ @)K19 @)K19 @))1K @)K1) @)K1E @)K12 @)K1) @)K1@ 2@@ 2KC )2#) )K#9 d)K : 9* K#,* 2@K 2)K ))#+ )K1@ d)K : 9K K#,9 2@@ 2KC )2#) )K#2 )) : 9* K#,+ 2@2 2K* )2#) )K1@ d)C : 9@ K#,) 2@9 2K, )2#) )K#9 d)2 : 9C K#,E

metra 2@C 1 m0 -, e u u $ 2K@ )2#9 )K#2 )9 : @2 K#,C

Ath/'a !3al a A ) af aal tfl/ !em !5arar til @K*1E1 -' a A 2 af h-n/m fArir allar fimm l'/m -' Banni' er/ mi!m/nandi aein! rl7ti fr. h5erD/ r/1 en a mealtali me ll/m A )3D8!a# S;na Iara nn/r me'in'ildi eftir mi!m/nandi !ta aein! l7till m/n/r1 n-33/ mi!m/nandi a !;na IDa'a -' dreifni tl/r fD.rh6ir -' leiir fr.5i3 Mealtal# En BJ 'et/r nJ Be'ar te3i eftir B57 a !5- l7ti 'ildin A, C, D 'reina !m/ !t/1 en Beir 3-ma 7 ll/m minn3/n me'inre'l/r 7 !m/ r# Nefnile'a1 D er meiri en A -' C fell/r . milli t5e''Da 'ilda1 ein! -' 3rafi!t er 7 l'/m a!AmmetrA# The a!AmmetrA . !Hr !ta B. Be'ar 'reinile'a a all! !taar m , > m er1 D.1 /44fAllir Ba einni' 5i /m er a r6a a!AmmetrA 3rf/ /m a $ c > D C ?Y > D A ? c o mD' .6tl/ c K1,*E er#

0 CE X8 5i !H/m nJ 7 !5-na f-rmi me 3rafti a/3nin'/ aal 4allI-r U' " a fimm !inn/m a 'efa 3-!t . fimm mi!m/nandi !4Dld/m minni1 5e'na Be!! a 5i f6!t 7 III til a a/3a a fD8r/m !inn/m meiri m'/lei3a . fD8r/m minn3/n la'# Taf#a III , f>)ru& #!gu& #%--un Me i c ) t-mm/= E c ) t-mm/1 m c 2K@, A E+1E CK#E C)1E C2#E C9#E C@1E CE#E CC#E C,1E C*#E C+#E ,K#E ,)#E ,2#E ,9#E ,@1E ,E#E ,C1E ,,#E ,*1E ,+#E *K#E *)1E *2#E z K#E K#E K K ) * 2K @)#E ,2 )9, 2)E1E 2,) 9291E 9KE 2,@1E )*91E )K)#E E2 2,#E , 9 )#E K ) A E+1,E CK1,E C)1,E C21,E C9#,E C@1,E CE1,E CC1,E C,#,E C*1,E C+1,E ,K1,E ,)1,E ,21,E ,91,E ,@#,E ,E1,E ,C1,E ,,#,E ,*1,E ,+#,E *K1,E *)1,E *2#,E z ) K K K 2 ))#E 22#E @9#E +@ )E)#E 29,1E 2*K 92, 9K@ 2@*1E )CE *,#E @9 )*#E E 9 ) K ) A CK C) C2 C9 C@ CE CC C, C* C+ ,K ,) ,2 ,9 ,@ ,E ,C ,, ,* ,+ *K *) *2 *9 z ) K K K 2 )E#E 2C E@ )K* ),2 2E9 2+K 99K1E 2+C 2291E )@2 ,E 9* )9 9#E 2 ) K#E K#E A z

CK#2E ) C)12E K C2#2E K C912E K C@12E @ CE12E )*#E CC#2E 9E C,#2E CK C*12E )291E C+12E )+2 ,K#2E 2C91E ,)12E 9K+ ,212E 9)* ,9Y2E 2*E1E ,@#2E 2KE1E ,E12E ))+ ,C12E C2 ,,#2E 9E ,*12E +#E ,+12E 9 *K12E )#E *)12E K#E *2#2E ) *912E K

P%ttir t!f#u III eftir #%--un , f>)ru& #!gu&* E c ) t-mma= I c )= m c 2K@,= A ) c ,)1,,#

E , GS1G A2 C2 ,)#,C ,)1,+

GS19G ,)1,E ,)1*K ,)#+C ,)1+2 d 99 :)K@ : 2#)@ )#+9

IM ,)1,E ,)1*) ,)#++ ,2#K@ d 9+ :)2K 2#K@ 21 LC )#+2

IM*8G ,)#,C ,)1*K ,)#+, ,)#+, d 2* :)KC : 2#)E )#+@

Lei ,)1,EE ,)1*K ,)#+C ,)1+2 d9K :)K)1E 2K@E 2#)@ )#+@

D $ ,)#+) D " ,)1,@ u u d 2) : ,C 2#KE )#+,

- , 2#)2

$ K#*K K#,C K#,E K#*) K#,* Xa er !H a ni/r!t/r fArri Tafla I 7 tfl/nni III !tafe!ta 5el# Xetta !;nir einni' D " h5ar !em er me D $ n6!t/m n.356mle'a . fD8r/m f8t/m1 a /ndan!3ild/m . !t/ - , c E+1E1 Bar al5e' ein!ta3le'a D " e33i aein! tiltl/le'a !ter3t . D $ er mi!m/nandi1 en einni' 'e'n !tefn/ 5er/le' a!AmmetrA minni en A 2 -' C 2 er# 0 CC aEin! -' fArir tfl/ I<1 !3ilArt af 8re'l/ Beirra minn3a i * @ E , aal " c K1) en E er !5- dra'a @K !t/r er/ m'/le'ar hHr 'r/nd5allaratri/m# Fr. !m/ eftirfarandi fD8r/m l'/m 5era 5aldirY Taf#a IV , f>)ru& #!gu& #%--un me i c @ E 1 E c K1E m= m c 2), A @) @E @+ E9 E, C) CE C+ ,9 ,, z ) K ) ) 9#E E 9#E + )) 29#E A @2 @C EK E@ E* C2 CC ,K ,@ ,* z ) K ) 2 9 E C * )E 2K A @9 @, E) EE E+ C9 C, ,) ,E ,+ z ) K 2 ) 9 , , + ),#E )*#E A @@ @* E2 EC CK C@ C* ,2 ,C *K z ) ) ) 2 @ C * + 2)#E )E#E

*) *E *+ +9 +, )K) )KE )K+ ))9

)+ 29 9E#E 22 2@ )* )2 2 9

*2 *C +K +@ +* )K2 )KC ))K

2E 2E 92 )+#E 2@#E )E#E )K 9

*9 *, +) +E ++ )K9 )K, )))

2) 9K 9K 22#E 22 )9#E * @

*@ ** +2 +C )KK )K@ )K* ))2

2@ 99#E 2,#E 29#E )*#E )9#E @ 9#E

))@ )#E ))E K ))C K P%ttir t!f#u IV1 eftir #%--un , f>)ru& #!gu&* E c K1E m= i c @= m c 2),= A ) c *C1E@#

E, A2 C2 D4 u -, e $

FA *C1EK *,#+K +K#)+

F8 *C1@* *,1CK +K12E *+1@@ : @) ))1*C *#K+ K#,K

FC *C1E+ *,#*, +)#9) *+#KK :E2 )2#2* ,#EC K#,9

FF *C#E2 *,1*E +K1E* **1@E : @E ))1*2 ,#,C K#C,

Lei *C#E2 *,1*KE +K1E* **#+E : @E ))#+)E ,*EE K#C*

D H' **1+2 : @) ))#,K *#K) K#C2

Xe!!i tafla !;nir einni' 7 !ter3ari !/nd/r af hel!t/ 'ild/m !em 7 I# -' III1 hl/tfall!le't !t/'ir . hel!t/ 'ildi -' fr.5i3 a'erir 7 ;m!/m l'/m1 h5er!/ re'l/le'a 7 r . A 1 C -' D 1 -' n.l6'ar D i -' D $ . mean1 $ !t/'t minni en fr6ile'a na/!Anle't 'ildi K1,*E#b 0 C, Xa nJ 5a3nar !4/rnin'in /m h5er af hin/m ;m!/ dra'a la' !em BJ Barf a hafa 7 aflei!l/ af Beim B.tt/m ea !3-/n !ett/m l'/m1 h5a er aft/r mD' almenn1 er/ 8l73le'ir til a fara framhD. fa!tar re'l/r1 en hann 5er/r a ll/m l73ind/m 5era almennt a !e'Da# FAr!t af ll/ er h6't a 5era . nD8!n !;na !i'1 a 7 !5- !t8r/m !tD8rn/m -33ar m, ein! -' I-r/m -33ar er/ h. IreAtin'/m . Beim B.tt/m er/ 85i3-mandi -'1 eftir l633/n .!tandi almennt af the r af 85i!!/1 !em 'eri m'/le't a .35ara B. B6tti . ll/m er1 !5- a Ba 5iri!t me tilliti til Be!!a fre3ar .h/'ala/! !em

minn3/n .!tand BJ 5er/r a halda1 -' hef/r aein! !H re'l/ til a .35ea alla B6tti !em ei'a a 5era Jr!3/ra 7 fr. !ama !ta minn3/n# En !t/nd/m 'eri!t Ba /ndir ;m!/m af-Mandi la' af einn ea annan 7 tilliti til re'l/le'/ framr.! 8ha'r6i . m8ti hin/m z !;nir h5erni' Til d6mi! /ndir fimm !4Dld/m -33ar I >0 C@? er !7a!ta me - , c 9,K er fr.5i3 fr. nemi a Beir Iera afleiin' af minni TY EE1EK1,9 f6r1 7 !ta z 6tti a a/3a !t/'t /44 a h.mar3i ,9# And!t6/r1 !;na ll/m r/m fD8r/m !4Dld/m e33ert af B57 ta'i -' er B57 6!3ile't a !em# Xetta 'erir nJ Ienda . a ef einn hef/r t63if6ri f/nd me 3Darna me 8re'l/le'an h.tt1 BJ 'et/r !H ef BJ fer e33i Iet/r me mi!m/nandi a!t6/r# Alltaf 5er/r a 5era einn a 5elDa h5en6r !amanI/r/r . ;m!/m af-Mandi l' !;na hira fr.5i3 fr. almenn/m l'/m dreifin'/# H5ert 5al '6ti 5eri lei fr. ent! hla'en1 /44eldi h/'!anle'a l633/n . ll l'in . rei3nin'inn -' mealtal ni/r!tana dre'/r1 Iara a Ba er a fram356ma leiinle'/r -' mAndi leia litla 5iri intri atene!! me Ba# NJ !3/l/m ta3a !amanI/r l7ta . 5erm6ti 'r/nn:-' /nn/m minni !4Dld/m1 Ba er lD8!t a til a lDJ3a mefer W#:"# I6i til a I6ta h5-rt anna fre3ar en B/rfa a !3i4ta1 !em er Iara a 5era hrm/le'/r a !t8r rJm me aal !4Dld/m almennt1 -fta!t 3n;r a af!ala !3ilaI- -' a 5era !.tt/r 5i minni# G ll/m til5i3/m1 einn hef/r 7 aal tfl/ er Iein . reAn!l/ 'r/nn fArir alla mehndl/n . tilte3n/ W#:"#1 -' Bar !em minn3/n hHr /m !t6r . I, !em !t/nni . milliIili1 7 heild !inni -' helmin' Z er h6't a 'era anna h5-rt h.tt1 .fram 7 /m 5i5er/ h5er! af aal !4Daldi enn /ndanBe'in h5a 5al hann 5ill 'era1 -' Ba held/r 'et/ til a IreAta -' Dafn5el a !tD8rna n.356mt 5al 'ert Bar . eftir# Einni' mealtal h6't a f. !em r/''/r me e33i minni 5e''!3Dld/r en fr. aal1 -' m/n/rinn . fDlmr'/m Br-!3a atrii 'eta 5eri h5erfandi# "e'n Be!!/ 'et/r 5eri 7 leit a la'ale' 5iIr' 'ildanna a W#:"# almenn l633/n 7 !4Daldi -' 7 a .35ara B. B6tti !em ta3a B.tt 7 !taI/ndn/m re'l/leA!i . !Hr!ta3an h.tt1 e33i !3-rt/r . !tan/m minn3/n1 -' !3erin'/ . 4allI-r 5ilDa 7 ll/m til5i3/m hafa Bann 3-!t a 3-ma me re'l/ a <-r! heine a 7 aal I-r er e33i !;nile'/r#

IX# F35r/n A 1 A , 1 a 1 m , 1 m A 1 , 1 ' # 0 C* A 5ar4a lD8!i . Ieitin'/ re'lna f-l'end! a 'efa h5ert fArri !4Dld/m dreifin'/ '6ti BD8na# Xa einfaldar -' hHr en a/5eldar Ieitin'/ re'lna me m6i 7 !tD8rn/m1 Banni' a H' lHt fAr!t l7ti1 Afirleitt aein! eftir a !tefi /m !amei'inle'a dreifin'/ !4Daldi1 5i the 5e'/r handah8f!3ennt1 fr. Iara .tta A af a fAl'Da:d.l3i !m7a 4allI-r til !em ein! -' a 'era eftirfarandi ath/'a!emdir !em te3nar rHtt1 einni' er h6't a finna . h5aa al5r/ !amei'inle'a dreifin'/ 4anel# $.l3/m 9 , 1 '9 er/ ten'd d.l3ar1 !em er/ !traM a f. !3;rin'/ Beirra# L,ti#1 ge@)tta tofna dreifingu 2>a#di # G" c 2= m c *K= a c +)2

A 9 E , + )) )9 )E ), Su&

4i##ibi#i 2:@ @:C C:* *:)K )K:)2 )2:)@ )@:)C )C:)*

z ) 2 E )K 9K 2K )K 2 *K

za 9 )K 9E +K 99K 2CK )EK 9@ +)2

S, ) 9 * )* @* C* ,* *K 9K@

S' *K ,+ ,, ,2 C2 92 )2 2 @)C

G fArri !4Daldi er mer3in' Beim 'ild/m !em !Jl/r A, Inter51# z, za 7 !amr6mi 5i fArri Afirl;!in'ar !em 5ita er1 !em 'ildin . 9 , 1 9 ' en l;!t me Be!!/m h6ttiY FAr!ta 9 , er Dafn !t8r -' fAr!ti z 1 anna 9 , !ama -' fArri d !einni Z, BriDa er Dafn !t8r -' fAr!ti d !e3Jnd/ d BriDa z USF1 Banni' a !7a!ta er Dfn !/mm/ allra Z -' hHr me c m er# Xar . eftir1 Bar !em h5er1 'efi u$$ !em !am!5arar 9 , me B57 a !amante3t . /ndanfarandi a !am!5arandi 9 , me z af B57 a A ta3a . m8ti# G d.l3i 9 er !ama afer1 en Ieitt 5i !amante3t fr. I-tni 7 'a'n!t6a .tt# 0 C+ NJ1 inn!3-t fr. heildarfD.rh6 A -' heildarfDlda m 'reinarm/n hr.a af/r -' !n'' .35r/n /m 5i3-mandi 'ildi1 7 Beim !3ilnin'i fArr fram1 hr.r1 ef einn !5rei3na!t Ef fDldi Z, . h5erD/ sem A aal:ea minn3a !4Daldi er !3rifa1 !ama al5e' tilheAra1 !3ar4/r1 ef Ba er te3i 7 lD8!i Be!! a Ba er 7 rad7/! milliIili h5-r 7 ra/n a er a h/'!a dreift1 !am356mt Beim 'ildi Beim B.tt/m til a .35ara 7 Iili1 Bar !em .35r/n !t/ndar Ba !ama er !t/tt1 a'er til a .35ara inter4-lati-n!m`[i' Iil1 ein! -' !;nt er hHr . eftir# Hin'a til1 Ba hef/r e33i 5eri r6tt1 hHr 5er/r a ta3a B.tt me Ba -' 3-!t/r 5i Betta 5eri !nn/# The til a !3D8ta me Ieitt/m .35r/n Iili1 !5-3allaa 7hl/t/n Iili1 H' m/n almennt !ta!etnin'/ Be!! -' !t6r !amr6mi 5i " tilnefna# G d6min/ I-r -33ar1 er Ba 7 !amr6mi 5i !amfelld 7 'e'n/m I-ri sem " !inni eftir c 21 en !taa han! . eli 'et/r IreAtt 5er3efni# <ar han! almennt1 !em f6!t Jr fAr!ta d.l3i hlH/m landam6r/m " ) 1 han! anna me " 2 t.3nar1 Banni' a ef )K:)2 7hl/t/n milliIil1 " ) c )K1 " 2 c )2 <era fre3ar almenntY Z - 1 'ildi z, !em er B.ttt3/ Iil I fell/r1 a O 7 d.l3i A 7 5iei'andi I ten'!l/m 5erm6ti A, !em er mi!t I 1 er z - . A - the dem'em`[e 57dd 5r/1 !em er IA'' . I :f-!!ar

V !5-3ll/ <-rTahl1 B#e# !amtl/ z -' V !/mman af Za, !em fr. /44hafi tfl/nnar 7 a IArD/n I !5i1 n !5-3ll/ Na hTahl -' N Na h!/mme1 !em me l-3/n I 5i l-3 tfl/nnar !5i1 6 * H " ) 1 Ein'riff!ma[1 'ildi me B57 !em 7 I falla Aal:'ildi1 !em er H /44haf I, di " ) hnd1 3 * m , V 1 7hl/t/n nJmer1 fDlda !em er fr. /44hafi farin a H n. 7 nJmeri til IArD/n I afhent n.1 H 'r74andi !/mm/1 !/mma u$$ 1 !em fr. /44hafi I til H !5i# Almennt hf/m 5iY Vdndz-cm1 V d N d z - A - c A c za. Xar !em nJ fArir eftirfarandi !3;rin'/1 . Iilin/ )K:)2 -33ar " m/n 3Anna1 hf/m 5iY m c *K= a c ? c +)2= " ) * )K= " 2 * )2= z - c 9K= A - c )) T z - a - c 99K= V c )*1 V c )9*= n c 92= N c @@@= 6 * H )K1 3 c m , )* Sem H h5aa 'ildi 'et/r 3-mi fram1 en 5i er/m a Jt!3;ra hel!t 7 mealtal . !4Daldi !em H Dafntefli1 !em me B57 a deila Za c +)2 z * *K er Dafnt 7 ))1@ !ta1 -' B57 6 c )1 @ 'ef/r1 held/r !3al hann einni' aal 'ildi ein! H BD8na# 7 9M Q-(ara gi#di u&&an a Xe!!i .35r/n fer fram Ieint me B57 a Za, Banni' a A me ZA er n-ta til !3i4ti!# Me !5- litl/m 4lt/m !em !4Daldi d6mi -33ar 'erir nJ mAnd/n -' !am!fn/n za e33ert 5andam.l1 en ef I-ri 3eArir lan't1 a af a d.l3i1 -' hHr mAnda Ma[4r-d/3te ZA er/ mD' mar'ar1 !em ein3/m fer aal !4Dld/m1 Betta er Mennt/n -' !amante3t afar fArirferarmi3ill -' a/5eldle'a h. mi!t3 Jtrei3nin'# Bara reAna Ba me einh5erD/m af aal !4Dld/m -33ar1 -' Dafn5el . minni !4Dld/m til a 'era !m/ erfilei3/m1 a 57!/ 7 minna m6li1 einni' haldi# S5-na er mD' 6!3ile't a fleiri ei'a 5i 'r/nn!38la !em Red/ ed 4lt/m h5erD/ !ti'i -' !t/ afer 5i I--r er1 A >-' hHr eftir AI me ll/m !m/ 'ild/m1 en 7 m/n B6'ile'ri lei til a finna en 7 fArri afer1 !em H' a za 5ilt hrin'Da1 B8 H' f-l'end! a/!einanderT/!etTende . a 9 hrin'Da# Xa tilheArir aein! h5a afer til a ZA er e33i na/!Anle't a BilD/mar1 !em . a afer til a 9 6tti a 5era Ba . 5i1 Dafnlan't ea t8m me B57 a !3i4ta er/ 'erar Dafnlan't1 !em h6't er a ein!3-ra!t 5i

8B6'ile'/r afer 5i za a 5era ta3mr3/ 5i til5i3 Bar !em eQ/idi!tan e er e33i 'ert# XJ 'et/r alltaf !ett eitth5a af 9 , ea 9 ' til a .35ara fD.rh6 n-t3/n# Ef fAr!ti .35r/n er 'er 7 !amr6mi 5i eftirfarandi f-rmJl/Y

a * (e ' Z , " 1 >)?


G r/ la'i1 ef eftirfarandi f-rmJl/Y

a * (- , + Z Ai >2?
G Ba IrHf hafa eftirfarandi mer3in'/# Undir m heildarfDlda er a !3ilDa1 !/mman er a ta3a1 di z me - ' !t6r!ta a ea efri f'af/llt >!em a !D.lf!'/ er 7 tfl/nni a nean?1 en -, minn!ti A ea l6'ri EMtreme /ndir Be!!ar A h5aa 'ildi Be'ar /m a !/mma u$$ 6tti rei3nin'/r fArir aein! !tA33i af heilt dreifin'/ !4Daldi er/ ein/n'i! 5ara 5er3i1 e33i allt I-r#Enn frem/r er Z , er !amtala 9 , !em a !/mma u$$ tilheAra1 a fr.dre'n/m 9 , !em til '- tilheArir1 ea h5a !e'ir Ba !ama1 all! !/mman af 9 , .n mi3illar 9 , 1 fre3ar Z ' !/mma all! . 9 ein3arHtt . h5a H' . a e , heAri1 " !t/' m/n/r . B57 !em er af a fr.5i3 d.l3i# L.t/m nJ A a ta3a heildinni !4Daldi Banni' a Ba er m c z !ama *K= - ' c ),= - , * 9= Z , * 9K@:*K c 22@= Z ' c @)C:*K c 99C= " c 2 F mean einn 'et/r nJ !8tt 7 fAr!ta ea r/ /44!3rift1 m/n/m 5i eftir Be!!/m 'ild/m a c +)21 7 !amr6mi 5i Ieina !/mm/ 57!t za finna a /ndir d.l3n/m za !tend/r# O/ite . !ama h.tt h6't a !/mman a fArir h5ert !tA33i af d6min/ !4Daldi a finna1 nema a 'ildin m 1 - ', - , 1 9 , 1 9 ' 5era a IreAta 7 !amr6mi 5i Ba1 ein! -' Ba !amante3t aein! fArir fD8r/m A af a d.l3i 5era a 5era E:))1 einn hefiY m c z c @,1 - c ))1 - , c E1 I c 2 1 $.l3arnir 9 , 1 9 ', en 56ri til a mAndaY S, 2 @, , @E ), @K @, T-talY ,9 )C2 Be!! 5e'na h5a 'ef/rY * a @CE S

9K

Z , c ,9:@, c 2C= Z ' c )C2:@, c ))E=

FArir mD' len'i l7n/r a finna Ba 8B6'ile'/r 7 'an'i mD' !t8r/m 'ild/m 9 B/rfa a !t7'a1 !em en 'et/r h6'le'a la'f6rir me B57 a deila allt r 7 t5eim/r ea fleiri deild/m1 -' Beirra A !Hr!ta3le'a rann!3/ me tilliti til 5-ri'em 5e'/ 1 -' a l-3/m Ba !ama a !ameina# En ein! -' fleiri ha'n;t1 m6l/m 5i !am!etta n-t3/n d.l3i 9 , -' 9 ' . eftirfarandi h.tt# Einn !Hr!ta3/r einh5er! !taar1 me!t ha'n;t /m mitt I-ri1 er 'ildi A !em 8 heitt1 3eAra d.l3i 9 , /44 a Be!!/ 8 1 .n hennar !5- -' !Jl/ 9 ' .n 'en'i! 8 .fram1 t-44/r

!em leiir 9 ,ein! -' 9 ' SHr!ta3le'a1 fArr/m !/mman heitt ein! -' ./r Z , 1 anna Z ' 1 B. BarfY

a * (C ! > Z ' Z , I i 1 >9?


!em leiir tilY 1 >@? Bar m 1 heildarfDldi ll/ a !/mma A er# 0 ,) U' hef 9 :afer 7 Ameri an rit'er /m n;lia M.l >af Elli-tt? )? leiddi fann en'ar 57!Iendin'ar /m h5erni' hf/nd/r hef/r 3-mi1 -' .n !nn/nar /m al'ildi Be!!# NJ Betta !nn/n 'et/r !ennile'a hla/4a1 en B8 'r/nn!38la 2? 1 en til a !t/nda fre3ar fArirferarmi3ill -' leiinle'/r1 H' framhD. h-n/m1 B57 ein! -' ferli er allir reAn!l/nni 4r8f1 en I6ta Ba !ama til a trA''Da /m!83n !7na eftirfarandi ath/'a!emdir 5i# aEB ELLIOTT1 . herinn tlfr6i /m Bandar73Danna# Berlin )*C9# >Internati-nal tlfr6ile'ar l''DafarBin' 7 Berl7n?# S# Ath . IA''in'/ tilte3inna I-r/m1 Il!# @Kb aG ra/n# aein! na/!Anle'ar za !m.atrii me z ) A ) d z 2 A 2 d z 9 A 9 d# # z 4 er 4 t.3na Dafnlan't -' A 2 , A 9 ### A 4 me B57 a a ) d i 1 A ) 2 d I 1 ### A ) d 4 : ) I til a !3i4ta Jt1 til a Iera . 5i !amdr.tt/r 7 B6tti1 /mIreAtt !/mman . f-rmin/Y A ) > z ) d z 2 d ### Z n ? d i > z 2 d z 9 d ## z N ? d i > z 9 d ### Z N ? d ### iz n -' Banni' reAn!l/nni /44!3riftY - 1 m d Z " f.# F !5i4aan h.tt1 e'm Z 1 I 1 ef A ) 1 A E , A 9 ### A n : )1 h5-rt /m !i'# me a n : 4 ) i 1 sem n : 4 2 I 1 A n : 4 : 9 G" ### A n : " !3i4tb#
2? )?

) A/5ita1 n.356mni .35r/n h. A fAl'Da -' /44't5/n af A af n.356mni 9 : fr. d.l3/m# Ef 9 7 Beirri r ran't1 B. alla eftirfarandi einni' ran't 5e'na Be!! fArr1 9 la!t allt !7ar1 -' /44f6ra 7 h.r 'ildi 9 'et/r a/5eldle'a 5eri Afir!D8n fram# Hin! 5e'ar hef/r Ba lD8! -' aldrei a 5era /n'frJ !tD8rnt63i er a Be'ar BJ n-tar 9 : /m frel!i d.l3/r 9 1 Bar !em Zer e33i fen'i1 me m 5er/r a !amBA33Da a Be'ar .!amt ferli 9 , -' 9 ' en !7a!t1 7 Z e33i me 3-mandi 'ild/m 9 , -' 9 1 !em h6't er a n.l'a!t me z :'ildi af C 1 heildarfDldi m5er/r a 'efa# 2 The 9 : afer er r/''le'a Dafn 5iei'andi a !4Dld/m me -' .n 35ei3t: t8m A 1 -' the mAnd/n af 9 : S4lit 'eri!t I6i ef /m !m/ re'l/1 en Ba 5er/r !amt a 5era 'a'nle't a Ieitin'/ re'l/nnar 7 the atI/r/r !Hr !ta t8mt a me z c K n.nar tilte3i a Jt!3;ra a ta3a!t mi!!3ilnin' -' leiir mi!t3 fArirfram# Eftir /44'efinn re'l/1 h5er . .35en/ er A af a!am!5arandi d.l3i 9 !em !/mma

/ndanfarandi a !am!5arandi 9 me z Be!! a f.# Er nJ er hi !7arnefnda er t8m me z c K1 B. a/5ita eftir fArri re'l/1 a 5era 9 aein! end/rte3nin' . fArri S1 -' !5- mr'/m t8m a fAl'Da eftir r/m1 !5- -ft end/rte3in1 a 9 af /ndanfarandi B. B5in'a a t56r -33ar d6mi tfl/r >7 0 C* -' 0 ,K? til a 'efa !3;rin'/ Bar af e33i .!t6/1 Bar !em1 ein! -' fle!t/m af!l.tt/r !4Dld/m1 e33i a/ A innihalda1 fleiri t63if6ri til a 5eita fAr!t -' frem!t !4Dld/m1 !Hr!ta3le'a 7 EndaIteil/n'en Beirra# FArir !t/tta !3;rin'/ en 5i ID8/m einni' hHr l7ti I-r me n-33r/m t8m A til handah8f!3ennt -' l-a mean t8m er !3Ald/r1 end/rte3in 9 fArir a/5eldari 'reinarm/n fr. hinn .n Be!! en me mAnd/n 9 -' Be!! 5e'na Z af !amante3t m. /ndan!3ilDa B57 Beir fre3ar Ba ein! -' Iara hitt telDaY

A 9 E , + )) )9 )E ), Su&

z 2 K K )K 9K E K 9 EK

S, 2 >2? >2? )2 @2 @, >@,? EK 2K@

S EK >@*? >@*? @* 9* * >9? 9 2@C

Xe'ar1 h5er!/ -ft1 7 EndaIteil/n'en aal !4Dld/m1 fDl'a t8m A -' B57 end/rte3in 4arentheti al 9 fAl'Da h5er . eftir r/m1 BJ 5ilDa finna Ba a/5eldle'a Betta 3ra44i !ama 7 SUM1 aein! a ma/r Barf a 5erDa 'e'n !7ari 9 B. e33i !em !/mma af !/mm/ 9 me n;Da z 1 en !em !/mma 7hl/t/n fArra Ier 9 5i n;D/ z til a .35ara# Xanni' hef/r fDldi af 9 , 'era r. fArir fArri I-r 7 eftirfarandi mAndY 21 >@?1 )21 @21 -#fl# Xanni' er til A c +1 me z c )K !am!5arandi 9 , * )2 B/rfa e33i a 5era mAnd/ me B57 a I6ta 5i )K 5i fArri !afna!t >@?1 en einni' til a 35ei3t er . /ndan me Ier/m 21 a re'la !em er til a telDa!t '8ar# LeAf/ -33/r a ei'a nJ Betta innta3 aal %late -33ar H' >3afli <II?1 -' Ba m/n 5era . B. >7 h/'!/n eMe /taIle? l-3/n t8ma A, !em t5eir 9C*:9,)1 fD8rir 9,):9,C1 einn . milli 9,C -' falla 9,*1 fDlda 9 , 'era BettaY )1 >2? 91 >)2? @ >@? E1 C1 -#fl#

G aal tfl/ III1 Bar !em i * er K12E t-mm/r1 falla . milli fAr!t/ t5e''Da 'ildi a, d7 CK -' C@ heilar m re!4e3ti5 me z c ) -' 21 Dafn5el )E t8m A f/rther C@:C@1,E t5e''Da -' hanna /44haf 9 , r ein! -' Be!!aY ) , >)E? 9 >C?1 , USF Xa er mi3il56't a r.f6ra !i' 5i# Xe!!i n-t3/n . t8ma A til a 'era 3/nn/'le' -' til a !tD8rna rHtt a fram356ma Ba !ama 'ildir /m !Hrh5ert til5i3 n-t3/nar me n.356mri Jt'.f/1 5e'na Be!! a Ba er allt -f a/5elt 7 Ba 5eitir1 -' 5e'na Be!! a -fan !tD8rn . rHttan mAnd/n 9 :!Jl/m !em hennar !7/!t/ 'ildi me m !amm.la1 Dafn5el . IArD/n /44 t8m/r aenn 5er/r a 5era !att1 er B57 e33i h5erfandi1 en Dafn5el ef hJn f/ll3-mna!t1 e33i 'e'n ran'ri n-t3/n t8m A trA''Da# 7 98 Q-(!run neri og efri u22h%ir1 re 2* a , og A ' &e ti##iti ti# ti#te-in De# tu gi#di H. Til d6mi!1 5i !3/l/m A hel!ta 'ildi1 7 -33ar f-rd6mi1 Tafla ))#@1 Banni' a BJ hef/r ll hr.r .35r/n me A, !em er/ minni en ))1@1 B#e# fr. a c 9 til a c )) til a !/mma1 B#e# !am!5arandi ZA a !/mma a A , a hafa1 h5erni' !em BJ a me B57 a k;ma 32ir 7 a f6r c )9 til enda1 di A , c @C*1 a ' c @@@ Nema me Ieinni !amante3t . 5i3-mandiZA 'eta Be!!ar fD.rh6ir 7 h.tt 'efi til 3Anna me 9 f. afer# FArir Ieitt/m .35r/n einn hef/r !/mman A , a h/'!a !aman!tend/r af t5eim/r hl/t/m1 <-r!/mme V 1 !em fr. /44hafi tfl/nnar 7 a /44hafi B.ttt3/ Iili " er n8'1 -' B.ttt3/ !/mman H 1 !em /44 fr. B57 allt til H 1 a -33ar til5i3i A 1 !5i -' er fen'in me einfaldri IrJ/n me B57 a !etDa a B.ttt3/ !/mman H 1 fArir !amtala Iili I 1 B#e# a z K A K 1 he'ar !Hr ein! -' Ein'riff!ma[ 6 til all! Iili I 1 B57 til Be!!Y H Y Z K A K c 6 Y I 1 >E? B#e#Y 1 >C? hHr . eftirY # >,?

G !amr6mi 5i $lMI I-ri -33ar er V c )9*1 z K A K c 99K , 6 c )#@1 I c 21 Banni' aY

a , c 9C+= A * A : A , c +)2:

9C+ * E@91 !em er fr.Ir/'i hr.efni re'l/r mD' mi3i# ltti a ta3a A nn/r hel!t/ 'ildi H 3-mi fArir fArri f-rmJl/r Ari .fram !J !ama1 nema a 6 c 7 !ta A " ) 1 en c H " ) 56ri a ta3a# <era t#d# Mi3il: !Hr!ta3/r C !em H te3in#Sam356mt 0 *2 Ba er eitth5a fArir I-r -33ar1 me n.m/nd/n 7 !7/!t/ a/3a!taf !ta1 l7ti1 eitth5a fr.Ir/'in A 1 Dafnt ))#@C,1 !5-na 6 c )1@C,= er/Y

a c +)2 : A , c E92:1KEE1 Bar !em hafa Jt litla 5iI6t/r 5i 9*K -' E921 5e'na Be!! a Beir er/ ein'n'/ me B57 a !lHtt/n af C r.a!t 7 !7/!t/ a/3a!taf# aEf BJ 5ildir nJ1 a fleiri n.356m/r .35ara tr/fl/n/m !/mma H til a f.1 7 !tainn af the einfald/r inn!3-t !3ar4ari1 fara1 fara 7 'e'n/m 3l74a anna m/n/r1 Betta 56ri 8heimil# <e'na Be!! a Betta 5ar fAr!ta m/n/r er/ IA''ar . ha'n;t/m 5r/m az t.3na !/mm/ Iili " 'ildi fell/r efni B57 !3ilAri er a Be!!i 'ildi er/ Dafnt dreift Afir allt Iili# Xanni' er Ba me Be!!a h/'mAnd1 h6i tr/fl/n/m !/mman H fr. B.ttt3/ MFL 6 Be'ar !tD8rna -' ein3/m .hrif/m fr. Beim !3D8ta milliIili /ndan ea eftirfarandi 5r/ 'ildi AZ, ein! -' Beir mAnd/ B/rfa a 5era . h/Tieh/n' !e3Jnd/ ea Dafn5el h6rri m/n/r aft/r3ll/# ltlar BJ1 B57 fr. !ama !D8narmii1 !amante3t . ll/m falla . allt Iili efni1 'r74andi !/mma H .35ea me h.mar3! !3er4/1 5er/m 5i a 'ildin !em ta3a B.tt 7 mAnd/n B.ttt3/ !/mman a 1 nJmer B.ttt3/ nJmer 3 er -' 7 eftirfarandi m.l!'rein Dafnt z K 6: G" er a finna 7 miri Ein'riff!ma[ 6 hl/ta 6tla Iili1 di 7 " ) ! g 6 h/'!a1 !ameinair1 -' Banni' >*? !tainn1 ein! -' a -fan1 Dafn z K A K 6: I # !etDa !/mm/ A, finn/r ma/r B. DafnY 1 >+? Bar !amante3t !3ilti fAl'ir 57!itl/ 'et/r BD8na til a a'reina Ba fr. f-rmJl/nni >,?# Hl/tfall!le'rar .35ara H er B57 A , eftir B57 h5er!/ mi3i

-f !t8r te3i me 7 rei3nin'inn1 Banni' a n.356m .35r/n . Bann h.tt >*? m/n 5eita h6f til ha'!I8ta 7 heild !inni# G ra/n1 einn f6r fArir A Jr d6mi I-r -33ar c ))1@ a ' c 9C21, 'e'n A , c 9C+b En ae33i n8' fArir !5-:!em n6!t n.356mni1 Ba er e33i Iara H, en einni' V -' N til a .35ara IA''i!t . Beirri h/'mAnd a 7 !ta !amr6md/

dreifin'/ eitt !3ilArt innan h5er! Iil! 5i mia n.l6'/m milliIili1 !t/'t a IreAta!t . !Hr !ta# H5erni' . a n. n6!ta h6rri 'r./ n.356mni Be'ar h/Tieh/n' n.l6'/m milliIili . einn af t5eim/r ali''Dandi milliIili1 til d6mi! .1 7 framr.! fr. minni til !t6rri ta3mr3//m milliIili !traM eftir# X. !3/l/ .356i la'anna 3-mi eftirfarandi#b a<7!ar til z ) fDlda 'ilda !em falla . Iil !3/ra'er milliIili eftir1 -' I6tir ein/m 5i 'ild/m fAr!ta1 EMtreme - , tilheAra1 -' Beim 'ild/m f-rt7arinnar1 /m frel!i ' e33i dra'a e33i /mlA3Da Iil tillit !3al 5i /44haf -' l-3 tfl/nnar t8mt Iil me z * I6tt 5i K1 B. er !/mman af .35r/ A allrar 7hl/t/n milliIili Dafn a K Z K : ) _ )2 I > z K z ) ?1 the <-r!/mme Dfn V d ) _)2 I z K !em Na h!/mme Dafnt -' N / ) _ )21 I T ) 1 Bar !em V -' N er/ rei3n/ !em er hHr a -fan1 -' heildarma'ni af A er B57 Dafnt -' -fan'reind rei3n/ A. Til a rei3na !/mm/ f/rther 'r74andi n-ta f-rmJl/naY >)K? A l-3/m1 af !emY >))? fAl't# 7 9C Q-(ara fr(i- af t!#u& m , 1 m . Eftir hr.r .35r/n a finna m , rl7ti me B57 a I6ta 'ildi z 1 !em fArir Beim 'ild/m a er/ minni en H er1 -' 5i 'er/m r. fArir 7 d6mi -33ar tfl/ A c ))1@ fArir H 1 Banni' a Betta 'ef/r C , c @* -' C * m C , c *K:@* c 92# Er Ba !3r4 .35r/n !em r7!a m , !aman!tend/r af <-rTahl v 1 !em Bar til 7 IArD/n I n6'ir -' B.ttt3/ fDlda 3 1 !em /44 fr. B57 fram H n6r# En Betta er1 til Be33in'ar . 6 c H ") fen'in me IrJ/n . n.l'/n hl/tfalliY H Y z K c 6 Y I 1 >)2? B57Y >)9? -' eftir BaY # >)@? LeAf/ -33/r a ta3a fArir H 'ildi A * ))1@ -' !7an 5ar "ildi Afir v c )*= 6 c

)1@1 z K c 9K= I * 21 f. -33/r C , c 9+1 C c *K:9+ c @)1 .356i !em aft/r er fr.Ir/'i mD' hr.tt1 D. Afir5i't dr-4ar . 'a'n!t6/ hliinni# Ef m e33i me B57 a dra'a m , af m er h6't a .35ara Ieint1 !em 'et/r 5eri 'a'nle't til a !tD8rna1 en einn hef/r mi3il almenntY >)E? h5a 7 l633/n H * A $A'' N c 92 til

!3ilar# <era 7 !ta a fre3ar C en H te3in# Eftir mi3il .35r/n 7 X# S4rin'a# finna Ba 7 td I-r -33ar l7ti1 en eitth5a fr.Ir/'in A 1 Dafnt ))#@C,1 !5-na 6 c )1@C, en annarra 'ilda1 B8 Ba !ama fArir A d5l# Xetta 'ef/rY

# B6i 'ildin er/1 ein! -' Ba !H 7 !amr6mi 5i !3ilm.la mi'en'i1 Dafnt1 Dafnt g m c @K af aft/r til l7till D.356a -' nei356a a/3efni aein! me n.m/nd/n 7 C 5elt/r a/3a!tf/m# aF356i Betta . 7hl/t/n nJmer 3 me einfld/m innrei3nin'i 5er/r a telDa!t rHttar1 !5- len'i !em dreifin' er h6't a 'era r. fArir innan h5er! Iil a 5era !amhlD8a# Ef Betta er e33i ra/nin1 B. me Ieitt/m IrJ/n me r/m -' h6rri mi!m/n1 einh5erD/ leAti af n.356mni er h6't a n.# <e'na Be!! a milliIili dra'a !aman fDldi A til z :'ildi1 !em er/ til Be!! a BD8na IrJ/n ein! -' fAr!t/ mi!m/n er IA''t er e33i1 ein! -' !am!5arandi !ameina !amtl/r af A til ZA : 'ildi af .35einni !3ilAri! /m dreifin'/ h. innan 7 ten'!l/m milliIili# Xanni' a 5e'na Be!! a h/Tieh/n' r/m mi!m/n1 B#e# telDa ennfrem/r a 7hl/t/n Iil !traM eftir Iil !em lHt z ein! -' Afir !ama z ) m/n !etDa f-rmJl/naY # >)C? En BJ te3/r einni' tillit Dafn5el n6!tlin/ Iil !em lHt z eftir z : ) m/nt l;!t !5- n-ta til a rei3na 3 f-rmJl/naY >),? Bar !em BriDi m/n/r er/ dre'nar# Xa !3al te3i fram a !l73 n.356m 5i Jtrei3nin' . 3 1 !am!5arandi ahald 7 Jtrei3nin'i . H, V -' N leAti# SHr 7 la'i er n-t3/n f-rmJl/ >)C? $ate af eftirfarandi f-rmJl/m >)K? -' >))? Ni/r!t/r#b

7 9F Q-(!run gagn-(%&u fr(i- f>rh%ir 01 , &ar gefi -)#a t>)ri gi#di H. Beint 5i a f. !/mm/ D.356 fr.5i3 fMar! handah8f!3ennt /44haf!'ildi H, ef 5i ein!ta3lin'!I/ndin m/n/r fc A H I6ta /441 -' f-l'end! alltaf ra/n'ildi til a ta3a nei356 fr.5i3 !/mman , Be'ar 5i !i' .35einn m/n/r , * H A , I6ta /441 en einn .35r/n af mr'/m mi!m/nandi er fArirferarmi3ill -' a/5eldle'a h. ein!t3/m -m4/tin' mi!t31 I6i /44 3-ma 5i .35r/n me eftirfarandi f-rmJl/Y c a ( H , = m , H : A , >)*? G ra/n1 !/mman af D.356/ , di fer fen'in me Beirri !tareAnd a 5erm6ti H !em h5ert af ( ' 'ild/m A ', B#e# A 1 !em er meiri en H er/ !5- /m ( ' !inn/m H fr. a ' er dre'in 9? Y Bar !em ./rnefnd Dfn/r er/ fAr!t# F hinn I8'inn er !/mma nei356a er fen'in me B57 a ra/n'ildi Be'ar !/mman af m , 'ildi a , d . i 'ildin A 1 !em er minna en H 1 er/ af m , ein/ !inni H er flett -fan1 !em er nn/r af -fan'reind/m Dfn/m#
9? E33i

af m'a h5a aein! '6ti 'er!t ef allt er me !m/ !t6r#

Xe!!ar f-rmJl/r 'ilda I6i hr.r -' !3ar4/r .35r/n1 5i eini m/n/rinn a fArir hr.mD8l3 .35r/n m , -' m 1 A , -' a ' 5era hr.r1 !3ar4/r .35r/n .35arar !3ar4/r# NJ !3/l/m 5i ta3a aft/r A !em hel!t/ 'ildi fArir td I-r -33ar1 7 B57 til5i3i1 C fArir m 1 fArir !etinn1 !5- 5i 'et/m n-ta fArir hr. -' !3ar4/r .35ara Be'ar fArirfram'efnar 'ildi1 !am356mt !em hr.rri C , c @*= C ' c 921 a , c @C*= a c @@@= er/Y hrr , c @* ))1@:@C* c ,+12 c @@@:92 ))#@ c ,+#2 B6i !amtl/r !ama -' Ba !am!5arar !3ilm.l/m mealtal1 eftir Ieitt/m .35r/n einn hef/r C , c 9+= C ' c @)= a , c 9C+= a ' c E@9= hHrY -ar2ur , c 9+ ))1@:9C+ c ,E1C c E@9:@) ))#@ c ,E#C S5- aft/r DafnrHtti Ie''Da fD.rh6/m1 nema a mi3il .35enar fD.rh6ir !em er/ hr. 5i!! minni# aEf1 B.1 7 !ta Be!! a hl/tfall!Jtrei3nin'a af H a -fan 'et/r 7tarle'/m 'r/nni er B57 'a, c 9C21,= f a ' c E@+191 5i f.1 a 57!/ hHr til a a'reina Ba fr.

fr.5i3 -fan fD.rh6ir !amante3t !3ilti1 57!itl/ fAl'ir meY -ar2ur , c 9+ ))1@:9C21, c *)1+ c E@+19:@) ))1@ c *)1+1 B57 t5eir 'a'n356mt Dafn fD.rh6ir !em er/ h6rri en hr.r 57!t#b Xe!!i ni/r!taa er ein# A -' H alltaf te3i almennt1 -' ein3/mY )#ef a A k A K 1 Be!! 5e'na Y

!3r4 , = hr.tt , : aShar4 , c hr.r , d 2#5i Be'ar A t A K 1 Banni' !3r4 , c hr.tt , : aShar4 , c hr.r , d YY

c hr.tt , : J >)+? c hr.r , d b

c hr.tt , : < >2K? c hr.r , d b

The n-33/ fArirferarmi3ill -' 4eniIeln !nn/n @? Bar1 H' fer .1 'et/r BJ !tafe!tir n.356mni f-rmJl/ h5en6r heima'er/m d6mi1 !5- !em 7 d6mi I-ri -33ar1 B8# HHr1 A * ))1@1 A Kc ))1 B57 A k A K 1 . !ama t7ma er I c 21 6 c )#@1 Be!! 5e'na1 6 k g I # S5- 'eri!t fAr!ta m.li# NJ hf/m 5i hr.tt , c ,+12# The fr.dr.ttar 'ildi Be!! k, til , .h/'a . a f. Bar1 en er rei3n/ !am356mt -fan'reind/ tD.nin'ar me 5irin'/1 a z K c 9K g 9K K1C K1@ c 91C1 -' Betta1 af ,+ 2 !3r6ldar1 ,E1C finna!t ein! -' er hHr a -fan !am356mt f-rmJl/nni#a<erm6ti fre3ar1 til ' , !3ar4ri Jt3-m/1 m. finna 7 !amr6mi 5i -fan'reinda !3il'reinin'/ Dafn o 9K K1C 2 c 2#, -' Betta er I6tt 5i ,+12 *)1+1 ein! -' Ba 6tti a 5era# b !e'ir1 .!amt me !t633/n h5aa hel!t/ 5erm6ti H 1 me tilliti til !em neri -' efri fD.rh6ir de5iati-n 1 h5er /m !i'# ' er/ fArir hendi1 me B57 a Ieina Jtrei3nin'a Jr f-rmJl/mY hr.tt c > V d z K ? H : > V d A K z K ?1
@? aHann

ef H k A K c V H : V Be'ar H t A K = Shar4: !3ar4/r 1

Bar !em hli!t6ir f-rmJl/r fArir efri fr.5i3 fD.rh6ir a !tanda 5i#b M/n/rinn aein! 7 !Hr!t3/m til5i3/m h5erf/r , hr.r -' , !3ar4/r1 Bar A 5i einn af t5eim/r mr3/m I fell/r ea me miD/ han!1 Bar 6 c K ea c I ea c g I = en eftir h.mar3! Dfn/ mi!m/nar . h.mar31 Be'ar fAr!ta tilfelli 6 * q I, anna h5-rt c o I 1 me I6i1 ef 5erm6ti ) K )C z K I m8ti# aXa h5erf/r l73a

m/ninn , hr.r -' ' , !3ar4/r ef Ame ein/m af t5eim/r mar3a " !aman1 en Be!!i mi!m/n/r Be!! h.mar3!'ildi ) _ * Z K I f6!t Be'ar A 7 miD/ I fell/r# b S5- flD8ta 7 heild m/n/rinn k ea : . milli K -' ) _ )C z K I am/n/rinn ea . milli K -' ) _ * z K I b1 en almennt er mi!m/n/r me !ama I -' L 7 einfld/m Hl/tfllin !em n-ta z K # NJ 'et/r BJ !H a mi3il , aRe!4# ' , b er einni' h6't a .35ara a einn .35arar aein! a/5eldara:til:finna hr.tt1 hHr k ea : !em dre'nar aRe!4# ea til a I6ta 5ib1 eftir eftir A> A K ea A Ma K # Ef H er e33i Dafn A, Banni' a Ba hef/r te3i DafnrHtti Ie''Da fD.rh6a fre3ar IJi!t 8Dfn//r# Ta3a1 til d6mi!1 C. f-rm/m til .35r/nar . !m/ er/ hHrY >2)? # Sam356mt Cha4# X# 5er/r C afleiin' td I-r -33ar eftir mi3la .35r/n c ))#@C,1 g1 B8 m * @K# O' 5i nJ einni' a .35ara a , -' a ' 5er/le'a til'reind re'la1 f. -33/rY , c @K ))1@C,:9*K c ,*1, fc E92:@K ))@C, c ,919 # aRe!4 f , c @K ))1@C,:9,@1)9 c *@1E f ' c E9,1*,:@K ))@C, c ,+12b# 0 ,E L.t/m nJ Ieitin'/ fArri ham .35r/n . einn af W#:"# -33ar -' 5i 3anna a h5e mi3l/ leAti !3ar4/r .35ara I6t/r ./r en hr.r 5eitt me tilliti til !amr6mi 7 Beim B.tt/m 7 aflei!l/ fr. ;m!/m dra'a la'1 er Ba 7 lD8! a 7 . .35r/n C , >!em C '* ( C , !e'ir ? fle!t 5er/le'a1 7 !amIandi 5i , >!em ' Dfn? en er fDar5erandi ea

er 5afa!amt a7 !amIandi 5i ' , . hinn I8'inn mer3ile't 3em/rb# U' 'eri fre3ar leiinle'/r mia 5i E l' af af-Mandi dreifin'/ I-r hf/3J4/ L8rHtt /mm.l1 !em fer fram 7 0 C@1 -' !3ar4/r:!Hr!ta3/r atrii Beirra er/ Iara !3r. Bar#

Sa&anburur &i##i hrr og beittu& -(enu& gi#du& , og , . -, A 9CC 9C, 29K 22K 9C* 2EK 22K 9C+ )+9 2)+ 9,K 2K) 2), Lei 2)*12 2)*1* IreAtin'# K#, *,12 E#2 @K*1C @K*1, @K*12 @K*1E @K*1C @K*1E

C , hr.r 2), C ,!3ar4/ 2)* r

,hr.a 2E9) 2EK+ 2@,) 2@+2 2E9) 2#EKC1* )K)12 r ,!3ar 2E2* @2+2 2@CE 2@,+ 2EK+ 2#@+@1C +E1C 4/r ' ,!3 2E9) 2E)9 2EKE 2E)* 2E@K 2#E2)1@ EC#@ ar4/r $.l3in/m IreAtin'# er !/mma fr.5i3 af fimm ein!t3/m .35r/n/m fr. meal .35r/n1 -' hHr me n-33/r! 3-nar m6li35ari . IreAtilei3a eftir a!t6/m# L3-!t/rinn hr.r 'e'n !3ar4/r fArir C , er hHr 7 ra/n '7f/rle'/r1 fArir , -f l.'t 7 !ta Be!! a 5era 7 5afa afArir ' , hin! 5e'ar n6'ile'a !t8r til a leAfa a fAl'Da n.356mle'a .35r/n Iirta!t .3D8!anle'an h.ttb# <i the 5e'/r1 A-/ll fta3a eftir Be!!i the !taa - , c 9,K '6ti 5eri Iet/r /ndan!3ilin !amanI/ri Ari .fram1 5e'na Be!! a dreifin' . Be!!/ B5er!ni 7 !amr6mi 5i 0 C, !;nir 8elile'a 8re'l/ 7 3Darna !em e33i 'era B. 5el 5i Jtrei3nin' . Beim B.tt/m# Aal tfl/nni er e33i 5a3in . !amanI/r1 5e'na Be!! a Beir leAfa e33i .reianle'a .35r/n 7 mi3la 8rei/ -' e33i ein!leitni 7 .6tl/n# Hin! 5e'ar '6ti einn !4ArDa h5-rt e33i enn A c @K*1E fArir !ama aflei!l/ allra C , -' , 5e'na Be!! a l633/n 6!3ile't !t/m 7 E en'in 3-!t/r1 held/r a ta3a held/r !t6rra 85i!!a 7 .35r/n A f6rir# Hin! 5e'ar tel H' Betta fArir eftirfarandi .!t6/m e33i a 5era rHtt# FArir aflei!l/ af r/m hel!t/ 'ild/m !em A 8ha' er/ 8l'm6tar -' meta DafnrHtti aal !4Daldi er 5i!!/le'a r73Dandi1 -' einn 5er/r !amt a fAl'Da minni !4Daldi1 -' B. a m7n/ mati Bar af leiandi einni' A Jr !m/ l633/n !ti'i -' !ta1 !em 'ert er r. fArir a dra'a Jr er e33i -f 'amall miD/ Hl/tfll hinna ;m!/ 'ild/m me aal 8!amr6mi 7 Be!!/ tilliti# G ll/m til5i3/m er Afirleitt minn3a !4Daldi a rei3na A fArir ein! -' r/m B.tt/m# Til5ilD/n1 Bar !em A a !3ert/m tfl/n/m !am356mt ni/r!t/m Jr Safn4lt/r 0 C@:CC af aal Ami!m/nandi l7ti almennt1 m. einni' e33i mar3t63/r m/n/r fr. hl;a einn -' hinn ferli IJa!t# U' hef1 a minn!ta

3-!ti 7 Be!!/m efn/m1 C , tiltl/le'a !3-/ 7 !m/ tfl/ a fArr/m Jr!lit 7 Ieitin'/ E# tilte3n/ A fArir aflei!l/ af C , er 'efi af I ll/m !ama fr. aal A c @K*1E /nn/m Banni'1 -' fen'i eftirfarandi ni/r!t/r 1 en !am356mt Beim C , hef/r IreA!t fr. fArr hr.r h5er'i1 hHr 'e'n C , hef/r 5er/le'a IreA!t Banni' a IrHfa!3i4ti milli mi!m/nandi l' er Banni' n-33/ minni nema IreAtin'# ./r 5ar aein! E121 ))1C f-l'end! er Ba al'en't Dr aein! til 8ha' 'erar Ieitin'/ aal A me tilliti til !Hr!ta3ra l633a/r A m. tJl3a#

-,

9CC

9C, 29K 2),

9C* 2EK 22@

9C+ )+9 2)+

9,K 2K) 2)C

Lei 2)*12 2)*1C

IreAtin'# *,12 ))#C

C , hr.r 2), C ,!3ar4/ 2), r

The mealfr.5i3i anlan'end1 hef/r einn af t5fld/n , fAr!ta -' eftir BaY -' # >22?

Untrifti' Ba 56ri ein! ELLIOTT 'ert 7 rit'er !inni /m Ameri an n;lia m.l1 !em lei , * , : C , -' * ' Y C ' di c g > , + a 5ilDa f? .35ara1 fArir e33i aein! re3/r . m8ti .!etnin'i /44r/nale'a "a/!! re'l/1 en BJ 5anr63t m6ta . 5-'ir !em , ea eftir aflei!l/ Beirra fr. C , -' C 3-ma f'ildi= !am356mt Beim rHtta l63nin'Y >29? er#

U* Sa&-o&a og teng # he# tu eigin#ei-u& @eirra @rigg>a he# tu gi#du& A, C, D, ennfre&ur R, T, F.

0 ,C G 5iI8t 5i alla /44.hald! Brem/r 'ild/m m7n/m1 mealtal A, mi'en'i C -' n6!ta 'ildi D er/ f-l'end! Br7r er/ efri rei3nin'/r minn !em H'1 !em le''n'/m

'ildi R, BAn'!ta 'ildiT -' fr.5i3 f83/! 'ildi F flAtDenda# "reinile'a til'reindar 7 !amr6mi 5i hel!t/ mi!m/n Beirra er/ eftirfarandi# Vagina gi#di R 1 'ildi sem 1 me tilliti til !em a '* A , c g A 1 -' B57 er !/mma meiri 'ild/m Dfn !/mm/ hinna !m6rri -' B57 h5ert Beirra Dafn'ildir helmin'i af heildarfD.rh6A er# 4ea#ta# A 1 'ildi A me tilliti til !em fc , B#e# !/mman af D.356/m mi!m/n er Dfn !/mm/ af nei3561 -' mar! . 2 er 7 l.'mar3i# 5enter gi#di C 1 'ildi A 1 me tilliti til m fc m , B#e# 5i fDlda D.356ra fr.5i3 er Dafn fDlda nei356ra fr.5i3i1 -' 7 l.'mar3i# D%gt &%#it%-i in gi#di D, 'ildi A me tilliti til !em de5iati-n tl/r fr. I./m hli/m m 1 : m ' !em mealtal 5ill/r af !m/ e , - ' he'/n1 -' 57dd z er a h.mar3i# P"ng t a 5erm6ti T1 'ildi A 1 !t6r 5ara za er h.mar3# Fr(i- her #a gi#di F, 'ildi A 1 me tilliti til z er a h.mar3i# I !3al B8 er/ Be!!i 'ildi e33i 7 fArri r1 en !am356mt r A 1 C 1 D 1 R 1 T 1 F mefer# B/rt!H fr. A 1 er/ fArri 'ildi !em 'ild/m fArri 3afla hr.r -' !3ar4/r .35r/n f6r /m1 en . A 'et/r e33i 'reina !l73t# Sama litla dreifin'/ I-r !em er/ hHr fArir !3;rin'ar . aflei!l/1 -' nfn 5era n-t/ hHr 71 0 + -' )K a/3ennt 5it# rm!ar A fara hHr m , 1 m A, 7 C , 1 C f1 -' , 1 f7 , 1 fer hHr a -fan# 7 99 4ea#ta# A * Mealtal af a !etDa af 'ild/m A !ameinar eftirfarandi BrD. ei'inlei3aY )#Ei'n !D.lft1 eftir !em Ba er !3il'reint a 5era haf/r !/mm/ a tala af !m/ m er , B57Y

>)? ea1 a !5- mi3l/ leAti A me B57 a ZA 5inna1 c N: m = )#a !/mman af D.356/ fr.5i3a fJr h-n/m Dfn !/mm/ nei356ra , er . hrein/m 'ild/m Be!!1 n.nar tilte3iY c , ea : , c K1 >2? 9? a !/mman af 5eldi fr.5i3anna Ba er minni en h5erDa af hin/m 'ild/m er !t/tt1 2 c fi

d , 2*l .'m ar3i >9? FArri ei'inlei3ar A Banni' a Beir er/ !tarf!le'a ten'dar !aman 7 einin'/1 a 5i Ba !em er . !ama t7ma hinir er/ 'efnar /441 -' Beir !m/ 'et/r 5eri afla me !m/ ni/r!t/m eftir h5erDa1 nema a afleian me tilliti til fAr!t/ ei'n er enn me!t ha'n;t# Einni' er/ B6r 8h.ar tilte3n/m l'/m $reifin' A -' 'ilda Afir -lle ti5e! a/3i1 e33i aein! fArir a 'era r. fArir a 5era 8endanle'a f/ll3-minn1 en einni' h5ert endanle't men'i af A 7 handah8fi dreifin'/# Samhen'i 5i ara -' BriD/ !et/r me fAr!t/ 'efi af !3il'reinin'/ m. finna Banni'# Annar &# #iur # %8!it7fa fr.5i3 A er a ' A 1 h5-r nei356 fArir ra/n'ildi A A , 1 hHr eftir Br8aY c >A :A? d >A :A ?d >@? ,c >A: A, ?d >A: A' ?d X57 ef C ' 1 fDlda D.356ra1 C , !em er nei356 fr.5i31

c A :C A ,c C, A: A , - , c AdA, : >CdC,?A> E? ea 5e'na Be!! A d a , c a -' C d C , c m 1 : , c A : m A 1 >C? -' 5e'na Be!! a A c a Y m : , c a : a c K >,? Pri>a et>a # <ert/ 'ildi1 IeT# Be!! 2 er l.'mar31 fAr!t !em 8Be33t c 6 !ett1 hf/m 5iY i c > A : 6 ? i d > A : 6 ? i d d > A , : 6 ? i d > A ' : 6 ? i d >*? X8 a BJ 6ttir1 ef 5i t3/m nei356 fr.5i3 fArir ra/n'ildi !em D.356tt1 allir nei356 fr.5i3 7 !ta a , L 1 -#fl# Fre3ar1 6 A , -#fl# er/ !ettar1 en > A , 6 ? 2 er Dafnt > 6 A , ? 2 h5a 'eri fArri 'ildi i a Br8a!t . !Hr!ta3an h.tt# NJ f./m 5i

l.'mar3!'ildi 2 me B57 a !etDa mi!m/nadrif tD.nin'/ mar han!# 6 Dafnt -' nJll1 er/ Be!!iY 2 a> A : 6 ? d > A : 6 ? d d>A,:6?d>A':6?d b DL c K >+? X57 me B57 alla a -' : 6

A:6 c K1

# >)K ? 0 ,* Ef eitth5a1 mealtal fArir a -lle ti5e! 'et/r e33i te3i !m/ 5e'a BAn'ra .h/'a . 3rf/ en fArir l73amle'a -' !tDarnfr6ile'/r m6lin' m.l1 !5- Ba 5eitt en !am!etnin' af Brem/r Beirra hel!t/ ein3enni Dafn5el fArir B. !t6rfr6ile'a !e 5Mt/m1 !em er a 5aMa meira !5- af B57 a !amIandi . milli t5e''Da 3ennin'/m er IJi til me B57 a h-n/m# "e'n Dhann er enn !Hr!ta3le'a me meiri 5ell7an -' einfaldlei3i . n.356m/m .35r/n !7na 7 f-r!3-t1 fr. C -' Ba er enn len'ri en 7 henni1 en a me fDlda . !ama t7ma fer !t6r fr.5i3 7 Dafnr6i!re'l/ 7 annarri ei'n1 Ba er meiri .h/'i en C. -f1 'eta 5eri eftirfarandi fArir5ara# Ef h5aa r af A 1 7 .35en/m fDlda B.tta Bar !ama ma'n eftir !lemIinni r !em Ba/ er/ innifalin 7 /44r/nale'a li!ta A hef/r !3i4t -' fr. h5erD/ Beirra !em A !Hr!ta3le'a hnn/1 !5- er rei3na mealtal A me almenna !D8i allt !ett af a Dafnin'i# En 'ert er 7 !amr6mi 5i .35r/n C, !5- !att1 h5-r3i mi'ildi nH meina af mi!m/nandi !4eTialen C 1 almennt !H1 /m /tan af heildar!tarf!emi /nn/m C lei3# Ef afer er 7 !amr6mi 5i D, !5!att1 Br.tt fArir a D, en e33i mealtal !4e ialA D me D heild af a !am!5r/n# L-3! IA''ir . .35r/n A eftirfarandi ha'n;t 3-!t/r# "eri einn A ONE W#:"# fr. dreifin'/ 4allI-r me e33i -f l7ti m .35ara1 einn er e33i aein! 7 !t6r P"r#P af hl/tn/m fArir Be!!ari tfl/ me B57 a mar'falda A me m, en einni' . l73/m heildar !t6r af the m8tm6la fArir h5ern !t6rri ea minni m me B57 a mar'falda Ba ein/n'i! tilte3n/m A me n;D/ mf6!t aein! me !t6rri r !5- l73le't 5illa hHr1 eftir minni m er1 -' B57 meir !em m, a h5er einn n6r Fr.Ir/'in Beim# Hin! 5e'ar er Ba the tala af te'/nd m, !em tilheArir tilte3n/ heildar!t6r 'r# a 'efa1 'et/r l-3a 7 !3ilm.lar af l73/m1 me B57 a !etDa m c "r# ; A = !7an a * ma * "R . , Be!! 5e'na m c "r# ; A. Xetta !et/r 'et/r 5eri 'a'nle't til d6mi! ef ma/r 5ill a .35ara 4l.!! a !amante3t .35einn fDlda f8l3! af handah8fi mi!m/nandi !t6r# H5-r3i mi'ildi nH den!e!t 'ildi er h6't a n-ta 7 !amr6mi 5i Ba#

0 ,+ Xa 3ann a 5era a ein af A mi!m/nandi W#:"# ea Dafn5el 57!t A mi!m/nandi deildir innan !ama W#:"# 5ill dra'a al'en' lei1 -' hef/r1 ef Betta A fr. mi!m/nandi m er/ fen'in til a 'reina h5-rt endanle't lei me ea .n tillit! fDlIreAtilei3a m !3al 5a3in# Er/ A ) 1 A 2 1 A 9 ... !Hr!ta3ra Jrr6a re!4e3ti5 af m ) 1 m 2 1 m 9 ... dre'in m.l# Fn tillit! til mi!m/n 7 m er mealtal 5i3-mandi A a 5eraY >))? Bar !em 1 er fDldi A, me hli!D8n af mi!m/nin/m milli m 1 en Ba m/n 5eraY >)2? -' !amm.la me efni1 !em f6!t Be'ar heildarfDldi allra sem 5i heildarfD.rh6 allra m !3i4t# Hi fArra er .tt 5i heitt eitt !Hr hi !7arnefnda !amante3t# Xa fer eftir eli 5er3efni!1 einn ea annan te'/nd !D8a Afirdr6tti 5era 6!3ile't# Se'D/m !em !5- a mealtal len'd !3r-33!in! 5er/r 37n5er!3/1 !5ertin'Da1 MalaA! Bandar73Damenn -' E5r84/IJa . h57t/m 3AnB6tti er a 5era .35einn1 en er/ E5r84/IJa til )KKK /mfan' h5erD/m r/m 3AnB.tt/m aein! )K : 2K 'r./ framan1 !5- mAndi !einni1 !amante3t te'/nd Jt'Dalda !amdr.ttar !3/li 57!a fr. 5e'na Be!!1 ein! -' a/5elt er a 7h/'a1 a mealtali l73ami len'd Be!!ara mi!m/nandi 3AnB.tt/m 5e'na 8h8fle'a r73Dandi BAn'd1 h5a E5r84/menn eftir mi3ill 56ri Beirra m fen'in n.na!t al5e' !amm.la me E5r84/IJ/m1 -' r/''le'a endanle't h6tti fAr!t -' frem!t1 me !Hr!t3/m /mI-!manni me !t6r!ta m er/ .35r/1 !em !tr7ir 'e'n eli 5er3efni!in!# HHr1 eintl/ eli Ilandna dra'a er aein! fAr!ta1 'a'nle'ir1 -' a e33i ll metra er/ af !m/ !t6r1 Iara minn3a 5i!!/ /m a .35ara 'a'n5art tilfelli !em heild af m er !. !ami milli allra A dreift# Alltaf 8l73/m hl/t/m >!Ir# 0 )@? m/n 'efa tilefni til fleiri fAr!t en r/m h6tti .35ara1 en !Hr!t3 A er h6't a !ameina 7 mi!m/nandi deildir einr8ma hl/t 7 !amr6mi 5i me'inre'l/na /m !e3Jnd/ B;ir .35r/n# Xa m. einni' 5era a eitt# 7 !ta Be!! a mi!m/nandi A er rei3na mealtal af ;m!/ C ea D er a dra'a1 -' Ba er B. . !ama 'reinarm/n . milli eintl/ -' !/mmari! hem h6tti1 -' me fArir5ara /m !m/ B6tti 5i 5al . einn ea annan# 7 KM 4igengi C. Hinar BrD.r hel!t/ ei'inlei3a mealtal A !amein/ 'e'n mi'en'i C eftirfarandi Brem/r hel!t/ ei'inlei3aY ) "efnar !3il'reinin' af ei'n/m !7n/m ein! mi3i meiri ;" a ' /m ein! -' l7till a , til a hafa !7n . milli# 2 Ei'n me !ama ma'n af D.356/m -' nei356/m fr.5i3/m h.ir Beim1 !5a m A* m , * g m. 9 The ei'n a !/mman af D.356/m -' nei356/m fr.5i3 fr. henni 7 !amr6mi 5i

ra/n'ildi er minna en h5erDa af hin/m 'ild/m1 7 !amr6mi 5i Ba Rel# Bar er l.'mar3# Xe!!ir ei'inlei3ar er/ 7 !am!t/ me h5ert r/ -' er/ 7 'ildi fArir h5aa fDlda sem mi!3/nnarla/!t . tilte3inni dreifin'/ l'/m1 eftir B57 !em Brem/r hel!t/ a'erir A 'ildir# Ni/r!taa !einni ein3ennandi fAr!ta er !D.lf'efi -' B/rfa e33i Erl`/ter/n'#$er !amhen'i BriDa r en l;3/r Banni'# A 5erm6ti . BriDa ei'n held/r1 fAr!t !em 8Be33t c 6 er !ett1 !/mma fr.5i3a me tilliti til 6 7 ra/n'ildi a 5era !tillt ein! -'Y c > a ' : 6 ? d &a 6 ? d d > 6 A , ? d > 6 : A ' ? d >)9? # Til Be!! a f. fram l.'mar3i Be!!a /44h61 hf/m 5i !m/ 8li3a IeT 6 !ett Dafnt -' K1 Ba erY : m'56 ! m , DL * K , >)@? B57Y m c m , 1 >)E? !em !am!5arar h/'ta3in/ mi'en'i# U' l6ri fAr!t Betta ein3ennandi mi'en'i 7 rit'er )? reAndi!t me !m/ -' Ire'a!t 5i me B57 alh6fin' . Beirri Ira/t !em leiir til 5a3in almennar .lA3tanir !em H' hef hHr1 B8 e33i .!t6/# /44r/nale'/ 5erm6ti minn!t/ fr.5i3 !/mma1 5eitin'/1 n-t3/n -' alh6fin'1 %r- eedin'! -f the math#:!Hr3ennandi# Fl-33i R-Aal# SaM-n# "e!ell! h# $ S ientifi # XI# Band= )*,*# S# L : ,Cb 0 *) Xa er aal 5erm6ti fAl'Da eftirfarandi mer3in'/ fArir -lle ti5e!# XJ hA'' ll eint3 af W#:"# 'ert 7 !t8r/m /rn1 !em ma/r 'et/r !3-a heiminn !D.lft1 -' t83 afrit til af handah8fi1 l73/rnar mAndi Dafna !tanda1 !t6rri -' minni afrit -' C BA33ni1 -' 7 mD' mr'/m le!t/m mAndi 5ir3ile'a hafa Betta !ama l73/r 5ar5eita 1 en me tilliti til !t6rri 'ildi en C 1 en l73/rnar . a dra'a Jt l7tinn hl/t1 me tilliti til minni 'ildi en C 5e'/r BAn'ra en l73/rnar . a dra'a Jt !t6rri einta3# Eftir a BJ 'et/r C 7 !ama !3ilnin'i l73le't 'ildi af W#:"# 3alla1 ein! -' Ba er 3alla l73le'a 5illa /m ath/'/n B;ir !5- mi3l/ leAti !em l73/r . /mfram hennar -' !3-rti er !J !ama# G the meal5e'/r 5enD/le'/m h6tti1 !5- !etDa /44 <erteil/n'!tafelm af 3'1 B#e# Re3r/tenma[tafeln a einta3anna !em fara -fan -' nean .35ena !t6r ta3mr31 fDlda -' e33i /44!fn/ !t6r er til'reint1 fell/r I/rt m'/lei3ann . n.356m/m Jtrei3nin'/m meina a dra'a1 -' B.1 7 !ta Be!! !ama mi'en'i1 !em h6't er a Iara me B57 a ein'n'/ nJmer til a dra'a Ba Jt1 !amanI/r1 !5- !em milli mi!m/nandi .r -' !tai Bar !em m6lin'ar 3-ma1 afer1 !em H' . a 5inna til lan'! t7ma 7 Bel'7/ h8f hef/r BD8na n;lia m6lin'/m fr. mi!m/nandi hHr//m Bel'7/1
)? aAfir

n.m!3eii -' hli!3i4/n a 3-ma fram Be!!ar !t6rir 7 'e'n/m t7ma -' rJm# 0 *2 The aflei!l/ af C fr. ;m!/m 'ild/m !em A 1 !em er raa 7 !amr6mi 5i !t6r Beirra hef/r 7 aalatri/m a 'era!t 7 B57 einn tel/r ni/r fr. h5-r/m enda r eftir miD/nni Afir . !ama ma'n af 'ild/m -' 'ildin/ ea mil6'! 'ildi! . milli t5e''Da 'ilda !em C eA3!t1 Bar !em I.ir telDa !aman1 enda hHr me !3ilm.l/m C, hafa I.ir ailar !ama ma'n af fr.5i3i -' B57 !ama ma'n af mi!m/nandi 'ildi!mat /m !D.lfa !i' -' !7n . milli1 er 'reinile'a n8'# Hin! 5e'ar er/ t5 til5i3 a 'reina1 fAr!t1 Bar !em A 1 . einn 3em/r me Be!!a t57talnin'/ ea t5eir milli !em 3em/r ni/r!t/ talnin'/1 er/ einfaldar1 ea Bar1 !em almennt . !4Dld/m -33ar dreifin'/ m.li me Z> ) BD.ir# LeAf/ -33/r !aman fAr!t fAr!ta einfalda h.lf'a'n!6r tilfelli 7 a/'/m# FArir fAr!t/ !;n nJ Afir re'l/ 5iri!t !D8a ni/r hHr1 a ef fDldi 'ild/m m er O m 'ildi1 tel/r Ba ni/r fr. einni hli ea hinni1 -' O m th 'ildi !em C eA3!t# F mean1 einn 'eta a/5eldle'a !D. a Be!!i atrii1 eftir B57 !em Beir 'era!t fr. einni hli ea hinni1 leiir til mi!m/nandi 'ildi# FArir Betta ef til d6mi!1 eftirfarandi !ett af fD8r/m 'ildiY a, ., 8, 5 'efi1 Banni' a BJ 5ilt g m :ta1 B#e# 7 2:th 'ildi fr. 5in!tri c ., h6'ri c 7 8 finna# Ea h5aa !ta Be!! a Ieinn einn !ta3/r m, . I-r B# E1 me /44!etnin'/ eftirfarandi rY A 1 =, C, D , - 1 !5- m/ndi 2 g:th 'ildi 5in!tri . milli . -' 8, rHtt . milli 8 -' 5 finna1 B8 aein! 8 almenna re'lan !am!5arar einni hli ein! -' mar'ir !t6rri 'ildi Afir h-n/m1 ein! -' /m einn af !Hr til a 5era hafa# \f/'t1 n6'Da til 3rf/ /m einn ein! hin/m me'in 5i !ama C til a 3-ma . Ieinn -' !ta3/r m Be'ar mia g > m d )? tH 'ildi >B#e# mealtal g m -' g m d )? fArir te3/r# G ra/n1 -' 7 d6mi -33ar 5i Ieina m * @ 3em/r fr. hin/m me'in !em !tillt/r . 'ildi milli = -' C 1 7 d6min/ me !ta3/r m c E1 ef I.ir 'ildi 8 # Se'D/m nJ en !einni1 5i 7 ra/n eina m.li af .h/'a1 !em fer fram . !4Dld/m -33ar dreifin'/1 a telDa fr. I./m hli/m 7 A 3em/r ea milli A 3em/r1 me Z BD.irk )1 mAndi 5i !am356mt hr.tt .35r/n me Be!!/m z al5e' . !4/rnin'/nni a h/'!a fArir !i' falla1 -' C fAr!t me B57 a ef a !D.lf:til5ilD/n ea anna ef . milli Be!!ara t5e''Da a falla -' B/rfa a ta3a !em lei . milli t5e''Da 7 .35en/m !3-rti . a !t-44a# O' Ba BArfti a !63Da 7 td I-r -33ar >0 C*? )) !em aal 'ildi /m ef 5i fAl'D/m fArri re'l/ g *) c @K g tali fr. I./m hli/m1 B. innan . A Wennd c )) z c 9K 3-ma# En til a f. !3ar4ari .35r/n1 5er/m 5i a ta3a tillit til Be!! a z c 9K eint3 er/ dreift /m . Iilin/ fr. )K til )21 -' f. me lJtandi me !amr.i inn!3-t /m Betta !em " te3i Iil a 4a!!a C me B57 a telDa fr. I./m hli/m1 e33i fr. g > ( ! )? , en /m g m eint3 !em fArirfram me!t n.ttJr/le'a Iirti!t# G !tareAnd1 7 r fr. t-44i ni/r >!ta!etnin' tfl/? fArir @K:lA3la >di g m a f. ''n? "ildi1 hf/m 5i te3i tillit til >!em er Ieint 7 d.l3i 9 , er h6't a le!a? a allt a l-3 fArri Iili1 B57 allt a /44hafi I :r73/r )* eint31 !5- 5antar til a /44fAlla @K ea 22 eint31 !em 7

Iili " JtIrei!l/# NJ er/m 5i meal annar! h5erni' Be!!i t7mi til a fara Afir 22 fArir heildarfDlda 9K G" he'a !Hr1 Banni' a 7 /44hafi I, di )K enn T/T/f^'ende 'ildi 6, !5-3ll/ Inn'ri4 7 I, the !t6r af I, di til 21 Banni' aY 22 ; 9K c 6 ; 21 di 6 c @@ _ 9K c )1@C, C * )K d )1@C, c ))1@C,# <73D/m nJ a talnin'/ nean /44 . 5i1 !5- r73/r 7 92 eint3/m . Iili I 1 B#e# Beir er/ !em 5antar til @K enn * 7 Iili " falla !i'1 -' Be!! hl/ta I 6 ta3a af af 6 til Seinni mr3 I, di n6r allt a )2# NJ er/m 5i a l-3a B57Y G" : 6 ; I c * ; 9K Xar I c 21 einn hef/r 9K >2 :6? c )C1 leiir 7 h633/n . L til fAr!ta ta3mr3 Afir )K * )1@C, .35arar h5a 5i C !3ilar c ))#@C,# Fr. !7ari .35r/n h6tti eftir O m fr. I-tni /44 . !m/ ni/r!t/ leiir en fAr!t1 en Betta er a/5eldara1 !5- 5i 'et/m !t/la a B57 a .35r/n -33ar C !.tt/r 5i Betta1 -' f. til a .35ara C eftirfarandi f-rmJl/ 2? Y

>)C? Bar " ) ein! -' ./r1 /44hafle'a 'ildi ea fAr!ta mr3 til a !3D8ta Iili1 z K . z Be!!i t7mi1 H fDlda !t/nda Ba !ama1 Ba er fDldi af !em <-rTahl 0 5er/r a/3in til O m a fara# 7 !ta Be!! a einfalda IrJ/n1 ei'a !Hr !ta !3er4a1 2 me B57 a n-ta mi!m/nandi1 hefi ma/r 6 c C D ) me B57 a leA!a Dfn/na >)C? fArir !4rin'a# IX haldi ein! -' hHr a -fan me B57 a leA!a Dfn/ >)9? 'efa !ama 3afla er h6't a f.#b
2? aEf

7 KC PV Te ter gi#di D. Ef 5i !3il'rein/m den!e!t 'ildi fAr!ta !t/ttle'a en einn meal fDlda sem al'en'/!t1 ea !t6r!ta z fell/r1 !5- m. e33i1 ein! -' fArri t56r hf/'ildi fr. allir tala af !l73ri 'ildi a er/ fen'nar -' hef/r alltaf aein! fArir -lle ti5e! einn 'Dald'en' fArir B. en mD' mi3il56't B;in'/ 9? # G ra/n1 finn/m 5i1 til d6mi!1 'eB8tta eftirfarandi r af

fimm A tilY )1 91 @1 C1 )C1 Banni' a 5i 5er/m !em mealtal A * A ; m c 9K ; E c C= en mi'ildi >fArir til5ilD/n talnin'ar h6'ri -' 5in!tri? C c @ En h5aa 'ildi 6tt/m 5i a ta3a ein! BHtt 'ildi1 5e'na Be!! a h5ert 'ildi 3em/r aein! ein/ !inni1 B#e# allt z er/ )# Arar rair er h6't a !etDa /44 eftir 'eB8tta1 Bar !em1 B8 mi!m/nandi z fArir mi!m/nandi a 'er!t a !ama h.mar3 z en me n-33r/m a end/rta3a Ba e33i a .35ea h5er af D a h-rfa .# En . dreifin'/ !4Dld/m W#:"# me !t8r/m m /44fAlla na/!Anle'ar til a .ran'/r!r73/r lei3m/nir rann!83n1 er/ ;mi!t !l73 til5i3 e33i !etDa ea 'et/r 5eri1 ef Ba er enn a r6a 5i aal !4Dld/m1 !em er/ d6mi 7 tfl/n/m 3.4/# 'et/r <IIfinden1 me na/!Anle'/m l633/n 3-ma 7 5e' fArir me Beim h6tti a h.mar3! z aein! einn af-Ma! A fell/r# Xa er a/5ita e33i a 'leAma a me B57 a BJ allt h.mar3: Z til minni A, Bar !em Ba er lD8!IrJnt !3rifa me Ba1 Iara 'r8f/r .35r/n den!e!t and5iri1 !em er aein! meira ea minna .6tl/ a h/'!D8n1 einn mia 8endanle'a !t8r m . 8endanle'a l7ti " mAndi f.1 -' 5i 5er/m a leita til a n.l'a!t Ba/ !7ar a 3-ma fram h.tt h6't er# Almennt1 er ein/n'i! h6't a !e'Da a Betta 'ildi er a finna innan Iil!in!1 Iil 7 tfl/nni fArir minni A !3i4t Jt ein! -' rad7/! Iili Be!!#
9?

Ef n.m!3ei !5- lan't e33i m8tm6lt a 6tla a ath/'/n 5ill/r 7 einS/rf frD.l! ath/'anir 'erar !amh5erfa (# IeT# hafa rei3na lei ath/'/n a 5era ran'ra1 B. 3a44!m.l a mAndi D framlen'Da til l73amle'a -' !tDarnfr6ile'/r m6lin' m.l# aHere !Ir# Cha4# XX<III#b SJ !tareAnd a fArir !amh5erft (# # Fr.5i3 IeT A hef/r h6!ta BHttlei3i 'ildi D mar3t63t me A -' C !aman1 er 'eti n-33r/m !inn/m1 eftir alh6fin' af "" fArir 8!amh5erf/m (# fr. W#:"# en Ba er fr.Ir/'i 57a tala /m nJ -' B. er e33i me Brem/r hel!t/ ein3enni1 5ar Ba A nH C, hin! 5e'ar1 a telDa /44 7 0 99 ei'inlei3a1 Bar !em me!t/ m.li !am!t/ ten'dar er/Y )? a Ba er einmitt 7 BHtt/m 7 Beim !3ilnin'i !em til'reint er 1 2? a hl/tfall l'/m1 -' 9? a t5e''Da d.l3i "" !aman!tend/r af !ama efni ein! -' !H!t B. fer1 a 7 B57 !3Ani a 5inna einfalda dreifin'/ l' fArir !amei'inle'a fr.5i31 fr.5i31 ein! -' af fre3ar af h-n/m A ea C !3al 5era h.# Einn 'et/r I6tt B57 a D l73le'/!t/ 5erm6ti W#: "# f/lltrJi . eftirfarandi B6tti# Ef BJ !etDa af heildar!tarf!emi ein/m W#:"# afrit til Jt af handah8fi1 Banni' a 5erm6ti er D l73le'ri en einh5er annar til a ta3a -' l-3a h-n/m a me1 han!1 n6rri Dafna1 en 5er! hiedenen(# eftir Beim . einni hli ea hinn D ha/!t# Eftir a Iera mi3il56'i D fArir W#:"# fr. fleiri en ein/ !D8narh-rni1 hel!t/ 'ildi h5-rt anna1 .n Be!! a Il-33a Banni' a B6r halda!t 5ert athA'li . Beim ei'inlei3/m !em hJn deilir e33i me Beim -' alla ei'inlei3/m W#:"# er/ einni'1 er hann !5- lan't 83-!tir m8ti hin/m1 !em n.356m l;!in' hennar er fArirferarmi3ill -' tl5/m.l 5inna 3rf/r1 !em er e33i 3rafi!t fArir ara# X. mAndi nJ 5era a fara inn 7 !m.atrii1

en H' 5il fre3ar fArirferarmi3ill 5er!4are /mr6/r /m aflei/ Be!! Afirleitt . tilte3inn 3afla til a r6a fleiri af eftirfarandi Brem/r hel!t/ 'ild/m# 7 KF Legg!ngu& gi#di R. "ildi !em er fArir Dafn!t8ran !/mman af A Barf a 5era . meal Beirra1 -' !em Be!! 5e'na Slfr7 Fle3a!3il !t6r 7 !amr6mi 5i f-reldri !t8r -' !m. A Barf a 5era IJin til ef me B57 a minni a heildina !. !ami !t6r til a framleia1 ein! -' me B57 !t6rri a. aHann er Afir C. 5e'na Be!! a fDldi -fan -' nean C !ta!ett A er I6i elile'1 !3ilm.lar C !am356mt Dfn/m O m, B57 Ba erY 1 Banni' a Iinda fArir Beim m/n l6'ra 'ildi !em er h6rra en !/mma efri C er h6't a n.# Xa er B57 einni' a -fan A ea fArir -fan D, allt eftir A ea D er minna en C, er1 aft/r . m8ti er h6't a me'a 5era minna en einn ea annan af Be!!/m t5eim/r hel!t/ 'ild/m1 Be'ar einn ea annan er meiri en C er# X8 a fAr!t/ !t/ !inni me tilliti til 5enD/le'a Be33t/r !em 4re!/44-!ed A a .35ara r. fArir a R -fan A lA'i#b NJ !3/l/m A , 1 a ' !amtl/r /ndir -' Afir R, a " -' a A heildartl/r /ndir -' Afir A, !5- telDa einn c g > A A a ") /441 B#e# !am356mt !t6rri 'ildin til A fr. a R a 3-ma# S!nnun # Eftir 7h/'/n af the l7na 3erfi || AR er neri !/mman af a mar! R Dafnt -' l6'ri S/mma Rel# A 4lJ! !/mm/ milli A -' R, !em heitt1 di A,cA"d# # Efri S/mma IeT R en er Ba !amaY S5-1 Ba a , c A ' 1 A " d c A P: 1 >),? <e'na a ' c u , P , a f * C A ! ' 1 aca:,

einn hef/r einni'Y >)*? Xe!!ar fl-33a er/ mi!3/nnarla/! 5i .35ena dreifin'/ l'/m1 a B57 /ndan!3ild/ a hr. -' mi3il .35r/n 3ann a 5era m/n/r er 'er/r . 5enD/I/ndinn h.tt# aXeir halda 'ildi Beirra l73a 5i Be'ar A -fan R er1 en er B. nei356 -' B57 er te3in af hrein/m 'ildi Be!!1 B#e# ni/r af minni 'ildi /m A # telDa1 a n. Rb G l;!andi d6mi -33ar er eftir fArri .35r/n A c ))1@= a " * 9C+= a A c E@91 Be!! 5e'na / /r B. nJt7man/mZ * *, en Betta !/mman hf/m Jr ))1@ /441 B#e# 7 !amr6mi 5i meiri A til a telDa a R -' til a 3-ma!t a l7a )K:)2 me ZA c inter4-late 99K1 !em leiir 7 2 *, ; a I6ta 99K c 1E2,:))1@= er/ R * ))#+2,# aEf hin! 5e'ar ein! -' ./r >0 ,2? 'A '* 9C21,= 'a' c E@+191 Banni' c +9191 Banni' er B57 m/n/rinn R A * 6 Jr Dfn/nniY +9 1 9 * >))1@ d O 6I )E 6 me 'ildanna KE99= er/ me -fan'reind/m 'ild/m 5er/le'a til5ilD/nR c ))1+99b# aNJ1 7 !ta Be!!1 ein! -' 'eri!t hHr1 R !em fall af A til a .35ea1 Ba 'et/r mD' 5el eftir C ea D er a finna1 B. a/5ita A " 1 a A -' !am356mt fr.5i3i tl/r -' fr.5i3 !/mma mar! C ea D 7 !tainn fArir ein# A a ta3a# Er fen'i !em framlei!la . C .35r/nY c g >!D. C ? , the framlei!la af D 'e'nY * g > m 0 : m 1 ? D d g . Xar a a/3i1R Ieint1 .n Be!! a fAl'Da a finna . fArirfram .35en/m r/m hel!t/ 'ildi# Xetta 'eri!t1 B57 fen'in me B57 a I6ta a . I./m end/m dreifin'/ I-r1 l7a heim!83nir1 Bar !em R!t5i!t1 -' B. alaandi /44h6 7 Betta !t/nda Iil H af 'erinni !tar.inn 7 a 5era <-r!/mme D83!t tr/fl/n/m /44h6 !em !5arar til helmin'i !amtala A er# Xetta leiir1 !3il'reind me B57 a n-ta >0 C+? nfn 5i f-rmJl/naY >)+A? ea >)+I? eftir r.!tf/n/m 7 !amr6mi 5i .356i 0 ,21 . Ein'riff!ma[ 6 1 B#e# B. fD.rh6 !em R% Neri mr3 " ) af Iili " !/rm-/nted1 7 !amr6mi 5i hl/tfall 6: I * H: A K z K ea n.nar tilte3i1 7 !amr6mi 5i eftirfarandi f-rmJl/Y

rei3na -' " ) er I6tt 5i#b aL-3/m !3ili a 5era 'eti a !taa R en . annan h.tt A, C -' D af A h./r

dreifin'/ !4Daldi# Nefnile'a eA3/r Ba h5-r A ein/m -' !ama ma'n1 -' er A, C -' D er meiri me !ama ma'n1 Banni' a !taa er haldi innan !4Dald!in!1 en til'reind a/3nin' 5eld/r n.l'/n . R 5i C, Banni' a me 8ta3mar3aa mar'fld/n R me C !aman# Thi! leiir af Beirri !tareAnd a . milli C -' R 5alinn !/mman af a 1 d7 , !t/'t Dafnt -' g >!D. 8I 1 -' !5- me !t6rri A dreift . !7fellt minni -' minni Iili#b

7 KG P"ng t gi#di T* H5ert 'ildi er 'ef/r ein3/nn 7 -33ar 4allI-r rann!83nir dreifin'/1 almennt !H1 fer eftir !t6r -' z h5er!/ -ft Ba 'eri!t1 ara 5r/ Za 1 -' BJ 'et/r nJ Be'ar a !4/rnin'/ !em Betta 5ara er h.mar3# G fAr!ta la'i leAfir m/na a Ba fell/r me BHtt/m 'ild/m# En 7 Be!!/ er aein! . !t6r 5i z 1 e33i za til# Xa er/ 'ildin sem a er/ !t6rri en D 1 -' B8tt Beir 3-ma !Daldnar en D 1 'ef/r Beim en allt a 5i!!/m mr3/m !t6r A !em 5i ZA h5a Beir 5eita f-r!3-t# G ll/m til5i3/m1 T aein! eftir D.356/ hliar D li''Dandi1 B57 Be'ar hann 'en'/r ni/r 'ild/m sem /ndir D I6i a -' z l633/n# Eftir hr.r .35r/n mAndi 7 d6mi I-r -33ar T meD . !ama t7ma . a * )) ha/!t1 a B57 til!3ild/ a h.mar3i Be!!a za c 99K !6ti# Eftir mi3la .35r/n en I.ir falla fr. h5-r r/m1 -' ma/r Barf a Be'ar t5eir:hlia "" er 'ert r. fArir a 5era 5iei'andi a n-ta ni/r eftirfarandi 57!Iendin'ar Afirleitt eftirfarandi f-rmJl/Y # >2K? Fr. td I-r -33ar 0 C* er a finna eftir n6!ta 3afla til a !etDa 7 !/nd/r Hl/tfall afer D c ))#C1 - ' c )1+= hHr T c )21)# NJ m. !4ArDa1 h5a er reAn!l/nni mi3il56'i Be!! a Banni' .35r/ 'ildi T H.mar3in/ ZA fell/r# G Be!!/ !amIandi1 einn hef/r til a m/na1 a eftir mi3il mia h5-r dreifin'/ !4Daldi ra/n heild Iil . !t6r i t.3nar Xetta !4Daldi1 Bar !em !4/rnin'in er er mi!t# Xanni' er/ 'ildin me T * )21) fArir !4Daldi dreifin'/ -33ar !em I c 21 !Hr!ta3le'a1 a allar milliIili . !t6r Be!!ari !m/ 4lt/ 21 Iil . miD/ T c )21) er B57 Iil ))1) : )91) !t6rri za inniheld/r1 en n-33/r annar Iil af !t6r 2 aThi! m. finna 7 da' en e33i !tafe!t1 5e'na Be!! a ? 'efnir er/ af ))1):)91) er Dafnt -' 2+C1 . mean ? 'efnir er/ af )K : )2 er Dafn -' 99K# Xetta er hin! 5e'ar e33i 8n.356mni -fan'reind/m fr6ile'/m .35r/n h6tti er T /44't5a1 en aein! Iendir til Be!! a fr6ile'a Barf !t/ BAn'!ta 'ildi 4a!!ar e33i n.356mle'a me h-n/m1 7 !4Daldi reAn!lan fram .!tand1 !em 5i the 5e'/r 5ar a IJa!t fr. /44hafi# A Betta reAn!lan 'efa1 Dafn5el B8tt !4Dld W#:"# E33i er mar3t63/r m/n/r1

er a/'lD8!t af eftirfarandi d6mi#b $reifin' !4Daldi fArir l8rHtt /mfan' hf/3J4/ me i * E mm >0 E*? er . mat . D me B57 hl/tfalli aferY D * @K+1,= T * @)K1)= !em hHr . Iilin/ @K,1C:@)21C1 !t6r!ta za fell/r# H5-rt Betta er 7 ra/n1 'et/r 5eri me tilra/n/m . dreifin'/ I-r !t5a1 -' 5i 5elD/m a Iera !aman Iili den!e!t 'ildi @K+1,1 B#e# eftir 5iei'andi .356i @K,12:@)212# Fr. B57 a :Qkka45i . 5i3-mandi milliIili er/ e33i I6tt Ieint Jt 7 dreifin'/ !4Daldi1 5e'na Be!! a milliIili !i' me Beirra ZA er/ e33i til !taar 7 Beim1 en 'efnir er/ af al5arle'/!t/ 'ildi1 !em -' Be!!i af B57 !em n6!t 'ildi1 !t/ndar . milli t5e''Da milliIili .35ein! tfl/nni1 Barf hann a rei3na inter4-lati-n!m`[i' h5aa hl/tfall til leitair ZA Iera h5-r/m milliIili1 -' me B57 . Be!!/m hl/t/m I6i za . Iili1 h5a D en h5a T hef/r !ett1 a finna Jt h5a H' 5il e33i Betta !m.atrii @? # Eftir a H' fann fArir -fan td ? den!e!t 'ildi 2CC9)1 h5er af T Dafnt 2C#CEC1 B#e#1 ein! -' IJi!t1 !einni hin! 5e'ar l7ti1 ein! -' til a 3refDa!t en l7ti !t6rri en fArr5erandi# aEn !amt fr6ile'a .35r/ Jr >2K? er T r/57!i a 5era fDarri fr. the !tD8rn af reAn!l/nni1 B57 a a c @)91 Bar er enn meiri 5erm6ti za c 2C*@Eb Be!!/ til5i3i er einfld/ 5e'na fArir a c @K* -' a * @)9 al'en' z c CE Betta fr/m5ar41 -' BJ 5ilDa finna the Za fArir D !i'# T Dfn CE D 1 h5er /m !i'# CE T #b
@? aG

* Proof Xar !em T er meiri en D 1 Banni' a 5i a !tilla T * D ! 1 >2)? Bar !em er D.356 fr.5i3 D 1 -' .35ea , me B57 a za * z> Dd ?> 22? !etDa Betta 'ildi til a f. h.mar3! Dfn/ me tilliti til 'reina -' !etDa mi!m/n Dafnt -' nJll1 Bar !em 5i til einfld/nar1 Iand!tri3 ef!t . z, A, , e !le44t1 !em er/ 7 ra/n a 3-ma til the !taa af Be!!/m 'ild/m Afir D til a t.3na # Xanni' a 5i hf/mY >29? Bar !em !7a!ta 'ildi z er# G B57 !3Ani a finna1 hef/r z !em fall af 'efin1 h5a

'et/r 'er!t me B57 a fAl'Da t5- d.l3a "" L73/rnar 3ennitl/r 4-!iti5er!eit! af D 'a'n# Eftir Betta er Be33t1 l73/rnar 'ildi!!3ala 1 >2@? Bar !em H c )Y . . 5enD/le'an h.tt 4re!/44-!ed !t8r m 1 en 'et/r me B57 a Z: m ' er/ 'efin /441 Banni' a >2E? Bar !em Ba . eftirfarandi h.ttY >2C? -'1 ein! -' >2,? B#e#Y 1 >2*? Bar !em z h6tta a 5era !amei'inle'/r B.tt/r1 -' einn me /m!nJnin'i . t.3n -' h/'a a H c ) ; , 3-mi eftirfarandi !ti'! Dfn/Y 2 i d 2 D : - i c K1 >2+? Bar !em h6't a .35ara# Xetta 'ef/r fAr!tY 1 >9Ka? Bar !em aein! efri mer3i er 'a'nle'/r1 eaY >9KI? -'Y >9)? 7 KI Fr(i- f)-u gi#di F. Ma/r 'et/r Dafn5el tala /m ein3ennandi 'ild/m fr.5i3i1 !em BAn'!t er er

hli!t6tt 'ildi -' rei3nara hli!t6tt1 hHr BAn'!t fr.5i3 'ildi m. 3alla!t# Xar !4/r/ Beir1 !em er fell/r !t6r!taZa 1 hHr /nd/r einn !em fell/r !t6r!ta z , -' 5eitt a framlei!la . tilte3n/ hel!t/ 'ild/m H me . !ama t7ma A c H e er 'efi1 !em er falla !t6r!ta T 1 er 'ildi !em er e33i me BAn'!t/ a !amfallandi 'ild/m# F !ama t7ma Iendir hli!t6an mi!ta3a!t 7 eftirfarandi atrii# H.mar3in/ ZA er 8h. hel!t/ 'ild/m !em ma/r 5ill 3D8!a /m 5e'na Be!! a Betta D. 5i ra/n5er/le'an 'ild/m A -' B57 ten'da z IreAti!t e33i1 nema a einfald/r Jtrei3nin'/r me!ta ZA t64le'a framlei!l/'et/ D !am356mt -33ar l'/m almennrar dreifin'ar m'/le'/m er#"e'n 'ildi 5elt/r . z 5ill telDa fr.1 !em er dreifin'/1 Bar !em 'ildin Jr me af hel!t/ 'ild/m1 r.a!t !i' 7 !amr6mi 5i !t6r Beirra Ba# Hin! 5e'ar er Ba me Jtrei3nin'i BAn'!ta a'ildi Dfn a Beir Dafn5el . 5er!ta :'ildi aein! 7 framlei!la . D 'ert . 'r/nd5elli almennrar dreifin'ar l'/m -33ar1 -' Ieita ni/r!taan 'et/r ra!3a!t af !3-rti . !amr6mi 5i lei3m/nir#A l-3/m1 the hli!t6an er e33i a halda !5- lan't ni/r1 ein! -' Ba 5enD/le'a aein! a h.mar3i ZA ' 'eta 5eri . h5aa dreifin'/ I-r1 . mean Ba er !Hr!ta3t h.mar3i h fArir h5-ra hli !em er 5ali Hel!t/ 'ildi . 1 h5er /m !i'# af T f f-' z , , !t/tt F ' -' F , er Ba 'efi 7 framlei!l/ D er h. ll/m 5i3-mandi Jtrei3nin'a# Til a !;na1 ta3a 5i minni I-r fArir l8rHtt /mfan' hf/3J4/ >0 E*? me - , c 9C*= i * E1 Bar !em 7 !amr6mi 5i 0 C)Y $ c @K+1,= c )@1+= c )91K=

"ildin er/ n-t/ 5i Jtrei3nin' ein! 5el1 -' 5i a 'era 7 !amr6mi 5i A -' fr.5i3 fr. A fr. D, d * I , eftirfarandi 7 Beirri tfl/ I-r af 'a'n356mt 'ild/m !em ten'Da!tY $ c @K+1,= A, 9*9 9** 9+9 9+* @K9 @KE1E : D a' D @)K1E @)9 @)* , 2C#, 2)#, )C#, ))#, C#, ' K K1* 9#9 *#9 z, ), 2@ 9C @) E+ z )K CE E) c )@1+= z, , @E@ E2) CK) @*K 9+E ))E z'' @ 2)@ @29 )9#K#

Fr-m K:@12 EE

@29 @2*

)9#9 )*#9

@K ),

E92 9))

Ma/r !Hr hHr a -' z leAti ta3a and!t6a '7r1 ein! er leita han! a til D minn3ar . h5-rri hli1 z 5eM f/'t1 hann er te3inn af A af 5. Hafi z -' fAl'Da hHr f/'/ !amIandi1 !5- T mAndi halda!t 8IreAtt/r 7 'e'n/m allt !5i af 'ild/m1 en Betta er all! e33i ra/nin1 ein! -' einn 'et/r !tafe!t fr. !7a!ta d.l3i1 !em fArir a , hli a h.mar3i z , , !t/tt F , 1 . , c )C#, -' A , c D , c 9+91 -' . a ' Ila!7/ a h.mar3i Z ' ' 1 !t/tt F ' 1 . c )919 -' a ' c D d ' c @29 fer fram# aSm/ 'ildi mer3Da einni' me Ieitt/m .35enar me B57 a n-ta einfalt inn!3-t . maMima . z #b Ein! -' BJ 'et/r nJ !H1 er e33i !5- reAn!lan !tar.inn h.mar3!'ildi z , , * F , mD' n.l6't Beim 'ild/m !em 'efin er hHr a -fan1 e , c )@1+ -' h.mar3!'ildi fann me tilra/n/m !em Z ' '* F' . a ' : hli mD' n.l6't Beim 'ild/m !em 'efin er hHr a -fan1 e f * )91K1 -' 7 ra/n afleiin' af !7ari r3!t/ddri Afirl;!in'/ 5e'na 'ildi l' -33ar dreifin'/ !em 1 >92?

En aein/ .35arar 'ildi af the inter4-lati-n!m`[i' , c )@1+ -' ' c )91K !am!5arandi z , , -' z f ' 7 h/'a a I c E1 finn/m 5i1 a Z , , c EC9= z '* E2+1 Iera B6r !aman 5i al5r/ h.mar3! 'ild/m h84!in! 'eta /44't5a h5er!/ IrHfa!3i4ti milli fr6ile'a -' reAn!lan fram na/!Anle' 'ildi#b aSnn/n# Ef1 . 'r/nd5elli 4re!/44-!ed 'ild t5- d.l3a ""Y >99? Bar !em H '* ) ; - ' 1 Ba er a f. h.mar3! Dfn/ fArir Z ' ' 'ildi !em nem/r /mY >9@? me tilliti til ' til a !Hrh6fa !i' -' a 5era !tillt Dafnt -' 5i mi!m/n nJll# Er fen'i !emY >9E? S5-1 Bar !em !t//llinn >) : 2 k:st fi fi? eli !7n/ 'eta e33i h-rfi1

ea Fl73a1 !e'ir Ba fArir l6'ri fr.5i3Y # >9,?

# >9C?

En Ba er - f -' - , 'a'n356m mean !Q/are fr.5i31 Banni' a fr.5i3 fr6ile'/ mi3il56'i f-r'an'!atrii er/ F ' -' F , me tilliti til D er/ ein/n'i! til a 5ar4a lD8!i . 5eldi mealtali de5iati-n1 efri -' neri 'ildi#b

XI# N6!t 'ildi# 0 *, aXar den!e!t 'ildi !em /44hafle't 'ildi fArir W#:"# 'e'nir mi3il56'/ hl/t5er3i 7 -lle ti5e! !em 3rafa er rHtta dreifin'/ l'/m1 Ba er fDalla /m !t6rfr6i mi3il56'i Be!! -' na/!An Be!! a hi !7arnefnda a 5era 3-mi !t6rfr6ile'a .35r/n# Xa er na/!Anle't hHr1 ein! -' D " tilnefnd reAn!lan BHtt 'ildi !em m/n Iera !4Daldi Baan !em D $ til'reint fr6ile'a l73le'/!t/ 'ildi a dreifin' 3refDa!t a !3ilDa -' til a mehndla h5ert fArir !i'#b aTil5i!t D i er IA''t . Beirri !tareAnd a z BilD/nnar1 !em fArir W#:"# fDlda einta3a /m !t6r a r73i1 er/ e33i !t/' allan1 en r7!a -' falla# S5- len'i nJna me hr.r .35r/n z Ieint IrJna /ndirrita/r a !3AnDa tilheAra -' 7 !amr6mi m6ld milli a . !4Daldi falla a 'ildi er/ en e33i talin 3-ma1 Iara a 5i !t6r!ta h6't z : endilan'/r a !D.lf 3rafa !em n6!t m'/le'/ 'ildi 1 -' Ba er B. e33i IJna/rinn til a Beim til5i3/m Bar !em fDldinn af end/rte3inni A !ama h.mar3 z hafa the 5afa !em A er nJna 7 ra/n tel!t n6!t 'ildi til a lAfta )? # Ef hin! 5e'ar tali a Iil . milli m6ld/ A aein! tiltl/le'a l7till fDldi m6ldra einta3a -' 8n.356mni m6lin'arinnar !3/ldar til5er/ Beirra1 en 8ta3mar3a heild af eint3 af W#:"# 8!liti til allra1 li''Dandi milli f'ar dreift1 einn hef/r til a l7ta 5i /mr6ddar I-r 'ild/m aein! !t !em ha'n;t/r ten'!l milli z -' er IA''t /44# Ef !ama 'ert1 B. 7 BHtt/m 'ildi ni/r!t/r . einfaldan h.tt -' a h.mar3i 7 IA'' 5ir3ni#b t5- Dafna 5i h5ert anna1 er/ a!3ilin af meal'ild/m me h.mar3! Z er e33i til a l7ta . !em Be!!ir 5alda Jr t7ni t5- mi!m/nandi BHtt/m 'ildi -' !em Ilnd/ af 8l73/m W#:"# til !em dreifin'in l' en'in Iein mAndi 'ilda1 til a !D.#b aXe'ar /m er a framlei!l/ Be!!a 5ir3ni!amIandi er nJ a 'an'a Jr !3/''a /m Ba : !em er nJ Be'ar !3ilArt af 8n.356mni Be!! a m6la -' Beim !3/m er til5i!t aal milliIili : z 7 tfl/nni frem/r en ein!ta3ar 'ildi . 8Be33t 5ir3ni1 en ein! -' !/mman af 'ild/m1 -' a a 57!a til !am!5arandi milliIili1 -' B57 ein! heiltl/'ildi te3nar landam6ra milliIili er/ a 7h/'a#Ennfrem/r1 me'inre'l/r inn!3-t a 5eri te3i 7 n-t3/n1 h5a 3em/r Jt1 fDlda einta3a af the !t6r af a, Afirleitt me 5er/r t.3n/1
)? aW-mi

innan .35ein! !5i !em !3An!amle'a 8a!3ilDanle'/r hl/t5er3i ' B57 5-ra/!T/!et:Ten -' !7an me 'efi z Bla 3I-ard !t/lar Beirra a .35ara Banni' a !/mma 1 d i1 heild/m Beirra milli mar3a fArirh/'aar milliIili1 me 'efinni z the I-r fArir n.356mle'a !ama milliIili lei3inn1 ta3a nJmer til a 5era talinn !7ari fre!ti h5e 'efinni 5ir3ni ea fDlda !t/l/m !em .35ara h.1 -' Ba !t633ar me 5aMandi fDlda Beirra . !ama t7ma1 a h5e mi3l/ leAti af n.356mni n.#b Dafnt -' z K li''/r1 er anna h5-rt 7 !ta ea l7n/le't fall af A Iirt ea me B57 a !l73t af annarri 'r./ 5er/r1 ein! -' 7 fArra til5i3in/1 aein! Z K af Iili !i'1 7 !einna til5i3in/1 a Z af ein/m af t5eim/r ali''Dandi milliIili1 7 BriDa tilfelli1 Z til a n-ta . t5eim/r ali''Dandi milliIili1 7 B57 !3Ani a .35ara 3-n!tanter# Ma/r 'et/r f/ndi !5- ef z /m !ta!ett . efri EMtreme milliIili me z ) 1 !em li''/r 7 'a'n!t6a .tt me z : ) -' er tilnefnd til a!!erti5e 7 framlen'in'/ 7 heild Iar Iil !t6r eftir fArri .35r/n sem " er 3ll/1 7 fArra til5i3in/Y 1 >)? 7 !einna til5i3in/Y ea c 7 BriDa la'iY 1 >9? F-rmJl/r !em hafa 'ildi !56i 7 h5erD/ til5i3i Afir milliIili me mar3a K : g i -' A K ! O i n6rb# aEf ma/r 5ill1 5e'na Be!! a 5ir3a .5anaIindin'/ er Banni' IA''t 7 BHtt/m A .35ara Iil1 !5- a aein! f-rmJl/ >9? reAni!t 5era 'a'nle't 7 Be!!/m til'an'i1 5e'na Be!! a >)? !t/'t Iera !t/'1 >2? !em eA3!t 7 !7fell/ ea !7fellt minn3andi 'ildi# Fr. >9?1 en Jr!lit 7 h.mar3! 'ildi ea den!e!t 'ildiY 1 >@? a B57 til!3ild/ aein! 2 z K z ) z ) > K . !7arnefnda 'ildi er minna en nJll1 Banni' a A er 7 l.'mar3i1 en er 2 z K : z ) : z : ) c K1 B. er l7n/le'a >9? -' a .35ara a h.mar3i 8n-th6fir#Ef1 a/3 Be!!1 !em Brf 3ref/r1 a h.mar3i innan Iil!in! rann!a3a er/1 5er/m 5i a I6i z ) -' z : ) 1 h5ert . ei'in !4;t/r1 minni en z K 5erab# aSta Be!! a miD/ A K til .35r/nar . B57 !em n6!t 5erm6ti . mr3/m IilY " ) * a K O I -' " 2 * a K ! O I ten'Da!t# Xa er a finna Be'ar A " ) * 6 er !ettY 1 >2? aEf !5- a B57 til!3ild/ a fArir !5i af 'ildin/ a, er . Iilin/ me miD/ ' K -' Z er

1 >E?

leiir 7 a n-ta einfalt hl/tfallY 6>I:6?c>zK:z:)?>ZK:Z)? >C? fAl'Da#b aF35r/n . D I 'ert !i' Banni' me f-rmJl/n/m a -fan me B57 fAr!t a Iili me h.mar3! z 1 B#e# hr.tt .35en/m den!e!t 'ildi1 3-m1 -' B. !ta!etnin' D i innan Be!!a Iil! me B57 a n.l'/n . hl/tfalli >C? ea er rei3na Jt fr. Dfn/m >E? ea >@?# Xa er aein! eitt h.mar3 z 1 n.356mni n. er n8'1 -' a!t- !3ar4ari inn!3-t ta3a tillit til Z fD8r/m ea fleiri !amli''Dandi milliIili1 almennt e33i na/!Anle't# N. BJ 5inna !Hr Dafn5el B. ra/nh6f/r .fan'a!ta1 ef t5eir !amli''Dandi h.mar3: z eftir 8hreint .35r/n den!e!t 'ildi 7 mAr3rin/#Nefnile'a1 ef z K c z : ) 1 6 c K1 -' ef z K c z ) 1 6 c I 1 Banni' a alltaf !amei'inle' landam6ri af t5eim/r1 me h.mar3! Z tilhnei'in'/ milliIili !em D I 3rf/ er a ta3a#b 0 ** aF Bennan h.tt1 5-r/ 'ildin D I af hin/m ;m!/ !3ref/m dra'a Jr -' dra'a Jr la' af .tt/nda 3afla# rei3na# Annar! 5er/r haldinn 7 !7ari 3fl/m# Xa 'et/r B8 5eri 6!3ile't ef a t5eir !amli''Dandi h.mar3 Z 5ira!t hafa !3ar4ari /44!3rift I-i# N.1 Ba 56ri !5- mi3il56't ef : !em er 5arla a 56nta -'1 Be'ar Brf 3ref/r1 er h6't a f-ra!t me B57 a IreAta l633/n !ta!etnin' : BrDJ !/ edierende h.mar3 z Iil/n af -fan'reind/m /44!3rift mAndi 3refDa!t# X. er Ba annar Iil 6tti a h633/n . ./r talin til a .35ea B6r !em fall af BriD/ 'r./ er h6't# Xa er Betta !em . Iilin/ me z * z ) eftir Iil me z c z 2 # Ef 5i nJ ein! -' hHr a -fan A c " ) d 6 ea c " 2 > I 6 ?1 Bar !em " ) -' " 2 1 neri -' efri mr3 af B57 milliIili me miD/ ' K -' z c z K 1 er/ eftirfarandi Y cd>I 6?:>I 6?2:>I 6v9= )2 G" c , Z K d , z ) : z : ) : z 2 1 )2 " 7 c )E Z K : IE z ) : z : ) d z 2 @RSczKdz):z:):Z21CI@c 9 z K : 9 z ) : T : ) d z 2 # >,? Xa leiir ein! -' h.mar3!'ildi Be'ar1 til d6mi!1 Z K * Z ) -' Z K k z 2 k z : ) Y # >*?

Ma/r 'et/r f/ndi einni'Y Ef z 2 c z ) c z K = Xe'ar Z : ) c z ) c z K >+? eftir !em !taa D " m/n IreAta!t eftir B57 !em ein af Brem/r h.mar3! z te3/r eftirfarandi ea fArri Iil# Xe!!i 85i!!a 'et/r aein! 5eri m8ti B57 !7mhrin'in'/na 7 t5eim/r n.l6'/m milliIili#b aXetta er 'ert me z K c z ) c z : ) !amBA33ir -' nema eftirfarandi milliIili me z * z 2 hafa fArri Iil me z c z : 2 te3i tillit til1 ni/r!taan er a .35ea h.mar31 fArir 6 c A D ) , DafnaY 2 d 6 d 9 6 i d @ 6 w c K= )2 I i c : z K d Z : 2 1 * I S c z : 2 : z 2 1 C I @ c z K : z : 2 1 >)K? 2@ G" E c : 2 z K d z 2 d z : 2 = me Beim fArir5ara1Y 2 d C 6 d )2 6 i tKb# 0 *+ aS5-na1 mean til5i!t D " er 8h. til5i!t dreifin'/ l'/m -' .35r/n hennar er h6't a n. 7 r n.l'anir me IrJ/n1 til5i!t er D $ Iara 3rafi!t af 'efinni dreifin'/ l'/m -33ar til5i3i af h.lf/ t5e''Da hlia ""1 -' &trei3nin'/r hennar Jr B57 I-r 'ildi 5er/r a 'era . 'r/nd5elli ei'inlei3a !t6rfr6ile'a m8t/# Hefi Ba r/''le'a Be'ar 8hD.356mile'a 8Dafn56'i 5iIJna mAnd/ e33i 3-ma 7 5e' n.356mt S63Da dreifin'/ l' den!e!t 'ildi fr. /44hafi ei'inlei3a D $ hafa B57 D " c D $ 5era1 -' Ba 56ri B. en'in .!t6a er til1 a/3 D G"!amt D $ til a rei3na1 ef e33i eindre'i -r/ ei'nir einni' 7 Be!!/ tilfelli D $ mAndi ID8a meira rA''i en Beim n.l'anir 7 Inter4-lali-n!5erfahren!# A B57 mar3i1 en aldrei al5e' !am!5arar 5ellin/m tfl/nnar 'ilda a 3rf/m l'm.l!in!1 mDJ3/r D i -' D $ 7 !/nd/r1 -' Ba 5er/r a 5era 8h. D " -' D $ .35ara!t af I6i mi!m/n . a!t6/m !7n/m me m6li35ari . a Ieita dreifin'/ l'/m a f.1 !em -' 7 D $ meira 5iei'andi A/'an'!Sert ein! -' 7 D I f6r a Ieita Beim l'/m#b aXa er nJ D $ 1 !3il'reind 7 !am!t/ ten'!l/m 5i t5e''Da hlia ""1 af h8telin/ a fDldi neri -' efri fr.5i3 5e'na !ama athfn !em lei . neri -' efri fr.5i31 ea Be!!iY m 1; m ' c - , ; - . >))? Xar !em Betta ei'n fr6ile'a l73le'a!ta 'ildi !treAmir dreifin'/ l'/m1 Ba er lD8!t

!am356mt f-r!end/ . 'ildi Be!!a l'm.l! fr. /44hafi a eitt -' aein! eitt !l73t 'ildi til 7 !4Dld/m -33ar dreifin'/ -' 7 n.'renni D i er a 5era !8tt# Xa hef/r .h/'a . a !anna a D .:s annar! 5e'ar e33i h5erni' A ea C, Bar til 7 h5aa 4anel -' . hinn I8'inn 3-ma fram 7 mr'/m Jt'.f/m 'et/r#b aG Be!!/ !3Ani 5i !etDa dreifin'/ 4allI-r me Dafnlan't fram5ir3/m lHt z !. t7mi !t/' allan1 7 anna !inn Ba !ama !t/'t mar'feldi af !am!5arandi a !itDa#b aG fArra tilfellin/ er/ z til a dreifa Dafnt Afir !4Daldi1 -' Ba er Be!! 5e'na . milli mar3a a c . -' a c 8 Y c1 Bar er fa!ti1 -' fArir h5aa a 5i 'et/m f/ndiY - , * g > A = ?1 - '* g > 8 : A ? m , E > A : = ?1 m fc > 8 : a ? , Banni' a h5er A ei'n D $ hef/r#b aG r/ la'i . eftirfarandi h.tt me IrJ/n1 !t/'a dreifin'/Y cA -' er 5ali !em ta3mar3ar A c K1 a c C 1 er fen'in me tilliti til 5i3-mandi A: == % Banni' a hafa !em la/!n Dfn/nniY F -, m ':-fm1*K aein! t5 'ildi A c K -' A * C 5e'na1 Bar !em - , -' m 1 Re!4# - ' -' m 0 er/ Dfn nJlli# Xe!!ar ta3mar3anir1 B8 7 h5erD/ 4allI-r1 fr. IArD/n .!tandi1 Dafna fArir D $ hitti .n Be!! a hafa B. !em D $ te3/r 'ildi 7 3rf/# Xa er B57 7 Be!!/ tilfelli1 e33i D $ inni 7 !4Daldi#b aSem afleiin' af Be!!/ 3em/r /44 3ann a 5ira!t 6!3ile't a hafa 5imi/n fArir n6r5er/ af D $ til a hafa# Sl73ar L'/n . einfaldan h.tt me B57 a eftirfarandi !3-/nar# Er /44haf !4Daldi 'reinanle' e , ; m , k - ' ; m 0 1 7 l-3 s , ; m M- ': m ' 1 Ba 5er/r a mealtali 'ildi e , : m , c - ' : m ' 5era1 !em hl/tfall e , ; m , -' ' ; m ' 5e'na Be!! a !amfellda dreifin'/ z . ein!t3/m milliIili !t/'t IreAta!t 7 !amr6mi 5i !t/ . 'ildi Be!! !em Beir ten'Da!t# NJ1 hin! 5e'ar1 Be'ar Z er 1 !em Z af - , 1 T Be!!i af - ' er1 -' neri mr3 milliIili I , me = 1 efri mr3 Be!! milliIili I ' me C er 'er fArir ef!t 7 !4Daldi Y =

= fArir l-3 tfl/nnarY 1

Xa er til1 Be!! 5e'na1 7 ll/m til5i3/m1 er 'ildi D $ inni 7 !4Daldi efY 1 i!b >)2?#

0 +K aF-r Jtrei3nin' . D $ 'et/r /44hafle'a BD8na ein/n'i! Beim til'an'i hl/tfall >))?1 af B57 a Ba !3il'reinir Betta 'ildi# Xa 'et/r1 hin! 5e'ar1 5e'na Be!! hl/tfalli af eftirfarandi ei'inlei3/m 'ildi D $ !;na fram . a h6't er a n-ta . !ama h.tt 5i a rei3naY )#The mealtal af fArir nean D B !ta!ett a 1 d7 A , ; m 1 !ent .fram til mealtal af -fan'reind/m D B !ta!ett a 1 d7 A: M 1 er Dafnt -' mealtal allra A, D83!t /m D $ !D.lftS5-naY # >)9 ? 2? The mi!m/n/r . milli meal'ildi neri -' efri fr.5i3 A me tilliti til D $ er Dafnt -' mi!m/n/r milli 'ildanna D B !i'1 -' rei3nia'er a mealtali /m A, Banni'Y -, - '* D $ A. >)@? Sem ten'ir !7arnefnda me Dfn/ >))? leiir til Be!! a fre3ari .fan'a!taY >)E? Bar !em u E m 0 - m 1 . me B5f a I6ta -' dre'in af >)@? -' >)E? n. einni' einn f6rY

>)C? The !nn/n . >)9? er n. me B57 a !3i4ta Beim 'ild/m 1 >),?

!em leiir 7 hl/tfalli af >))? Dfn/ - ' m , * e , m me einfld/m Jtrei3nin'/m Dfn/nniY

>)*? f6r -' er/ 7 !ama = er !tillt# G ra/n1 Ba !e'ir fr. leiir DafnanY >)+? me B57 a deila me B57 a m #1 f-rmJl/na >)9? 1 en Betta /44!3rift er fen'i1 me Ba leii af henni Be'ar a , ; m , -' vi ; m ' Jr >),? me B57 a D $ -' e , # h5er /m !i' - ' 1 'efi /44 er/ Ieint Dafnan >)@?#b 0 +) aTil !t6rfr6i .35r/n D $ nJ hef/r Dfn/na >)9? B6'ile'/r n.l'/n# Hin! 5e'ar 7 Be!!/ !3Ani er Be33in' . Iili 7 D $ fell/r1 na/!Anle't 5e'na Be!! a ei'inlei3ar 5i3-mandi 'ildi mia 5i fr.5i3 tl/m -' fD.rh6/m fr.5i3 -' e33i al'er .35r/n1 ein! -' fArir A er h6't1 leAfa# Xa 5er/r B571 Bar !em !l73 Be33in'1 til d6mi!1 me B57 a fArri Jtrei3nin'a . DI er h6't a 3a/4a1 !em 5antar1 !emin'i1 h5aa n.l'/n er n-t/ fArir !Hrh5erDa milliIili -'1 ef e33i 5i t63if6ri til rHtt Iil 5-r/ h'' end/rte3i1 r/m t7ma er/ B8 a 5era afleiin' af fAr!ta hla/4a1 'alli Afirl;!in'/ 6tti a hafa .hrif . 5al . Iili Be'ar end/rta3a tilra/nina# <eitir !tD8rnar fHla'!in! ei'i hel!t/ 8elile'1 !5- Ba 5er/r a 5era 7 Be!!/m tilra/n/m aein! a 5elDa . milli ali''Dandi milliIili#b aEf ma/r hef/r Banni' .35en/ Iili !em lHt !ent er K 1 neri mr3 " ) -' Be!! Z er Dafnt -' z K er 5ali !em 7hl/t/n Iili -' fArir !ama v 1 n 1 V , N er rei3na1 me hr.rri .35r/n 7 !amr6mi 5i > )9?Y 1 >2Ka? eaY 1 >2KI? eftir D .:s er minna en ea meiri en K # Xa er B57 fArr/m f-rmJl/ tr/e ef A K : D $ MO I, hi !7arnefnda1 ef D $ A K MO I f6!t# FArir Ieitt/m .35r/n en er /m n.l'/nY >2)? 'ert r. fArir1 Bar !em H er 'r74andi !/mma1 H mer3ir B.ttt3/ nJmer# S3i4ta hHr til

Ca4e# IX1 me f-rmJl/ >*? -' >)9?1 Be'ar 6 c er Ein'riff!ma[ D $ " ) !;nir 2? Y = 5i f. eftirfarandi Dfn/ fArir 6 * D $ D ) = 6 i : 6 ! * K= = 1 >22? = me B5i !3ilAri a X er D.356tt -' minna en I er#b aEf einn 5-r/ a einfalda h.lf'a'n!6r1 en !7ri f-rmJl/ >C? 7 Ca4e# IX1 B#e# H * a K z K L: I 1 n-t3/n1 !5- mAndi 7 !tainn fArir >22? er BriDa !ti'! Dafna fArir 6 leiandi1 Xa 56ri B57 ta4 . n.356mni einni' ta4 . -m4/tati-nal B6'indi Orderb#
2?

aF356i Betta er e33i a/5elt h.tt1 til D $ 5i h5erDa !em er1 !em li''Da 7 !ama Iili hel!t/ 'ild/m H er/ ten'dar <e'na !Hr!ta3ra ei'inlei3a !em 5alinn er H til a 5inna einfaldari Dfn/r#b aF-r Be!!/m til'an'i1 ein! -' tl/rnar -' !/mm/ hHr a -fan -' a nean H !ta!ett A me B57 a m ' 1 m A, A " 1 A A t.3nar ennfrem/r D $ H c 6 ' 1 -' milli D B -' Hli''Dandi A fDldi Beirra 7 !amr6mi 5i !m/ 3 ', !/mma Beirra me B57 a . !ama H ' er a !tilla Banni' aY 1 Einn f6r B. af Beim afer/mY >29? fArir 6 '* D $ H Dafnan ; 6 i 6 ! c K= = 1 >2@? #

= fArir H c " ) !ameina!t 7 >22?# Fr-m Ba !ama er me L ' ni/r!t/1 anna h5-rt D.356tt -' l6'ra en " 2 H >Bar !em " 2 1 efri mr3 Be!! !em !amten'in'in Iil?1 ea nei356 -' al'er 'ildi hennar me B57 a minna en H " ) # i!b aXe!!i Dafna nJ fram1 Be'ar annah5-rt rei3na mealtal A ea . miD/ 'ildi C 1 ea Slfr7 'ildi R . Iilin/ fr. D B fell/r -' Be'ar H er 5alinn fArir eftirfarandi .356iY )#Xa 6tti a 5eraY H c A = 6 * D $ A 1 B.Y

1 >2E? Bar C , -' C ' fr.5i3i tl/r1 er !amtala fr.5i3 rel# A 7mAnda !Hr# )#Xa er !7anY H * C, 6 * D $ C% B. ni/r!t/rY 1 >2C? Bar a " -' a A til C 57!a til# 9? A l-3/m1 Ba 6ttiY H c R 1 6 * D $ R, B. hf/m 5iY

1 >2,? Bar !em m ' -' m me tilliti til R til a ta3a er/#b aUmfan' Be!!ara fl-33a 5er/r framlen'd/r Be'ar Jtlit fArir a r6a Bar !em D $ 1 tilf6r!l/ fr. r.nin'/ Iili 'erir -' fall hel!t/ 'ildi !em fr/m5ar4i 57!ar til ali''Dandi milliIili ea me r/m -r/m1 . af!3i4t/m Iili fr. aI/ttin' hl/ta t5eim/r n6rli''Dandi milliIili !ami# The z K Bennan !am!etta Iil !aman!tend/r B. af hl/tfall!le'ri .35en/m z !aman hl/ta hennar1 en mar! 5era hel!t/ 'ildi nJ5erandi re'l/r#b 0 +2 aFr-m Be!!/m f-rmJl/m 5er/r 6!3ile't almennt >2C?# <e'na Be!! a >2,? 57!ar til l7tinn .h/'a hel!t/ 'ildi1 n.356mle'a Jtrei3nin'a Dafn5el eftir !4rin'a# X >)+I? 3ref!t einIeitni af annarri 'r./ Dfn/1 en >2E? er B57 7 8ha' da!!! A .!tandi 7 !amr6mi 5i l' /m D $ me C er einan'ra -' B57 !Daldnar en1 C me D $ 5er/r 7 !m/ milliIili# Xa er einni' a finna e33i fArir !. 83-!t/r a Dafna >2C?1 Be33in'/ . Be!!/m t5eim/r 'ild/m A -' C erhei! ht1 Bar !em eitt 5i hliina . D $ -' alltaf A -' C er rei3n/#b

aRHtt er B57 a Be33in' C -' A !t-fnar Jtrei3nin'a . D $ til a 3-ma >2C? 5i einfld/!t/ m'/le'/ f-rmi#b aG Be!!/ !3Ani 5i deil/m >2C? me T m i 6 -' !3rifa Dfn/na !em hHr !e'irY >2*? Ef 5i nJY 1 X#e# 5i f.Y >2+? Bar .framhaldandi Ir-t fram!etnin' er 'efi !em !amleitin hratt -' 2 z K > C A ? ; > U #? fArir !4Dld/m -33ar f/lltrJar l.'ar tl/rb aHleA4ir 7 'e'n/m !i' rei3nin'/r er B57 'er !ett /44 !em . 'r/nd5elli = 7 B57 !3AniY ) c : )= = 1 et .35einn -' Be'ar fr/m5ar4i 3-m a !t5a1 fr. f/ndn/ 'ildi 5erm6ti 6 c D $ C er dre'i# F !ama t7ma1 . einfaldan h.tt1 B. 'ildi er fen'inn Jr Dfn #b 1

aFr. Dfn/ >2C? Banni'1 a/3 Be!!1 a af reAn!lan 'ild/n/m !em er/ .35r/ af hel!t/ A, C -' D $ l7fr6n/ l'm.li er /44fAllt 7 /44hafi 7 Beim re'l/m !em 'ilda fArir -33ar !4Dld/m !t6r hl/tfll/m# U44eldi B#e# a Dfn/ 7 f-rmiY 1 Ba !e'ir S-fern

1 !em A C -' 6 1 Ba er1 D $ C, anna h5-rt . !ama t7ma er D.3561 ea !ama 3ann a 5era nei356tt# X57 Ba er 5e'na Be!! a til'reint .!tand er 7 ra/n .n6' me dreifin'/ !tD8rn/m1 anna h5-rt A k C k D $ ea A t C t D $ 1 !em !ta!etnin'in na/!Anle't !am356mt l'/m#b

XII# F!t6/r > ti# @e a (eru#egur a "&&etr" af @ei& fr(i-u& &e ti##iti ti# &ea#ta# og r.tt&%ti ) a&h(erfu& dreifingu #!gu& er &e ti##iti ti# den e t gi#di + , @ei& -i#ningi a a#&ennt Gau #!gu& OV -af#iB1 a#&ennu &#i* 0 +9 Sam356mt >0 @? 'eri m/n/r . milli na/!Anle' -' e33i l7f!na/!Anle'ar .356i m. e33i halla!t1 Dafn5el 8mi!!andi -' e33i l7f!na/!Anle'ar >ea handah8fi? 8!amh5erf/na . fr.5i3/m me tilliti til 5erm6ti A heimili er !em mealtal ea n6!t 'ildi til 'reina# LeAf/ -33/r a !nJa hHr 5i ath/'/n 7 Be!!/m efn/m1 7 fAr!ta la'i a mealtal A. 5i!! Ba er a Dafn5el me !amh5erf fr.5i3 (# Rel# A eftir 8Dafn56'i 5iIJna m/n/r . 5e'alen'dir . EMtreme - f1 - , af A -' a mi!m/n/r u milli fDlda 'a'n356m/m fr.5i3 C ' -' C , 'et/r !3a4a!t1 -' !5- BJ 'et/r leita eftir l'/n !4ArDa h5a 'erir 5er/le' a!AmmetrA ein# A, e33i treA!ta . 8Dafn56'i 5iIJna . l7til ea tilfallandi1 !em 5elt/r . mi!m/nandi# Inn!3-t fr. nJ 7 Cha4# II fram almennt1 n-33/ 8lD8!ar a'erir1 !em er/ a 'reina na/!Anle' fr. n-n:na/!Anle' .356i1 m. 7 Be!!/ tilfelli IA''Da!t . a !3a4a 5i aein! 8Dafn56'i 5iIJna m/n/r u milli C '-' C , l73/r .35r/n er f6r1 -' a !ama l73le't !t6r H6't er a 'efa# Sam356mt nJ1 ein! -' Be!!a l73le'a m/n/rinn er fari1 er Ba l73le't a a!AmmetrA er Iara af handah8fi1 -' Ba er/ Dafn5el re'l/r til a .35ara h5er!/ im4r-IaIilitA1 .n Be!! a/5ita a 5i!!/ er Betta n.11 !em H' er ath/'a!emdir 7 0 9) >!'/le'a? !em aft/r -' 57!a 7 l73/r f-rmJl/r 7 fD8rt.nda 3afla# O' !5- BJ '6tir !tanda a leiarlD8!i Ienda eftir me!t/r l73/r1 aein! Be!!ir tilfelli a!AmmetrA me tilliti til A a 5ihalda na/!Anle' -' til a leita 4ar-le l' 5er/le'a 8!amh5erfar dreifin'/ Bar !em 5irin' til A leiir l73le'an 5erm6ti / er e33i fari 85i3-mandi# G ra/n hef H' te3i fr. /44hafi hl/t/r !5-1 en !7an !annf6ri mi'1 ein! -' fram 3em/r 7 0 92 a Be!!i fAr!ta !5- elile't1 !5- na/!Anle't Iirta!t tel/r al'erle'a mi!!t rHtt !D8narh-rn#Xa 56ri !ter3/r ef !amh5erft (# IreAtin'am'/lei3ar 7 A 56ri a r6a almennt 4re!/44-!ed1 -' Iara ein! -' einn '6ti r. fr. /44hafi 7 -' er enn 5eitt af O/etelet /ndante3nin'ar mAnd/ BD.!t1 !em 5ildi 5era !Hr!ta3le'a leita Jt -' mehndla tl5/narfr6i# En m.li 3em/r 7 lD8!1 ef fre3ar 7 Beim !3ilnin'i a Be'ar l;!t !H fAr!ti 7 lD8!i Be!! mi3la a!AmmetrA er almennt a r6a1 Bar !em meal 8tal

'r./r1 Bar !em a!AmmetrA er m'/le't a Bar !em Ba h5erf/r1 ein! -' !Hr!ta3t1 7 ll/m !tri tne!!1 ef til 5ill aldrei 3-ma tilfelli inniheld/r# 0 +@ X. 'r/nd5allarm/n/r . na/!Anle' -' ine!!ential a!AmmetrA er e33i a 'era1 allt W#:"# 'et/r r/''le'a 8!amh5erfa (# 5er/r a mehndla /ndir !3ilAri me tilliti aein! a fArir endanle'ri m 5e'na 8Dafn56'i! 5iIJna1 /mfan' -' !tefn/ a!AmmetrA 'et/r 5eri af handah8fi Jr B57 !em 8endanle'a m mAndi !nJa Jt a 5era na/!Anle't1 -' hlD8mandi .!t6a til a trJa B57 er !5-1 a Dafn5el 7 Beim til5i3/m Bar !am356mt nJ5erandi l73/r f-rmJl/r1 !em a!AmmetrA me tilliti til A '6ti h/'!anle'a 5eri aein! til5ilD/n1 ein! -' !3r. er 7 0 99 L' a!AmmetrA er/ !tafe!t 7 856ntri al'ild !D.lf/r# NJ D.ta H'1 B8 a Ba !H Dafn5el Iirti!t mHr !3r7ti1 -' Dafn5el r.'.ta 7 henni m. finna a me !5- 5ei3I/ra a!AmmetrA1 ein! -' Beim -ft . W# : "# . <II -' <III Cha4# !Hr !ta1 7 I.'a 5i 8/mfl;Danle' 5iIJna til f-r'en'ilei3a af m 1 en -fan'reind/m l' a!AmmetrA er/ !tafe!t me 8trJle'/m al'ild -' !amr6min'/# Ta3t/ til d6mi! hf/3J4/ m.l# @EK eint3 af e5r84!3/m !3/ll! 'efa fArir l8rHtta leAti >fArir i c E mm - , c 9C*? 22K nei3561 29K D.356 fr.5i3 A 2 1 !ama hf/3J4/ fArir l.rHtta mar3i /ndir 5iei'andi a!t6/r Dafn5el 22C nei356tt1 22@ D.356 fr.5i31 m/n/r a mi3l/ 85er/le'ar1 er/ e33i a 5era 'r8in me 8Dafn56'i 5iIJna -' enn 'efa Be!!/m m.l/m1 ein! -' heilIri'/r ein! -' mar'ir arir af !m/ r .'reinin'1 e33i !7/r '8 !tafe!tin' . 5i/r3ennd/m a!AmmetrA l'/m !em d6mi /m !ter3ari a!AmmetrA1 !em H' !5- lan't er aein! h6't a !3;ra !em 5ita a mi!m/nandi B6ttir . 3ennitl/r Beirra 57!a til 5iei'andi la'a1 .hrif/m af 8Dafn56'i 5iIJna 7 ten'!l/m1 Baan er IreAtt 7 !m/ .tt -' me !m/ nahehin !t6r/m ea 7 !ama hl/tfalli1 Banni' a aein! tl/'ild/m fre3ar en la'ale' mi!m/nar:ea hl/tfll fr/mefnanna BD.!t1 !em er e33i meint a Be!!ir !m/ ea hl/tfall!le' IreAtin' n.356mle'a he44na!t1 en aein! a B57 mar3i !em !5ei'Danlei3a !em 'era l' hafa e33i !3ili1 er e33i !H fari# Xetta !D8narmi enn ein! -' a fleiri 7tarle'/r !t6rfr6i /mr6/ 5era 7 Brf1 7 adra'anda !l73ra minDa 7 ll/m til5i3/m !aman!tanda af Beirri !tareAnd a Dafn5el 5ei3Da h5e a!AmmetrA me tilliti til A enn a !anna !ett/m dreifin'/ l'/m 8!amh5erf/na 'ildi!t7ma Beirra -' !t/la Banni' !i'1 almennin'! meira en Iara til a !anna handah8fi a!AmmetrA )? #
)? aMan

!Ir 7 Be!!/ !amhen'i1 hi fr6ile'a aflei!l/ af 8!amh5erfa dreifin'/ LaS 0 )9C1 eftir !em hel!t/ 'ildi aein! til !t6rir r# i ea )Y mi!m/nandi1 Beir 2 !7arnefnd/ hafi til a telDa!t !5- l7ti a fernin'a Beirra " ea )Y m endanle't !t6rir Afir1 3ann a 5era 5anr63t#b

Er Ba nJ1 en !5- 7 Beim !3ilnin'i !em er til'reind/r fArir W#:"#1 Ieitin'/ !t6rfr6i l73/r f-rmJl/r til a 'reina na/!Anle' -' 85er/le' 8!amh5erf/na er 7 ra/n a'erala/!# <ilt/ meira a atri/m !em 5ei3t a!AmmetrA Banni' 5era 'reinanle' a a!AmmetrA 'a'n5art A '6ti h/'!anle'a Iara 'era!t1 -' Ba !em er 'ert

Banni' a Be'ar !tareAndir rann!83n !annar a Beir hl;a l'/m na/!Anle' a!AmmetrA1 B81 Bar !em Be!!i /44!3rift en 5i!! fr6ile' halda .h/'a fArir !56i -33ar1 H' 5il fara .n f-l'end! ha'n;t .!t6a 7 eftirfarandi 3fl/m Ba a B/rfa a 5era . B57# 0 +E Fre3ar en 8mi!!andi !amh5erfar t7ma4/n3ti hef H' nJ allar .!t6/r !aman1 !em hafa til a 5alda -33/r 5er/le'a 8!amh5erf/na 'a'n5art A -' leAfa alh6fin' af Ba!i LaS 7 !3ilnin'i 0 99 nefnd l'1 er/ Beir Be!!ir# )? Xar !em Ba !amt tilfelli !5- mi3ill u: m 1 a 5i!tdd/m 5er/le'/m a!AmmetrA me tilliti til er Bar !em BJ 'et/r e33i hD.l4a lan' meiri l73/r .!t6/m A 'et/r !i'1 !5- almenn/ m.li e33i in! riIed 7 5er/le'/m !amh5erf/# A a leita1 5el en ef eitth5a almennt fArir W#:"# 6tti a 'ilda 7 Be!!/ !amIandi1 7 5er/le'/m a!AmmetrA 3-mi meal na/!Anle' SAmmetrA -' 5ei3I/ra a!AmmetrA ein! !Hr!ta3ra m.la# 2? Ef eitt -' !ama W#:"# hl/tfall!le'a dreifin'/ rei3nin' me 5iei'andi na/!Anle' a!AmmetrA1 t5e''Da d.l3i "a/!! dreifin'/ l' >0 99? -' 5iei'andi na/!Anle' SAmmetrA1 einfld "a/!! dreifin'/ l' >0 2@ Fl'$#? ein!ta3lin'/m1 fArr/m dreifin'/ Afirl;!in'/ fr. /44hafi er B57 . f-r!3-t a Beir em4iri allA mi!m/nandi m 0 1 m , mar! D 6Mla!t I.ar hliar n.356mle'a1 en 7 B57 !7ara fArir em4iri allA mi!m/nandi C 1 C , mar! A !m/ 'ildi g > C fd C , ? c g m er/ Banni' a fArir hli 5i ein! mi3i . m8ti reAn!l/nni fr.5i3 talan -f !t8r en . hitt 5er/r a 5era -f l7till# Xetta1 7 aalatri/m mia rei3niafer/m 3-mi !Hr fArir fr/m5ar4in/ eftir alh6fin' af Ba!i LaS 8!amh5erf/na mAndi nJ r/''le'a 3-ma 7 5e' fArir Ba e33i1 a 7 ein!t3/m .356/m $reifin' m 0 f -' m 1 1 >0 2,? er/ !5- !t8r -' 'e'n/m mi3il 8B6'indi 'e'n fr/m5ar4in/ . einfaldan h.tt "" -ntend! Ma h:ta1 en !5- lan't a H' hef 'ert !amanI/r1 hi 'a'n!t6a er ra/nin# 9? L' na/!Anle' a!AmmetrA !em 0 99 f tilfelli n6'ile'a !t8rt m -' 5er3efni !3il'reind 7 !4rin'a# I< 'efi lei3m/nir er/ !ta!ettar -' m/n halda .fram a finna fr6ile'an r3!t/nin' Beirra1 !tafe!t 7 Be!!ari rann!83n er/ efni almennt me !5-na !amr6min'/ h/'!D8n 3rf/r1 ein! -' Ba er ein/n'i! h6't a 56nta . e33i al5e' Jtil-3/narm'/lei3ar 8Dafn56'i! 5iIJna -' . !ama t7ma Banni' a !anna rHttm6ti Be!!a 3ennin'# Xanni' a Ba er fAr!t af ll/ me tilliti til hl/tfall!le'rar l'/m# Sam356mt !3;rin'ar !em Ba er1 !em ein! -' 5i 'ildi !em !t6r!ta z fell/r !t/tt me tilliti til n6!ta 5al/e1 fDlda 'a'n356m/m mi!m/n !em /m !t6r meal'ild/m Beirra1 B#e#1 m 1 : m ' c e , : e fhe'ar1 !em !nJi 'ildi !em fari er 'ildir Ba hl/tfall !em eftir !7n/ z :H.mar3 .35ara Ieint BHtt/m 'ildi 5er/r !aman# NJ Be'ar 5i hf/m dreifin'/ !4Daldi me 5iei'andi l633/n . !5-na re'l/le'/m ten'!l/m z hafa f6rt a rann!83n . l'/m -' !3ilAr/m er h6't1 finn/m 5i Ba 'efi af .!tandi 'ildi !em er mia 5i !ama m 1 : m ' c e , : - ' ha'a !Hr 7 Iili minn3andi !em !t6r!ta z fell/r1 ein! -' BJ 'et/r !annf6rt !D.lfan Bi'1 ef annar! 5e'ar1 !;na tfl/r B6tti all! !taar fArir B57 .!tandi tilte3inn D $ 1 hin! 5e'ar l'/n Iil !4Daldi !ett dreifin'/ !4Daldi !em aflei!l/ er 'ert1 ta3a 7 h/'a# Me B57 a n;ta Ca4e# En XI til'reint inn!3-t afer 'eta 5eraD meira n.356mle'a .35ara milliIili Bar !em Ba er !ta!ett1 en a 'era

Ba Ieint . !t6r hennar z reAnt a .35ara h5er einn B. a/5ita 7 tfl/m B6tti e33i enn annar !tafe!tin' . hl/tfall!le'ri l'/m 7 3ann a 3-ma!t a B57 a me tilliti til n6!ta 5al/e talin er/ /44 7 D $ ra/n5er/le'a m 1 : m ' c - , Y - ha'ar !Hr ein! -' D $ er !D.lft en 'ildi !em .35r/ er 7 Be!!/ tilliti1 Ba er Betta hl/tfall# NJ1 hin! 5e'ar1 'et/r1 7 /ndante3nin'artil5i3/m1 Betta 'ildi er /ndir .hrif/m !ter3ra 8Dafn56'i! til5ilDanna -' 8ha'!t6ri l633/n !t/ haldin 7 Iili me h.mar3! z !i' falla 7 n6rli''Dandi Iili1 en B. f6r Ba Afirleitt .tt a IreAta l633/n f6r /m a f. hann .hA''D/r G Iil a 3-ma inn NeMt B8 a finna 7 !l73t m'/le't 'efi . 'r/nd5elli Be!! hl/tfalli 'ildi D B framlei!la 'ildi fArir fr.5i3 !em /44fAlla t5e''Da:!Jla ""1 me handah8fi 4ert/rIati-n!1 en hin! 5e'ar D. h5er'i 3/nna a 5era 5antar1 en aein! me Beim af !m/ !t6rar'r./1 !em -' 7 dreifin'/ ath/'/n 5illa me tilliti til mealtal ei'a !Hr !ta -' liin1 !em Be!!el !amanI/r/r tfl/r 2? !anna milli ath/'ana -' Jtrei3nin'a#
2?

aa!tr-n-miae /ndir!t/r1 3ei!ara!3/r II1 Il!# )+ 2Kb

H5a l7fr6n l' er 5arar1 !am356mt !em aal 'ildi C -' mealtal A !3/ldaDfn/nar til !m/ me'in 7 BHtt/m 'ildi . B57 h5erni' C . milli A -' D $ fell/r1 !5- ma/r 5er/r me afleiin'ar Be!! .n /ndante3nin'a1 Dafn5el me 5ei3Da u: m 7 finna !tafe!tir I-r/m B6tti1 -' '6ti 5eri hnei'i!t a !D. Betta !em aller! hla'end!ten en mar3t63 a!AmmetrA1 Bar na/!Anle't SAmmetrA fre3ar D $ 1 C 1 A '6ti m/n/r ein'n'/ af 8Dafn56'i 5iIJna1 -' B. 7 8.35einn 'a'n356ma !t/ h5er! annar!# En a Betta er e33ert til a 'efa# Xa er h6't a !;na fram .1 B#e#1 a l7fr6n l' na/!Anle' afleiin' af hl/tfall!:la'a 9? 1 -' Bar !em D $ er .35r/ 7 tfl/m Beim B.tt/m 7 'e'n/m hl/tfall!le'ri l'/m1 5era a 5era !5a/5ita einni' l7fr6ni l'/m 5e'na !ama !tafe!t1 .n Be!! a 5era f6r /m a !anna Ba1 a Betta 'ildi er h.mar3! z !am!5arar B57 !em 7 'r/nd5allaratri/m er alltaf h6't a 'era aein! me Iein/m !amanI/ri#
9?

aC-m4# ni/r!taa fArri 3afla#b

"e'n !tilla :l'1 !em fArir 5e'alen'dir milli D $ 1 C, A .35einna 'ilda finna!t . 'ildi t5e''Da d.l3i "" fram/ndan .n Be!! a Ba er na/!Anle't afleiin' hl/tfall!le'ri l'/m1 -' B571 Iera Beir !5- lan't 7 reAn!l/ !tafe!ta me !l73/m afer/m1 ein! -' Ba leAfa Dafn56'i 5iIJna1 en 5er/le'a1 til a !anna til5i!t 5er/le' a!AmmetrA1 ef einh5er er 7 !am!t/ 5i t5- d.l3a ""# L-3!1 B57 na/!Anle't af tfl/m Beim B.tt/m -' a h-n/m ten'dar !amanI/r/r I-r/m milli fram -' rei3na dreifin'/ til a .lA3ta ein3enni n6r5er/ a!AmmetrA 3-ma aft/r tilY a? a !am356mt hl/tfall!le'ri l'/m .35ein D $ 5i Ieint .35ara!t D " !5- n.l6't fell/r1 ein! -' Ba leAfa 8Dafn56'i 5iIJna1 I? a fr.5i3 fr. fArr/m 7 h.tt ein! n.356mle'a -' /nnt er mia D $ 7 t5- d.l3a "" m6ta me f/lln6'Dandi h6tti1 ? a l'm.li er /44fAllt me f/lln6'Dandi !amr6min'/# Xa

er lD8!t a allar /44fAllin'/ reQ/i!ite! 7 Ca4e# I< til!3ild/ a alltaf a .ran'/r!r73/ rann!83n W#:"# Barf a /44fAlla# Ef nJ almennt 'ilda 5imianirnar !em til'reindar 5i Be!!ar a!t6/r1 B8 ni/r!taa !em a dra'a Jr almenn/ mi3il56'a a!AmmetrA1 a dra'a Jr henni# @? S3ilDa 5i !3Ald/r W#:"# !am356mt eftirfarandi d6m/m1 Banni' a Ba er/ e33i n-33/r tilfelli Bar !em u !ama r.!tf/nar til m er -f l7till til a leAfa e33i allir !Hr!ta3le'a !. m'/lei3i a 8!D.lf!t6i . ein'n'/ handah8fi a!AmmetrA 5in!tri1 7 .tt en 7 ll/m !l73/m !amhlD8a1 ea AISandel/n' hl/tir Ba !am356mt l'/m a fAl'Da1 ein! -' !amr6mi!t aein! til5ilD# Xanni' a H' hef1 !5- lan't a Beir er/ 7 n;lia m6lin'/m . mD' mi!m/nandi lnd/m til a telDa!t l-3i1 a!AmmetrA me tilliti til A fann alltaf D.3561 da'le'a -' m.naarle'a ri'nin'ar >"ene5a1 FreiIer'? er nei356 fArir alla m.n/i1 af ;m!/m 35i1 IrD8!th-l -' l7ff6ri 7 mnn/m > me BOY$? er alltaf talin 5era nei356# G 5arma m.naarle'a fr.5i3 hin! 5e'ar .tt a!AmmetrA Ia3a 7 framfr/m m.n/i 7 'e'n/m .ri 7 l'/m Banni' a Ba D.356tt 7 5etrarm.n/ina1 minna nei356tt . !/mrin1 milli er !SaAin' 7 .r!hl/tarei3nin'i m.n/i# The R-''en`hren er u Betta ef!t B.tt/r D.3561 5ei3ir /44r/na 'an'lim/m -' !l. ne!t 7 eitth5a nei356tt# Xa er e33i .'reinin'/r1 B8 '6ti 5eri m ll/m Be!!/m til5i3/m er/ te3in n8'/ l7till a !t/'lei3i ea l'm6ti mAndi tr/fla ea mAndi 'lata!t nema !m6 m 5inna 8Dafn56'i 5iIJna 5aMandi .hrif1 en m 1 !em !t8 . !tD8rn1 hef/r 5eri n8' a a 3-ma 7 5e' fArir Ba#En hafi en'in mar3t63 a!AmmetrA 5ar 5i!tadd/r1 mAnd/ Beir hafa me h5aa !t6r af m 'et/r /nni !5- !t/' ea l'le'/r AfirI/ri Afir 5iIJna# Mar'ra til5i3 !l73/m til5i3/m hef/r fAr!t leiddi mi' Jt af the fr/m!3ilAri a!AmmetrA . ll/m almenn/m hl/t5er3 7 lHni W#:"# !em re3Da m. til1 -' e33i .'reinin'/r /m1 fle!t/m tilfell/m af Be!!/ ta'i mAndi !afna!t ef aein! n6'Da rann!83nir me n6'ile'a m 5-r/ tilt63ar /m Ba#

UIII* St%rfr%i h#utf!## b#!ndu af fru& -i#"ri og ine entia# ) a&h(erfuna*


0 +C <era einh5er!1 er 'ildi H te3in !em /44haf!4/n3t 'ildi fr.5i31 -' Ba er 8!amh5erfar (# >5er/le' a!AmmetrA? 5arandi hana1 !em mAndi .n a'an' 8Dafn56'i rand-mne!! >handah8fi a!AmmetrA? af mi!m/n u milli 'a'n356ma fr.5i3 einfaldle'a 7 rHtt/ hl/tfalli 5i a/3nin'/ ea l633/n /m !i'# 5aMa ea minn3a# G ra/n 5ar hann . tilte3n/ framlei!la m er Dafnt -' L, !5- a hann 56ri a minn!ta 4 :!inn/m end/rte3nin'/ ath/'ana . h5erDa n;Da einta3a af !m/ hl/t !m/ 'ildi L4 n. !inn/m1 -' Bar af leiandi einni' 7 !am!etnin'/ 4 r ath/'ana 7 einni !amfelldri1 m/n/rinn 6 7 1L halda .fram# Ef hin! 5e'ar er na/!Anle't a!AmmetrA fHll al5e' 7 I/rt/1 -' IA''i!t . mi!m/n ein'n'/ me 8Dafn56'i 5iIJna B. ef 5i framlei!la m m/n/rinn H 'at f/ndi1 Be!!i m/n/r . 4 :falt m er e33i 1H 3ann!3i af B57 a !tefn/ -' /mfan' m/n/r handah8fi IreAtin'ar . end/rte3nin'/m1 -' B8

almennt !H1 Afir5i't1 8.35ein a h5er hli1 er enn a Be!!/1 Banni' a .35einn m/n/r IreAtin' !5- len'i !em BJ ert a flAtDa 7 !t8r/m tl/m /m IreAtin'ar1 -' a mealtali1 Dafn5el 7 litl/ ma'ni1 me Be33t me'inre'l/ fre3ar en 7 ten'!l/m 4 fre3ar 7 hl/tfalli . fram356ma 5i er/m nJ a 5er: 4 :falt enda m !em einin' <er: 4 the:in'/ -' t.3na the !t6r af the 4 :h. 'ild/m 1 til a !etDa !em hl/tfall!talan fArir1 Banni' einn? Y a 5i hafa f tilfelli Ier fr/m!3ilAri a!AmmetrAY u 4 c 1L ) >)? f tilfelli aein! 85er/le' a!AmmetrAY >2? -' /m er a r6a !3r/n I6iY >9? Bar sem H ) 1 almennt !H1 me 6 ) 3ann a 5era Dfn ea 8Dfn mer3i1 . mean 6 7 /m!3i4ti fr. 6 ) 7 1L ) han!1 held/r Ba D.356 ea nei356 .tt1 'et/r H ) 7 framhD.hla/4i 7 3 ) af handah8fi Be!! 5ar5eita ea flAtDa .n almenn .35r/n er . milli !tefn/1 -' 5i t3/m 3 ) fArir ra/n'ildi1 Banni' a 5i er/m me tilliti til Be!!arar d-/Itf/lne!! a !etDaY >@? -' framlei!la m Dafn5el1 Bar !em 4 c )1 u ) * 6 ) H @ ) . >E? <i er/m nJ ein/ !inni 4 c )KK1 annar t7mi c )Y )KK1 Banni' a 5i m/n/m f. re!4e3ti5Y u )KK * )KK 6 ) @ )K H ) , >C? . >,? Xanni' a Be'ar h/ndrafalt a/3nin' . the framlei!la m 1 7 !amr6mi 5i >C? The framlei!la L til )KK !inn/m1 framlei!la H D83!t aein! til )K !inn/m1 -' 6tti 4 a a/3a endala/!t1 ein! -' 56ri endanle'a H, B#e# h./r 8Dafn56'i -ntin'en ie! m/ninn 'e'n h./ e!!ential a!AmmetrA 6 h5erfa= f/'t1 7 !amr6mi 5i >,? til a dra'a Jr the framlei!la m til ) ; )KK1 framlei!la 6 til ) ; )KK1 framlei!la H aein! . annarri ; )K 3-ma ni/r1 -' fArr/m mAndi1 a fre3ari l633/n m -rinn 'eta h-rfi 'e'n !7a!tnefnda1 !em Iara 5-r/ e33i al5e' !am!7a me h633/n . m er1 ein!

-' m h633ar 7 8endanlei3a1 en aein! h6't a minn3a ni/r 7 21 Ba er !amt m/n/r u til# Almennt er hin! 5e'ar !e'ir Ba a na/!Anle't a!AmmetrA lHttari . !t8r er 85er/le' . litl/m m r73ir1 nema 5i a Betta !em !t633a 7 !ter3/m ten'!l/m !em minn3aar ni/r 7 !ter3 ten'!l framlei!la m 'eta 7h/'a a BJ 6ttir alltaf a ta3a Ba 1 !em a !D.lf!'/ fer eftir Brf !em 57t63a!trar m Ieitt til a n. na/!Anle' 8!amh5erf/na af minnih.ttar tr/fl/n -' m'/le't er# )? "ildi 6 hef/r 7tre3a hHr me -fan'reind/m mer3i1 57!italan ) til!3ild/ a BJ flAtDa Be'ar fDarl6'Da /m!3i4ti m 1 Bar !em n c )1 ei'a !Hr !ta 'ildi 6 1 !em !5arar me 3. aEinni' !3al te3i fram a f-rmJla >9 ? m/n 'efa aein! 7 aaldr.tt/m 5i Ilnd/ af na/!Anle' -' ine!!ential a!AmmetrA .n Be!! a til'reina da!!! H ) !m/ 'ildi ein! -' 7 >2? t.3nar# G ra/n I6i 'ildin er/ mi!m/nandi# X57 IA''t . a!AmmetrA minnih.ttar B.tt/r 3 ) er e33ert meira en IJi!t 7 !amr6mi 5i (# mealtali !5eifl/r . 5erm6ti / n1 en 'r/nd5ll/ . mi3il56'a a!AmmetrA fHla'i 1L ) L73le'a!ta# <erm6ti / n er1 -' a mealtali 'ert r. fArir IreAtin'/ 7 3rin'/m l73le'a!ta 'ildi1 er hin! 5e'ar h. B57 !7ara1 -' Bar af leiandi hef/r mi!m/nandi 'ildi1 eftir:l73le'a!ta 'ildi er nJll ea er endanle't !t6r# C-m4# Betta1 a I6ta 5i n6!ta 3afla >0 )K)?#b

UIV for&V#ur f"rir &ea#ta# og #,-#ega (er&%ti h eing!ngu handah)fi a "&&etr" &unur u *
0 +, Ef Be'ar /mtal l'/n til a a'reina na/!Anle' fr. ine!!ential a!AmmetrA er/ 'efin1 er a D.ta B81 a Beir hafa e33i al'er 3ara3ter# Einni'1 BJ 'et/r 7 ra/n aldrei al5e' f/ll5i!!a Bi' /m a 5er/le' a!AmmetrA er til !taar1 en aein! a Afir'n6fandi l73/r fArir !ama er1 meira !5- mi3il1 B57 meira er/ -fan'reindar 'reina l'/n af handah8fi -' m6ta# G B57 !3Ani a 'era en aein! meira !3;r l73/m d8mi1 Ba er 'a'nle't a 5ita h5a m/n/rinn !em BJ 'et/r IJi!t 5i a finna 7 5er/le'/m SAmmetrA me aein! rand-mne!! af (# -' mealtl Be'ar# Undir l73le't mi!m/n/r H' !H einn !em Iara ein! -ft hHr 7 !t8r/m1 !tran't 8endanle'a fDlda til5i3a >e33i n.? en fari er Afir1 /ndir mil/n'! ea a mealtali fen'/!t Be'ar 'efin ra/nin -ft end/rte3in tilra/nir me m !em f.!t Jr / I6tt 5i1 8h. mer3i -' fDlda 4 !3i4t end/rte3nin'ar 'erar# G ra/n hef/r BJ einn ea annan af Be!!/m t5eim/r 'ild/m er a r6a Ir.na/!Anle' !amh5erf/ r73Da Afirleitt einn m/n h5erD/m1 !em f6!t . .35en/ 'ildi .35r/n B;ir u 'et/r Iera !aman 5i Ba# Hann er meiri Beim 'ild/m 7 !ter3/m ten'!l/m1 !5- BJ 5er/r a finna Ba mD' 8l73le't a hann 56ri a n. 7 SAmmetrA B57 im4r-IaIilitA !em eA3!t me !t6r /m 3lifra1 hHr

'e'n 5er/le'/ a!AmmetrA . t.3n / m. halda mD' l73le't# Ef Ba er enn tl/5ert /ndir Be!!/m 'ild/m1 einn hef/r til a .lA3ta me !t8r/m (# !amh5erf/ ea a!AmmetrA 5afa!m litl/ !3ilti# N.1 'et/r BJ !amt a dra'a n.356mar .lA3tanir# The 3ennin' 3ennir1 -' reAn!lan !tafe!tir Ba1 a l73/rnar hl/tfll1 !em er/ 'erar 7 !amr6mi 5i Ba!i LaS fArir ath/'/n 5illa 7 !3ilm.lar af Be33t/r tfl/ re4re!entaIle 8a!3ilDanle'/r er 7 5er/le'/m SAmmetrA . u fl/tt . Bann h.tt l.ta Ba fara Afir mealtal ea l73le'a u /44 /44'efn/m mr3/m !ama ( . !tD8rna!t Dafn AfirBArmandi einfalt mealtal ea l73le'/m ath/'/n 5illa# Xetta er 7tarle' -' n.356m reAndi!t 7 eftirfarandi t5eim/r 3fl/m fr6ile'a1 reAn!lan !anna1 -' 5i fram356md hennar er/ !;ndar# HHr m/n H' ta3mar3a mi' a l.ni Ir.aIir'atl/m 7 n.ttJr/nni1 5i eftirfarandi .356i Beirra1 !em er/ f6r /m a 'efa al'en'/!t/ Anhalt# 0# +* Xa Barf a 5era a'reindar 7 t5eim/r m.l/m1 !em 7 ra/n aein! h/'!D8n tilfelli a 'ildin fr. rHtt/ A 56nta1 ein! -' Ba 56ri a ha'na!t 8endanle'a fDlda ein!t3 'ildi1 B#e# 7 hrein/m elile't a r6a -' r6a ra/n5er/lei3ann1 Bar !em Beir ran't . einh5ern h.tt fr. A til a IJa!t ein! -' Ba er a f. endanle'an fDlda 'ilda# FAr!ta tilfelli er 85er/le't !em l' dreifin'/ hl;a ein!t3 'ildi eftir !t6r -' fDlda1 e33i !t6r1 fDlda Beirra . !ama (# d -' : mAndi telDa!t1 -' 'et/r 5eri 5el Be33t 4-3a me Dafnmr'/m h57tt -' !5art 3Jl/r 7 !ta d -' : ta3a til 5imi/nar fArir Jtrei3nin'# S7a!ta tilfelli 5er/r a 5era fArir fr6ile'an Jtrei3nin' . mealtali -' l73le't u tilte3in l'm.l dreifin'/ m. ta3a !em 'r/nd5ll1 B57 eftir Ba a mealtali -' !6mile'a l73le't fr.5i3 fal!3/r fr. rHtt/ A lei3!t;ri1 -' Be!!i aft/r til the !t6r af mealtali -' l73le'a u . er .hrif# <i a !3il'reina 7 !amr6mi 5i Ba anna tilfelli fArir dreifin'/ . "" handah8fi fr.5i3 fr. Beim afer/m !em ath/'/n /ndir1 !em er t.3na me 5el Be33t 8a!3ilDanle'/r1 Bar !em Be!!i dreifin'/ en elile't a hin/ f/ll3-mna tilfelli af a aalatri/m !amh5erfar W#:"# 'eta !8tt /m# L.t/m nJ / mealtal1 0 l73le'a u fArir Iara >0 +,? 5it til 3Anna /ndir .!tandi fArra til5i3in/1 U -' V /ndir .!tand !einna til5i3in/ )? 1 Banni' a ma/r Barf a 5era mD' l7ti m -rinn 5i eftirfarandi !tl/ .356iY 1 >)? 1 >2? 1 >9? 1 >@? l-' K1,+,** c K1+K)+@:)1 !3r./ Bi' K1C,@@+ c K1*2* +,:)1 l-' K1@*K+, c K1C*2)2:)1 !3r./ Bi' K1@KCE+ c K1CK+)C:)#

"ildin fArir / -' U er efri t.3n1 h5er /m !i'1 K1E -' )1E fArir !ta3/r1 Beim m/n l6'ra me Iein/m m til a n-ta#
l? 0

-' V X57 hHr hafa ara mer3in'/ en !em talin er/ /44 7 0 )K#

0 ++ G Be!!/ !3Ani1 eftirfarandi ath/'a!emdir# Allar fD8rar f-rmJl/r er/ 7 'r/nd5allaratri/m aein! !em .6tl/ fArir !t6rri m /nnar1 -' 7 Be!!/ aflei!l/ af I63la/r leirHttin'/m e K1E -' )1E . 'ild/m / -' U >!em rHttile'a 'e'n !t6rri m h5erf/r? fann!t e33i# En Ba er a finna reAn!lan a me B57 a Ieita !ama 5iei'andi f-rmJl/r til m/n minni m # n6!t/m a minn!ta : er/ -rinn minni N en .n Fran'/r af leirHttin'/ e K1E fArir / er a 5erm6ti !ama fArir h5ert !ta3/r -' n6!ta !t6rri Iara m er 7 !m/ !t6r -' .ran'/r af leirHttin' e )1E fArir U 1 a 'ildi fArir h5erDa !ta3/r -' r 9 einin'ar n.nar m er !J !ama# BA falla til mD' n.356m /44!3rift fArir /, en h5er 7 !t6rra m er/ -f fArirferarmi3ill til a n-ta1 Ba 'eta 5eri !anna a fAr!ta 5el'en'ni Afirleitt fr. litl/m I.t/m til !t6r!ta m er !tran'le'a -' al'ilt1 h5a anna er 5arar1 Banni' U' 'et e33i Ba !ama 5i !ama rA''i1 en aein! eftir a 7 Cha4# X<I Eftirfarandi la'i ni/r!t/m halda B57 fram a !5- n.l6't Be!!/m .ran'ri1 !em 5i m.tti IJa!t mia 5i 85i!!/ !l73ra ni/r!t/r !;na1 nH er fr6ile'a aflei!l/ af 'efn/m f-rmJl/m fArir U -' V e33i al5e' ein! r/'' -' fArir / -' 0, -' enn er Iara a n;ta !Hr B. einn fArir nJ5erandi rann!83n -33ar1 !em er ha'n;t f-rrit1 B8 a / -' 0 la!t meiri B;in'/ 7 r/m rann!83n/m1 !5- 7 Be!!/ !amIandi a h/'a fen'in eftir mD' ein3ennile'/r1 mD' laI-ri-/! afer minn1 reAn!l/nni reAn!l/la/!n ni/r!t/r fArir U -' V til 57!a til 0 ))E# Xa 5er/r a 5era 'a'nle't a hafa 7 h/'a a fArri /44!3rift er einni' h6't a Ieita til a r6a Be'ar 7 !ta m eina r !em !/mmat-ri! he m meira1 me tilliti til ;mi!!a leia 5ar5eitt r1 annah5-rt me !m/ ea mi!m/nandi m . rHtt til B. er Betta m fArir m !etinn 7 fArri /44!3rift1 Iara !3ilAri 5er/r B. a 5era .n6' a 5iIJna !em 7 ein!t3/m r 5i !t6r u hafa .hrif1 !em 'et/r tali!t !em 8h. h5-rt r/1 -' B571 7 lD8!i !aman!afn af mi!m/nandi m tilhnei'in'/ til !amr6mi! til a I6ta1 ein! -' ef einn m !t633a !m/ r# 0 )KK Samt 5ilDa !/mir fr6ile'a .hA''D/r a lAfta !em '6ti a/5eldle'a tr/fla 5i /mfDll/n fArri f-rmJl/r# Eftir 4re!/44-!ed 7 fArri f-rmJl/m Dafnmi3lar l73/r . f-' , einn 7 !e33 han! 5i 8endanle'a mar'ar h57tar -' !5arta I-lta1 !em er/ f-' , m. f/lltrJa til a ta3a Dafnmr' I6i1 -' ef allt 8endanle'/r fDldi Ari dre'inn er m af le!tinni !5- 56ri 8endanle'a1 !5- a hHr eftir m/ninn u 5era nJll -' a 5era me h5erDa end/rte3nin'/ !l73! le!t nJll1 !5- einni' er/ mealtal -' l73le'a m/n/rinn er nJll1 en f-rmJl/r !em1 me m endala/!t 5aMandi -' m c 8endanle'a 'ildi / 1 0, U , V er a finna# Fr. hin/m me'in1 er hin! 5e'ar lD8!t a me 5aMandi m 1 einni' /mfan' h/'!anle'rar !lA!ni mi!m/n C ' -' C , eA3!t1 -' 7 Be!!/ tilliti1 B8 5Mt/r 5ar meal -'

l73le'a m/n/rinn me mm. IJa!t1 !em er a 56nta en'in ta3mr31 hHr eftir 8endanle'a m 1 7 ra/n 8endanle'a Mi!m/ninn m. 56nta# Xetta 5iri!t antin-mA a'reinir !i' 7 B571 B8 a mealtali -' l73le'a m/n/rinn . 8endanle'a m f-rmJl/n/m 7 !D.lf/ 5er/r 8endanle'a !am356mt B57 en ein! -' me hl/tfall!3-!nin'/1 ein! -' the !t6r af the !e -nd r1 'e'n m I6i C ' -' C , !em Dafn5el me m er/ af !m/ r1 h5erf/r1 til Be!! a Bar /m1 alla fr. Be!!/m !t6rfr6ile'ra B.tt/m Cf1 !em h6't er a dra'a er enn Dafn C , ea C ' : C , er h6't a !etDa !m/ einin'/ !em !3ilAri fArir !amh5erf/ halda er B8 C . C , 8l73t B57 h5erfandi 'e'n I6i !t6r# Einni' 'et/r BJ 3ann!3i te3i m.li . Bennan h.ttY Xar !em 8endanlei3a m. h/'!a mar'falda me 8endanle'/1 end/r!4e'lar 8endanle'a1 !e'ir Ba a 5i dra'a einfaldle'a 8endanle'a fDlda af I-lt/m1 e33i a einn te3/r heiltala1 -' Ba '6ti a minn!ta 3-!ti 7 hrein/m 8endanle'a fDlda h57tra -' !5arta I-lta 5era Ba !ama .n a Be'ar m c Betta DafnrHtti eitt t63i1 enda !H 6tlai e33i al'er 8endanle't# En'/ a !7/r1 'et/r BJ lendir e33i 7 !amr6mi r/57!i me -fan'reind/m f-rmi f-rmJl/n/m1 -' rHttl6tir !i' 7 'e'n/m Betta !ama 'e'n h5aa m8tm6l/m 5i 3ennin'ar1 !em '6ti .fram fr. fArri f-r!end/m Iindi# G r/ la'i1 'et/r ma/r a 3-ma a1 Bar me 5aMandi m 1 m/n/rinn . milli !att -' 8!att A fleiri -' meira minni -' 8endanle'a m er 5ani!hin'lA l7ti a ran't en !am356mt -fan'reind/m f-rmJl/m A rei3na U a !anna A rei3na / . A !t6rri m hef/r 'reinile'a !t/'t hl/tfall1 !em lHt n.356mle'a mr3 8endanle'a m 7 !ta ) fre3ar >E? er# En .!t6an er !em hHr !e'irY FDldi fr.5i3a !em li''Da . milli !att -' fal!3/r h6tti1 -' h5a er m/n/rinn / -' U 5elt/r a/5ita minn3ar me n.l'/n fal!3/r til a !anna h6tti1 en me !t6r m til1 -' 7 Be!!/ tilliti a3-ma Ie''Da lAfDa af !t6r m er 5e'na Be!! a I6ta /44 fArir Betta !5- a Be!!i fa!ti hl/tfall me 5aMandi m 3em/r Jt1 -' 'et/r Dafn5el 8endanle'a !amr6min'/ Ie''Da lAfDa1 . 'r/nd5elli 8endanle'a m enn 8endanle'a mar'ir 8endanle'a litl/m fr.5i3/m milli I6i er/ talin !t6rfr6ile'a lDJ'a# G Be!!/ !amIandi1 reAn!lan er reAndar mi3il56't# Eftir Ba/ !em er/ til'reind 7 0 ))E1 me annan !amI6rile'an 'ild/m / -' U er a finna fArir m * )K1 EK1 )KK r hef/r enn !em 'ildi U Y / Dafnt K1EE@1 K1EE*1 K1CK*1 !em er aein! fr. fr6ile'/ hl/tfll/m -' af -n!tan A 8l73t innan mar3a !em IJi!t 85i!!/ !em er elile't a hl/tfall t5e''Da 'ilda mar3t63t meiri en fArir ein!t3 'ildi# G BriDa la'i1 7 3Dlfar !tareAnd er h6't a ta3a eftir# Xa fer eftir eitt r. fr.5i3 fr. !nn ea 8!nn h6tti1 !/mman fell/r r/57!i . !ama1 B#e# minni af rn'/m l63nin' fArir fr/m5ar4i fr. rHtt/ miD/1 minni mealtali rei3nin'/r . m -' fal!3/r Banni' er lei# En m/n/rinn er Be'ar . h6file'/m m n.na!t 5ani!hin'lA me1 ein! -' H' !a'i 7

!Hr!ta3ri rit'er 2?fr6ile'a -' reAn!lan !;nt a !anna <e'i mealtal h5er!/ ran't er a he'a !Hr1 h5er! 3-nar ten'!l 5i 5aMandi m 1 einin' flD8tt a n.l'a!t# "e'n Be!!/ 5iri!t !l.andi a mealtali m/n/r milli fDlda D.356ra -' nei356ra fr.5i3a er tl/5ert r/57!i Be'ar eftir -fan'reind/m 5imi/narmr3/m hl/tfall U Y / E K1CK2* .5Mt/n#
2?

aPF leirHttin'ar . n.356mni .35ara ath/'a!emd/mP -!fr5 !3;r!l/m R-Aal# SaM-n# SamfHla' -f S ien e!# 1 )*C)#b Xetta er h6't a 'era !i' a !3ilDa ein! -' hHr !e'ir# Ef fr.5i3 fen'/!t 7 ra/n h6't a rei3na fr. rHtt/ mealtali1 mAndi . endanle'ri m e33i aein! fDldi held/r einni' !/mman Beirra1 5era 8Dfn Ie''Da handah8fi# NJ !3il'reinin'/ . rn'/m l63nin' er 'ert Banni' a fD.rh6ir . 'erir tilIJnar I.ir ailar Dafn1 Bar !em Betta er r/''le'a the .!tand af the mealtal1 -' einn BArfti a IJa!t hHr1 a !/mma mi!m/n -' hraa m/n/rinn . rei3nin' ran'ar B;ir al5e' h5erfa Be'ar I.ir m/n/r 5-r/ 7 rHtt/ hl/tfalli# NJ er Betta e33i ra/nin1 en 7 ll/ falli er h6't a !D. a h5arf !/mman af mi!m/n 7 /m!3i4ti fr. !annir fl!3/m h6tti mD' 5el 'et/r ten'!t !5-na mar3t63ri f633/n m/n/r1 !em end/r!4e'la!t 7 hl/tfalli U Y / !n;r# Ein! -' til the fr/m!3ilAri a!AmmetrA1 ein! -' Ba er 'ert r. fArir Be!!a l633/n aein! l7till hl/ti# O' a -fan >XIII 3afli? Ath/'a!emdir 5-r/ en'in mar3t631 ef minnih.ttar a!AmmetrA 'et/r r/''le'a Dafn5el litl/m m Br8a rHtt1 . mean en a mealtali ein! -' -ft 'eri!t1 fr.5i3 ran'ar 7 Beim !3ilnin'i ein! -' 'e'n !3ilnin'i na/!Anle' a!AmmetrA hin! !anna /mI-!ma/r finn/r me !t8r/m m 1 a I6t/r .hrif/m hennar1 frem/r en 5er/le' a!AmmetrA# 0 )K) aA/3efni# A l-3/m1 IreAtin'ar . a BD.!t f-rmJl/n/m a -fan1 f tilfelli . efni!le'a 8!amh5erf til a 5eita -' . !ama t7ma a !;na fram . rHttm6ti .35ein! !3ema 7 fArri hl/tan/m af Ilnd/ na/!Anle' -' e33i na/!Anle't a a!AmmetrA1 Ba er te3i fram a Be'ar 5er/le'a 8!amh5erf W# : "# e33i fr. mealtal1 en fr. BHtt/m 'ild/m er 7 'r/nd5allaratri/m 'en'i Jt fr.# Me tilliti til Be!! !7arnefnda 'ildi1 l73/rnar . D.356/m -' nei356/m fr.5i3/m er/ B. e33i Ba !ama1 en 7 !amr6mi 5i fr6ile'a .35r/n n6!t 'ildi er !J a hl/tfll 'a'n356m/m Einfalt mealtal fr.5i3a - ' -' - , a !6tta# Xar !em hl/tfall - ': - , c m 0; m , !3il'reinir den!e!t 'ildi Banni' a heildarfDldi einta3a 5i B6r a!t6/rAe ; e , !em dreift er . I./m hli/m den!e!t 'ildi1 -' B57 einmitt Betta hl/tfall1 l73/rnar $ -' ) c ) : $ .35r/ fArir D.356/m -' nei356/m fr.5i3/m# Xa er 7 !amr6mi 5i Ba a W#:"# me tilte3n/ - ' -' - , $i!t# 7 BHtt/m 'ildi 9? Y 1 >C? m > $ ) ?# >,?

X. fAr!t me!t l73le'a m/n/rinn . milli d -' mi!m/n fArir h5aa er m DafnY

Ennfrem/r Be'ar 5ar meal:-' l73le't fr.5i3 fr. Be!!/ 'ildi . !ama h.tt me B57 a / -' 0 t.3nar1 ein! -' hHr a -fan /m meal'ildi -' l73le'a fr.5i3 fr. nJll 'ildi 'eri!t1 f. 5i me B57 a le''Da til hliar leirHttin'arY >*? 0 * K1C,@E Xe!! 5e'na er Ba l73le'ar mr3 mi!m/nar u Dafna > $ ) ? m @ K1C,@E >)K? >+?

B#e# Ba er eitt a 5eDa 'e'n ein/m1 a 5art u er meiri en > $ ) ? m K1C,@E -' minna en > $ ) ? m ! K1C,@E 5arb#

9?

aF-r N.nari /mfDll/n 3ennir a 5ei3I/ra a!AmmetrA 7 mehndl/n . rei3nia'er W#:"# leAfa $ -' ) aein! til !t6rir Be!! )Y h5ar m heildarfDlda einta3a af the W#:"# er fr. g er/ r/57!i#b

aF356i Betta . l73le'/ mar3a 'et/r 5aldi I6i Ilanda hl/tfll af na/!Anle'/r -' e33i na/!Anle't a!AmmetrA !H!t Be'ar 7 !amr6mi 5i Afirl;!in'ar fArri 3afla me 5er/le'/m a!AmmetrA /m l73le'a e33i nJll m/n/r 'ildi u, er !3ili a 5era 85er/le' a!AmmetrA l73le'a tilIri'i 7 3rin'/m Betta l73le'a!ta 'ildi # Xa !;nir a1 7 f-rmJl/ >9? af til'reind/ 3afla 6 ) c > $ ) ? m , H ) c K1C,@E er h6't a !tilla1 -' a B. Barf a !etDa#b er 7 f-rmJl/ >2?1 Bar !em $ c ) c g 'ert er r. fArir 1 H ) * K1C,@E

aMan 3em/r . til'reind/m .356/m l73le't u, -' mealtal -' l73le't tilIri'i 7 3rin'/m Betta 'ildi Be'ar l73/rnar . B57 a meal m fr.5i3 M 0 D.356 -' m 1 finna nei356a er a B57 uc m 0/ m 1 1 DafnY >))? !et/r -' fr. Be!!/ 'efn/ !t8r 5erm6ti m .6tlaa 'ildiY >)2? /nninb

UV* L,-indi -(%i u& hur eing!ngu handah)fi a "&&etr" &unur u fr#ag fr r.ttu &i>u*

0 )K2 Almennt finna!t 7 W#:"# milli fDlda D.356ra -' nei356ra fr.5i3a C f1 C , mar! mealtal A m/n/r u c C ' C , !em 5eltir ef hann 'eri e33i mi3i !m/ 5 'a'n356ma fr.5i3 ein'n'/ me 8Dafn56'i 5iIJna til f-r'en'ilei3a af m er eM4li aIle ea h5-rt B.ttta3a 8!amh5erf/m (# fr.5i3 7 I.ar .ttir er talinn !am!tarfi1 Bar !em 8Dafn56'i 5iIJna 7 endanle'rim, !em einn hef/r alltaf til a 'era1 er e33i h6't 5antar .n en Beir B/rfa B57 a .!tand aein! m/n/rinn fann!t# HHr Self l73/r re'l/r m. fram1 enda B8tt fArir 3enn!l/ -33ar en'inn 'r/nd5allarm/n/r mi3il56'i1 en !amt hafa .h/'a fArir .!t6a 'efin 7 0 +@1 !em 5eld/r mHr .n BreAtandi efni hHr -' 5ilDa til a fAl'Da 7 !t6rfr6i d;4t han!1 allt a tilte3n/m mr3/m inn 7 Ba# Me!t almenn1 h5a er h6't a !e'Da /m Ba er a meiri m/n/r u tl/'ild/m eftir 7 hl/tfalli 5i heildarfDlda m er1 -' !t6rri m er Dafn5el1 B57 minni l73/r er h6i Ier/m 8Dafn56'i! til5i3/m1 ea1 ein! -' 5i !t/ttle'a m. !e'Da1 a Ba eitt rand-mne!! af mi!m/nin/m1 Beim m/n l73le'ra er MitaIh`n'i'3eit af 8!amh5erf/m (#1 .n Be!! B8 a 5era f6r /m a n. hrein/m 5i!!/ . Bennan h.tt . ll/m# En '-tt 'et/r til'reint h5er!/ !t8r . mi3l/ !amh5erf (# af mealtali handah8fi -' l73le'a m/n/rinn u milli C ' -' C , er a r.a!t . nJ5erandi metram. IJa!t Be'ar /ndir meal!t8r mi!m/n1 !t/tt / er !3ili a 5era m/n/r a eftir end/rte3na end/rte3nin'/ . ath/'/n 5i !m/ !3ilAri me !m/ m Jt fr. ein/ n;Da afrit af !ama hl/t !em mealtal af mi!m/nandi1 !em f6!t Banni' 'ild/m / -' !D. m. >tl/'ild/m eftir? /ndir l73le' mi!m/narBD.lf/nina !t/tt/m 0 , 'ildi Ir/nnin/m Bar me -ft fari !em fari er Afir fAr!ta !em me tilliti til u :'ildi Ba !ama -' A reln-f-ll-S# a a :'ildi1 anna !ama -' mi'ildi mar! a a :'ildi# G 6 !t6rra hl/tfall nJ a !am356mt 3ennin'/ l73/r .35ea me'i1 ein'n'/ handah8fi mil/n'! -' l73le't u # !;nd 7 dreifin'/ !4Daldi1 7 !m/ r / -' 0, f/nd/r me u er fari1 B57 minni l73/r 8!D.lf!t6i er Ba !ama fr. aein! rand-mne!!1 -' Ba m. Dafn5el Ienda 'r./r im4r-IaIilitA 7 hl/tfalli !l73ra /mfram1 h5a re'l/r er/ Be33tir fArir a !t6rfr6in'ar1 en !em H' m/n e33i fara inn 7 !m.atrii hHr# NJ 5iri!t Ba 7 fAr!t/1 a !D.lf!'/1 5i .35r/n hl/tfll / r. Be33tar Jr /rn l73/r B57 !3ilAri a Ba 8endanle'a mar'ir 7 nJmer en !ama fDlda h57tra -' !5arta I-lta er/ a finna me B57 a !amdr.tt/r 7 h5erD/m m a I-lta Dafnt ( . le!tinni h57tra -' !5arta I-lta er Ba hrainn m/n/rinn u 56ri 3Jl/rnar . nJll1 af handah8fi en me end/rte3in1 !e'Da 4 le!t . m3Jl/r Ir./m1 fDlda 7 ein/m -' !5- r/m I-lt/m meira flD8tle'a1 !t/nd/m minna er meiri en 7 !t/tt/ m.li1 af handah8fi m/n/r u er fen'in fr. handah8fi !t6r af handah8fi .tt# Xa 'et/r e33i Iara rei3na held/r einni' !anna me reAn!l/ h5erni' mi3ill 7 til5i3i mr'/m >ReAnd1 8endanle'a mar'ir? le!t/m miD/ -' l73le'a u er/ al'er 'ildi eftir1 -' Ba er a/'lD8!t a ni/r!taan Bar a mealtali -' l73le't 'ildi / til a flAtDa1 !em /m al'Dra til5ilD/n milli fDlda D.356ra -' nei356ra fr.5i3a fr. mealtal 'ild/m a W#:"# mia !amh5erft (# Bar af me tilliti til f6!t# NJ1 hin! 5e'ar1 m/n halda .fram >0 )K+? a a!t6/r til'reind1 !em 'erir hreint mil/n ni/r!t/ Jr ein/ 7 r/m til5i3/m 8'erle't1 en 5i !3/l/m fara Jt /m m.li Iara r6tt1 me n-33rar .h/'a5erar1 ef H' er e33i !3a33/r1 !5- lan't m/n reAna!t 8Be33t/m a!t6/m 7 B57 !3Ani !7ar til fleiri fl83inn1 !em 3Anna !amei'inle'a m/n/r a fara . 7 !t/tt/ m.li 5i !3;r!l/ tala fAr!t ni/r!t/ le!t af

I-lt/m fr. /rn !am356mt !Hr!t3/m !3ilAr/m1 -' H' er 7 !amIandi 5i ni/r!t/r fArir !t6rri m . !etnin'ar !t/nin' !em H' 7 PRe her he! !/r la 4r-IaIilitH af D/'ement!P %-i!!-n -' fr6irit af HAUBER 7 ,#1 *# -' +# In'/m N-/rnal -f %hA!i ! -' !t6rfr6i fr. Ba/m'artner -' Ettin'!ha/!en finna !amei'inle'a 5ett5an'i -' einni' annar! !taar )? m. finna B8 H' fArir minni m 1 f8t af B57 !em H' 5eit1 Ba er en'in rann!83n . ei'in !4;t/r eftir rann!83n#
l? aTil

d6mi!1 7 fArirle!tr/m MeAer /m l73indafr6i1 7 ten'!l/m 5i mefer . BEBNOULLIf! hen !etnin'in= Cha4# III#b 0 )K9 NJ finn!t mHr rHttl6tanle't /44hafle'a almenna ni/r!t/ 7 Beim heimild/m a l73/rnar hl/tfll / . mD' !t8r/m m -' 4 h5ert anna eftirfAl'ni 5i Ba/ !3ilAri !em til'reind er/ 7 !am!3i4t/m 5i !m/ l' af handah8fi IreAtilei3i1 !em fr.5i3 fr. mealtal eftir "" 5ill/r ath/'/n1 -' a B57 ef V 2 mealtal af reit/m af ll/m m'/le'/m u 1 Afir .35ei m er . Iilin/ V 1 / -' 0 . !t8r/m m -' 4 hafa !m/ hl/tfall er ein! -' eftir "" milli V 2 , -' ,, ef ) 2 meal'ildi fernin'/r 5illa i ; m, einfld !3e33Dan : m, -' + er l73le'a 5illa#H5aY /c K1,+,** c V l-' K1,+,** c K1+K)+@:) >)?

0 c K1C,@@+ L-' O c K1C,@@+ K1*2*+,:) >2? 0 c K1*@E9E / l-' K1*@E9E c K1+2,K9:) >9? Eftir ei'in rann!83n en mHr finn!t eftirfarandi t5eim/r1 7 !D.lf/ !Hr e33i /nintere!tin' !etnin'ar1 !em fArir mD' !t8r1 ReAnd1 8endanle'a 1 halda!t !tran'le'a 'ild1 ein! -' m 5era !t8r ea l7til1 m/n B57 3-ma fram n.l'a !5-1 -ftar le!tinni einn af h5erD/m m 3Jl/r aft/r -' aft/r1 -' Ba er a Ba er alltaf 2 ea )K ea )KK1 et erY )?1 !em V 2 c m 2? a / m.li fArir 'efinn !ta3/r -' Dafn5el !t6rri 5i ) m, B#e# fArir m * ) -' !5fram5e'i! er 21 9 -' @1 ++ -' )KK# 0 )K@ Eftir B57 h5erni' . a f. !t6rfr6i Mati hnd . fArri f6r!l/r# <era . h5erD/m m, til d6mi!1 !em er 'er/r @ 3Jl/r Jr /rn !em /m r6ir1 eftirfarandi E til5i3/m 'eta 3-mi /44Y S4e ial fDldi fa!tar1 h57tar -' !5arta I-lta @ S# 9 S# 2 S# ) S# - Min# ) Min# 2 Min# 9 Min# d@ d2 K :2

K S#

@ min#

:@

Almennt1 fArir 'efi m, m'/le'ar / 'ild/m m d )1 Be'ar D.356 -' nei356 u 5era fr6'/r1 en aein! g m d ) fArir Dafn5el m, g > ( ! )? Oddr m Be'ar u fArir al'er 'ildi1 B#e# D.356 -' nei356 !em !ama nJmer/# FArir h5erDa e33i -f !t8r m h/'!anle'a er/ u a/5elt a finna me tilra/n/m . fArri .6tl/n1 -' /ndra!t nJ h5e -ft er ra/nin me mD' t7ar le!t/m fr. m,Banni' a Betta m.l af @ 3Jl/r h5er af h/'!anle'/m u 7 hl/tfalli 5i heildarfDlda m'/le't u !Hr !ta ea !t/ttle'a h5a h5er (# u hef/r# SetDa Ba til a ( . f/ndi!t . !ama h.tt til a 3-ma fram# Mar'falda B. h5er u me (# han! -' I6tir Be!!ar 5r/r1 !5- BJ hef/r Ba me Be33t/m me'inre'l/nni /m l73indafr6i1 n.356mle'a meina u h5a 5i / hrin'Da# G fAr!t/ 3ann a 5ira!t a !/mma Be!!ara 5ara Dafn5el 5i !/mm/ ( . BArfti a !3i4ta . miD/ u f6r1 en h5ert eina!ta (# 3Annir !i' !em Ir-tin 5erm6ti )1 -' !amtala Be!!ara Ir-tin 'ildi er/ ) 1 !em 'erir e33ert !Hr!ta3t !3i4tin'/ na/!Anle'a# F !ama h.tt f6r mealtal u 2 , 5i V 2 3alla1 me B57 a 5r/r af ein!t3/m u 2 7 !i' (# Beirra Xa er B57 a / -' V i fArir tilte3i m til a finna h/'!anle'a 'eta u !3r. 7 Beim !3ilnin'i d6min/ hHr a -fan1 til a .35ara (# fr. h5erD/m !em hHr !e'ir1 -' !7an a ta3a !em 'efi !/mman af 5r/m# Til a nJ (# af u, !t/tt + a u b ea + a C ' C , b1 /ndir a!3ilna D.356ra -' nei356ra 'ilda fArir tilte3i m a f. fram1 hef/r einn . eftir er !t6rfr6in'ar Be33t/r f-rmJl/ 2? Y 1 >@? Bar !em ) . 2 . 9 ### m 1 !em mar'feldi allra heilar tl/r fr. ) til til -' me ( B;ir 7 !amr6mi 5i C -' C , 7 B57 til5i3i1 hin! 5e'ar1 a C ea C , c K1 'ildi )#2#9 ### C ' ea )#2#9 ### C ,er !tillt Dafnt -' )#
2? Minna

;tir BHr !m/ f-rmJl/ !em hHr !e'irY

S63Da /m Betta til -33ar d6mi m * @ til a ta3a C ' fArir fDlda h57tt1 C , fArir !5arta I-lta1 ) 2 9 @ c 2@1 ' @ 1 f./m 5iY , K u d@ W:u<

9 2 ) K

) 2 9 @

d2 K :2 :@

NJ !3/l/m 5i ta3a u fArir ra/n'ildi hir/leA!i!le'a . !3ilti Be!!1 ein! -' 5i 5er/m a 'era B57 / er te3i !em mealtal af tl/'ild/m1 t5falda!t1 Oddr m . (# fArir h5ern1 u, fArir Dafn5el m, !em Bar !em m * @1 fArir h5ert / 5i# Nema u * K1 -' 5i 5er/m a !3rifa d6mi !em hHr !e'irY u W:u< @ 2 K

Sam!5arandi fram356md fArir !ta3/r m * E -' me B57 a ) meira Iara m c C er/Y fArir m c E u W:u< E 9 ) fArir m c C W u W :W u< C @ 2 K En aBa fAl'ir / * ) g1 V i c @ fArir m c @1 / c ) , _ * 1 V 2 c E fArir m c E -' / c ) , _ * 1 V i * C fArir m c C1 Banni' a a finna !tafe!t -fan'reindar !et/r eftir V i * m fArir m c @1 E -' C1 -' / 7 m c E -' C !3al 5era Ba !ama 'ildi# F !ama h.tt af r/m m me Ieinni !tafe!tin'/ Jtrei3nin' h6't a f.#b

aHin! 5e'ar1 7 B57 !3Ani a !anna t5 !ett 7 almenna 'ildi Beirra1 t.3na 5i V -' / til Ia3a 'reinile'a h6i m me V m -' / m 1 -' !etDa fAr!tY 1 >E? Bar !amante3t Afir ll 4r > C ' 1 C , ? c > m, K?1 > m )1)?= >)1 m )?1 >K1 m ? er 5aMandi1 Bar !em C fd C , * m. Xanni' > C f: C , ? i * > C d C ,) - @ C C , c m i : @ C f C, -' er/ fen'nar me !3i4tih5arfi . !einni 'ildiY 1 >C? <e'na 1 ef C c K ea C , c K1 anna !/mman Iara enn /m 'ildi 4r >er C 1 C , ? c > m : )1 )?1 > m : 21 2? >) 1 m : til a len'Da einn?1 -' einn 'et/r B57 O m 2 t.3na eftirfarandi f-rmY # >,? En Ba er 7 fAr!ta !/mman er Dfn >) d )? m ; 2 m 1 anna er Dafnt -' >) d )? m:2 ; 2 m: 2 1 ein! -' !D. m. Be'ar 7 !ta ef ar/r er Br8a 7 !amr6mi 5i t57li/nardreifin'ar !etnin'in1 -' 'ildi h5er! af t5eim/r !/mman er einn# X57 f./m 5iY )? V m 2 c m 2 : m > m : )? c m # Xa 'eta einni' 5era !tillt fArir Dafn5el m 1 !em er Dafnt -' 2 C Ari !amBA33tY >*? fArir minni einni til !ta3/r m c 2 C : )Y >+? -' len'Da fAr!t ef !amante3t . B57 'ildi 4r > C 1 C , ? c >2 C 1 K?1 >2 C : )1 )? > C d )1 C : )?1 7 r/ la'i ef einh5erDar B57 a t5eir > C 1 C , ? c >2 C )1 K?1 >2 C : 21 )? > C 1 C : )?# Xa er nJ 7 fArra tilfellin/ C c C d ) d 1 C , c C : ) : 1 -' 7 B57 til5i3i C c C d 1 C , c C : ) : !ett1 Bar !em I6i ef er C 'ildi C : )1 C : 21 Barf a !amBA33Da K1 Banni' a einn f6r eftirfarandi fram!etnin'Y

1 >)K?

1 >))? Hin! 5e'ar1 Bar fArir 48!it7fa heilar tl/r C -' 0 9 I Y >)2? !5- erY

>)9? -' er fen'in me B57 a einfaldri af-M/nY


)#

#b

0 )KE G t5eim/r /ndanfarandi !etnin'/m !em e33i er/ te3in . hraa !amIandi !em1 >9? . 'r/nd5elli n-ta'ildi "" ll3anna hl/tfll af f-rmJl/m >)?1 >2? / milli 'ildanna /, V -' 0 er/ !ett1 -' er !ta!ett 7 hef/r fari ./r en meira aa/5eltb fer eftir Beim 'ild/m / -' 0 . !t6r m ./r1 en ein! -' 5i !5- Brf# A !3i4ta Jt nJ en 7 f-rmJl/n/m a -fan1 me B57 a Setnin' )? 'ildi af V 1 Fa44i" a 5i f. @? eftirfarandi t5eim/r f-rmJl/r1 !em 5eita na/!Anle'a Y / * K1,+,** >)@?

0 c K1C,@@+ , >)E? F-rmJl/r !em h6't er Jr Beim almennar f-rmJl/r me !;nd/ heimild/m . leiinni1 !5- a e33ert 7 ra/n n;tt er 7 I-i me h-n/m1 'e'n Be!!/ 'et/r 5eri . !etDa 2 I eftir1 held H'1 a 3-ma ./r 8Be33t leirHttin'/ . f-rmJl/ >)@?1 !em f-rm.la eftirfarandi#
9? aMan

!annar Betta a/3enni me B57 fAr!t a

er B. aft/r . m8ti1

fArir c )1 21 ### C ) 7 'e'n/m

!ta#b
@? aMan 3-m til !m/ f-rmJl/ fArir / 1 Be'ar BJ ert 7 -fan'reind/m fram!etnin' / 2 C , 5e'na einfaldlei3a 7 8!3ertar f-rmi

ltla 'efn/ eftir STIRLIN"f! hen f-rmJl/ >2 C ?V c >2 C ? 2u# eM4 a: 2 C b -' C V c m'kr;4 m73r-n eM4 a: C b er a f. h.r B. . B. l633/n ea #

En Bar !em Ba er aein! /m n.l'/n a !anna 'ildi / 2u * / 2u : ) er n.1 er rHtt fArir !m6rri 'ildi 2 C 2 ea C : )1 5e'na n.356mari f-rmJl/
1

F6tlaa 'ildin >2 C ?V -' > C ?V !amt B.tt/r af


Re!4#

fAl'd1 B. einn f6r


=

Xanni' er1 til Dafn5el m f-rmJl/naY


=

Oddr m f-rmJlanY
#

Einn la!t Banni' a 7 Be!!/m h6tti 'efi /ndir >)C? LeirHttin' fArir /. b .

X8 a Afir .356i )? -' 2? fArir 'eB8tta litl/m -' !t8r/m m aein! . n6'ile'a !t8r 4 halda!t 5i1 !etDa f-rmJl/mar >)@? -' >)E?1 !em -' f-rmJl/n/m >)?1 >2? -' >9?1 !em Beir fAl'Da !t8rt1 ReAnd1 8endanle'a m /ndan1 .n !t6rri 4 a 3rafa . Ba !em

einn# <-r/ Beir a 5era en . !5- litl/m m !5- 7 8endanle'a !t8r/m 'ilda 91 @ ea E1 Beir mAnd/ Dafn5el 7 miD/ 8endanle'a fDlda ei'inlei3a1 4 a -rinn !l6m/r 5e'na1 B8 nJ Be'ar 7 ein!ta3ri hl/ti af mD' !t8r/m m 8trJle'a rHttri ni/r!t/ 'efa# En 5i !3i4ta /m f-rmJl/ >)@? me B57 a eftirfarandiY / c K1,+,** >)C?

me B57 a n-ta efri t.3n fArir Ieint1 Beim m/n l6'ra til !ta3/r m, 7 !amr6mi 5i B57 me B57 !3ilAri a !etnin'in 2? -' . !ama t7ma a finna em4iri allA a Be!!i l'm.l Dafn5el 7 minn!t/ m 1 en B8 e33i al5e' ni/r1 en n.na!t n.356mle'a me n.356mle'a fr6ile' tl/r er rHtt1 er re'lan -fan 7 til'reind/m h6tti n.356mle'a Ba !ama fArir l7til -' fArir !t8r/m m er/ fen'in1 nema fArir !t8ra m er e33i len'/r 'erle't fr/m5ar4i# G ra/n1 f. 5i eftirfarandi !amanI/r/r tfl/ hHr . eftirY Sa&anburur n-(%&#ega gi#di af U ti# @eirra e& (oru , a&r%&i (i OAIB*

m ) -' 2 9 -' @ E -' C , -' * + -' )K )) /#)2 )E /#)C 2E /#2C

n.356mle'a K,+, ** )1KKKK )1EKKK )1*,EK 21)*,E 21@CK+ 21,K,K 91)@2) @1K2+E K1+,,2 )1@+2, )1*,)2 21)*E) 21@E+2 21,KE* 91)@)9 @1K2+)

$iff# : K1K22* : K1KK,9 : K1KK9* : K1KK2@ K1KK), : K1KK)2 : K1KKK* : K1KKK@

Ein! -' BJ 'eta !D.1 allt 7 !amr6mi 5i f-rmJl/ >)C? F5Mt/n rei3n//m 'ild/m 7 / 7 m7n/! /m n.356ma I/rt1 en Dafn5el me m * ) -' 21 m/n/rinn er mD' 85er/le'1 er m c 2E -' 2C1 aein! @ einin'ar af @ T/'a:-' minn3ar me a/3a m fre3ar# A/5ita1 8leirHtt f-rmJl/ >)@? 7 litl/m m mi3l/ !t6rri fr.5i3 fr. n.356mle'a 'ildi1 til m * 2E Ba hef/r l633a ni/r 7 : K1K@K)1 me m c 2C ea d K1K9*+1 -' aein! . m/n !t6rri m Ba er eftir f-rmJl/ >)@? ein! -' 7 f-rmJl/ >)C? 8trJle'a h5erfandi# 0 )KC (hat 'ildi 0 er 5arar1 ein! -' . !ama mAndi 5era 7 'r/nd5allaratri/m n.356mle'a !em ein3enni!t af B57 a 'ildi / .35ara a B57 er 5arar !em l73/rnar . !t6rri u Dafnt -' l73inda . minni /, en 5i a reAna Betta /m d6mi /m l7ti m, ein! -' a -fan1 me m c @1 E ea C 'ilda1 !5- 'efa !m/ e33ert !l73t 'ildi hHr1 en Ba 'ildi !em 5i 5ilD/m ta3a Ba1 !5- l73/rnar !/mman af !t6rri -' minni er u 8Dfn1 -' hefi 5eri Ba !ama ef BJ Barfna!t alltaf .35ena 'ildi fArir milli t5e''Da fr. u til a leita 7

!/nd/r /m 21 td Be'ar m * E . milli / c 9 -' )1 me m c C . milli u * 2 -' K1 .n Be!! !5- lan't !em H' !H1 !3An!amle'a me'inre'l/ fArir A n.356mari .35r/n er til !taar1 !em hin! 5e'ar e33i 7 5e' fArir !5- !t8rt m, e 21 hin! 5e'ar1 !em h5erf/r1 en a finna f-rmJl/ >)E? leAft# F !ama t7ma 5irti!t Ba af .h/'a1 .356i /m minni m a reAna . eftirfarandi me'inre'l/# FDlda af 'ild/m fr. Z, a 5erm6ti A A W#:"# er !3rifa1 h5-rt !em er 7 'r/nn:ea minni !4Daldi1 eftir fArri .t3/m 7 ra/n dreift Afir heilt Iil til a h/'!a1 mr3 fArir Dafnlan't A 7 miD/ milli t5e''Da A ha/!t# <i !3/l/m Iera !aman nJ Dafnlan't u me Dafnlan't A !5- er h6't a framleia . hli!t6an h.tt1 a l73/r a h5er u 3-ma til a h/'!a dreift . Iili af !t6r 21 -' Bar . eftir . n.356mle'a !ama h.tt -' 5i mi'en'i A af me IrJ/n Iil Bar !em Ba fell/r1 finna >!D. 0 *2?1 Banni' a mil6'/r 'ildi u, di 0% finna me IrJ/n Iil! Be!!# U' er e33i a !e'Da a Betta 7h/'/n er !tran'le'a1 fArir B. dreifin'/ z 7 W#:"# er 'efi me eli hl/tanna !em na/!Anle' 'e'n Be!!/ . u !e 3rafi!t af nein/1 -' e33i a r/'la .356i !t-fna me IrJ/n me n.356m# F mean l.ta !i' en reAna a 'era Ba !em 3em/r af B571 -' !5- 'ildin f/nd/!t fArir 'efi '6ti 5eri m me fArir !t8ra m me f-rmJl/ >)E? Bera !aman 'efin# En 7 !ta Be!! ein/n'i! a inn!3-t me fAr!t/ m/n/r !em H' hef me n.356mari r/m m/n/r 'era Beir n-ta -' f. eftirfarandi ni/r!t/rY Sa&anburur ->)ta V er rei-naur Vt , a&r%&i (i OAGB*

m 2 9 @ E C , * + )K )E 2K 2E

!3D8ta )1KKKK )1),)C )19*9, )1EK,2 )1CCC, )1,+)2 )1+)), 21K9,2 21)92* 21C)C* 91K2@) 919,99

K1C,@@+ K1+E9+ )1)C*2 )19@+K )1EK*2 )1CE22 )1,*@E )1+K,, 21K29E 21)92+ 21C)29 91K)C@ 919,2@

$iff# : K1K@C) : K1KK9@ : K1K9@, d K1KK)K : K1K)@E : K1KKC, : K1KK@K : K1K)9, d K1KKK) : K1KK@E : K1KK,, : K1KKK+

Ma/r 'et/r !H a !amanI/r/r er 7 ra/n e33i .ran'/r!1 me B57 a ''nin !em fen'/!t af IrJ/n 0 'ild/m1 Dafn5el 5i mD' l.'t 'ildi m 5i B. !em !5ara til f-rm/la

>)E?1 n.na!t n.356mle'a !aman /m Ba# O' allt !em er er !l.andi a m/n/rinn . milli 'ild/m !em ten'Da!t B57 fAl'Da en'in 5enD/le'/r !D.lf!'/1 -' . mean fle!t rei3na !am356mt >)E? 'ildi er/ trifle minni en !3D8ta 'ildi . n-33r/m >fArir m c E -' )K? hi 'a'n!t6a . !Hr !ta1 !em er e33i IA'' . -m4/tati-nal mi!t31 ein! -' H' hef /44fAllt !D.lf/r me Afir5e'//m end/r!3-/n# aXa er Betta eitt !.ttir1 B8 !;nir1 a inter4-lati-n!m`[i'e .356i aein! a B57 mar3i !em1 ein! -' f-rmJl/ >)E? l73le'a 'ildi / t.3nar me f/lln6'Dandi !amr6min'/# En Betta : aflei!l/ Be!!i /44!3rift til a fAl'Da : B. er ra/nin Be'ar !t6rir af r ) ; m. 5anr63t1 !5- Ba 5er/r fArir !m6rri m e33i n-ta f-rmJl/na >)E?1 nH /m inn!3-t afer me 3-!t/r1 frem/r 3D8!a a n.356m/m m6lin'/m . 0 tala# Xetta er h6't a !3i4ta 7 r !amr6min'/ . !anna 'ildi me B57 a n-ta reAn!l/nni /44!3rift af MAC LAURINO1 !em er einni' 3alla/r E/ler er fram!etnin' f-rmJl/ til a 5inna# Nefnile'a1 Ba er 'r/nd5allar !3ilnin'i a !/mma f-rmJl/ er Ba# Rei3na !ta3/r !/mm/1 !3ilar a /44fAllt/m .35en/m !3ilAr/m1 a !amB6ttin'/ -' a'reinin' -' B57 !t/' IreAtin' 5ir3t tD.nin' !et/r !ta fr. Iil til Bil hleA4/r -' mr3 IreAta !/mman 'ildi Xetta er 'ert til a !/mman af Beim 'ild/m !em + ae / b1 Ba er m'/le't a /m u !em . a .35ara1 !em . a !/mman af and!treAmi! -' d-Sn!tream 'ild/m Dafnt -' g1 Bar me n.356mle'a 0 er a finna#b aXa !e'ir nJ ein! -' 7 fAr!ta 5ia/3a >0 ))K? !et/r fram fArir !ta3/r -' Dafn5el m: 0 c K1C,@ @*+ : )1 >),? S-fern !t6rir af r ) ; ta3a tillit til1 !5- !em r ) ; m 5era 5anr63t# G B57 til5i3i !t6rir af !t6rar'r./nni ) ; m fre3ar BJ m/nt finnaY )#fArir Dafn5el m * 2 C

1 >)*a? 2#Oddr m c 2 C ) 1 >)*I? Bar !em 'ildi C me B57 a n-ta T :taIle1 7 I./m til5i3/m fArir tilte3i C * g m /m !i'# g &m d ) I JrY >)* ? # Hef/r til a finna t56r f-rmJl/r >)*A?1 >)*I? a mAnda hli!t6/r >)C?1 hafa Ba/ .hrif a . B57 nahehin 0 m Dafna m -' -' n6!t . eftir !ta3/r er/ Dfn 5i h5ert anna -' mAndi 5era n.356mle'a ein! ef 8 me 5anr63!l/ . ten'ilinn ) ; )C C mAndi !etDa 7 >)* ? er Dfn K1C,@@+b# aF-r !amanI/ri . Brem/r .6tlaa f-rmJl/r >)E?1 >),? -' >)*?1 the 0 1 aft/r . m8ti1

ein! -' 0 ) , 0 2 -' 0 9 er/ !3il'reindar eftirfarandi !amante3t erY m @ E C + )K )) 2K )KK )KKK 0) )9@+ )EK* )CE2 2K29 2)99 229, 9K)C C,@E 2)192+ 02 K9@+ KEK* K1CE2 )K29 ))99 )29, 2K)C E,@E 2K192+ 09 KECE K1E2+ K1*2, )K@9 )2C, )2E, 2))) E,*C 2K1999

0 )K, X57 7 !/nd/r fr. the inter4-lati-n!m`[i' framleitt 0 ll .356i la'anna er/ IA''ar . afdr.ttarla/!/m !t6rfr6ile'a me'inre'l/r -' !etnin'ar1 ein! -' IJi!t1 tlfr6ile't 4ar-le !ami til e33i na/!Anle't1 en H' m/n !amt !5ara !l73/m1 ma 5e'na Be!! a !J afer !em er reAn!l/t7mi 7 !D.lf/ ein3ennile'/r .h/'i 'ert r. fArir a 3Anna me B57 a !3i4ta L73/rnar /rn1 a hl/ta 5e'na Be!! a ni/r!t/r Beirra 'efa 57!Iendin'/ /m h5er!/ lan't BJ n.356m 'ildi af V -' / fArir tilte3i m, !em er 7 'r/nd5allaratri/m a .35r/n 8endanle'a 1 1 . !t8r1 en !amt endanle't 4re!/44-!e 4, ein! -' Ba er reAn!lan I--r 'et/r IJi!t !7ar# Xa er e33i .'reinin'/r 5eitt /rn inniheld/r 8endanle'a fDlda1 7 fDlda Dafnir h57tt -' !5arta I-lta mD' 5iei'andi h/'mAnd /m h5er einn 'eta Jt!3;rt fArri !etnin'ar1 en !l73 at356a'rei!l/ 3a!!i 'et/r e33i 5era tilIJinn1 -' einni' Be'ar Ba/ er/ t7maI/ndi af d/ft3eri me a fDlda af I-lt/m !3i4ta 7 einn1 m T/r^ 3t/t 3Jl/r eftir h5ert n.m!3ei1 !em h6't er a 'era 5el1 56ri afer til mD' mr'/m le!t/m .3afle'a leiinle'/r -' framlei!l/ . al5e' handah8fi Ilanda af I-lt/m ./r en n;r a/5ita 5arla a n. 7 !t/tt/ m.li1 7 al5r/ alltaf 5era 8ra/nh6ft Ieitin'/ aferarinnar1 l73a H' 5eit e33i !em 5ar alltaf a n-ta Ba# En Ba er Dafn5iri /rn 7 li!t/m dre'i "eSi fDlda ha44dr6tti til Be!!1 Baan !em Dafn5el:tl/ !em h57tt1 !ta3/r -' !5arta I-lta1 ea 7 !amanI/ri 5i D.356a -' nei356a fr.5i3 fr. !ama (#1 er eitt D.356tt1 hitt m. ta3a !em nei356# G Be!!/ !3Ani hef H' >7 EK!? af 5i3-mandi Afir5ld/m li!ta Afir t7/ SaM-n ha44dr6tti /m )*@9 -' me )*E2 . 92#KKK:9@#KKK tl/r 5er:!3a4ar li!t/m1 Bar !em alaandi tl/r eftir handah8fi r !em Ba/ er/ te3in 5-r/1 er/1 ein! -' !5- 2*#+K@1 2@#@CK1 92#9KE1 )C#K)+1 )E,1 9,K*1 )C +2*1 -#fl# NJ1 B8tt fDldi af tl/m h5ert .rle'a ha44dr6tti er alltaf aein! t7maI/ndi nJmer -' tl/rnar dre'nar er/ e33i aft/r til the hD8l af a/6f/m1 Banni' a minna n-t3/n 'ml/ tl/r e33i . l73/m hl/tfall !einna1 ein! -' Ba 56ri 7 Ieitin'/ /rn me endanle'ri fDlda af I-lt/m m.l!in!1 -' BJ 'et/r

h-rft . Ba ein! -' ef /rn inniheld/r 8endanle'a fDlda af I-lt/m 5-rl`'e E? # Miinn tl/r 7 "l^ 3!rade a/'liti!1 ein! lan't -' H' 'et !H 7 B571 hafi fari 7 fan'el!i1 Iirti!t !em l7til 4in! !em:er n6r1 Ba er/ litlar rJll/r !3i4/ 5el 5al! -' !ett 7 'e'n/m hrin'la'a erm/m la/mar . !em Ba/ fAl'Da#Wann!3i er Betta l;!in' e33i mD' 5el eftir .minnin'/1 S7an en e33ert 3em/r:hHr# F/r Dafntefli1 er/ Be!!ar tl/r !3r. . I-r/m eftir r Beirra1 . )KKK . I-r# Xe!!ar nefndir er/ t6md 7 8re'l/le'/r1 r6!t af handah8fi !7mtali -4inIer! r1 aein! 7 ein/ tilfelli -' fr. til the hD8l af a/6f/m1 !5- a fr. /44hafi 8re'l/le'an Ilanda 7 !ta BJ!/nda hef/r1 B. !neri hD8lin/1 -' Betta er te3i eftir h5erDar )KK nJmer end/rte3in# At .! hD8l!in! fD8r/m -4enS-r3 56n'irnir er/ ten'dir 5i1 !em !nJa 7 'a'n!t6a .tt . hD8lin/ -' Bar me !t/la a B57 a 8re'l/le'a Men'/n'# Ef BJ h-rfir . h5erni' Betta 'eri!t1 -' !le44t/ f/llt af h5er r/m1 !5- ma/r finn/r frei!ta!t til a trJa B57 a Be'ar n6'Da al5e' n-33r/m fl63D/m til a 'era Ilnd/na al5e' 8re'l/le'/r1 en 6tti1 !am356mt emI6tti!menn . fAr!t/ tei3nin'ar1 Bar !em ha44dr6tti er !3i4t1 n./n'a 5em.l Iirta!t -ftar . eftir r/1 en 7 !7/!t/ Dafntefli eftir Men'/n' !tafar af n-33/r h/ndr/ !inn/m !nJnin'/r . hD8lin/1 e33ert er te3i eftir !t7l# <i !;na fram356md hennar a fAr!t er einfalt m.l a m c 91 Bar !em aein! t5 @ u c ) -' 9 5i fr6ile't + a u b * K1,E h5er /m !i' K12E er/ m'/le'ar1 !em h6't er a finna 7 !amr6mi 5i re'l/r til'reint # In 2KKKmali'er end/rte3nin'/ . .35r/n . m c 9 f. n; nJmer1 !em er 4 c 2#KKK1 Eftirfarandi ni/r!t/r fen'/!t 7 alltY Je"n #unni f>!#di -i2ta e& u , r! m E C gi#du& -o&1 a&anbori (i fr%i#egt nV&er m c 91 4 c 2KKK# @ u fr6ile'a ReAn!lan ) 9 )EKK EKK )@+@ EKC
E?

Ef BJ !3i4ta tl/rnar !em f.!t me 4, f./m 5i fr. fArri tfl/1 !3/l/ eftirfarandi .356iY +a@ub @ u fr6ile'a ReAn!lan ) 9 K,EK K2EK K1,@, K2E9

!em B. f6!t V i , u, v, ein! -' fram 3em/r fArr1 er h6't a .35ara1 Banni' a1 til

d6mi!1 fr6ile'a V i * ) K1,EK d + K12EK c 91 -' / * ) K1,EK d 9 K12EK c )1E # Sam356mt B571 er/ eftirfarandi ni/r!t/r !t6rri m -' mi!m/nandi1 Iara alltaf mD' !t8r 4 til a !3ilDa -' mehndla# Je"n #unni f>!#di -i2ta e& u , ett af h(er>u m -o& gi#di a&anbori (i fr%i#egt nV&er*

@u

m * )K1 4 c E#KKK

m * EK1 4 c )#KKK ReAn!lan ))K 2), )+@ )E@ )2K CE C2 @) 2) )K 9 2 ) : : : : : : : )KKK

m c )KK= 4 c CKK fr6ile'a reAn!lan @* +91E ** *K C+#E E* @, 9C 2, )+ )9 *#E E#E 9 2 ) K#E K#9 K#) K#) CKK @C )K@ *E C, C* C9 E) 9) 9@ )9 )@ * , @ 2 ) K ) ) K CKK

fr6ile'a ReAn!lan fr6ile'a K 2 @ C * )29K 2KE) )),2 @9+ +* )2K) 2K2, )22E @@2 +, * : : : : : : : : : : : : : : EKKK ))2 2)C )+2 )E* ))+#E *@ E@ 92 ), + @ 2 K#E : : : : : : : )KKK

)K )K )2 : )@ : )C : )* : 2K : 22 : 2@ : 2C : 2* : 9K : 92 : 9@ : 9C : 9* : EKKK

The m'/le' 'ildi / 7 fArri tfl/nni er/ fArir m c EK -' )KK er/ e33i 'erar til a l-3/m1 en 5antar . 5er/le'a h5erfa (#1 !5- a '7f/rle' 4 hefi 5eri na/!Anle't1 6tti

!5- t7ma ea anna 3-mi# FArri tfl/nni1 eftirfarandi tfl/ Afir tlfr6imat er V i , /, 0 dre'i 7 !amanI/ri 5i fr6ile' 'ildi# m 4 Vi U <

fr6ile'a reAn!lan fr6ile'a reAn!lan K1C,@ @+ tilra/n/m Inter4-l# 9 )K EK 2KKK 91KK EKKK )K#KK )KKK EK1KK )KK1KK 9#K2 )K#)9 E21K2 )K)1C* )1EK 2#@C E#C) ,#+C )#E) 2#@+ E#,) *#KE )#), 2#)9 @#,, C#,@ )#)* 2#)+ @#,C C#+@

)KK CKK

L-3a Dafnin'i af reAn!l/nni 'ild/m 5i fr6ile' !H e33i .'reinin'/r f/lln6'Dandi -' aein! !l.andi a fArir ll 'ildi . m er reAn!l/nni V i -' / er !5-l7ti !t6rri en fr6ile'a1 !em er l73le'a eina .!t6an fArir B57 a r6a 5e'na Be!! a r fArir meirih.ttar m me!t/ af le''Da !aman r1 !em fArir !m6rri m fen'/!t 5-r/ fen'in1 !5a Beir '6t/ len'Da .hrif Beirra . fArr/m me a 5e'na fernin'a . / . .35r/n V 2 5er/r a 5era .Ierandi en / 1 Bar 5ar . !am!5arandi !;nir 7 minna m6li# 0 )K* FArri atrii -' f-rmJl/r 'eta 5eri nAt!amar 7 mr'/m tilfell/m af n-ta 7 tlfr6ile'rar# Til d6mi!1 Ba 5ar na/!Anle't a 3anna h5-rt m/n/r !em er . milli fDlda f6in'a ea da/a ea !D.lf!57' 7 t5eim/r mi!m/nandi .r!t71 ea milli fDlda 3arla -' 35enna f6in'ar1 ea milli fDlda !t-rma . t5eim/r mi!m/nandi !t/m1 er ein'n'/ til5ilD/n 1 ea h5-rt eli .r!t7anna1 3Anferi!1 /md6mi hef/r 5er/le' .hrif . /mfan'i -' !tefn/ mi!m/n# <era 7 SUM a'reindar fArir I6i !3ilAri mD' !t8r tala1 !e'Da m 1 hafa 3-mi fram tilfelli 3-mi fram1 -' 7 Be!!/ tilfelli 3-mi!t a B57 a . annarri hliinni . C ', . hinn C , ei'a !Hr !ta tilfelli1 -' B57 al'er m/n/r u er1 Ba er . 3-ma1 h5-rt m/n/r fann!t u 7 tl/'ild/m l73le'/ 0 fer Afir ea l633ar ni/r fArir1 -' 7 h5aa a!t6/r Betta er ra/nin1 a 'era %r-IaIili!ti eftirfarandi h.tt# Hefi (# . C ' -' C , Dafnt -' B57 m/n/r fann!t u 85art1 Ba 56ri al5e' ein! l73le't a hann hHlt fArri f-rmJl/r !Hr!ta3ar fArir Betta .!tand !amh5erf/r (#1 l73le'a m/n/rinn 0 Ari meiri -' mAndi h633a1 -' ef ath/'/n me !ama m Ari end/rte3i mr'/m !inn/m1 hann 5ildi a mealtali me 0 er a finna efni!le'a Dfn1 hHr 'e'n ein'n'/ handah8fi m/n/rinn er1 a !D.lf!'/1 B57 minni l73/r1 7 6 !t6rri hl/tfll/m Ba ein3/m /ndir .!tand !t/5atn handah8fi l73le'a 0 fer Afir:Be!! 5e'na (# a hann 5ar e33i Iara 5i t63if6ri1 B57 meiri 5er/r haldin 7 !7fellt !t6rri hl/tfll/m Betta Afir1 -' Be'ar a!t6/r ein!36ra til5ilD/n u . !t8r/m m !amr6ma 5i a!t6/r ath/'/n <illa eftir ""1 einni' !am356mt tfl/ /m Ba!i LaS1 !em er/ l73/rnar . B57 hl/tfll af 5ill/ !em fall af hl/tfallin/ Bar !em l73le't 5illa + af Beim 5ar /mfram ea

er /ndir r-!e1 /ndir !ta'en'i 0 fArir + er h6't a 'era enn meira .35enar Jtrei3nin'a l73/m 7 fArri !amInd/m# "e'n Be!!/m almenn/ !tah6fin'a1 a m7n/ mati 6tti a hafa B. e33i te3i 5aranle'/r m8tm6li 7 !amIandi 5i tilte3na tJl3/n en H' f-l'end! hl/tfalla u: 0 'efa .5innin' af ha'n;t/m n;tin'/ Beirra1 !ennile'a . mi3la 5ell7an af rn'/m h/'mAnd/m -' ran'ar .lA3tanir . Be!!/ !5ii1 B. er einfalda!ta end/r!3-/n af h.lf/ L73/rnar !t6rfr6i'reinin'/ al5e' Be33i fa'le'a !t6rfr6in'/r !ennile'a 5era enn meira 6!3ile't# Til d6mi!1 l.ta m c )KKK St-rm . !ama t7maIili . t5eim/r !t/m1 te3nir !aman1 I6i !.!t 5i C ' c E9K1 . hinn C , c @,K1 B#e# u c CK1 B. 7 !amr6mi 5i f-rmJl/ >)E?1 the l73le'a m/n/rinn 0, 'er/m 5i r. fArir me Ier/m til5ilDanir -'1 /ndir !ama !3ilAri fArir !amh5erft (# u -' !em + 'et/r n-ta 5illa tfl/Y < c K1C,@E c 2)199# 2)199 Xetta 'ildi er tal!5ert hl/tfall m/n/r fann!t u t-44a c CK1 me B57 a CK c 21*) 0 er1 !5- Ba er mi3l/ meiri l73/r en hi 'a'n!t6a1 a m/n/rinn er e33i ein'n'/ af handah8fi1 en deili .hrif . han! Ni/r!taa hl/t/r er1 .n Be!! a 5era leAft en Ba er B57 mD' l73le't til a 3-ma!t a B57 a Ba Iara er IA''t . !tan/m .hrif1 en Iara a !taI/ndin .hrif af .35einni .tt er til !taar1 Bar !em 'ert r. fArir . ein'n'/ af til5ilD/n me !amh5erfa (# eM4el! # Ef . hinn I8'inn1 m/n/rinn a finna1 u er minna en l73le'/ 0, !5- Ein! C ' c EKE1 C , c @+E1 5e'na u c )K c K1@, 0, en 0 * 2)1991 enn !em r73Dandi (# mAndi e33i !tanda fArir Ba a Iara af handah8fi m/n/r er1 en a Rand-m .hrif er n8'/ !t8rt til a Afir'n6fa ll h/'!anle' !taI/ndin .hrif1 B8 e33i l73indafr6i fArir Be!!/ er a m/n/rinn fann 5ar a Ba 5ar h. ein'n'/ til5ilD/n ea Iara af heimama/r .hrif# St/tt/ m.li er/ Be!!ir the (# h5-rt einn ea annan .hrif BAn'ra1 ef e33i Iara einn ea annan til# En ef (# !em r73Dandi !5eitarfHla'a1 er mD' !t8r1 Banni' a Betta er a/'lD8!le'a einni' (# mi3i a einn er 7 I-i1 -' er/ B57 Jtrei3nin'ar af Be!!/ ta'i til I8ta fArir L73/rnar !nn/n til5er/ annarra en Iara af handah8fi .hrif/m # Ef m8ti Be!!/ 5e'/r BAn'ra en (# a handah8fi .hrif e33i meiri handah8fi1 er Ba 5afa!amt h5-rt !l73t 5ar til !taar . ll/m1 -' einn hef/r aein! l73/rnar . !nn/n Be!! a hann 5ar alltaf l7till# LeAf/ -33/r a Ieita Be!!ari afer1 Banni' a fara aft/r til fArri d6m/m1 finn/m 5i . fAr!ta tilfelli Bar !em m/n/rinn fann!t u c CK -' 0 c 2)1991 -' B57 u: 0 c er 2#*)1 !am356mt tfl/nni /m Ba!i LaS !em (#1 m/n/rinn u m/n .fram ein! -' hreint t63if6ri /ndir Be!!/ 'ildi ha'a !Hr til (# . m8ti ein! -' K+@2 til KKE*1 -' !5len'i !em Be!! 5iri u er en'/ a !7/r n.1 5er/r BJ a 5era f6r /m a 5eDa 'e'n C 7 /mfer nJmer +@1 5ar hann e33i Iara til5ilD/n# G !einna til5i3in/1 Bar u c )K c K#@, 0 1 er 'efi 7 tfl/nni 7 5i3-mandi1 a (#1 m/n/rinn u halda!t !5- eitth5a 'ildi fArir nean Betta1 er a . m8ti !em K2@+ til K,E) ha'ar !Hr1 en ef Ba 5ir3ar e33i hef/r haldi!t fArir nean Betta 'ildi1 te3/r . m8ti (# fArir Bennan !ta1 a Ba hef/r n. handah8fi Betta 'ildi1 -' 5er/r1 7 /mfer nJmer1 aein! einn 'et/r 5eDa 'e'n 9 a !taI/ndn/m .hrif hafa handah8fi -/tIid1 9 'e'n ) en fArir hi 'a'n!t6a1 en .n Be!! a 5era f6r /m a 5eDa a e33i er 5eri Bar . !tan/m .hrif# U' 5i!!i e33i a minn!ta

3-!ti h5erni' Be!!i !3ilAri 5-r/ a halda a r/ leAti I6i ha'n;t -' d/'le'/r# L.t/m + . (# !em ea u /ndir Beirri f-r!end/ a !amh5erft (# /ndir tilte3n/ Ir-t ea mar'feldi af F34"5 ea 0 5er/r .fram1 Banni' a BJ Barft a 'era !m. Jtdr.tt Jr tilheAra Be!!ari tfl/ C? til a 'efa "" til h5ert tilheAraY u K#)K 0 K#2E 0 K1EK 0 K1,E 0 )1KK 0 )#2E 0 )1EK 0 )#,E 0 21KK 0 + K1KE9,* K1)99+) K12C@K, K19*,KE K1EKKKK K1CKK*9 K1C**99 K1,C2)@ K1*22CC u 2#2E 0 21EK 0 2#,E 0 91KK 0 9#2E 0 9#EK 0 @#KK 0 @#EK 0 E#KK 0 ( K1*,K** K1+K*2E K1+9C9* K1+EC+* K1+,)C9 K1+*),C K1++9K2 K1++,CK K1+++2C

Einn hef/r en a 5ara!t Be'ar fArri .35r/n 'e'n ran'ra Ieita !m/ 7 eftirfarandi !3ilnin'i# Se'D/m a BJ hef/r1 h5-rt !em Ba er /m t5- m.n/i ea einh5erDar t56r .r!t7ir .n hin!1 me tilliti til fDlda Br/m/5e/r Jr!3/ra 71 e33ert 3em/r 7 5e' fArri .35r/n 7 !amIandi 5i !4/rnin'/nni h5-rt a m/n/r . t5eim/r m.n//m ea t7maIil/m a hafa ara en Iara af handah8fi .hrif . fDlda Br/m/5e/r1 Iara til a 3-ma 7 !l73a /m!83n ein! -' ef Ba er !taI/ndin .hrif IA''arla'!in!# En 'eri r. fArir a BJ ert a eftirliti Br/m/5e/r fDlda 'efi m'ert fArir alla )2 m.n/i1 !5-1 Dafn5el B8tt Ba !ama fArir alla m.n/i (# Br/m/5e/r talan er1 Beim u mi!ta3a!t 7 !amanI/ri 5i h5aa t5 af !m/ r/57!i 5i t63if6ri1 -' Ba m/n fela 7 !Hr 'et/r f/ndi t5- m.n/i1 !em er !t6r!ta u 'efa Ba '6ti 5eri ein! !t8r a/5elt a !D. a eftir a !amInd han! 5i 0 n.l6't mi3l/m (# 5er/le' .hrif# En Be!!i ni/r!taa 56ri rn' 7 !5- mi3l/ leAti !em meal !t6rri fDlda til5i3a Dafn5el . l.'/m (# en 'et/r !t8r m/n/r fr.5i3 ei'a !Hr !ta# En'/ a !7/r1 B. d5l 5i3-mandi m.n/i 5e'na tilte3in! .hrif 'r/n!amle'a1 a trA''Da a eftirliti1 en Ba 56ri !Hr!ta3le'a JtIreidd/r -' .fram1 til d6mi!1 allt a helmin'i f6rri . a m7n/ mati a Beim til a !D. h5-rt l73/r .lA3t/n !tafe!t ,? #
C? ,?

aXe!!i tafla er a finna 7 Berl7n !tDrn/fr6in'/r# FrI83 fArir )*9@1 Il! 9K+ Fl'$#b aC-m4# 5i Bennan hl/ta1 annar til 5iI8tar >0 )))?#b

0 )K+ FAr!t1 nJ1 !em 5iri!t n;ta fArri !D8narmia -' f-rmJl/r einni' Ieint 5i a

5er3efni af Beirri !t6rar'r./ !em mi!m/nin/m u milli fDlda D.356ra -' nei356ra fr.5i3a d -' : # IeT mealtal A er a l-3a eftir (# h5-rt m/n/r 'et/r 5eri h. til5ilD/n aein!1 ea h5-rt 7 eli hl/tarin! -' !3ilAr/m /m til5i!t .hrif/m er 5e'na1 a ef e33i eina . 4re4-nderan e fDlda einn ea nn/r fr.5i3 en Ier !am!e3t1 ea !t/tt1 h5-rt Ba er/ 5er/le'/r m/n/r . hl/tdeild a!AmmetrA# O' 7 ra/n1 ef 5i 5-r/m 5i!! fr. /44hafi a fr.5i3in einta3a a af Jtrei3nin'/m Beirra meina A !ama !amh5erf (# !;na I./m hli/m1 !em h57t/m -' !5rt/m I-lta . a tei3na Ba !ama1 !5- fArri !D8narmia -' f-rmJl/r 56ri mD' a 'ilda /m Ba1 en Ba er e33i m.li 7 !amr6mi 5i eftirfarandi f-r!end/r# Wll/m 7 !3ilm.lar af Be33t/m m.ln-t3/n !att B;ir A mealtal 8endanle'a fDlda einta3a1 ran't l63nin' A m eina -33/r !tanda . !tD8rn endanle'a fDlda m. !amh5erf (# L.t/m nJ fr.5i3 IeT# a mealB/n'i fArirfram1 en I6i 'a'n356m de5iati-n fD.rh6ir1 !em 'a'n356m de5iati-n tl/r IeT# Be!! 'et/r 5eri 8Dafnt af handah8fi -' 5enD/le'a Be'ar !3i4t er /m heildarfDlda m fr.5i3a e33i 7 rHtt/ hl/tfalli 5i h5ert anna1 en 7 !tarfr6n/ !amIandi eftir !m/ .tt1 B#e# IreAtin' . a/3a ea minn3a *? # Fr. endanle'ri fDlda ef nJ er dre'inn rn' lei !5- !5- h5erf/r m/ninn . milli 'a'n356ma fr.5i3 fD.rh6ir1 !em li''/r reAndar 7 eli mealtal1 'erir Ba /44 fD.rh6ir !5- a !e'Da1 tilIJnar Dafnir1 -' ef fD.rh6ir -' tl/r IreAtt hl/tfalli 5i h5-rt anna1 !5- mAndi m/n/r milli Ie''Da . !ama t7ma fD.rh6ir m/ninn u h5erfa . milli 'a'n356ma tl/r1 !em er e33i e33i aein! eM4erientiallA a r6a1 en e33i er 'ert r. fArir 5e'na Be!! a e33i hl/tfall!3-!nin'/ IreAtin'ar# En 7 ll/ falli minn3a me afn.m mi!m/n 'a'n356ma fr.5i3 fD.rh6/m 5ir3ni !3Ald mi!m/n 'a'n356ma tl/r 'e'n m.lin/ a fr.5i3in 5-r/ te3nar fr. rHtt/ miD/1 !em -fan'reindar f-rmJl/r er/ 7 'ildi1 -' 'et/r Banni' 5eri fArir!H a mealtali -' l73le't 5erm6ti / rel# rn' l63nin'1 !em 5i Iara a hJn 'et/r IJi!t 5i1 me !ama m 5er/r a 5era minna en $IST# Xanni' er !att1 -' a f-rmJl/n/m a -fan er e33i h6't a Jt!3;ra Be!!a IreAtin'/# <i telD/m a . mean hi !anna B;ir alltaf 8endanle'a fDlda sem er 5a3in . a h/'!a1 en fDldi m af Jtte3t fr.5i3 'et/r 5eri meira ea minna t7maI/ndi#
*?

F !ama t7ma1 enn 'et/r 5eri fr. fArra Iindi /44hafi eftir t5 .lA3tanirY )? (# 5er/le' .hrif er a Ieita -fan'reind/m /44!3rift a fr.5i3i m/n/r u IeT# mealtal af A m fArir tilte3i mtil a ta3a til Dafn5el !t6rri en Ba 5iri!t !am356mt -fan'reind/m f-rmJl/m1 5e'na Be!! a 0, 7 hl/tfalli 5i Ba !em u Jr manni 5era tali1 a B57 er 5arar A m 7 ll/m til5i3/m minni en $IST# A er Ba !em f-rmJl/n/m a -fan ei'a 5i# 2? LeAf/ Ffan'am# rn' l63nin' A m a/3 mar! hin! !anna A er/ f-r!enda (# !amh5erf1 en B. 3alla framan me tilliti til fArr/m me u, V, /, 0 tilnefnd 'ildi Be'ar Beir fre3ar mar! af B57 !7ara1 er/ .35r/ 7 Be!!ari r# V 1 Q 1 U 1 V 1 -' m/n B57

aein! Ieita Beim 7 !amr6mi 5i Ba !em fall af m ein# A m til a .35ara ein! -' B6r !em ten'Da!t A 5-r/ .35r/ 7 B57 !3Ani a f. f-rmJl/r1 !em 'et/r BD8na til 5iei'andi "eIra/ he#

7 AAM :Fir t Bre"ting* Q-(!run #,-#ega &unurinn V &e @(f a nota t!#fr%i#egu& for&V#u 4A5 e& LAUJINO ea Eu#er;< aThi! efnaf-rmJla +? Y

>)+? Bar !em = c A d 1H :-' = ) c ) _ C 1 = 9 * ) _ 9K the Bern-/lli tl/rb# aOrder nJ + a @ u til a !/mmab 7 !amr6mi 5i Be!!a f-rmJl/1 er e33i /44r/nale'/ f-rmi >@?1 en Betta f-rrit . 'r/nd5elli .6tlaa f-rmJl/Y >2K? ea Be'ar melimir af !t6rar'r./nni ) : 4 tali1 . 'r/nd5elli a leirHtta f-rmJl/Y >2)? a le''Da leiir l'/n er IA''#b aN-tar me fAr!ta >2K? -' B57 n6!t 7 m * 2 C 1 C c C d 0 1 C , c C : 0 1 u c 2 0 Y 1 # >22?

S/mman af + a u b milli mar3a d 4 E -' : E, 4 1 ea !/mman af + ae / b milli mar3a K -' 2 4 er Banni' 'efi meY # >29? NJ1 !am356mt >)+? Be'ar 7 einrdd/n me 'efinni fr. >2K? Ailar !amleitni r ) ; C 'et/r 5eri 5anr63t/rY # >2@? Xar af leiandi1 f. 5iY # >2E?

<eitir rHtt til a fleiri B6'ile'/r f-rmi ef ma/r M 2 c u 2 1 n 2 c Ct 2 1 DL * D !3i4t# Einn f6r B. !em tD.nin'/ . l73/m +, aY 1 Ea .35r/nY # >2C? aE/ler dreifir henni 7 In!tit/ti-ne! al /li differentiali!1 %ar! 48!thJ!1 Ca4#<# : Re4r-d# 22C Til d6mi!1 7 .'ri4! S hl-emil h er af meiri 'reinin'/1 anna Iindi1 Il!b
+?

Sam356mt henni1 l73le'a 'ildi /1 di er 0, 'efi meY >2,? Be'ar T .!tandY >2,a? f/lln6'Dandi# X57 a Ba er B. (# !em @ u M 2 t rei3na1 !etDa BHr t c 8 d 1 -' .35ea 8 fr. !5arar til g# Til Be!! a la!t t a

1 Banni' a T er Dafn K1@,C1 !am356mt tfl/ +9C1 B. 8a!3ilDanle'/r !3i4t milli mar3a K -' 8 d 7 t5eim/r heild/m milli mar3a K -' 8 -' milli mar3a C -' C d 1 -' ni/r!taan erY # Hin! 5e'ar1 Bar !em er !t6r Be!! ) ; er1 f. 5i n6'ile'a n.356mni Be'ar eM4 a: 2 b er haldi !t/'ri 7 framhaldi af f!t/m ea Dafn eM4 a: > 8 d ? 2 b er !tillt# Xa er B571 eftir a !3i4tin'/ me eM4 a: > d ? 2 bY ea <e'na Be!!a1 f./m 5i )K? Y # >2*? #

U44hafle'a1 Bar m c 2 C 5ar !ett1 !5- Ba 3ann a 5ira!t a Be!!i /44!3rift aein! fArir Dafn5el m 'ildir# Samt !n;r Ba fArir m c 2 C )1 !ama ni/r!taa me B571 ein! -' 5i m.tti IJa!t1 Bar !em aein! ma'n af r ) ; a telDa!tb# aThi! !m/ f-rmJl/ er einni' MEYER 7 fArirle!tr/m l73indafr6i 7 mehndl/ninni . Wennin' Bern-/lli!1 4#)K,#b
)K?

aEn ef 5ill !t6rir af !t6rar'r./nni ) ; m tillit til1 5er/r a ta3a >2K? me B57 a n-ta !amr6min'/ f-rmJl/ >2)? -' m.li Bar !em m Dafn5el1 af B57 til5i3i a m er I-'i !3ilDa#b aEr 'ert r. fArir fAr!ta m.l >22? eftir !taI/ndna .356i !t/lin/m >) : ) ; * C ? er fe!t/r# Einn finn/r B. me B57 a n-ta >)+? me entrainment af fAr!t/ aflei/rY

>2+? Be'ar melimir Be!! ) ; C 5era 5in!tri hliar# Xetta leiir Be'ar 4 2 c Ct 2 , 6 2 c C 2 er !ett !em tD.nin'/ l73/r ( aY ea 1 # >9K? Til Be!! a la!t 0 5inna er + * O til a ta3a1 B. ekki fr. Dfn/Y >9)? a rei3na Jt -' >9)? a !etDa# Se'D/m nJ Afir t * C ! til1 .35ea 8 Banni' a eftir a deila Dfn/ >9)? me >) :) ; * C ? ea1 h5a er Ba !ama1 eftir mar'fld/n me >) d ) ; * C ? >92? -' finna fr.Y

# >99? Xe!!i Dafna te3/r tillit til Be!! a l7ti St6r 4nt/nar l ; eM4 a: > 8 d ? 2 b einfld f-rmY ea er1 eftir !3i4tin'/ eftir

>99a?

til1 !em Bar = ) c ) ; C -' EC * m, !em l73le't 'ildi fArir Dafn5el m: >9@? fAl'Da#b aEf m er -ddatala c 2 C )1 B. ef C fc C d 0 1 C , c C : 0 : )1 u c 2 0 d )Y

c >9E? -' l73/rnar . a u >2 . milli Beirra mar3a d 4 : )? -' : >2 4 )? hef/r a 'eAma1 er .35r/ me B57 aY # >9C? Xanni' a Ba er . 'r/nd5elli >)+?1 Be'ar 4 * t 1 l73/rnarY >9,? a ea Ef eitt .35arar aft/r T fr. Dfn/Y >9*? B57 ein! -' 7 >92? 8 rei3na -' t * C ! !et/r1 !5- ni/r!t/rY # >9,a?

>9+? me 5anr63!l/ melim/m r ) ; 1 1 >9+a? Bar af leiandi

-' a l-3/mY 1 leiir me tilliti til m c 2 C ) !em l73le't 'ildi fArir !ta3/r m >@K? Ni/r!t/rb 0 ))) a Second Bre"ting # UmfDll/n /m 0 )K* er IA''t . B57 5andam.li a .35ara Jt fr. fDlda ath/'//m til5i3/m af 8Be33t/m l73/m# Sm/ !tend/r fArir andh5erfa Be!! BERNOULLlf! hen !etnin'in 7 !amIand1 !em 'et/r 5eri til'reind fArir hi 8Be33ta (# mar3a -' einni' a h5e mi3l/ leAti l73/r er h6't a rei3na me B57 er a finna innan Be!!ara mar3a1 hi 8Be33ta (## Ef BJ hef/r nefnile'a t5eir 8!amr;manle'ir atI/rir A -' = 7 fDlda m . ath/'//m til5i3/m1 en atI/r/r A C f!inn/m1 ef = C , !inn/m fann1 m. hefDa (# fArir the 5iI/r/r af the atI/r/r A Dfn C ' : m 1 (# af = Dfn C , ; m !ett .n 5iIJna a .35r/n C f-' C , til a ta3a tillit fAl'Da# G ra/n er h6't a C ' ; m -' C , : m aein! !em l73le'a!ta 'ildi 8Be33ta (# 6 -' ) : 6 tJl3a -' l;!a Ba ein! l73le't a1 7 end/rte3nin'/ . ath/'/n/m fr. mr'/m r/m til5i3/m1 !em nJ er SJ l73le'a!ta 'ildi 7 'rennd 5i hin fArri er/ til f/nd/!t# Sta Be!! a Betta 8lD8!ar Afirl;!in'ar nJ er/ andh5erfa !etnin'in 7 Bern-/lli!1 eftirfarandi .356i#b aXa er (# >@)? trA''Da a 8Be33t l73/r 6 fArir the 5iI/r/r af the atI/r/r A milli mar3aY -' >@)a eln!?

er1 hi 'a'n!t6a l73/r ) : 6 er B. !amt7mi! . milli Beirra mar3a !em >@)I?

a leita1 en fArir (# + r. mi!m/n/r u milli 'a'n356ma fDlda til5i3a 8DafnanY >@)C? 'ildir# A !3i4ta Jt !Hr 7 la'i + * O 1 B. 8 c K1@,C +9C1 -' Jt!3i4tin' Xetta 'ildi er l73le' mr3 fArir L 1 ) : 6 -' . u b aSam356mt !3a4a!t fArir m * )KKK Br/m/5e/r !em hafa 3-mi fram . t5eim/r !t/m . !ama t7ma !em l73le'a mar3a fArir 'ild/m (#1 !em 56nta m. . einn ea annar! !taar 7 til5i3i af Br/m/5e/r erY )? . ein/m !ta K1E@) -' K1E)+1 . r/m !t/m K1@E+ -' K1@*) Be'ar Br/m/5e/r 3-m/ fram 5i fArr/m !t/m E9K1 !einni @,K# 2? . ein/m !ta K1E)C -' K1@+@1 . r/m !t/m K1@*@ -' K1EKC Be'ar 'a'n356mt !./!t tl/r . !t-rm/r EKE 7 !m/ r# @+E1 h5-rt /m !i'# Sam356mt B571 l73le'ar mr3 fArir / 7 fAr!ta -' r/ tilfelli1 CK e 2)12+1 h5er /m !i'# )K e 2)199#b aXe!!i .356i er/ /ndir B57 !3ilAri a fDldi ath/'//m til5i3/m 5ar n6'ile'a !t8r til a h6't !H Jt fr. B57 a fram m/n/r u er e33i til5ilD/n1 held/r af B57 h5e fDlIreAtt/r 8Be33ta (#6 -' ) : 6 a!t6/r1 7 er1 ein! -' fram hef/r 3-mi1 a B57 til!3ild/ a l73le'a 'ildin 6 ) : 6 -' u Ienda m6ldar 'ildi C ': m 1 C , : ( -' C : C , # hafib aXa er en ./r en e33i !annf6randi .!t6a til a 4re!/44-!e einmitt Be!!/m 'ild/m !em l73le'/!t/ 'ildi# FArir ./r en a !3i4a ath/'anir hf/ allir til'.t/ /m l73le'an 'ildi 6 -' u !ama (#1 -' 7 lD8!i Beirra ath/'ana !em 'erar1 ein af Be!!/m til'.t/m a hlD8ta ./r en hitt aein! /m !t6rri (#1 e33i ta3a en 57!t fArir !i' # Xanni' er Ba enn h5e (# Til a .35ara til'.t/1 m6ldar 'ildin 5-r/ l73le'a!tar1 7 !amanI/ri 5i arar til'.t/r !em 3Anna 'ildi en l73le'a I;r# G Be!!/ !3Ani er1 er re'lan !em er n-ta 7 En 3e rit'er /m afer minn!t/ 35arata ))? er/ 7 eftirfarandi f-rmi1 me hli!D8n af B57 a fr.5i3 !em fram 3-m/ 'ildi er/ !em 57!a er til l73le'/!t/ 'ildi Be!! a 5illa#b aPThe (# t5e''Da1 ./r en ath/'anir 'erar Dafn l73le' -' 8!amr;manle'ir til'.t/r he'a Iara ein! -' (# fHla'!in! 5e'na 5ill/r Beirra ea mi!t3 3erfiP#b aTil !amanI/rar1 B. 3ennin'/ er 6tla a l73le'a!ta 'ildin 6 -' ) : 6 Dafnt 5i h5-rt anna1 Banni' Dafn g er/ h5a l73le'a!t m/n/rinn u * K er a 56nta# Xa hef/r B. 7 ra/n fram m/n/r u (#Y # >@2? <e'na Be!! a n;le'a til'.t/ !em l73le'ar 'ildin . 6 -' ) : 6 h5er /m !i'# C ': m * $ -' C , m * ) er/ .hA''D/r1 hin! 5e'ar1 fArir fram u h.mar3!'ildi (#1 B#e#Y # >@9? Xa he'ar ( ,. a fram u er ein'n'/ af handah8fi1 B#e# DafnrHtti 6 -' ) : 6 hafi

-4inIera !i' til (#1 !em fram u l73le'a!t m/n/rinn 'ildi t57!3i4t/r tl/r C ' -' C , f/lltrJi h5erni'

ea -' 5ill 5eDa1 !5- hJfi 5er/r a hafa til'reint hl/tfall#b

1 >@@?

))?

aBerliner A!tr-n# Land!ha'ir F )*9@ 4 2E*b

aG r/m til5i3/m1 l73/rnar .356i er/ IA'' 7 0 )K* G fAr!ta la'i 6tti Ba a 5era te3i fram a Ba u er te3i me hrein/m 'ildi Be!! mi1 er Ba B57 8.35enir /m h5aa hli af the 'r7ar!t8r tala af til5i3/m er a leita a# N6!t 5er/r Ba a hafa 7 h/'a a me Beirri f-r!end/ a fram m/n/r u er e33i ein'n'/ af handah8fi1 5iri!t mia !ama m/n !t/'t halda Be!!/ 'ildi1 'et/r einni' 'era r. fArir !t6rri 'ildi >!em 'ef/r til 3Anna a en'in hrein/ rand-mne!! er aein! l73le't?1 en e33i /ndir Betta 'ildi a falla !t/tt1 5iri!t M6ld/r 'ildi !em neri mr3 til a ei'a 5i1 !em er /ndir aein! a r6a hreint rand-mne!! 7 !amr6mi 5i Ba!i LaS# Ef 5i nJ B/rfa annar! 5e'ar fram m/n/r u c e >u ' C , ? er ein'n'/ af handah8fi1 Banni' a Ba er eftir " . "# (# + a Betta 'ildi er e33i n.1 -' (# ) : + a Ba er n. ea fari# Ef1 . hinn I8'inn 3ref!t Be!! a m/n/rinn er e33i af handah8fi1 en eli hennar er Dafnt -' / ea meiri en u, !5- er (#1 !em hann /44fAllt ea fari er !tillt Dafnt -' )# Xa I;/r /44 . Banni' . (#1 !em !H!t 'ildi / er 7 eli !7n/ Dafnt -' ea h6rra en u, (#1 5ar hann Iara fArir !lA!ni a + , Banni' a Afir'n6fandi l73/r + fArir !3-rt . hrein/ rand-mne!! af l73/m ) + andlit fArir til5i!t hrein/ handah8fi1 -' 7 Be!!/ .!tandi er me -' . m8ti hrein/ rand-mne!! B. 5eDa#b

UVI* L,-indi -(%i u& hur eing!ngu handah)fi a "&&etr" &unur ! fra&#ei #a af r!ngu& h%tti*
0 ))2 <73D/m nJ a .35r/n /m l73/rnar hl/tfll/m !lA!ni mi!m/nin/m1 !em er a 56nta milli fDlda D.356ra -' nei356ra fr.5i3a fr. mealtali endanle'ri fDlda 'ilda1 ef l73/rnar . a fr.5i3 fr. rHtt/ mealtali1 -' me 8endanle'a fDlda mAndi fAl'Da 'ild/m Ie''Da er Ba !ama# Af fl!3/m1 B#e# fr. endanle'ri m fen'in fr. rHtt/ mealtali af handah8fi >7 mi!m/nandi r fara flD8tle'a eftir1 flD8tle'a eftir a nn/r? mi!m/nandi !t6r1 er/ fr.5i3in Ie''Da lAfDa 7 h5erD/m fl-33i mi!m/nandi1 -' Ba er enn fr. rn'/m B;ir !ama (# fr. d Nafn5el . 5r/rei3nin'i -' : til ef Beir !aman!t8 af the !ann/r h6tti1 en l73/rnar hl/tfll mi!m/n/rinn v milli fDlda !m/ IreAtin'/m# Xetta -m4rehend! rl7ti fArir!4/rn . 0 )K+ /mfDll/nar 5e'na Be!! a ran't l63nin' er .35r/ me B57 !3ilAri a !/mman af !3/l/ Ba/ fr.5i3 5eitt !ama . I./m hli/m1 en 7 rei3nin' hi 8Be33ta !att fArir ta3mr3/n/m h. a Beir malmennt !em er e33i Dafnt 4re!/44-!e# Me tilIJnar Dafna !/mm/ d -' : 1

tl/rnar . !ama mAndi 5era r8le'/r ef fDldi -' !/mman -ri hl/tfall!le'a Br8/n1 !em er e33i ra/nin1 en 7 ll/ falli er m/n/rinn 0 5i /m!3i4ti fr. !annir fl!3/m h6tti 'e'n M/n/rinn u minn3a# Til Be!! a meta 7 h5aa a!t6/r Be!!ari minn3/n me B57 a (# 'ert r. fArir a .35en/m l'/m dreifin'/ !anna 5er/r a !etDa . fDlda -' !t6r til 5e'na Be!! a Bar r.a!t l73/rnar hl/tfll af mi!m/n milli !att -' 8!att h6tti1 en af h-n/m aft/r l73/rnar hl/tfll mi!m/n/rinn v NJ er 5ita a til a fr.5i3 !em ein!ta3lin'/r afrit af W#:"# 7 n-n:mia 5i 8re'l/le'a dreifin'/ meal'ildi Beirra 7 B6ttin/m a me 8r-fa >!D. !4rin'a# X<II? .35ein l'm.l l73/r . 5ill/ er h6't a n-ta !em 'r/nd5ll Be'ar !t8r m hef/r -' .6tl/ SAmmetrA1 -' Banni' er Betta l'm.l einni' 7 eftirfarandi er/ n-t/ !em milliIili# 0 ))9 Rann!83n . Be!!/m !amInd/m er lan't . ll/m annah5-rt ./r ea hri!ta mi' Jt f-r3annanir 5ita a al5e' hndla 5er3efni 7 3Dlfari# NJ er h6't a finna 7 5iI8tar >0 ))C? 5i rann!83n . mi' Jt1 !em !amr6ma me Q 2 miill til a 5era tilnefnd 5eldi af mi!m/nin/m . 0 er Dafn m >):2 ? !3ilar af1 -' eftir a halda .fram a 5era . framf6ri reAn!la af !;ni hef/r leitt 7 lD8! a Betta .356i !D.lf /44 a m * @ n8' ni/r mD' .6tl/1 5in!tri f/ra h5-rt fr. Beim 'ild/m !em Q 1 nn/r hl/tfll L73/r . v m. /nn/m Sam356mt B571 !em . rei3nin' !att B;ir L73/rnar hl/tfll / fr. 'ild/m V c . Aft/r1 Betta hef/r 5eri !tafe!t af reAn!l/ me f/lln6'Dandi !amr6min'/# Nefnile'a l73le'/ 5erm6ti v, !em er V heitt aef ma/r n-tar inter4-lati-n!m`[i'e .35r/n fArir !amanI/rb1 nH leirHttin'/ fArir Be!!a aflei!l/ Barf en fArir 5erm6ti 0 fArir l-!/n V 1 af Beirri einfld/ mealtali v en1 !em U heitt1 Iara rl7ti !t6rri leirHttin' en fArir Beirri einfld/ mealtali W !em 5i / 3alla!t# S7ir1 dreifin'/ !4Daldi h5er! rei3na rXmm: fDlda -' !t6r .6tlaa n8' fArir Be!!/ .!tandi# The dem'em`[en 'r/nd5allaratrii .356i er/ !em hHr !e'irY QXE Q* Uc m E K19C99* m, !3r./ Bi' K19C99* c K1ECK9C:)1 >)? K1CK2*) c = !3r. !i' inn K1CK2*) c K1,*K)*:)1 >2? = !3r. !i' inn * K1C*2)2:)1 >9?

K1@*K+, c V c K1@KCE+

= l-' K1@KCE+ c K1CK+)C:)# >@?

Til a .35ara ( ae <b hef/r m/n/rinn . a ta3a 'ildi !em er 7 tfl/nni 7 T 7 -' fela 7 !Hr Bar !em 7 Q er hHr a framan 'ildi er a !3i4ta Jt fArir + a 0 * Kb en !Hr 7

la'i 5i T c )Y Q

!am!5arandi # 'ildi + a 0 b , B#e# (# !em hafa 'ildi af v er

e33i f/lln6't1 -' einn er n-ta/r !em 'ildi1 Bar !em a minn!ta t * > 0 )? ; Q -' + A a 0 b1 Ba er1 fArir v !i' -' neri 0 'ildi Be'ar er/ fArir hendi !ta!ett (# en !. !em >5 d )? ; Q tilheArir# G f-rmJl/nni fArir U 1 efri !3ilti 'ildir leirHttin'ar e )1E fArir !ta3/r1 B57 l6'ra fArir Dafn5el m, -' afleiin' af Be!!ari leirHttin'/1 -' .!t6an er !J !ama . reAn!l/ da'!etnin'1 !em B8 a l7ta . 3ennin'ar nH a h5er 'ildi af U Iein3eD/ m 5er/le'a . !ama t7ma me minni 'ildi BrD.r einin'ar U fArir a !ta3/r m, Bar !em eftirfarandi ''n hHr a nean# X57 mi/r1 a !tanda /44 nJna til a !tD8rna fArir Be!!ar !amr6min'/ f-rmJl/r !em ten'Da!t v e33i Iara h5a 5arar !7na fArir / n.356mle'a 7 fArri hl/tan/m f-rmJl/r fArir l7til m a tilI-/m1 !em a f^hlIarerer !l73a !3-rt1 !em fr6ile'a rHttl6tin'/ -' aflei!l/ af -fan'reind/m f-rmJl/m a/3 er 8f/lln6'Dandi1 -' leirHttin' fArir U 3ann a 5ira!t /ndarle't1 Dafn5el#U' mAndi B571 !ama tilI- me litla tra/!t1 ef H' hefi e33i 5eri h6't a !3i4ta /m Ba me a mD' 57t63/r reAn!l/nni 'ildi Be!!a !3-rt a B57 leAti a ma/r 'et/r 5eri 5i!! /m a fremDa !m/ e33i h6f 5illa 7 n-t3/n1 B8tt n.nari r3!t/nin'i -' end/r!3-/n . 3ennin' me !t6rfr6in'/r -' 5er!l/n 56ri mD' 6!3ile't# The reAn!l/nni 'ildi er IA''t ein! -' fArri 5ir3a 'ildi / . a n-t3/n ha44dr6tti li!t/m1 en !em 5ar .n !amanI/rar fl83nara en fArir 'ild/m fArri 3afla# FArir Ba 5ar 5i tl/r fAr!t -' frem!t 7 h5aa fl-33i 'ilda d -' : 7 leiinni a B;a Ba fArir alla li!ta1 8a!3ilDanle'/r 3-m Jt !am!5arandi dreifin'/ fDlda -' !t6r rei3nin'i fr. rHtt/ lei !em T Tfl/ f/lltrJa 7 5iI6ti 0 )*91 B. fArir h5aa handah8fi r !l73ra fr.5i3 fr. tilte3n/ m a .35ara rn' lei til a telDa D.356 -' nei356 fr.5i3 fr. Be!!/m fl!3/ h6tti -' m/n/rinn . fDlda I6i 7 va ta3a# G n-33/ meiri !m.atri/m Bar til 5iI8tar >0 )),? er 5er!la -' d6mi /m .35r/n v fArir handah8fi te3in r me m * C Bar 'efin# 0 ))@ HHr m/n H' fAr!t af ll/ a fAl'Da 7 !/m/m tfl/m heild af reAn!l/nni ''n !em H' fH33 Ieint /m 5er3efni -33ar a eftir /nn/m hel!t/ 'ild/m .!amt rei3n//m 'ild/m !am356mt -fan'reind/m f-rmJl/r til a ten'Da# Xe!! 5e'na1 Be'ar mar'ir tl/r fram . Ir-ti 'ildi K1E1 Banni' a Betta 5e3/r a ef 5i t63if6ri1 ein! -' !t/nd/m .tti !Hr !ta1 rn' lei me a !ann/r fr.5i3 'ildi n.356mle'a f/lln6't1 fr.5i3i fr. rn'/m afer/m me d K1E -' : K1 B/rfti a 5era talin E a I./m hli/m1 a IJa til v 5ar Ba 7 miD/nni . milli di!tanten af 2 'ildi . v :35ara fHll1 en 5ar B. !3i4t /44 . 5i K1E . t5eim/r n6rli''Dandi 'ild/m#

I* F>!#di z, h(er u oft &unur V &i##i f>!#da >-(%ra og nei-(%ra fr(i-a fr r!ngu& h%tti m gi#du& / innu& endurte-ningu (irti t -(!run* a? fArir !ta3/r m

0 mcE

mc,

mc+

m c )) m c )9 4 c )E )? m c ), m c )+

4 c 21@KK 4 c ),KK 4 c )92K 4 c *2K 4 c *@K 4 c *KK 4 4 c CKK * CKK ) 2#)EE1E 9 2@@1E E : , : + : )#9**1E 9KK1E )) : : +CC1E 92@1E 2+ : : EE2 29E1E 92#E : : EC21E 29)1E @)#E @#E : Z Z Z Z : 9E) )*, E, E : 92,1E )+,1E C9 )K 2

I? til enn m

0 mc@

m*C

(*Y

m c )K

m c )2

m c )@ m *)C m c )* m c 2K

4 c 9KKK 4 c 2KKK 4 c )EKK 4 c )2KK 4 c )KKK 4 c *EK 4 c ,EK 4 c CCK 4 c CKK K )+EK 2 )KEK @ : C : * : )K : )K@K +KE EE : : : C@* ,E91E +C#E 2 : : @+@ E** ))2 C : : 9,+ @*+ )2C C : : 9)@ 9*21E )2,1E 2E ) : 2@, 999 )@* 2K 2 : ),+1E 92E1E )2K 2* , : ),C 2EC1E )9K1E 99 9 )

)?

a"ildi Be!!/m fl-33i 5-r/ di!fi'/red me irre!-l5aIle m8t!'n/mb II !&u u22#$ ingar f"rir no--ru& t%rri gi#du& m. 0 m c 9K m c EK m c )KK 4 c )2K )+ 9) m * EKK 4 c 2@ 2 2

4 c @KK 4 c 2@K K 2 +@ )C+ @+ *@

@ C * )K )2 )@ )C 2@ 2* 9@

+K 9C * 9 : : : : : :

E) 92 )@ * 9 : : : : :

)9 22 )* + E 2 ) : : :

9 9 2 2 2 E K ) ) )

Sm/ r me m * )K , EK1 )KK hafi 'efi eftirfarandi ni/r!t/r fr. hin/m !anna l63nin' fArir rei3nin' fr.5i31 !em er/ !amI6rile' mD' Ieint 5i fArri1 rei3na me rn'/m h6tti1 B81 ein! -' !3r. er 7 0 )K, ni/r!t/r eftir !amr.i ea ara fl-33a1 Xe!! 5e'na1 me !t6rri 4, finna!t#

III* Vi f"rri t!f#ur (i2a bor f"rir &i &un u rei-ningi af the annur h%tti*

m * )K

m c EK

m c )KK 4 c )2K )K ), )@ )9 22 )C )K 2 E @ 2

4 c )2KK 4 c 2@K K 2 @ C * )K )2 )@ )C )* 2K 9K) @C, 2++ )K2 2+ 2 : : : : : 29 E2 @@ @2 2* )C ), , )K K )

22 2*

: :

: :

@ )

F Beim t5eim/r I-r/m fArir rei3nin' rn'/m /mI-!ma/r er fDldi z , h5er!/ -ft 0 hafi !m/ !3ilti me fr.5i3 fal!3/r fr. rHtt/ mealtali1 -' fDldi z , h5er!/ -ft Ba hafi f/' f-rmer3i1 7 !t/tt/ m.li1 h5er!/ -ft A 0 me rn'/m A 5ar Dafnhlia ea 8Dafnarma1 til a tala z c z fd z , dre'in !aman# LeAf/ -33/r a 'efa nJ Beim 'ild/m z c z ' Z , fArir 'ild/m mc C til m c 9K1 -' fArir ara a!3ilna Z -' h , hef/r e33i 'er!t# Under > @ z ? er !/mma z !am356mt ra/n'ildi1 Bar . meal Z !3ili me tilliti til mer3i#

IV &unur z = z " Z , &i##i f>!#da Z ' af @(, a nota r!ng @$ir >afnh#ia og f>!#da z, the (o )>afnar&a gi#di af ! >afna t%r1 e& er z a&eina t , f"rri t!f#unu&1 fr m =I ti# m E CM a? fArir !ta3/r m 0 m*, mc+ m * )) m c )9 m * )E m c ), m c )+

4 c ),KK 4 c )92K 4 * *2K 4 * *@K 4 c *KK 4 * CKK 4 * CKK ) 9 E , + d 99#E d @C#E K : : d K1E : @#E d) : : C :9 : 99 d +#E : K1E : : @9 : 2@ : 2E#E d 2)#E : *#E d K1E : EC : )2 d 2+ :, d ,#E d )1E : @E d 9) d) : )K :E d9 : )+ )) : 2K#E d ))1E : )E :@ :2 E9 : 9K

>@ *K z? >z d *K ? 0 m*C mc*

I? til enn m m * )K m c )2 m c )@ m *)C m c )* m c 2K m *9K

4 c 2KKK 4 c )EKK 4 c )2KK 4 c )KKK 4 c *9K 4 c ,EK 4 *CCK 4 c CKK 4 c @KK 2 @ C : 2@ )9 : @21E ))1E K d 2K d )C :@ d* d* K )1E K1E d9 : 2+ : )@ d2 : 9E#E : )C#E :* d2 d )1E :) dE K d@

* )K

: :

: : E@ E@

: : @K 92

: : )C d)C

) : C dC

d2 : @, : 9+

d) : @C#E

:9 :) 29

:2 :) )2 dC

> @ 9, z? > z : )) ?

: @K#E : 2K

Xa 3ann a 5ira!t n-33/ eftirte3tar5ert a 'ildin Z -' Be!! 5e'na einni' z 7 !m6rri1 B#e# The Dafn5el 'ildin m n6!t/m ll er/ D.356ar# Sennile'a en Betta hef/r !m/ .!t6/1 !em 5ar fArir fla/mi fArirI6ri >0 )K,? f/llAra1 B#e# a r af minni m 7 r me !t6rri m a fara1 Banni' a r me mi!m/nandi m er/ e33i al5e' 8h. h5-r r/m1 en B8 e33i Iara allir r fArir !i' a 0 'af1 en ll 4 :r fArir tilte3inn m er raa !aman fArir al'Dra til5ilD/n# 0 ))E FAr!t/ t56r tfl/r1 er/ eftirfarandi hel!t/ !em leidd er/ af Bar !em !am!etnin' Be!! er h6't a n-ta me !t8/ fr6ile'/m 'ildi !am356mt f-rmJl/n/m a -fan1 til a 3anna Be!!/m f-rmJl/m# m 5art @ E C , * + )K )) )2 )9 )@ )E )C ), )* )#@K )#*2 2#2E 2#E, 9#K+ 9#@+ 9#C9 @#2E @#)+ @#CE E#99 Z 9? C#KC C#), ,#K+ Q
2

U K1@*K+, K#,C )#29 )#K2 )#@K )#29 )#EC )#@K )#,K )#EC )#*9 )#,K )#+E )#*9 2#K, )#+E

V fram# 2? K1@KCE+ K#,2 K#*+ K#+C )#K9 )#)+ )#2) )#2, )#9C )#9* )#9, )#@C Z )1CE )#C@ )1,* K#*) K#+) )#KK )#K* )#)E )#22 )#2+ )#9E )#@) )#@, )#E2 )#E, )#C9 )#C* )#,9

K19C99* m M6ld )#@E )#*2 2#)* 2#E@ 2#+) 9#2, 9#C9 @#KK @#9C @#,2 E#K+ E#@E E#*) C#)* C#E@ K#,K )#2K )#K2 )#9* )#2, )#E* )#9* )#,9 )#E2 )1,* )#C+ Z )#*C 2#KE 2#KE

)+ 2K 9K EK

,#22 ,#CC )K#KC ),1*,

C#+K ,#2, )K#+K )*1), 9C#9@ )*)1C+

2#2) 2#)) 2#2, 9#2E @#*, )K#@2

2#)* 2#K, 2#E, 9#9E @#,, )K#,@

)#*K )#*E 2#)@ 2#C9 @#C@ +#KK

)#,, )#*2 2#29 2#** @#K, +#K+

)KK 9,1*, EKK ),*1),


2? 9?

aEin! -' 7 0 l KC1 !em 5ar einni' !3D8ta hHr me h/Tieh/n' r/m m/n/r#b aC-m4# Beirri ath/'a!emd 5i tfl/ I ab

XJ 6ttir a finna mealtal Samr6mi reAndra 'ilda mD' .n6'D/le'/r me rei3na# En ef hHr -' Bar held/r e33i 85er/le' fr.5i3 ei'a !Hr !ta1 Betta 'et/r 5eri me 5ar3.r end/r!3-/n Xe!!i 'ildi er/ e33i !3rifaar til eftirlit!1 en Ba er 7 eli hl/tanna1 a meal mar'ra1 !em rei3na er !am356mt (#1 handah8fi 'ildi einni' 'era!t til !ter3ari Fr.5i3 fr. elile'/m 'ild/m 3-mi# aXar a a/3i er/ tiltl/le'a !ter3 fr.5i3 finna!t hD. 'ild/m !7/!t/ fD8r/m l7n/m1 5e'na l.'t 4 !ama a !etDa#b aTe3n/ tilliti hliina . tfl/m I -' II Iera Tafla III1 finn/m 5i eftirfarandi1 !amI6rile' 5i nn/r hel!t/ 'ild/m fArir the framlei!la af the !ann/r -' fal!3/r fDlmil/mY m )K EK Oi Q / 2@+E U )#9* 9#2E @#*, 0 2#)+ E#K@ ,#@+ V )#2, 2#C9 @#C@

)K#92 9#C9

E2#@* ),1*, E*2E

)KK +,1@, 9,1*, *#KK

Sama !;na a /m!3i4ti Jr !annir fl!3/ h6tti1 7 ra/n l633/n . mealtali -' m/n/r l73le'a me Ba1 !em n6'ir 7 !amr6mi 5i fr6ile'a Barf minn3/n# Xa er nefnile'aY m )K EK )KK Q ;Oi K9E2 K9@) K9*+ U;V KEE@ KEE* KCK* V;0 KE,, KE22 KC)+

Fr6ile' hl/tfll er/ B8 .n Be!! a ta3a tillit til leirHttin'ar fArir U -' /, Q 8 ; V i c

K19C9= U ; / E V ; 0 * K1CK9b# Ma/r 'et/r 5itna ein! f-r5itni1 a 5erm6ti U 1 !em er 7 'ildi fArir rei3nin' rn'/m /mI-!manni1 n.l6't !amm.la einfalt mealtal fr.5i3 fr. 'ildandi rei3nin' !att B;ir /, ea a Un6!t/m Dafn a / b , en aein! Me !5- !t8r/m m, til Be!! a leirHttin' e )1E e33i len'/r 3em/r 5er/le'a tillit til# Xetta er !3;rt I6i af !amanI/ri . f-rmJl/r fArir I6i 'ildiY U c K1@*K+, -' @? Y

a / b * K1@*2C2 ein! -' Ba reAn!lan fArir !t6rri m !tafe!t#

a<e'na -fan'reindra !amante3t af Beim 'ild/m !em / -' U ein3/m 'ef/r a / b fArir m c )K1 EK1 )KK1 h5-rt /m !i'# DafnY )#C@1 91@@= @1@K# Xa er B57 IA'' . !ama h.tt a / b URe!4# Dafnt -' K12C= K1)+1 : K1@,b# Einni' 'et/r BJ e33i 5era 5i!! /m h5-rt talan !t//llinn fArir I6i 'ildi er 7 ra/n e33i me 3-!t/r a !amBA33Da hi !ama1 Bar !em I6i /nnin me ;m!/m h6tti -' Bar . eftir n-33/ mi!m/nandi leiir !t/lar Afirleitt aein! Iera . I./m hli/m A44r-Mimati5Ie!timm/n'en1 er/ B57 e33i al'er# aC-m4# 0 )2K !/I! 7 Cha4# Xar !em Ba Dafn5el eftir a 'efa .fan'a!ta a / b * K1CK@** / -' Bar !em . hinn I8'inn1 til 5anr63!l/ a Ba hafi 5eriY Uc/ ,
@?

!em hHr !e'ir . 'r/nd5elli fAl'ni a / b -' U !em1 ein! -' fram 3em/r . Beim !ta1 .6tla K1CK@** Dafnt H6't er a !etDa#b

Sennile'a framlen'Da ein! !am!3i4ti 5i arar hel!t/ 'ild/m -' Iirtar ath/'/n ''n 5eita t63if6ri til a !3-a Ba1 en H' hafi e33i te3i!t a ta3a Ba1 a hl/ta 7 adra'anda a 3ennin'in aein! Be!!i afer meira ta3a til ei'nar1 a hl/ta til e33i Be'ar n. len'ra !5- 57t63a rann!83n# A l-3/m1 hHr !e'ir !amanI/r !/mra /ndirdreifi!3.4a rei3nin'! -' reAn!l/#

Sa&anburur beobachtetenZah#en af ! &e Vtrei-nuu a&-(%&t 7 AAC , ofangreindu& t!f#u& f"rir no--ru& gi#du& m. 0 mc@ fram# Cal m * )K m * 2K m * 9K m c EK fram# Cal @+ @@1E *K E,1E 99#E )C C 2 K#E

fram# Cal Ath/'/n# Cal fram# Cal @*K ),C E*) 2EC1E )2* )9K1E )K : : : : 99 9 ) : : ),@ +@ 2C, )C+ )2) +K 92 C : : : 9C * 9 : : +E

K )+EK ),,+ @+@ 2 )KEK ))*2 E** @ : C : * : )K : )2 : )@ : 9* : : : : : ))2 C : : : :

)E+1E *@ +91E E) 9*#E 92 )9 K#E : : )@ * 2 :

7 AAI :Fir t Bre"ting* Fr%i#egur -(!run @$i og #,-#egt gi#di (< meal'ildi . K -' m/n/r 'ildi v til1 hi !7arnefnda 'ef/r til 3Anna me B57 a h5e mi3l/ fDldi 0 E? af -fannefndri K 'ildin !em li''/r 7 nJmeri C /ndir K 'ild/m /mfram lDJ'a# "ildi v c V / C 'eta B57 h5ert 5erm6ti rY m 2 , m @ #### @ : m, 2 m !tend/r fArir1 Banni' a ll m ) D.356 ea nei356 0 er/ 'ildi . !ama t7ma -' fDldi u :'ildi ( ! er )# HHr er a r6a Barf1 Bar " > " c )1 2 ### m ? me K fell/r1 e33i !Hr!ta3rar ath/'/nar 5e'na Be!! a Ba er liti !5- . a ta3mar3a tilfelli Bar !em 4re!/44-!ed !amfellda IreAtilei3a Be!!a B6tti1 annah5-rt ra/nin a " er hHr a -fan K ea tilfelli Bar " er /ndir K er1 er !3al taldir meal# Til d6mi!1 fArir m * 2 1 'ildi 0 er alltaf Dafnt -' nJll1 til m * 91 er hin! 5e'ar 0 Dafnt -' anna h5-rt ) ea Dafnt -' : )b
E?

aH5en6r !em 3erfi af m D.356 ea nei356 !t6r/m ) 1 2 ### m er me

a 0 -' C !3i4t Jt hHr C f-' C .]

aF hinn I8'inn1 7 ten'!l/m 5i h5erDa v c v / C ;m!/m 3erf/m1 ) 1 2 ### m !em h6't er a .35ara . eftirfarandi h.tt#b a ll 'ildi fr. K til m. r.1 -' a l-3/m fArir hnd ) 1 2 ### C ) 1 ) 1 2 ### 0 ) 8h. h5ert r/ D.356 'ildi fr. K til )1 hf/m 5i !ettY ) c K : >) : ) ? aFtt K milli : -' d mi!m/nandi meal'ildi1 5eitir einni' D.356 'ildi t.3nar

2 c K : >) : 2 ? ) ############### C :) c K : >) : C :) ? C E # # ) C c K : C :) C E # # ) >E? C ) c K d >) : ) ? C ! 2 c K d >) : 2 ? ) ############### m


)c

K : : >) 0 :) ? 0 :2 # # , )

m c K : 0 :) 0 :2 # # , ) # Eitt fAr!ta f6r ll 'ildi 3erfi ) ### m 1 Bar !em C fAr!ta 'ildi fArir nean . 5i3-mandi meal'ildi li''Da1 en 0 !7/!t/ 'ildin 5era meiri en !. !ami# G ra/n1 5e'na Be!! a IreAtilei3inn er . Iilin/ !ett ) 1 2 # # C minni en K 1 C ! ) 1 C
E

!/mman af 0 !7a!ta er Dafnt -' 0 K ! 1 Banni' a !/mman af ll/m er Dafnt -' m K b#

# # # m er meiri en K 1 !em er einni' !/mman af C fAr!ta er Dafnt -' C K : 1 -'

aA B. ll 'ildi 3erfi ) 1 2 # # m til a f.1 !em !/mir !em 'ildi 7 fDlda C nean -' hitt 0 5era fArir -fan 5i3-mandi meal'ildi er aein! na/!Anle't a allar m'/le'ar 4erm/tati-n! milli 7 3erfin/ >E? C fAr!ta -' v !7a!ta 4re1 5eld/r mZ : > Z C v ? Dfn/r !taar Jr m-ld >E?1 !em h5ert /m Ba !ama ;m!/m 'ildi 3erfi ) # # m me annarri r h5ert !3i4ti !em t.3nar1 -' ten'!l Beirra 5i heildarfDlda fDlIreAtilei3a v c V / C .35arar tilheAra 'ildi 3erfib# aXa er/ nJ I > i * ) ### m ?1 til a 5era tJl3/ !em fr.h5arfi fr. rHtt/ miD/ Bar !em 'ild ""# X. er (# Be!! a 5iI/r/r af eitt 'ildi DafnY Xa er einni' ( fArir n6r5er/ af 3erfin/ . m 'ild/m ) . . . m DafnY = Bar !em : me Be33t/m !etnin'in af l73indafr6i : the (# fArir er 7 mr'/m /m1 /m allar 8h.ir atI/rir er Dafnt -' af/rinni Jr (# fArir 3-m/ h5ern atI/r# Xa er l-3! (# Be!! a 5iI/r/r af h5aa 3erfi ) . . . m 1 tilheArir 5el !3il'reind1 !amfellda mar'57!le'a !l73ra 3erfa1 DafnY #

D ) # # # D m >C? Bar !em 8a!3ilDanle'/r framlen'd/r Afir !amfell/ 'ildi 3erfi . B57 !56i Bar !em al'en't 'ildi 3erfi til a falla# FArir (# Jr !3/''a /m a einni ea fleiri af fDlda 8!amr;manle'ir atI/rir . !Hr !ta1 er : ein! -' l73/rnar tann!teini 3ennir : Dfn !/mm/ ein!ta3ra atI/ra (#b# aXetta er hin! 5e'ar1 >E? 7 !amr6mi 5i Dfn/mY 1 ef !3amm!tf/n > A 1 99 ? c >,a?

# >,I? Xetta 'ef/r mi3id (# !em /m m fr.5i3 ) . . . m . C fAr!t hHr . eftir1 0 !7/!t/ an mealtali K er/ 8a!3ilDanle'/rY # >*? 1 Bar . K fr. : . d 1 . K til -' h5ert -' 99 fr. K til a !amB6tta 7 )# G !amr6mi 5i Betta1 I6la (# !em allir af m fr.5i3 C hHr a nean -' 0 er hHr a -fan er/ meal'ildi er/ Bar af leiandi a 0 * V C 1 me B57 aY 1 >+? Bar !em 8a!3ilDanle'/r milli mD' !m/ ta3mar3ana er a ta3a#b aS7an !amB6ttin'/ Afir K -' h6't er a !traM hla/4a afY = -' til a Dafn5el m Y = Oddr m Y

= f6!t fArir + a 0 b the einfld/ tD.nin'/Y >)K? S-!elI!tY

= fArir Dafn5el m Y = Oddr m Y = -' Bar !em al'/n fArir h5ern -' er a n. fr. neri mr3/m K til efri mr3 )#b aMe f-rmJl/ >)K? er fAr!t 4r8f/ 7 einfld/!t/ til5i3/m1 til m c 2 -' 91 !em + aKb1 7 Be!!ari r# + a)b er fArirfram Be33t# ReAndar1 Ba er 5e'na Be!! a m c 2 er alltaf 0 c K1 + aKb c ) -' Bar !em v 7 m * 9 er annah5-rt Dafnt -' ) ea Dafnt -' : )1 -' I6i 'ildin er/ Dafn l73le't1 + a ! )b c + a )b c g# O'1 7 ra/n1 !em f6!t Jr >)K? til m * 2Y = Enn frem/r fArir m * 9Y #b aFr. >)K? 5e'na B. me B57 a fram356ma inte'rati-n! 'ildin + a 0 b fArir !t8ra m # Xa !3al te3i fram a !/mman af ll/m + a 0 b1 fArir tilte3i m er Dafnt -' )1 -' af B57 a + a v ! b * + a 0 b >))? Bar 0 7 : v fer fr. C -' V til Ia3a1 !em 'ef/r til 3Anna 'ildi 8a!3ilDanle'/r hef/r en'in .hrifb# aHHr er a finna fArir m c @Y

# Xa !e'irY + aKb c K1C@+K*1 F a ! 2b c + a 2b * K1),E@C= Q i c )1@K9C*= U c K1,K)*@# Fl73a1 Jr!lit fArir m * EY + a)b c + a:)b c K1@E)K,E1 + a ! 9b c + a 9b c K1K@*+2E= Q i c )1,*2*= U c )1)+E,# FArir t5 til5i3 ( * @ -' m * !5- n.356m 'ildi fArir E er/ Q 2 -' U n;tt !amanI/r Beirra 5i !am!5arandi 'ild/m 0 ))E leAfi til meta .reianlei3a .356/m Beirra#b aEn til . Bennan h.tt . !ama h.tt ein! -' Ba 'eri!t fr. rHtt/ lei 7 !7a!ta 3afla fr.5i3!in!1 f-rmJl/r fArir + a 0 b -' eftir Ba B. fArir Q 2 1 U -' V til a 5inna Jr 8!D.lf!t6i Be!!ara 'ilda m eM4li ite 'ef/r til 3Anna a >hefi ( 2?:falt 8a!3ilDanle'/r af >)K? er/ 7 almennri 'ild Jt'.fa# NJ1 hin! 5e'ar 'erir1 !em er/ hannaar1 mD' .3D8!anle'a fr. >+?1 a 5inna me B57 a Br8/n . r/m# Xar !em !ama en leiir til 4r-liMitA1 er rHtt a 5erm6ti Q 2 a .35ara Ieint1 7 B57 !3Ani a B. : me inn'n'/ a Ba er r/''t fArir Beim mar3mi/m !em !tefnt er hHr Iili : U -' V la!t /ndir B. til'.t/ a fArir !t8r m 1 l73/rnar hl/tfll v lJta Ba!i LaS# Xe!!i f-r!enda er 7 'ildi Bar !em !am356mt >))?1 the l73/r l' 0 er !amh5erft me tilliti til h.mar3!'ildi1 0 * K , -' Bar a a/3i1 Bar !em eftirfarandi Jr "" !am!3i4t/m Q 2 1 U -' V 1 f-rmJl/mar >)? til >@? Ia3i1 hafa n6'ile'a em4iri al 'ildi finna!t# Hin! 5e'ar er Ba B. l73a fr6ile' r3 fArir U af!ala 'efi leirHttin'ar#b a$ire t F35r/n . Q 2 er h6't a n. . eftirfarandi h.tt# Xa er te3i fram fArir h5aa 3erfi fr.5i3 ) 1 2 ... m 1 arithmeti al meal'ildi K er m/n/rinn 0 c V / C . milli fDlda !em fArir -fan -' nean K li''Dandi I > i c # )1 2 m ? er h6't a t.3na er meY

1 >)2? 5e'na Be!! a !Hrh5er haf/r > I : K ? ; eftir I hHr a -fan ea nean K er# Xa er B57Y er Dafnt -' d ) ea Dafnt -' : )1

>)9? Bar !em !ameinin' . h5erD/ " fr. : . d er a framlen'Dab# aNJ1 hin! 5e'arY

Bar !amante3t Afir alla i -' k 7 r af tl/m fr. ) til m, nema 'ildin i * k, er framlen'd/r# Xa er B571 ein! -' 1 -' allir m > m )? heild/mY

Dafnt -' h5ert r/Y >)@? Bar !em mr3 af !amB6ttin'/ er/ hHr a -fan a ta3a#b aOrder nJ m :meta mar'a 8a!3ilDanle'/r1 hf/m 5i !ettY

)cKd) 2cKd2

################## >)E?

Xetta 7 !ta !D.lf!t6tt milli mar3a : -' d mi!m/nandi ) 1 2 ## m !em einni' !D.lf!t6tt . milli !ama1 mi!m/nandi mr3 K 1 ) 1 2 ### m:) 1 -' einn f6rY

1 Xar !emY >)C? Fr. Be!!/ er fen'in me B57 a fram356ma !ameinin' IeT# K 1 9 1 @ # # m Y

>),? Hin! 5e'ar1 Bar !em ) 2 Y * ! )1 Bar !em ) -' 2 er/ D.356 ea nei356 . !ama t7ma1 -' Ba !ama !em haf/r er f/lltrJi 'ildi :) ef Be!!/m t5eim/r 'ild/m ) -' 2 1 !em eitt D.356tt -' hinn er nei356tt1 f. -33/r eftir einfld/m /mIreAtin'/Y

>)*?

ea Be'ar

>)+?

NJ erY

Xanni' leiir a l-3/m Be'ar T ) 2 * ) -' T 2 2 c 2 er !tilltY

>2K?

Fr-m Xetta leiir hin! 5e'ar1 !em 3rafi!t er 'ildi Q 2 1 !em t.3n/ er me f-rmJl/ >)? !em f6!t Be'ar !t6rir af !t6rar'r./nni ) ; m 5era 5anr63t# Me !t633/n 7 5ld ) ; m f6!t nefnile'aY

1 >2)? Xanni'1 til fAr!ta n.l'/nY # >22? Af Be!!/ !traM me eftirfarandi f-rmJl/m >9? -' >@? U -' V : en .n Be!! a /m U em4iri allA !em finna!t LeirHttin' : Be'ar " " . . l73/m hl/tfll/m 0 me !t8r/m m er 3rafi!tb# 7 AA9 :Second Bre"ting* S-$ringar (i re"n #unni #,-ur 2aro#e -(%i u& Q 1 U og V &e the ha22dr%tti #i ta*< G fAr!ta la'i 'et/r Ba Dafn5el 5ir!t 8m'/le't a finna re'l/na /m reAn!l/nni !3il-ri fArir Ba1 Bar !em f-rmJl/r B/rfa 5er/le'a !amh5erf/ -' 'ildi Ba!i LaS handah8fi IreAtin'/1 en !em hl/t !em BJ 5ilt reAna a reAn!l/la/!n1 BJ 'et/r fArir fr.5i3/m fr. meal A 1 h5-r3i eitt nH anna .!tand a 5era /44fAllt fr. /44hafi 4re!/44-!e# En BJ 'et/r tilIJnar framleia hl/t !em /44fAllir Be!!i !3ilAri1 7 !amr6mi 5i eftirfarandi re'l/# Held BJ h-rfir fAr!t Jt!3;ra re'l/ 7 !3ilDanle'an f-rmi -' h6't er1 7 d/ft3eri mD' !t8r tala1 H' 5il !e'Da )E KKK h57tt -' 5el 'ert mar'a !5arta 3Jl/r1 !em fAr!t D.356tt en !7/!t/ nei356ra 'ilda 3/nna a fela= Ba er/ Be!!ar 3Jl/r en 5era l;!t me

D.356/m -' nei356/m !t6r 'ild/m1 h5-r !t6r 7 !l73/m end/rte3nin'/1 ein! -' Ba er 7 !amr6mi 5i (# fr. !am!5arandi 5illa ma'nit/de! eftir ""# Sem al5r/ mealtal 5illa a/3a af3!t Beirra1 Betta !3al 5era nJll 'ildi# NJ BJ dra'a m 3Jl/r -' 3alla D.356a !/mman ' !/mman f6!t Be'ar mia allir D.356 'alla !t6r me fDlda !3i4ta !em Ba er dre'i fr.1 mar'falda1 7 !amr6mi 5i nei356a !/mman af , . Nema nJ f-' , er/ e33i Ba !ama -' fann fArir til5ilD/n1 a mealtal Be!! >Iirti!t ' , ? ; m, !em 'ildi 8 heitt1 a/3in ea minn3a1 eftir '> , ea f/'t# Rn' Mean er S5- 7 !ta Be!! K Dafnir @ 8. S5- ef BJ hef/r !5- m8tandi 8 .35einn1 'et/m 5i nJ treA!t h5er!/ mi3i 5illa er meiri -' h5er!/ mi3i minni en 8 er -' Bar . e > C ' C , ? ea 0 fArir Betta 3a!!ann -' eftir 4 hef/r 'ert le!t/m1 I6i fr. Be!!/ mealtali v !em l73le'a v finna a aein! !einni 3allar inn!3-t# NJ1 !l73t ferli me /rn -' !5- mar'ir h57tt -' !5art1 l;!t me IreAtile'/m 'ild/m 3Jl/r 56ri 8'erle't1 en BJ 'et/r haldi 3-mi Dafn5el -' -ddatl/r !em /rn af L-tte Rierad1 h57ta -' !5arta I-lta# XJ 'et/r einni' a 3-ma . ten'!l/m milli 9K KKK nJmer !em !am!5ara L73/rnar hl/tfll/m 5illa1 allar tl/r ):99* B#mt !t6r K12E !ett/ allt Baan til In l )K)E !t6r )1 alla Baan -' . )C+) !t6r 21 allt fr. B. Ban'a til 29CC !t6r 91 -!fr51 -' 3-ma Be!!ari B;in'/ 7 tfl/ !traM 5eitir /44l;!in'ar /m h5ert ha44dr6tti nJmer1 ra3!t 7 a fara 7 'e'n/m li!ta af h5aa !t6r Ba t.3nar# aThe Tilrei!la er fram356md me B57 a n-ta Be!!a tfl/ !em T :taIle >0 )*9?1 ein! -' hHr !e'ir# FAr!t1 .35r/n 5er/r a 3-ma fram1 eftir !em milliIili er/ IA''ar . '-!'n/mt 'ildi er/ til a halda .fram# FArir !a3ir B6'indi1 m/n l7a K1K2 me !Hr!ta3a t c K1K)1 5aldir# Xar !em 'ert er r. fArir fDlda ha44dr6tti tl/r ein! -' !5- mr' eint3 af W#:"# a tJl3a1 9K KKK1 !em !5arar til Iil!in! mar3a er/ :'ildi a mar'falda me 9K KKK til a 3-ma!t 7 !7ari .'reinin' Beirra1 fDlda afIri'i !em falla /ndir !7ari milliIili# Fr.5i3 !D.lfir er/ held/r ein! -' Betta fArir W#: "# -33ar !t/'t 'eri!t a h/'!a 7 miri hlH Bar !em Beir er/ !ameinair# Xa 56ri B571 !em T c ; , fAr!ta Dfn n K#KKE1 anna Dafn n K#K21 en BriDa Dafnt nK1K@ et til a !etDa1 en Bar !em !t6r af mealtali fr.5i3 'eB8tta !ett 3ann a 5era1 'et/m 5i c ) ; K1K2 c 2*12K+E er/ !amBA33tar1 B57 n6!t er fAr!ti Dafnt -' K12E1 !einni er Dafnt -' )1 BriDi er 21 -#fl# er a finna# A l-3/m f. Betta . t7ni !em /ndir!t/ l' !am356mt t a trA''Da Barf I-r1 er/ h5-r ein! -' mar'ir ha44dr6tti tl/r Jthl/ta1 ein! -' fDldi fr.5i3a ten'i!t# Xetta 5er3efni '6ti 5eri 'ert 'eB8tta !D.lf/1 Bar !em h5er af 9K KKK nJmer HD8l af F-rt/ne !ama (# 5er/r a telDa!t# Nat/rallA1 hin! 5e'ar1 n.ttJr/le'a r af tl/m er a fAl'Da!t -' Ba er/ B57 . fAr!t/ fAr!t/ 99* tl/rnar1 anna 1 the C,, fDldinn et 1 ein! -' !;nt er hHr a -fan1 adD-ined1 Banni' a I-ri er IJin til1 !em l6t/r 7 tH 5iei'andi hl/ta ein! -' hHr !e'irYb

St6r

FDldi

St6r FDldi

St6r FDldi

K#2E ) 2 9 @ E )K )) )2 )9

):99* 99+ : )K)E )K)C : )C+) )C+2 : 29CE 29CC : 9K9* 9K9+ : 9,K* C9EC : ,KKE ,KKC : ,CEK ,CE) : *2*+ *2+K : *+22

)@ )E

*+29 : +E@* +E@+:)K)C,

@, ,@ ,E

2@#9@,:2@#C2C 2*#*,2:2*#+@C 2*#+@,:2+#K)*

2E 2C 2, 2*

)E#9E):)E#*,, )E#*,*:)C#9+9 )C#9+@:)C#*++ )C#+KK:),#9+@ )@9 2+#++* 2+#+++ 9KKKK )KK 2+#*E@:2+#*CE

@E @C

29#,EC:2@#KEC 2@#KE,:2@#9@C

)EK )CK

ReAndar1 a !D.lf!'/1 mi!m/nandi fr.5i3 !t/'t1 en h5er /44h6 fr.5i3 /m ) 573/r hHr fr. eftirfarandi= fr.5i3 Betta Iil er B8 7 hl/tfalli 5i einfalt mealtal fr.5i3!in!1 B#e# eftir h'' hl/tfall ) ; K1K2 c 2*12K+E n8'/ l7till til a 5era 8trJle'a a 5eita !am!5arandi ni/r!t/ me !amfelldri re!iTin'# Xa hafa mi' !t8 nJ SaM-n ha44dr6tti li!ta Afir )K .r 7 !tD8rn han!1 h5er 92#KKK: 9@#KKK tl/r1 en tl/rnar !em H' hef 5in!tri Afir 9K1 KKK 7 !3r.m !em en'in hliar# aXe!!ir )K li!tarnir 5-r/ fArri afer me B5f a n-ta reAn!l/nni ''n af -fan'reind/m tfl/m I -' II -' Bar . eftir er reAn!l/la/!n .356i l73/m . Q 1 U -' V 5ann#b aXa er !att1 til d6mi!1 a .35ara v fArir m c C Einn hef/r B. !amfellt 7 !eM nJmer . li!t/m !aman a a/3a!t1 tl/rnar 5er/r e33i tali Afir 9K1 KKK1 Banni' a ef tl/rnar 2* +K@1 2@ @CK1 92 9KE1 )C K)+1 )E,1 9,K*1 er/ te3nar )C#+2*1 me a !etDa til hliar 9:th1 ein! -' Ba er Afir 9K#KKK1 !em eftir !eM 7 tfl/nni hHr a framan !t6rir fr.5i3 fram356ma !em er/ a ta3a D.356a Dafn5el:tl/r1 nei356ar fArir -ddatl/r# Xanni' er/ tl/rnar t.3na !t6rir d ,@1 d @,1 : 2C1 : K12E1 d E1 d 2* t.3nar mealtal d 2)191 Bar af leiandi me tilliti til Be!! !7arnefnda1 C ' c C , c 9 -' 0 * K . Xetta .356i1 !em fram356mt er 2KKK !inn/m1 leiddi 7 tfl/ I1 I me m c C1 4 c 2#KKK 'ildin !em taldar er/ /44#b

UVII* The einfa#dur og t(egg>a h#ia Gau

#!gu&*

0 ))* Ef Dafn5el einfld ""1 !em 5i 0 2@:2+ hef/r Jt!3;rt1 5e'na almennt . W#:

"# 4re!/44-!ed 8!amh5erf (# !amei'inle'a fr.5i3 rel# A e33i Ieint . W#:"# 'ildir1 en t5eir:d.l3i "" >0 99? er a ta3a fArir B. a lDJ3a1 eftir !em ll .356i Ba!i LaS . einfaldan W#:"# fram!elDanle' ef fr.5i3 D 7 !ta A l633ar -' !amei'inle'a IeT eftir einfaldan "" fArir I.a aila# Aafl 'ildi!mat e 1 m 1 c ; m IeT# !ta!etnin'/ hennar !Hr!ta3le'a# me ', m ', e' * ' : m ' -' ,, m , 1 - , c , ; m 1 !3i4t# <e'na Be!!a1 5i fr/m til Beirra Be'ar 7 fimmta 3afla# Afirl;!in'ar /m einfaldan ""1 !em er/ hHr me r.1 nH !ama einn . eftirfarandi 5iI8t# Xa hef/r 5eri fram a lan't !taar1 fl/tt dreifin'/ tfl/r af Ba!i LaS1 B#e# : I-r -' :I-r1 e33i $i!t# ; #1 !em Beir 5-r/ 'efin 0 2,1 en Mar ; !t/tt t, er/ !ett /44#Sl73 !tD8rn !3al til3Annt 7 5iI6tin/m >0 )*9?# 1

Xa !ama . hHr a nean 'r/nd5allar "a/!! .35r/n /m a (# ea ma'ni af fDlda eitt 'ildi e !t/tt/ er .35einni !t6r1 !em nem/rY 1 >)? !em 1 # Xeim . milli 'efinna mar3a af til a hafa1 hef/r BJ fArri tD.nin'/ me 5 a mar'falda -' a ta3a heildi Ba . milli mar3a !em /m r6ir1 er/ almenntY >2? ea eftir a !3i4t er /m k:st eftir ) ; a DT: >9? -' (# ea 7 rHtt/ hl/tfalli 5i fDlda milli t * ; c K -' 'efi T er hHr . eftirY 1 me B57 a T, D me B57

1 Sh-rt c a T b# >@? Xe!!ar l73/r a T b er nJ Iara fArir mi!m/nandi 'ildi . t l;!t 7 tfl/nni 'efi 7 5iI6tin/m# Til hrein/m fDlda milli Beirra mar3a t c K -' 'efi ekki a1 hef/r einn a t b nH me heildarfDlda m a mar'falda# The 8a!3ilDanle'/r tD.nin'/ fArir a t b er h6't a 5ita er a !amB6tta 7 endanle'ri f-rmi1 en !ennile'a t.3na . eftirfarandi 8endanle'a r1 !em !5- len'i !amleitin !ter3le'a -' B57 Jtrei3nin'/r . er 'a'nle't Be'ar t * : minna en )1 Bar af leiandi M , di t)1,,2 @E erY

>E? Xar !em f-l'end! IeT# alltaf T er/ te3nar1 infli ti-n a'et/r t b er/ h/n!/# Allir 3raftar t er D.3561 5e'na Be!! a T c Y 1 :-' , en . !ama t7ma er/ D.356 ea nei356# NJ er mi3il56't a hafa 7 h/'a a ef1 ein! -' -ft me /m!83n -33ar m.l!in!1 'ildi 1 !em 7 t * Y 3em/r 71 mD' l7ti mia 5i Mi 5illa 1 Banni' t !D.lft er mD' l7till1 allir melimir r > E? er h6't a 5anr63t . m8ti fAr!ta1 en eftir Ba .6tl/Y >C? # >,? En 'ildi Be!!arar 5anr63!l/ h6rri 3Dr/m 7 lD8!i >E? trifle .35r/ -f !t8r1 -' Banni' a 5i 5er/m a !etDa n.356mariY 1 >*? Bar !em er mD' l7ti D.356 'ildi# Fr. >*? Ba !e'irY 1 >+? Bar !em T 1 5anr63Da 1 B#e#1 7 !amr6mi 5i .6tlaa:'ildi >,?1 er a finna aein! -f l7till# 0 ))+ <erm6ti eftir "" hef/r .35enar elile' !am!3i4ti me einh5erD/m r/m1 !em f6!t 5i /ndirdreifi!3.4a 'ildi1 a B57 leAti !em Ba/ er/ h. Ba!i LaS1 !em !tafe!tin' er allt meira !amr6ma a IJa!t1 B57 meira m 5eM# L.t/m ) * r8t meina fernin'/r fr.5i31 !em er talin !tDrn/fr6in'ar !em mealfr.5i3i 7 !D.lf/ !Hr1 -' , !5-3ll// l73le'a fr.5i3!in!1 B#e# fr.5i31 ef BJ I6i te3i D.356 -' nei356 fr.5i3 fArir ra/n'ildi1 ein! -' mar'ir !t6rri fr.5i3 /m !D.lfa !i' ein! -' minni einn hef/r B.1 !5- 7 ra/ninni aal "ildi fr.5i31 e33i a r/'la !aman 5i Mi 'ildi!mat -33ar Dfn//r .'6ti1 me C er 57!a til Be!!a e33i fr.5i3i 1 en A er# Xa hef/r nJ EfUrfarandl !tl/ ten'!lY c )12E9 9)@ 1 B#e# -rinn c E _ @ = c K1,+, **E ) , B#e# -rinn * @ _ E ) 1 >)K?

) c )1@*2 CK@ + 1 + * K1C,@ @*+ )

c )1)*2 +@, + 1 + c K1*@E 9@,


Me B57 a !3i4ta Jt fArri tD.nin' fArir 7 t * : tilheArandi !ettY ea t c >))? m. Dafn5el .n IreAtin'a .

Eftir Ba 5iri!t 7 fAr!t/ .h/'ala/! h5a !e' fArir t halda til# Aein! er Ba e33i !4/rnin' /m af!3i4taleA!i h5-rt eitt fAr!ta ) fernin'a af fr.5i3/m1 2 1 !tar.inn 7 a eftir eam me fArri f-rmJl/r a finna1 ea f/'t ea m fr. einfld/m fr.5i3 einh5erD/ af Be!!/m 'ild/m1 Til a finna ara1 en Iein .35r/n . V Jr 5eldi fr.5i3 er haft aein! meiri 5i!!/ en Be!!i af !em lei til a einfld/m fr.5i3/m1 -' hi !7arnefnda a n-n:h5erfandi h6rra en Ba !em + me B57 a telDa fr.5i31 !em er . afleidda !am356mt f-rmJl/n/m a -fan er 'ildi flAtDa# X57 tel/r einn l73amle't -' !tDarnfr6ile'/r m6lin' m.l 3D8!a 'ildi t * Y ) 1 eftir Ieinni .35r/n V fr. reit/m af fr.5i3/m1 en li!t !ama rA''i me B57 a Ieita r/m tD.nin' fArir t Be'ar ea m Bar !am356mt f-rmJl/n/m a -fan er Ieint Jr 'efi ) er dre'i1 en rA''i er minna ef BJ ea Dafn5el + 7 tD.nin'/ . T .35ara Ieint fr. einfld/m fr.5i3/m1 -' ein/m ha'na/r e33ert me B57 a n-ta t7ma t * Y V !H Be!! ) er me B57 a n-ta fArri f-rmJl/r Ieint fr. tilte3n/ ea + er dre'i# X8 nJ . fArri n-t3/n 'ildi t * Y ) 1 me Ieinni .35r/n ) 1 !38la!tD8ri 3-!t/r . rA''i fr. arar !tillin'ar .35ara t hef/r ./r1 er Ba en'/ a !7/r 7 -lle ti5e! almennt 3D8!a 'ildi t c Y eftir Ieinni .35r/n fr. n-t3/n1 B57 me mi3i ma'n af tilIri'/m !em 5i er/m a f.!t1 almennt 7 Be!!ari m6lin'/ m.l1 fernin'a B. 56ri -f fArirferarmi3ill1 the 3-!t/r af rA''i 7 n-t3/n Ieint 'efi V ./r af Iein/m 'efi en er 85er/le'1 -' . !t8r/m m alltaf mi!!ir mer3in'/ !7na 5er/le'a# G ra/n1 . mean l73le't !3e33Dan . Ieint 'efi VDfn/m

er a rHtt/rinn er 'efi -' Dfn a B57

.35ara Ieint + Dafnt


)? #

aflei!l/ af Be!!/m l73le'/ 5ill/ er "a/!! er 7 N-/mal -f A!tr-n-mA <-l I >4lnt/r1 <-l I<1 Il! ))C1 )),? -' En 3e 7 rit'er /m afer minn!t/ 35arata >Berliner A!tr-n afer FrI83 fArir )*9@ S# # 2+9 -' 2+*?#Xa !3al te3i fram a tl/'ildi +, !em er a finna . Beim !ta !em til'reind/r er 7 "a/!!1 er Iren'la!t#b

)? aThe

0 )2K FArri Allir er/ 5el Be33t atrii# En Ba m. e33i 5era .n 5aMta1 Betta f.ir a I6ta fr. mHr fr. "":/nn/m !etnin'ar# Eitt 5er/r a '6ta !7n . !/mm/ 35arata .. 2 me 5eldi af fr.5i3 !/mman > ? 2 til a r/'la# NJ ef BJ ta3a 5andr6i1 nema !7ari1 einfaldle'a me B57 a fernin'a af til a end/rheimta 'ildi til a f. einni' fArr/m laI-ri-/! me .35r/n . reit/m1 !5- BJ 'et/r 7h/'a a > ? 2 c > m ? 2 -' 2 (V * 2 1 fr. Dfn/Y

a/5eldle'a .h/'a5ert Dfn/Y >)2? ea Be'ar tD.nin' . 5in!tri hli B !7mtl B* >)2a? deri5ed1 en eftir Ba 2 m, B#e# fDlda t5fald/r m/n/r mar'falda !/mman af reit/m deilt me r/ 5eldi fr.5i3!in! /44h6 er Dfn 5i hrin'inn hl/tfall er# Sh-rt ein! -' /44!3rift1 B :f-rmJla heitt# F hinn I8'inn1 er fen'in . fArri f-rmJl/ 7 rHttri hJ!5er3 til a rei3na !/mm/ af r/ 5eldi fr.5i3 fr. lHttari 5eldi fr.5i3!in! !/mman a 5era .35r/ 7 !amr6mi 5i f-rmJl/naY >)9? aein! a Iein !/mma .35en/m 2 er r/''le'a eitth5a r/''ari en . fArri f-rmJl/ > ? 2 /nn/m# T5eir Mi 5ill/r1 einfalt c ; m -' fernin'/r , 'et/r !amt 5eri BriDa

>)@? I6ta 5i1 !em H' m/n hrin'Da 7 hrin' !ent 5illa1 -' !am356mt -fan'reind/ tD.nin'/ er fen'in me B57 ein/#1 !/mman af reit/m me !/mm/ fr.5i3a ea1 h5a telDi!t Ba

!ama1 a deila 5eldi r8t meina fernin'/r 5illa me einfld/m meal!4.!3e33D/nnar U' 'ef h-n/m -fan nafni B57 Ba 7 !3ilm.lar af the B :Dfn/ l;!t/ hrin' hl/tfall t.3nar t7mam8t 7 eftirfarandi !3ilnin'i# S3/l/m !etDa fAr!t1 er Dafnan !.tt/r einmitt af nJ5erandi fr.5i31 B. ef a fr.5i31 !em er meira en er/ 5aMandi1 B meiri en 1 B8 B minna en 1 ef fr.5i3 minni en er/ 5aMandi# The IreAtin'in er a di!tan e -f the 5i3-mandi fr.5i3 fr. hl/tfall!le'a# Snn/n . Betta H' fara 2? #

2?

aAf B57 leiir a B 7 8!D.lf!t6i !7n/ . n-33/rn fr.5i3 'ildi " 1 n6r l.'mar3i !7n/

Be'ar ea c .. F !ama t7ma er lD8!t a B n6r al'er l.'mar3 Be!! me Beim 'ild/m 21 Be'ar allir i c er#b

U' hef B fann reAnd/!t 5el a Dafnan fDlda Br-!3a -' hreint 5ill/r eftir 4!A h-4hA!i al afer meal!4.!3e33D/nnar# Eftir 'efi tD.nin'1 BrDJ B;ir 5illa hafa eftirfarandi ten'!lY >)E? -' Ba er h6't a !;na fram . a fr.5i3i fD.rh6ir -fan Xe!!i 5illa B;ir1 fArir !amtala fr.5i3 Ca4e# X<III hafa eftirfarandi !am!3i4ti1 Bar - 1 ein! -' alltaf1 er /ndir!taa fDlda af n.ttJr/le'/m l8'aritmaY # c K1,2,9* ein = # c K1CKCE9 ein ) =

# c K1@EE+@ reln-f-ll-S = !em fAr!t/ t5 'ildin mD' n.l6't hl/tfll/n/m , ; C hafa# Sam!5arandi hl/tfall 7 neri fr.5i3 /44h6ir er a !D.lf!'/ fen'in me B57 a dra'a fArri tl/r af )1 -' Ba er !7an te3i eftir B57 a neri -' efri fr.5i3 all!1 mar! ) mD' n.l6't -' 2 ; 9 he'ar !Hr# Me tilliti til + er 5iei'andi hl/tfall af efri fr.5i3 !/mman af K1,+CEE -' 'ildi en 7 Be!!/ tilliti1 efri fr.5i3 er Dfn !/mm/ af Beim m/n l6'ra er )1),,@) ) # Efri tl/r fr.5i3 er/ fArir heildarfDlda fr.5i3a eftirfarandi !3ilAr/mY # K1@2@+@ IeT =# K19),9) ein ) =# K12)KK+ ein 1 K1E IeT# + = Bar !em Be!!i ten'!l fArir , 1 , ), mD' n.l6't E ; @ ; 9 ; 2 at356/m# N-r 'et/r ma/r !em mealtal fr.5i3a annarri r me 2 til a 5era tilnefnd me

mi!m/n . ein!t3/m fr. miD/ !3il'reina !m/1 Ba er1 aBe'ar " !/mma -' " fDldi 1 !em er minni en er/1 7 !amr6mi 5i A -' C Per !/mma -' fDldi 1 !em er meiri en 1 t.3na1 Banni' a C A ' c A '' C * g m 2 bY >)C? n.l'a me

5e3Da# RHtt ein! -' 5erm6ti m. 3-ma fram me fall af fr.5i3/m af Ba!i LaS1 Bar me tali 5erm6ti e. Nema B#e# !am356mt -fan'reind/m Afirl;!in'/ fr.5i3i !/mman er Afir ) deilt me heildarfDlda fr.5i3 fD.rh6 !em !5arar til heildarfDlda dreifni !/mman er f/'/ deilt me efri mar! ) -' haf/r 7 r/ 5eldi Dafnt -' e # 0 )2) Allar fArri !et/r fr. "" !tillt . f/lla 'ildi Be!! !t8r/m1 !tran't 8endanle'a fDlda fr.5i3 /ndan1 !em 5i3-mandi IreAt/r er/ fen'nar1 en !em1 ein! -' fram 3em/r fArr1 Jtil-3ar e33i a Dafn5el . mD' h8fle' fDlda fr.5i3 mD' .6tl/ reAn!l/nni !tafe!tin' . fArri !etnin'ar 5ar a finna1 -' ein! -' a .ran'/r!r73ri mefer . W#: "# 7 ll/m til5i3/m tl/5er/r fDldim einta3a af A -' B57 fr.5i3 !ama til Ie''Da D er einn1 !5- BJ 'et/r e33i Iara mD' .6tl/ !tafe!tin'/ . fArri !etnin'ar IJa!t 5i Be!!/ a/m !3i4ti . Beirri einfld/ "" af t5eim/r d.l3ib1 held/r einni' !D.# F !ama t7ma1 'era fr.5i3 fr. !5-3ll// ra/n'ildi1 B#e# !aman!tend/r af 8endanle'a m fAl'Da1 ea !5-3allaa 5illa1 !em fer eftir !t6r endanle'ri m til Ie''Da -' m 0 -' m, ein3/m !amt enn eftir h5erDa !7/ !7!t athA'li1 -' Ba er .tt 5i Ba a hl/ta til af !5-3ll// l73le'a 5illa1 !t/nd/m leirHttin'ar . .35r/n endanle't m 1 eftir 5illa IreAta !anna 'ildi .h/'ala/! -' handah8fi 7 D.356 ea nei356 ea 7 .35ena .tt me ein/m af the !t6r af the m :h. 'ildi1 Ba er !t6rri ea !m6rri 9? #

9?

aleirHttin'ar fArir mealfr.5i3i 'iidin 5-r/ til3Annt 7 0 @@ -' @E1 -' l73le'a 5illa fArir Uni-n 1 V -' + er h6't a finna hHr a -fan 0 ))+ -' til'reint er# L73a Be!! 5iri a minna!t . er l73le't 5illa1 !em .35ara mealtal Aaf m er a 56nta 'ildi1 -' !ama m Y er a !etDa1 ef ,, ein! -' 5enD/le'a1 l73le'a 5illa di l73le'a fr.5i3 ein!ta3ra 'ild/m >!D. hHr a framan /ndir >)K?? ima'ine!#

0 )22 a%anta nJna a 'ildi t5e''Da hlia "" mia 5i ./r ein'n'/ !em JtIrei!la l'/m W#:"# til a 4r8fa /ndir n;tt einfld/m "" 6tti1 . 'r/nd5elli BilDanna I -' III <III tfl/m er I-rin !aman m6ldar -' rei3n/ Jt z :'ildi er/

framleidd# Er/ Be!!ir !4Dld/m til 5i !amanI/r1 Bar !em Beir hafa aein! l7til 8!amh5erf/na -' Banni' rHttl6ta 5-n a einn af na/!An me B57 a Ieita t5e''Da hlia l' 3-!t/r . h6rra a!AmmetrA m/n 3-ma fram 7 meira m6li#b aFr. E minn3/n me'inre'l/m %late I >0 C@? U' 5el a !taa - , c 9C* -' af @!ti'a'Df Minn3/n Me'inre'l/r /m %late III >0 CE? !t/ - , * CK me Beirri ath/'a!emd a fArr/m tiltl/le'a 5ei3Da a !7arnefnd/ hafa !ter3a!ta hl/tfall!le'a 8!amh5erf/na 7 !amanI/r 5i nn/r !3Dl# FArir I6i !4Dld/m B. I6i 7 ten'!l/m 5i A 1 'ildin T c ; -' Bar . eftir a T b -' me 57!/n til D $ 1 'ildin T 'c':- -' T , * , ; - , -' hHr a T b -' a T , b er rei3na1 Bar 1 ' 1 , . A ea D $ /44 a 5i3-mandi Iili ta3mar3ar ae O I >e33i /44

til a !D.lf/ !Hr? a framlen'Da# Xa er/ B. m/n/rinn . milli !amfelldra :'ildi en er/ a 5era tilnefnd 'ildi er mAnd/ -' /44't5ai a T b Me O m, a a T ' b1 til'reint 7 !m/ r# a T , b me m 0 1 7 !m/ r# m , mar'falda# F Bennan h.tt1 er rei3na afleiin' af Beirri einfld/ -' eftir t5e''Da hlia "" z :'ildi 7 !amanI/ri 5i B. !em !./!t 4laQ/e 'ildi 7 t5eim/r eftirfarandi tfl/m# HHr er/ tl/le'ar 'ildi af 1 - :-' - , !3il'reind .n leirHttin'ar til .!t6/1 Bar !em !ta!etnin' Beirra 7 !t6r m er 85iei'andi -' tilte3inn !tAr3 n.356mniY Sa&anburur re"n #unni z bori I O#)r.tt u&fang h!fu-V2uB og fr%i#ega eftir einf!#du& og t(!f!#du& h#ia GG E E ) mm T I c E= A c @K*12= D $ * @K+1,= c ))1)= - fc )K1@= - , c ))#+1 m c @EK1 m 0 c 2)K 1 m , c 2@K# A reAn!l/nniz Fr6ile' z M/n/r

Mi! A 9C9 9C* 9,9 9,* 9*9 9** 9+9 9+* @K9 : L 2 E ), 2@ 9C @) E+ K#E ) 9 C )9 22#E 9E#E @+ CK

IeT# D $ K#E ) 9 , )9 22#E 9@#E @, E*

Rel# A d K1E K d) d) :@ : )#E : K1E d* d)

Mi! D $ d K1E K d) d2 :@ : )#E : )#E dC :)

@K* @)9 @)* @29 @2* @99 @9* @@9 @@* @E9 S/m

CE CE E) @K ), )+ @ 2 2 : @EK

C@ CK EK 9, 2@ )9 , 9 ) K#E @EK

C@ C2 E2 9* 2@ )9 C 9 ) K#E @EK

:) :E :) :9 d, :C d9 d) :) d K1E @C

:) :9 d) :2 d, :C d2 d) :) d K1E @2

Sa&anburur re"n #unni z Taf#a III On$#iaB &e fr%i#eg eftir einf!#du& og t(!f!#du& h#ia GG E E ) t-mm/1 i * ) , A c ,)1,E1 D $ * ,)1++= = c 21K@ - c )1+21 s , 21)C1 m 1 c 2#K@, m 0 c +C9 1 E= m , c )K*91E# A reAn!l/nni z fr6ile'a z Rel# A IeT# D $ M/n/r Rel# A IeT# D $

CK C) C2 C9 C@ CE CC C, C* C+

) K K K 2 )E#E 2C E@ )K* ),2 ) 9#E )K 2C E* ))K ),+ : K#E )#E @ )2 2* E+ )K* ),@ K K

L K

) d K1E d )1E d2 : 9#E d2 dE K d2

d) d )1E : E#E K d@ d2 d,

,K ,) ,2 ,9 ,@ ,E ,C ,, ,* ,+ *K *) *2 *9 S/m

2E9 2+K 99K1E 2+C 2291E )@2 ,E 9* )9 9#E 2 ) K#E K#E 2K@,

2E2 9K@ 9)E 2*2 2), )@9 *) @K ), C 2 K#E : : 2K@,

2@9 2+* 9)* 2+) 22C )@E1E *K#E 9, )E E ) : : : 2K@,

:) d )@ : )E#E : )@ : C#E d) dC d2 d@ d 21E K : K1E : K1E : K1E +K

: )K d* : )2#E :E d 21E d 91E d E#E :) d2 d )1E :) :) : K1E : K1E ,2

Ein! -' BJ 'eta !D.1 !amtala 5i3/m milli fram -' rei3n//m 'ild/m1 al'ildi 7 I./m tfl/m er te3in eftir1 minni fArir t5e''Da hlia l' -' fArir einfalt1 ef mi!m/n/rinn !Hr!ta3le'a 7 fAr!ta !amanI/rartfl/nni Be'ar er 85er/le'# En h5a fell/r meira 7 BAn'd1 meiri trA''1 !em er n. me t5e''Da:hlia l' 7 !amanI/ri 5i einfld 7 fram!etnin' . 3Darna I./m !4Dld/m1 !em EndaIteil/n'en 'a'n!t6a#b aTil5ilD/n1 !amanI/r/rinn !;nir z :'ildi t5e''Da:hlia l' me !am!5arandi z :'ildi . einfld/m l'/m 7 I./m tilfell/m !amhlD8a a fr. fr. 4allI-r1 Center f-r 5aMandi B6r fAr!t !t6rri -' !5- minni til a minn3a A B6r fAr!t !m.tt -' !5- !t6rri ein! -' Beir er/# F!t6an fArir Be!!/ li''/r 7 t5eim/r !4Dld/m !amei'inle'a !tefn/ a!AmmetrA1 -' Be!!i hl/tfll Ba mAndi Iara !nJa 5i Be'ar a!AmmetrA mAndi ta3a 'a'n!t6a .tt#b

UVIII* Su&&an af #!gu& og Su22#e&entar(erfahren*

0 )29 S5- lan't1 the ""1 ein! mi3i -' H' 5eit1 aein! til a .35ara hl/tfall!le't ea al'er fDlda fr.5i3a . A hef/r 5eri n-t/ . milli 'efinna mar3a !3e33D/1 en Ba 'et/r ten'!t 5i Ba -' ein! 3-nar afleiin' af !em einni' f-rmJl/r fArir af!t6a -' alt63a !/mma fr.5i3 7 A Br8a milli 'efinna mar3a !3e33D/1 !em1 ein! -' f-rmJl/r IeT# . "" . ll/m1 !5- len'i 5er/r .fram 7 'ildi -' 'ildir !aman /m 'a'n356man fr.5i31 !em !amh5erft fr.5i3 5 rel# A er til1 en ta3a 7 til5i3i 8!amh5erf/m (# aft/r eftir

t5- d.l3a "" 'ild fArir h5erDa !7/ 7 tilte3n/ 3rf/1 ef fr.5i3 IeT# D 7 !ta Be!! a Rel# A te3/r . m8ti1 -' m 1 1 1 T fArir h5erDa !7/ ein3/m re!4e3ti5 me B57 a m , 1 , 1 - , 1 T , -' m 0 1 ' 1 - ' 1 T ' !ta# En Ba 5inna B6r me tilliti til !/mm/ fr.5i3 B57 meiri athA'li1 !em Beir deila e33i 'alli . ni/r!t/m /m fDlda fr.5i3a1 aein! einn til endanle'ri t7ma e33i end/r5inna 8a!3ilDanle'/r ea 8endanle'a r1 m/n hHr eftir 5era tfl/ a 5era f6r /m1 ein! -' Beir er/ fre3ar tD.nin'arh6ft 7 endanle'ri f-rmi1 !em einni' er me B57 a S/44lementar5erfahren >0 )2*? a B6r 'era 3leift1 er/ mi3il56' Xa er nefnile'a eftir a I-tninn 7 !/nd/r til a 5era !tillt . eftirfarandi h.tt# 0 )2@ S/mm/ fr.5i3 a .35en/ fr.5i3i ta3mr3 fr. n6!ta 'ild/m til hliar1 !e'Da hi D.356a1 B#e# /44 a mr3/m ' a .35ea h5a Dafn'ildi er !att fArir nei356/ hliinni1 r. al'er !/mma fr.5i3 fArir Betta !7/1 di ' 1 mAnd af B57 !em einfalt mealtal fr.5i3 - '* ' Y m ' 1 ta3a t * ' Y e A 1 fr. f7n/m ni/r eftirfarandi re'l/ til
2 b1 B. er al'er !/mma fr.5i3a 7 '* K 7 /44'efi ' DafnirY ' >) : a eM4 a: t eM4 a: T ib? -' /tan Be!! ' til 1 !ta!ett rHttY ' eM4 a: T i b -' 7 rHtt/ hl/tfalli 5i !/mman til a ' en1 di fArri al'er1 deilt me heildar ' 1 !em me T m/n 5era t.3na1 !em !5arar til ) : eM4 a: T 2 b1 Bar a a/3i1 eM4 a: T 2 b#

G !tainn fArir hrein/m -' 7 rHtt/ hl/tfalli !/mma /44 a .35en/ h.mar3i ' til a .35ea -' /tan1 BJ 'et/r Betta .356i einni' til .35einn fDlda fr.5i3a !em z ' heitt1 'era1 a B57 til!3ild/ a . !t8r/m m 0 1 ein! -' Ba er hHr 'ert r. fArir 1 z ; m ' eftir Beim h6tti !em 7 /ndanfarandi t -' f/'t ein! -' 7 t : I-r er a finna# S5- 5era z ' ; m 'efi1 5i leit 7 t : I-r1 . t -' n-ta Ba 7 fArra h.tt a !/mma .356i# G Be!!/ !amIandi1 h5er 'ildi er 7 a : d.l3i dreifin'/ !4Daldi ra/n heilt Iil I t.3nar1 !em . a !3rifle'/ z Ireia 'ildi1 !em 5i rad7/! Iil af Beirri !4/rnin'/ a 3alla1 !5er the ta3mr3 /44 !em 5i !/mma a ta3a !l73a fDlda fr.5i3a1 e33i me a 7 a : !Hr d.l3/r1 held/r af mr3/m rad7/! milliIili1 !em 'erir Ba a rad7/! milliIili ali''Dandi A ten'Da1 ein! -' .35ara er a l7ta .# G !ta Be!! a t-44/r /44 /44'efn/m mr3/m D til a .35ara Jt fr. h5-rri hli1 Beir 'eta einni' 5eri . h5-rri hli en fDldi .35ara . h5-rri hli . milli h5aa ta3mar3anir . n.356mle'a !ama h.tt1 me B57 a dra'a landam6ri 7 ten'!l/m eftir fArr/m h.tt a .35ara fD.rh6ir af h5ert r/# 0 )2E A eM4 a: T 2 b til a finna1 I6ta 2 l-' t til K1C9,,*:)1 Betta1 leita tl/rnar 7 tfl/m l-'rar1 ta3a Ba nei3561 B#e# dra'a B. fr. n6!ta !t6r!ta heil tala fr. -' I6ta 5i Ba til Ia3a me nei356/ mer3i I6tt 5i1 leita aft/r . Betta nJmer1 Banni' a Betta er eM4 a: T 2 b . Xe!!i Jtrei3nin'/r Barf a 5era a !D.lf!'/ en'inn 5andi1 hin! 5e'ar1 er liti til a 5era hl/ti fArirferarmi3ill1 -' 7 B57 !3Ani a hl7fa fArir h5ert tilfelli1 einn 'et/r B.1 hin! 5e'ar1 fArir !m/ fDarl6' t * : ea til a mar'fld/n 5i til a hl7fa 1 fArir B. ; !am!5arandi 'ildi .

-' eftir Ba ) : eM4 a: T 2 b til'reina -' ta3a Dafnlan't 'ildi n8'/ n.l6't B. inter4-late milli# HHr er !l73 tafla !em 'ildi 5er/r a !D.lf!'/ a 5era enn n6r h5-r r/m til a leAfa mD' n.356m IrJ/n#

Taf#a e& $nir fr(i- f>rh%ir ti# (ar Tota# u&&&e e& eining #!g 1 eM4 a: T 2 b K#KK K#KE K#)K K#)E K#2K K#2E K#9K K#9E K#@K K#@E K#EK K#EE K#CK K#CE K#,K K#,E K#*K K#*E K#+K K#+E )1KKKKK K1+++2K K1++C*2 K1++2*C K1+*,9E K1+*K9K K1+,),C K1+C),C K1+EK9@ K1+9,E, K1+29EK K1+K*2K K1*+),9 K1*,@), K1*EEE* K1*9CKC K1*)EC+ K1,+@EE K1,,2,9 K1,EK9) )#KK )#KE )#)K )#)E )#2K )#2E )#9K )#9E )#@K )#@E )1EK )#EE )#CK )1CE )#,K )#,E )#*K )#*E )#+K )#+E eM4 a: T ib K1,2,9* K1,K@K9 K1C*K9E K1CEC@) K1C9292 K1CK*)9 K1E*9+E K1EE+*9 K1E9E*C K1E)2)K K1@**C) K1@CE@E K1@@2,K K1@2K9* K19+*EE K19,,2C K19ECE@ K199C@) K19)C+2 K12+*K+ 21KK 2#KE 2#)K 2#)E 2#2K 2#2E 2#9K 2#9E 2#@K 2#@E 21EK 2#EE 2#CK 2#CE 2#,K 2#,E 2#*K 2#*E 2#+K 2#+E eM4 a: T 2 b K12,++2 K12C2@E K12@EC* K122+C) K12)@2E K1)++CK K1)*ECC K1),2@) K1)E+*C K1)@,+* K1)9C,, K1)2C2) K1))C2* K1)KC+C K1K+*29 K1K+KKC K1K*2@E K1K,E9C K1KC*,, K1KC2CC

eM4 a: T 2 b

eM4 a T 2 b

eM4 a T ib

91KK 9#KE 9#)K 91)E 9#2K 9#2E 9#9K 9#9E 9#@K K9Y@E 9#EK 9#EE 9#CK 91CE 9#,K 91,E 9#*K 9#*E 91 +K 91+E

K1KE,KK K1KE),C K1K@C+@ K1K@2@+ K1K9*@) K1K9@CC K1K9)29 K1K2*K+ K1K2E29 K1K22C9 K1K2K2C K1K)*)) K1K)C)C K1K)@@K K1K)2*) K1K))9* K1K)KK+ K1KK*+9 K1KK,+K K1KKC+,

@#KK @#KE @#)K @#)E @#2K @#2E @#9K @#9E @#@K @#@E @#EK @#EE @#CK @#CE @#,K @#,E @#*K @#*E @#+K @#+E

K1KKC)@ K1KKE@K K1KK@,@ K1KK@)C K1KK9C@ K1KK9)* K1KK2,* K1KK2@2 K1KK2)) K1KK)*9 K1KK)E+ K1KK)9, K1KK))+ K1KK)K9 K1KKK** K1KKK,C K1KKKCE K1KKKEC K1KKK@* K1KKK@)

E#KK E#KE E#)K E#)E E#2K E#2E E#9K KEY9E E#@K E#@E E#EK E#EE E#CK E#CE E#,K E#,E E#*K E#*E E#+K E#+E C#KK C#)E

K1KKK9E K1KKK9K K1KKK2E K1KKK22 K1KKK)* K1KKK)E K1KKK)9 K1KKK)) K1KKKK+ K1KKKK* K1KKKK, K1KKKKC K1KKKKE K1KKKK@ K1KKKK9 K1KKKK9 K1KKKK2 K1KKKK2 K1KKKK2 K1KKKK) K1KKKK) K1KKKK)

C#2K K1KKKKK 0 )2C Afleia !/mman af l'/m !em fall af A eftir einn "" er Betta# Eftir einfalda ""1 I.ir ailar !aman te3i al'era fDlda mi!r6mi milli er T c K -' 'efi 'ildi t c Y Y

G !t/tt/ m a t b# >)? Til Be!! a hafa !am!5arandi !/mma1 einn hef/r fArri 'ildi /ndir 8r-fa !3ilti me a mar'falda1 !em 'ef/rY # >2? Hin! 5e'ar1 Bar !em t * Y 1 B57 * T Be!!/ 'ildi fArir 7 !7a!ta 8a!3ilDanle'/rY 1 einn hef/r me !3i4tih5arfi .

# >9? Almenna 8a!3ilDanle'/r af 2 t eM4 a: T ib DT er 7 7h/'/n Be!!i TDT * D T 2 1 er h6't a flHtta 7 endanle'ri mAnd1 B#e# Dfn : eM4 a: T 2 b1 -' Be!! 5e'na . milli Beirra mar3a t * K -'T * T er Dafnt -' >) : eM4 a: t 2 b?1 !em me m * mar'falda hHr1 er/Y >) : eM4 a: T ib?1 >@? !em !/mma milli t * K -' tilte3n/ t. <era !t/tt ) : eM4 a: T ib c T >E? !ett1 !5 T >C? 3rafi!t 'ildi# NJ er 'efi 7 8endanle'a rY 1 >,? Ba 3a/4ir 7 mD' litl/m T di : mD' litl/ t -rinn er/Y er n8' til a halda fAr!t/ t5 h/'t31 !em 7 T c T i . >* ? G til5i3i a!AmmetrA einn hef/r af D 7 !ta A til a fara Jt -' !63Da /m t5- d.l3a ""1 $1 7 !tainn H' a !etDa ' ea , -' t h5ert hli Dafnt e ea e , 5er/r a treA!ta1 ein! -' ./r1 me B57 a . 0 )2, Til a Iera !aman ath/'anir me rei3nin'i1 er Ba elile't a .35ara fr.5i3 !/mman !i' /44 til 'efinna mar3a# NJ 'ildir reAn!l/nni .35r/n heildar h5-rri hli >/ndir 0 ,@?Y

, =m,D A,= ' c a ' m D 1 >+? F-rmJl/r til a .35ara allt a tilte3n/ mr3/m , ea ' IreAta h5-r/ me'in Iara 7 !5- mi3l/ leAti !em 5i m , -' m 0 er e33i len'/r heildar!tarf!emi fr.5i3i 'ild/m h5er! me'in1 en aein! fr.5i3i tl/r allt a B57 mar3i1 -' A , 1 a ' e33i /m heild h5-rri hli1 en a !3ilDa aft/r aein! /44 a tilte3n/ mr3 er/ Ba !em 5i er/m fre3ar en ein'n'/ t.3na 5i3-mandi 'ildi me t5eim/r Iand!tri3 fArir -fan -' nean1 me tilliti til heildar!tarf!emi me Iand!tri3# Ef nJ D 7 Ba fell/r almennt 7 .35en/ Iili1 !em er hl/ti af m ' 1 m A 1 A " 1 a A !em fell/r inn 7 Be!!i Iil1 ein! -' ./r >0 ,2 -' ,9? Ient/ til a .35ara me IrJ/n 1 . mean . hin/m hl/t/m er 'efi me Beirri ath/'/n !i'# LeAf/ -33/r a Jt!3;ra Betta . I-r I @EK !3/ll!# aFArir l633/n !t/ - , c 9C* >0 C@? fell/r D $ * @K+1, 7 Iili @KE1E:@)K1E# Xa er B57 A K c @K*= z K c CE= I c E= " ) * @KE1E= 6 c @121 -' 5i a f. fArir af D $ n. /44 a fAr!ta Iil mr3 @KE1E " 1 fArir di 3 D $ H, Bar !em H er fDldi1 -' H t.3nar !/mm/ B.ttt3/ milliIili1 7 !amr6mi 5i f-rmJl/ >)9? -' >*? af Beirri IX# H c CE c EE= H c EE @K,1C= H5
$

: H * EE 21) c ))C

Fen'in !amr6mi! eftirfarandi !amanI/r/r tfl/ milli 3ennin'ar -' tilra/nir fArir l6'ri fr.5i3 fD.rh6ir 7 tfl/nni IY Sa&anburur re"n #unni " (i fr%i#eg r%a t!f#u I O#)r.tt u&fang h!fu-V2uB* E c ) mm1 i c E= D $ c @K+1,= - , c ))1+= , c 2*@K " Fr-m ))C K:@12 P+#2 E)) P)@#2 ++) P)+#2 )E+2 P2@#2 2))9 P2+#2 2ECC P9@#2 2,2E P9+12 2,+* " reAn!l/B.ttar# the-r ))) @+) "Y, reAn!l/B.ttar# The-r# KK@) K)*K K9@+ KEC) K1,@@ K1+K@ K1+CK K+*2 KK9+ K),9 K19C@ K1EC9 K#,92 K*E9 K+2* K1+C*

M/n/r :E : 2K

M/n/r : K#KK2 : K#KK, d K#K)E d K#KK2 : K#K)2 : K1KE) : K#K92 : K#K)@

)K9@ @9 )E++ d , 2K,+ : 9@ 2@29 : )@9 2C9C : *+ 2,@+ : EK

P@@12 2*@K

2*KC : 9@

)KKK

K1+**

: K#K)2

Xa m/n 3-ma 7 lD8!1 !em al'er -' hl/tfall!le't fr.5i3 n.l'/n fD.rh6ir !em Beir m/n/ Iera !4Daldi ei'a f/lltrJa af !/mm/ l'/m# Xa 5er/r a ta3a tillit til Be!! a reAndra 'ilda !am356mt Beirri f-r!end/ ein!leita dreifin'/ Re!4# 5-r/ .35r/ innan h5er! Iil!1 en fr6ile'a Jtrei3nin' IA''i!t . Beirri f-r!end/ er Be!!i dreifin' er 7 !amr6mi 5i Ba!i LaS einni' innan milliIili# b 7 A8K Sa&#egg>andi* The Su22#e&entar(erfahren* Ef1 ein! -' er al'en't1 7 dreifin'/ !4Daldi aein! heildarfDldi1 en e33i al'er !/mma A, !em aft/r -' fell/r ni/r fArir .35ei 'ildi1 Iara aein! <-rTahl 0 -' Na hTahl 4 1 en e33i <-r!/mme 0 -' Na h!/mme 1 er 'efi1 'et/r r/''le'a 5eri C 1 en h5-r3i A nH D $ fen'in Ieint1 nH fr.5i3i 5ir3a me tilliti til Be!!ara 'ilda1 B57 en'in dreifin' Afirl;!in'/ 5er/r a 5era h6't# G da' BJ 'et/r til a !em hHr !e'ir1 en n-33/ laI-ri-/!1 afer !em H' 3alla S/44lementar5erfahren1 fara# F35ara 7 !ta Be!! a D $ fre3ar D I 1 !em er Afirleitt af D $ ein! l7ti r/57!i 7 B57 !3Ani a 5era !3i4t Jt fArir Ba 'et/r 7 /44hafi !3il/r eftir /mfDll/n /m v, 0, 1, 1 hliar1 en 5i!!/le'a enn 8f/lln6'Dandi de5iati-n n/mIer! m H 1 m H -' fr.5i3 fD.rh6ir " 1 A !am356mt Be33t/m Ieitt/m aferinni aein! fr. 'an'i hl/t/m !4Daldi# Hin! 5e'ar1 er /nnt a .35ara Ba einni' all! de5iati-n nJmer m , c M 0 d v -' m 0 c m 0 d 4 1 hHr eftir 0: m , -' 4 : m '. Be!!i 'ildi tilheAra -' !D. m. 7 eftirfarandi tfl/ 'ildi a finna1 afer 5i Jtrei3nin'a . eftir 'efi til 3Anna er1 me tfl/nni en 6tti1 a minn!ta 3-!ti fArir !/ma 'ild/m 5er/r hl7ft 5andr6i af Jtrei3nin'/m# Taflan er Iara a l.'ar tl/r 0: m , -' 4: m framlen't1 ein! -' Ba er 7 lan't fle!t/m til5i3/m er/ aein! Beir1 Bar !em I-ri er e33i n8'1 5er/r 5era rei3n/ Ieint# Hereafter finna the f/ll/r !/mman af neri -' efri fr.5i3 D I ein! -' hHr !e'irY 1 HHr eftir )? Y 1 = # >))?
)?

# >)K?

aXar !em Betta 4re!/44-!ed rHttm6ti t5e''Da d.l3i "" tilliti til D " Til5i!t hl/tfall!le'ri l'Y - ' Y e , c m 0; m , hef/r afleiin' '6ti me tilliti til Be!! 7 !ta

Be!! !em a framan1 'ildir .n tillit! til Be!!a l'/m f-rmJl/ einni' h6'riY A * D I ! e ' - , a 5era !tillt1 !em I-ri !aman 5i -fan'reint aflei!l/ A 'ef/r til 3Anna a trA''Da rA''i .35r/nb#

Su&ar af t!#ugi#da ! ; m , 1 ; m ' a& (arandi Su&&a brotin gi#du& af fr(i- af h(orri h#i &e ti##iti ti# D.

K1)C2C K1))KE K1K,2C K1K@C) K1K2*2 K1K)C, K1KK+E K1KKE2 K1KK2* K1KK)@ K1KKK, K1KKK9 K#KKK2 K#KKK) K19,,2C K12,++2 K1)++CK K1)9C,, K1K+KKC K1KE,KK K1K9@CC K1K2K2C K1K))9* K1KKC)@ K1KK9)+ K1KK)E+ K1KKK,C K1KKK9E

&trei3nin' a 'era!t ein! -' Be!!aY Man reAna a m H; m , ea m 0 m ' 1 h5-rt !em Ba er nei356tt ea D.356tt !em a T b te3in1 'ildi t -' ta3a c eM4 a: T ib . Xetta .356i h.tt er h. B57 Jt fArir Ie''Da 5e'na 5i fr.5i3 af D " held/r Jt einfalt "" 7 !amr6mi 5i fDlda -' meina fr.5i3 ein3/m fann!t fArir Be!!a !7/ til a 5era 'ilt1 !t/tt !tat/iert IreAtt "" fArir heildar!tarf!emi -' han'ir Jr B6r 7 !3i4ta me'inre'l/ Br8a# aXr7r 'ildiY )? hl/tfall!le'/m fDlda fr.5i3/m1 2? hl/tfall!le't ma'n fr.5i3i1 9? hl/tfall af mi!m/nin/m !D.lf/1 Bar !em einn af D I fDlda -' hl/tfall!le'/ ma'ni 5er/r .35ara1 -' fr. mealfr.5i3i 1 er/ 7 !l73/m h./r r/1 til a h5aa t5eir !em er h6't a rei3na Jt fr. BriDa# ReAndar er Ba 5e'na Be!! a "" fArir fr.5i3/m . !7/nni1 td

D.356Y 1 1 1 >)2?

Bar m 0 -' ' 7mAnda heildarfDlda -' !/mm/ fr.5i3 af Be!!ari !7/1 A en m/n/rinn er allt !em 8f/lln6'Dandi fDlda m H -' 8f/lln6'Dandi !/mman '' a framlen'Da# Xa 'et/r B571 . Bann h.tt -' hHr a -fan1 a m 0 m ' 1 7 !m/ r# m H; m , me milli'n'/ T 5erm6ti '': ' Re!4# " ; , rei3na1 -' fr. Be!!/1 ef A Re!4# " finn!t reAn!lan ' Re!4# , er/ .35r/ 7 !amr6mi 5i >)K?#b Til Be!! a Jt!3;ra Betta .356i . tilte3in d6mi1 Ba er 7 !tD8rn O/etelet er fran!3ra n;lia 2? 0 c 2* C2K1 4 c 2#@+K= m c )KK KKK aMa/r finn/r nJ D " c )1C2,9 m1 B#e# m , c EE +E)1 m fc @@ K@+1 m H; m , c K1@**@*1 m 0; m fc K1+@9@,= hHr fr. T : I-r fAr!t ef t * K1@C@2K -' ) : eM4 a: t 2 b c K1)+9*E1 7 r/ la'i ef ekki c )19@*@9 -' ) : eM4 a: t 2 b c K1*9,C+#Xar af leiandi f./m 5i fr. >)K? !amtala , c 9,@K1E1 '* 2@)K1,1 !em " * ,2E1) -' A c 2K)+1@# A l-3/m1 5iri!t Ba . 'r/nd5elli >))? e , * = K1KCC+ - fc K1KE@,= Ac )1C)@K# Xa er B57 D A c K1K)991 . mean - , - ' c K1K)221 I6i 'ildin 6tti a 5era Dfn h5ert anna1 en a 7 !/nd/r af B57 hef/r .!t6/ Be!! a framlei!la 'ildi D I 5i hl/tfall!le'a .35en/m D $ er mi!m/nandi rl7ti # O/etelet !i'1 !em fer 7 'e'n/m e5al/ati5e !amanI/ri m6ld/m l73/r 'ild/m 5i fr6ile' 'ildi l73inda tfl/ til Be!! a 3-ma . dreifin'/ 'erar 4allI-r1 !e'irY Pla taille m-Aenne E!t de )1C2 m /mh5erfi!Pb#

2?

aLettre! !/r la thH-rie af 4r-IaIilite!1 Il!# @K) PLend/m C-n! rit! Franxai!P#b

Einn m6tti halda a Dafn5el 7 Beim til5i3/m Bar !em heill !etDa er til !taar1 er m6ldi 'ildi en 8elile't er/ ni/r -f l7til1 ein! -' ra/nin er me Lei4Ti' -' Anna Ber'er r6/r m.l1 BJ S/44lementar5erfahren aein! . h6rra hl/ta r1 en !amt . !m/ hli D er a Ieita Barf a f. , a f. Ba ni/r er /nin5-l5ed ea la'a a .hrifa5aldar 8elile't1 ein! -' ef elile't !amIand . milli fDlda -' !t6r fr.5i31 h5a er /44 4re!/44-!e! einni' l' . neri enda# En Betta er e33i m.li1 en 'et/r 5eri aein! a B57 mar3i !em 56n!t fr. S/44lementar5erfahren 'a'nle'ar ni/r!t/ Be'ar Jtil-3a 7 Jtrei3nin'i . neri rinni1 !em . heitt1 er Afirleitt einni' til !taar !em fa!t 7 Jtrei3nin'n/m1 !em er heit/# G ra/n 'er/m 5i r. fArir a 7 rHtt/ hl/tfalli fDldi fr.5i3a fr. tilte3n/m 'ild/m fr.5i3 til enda1 B#e# 7 hl/ta . er -f !t8r1 B. rHtt/ hl/tfalli tala . hl/ta A, 8elile'a 5era -f l7till1 S/44lementar5erfahren en er 'efi a r. fArir a Ba er elile't1 !em !tr7ir !i'# X57 Ba 3em/r Be'ar Ba 5ir3ar aein! me S/44lementar5erfahren . !l73/m 8elile'/m rair a f.r.nle'ar .lA3tanir# A !D.lf!'/ er Ieint fen'in 'ildi er minn3a 7 !l73/m r af S/44lementar5erfahren

, -' eA3/r 'ildi af A. Xanni' a H' hef 5i Lei4Ti' h84n/m !em a te3i B.tt eftir nei356a hli af D *C+1,):CC1E !5i1 ein! -' = hl/ta Baan1 allt til enda1 Bar !em BJ 'et/r m/na >0 )E? a CC er 'ildi !em falla /ndir h8fle'# The leidd af heildar!tarf!emi 'ildi , 5ar ++9E1 eftir:/nnin S/44lementar5erfahren +K+,1 DafiMt 'ild/m '* !em fAl'ir +K,K1 fr. 5irt/r en elile't D.356/m hl/t/m r# Heild af r Ieint fr. /nn/m 5iri A 5ar C+1C21 !em eftir S/44lementar5erfahren hla/t C+1,K1 Banni' a 'ildin D DafiMt# MAndi nJ en D 5ir3ile'a meina1 !5- mAndi einni' aal 'ildi !aman 5i Ba1 !5- m 0 c m , 5era1 en m , * @2E,= m 0 c er @#)@E#

UIU* ' a&h(erfuna #!gu&*

0 )2+ aG fArri t5eim/r 3fl/m1 !em "" 5ar !5- lan't h.Br8a/r a Ba hent/'t !3im/nart63i fArir dreifin'/ rei3nin' W# : "# er l73a 5el 'er/r 7 5er/le'/m Samh5erfan 7 5er/le'/m a!AmmetrA . fr.5i3/m N-t3/nar!3ilm.lar# NJ1 reAn!lan !;nir a 7 ra/n "a/!! l'm.l 5illa . l.'/ !5eifl/r 7 ein!t3 'ildi er !att l'm.l dreifin'/ /mh5erfi! mealtal1 -' a Dafn5el me 5ei3I/ra a!AmmetrA1 Bar !em Ba er enn 7 5afa /m h5-rt aein! Iil/n mi3il56'a !amh5erf/ ea 5er/le' a!AmmetrA !taar1 t5e''Da:hlia l' 5eita I6t/r til a einfalda l' 'e'n1 !5- BJ 'et/r t5e''Da hlia "" en n8' til a IeS`hrende JtIrei!la l'm.l W#:"# /44 me 5ei3a hl/tfall!le'a IreAtin'/# Xetta /ndir!t/ l' $reifin'arrJmm.l W#:"# B. lHttir aein! . reAn!l/ -' Barf en'a fr6ile'a rHttl6tin'/# Xa hel!t B57 fr. reAn!l/nni !D8narmii1 Iara enn Ba 5er3efni a rei3na ./rnefndri f-r3e44ni 7 n.ttJr/nni >7 fimmta 3afla#? SHrl'/m 5er/le'a 8!amh5erfar dreifin'/ !em afleiin'arnar af Ba!i LaS# aEn1 B8 a Betta Ba!i LaS er !t/dd 5el af reAn!l/1 Ba er r/''le'a .h/'a5ert a fr6ile'/m 3rf/m /m W#:"# a Br8a 7 B57 !3Ani a rHttl6ta t5e''Da hlia "" . !5i4aan h.tt -' 'ert 5ar fArir Beirri einfld/ l'/m 7 3ennin'/ /m 5ill/r1 fr6ile'a# Xetta 5er/r 'ert 7 5iI6t/r 5i Be!!a 3afla me B57 a IA''Da . !Hr!t3/m l'/m#b 0 )9K aSHr!t3 l' 5er/le'a 8!amh5erfar dreifin'/ falla 7 t5- h84a# G fAr!ta la'i er a finna .356i af /44hafle'a 'ildi1 en !am356mt Beim !7arnefnd/ )#7 BHtt/m 'ildi1 B#e# h.mar3! z hef/r1 2#hef/r .Ierandi 7 hl/tfall!le'ri l'/m ei'n# Seinni h84/rinn er/ ten'!l milli hel!t/ 'ild/m1 mealtal 'ild/m A 1 aal 'ildi C -' n.n/!t/ 'ild/m D, Banni' .35ara a 5e'alen'dir af Be!!/m 'ild/m -' hl/tfall!le' !taa Beirra 7 -ri -' ei'inlei3a A -' D er/ ten'd fr.5i3 tl/r Br8a )? #b
)?

aA/3 Be!!ara la'a 5-r/ l' f'af/llt 7 0 99 einni' !3r.# Hin! 5e'ar er !ama Iara ein! mi3i 7 SAmmetrA en 7 a!AmmetrA . fr.5i3i 'ild/m 'ildi -' B57 er/ en'in l' 5er/le'a 8!amh5erf dreifin'# Bar !em B6r 'efa einni' tilefni til n.nari /mr6/1 Ba/

er/ h. !Hr!t3/ mefer 7 n6!ta 3afla#b aFArir aflei!l/ af Be!!/m l'/m er t5e''Da:hlia "" !3al IA''Da!t1 !em l' dreifin'/ einta3a af W# : "# 6tti a f. eftirfarandi f-rmY

# >)? Meina hHr1 ein! -' 5enD/le'a1 m -' m , fDldi -fan -' nean /44hafle'/ 'ildi D !ta!ett fr.5i3/m1 ' -' , !em al'er 'ildi Beirra eftir te3i Iilin af fr.5i3 af D 1 H ' -' # , !em l-3! 'a'n356m/m 'ild/m - ' -' - , Bar !em ' -' - , a meal'ildi ' -' , er/# Hin! 5e'ar er 6tl/nin a framlei!la 'ildi D !3/l/ e33i 'ilda fr. /44hafi !em den!e!t 'ildi nH !em einn til 3Anna me 5erm6tahl/tfall l'/m1 Bar !em I6i ei'nir er/ til a !anna# Frem/r1 Ba er D a telDa!t t7mi til5era 'eB8tta 5ali /44haf!'ildi1 !em er !;nt aein! . 'r/nd5elli la'a >)? ein! -' hrD.a me Beim t5- ei'inlei3a 'ildi# En Ba !3al te3i fram a f-' , !em B;ir a en'ar tl/r1 en aein! 'e-metr7!3 tJl3/n . 7 ' Re!4# , h/'!/n af ein! l.hnit !am!5arar !einni h-rnrHtt hnit . dreifin'/ l'/m# Tl/rnar af fr.5i3/m1 hin! 5e'ar1 er/ alltaf IA'' . milliIili -' er/ !;nd . AfirI-ri r6m/nni1 Banni' a Dfn/r z ' c d ' 1 z , * , D , >2? til'reina h5er!/ mi3i fr.5i3 >)? Sam356mt l'/m milli 8endanle'a n.l6't mr3/m ' -' '! D ' Re!4# , -' , ! D , I-tnflt/rinn !einni milliIili !t6r 5 ' Re!4# D ,falla# G !amr6mi 5i Ba1 af B57 a .35araa (# + -' + , a fr.5i3 milli til'reindra mar3a m. finna# XJ 5er/r a 5eraY

>9? 57!a er til#b aMe B57 a Dfn/m >)?1 af h5aa endanle'ri 'ildi ' -' , !am!5arandi 'ildi f-' , -' Bar af leiandi einni' !am!5arandi 'ildi z f-' Z , ea + -' + , er .35ara 7 8t57r6 h.tt # FArir framlei!la 'ildi !i'1 Fr.5i3i 'ildi ' c K -' , * K tilheAra1 e33i Be!!a !Hr!t/1 nema a H ' m ' c H , m , ea >@?

FArir Ba er fArir Betta 'ildiY 1 >E?

Banni' a !t/'/r !amh6fin'/ . milli t5e''Da l7n/r1 !em t.3na Dfn/r >)?1 7 ra/n1 . !Hr !ta aein! Be'ar !3ilAri Nafna >@?# En !J !tareAnd a Betta .!tand Dafna 5er/r endile'a a 5era /44fAllt1 er a/'lD8!t af eftirfarandi /mfDll/n#b a"ert er r. fArir a milliIili tilte3inni !t6r -' tilte3n/m a!t6/m 'eta aein! tilheArt tilte3n/m fDlda fr.5i3a# Xetta hef/r Beim afleiin'/m a Dafn5el 8endanle'a l7til milliIili1 er a l7ta . !em mr3 endanle'ri milliIili1 !ama fDlda 5er/r a 3-ma1 'et/r Ba !3-a 7 efri ea n6r inn 7 neri hl/ta dreifin'ar !4Daldi milliIili mr3/m a# En ef fArir 'ildi framlei!la 'fr.Ir/'in , Banni' a fDldi mi!r6mi . framlei!l/!4enn/ 'ildi !am!5arandi Iil er h. h5-rt !einni !7/m er 6tla n6r Afir ea af h.lf/ lDJ'a nean fr.5i3 7 /44hafi# Xar !em Betta er e33i leAf1 !55er/r fc , 5eri1 -' Bar me a .!tand Nafna >@? er/ /44fAllt#b aUntrifti' til m8ti me B57 a !5- mi3i !5- a tl/rnar1 en e33i fArir fr.5i3 af ( n. !Hr!t/ 5ildi# <e'na Be!! a l73/r re'l/r >9? ten'Da!t h5-rri hli fr.5i3 !Hr!ta3le'a .n Be!! a ta3a tillit til hin/m me'in ea a 5era dre'inn fr. .hrif/m hennar# Ef BJ 5ilt telDa!t 'a'n356mt !aman .35ara (#1 !5- 5er/r Ba !ama . heildarfDlda m c m d m , fr.5i3 57!a1 -' Ba er !ett B.Y

1 >C? Banni' a1 ein! -' Ba 5er/r a 5era1 til '* , c K1 !em er ein!ta3t l73/rnar . B57 a .35ara . 'r/nd5elli >@? er n.#b aXa er B57 til'.t/r af dreifin'/ l'/m >)? er .!tand Dfn/ >@? til a fe!ta 5i# Xetta er held/r Jr framlei!l/ 'ildi frammi!t/ hl/tfall!le'ri l'/m - f ; - , c m 0; m , >,? 3rafi!t# F !ama t7ma1 er Betta 'ildi 5i/r3ennt !em den!e!t 'ildi1 Bar !em I6i ' -' , fArir !em !3er nJll 'ildi fr.5i3anna !t6r ' -' , n6r h.#b aTil a !;na Be!!a dreifin'/ l' me'i BD8na eftirfarandi t56r l7n/r1 !J fAr!ta !em n.m!3eii af -fan'reind/m D li''Dandi 'ildi me 57!Iendin'/ /m l73le'a -' mealtal fr.5i3a , * D+1 - '* D-' 1 ) * DV 1 anna n.m!3eii af I./m hli/m af D li''Dandi 'ildi1 !em 'ef/r til 3Anna t56r me'in'ildi A -' C a/3 D -' I.a Einfalt mealtal fr.5i3a - ' c 5e ' 1 e , * D- ,3Annir a/'a#

Xa !3al te3i fram a l8rHtt/ mtt 'ilda 3Annt af !ta af Beim 'ild/m !em f-' , !am356mt f-rmJl/ >)? me B57 2 H ' m '* 2 H , m , deilt 'ildi ' ; 2 'H m ' -' , ; 2 H , m, !H/ !tillt# Xa 5ar fre3ar H '* )1 H , c 2 _ 9 5ar te3i /44# Xe!! 5e'na er m6lt h.mar3!'ildi D= 7 t5eim/r l7n/r er Dafnt -' ) ; !em ennfrem/r !aman!tend/r afY - : e , * 2 ; 9= - c K1EC@= e , * K1*@C1 $ : A c K12*2= 1

D : C c K1222= . The einin' er Dafnt -' E1C m1 7 anna Dafnt -' 912 m 7 fAr!ta feril!in!#b 0 )9) aAein! 7 !Hr!t3/m tilfell/m1 tl/rnar m 0 -' m , fArir -fan -' nean 5i /44hafle'/ 'ildi D a 5era !ta!ett fr.5i3 !em nema a h5ert r/# G Betta 85enD/le'/r tilfelli mi'en'i er/ C -' rei3na mealtal A me D !amanla't# X57 a Ba er m 0E m , Banni' a aal 'ildi !em ein3enna !H/ /44fAllt1 fr. Dfn 5i m 0 -' m , en held/r .fram a fAl'Da 5e'na Be!! a 5i hl/tfall!le'a l'/m !em '* e , -' Banni' m 0 - f c m , - , . Xetta B;ir a B57 'a'n356ma de5iati-n fD.rh6ir er/ Dfn 5i h5ert anna1 Bar !em mealtal er .35ara#b

aHin! 5e'ar1 ein! -' er 4re!/44-!ed almennt1 m 0 af m , mi!m/nandi1 Banni' a t5eir hel!t/ 'ildi er/ A -' C aldrei D !ameinair1 -' Ba 'et/r 5eri fDarl6'ir Beirra fr. D fr. "" afleidd ein! -' hHr !e'ir#b a<i !3/l/m t.3na !t6rri talnanna t5e''Da m 0 -' m , me m H1 minni me m H -' ein3enna . hli m H 'ild/m li''Da 1 e 1 # -' t 7 !.tt 5i fArri >0 99?1 !em !amBA33t .356i # t5 Iand!tri3 fArir -fan B. er aal 5erm6ti C en a leita "ildi !em f6!t 7 3lJII/m me D !3il'reinir Iili g > m / H m H inniheld/r? fr.5i31 B57 Ba erY 1 >*? !5- a -fan -' nean 5i!! /m h5er! 3-nar 'ildi fr.5i3 er/ m/n !. !ami -' Ba er a hrin'Da fArir mi'en'i# Hin! 5e'ar1 fr. dreifin'/ l'/m !e'ir ef c C D fDarl6' /m mr3 C -' D!;nir 8h. hl/tfall!le't !t/ BeirraY 1 >+? ea1 ef H A '* t, H A * t A er !tilltY # >)K? Einn finn/r !5-na 7 7h/'/n Be!!i H A c - P 1 , >))?

C D * * T AeA

Bar !em anna h5-rt til a rei3na Ieint Jr >+? ea t A me B57 a n-ta t :taIle . 'r/nd5elli >)K? til a .35ara en Be!!i 'ildi1 til !t/tt til A a hl/ta#b

aFDarl6'in C D er B57 na/!Anle't a haf/r > m 0/ m H ? ; m '' h.# Ef hi !7arnefnda er nJll1 B. er einni' Dafnt -' nJll1 -' C fell/r1 ein! -' ./r er Ient .1 me D !aman# Hin! 5e'ar1 ef Betta hl/tfall er e33i Dafnt -' nJll1 en !ennile'a n6'ile'a l7ti Banni' a nn/r -r3/ hennar er h6't a 5anr63t1 ein! -' Ba er leAft1 a t A b -' !t6r af !m/ !t6rar'r./ l;!t meY ea !taar -' B57Y >)9? eaY >)@? >)2?

a !etDa# F hinn I8'inn er n. C D 5i h6!ta 'ildi Be'ar > m 0/ m H ? ; m Pte3/r 'ildi )1 Ba er1 ef m 0 c K -' m 0 c m 1 Ba er1 Be'ar ll/m fr.5i3/m . a !m/ hli af /44hafle'a 'ildi # li''/r1 -' a!AmmetrA !em 5e'na 5er/r 8endanle'a !t8r1 Ba er 7 Be!!/ ta3mar3a r6a >)K? einfaldari Dfn/nniY >)E? !5- a T '* +: e P 1 Bar !em + t.3nar l73le't 'ildi af dreifni a !am356mt 0 ))+ Dafnt K1*@E9@, e A # SetDa 6tti fDarl6' C D f6!t B57 Dfn/naY C D c + c K#*@E9@, - # Pb >)C? aXe!!i 5eitin' C D er einni' 7 almenn/ m.li >))? ein! -' 7 t5eim/r !em ta3mar3a tilfell/m >)@? -' >)C? al5e' mia 5i t5e''Da hlia "" !em JtIrei!la l'/m# Xa m/n 5era . ath/'/n/m F35r/n . Be!!i fDarl6' dreifin'/ I-r 7 ./r 3Annt1 the a/5eldle'a me B57 a Ieina Jtrei3nin'i fr. /m Ba Iil C -' A me B57 a n-ta Dfn/na >2C? ea >2+? . XI# Wafla er 'ert1 'efa hl/tfall mi!m/nandi fr. fr6ile'/ .35r/n 'ildi finna!t hHr almennt# Xa er mi!m/nandi a B57 er 5arar fDarl6' A D milli mealtal 'ildi A -' framlei!la 'ildi D, Bar !em framlei!l/ . f-rmJl/ fArir Be!!a fDarl6' aein! /m ei'inlei3a A -' D er IA'' .1 !em einni' er/ af tlfr6ile'/m 'r/nn/r fArir Jtrei3nin'a1 . mean . n-t3/n . "" e33i tilefni 'ef!t#b aEin Ta3i nefnile'a a !t6rri af t5eim/r fr.5i3 /44h6ir ' -' , !em afleiin' af hl/tfall!le'ri l'/m /m !m/ me'in 5i D er a finna . !t6rri af t5eim/r fr.5i3 nJmer1 B#e#m 1 Pa leita a er Ba !t6rra t56r fD.rh6ir eftir A 1 minni me " er 3alla1 !5- BJ 'et/r !tillt .Y A* a A m AD " * m AD A " >),?# Xa !e'ir 5i Fr.dr.tt/rY A " c a A! A "- > m 0Y m 0 ? D * a (D 1 -'1 eftir !3i4tin'/ eftir m 1 a ta3a tillit til Be!! aY 1 NafnanY >)*? en ei'n D til a f/lln6'Da hl/tfalli l'1 e33i enn me# G Be!!/ !3Ani 5i a !etDa 7 >)*?Y A* m AeA = " * m Ae " ea1 h5a er Ba !ama1 Bar !em m 0E & / m 0 -' m 0 c m m ' Y

A* (eA m Ae'' = " * (e " One 3em/r Banni' Dfn/nniY F >)+? Bar !em1 7 !amr6mi 5i hl/tfall!le'/ l'/mY m H -'' m Ae " c K 1 Xanni' a1 a l-3/m1 A D * - A - " >2K?

m Ae " .

Ni/r!t/r1 !amIand !em er nJ Be'ar 7 XI# S4rin'a# 5ar !ett /441 ein! -' Ba er ha'n;tin' ei'inlei3a D $ !tarfar 7 B.'/ .35r/n !inni fr. reAn!lan 'efi tfl/nni 'ildi#b aXar !em1 7 !amr6mi 5i hl/tfall!le'/ l'/mY e A - ' c > m 0/ m 0 ? Xanni' er Dafna >2K? 7 f-rmiY >2)? ea1 ein! -' hHr a -fanY 1

er !ett 7 f-rmiY A D * 2 A - ' >22? 5era h.5ai#b aThe .35r/n fDarl6'ar A D er B57 7 ra/n . a fArir hendi 7 "" 8h. Banni' a fArir h5er ein!t3 BilD/nnar -' Dafna >2K? 5er/r a 5era 'ert1 ef Ba er anna A !em 5ar meal -'D !em D $ , d7 hl/tfall!le'/r l' !am356mt rei3na hafa 5eri#b aEinni' fArir A D 'et/r til'reint Ba/ mr3# Ef m fc m 0 1 Ba leii af >2)?1 !em einni' A c $1 7 !amr6mi 5i ath/'a!emd Be'ar 'ert1 7 !amr6mi 5i B6r ei'a C -' A !ama t7ma -' D . !ama t7ma# Hin! 5e'ar1 ef m 0 c m -' m 0 c K1 a a!AmmetrA er B57 8endanle'a1 !5- er A : D c - f >29? Banni' Dafnt -' einfalt mealtal fr.5i3i1 . mean 7 !amr6mi 5i >)C?1 C D t.3nar l73le't fr.5i3i# G B57 tilfelli1 at > m 0/ m H ? ; m litla !t6r1 nn/r -r3/ Beirra 3ann a 5era 5anr63t1 !l. f-rmJl/mar >)2?1 >)9? -' >)@? 7 'ildi1 Banni' a Jr > 2)? ea >22? Dfn/Y

>2@? h6't er a 5era til#b 0 )92 aBA''t . -fan'reind/m .35r/nar . 5e'alen'dir C D :-' A D 'et/r einni' 5eri A C fann !em mi!m/n/rinn . t5eim/r fArri milliIili1 eftir Ba 5-r/ fDarl6' l' fArir BrDJ hel!t/ 'ild/m A, C -' D er h6't a 'efa . eftirfarandi f-rmiY )? fArir allt !Hrh5ert af 'ild/n/m !em m 0 -' m H 1 Ba er1 fArir mD' handah8f!3ennt 'r./m . a!AmmetrA1 einn hef/r 7 !amr6mi 5i f-rmJl/ >))? -' >2K? re!4# >22?Y C : D c T AeA A : D c e A : - " c E ' e A >2E? A : C * &A : D ? : &C : DI c & 2 ' : T ' Ie'= 2? fArir m 0 c K -' m 0E & di er/ fArir hendi til a r6a 8endanle'a !t8r/m !am!3i4ti a!AmmetrA >)C? -' >29?1 Ba er Banni'Y C : D * K#*@E9@, e A A : D c e A >2C? A C c K1)E@CE9 e A = 9? ef > m 0/ m H ? ; m A !m6 3Annir !em anna 5ald er h6't a 5anr63t1 Banni' a ef a!AmmetrA er mD' l7til1 'et/r BJ !ett 7 !amr6mi 5i f-rmJl/r >)@? -' >2@?Y

1 >2,? @? 7 B57 tilfelli a einh5er a!AmmetrA er til !taar1 en 7 B57 til5i3i m 0E m , er a l-3/mY C:DcK A D * K >2*? A C*K. Xa !3al te3i fram a1 . mean1 ein! -' fArir aflei!l/ fr.5i3!in! A D -' D C er h6't a Be33Da !traM1 A -' C . !ama t7ma . hliinni . m 0 er/1 hin! 5e'ar1 a aein! al'er 'ildi Be!!ara 5e'alen'dir er/ .35r/1 -' Banni' eftir a 3-ma 7 lD8! h5-rt A -' C 7 D.356/m ea 7 nei356ri .tt a D fram!etnin'1 fArr/m er tilfelli Bar !em# m k m 1 !einni1 ef m 1 k m 0 b#

0 )99 aFr-m Xe!!i fDarl6' l'/m1 fDarl6' hl/tfll/m -' ein3/m Let : L' eftir deild/m !i'ri# Er fen'inY )? fArir almenn/ m.li Bar !em h5aa .!tand !em er . h5e a!AmmetrA er l.tinnY

>2+? = 2? Be'ar /m er a r6a mD' 5ei3t a!AmmetrAY

>9K? = 9? fArir /m er a r6a 8endanle'a !t8r/m a!AmmetrAY

>9)?

# Undir 2? -' 9? 'reint 'ildi t.3na mr3 milli !em er/ IreAtile' !3ilAri !em 'ilda /m almenn .356i r6a# Ein3/m 'ildandi re'l/r /m 5ei3I/ra a!AmmetrA !am!3i4t/m .h/'a1 B57 Betta m.l 5i 4re!/44-!ed hHr l7til !5eifl/r 7 afrit af W#:"# er !5- al'en't a Ba er h6't a 57!a til n-ta !em 5imi/n# Af Be!!/m !3/m1 !am!3i4ti >9K? til a ta3a 5i !Hr!t3/ heiti -' nfn . # l'/mb aAf Beim Brem/r Q/-tient! !tanda 7 fAr!ta !6ti er Afirleitt te3i tillit -' B57 til einfld/nar me !Hr!ta3t# BrHf1 B#e# $ 57!a# Xa er B57 a 56nta a $ ea > C : D ? ; > A D ? er e33i minna en K1,*E -' e33i meiri en K1*@E1 S-fern e33i tr/fla re'l/leA!i . 'an' reAndra 'ilda /m dreifin'/ I-r -' !amnin'i 5i 3ennin'/1 !3i4tir m.li aein! fArir -fan l''Df .hrif#b 0 )9@ aSJ !tareAnd a C -' A . !m/ hli D li''Da hef/r nJ Be'ar 5eri

te3i eftir1 en Ba C milli A -' D 1 !em !H!t . eftirfarandi !3;rin'/#b aSamr6mi 5i f-rmJl/ >2+? er al5e' almenntY >92? Bar !em t A til A 7 t : tfl/na !em ten'i!t 'ildi# XJ te3/r eftir NJ Be'ar ' 'et/r aein! t.3na 'ildi . milli K -' g1 ein! -' 1 !em liti . t : I-r !em !t/'t t AM A, >99? 5e'na Be!! a ein/n'i! 'ildin c K1C2K+ fr. Bri''Da !tafa T :'ildi !em er/ !t6rri en ten'Da!t : 'ildin a 5era !t6rri til l-3a tfl/nni# Xar a a/3i1 Bar !emY t2 -' !5-na allt meiraY T Ba er 7 ra/nY C D MA . D >9@? t2 P

Xe!!i l' !am356mt Beim C er alltaf . milli A -' D er1 er l7fr6n l'#b aThe Ilai l'/m hef/r !em leiir til Be!! a a!AmmetrA af Beim fr.5i3/m Rel# D hi 'a'n!t6a mer3i en fr.5i3in Rel# [. Nefnile'a1 Bar me tilliti til C 1 er/ 'a'n356m de5iati-n tl/r Dafnt -' h5ert anna1 Ba er1 fArir h5ert 'ildi fArir -fan C 1 8Dfn/na ( ' L m , -' fArir h5ert 'ildi fArir nean C 1 8Dfn/na ( ' k m , . Xanni' er Ba Be'ar A er hHr a -fanC er1 C L C , B#e# C ' C , nei356# En B. er D hHr a nean C, Banni' aY m k m 1 B#e# m 0/ m , er D.356#

Hin! 5e'ar ef A hHr . eftir -' D er/ hHr a -fan C er# Xe!!i 5i!nJnin'/r 8!amh5erf/na me tilliti til A :-' D er 3alla andh5erfa l'1 !em er B57 !treAmir .!tandi l'/m#b

:Au-efni* Fr%i#eg r!- f"rir t(egg>a h#ia Gau

#!gu&*<

0 )9E aS5- lan't1 the t5eir:hlia "" 5ar 5e'na reAn!l/ en !i' n6'ile'a IeS`hrende l73/m l'/m W#:"# !ta!ett# XJ 5er/r nJ a/3 reAn!l/nni !3il-ri nH fr6ile'a rHttl6tin'/ . Be!!/m l'/m1 !5- hafa til'.t/r /m W#:"# 5eri Br8/ !em leAfa aflei!l/ af Beim l'/m# UndirIJnin'/r !l73ra til'.t/r er rHttl6tt 7 B57 a Beir leia a l' ei'a r6t/r a re3Da -' Ba !ama -' a finna 7 fr6D/m# O' ef reAn!lan ein .35e/r n.356mni 3-mi l'/m1 enn er !5- !7ari fr6ile' r3 inn!;n 7 eli W#:"# 3Annt#b aFir!t1 H' !tafe!ti a Ba !H n8'1 !em 5ali /ndir hl/tfall!tl/r l' 'ildi D $ 4re!/44-!e !em l73le'a!ta 'ildi til a la!t t5e''Da hlia "" . !ama h.tt -' 7 5ill/ 3ennin'/1 einfld "" fr. Beirri f-r!end/ a mealtal er L73le'a!ta 'ildi er .lA3ta# Til'.ta mealtal 7 3ennin'/ /m 5ill/r er B57 7 -lle ti5e! til'.tan !em hl/tfall!le'/r l' l73le'a!ta 'ildi me Beim te'/nd/m af W#:"# a .35ara1 al'Drle'a !amI6rile' 5i hli#b aTil Be!! a !anna Betta1 'era r. fArir a m eint3 a einn W#:"# er/ til fArir !em tilte3i 'ildi !em hl/tfall!3-!nin'/ l'/m D B c A K er til !taar# Xa er/ B. m , 'ildin A,nefnile'a A ) 1 A 2 , 1 A 9 .... hHr a nean D $ -' m 0 'ildi A 1 B#e#1 A ' 1 A A 1 A A' ###1 hHr a framan D B 1 -' 4antai Ba fArir fr.5i3 af Be!!/m 'ild/m D $ * a K 1 !am356mt hl/tfall!le'ri l'/m Dfn/nnarY

ea Be'ar neri fr.5i3 eftir ) 1 2 * * * . ef!t/ af ' 1 A 1 ... er/ 3allairY m 0 i , ! m ' i 2 ! d m , 2 ' d m , 2 Pd c K >9E? Xa 3ann nJ a 5era (# . fr.5i3/m ) 1 2 ' 1 A

eftir > ) ?1 > 2 ? > ' ?1 > P? er/ 3allair# X. er (# fArir til5ilD/n allra m fr.5i3 5i mar'feldi m (#1 B#e# me B57 aY
'efi /44#b aHin! 5e'ar1 Bar !em A K eftir 7 /ndirli''Dandi til'.t/ er 6tla!t til a t.3na l73le'/!t/ 'ildi1 Ba 5er/r !am356mt Be33t/m me'inre'l/m l73indafr6i -' af/rinni Jr (# fr.5i3anna af Beim 'ild/m !em l' i44 af a K 5era meiri en fr.5i3anna allir annar!1 fr. a K mi!m/nandi 'ild/m# Xa er B57

a h.mar3i# Ef nJ1 fArir Ire5itAY

!5- er B57Y >9C? a !etDa#b aXe!!i Dafna 5er/r a 5era 7 !amr6mi 5i Dfn/ >9E? er/ til !taar . !ama t7ma# F6rir BHr B57 >9C? 7 f-rmiY

!5- Ba er a/'lD8!t aY >9,? Bar kur er handah8f!3ennt fa!ti# Fr-mY

en !e'ir

-' fr. Be!!/ me !amB6ttin'/Y # >9*? F !ama t7ma er h6't a !D. a J a fram57!a nei356tt 'ildi ef > ? fArir c K er 'ert r. fArir a n. h.mar3i#b aXa er B57 fArir nean D c a K !ta!ett fr.5i3 !em er/ nJ indi! riminatelA af , !3al 57!a tilY >9+? Bar 8 , a enn 5eri .35einn1 !t/' -' : H c g J m ' 2 er# FArir -fan D c a K li''Da fr.5i3 hin! 5e'ar 'reinarm/n eftir ' m. f/lltrJa -' finn/r einnY >@K? Bar aft/r .35r/n 8 fer enn 7 Ii!t/ . mean : # i * O k m , 2 erb aL-3/m1 fa!tar 8 ' -' 8 , til a .35ara (# Be!! !em m 0 efri -' m , l6'ri fr.5i31 !/mir milli K -' er : a !etDa Dafnt -' ) : !em er !D.lf'efi# Xa 5er/r

B57Y

-'Y

5era# Xetta leiir af B57 aY 1 tilY

# >@)? X57 a l-3/mY

>@2? me til'reind/m 'ild/m fArir # A -' # , eftirfarandi !3ilAriY #b >@2a? 0 )9C aAf Be!!/m !3/m t5e''Da hlia ""1 Ba 'eta 5era talinn 'alla !em til'reint /ndirli''Dandi til'.t/ af hl/tfall!le'ri l'/m mealtal . til'.t/ 7 3ennin'/ /m 5ill/r . einfaldlei3a -' 86ri !nn/nar''n# Xar !em BJ 'et/r fAr!t leita aein! 7 reAn!l/ af !t/nin'i 5i Ba !ama1 ein! -' Ba hef/r 5eri !7an /m 'et/r 7 0 @2 !em 'r/nd5allar !tareAnd af reAn!l/ a W#:"# a .35ara n6!t 'ildi leAfa !amfallandi n6'ile'a n.l6't Beim 'ild/m !em !3il'reindar me hl/tfall!le'ri l'/m#b aXa er B57 .h/'i a annar til'.t/ h6't a !etDa /441 IA''t . einfld -' a/'lD8! a 7'r/nda h.tt/r af /44r/na W#:"# !t/tt# FArir nJ1 leiir til !amr6md/ dreifin'/ l'/m1 en me Beim !7arnefnda 'erir .35r/n BHtt/r 'ildi1 .6tlaa /44fAllir hl/tfall!tl/r l'1 Bar er einni' t5e''Da:hlia "" !em n.l'/n . a !amr6md/ l' $ar# O' h6't a n. 5i/r3ennin'/ a !3i4tin' dreifin'/ l'1 ein! -' Ba er 5e'na Be!! a n-t3/n . Ba!i LaS1 e33i eftir eli W#:"# er 3rafi!t1 a ll/m l73ind/m h6't a h5atinn af Brf en a 3-ma . framf6ri 5i

eftirfarandi Jr til'.t/ l'/m !amin B6'ile't1 !em /44fAlla 3rf/r -lle ti5e! n-ta#b aTil Be!! a 3-ma Jt aalatrii !3;r 7 Br8/n Be!!a til'.t/ m/n fAr!t1 7 I.'a 5i !3ilArin 7 ra/n Ba1 !em W#:"# til!3ild/ a afrit 'eta 'reint aein! f.ein/m Dafnlan't -' endanle't Il6Iri'/m 7 !t6r# Til d6mi!1 ein! -' Ba er/ fimm ein3/nna !t6r -' !t6rir !D.lfir 7 !m/Y a, a ! I a E i, A ! \i, ]i ! A >@9? 5era# X. er elile't a ten'Da m/n . !t6r lei3ir !Hr!5eitir1 !em h5er /m er a r6a 5inn/ !7na til a a/3a " !3a4a# Xa m/n B57 5era fD8rir !5eitir J ) , J 2 1 J 9 , J @ !amBA33Da1 !5- a h5er Dafn 5el a !tarfa !em einni' 'et/r e33i ahafa!t# Ef e33ert af fD8r/m fl 7 !3il5ir3ni1 B. afrit af !t6r A 1 er aein! einn af fD8r/m !5eitir1 !;ni f6r !t6r A d I 1 en Ire'a!t t56r1 BrD.r ea ll/m fD8r/m !5eitir1 !em er . !t6r 5i A d 2 i, A d 9 I ea A ! @ " IJin# Fr. (#1 !em er a framfAl'Da h5erD/ ein!t3/ 'ildi1 B. t7ni ein!ta3lin'a af tilte3n/ ma'ni !ti'i m/n r.a!t . dreifin'/ l'/m -' Bar me a hafa 5aldi# Er fen'in1 B#e#1 Be'ar 3raftar1 !D.lf!t6tt fr. h5-r r/m me (# .:s ) 1 .:s 2 1 .:s 9 1 .:s @ -' !tarfa 7 !amr6mi 5i (# !H la/! 5i .hrif Beirra me B57 a ) ) c ) : $ ) , ) 2 c ) : $ 2 1 ) 9 * ) : $ 9 1 ) @ c ) : B @ er/ 'efnar 7 eftirfarandi fram!etnin'ar . ( !t6r hinna ;m!/ !3ref/n/m aY +aAbc)))2) )@=
9

+aA!Ibc$))2)9)@d))$2)9)@d)))2$9)@d)))2)9$@= +aA!2Ib c$)$2)9)@d$))2$9)@d$))2)9$@d))$2$9)@!))$ )9$@d))) $9$@=


2 2

+aA!9Ibc$)$2$9)@d$)$2)9$@d$))2$9$@d))$2$9$@= + a A ! @ I b c $ ) $ 2 $ 9 $ @ # >@@? Xa er B57 h6't a !D. a !amh5erf dreifin'/ . afriti af ;m!/m !ti'/m af !t6r er m'/le't ef1 til d6mi!1 $ ) d $ 9 * $ 2 d $ @ er ) ea Be'ar 5iI/r/r . .hrif/m h5erD/ ein!t3/ 'ildi !ama +. -' fArir !3-rt . .hrif/m hinna fl Bar# X.Y +aPb*$)$2)))2 +aAdIbc>$)$2!)))2?>$))2!$2))? +aA2Ibc>$)$2!)))2?i>$))2!$2))?i 2$)$2)))2 +aA!9Ib*>$)$2!)))2?>$))2!$2))? +aA@Ibc$)$2)))2#

\nn/r .356i 7 (# leiir til 8!amh5erf/m dreifin'/ einta3a . mi!m/nandi !ti'/m !t6r# Fen'nar til d6mi! ) FArir $ ) * $ 2 * $ 9 * $ @ * $ 1 2 FArir .:s ) c $ 2 c $ 9 c g1 $ @ * B, Bar !em $ -' ) c ) : $ er/ fr.Ir/'in gY )2 +aPb c )@
) )

_*) + a A d ib c

@ BV 9 C$i )2
) )

_ * >9 ) d $ ? +aA2Ibc

_ * >9 ) 9 $ ? +aA9Ibc

@$9) c $@

_*>)9$? +aA@Ib
)

_*$

Ma/r 'et/r Banni' end/rte3i til'reina arar 8!amh5erf/m afer/m dreifin'/ -' fl-33a me almenn/ 3erfi >@@?1 . mean aein! . fArr'reindan h.tt1 !amh5erf dreifin'/ er m'/le't# En h5ert Beirra IA''i!t . !ama h.tt /m B. til'.t/ a fD8r/m 8h. h5ert r/ 3rafta er/ til !taar1 !em h5er /m !i' hef/r .35ena (# fArir .hrif/m Beirra1 -' 7 er a r6a 5inn/ hennar til a a/3a 7 !t6r I framleitt#b aNJ1 hin! 5e'ar1 a Ba er 7 ra/n e33ert W#:"#1 !em h6't er a 'reina aein! fimm1 a!3ilin me endanle't milliIili -' !t/'/m !t6r !3ref/m# Fre3ar1 afrit dreift !amfellt . afmar3a!t af Jt'ildi !t6r !5ii1 !5- a ma/r1 la!t e33ert me a/3nin'/ 7 !t6r !3ref/m Bar B. 7 !ta fimm fDl'a Ari 5ali# En '-tt a l.ta !t6rarIilin/ a eint3 af W#:"#m6ta Dafnt -' BHtt1 7 milliIili !t/'ri !t6r " !3i4ta /44 -' .35ea Iil !t6r Banni' a innan h5er! Iil! m. r. fArir a dreifin' einta3a af dreifin'/ l'/m !em fa!ti !em !amr6md/ -'# Xetta er ra/nin Be'ar " 7mAnda l7ti ma'n !em lHt anna m.tt/r m. 5anr63t 7 !amanI/ri 5i endanle't !t6r/m# X. er Ba einni' heimilt a h/'!a United a l7i . eint3 falla 7 miD/ Iil!in!1 !5- a ma/r er aft/r . Bennan h.tt til a h/'mAndin /m !t6r .fn'/m me f!t/ milliIili# La't er hin! 5e'ar1 er nJ IreAtt . a eint3in tilheAra e33i len'/r ein!t3 Ie33 !t6r !D.lft1 en 7 ten'!l/m milliIili1 -' er/ . !t6r 5i !ti'/m aein! !em f/lltrJar milliIili#b aA te3n/ tilliti til Be!!a IreAtin'/ 5ar nJ rit af W : til a !3i4ta Jt fArir endala/!t mi3l/m fDlda af !ti'/m af !t6r fAllt "# !t6rarmar3a Banni' a 3-ma fArir IreAt/r !em !lf3

a, a d I, a ! 2 i, #### A d 1i >@E? er h6't a Iirta# Xa hef/r B57 aein! na/!Anle't a !etDa 5ali 7 -fan'reind/m d6m/m ta3mar3a/r fDldi fD8r/m B5in'ar fram endala/!t mi3ill fDldi 4 4re!/44-!e -' hen'Da h5ert .35ena (# fArir .hrif Beirra a Ie!timmende( fArir h5aa !t6r .fan'a1 !em -' a -fan herliin/# -' Banni' a f. .35ena dreifin'/ einta3a . allt !56i !t6r# F !ama t7ma er lD8!t a Be!!i dreifin' er aein! !amh5erf ef 4 !5eitir m. l;!a 7 4r/m -' fArir h5ert 4ar1 !em (# Dafnt $ i -' $ k er/1 $ " ! $ k c )# \nn/r .356i Be!!a (# leiir til 8!amh5erf/m dreifin'/# Hin! 5e'ar1 ef hann er a re3Da 7 l'/m Beirra1 !5- m. e33i 5era af handah8fi1 h5er !tarfandi afl al'Drle'a handah8f!3ennt (# er/ T/erteilt# Xa m. B57 5era ten'd/r 5i Ba !ama (# fArir .hrif Beirra . 5innanlei3i !t6rfr6i mefer h5er! 'ildi#b aEitt er leitt til eftirfarandi til'.t/Y )? Xa er endala/!t mi3ill fDldi 4 3rafta 2? J ) 1 J 2 1 J n a B57 til!3ild/ a !. hl/ti 8h. h5ert r/ 7 3An!l8 einta3a af W#:" !i'# 2? Xa er ( $ til til5i3 -' ( ) c ) : $ !3-rt! . .hrif/m h5er! -' ein! m8t-r# 9? H5aa afl mAnda ef !tarf!emi Beirra til a a/3a i, Bar sem " 7mAnda !5- l7ti !t6r !em anna Beirra 5aldi 3ann a 5era 5anr63t 7 !amanI/ri 5i endanle't !t6r/m#b
2?

aH/'ta3i P!5eitirP er Iara 5ali fArir Ire5itA1 ein! -' Ba . meal ll !Hr3enni1 h5a !em Beir 3/nna a 5era1 !em 7 IreAtile'/ .hrif . !t6r eint3 af W#:"# er/ f6r /m a Ieita#b aEftir Ba f6r afrit1 . h5er! framlei!l/ e33ert af 4 3rafta !em /m r6ir1 the !t6r af a 1 !em (# + a a b c ) 4 1 . mean . !t6r 5i alla m'/le'a 3rafta ei'a !Hr !ta 7 a ! 1imAnda!t Bar !em + a A d 1i b c $ 4 er# Ta3a B.tt en . eint3 6 3rafta1 Banni' a !t6r er Ba !ama A d 6i 1 -' Bar !em

mi!m/nandi 3erf/m1 h5er 6 h6't a mAnda !5eitir h5er! 3erfi! en (# $6)4 6 er 'efi1 erY * >@C?

NJ 'ilda fArir !t8ra 1, L -' 4 6 f-rmJl/rnarY

* <e'na Be!!a1 f./m 5iY >@,? A !3i4ta Jt hHr B1 -' )4 ein! -' heiltl/r . /ndan1 Banni' a 5i r. fArir a 4 me B57 a !amnefnari . Ir-t/n/m !aman $ -' ) er deilanle'1 Banni' a almennin'i er eftir Br8/n er e33i ta3mar3a/r1 Banni' a h6't er a ta3a L -' 4 6 me 3-!t/r 6 B1 ! -' )4 6 !3rifa Bar !em nJ L Allar D.356ar heilar tl/r fr. K til d 1V -' ll/m nei356/m tl/r fr. K til : 4$hef/r til a fara 7 'e'n/m1 . !ama t7ma er A d 6i me B57 a a ! $4i ! LI ea ef A ! $4i !t/tt/ eftir a K er t.3n/ me a K ! 6i a !3i4ta# Einn finn/r !em hHr !e'irY

>@*? Fr. Be!!/ er 5inna 5i h/'a aY =

Eftirfarandi fram!etnin' f-rmY

>@+? Sama 'ildir !5- len'i !em L: B1 -' 6: )4 minna en )b aEf Betta l'm.l (# fArir endanle't 'ildi . fr.5i3 LI af a K t.3na1 a 5i

5er/m 6 !t6r r ) ; G" er 'ert r. fArir# Xa er hin! 5e'ar1 4 !t6r h6rri r Be'ar /m frel!i fer5i3/m $4i-' V1I mia 5i fArirh/'aa 'ild/m LI er/ mD' !t8r# Xetta er !att1 en 7 ra/n1 Bar !em EMtreme fr.5i3 me fDlda einta3a . I./m hli/m 5aMa -' !5-na1 er/ 5aMandi ein! a ta3a tillit 8endanle'/ fr. !D8narh8li 3ennin'arinnar# Xa mAndi einIeita 4 !em !t6r Be!! ) ; I 2 3rafi!t# X. t.3nar haf/r 6 2 ; 4 er endanle't !t6r -' hl/tfalli 6: 4 . !ama h.tt !em hl/tfall af L 9 ; 4 er 2 1 Bar !em !t6r Be!! . I Xa er B57 h6't1 ef !t6rir af !t6rar'r./nni I i -' h6rri r r fram!etnin' -' er/ 5anr63t1 3-ma L73/rnar l' >@+? 7 eftirfarandi einfaldan h.ttY

1 eaY >EK? ef 6i * -' 1i 2 * k er !tillt#b aG aflei!l/ la'a Be!!ara a B57 til!3ild/ a afrit af W#:"# 7 miD/ K ! LI '6ti 3-mi a 'a'ni 5i fDlda >@E? !em t.3naar er/ milliIili !amein/ h/'!/n# It Ireia 7 ra/n -' 5er/ !;nin !amfelldan h.tt innan hlH/m1 Banni' a l73/rnar 5ir3a !em !amfellt fall af fr.5i3!in! er a 'era r. inte'ral! Beirra . milli mar3a milliIili 7 'e'n/m + a A K d er/ 'efinb# $en-tin'1 B57 l73/r 5ir3a me m a A K ! b !5- erY + ^a K d b * + 5 1 ea me tilliti til !m6ar 'r./ i Y * + i. Eitt fAr!ta !6ti B57 fArir miD/ IiliY 1 >E)? en Bar !em + er !amfellt fall af 1 Banni' a Betta /mI- er fArir h5aa a !63Da#b aHHr eftir1 er h6't a finna me B57 a 'era 'reinarm/n h.mar3!'ildi + rei3n/ Jt fr. Dfn/nniY

= ea >me tilliti til Be!! a hl/ti m e33i h5erfa1 annar hl/ti !t6r 4antana hHr i, -' Be!! 5e'na " 2 er h5erfandi? JrY # Xanni' den!e!t 'ildi fell/r D .Y # Ef Betta 'ildi er te3i !em /44haf!'ildi fArir L73/rnar l'/m1 Ba er a K c D ! O I > ) $ ? c : O I > ) $ ? er !ett1 B. l-3! .ran'ri Be'ar m a D d b eftir > ? 3-miY

>E2? !em endanle'a f-rmi l'/m ei'a r6t/r a re3Da#b aXa er nJ enn meira til a !anna a framlei!la 'ildi D . 'r/nd5elli la'a >E2? /44fAllir .6tlaa hl/tfall!!3i4tin'/ l'/m# G Be!!/ !3Ani1 !3/l/Y er !tillt Banni' aY # >E9? NJ er Be'ar m -fan D !ta!etnin'/ fDlda -' m er fDldi fr.5i3aY

# Sam356mt B571 fArir nean D l!3ile'a!ti fDldi m , Y # Xa 57!ar einni' til hHr a -fan -' nean D !ta!ett fD.rh6/m Beim fr.5i3/m eftir ' -' , !5- erY

# Einn finn/r BarY 1 S5-naY c G fAr!ta n.l'/n1 m. B57 ef c q c 219EC . >EE? # >E@?

c )1 c 2
!ett1 Banni' a 7 ra/n .6tl/Y 1 >EEA? !em hl/tfall!le'/r na/!Anle't !am356mt l'/m#b a"ildir en hl/tfall!le'ri l'/m1 'et/r me 5iei'andi !amr6min'/ t5e''Da hlia "" 7 !ta !amr6md/ l73/m l'/m >E2? ei'a !Hr !ta# Hi !ama er 7 f-rmi >C?1 !em 57!ar til 'a'n356mra fr.5i3/m1 4re!/44-!in'1 ein! -' einni' l'/m >E2?1 . !ama t7ma er te3i tillit til efri -' neri fr.5i3# Xa er B57Y

# >EC? Xetta er 5e'na Be!! a tl/rnar rei3na fr.5i3 -' dreifni !amtl/rY

# >ECA? Hin! 5e'ar 5-r/ a44r-Mimati5e 'ildi hl/tfall!le'ri l'/m Barf a q er n.m/nda ni/r 7 heiltl/ 'ildi 21 !5- er l73a g -' @ _ 9 til a telDa!t Dafn'ildar -' >ECB? Einni' h6't a n-ta !m/ heimild 7 fram!etnin'/ .1 a !etDa # ' -' # , 7 !ta g 2 _ 9 ein! mi3i o -' 2 _ 9 er/ !ettarb# aS3i4tin . !amr6mdan l'/m >E2? me B57 a t5e''Da hlia "" hef/r B57 !em leiir til Be!!1 7 !tainn fArir melim

er Jtlim/rinn

. !Hr !ta1 D.356 D.356 ea nei356 tala f6r nei356 !i'n#b aB6i >E2? -' >EC? er fArir $ * ) t.3nar einfalt ""1 !em er Banni' einni' Br8a !em !Hr!ta3t tilfelli me Beim almenn/ l'/m til'.t/ 'ert# Ef hi !7arnefnda Betta m.l la'a fr. /44hafi1 er Ba e33i mar3t63t fr.Ir/'in Beirri til'.t/ a HA"EN 9? til a rei3na einfld "# "# hef/r !ett . 5ill/ 3ennin'/#b
9?

a"r/nd5allaratrii l73indafr6i1 Berlin1 )*9,# S# 9@ : The til'.ta HA"EN er !5-hlD8andiY PThe 5illa 7 ni/r!t/m m6lin'/ er Al'eIrai !/mman af 8endanle'a fDlda elementarA 5ill/m !em er/ ll Ba/ !m/ !t6r1 en h5ert -' eitt 'et/r 5eri D.356 ea nei356 ein! a/5eldle'a#Pb#

aAthA'li Ba !3ili1 a a!AmmetrA hHr me ma'ni Be!! sem " er f/lltrJi# Xa er B57 8endanle'a l7til Be'ar " er 8endanle'a l7till# G -fan'reind/m aflei!l/ en 5ar " e33i a 5era 8endanle'a l7ti1 en aein! ein! -' !5- l7ti a B57 til!3ild/ a " 2 3/nna a 5era 5anr63t 7 !amanI/ri 5i endanle't !t6r/m#b aSamt 6tti a 'eta Be!! a /m !amr6mt l73inda:la'a 7 !ta den!e!t 'ildi D 1 !em -'1 anna 'ildi 3/nna a 5era 5alin !em 'r/nnl7n/# G f-rmi fram!etnin'/ >E)?1 er Ba1 til d6mi!1 mealtal1 !em er 'ert /44hafi . fr.5i3!in!# Einn finn/r B#e# me tilliti til a K 1 er !/mma 'a'n356m/m fr.5i3 !em er Dafn h5er r/m1 Banni' a A K 7 ra/n mealtal A er#b

UU* EZtre&e #!gu&*


0 )9, Meal Afirleitt tali B6ttir 7 W#:"# er/ Jt'ildi1 !em 5eitir !m/ dreifin'/ 4allI-r1 B#e# m6li35ari . !t6r!t/ -' minn!t/ afrita1 einni' hef/r Ba mar'a ha'!m/ni1 til a ta3a!t . 5i Ba# NJ Be'ar Jt af aein! f-r5itni 'et/r BJ h/'!a /m Betta1 h5er!/ !t8r !t6r!ti ri!a!t8r -' minn!ti d5er'/r1 !em hafa .tt !Hr !ta 7 tilte3n/ landi ea . ll/m1 !em er !t6r!ta hita ea 3/lda1 a/3i hita!ti' . h5erD/m !ta /44 a -' hef/r !i'i1 et En a Ienda Jt'ildi 7 Beim !3-/nar hl/t/r hef/r !ama einni' 57!indale'a 'ildi fArir Be33in'/ me1 !t/lar Ba !ama 5i ein3enni me tilliti til fDlda einta3a Bar !em Be!!ar f'ar er/ 5irtar -' 'et/r einni' !am356mt 5art f'ar S4/ri eftir56ntin' milli Be!! !em ta3mar3ar framt7 afrit 5er/r a leita /tan !em Ba 5-ra/!!etTli h e33i h633a1 Bar . meal Ba m/n e33i !335a1 !t/nd/m 5era ha'n;t# S5-na1 h6!ta r. 5atn!I-r .rinnar .35ara h6 5arnarIJnaar !t7fl/ ea fD.rh6 ei'na . Ian3a1 !t6r!ta r. 3alt !etDa ta3mr3 fArir 'r8/r!etnin'/ .35en/m r63t/n -#fl# <er/r ma/r e33i 'leAma aein! a !t6r f'ar er h. fDlda einta3a !em er/ h. eftirliti1 -' ef1 til d6mi!1 h6 -' flD8t e33i Afir .35en/ !ti'i innan )KK .r1 !5- BJ 'et/r Ba e33i IJa!t 5i a Ba 6tti e33i a 5era 7 )KKK .r ein/ !inni a r6a1 ein! -' hHr meira !5i'rJm fArir Br8/n . EMtreme er 7 I-i1 !em !traM lD8!t a .h/'i . a finna l'm.l h./r !t6r f'ar me fDlda einta3a1 .h/'a h5a er fr6ile' me ha'n;tt . !ama t7ma# StraM1 h5ert reAn!l/nni .35r/n f'ar aein! fArir fDlda te'/nda af m.li1 !em .35r/n er 'er1 en h6't er a n-ta fArir reAn!l/nni heimilda!fn/n fArir almenna 5eitin'/ f'ar1 me IreAttri nJmer# S5- lan't hef/r BJ Afir!H!t Be!!/m t7ma4/n3ti n-33r/m !inn/m1 ein! -' H' . fleiri en ein/m !t/m . !t6r 5i al'era ea 6ttin'i fr.5i3i milli f'arY - ' - , ea > ' - , ? ; A,fArir ;m!ar m r/57!i 7 W# :"# fen'/!t1 n-taar til !amanI/rar . hrein/m ea 6ttin'i IreAtilei3a 'rein/m !em /m r6ir1 a finna1 !em 'et/r fl/tt al5e' ran'ra .lA3tanir# HHr er a4erf/ 5iri!t !ett til Be!! a ef BJ .35ea aein! f'ar fDlda1 BJ 'et/r treA!t . Ba1 ef e33i al'erle'a h6't f'ar1 en Beir !em !nJa !Hr til Beirra mD' f.1 -' 7 fDar5er/ annarra Anhalte! '6ti 5eri .n6' me a finna# En Be!!i f-r!enda af .6tlari !em n6!t mr3/m f'ar me 5aMandi m hef/r h5-r3i reAn!lan nH fr6ile'a eitth5a fArir !i'1 en !att er aein! t5eim/r !D8narh-rn/m1 a /mfan' f'ar 7 m/n minni hl/tfll/m en !t6r m 5eM1 en ef m er tali /44rei!n til 8endanlei3a1 alltaf 7 !4e ifiaIle h.tt me .framhaldandi 5aMandi# 0 )9* aF !ama t7ma Jtil-3ar !t-fn/n la'ale't !amIand milli !t6rar f'ar -' fDlda 'ilda Bar !em f'ar ei'a !Hr !ta1 til d6mi! f/lltrJa fr. $-5e -' En 3e 'etnaar1 !em mAndi fAl'Da f'ar af h5aa l'm6ti a fl;Da#b $O<E1 hafa 7 fAr!ta !inn1 Plandfr6ile'a dreifin'/ !5i4//m 5e/r fArirI6riP !4/rnin' 4a447r )? Y til'reint PF e33i re'l/I/ndn/ IreAtin'ar 7 hita!ti'i dreifin'/ . AfirI-ri Darar1P EMtreme fr.5i3 !em /m m.naarle'a -' .rle'a hita!ti' B;ir . tilte3n/ nJmeri 3-m/ .r . mi!m/nandi !t/m ath/'/n1 !Hr!ta3le'a ath/'a!emdirY Ptl/rnar !em hHr hafa !/mir mD' handah8f!3ennt1 Bar !em einn 85enD/ al5arle'a

5et/r ea mD' heitt !/mar 'eta 3ann!3i t5fald/r m/n/r f/ndin Jt fr. a lan'/r l7na af fArri .r/m1P a ath/'a!emd !em einni' S hmid 7 mi3l/m 5e/rfr6ile' !t5ar han! 2? er ten'd/r# Fl73a te3i En 3e 7 rit'er !inni . afer minn!t/ 35arata 9? 5e'na Be!! a eitth5a -f !t8r til a mi!ta3a!t 7 the heilIri'/r:Be33t/r Be!!el 5illa rair1 erfiar 5ill/r ath/'/n 'e'n fr6ile'a 3rafaY PTil5ilD/n1 Betta mi!r6mi er a/5elt a Jt!3;ra af Beirri !tareAnd a !t6rri 5ill/r Afirleitt 85enD/le' !amt3 a/3a5er3/n/m 4re!/44-!e1 ea Dafn5el -ft af !5- einan'ra !5i4aan atI/r 5era f6rt /m1 a en'in 3ennin'1 Beir 5ilDa 5era f6r til a le''Da fram fr/m5ar4# P M.l!mefer 7 R-Aal# A ademA -f S ien e! 7 Berl7n1 fr. .rin/ )*@*# 9? Berlin !tDrn/fr6in'/r# FrI83 fArir 3enn!l/I83 5e/rfr6i# Lei4Ti' )*CK# )*9@# %#2@+ Fl'$#
2? )?

Sam356mt B571 er Ba 7 ra/n lan't h5-r3i fr. fr6ile'/m nH reAn!l/Be33in'/ rann!83n -' .35r/n l'I/ndin hl/tfll af Be!!/m 'ild/m 5eri nefnd1 -' !5- er l73le'a e33i aein! .35ein 'D. 7 Be!!/ !amIandi 5era fAllt me eftirfarandi rann!83n1 en einni' 7 ra/n afn.m t-rtrA''ni1 a Jt'ildi er/ en'in la'a!3ilAri1 r. .35ena .h/'a til a lDJ3a# Hin! 5e'ar er Ba !att a !t/nd/m EMtreme ea f'af/llt fr.5i3 'eta !tafa af !Hr!t3/m -r!3/m !em 3-ma fr. ;m!/m !3ilAr/m !em W#:"# er h/'!/ !em nJ5erandi -' efni rann!83narinnar1 td t/nn/:la'a/r I8l'inn ea .35ei mi r- e4hali hf/3J4/1 Bar !em Ba er heilIri't !3/ll!# Sl73ar f'ar er/ 8fArir!D.anle'ar r/''le'a# En Bar !em l' !amin ein/n'i! til W#:"# ten'Da!t a hitta til'reint fArri >I<? lei3m/nir1 !5- 'et/r n.na!t tali!t !em 57!Iendin'/ /m til3-m/ f'ar fr. rHttar!amIandi !em Be!!ar f'ar er/ 8elile'1 einn Bar !em Ba er/ elile'ar1 er/ /ndan!3ildir# 0 )9+ Em4iri allA einn 'et/r me B57 a IreAtin'/ . f'ar1 5i !t6r m a/5eldle'a !H . eftirfarandi h.tt# F35ara Jt fr. !/mm/ aal li!ta Afir 'efi m 1 Bar !em m6lin'ar er/ !3r. 7 handah8f!3enndri r1 t56r f'ar - ' -' - , 1 deila B. .n Be!! a IreAta handah8fi r m.l !ama fArir allt ni/r 7 n-33/r Dfn B.tt/m Til d6mi!1 ef heildar m * )KKK mAnd/ 7 )K B.tt/m Jr m c )KK1 -' nJ .35arar einni' mD' mi3la B.ttanna# Ef e33i til5ilD/n1 Ba en me !t8r/m !amtal! : maein! at5i3/m1 7 /ndante3nin'artil5i3/m1 !m/ f'ar nJ Be'ar n-33r/m !inn/m 7 heild1 BJ m/nt e33i finna 7 Ir-ti1 en Betta er/ aein! a mealtali minni - ' -' !t6rri - , 'efa= -' er end/rte3i . h5erD/m Ir-ti af m c )KK1 ferli me td 7 )K B.tt/m Jr m hl/t/m c )K1 !5- a/5ita !am!5arandi 5el'en'ni m/n ei'a !Hr !ta# NJ BJ 'eta !D. the heild af Beirri !t6r !em tilte3i m, !. fAr!ti hafi fArir h-n/m1 Dafn5el !em Ir-t af !t6rri heild af m 7h/'a -' .lA3ta a1 Be'ar n-33rir !l73ir B6ttir af !ama m hafa rHtt til - ' -' - , fen'in Jr !m/1 Dafn5el a mealtali /m - ' -' - , a !t6rri heild af ll/m eint3/m Ari len'ri en 7 4lJ! -'

m7n/!# Xa m. 'eta Be!! a - 1 !em er/ fen'in Jr eQ/in/mer-/! hl/t/m Beirra heild1 hafa rl7ti mi!m/nandi !t6r1 -' af !D.lf/ !Hr !em fa ti-n meal annarra eQ/in/mer-/! hl/ta Jr !t6rri !/mm/ 'efi heildar!tarf!emi m m. h/'!anle'a mAndi ma/r !amt . milli . - . Be!!/m !t6rri h84a finna mi!m/n1 !5- a ma/r 'eti B57 e33i treA!t . 7 tilte3n/ m h. mD' !Hr!ta3/r - '-' - , a finna1 en 5el1 'et/r BJ r/''le'a !e'Da 7 fAr!ta !6ti1 !em Afirleitt 7 rJm fArir -fan fArir !3ilnin'i 3Annt tilte3innar m h. - mealtali Banni' a fre3ari a/3a . d -' : til a mi!!a BAn'd1 !t6rri m er1 -' 7 r/ la'i 'et/r BJ IreAtin'/ !7na . tilte3n/ m !H Ba 85i!!/ 5e'na 8Dafn56'i! 5iIJna !em 4a!!ar /44 n.nari !3-/n1 7h/'a h5a aft/r nean # LeAf/ -33/r a Jt!3;ra fArri til St/dentenma[tafel @? me m * 2K@,1 er/ B6ttir !em 'efa 7 0 CE1 eftir Ba A ) af aal !4Daldi c ,)1,,= D $ me minn3/n . i * ) t-mma en 7 miD/ @ l' c ,) 1 +C er# Hin! 5e'ar1 Bar !em n-t3/n . ll/ m c 2K@, mAndi 5era 8'/rle'a 8B6'ile'a1 n-ta H' Iara 9CK 'ild/m !em hHr !e'ir# <e'na 8ha' the n-n:!amr6md/ mati1 !em er/ h. n;lia m.l Afirleitt1 mAndi H' fre3ar hafa 5ali anna d6mi1 ef H' Urli!ten fr. r/m hl/t/m me !ama r/''a hrein/ handah8fi hefi 5eri 7 3Dlfar 5imi a ID8a1 en 'et/r B. L3-!tir !3ilAri !em Ba fer f-l'end!1 85Hfen'Danle'/r 83-!t/r aein! 85er/le'a# Fr. /44r/nale'a li!tan/m1 Bar !em /mta3 Be!! er al5e' 85art fAl'Da1 5-r/ fAr!t/ )* St6r a/'l;!t 7 handah8f!3enndri r Beirra -' United 7 heild af 9CK m6lin'/m . h5erD/m !em er af 2K .r'an'a# G Be!!/1 - c ,,1E1 - , c C@ t-mm/r f/nd/!t# HHr N6!t/ Be!!ir 9CK m6lin'ar 5-r/ 7 )*K Br-t/n/m me m hl/ti c 21 7 h5erD/ !em1 a !D.lf!'/1 a Be'ar 7 !ta m6li35ari !em - 1 the annar ein! -' - , . !Hr !ta1 -' me B57 a deila !/mm/ af leiir - ' -' - , me )*K 5-r/ a mealtali - ' c ,91)C -' mil/n'! - , c ,K12C fen'in enn frem/r me !3i4tin'/ 9CK m6lin'/m 7 )2K Ir-t/m 5ar m * 9 er Brf -' mealtal - ' -' - , !em rei3nar Jt ni/r!t/r !5- fram5e'i! 7 eftirfarandi tfl/ er/ te3nar !aman# I* @$ir af efri og neri !fgar af m 2 9 @ C + )* 9C )*K )2K +K CK @K 2K )K E' ,9#)C ,9#*) ,@#2E ,@1C* ,E1K+ ,E1*@ ,C12E E, ,K#2C C+1EC C+1), C*1@) C,1*C CC1*E CC#2, h)2ar @ar e& h(or m @%tti* E '" E , 2#+K @#2E E#K* C#2, ,#29 *#++ +#+* E '# E , )@91@2 )@919, )@91@2 )@91K+ )@21+E )@21C+ )@21E2
@?

,2

,C1+K

CE1,K

))12K

)@21CK )@)1EK

9CK ) ,,1EK C@#KK )9#EK Xe!!i tafla 'ef/r tilefni til eftirfarandi ath/'a!emd/m#

Undante3nin'arla/!t !D./m 5i 5aMandi m miD/ Ae r7!a1 - , l633a1 Bar !em n.ttJr/le'a afleiin' er a m/n/rinn . milli t5e''Da f'ar - ' e , me 5aMandi m 5eM1 rHtt ein! -' BJ 'eta !D.1 e33ert minna en 7 rHtt/ hl/tfalli 5i m 5eM d6mi! me B57 a m * 2 er Dafnt -' 21+1 me m c 9CK er Dafnt -' )91E# Sl.andi Ba 3ann a 5ira!t 7 fAr!t/ a !/mma t5e''Da f'ar me 5aMandi m Iara mD' minnih.ttar IreAtin'ar1 -' B8tt Ba !H1 7 !/nd/r fr. litl/m re'l/leA!i 7 m c @ -' ,21 !em 5er/r a telDa!t ein! -' !4/rnin' /m 8Dafn56'i 5iIJna1 IreAtin'/ 7 !amfelldri l633/n e A d - , me 5aMandi m. Hin! 5e'ar er Ba a !3ilDa !em Betta# A/5ita1 ef - ' me 5aMandi m eA3!t - , minn3ar1 almennt Bann m'/lei3a a I6i Iara I6tt1 B. h5ar - ' d - , 5aMandi 7 m BArfti a 5era !t/'1 m.l1 fArir /tan 8Dafn56'i! 5iIJna B. r. ef SAmmetrA ei'/ fr.5i3 7 I.ar .ttir fr. mealtali# NJ er /mfan' !l73ra n;lia1 en Bar !em Beir !5ara til !ama en e33i al5e'1 !5- !am!5arar einni' til Beirrar ni/r!t/ a .6tlaar - '! - , e33i al5e' F-r!enda !l73ra# 0 )@K aX8 a nJ !em 'ildin . tfl/ I hHr a -fan 5Mt efri f'ar -' a fDarl6'Da af l6'ri fArir 5aMandi m 'era Ba lD8!t a Beir er/ e33i enn !em 3-mi er hent/'/r fArir 4ar-le 7 eftirfarandi >0 )@)? dre'inn /44 !Hr!ta3t l'/m# <e'na Be!! a Betta er/ fen'nar fr. Ba!i LaS1 !em fDallar /m fr.5i3 fr. mealtal A ea 7 BHtt/m 'ildi D 'ildir1 !5- a EMtreme re'l/r fAr!t EMtreme fr.5i3 fr. framlei!la 'ildi -' e33i f'a3ennt ma'n - ' -' - , ten'Da!t Ieint# The Banni' ten'i!t m/n/rinn 7 B57 a r.a h.tt er a/'lD8!t fr. ath/'/n !em - ' 5el /ndir 'r/nnl7n/ -' annar t7mi hne33t - , m. lDJ'a -fan Ba1 -' a B. fr.5i3 B57 5er!ta er/ framlei!la 'ildi e33i I6i h.mar31 held/r l.'mar3!'ildi 5iI/r/r t.3nar fr.5i3# The meal'ildi tfl/nni hHr a framan er e33i h6't a l7ta . !em meal'ildi af erfi/!t/ fr.5i3/m1 B57 Bar1 !em !l731 aein! h.'ildi . fr.5i3i 'ildi 5er/r a ta3a tillit til# "e'n Be!!/ .356i B;ir B8 'et/r h633a m8tm6li !em f'ar - ' -' - , !em !l731 .n tillit! til 5alin! !em /44haf!4/n3t 'ildi meal'ildi1 .h/'a 5e3Da -' 3refDa!t /44!etnin'/ Ieint 5i 'ildandi l'1 en Ba 'et/r 'ert Ba aein! me milli'n'/ fArir 'ert /m frel!i fr.5i3 5i l'1 ein! -' ra/nin ten'i!t .!t6/ til BD8!a'a dreifin'/ l'/m /m fr.5i3 'ildi# Xa er/ B57 einni' fAr!ti fr6ile' .356i fArir EMtreme fr.5i3 reAn!lan a !anna#b aG Be!!/ !3Ani1 m.l /44r/nale'/ li!ti 5er/r a 5ihalda nJ5erandi r 3-mi fr.5i3 Beirra fr. /44haf!'ildi# Hi !7arnefnda er mealtal 'ildi A 1 B. er Fr.5i3 7 !tainn fArir A, -' anna h5-rt me ea .n m'/le't a a!3ilDa D.356 fr. nei356ra 'ilda m/n/r1 eftir B57 h5ar "":aein! . efri re!4# l6'ri fr.5i3 ten'i!t !aman einn ea I6i# The framlei!la af D 1 hin! 5e'ar er m/n/rinn ' -' , 7 !ta Be!! a !etDa1 en hi D.356a ' af nei356/ , til en Bar !em t5e''Da hlia "# "# !em 3em/r nJ til n-t3/nar 7 aalatri/m 3allar . a!3ilnai . efri I-tn af Beim fr.5i3/m -' 57!ar til I6i 7 mi!m/nandi h.tt#b aG Be!!/ tilfelli er h6't1 7 lD8!i 5ei3rar leAti a!AmmetrA1 !em er r.a !t6r

ein3ennile'/r a 5elDa mealtal !em /44haf!'ildi1 -' r/''le'a er/ me tilliti til litl/m I-i heildarfDlda 9CK 57ddar 'ild/m e33i !3ilDa hi D.356a -' nei356a fr.5i3 'ildi a mehndla# U' m/n !3i4ta !amr6mi! 5i 9CK n;lia m.l en halda r Beirra me fr.5i3/m Beirra fr. A 1 !em til einfld/nar 5ar 'ert r. Dafnt ,)1,E -' e33i n.356mle'a Dafn ,)1,,# X. allt fr.5i3 inniheld/r !Hr!ta3t fr.5i3 me 'ildi ,1,E1 -' h5er !3i4tin' hef/r Bar af . !ama h.tt -' aein! !Hr!ta3t fr.5i3 'ildi !em /44r/na !inn held/r1 enda B8tt eftir D.356 ea nei3561 en . !Hr !ta !em al'er 'ildi1 ein! -' fr.5i3 aein! ra/n'ildi Beirra 3-ma tillit eftir# NJ1 ef r af 9CK fr.5i3 n-33/ 5el -fan . Iilin/ 9CK 'r./ Dafn5el 7 4 B.tt/m1 h5er m 'ild/m er ni/rIr-t -' h5ert !3i4ti !em Afirleitt / !3r. til a 5era tilnefnd EMtreme fr.5i31 f. 5i eftirfarandi tfl/1 til'reina h5aa er h5er!/ -ft fr.5i3 af .35einni !t6r /ndir 4 Ir-t/m . !Hr!ta3t fr.5i3 / .tti !Hr !ta1 a nefna a !D.lf!'/ a m * )1 fr.5i3 !i' . !ama t7ma te3in !em ein!t3/ fr.5i3Y II te#ur h(er u oft .r ta-t fr(i- U , / mc) mc2 m*\ h)2u&1 h(er &e m @%tti tti .r ta* m c @ m *C m * + m c )* 4 c 2K m c 9C m c ,21 4c m c 9CK E 4 c 9CK 4 c )*K 4 c )2K 4 c +K 4 c CK 4 c @K 4 c )K 4c) )2 2* 2E 2) )C 9) 9E 2+ 2@ 29 )E )C )) )2 E )C , )K @ ) ) @ + C )) )@ )9 )* )2 , + )K * @ )@ E )K @ ) : @ , E )9 + C , , , @ )) C )K 9 ) : : 2 )9 E 9 @ , E @ + E + 9 @ 2 2 ) 9 9 9 * @ * 9 9 : ) : : ) 9 E 2 C 9 ) ) 9 )

K#KK K#2E K#EK K#,E )#KK )#2E )1EK )#,E 21KK 2#2E 21EK 2#,E 91KK 9#2E 9#EK 91,E @#KK @#2E @#EK

@#,E E#KK E#2E E#EK E#,E C#KK C#2E C#EK C#,E ,#KK ,#2E ,#EK ,#,E

9 E C ) 2 ) : ) : : : : )

9 E C ) 2 ) : ) : : : : )

9 E C ) 2 ) : ) : : : : )

9 E C ) 2 ) : ) : : : : )

9 E E ) 2 ) : ) : : : : )

2 @ @ ) 2 ) : ) : : : : )

2 2 @ ) 2 ) : ) : : : : ) 2 9 : 2 ) : ) : : : : ) 2 : : ) : ) : : : : ) )

Xe!!ar rair er/ f/lltrJar /ndirdreifi!3.4a fArir erfiar fr.5i3 'eta haft 5Mt f'ar 7 a ala!t /44 me f6t/r h633andi minn!t/ 'ildi m !H# Hin! 5e'ar n.356mar 3Annin' hennar 5eitt eftirfarandi men'i meal'ild/m af /, !em !em mealtal af / A 1 mi'en'i / 8 -' den!e!t 'ildi / 5 er 6tla a BD8naY III* The &ea#gi#di U A 1 U $ og U % .r ta-t fr(i- fr m / ta-a @%ttir* m m m mc2 mc9 mc@ m c )* m c 9C m c ,2 m c 9CK *) *C *+ /A 21KK 2#,2 /8 )#,9 2#@) /D )1EK 21KK 9#2, 9#)C 21KK 9#C) @#)K @#9+ 91CE @#)9 @#99 21KK @#KK @#2E E#)@ E#)9 E#2E E#,E E#EK E#2E C#)E C#KK E#2E ,#,E ,#,E ,#,E

Xa !3al te3i fram a / 8 me einfaldri IrJ/n1 / 5 en 5ar .35r/ ein! -' the 'ildi1 Bar !em me!ta fDlda / fHll1 aein! fArir m c C1 er mealtal af t5eim/r 'ild/m 5ar te3in1 !em !aman hafa h.mar3!fDlda *# B/rt!H fr. BHtt/m 'ild/m 5afa ein3/m Be!!i 'ildi 6tt/ a 5era !t/' a/3nin' me a/3n/ m fArir5ara# En Dafn5el te3/r / 5 e33i fr.1 en held/r aein! t5i!5ar 7 BrD. m 'ildi Be!!#b aHefi efri a!3ilin fr. neri fr.5i31 7 !ta Be!!1 I6i til a !ameina 7 r1 !5- II t56r tfl/r hefi te3i !6ti I-r1 einn fArir ' 1 hin fArir , 1 . !7an1 hin! 5e'ar heildarfDlda fr.5i3 fArir h5ern ein!ta3lin' Ari minn3a /m helmin'1 !5- 85i!!/ /m

.356i hefi 5eri tal!5ert !t6rri# Hafi einni' D 7 !ta A !em /44haf! 'ildi1 Ba 56ri a!3ilna/r . Iilin/ fr.5i3 'ildi 7 r ' -' B. , hafi 5eri a 3refDa!t re'l/#b 0 )@) aTil a 'era Betta em4ri! hen 'ildi fr6ile'ar .356i til hliar1 l73/rnar l'/m er + a / b la!t !em !3il'reinir me h5aa (# hafa m fr.5i3 'ildi af the EMtreme 'ildi / er a 56nta# En ef / t.3na !Hr!ta3t 'ildi1 einn af Beim 5er/r a m fr.5i3 hafa Be!!i 'ildi1 en m ) eftir . h5aa 'ildi . milli K -' / 'et/r !amBA33t# L'in + a / b l;!ir B57 Afir (# Be!!i af mfr.5i3 Dafnt / -' hitt er . milli mar3a K -' / tala#b aXa er nJ1 Be'ar al'er 'ildi fArir fr.5i3 af er 57!a til (# . a fr.5i3 milli 8endanle'a n.l6't mr3/m -' ! D 'ildr/1 DafnY # >)? Xa er 85er/le't h5-rt mealtal 'a'n356ma fr.5i3 d framlei!la -' : ea framlei!la Jr n.n/!t/ 'ildi einhlia fr.5i3 ' Re!4# , /ndir er/ a !3ilDa1 enda Iara a 7 fArra tilfellin/# c )Y 1 -' 7 B57 til5i3i # * )Y - ' 1 7 Beirri r# c )Y - , er !ett Bar !em meal'ildi . 1 - ' #1 7 Be!!ari r - , meal'ildi #1 7 !m/ r , !tend/r fArir# Ef Be!! 5e'na Be!! m fr.5i3a ) 1 2 #### m 1 til d6mi! 7 fAr!ta Dafnt -' / -' !7ari minna en ea 7 me!ta la'i Dafnt -' / 5era1 Banni' a Ba eftir a fAr!ta (#Y

-' fArir h5erDa (#Y # The (# fArir til5ilD/n m fr.5i31 !. fAr!ti !em !5arar til / 1 -' h5er af eftirfarandi til h5aa 'ildi . milli K -' / hef/r B57 Dafn'ildirY

Xa er Be!!i 'ildi .35r/1 hin! 5e'ar1 . !ama h.tt $ieS ef 7 !ta Be!! fAr!ta fr.5i3 !am!5arar ein/m af eftirfarandi# / er !ett1 -' 7 h5ert !inn !em m ) !em eftir er 'ildi . Iilin/ . milli K -' / tilheAra# Xa er B57 (# Be!!i af m fr.5i3/m1 !/m ein! / er1 -' hin! 5e'ar . milli Beirra mar3a !em K -' / !4Dall1 ea : me r/m -r/m : the (# !em / mi3illar 5erm6ta . milli m er fr.5i31 me B57 aY Xar !em T c H/ 1 >2? !;nt# !7an

1 1 !5- BJ 'et/r einni'Y 1 > T c H/ ? >9? # SetDab aG !7ara f-rmi fram!etnin' er h6't a !D. a 8a!3ilDanle'/r Afir + a / b er !traM til'reind# Xetta heildi te3i milli .35einna mar3a1 en l;!ir (# !em !Hr!ta3t tilfelli af fr.5i3i milli Be!!ara mar3a# Xa er B57 (1 af B57 a !Hr!ta3t tilIri'i er minni en / ) c t ) ; k:ukkustu45ir 1 -' meira en / 2 * t 2 : H, ein!Y 1 >@? Banni' a ein3/m (# !em / * T: H efri Re!4# Neri mr3 f'ar er1 me B57 aY Re!4# er 57!a til#b a<i Til'reinir nJ 'ildi / 8 * T 8 : H Banni' a

ea

1 >E?

Ba er Dafn l73le't til Be!! a .35ara 7 Jt'ildi m fr.5i3 meiri ea minni 'ildi en / 8 til a f.# Xa er B57 / 8 t.3na mi'ildi ea l73le't 'ildi fArir -ft end/rte3na .35r/n . !Hr!ta3t tilIri'i Bar af !em fall af m 'ef/r til 3Anna me f-rmJl/ >E?1 -' 'ildi Be!! fArir .35einn fDlda m IA mean! -f the T :taIle er !ta!ett# Fr-m eftirfarandi Afirlit ten'drar m -' t 8 fArir !/ma 'ild/mm 5eMti . Be!!/ mi'en'i er a a/3a!t 7 m -' !D. m.#b m ) 2 9 @ T8 K1@,C+ K1,@9, K1*+9C K1++E, m + )* 9C ,2 T8 )12C2* )1@C*+ )1CE,C )1*9)+ m EKK )KKK EKKK T8 212C)) 219+** 21C+@C

)KKKK 21*)9@

C )1)99K 9CK 21)+99 aA/3 Mi 'ild/m1 Ba er .h/'a5ert a 5ita /m 5erm6ti !em hef/r eitt 'ildi1

!t6r!ta 5# Xa !;nir !i' 7 n6'ile'a -ft end/rte3in .35r/n erfi/!t/ fr.5i3 af m ein! den!e!t 'ildi -' er fr6ile'a h.mar3!'ildi + a / .35arab# Xa er B57 n8' fArir t * #u DafnanY 1 eaY 1 >C? -' hanna af / 5 c T D ; H er 57!a til# &trei3nin' t 5 fr. Dfn/ >C? a 4re:eAa m 1 ein! -' Be!!i af t C 1 me B5f a n-ta T :I-r Jr# Einn finn/r B. eftirfarandi 'ild/m !em ten'Da!t B57 afm -' t 5 Y m ) 2 9 @ C TD KKKK KC2K K1*K) K+)@ )KCK m + )* 9C ,2 9CK TD ))+@ )@K@ )E+@ ),,K 2)9@ m EKK )KKK EKKK )KKKK TD 22K9 29@2 2C@) 2,C)

Sama !;na a T D L T 8 1 Banni' a einni' / 5 hHr a nean / C er1 en a me 5aMandi m 1 n.l'/n . Be!!i 'ildi h5ert anna#b aA l-3/m1 mealtal 'ildi A!t/ m/n/r er h6't a .35ara# Ef 5i 3ll/m Ba / A 1 f. -33/r fr. >2?Y >,? ea : Be'ar B57 hef/r 5eri !ameinin'Y : # >*? FArir m * ) afleiin' af >,? / A c ) ; H B#e# einfld/ mealtali fr.5i3 !i' fArir m c 2 er fen'in Jr >*? / A c ; # 1 Ba er1 me a mealtali . Ir-tt mar'falda c )1@)@2 !i' fArir !t6rrim 'eta a T b f/lltrJa 7 r f-rmi -' B57 7 !amr6mi 5i 0 ))* / er a Br8a!t inn 7 r# Til d6mi!1 einn 3em/r . Bennan h.tt fArir m c 9 tilY

ea 5e'na Be!! a 1 tilY # Xa er B57 / A Dafnt -' )1CC29 mar'falda me meal'ildi fr.5i3 !i'b aSHrh5er einn einn af Brem/r 'ild/m / 8 1 / D -' / A er . !Hr!ta3an h.tt 8!D.lf!t6i erfi/!t/ fr.5i3 7 fDlda m af Beim fr.5i3/m !em .35r/n er 'er fArir a/'/m -33ar# Xa er hin! 5e'ar er mi3il56't a Iera fr6ile' 'ildi me reAn!l/nni1 ein! -' heilIri'/r a rA''i reAn!l/nni .35r/n !em -' a/5elda fr6ile'a Jtrei3nin'a til a ta3a tillit til -' a 7h/'a me tilliti til Be!!a1 !em I;/r me!ta f-r!3-t . Brem/r 'ild/m# NJ er Jtrei3nin'/r . fr6ile' 'ildi / 8 B6'ile'ra en Be!!i af / 5 :ea / A 1 me tilliti til tlfr6ile'/m .35r/n en er / D . Ia3 5i/ C -' / er rA''i aft/r . mean / 8 -' / er almennt 5inna !Hr ein! 5i!!ir # Xa er B57 me f-r!3-t . mi'en'i / 8 n-ta til !amanI/rar 3ennin' me tilra/n#b aFArir n;lia m.l fArir !em reAn!lan 'ild/n/m !em er/ .35r/ af / 8 er/ talin /44 7 tfl/ III1 Be!!i !amanI/r/r leiir til eftirfarandi ni/r!t/r1 mealtal einfld fr.5i3 !am356mt 0 CE Dafn 21K@E1 B#e# )Y H * * 91C2E !ett erY IV Sa&anburur fr%i#egu gi#di U $ &e . erfitt1 fr m -(enu& at)&a brotunu&* m /8 the-r reAn!l/B.ttar# )#,9 2#@) 9#)C 91CE @#)9 $iff# K : K12+ : K1K* K1K@ K1K9 m /8 the-r reAn!l/B.ttar# + @#E* )* E#92 9C C#K) ,2 C#C@ 9CK ,#+E @#99 E#)9 E#EK C#KK ,#,E $iff# : K#2E : K1)+ : K1E) : K1C@ : K12K

) )#,9 2 2#,K 9 9#2@ @ 9#C) C @#))

Xa m/n1 ein3/m 7 lD8!i Be!! h5e f.ir 9CK 'ild/m !em er/ h. reAn!l/nni .35r/n1 finna IrHfa!3i4ti 7 fr6ile'/m -' reAndra 'ilda .n efa /44fAlla1 Banni' a eftir Ba !t-fna l73/r l'/m er !tafe!t af reAn!l/#b

0 )@2 aMi3il56'/!t/ ni/r!t/r Jr -fan'reind/m Br8/n er/ Be!!arY l? Ef W#:"# me 5er/le'/m a!AmmetrA : ein! 4re!/44-!ed Dafnai : l' fram1 -' hef/r t5e''Da hlia "" fArir !m/ /m!83n1 Ba er1 ef T ' c / ' ; e A er !ett1 (#Y >+? trA''Da a !Hr!ta3t 'ildi m 0 -fan D !ta!ett fr.5i3 Dafn / ' -' Be!! 5e'na efri EMtreme !D.lf:!amaY >+a? 5era# Fl73a !aman!tend/r (# >)K? trA''Da a / , * T , - , l6'ri EMtreme !D.lf:!ama 'ildi meira Xtreme m , /ndir D !ta!ett fr.5i3 ea >)Ka? 5era# Xa er nJ h6't 7 .framhaldandi end/rta3a aft/r -' aft/r m 0 -fan -' m , /ndir D 5alinn eint3 af Be!!ari W#:"# 5elDa af handah8fi1 Banni' a mil6'/r 'ildi Ba !em f6!t . Bennan h.tt efri -' neri ea mD' erY 1 H5ar 1 H5ar 7 BHtt/m 'ildi eftirY 1 H5ar 1 H5ar mealtal afY 1 H5ar 1 H5ar H6't er a 3-ma fram#b a2? Xar me 5aMandi m 0 -' m , til Beirra !em tilheAra !am356mt f-rmJl/n/m a >)9? >)2? >))?

-fan er 'ildi T ' -' T , 5aMa1 !5- hafa /44hafle'a m/n/rinn 'ild/m T ' T , -' m 0 : m 0 hafa !ama f-rmer3i1 ein! -' einni' me hl/tfall!le'ri l'/m einni' ' - , !ama mer3i ein! -' m 0/ m , hef/r !5- !ama er a !e'Da a m/n/r -'t ' - , T , -' m / m , # L!amh5erf/na af EMtreme fr.5i3 IeT# D hef/r B57 !ama -' .tt 8!amh5erf/na . fr.5i3i nJmer IeT# D. Ta3a!t . l'/m Be!!/m til fr.5i3 IeT# mealtal A flAtDa1 3-ma 5i . til'reind/ 7 0 99 /ndir ,? Anna 5i!nJnin'/r l'/m . 'r/nd5elli eftirfarandi /mfDll/n# Xar EMtreme fr.5i3 er/ !t8r -' er/ h. tiltl/le'a !t8r/m !5eifl/m1 f-r!enda er heimilt a m/n/rinn . fr.5i3/m IreAta!t e33i mer3i Beirra Be'ar a fara Jr D til tiltl/le'a n.l6't 'ild/m A framhD.# M/n/rinn . fr.5i3i nJmer IeT# A en hef/r f/' !3ilti !em mi!m/n/r fr.5i3i nJmer IeT# $# Xa hef/r B571 ef !J f-r!enda er rHtt1 m/n/rinn . EMtreme fr.5i3 rel# A hef/r f/' !3ilti !em mi!m/n/r fr.5i3i tl/r ein# A. ReAndar1 Betta 5i!nJnin'/r L'in 'ilda1 td 7 tfl/m III -' I< 7 XX<# Wafli fArir melimi rJ'i !til3ar >me aein! einni /ndante3nin'/ meal )E mi!m/nandi til5i3/m? S3il-r han!# Hin! 5e'ar 'et/r Ba !ama 5er/r einni' !3-/ !em tlfr6ile't l'/m !em 7 'ildi ef 5er/le' a!AmmetrA . re'l/'erinni# X57 85er/le' a!AmmetrA B8 Ba 'et/r e33i len'/r halda 'ildi !7n/ >!D. 0 )*)?b a9? F. Jt 8!amh5erf/na . W#:"#1 !5- 7 ra/ninni !m/ 'ildin !H/ a 3refDa!t Be!!1 !em framlei!la 'ildi 5i nJ einni' fArir EMtreme fr.5i3 D fell/r A 1 n-ta BD8n/!t/ einfld/m "" !ta Be!! a B/rfa a !63Da /m t5e''Da hlia# FArir Be!!/ tilfelli1 Beim f-rmJl/m !em 'efnar er/ 7 )? enn1 ef aein! m 0 -' m 1 /m g m -' - ' -' - , me B57 a 'a'n356mt Dafn'ild/m er !3i4t Jt# En Bar !em dreifin' l' fArir mi3il56' SAmmetrA 7 heild ma me m Ie''Da 5e'na A ten'i!t !aman1 Banni' a Ba er rHtt a !e'Da a D.356 -' nei356 fr.5i3 !aman a le''Da 'r7arle'ar .35r/n1 !em leiir til a Ian3inn 5ar BD8n;tt/r Afirl;!in'/m# A !3i4ta Jt t * u: 1 the (# fr.Y >)@? trA''Da a Jt'ildi af fr.5i3/m @ ## A Dfn / 5ar# Hin! 5e'ar er enn 8lD8!t h5-rt / fAl'ir framlei!la 'ildi 7 D.356a ea nei356a mer3in'/# Xa 'et/r B57 aein! !a't a B. annah5-rt ea >)@A? er1 . !ama t7ma -' 7 fArra til5i3in/ - , hHr a framan A u, -' 7 B57 til5i3i - ' hHr a nean A d / er eftir# Sl73ar ath/'anir er/ einni' me tilliti til a I6ta 5i 7 !amr6mi 5i f-rmJl/ >E?1 >C? -' >*? til a .35ara meal'ildi !Hr!ta3t de5iati-n 'ildin / C , / D -' / er til a 'era /44haf!efnanna 'ildi# <e'na Be!! a 5i f. Betta B;ir e33i /m frel!i !i'1 en aein! efri Re!4#neri mr3 . efri re!4# l6'ri a mealtali f'af/llt#b

UUI* L)garit&, -rar &efer a&eigin#ega h#uti #


0 )@9 aThe !5- lan't aein! talin tl/r mefer W#:"# 4re!/44-!e! B57 a !t6rir

hafa !m.a 8!t/'lei3a!t//l mia 5i hel!t/ 'ild/m# En Ba er/ l73a W#:"#1 !em m.l 'aller7in/ m.l5er3 -' da'le't Jr3-m/ h6/m1 !am356mt ath/'a!emd 5i I< Cha4ter einn af hel!t/ 'ild/m ID8a /44 . mD' !ter3a hl/tfall!le't mealfr.5i3i1 Banni' a 3-mi!t 5eri . Ieitin'/ rei3na afer 5i a mehndla1 hin! 5e'ar1 5e'na l8'aritm7!3rar mefer !;na a'en'ile' -' leAfa hlD8mandi reAn!l/la/!n1 5e'na l8'aritm7!3rar dreifin'/ l'/m#b aXetta 'ef/r tilefni til the 5er3efni til a ta3a 7 5iI8t B. Be'ar 7 fimmta 3afla >0 9E -' 9C? !em hef/r 5eri !a't alltaf n6r l8'aritm7!3rar mefer# Xar !em almenna B6tti dreifin'/ l'/m W#:"# 5-r/ Br8aar1 l.ta Ba 5iri!t na/!Anle't1 7 'r/nd5allaratri/m a 57!a fre3ar til hl/tfall fr.5i3a en . tl/r fr.5i31 !em leiir Ieint a Beirri ni/r!t/ a Ba 5ar 3-mi!t a B57 a "" 7 !ta rei3na c A H 1 !em l-'rar hl/tfall!in! fr.5i3 * a: H 1 B#e# l-' c l-' a l-' H til 'r/nd5allaratri/m a !etDa til# There1 -f1 n-t3/n l8'aritm7!3rar meferar af hel!t/ hl/t/r 5ar /44l;!t me nJ Be'ar -' !tilla !;nd/r# Sam356mt B571 almenntY

c l-' A =
l-' a l-' H = l-' A , >)? =

= c l-' c

= !3r. !i' inn , c l-' H :

a !tilla -' B. !Hr!ta3le'a den!e!t 'ildi B57 D 1 tl/r Beirra meina me G -' mi'en'i hennar 7 C til a t.3na1 en efri -' neri de5iati-n tl/r -' mealtal fr.5i3 IeT# D . !ama h.tt -' Mar! D me m 0 1 m , -' - ', - , Ier a til'reina1 !5- !emY 1 1 Bar !em c a : D 1 1 c D : A ., >2?

ltlar BJ a fara l73a fr. l8'aritm7!3rar 'ild/m tl/le' 'ildi !em tilheAra Beim 7 !amr6mi 5i I-r/m l-'rar1 !em er D c l-' T 1 C c l-' C 1 G E !3r. !i' inn D >9? 4re!/44-!e# Xa 57!ar !7an a t den!e!t 'ildi hl/tfallin/ A 1 rei3na af n.n/!t/ 'ild/m D er mi!m/nandi1 C fell/r me mil6'/m tl/r 'ildi !am!5r/n1 -' D er rJmfr6ile't mealtal a$ar# Me B57 a Ienda Be!!ar .35aranir -' Br8/n til'reinda 3afla1 en deila !3/ldIindin'/1 !em 5ar !ett Barna aein! 7 a !3-a1 fram356ma hHr# Xa 5er/r B57 a hl/ta reAn!lan a B57 til!3ild/ a 7 ra/n 3-!t/r . l8'aritm7!3/m mefer 5i W#:"# .35ei me !ter3/m hl/tfall!le'a IreAtin'/ 3em/r# Annar hl/ti af B57 er a fArir l8'aritm7!3rar fr.5i3 af A -' hel!t/ 'ildi Be!! D 1 C 1 G 1 5e'na t5e''Da d.l3i "# " . Ieint 'ildandi re'l/m . hl/tfalli fr.5i3 af A -' hel!t/ 'ildi Be!! T 1 C 1 D til a flAtDa -' aflei!l/ af fr6ile'a "ildir ten'!l milli T -' D3-ma . ten'in'/ milli l8'aritm7!3rar -' rei3nia'er mefer#b

aHHr er l8'aritm7!3/m dreifin'/ l' !D.lft !em d6mi /m !ter3a !5eifl/r er IeS`hrende! reAn!la l' n6'ile'a al5arle't1 !em !ameina!t 5ei3I/ra !5eifl/r 7 5enD/le'/m rei3nia'er l'/m# X57 Barf a allir meira en Betta fr. reAn!l/nni !D8narmii /m fre3ari fArir5ara# Hin! 5e'ar1 eftir 5iI6t/r 5i XIX# Wafli eitt til'.t/ /m W#:"1 hef/r 5eri !ett /44 h.tt/r af /44r/na !em t5e''Da hlia "# "1 .6tl/ tl/r mi!r6mi /441 5iri!t na/!Anle't a IreAta !l73ar til'.t/ Banni' a Dafn5el fArir l8'aritm7!3/m fr.5i3/m1 dreifin'/ l'/m !e'ir fr. B57 . 5iei'andi h.tt# Xetta 6tti a 'era 7 5iI8t 5i Bennan 3afla#b 0 )@@ aTil a !tilla 5al !em hef/r l8'aritm7!3rar mefer mia 5i tl/r 7 !ter3/m !5eiflna 7 h/'a1 H' te3 h5ert -fan W#:"#1 m.l 'aller7in/ m.l5er3 -' da'le't Jr3-m/ h6/m1 d6mi -' deila ni/r!t/m fArir I6i meferar.6tlanir me#b aFr. I63lin'/m af eldri %ina3-the3 7 M^n hen1 -' !afn m.l5er3a 7 $arm!tadt1 m.l 2E9 te'/nd mAnd/m1 fD.rh6 !em m.l 5-r/ !ett 7 aal dreifin'/ !4Daldi lD8!# Sem eina einin'/1 !em t-mma hef/r 5eri 5alin# Minn!ta ma'n fann!t Dafnt -' )91 !t6r!ta Dafnt -' 2CE1 mealtal A ) Dafnt -' E@1@ -' mi'ildi C ) Dafnt -' @@12 m# Xetta leiir af !Hr minn3// Ilai fH33!t Bar !em m.l 5ar !afna !aman fArir h5ert )K m# Sama leiddi !t6rfr6i mefer eftir TSei!eiti'en"# "# til eftirfarandi ni/r!t/rY

I* D% (,dd tegund &"ndu& , t%rfr%i#ega &efer* m * 2E91 i * )K= A ) c E@1@= E c ) m . z A reAn!l/B.ttar# the-r : : ) )E 9* 9+ )? 9C 9) 2C 2) )C )) * E 9 )E )9 2E @) 9E E@ @E @9 EE 22 CE 2K#E ,E )E *E )K +E *#E )KE E ))E 9 )2E C

)9E 9 )@E E )EE K )CE ) )+E ) 29E ) 2CE )

2 ) : : : : : A 2 c EE19 C 2 * @@19 D I c 9E#@ D $ c 2@1+ m fc 22K m , c 99 s fc 9E1* s,c E#@

)?

aHHr h.mar3! fr6ile'ri 'ildi falli e33i . Iilin/ 2K : 9K1 !em er 7 BHtt/m 'ildi D $ # fel/r Hin! 5e'ar er Betta aein! af -fan'reind/m fre!ti !amante3t . z !3ilArt# G ra/n1 5i finn/m 7 r/m !amante3t d6mi!Y
MilliIili 2K:2@ 2@:2* 2*:92 T )@#K )E#+ )E#*

Banni' a rl7til! Afirma'n! af . Iilin/ 2@:2* !4ilar me 7 BHtt/m 'ildi 2@1+b#

Nema !3i4ta Jt 7 aal BilD/nnar -' a :'ildi1 5e'na l8'aritm7!3rar 'ild/m * !3r. !i' inn A 1 !em er nJ . milli mar3a c )1 )) -' c 21@2 5eri IreAtile't -' er 5ali minni Iil . !t6r K1K* 1 er fen'in Be'ar I-ri er al5e' mehndl/ ein! -' 7 fArri tfl/ A 1 eftirfarandi ni/r!t/rY II h% (,dd tegund &"ndu& , #)garit&, -u& &efer* " c K1K*= m c 2E9 Z A )#K@ : )#)2 @ )#2K E )#2* E )#9C )+ )#@@ 22 )#E2 9* )#CK 92 )#C* 9) )#,C 2C )#*@ )* )#+2 )+ 21KK )9 2#K* + 2#)C * 2#2@ ) 2#92 ) 2#@K 2 2#@* : G c )1CC+ C E )1C@@ D H' c )1E9* D $ E )1E@+ reAn!l/B.ttar the-r K#E )#E @ )K )* 2, 92 92 9K 2C 22 ), )2 *#E E#E 9 2 ) )

D c @C1,

C c @@1) T I c 9@#E T $ c 9E#@ m fc )CE m , c ** - ' c K12EC s , c K1)9C

Ef 5i !aman I6i I-r/m1 !5- er 3-!t/r af l8'aritm7!3rar mefer er dDJ4t !3/ldI/ndi !i' til da'a# FArir 7 tfl/nni er rei3na !/mman af hrein/m m/n/r . milli hl/tfall!:-' fr6ile'/m 'ild/m !em !5arar til ,@1 7 l8'aritm7!3rar tfl/1 B8 aein! Dafnt -' 9,1 !em er n.356mle'a helmin'i !t6r# Xa m/n einni' 573Da a B57 reAn!l/nni -' fr6ile' den!e!t 'ildi1 D i -' D $ 7 )K1E einin'ar af h5-rt r/ fr.1 en !amI6rile'ar tl/r 5i Ba/ T I -' T $ mi!m/nandi eftir aein! K1+# Xa er einni' a ta3a fram a tilte3nar rei3na haf/r

'ildi K1C@1 5e'na l8'aritm7!3rar 5i!! Q/-tient

'ildi er K1,+21 !5- a allir Beir /tan fr6ile'/m mar3a $ 1 B#e# K1,*E -' K1*@E1 fell/r1 . Betta 5i :l'/m !em 3rafi!t 'ildi o c K1,*E er mD' n.l6't innan Be!!ara mar3a# Allt Betta !;nir a e33i 7 ra/n !t6rfr6i mefer hHr1 reAndi!t l8'aritm7!3rar and!t6a1# Xa !3al te3i fram a Br.tt fArir l.'t m . reAn!l/nni !4Daldi 5ar l' .her!la . ten'!l m.l 'rein/m mAndirnar er/ a telDa!t d6mi'er#b aSem d6mi /m da'le't ri'nin' h6/m er/ 7 "enf . .r/n/m )*@E : BD8na l633a )*+2 7 DanJar Jr3-m/ >Ir6tt !nD8 ea ri'nin'/?1 7 5e/rfr6ile'/m tfl/m BiIli-thjQ/e Uni5er!elle de "enj5e >Ar hi5e! de! S ien e! %hA! et Nat ##? /ndir fArir!'ninni Pt-mIHe Ea/ $an! le! 2@ he/re!P er/ !3r.# HeildarfDldi RainA da'a . .35en/ t7maIili 7 @* .r er @,,1 -' fArir h5ert Beirra re'ni h6 er l;!t Banni' a t7/nd/ Jr millimetra# )C ri'nin' da'a er/ !3r. me K1K mm1 !t6r!ta ri'nin' h6in er !ama !em @K1K1 mealtal A ) Dafnt -' @1@E1 aal 'ildi C )Dafnt -' 212@ mm# Fr. aal dreifin'/ I-r 4allI-r me minni Iil er i c ) mm framleidd1 !em leiddi til eftirfarandi 'ild/m 7 rei3nia'er 5inn!l/Y III* Jegni h%u& &nu [anVar f"rir Genf , t%rfr%i#ega &efer* m c @,,= i * )= A ) c @#@E1 E c )mm# A T

EM%# K#E )#E 2#E 9#E @#E E#E C#E ,#E *#E +#E )K#E ))#E )2#E )9#E )@#E )E#E )C#E ),#E )*#E )+#E 2K#E 2)#E 22#E 29#E 2*#E 9K#E 92#E @K1K )99 ** @9#E 2* 2, 2* 2,#E )@#E )C ))#E )2 )K C#E E#E 9 9 2 E ) 9 K 9 K 2 ) ) ) )

the-r C, C9 C) EC @+ @2 9E 2* 22 )C )2 * C @ 2 2 ) ) : : : : : : : : : : A 2 c @1@+ C 2 c 21@K

D I * K1,E D$*K -'ca2 -, *K m0cm m,cK

Ein! -' BJ 'eta !D.1 'era da'le't Jr3-m/ h6/m . W#:"# me 8endanle'a !t8ra a!AmmetrA er me D $ * K1 -' B57 ll/m "ildi Afir D $ lA'i# Xa !amm.la1 fr6ile' 'ildi fArir z !am!5ara reAn!l/nni !5- l7ti !em rei3na mefer reAni!t 5era 8t63/r til# Ef ma/r 5ill fara . l8'aritm7!3/m mefer1 Ba Barf fAr!t a 'era /m a mati )C da'a ri'nin'/1 ein! -' !3r. . K1K mm ea !amnin'!1 5e'na Be!! a Ba 5ar 7 B. da'a 5ar ri'nin' h6 er e33i al5e' Dafn K1 en aein! ein! -' l7till a Beir er/ e33i einn t7/ndi Jr millimetra# U' n-ta /m Ba Iil K#KE mm 7 !ta Be!! a K1K mm1 Banni' a l8'aritmi A milli mar3a : IreAtile' )19K d )1CK# Minn3ar eftir Betta1 handah8f!3ennt 'r/nd5allaratri/m .35ea aal I-r 5i milliIili !t6r K121 -' er 5ali !em neri mr3 . fAr!ta Iili : )#EK1 f. 5i eftirfarandi ni/r!t/rY IV* Jegni h%u& &nu [anVar f"rir Genf , #)garit&, -u& &efer m c @,,1 i * K12# A : h reAn!l/B.ttar# the-r : E @ C + )@ )+ 2C 9@ @2 EK EC CK C9 E2 2, * 2 Mean Ba !;na hHr !em li''Da /ndir den!e!t 'ildi z . : K#@ -' K#2 d !ter3/m re'l/leA!i !em h5erfa e33i Be'ar !3i4t er /m minn3/n !t/1 en me the r.! af z 7 aal I-ri -' rHttl6ta !amante3t Beirra 7 l8'aritm7!3rar milliIili er/1 en en'/ a !7/r !am3-m/la' 3ennin'ar -' reAn!la er !5- '-tt a mi!m/n/r milli fr6ile'ra 5imi/narmar3a -' G c K19)9 D c 21KC C c K19,@ C c 219, D " c K#*KK T I c C#9) D $ c K1*@9 T $ c C#+, - ' c K12)+ - , c K1,@+ m 0 c )K* m 1 c 9C+

: )#@ * : )12 * : )#K + : K#* + : K1C 2* : K1@ )@ : K12 9@ K#K @E d K12 CC d K#@ @, d K#C E9 d K#* C, d )1K E9 d )#2 2, d )#@ , d )#C 2

reAn!l/nni !em leirHttin' . 5iIJna !em fela!t 7 !einni1 5era f/lltrJa# Xa reAndi!t B57 l8'aritm7!3rar dreifin'/ l' einni' til ri'nin' h6/m al5e' f/lln6'Dandi#b 0 )@E aF 'r/nd5elli fram356mdar 7 /ndanfarandi !amanI/rar . 3ennin'/m -' reAn!l/1 l8'aritm7!3rar dreifin'/ l'/m /m !anna W#:"# me !ter3a hl/tfalli IreAtilei3a !em 5i .# Bar !em nJ !ama : eftir /mfDll/n /m fimmta 3afla : fell/r 8trJle'a me 5ei3a hl/tfalli afIri'i ein!t3 'ildi /m hel!t/ 'ildi . rei3nia'er alh6fin' . Ba!i LaS1 er Ba : ein! -' 7 l-3 tilte3in! 3afla# 5ar Be'ar Ient . : Dafn5el ein! -' !tran'le'a 'ild dreifin'/ l'/m W#:"#a n;ta# Xanni' a l73/rnar .35ara + ea + , !em l8'aritm7!3/m fr.5i3 fr. den!e!t 'ild/m D milli 8endanle'a n.l6't mr3/m f-' fd d ea , -' , d 5 , falla fArir h5ert W#:" # me B57 aY = 1 >@? -' Ba er fDldi af mi!m/nandi milli til'reind/m mar3a DafnY T c + f m f1 T , c + , m , 1 >E? Bar !em H 'm' c H , m ,, H '* )Y - f = H , c )Y - , - , 1 m A 1 m , . D er h6't a f. 5i /44haf meferarb# -' - ,

aFArir hel!t/ 'ild/m G 1 C -' D 7 l8'aritm7!3rar fr.5i3 B57 'ilda !m/ l' !em 7 XIX# Wafli fArir hel!t/ tl/r 'ild/m A 1 C -' D 5-r/ fen'nar# En 5i !3i4ta G 1 C -' D 7 !nJa 5i l-'D 1 !3r./ Bi' C -' ten'Da T 1 5i f. Ieint fArir hel!t/ 'ild/m D 1 C -' T 'ild land!framlei!l/ 5i fr.5i3 l'/m#b aRe!/lt hf/m 5i eftirfarandi .356iY )#mi'en'i C er alltaf . milli 'e-metri mean D -' n.n/!t/ hl/tfeJl!tl/r T 1 Bar !em !ama fr. eftir a !ta!etnin' l' C 1 D -' D 'ildir# 2#$en-tin' the 'e-metri mean af -fan'reind/m Re!4# hHr a nean T li''Dandi a :'ildi me B57 a D ' 1 7 Beirri r# " , 1 Banni' aY

- ' c l-' " ' l-' T 1 - , c l-' T : l-' D , 1 !5- er 5e'na hl/tfall!le'rar l'/mY - ' - , c l-' D : l-' T 1 >C? " f " , c " T # 9#Ef einn .35e/r . !ama h.tt -' 7 0 )9) me tilliti til D 1 hHr 7 !3ilm.lar af D 'ildi t A fr.Y

Bar !em m meiri -' m 0 1 minni af t5eim/r fr.5i3 nJmer m ' -' m , ima'ine!1 B.Y l-' C : l-' T c T PeP 1 >,? m/n/rinn . l-'rar aein! al'ildi 3em/r eftir innheimt/# FArir 5ei3I/ra a!AmmetrA Ba hHrY

1 ea me tilliti til >C?Y !3r. !i' inn C !3r. !i' inn T c !i' inn T ?1 >*? Dafnan a inniheld/r l' /m hl/tfall tilIri'i#b aTen'!lin milli hel!t/ tl/r 'ild/m -' B. hl/tfalli fr.5i3 l-3/m a framleia eftirfarandi !etnin'ar#b FArir l8'aritm7!3/m meal'ildi G E l-' a: m ta3a !em l8'aritma heArt af me D a 5era tilnefnt1 !5-3ll/ rJmfr6ile't mealtal ea hl/tfall 'ildi1 !em er alltaf a 5i!!/ dreifin'/ l' hr3/ rl7ti minni en mealtal A c a: m 1 -' >eftir 57!Iendin'ar /m SCHEIBNER 2? ? eftirfarandi a44r-Mimati5e !amIandi A er a n.356mari ra/nin1 B57 minni me ) IeT 5era tilnefnd !5-3allaa r8t meina fernin'/r 5illa# A 1 di ) c erY # >+? Eftir a BJ 'et/r D a44r-Mimati5elA fr. A /nnin# a( . SCHEIBNER1 Um mealtl# &tdr.tt/r Jr IrHfi !em Ieint er til 4r8fe!!-r Fe hner !3rifle'a# S3;r!l/r af 3-n/n'!6ttinni# SaM-n# "e!ell! h# $ S ientifi # St6rfr6i:%hA!# Fl-33i# )*,9# S# EC2 Fl'$#b
2?

>l-' D !3r.

Milli l8'aritm7!3rar BHtt/r 'ild/m D -' l8'aritma af Rei3na BHtt/r 'ildi D eftirfarandi ten'!l er/Y # >)K? Xetta B;ir e , B57 l6'ra meina l8'aritm7!3/m fr.5i3 * , ; m , 1 /n'a f8l3i . !t//l fr. 5enD/le'/m l8'aritm7!3/m -33ar 3erfi c K1@9@2+1 91)@)E+1 ein! -' alltaf# Xetta !amIand er I/ndin 5i 'ildi l8'aritm7!3rar alh6fin' . Ba!i LaS -' B57 h6't a n-ta fArir reAn!l/nni fermin'ar Be!!a alh6fin' me# a !nnun # L8'aritm7!3rar den!e!t 'ildi D t.3nar einn l8'aritm7!3/m Iil allra milliIili af !m/ !t6r me!t/ z 7 f8r/m !7n/m# Hann er B57 me B57 a h.mar3i /m l73/rnar 5ir3a >@? . f!t/ D -' 5 , 1 B#e# me B57 a framlei!la 'ildi fr.5i3 f-' , .35ara# Rei3na den!e!t 'ildi D 1 er hin! 5e'ar a af Jtrei3nin'/m Iili meal allra milliIili af !m/ !t6r1 h.mar3! : z hef/r# Einn finn/r B57 Betta 'ildi fArir rHttm6ti l8'aritm7!3/m dreifin'/ l' -' h.mar3! ten'drar !t/'/m tl/r milliIili l73ind/m 5ir3a >@?# T.3na !amr6mi 5i Ba1 rei3na fr.5i3 A fr. den!e!t hl/tfeJl!tl/r T me B57 a fc A f: T -' , * T A , Banni' a 5 '* 5a' -' D , = - sem , -' !ett . 'r/nd5elli S3il'reinin'ar ' c l-' a ' D c l-' a ' !3r. !i' inn T = , c D / !3r. !i' inn A , c l-' T / !3r. !i' inn , 7 5ir3a >@?Y

# >))? Er B. fen'nar fArir !t/'ri 5 ' -' D , .35r/n . meira enY = Dfn/rY = # NJ1 hin! 5e'ar1 a -' , 7 !amr6mi 5i eli !7n/ D.356# Xa er B57 aein! anna af t5eim/r Dfn/m h.mar3iY >)2? # $ar Sta hHr til , !em !5arar ti: 5erm6ti D til a t.3naY

, * D !3r. !i' inn D =


f/rther 5ar 5i f.!t1 7 ra/n1 ten'!lin t.3n/ me >)K?# b 0 )@C a Vib)taru22#$ ingar # Xe'ar1 7 !amr6mi 5i /mr6/r 7 0 9E me'inre'l/nnar 3-mi a !t6r IreAti!t einta3a af W#:"# er/ a mi3l/ leAti h. !t6r eint31 !em BD.!t B6r IreAtin'ar1 ni/r!taan er Ieint IreAtin' a a/3 . XIX# Wafla >0 )9C? Br8a til'.t/ er a 5era ten'd/r1 a 'era B. !/I!er5ient til l8'aritm7!3rar dreifin'/ l'/m#b aNefnile'a1 a aflei!l/ l8'aritm7!3rar l'/m a/3 Be!! a la!t tl/r !Hr!t3/m .hrif/m ea a!t6/r !3mm/ !5eitir er/ r. til a 5era -r!a3ir !t6r IreAtin'/m# FDldi Beirra er e33i /nnt a .35ara !t8r1 Dafnt 4 til a !amBA33Da allar -' a !ama !3a4i1 a (# $ fArir 7hl/t/n Beirra1 (# V c ) : $ re3Da m. til !3-rt! . .hrif/m Be!!# Fran'/r af til5i!t Beirra1 en nJ er e33i meira en a/3efni:added tre!4a!!in' 5eMti1 en a telDa!t mar'fld/n1 Banni' a 7 !ta Be!! a d i -' a ! LI frem/r ai -' ai 6 !ta# Er Banni' f6!t . 'r/nd5elli Be!!arar IreAtin'ar fArir afrit af !t6r ai 6 !ama (#1 til'.tan er !J a ./r Br8a !;ni!h-rn af !t6r a d LI n.l'a!t1 Banni' a nJY # >)9? Ef 5i 'er/m r. * :;" A -' &g c l-' i 1 B. ! 6 ' c l-' &ai 6 I 1 -' 5i a f. mi3id (# !em l8'aritmi !t6r afrit! Dafn ! 6 i erY # >)@? Eftir Ba er/ fArri Br8/n . !ama h.tt -' 7 !ama m6li fArir l8'aritm7!3/m dreifin'/ l'/m ef aein! all! !taar a af * l-' A -' i B57 i * l-' &g 3-mi#b 1

UUII* Sa&eigin#eg &efer teng # &i##i &#* 4eina h#utf!##*


0 )@, Eftir Betta 5il H' !e'Da eitth5a af 5er3efni1 !em !4ilar 7 -lle ti5e! al5e' hl/t5er31 -' f/ndi Beirra 'eta 5iei'andi finna !ta hHr ein! -' heilIri'/r ein! -' Beir B/rfa l8'aritm7!3/m mefer er !ett !traM 5i hliina# Bemer3terma[en e33i Iara einfld m.l a m8tm6la1 en einni' !3ilAri Be!! m. mehndla !amei'inle'a1 -' Be'ar -fan >3afli I -' III? -' H' nefndi 7 Be!!/ !amIandi1 ten'!lin milli hf/3J4/ m.l tilte3n/ 3a44 -' !tan'arinnar 3fl/m1 !5-3ll//m melimir ea intern-de! af 'raminHe h5a 'et/r 5eri f/llt af r/m d6m/m er a finna# Hld/m a hl/tfalli milli h6ar A -' tilheArandi l.rHtt/ . hl/ta hf/3J4/nnar af tilte3n/ 3Ani1 h5a er a .35ara til !amanI/rar 5i ara 3AnB6tti1 -' !etDa a Dafnai A 7 telDara1 . 7 nefnara1 Br.tt fArir a hl/tfall m. ta3a !em 5el f/'t# Hl/tfalli A ; = er nJ !5-l7ti r/57!i milli einta3a af !m/ 3e44ninni1 en til !amanI/rar ei'inlei3a 'a'n5art r/m 3AnB.tt/m er/ haldin 5i fDlIreAttar

ein!ta3a .35arana 7 !amr6mi ni/r!t/r Jr henni# One 'eta B57 aein! a mealtali hl/tfalli . milli . -' a eftir!4/rn1 !em almennt me ( a A ; = er 3allab# Eftir B57 h5-rt Ba hef/r tl/r ea 'e-metri mean 7 a/'a1 !nertin' A ea D . !tan/m (. !am!5arandi hl/t 'et/r 5eri me tilliti til h5er! annar! !am!5arandi m.l !ama hl/ta ea !m/ !t6r 7 mi!m/nandi hl/t/m e33i aein! mnn/m1 en allir m8tm6la !ett # S5- er h6't a !4ArDa h5erni' he'ar !Hr a mealtali1 er len'd fin'ri til a r/m1 er len'd ein/m f/lltrJa til a len'd hin! BriDa na'lale'/fe!tin'arinnar1 len'd Ireidd a nafn!4Dald1 5ar meal hita!ti'i . m.n/i til annar!1 et 1 7 !t/tt/ m.li1 !ama 5er3efni 5eitir 8endanle'a -ft 3Annir 0 )@* A mealtali hl/tfall er h6't a f. me ;m!/m h6tti en nJ1 !Hr!ta3le'a . eftirfarandi1 . 5i h5erDa !am!5arandi 5i 'ildi A -' = me !m/ 3emIa 5er/r 57!a til# Ftt fArir a : .tilIJn/m d6m/m 'et/r a !D.lf!'/ fArir !tefn/ . : a 5er/r hrint 7 fram356md# )? mealtal hl/tfll A a A ; = b er fen'in me B57 a ll Ein!t3 'ildi A ; = -' I6tir 5i !3i4t fDldi af B571 -' !5-Y # >)? 2? !em !amante3t B;ir a H' 3alla Ba1 !em f6!t Be'ar !/mman af ll/ A me !/mm/ allra . ea1 Ba !em nem/r Ba !ama1 mealtal allra A me mealtal allra . !3i4t1 7 !amr6mi 5i f-rmJl/naY # >2? XJ '6tir 'ert 'e'n n-t3/n Be!!a Jrr6i! held/r B57 fram a Ba er fre3ar !amIandi milli /mI-!manna !em lei hl/tfll/m1 en me B57 a 5era einn1 Ba er l73a anna 7 r/m !3ilm.l/m /mI-!manni !em 5i n-t/m hHr . ll/m1 nema Ba !am356mt .35einni re'l/1 . milli ein!ta3ra 'ild/m a . -' a fArir /tan mD' !Hr!t3/m tilfell/m1 falli innan n.nd 5i annar! miil!# 9? hl/tfll I-r B;ir# Til framlei!l/ . Be!!i miill er mAnd/1 'ildi A ; > A d = ? -' = ; > A d = ?1 -' !3i4tir !/mm/ hitt me eftirfarandi f-rmJl/Y

# >9? @? 'e-metri mean er t.3na me f-rmJl/nniY 1 >@? er rJmfr6ile't mealtal 5r/nnar ein!ta3ra hl/tfll A : . ea Dafn 'ild !5-1 'e-metri mean af 5r/m sem deilt me Be!!i af . 1 -' er n-ta 7 ha'n;t/m h6tti en a h-rfa . l8'aritm7!3/m 'ildi til > l-' a L-' = ? ; m f6!t#

XJ 5er/r a IiDa /m 5al . milli Be!!ara mi!m/nandi h6tti !amh6ft1 einfalt m.l er fAr!t af ll/ almennt1 !em -' 5irin'/ 5-rT/Iemer3en Ba1 !5- lan't a Ba er Iara ein3ennandi fArir a!t6/r af W#:"# 6tt/ a !tarfa1 !em !amanI/r/r . Ba !ama 5i ara hl/ti leAfa h5erD/m !3r./m a/lind/m !t/lar aein! Jr r/ !D8narmii a !l73 ein3enni1 -' a Bar !em hl/tfall A ; = . ll/m1 aein! tiltl/le'a l7ti !5eifla!t1 leia allar fD8rar !tillin'ar . .35r/n n.na!t !ama 'ildi # S5-1 til d6mi!1 'af )K nafn!4Dld1 dre'inn af handah8fi Jr 4a33a1 ef !3ammhliar me A, len'i me . er 57!a til !em lAfY Dafnm/nar/n/ K1ECE@ 7 !t/tt/ m.li K1EC9@ hl/tfall I-r K1ECEK Dafnhl/tfallar/n/ K1EC@+# &t'ildi 7 a ; . 5-r/ K1E999 -' K1CKE9# F !ama t7ma1 Bar !em !5eifl/r . milli a ; . er/ 5er/le'1 -' ;m!ar re'l/r lei 'et/r 'efi 5er/le'a mi!m/nandi ni/r!t/1 -' almennt er na/!Anle't a til'reina B. B6tti !em 3/nna a .35ara 5al . Bann h.tt /ndan r/m a .35ea# G Be!!/ !amIandi1 m. almennt !e'Da a tl/r -' 4r8!ent/r mat!3ei B;ir a ll/ leAti 86ri hin/m t5eim/r meal'ildi -' almennt tal1 'e-metri mean er l73le't til a 5er!3/lda Bann .h/'a1 en einni' !amante3t 'et/r f/ndi 'a'nle't f-rrit 5i .35enar a!t6/r# G ra/n /44hafle'a BD.!t mealtal hl/tfall af eftirfarandi 83-!ti# a? a ein!ta3lin'n/m hlH ; = a 5era f6r /m a I6ta1 5er/r ma/r fAr!t a dra'a h5-r 5i a/3a!taf Ir-t1 !em 7 mr'/m 'ild/m A ; = er mD' leiinle'/r# I? G !D.lf/ !Hr er Ba m.li1 h5-rt Iein 'ildi er/ : = ea 'a'n356m 'ild/m = ; A 5ilDa n-ta mil6'a dra'a a mealtali hl/tfall a -' . til a .35ara1 -' a/5ita BJ 6ttir a f. I.a 5e'/ !am!5r/n ni/r!t/ en Betta 'ef/r Be!!i afer 5ir3ar e33i1 ein! -' Ba 3em/r 7 lD8!1 ef ma/r !n;r lei fen'in fr. 'a'n356m/m 'ild/m1 !5ei'Danle'/r !5-3allaa Umh5erf/mealtali Beim 'ild/m !em fen'/!t Jr Iein -' I6i 4a!!a e33i1 !t/tt A a a ; . b er e33i Dafnt -' Umh5erf/mealtali ) ; A a = ; A b . 1 til d6mi!1 til a ta3a a 5era mD' einfalt d6mi af aein! t5eim/r !3ilAr/mY = !5- erY 1 1 = = 1 =

)K _ )C en er c K1C2E1 C _ )K c K#CKK# Xa er fre3ar fr.Ir/'in h5ert r/ Ir-ti en 7

d6min/1 Banni' a m/n/rinn milli Ieina -' Umh5erf/mealtali er meiri# G !l73/m W#:"#1 Bar !em fle!tir af Beim 'ild/m sem : . hreAfi!t e33i mD' lan't 7 I/rt/ fr.

miD/ 'ild/m1 Ba er r/''le'a mD' l7till1 en e33i h5erfandi almennt all! !taar1 -' Betta ferli 5e'na t57r6ni ni/r!tana han! 7 ll/m til5i3/m a 5era hafna . me'inre'l/nni# ? Ef ma/r hef/r a mealtali hl/tfall . milli Bri''Da 'ilda A 1 = 1 8 !em . a .35ara1 !em er/ Br7r hl/tfll A : = 1 = ; 8 1 A ; 8 m'/le't er me re i4r- al! Beirra1 -' '6ti 5ilDa1 fr. t5eim/r af Be!!/m !3ilAr/m >h5-rt Ba Ieint til BriDa r6t/r a re3Da Ieinnar ea 'a'n356m?# Xetta er hin! 5e'ar 'erir1 Be!!i afer 5ir3ar e33i1 me B57 a1 til d6mi!1 A a A ; 8 b e33i h6't a f. B. !tareAnd a A a A : . b me A a = ; 8 mar'falda/rb# Hl/tfalli tfl/r !3i4tir Betta B;ir alla 'alla Jtrei3nin'/n/m# En !t/nd/m BJ m/nt finna I6i einn -' hinn Barf# Samante3t -' mar'feldi!mealtl er/ hin! 5e'ar frD.l! fr. ll/m Be!!/m 'll/m# En BJ 5ildir en Iein !t6rfr6i -' harm-ni me'inre'l/ Dafnir1 en mi!m/nandi fr. Iein/m h6tti til a 'efa !Hr!ta3t tra/!t1 mAndi aein! h6't a halda 7 Jtrei3nin'/n/m ea 'e-metr7!3 mealtali Iein -' Umh5erf/mealtali einn# En Bar einni' frD.l! r73Da1 7 !ta Be!! a ; . 1 af . ; A l73le'ri en !am!5arandi hl/tfall1 e33i aein! mAndi Banni' .fram t57r6ni1 en einni' 7 B57 a 5elDa mealtal !34//!t B. !4/rnin'/ h5-rt BJ 3;!t Iein ea harm-ni 6tti1 !5- t57r6ni e33i aflHtt fr. Be!!ari hli# Eftir !nn/nar en H' 4r8fe!!-r SCHEIBNER )? !3/ldar1 'e-metri mean hl/tfll 'efin 7 ha/!t . W#:"# Afirleitt haldnir ra/nin a Iein -' Dafn56'i mealtal mi!m/nandi l7ti1 8trJle'a n.356mle'a me mealtal af t5eir !aman1 -' BJ 'et/r f/ndi Ba !tafe!t a/5eldle'a . heimaIa3a d6m/m# aC-m4# (# SCHEIBNERY PUm A5era'eP1 !3;r!l/r The R-Aal# SaM-n S- ietA -f S ien e!# )*,9# S# EC@ : Sam356mt re'l/m 'efin Bar1 'e-metri mean !5arar tilY 1 1
)?

Umh5erf/mealtali DafnY

Ef A 1 Mealtal -' ) er1 er mealtal metil!in!1 Baan !em er hHr a -fan !etnin'in . eftirfarandi h.ttb#

0 )@+ A l-3/m1 !5- Ba er l73le't a !tarfa aein! a !4/rnin'/nni /m h5er!/ lan't 6!3ile't a Afirliti ea rJmfr6ile't mealtal# NJ B;ir !amante3t er m6lt aalle'a af lHttlei3a .fan'a!ta 5e'na Be!! a Ba er Betta Iara !amante3t . ll/m A -' ll/m = -' !3i4tin'/ Barf !/mm/ af r/m1 B8 a Ba er mi3il56't fArir Iata 'e-metri mean1 Iara allt a -' = B;a 7 l-'rar# B6i1 B8 hafa eftirfarandi 'r/nd5allaratrii m/n/r . !3ilnin'i# <era !amante3t leiY

'efi1 B. er Ba lD8!t a ef !l73 afrit I6i d;4t Be!! 7 hl/tfalli af 7hl/t/m a ' -' . ' mD' !t8r mia 5i ara 56ri lei hl/tfall -rinn Iara enn . hl/tfalli a ' ; = ' mAndi r.a!t1 B. er Pd APfd 'e'n a ' -' . '! . Pfd 'e'n . h5erfa1 -' a almennt 56r/ !t6rri !;ni 7 !amr6mi 5i !t6r Beirra f. einni' meiri .hrif . /mI-!manni# NJ er Betta al5e' 7 r Be'ar !t6rri eint3 meira 56'i le''/r til leiir .35r/n !em minni1 !em 'et/r mD' 5el 5eri rHtt /ndir 5i!!/m 3rin'/m!t6/m1 -' 7 ll/m til5i3/m1 e33ert 3em/r 7 5e' 7 !amante3t B;ir a Be!!i !tareAnd Ier ein! mi3i ein3ennandi hl/tfall "efnar W#:"# a !D. en 7 r/m mili hl/tfall1 !em Ier me Ba e33i Iara me Betta !em ein3ennir hl/t 7 r/ !3ilnin'i# F hinn I8'inn 'et/r Ba a !D.lf!'/ einni' a 5era 7 deil/m a 'era !t8r -' !m. !;ni!h-rn af mr3/m me Dafnmi3la .her!l/ . mil6'a .356in/1 td e33i meira m.li a !amIandi milli l.rHtta -' l8rHtta 57dd me !t6rri hf/ en fArir !m6rri r73in1 -' Betta hl;t/r t7 3-ma 6tl/n !am!5arar rJmfr6ile't mealtal# The rei3na -' hl/tfall I-r/m B;ir Jtlei 3-!t/r a ef BrDJ !3ilAri a2: = 1 .: 8 1 a: 8 er .35ara t5 7 miD/1 !em B;ir a BriDa Iein afleiin'1 deilir !amante3t B;ir me 'e-metr7!3 me Eftir t5e''Da hef/rY # >E? And!t6/r1 hef/r ./r !amante3t mer3ir eftirfarandi f-r!3-t . 'e-metr7!3# Se'D/m einn hef/r 7 m/lti:manna hl/t1 !5- !em -rn!tal3! .35ena te'/nd1 ein3/m1 a mealtali hl/tfall af len'd Be!! a heildar len'd . Ila er .35ara fArir h5ern melim 7 !t/tt/ m.li1 Ba er Iara na/!Anle't fArir !/ma !em I6ta Be!!i ten'!l t5f/lltrJa til a leAfa til a hafa mealtal!hl/tfall!'ildi af efna!amIandin/ !am356mt Be!!ara t5e''Da B.tta fArir heildar len'd1 !em er e33i ra/nin me rJmfr6ile'ri afer1 !em h6't er a !anna a/5eldle'a1 !em er h6't a !;na 7 !t/tt/ m.li ein! -' hHr !e'irY hl/tfalli B;ir r.!tafanir til Be!! a hl/t/m -' allt han'andi !3An!amle'a eftir !amante3t m.l! !aman en eftir rJmfr6ile't -' almennt allir arir# Xar a a/3i1 L;!t er tali# S3/l/m !etDa 7 W#:"# ei'a !Hr !ta . meal r/m !;n/m1 Bar !em einn ea annan af t5eim/r 'ild/m A ea = er nJllY ein! -' Ba er1 til d6mi!1 a .35ara mealtali hl/tfallin/ . milli BAn'd af f!t/:-' mDJ3/m hl/t/m af mi!m/nandi d;r 'eta l.ta !/mir B-la hl/t/m 7 'e'n# G Be!!/ til5i3i1 'e-metri mean er 8n;tar 5e'na1 me hli!D8n af 'ildi nJll 7 telDara ea nefnara . !Hr !ta1 3em/r IJna/rinn S nJll ea 8endanle'a# X. er h6't en aein! h6tta . !amante3t h6tti1 ef BJ 5ilt e33i a !etDa fram B. me'inre'l/ a !l73 tilfelli e33i me Beim Bar sem -' = er/1 all! !taar !ameina halda endanle't 'ildi /ndir !ama h6tti# 0 )EK ein! -' 7 ll/m til5i3/m af nJ5erandi efni 7 'e'n/m Afirlit -' 'e-metr7!3 hl/tfall af the hl/ti a -' ., er .35ara me mi!m/nandi h6tti !em la!t .35r/n !inni1 Ba er1 almennt !H1 tilheAra heillei3a .35r/n !inni a I6i lAfin er/ .35r/1 !em 3em/r e33i 7 5e'1 5i B6r a!t6/r held/r !em a 'era einn fArir nn/r n-t 2? # Xa hef/r a 5eita a t5eir af almenn/ af mr3/m til a ei'inlei3/m

tilte3n/ W# : "# Bar !em hl/ti A -' = 1 er/ enn Afir Beim 3-!ti a hl/tfll Ie''Da lAfDa er/ !aman e33i m.li !Hr!ta3a ei'inlei3a re'l/r1 n.nar tilte3i eftirfarandiY )? Ef hl/tfall a . 8h. al'era !t6r a -' . fArir ll/m til5i3/m er Ba !ama1 B#e# fArir !t8ra !;n/m ein! !t8r -' fArir l7til1 !/mma:mari! he B;ir er Dafnt -' rJmfr6ile't# 2? Ef A -' = alltaf !amt7mi! 5aMandi ea minn3andi1 en e33i almennt 5i !m/ a!t6/r1 !5- Ba 'et/r 5eri a hl/tfall A : . me 5aMandi !t6r A -' = eA3!t1 ea a Ba l633ar1 fArr5erandi er ra/nin Be'ar 'e-metri mean af a ; . er minni en Afirlitin/1 !einni1 ef Ba er !t6rri# 9? ef hl/tfall !5eifl/r af Beim 'ild/m !em A til tl/r Beirra meina A er Dafn hl/tfall!le'/ !5eifl/r af Beim 'ild/m !em = me B57 a tl/r Beirra meina = 1 !5'e-metri mean er Dafn !t8r -' !amante3t# # Sem m6li35ari . hl/tfall!le't IreAtin'/ IeT 'ildir hHr A einfald/r ea annar! !ti'! mealfr.5i3i af A deilt me A 1 B#e# ; A ea ) ; A 1 !e'D/m 5i !t/ttle'a B = !am!5arandi ; = ea ) ; = 1 !t/tt V 1 me tilliti til =. @? -' h. hl/tfall!le'ri IreAtin'/ . Beim 'ild/m !em !D.!t 7 fArri !3ilnin'i1 til a f. meiri A ea = er1 'e-metri mean er minna en ea meiri en Afirlitin/# E? Jr Ilnd/ af )? -' 2? 9? -' @? Ba fAl'ir f/rther enn a1 -' h. hl/tfall!le'ri IreAtin'/ . milli A Dafnt -' = 1 er meiri ea minni1 'ildi a ; . 1 .n tillit! til ra/n'ildi af A -' = er fa!ti ea a/3a !t6r a -' . eA3!t ea minn3ar atil!3ild/ a alltaf 'ildi ' ; . !;nir re'l/le'a he'/n -' ein'n'/ milli C-n!tan e1 fa!ti .5innin'! -' !t/' l633/n .35r/n heimilarb# H5er!/ 5el BJ t5- ea fleiri W#:"# 7 hl/tfalli af ei'infD.r'r/nni Beirra A -' D a Iera1 BJ 'et/r a !D.lf!'/ einni' 7 hl/tfalli Beirra C -' D 1 Iera !aman -' 'efa Ba a Be!!ir !amt:ti-n ni/r!t/r all! e33i almennt 7 rHtt/ hl/tfalli1 en H' 6tla a almennri /mr6/ hHr /m e33i 5anda/r# : Til d6mi!1 7 29, B;!3/m 3arl3An! !3/ll! 5ar mealtal hl/tfall >H-rY <erti3#? L8rHtta /mm.l 7 hf/3J4/na til l.rHtta mar3i !t/tt/ )12*9K= Dafnhl/tfallar/n/ )12*2,= mil6't )12*9,# Eftir Ba1 !5- BJ 'et/r fr. Beim hl/tfll/m 'e-metri til Samante3tar h6tti1 .n fre3ari Afirl;!in'/ a 'era1 Ieint dra'a .lA3tanir h5-rt me 5aMandi !t6r hl/tar -' hHr hl/ti hennar ;"-' . 1 hl/tfall a ; = all! !taar >ea a minn!ta 3-!ti a me!t/? 5eM ea minn3ar -' h5-rt einn ea annan hl/ti A 1 = er IreAtile't 7 !t6rra hl/tfall til tl/r Beirra meina# Eftir !nn/n -fan'reindra !etnin'ar# FAr!ti anlan'end1 !5- er/ !amante3t -' rJmfr6ile't mealtalY -' m8ti h5er annarri# NJ !annar Ca/ hA 7 C-/r! han! df'reina Il!# )E -' @@,1 a
2?

Afirleitt . milli a ' ; . ' 1 a ' ; . A 1 ... fell/r# NJ1 ef a ' ; . ' 1 a A = A 1 ... allir Dafnir til a: = 1 B. Milliefhi 'ildr/m a !amI6rile' 5i a : = 1 . mean e33i minna 'e-metri mean fArir /m er a r6a DafnrHtti a ' ; = 1 a A ; = A 1 ... . A : . minn3a# Sam356mt en ein! -' DafnrHtti milli ein!ta3ra 'ild/m A ; = h6ttir1 hl/!tar 5el1 almennt !H1 a DafnrHtti t5enn/m h6tti1 -' Ba 3ann a 5era nJ a vera ; = me IreAtin'/m . hrein/m !t6rar'r./ A -' = hl/ta er eA3!t1 hl/ti minn3ar1 !em ra/nin1 B. 'et/r fe!ta neitt Almennar# En 'eri r. fArir A -' = ta3a all! !taar 5i h5-r ara . !ama t7ma ea fr. .n en Ba 'eri!t all! !taar 7 !ama hl/tfalli1 Banni' a Ba er til a !tilla 2? almenna !nn/n fArir B57 a H' !3/lda %r-f SCHEIBNER1 hin! 5e'ar fArirferarmi3ill -' e33i er 'r/nn!38l/m1 Banni' a H' 5il fre3ar hHr a 57!a til reAn!l/nni 'ildi re'l/nnar me h5aa heima'er/m d6mi# O' a/5ita1 re'lan 'ildir einni' /m a r6a1 Dafn5el B8tt aein! -' = 7 fle!t/m tilfell/m 5i h5ert anna h633/n ea l633/n . !ama t7ma# XriDa -' fD8ra !ett anlan'end1 !5- Beir er/ afleiin' af SCHEIBNER 9? 'efi hl/tfall . milli tl/r -' rJmfr6ile't mealtal einfld/m 'ild/m# HHr hef/r Ba eftir a !etDa af B -' V !em V ; A -' V ; = Y = 1 >C? Baan !em !etnin'ar 9? -' @? fAl'Da . eftir# NJ Be'ar er/ f-rmJl/r 5i3-mandi aein! !amr6ma1 enn .tt ni/r!tana er e33i IreAtt me Beim 5ef!7/m !em !le44t litl/m !3ilm.l/m# The !etDa E? !e'ir fr. f-rliar#
9?

aPUm A5era'eP LCb

0 )E) G -fan >0 )@*? til'reint .fan'a!ta lei D a A : . b Ieitin' l-'rar er ein/n'i! n-ta til a a/5elda Jtrei3nin'a1 en Barfir Ieitin'/ Beirra fer d;4ra# Xa 3em/r nefnile'a a B57 h5-rt1 -' ein!ta3lin'!I/ndn/m m.l a -' . 1 -' hl/tfall Beirra sem ; = er l' $i!triI/ti-n l7ma1 rann!83n Bar !em B. hafa hin! 5e'ar l633/n . ein!ta3lin'i A: = er e33i h6't a hl7ft fr. /44hafi en a/'lD8!t a /44fAlla ath/'a!emdir 'erar !5- lan't1 a !ama er e33i h6't a IJa!t 5i nein/ fr. rei3nia'er mefer1 en !3-/n a1 eftir a !3-a den!e!t 'ildi l-' > a ; . ? fr.5i3 7 ein!t3/m l-' > a ; = ? af the !ami til la'a dreifin'/ -33ar '6ti I6tt1 n.i h.mar3i 7 hent/'/r til rann!83nar W#:"# hef/r f/ndi !tafe!t# aTil a !3;ra Betta me d6mi1 H' a hl/tfalli . milli l.rHtta l8rHtta leAti /mm.l >n.nar tilte3i1 h-rn4/n3t IeA'Da? EKK e5r84!3/m 3arla !3/ll! !em er/ 5eitt af 4r8fe!!-r (ELCWER 7 I-i fArir mi'# Sem l.rHtt leAti er !t/'t meiri en l8rHtt : minn!ti l.rHtt /mm.l >fArir !m. RJ!!ar? er @CE mm1 me !t6r!ta h-rn4/n3t IeA'Da >fArir ha/!3J4/ fr. n.'renni Halle? er @@* mm : !5- hl/tfllin er/ allar 85iei'andi B6ttir -' l-'rar Beirra D.356# The l.'mar3i hl/tfeJl!tl/r er Dafnt -' )12))1 h.mar3!

Dafnt -' )1@K9# L8'aritm7!3rar 'ildi IreAtile' Banni' . milli mar3a K1K*9 -' K1)@,1 -' Beir hafa a mealtali G ) c K1)K,91 Banni' a rJmfr6ile't mealtal af D ) er Dafnt -' hl/tfll/n/m !em Ba/ )12*K# Ef 5i 5elD/m !em l8'aritm7!3/m Iili i *K1KK9 -' neri mr3 7 fAr!ta Iili and5iri K1K*2E1 f. 5i eftirfarandi !amanI/r/r tfl/ milli reAn!l/nni -' er 3rafi!t af l8'aritm7!3rar dreifin'/ l' fr6ile'/m 'ild/mY

D#utfa## af #r.tta u&fangi ( a #)r.tt u&fang OAPEU AJ5B ) f"rir GMM e(r)2 -u& &!nnu& h!fu-V2u*

* :;" A !3r. !i' inn . 1 i * K1KK91 m c EKK1 G ) c K1)K,9= D ) c )12*K#


: KK*@ KK*, KK+K KK+9 KK+C KK++ K)K2 K)KE K)K* K))) K))@ K)), K)2K K)29 K)2C K)2+ K)92 K)9E K)9* K)@) K)@@ L @ )2 ), 2+ @, C@ C@ C, C) @E 9C 2* )) , 9 2 ) K K K z reAn!l/B.ttar# the-r ) 2 E )K )+ 92 @C E*#E CE C@ E* @, 9C 2@#E )E + @#E 9 K#E : : :

K)@, S/m

) EKK

: EKK

G 2 c K1)K,9 D 2 c )#2*K C c K1)K,K C c )12,+ D " c K1)KC* T I c )12,+ D $ c K1)KCK T $ c )12,C - fc K1KK,+ - , c K1KKCC m fc 2,21E m 1 c 22,#E H fc ,)@2 H , c *E1@*# Xa !3al te3i fram a D I er e33i afleianle'/r Jr tfl/nni hHr a framan Ieint1 em4iri allA BHtt/r f/lltrJi 'ildi >!em er fre3ar Dafnt -' K1)K,E?1 en mealtal af Brem/r rei3na Jt fr. Brem/r m'/le'/m la'!3i4ta minn3/n 'ildiY K1)K,E1 K1 )K*E= K1)K@9# Xetta .356i 5ar 5ali 5e'na Be!! a hHr l633/n !taa mi3il .hrif . handah8fi !ta!etnin'/ D i 1 en G 2 -' C n.na!t al5e' 7 !amr6mi 5i ni/r!t/r fr. aal I-r 'ild/m# L!amh5erf/na er 5ei3t1 ein! -' 5i l73a

l-3a me T c K1,*E lei3D/m# Samnin'/rinn milli hl/tfall!:-' fr6ile'ri z :'ildi en er f/lln6'Dandi1 en'inn 5afi#b

UUIII* 3firra (%i a&b!nd


0 )E2 Ein 3ann !4ArDa h5-rt mean hita!ti' . !7ari .r/m IreAtile' eftir til5ilD/n l'/m ea !;na .35ena f73n 7 r Beirra h5ert anna1 !4/rnin' !em h6't er a Ieita til mar'ra hli!t6/m til5i3/m# NJ .na/ar !amInd r/57!i1 -' 4r8fanir 3/nna a 5era 7 !amr6mi 5i Ba til a leia B. . mi!m/nandi 5e'/# Ein af a/5eld/!t/ !4/rnin'/m -' rann!83n leiir .n fe!ta !i' 5i eftirfarandi ath/'a!emd# U' te3 li!ta dre'in ha44dr6tti rei3nin'/r# Eitt d6mi1 IArDar meY 2C *2C y

2) @CK d 9) K+@ y 22 )2K y )C 22C >d? U' 57!a til !em !tanda me1 h5aa l633/n fr. ein/m til n6!ta tala 5i :1 h5ert h633a /m d -' f. Ba .n Be!! a 'ri4i er til fAr!t/ tl/na eftirfarandi rY : d : -' af Beim .n Be!! a 'ri4i er til fAr!t/ mer3i1 t5eim/r !3ilti IreAtin'ar -' r af ein! !tafir1 ea ef H' -4na I6i me fDlda !em !tf/mY : d : d -' fD8r/m e!!ara !3i4ti -' ni/r!t/= almennt1 ef H' hef me fDlda m -' fDlda IreAtin'a -' afleiin'/m z !7mtali fAr!t ef z * m 2 1 -' 7 B57 til5i3i z c m. fArr/m heitt afer a, !7ari aferin .. M. H' nJ afer A ea = 5i1 finn!t mHr . !t8r/m m 1 fDlda !3ilti IreAtin'ar !5a44r-Mimati5elA Dafnt til t5i!5ar !inn/m fDlda !tren'ir !em H' !. til (# (# !em nn/r t5 ; ma/r 'et/r r. )? # Xe!!i l' af hrein/ t63if6ri#
)?

aFr6ile'a1 Betta hl/tfall er dre'i af Beirri ath/'a!emd a BrDJ 'ildin A, = 1 C, !em er/ la/! 5i S/ e!!i-n!aIh`n'i'3eit1 me !m/ l73/m 7 h5ert !eM !/ e!!i-n!Y A 1 ., 8 1 8 1 ., A 1 = 1 A, C, 8, a, ., A, C, .,

., 8, A 'et/r .tt !Hr !ta1 !5- !em1 til d6mi!1 ef A L = L 8 1 fAr!t/ t56r !/ e!!i-n! h5er !tren' !em alltaf leiir til fD'/rra . !7a!ta eitt mer3i IreAtin'a1 -' Bar af leiandi (# a Iand !em !5arar til ) _ 9 a (# fr. !taf henSe h!el! Dafnt 2 _ 9 er a 5era !tillt#b

Ef hin! 5e'ar er f73n af !amli''Dandi tl/r . te'/nd/m . /m a Beir fen'/ inn 7 fAl'irdd me .35en/ milliIili -' mAndi falla aft/r1 !5- fDldi !tren'i mAndi a/3a!t fr. fArra !amIandi l73a# Ye!1 ef h. f8r alltaf 7 I/rt/ 7 !m/ .tt1 mAnd/m 5i 7 !amr6mi 5i afer a H.56r !trin'! /m afer =( f. 2 B.tt/r1 2 IreAtin'ar# S3/l/m !tanda 5i afer a !tanda -' 3alla fDlda !3i4t/m + 1 afleiin'ar 2 1 B. f/llt !D.lf!t6i eftir 2 * ) _ 9 z 1 f/llt h./r 2 * z -' a hl/ta h./r 'ildi 2 ein3ennir milli Be!!ara 1 -' Ba er m6li35ari . hl/ta .5anaIindin'/ fArir tilte3i 2 -' Z er h6't a finna 7 ten'!l/m Bar !em /mframma'n af 2 er -fan 5i h6 f/llt !D.lf!t6i til heildar af'an'i a f/ll/ h. B57 a f/ll/ !D.lf!t6tt1 Ba er1 ef 5i . Be!!/ m6lin' me .5anaIindin'/ tilnefna#Y Br-ttfr c # >)?

F !ama t7ma1 F 5e'na endanle'ri m 85i!!a -' !J 85i!!a ABH er a r6a

5i# F35r/n Be!!arar 85i!!/ er innifalinn 7 5iri ABH !em l73le't 5illa# aMan 'erir Be!!a .35r/n me B57 a rei3na l73le'an mr31 5e'na 5i!nJnin'! !5-3ll// Bern-/lli:ar !etnin'in fArir (# !tren'1 IA''t . ath/'//m 'ildi F -' z 3-ma# Ef 5i !etD/m 8Be33ta (# fArir the 5iI/r/r af !tren' !em !5arar til 6 1 !em (# mer3i IreAtin' Dfn ) : 6 1 !5- er 5itna !etnin' . l73indafr6i 2? Sam356mt (#Y >2? a 5erm6ti L milli mar3aY -' >2a?

lA'i# NJ fArir + c g 'ildi 8 c K1@,C +@1 l73le'ar mr3 er/ 6 DafnY # >9? L73le'a mr3 ABH er/ 7 !amr6mi DafnY # >@? Xa er B57 einn . m8ti ein/m a 5eDa a -fan:-' !3il'reint er m6li35ari . .5anaIindin'/ er e33i minni en l6'ri -' e33i h6rri en ef!t/ af t5eim/r til'reindra mar3a#b
2?

aC-m4# FArirle!trar MeAer /m l73indafr6i Wa4#<II#b

aSama Einni' er h6't a 'era r. fArir nei356ra 'ilda1 !em Banni' 'ef/r til 3Anna f73n1 !em a l.'mar3i ein3enni!t af r73Dandi : er/ Be33tir fArir a IreAta eli : me B57 a !tanda 7 5er!ta falli# Xetta 3ref!t Be!! a fDldi F !tren'!in! nean 5i 'ildi ) _ 9 z m/n falla -' 7 ta3mar3andi tilfelli er K#b 0 )E9 aBeitin' h6i r.!tf/nar >@? a rann!a3a r h./r 5e/rfr6ile'a m.n/ -' da' 'ild/m leiir til eftirfarandi ni/r!t/r#b a$O<E er 7 ein/ af fr6irit han! 9? fArir a tala af !ta/r . Pfr.5i3 ein!ta3ra m.naa fr. mi3l/ t7ma meal'ilda !amaP !aman# FArir Berl7n1 Be!!i !amante3t n6r Afir t7maIili ),)+:)*@+ me mi!t3 aein! 9 til , .r fArir h5ern m.n/# Fr. Be!!ari ni/r!t/1 te3in !aman 7 !amr6mi 5i afer fArir alla m.n/i a )@2) !/ e!!i-n! af !tf/m1 B#e# +)9 -' EK* !tafir IreAta!t !tren'i# The (# 6 !tren'/r hef/r B57 l73le'an mr3Y

ea K19E,E @ K1KK*C= !em einn $e4 c K#K9C e K#K)9 f6r#b

9?

aS3;r!la /m )*@* -' )*@+ !tarfandi 7 'e'n/m .rin . !t5ar <e/r!t-fan ath/'/n/m# Berlin )*E)# S# XX Fl'$#b

aG h-llen!3/ Year B--3 5e/rfr6i @? einn finn/r I-r/m da'le'a hitam6li -' l-ft5-' Fr.5i3 fr. elile'/m da'le'/m !3r.!etnin' !em finna!t 7 mar'ra .ra ath/'/n fArir h5ern m.n/ .r!in!# G ath/'/n !7/r er/ ;m!ir 5e/rBD8n/!t/ !t5ar 7 landin/1 -' ath/'/n t7mar er/ .35enar !t/ndir Afir da'inn !em I6i elile't .!tand -' fr.5i3 'ildi er/# Xetta l'le' h633/n ea l633/n . hitam6li -' l-ft5-' fer innan m.naar fr/m5ar41 Banni' a r .na/ar er e33i /ndir .hrif/m fr. henni# U' 5aldi 'ildin !em til'reind er/ fArir Utre ht 7 m.n/in/m DanJar . )K .ra t7maIili )**@:)*+91 h.de'i1 2 3l/33a# Sama afer1 !em 'af eftir a 2+* !/ e!!i-n! !tafi# Meal Beirra 5-r/ )2+ !tren'ir -' )C+ !tafir IreAti!t1 l-ft5-' fr.5i3/m )E9 !tren'i -' )@E !tafir IreAta!t fArir Hitam6lir fr.5i3# X57 a finna fArir fArr/m l73le'a mar3a (# !tren' DafnY K1@99 e K1K)+ -'Y $e4 c K1)@+ e K1K2+= FArir !einni1 B81 ein! -' l73le'ar mr3 (# !tren'Y K1E)9 e K1K2K -'Y $e4 c K12,K e K1K2+# Sam356mt B57 ei'a da'le'a hitam6li -' l-ft5-' fr.5i3 .35einn r 8!D.lf!t6i1 en !ama fArir m.naarle'/m fr.5i3 hita : ein! -' fram 3em/r 7 0 2K :# Wem/r me !m. F35enib
@?

a<e/r!t-fa Land!ha'ir1 /it'e'e5en dAr het W-n# Nederland! h <e/r!t-fan# PTherm-en l-ft5-' afSiD3in'enP#b

a$a'le't Jr3-m/ h61 hin! 5e'ar : !am356mt ath/'a!emd 7 0 2) : frD.l! meirih.ttar fram5ind/l73n f73nar# G ra/n1 !em leia XXI# Wafla 5alin !em d6mi /m l8'aritm7!3rar mefer ri'nin' h6/m m.n/ NanJar fArir "enf fr-m )*@E:)*+2

/ndir @,E !/ e!!i-n! !tafi )CE !ama 4er!8nan# HHr er/ allar @,, 'ild/m !aman 7 !amr6mi 5i r Beirra 7 t7ma 7 r1 -' !/ e!!i-n! af !m/ 'ild/m !3i4ti! h633/n -' l633/n IrJna 5eri rei3na/r# Xanni' er h6't a finnaY $e4 c K1K22 e K1K22# Fr. Be!!/ 'ildi e33i mar3t63t h5er!/ 8!D.lf!t6i . /44r/nale'a li!ta n;lia m.l !em r 8!D.lf!t6i er a telDa!t fr. /44hafi ein! -' 85i3-mandi1 Bar !em Ba er e33i lD8!t ein! -' n;lia m6lin'ar . A/!heI/n'!'e! h`fte! 5er/le' 8!D.lf!t6i 7 r m6lin'a 6tti a 5era f6r /m a 3-ma /44# FArir r af 9CK nemend/m n;lia m.l1 7 Cha4# !eti !3il-r!d8m/r XX A!t/ l'/m1 B#e# leiir )2E !tren'i -' 299 !tafi IreAtin'ar1 !em $e4 c K1K29 e K1K2E 5ilDa# G I./m tilfell/m er mr3 h. m.l er/ 'ildi K 7 h/'!D8n tilfelli1 5era al'Drle'a 8h.#b 0 )E@ a\nn/r lei til a rann!a3a r .na/ar 5ar 57!a til 7 0 2K !amt7mi! me ./r fDalla# Xetta er IA''t . Beirri ath/'/n a minn!ta f/llt !D.lf!t6i -' .n Be!! a tr/fl/n fr. 8Dafn56'i! 7 r/m til5i3/m hef/r fDldi r/n/m af -fan'reind/m ea t5eir nean 5erm6ti miD/ C li''Dandi 57ddar 'ild/m Dafna er fDldi IreAtin'a . milli t5e''Da er hHr a -fan -' nean C li''Dandi 'ild/m# Nefnile'a1 !em 'ildin . hHr a -fan C nema d1 'ildin fArir nean C til 3Anna me :1 n (# D.356 'ildi er Dafn !t8r -' (# nei3561 Banni' a Ba er Dafn5el me f/ll/ !D.lf!t6tt1 h5ert af Be!!/m fD8r/m m'/le'/m !/ e!!i-n!Y d d= :1 d :1 : d Dafn l73le't# Hin! 5e'ar fAr!t/ t5eir 'efa h5erD/m !tren'1 !7/!t/ t5eir hafa h5er !3ilti IreAtin'/m1 Banni' a Ba er I6i Iand -' eli IreAtin' fArir (# g# Ef einn finn/r fArir mefer me Be!!/m h6tti !ett af 'ild/m 2 !tren'i -' , IreAtin'ar !3ilti . n6'ile'a fDlda z * F ! , !/ e!!i-n! !tafi1 !5- !em 'et/r hHr a framan l73le'/ B-lmr3 8Be33ta (# 6 !tren' fr. in5er!i-n Wennin' Bern-/lli! DafnY

a finna# HHr er 'ildi F : Z 7 a ta3a fram a hl/ta r 8!D.lf!t6i !em !;nir !i' !em /44!fn/n .hrifa 7 !amanI/ri 5i IreAtin'ar1 milli 'ildanna g1 !em . 5i f/llt !D.lf!t6i1 -' Beim 'ild/m )1 !em fArir m c z f/ll/r 8!D.lf!t6i Iendir halda# Ma/r 'et/r B57 !nJi 7 hl/tfalli af af'an'i . hl/ta 8!D.lf!t6i Afir f/llt !D.lf!t6i1 Ba er1 rei3na 6 !i'/r . g af heildar af'an' f/ll/r .na/ar . f/ll/ !D.lf!t6i di ) /m g1 m6li35ari . 8!D.lf!t6i -' $e4 c ea1 ef /m 6 l73le' ta3mar3anir er/ te3nar1 $e4 c >C? 1 >E?

!etDa# Nafn5el Betta leAti h.ir f-ra til nei356ra 'ilda mi3il56'i !itt me B57 a B. Iendir 4re4-nderan e (# t.3n IreAtin'/ . (# Iand#b aEin! -' d6mi /m Be!!a .na/ar .35r/n er I-i /44 . B.tt1 fDlda eftir m.n//m Berl7n1 annan hl/ta af r af n;lian.m!3eia ma!!a !em r !em h.ir er/ hafa 5eri rei3naar !am356mt f-rmJl/ >@?1 Banni' a . !ama t7ma1 !em er !amanI/r/r . milli t5e''Da !tillin'a . .35r/n er m'/le't#b aA B57 er 5arar fAr!ta m.n/in/m fr.5i3 er miDa 'ildi fArir h5ern m.n/ C til a .35ara# Hi !ama fell/r ni/r fArir 7 n-33ra m.n/i1 til mar'IreAtile'/ m.naa fr. hHr a -fan er 5i3-mandi B;ir mr' .r# Xa m. B8 : h5a Ieitin'/ Be!!arar aferar mi3l/ a/5eldara : 5el1 meal'ildi !D.lft 5era 5i/r3ennd !em 'ildi !ent1 Banni' a D.356 -' nei356 fr.5i3 'ildin !em d 'ild/m -' . !ama t7ma : 'et/r !8tt 'ildi 7 !3ilnin'i afer -33ar# FArir )2 m.n//m lD8! te3i !aman1 eftir .35r/n SelaIan3a 'ildi a ,C* !tren'i -' CCE !tafi IreAta!t 7 Ieinni 57!an til mealtal! 'ild/m1 hin! 5e'ar er/ ,C+ !tren'ir -' CC@ !tafir !3i4ta -' B57 e33i mar3t63/r m/n/r . m6lin'/ . f73n me Ba# Fr. fArr/m .356i leia ein! l73le't fArir B6r (# !tren' 'ildiY K1E9C e K1KK+= fr. !einni 'ildinY K1E9, e K1KK+= -' 7 fArra til5i3in/ erY $e4 c K1K,2 e K1K)* 7 !7arnefnda til5i3in/Y $e4 * K1K,9 @ K1K)*# S5-na1 hHr m6li35ari . .5anaIindin'/ >C? leiir til !t6rri 'ildi !em m6li35ari . 8!D.lf!t6i >@?#b aMi'en'i C . 9CK n;lia m.l er a finna Dafn ,)1,E# Eftir Ba l.ta /ndan /ndir 9E+ !/ e!!i-n! !tafi )CE !tren'i -' )+@ !tafi IreAta!t# L73le'a mr3 fArir (# r er/ B57Y K1@CK @ K1K)* -'Y $e4 c : K1K*) @ K1K9E# Sam356mt B571 a Ba er fen'i 7 Be!!/ tilfelli 5er/r til 5i tiltl/le'a l7till 'ildi en !am356mt f-rmJl/ >@?1 en er fr.Ir/'inn Ba !ama 7 meira m6li fr. h/'!D8n 'ild/m Kb# 0 )EE aThi! . .5anaIindin'/ >C? -' til a .35ara !H I6i 5e'na annarrar fall af t5eim/r 57dd/m af a m/lti:57ddar W#:"# ea mi!m/nandi !t6r/m1 en t7minn fD.rha'!le'a ten'd! W#:"# 5era endin'ar'8/r# G Be!!/ !3Ani 5i t.3na 5Mt h5erDa af t5eim/r 57dd/m 7 !amanI/ri 5i d1 a fDarl6'Da 7 'e'n/m : !5- a !etDa af m 4r af ten'd/m 'ildi me B57 a m ) 4r af !tf/m d1 :1 z :1 : d ein3enni!t# F meal hinna !7ari er/ ein! -' mar'ir !trin'! mer3i IreAtin' . f/ll/m !D.lf!t6i t5eim/r 57dd/m af

h5-rt r/ -' .n Be!! a I6ta . Ta3 8Dafn56'i til5i3/m1 ein! -' (# er a 'era r. fArir !ama fArir h5erDa af fD8r/m 'er/m af eli 4r/m# Xa er B571 ef /ndir z m6lin'ar 2 afleiin'/m -' , IreAtin'ar ei'a !Hr !ta1 til a rei3na (# a Iand me f-rmJl/ >9? -' til a .35ara m6li35ari . .5anaIindin'/ !amr6mi 5i f-rmJl/ >C?#b Xanni' er1 til d6mi! . milli !t6r af l.rHtt/ /mfan' -' l8rHtta A4eM I-'a EKK e5r84!3/ manna hf/3J4/ !em BD8na mefer . ten'!l milli m.l !em d6mi 7 3aflan/m hHr . /ndan1 !em er h. h6't er a .35ara me aferinni !em til'reind er ein! -' hHr !e'ir# The EKK !3/ll! er/ ma!!a 7 /44r/nale'/ !3r.nni 7 9@ h84/m C:9K S3/ll !amandre'n/ >fAr!t/ t5eir innihalda 2K Brei!'a/er -' )E SSaIia1 -' t5eir !7/!t/ !eM SerIar -' 22 "reat RJ!!ar? 7 h5erD/m h84i1 en /mfan' me 5aMandi l.rHtt m6li35ara er/ 4nt/# U' taldi nJ fArir h5ern h84 fDlda !tren'i -' eli IreAtin'a !em 3/nna a 3-ma . mean . t5e''Da mia 'ild/m1 Beim til5i3/m Bar !em /r/ 3Arr!t/ 7 IreAtin'/ . t5eim/r !t6r/m1 h.lfa B.tt/m -' helmin'/r N/m4 5-r/ nJmer/ me# Eftir Ba1 a 2,9 !tren'i -' )+9 !tafi IreAta finna meal @CC 4r af !tf/m1 !5- aY ABH lD8!#b aAnna d6mi H' a ta3a 4r8fe!!-r (ELCWER 7 rit'er E? Y P'et/ -' BrDJ hel!t/ B5erm.l 7 hf/3J4/naP til3Annt m.l innan7 I -' len'd <, Ireidd = -' h6 H )K) !3/ll! ;mi!!a BD8a1 ein3/m 8!D.lf!t6i . (ELCWER:!Hr!ta3/r PS h`delm-d/l/!P < d = ! H -' 5aran < = H a rei3na A!!- iated innra r;mi# Ef ein!ta3lin'/r !em1 7 r eftir a a/3a innra r;mi Hf/3J4a h84a1 !em tala er )91 hHr mehndl/ !em -' me tilliti til h84a af l.rHtt ea l8rHtt m.l 5ar til'reint1 ni/r!taan fArir I6i < ! + ! H -' I 1 !em -' fArir <. =. H -' I, E+1E !tren'ir !amanI-ri 5i 2C1E !3ilti IreAtin'ar 7 h84i *C 4r af !tf/m# Xa er B57 I6i fArir f73n af !/mm/ 5i af/rina Jr Brem/r !t6r!t/ B5erm.l 5i innra r;miY $e4 c K1KC, a !etDa# Xa 'et/r 5eri ein! 5el -' %r-f (ELCWER !;nir 7 /mr6dd/m rit'er1 I6i !em 'ildin . < d = d H en B6r !em < = H Jthl/ta a mealtali innri 'ildi 7 tfl/r !em leAfa Ba1 . 'r/nd5elli m6li'ildi af !/mm/ ea afra3!t/r af Brem/r !t6r!t/ B5erm.l til a .35ara n.l'a ten'd innan hf/3J4/#b
E?

e )19@+K

c K19*@ e

aAr hi5e Mannfr6i1 Iindi X<I1 nr ) -' 2 S# ,2 Fl'$#b

aA 5er!n/n .na/ar .35r/n er n. Be'ar !t6r 5eMti ea l633/n m.l mia er tali# Xetta er h6't a 'era me B57 a .35ara BAn'd !em fAl'!t hef/r 5eri !tren'i -' IreAtir /m eli . eftirfarandi h.tt# Xeir 'efa !taf 4r The (ei'ht ) ef einh5er 57dd eA3!t /m einin'/ ea minn3andi1 -' !etDa X<G 56'i h5ert 4ar af !tf/m Dafnt

mar'feldi af t5eim/r ma'ni til !Hrh5erra t5e''Da m.l !em eA3/r ea minn3ar# F Bennan h.tt1 7 !tainn fArir /m !7arnefnd/ .35ara !em !/mman af a 5ir3a -' af/rimar Jr Brem/r !t6r!t/ B5erm.li -' innra r;mi hf/3J4/ fArir < d = d H 1 -' I Y $e4 c K1*@9C @ K1KK)2 fArir < = H -' I Y $e4 c K1*9*, e K1KKK* me fAr!ta tilfelli fArir 2 -' , 'ildi @E#C@) -' 9#*,)1 anna ef 'ildin ++#**C -' *#,C9 ei'a !Hr !ta# Ein! -' 56nta1 a h5e mi3l/ leAti h. hef/r -ri m/n meira1 .n Be!! a mar3t63/r m/n/r reAndi!t milli .na/ar hl/tfall af < d = d H -' I -' Be!!i af < = H -' " er !D.anle'# Xe!! 5e'na1 Be'ar : ein! -' (ELCWERf! hen Jt'.f/r !;na : a 5ara 5i Brem/r B5erm.l n6mnara m6li35ari . innri Iera ein! !/mm/ Beirra1 5er/r Ba a 5era te3i fram a afer -33ar1 a minn!ta 3-!ti 7 tiltl/le'a litl/m fDlda )K) !3/ll!1 !5- 'reinarm/n er e33i heimilt#Enn frem/r1 Bar !em Be!!i Ahh`n'i'3eit!Ie!timm/n' e33i .hrif al'er !t6r af the !amanI-ri m.l1 en er IA''t ein'n'/ . h633/n -' l633/n1 Ba 'et/r l73a 5eri e33i tl/le'ar !annanir fArir B57 : ein! -' er einni' (ELCWERf! he rit'er 3ennir : taI/lar fHla' innri 'ild/m er mi3l/ n.356mara a !/mman af Brem/r !t6r!t/ B5erm.l Be'ar !5-3ll/ Ireidd <7!itala hf/3J4/1 Ba er1 er hl/tfalli milli Ireidd -' len'd fi!3!in!1 rei3nin' -' B571 ha/!inn d-li h- e4haler1 me!- e4haler Ira hA e4haler f-rmi -' a mehndla 7 !7n/ la'i# G Be!!/ !3Ani1 er/ hl/tfll milli !/mm/ Bri''Da B5erm.l annar! 5e'ar -' innra r;min/ 6tti a 5era h. r/m1 minna Ireidd 57!itl/ !amei'inle'a meferb#

UUIV U& tabundna og t,&a a&hengi (i afbrigi af n$#ia t%r*

0 )EC R63t/n 3-ma me Ba eftir eli .rin e33i aein! til annar! te3D/r1 !em e33i held/r einni' a 5aMa 7 mi!m/nandi .r/m T--m /44 . ara h61 eftir aalle'a . hita: -' ra3a!ti'i !3ilAr/m hinna ;m!/ 5inta'e!# Ein! -' !5-1 a Be!!ar hl/tfall!tl/r !t6rri land!4ild/r 3-ma !aman1 Beir 5ilDa1 .hrif Beirra . 5Mt 4lantna 7 ten'!l/m 5i ll/m hl/t/m !5- lei/m -ntend!1 en mi!m/nandi fr. la' til a fAl'Da!t me1 !5!em a IreAta Be!!/m !3ilAr/m til Be!!# S4/rnin'in er h5-rt hann er !t6r f6dd/r . !ama .ri /mIreAtin'/m f8l3 fer fram eitth5a !amI6rile't1 h5-rt !em Ba IreAtir eli 5inta'e! 7 !/m/m !amIandi fArir al6'/r !56i . landi1 3ann!3i me IreAtin'/m . Beim 4lnt/m1 Dafn5el 7 !amhen'i# NJ 'et/r 5i!!/le'a 'era r. fArir ein! -' .l5erin/ 5arla !am!5arandi Iein .hrif . hita!ti' -' ra3a!ti' . 5Mt f8l3!1 nH 5aMa e33i ein! -' r63t/n 7 h5erD/ .ri fr. fr6 af T--m n;D/1 en Beir l-3a til5i!t !7na 7 !ama .r fr. !5- a BJ BArftir . mean a I-r'a athA'li aein! a a!t6/m 7 eitt .r1 en Ba 56ri h/'!anle't a frD8!emi .r!in! af matar6i f-reldra Binna . Beim t7ma framlei!l/ Iarn! ea . me'n'/1 ea Iarni

!D.lft . 5aMtar!3eii1 !Hr!ta3le'a 7 fAr!ta1 /ndir .hrif/m1 einni' l;!t 8Iein .hrif . 5Mt Iarn!in!1 -' !5- lan't 7 ra/n 5Mt 4lantna -' f8l3 5ar a IreAta!t 7 !amhen'i# Xa fer matar6i a!t6/r f8l3! 7 landin/ e33i aein! af frD8!emi .rin fr.1 nH !tr7 -' !t/ frii1 the .!tand af the ina/r -' 5er!l/n hafa . .hrif1 e33i Iara n6rin' hl/tfll m. telDa!t1 nH n-33/ l73amle't er -' andle'a !tAr3 -' heilIri'i f-reldra hef/r .hrif . t7ma 3An!l8 Iarn!in! -' me'n'/ . .35en/ landi 7 ten'!l/m1 Dafn5el farald/r -' Dafn5el C-!mi .hrif# G !t/tt/ m.li1 er Ba e33i me ta4i til a finna m'/le'ar -r!a3ir a mealtali !t6r Beirra !em f6ddir er/ . !ama .ri f8l3 Afir meiri 5e'alen'dir 7 ten'!l/m rJm ein! -' heilIri'/r ein! -' 4lnt/r1 anna h5-rt me ea .n ten'!l/m 5i Be!!ar IreAtin'ar# Aein! er !4/rnin' fAr!t -' frem!t /m h5-rt !J !tareAnd !l73! ten'in'/ Afir meiri ea minni !56i . landi er h6't a /44't5a1 -' eftirfarandi rann!83n m/n !anna a er ra/nin# B/rt!H fr. Be!!/1 eftirfarandi 'reinin'/ m/n ta3a!t . 5i !4/rnin'/na /m h5-rt .hrifin !em 5er3a . IreAtin'/ . !t6r1 -' Darne!3/m !amIandi te'/ndinni !;na a1 7 !ta Be!! a 8re'l/le'/r1 7 !3ilnin'i 8Dafn56'i! 5iIJna1 til !3i4ti! r7!a -' falla af !t6r m.l 7 the r.! af the .r -' alltaf n-33rir 5inta'e! 7 h/' a h5er r/m1 til a r7!a1 -' aft/r meira til a falla# FArir t/tt/'/ 5inta'e! SaM-n nemenda r6/r e33ert 5er/r /44't5a te'/nd1 B8 Jr!lit 7 meira a!!erti5e Banni' a leia til <inta'e! Iel'7!3/m n;lia# G 5iI8t 5i t5eim/r fArri !4/rnin'/n/m1 H' hef einni' !3-a B. !4/rnin'/ h5-rt '6ti /44't5a ten'!l milli hel!t/ /44!3era 5eri1 !em hafa .tt !Hr !ta /m "eh/rt!Teit n;lia1 -' meal !t6r . 5r/m 5e'na fr. Be!!/m t7ma n;lia1 -' H' hef Betta rann!83n . RECLAM er hA'ieni!ti! her t7mariti PHealthP >)*,C? !em 'reint )? 1 Bar !em Ba hef/r leitt til 5er/le'a nei356ar ni/r!t/r1 Banni' a H' 6tla e33i f-l'end! Ba aft/r# arann!83n . !taI/ndna -' t7ma FAl'ni 7 fDlIreAtilei3a mannle'rar !t6r1 %art I<Y Um !4/rnin'/na /m h5erni' !t6r hreAfin'arinnar n;lia 7 ten'!l/m 5i hreAfin'/ .5Mt/m 5eri 7 3rin'/m f6in'/# PHeil!aP1 I#Nahr'an'1 S1 E@ Fl'$#b A l6ra . m.lefn/m a 5era Ieint hHr1 en !ameina!t 7 ll/m til5i3/m r6/r n-33/r m.l ha'!t6 !3ilAri1 m. !e'Da1 a Beir er/ ein! -' 'er . henni1 er/ einni' eina efni !em !tend/r /44 til nJ !l73 rann!83n til Iirtin'ar# Xe'ar n;lia m6lin'ar er/ 'erar . h5erD/ .ri h84/r f8l3! !em aft/r . !ama .ri1 2K1 )+ ea )* .r/m1 allt eftir fDlIreAtilei3a lnd/m f6a!t# G r/ la'i r6/r m6lin'ar n. Afir alla r63taar lnd/m me len'ri t7ma 'reina!t /m heil lnd1 land!hl/ta1 hHr/1 I6D/m1 Banni' 'efi t63if6ri til a rann!a3a .hrif 57t63ari -' !Hrt63 .hrif . !t6rri !3ala hl/tfall!le'a# G BriDa la'i er fDldi ein!ta3ra m6lin'a1 Dafn5el fArir h6file'/m h5erfi1 meira !5- 5a3nar I6t/r 'alli fArir heilt hHra ea allt landi1 . h5erD/ .ri 'an'i Be'ar mD' !t8r1 !em Iemer3terma[en1 annar! 5i!!/le'a 5iri!t 5era mD' al5arle't a Beir er/ mD' 8n.356m 7 !m.atri/m ra/n# FArir minn hl/ta1 allt rann!83n hef/r 5eri 5i fArri !4/rnin'/m ein'n'/ 5e'na mD' ta3mar3aa efni1 !em H' 5ar 7 SaM-n -' Iel'7!3/m r.!tafanir1 !em 'erar 5-r/ 7 !amIandi1 h5aa hl/ti Ba 5ar .!t6a a H' 5-rfand e33i arar 'a'nle'ar efni1 ma
)?

a Be!!i rann!83n alltaf 5eri 'erar ein'n'/ !em 5i:4r8fi# <e'na SaMlandi H' '6ti hafa !ennile'a enn 'efa Urli!ten fArir ara land!hl/ta -' !7ar 5inta'e! !7ar1 en Be'ar a 5inna 7 'e'n/m efni ./r n-ta 5ar t7ma:-' 'ed/lder! h4fend# A almennari fArir!4/rn 7 Beim !4/rnin'/m !em 5-r/ mehndlair hHr 'et/r alltaf 5eri aein! !4/rnin' /m tlfr6ile'ar !t-fnana !em hafa n6'ile'a 5Hlr6nni Jtrei3nin' !5eitir 'et/r !tD8rn me 57t63a efni !em er/ te3nar 7 ra/n me !l73/m rann!83n/m mD' 7 3rf/# G ll/ Be!!/ er l73le't eftirfarandi rann!83n1 !5- lan't !em Ba Barf a 'era til a halda t5falda 5eMti1 Be'ar a Ba !em 57!a er til -' r6tt !em !l73 rann!83n til a leia . ll/m1 7 r/ la'i1 7 enn 8trJle'/m .ran'ri1 !em Banni' a trA''Da a ta3mar3a 4l.!! lei/m -' t7maIil/m fen'/!t !em inniheld/r I- fArir ara a 'efa a rann!83n fre3ari afleiin'ar# Meal Be!!ara I8ta1 !em '6ti I-i n;lia m.l !em 'r/nn fArir rann!83n af Be!!/ ta'i h5ar !em er1 er Iara a 5era hrm/le'/r1 ein! -' Be'ar hef/r 5eri !nert ./r1 a Beir 7 tlfr6ile'/m 5er31 Bar !em ma/r BArfti a leita a ''n/m /m h6fi 7 h5aa til'an'i Afirleitt f-rmi er/ !ettar fram# Frle' meal'ildi A hl/ta e33i f/ndi1 a hl/ta e33i te3i tillit n6'ile'a leAti ea afleiin'1 !Hrh6fin'/1 f83/!1 -' ''n tfl/r1 ein! lan't -' H' 5eit B. aldrei !ett /44 Banni' a Beir '6t/ 5eri dre'in me n.356mni Be!!1 .dr.tt/r Beirra fr. Urli!ten en 3ref!t leiinle'/r !tarf -' inn3a/4 . Urli!ten !D.lft er e33i neitt I--r# 0 )E, X57 n6!t er almenna nafni . afer rann!83nar# <i !3-r/m . alla IreAtin'/ . IreAt/ fr. ein/ .ri a fara til annar! hreAfin'/ . !t6r -' tala /m 4aralleli!m fl/tnin'i t5e''Da IreAta1 td .r!mealtal n;lia m6lin'/m 7 t5eim/r !amli''Dandi land!hl/t/m1 Be'ar 'a'n356m hreAfin'ar hafa !m/ !tefn/ 7 a a/3a ea minn3a1 .n Be!! a !4ArDa h5erni' Ba 56ri na/!Anle't 7 !t6rfr6i !3ilnin'i -r!in! 4aralleli!m a IreAtin'in Ie''Da IreAtna 5ar mia l73a 7 !m/ !t6r ea fara hl/tfalli 5i h5-rt anna1 n8' ef Ba !5arar aein! 7 B. .tt# A r6a 4aralleli!m 5er/r a n-ta {1 Anti4aralleli!m/!1 m.l af Ni ht4aralleli!m/! ea1 ein! -' 5i !a't me { 57!a tilY fDlda { { /ndir .35en/m fDlda z af !amanI-ri hreAfin' tilfell/m me $ a me ) # Ef Ba er e33i h./r I./m IreAt/m haldin fr. h5-r r/m ea fr. !amei'inle'ri -r!31 a Ba 56ri 7 leit a fleiri .ra -' B57 hreAfin' til5i3/m { { me .h/'ala/! IreAtin'/m -' fDlda I6i n.l6't h5er r/m1 B#e# til 8Dafn56'i! 5iIJna 5er/r a 5era Dfn# <eri ll/m til5i3/m !nJa Jt . hli!t6an h.tt1 Banni' a einn BArfti a dra'a B. .lA3t/n a -r!3 ea !am!etnin'/ ein! -' -r!a3ir1 !em hef/r .hrif . hreAfin'/ a t5eim/r !t6r/m1 allt a 5inna 7 'a'n!t6a !3ilnin'i r73ir Dafnt -' BHtt# Ef aein! 5er/le'/r 4re4-nderan e { { /m !Hr !ta1 Ba 5ildi !am356mt meiri /mfram BAn'd 'et/r l73a f/ndi Ba l73le'ra a !amei'inle' .hrif !tarf!t7ma1 B8 ta3a fram1 en enn !t/nd/m 4red-minan e 'a'n!t6ra .hrifa er herIer'i# Ef1 a l-3/m1 ei'a !Hr !ta ein'n'/ ea mD' Afir'n6fandi1 Betta mAndi e33i !anna !D.lf!t6i t5eim/r !t6r/m fr. h5-rt r/1 en a !m/ .hrif1 !em 5ir3ar til a a/3a the !t6r af einn1 dre'/r Jr r/m# G 5iI8t 5i 4aralleli!m -' Anti4aralleli!m/! 7 Beim !3ilnin'i fram1 the !t6r af the hreAfin'ar er e33i te3i1 en BJ 'et/r nJ einni' dra'a Be!!ari !t6r 7 h/'a 5i (# A .na/ar ea !amei'inle'a .hrif 5er/le'a a/3i!t Be'ar Ba hel!t !ter3a hreAfin'ar er/1

!em hli!3i4/n ea ein'n'/ ea a lan'me!t/ !;nir >7 ra/n and!t6/r? Anti4aralleli!m/!1 hin! 5e'ar einn me 5ei3ari hreAfin'ar Barf a ta3a tillit til .hrif 8Dafn56'i! 5iIJna -' B57 er 7 Beim til5i3/m Bar !em !t6rri fDldi .r'an'a !taar >ein! -' 7 Tafla III1 !D. 0 )CK? 'a'nle't eftir a BJ hef/r aein! !3r. hreAfin'ar !am356mt r af <inta'e! a !D. h5-rt e33i er hl/tfall { { -' !l.andi IreAtin'ar me t7man/m f8r/ l73a aft/r til a 4anta !3riB/n'a1 !em fram356ma eitt ea ara !t6r1 Bar !em Ba er 5iei'andi a .!tand !amei'inle'ra Infl/en e til5i3/m hel!t . hli !t6rri1 85iei'andi -' .h/'ala/! IreAta!t 5er/r a 3-ma !aman . hli minni hreAfin'ar 6tti a 5era .!6ttanle't !5- .hrif# HHr /nd/r ef BAn'd1 allt !em d6mi /m a { { ea !3/li fAl'Da !/mm/ ea a n-ta af/r Jr inn3-mandi !3riB/n'a inn 7 Ba er a ta3a 7 rHtt/ hl/tfalli# Samei'inle'/m 5ett5an'i a 5r/rnar 5e'na Be!! a ef einn af t5eim/r hreAfin'/m !em fara 7 m.l er nJll 56'i m.l!in!1 Dafntefli milli { { -' 5er/r a 5era nJll1 -' 5e'na Be!! a 4aralleli!m milli D.356ra hreAfin'a !em 'ildir Dafnt . milli nei356/m hreAfin'/m h5a 'et/r aein! 5eri fen'in me mar'feldi t5e''Da hreAfin'ar# Sem !a't1 Ba er Dafn5el r/''ara en d8m me ein'n'/ fDlda { -' { 5inna me /mfDll/n /m BAn'd# Ta3a hreAfin'/ af 5r/m ten'dar IreAt/r fArir I6i { { !em !Hr!ta3le'a1 hrin'Da !/mm/ fAr!t/ B 1 the !e -nd: V 1 -' d6mi nJ1 frem/r en 7 hl/tfalli ea hl/tfall!3-!nin'/ m/n/r fr. $ til ) 1 eftir a hJn B til V . leita !amei'inle'a .hrif er a 5era .!6ttanle't1 Ba 5er/r e33i Iara alltaf 5er/le' rHtt/ hl/tfalli 4re4-nderan e einn af t5eim/r 'ild/m B 1 V fara fram Afir ara1 en einni' Hl/tfall!le'/r m/n/r . $ til ) er fari1 !t/tt > B V ? ; > B d V ? . AI!-l/te 'ildi me B57 a meiri en > $ ) ? ; > $ ! ) er a 5era?1 Bar !em 7 !7ari 5i1 Bar !em !t6rri BAn'd af !t8r/ til5i3/m er e33i 7 ha' .hrif/m tillit til# Xanni' er Ba 7 ll/m til5i3/m 'a'nle' I6i $ -' ) -' B -' V til a .35ea a ef Ba er !tAr3t af he'/n fAr!t/r til a 5era dre'in ni/r!taa e33i 5i he'/n th t5e''Da til a halda !amei'inle'a .hrif til ni/rf6r!l/ # \rA''i 5i hrin'r.! m/n alltaf 5aMa . annar! 5e'ar me fDlda tilfella af hreAfin'/ z 1 . hinn I8'inn1 the !t6r . af!t6a mi!m/n # FArir allt -f l7til 5e'na Z ea Dafn5el l.'t mia af'an' 'et/r alltaf dra'a 8trJle' ni/r!t/Y B57 fleiri a/3a h5-rt t5e''Da1 -' 7 a 6 meiri h633// B571 annar Afir fAr!ta1 X57 n6r (# .hrif . 5i!!/ -' Ba mAndi indi!4/taIlA 5e' neitt a 'era n.356mar L73indi .356i 7 Be!!/m efn/m1 !em H' m/n e33i fara inn hHr1 en 2? # aC-m4# Betta 0 )EE Xa er aein! na/!Anle't a tJl3a 4aralleli!m !em !tren'1 the Anti4aralleli!m/! !em t.3n IreAta til a 5inna Iein ten'!l 5i !taI/ndin l' -' re'l/'erir#b 0 )E* HreAfin' leAti er 'ert r. fArir . h5erD/m hel!t/ 'ild/m A, C, D m. re3Da1
2?

lHtta!ta .35r/n 'efa ha'n;tar JtIr-t en1 -' 7 Be!!/ tilliti1 C 5era meiri 3-!t/r1 ein! -' Ba er enn a afla fr. Re3r/tenma[tafeln !em !am356mt !5- 5enD/le't 5ill/ til <-rTahl -' Na hTahl e33i <-r!/mme -' Na h!/mme er til'reint# En BJ 5ilDa l7ta . mAnd/n dreifin'/ I-r 5ara allt1 Eftirfarandi afer er m6lt# <i a telDa fDlda m.l !em !m6rri1 -' Beir !em er/ !t6rri en ein/ !inni -' fArir alla .35en/ !ti'i ea l7til Ma[inter5all1 hrin'Da 7 nJmer fAr!ta k, hinn " -' d8mara nJ eftir 4aralleli!m ea Anti4aralleli!m/! !amIandi " ; k ea " ; m # G Iel'7!3a h.tt1 hef H' te3i Iili )C)*: )C@9 mm h5ar B. " 1 fDlda m.l B;ir a er meiri en efri1 -' k fDlda Beirra !em er/ minni en neri mr3 Be!!a Iil!1 -' eftirfarandi In5e!ti'ati-n m/n 3enna a d8m/r hHr me d8ma /ndir C l73le'a !att !em H' . Iel'7!3/m m.l " : J -' " ; m tiltl/le'a hl/ta me C # 5e fIeitt Bar mi' en . SaM-n m.l heill aal:4allI-r . !tD8rn han!1 !em n.356m mealtal A ) '6ti lent1 !5- H' hef haldi mi' hHr . Betta# Xar 'ild/m A ) 1 A 2 1 C 1 " : J 1 " : m IreAta!t e33i n.356mle'a rHtt/ hl/tfalli1 !5mAndi hin! 5e'ar . litl/m m -' 5ei3I/ra Tilla'a /m einn ea annan af Be!!/m 'ild/m fram m/n/r eftir B57 !amanI/rar !am356mt Beim IreAtin'/m= en fArir !t6rri m -' meiri hreAfin'/1 !em 'et/r aein! alltaf a 5era hlD8mandi ni/r!taan1 4aralleli!m1 Bar !em !l73 er na/!Anle't1 e33i h6't a nenni# Xetta '6ti 5eri fArir A ) >aal?1 A 2 >minni? -' C >minni? me !amanI/ri a Be!!/ leAti me t/tt/'/ .r'an'a nemenda n;lia !4Daldi fArir5ara# U& tabundna a&hengi (i afbrigi af n$#ia t%r* 0 )E+ F nJna1 e33ert mer3ile't er a mealtali n;lia !t6rir mi!m/nandi . !ama !ta1 a !.1 !em1 7 the !etDa af handah8fi a!t6/r !em 5elt/r . !t6r -' 5eMti ein!ta3lin'!in!1 m. 56nta Be!! a m/n/r . Ba a al5e' !ama me Beim h6tti !amdr.tt/r 'ildi1 a .ri !em hinn Dafn56'i# Hin! 5e'ar 'et/r Ba 5ir!t !l.andi a !5eifl/r 7 meal!t6r n;lia milli mi!m/nandi .r er/ n8'/ !t8r til a 3e44a 5i n;lia m6lin'/ fali a '6ta1 Dafn5el .n Be!! a B;ir !amdr.tt# S5- Beir !'/ mHr 5i Lei4Ti' $i!tri t Offi e1 !em H' t83 /44 me li!ta fArir Lei4Ti' n;lia !em 5i tl/m /m '8a -' !l6ma 5inta'e! 7 Be!!/m efn/m1 -' meiri A/!trian li!f-rin'i1 !em 7 mr' .r !4. n;lia m6lin'ar1 fram !em einn h-n/m minn1 'eri 7 Be!!/ !amIandi ath/'a!emdir !a'i1 hHr me Dafn5el e33i h6't a efa!t /m a n;lia !t6r til a IreAta fr. .ri# U' !D.lf/r 5ar 7 ra/n te3i eftir Be'ar H' Ieh/f! almenna !3-/n mealtal m7na . ), .r/m 'n'/m Lei4Ti' M.l fl/tt a !7a!ta f6dd/r .ri )*C2 h.mar3i1 4en/ltimate .ri )*C) 'af l.'mar3i allra ), 5inta'e!1 -' m/n/rinn )1), t-mm/r 5irti!t eftir !t6r Be!! !5- !3r7ti a H' 5ar a leita fArir hann a 3-ma n6r til I-tn!# Af ll eftirfarandi rann!83n hef/r fram ni/r!t/# FAr!t1 B#e# 'r/n/r lei3/r . a mi3ill m/n/r er . f!t/ m6lin' 5illa af 'a'n!t6a .tt I6i .rin 5ar f6dd/r# X. 5ar e33i h6't a IJa!t 5i a hann 'eri -' m6ld . n;lia annar! !taar en 7 Lei4Ti' aft/r finna til !amr6mi!# S5- H' afla . Urli!ten m.l fArir !7/!t/ BrDJ .r 7 heild Amt!ha/4tmann! haft B-rna1 hefir hJn 7 dreifin'/ !tD8rn/m -' 3i44ti /mI-!manni A e33i aein! fArir mi!m/nandi 5inta'e!1 en einni' ;m!/m deild/m Amt!ha/4tmann! haft B-rna1 -' Ba 5ar 85art ni/r!taan1 a .5allt B;ir m.l )*CK -' )*C) n.l6't ein! 7 ll/1 mealmenn!3/ )*C2 5ar tl/5ert !t6rri en !5-

a f8r fram /m Amt!ha/4tmann! haft !amhlia IreAtin'/ . meal!t6r n;lia 7 ten'!l/m 5i Ba/ .r# Xetta er !H!t af mefAl'Dandi tfl/ a ta3a eftir B57 er/ -m4rehended /ndir tD.nin'/ d8mi !3rif!t-f/ fArir almenna !amfHl' B-r4i -' litl/m Iletti# %er!8n/rnar { { -' !em 6tlair er/ til a Iera !aman t5 Ortli h3eiten1 er hHr e33i enn n;tt 5e'na Be!! a Ba 'ildir meira a Iera 7 ein/# I* 4ea#gi#di A f"rir 8M ra SaZon n$#ia , &i &unandi t!u& , A&t hau2t&ann chaft Borna runu& AKIM1 AKIA1 AKI8* >All/r m c @,9C= E E ) Sa h! t-mma c 29#Cmm#? A )*CK )*C) )*C2 )*CK m )*C) )*C2

)? CitA -f Lei4Ti' ###### 2? The !tD8rn5ald Lei4Ti' I -' II ###### 9? CitA -' !3rif!t-f/ d8mi B-rna ###### @? C-/rt $i!tri t Rtha ##### E? CitA -' !3rif!t-f/ d8mi -' %e'a/ hSen3a/ ######### C? CitA -' C-/rt $i!tri t $i5in' -' Mar3ran!tadt ##### ,? N.m!ma/r ########

C+1), C*#*E C+#9+ C+12K C+#@E

C+1KC C*#,@ C+#9@ C+#)2 C+#)K

,K129 C+#*E ,K#K) ,K#)) C+#,+

C)C 9C9 )C) ,+ )E,

ECK 92C )C+ @* )++

CK9 @)* )*E C) )*C

C*#,@

C*1+9

C+1+@

)K+

+K

+)

,)1@,

,)#KE

,)1*+

+C

)))

)K*

Samtal! Amt!ha/4tmann! haft C+12C C+1), ,K#)E )E*) )EK9 )CE2 Nean A !amtal! Amt!ha/4tmann! haft er/ e33i leiir til A h5erD/ /md6mi1 en fr. ll/ m allar .35r/ 7 ten'!l/m1 e33i eintl/1 held/r 7 !t/tt/ m.li >!D. 0 ,+?# O' !D. m. af Be!!ari tfl/ a Dafn5el hreAfin' 7 !5- l7ti Br-!3/ milli )*CK -' )*C) 7 ll/m hl/t/m Afirr.a!56/m Amt!ha/4tmann! haft B-rna1 nema nr C1 fer !amhlia hD. A er fr. )*C) annar! !taar minni en )*CK1 Beir 85enD/le'/r en 'et/r 7 litl/m m e33i . 85art af nr C# Fre3ar1 D.ta H'1 h5ar !em er1 mi' . e33i !t8r/ m -' l7till til a finna m/ninn . Beim t5eim/r .r/m 'e'n/m til !taar 7 ll/m r/m land!56/m 4aralleli!m er 85art Bar !em Ba er 5i !l73ar a!t6/r 8Dafn56'i!# "et/r e33i IJi!t 5iIJna Afir ll/1 enn finn/r#

The Lei4Ti' Bar !em Iemer3terma[en nemend/r er/ e33i taldir1 -' nemend/r 5inna !Hr inn 7 tfl/nni hHr a framan er/ 7 !Hr!ta3ri athA'li en fArri1 !einni1 a/5ita1 la!t 5er/le'ar hl/t/m fr. mi!m/nandi !t/m 7 SaMlandi# S5-na1 ef fram mi3ill m/n/r . milli )*C2 -' .rin t5 . /ndan '6ti e33i 5eri leita 7 m6lin'/ 5illa1 !5- hann B/rfti a alltaf a 5era meira almenn fArirI6ri# A Ieina fArir!4/rn hHr /m hl/ta af SaMlandi1 !em 5ar ein! 8l73 -' m'/le't er fr. ./r rann!a3a1 afla H' . Re3r/tenma[li!ten !m/ Brem/r .r/m1 !em hafa 5eri rann!3/ fArr af Amt!ha/4tmann! haft AnnaIer'# G ra/n er/ hl/tfll Anna Ber'er Amt!ha/4tmann! haft af !em B-rna mD' mi!m/nandi# Xetta er 7 n-r/r1 B. 7 !//r enda SaMlandi1 Betta n6r !ti'i land me !t8r I-r' -' tiltl/le'a '8ar heimildir mat1 !l73ar fDll/m land!la'i me aein! litl/m I6D/m -' !amfHl'/m B-r4i -' tiltl/le'a f.t63/r# Ni/r!t/rnar er/ !;ndar 7 eftirfarandi tfl/# II &ea#gi#di A u& t%rir , A&t hau2t&ann chaft Annaberg rin AKIM1 AKIA1 AKI8* >All/r m c 9KC,= E * ) t-mm/#? A )*CK )*C) )*C2 m )*CK )*C) )*C2

B-r'ir ########### $-rf! haften ########

C*#*E C+1K@ C+12E 9C+ C*1++ C*#*, C+1K@ C9*

9E+ ECE

@E@ C*2

Samtal! Amt!ha/4tmann! haft# # C*1+@ C*1+@ C+#)2 )KK, +2@ ))9C Ef 5i !aman fAr!t af ll/ !t6rar hreAfin'/ fArir allan A#:H# AnnaIer' me !amtal! /m A#:H# B-rna eftir endanle'a ni/r!t/r tfl/m I -' II -' finn/r einn )? a .ri )*CK -' )*C) til 85er/le' nei356 Ir-t1 hHr /m )*C) -' )*C2 m/n 5er/le'1 B#e# a AnnaIer' e33i ea aein! Be'ar mia BriDa a/3a!tafir d K1)* til mi!m/nandi1 2? a Be!!ar hreAfin'ar me Ba/ B-rna A#:H# ra/n5er/le'a fara !am!7a1 Banni' a 7 I./m leAti !amei'inle' .hrif !573/r !i'# Aein! .hrif . A#: H# AnnaIer' mi3l/ minna ea meira BAn'ra .hrif/m 'a'n!t6a lei -' fArir A#: H# B-rna1 Be'ar !am!5arandi hreAfin'ar : K#K+ -' K#+* d 5-r/# En d K1)* er enn t5falt ein! -' !t8r ein! -' al /laIle Jr ''n/m l73le'a m/n/rinn e K1K+ 9? # Einni' milli I-r'/m -' B-r4 !amfHl' A#:H# AnnaIer' er hli!3i4/n . .r/n/m )*C) -' )*C2 aft/r1 -' aein! . .r/n/m )*CK -' )*C)1 e33i a telDa . me 5i!!/1 er Ba !em 5antar hHrna# Sama fann!t me I6i fArir )*C) en )*C21 l73le'a 5illa 7 .35r/n A rei3n/ Jt fr. !/mm/ 35arata Beirra 56ri 35aratr8t#
9?

G B57 !amIandi1 nJ fer fr. fArri1 mD' ta3mar3aar /44l;!in'ar alltaf dra'a ni/r!t/1 a Ba 56ri /m Ba . .r/n/m !em /m r6ir hef/r 5eri a/3i 7 !m/ .tt . !t6r hreAfin'/ Afir ll/ SaMlandi mD' almenn .hrif1 en me !taI/ndn/m -/nteH-n! Fhrif . A#:H# AnnaIer' aein! 7 eindre'i l633/n . !tAr3 Barf a 3-ma inn 7 lei3# O' a Dafn5el 7 A#:H# AnnaIer' ara !3ilm.la !t6r Br8/n a ei'a !Hr !ta en 7 A#:H# B-rna1 leiir af Beirri !tareAnd a leiir er/ al'erle'a minni m6li 7 B571 !em Beir hafa f/ndi !i' 7 Be!!/# 0 )CK Eftir !4/rnin'in /m 4aralleli!m 5ar fAl't ein'n'/ me r af Bri''Da .ra t7maIili ./r1 Ba hefi .n efa .h/'a . a !t/nda B. 7 'e'n/m lan'a r af .r/m1 me Beirri f/llArin'/ B/rfti a !anna a hli!3i4/n hel!t 7 !t6rri hreAfin'/m leita# G Be!!/ !amIandi hafa mi' me SaM-n m6lin'/m til !amanI/rar aein! Lei4Ti' leAti me 3-mandi e33i a 5eita nemend/m me !t6r )*@C : )*C2 !t8 . !tD8rn han!1 -' H' m/n 'efa 7 eftirfarandi tfl/ ni/r!t/ !amanI/rar# Eftir f/llt 'ildi B57 . fAr!ta .ri 7 A ) er til'reind1 aein! hreAfin'ar . h5erD/ .ri er/ f-l'end! !em h5er /ndan# HHr halda BHr 7 h/'a a hreAfin'in Iei!tehende .ri er alltaf anna t5e''Da1 milli Be!! !em hreAfin'in fer fram# S5-1 til d6mi!1 a )*@+ nJmer : K1)2 !tanda 5i1 B. B;ir Betta a A ) af )*@+ 5ar minni /m K1)2 m1 en 7 fArra )#*@*#

III* St%r hre"fingar A A af Lei2Rig borg &# og &# ne&enda AKFI/AKI81 @ar &ea# Fr )*@C Lei4Ti' C+#)+ Nemend/r ,2#K, : K19, d K1@K : K#,+ d K1,K d K1EE : )#K2 d K12@ d K12, d K1KE : K1KC : K#@) d K12@ : K#+C {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{ {{

)*@, d K1)K )*@* d K12* )*@+ : K#)2 )*EK d K19, )*E) : K1)* )*E2 : K1)) )*E9 d K1E2 )*E@ : K#K@ )*EE : K12* )*EC d K1)E )*E, : K12* )*E* d K1@@ )*E+ : K#*+

)*CK d K#K@ )*C) : K1)) )*C2 d )#), 1

d K#EC : K#@2 d K1*@

{{ {{ {{ #

Xa l7t/r nJ fAr!t af ll/1 almennt1 a !amhlia til5i3/m meiri en 'e'n !amhlia til5i3/m eftir lan't1 -' til a !etDa . I-r fArir IreAtile'a r m.l 7 3rin' !5- a fara 7 r !am356mt Lei4Ti' m.l1 fAr!t/ !eM hreAfin'ar .n /ndante3nin'a1 7 !amr6mi 5i nemend/r fAr!t/ t7/ aein!1 a /ndan!3ild/m )*E)1 !am!7a h5-r r/m1 aein! fr. Beirri IreAtin'/1 { { -' n-33/ .h/'ala/!1 !em !;nir h.tt hl/tfall af B til V -' hHr !e'ir# O' enn er Ba !l.andi a !ter3a!ta hreAfin' meal nemenda 7 )*E):E2 Dafn : )#K2 aein! mD' 85er/le'1 B8 af !m/ .tt er Dfn : Dafn K1)) 5i Lei4Ti' h84n/m# "e'n/m 5andle'a end/r!3-/n H' hafa !annf6rt mi' /m a Betta er e33i h. . Jtrei3nin'i mi!t3 . hl/ta minn1 5i the 5e'/r er e33i a h/n!a a tiltl/le'a l7till m .r'an'i1 5i!!/ /m .35r/n 5ei3ir meal nemenda# Fre3ar en !t/nda ein! -' 7 fArri tfl/nni !;nir hreAfin'/ ein/ .ri til annar! eftir1 Beir 'eta einni' haldi /tan /m fAr!ta til !7ar h5ert -' mD' a/5elt a rei3na ni/r!t/r 7 fa5-r af a I-r ein! fArri1 me hreAfin'/m 7 'e'n/m .rin !em /m r6ir al'eIrai allA1 B#e# I6tt me tilliti til !3ilti1 Banni' a BJ f6r hreAfin'arY Fr Lei4Ti' Nemend/r d K1K9 : K1K+ et me !eM $, t5eir ). En 5i .fram a 5era fAr!t/r til a !e'Da !5- 'r/nn!38laIrn Wal3!teinn I-r# Xe!!i tafla er enn t63if6ri til a 3anna h5-rt -' 7 h5aa ten'!l/m hreAfanlei3a er enn meiri . hli Lei4Ti' ea nemend/r1 !em Ba er Iara na/!Anle't a ta3a !/mm/ hreAfin'ar h5-rri hendi1 .n tillit! til !3ilti1 !em fArir Lei4Ti' E 1 K*1 fArir nemend/r er ,#**1 !5- 5er/le'/r af'an'/r af h.lf/ nemenda -' h5aa !amei'inle'a 5ett5an'i 5elt/r . !/mm/ fDlIreAttari 7IJa allra !taa mi3i1 a hl/ta til eAile''Dandi .hrif/m fArir5ara en efnaa Ie33D/m# Ef einn I6tir hin! 5e'ar1 hreAfin'ar 7 d -' : fArir h5erDa !7/ !Hr!ta3le'a1 ein! -' einn l6rir h5er!/ mi3i fr.5i3 . !t6r 7 d -' . h5erri !7/ allan : nam h5aa mar3i Lei4Ti' CitA d 91K, -' : 2 1 K) er/ !5- e33i 85er/le' 5Mt/r 7 heild1 en nemend/r 91*E -' : 'efa @1K91 n6!t/m Dafn56'i milli .5innin'! -' mi!!i# Xa er al'en't Dr til a 6tla a 7 .r1 !em n6r Afir !t6rra mealtali m6la A 1 einni' rie!i'ere ni/r!t/r !em efri f'ar 'efa - ' 'era!t . ll/m A :-' - ' fara aalle'a !amhlia# Einni' er Betta hef/r a minn!ta B57 a !afna !aman af Brem/r efri f'ar

)*@C:)*@* d K19* )*@*:)*EK K12E

fArir h5ert .r >til Ietri I6ta /44 fArir -ntin'en ie!? fArir Lei4Ti' !em nemend/r !tafe!t 7 la'i1 Bar !em a minn!ta )C hreAfin'ar . milli ), 5inta'e! $ c )K1E @? 1 ) * E#E1 B c )*1K9= V c )1291 Bar !em a minn!ta )+ hreAfin'ar . milli 2K 5inta'e! $ c ))= ) c *= B c 2)199= V c C1*@# NJ1 einn 5ildi fre3ar r. fArir a 7 .r me !t6rri A -' l6'ri EMtreme - , mAndi 5aMa1 B#e# 5aMa me 5aMandi mealtali 'r./1 minn!t/ n;lia1 -' Betta hef/r1 me B57 a ta3a !aman af Brem/r l.'mar3! !t6r . h5erD/ .ri1 5i nemend/r !5- f-/ndY $ * )@1 ) c E= B c )+1,9= V c )K1++# MD' !3r7ti1 en enda Lei4Ti'er Iara hi 'a'n!t6a ni/r!t/Y $ c @1E= ) c ))1E= B c 9129= V c 221C21 Banni' a minn!t/ n;lia 7 heild fre3ar en minni !t633a me h633andi a/lind m.l # Xetta I/l'in' me !5- mi3l/ .35r/n 5e'na 5iri!t !ta3/r mHr -' H' 5eit 7 fAr!t/ e33i 5era Jt!3;rin' . B57# The K1E 3em/r fr. Beirri !tareAnd a hreAfin' nJll !t6r .tti !Hr !ta . milli t5e''Da 5inta'e!1 Bar B. K1E I6i a $ en ) er a !l.# Einni' er h6't a1 ein! -' hHr a -fan1 !em hreAfanlei3i the A Lei4Ti'1 -' nem/m er/ I-rnir !aman1 .n tillit! til mer3i /m hreAfin'/1 til a 'era Bennan !amanI/r1 me tilliti til mi3illar# SamanI/rarh6fni me !a3ir Lei4Ti' h84!in!1 I;!t H' 5i nemend/r -' a framan1 en . !m/ ), .r/m /mIreAtin'/m )*@C:)*C2 tillit! til Be!! !em 'ildir til Lei4Ti'1 -' dra'a fArir Ietri Dfn/n 5iIJna e33i aein! hreAfin'/ A!t/ f'ar1 en leiir af Brem/r f'a'ildi 7 rei3nin'inn# Xetta 'ef/r eftirfarandi !amante3tY IV Dre"fing u&&an af A9 ra u&bre"tingu& # FArir d miD/ Til d d heild mealtali 9 Minim# Lei4Ti' E#K* 2,1), Til d mealtali 9 MaMim# )@1C,
@?

Nemend/r ,#** )E#), )C#KK S5- all! !taar rei3na leiir er/ A heild minna far!7ma en B6r !em er/ afleiddar Iara !em lei BrD.r Jt'ildi f'ar1 !em 'et/r e33i 5ira!t /ndarle't1 -' mAndi ein/n'i! hafa 5eri talin A!t/ f'ar1 Banni' a hreAfanlei3i hefi meiri .hrif/m fArir # A a/3i1 en BJ 'et/r aft/r ta3a !t8r/ m.li milli Lei4Ti' -' nemend/r 7 l.'mr3/m1 en h.'ildi n6!t/m 4a!!a . !Hr !ta . milli t5e''Da# Xe'ar nemandi er hreAfanlei3a l.'mr3/m er !5arar til maMima 7 Lei4Ti' h84n/m n6!t/m t5i!5ar !inn/m ein! -' !t8r# En allt Betta l73le'a !amm.la fArri E? !aman 3-mi f-r!end/ a minn!t/ 'ildi 5i Lei4Ti':h841 er 8elile'#
E?

aC-m4# 0 )E -' 0 )2*b

0 )C) "et/r h-rfi n6r r73Dandi 4aralleli!m Ba !3ilai 7 Be!!ari fArri milli Lei4Ti' h84n/m -' nemenda1 e33i !5- mi3i !5- a !anna fArir mi!m/nandi land!hl/t/m nema fArir mD' Ilanda -' fArir einh5erD/ leAti 5alinn hl/ta SaM-n 7IJa1 ein! Iemer3terma[en Lei4Ti' a !t8r/m hl/ta1 nemend/r /44t3 . allt fr. ll/m land!hl/t/m# Bel'7!3i h5e mi3l/ leAti nJ 5eita 6!3ile'an Anhalt darI-ten1 en Dfn/n

eftir lan'a t7ma1 -' nJ Bar !em ./r fen'in ni/r!taa fArir mi!m/nandi h5erf/m SaMlandi 57!ar aein! a mD' ta3mr3// r;mi -' mD' ta3mar3aan t7ma1 hafi 57t63a !tafe!tin'/ I6i leAti 5eri 6!3ile't lei1 e33i aein! fArir landi en einni' fArir ein!ta3a hHr//m >'r/nd? 7 P$- /ment! Stati!tiQ/e!P 7 Bel'7/ -' fArr/m Haldi C? er/ !3r. 7 tfl/f-rmi# En Bar 5inta'e! me 5ei3a hreAfin'/ A ea C 'et/r 5eri fArir allt landi alltaf IJa!t e33i r/''t 4red-minan e 4aralleli!m fArir ein!ta3a land!hl/ta1 Banni' a H' hef !amanI/r fArir a/3i hreAfin'ar1 h5ar er h6't a finna B. fArir allt Bel'7/1 !tarfandi -' til hreAfin'ar . milli . n6!t/ .r/m -' t7maIil/m 5aliY )? )*E2 -' )*E*= 2? t5 fimm .ra t7maIil )*E):)*EE1 )*EC:)*CK= 9? t5eir /ndir:t7maIil fAr!t af Be!!/m fimm .ra t7maIil1 )*E):)*E9 -' )*E@:)*EE di# H5a $i5i!i-n )? er 5arar1 !em er/ )*E2 -' )*E*1 B8tt 7 !/nd/r1 en Ba 3em/r 7 5e' Iemer3terma[en e33ert a h/'a a !t6r fera milli t5e''Da lan't fr. h5ert r/ 5inta'e!1 en Ba/ .r er/ 5alin 5e'na Be!! a fAr!t/ h.mar3i1 !7a!ta l.'mar3 af C -' " ; J inniheld/r len'ri r af <inta'e!1 Be!! 5e'na 4aralleli!m . !t6r fl/tnin'a milli mi!m/nandi land!hl/t/m1 ef !5- alltaf 5eri1 a minn!ta 3-!ti 5ar 7 h6tt/ . a 5era BAn'ra af 8Dafn56'i -' falinn 5iIJna# : The AItl# 2? anlan'end1 B. er/ Be!!i e4- h! a'reindar eftir . a C 1 -' " ; k mi!m/nandi al5e' !ama# : The AItl# 9? er !Hrh6fin' af fAr!t/ AItl# 2?#
C?

aHaldi de la .!tandi d/ R-Aa/me# Br/Melle! )*E2#b

Til )? er/ ein'n'/ . " ; k til 2? C -' " : J til 9? The C :-' " : ( .35ara# F35r/n Be!!ara 'ilda er >'ert 7 2? -' 9? Afirlit /m 3-mandi 7 h5ert t7maIil .r/m eftir !amante3t . !m/ Ma[inter5allen ten'Da!t tlfr6i1 e33i eintl/ !em lei til .356a ein!ta3ra .r?1 -' Ba !ama m. !e'Da /m hrin'r.!: C h5erD/m t7maIil h5a 7 eftirfarandi tfl/m ><I -' <II? Bar !em l6'!ta !em li''/r B5er!/m !Jl/nni >R-Aa/me? er1 me tilliti til ein!ta3ra hHraa fre3ar en .r# The al'ilda C ea " : J er ein'n'/ 'efi fArir fAr!ta af .r ea t7maIil er mia1 7 anna til Ia3a 7 hreAfin'/1 !5- !em1 til d6mi!1 7 fAr!ta af eftirfarandi tfl/m )1,,C { : K1)*2 t.3narY ),,C { )1E+@# Hli!3i4/n ea Anti4aralleli!m/! milli mi!m/nandi hHr//m fer nJ fram1 allt eftir mer3i /m hreAfin'ar 7 !ama l8rHtta d.l3i 4a!!a ea e33i1 !em m. !D. a meal 2, hreAfin'ar !em !3r.ir er/ 7 eftirfarandi Brem/r I-r/m 7 n7/ hHr//m 7 Bel'7/1 einn >li''Da 7 9# tfl/? er 4aralleli!m aft/r3allar >.n a H' '6ti f/ndi 5ill/ . /m Betta /ndante3nin' 7 end/r!3-/n rei3nin'!? eftir !em !amei'inle't .hrif . hreAfin'/ allan Bel'7/ er !D.lf!a't# St6r !amhlia hreAfin'/m 7 hin/m ;m!/ hHr//m1 er hin! 5e'ar mD' mi!m/nandi -' hHr -' Bar !5- l7ti -' 'et/r a/5eldle'a !D. a ef BJ hefir hreAfin'/ milli .ra ea t7maIil/m 5ilt halda /tan /m h5ar Ba er l.'t fArir allt Bel'7/1 n8' anti4arallel til5i3 hefi .tt !Hr !ta fArir hHr//m1 a !D.lf!'/1 !5- Dafn5el ef Beir

er/# 5e'na allra ein!ta3ra .r 7 r1 -' Ba er 'ert me tilliti til Lei4Ti' -' nemenda !em mAndi 5ilDa til a !t/nda1 en 5ildi alltaf meirihl/ta af !amhlia til5i3/m 'ert r. fArir a En'/ a !7/r1 Ba 5ildi e33i 5era .n 5aMta1 7 ra/n 'era Bennan !amanI/r . Bann h.tt fArir hHr//m Bel'7/1 Bar !em 3ann!3i BJ '6tir 'efa !/mir ein3ennandi m/n/r . !ama1 -' !3Dl Stati!tiQ/e! ID8a til n6'ile'a efni1 hin! 5e'ar1 'et H' 5eri . Be!!/1 7 ra/ninni mD' einfalt a fram356ma1 en e33i !l. inn Ireidd !t633/n leiandi rann!83n# Ma/r 'et/r til5ilD/n !annf6ra Jr eftirfarandi tfl/m a mat . hreAfin'/m !em " ; J ea " ; m leiir til !m/ ni/r!t/m1 en !am356mt C 1 !5- er h6't a 5era 7 einh5erD/ fArirt63i -fannefndrar rann!83nar er n-33/ fArirferarmi3ill .35r/n C me !3i4ti 5ara fArri 'ild/m# V* SiRe hre"fing , hinu& $& u h.ruu& , Be#g,u AKG8/AKGK* DYk )*E2 )*E* )*E2 m )*E*

An5er! ##### BraIant ##### Flandr# ea# ### Haina/t ##### Lij'e ##### LimI-/r' #### Nam/r #####

),,C : K1)*2 92@+ )*92 : K1EE* E@+K )K*9 : K1K,@ CE2E )@,) : K99K C)99 )CKK : K1@9, 9C9@ 2))+ : K1E)9 )CK* 2+)E : K1*92 22E,

9,+C C2K* E,*2 ,9K, ,9,, @ECC )*K9 ),*2 2CCC

Flandr# her# # # # )2K+ : K),+ E)@@

L/MemI-/r'# ## 22+9 : K1*)+ )E@@

R-Aa/me #### )E9+ : K9)K 9E#E*@ @)#2*, VI* St%r hre"fing , hinu& $& u h.ruu& , Be#g,u , eftirfarandi t(ei&ur t,&abi#u&; A T,&abi# er fi&& r1 AKGA/AKCC1 8* T,&abi# er fi&& r1 AKGI/AKIM* C "Yk m

)#E4he Mm An5er! #### BraIant #### Flandr# her# # # Haina/t #### Lij'e ##### LimI-/r'# # # L/MemI-/r'# # Nam/r ##### R-Aa/me ####

2T7maIil ) T7maIil 2T7maIil

)#E4- h 2T7maIil e ),#9C* )*#9*2 2+9K) 9K#@@@ 2*#)C+ 2*#@,) 9@#C@* 9E#@*9 99#KC9 9C#2K@ )+#*@2 22#2KC *C+C *2,+ **9, **29

)#C@E1* : 9#C )#CEK1@ : +#@ )#C9@1, : K12 )#C9*1) : )#* )#C@,1C : C1+ )#CEC1, : C#9 )#CE*1C : +#@ )#CC219 : E19 )#C@91) : 9#,

)E*@ ),C, ))2@ )K,E )2*+ )CK2 2K2) 2)C, 29@@ )@@9

: K1K+, : K19*+ : KKKE : K1K2, : K1K*) : K2E+ : K9,* : K@CK : K12C@ : K#)@K

Flandr# ea# # # # )#C9912 : )#)

)2#)K2 )2#+2) )+)#@C* 2K)#,,)

St%r VII hre"fingu , &i &unandi h.ruu& , Be#g,u , eftirfarandi t(ei&ur t,&abi#u&; A T,&abi#; @r>V r AKGA / AKGC1 8 T,&abi#; t(! r AKGF/AKGG* C ": m m

)*E): )*E9 mm An5er! #### BraIant #### Flandr# her# # # # Flandr# ea# # # # Haina/t #### Lij'e# # # # #

)*E@: )*EE

)*E): )*E9 KE9* KE@K K@E@ K@EK KE)9

)*E@: )*EE : K#KC2 : K#K)9 : K#K)9 : K1K22 d K#K2)

)*E): )*E9 +++2 ),#2C* )C#E)) 2K#@)+ )+#K** ))#2,,

)*E@: )*EE ,9,C )2#K99 ))#CE* )@#22+ )9#+,E *ECE

)#CEK1C : )K1* )#CE)19 : 2#) )#C9E1* : 2#+ )#C9@1+ : @1K )#C9+1@ : 9#) )#C@C1K d 91C

K1@,2 : K1K2K

LimI-/r'# # # L/MemI-/r'# # Nam/r #####

)#CE*19 : 9#* )#CE*1+ : K#, )#CC@12 : @#E

K1E*C : K#K2) K1E*2 : K#KKC KCK* : K#K)2

EKC2 @**K ,)),

9C9@ 99++ @+**

R-Aa/me #### )#C@@1@ : 9#K KEKE : K1K), )))#C)) ,+#*E, Xa mAndi nJ !ennile'a 6!3ile't1 a !amanI/r/r einni' a 'era Beim 3leift a 5733a Jt /m Bel'7/1 /m til Fra33land!1 af h5erD/ en mi' f/lln6'Dandi ''n fehlen#$ie PC-m4te! rend/! de lfarmHe re r/tement S/r LeP fArir Fra33land1 B8 'efa .rle'a Meal'ildi fArir !t6rri fDlda .r/m1 7 let/r af Bi! h-ff ,? er/ Iirtar1 B8 me fArir5ara /m eftirfarandi e5il! !em 'era B. al5e' 'a'n!la/! fArir til'an'i -33arY G fle!t/m hl/t/m . Iilin/ 5inta'e! leiir er/ !5- l7ti !3r4 .35ei a mar'ar t5e''Da til fD'/rra 5inta'e! Ia3i e33i m/n/r h5-rt anna1 -' . milli ein/ !t33 fr. r me !l73/m 'ild/m Jt /m I83hald eftirlit er/ aein! -f l73le't# aF n-ta'ildi Iirt 7 ;m!/m E5r84/lnd/m ni/r!t/r n;li/n fArirt63Da til a meta Br8/n -' heil!/ 7IJa 7 M^n hen )*C, >%/Ili!hin' H-/!e A ademA?#b
,?

U& 2urninguna u& >arne -u& a&bandi af afbrigi af n$#ia t%r* 0 )C2 H5erni' . a !3ilDa Be!!a !4/rnin'/1 0 )EC er til'reint# <i !3/l/m !3-a Ba fAr!t 7 !3ilm.lar af SaM-n mar3i !em Betta . a r.a -33ar1 Ba er1 Lei4Ti' -' nemend/r# Almenn !amante3t A . fAr!ta er C+1C)1 !5- eintl/ eld!4;t/r# <i l;!/m nJ 7 nJna til a rann!a3a r /mIreAtin'/m fr. ), .r/m 7 )*@C til d ea : eftir Beirra A er fArir -fan ea nean Betta B;ir1 5i a finna eftirfarandi !3ilti rY :::: d d : d d d d : d ::: d# Xe'ar nemandi er !amante3t A t/tt/'/ <inta'e! ,)1,C1 Banni' eintl/ 4a!!ar l73a# O' r af !tf/m hHrY d : d d : d : d d : d d d d : d ::: d# NJ Ier h/falle! !5- mar'ar IreAtin'ar !3ilti mAndi !am356mt l73/rnar Afirl;!in'/ Iara a 56nta !em afleiin'ar1 ein! -' BJ 'et/r !annf6rt !D.lfan Bi'1 ef BJ 'et/r IArDa me aal li!ta Afir n;lia m.l1 Bar !em a h5e mi3l/ leAti fAl'Da handah8fi -' ein!ta3ra m.l ein! 5el eftir r me d ea : tilnefnir1 eftir B57 !em Beir meira ea minna en !em A ) er/ li!ti *? # <i Lei4Ti' m.l en er fDldi !tren'i +1 IreAtin' ,1 me nemend/m !tren'i ,1 IreAtin' )9 Xanni' a Betta er e33i !t/ndle'/r ten'!l 5i .!t6/1 B57 ef Ba er !5-1 !tren'ir hefi .35ei Afir'n6fandi# aStran't til te3i 6tti mi'en'i C er/ h. -fan'reind/# Xa mDJ3/r hHr en A -' C e33i mar3t63t fr.Ir/'in h5ert r/#b A'ain!t Jr!lit Jr Iel'7!3/m r.!tafanir >!D. hHr a nean 7 tfl/ <III? mD' !l.andi
*?

!amhen'i# Eintl/ miDa C ll n.m!3ei 99 .r )*@9:)*,E a I./m metld/m er )C@E1* mm#"e'n Be!!/ er/ allt fAr!ta 22 5inta'e! 7 m7n/!1 !7/!t/ )) 7 4lJ!1 ein! mann! -' eitt 99 5inta'e! 7 t5eim/r deild/m1 )C )*@9:)*E* B#mt me mittl# C c )C@)19 -' ), )*E+:)*,E me mittl#C c )CEK1K1 f. -33/r me tilliti til re!4e3ti5 eftirfarandi r af !tf/mY d d d d :::: d d d : d :::= ::::::::: d d d d d d d d# Nafn5el fleiri1 Ba !;nir !i' 7 Iel'7!3a r.!tafanir e33i Iara tilhnei'in' fArir n-33r/m .r 7 r -' B. . aft/r a 5era /ndir almenn/m Jrr6/m1 held/r einni' tilhnei'in'/ til a h633a Dafnt -' BHtt 7 'e'n/m r af .r -' !7an falla aft/r# ReAndar 'et/m 5i f/ndi hreAfin'ar 7 Be!!/m efn/m )*@9:)*,E til eftirfarandi me eftirfarandi mer3iY d d ::: d d d d : d ::: d : d d d d d : d d : d d : d d d# Stren'ir >!ama !taf? HHr er/ ),1 IreAtin' . !3ilti aein! )@ Eftir na3inn til5ilDanir en hHr t5i!5ar ein! mi3i IreAtin' . mer3i hefi 5eri 'ert r. !em afleiin'ar# >Xa er 7 ra/n1 ein! -' H' hef !annf6rt !D.lfan mi'1 ef ma/r r6/r !3ilti . !am!5arandi h.tt 7 hreAfin'/m handah8fi r n;lia m.l Urli!ten1 ea 7 li!t/m dre'in ha44dr6tti nJmer1 Bar !em tl/r . eftir handah8fi1 !l73t .356i 'erir a hreAfin'ar 7 eftirfarandi !7manJmer . h5-r ara#? G SaMlandi1 hreAfin'ar n;lia m6lin'a Ienda 5e'na 2K <inta'e!1 h5-rt !em er . A ) 1 A 2 ea C -f!8ttir1 E til5i3 . )9 AC1 !5- fleiri IreAtin'ar en na/!Anle't ein'n'/ a 'ilda /m handah8fi# Ein! !taar 7 SaMlandi . m/n minni Ma[aIteil/n'en en 7 heild Bel'7/1 en'in !am!5arandi hef/r 5eri !;nt fram . me Darne!3/m !amIandi 5i IreAtin'/1 !56tti a !anna Betta1 a Be!!i ten'!l 5i allt IA''t . mD' almenn/m -r!3/m1 me !taI/ndn/m .hrif/m !em /m !D.lfa !i' I6ta fArir meiri landi lei/m1 'et/r d/li!t a/5eldle'a1 -' Ba er e33i Iara .h/'a5er 5er3efni fram/ndan1 halda .fram a !t/nda Betta 7 r/m lnd/m1 en einni' til a 3anna h5er!/ -ft hef/r .hrif . ten'dar re'l/le'ar 7 mnn/m 5eMti# 0 )C9 U' 'ef nJ aal 'ildi C fArir 99 5inta'e! )*@9:)*,E1 !em leidd er/ af mHr fr. /44r/nale'/m I-r/m1 -' !am!5arandi 'ildi fArir " ; k 1 Bar " 1 fDlda !t6rir1 !em )C)*:)C@9 fara Afir milliIil! !t6r1 k er fDldi Beirra !em n. e33i a Ba B;ir# G Be!!/m .35r/n/m1 all! 5ar m alla 99 .ra /mIreAtin'/m >.n mitti in -nn/e? )9K@,C@1 -' mi'ildi m B#e# 9+#E9*1 9E#E*@1 l.'mar3! .ri )*E21 h.mar3! @)#*E) .ri )*CK# Qttunda 5entra# gi#di C og gi#di g ; * f"rir AS ra n$#ia , Be#g,u AKFC/AK9G SB *

Fr

C mm

": J

Fr

C mm

": J

)*@9 )*@@ )*@E )*@C )*@, )*@* )*@+ )*EK )*E) )*E2 )*E9 )*E@ )*EE )*EC )*E, )*E* )*E+

)#C@21) )#C@@1C )#C@219 )#C@K1* )#C9E1) )#C9+1C )#C@)1K )#C@@1) )#C@@1, )#C@@19 )#C@)12 )#C@)1E )#C@K19 )#C9,1@ )#C9+1*

)@)2 )E)E )@2* )9E, ))E+ )9K* )9@K )@C* )E9+ )EK@ )9C) )9,K )92) )22+ )92K

)*CK )*C) )*C2 )*C9 )*C@ )*CE )*CC )*C, )*C* )*C+ )*,K )*,) )*,2 )*,9 )*,@ )*,E

)#C9+1E )#C@21K )#C@21C )#C@91) )#C@E1) )#C@,1C )#C@C12 )#C@*1, )#CE91* )#CE)12, )#CE)199 )#CEC1C )#CE@12 )#CE+12 )#CC@1@ )#CC@1E

)9)C )@92 )@,@ )@+E )E,, )C+@ )E*9 )C+2 2K22 )*+2 )*,C )+9K )+29 2299 2E@+ 2E,K

)#C@219 )1@)@

)#C@K12 )#99C

Xe!!i tafla er mi!m/nandi 7 .356/m fAr!t/ !eM 5inta'e!1 !em er/ af 5ld/m l633/nar )* .ra n;lia til )+ .ra1 !/mir af the !em H' hef 'efi 7 t7maritin/ RECLAM er 5e'na Be!! a l633/n . C 7 tfl/nni hHr a framan !em -' " ; J er 'ert me B57 Be!! a n-ta eitt !amdr.tt1 hin! 5e'ar1 'era!t Beir 7 da'I83 fArir fArri1 eftir !t/tt/ m.li !a't1 aein! fArir !7ari me eintl/ dra'a Ba !amanI/r a 'era n-33rar f6r!l/# G me'inatri/m1 ef fArr5erandi lei -33ar tei3nin' 5er/r Iara a 5era 5alinn#

+?

Xa !H!t a 7 !/nd/r fr. 5inta'e! )*E, -' )*,K1 5i /m!3i4ti 'ildanna " ; k me Beim 'ild/m C all!taar er !am!7a !tefn/ l633/n -' h633/n# Xa !3al te3i fram a aein! 5-r/ 'ildi Iindi er/ .35r/ me )*@+1 7 !amr6mi 5i Ieinar m6lin'ar . )+ .ra n;lia1 'ildin fAr!t/ !eM a!3ilin me l7n/ af <inta'e! en !tanda 5i minn3/n fr. m6lin'/m )*1 .ri ./r /neM a5ated n;lia= Banni' a1 til d6mi!1 C c )C@21)1 !em er 7 'ildi 7 til'reinda I-r ein! -' fArir )+ .ra n;lia af )*@91 Jr C * )C921E er dre'i1 !em f6!t Ieint fr. m6lin'/m . )* .ra 'ml/m n;lia 7 )*@2 5ar )K? # G Be!!/ !3Ani1 eftirfarandi !3;rin'/#
)K?

RHtt/rinn til $a' C fen'in 'ildi fArir )* .ra n;lia er/ eftir rY )C921E1 )C921,1

)C9E1K1 )C921C1 )C9)121 )C2E1E# N;lia 5-r/ te3nir til )*@, Iemer3terma[en m6ld me f/llri )* .r/m1 -' 5-r/ a/5ita minni en ef Beir hef/ 5eri m6ld .ri !7ar )+ .ra a aldri# Til a dra'a Betta1 H' hef eintl/ B;ir !eM C -' " : k f6dd/r . milli )* .ra n;lia )*@2:)*@, in l .35einn -' fArr5erandi )C9)1C1 !einni fann )K991 F hinn I8'inn1 !am!5arandi .356i fArir )9 5inta'e! )+ .ra 'amla n;lia )*@+:)*C) leitai -' re!4e3ti5 )#C@)12 )19,9 -' fann h5a C . )* .ra n;lia me )C@)12Y )C9)1C c )1KKE+1 !em " : J 1 hafa 5eri mar'falda )1K99 c )192+Y )19,9 me B. 5e'na Be!! a Beir hf/ m6l!t .ri !7ar# Sem H' ein'n'/ )9 .ra tilf6r!l/r !amanI/rar 5i !eM 5inta'e! )* .ra n;lia te3in )+ .ra n;lia ma3e!hift .35r/n . leirHttin'arB.tt/rinn1 en 2, er/ . !tD8rn han!1 /44hafle'a hafi .!t6/ a mHr . Beim t7ma a 'era Be!!a l633/n er/ B8 e33i <inta'e! I--r1 !em H' en H' er !amt a !tanda 5i1 B57 Ba 56ri e33i 7 !D.lf/ !Hr a 5era 'a'nle't a n-ta fDarl6'/r <inta'e! fArir l633/n# Ef !3erin' . hl/tfalli ef!t/ !eM C 'er!t a ll/ hinn 2,1 !em 5e'na MitT/Tieh/n' t7minn mD' fDarl6' !t8r 'ildin mAnd/ C in -nte!taIlA mi3ill leirHttin'arB.tt/rinn )#C@C1*Y )#C9)1C c )1KK+9 til a 5era1 -' almennt eintl/ mealtal allra 99 'ildi C )C@C1* )C@E1* fre3ar 5era#

UUV* U22b"gging og a "&&etr" af rVgi


OSeca#e cerea#eB* 0 )C@ Me tilliti til l;!in'ar H' t83 eftir fAr!t af ll/1 !em H' Fr/ ht`hre1 difll !3ilDa ef!ta hl/ta heA !em inniheld/r 3-rn /ndir 4ani le1 /ndir fAr!ta1 anna1 BriDa melim/r USF melimir ea !5-3ll/ intern-de!1 7 r fr. t-44i ni/r /ndir ll/m /lm len'dY !/mma 4ani le -' the hle33/r til the r8t .n Be!!# Xa 5ar rei!t .ri )*C9 til 2@# NJl7 3i44ti Jr reit 'r8/r!ett me rJ'i . Le/tT! her /mnn/n . Lei4Ti'1 !t/ttle'a t.3n/ me L#1 !em 3ni44i . /44!3er/ Br-!3a!t !tafar me r8t#Meirihl/ti Beirra1 2), a tl/1 hafi C melimir1 )9* aein! E melimir1 )K melimir1 B8 , -' C 7 fre3ar !t/nted Jtliti aein! @ melimir# F 2), !eM atma -' fimm at8ma )9* !traS! /mnn/n1 hel!t 5i fArri1 eftirfarandi hel!t/ .hA''D/efni rann!83ninni ein! -' a 8!amh5erf/na hl/tfll/m -' 8!amh5erfar dreifin'/# X8 5irti!t Ba af .h/'a til a .35ara h5erni' eAr/ fr. r/m !t/m >n.l6't Lei4Ti'? 7 !3ilm.lar af the hl/tfall af /44IA''in'/ !5i4a he'/n Le/tT! her /mnn/n1 B#mt minni fDlda B/rfti a BD8na !tr. Bar !em rann!83n 56ri e33i annar! hefi 5eri 'erle't fr. mHr# Xa 5-r/ B57 . !ama t7ma !m6rri landa3ni44i !til3ar Jr eftirfarandi !t/m 7 3rin'/m Lei4Ti' !em te3nar er/ me eftirfarandi innihaldi !tr.# G St^nT >St? )C NJl7Y 22 !tA33i1 2K !eM at8ma1 t5 til fimm at8ma1 . T`/I henSe'e >TI h#? 2K NJl7Y 2@ !tA33i1 @ !eM atma1 fimm at8ma 2K1 . S hnefeld >S h#? )E NJl7Y 22 !tA33i1 )* !eM hl/ta1 fD'/rra fimm at8ma# Stil3ar !temmed fr. Be'ar /44!3-ri !5ii h.lft .r !7an# Af ll/m Beim !til3ar !em 4ani le -' ein!t3 aildarr73i 5-r/ !Hr!ta3le'a m6ld .

hnJt mi!t >B#e# me !3r.nin'/ 4ani le1 en .n r8t? a f. all! len'd . Ila me B57 a I6ta 5i !i' m6ld len'd1 ein! -' Ba er erfitt 7 fram356md1 allt a m6la fHna 7 ten'!l/m1 e33i Ba !ama Iara 5e'na Be!! a -ft mi3la len'd1 en einni' 5e'na Be!! a -ft !ett fHla'a me 'lei/ h-rni 5i h5ert anna# H5a er/ a .35ara heA er tiltl/le'a 8n.356mari en B6r !em deild/m1 5e'na Be!! a 'alli . ein!t3/m m6lin'/m1 B8 a I6ta /44 fArir B57 a I6ta hl/ti1 en einni' I6tt 5i n-33r/m# Nafn5el l6'!ta melim/r er e33i a m6la Afirleitt1 -' .356i /m Ba er/ mi3l/ l6'ri 'ildi en fArir ara melimi1 B57 Ba er Afirleitt r3/mla Banni' a aein! . AfirI-rin/ /m Ba 56ri a fram356ma m.l me I-ri m.l1 -' H' '6ti Dafn5el hafa F356i /m al5e' 5in!tri hendi1 ef e33i . annar! 5e'ar mer3Danle' Iili mAndi B57 /44 7 !amIandi !amtal! .356i1 -' e33i .356i mAnd/ frD.l!le'/r 3eA4t n-33/ 5el fl-33a heildar !amIandi almennt# St/nd/m er h6't a 5era 7 5afa /m h5-rt BJ B/rfir e33i mi3i meira a 56nta1 l6'!ta B.tt/r 7 r8t en . !tr. me !t/nd/m l633a Be'ar af ef!t/ hnJt !7n/m r--tlet! m6ta1 en 35ei er . /m Bennan hnJt ni/r HHr er einfld1 a 57!/ !t/nted intern-de! n6r til Iran hed r8t1 er Ba !ama alltaf talin !em l6'!ta !6ti 7 h.lmi# Nafn5el Br-!3a 4ani le 'et/r 5eri 5e'na Iil/nar I-tni 3-rni rl7ti -f !t/tt1 -' fAr!t Ba 5er/r n6!ti hle33/r 7 m6ld !am356mt len'i1 en '6ti 5eri len'd 4ani le enn a leita a a l7till Ietri me fin'ri .Breifanle'a1 Be33ta !em a/'a .6tlanir1 !em !3il/r B. fr. fAr!ta t7ma1 .35ea# The aSn! 7 4ani le er/ e33i m6ld# <ar n-ta til a m6la 7 !ent7metr/m n.356mle'a !3i4t )? t56r a'erir1 !em Dafnt -' m'/le't er rHtti I-ri m.l# Millimetrar -' !t/nd/m Dafn5el enn helmin'/r M/limeter 5-r/ .6tl/ 7 h/'a# MAndi millimetrar til'reina Dafn5el Ma[Iande1 I/rt!H fr. Beirri !tareAnd a !5- -ft end/rte3in !3ar4/r (at hin' 56ri mD' .r.! a/'/n1 e33i ID8a 5er/le' 3-!t/r 5e'na Be!! a BJ 'et/r !amt 5eri .6tla n.356mle'a n8' hl/ta T7/ af t-mma1 nema a einn ima'ine! the n-n:!amr6md/ mat hef/r a '6ta1 !em n;lia m.l -' hf/3J4/ m6lin'ar >!D. SHrtrJar!fn//r# <II? hafa 5eitt d6mi# \ll/m deild/m !til3ar en 5-r/ eftir allt IJnt 5ar li''/r eftir h84n/m1 m6ld aft/r1 e33i !5- mi3i til enn f. a l7till 3-!t/r . n.356mni 7 mealtal t5e''Da m6lin'a1 ein! -' 5i 'r8fari mi!t3 7 'etnai -' /44t3/ me 'a'n356m/ !t5a af t5eim/r af h5-rt r/ a Iera 3enn!l . !D.lf!t6a f6r!l/r -' I6ta1 mi!t3 !em !5- mar'ir leiinle'/r m6lin'ar -' /44t3/r Ier a f-ra!t al'Drle'a erfiara en BJ mi'ht h/'!a# Af t5eim/r 57dd/m Dafnlan'ar mAndi B. B/rfa a ta3a lei1 en H' hef Ba 5alinn fArir !a3ir einfaldlei3a er1 l.ta !/mm/ t5eim/r !t6r/m /ndi5idiert /m 21 -' allar eftirfarandi /44l;!in'ar 7 ten'!l/m 5i Bennan m'/lei3a1 !em einfaldle'a Ienda . er a f-l'end! !em eina einin'/ St6rir . hl/ta 7 !ta allrar !entimetra !Hr !ta#
)?

G a/'l;!in' la/! Ind er/ -ft !3i4t 8n.356m#

0 )CE aF Bennan h.tt er aal 4laQ/e! fen'/!t fArir 4ani le -' ein!ta3ra melima . h.lmi !em Tafla I< 7 Cha4# <II >fArir ef!t/ hle33/r . 2), !eM hl/ta !tr.? er/ d6mi# F !ama1 7 eftirfarandi tfl/m 5-r/ B. 7 /44hafi 5era til#b Xar !em einin' E fArir rJ' all! !taar g m1 !5- H' f-ra!t f-l'end! !Hr!ta3a

til5itn/n !ama#

I* Gi#di A A f"rir 2anic#e og Vt#i&u& ett eftir &i &unandi f>!#da teng#a og &i &unandi ta etningu1 hei#dar#engd b#a er >afn AMM* , 'liedr# L# >)K? %ani le ##### ) FHla'i #### 2 FHla'i #### 9 FHla'i #### @ FHla'i #### E FHla'i #### C FHla'i #### , FHla'i #### E#* 2,#E 29#C )E#C )2#9 +#9 E#2 K#, C 'liedr# E# 'liedr# TBCH# >2K? E1K 9@#C 2*#* )C#+ )K#E @#2 : : 2221) L# >2),? St >2K? S h# >)*? L# >)9*? E#+ 9)#@ 2C#) )C#9 ))1* C#, )#* : 2,E12 ,#) 9)#C 2E#9 )E#, )2#K C#* )#E : 9@@1, E#, 99#, 2*#, )E#C )K1K E#) )#2 : 2*C1+ C#E 9E#@ 2*#E )C#K )K#2 9#@ : : 2C)1)

Tl/'ild/m A )fArir 9)*1+ heild Halm #####

II gi#din f"rir ; A A . , 'liedr# L# >)K? %ani le ##### ) FHla'i #### 2 FHla'i #### 9 FHla'i #### @ FHla'i #### E FHla'i #### C FHla'i #### K2*E K))+ K)KC K))) K)2* K)E, K)C@ C 'liedr# L# >2),? St >2K? K2)2 K))E K)), K))+ K)@) K2E9 K@*, K29@ K))C K))@ K1)C* 2? KK+@ K),+ K1E@2 E# 'liedr# S h# >)*? L# >)9*? K)*9 K)KE K)KC KK++ K)9E K9)2 K1E,C K2), K)K* K)2C K)2* K2K) K@K, : TBCH# >2K? K)*@ K)K) K)K) K)@@ K),, K@+K :

, FHla'i #### (h-le fHna# #

K2@) KK*9

: KK++

: KK,C

: KK+9

: K)K@

: KK*+

K1)C*1 B8tt !anna a 5era rHtt er rei3na me end/r!3-/n1 en a telDa!t 8elile't1 ein! -' annar! !taar1 a Y A aili a BriDa minni en fD8ra#

2?

III* P%ttir , 8A9 eZ h#uta tr LeutR cher u&!nnun eftir aa# 2>a#di* %ani le ) "l# A) D) -, -' / )C#2 )E#* ,#E 2,#+ :E *C#E *E#E @21+ d 2E 2 "l# ,)#* ,)1K 9*1+ d )K 9 "l# @@#+ @@#2 )+#) C)1+ d)K : *#* @ "l# 92#E 9)#+ )E#K @*#K :9 : 21K E "l# )*#@ ),#@ C1K 9@1K : )E d 912 C "l# @#+ @1K K#C )+#K : 99 FHna 2,E12 2,21* )@,1+ 9E21C d )9

))212 ++#* : ),1+ : @#+

/ ' / , d 91K

d +#* : @+1+

IV @%tti , ACK fi&& at)&a tr LeutR cher u&!nnun eftir aa# 2>a#di* %ani le ) "l# A) D) -, -' u )C#+ )C#9 ,#K 99#@ :2 +2#@ +)1E E9#E d )@ 2 "l# ,@1@ ,91@ 9@#) d* 9 ")# @)#* @)#2 )+#E C2#@ d* @ "l# 2C#, 2E#* C#9 @)#* d@ : E19 E#"l# *#+ ,#C )#C 22#K : )@ FHna 2C)1) 2E*1* )E*1, 99K1+ d )K

))+1@ +C1@

/ ' / , d C1C

: ))1+ : )*#9 : )#,

d E#* : 92#C

0 )CC Ni/r!t/r fle!tra almennra ha'!m/na1 !em h6't er a dra'a af -fan'reind/m tfl/m1 5ira!t mHr 5era eftirfarandi t56r# )? A Ba er/ .35ein l'I/ndin fl-33/n hl/tfll 7 RAe h.tt !em Beir 'eta !8tt /m a rJ'i !em ein3ennandi -' 'et/r 'efi 8A''Dandi tilefni til a rann!a3a e33i aein! mi!m/nandi te'/ndir af 3-rni -' almennt "ramineae eftir ha'!m/n/m !amanI/rar

ei'inlei3a Beirra1 en einni' .hrif . a l6ra Atri a!t6/m1 !5- !em ei'inlei3/m Dar5e'!in! -' .rle' 5e/r Ba# 2? SJ !tareAnd a Betta 5eld/r af'erandi 57!Iendin'ar /m til5i!t 5er/le' a!AmmetrA -' I63i!t fArir 4r8f l'/m !7n/m# FAr!t m/n/m 5i fara eftir fArr/m B.'/ rann!83narinnar# XJ 'et/r f/ndi Ba 5afa!amt h5-rt afIri'i !em !;na ein!ta3a rJ' !tr. 5arar len'd -' /44IA''in'/ !amInd Beirra1 frem/r af !lA!ni ;m!/m fr6D/m ea eli Dar5e'!1 Bar !em h5ert er ein!t3 rearran'e! r.a!t1 l73le'a fr. t5eim/r -r!3/m1 Fn Be!! a !5- lan't er h6't a .35ea me tilra/n/m /m Ba# G ll/m til5i3/m1 ta3a eftirfarandi !amei'inle'a !am!3i4ti !ta# )? Xr.tt fArir a meallen'd A ) af ll/ Ila mi!m/nandi eftir !t/m 9@@1,:2221)1 /m h5er ''nin l7ta /44 5i tfl/ I1 en hl/tfll fr/mefnanna >!am356mt Jtrei3nin'/m Beirra meina? til heildarlen'd er/ !D.lf!t6tt Bar af1 -' til a l7ta aein! me fDlda f/lltrJa fArir mi!m/nandi .hrif/m1 7 !t/tt/ m.li Beir 'eta 5eri talin !t/' -' B57 ein3ennandi fArir rJ'i me .35einn fDlda ten'la# Tafla I Beim ''n/m1 a B57 til!3ild/ a Ba er alla melimi1 -' 4ani le . hl/tfall heA >Dafn'ildir )KK? er minni# Xar nema Le/tT! h me * ( 2), -' )9* r/m !t/m aein! m c )K1 )* -' 2K hafa1 H' hefi e33i trJa a 7 B57 Be!!a l.'/ m ten'Da!t 85i!!/ fAl'ni hl/tfall!le't len'd ten'ilinn fArir .35einn fDlda fHla'!manna 5ildi !5- lan't Beir 'eta fari 1 ein! -' ra/nin er# Aein! . S hnefeld >me m c )*? !;na n-33rar hel!t/ m/n/r fr. r/m !7/m fArir !eM:at8ma !tr.1 en . hinn I8'inn 5i a Iera !aman !e h!'liedr# Sit/r 85art til5ilD/n af Jtlim/m ten'!l milli L# >2),? -' ST >2K? me mD' mi!m/nandi heildar len'd 2,E12 -' 9@@1,1 !5- -' a e33i minna eftirte3tar5ert fArir f^nf'liedr# Str. milli L# >)9*? -' TBCH# >2K? 7 hin/m ;m!/ heildar len'd 2C)1) -' 2221)# N.1 S h# f^nf'liedr# me m c @ er !att !5- !3r7ti !aman1 -' aein! TBCH# !e h!'liedr# me m c @ -' L# 5ier'liedr# me m c C !;na a Ba er/ 5ei'ami3il fr.5i31 en !amanI/r/r 5i !5- litl/ m 'eta e33i 5eri -4inIer -' er/ B57 h/n!/ 7 fArra tfl/nni# Til5ilD/n1 Ba '6ti hafa 5eri enn meira 5iei'andi a h/'a a ein!t3 aildarr73i 7 hl/tfalli 5i !/mm/ !3ilm.la fArir di !tr. .n 4ani le en 4ani le1 ein! -' 'er!t hef/r hHr tali# 2? SamanI/r/r d.l3a fArir !D1 !eM:-' f^nf'liedr# Rei3ar /m tfl/ I1 finn/m 5i almennt a me /44r/na 7 Be!!/m fDlda !3ilm.lar ta3a fAr!t/ BrD. !3ilm.la hl/tfalli 5i len'dina1 en !7a!ta l633/n# Ea 7 !t/tt/ m.liY ef fDldi !3ilm.l/m minn3ar1 B. len'Da efri Jtlim/m -' !tAttri l6'ri 7 hl/tfalli 5i len'd# FArir 4ani le en'in !Hr!t3 re'la 7 Be!!/ !amIandi er !;nile't# 9? A ta3a /m B. !4/rnin'/ h5-rt Brf !em 7 B57 hEISIN" -' 7tre3a !amBA33t f/llArin'/ !tafe!ta /44IA''in'/ hl/tfll af rJ'i er a 7 n.ttJr/nni 8r6 hl/tfall af '/lln/ 3afla1 d7 -rinn n.356mle'a )KK ; )C21 lei3a framJr!3arandi hl/t5er3i !em er Betta einn er e33i h6't a !tafe!ta 7 tfl/ I1 Bar !em hl/tfalli . er/ h5er me tilliti til h5er! annar! er alltaf mD' IreAtile't# Ein! l7ti 5iri!t 5era tilhnei'in'/ til a einfld/m !3An!amle'ar hl/tfll/m# @? The einfald/r meal!4.!3e33D/nnar ea einfalt mealtal !5eifl/r c Y m #

ein A te3/r tl/'ild/m fr. t-44i ni/r 7 l6'!ta Jtlim/m1 !em H' hef e33i mefAl'Dandi tfl/# En Bar !em 'ildi A l633ar 7 Be!!a .tt1 !5- f/ra h5erni' Ba er me rHtt/ hl/tfalli 'ild/m ; A c ; m A 1 ea hl/tfall!le't fr.5i3 7 Be!!/ !amIandi ha'a1 h5a . a 5era metin /ndir tfl/ II#HHr !;nir me!t mer3ile't a : A 2:9 ef!t/ melimir h5-r3i me !6ti!tl/ Be!!ara B.tta >h5-rt fAr!ta1 r/ fHla'i1 -!fr5?1 nH eftir te'/nd Ilaa >h5-rt !D1 !eM:ea fimm:B.tta? nH1 a l-3/m1 eftir a Beim !t/m 7 5er/le'/ leAti mi!m/nandi1 nema a 7 Be!!/m !D -' !eM hl/ta !tal3! !em eftirte3tar5ert !t/'ir til Bri''Da 9? 1 fDallar /m fimm at8ma aein! . t5eim/r ef!t/ Jtlim/m# Sam356mt hin! 5e'ar Be'ar einn ni/r a neri Jtlim/m1 5aMa e33i aein! ; A almenn me d;4t fHla'!manna 7 a r6a DafnrHtti . !ta!etnin'/ -' fDlda ten'la1 en einni' IreAtin'ar . Dafnr6i !6ti!tl/ fArir Be!!ar t56r !t/ndir# The ; A 4ani le er all! !taar mi3l/ !t6rri1 a mealtali /m t5i!5ar ein! -' !t8r ein! -' Be!!i af the fArri nn1 B8 ; A allt /lm minna en af einh5erri deild1 !em er a/5elt a !3ilDa# <erm6ti K1)C* . BriDa fHla'i St^nT er .n reia !i' . rei3nin'!!3e33D/r Be33Danle' 8elile't1 B57 Ba er minni K1K+@ fAl'ir fD8ra 3An!l8# Xar !em 'ildin ; A 7 tfl/nni II er 8leirHtt1 !5- me B57 a Ieita leirHttin'ar Ari >!D. 0 @@?1 'ildin !em til'reind fArir eftirfarandi 'ild/m reAndar enn m eftirfarandi !3ilAri 0 5era a a/3aY m 0 )K1 2K1 )9*1 2), )1KE@= )1K2C= )1KK@= )1KK2#
9?

Hin! 5e'ar er Ba a/5eldle'a !H a Betta mAndi IreAta!t e33ert 7 5a3in# 0 )C, Eftir a H' 3-ma a hl/ta af rann!83n1 !em hef/r 8!amh5erf/na hl/tfll me tilliti1 h5er! 5e'na Iara fen'i fr. Beim !t/m Le/tT! h ''n me 2), !e h!'liedr# -' )9* f^nf'liedr# Rei3ar n6'ile'a m !tAr3# Einni'1 Dafn5el m c 2), er 5i!!/le'a e33i n8'/ !t8r fArir .hrif/m# 8Dafn56'i 5iIJna til 5i3-mandi 'r./ I6lt @? 1 en 5ilDa !;na a me Barf minn3/n -' !3ar4/r mehndl/n1 Afirl;!in'/ .ran'ri me !ett af !amei'inle'a a!AmmetrA1 !em finna!t 7 mD' '8a !am!5r/n1 .n !3erin'ar en 'efa nJ Be'ar 'ildi u * ' , -' / : / , >Bar af / * - ' A 1 / , c A - , ? 7 tfl/ III -' I< !annanir fArir B57 a 5er/le't a!AmmetrA er til !taar hHr#
@?

aG ra/n er l73le't 'ildi 0 af mi!m/nin/m u c f: , mar! A ) . E!!ential !em

f-r!enda SAmmetrA !am356mt 0 +* . 'r/nd5elli f-rmJl/na 0 c e K1C,@E !5arar til e )Kb

# ltti nefnile'a na/!Anle't !amh5erf/ fr.5i3 IeT A !Hr !ta1 Banni' a m/n/rinn mAndi u fr.5i3i milli t5e''Da talna f1 , -' m/n/rinn / ' / , e33i . milli t5e''Da erfi/!t/ fr.5i31 Br.tt fArir a 7 tfl/ III -' I< til'reint1 en ein! -' / ' c

E : A -' / , - * A , r.a!t . Ba er a/5elt a finna1 aein! 8Dafn56'i 5iIJna -' a !3i4ta . milli melima !tr. . !t6r -' /ndirrita handah8fi# En 5i fAl'D/m m/ninn u ni/r 7 'e'n/m r af B.tt/m !D./m 5i D.356 7 fAr!ta t7ma 5er !m/ !t/'t l633a 7 !t6r1 -' af .35einni Jtlim . >fArir !e h!'liedr !tafar af fD8ra til : ## fArir f^nf'liedr aein! . fimmta Jtlim !D.lft? nei356tt# Er/m 5i a 'era Iara ein! -' me mi!m/nandi / ' / , 1 finn/m 5i !am!5arandi 5i 'a'n!t6a !3ilti1 nema a Dafn5el 7 !e h!'liedr# Rei3ar . /m!la' til a IArDa fr. fimmta Jtlim# F !ama t7ma1 'efa Be!!ar tfl/r t63if6ri til almennra !etnin'in >0 991 )@2? til a !;na fram . a / /, hi 'a'n!t6a mer3i /m f: , hef/r Ba ein'n'/ 5i mD' litl/ / -' / ' / , a/'lD8! /ndante3nin' 'et/r BD.!t 5e'na 8Dafn56'i! 5iIJna1 !em BJ 5er/r einni' a finna d6mi 7 fD8ra 'ildi!t7ma !e h!'liedr# Str. !ta# FArir 4ani le er ein! !eM f^nf'liedr . hafi# Rei3ar u nei3561 / / , 1 D.3561 D.356 fArir alla !tn' fArr5erandi er1 !einni nei356# Xa mAndi nJ 5era mD' .h/'a5ert a 3anna h5-rt !5- 'reinile'a l;!t Le'al /m!3i4ti / -' / ' / , !em hHr aein! fArir . ein/m !ta >Le/tT! h? -' 5eri . tilte3n/ .ri >)*C9? fArir n6'ile'a !t8r/m m er hef/r reAn!t1 er einni' a finna 7 r/m !t/m -' r/m .rle'/m 5eri1 ein! -' Ba er mD' h6't a B57 a ara !tai -' 5e/r Iera nn/r !3ilAri 7 Be!!/ efni . 5Mt !til3ar# NJ li''Da H' Dafn5el ''n fArir r/m !t/m >St1 TBCH1 S h ##? ./r en aein! me m )*:2K1 !em er allt -f l7ti til a IJa!t .35enarY en H' 5er a minn!ta 3-!ti a ala /44 -fdirf!3/1 -' St TBCH#1 I6i me m c 2K1 7 !3ilm.lar af Afirfer Beirra u !3-/ -' !3r. 7 tfl/nni hHr a nean til a f. ni/r!t/rnar#

V* A A og u f"rir tai TB5D* og St1 b%i &e m E 8M A) TBCH# E "L %ani le# # # ) "l# # # 2 "l# # # 9 "l# # # @ "l# # # E EQ ## # # C "l# # # Halm# # # ))#2 ,C1* C91+ 9,#C 29#9 +#9 : 2221) "l St C 2@#E )K*1+ *,12 E@#) @)1@ 29#@ E#2 9@@1, TBCH# :C :2 eK :2 :C :2 : :C u St :2 eK d2 :2 d2 eK :@ 2

Eftir Ba1 hin! 5e'ar1 en einn 5er/r a 'era r. fArir me n-33r/m 5i!!/ a !ta!etnin' 5er/le' .hrif . mean . / er hHr -' 8!amh5erf/na hl/tfll rJ'i -' fArir TBCH# allt u er/ nei356 ea nJll1 IreAta 8.35ein! St 7 !t6rar'r./ -' /ndirrita E? #
E?

aX8 !3al te3i fram a hHr er l73le't 'ildi / . na/!Anle' f-r!enda !amh5erfar ein# A ) fr. f-rmJl/nni 0 * e K1C, >!D. 0 +*? er Dfn e 9 !til3ar1 eftir Ba aein! Br7r af Afir Brett.n 'ildi l73le't 'ildi 0 fara Afir# Xa er B57 a 'era r. fArir -f5Mt/r ein'n'/ handah8fi 8!amh5erf/na1 7 ra/n1 !em . en'an h.tt Jtil-3a a fArir TBCH# -' St me !t6rri m 1 3-mi !5i4aar re'/laritie! ein! fram fArir L##b 0 )C* FArir allar ni/r!t/r !5- lan't aein! fr/m tfl/r 5-r/ /ndir1 en !em en'inn T/l`n'li he .35r/n den!e!t 5erm6taJtrei3nin' . framf6ri dreifin'/ -' almennt a rann!a3a Dheimilda ten'd/m 35ill/m# S5- 5i fr/m nJ . a minn3a I-r/m1 !em hHan aein! til Le/tT! her efni -' a !eM at8ma me m m/n ta3mar3a c 2),# Ta3a !3al tillit til aein! fimm efri Jtlimi aen . Be!!/ efni# <e'na Be!! a Beir /44fAlla reAn!l/la/!n1 8!amh5erfar l'/m dreifin'/ -' trA''Da f/lln6'Dandi JrI8ta Afirr. Afir 4r-t/Ierant 7 tfl/ III "an'e! af a!AmmetrA# Xar a a/3i er Ba !;nt a f-ra!t Ieint af 57n5ii -' l6'!ta Jtlim/m1 ein! -' fram 3em/r af -fan >0 )C@? .!t6/r1 ni/r!t/r mAnd/ aein! hafa 5afa!m/m 'ildi# U' eAi 7 !amr6mi f-l'end! . z :'ildi . fAr!t/ fimm melim/m fArir minni i * @ E 7 leiinni 'eB8tta 5ali l633/n a!t6/r -' I6ta 5i m6ld/m 'ild/m1 rei3n//m 'ild/m !em Beir 5ilDa Iera t5e''Da hlia ""1 Ieint .# G Iein/m ten'!l/m 5i Ba1 Ba er/ Ba/ atrii !em 5-r/ l' til 'r/nd5allar Jtrei3nin'i1 !3r.Y

VI* 4inni 2a##bor af 8A9 eZ h#uta tr OL*B* I c @ E 1 m * 2),# ) MemIer 2 MemIer 9 Melim/r @ Melim/r E Lin3 z A @@ @* E2 EC CK C@ fram# Cal ) ) ) 2 @ C ) ) ) 2 9 C z A fram# Cal 9* ) @2 ) @C )#E EK C#E E@ C#E ) ) 9 E *#E z A fram# Cal )* ) 22 ) 2C 2#E 9K @#E K K#E 2 C z A fram# Cal )E 9 )+ E 2, 9* )#E C 9C z A fram# /m 9 , K ))#E 2 )K 2* EK @)

29 )2#E ),

)) 2+ )E @* 29 9*

9@ )C#E )E 9* 2K#E 2+

9) EE1E E9#E )+ IC*G EC 9E G91G E@

E* )E#E )9

C* ,2 ,C *K *@ ** +2 +C

* +

+ )9

C2 ),#E )*#E @2 @9#E @2#E 9+ 9)#E 9@ CC 2E#E 2@ ,K 2+#E 2+ ,@ 9K#E 92 ,* C8 *C )C +K C#E +@ K#E +* )#E 92 )E , 2 ) *2 2E#E 2E @C GK*G @+ EK 9+ E@ )+ E* , C2 @ @) 22 * 2 @9 )) @, 9 )2 9

2, )E#E 2) 9) * 9E 9#E , 2

2)#E ), )E#E 22 2@ 2E CC*G 2* 2,#E 2* 29#E 2@

)KK )*#E )* )K@ )9#E )) )K* @ ))2 9#E C 9

VII @%tti , 8A9 eZ h#uta tr OL* f"rir 4inni bor* ) Lin3 2 Lin3 9 Lin3 @ Lin3 E Lin3 A2 C2 D$ D" u -, -f *C#E2 *,1*E +K1E* **1@E : @E ))1*2 ,#,C ,)1C+ ,21E2 ,C1,9 ,C1,E : CE E#+@ @@#*9 @E19K @C#29 @E1,@ : 2, @#** 92#9+ 921CK 991@C 99#2+ : 2@ E#99 @#2C )*#9* )*12C ),#+C )*1E) d)K @#CK E#K2

)K1+* C#2*

$ K#C, K#*@ K#CC K#*K K#,) SamanI/r/r milli 3ennin'ar -' tilra/nir !;nir n6'ile'a !amnin' !em h6't er a f/lln6'Da meira !5- en .356i /ndirli''Dandi m c 2), er tiltl/le'a l7till# Ein3/m er h6't a ta3a eftir B57 a !einni t7ma !am!5arar 3rf/m 3ennin'arinnar 5el1 !em a !D.lf!'/ en'in 'reina l'/n1 er I-rin !aman 5i ara melimi held/r aein! a leita rand-mne!! ten'i!t af-M/nar!3refi -' dra'a Jr 5alinni !ta!etnin'/# Xa hef/r !anna !i' !5-na t5e''Da hlia "" til RAe !tafa#b aXetta er l73a til !taar /mtal!5er/r 8!amh5erf/na handan !4/rnin'# En a ni/r!taan /m l633/n -' hDn/n a!AmmetrA fArir L633andi Jtlim/m1 me re'l/I/ndn/m ten'!l/m 5iu til a !tD8rna er/ leiIeinandi 7 tfl/m III -' I< 'ild/m1 Ba er Iirt . A ) 5ara / I-ri III1 !am!5arandi mar! D $ afl u a Iera I-ri -fan# Xe!!i !amanI/r/r !;nir a hHr hef/r anna melim/r 7 !tainn fArir

Bann fAr!ta h.mar3!'ildi1 -' 3em/r !nJa 8!amh5erf/na fArr fimmta Jtlim 7 !ta fD8ra1 -' 7 a . ll/m Beim tilIri'/m milli f6t/r melimir 8l73/m -' !ter3ari en Ba# Ef BJ !4Ar nJ1 h5aa 'ildi er/ a telDa!t -4inIer1 !5- BJ 5er/r a hafa 7 h/'a a B8tt alltaf a u :'ildi rel# A A1 me hl/tfall > D C ? ; > C A ? 5aMa tiltl/le'a !t8r u 'ildi IeT# D 'a'n!t6ra mer3i !em !am!5arar B57 !em1 en 5al . a dra'a Jr !3refi -' dra'a Jr ha'1 af Beim 'ild/m !em D 1 C -' A 1 B#e# a D 7 meira m6li held/r en Be!!i af C 1 -' Ahef/r .hrif . h5erni' . a fr. !amanI/rartafla . Beim B.tt/m mi!m/nandi !ti'/m minn3/n -' l633/n me'inre'l/m m. !D. 7 .tt/nda 3afla# Xetta 5eld/r B57 a meiri !5eifl/r Jt!3;ra u 7 !amanI/ri 5i r8le'ri lei u. En'/ a !7/r1 endanle'/r d8m/r . 8!amh5erf/na hl/tfll er fre3ar . u !em u a IArDa# FArir !einni aein! leiIeinandi til a .35ara h5-rt -' lan't 7 ein! -' IeT 7 5er/le'/m !amh5erf/# A r. u :'ildi er/ h6rri en af B57 !H!t1 en 7 .!tandi na/!Anle' a!AmmetrA D $ til a telDa!t l73le'a!ta 'ildi1 -' Ba er/ Sam356mt B571 a l73/r $ -' ) c ) :$ fArir efri -' neri fr.5i3 7 hl/tfll/n/m !em !em fen'i meal fr.5i3a e f-' - , # 4re!/44-!e1 . mean !am!5arandi f-r!end/ fr.5i3!in! rel A er e33i leAf# Xa er/ B57 7 !amr6mi 5i /44l;!in'ar /m 5iI6ti 5i Cha4# XI< >0 )K)? l73le'ar mr3 / DafnY a !tilla -' 5e'na hl/tfll/m $ ; ) c e ' : e , a rei3na Jt1 7 !amr6mi 5i !em 7 Be!!/ tilfelli fArir h5erDa fimm melim/m hrin'la'a 'ildi e )K ein! -' efri -' neri l73le'a mr3 til'reint 7 tfl/nni l73le'a!t u : 56nti'ildin .5Mt/n# Hin! 5e'ar !e'ir Ba e33i aein! a h5er aili1 tali na/!Anle't a!AmmetrA almennt1 en einni' a IreAtilei3i er . milli !amfelldra 3Dr/m1 a /ndan!3ild/m Beim !em a 5era 5i/r3ennd . milli BriDa -' fD8ra 3An!l8 !em 'r/nd5allaratrii# En Bar !em hHr 7 !m6 m :!t-fna -' 7 5ali . dra'a !ta!etnin' 85i!!/ 7 .35r/n D $er e33i te3i tillit til1 Ba m/n 5era r.la't a tl/'ild/m !em !H!t U a !etDa 8Barfa BAn'd -' aein! almenna tilhnei'in'/ til a a minn3a !treit/ 8!amh5erf/na . rJmi 7 r ten'la -' til a !nJa 8!amh5erf/na 7 'an'lim/m#b 0 )C+ aL-3! 5a3nar !4/rnin'in h5-rt hl/tfll af rJ'i melimir !amei'inle'a mefer a Q/ie! e# Xe!!i .h/'i er/ eftirfarandi t56r tfl/r1 !em fArir hl/tfll fArri -' !einni fHla'i -' r/m -' BriDa t7ma minni tfl/r fArir !amanI/r milli ath/'/n -' Jtrei3nin'a1 !em -' allar t7ma !tend/r 5i hliina . 'ild/m B6tti 7 !amr6mi ma 5e'na l8'aritm7!3rar dreifin'/ l' 3-ma# Xr7r minn!t/ 7 r -' !t6r!t/ 'ildin hl/tfll/n/m !em fArri -' !einni t7ma er/ K1C@1 K1+* -' )1KK annar! 5e'ar1 )1EK1 )1+, -' 21)) hin! 5e'ar# Sam!5arandi 'ildi fArir Hl/tfalli milli annar! -' BriDa t7ma er/ )1)21 )1)E -' )1)C annar! 5e'ar1 2#221 2#@2 -' 2#C9 hin! 5e'ar# X. !em er/ me a Ii til a 5era tilnefnd l-'rar !5-na 7 fArra tilfellin/ milli mar3a : K1)+ -' d K192 7 !7ara til5i3in/ milli mr3/m K1KE -' K1@2# Xetta leiir til minni I c K1K2 til eftirfarandi 'ildiY

VIII h#utf!## af @re&ur ef tu fu##trVa , 8A9 eZ h#uta tr OL*B og @%ttir hennar* I c K1K21 m c 2),#

) MemIer ; 2 Lin3 h A fram# : K1)+ : K#K9 : K1K) K1K) K1K9 K1KE K1K, K1K+ K1)) K1)9 K1)E K1), K1)+ K12+ K199 ) K )#E ))#E )E 9E F9 F9 9K )C , @ K ) ) Cal K ) 9 + 2) CF FC @) 9) )+ )K @ ) K K G c K1K*K C c K1K,+ D $ E K#K,C D I c K#K*K u c d )9 - , c K1K9K - fc K#K9@ $ c K1,E " c )12K2 C c )1)++ T + c )1)+) T I c )12K2

2 MemIer ; 9 Lin3 A T

fram#

Cal

K#KE K#K, K#K+ K#)) K#)9 K#)E K#), K#)+ K#2) K#29 K#2E K#2, K#2+ K#9) K#99 K#9E K#9, K#9+ K#@)

) E 9 * )@ ),#E 29#E 2C C9 2C ), )@ + + 2 9 K ) )

) 2 E * )9 )+ 2@ 2* 2+ 9C 22 )C )) , 9 2 ) K K

G c K12KC C c K12KC D $ c K12KC D I E K#2)K ucK - , c K1K@* - fc K1K@* $ c KY K D c )1CK, C c )1CK, T $ c )1CK, T I E )1C22

AthA'li!5ert er l.'t 'r./ a!AmmetrA a Ba 5antar al5e' fArir a hl/tfall annar! -' BriDa t7ma1 -' aein! 7 framr.! 7 fD8ra a/3a!taf af Ha/4tSer:TE G 1 C -' D $ mAndi ei'a !Hr !ta Jtrei3nin'a# The /mfDll/n /m fD8ra t/'aIr-t!3-mm/nni mAndi hin! 5e'ar . fr6ile'/ dreifin'/ z . h5ert Iil IreAta nein/ af B57 a hJn aein! a Beim hl/ta af z mAndi hafa .hrif .#"ildin fArir G er/ ein! -' .35ara er fr. aal I-r fArir a hl/tfall fAr!ta -' annar! melim !em !5arar til K1K*) -' hl/tfall af r/m -' BriDa t7ma !em !5arar til K12KE# Mi3il A fArir 7 fAr!t/ -' annarri melim/m !tanda . 'r/nd5elli dreifin'/ 'reinar'er !em .35ei 8elile'a $ar#b

UUVI* St%rir ga##er,inu &#(er-*


0 ),K aG XXI# Wafla hef/r 5eri W#:"# te3in Jr !t6r 'aller7in/ m.l5er3 -' 3Annt !em d6mi fArir !a3ir !amanI/r/r milli tl/r -' l8'aritm7!3/m h.tt/r af mefer# Umfan' Urli!ten 'e'ndi her'aIen Beim !3r./m I63lin'/m1 !em !traM !t Be'ar in!tallin' Minni /ndirdreifi!3.4a1 -' r/''le'a Iara ein! 5el fArir l8'aritm7!3rar !em fArir rei3nia'er minn3/n# : HHr er/ ni/r!t/r 7tarle'rar rann!83nar1 !em 5arar m.l hinna ;m!/ m.l5er3 'aller7 7 5iI6tin/m 3fl/m fArir Plei3!38la fa'/rfr6iP fr. !D8narh8li !amei'inle'a a!AmmetrA af= hef/r fari fram1 . framf6ri -' Dafnm/nar/n/ minni dreifin' !tD8rnir !3r. Bar Dafn5el a hl/ta l8'aritm7!3/m mefer BD8na !em til57!/n# Hi !7arnefnda 'et/r einni' BD8na !em !nn/n Be!! a Dafnm/nar/n/ minni tfl/r 'eta einni' 5eita f/lln6'Dandi 'r/nn fArir l8'aritm7!3/m mefer Dafn5el .n neita a Urli!ten ea aal dreifin' !tD8rnir1 ef : ein! -' 7 Be!!/ til5i3i : l-3a3aflan/m af !t6rri m.l B-/ndarA fr. 'reina!t r8tt63 -' /mfan' hennar m. .35ara aein! fr. til'reind/m erfi/!t/ 'ild/m#b aU' !afna nJ fr. tilnefnd/m /44!4retta )? fAr!t1 /44l;!in'ar /m !t/ rann!83nar >0 ),)? -' halda .fram >0 ),2 -' ),9? dreifin'/ I-r/m -' I-r/m B. B6tti1 .!amt h-n/m til fHla'!le'/r endar /mr6/r1 til Be!! a B. >0 ),@? a til a !;na .ran'/r af l8'aritm7!3/m mefer . fD8r/m d6m/m# A l-3/m1 H' deila >0 ),E?1 aft/r . m8ti1 allt fr. lei3!38la fa'/rfr6i /44l;!in'ar /m hl/tfall h6ar -' Ireiddar -' . !56in/ 7 mAnda!afni m.l5er3b
)?

afArirfram fa'/rfr6i= )*,C# %art TS-1 !7/ 2,E Fl'$#b

0 ),) O' mAnd/m fl-33a trJarle'1 '-!'/le'/m1 te'/nd1 land!la' -' enn StillimAndir m. 'reinaY a? TrJarmAndm.li1 $S mAndir me "amla te!tamentin/ -' Chri!tian trJarle't efni# Xetta er e33i aein! 5er3 5-r/ rei3n/ me n-33r/m tl/m1 en Dafn5el ein!t3 hf/ -' tl/r ein! -' Wri!t/r hf/1 mAndir d;rlin'a1 de4i ti-n! 47!lar5-tt/r !'/r1 -' Dafn5el land!la' me heila'a h/ldar Banni' a Betta te'/nd er 7 ra/n illa !3il'reind h-d'e4-d'e1 !5- einni' mD' /nre'elm`[i'e<erteil/n' eftir m6la -' tala f8r fram 7 henni# I? '-!'/le'/m1 $S mAndir me efni Jr 'r7!3/ -' R-man '/i -' hetD/r heim!in!1 57a -rala' til !amr6mi!1 Be!! 5e'na illa til !3ila# ? "er mAndir1 7 5enD/le'/m !3ilnin'i1 .n !tr7! -' 5eii tDldin# d? land!la'1 me B.ttt3/ na5ie!1 en .n hfnina -' I-r'arJt!;ni# e? Enn Life1 $S mAndir me da/a hl/ti >fArir /tan a r6a Jtil-3a Ar hite t/re?1 !em !l73 !fn eataIle!1 .hld1 einni' Il8m -' .5eMtir !tA33i1 a /ndan!3ild/m Beim !em er/ mnn/m tl/r1 me B.ttt3/ en Beir !em d;r 3-mi framhald!!38la# E33i talin til rann!83nar er/ 5eraldle'ir !'/le'ar mAndir1 ar3ite3tJr1 4-rtrett1 Dafn5el e33i -m4rehended 7 fArri Ie33D/m mAnd/m# All! !taar /ndan!3ilin er/ fre! -e! -' 5e''f8/r mAndir1 di4tA h! -' tri4tA h! -' Beim !4Dld/m !em 5-r/ te3nir !em ;m!ir fram!etnin' 7 afmr3/ h5ert af r/m deild/m#

A/5ita mr'/m !inn/m '6ti efla/!t 3-mi B57 h5-rt mAnd !em 'enre mAndarinnar 6tti a 5era eftir 7 ? me I6tt 5i ea !em 5eraldle'a !'/le'/ mAnd til hliar1 ef mAnd !em land!la' /ndir d? 6tt/ a 5era me ea 5in!tri ein! -' !t/5atn na/t'ri4/m !tA33i til hliar et 1 -' Dafn5el 5el: hafa nn/r 5afa!amt til5i3/m 'et/r fl-33a eitth5a anna# X8 Be!!i BD8n/!ta 3em/r e33i til mi3i af B57 a 85i!!a hef/r ein/n'i! .hrif tiltl/le'a n-33rar mAndir1 !5- a hl/tfllin !5-na 'et/r e33i 5eri 5er/le'a B.tt# MD' !3ar4/r a!3ilna/r re'l/ m. hHr e33i /441 H' er farinn 7 I63lin'/m eftir a4erf/ r73Dandi far af mAnd/n/m tilnefnin'/# Mr' m.l 3-ma /44 a t5eir ea Dafn5el r efni! Beirra er/ !3r. me ten'd/m mAnd/m af !ama !nii eftir anna 7 I63lin'/m# S5-na1 7 BriDa lei3 L-/5re S3r.nin'Y E -le Fran ai!e Il!# 9@2 -' .fram 7 nr E2E:E@, /ndir !amei'inle'a titliY PLe! 4rin i4a/M ein3enni de la 5ie de St Br/n-1P 22 mAndir af Le S/e/r ./r1 !em a /ndan!3ild/m nr# E991 ll !m/ !t6r H c )+9 I c )9K m hafa# S4/rnin'in /44 h5-rt 7 !l73/m til5i3/m1 ll eint3 !em einn aein! ein/ !inni ea ein! -ft -' Beir 3-m/1 6tt/ a 3-ma fram -' !ett fram 7 dreifin'/ !4Daldi# Ef Ba 56ri nJ Jt1 en Ba er l73le't til a hafa l7tinn .h/'a . a .35ara ra/n5er/le'an meal'ildi af mAnd/n/m !em er/ 7 'efn/m mAnda!fn tilte3i -' ra/n5er/le'/m hl/tfll/m dreifin'/1 !5- a/5ita '6ti aein! !7ari aferin1 !H f/lln6't1 en Bar !em BJ 5ilt e33i a telDa . B. a !m/ m.l a n;D/ a mealtali 7 !ama hl/tfalli 7 r/m 'aller7/m1 !5- BJ 5ildi f. 8h8fle' framla' til the heild h6tti .35ara . Bennan h.tt -' Banni' finna mar3t63t fr.Ir/'in almenn/m hl/tfll dreifin'/# Xanni' eftirfarandi NUM rAr3Da af trJarle'/m mAnd/m finna 7 eftirfarandi milliIili St6r h6Y

MilliIili m m

),+1E:)*+1E +) )*+1E:)++1E *+ )++1E:2K+1E +9 h5aa nJmer !am!5r/n1 ein! -' IJa!t m. 5i hD. ali''Dandi milliIili# En hHr er/ allir 22 SUEURf! he mAndir af )+9 m . h6 er/ aein! talin t5i!5ar1 -' einn 5ildi IJa!t Beir 5ilDa 22 !inn/m1 !5- BJ 'et/r te3i framhald!n.mi tl/r +)1 f. +91 *+Y +)1 )K+1 +91 h5a dreifin'/ mD' hefi 'ert 8re'l/le'/r# Sam356mt B571 7 r/m til5i3/m# En Bar fDlda af ten'd/m mAnd/m af !m/ !t6r eftir allt1 f-r!enda .35ena 3-!i /m Be!!i m.l -' B57 te3/r a/3na BAn'd til a lDJ3a1 !5- H' .35a1 !t/tt -' 3rin'l8tt ll/m til5i3/m Bar !em t5eir ea fleiri ten'dar mAndir af !m/ !t6r 5-r/ til !taar 1 t5i!5ar1 en e33i -ftar en t5i!5ar til fDlda 7 dreifin'/ tfl/nni# X57 ef f-l'end! heildarfDldi Beirra r.inn rann!83n mAnd/m er til'reint a )K#EE*1 Be!!i tala er !5- lan't e33i !trn'1 er/ all! !taar Iara te3i ein! -' . fArri ath/'/n .

!t6rri fDlda ten'dra mAnd/m af !m/ !t6r1 aein! t56r innheimt1 en . r/m land!la' 5e'ar 7 !em trJarle'a -' minn:!DJ3le' Ma!3ed !Hr !ta1 I6i land!la' -' trJarle'/m ea '-!'/le'/m mAnd/m1 -' telDa!t B57 t5i!5ar# En Bar !em .hrif Ie''Da B.tta 5ar e33i mar3t63t -' einni' Jr 'a'n!t6ri .tt1 a -fan tala er n8'/ n.l6't til !att# Xa er/ aein! 'allerA ima'e!1 B#e# t/tt/'/ -' t5 -4inIer mAnda!fn 2? m6ld ea ll/ held/r Beim !em til'reindar er/ 7 'aller7in/ I63lin'/m m6lin'ar1 allir minni m6lieinin'ar mea!/re 'an'andi . mAndirnar !t6r 7 lD8! ramma1 -' n-t/ fArir !a3ir !amanI/rar#
2?

N-ta I63lin'/m#

Amster5am. Be! hri5in' . S hilderiDen -4! RiD3! M/!e/m Te Am!terdam )*E*# A4tver$e4. <r/li!ti d/ M/!He dfAn5er!1 .n .r!# =er:i4. a? Li!ti m.l5er3 !afn af R-Aal# M/!e/m 7 Berl7n .ri )*9@# I? Li!ti af the li!t !fn/n r6i!mann! (a'ener )*C)# =rau4s8#,ei" # %a4e1 dir $ "em`lde!amml# $ hDarta# M/!e/m Bra/n! hSei'1 )*@+# =russe:. Feti!1 Catal-'/e de! ri4t# et Hi!t-r# d/ M/!# R-A# de Bel'iQ/e )*K@# Darmsta5t # M^ller1 L;!in' $ "em`lde!amml# 7 $ dJr hDarta# M/!# til $arm!tadt# Di_;4. Til3Annin' /m -IDet! dfArt !;nir a/ M/!# de $iD-n .ri )*CK# Dres5e4. H/eIner1 $ir af R-Aal# MAnda!afn . $re!den )*EC# F:;re48e. CHIA<ACCHI1 "/ida della R# "all# del %alaTT- %itti .ri )*C@# Fra4k2urt. %ASSA<ANT1 dir $ almennin'!# a/!'e!t# Li!ta5er3# $ Stadel Art In!tit/te )*@@# <ei$zi" 1 a? $elaA $ li!t $ Stadt M/!# Lei4Ti' )*C2# I? $elaA $ Lhrf! hen m.l5er3 !afn til Lei4Ti' .ri )*E+# <;45;4. The Nati-nal "allerA1 mAndir hennar -#fl# .n .r!# (a5ri5. %E$RO $A MA$RAhO1 Catal-'- de l-! Q/adr-! del al5r/ M/!# de %int/ra Y E! /lt/ra )*@9# (i:a4. "/ida . la Re'ia di Brera %ina -the a# (u48#e4. a? $elaA $ "em 7 d r-AallA# %ina3-the3 . M^n hen .ri )*CK# I? Tf d d n;Da R-Aal "em# %ina3-the3 7 M^n hen .ri )*C)# Baris # <ILLOT1 Til3Annin' /m .tfl/# eM4# $an! le! "al d/ M/!# IM%# d/ L-/5re .ri )*E+# Beters.ur" # <-'1 M.l5er3i# 7 Im4erial# Hermita'e 7 St %eter!I/r' .ri )*C@# Fe4e3_ar. Catal-'- de'li E!4-!ti -''etti dfarte al %/Ili - Nella L# R-A# A ad# di Belli Arti 7 <# )*C@#

0'4. 5 Me hel1 dir $ "em af WW mAnd !fn/n1 ),*)#

Sem einin' m.l BD8nar B57 f-l'end! !Hr Dafnan !ent7metra# 0 ),2 G Ie33D/m 5-r/ !3il'reindir a -fan1 rann!83n hef/r framlen't1 en hef aein! 5eri a n-33r/m .356/m dre'i Jr til'reind/m .!t6/m1 trJarle'/m -' '-!'/le'/m me# G h5erri fl-33i1 en t5eir hl/tar er/ a'reindar1 B#e# mAnda1 Bar !em h6 H meiri en 57dd = er1 -' Ba/ !em hi 'a'n!t6a er !att1 Ba fArra # \ = hi !7arnefnda me . k k:st til a t.3na#<eri . milli t5e''Da !5ia er f./m fernin'/r mAndir er/ til !3i4ti! ein! -' Beir 'en'/ fram1 dreift Dafnt 9? # En Ba er/ einni' dre'in fr. !aman!afn . I./m !t-fn/n/m .356i1 !em fArir #-' . er/ Ba/ !m/ !aman# Xetta er 5i!!/le'a rHtt1 ein! -' Beir I6i einn -' hinn deild ll/ leAti til3-min 5e'na Be!! a mAndirnar !3r. !em 5eldi en nJ einn -' nJ annar B.tt/r til a eitth5a meira 5er/r en hinn1 aein! a m6la mD' l7ti m/n/r er e33i te3i me 7 rei3nin'inn# Eftir Betta B;ir a nJ1 til d6mi!1 H 1 H k = M.l h6 af mAnd/m !em h6 er meiri en Ireidd1 !em einni' er = = #> . Ireidd m.l af mAnd/m !em h6 USF meiri en Ireidd1 a l-3/mH = 3amI# ea = = ten'# M.l h6 -' Ireidd m.l mAnd af !amein// deilda # k . -' . k #. Aal /ndirdreifi!3.4a af r.inn rann!83n/m fl-33a -' deildir !em i * ) m n.ttJr/le'a ei'a a mi3l/ leAti -' er/ h. !ter3/m re'l/leA!i# Eftirfarandi !;ni!h-rn 5er/r a n6'Da til a 'efa h/'mAnd af Jtliti !amaY I* $ni horn af aa# 2>!#du& dreifingu* >"erY H = #> .I. A T A h
9?

2+ )9 @) ), 9K )E @2 )@ 9) )9 @9 )@ 92 2K @@ )2 99 2) @E )E 9@ + @C )K 9E ), @, ), 9C )9 @* )K 9, 22 @+ )2 9* 2C EK @ 9+ * E) )2

@K +

et

Til Be!! a ta3mar3a I6i /mfan' -' 8re'l/1 Ba er na/!Anle't a halda .fram . !ama -' minna !4Dld/m i * )K m til a IJa til 'r/nd5allar# HHr er/ !5- minni !tD8rn/m fArir I./m deild/m te'/nd -' land!la' -' fArir # k . . enn l7f# HeildarfDldi m einta3a af h5erri te'/nd -' deild er a finna hHr# Mar'ir Tl/rnar 7 tfl/nni er h6't a !D. mefAl'Dandi ein/m a/3a!taf K#E# Xetta er 5e'na Be!! a tl/r !em fHll . mr3/m Iili Dafn5el eftir a h6tt/ afer z 1 helmin'/r til einn1 !em Banni' !3ild/ milliIili hef/r Betta 5eri hinn helmin'/rinn1 h5a me -ddatl/r Ier h.lfa einin'/# A .tta !i' . Ma[Tah:in'/ # ea . a !amanl' # k . -' .> H hafa1 !5- BJ Barft a I6ta 5i aein! tl/'ildi Ie''Da deilda fArir Ba#

II Jei-ningur &inn-a dreifingu 2>a#di f"rir genre1 #and #ag og enn #,f* " c )K= E c ) m# A Hk I H E )E 2E 9E @E EE CE ,E *E +E )KE ))E )2E )9E 9K#E )99 AIA ,E#E ,K @, 9+#E 2K#E )2#E ))#E )2#E )2#E E ** 29 = "enre Ik H H : C = : 2 Land!la' Hk I H : *#E = H C#E CC Ik H = )#E )* Enn l7f H> . H : @ )K#E )C#E 2@#E @@ GM*G @E 2, GA 92 22 9)#E @E =

ASM1G +K1E 9*#E ),#E 29 )C,1E )K+ C2#E E*#E 9)#E )* 2) * )K 2#E )#E

2KK1E +K 2E,1E )*+ 2)+ )CE ,+ +9 C+ @E 9C#E 2*#E )C* 8M8

,*1E 2C#E GC*G 89K1G )CC 99

)2,1E )KK#E AAF1G *K#E 92#E @K ,+#E ,E#E 22 CE#E KI 2* 99 ), 2@ )) @K#E 9@#E 2E C9#E *#E FA*G 2) 2K

)9#E )9+

)9E1E 2+ )9+1E 9* ,* C9 E*#E ,)#E

9C#E 2K#E )@ 2C#E )9#E *#E )K C#E ,#E + E 2 2@ )2

)2E1E 29#E ),#E ),#E )2 )@#E 2#E )C E#E C#E 9

2E#E 2+

)@E )EE

,#E ))

E 2#E 2#E

)E C 2K

)+

,#E

)K +#E

)+#E 2+

9+ 99#E

2 )

) 9 9

+#E E *2#E 9C

Leifar 9

))#E C2#E

2)E1E ),

m * ,,E ,,E ,K2 ,K2 2*2 2*2 ),+@ ),+@ 9K* 9K* Xa er h6't a !D. a dreifin'/ fAl'Da ll efni!le'a !ama /m!3i4ti# All! !taar er Ba mi3il einin' Bar !em r.!tf/nin er a h.mar3i1 Bar !em tl/'ildi l633a hratt . I./m hli/m1 -' Ba er hel!ta Iil hf/ I-r1 !em hef!t me minn!t/ m.l1 mi3l/ n6r en l6'ri1 !em 5i St6r!t/ 'ildi l-3ar1 !em 56ri mi3l/ meira .Ierandi B8tt e33i tl/rnar til allra m.l Afir )CK m 7 m-li 56ri a fl-33a !aman >!em h84/r?# Xetta 'ef/r !tD8rnin !Hr!ta3le'a .h/'a5er d6mi /m W#:"# af mD' 8!amh5erf dreiftY Xa er !H /m a /m!3i4ti 'ildanna fr. hel!t/ milliIili . I./m hli/m 5enD/le'/r ma/r hef/r mD' .6tl/# HHr -' Bar1 a !D.lf!'/1 !5- !Hr!ta3le'a 7 'enre . 1 .> H land!la' H 1 H> . -' . 1 .> H l73a !ter3 re'l/leA!i ei'a !Hr !ta -' 5antar h5er'i 7 litl/ ma'ni 7 neri hl/ta tfl/nnar1 en Ba 'et/r B/rft a Betta mAndi h5erfa al5e' ea dra'a Jr en mD' mi3i ef mi3l/ !t6rri fDlda !;ni!h-rna hefi !tai . !tD8rn han!1 ein! -' Beir Dafn56'i einni' Jt meira !5- 7 !7fellt !t6rri milliIili te3nar m6lin'ar# A mD' !5i4/ /m!3i4ti !em 'enre1 land!la' -' enn:7mAnd l7f!in! !;na trJarle'/m -' '-!'/le'/m1 nema h5a1 indi!4/taIlA !/mir mD' !t8r re'l/leA!i .fram 7 Be!!/m fl-33/m 5e'na !l6m! Samante3t . meal .6tl//m mAnd/m1 7 5inn!l/1 !em 5arla 5eri !t633/ m 'ert r. fArir a 5e'a /44 . m8ti1 !5- Be!!ar fl-33ar er/ e33i hent/'/r til a 4r8fa dreifin'/ l' -' e33i hafa 5eri !5- lan't /nni 7 'e'n/m mi' ein! -' arir# FArir enn l7f .> # hl/tfall!le'a !t6rri re'l/leA!i hafa haldi!t1 ein! -' Ba er heill 5inna 7 'e'n/m hefi 5eri Be!! 5iri# 0 ),9 N.nari inn!;n 7 hl/tfll/m -' a!AmmetrA 'aller7!in! m.l5er3 er/ fen'in1 B8 aein!1 /44r/nale'a !4Dld/m dreifin'/ 5-r/ taldar eftirfarandi /44l;!in'ar /m B6tti Beirra til Jtrei3nin'a Beirra# III* P%ttir tegund1 #and #ag1 enn #,f1 trVar#egu& og go !gu#egu& eftir aa# 2>a#di* E c ) m# m Hk I =kH "enre 'reia# Hk= H = H = H = H = ,,E ,,E ,K2 ,K2 A) E@#@ @9#C C91* *C1* D) C)

; A)
K#@E K#@E K#@, K#@+ K#@, K#E@ K#EK K#9,

u : )+, : )+) : )*2 : )+C : 9,+ : @9, : CK : ,E

@C#, @@#C 2@#@ 9,#@ 9E#* )+#C E91* E)#@ 9K#9 ,21K C,1* @2#, EK#K @,#* 2,#@ E)1K @+1@ 9@#, ,919 ,K#) @@#) E*#, E@1C 2E#9

)@,, E*1+ )@,, C@#K 2*2 2*2 **1) C+1)

=kH 'reia# Land!la' Hk= Enn l7f .> H

H = H = H = H =

),+@ C@1, ),+@ 2K,C 2K,C 9K* 9K* 2K@ 2K@ E)2 E)2 +K#9 C,1+ *,1@ *K1C C2#2 ,)1K +E#2 ,C1* ,C1@

E@#E E9#9 9K#9 ,E#2 ,@1@ @9#C EC#, EE#, 2,#@ ,21* ,)12 9@#, ,21C ,91K 2+#K E,#, E*1+ 2)#+ CK#) EE#, *9#E ,C#C C,#9 C,#9 CC#* CE1K : : : : : : : : : : : :

K#@, K#@* K#@K K#@K K#9C K#9E : : : : K#EC K#@2 K#E) K#E2 K#@, K#E@ K#E) K#@,

: @2C : @9C : E2K E22 : @2 : 9@ : E@ : CK : : : *K@ :)2,@ : 9)C : 9** : 9K : @2 : *+ : E,

'reia# H = Hk= Wir3D/da'atl .> H Hk= "-!'/le'/m .> H H = H = H = H =

9,9K )9E1@ 9,9K )K,#K )*K@ )))#C )*K@ )EC1) 9EK 9EK CK+ CK+ )@)1, )K91* ))C1+ )E*1K

)K+1E ,E#E ,C1K @@1E +C#) EC#C )9)1E *K1C )9919 CC#) +E#K EE#* )K@1+ CK#K )@C1) ,@12

FAr!t af ll/ m. Jr 'ild/m m 7 fArri re'l/m tfl/ . hl/tfall!le'ri t7ni mAnda 'efi fl-33i -' AIteil/n'in afleiddar 'aller71 B8tt a/5ita a m/na a hl/tfll Be!!ara t7na mi!m/nandi eftir ein!t3/m !;nin'ar!l/m mD'1 mAndi !Hr!t3 tlfr6i 7 Be!!/ !amIandi Iara 3-!ta -f mi3i 4l.!! 7 hl/tfalli 5i ha'!m/ni Beirra# LeAf/ -33/r a halda a almennri ni/r!t/ t/tt/'/ -' t5eim/r 'aller7/m1 B. fAl'Da >.n 'reina . milli deilda H> . -' .> # ? af !amein//m 'ildi fimm rann!a3air fl-33a me tilliti til t7ni mAnd/n/m !5-Y Wir3D/da'atl1 land!la'1 'enre1 '-!'/le'/m1 enn l7f# Hl/tfall land!la'i 5i te'/nd ein3/m >2K,C ; )@,,? fer rl7ti hl/tfalli @ ; 9 Fr-m 'enre 5er3/m er/ Beir !em h6 er meiri en Ireidd > H k = ? held/r fleiri en B. !em Ireidd er meiri en h6in > . 'H ?1 Bar !em 7 land!la' !em = 'H meira en !eM !inn/m ein! mar'ar en H> .. d8t .h/'a 'et/r Ba haft a trJarle' mAnd/m1 H k = /m t5i!5ar er/ mar'/r ein! -' .> # 1 indi!4/taIlA1 5e'na Be!! a himinn er -ft !ami 7 mi3illi h6 fArir !3D.inn1 en '-!'/le'/m mAnd/m1 f/'t1 Ireidd er hel!t er1 me B57 a . k # 1 n6!t/m t5i!5ar !inn/m ein! mi3i >CK+:9EK? en # k .. The mealtal !t6r af Beim 'ild/m !em A ) ea D ) 1 mealtal afIri'i af ein# A ) 5i . -' !D. m.# SamanI/r/r . -' A ) ein3/m m. !D. a mealtal

!t6r af mealtali !5eifl/r 5eM1 !5- mi3i a hl/tfall!le't !5eifl/r ; A ) er e33i me mD' !ter3ar m/n/r eftir l7ff6ra3erf/m -' deild# Til a ta3a tillit e33i aein! af mealtali !5eifl/r -' A!ta IreAtin'/1 I 'efa enn er 7 eftirfarandi tfl/ /m frel!i - ' -' - , !em -' a m/n/rinn / ' / , * &- ' : A ) ? : >A ) , - - , ? .!em til'reint 'ildi - A -' - " t.3na t5e''Da f'a - ' -' - , en n6!t . /ndan -' eftir 'ild/m dreifin'/ !4Daldi#

IV Vtgi#di og .r ta-t ti#brigi af tegund1 #and #ag1 enn #,fi1 trVar#egra og go !gu#egu&* E c ) m# -' Hk= Te'/nd #### H = = Hk= H = Land!la'# # =kH H = Hk= H = Enn l7f# # =kH H = Hk= H = TrJa/r# # =kH H = H> . H = "-!'/le'/m# =kH H = 229 2)2 2,9 @K) 9KK 2@@ 9@K @C@ 2@) 22* 22) 9@9 )KKK ,C+ CCC )2,, @)) 92E 2+K E)K -A 2)E )C2 2@K 9E) 2C+ 2@K 9@K @C@ 29* )+K 2K@ 9), C)K EC* E+E )KKK @)) 92@ 222 @*E -" )9 )K )2 )C )C )C , )K 22 )C ), 2K )9 * )) ), 2) )C )@ 2K -, )2 + )) )C )@ )) , )K 22 )C )C )+ )K , )) ), 2) )@ )@ ), / /, ! )2C d )9@ d )EC d 2@9 d )9* d )), d 2)* d 2+9 d )K2 d )2K d +E d ),2 d ,9+ d EC2 d @E@ d +*2 d )@+ d )9) d ,K d 2))

=kH H

S5-1 til d6mi!1 5ar me!ti h6 H 1 Bar !em a minn!ta a te'/nd mAnd # k = hef/r .tt !Hr !ta1 229 m1 2)E m1 n6!ta !t6r!ta1 minn!t/ )2 m1 n6!t/ minn!t/ )9 m= USF aI!-l/te h.mar3 . h6 -' Ireidd . TrJarmAndm.li 3-m# SamanI/r/r . 'ild/m - ' -' - A annar! 5e'ar1 - , -' - " . hinn I8'inn !;nir a almennt endanle'a me !t6r!t/ 'ild/m hl/t/m aal /ndirdreifi!3.4a hel!t/ re'l/leA!i !;na en Beir !em er/ me minn!t/ 'ildi /44hafi1 aein! land!la' -' '-!'/le'/m 5ira!t Betta er e33i a 5era !tafe!t1 en mAndi 'era 'efinn 5ar til 3Anna m/ninn . milli efri -' neri enda !4Dald!in! 3-ma Dafn5el me Be!!/m t5eim/r fl-33/m1 B57 a I6ta 5i fre3ari n.l6'/m 'ild/m# Til Be!! a meta a!AmmetrA er/ me!t 5iei'andi a u :'ildin . tfl/ III# Sam356mt Beim1 a!AmmetrA IeT# fS A all! !taar nei356 -' !ter3le'a Jt!t6# Einni' er h6't a ta3a fram . 'r/nd5elli Be!!ara 'ilda1 !em H . ten'!l/m = 4a!!ar 8!amh5erf/na af l7till m/n/r1 !em !;nir I-r 7 milli1 'et/r tali!t handah8fi# Aein! Be'ar trJarle' m/n/rinn 7 Be!!/m efn/m er n-33/ !t6rri1 en !t8r re'l/leA!i 7 Be!!/m fl-33i leAf/m BHr e33i a f. r/''a la'ale'a .356i Beirra# "ildin / ' / , Tafla I< !tafe!ta til5i!t 5er/le'/m a!AmmetrA -' !anna einni' 5i!nJnin'! l' fArir 8!amh5erf/na . u * , -' / / , 1 hafa I6i 'ildi r !t/'t 'a'n!t6a !3ilti me hHr# Til5ilD/n1 Be'ar 'erir /44 7 !/nd/r af Beim 'ild/m !em A -' C er/ 7 tfl/ III1 !em -' !ta!etnin'/ C hHr a nean A 'reina til5i!t !ter3 a!AmmetrA 7 nei356ri .tt# SamanI/r/r . Dme C 3ennir einni' a a!AmmetrA IeT# D m/n minna -' enn l7f H k = Dafn5el Jr 'a'n!t6ri .tt -' ein# A er# Xetta er 5e'na Be!! a Be!!i D er minna en na/!Anle't er A 1 -'1 Bar !emC er minni en A 1 er fArir -fan ea nean C 1 en 7 ll/ falli hi !7arnefnda 'ildi er n6r en a. 0 ),@ aTil a !anna nJ l8'aritm7!3rar dreifin'/ l'/m a m.l 'aller7in/ m.l5er3 !em Dafnm/nar/n/ minni milliIili tfl/ II Inn!3r.nin' minni 5er/r hrint 7 fram356md# G Be!!/ !3Ani er me /44l;!in'arnar 7 tfl/ I< /m Jt'ildi af flatarm.li innan !em m6lin'ar 3-m/ fram ferinni1 -' ein3/m . Iilin/ . Iilin/1 a tl/le'ar 'ildi t.3na !em PleifarP Ireia !em /nnt er a afmar3a -' B. dreifin'/ a rei3na tl/r minn3a m6li'ildi . l8'aritm7!3rar milliIili inter4-lati-n!m`[i'#b aSem d6mi H' a 5elDaY "enre # 1 #> . -' H = 'reia1 f/rther land!la'# H 1 = k H -' enn l7f = 1 H k = -' Banni' f. eftirfarandi !amanI/r/r tfl/ milli 3ennin'ar -' reAn!l/1 Bar !em1 5e'na l8'aritm7!3rar Iil K1 K* me l6'!ta mr3 K1,C c l-' E1* 5ar !amBA33t# G Iein/m ten'!l/m 5i a finna B6tti fD8r/m !;ni I-r/m !em !3r. er/#b

V* Logar"th&i -ur &inn-a dreifingu 2>a#di f"rir genre1 #and #ag og enn #,f* i * K1K*# A "enre Land!la' Enn l7f

H1HkI K#*K K#** K#+C )#K@ )#)2 )#2K )#2* )#9C )#@@ )#E2 )#C* )#,C )#*@ )#+2 21KK 2#K* 2#)C 2#2@ 2#92 2#@K 2#@* 2#EC 2#C@ m c ,,E : C * + 2K EC C* +* ++ ,+ ,C C) 9K 2C 2, 9 2 : : ) 2 C )@ 2* @+ ,9 +@ ++ ** ,2 EE 9* 2@ )@ * @ 2 )

H 1 'reia#

H1=kH : 9 K#E ) 9 C )@ 2, @+ *) ))+ )E+ 2)K 2)K )C9 )2* +9 C2 9*#E 22 )2 C 9 2

= 1 H> .

EM%# the-r EM%# the-r EM%# the-r EM%# the-r

: )) )@ )C 9@ +@ )C@ )+K )+)

2 @ )K#E 2@ @,#E *2 )C) )*9 )*@

@ )9 ), )+ 9E *@ )K@ ),K 2), 2)C

) ) ) 9 , + 2, 99 @) E2 EK 9, 2, )K C 2 )

: K#E ) 9 , )@ 29 9@ @9 @+ @* 9+ 2E )9 C 2 K#E

))@ )29

)#CK )K, )K9

)+* )+21E

)E+ ),K

)@E )@E1E )+C )+21E ))K ))E1E )@, ,E ,* EC )) + C : : *E E* 9, 22 )2 C 9 2 )@* *+ C* )* )@ )9 )) )K :

,,E )@,, )@,, ),+@ ),+@

9K*

9K*

VI* P%ttir genre1 #and #ag og enn #,f eftir #)garit&, -u& &inni 2>a#di* "enre H1=kH G )1KC, H 1 'reia# )C+, Land!la' H1=kH ),9* Enn l7f =1Hk= ),E*

C D$ D " D C T$ TI u -, -'

)CE9 )CKE )CK2 @C1E m @E1K m @K19 m @K1K m d )2E K)CK K222

)K*9 )C9@ )C@2 @+1* m @*12 m @91) m @91+ m d 29) K),K K299

),9) ),)2 ),)C E@1, m E91* m E)1E m E21K m d ))2 K2K) K22,

),C* ),+C ),** E,19 m E*1C m C21E m C)1@ m : 9C K),C K)9*

$ K,,@ K,,* K1,9) K,9, aSamanI/r/r . milli fram -' rei3na 'ildi 7 lD8! a fD8rir W#:"# 7 hl/tfalli 5i fDlda m 7 Beim /ndirli''Dandi eint3/m n-33/ Dafnt !anna l8'aritm7!3rar dreifin'/ l'/m# In!-nderheit m. 'eta a !amanl' !t6r fArir h6 'enre Ilanda !em -' r/m deild/m 3rf/m 3ennin'arinnar erY ein! -' Ba er l73a 7 d6min/ I-r 7 Ca4e# XXI m.l fArir Hk I -' .> # 5ar e33i !3ilin# Einn tel/r ennfrem/r a Ba me f.ein/m m * 2E9 n6'ile' reAn!l/la/!n 3ennin'arinnar 5ar n.1 5iri!t rHttara a 5era 5ar3.r 7 mAnd/n fl-33a -' deildir m.l5er31 fr. mD' !t8r tala Be'ar einta3a Fl/tnin'/r . la'aIr-t1 !em er/ af 5ld/m !3-rt! . !3er4/ fl-33/n a IJa!t# : Me tilliti til B.tta !3al l' .her!la a tilte3n/m reAn!lan -' fr6ile'a BHtt/r 'ildi D " -' DB mi!m/nandi rl7ti1 en a hl/tfll $ !t/'t /ndir fr6ile' ta3mr3 o er/# L!amh5erf/na er fArir enn l7f IeT# D nei3561 Banni' $i!t# G / ea1 ein! -' fram 3em/r hHr a framan1 IeT# D D.356b# 0 ),E A l-3/m1 B. er/ eftirfarandi /44l;!in'ar /m Ma[Ie!timm/n'en /m hl/tfall h6 -' Ireidd1 -' fArir AfirI-ri 'allerA ima'e! af .h/'a# G SHrtrJar!fn//r# XXII 5ar !;nt a 7 .35r/n mealtali !3ilAr/m mi3i Iara !amante3t ea rJmfr6ile't mealtal 'et/r tali!t# Hld/m hHan 7 fr. Jr tfl/ III di5i!-ri! h /nSinnaIle RJmfr6ile't mealtal # ; . ea = : H 1 me B57 a ta3a af al5r/ Ir-tin tl/r # : . fArir H> . -' . ; k:st fArir .> H 3D8!a1 finn/m 5i eftirfarandi tfl/Y

VII rV&fr%i#egt &ea#ta#

og HY=

(ar h#utfa## h% og breidd* =YH =YH

Hk= Te'/nd #### Land!la'# Enn l7f# # )#2E )#2E )#2C

=kH )#9@ )#9* )#9+

'reia# )#K2 )#2* K#++

Xe!!i .356i er/ /m1 5iri!t mHr mD' .h/'a5ert ni/r!taa a hl/tfall !t6rri til minni 57dd 7 mi!m/nandi mAnd/m fl-33/m !ama >mD' fr.Ir/'in '/llna hl/tfall? hef/r 'ildi : 5e'na Be!! a m/n/r . tfl/nni 'eta tali!t handah8fi : anna en eftir # k . ea . k #. FArir # k = he'ar h6 a Ireidd 8trJle'a n.356m -' E ; @1 = k H Ireidd . h6 eitth5a ein! @ ; 9 Ennfrem/r1 einn 'eta ta3a a . mean 7 t5eim/r deild/m H k . -' . k k:st fArir h6 Ireidd 8l73t 7 !5- 5er/le'/m !amInd/m1 B8 hl/tfalli af Beim t5eim/r til !aman! deild/m 7 li!t'rein -' enn l7f n.na!t til Dfn//r >!em 'ildi )? a -mm-dated# Hin! 5e'ar '6ti einn held1 Bar # fr. = 7 minna a!t6/r . #> . en .> H 573/r1 hi !7arnefnda BArfti a !l. 7 !am!etnin'/ !5eifl/ 5i hli han!1 en . m8ti er /m B. !tareAnd a I6i te'/nd !em enn l7fi1 H k = !l. 7 meira m6li 7 !am!etnin'/ !em .> #. land!la' f/'t1 Bar = k H 5e'/r BAn'ra 8'/rle'a fDlda1 finn/r !l73ar I6t/r !Hr e33i !ta# FArir te'/nd U' hef 'e-metri mean af # ; = fArir H k . -' . #: fArir . k H 5eri -f!8ttir . !Hr!t3/m .ttir# C-n!tan A af Be!!/m hl/tfll/m 5iri!t meira mer3ile't Be'ar einn !Hr!ta3le'a !3-a fArir mAndir af ;m!/ 'aller7/m1 me B57 a 'era !5Ba Iil !m/ 'ildin finn/r aft/r a fr.5i3 'eta tali!t handah8fi1 en aein! ef h5ert 'aller7 ea !amante3t af !;nin'ar!l/m !em 3-m/ n6'ile'an fDlda !l73ra mAnda a l.ta 85i!!/ /m .35r/nina er e33i -f mi3i 4l.!!# Xetta er !anna me eftirfarandi tfl/1 Bar !em !;ni!h-rnin er/ te3in Jr !l73/m 'aller7/m1 !em fram aein! f.ein/m 'rein/m mAnd/m1 me mi!t tei3na !aman#

VIII rV&fr%i#egt &ea#ta# , ; ) og ) ; H , #i tgrein &#(er-u& af &i &unandi ga##er,u&* Hk= m $re!den ######### M/ni h a? -' I?= Fran3f/rt ############ %eter!I/r' ######## )E) )2C )22 )#2* )#2E )#2@ m ))+ )K9 *, )#99 )#99 )#9@ =kH

Berlin a? -' I? ###### %ari! ########## Bra/n! hSei' -' $arm!tadt ######### Am!terdam -' AntSer4 ############# <7n1 Madrid1 L-nd-n# # # # Lei4Ti' a? -' I? ###### Br/!!el1 $iD-n1 <eni e1 Milan1 Fl-ren e #########

,@ C2 E, @* @* @* 9+ ,,E

)#22 )#29 )#2@ )#2@ )#9K )#2+ )#29

CK *2 E* 2@ +, 9@ 9* ,K2

)#9C )#9C )#92 )#99 )#9, )#92 )#9E

Nafn5el me tl/'ild/m Ireidd . Iirti!t eftir ath/'/n . te'/nd MAndir ten'!lin milli # -' = e33i mar3t63 IreAtin'# U' held a Ba !H eftirfarandi rJmfr6ile't mealtal eftirfarandi tl/rm einta3a af eftirfarandi mar3a !t6rY IU* JV&fr%i#egt &ea#ta# , ; ) og ) ; H &i &unandi t%ru& af ) Of"rir tegundB* MilliIili . m Fr-m K:2+1E 2+1E:@+1E @+1E:C+1E C+1E:*+1E *+1E:)K+1E H57ld ##### 2,@ 2,) )29 E@ 2* 2E )#2, )#29 )#29 )#29 )#2* )#29 Hk= m @2 )E* )C@ +* C9 ),, )#92 )#2+ )#92 )#9C )#9, )#9+ .> H

FArir rJmfr6ile't mealtal AfirI-ri r;mi #. Eftirfarandi 'ildi er/ 'efin /44 7 !Q m# U* JV&fr%i#egt &ea#ta# H-. E E ) !Q m# Hk= .> H 'reia#

Te'/nd# # # Land!la'# # Enn l7f# # #

),@, @9K9 @)*+

9*,@ @K+* EK)*

2EEK @)2* @@+C

Mealtal af H= H' hef Iara fArir te'/nd 5e'na hin! mi3la erfilei3a .35r/n han! # k . .35r/ -' 92*+ !Q m !t-fna1 !em1 ein! -' BJ 'eta !D.1 mD' fr.Ir/'in rJmfr6ile't mealtal# Af heildar )K#EE* mAndir !em Iera!t 7 tfl/ II1 Bri''Da !t6r!t/ 7 AfirI-ri rJm BrD.r mAndirnar %a/l <er-ne!e1 er/ allar h.t7ir l;!andi Bar !em Wri!t/r 5ar til !taar1 B#e#Y <ei!l/ . Le57 >L3 <? BrJ3a/4 7 Wana <ei!l/ . far7!earnir E)9?# Xr7r Minn!ta mAndir er/ BrD.r land!la' . 3-4ar1 t5- Dafna !a't af %a/l BrillY H c ,1@ m1 = c +#) m >eldri %ina3-the3 . M/n hen1 2 $e4t 2@@ A -' C? -' ein/m NanJar BREU"HELY #c ,1@ m1 = c +1+ m >Milan | @@9?1 eftir !em AfirI-r Jr C,19@ 7 ,E+#*)E !Q m fDlIreAtt ea !t6r!ta !3r. ))#2*9 !inn/m 'eta te3i minn!t/ mAnd# Fernin'/r mAndir 3-m /ndir )K#EE* hf/ fl/tt til n.m! aein! mAndir *@ di ) fArir )2C# H c E+E m # c E)E m = c )2,, m ><eni e1 nr E@,? . c ++K m >%ari!1 : )K9? . c )KKK m >FeneADar1 : # * CCC m

UUVII* Sa&eigin#ega h#uti fr (ii (eurfr%i*


0 ),C a$a'le't Jr3-m/ h6/m "enf# : Rann!83n . "enf ri'nin' a!t6/m er/ Be'ar %LANT am-/r 7 han! PN-/5elle! Ht/de! S/r Le Climat de "enj5eP 7 Pde la 4l/ieP 'efi )? #Hann IA''ir . fimmt7/ .ra ath/'/n/m . Jr3-m/ h.r -' ri'nin' da'a . )*2C:)*,E#$a en hann Jtrei3nin'ar han! m/n/ aein! m.naarle'a 'ildi fArir t7ni -' ma'n af ri'nin'/ til .!t6/1 -' mar3mi han! l'le'a dreifin'/ ri'nin'/ allt .ri1 -' eli af ein!t3/m m.n/i .r!in! er me tilliti til allt er B/rrt ea ra3a !inni1 eftirfarandi rann!83n er e33i h6't a fara fram me til57!/n til Be!! %LANT Am-/r er# <e'na Be!! a hHr er 'reinin' . a!AmmetrA -' reAn!l/la/!n 5e'na l8'aritm7!3rar dreifin'/ l'/m re'n! h6/m !em EK .ra m.naarle'a 'ildi d/'a fArir mD' mi3lar !5eifl/r milli ein!ta3ra 'ilda . n-33/rn h.tt# \ll/ held/r 5er/r Ba a 5era !3ila til da'le'a Jr3-m/ h6/m#b
)?

aBirt 7Y MHm-ire! de la S- iHtH de 4hA!iQ/e et dfHi!t-ire Nat/relle de "enj5e# T-me XXI<1 3afla II# "enj5e )*,E:)*,C# %4# 9+,:CE*#b

aEfni /ndir rann!83n er a finna 7 !3Dala!afni de! S ien e! 4hA!iQ/e! et nat/relle! BiIli-thjQ/e /ni5er!elle de "ene5e 5i 'efnar 5e/rfr6ile'ra I-r/m 7 h5erD/m m.n/i# Xa er fArir h5ern ri'nin'arde'i1 ri'nin'in h6 7 mill7metr/m1 allt a t7/nda hl/ta Jr mill7metra1 /ndir fArir!'ninniY PEa/ t-mIHe $an! le! 2@ he/re!P1 !3r.# G f-rmi Jr3-m/1 re'ni ea !nD81 er/ e33i te3i tillit til 2? # Hin! 5e'ar 5aldi H' e33i a af %LANT Am-/r mehndl/:th t7maIili1 en fDldi @* .ra )*@E:)*+2# FArir .ri )*@C Jr n;rri t63i 5ar n-ta1 -' Ba 3-m . !ama t7ma fleiri 5ar3.r .35r/n ri'nin'/nni h61 !traM eftir l-3 ri'nin' ha/!t1 7 !ta Be!! a Ban'a til B. aein! ein/ !inni da'inn !t/nd/m !7a!ta ath/'/n 7 35ld1 7 6fin'/# 9? b a%LANT Am-/r !e'ir aa K >%# C2,?Y Le! Ch/te! de nei'e !-nt . en Almennar tre! 4e/:a "ene5e aI-ndante!1 et la nei'e ne re -/5re -rdinairement 6 S-l O/e /n %etit n-mIre de D-/r! Hen'i!3ra/t1 a/3 de Q/inTe D-/r! rarementb# aG Be!!/ !amIandi 'erir .6tlanir Am-/r AA K >%# C2,? eftirfarandi Afirl;!in'/Y A 4artir de lfAnnHe )*@C . !fe!t !er5i df/n N-/5el a44areil1 d-nt lfa5ait /n ent-nn-ir diamjtre Iea/ -/4 a/3 tl/5er/r1 9, Centimetre! Le 5a!i de Da/'e E!t DJn7 tilra/na'la! 'rad/He de la a4a itH df/n l7tra1 )KK 4-rtant deildir1 CE O/i } % ~ DJn7 Ch/te dfea/ de )K mill7metr/m1 haQ/e deild -rre!4-ndant ~ /n diMijme ain!i de millimjtre1 de 4lJ!1 . a5ait le !-in de re /eillir et de LfEa/ me!/rer immHdiatement A4rj! O/e la 4l/ie a5ait CESSE#b
9? 2?

a&tlit me'in !4Dld/m dreifin' er !;nd 7 eftirfarandi !;ni1 !em 'ef/r til 3Anna fArir m.n/inn DanJar til IArD/n1 miD/ hl/ti -' ni/r!t/ m6ld/m 'ild/mY

I* $ni Vr aa# dreifingu 2>a#di f"rir rigningu h%u& >anVar # m * @,,1 i c K1) mm# A mm K#K K#) K#2 K#9 K#@ K#E K#C K#, )C + )* )+ + )K )) )* z A mm E1K E#) E#2 E#9 E#@ E#E E#C E#, 9 2 2 E ) 2 @ E z A mm C#) C#2 C#9 C#@ C#E C#C C#, C#* T A mm C )+#C ) 2 )+#, ) E )+#* ) E 2)#@ ) ) 2)#C ) ) 2)#* ) 2 29#C 2 ) 2*#@ ) T

K#* K#+

* )K

E#* E#+

) @

C#+ ,#K

) 9K#@ ) 2 92#, )

)#K )K C1K ) ,#) @ @K1K ) G ra/n !;na alla m.n/i . Iilin/ K:) mm1 !ter3a!ta /44!fn/n1 en Be'ar /m 2 mm fr. ein/ finn/r hr minn3/n . 'ild/m !em er/ mD' 8re'l/le'ar EndaIteil/n'en me dreif/r eftir lan'5arandi inde i!i5e Sa5erin' a mAnd# Hin! 5e'ar er /mfan' Be!! !7arnefnda er mi!m/nandi fArir h5ern m.n/ a mi3l/ leAti1 hin! 5e'ar l-3a!t fArir feIrJar me 9)19 mm til -3t8Ier me aein! +,1C mm1 en /44haf Be!! fArir Beim m.n/i til )2 mm1 fArir Betta 6tti a 5era 3-mi . )* mm# FArir m.n/inn DanJar er/ ta3mr3 Be!!a l-3a3aflan/m )2 mm -' @K mm#b >Xetta almennar /44l;!in'ar Be'ar 'efi til 3Anna a 5i!tdd/m mD' !ter3t a!AmmetrA fArir alla m.n/i .r!in! Sama . !Hr !ta !amt7mi! me fram5ind/ hel!t/ 'ildi 7 the r.! af the .r 7 eftirfarandi tfl/ af Beim B.tt/m me f/llri a'reinanlei3a#Y II Pttagreining rigning h%ir f"rir h(ern &nu r in eftir aa# 2>!#du& dreifingu* E c ) mm NanJar FeIrJar Mar! A4r7l Ma7 NJn7 NJl7 F'J!t Se4temIer O3t8Ier n85emIer $e!emIer ( A) C) @,, @#@E 2#E 9#*2 K#*C @K1K 9)1) @9, @#), 2#) 9#,+ K#+) 9)#9 291K E92 2#C C2) C9, E+C E2) 9#K 9#C 9#9 9#* E9) @#) @+, *#@C @#C ,#E, K#*+ *2#C CE1, C), *#@+ @#+ ,#@+ K#** +,1C *K1C E,2 C#K+ 9#9 E#29 K#*C EC#, @@1E EKE @#+, 9#K @#)) K#*9 @K1K 9K1) @#CK @#+@ C#)2 C#E* C#+E ,#+9

: A)
-' / ' /, u u; m

@#K9 @#)@ E#2@ E#+9 C#)) ,#)K K#** K#*@ K#*C K#+K K#** K#+K E)1K 9*#9 *K#, *2#E CK1C C)#) @)1* 2*1@ C*1E C+19 @C1, @E12

:)9) K#2,

:)C, K#9*

:)C@ :)+, :)+E :)+C :),, :)*+ K#9) K#92 K#9) K#99 K#9@ K#9C

:),, K#9C

:2K+ K#9@

:)C* K#2+

:)@) K#2*

"ildin neri f'ar - , hafa e33i 5eri me hHr1 ein! -' Beir er/ allir Dafn K1K mm# Xeir 3-ma all! !taar1 ein! -' a -fan !;nir !;ni!h-rn1 7 n-33r/m Jt'.f/#b aThe !4laAin' af 'ild/m A -' C 2 til @ mm annar! 5e'ar1 er m/n/rinn / ' 0 , c > - ' A ? > A - , ? M/n/rinn . r/m -' !Hr 7 la'i u c ' , !;na fram . !t/'t mar3t63 a!AmmetrA ein# A ) fArir alla m.n/i . .ri# Hi !ama er t.3n / !am356mt

nei356 all! !taar -' einni' !;nir h5a 5arar !t6r en'ar mar3t63ar !5eifl/r1 B57 hl/tfall!le' 'ildi af / $i!t#m 1 di u : m 1 er/ n.na!t fa!ti1 -' n-33/r mi!m/n/r Beirra neinnar l'le'a lei !5- a Beir 5era a telDa!t til5ilD/n#b aN.nari !3ili . 'an' m 1 A -' a /44fAlla 7 tfl/nni hHr a -fan# Fr. m :'ildi Ba !e'ir a t7ni ri'nin'/ hef/r t5 t7maIil . .rin/1 mAnda l.'mr3 M.naanna feIrJar -' DJl71 -' maMima . m.n/i ma7 -' -3t8Ier1 en 7 milli . !Hr !ta fa!ta h633a ea l633a# Aein! !e4temIer Ir;!t 7 'e'n/m re'l/fe!t/1 Xe!!i r!3/n er B8 a telDa!t !lA!ni1 Bar !em Ba 35ei Jr tfl/ %lant Am-/r er @? til a ta3a m )*2C:)*,E 5antar 'ildi .rin1 h5a B. . m.n/ NanJar 5iI/r/r tr/fla# Xetta er Jr eftirfarandi !amanI/rar !amante3t . m :'ildi m. !D. fArir t7maIil )*2C:)*,E -' )*@E:)*+21 me r af 'ild/m fr. 5in!tri til h6'ri r m.n/i fr. DanJar til de!emIer !5arar tilY )*9C: )*,E EKE @)9 @+C E2E E*+ E92 @,) EK9 E2) E,C E9+ @E@

)*@E: @,, @9, E92 C2) C9, E+C E2) E9) @+, C), E,2 EKE )*+2 G m8t!'n 5i m !em !;nir A 1 ein/ t7maIili1 !em 3eArir .n af!3i4ta -' hef/r l.'mar3! !7na 7 feIrJar1 h.mar3i 7 -3t8Ier# Fara a !amhlia 'ildi 1 B#e# rel mealtali fr.5i3# A 1 l.'mar3! !em fell/r einni' . feIrJar1 en m.n/i fArr1 7 !e4temIer1 n. h.mar3i# St8rar "ildi !em A !D.lf:!t/'t 3-ma mD' n.l6't1 l.ta !tAr3 !5eifl/m1 !em f8r fram . milli ri'nin' h6/m1 !D.# Hl/tfall!le't mealtal IreAtilei3i er h5erni' 'ildin ; A til'reina Iil !t/'1 !em !am!5arar K1+b#
@?

A# A OS C2*

aHHr eftir 5eM mealh6 ri'nin'/nni . .rin/ fr. feIrJar til -3t8Ier1 a falla fr. B. . aft/r fArr en 7 feIrJar# A rHtta mAnd af dreifin'/ ri'nin'/nni . ein!t3/m m.n/i fr. en f6 e33i . Bennan h.tt# X57 Betta er l73a t7ni Jr3-m/ 7 rei3nin'inn# Er dreift 7 !amr6mi heildarfD.rh6 re'ni !em . !Hr !ta 7 m.n/ . @* .ra t7maIili1 en e33i . ein!ta3lin'inn1 5ir3ile'a hefi .tt !Hr !ta ri'nin' da'a1 en alla da'a . ll/m1 m. f. fArir B. /44h6 af ri'nin'/1 !em -' t7ni ri'nin'1 . .rin/1 !em er t57B6tt t7ni1 ein! -' Ba hef/r reAn!t %LANT Am-/r# Einn finn/r fArir ;m!ar m.n/i .r!in! 7 3Dlfar ri'nin'ar mealtali fArir h5ern da' m.naarin!1 aft/r . 'ildi fArir t7maIili )*@E:)*+2 'ildi1 'ildin !em 3-ma fram %LANT am-/r fArir )*2C:)*,E mia 5i !amanI/r1 -' r af 'ild/m !em <in!tri til h6'ri fDlda m.n/ina fr. DanJar til de!emIer !5arar tilY )*2C: )#E, )#2+ )#E2 )#*+ 2#EE 2#E9 2#2+ 2#E+ 9#)@ 9#2C 2#@, )1CE )*,E )*@E: )#@2 )#9@ )#C@ 2#)9 2#C2 2#,2 2#@9 2#*9 2#+2 9#E2 2#@2 )#C*

)*+2 G ra/n1 hHr1 B8tt t5eir 'eri !am!5arar m.n/i feIrJar -' DJl71 fAr!ta h.mar3 IreAtile' milli ma7 -' DJn7 . !einni h.mar3i ef I6i -3t8Ier !amr. E? b#
E?

aMe tilliti til Be!!a manna t7ni !e'ir %LANT Am-/r LC >%# C@K?Y PCette AnnHe de lfdeild i! $e/M .r!t7irnar ra3t et !j he! .r!t7/n/m1 lfDJn7 de Celle!:CI t-mIant !/r lfHtH1 !a3a tre! !6t/r in'/ lf.hrif d/ Climat mHditerranHen1 en effet1 6 ara tjre d/ Climat mHditerranHen E!t la Sj here!!e de lfHtH1 IreAtanda IrHfin/ $an! le! a/tre! !56/m de lfE/r-4e C-ntinentale1 lfHtH nfe!t 4a! DJn7 Sai!-n !j he# Pb aTil Be!! a !anna l8'aritm7!3rar dreifin'/ l'/m til ri'nin' h6/m1 H' 5ali fD8ra m.n/i DanJar1 a4r7l1 DJl7 -' -3t8Ier1 !em leAfa heill inn!;n inn 7 5iI/r/r a!t6/r# L8'aritm7!3rar dreifin'/ !4Daldi er h6't a minn3a1 !em -' 7 Dafnm/nar/n/ minn3a aal !4Dld !ett Ieint til 'r/nd5allar# En ef BJ 5ilt a 'ildi K1K mm1 Bar !em l8'aritm7!3/m 'ildi !3i4tin til l8'aritm7!3rar milliIili : mAndi !5ara1 h5erfi e33i af 3-rtin/1 !5- 5er/r a 5era !tillin' . lD8!i !3r. 'ildi me Be!!/m ri'nin'arde'i da'a er/ te3nar# Xar !em Betta m6li35ari . ri'nin' h6 5iri!t !em 6tla er a 'efa til 3Anna eitt ra/n5er/le'a t83 fram1 hin! 5e'ar1 h5erfandi B-tnfellin' minna en K1) mm . h61 Ba 5iri!t l'm6tt a !etDa 7 !ta Be!! a K1K frem/r K1KE mm# Til a dra'a Jr Be!!/m rand-mne!! er einni' l-' c K1KE:)19 er 5alinn ein! -' 5i mr3 fAr!ta -' annar! l8'aritma/44IA''in'/ milliIili1 Banni' a /m helmin' af Beim 'ild/m !em 3-ma fArir 7 fAr!ta Iili1 -' hinn helmin'/rinn er 7 n6!t . eftir# St6r l-' milliIili einni' 5ar !ett Dafnt -' K12# Xanni' !5eifla!t u$$ 'ildi . milli Beirra mar3a !em K -' )KK mm1 5e'na l8'aritm7!3rar a :'ildi1 hin! 5e'ar1 . milli Beirra mar3a :)1E -' 21)1 ein! -' !D. m. af eftirfarandi /ndirdreifi!3.4a# Inn!3r.nin' tfl/nni . !ama t7ma er/ fr6ile' 'ildi ein! -' Beir m/n/ Iera l' 'efin# G n.na!ta ten'in'ar atrii er/ !3r.Y III* Jei-na &inn-a 2a##bor af rigningu h%u& f"rir Genf , u&ar&nuunu& >anVar1 a2r,#1 >V#,1 o-t)ber1 AKFG/AKS8* MilliIili mm K:) ):2 2:9 9:@ @:E E:C )99 ** @9#E 2* 2, 2* )C@#E *) CE @+#E E) 2K#E ))2#E ,*1E 9) @* 2* 2*#E )2E ,2#E CK 9) 2@#E 9+ NanJar A4r7l NJl7 O3t8Ier

C:, ,:* *:+ +:)K )K : )) )):)2 )2 : )9 )9:)@ )@:)E )E:)C )C:), ),:)* )*:)+ )+:2K 2K:2E 2E:9K 9K:@K @K : EK EK:,K ,K:)KK mc

2,#E )@#E )C ))#E )2 )K C#E E#E 9 9 2 E ) 9 E ) 2#E K#E : : @,,

9,#E 2E 22 )E#E )C )E + *#E 9#E E#E 9#E 9#E @ 9 C * @ : : : C2)

29 29#E )E#E ))#E )9 )@ )K * + E 9#E E#E 9 , ), )2 + 9 2 : E2)

2C )+#E 2C#E )@ 2) )2#E )@#E )K#E ))#E )9 *#E + @#E C#E 22 ),#E ), 2 C 9 C),

IV Logar"th&i -ur &inn-a 2a##bor af rigningu h%u& f"rir Genf &nui >anVar1 a2r,#1 >V#,1 o-t)ber1 AKFG/AKS8* " c K12

A : )#@ : )12 : )#K

NanJar E @ C + : )K )K ),

A4r7l 2 2 E * : , @ )2

NJl7 ) 2 @ ,

O3t8Ier : ) ) ), 9 9 E ,

EM%# the-r EM%# The-r# EM%# the-r EM%# the-r * * +

: K#* : K1C : K1@ : K12 K d K12 d K#@ d K#C d K#* d )1K d )#2 d )#@ d )#C d )#* d 21K m*

+ 2* )@ 9@ @E CC @, E9 I9 E9 2, , 2

)@ )+ 2C 9@ @2 EK EC CK C9 E2 2, * 2

)K#E 9K#E )*#E 99#E C2 E9#E ,2#E SG *K ,@ 9C )@ @ :

)9 2) 9) @2#E EE1E C* ,* *E *E C, 9* )E @ ) C2)

+ 2K ))#E 2*#E EK E2 9* 98 C* C@ @E 9) )K 2 : E2)

)) )C 29 9) 9+ @+ E, C9 CC C@ C? @, 2C )) 9 ) E2)

)K#E )) 29#E ), 22#E 2@ 22#E 92 @, @2 E2#E E) CE#E C) E2 *K K8 ,2 @2 ), C 9 C), C+ ,@ ,, C+ @@ 2K C#E )#E C),

@,,

@,,

C2)

C?

aHHr1 ef fr6ile'a den!e!t Iil K1+:)1)1 a 7 BHtt/m 'ildi D $ 1 falla 'ildi minna en meal fArri1 Banni' a Betta er e33i 5e'na eftirlit!1 en . !amante3t . fr6ile'/m 'ild/m 7 !em fArirfram .35en/ milliIili# Ef I6i milliIili 7 fD8ra Dafn!t8ra !/Iinter5al! !i' . !t6r K1KE f.!t 7 !ta CC -' C@ fre3arY { )C12= )C19= )C1C= )C1C { -' { )C1,1 )C1@1 )E1C1 )@1+ {1 Banni' a nJ h.mar3i )C1, 7 ra/n me D $ fell/r tilhnei'in'/ /ndir:Iil K1+:K1+E#b

V* Pttagreining rigning h%u& eftir #)garit&, -u& &inni 2>a#di*

NanJar G C D$ K19)9 K9,@ K*@9

A4r7l K9*, K@,+ K,C2

NJl7 K@*@ KE** K1+K)

O3t8Ier K1EC9 KC,E )K@C

D " D C T$ TI u -, -'

K*KK 21KC mm 2#9, mm C#+, mm C#9) mm : 2C) K1,@+ K2)+

KC2K 21@@ mm 91K2 mm E1,* mm @1), mm : 2EE KC@E K2,K

KC,+ 9#KEmm 91*, mm ,#+, mm @1,, mm : 2)* K1,K, K2+K

K+99 9#CC mm @1,9 mm ))#) mm *1E* mm : 2+9 K,EK K2C,

$ K1**E K,EE K,E) K,,2 G !amr6mi 5i B. r73/ re'l/leA!i af reAn!l/nni 'ildi er/ einni' .Ierandi . milli hl/tfall!:-' fr6ile'/m 'ild/m !t/nd/m mar3t63/r m/n/r1 B8 dra'a . a !ameina 5i!3i4ti ali''Dandi milliIili# Hi !ama 5er/r B57 a telDa!t 85er/le' tr/flanir1 !5a fr6ile'a 'ildi t.3na al'/n 5iIJna li''/r ef!t til reAndra 'ilda# Xa er athA'li!5ert a B57 er 5arar Ba/ atrii !em DhHr a nean C 1 -' Banni'1 me tilliti til tfl/ II1 C milli D -' A er# Xetta 'erir Ba einni' !;nir mD' mi3inn mi!m/n 7 ri'nin'/nni h6/m# Thi! einni' me B57 a u :'ildi IeT# D $ !em -'u :'ildi Rel# A ) er/ nei356# Hl/tfall!le't 'ildi af 8!amh5erf/na IeT# D $ 1 B#e# u ; m 1 fer n-33/ !t/' -' mealtl Dafnt K1@Cb# 0 ),, aL-ft5-'in Fr.5i3 fr. elile'/m !3r.!etnin' fArir Utre ht# : The a!AmmetrA af l-ftBr;!tin' fr.5i3 er Be33t# O/etelet !e'ir 7 Be!!/ !amIandi ,? Y PF re -nn/1 de4/i! len'i Tem4! O/e lfBJ aIai!!ement Mer /re a/:de!!-/! de la m-Aenne E!t en 'HnHral a/3 "rand O/e !-n/r H633/n a/:$e!!/! de CE TermeP Xa er hHr D.356tt a!AmmetrA IeT ## A !t/'t ea am3 a 56nta 7 fle!t/m til5i3/m# a 4r8fa Betta -' . !ama t7ma til a !anna t5e''Da hlia "" til L-ft5-'in fr.5i31 !afna H' $/t h Year B--3 5e/rfr6i *? 7 deild PTherm-:en:l-ft5-' arSiD3in'enP IreAtin'ar til 3Anna 'ildi m.naarle'a elile't f6r fArir ath/'/n PUtre htP -' h-rfa P2 t7ma 3l/33a 7 the !7de'i1P . t7/ .ra t7maIili )**@:)*+9# U' hin! 5e'ar1 'era Be!!i 'ildi 'efa e33i fArir alla m.n/i1 en aein! fArir DanJar1 a4r7l1 DJl7 -' .'J!t# I hl/t Ennfrem/r1 aein! minni /ndirdreifi!3.4a1 -' rei3na Jt fr. Beim atri/m !em Ba er n8' a !etDa tl/r mefer til .!t6/ me1# B57 . Iilin/ afIri'i fr.5i3 'ildi er e33i !5- mi3ill a .ta3 l8'aritm7!3rar mefer 56ri Be!! 5iri a hafa B57 5eri l73a# The reAn!l/nni 'ildi Iei'e Afl' fr6ile' 5imi Jr Beim tl/r t5e''Da hlia l' dreifin'/ /nnin# 5elDa minni i c 9 mm 7 !ta aal i * K1) mm 5ar afleiin' af mi3illi !5eifl/r DanJar# 5e'na Samei'inle' re4re!entaIilitA Be!!a Iil! !.!t einni' haldi hinir Br7r m.n/ir# Samt Ba !3al te3i fram a 7 Netherl .ri IeA3i DanJar 9) >a/3 ) mar!? er nJmer/ me feIrJar1 leiir 7 heildartl/ DanJar l;!a 9KK 7 !ta 9)K ath/'/n 'ildi#b

,?

aLettre! !/r la thH-rie af 4r-IaIilite!1 Il! )C* : G Be!!/ !3Ani er Ba athA'li!5ert a

Iera . af O/etelet /44l;!in'/m 7 mefAl'Dandi !3;rin'/m e4i!t-larA tD.nin' Bra5ai! 'e'n/m ;m!a m'/le'a l73/r l'/m1 B57 Beir !;na a Dafn5el Bra5ai! -' O/etelet Dafn5el m'/lei3i . 8!amh5erf/m dreifin'/ l'/m ein!ah B81 en Ba Meal'ildi irrt^mli: herSei!e T/erteilte hl/t5er3 den!e!t 'ildi -' B57 Jt!;ni Afir 8!amh5erf/m LaS af5e'aleidd/r l'm.l#<i3-mandi Ienda . BRA<AISf! hen IrHf er >aa:OS @)9?Y PF SAIT O/e le! a/3 "rand! H art! BJ Bar-mjtre <er! Le ha/t de la -l-nne1 ne !-nt O/e la '^re M-itiH -/ Le! 2_9 H art! BJ Bar-mjtre <er!b e Ba!1 . A/ra DJn7 -/rIe de 4-!!iIilitH de la f-rme afIri'a de O/e lf### d-nt Le! $e/M helft7r Ne 4a! !er-nt !AmmHtriQ/e!=# !e/lement lf-rd-nnHe m-Aenne d-it t-/D-/r! 6 4arta'er Se'ment !amtal! . en $e/M Aire! H'ale! Pb#
*?

a<e/r!t-fa NaarI-e3 /it'e'e5en dAr het W-n# Nederland! h <e/r!t-fan#b

aFen'/!t ni/r!t/r er/ 7 eftirfarandi t5eim/r tfl/mY

VI* 4inni 2a##bor af #oft(og fr(i- fr @(, e& e#i#egt tand f"rir Utrecht1 hdegi1 8 -#u--u1 &nui >anVar1 a2r,#1 >V#, og o-t)ber AKKF/AKSC* E c ) mm= " c BriDi

A : 99 : 9K : 2, : 2@ : 2) : )* : )E )2 + :C :9 K d9 dC L L ) 2 @ C + )C

NanJar EM%# the-r K#E K#E ) 2 @ C + )9#E )+ 2@ 9K 9@#E 9* 9+ ) ) C

A4r7l EM%# the-r

NJl7

O3t8Ier

EM%# the-r EM%# the-r

: 2 K#E 2 E#E )@ 2* @9#E E@ E9 @9 2+ : 2 )2#E 2K#E 92 C9#E 9M E, @@1E ) 9 + 2) 9+ E*#E C+ CK#E 9@ 2 * )) 29 22 @2 @2#E 9@#E 92 9K

K#E ) 9 C )2 2K#E 9K 9* @) @K 9E 2+

)C#E 22 @2 GS EK @*#E 2C

))#E 2E#E 9) 9) 9+#E FF1G

d+ d )2 d )E d )* d 2) d 29 m* : :

9) 22 ), ,

9@ 2@ )9 E#E 2 K#E 9KK

)+ , ) )

)C ,#9 9 )

, )

)2 9

2C 2, E 9 : :

2) )@ + E 9 2 9)K

9KK

9KK 9KK 9)K 9)K VII @%ttir Loft(ogin fr(i-* E c ) mm# NanJar A4r7l ,E+1C@ : )122 : )19E : )#*2 : 2#E@ E#)E @#*C E#@, :E d )* NJl7 ,CK1C2 : K#,C : K1@E d K1,) : K1@E @#KE @#+9 9#@C d)E : E@

9)K

O3t8Ier ,E+1K) : K#+9 : )#2* : 21CK : @#92 ,#)E C#9) ,#+* :, d 9C

Elile't !ti' A2 C2 D$ D "

,CK1)C d )#K) d 2#9@ d C#KC d E#9) ,#,2 +#*C @#*) d 92 : )K9

+?
-, -' u u

$ K,9, K,*9 K,*+ K,+K HHr m. !D. a 5i!tdd/m 5er/le'/m a!AmmetrA .!amt rHttm6ti t5e''Da hlia "" annar! 5e'ar til a !am356mni 7 Iein/m -' fr6ile't 'ildi -' hin! 5e'ar . Beim !ta . hel!t/ 'ild/m !em A 1 C 1 D B 1 D I 5i hl/tfall af 'ild/m $ 1 -' einni' !em 'ildin . / -' u # F !ama t7ma er lD8!t a r .na/ar -' !em til5i!t 7 XXIII# S4rin'a# S;nt hef/r 5eri fram tl/le'a ein3/m fArir L-ft5-'in fr.5i3 af DanJar1 Jtil-3a a reAn!l/la/!n dreifin'/ l' en'/ a !7/r# Hin! 5e'ar 3enna 'ildi / -' U einr8ma a a!AmmetrA 7 .rin/ er all! e33i !t/'# Fre3ar1 !;na l'm6t /m!3i4ti 7 .rin/1 en eftir Ba !ter3 a!AmmetrA 5et/r -' minna fl/'/r !/mar! er r-fin me h5erfa ea hi 'a'n!t6a:flAtDa 7 5-r -' ha/!t# Xa !3al te3i fram1 hin! 5e'ar1 a fD8rir m.n/ir 'eta e33i 5eri n8' til a f. heild!t6a mAnd fArir allt .ri me 5i!!/# Eftir allt1 ni/r!taan 5er/r leAft1 a a!AmmetrA Afir 5etrart7mann er !ter3a!ta -' 7 the r.! af the .r !;nir am3 tilhnei'in'/ til tilte3in! IreAtin'/m# : Meal'ildin lD8! la'ale' n.m!3ei1 eftir !em fr.5i3 fr. elile'/m !3r.!etnin' : ein! -' reAndar er Be'ar Jtliti dreifin'/ !tD8rn/m : 7 5et/r1 7 !/mar er/ a mealtali me!t 5ei3a!t/r# <iIr' 5i

hefI/ndi m8tm6la !i'1 !em fH33!t !em mealtal af mar'ra .ra m6lin'ar1 !;nir eftirfarandi !am!etnin'/Y 4nuur [anVar FebrVar E#i#egt tig 4nuur ,CK1)C [V#, ,CK1C2 QgV t 4ar ,CK1C) A2r,# ,E+1C@ 4a, ,CK1K+ [Vn, ,CK1,*

Se2te&ber O-t)ber N)(e&ber +e e&ber

E#i#egt ,CK1C2 ,CK1@2 ,CK1,) ,E+1K) ,E+19K ,CK19@ tig S5-na 3em/r 7 DanJar1 a elile't .!tand .r!mealtala ,CK1)+ mD' n.in1 7 a4r7l -' -3t8Ier Ba er l7till1 7 DJl71 B8 meiri en .rle' meal'ildib#
+?

a"ildin fArir er/1 8h. A 2 -' leiir 7 lD8! !m.56'ile' fr.5i3 t7/ .ra mealtal Be!! !em elile't er f6r /m rei3n/ !em meal'ilda Fr.5i3 fr. elile'/m ./r#b

0 ),* aHitam6lirinn fr.5i3 fr. elile'/m !3r.!etnin' fArir Utre ht# : F !5i4aan h.tt1 ein! -' 'ert 5ar fArir Iar-metri afIri'i1 er nJ a rann!a3a 8!amh5erf/na einni' fArir fr.5i3 af hitam6li fr. B57 !em elile't !3r. -' 'ildi t5e''Da hlia "" 5era 5art 5i rei3nia'er 5inn!l/# G Be!!/ !3Ani !nJa Netherl .ra IeA3i <e/r!t-fa 5era te3in fArir !D.anle'! Utre ht . .r/n/m )**@:)*+91 eftir h.de'i 2 3l/33/1 7 m.n/i DanJar1 a4r7l1 DJl7 -' -3t8Ier fr.5i3 'ildi fr. mi3l/ t7ma mealtali# "ildin er/ 'efin /44 7 'r./m -' Be!!i af the )KK:4/n3ta 35ara1 ni/r t7/nd/ Jr 'r./# H5erni' !em BJ .tt 5i B. fArir mean . m.n/i l73ar e33i L-ft5-'in fr.5i3 a meina fArir heilan m.n/1 en 7 B57 !3Ani a ta3a tillit til fleiri l7fle' lei Mealhiti 7 elile't 'ildi . fAr!ta1 r/m -' BriDa .rat/' m.naarin!# H633/n -' l633/n . !einni . .rin/ !;nir eftirfarandi !am!etnin'/Y M.n//r Elile't !ti' ) Frat/' 2 9 M.n//r Elile't !ti' ) Frat/' 2 NanJar FeIrJar Mar! d 2 m1 ,* d 2 m1 ,9 d 9 m1 9K NJl7 A4r7l Ma7 NJn7 )* m1 +, )+ m1 *C 2K m1 9,

9 m1 +, C m1 EC + m1 ** )E m1 )E @ m1 +E , m1 @9 )2 m1 @C E m1 +@ * m1 @E )@ m1 2C )C m1 )E ), m1 2E

F'J!t Se4tIr# O3tIr# N-5Ir# $e Ir#

d 2- m1 2) m1 2* )+ m1 KE )E m1 E2 * m1 CE @ m1 ,) *C d 2) m1 2K m1 +@ )* m1 K, )9 m1 22 C m1 *2 9 m1 *2

9K 9 d 2) m1 2K m1 92 ), m1 )9 )K m1 +@ E m1 ,2 9 m1 29 EK

Xar . eftir 5ar meal'ildi elile't !ti' fArir DanJar1 a4r7l1 DJl7 -' -3t8Ier 7 rY 2 m1 +@1 )2 m1 2K1 2) m1 22 -' )9 m1 29b# aXJ ert nJ .35r/ !t6r minni Iil er ) m1 5i f. eftirfarandi ni/r!t/rY

4inni VIII bor fr(i-a fr e#i#egu hita&%#i f%r Utrecht1 u& hdegi 8 -#u--u1 &nui >anVar1 a2r,#1 >V#,1 o-t)ber1 AKKF/AKSC* E c ) m C1 I c fAr!t A : )2 : )) :+ :* :, :C :E :@ :9 :2 :) : : @#E 9#E )K )9#E )* 2K#E 2C NanJar ) )#E 2#E @ C * )) )E )+ 22#E : 2 2 ))#E 2)#E 2E )E#E C9*G 2* 92 )* ) 2#E E +#E )E 22 2C 2* 2* 2C ) ) ) ,#E C 2) 9)#E 9* FK 9* )@#E : ) 9 , )9 2) 2+ 9@ 9C 9@ 9) 2, 22 ), *#E C @ @ 2 ) 2 )2#E 2K 2C#E FG*G @)#E 99 @2 2, 2@#E +#E E )K 9#E )#E @ )) 2) 92 @K @) 9* 9@ 2, 2) )E )K C @ 2 K#E )#E A4r7l NJl7 O3t8Ier EM%# The-r# EM%# the-r EM%# the-r EM%# the-r

: )K 2#E

22#E 2C 29#E 2* K CA 9K

2@#E 2E )+#E 2, )C#E )K#E )@ )) + C , *#E

d ) 2E#E 9K d 2 92#E d @ )E d E )@ d C *#E d, @ d 9 22#E 29 ),#E )2 ,#E @#E

),#E 22 )2 )C#E )K )2#E E#E

2,#E )E

))#E )2#E

d * )#E d+ d )K d )) d )2 d )9 d )@ mc 9KK ) :

2 ) K#E

C#E @#E 2 9 2 : :

E 9 2 2 ) ) K#E 9KK

E )#E 2 K#E

2 ) ) :

9 :

) )

9KK

9KK

9)K

9)K

9)K

9)K

IU* P%ttir hita&%#irinn fr(i-* E E ) m . Cel!7/!#

NanJar mittl# Elile't !ti' A2 C2 D$ D " ! 2#+@ : K#E* : K192 d K1C) d K1K* 9#), 9#,C 2#E, d )+ : E, K,*2

A4r7l d )9#2K : K1EK : )#2* : 9#)) : 21*K 9#,) 2#K+ @#,K : EK d ))E K,K)

NJl7 2)122 : K#*+ : )1EK : 2#9, : 21KK 9#K* 2#K) 9#@+ : @C d *@ KE**

O3t8Ier )9129 : )#)) : )#9* : 2#@+ : 2#C, 2#E+ )#C* 9#KC : )* d +) K*K@

)K?
-, -' u u $

Aft/r1 !amnin'i milli 3ennin'ar -' tilra/nir er f/lln6'Dandi1 B8 a tiltl/le'a l7till af-M/nar!3refi !am356mt1 5iri!t e33i ein! '8 -' l-ft5-' fArir fr.5i3/m# L!amh5erf/na er aein! fArir DanJar D.356tt ein# A = nei356 fArir hina BrD. m.n/i1 B8# Sem /ndante3nin' '6ti nJ tali!t !lA!ni1 Bar !em fram u 'ildi /m Betta er l7till# En Bar Dafn5el fArir de!emIer1 !em H' 7 Be!!/ !amIandi til !amanI/rar n.l'a!t1 !5-na Ba !ama .tt a!AmmetrA1 aft/r . m8ti1 me .l73a 5ei3I/ra 'ildi1 ein! -' fArir DanJar lD8! !em ma/r 'et/r 5el 'era r. fArir a a!AmmetrA . meiri hl/ta .r!in!

nei356# reln-f-ll-S A er 5et/rinn hin! 5e'ar nJll 'ildi aferir 5i tilhnei'in'/ til h'' 7 D.356tt# A l-3/m1 . !3ili nefna a mealtali !5eifl/r fArir a rann!a3a m.n/i >-' !ennile'a l73a fArir heilt .r? er n-33/ !t/'#b
)K?

aThe hHr 57!a1 ein! -' 7 L-ft5-'in fr.5i3/m1 5i elile't !ti'#b

0 ),+ a$ailA afIri'i af hita!ti'i fArir Utre ht# : X8tt Hitam6lirinn fr.5i3 >2 3l/33/na 7 35ld? .tt 5i !Hr!ta3a 3l/33/!t/nd . da'1 'efa da'le't afIri'i af mi!m/n milli h.mar3! -' l.'mar3! da'le'a hita!ti'# Samei'inle'a mefer Beirra eftir !t6rfr6i me'inre'l/ er IA''t . ath/'/n/m 7 0 2) a t5fald/r 5Mt/m# <e'na Be!! a Beir 'eta tali!t la/!t 5i r .na/ar -' !5-na leAfa -4n/m reAn!l/la/!n dreifin'/ l'/m# Xeir hafa einni' 5eri n-t/ !em 'r/nn/r fArir O/etelet /mfDll/n /m a!AmmetrA -' B57 'erir Ba !amanI/r milli 5inn!l/ Be!!ara W#:"# eftir t5e''Da hlia "" -' !3;rin'ar O/etelet 7 PLettre! !/r la thH-rie 4r-IaIilite! afP Iein inn!;n 7 h5er!/ lan't 3ennin'in /m O/etelet er 8f/lln6'Dandi ea ran'ar1b aFAr!t1 H' deila 7 t5eim/r eftirfarandi tfl/m me ni/r!t/m# Efni5i/r 5ar fDarl6't -' fArir l-ft5-' -' hitam6li fr.5i3 $/t h Bee h .ri . t7maIilin/ )**@:)*+9 -' ath/'/n Utre ht /ndir ta3mar3ana /m m.n/i DanJar1 a4r7l1 DJl7 -' -3t8Ier# Xa er a finna Bar 7 deild Pdriemaaldaa'! he (aarnemin'enP /ndir fArir!'ninni PTem4erat//rP# Sem minni milliIili >ein! -' 7 !am!5arandi1 'efi O/etelet fr. Br/!!el JtIrei!la !tD8rn/m? ) m Cel!i/! 5ar 5aliY

U* 4inni 2a##bor af dag#egu ti#brigu& tofuhita , Utrecht &nui >anVar1 a2r,#1 >V#,1 o-t)ber1 AKKF/AKSC* E c ) m C= " c fAr!t

A : K#E )#E

NanJar : 9#E 22#E ) E 22 @* E+ E9 @9 )+ :

A4r7l

NJl7

O3t8Ier

EM%# the-r EM%# the-r EM%# The-r# EM%# the-r 2 @ * )C 2E 9@ @K ) K 2#E * )*#E @,#E GI*G : K#E 2 *#E 2@ @9 E@ E2 : C 2) 92#E @) IG*G E* E@ E, @* @* 9,#E 9E ) E )*#E

@ E#E )*#E 99#E 2+#E CK*G

2#E @+ 9#E I8 @#E E) E#E @* C#E ,#E 2+#E )C#E

9) 9*

@K EE

*#E +#E )K#E ))#E )2#E )9#E )@#E )E#E )C#E

,#E @#E @ K K 2

)) 9, E 2 ) : : 9) ), 2@#E )) )K ) K ) 9KK 9KK

9C @9 9K 2+ 29 )) , @ 2 ) 9KK 9)K 2)#E @#E E 2 ) ), )E

@@ 99 22#E )9#E , 9#E )#E ) 9)K

2E#E 29 *#E )9 , @#E : C 9 )#E

m * 9KK

9)K

9)K

UI* P%ttir dag#egu& (eif#u& , hita tigi* E E ) m Cel!i/!# NanJar A2 C2 D$ D " -, -' u u $ @#E9 @#2C 9#2@ 9#E@ K#+, 2#2C : 2* d )2K K,+) A4r7l ,#C+ ,#EE C#*, ,#2E )#+E 2#,, : )) d E2 K1*2+ NJl7 ,#C@ ,#@K C#E+ ,#)K )#2* 2#99 : 2, d +K K1,,) O3t8Ier E#,E E#EC @#,9 @#,@ )#)E 2#), : 2) d +E K*)@

F 'r/nd5elli Be!!ara ni/r!tana1 'ildi /m t5e''Da hlia "" er e33i h6't a efa!t# M/n/rinn . milli hl/tfall!:-' fr6ile'/m 'ild/m er/ hHr1 B8 a mealtali l6'ri en 7 !am!5arandi !amanI/rartfl/r . l-ft5-' -' hitam6li fr.5i3# F !ama h.tt1 hel!t/ 'ildi -' a 'ildin fArir hl/tfall f/lln6'Da $ fr6ile' 3rf/m1 en . !ama t7ma hl/ti !em a!AmmetrA me B57 a 5in.m .tt Beirra1 arir a hl/ta til me B57 a Beirra !Hr!ta3le'a 7 u !3r.ar .Ierandi 'ildi af the DanJar !tAr3 !em na/!Anle't til# Me B. da'le'a m/n/r . ha'felldar ni/r!t/r afla ein! l-ft5-' -' hitam6li fr.5i31 !em er/ I6i fArir .hrif/m af r .na/ar1 !3-rt/r . r .na/ar er r/''le'a 5ira!t !tADa 5i Br8/n la'a hrein/ t63if6ri#b

aTil fre3ari Betta1 /mr6/r a!AmmetrA O/etelet er /m ))? til a Iera !aman1 eftirfarandi !3al til3Anna /m afer 5i fArir!4/rn han!# O/etelet r. fArir a1 fArir 'r/nn !amh5erf/ (#D.356 -' nei356 fr.5i3 fr. mealtali er/ Ba/ !m/ !t6r1 -' Iind/r a Beirri ni/r!t/ a a!AmmetrA 7 mi!rHtti (# /m 'a'n356man fr.5i3 fr. mealtalin/ hef/r .!t6/ Be!!# Hann !;nir !amr6mi! L73/rnar hl/tfll !em 3-ma hHr 5i /rn inniheld/r .35ara/r 7 r/57!i1 en 7 ll/m til5i3/m a 5era 5alin SWILYR]I 8endanle'a fDlda !5art -' h57tt I-lt/m# Ein3/m 5eitir hann Tfl/Afirlit ( . EE11 CK11 !em fela!t 7 B57 a dra'a )C 3Jl/r fArir Jtliti 3Jl/r af a '8/r1 ef EK #### +K1 +E 3Jl/r af einni te'/nd fram meal . )KK 3Jl/r# Xe!!ar tfl/r 7 fr6ile'ri (# hann Ier !aman I-r/m reAn!l/nni (# !em leia af minni /ndirdreifi!3.4a fArir da'le'/ afIri'i af hita!ti'i >Br/!!el? <i the z h5ert Iil me tilheArandi m er !3i4t# S5- hann finn/r fArir m.n/inn DanJar1 !em hann le''/r . /mm6li !7n til .!t6/1 a !D.lf!'/ af reAn!l/nni (# tl/5ert fram5ind/ Beirra fr6ile'/ afer/m (#1 !em fDldi h57tra -' !5arta I-lta1 hl/tfall *K til a ei'a 2K1 -' fram a hli!t6an 56ri enn meiri ef hl/tfall *K ; 2K af *) ; )+ Ari !3i4t Jt# Fr. Be!!/ !a'i hann a l-3/m me tilliti til ./r 5eitt/m /44l;!in'/m /m hann meina eftirfarandi L2? Y )? Il eMi!te DJn7 tilIri'i di/rne de hita!ti' de O/atre ~ inQ de'rH!1 -/ a/3 eMa tement de @ m1 ,= Elle E!t d-nnHe 4ar la m-Aenne de t-/te! le! m6lin'ar1 2? IreAtin'/ !/Iit ette lf.hrif de Or!3 ine'ale!1 9? le! Or!3 O/i tendent ~ faire t-mIer la tilIri'i di/rne !-n l.'mar3i1 Ont a/3 de t63if6ri O/e Celle! O/i en Le/r fa5e/r tendent ~ lfele5er !-n h.mar31 et Le! l73/rnar !-nt $an! Le ra44-rt de *) ~ )+ OU a/3 !im4lement de @ ~ )1 @? le! 5e'alen'dir de la m-Aenne a/M $e/M limite! 5ale/r! !-nt rH'lHe! Dfn//r CE Meme ra44-rt de @ ~ ) Pb# aLettre! !/r la thH-rie Bann 5anda !em 4en= Lettre XX<Y -r!a3ir a identelle! Q/and le! l73/rnar !-nt ine'ale!= Lettre XX<IY L-i de S-rtie de $e/M H5Hnement!1 d-nt le! L73le'a !-nt inH'ale!# G Be!!/ !3Ani1 I-rin >!D. Cha4# XX<#?#b
)2? ))?

A# A OS )*)

aXa 5er/r !H a O/etelet me'inre'lan Wennin'in er Inn/ 7 Ba mealtal 'ildi er einni' talin l73le'a!ta 5i 'ildandi a!AmmetrA 'ildi# En ef !amt Betta ran'ra f-r!enda 5iri!t a 3-ma!t 7 'e'n/m reAn!l/ af d5l !5- enn a hafa 7 h/'a a !amanI/r/r milli 3ennin'ar -' reAn!l/ ein'n'/ . Jtliti !4Dld/m1 B#e# !ta!etnin'/ Jt'ildi me tilliti til a meal'ildi -' a/5ita a lDJ'a . milli 'ildi er IA''# Xe!! 5e'na hef/r allt rann!83n1 aein! 'r/nnt -' Ier ein3enni 8f/ll3-mnar# F hinn I8'inn1 er Ba te3i fram a h.tt/r af 'etnai O/etelet er fArir t5e''Da hlia "" leiir Be'ar den!e!t 'ildi ein! -' !3il'reint h-n/m hl/tfall!le'a l'1 te3/r !6ti . mealtal# The 5iI8t 5i XIX# Wafla >0 )9C? 5eitir Be!!/ !amhen'i 7 h/'a#b

UUVIII* ' a&h(erfuna af (i##a rair*

0 )*K aXa er en'inn 5afi . B57 a 5illa rair W#:"# t.3na a !ama -' mefer W#:

"# leAfa framan'reind/ 3afla# Xa er 5afa!amt1 B81 h5-rt !em Ba 5ar hnd I-i 7 me'inatri/m1 . hinn I8'inn1 7 reAn!l/ til a !;na ha'!t6ar 7 Be!!/ !3Ani til a 3-ma afer/m !amei'inle'a a!AmmetrA 7 /m!83n ea e33i f-r!enda na/!Anle't SAmmetrA er fre3ar a le''Da fr6ile'a -' em4iri al 'r/nni# Xe'ar Be!!i !4/rnin' hef/r 5eri !3ili eftir -4i 7 0 *1 6tt/ Beir a finna !5ar Beirra hHr# A!3ilna/rinn . fr6ile'/ !D8narmii Jr reAn!l/fArirI6ri er e33i a'erala/!# <e'na Be!! a me 'r/nd5allar 'ildi 8!amh5erf/na l'/m1 B8tt Ieita !m/ alltaf -' reAn!l/nni 3-!t/m m/n Iera me BHr1 ef aein! mefer er n6'ile'a !3r4 til a 3-ma fram !em er/ milli mealtal -' n.n/!t/ 'ildi m/n/r# Hin! 5e'ar er h/'!anle't a t5e''Da hlia ""1 Dafn5el ef Ba er e33i 3rafi!t af -ri1 en 7 reAn!l/ !tend/r t7man! !i'1 a !5- mi3l/ leAti !em Ba : Iera !aman 0 +E : . reAn!lan mi!m/nandi m 0 -' m , # IeT D tillit1 en eftir einfaldan "" 7 !tainn fArir Dafn em4iri allA mi!m/nandi f-' , ein# A . I./m hli/m g m5er/r a 5era I6tt 5i#b aTil Be!! a fram356ma !em me!t .h/'a fr6ile'a hli !4/rnin'in !em !tafar a a!AmmetrA 5illa l7na er a 3anna h5aa 3erfi !5i4/1 !m/ !3ilAri /ndirli''Dandi r 5art 'ild/m er Ie!t# Allir Iara reAn!lan .Ierandi 3-!tir einni' !H Be'ar I6i t57hlia -' einfalt "" til dreifin'ar I-r/m 5illa l7na er tiltl/le'a 4r8fa1 Betta r/m er me mi3illi m 6!3ile't 5e'na Be!! a Ba er 'ert r. fArir a !l73 d6mi'er mAnd af 5illa tfl/m 7 'et/r 3-mi til a Br8a !em me!t hreinlei3a#b aTil einn !em r/m til'an'i m6ta !3-/ 7 Be!!/m 3afla r !tDarnfr6ile'/r ath/'anir 5ill/r 7 OI!er5er /m OI!er5at-rA 7 Stra!!I-r'1 mr me $r WOBOL$1 . !ama t7ma me eftirfarandi /44l;!in'ar /m /44r/na Be!!ara 5-r/ fram#b Li''Da a!3An!eminni ath/'anir . RE%SOL$f! hen MERI$IAN hrin'i OI!er5at-rA1 !em 5-r/ 'erar . .r/n/m )**@:)**C me einni .heArnarf/lltrJa# Sl73 ath/'/n er a hl/ta t7l a .35ara t7mann !em fram !tDrn/ Afir miD/nnar fer1 nn/r a hl/ta til a .35ara henith fDarl6'1 !em fer fram 7 framr.!# XJ 5er/r B57 !am!ett af t5eim/r mi!m/nandi !3r.r# FAr!ta 'erin er B57 fl/tnin'!t7mi er !3r. rafr6nt1 7 ;ta . hna44 7: Beim a/'naIli3/m Bar !em !tDarnan fer 7 'e'n/m l8rHtta Br6i t63i!in!# Xa 'et/r1 ein! -' t/tt/'/ -' Bri''Da !l73 l8rHtt Br6i er/ a B57 til!3ild/ a end/rta3a ein! -ft1 Bar !em !Hrh5er af !am!5arandi t7ma er fa!t/r# Anna athfn er n.356mle'a !tillin' t63i!in! /m lei -' !tDarnan miD/m 29 Br6i aferir# <arandi hnn/n hennar er a eftirfarandi# ta3a eftir# Til3-ma T63i 5ar einn af 5enD/le'/m er/ 8l73 eftir f7n/ al'/n 7 hENITH fDarl6' er e33i >ein! -' 5enD/le'a? me B57 a n-ta eitt hel!ta liti1 en 5ar mila!t af a 3eAra 3eD/1 !em ran a !ta!ett . hli 3lemm/hl/tanna rm/m af t63in/ hna44/r -'1 Bar !em l-!aar armi !-lid ten'in'/ me Beim t63D/m1 5ar alltaf f/ndi n.l6't a/'n'ler# B6i 5ir3ar er B57 h6't a fara Jt .n Be!! a 'a'n356ma tr/fl/n/m Be'ar t63i hef/r B. !t/ !em B5in'a er a a/!tan5er/# X. X#e# halda 7 h6'ri hnd han! . hna44inn -' f. 5in!tri til a f7n!tilla OI!er5er# Hin! 5e'ar1 ef fD.rm.la'ernin'/r hi 'a'n!t6a .!tandi1 .t3 milli t5e''Da 'era !Hr !ta 7 !5- mi3l/ leAti !em !tillin'in 3n;r 7 henith fDarl6' til a !etDa . hna44inn1 'et/r Ba !ama a n;D/ fArr fram356md1 til a !3r. framr.! t7ma fArir miD/ Br.# Xetta fer mi!m/nandi !tAr3 7 mi!m/nandi eftirlit!menn tafar1 !5- a ath/'/n fArir miD/ Br./r 7 'e'n/m f7n/ al'/n 7 henith fDarl6' er a tr/fla# T5 l' . hlD8f6ri er/

a'reindar me !3ilm.l/m PTerminal Ea!tP -' P(e!t TerminalP# : En Ba !3al te3i fram a Be!!i .t3 mAnd/ e33i ei'a !Hr !ta ef .heArnarf/lltrJa !3al 5era f6r /m a !3r. !i' hD. ein/m !em 5i hin! 5e'ar Dafn r/''t1 -' enn frem/r a Beim !3ilAr/m !em 5ildi Iara !nJi!t 5i Be'ar .h-rfandinn 5in!tri me 56ri a n-ta til a !3r. haldin me h6'ri hendi# aFr. Be!!/m ath/'a!emd/m /m .35r/n Fl/tnin'!t7mi 5arandi h.lf/ 5ar n-t/ til a rei3na fDarl6'ir af nefnd l8rHtt Br6i1 B#e# Beim t7ma1 Brf fArir !tDrn/ 7 miIa/' a fara Afir Iili milli t5e''Da Br6i# Xr.l/rnar 5-r/ mer3t 7 r me tl/n/m ) til 29# <-r/ .35r/ me B571 a 5e'alen'dir milli mil6'a filament )2 -' Br.lanna 21 E1 C1 )K1 )@1 )*1 )+1 221 er/ Beir !em 57!a er til !em thread 5e'alen'dir 2:)21 : mer3ir )21 -' Be!! h.ttar E# The .h-rf! efni einni' 5ar !3i4t 7 fD8ra h84a1 annar! 5e'ar : !am356mt ath/'a!emd/m hHr a -fan : hlD8f6ri !t/ fl/'!tinni a/!tan !t/ Terminal (e!t me tilliti til !m/ !m.!D.nni .35r/n henith fDarl6' er mi!m/nandi1 -' . hinn I8'inn1 nema fArir hendi 7 fle!t/m ath/'/n/m n8tt 5-r/ einni' til !taar Ta'Ie-Ia ht/n'en1 Bar !em mi!m/nandi Iirt/!3ilAri r.a# Hin! 5e'ar 5ar Ba me B57 a f-ra!t /mI-!manni Br./r )21 !em 3em/r ein'n'/ me !l73ar ra!3anir f7na al'/n 7 henith fDarl6' mi1 m/n/rinn . milli t5 l' B5in'a a/!t/r -' B5in'a 5e!t/r er/ 7 ra/n Jtr;ma1 -' 7 ra/n 'af !m/ r m6lin'ar1 fDarl6' til Br./r 2 !t/'t 7 I./m !t/m# Xa 5irti!t hin! 5e'ar Iara .h/'a a 5ihalda Beim mi!m/n1 til a 3Anna !Hr h/'!anle' .hrif Be!! . ni/r!t/m eftirfarandi 'reinin'/ 'et/r# A meta tiltl/le'a !t8r -I!er5ati-nal 5ill/r1 Ba 5er/r fre3ar a ath/'anir 5e'na Be!! a Beir 6tt/ a 5era n-t/ til a .35ara the thread 5e'alen'dir er/ 5alin Jr efni !em n6r Afir !5- a ;m!ir !amInd 3-ma inn 7 lei3 ein! -' 3-!t/r n-33r/m .r/m# Ef BJ 5ilt a .35ara meal'ildi ath/'/n 5illa1 hefi 5eri n6rri 7 t7ma til a 'efa . r/m !ta m6lin'ar#b 0 )*) aEfni X<G !aman!tend/r af fD8r/m h84/m er/ tilnefndir !em hHr !e'irY Y

? Terminal Ea!t= n8tt ath/'anir


` ? Terminal Ea!t= Ta'Ie-Ia ht/n'en

? Terminal (e!t= n8tt ath/'anir ? Terminal (e!t= Ta'Ie-Ia ht/n'en#

H5er h84/r inniheld/r1 !em !5arar til .tta thread 5e'alen'd/m Bar !em mar'ar rair !em fAl'!t er me 'ild/m1 !em er f-rm eftirf.randi1 h84/rinn -' !D. m.? af fDarl6't er til !taar !;ni# M6lieinin' er n-t/ hHr -' hHr !t/'t 7 anna !inn c ) s I* $ni Vr r! af athuga e&du& B Ter&ina# au tur#en -u&* athuganir n)tt Ec)s

Ath/'/nart7mann StDrn/ )**@ 2@ DJn7 ) DJl7 )**E DanJar )@ )**C mar! 9E

2:)2 E:)2 C:)2 )K:)2 )@:)2 )*:)2 )+:)2 22:)2

O4hi/ hi 9,12* 9)1)K 22#2* )9#*, )@#CK 221*K 9)1,K 9,#+C LiIrae B--ti!
9,19@ 9)1)@ 22#9+ )@#K, )@1C) 22#*, 9)1,K 9,#+2 9,#EE 9)#), 22#9E )@1K9 )@#C* 221,, 9)1*K 9*#K2

Ori-ni! 9,#CE 9)19) 22#E) )@#)) )@1@* 22#CE 9)1CK 9,#+*

Fr. Be!!/m fl-33i m6lin'ar1 eftirfarandi B6tti til .tta Br./r 5e'alen'dir 'et/r /nniY II @%ttir @r%inu& (ega#engdir # EE)!#

? 3lemma a/!t/r= ath/'anir n8tt#


Thread fDarl6' m A 2:)2 ))E KK++ 9*1K+ 9)1)@ :9 E:)2 ))E KK+@ 9)1@* 9K1+) d2 C:)2 ))@ KK*@ 22#CC 22#K, :2 )K:)2 ))@ KK++ )@#9* )91,* : )9 )@:)2 ))E KK+* )@1+C )@19K :@ )*:)2 ))@ KK++ 291)+ 22#C@ :E )+:)2 ))E KK+@ 92#KK 9)1@2 :C 22:)2 ))2 KK*2 9*12* 9,1,9 dE d K1K9

9,1@2* 9)1)+K 221999 )@1K9C )@1E+) 221*+@ 9)1,)) 9,1+*+

-' -, u /' /,

d K19, d K1K) d K1KC d K1K+ d K1K* d K#K@ K#KK

` ? Terminal Ea!t= Ta'Ie-Ia ht/n'en#

Thread fDarl6' ( A

2:)2 @) K#KC2 9,1E, 9,1)C :@

E:)2 @) KK,, 9)19* 9K1+C :9

C:)2 @K KK*@ 221E@ 22#K9 dE

)K:)2 )@:)2 )*:)2 )+:)2 22:)2 @K KK,@ )@#), )91,* ) @K KK*K )@1*) )@1@) 2 @K KK,@ 2912) 221,9 2 @) KK,2 9)#+9 9)1EC K @K KKC+ 9*#22 9,1,* 2

9,#@KE 9)1)@C 2219)@ )91++@ )@1C99 22#+9* 9)1,E+ 9*1K2*

-' -, u

/' /,

:K1K*

K1KE

: K1KC

: K#K@ K1KE

K1KC

: K#K9 : K1KC

? Terminal (e!t1 ath/'anir n8tt#

Thread fDarl6' m A

2:)2 )2@ KK+K 9,#+2 9,#)9 :*

E:)2 )2@ KK*+ 9)#E9 9K1+2 d*

C:)2 )2@ KK*E 22#C) 22#)K d2 : K#K@

)K:)2 )2@ KK*+ )@#99 )9#,E 2 K1K2

)@:)2 )2@ KK*+ )@1+) )@19K d2

)*:)2 )29 KK*9 29#)C 22#C2 :@

)+:)2 )29 K)KE 9)1++ 9)#@) K

22:)2 )29 KK+@ 9*12* 9,1C, dC K#KK

9,1@E9 9)122+ 2219,@ )@#KEK )@1E+9 221*C@ 9)1,)9 9,#+,C

-' -, / /' /,

d K1)@ : K1K)

d K1K2 d K1KE : K#K9

? Terminal (e!t= Ta'Ie-Ia ht/n'en#

Thread fDarl6' m A

2:)2 EK KK*, 9,1,C 9,12E :E d K1K*

E:)2 EK KK+2 9)1@E 9)1K@ :) d K1K2

C:)2 @+ KK*@ 22#C2 221)+ d2 K#KK

)K:)2 )@:)2 )*:)2 )+:)2 22:)2 EK KK+2 )@19K )9#,E d)K EK KK+) )@1*2 )@19K d2 @+ K#K,+ 29#KC 221C9 d2 EK K)K@ 92#)9 9)1@2 d) @+ KK+* 9*12* 9,1,K :)

9,1@C9 9)129@ 221@KC )@1KC) )@1E2* 221*9C 9)1,), 9,1+@@

-' -, / /' /,

: K1K, d K1KC d K1K2 d K1)2 d K1K+

HHr er A t.3nar eftir!8tt Br./r 5e'alen'dir me B57 a !tarfa !em mealtal af m fram 'ildi Ienda einni' l73le't 'ildi1 ef einfalt "" er a telDa!t !att# Xe!!i 'ildi er/ mi!m/nandi fArir mi!m/nandi h84a fr. h5-r r/m1 !em 7 fAr!t/ 5e'na f-r'en'ilei3a af m, er a 56nta1 efni .356i!in!1 en einni' !em mi!m/n/r nJ5erandi milli la' B5in'a A/!t/r:-' <e!t/r er 5e'na#FArir h84ana 1 -' er/ fD'/r fAr!t/ 5e'alen'dir ll !t6rri1 fD8r/m !7a!ta 7 fle!t/m til5i3/m minni en !am!5arandi 5e'alen'dir Beirra

h84a -' 1 ein! -' 7 !ein3a fa!t!etDa Ba fer /m mil6'a Br./r f6r Jt!t (e!t 4re!/44-!in' er# <ar . !am!5arandi !;nir !amanI/rinn . 'ild/n/m hHr a -fan me $r WOBOL$ )? 1 a r/m ath/'/n/m me meiri .reianlei3a 'ild/m1 !em f.!t1 !em er/ !;ndar 7 eftirfarandi B;in'/Y Thread 2:)2 fDarl6' A E:)2 C:)2 )K:)2 )@:)2 )*:)2 )+:)2 22:)2

9, ! 1 @@9 9) ! 1 )+E 22 ! 1 9EE )@ ! 1 K9K )@ ! 1 E+) 22 ! 1 *+9 9) ! 1 ,9E 9* ! 1 KKC The 'efa ein! Meal'ildi mi!m/n milli fram 'ild/m -' A til einfalt mealtal 5ill/r# Sama !;nin' innan h5er! h84! aein! hira afIri'i1 eftir !em .tta 5illa rair 7 h5erD/m h84i mAnda !5i4a 3erfi1 !em hafi 5eri r. fArir . 'r/nd5elli Beirra !34/n# The tilIri'i Ireidd Be!! a 5illa er IA''t . m/ninn . efri -' neri f'ar - f-' - , -' !D. m.1 a Ba er aein! fArir 'en'D/nnar innJaIel'!in! 2:)2 af h84n/m K ! 1 +E1 !t6r af Be!!/ 'ildi er tl/5ert eftir B57 h5er!/ mi3i af efra EMtreme fr.5i3 / '* K ! , CC !3ilArt1 !em 5er/le'a /mfram mealtal r. 3-!tnai -' 5era a telDa!t 8elile't#b aC-m4# Ann.l/m Im4erial# Uni5er!itA OI!er5at-rA 7 Stra!!I-r'1 <-l I# )*+C# S# XXIIY "en'D/hliamar fDarl6'ir -' h-rni 'ildin !3rJf/nab# aEn /mfram allt .h/'a . 'ild/m u -' 7 ten'!l/m 5i Betta1 B. / ' / , 5e'na Be!! a Beir leAfa a !5ara Beirri !4/rnin'/ h5-rt a!AmmetrA af 5illa rair hafa til a telDa!t meiri ea minni# NJ er/ u :'ildi 5-r/ ll mD' l7til -' hafa 7 !tD8rnla/!ar D.356a ni/r!t/ flD8tle'a1 Ir./m m7n/!mer3i# Xa !ama . a m/n/r / ' / , a !e'Da a aein! 7 h84i En'in IreAtin' . milli mer3i! . 4/n3ti -' aein! a 'ildin A K hHr ! the1 9, leia til /mtal!5errar h61 a B57 er 5arar af -fan'reind/m ath/'a!emdir 7 efri hl/ta EMtreme fr.5i3 'eta e33i tali!t#Xa !e'ir re!-l/telA Beirri ni/r!t/ a en'inn mar3t63/r a!AmmetrA er til !taar# "et/r !tafe!tin'/ Be!! a finna l73a 7 Ba a aein! 7 )* meal 92 til5i3/m mer3i /m / -' / ' / ,er/ and57'ir h5-r r/m1 -' Banni' andh5erfa l'm.l a!AmmetrA milli mi!m/nar fr.5i3 tl/r -' Be!!i af erfi/!t/ fr.5i3 rel# A er e33i !anna1 en . !ama BAn'!t na/!Anle' a!AmmetrA ReAn!lan !;nir a 'ildi#b 0 )*2 aXa er B57 en'in .!t6a til a 3-ma 5illa rair1 me'inre'l/r !amei'inle'a a!AmmetrA 7 /m!83n# Til a !;na1 B8 a !amnin'/rinn milli 3ennin'ar -' reAn!l/ af B57 a n-ta t5e''Da:hlia "" en'in AfirI/ri Afir Beirri einfld/ l'/m er/ /m ten'd1 H' 'ef 7 eftirfarandi !amanI/rartfl/r . !l73/ f-rmi a reAndra 'ilda I6i eftir !ta3an "" ein# A -' IeT eftir t5e''Da hlia ""# D rei3na fr6ile' 'ildi a !tanda 5i# The reAndra 'ilda !em /nnin er Jr fD8r/m h84/m .tta r ath/'ana . Bann h.tt a 5i fAr!t/ "ildin1 !em 3-m fram 7 h5erri !em fAl'!t r me mi!m/nandi Beirra 5i !am!5arandi A di me Beirri ath/'/n 5illa er !3i4t Jt1 -' !fan !ameinaar .tta 5illa
)?

rair 7 h5erD/m h84 til einni r 5-r/# FD8r/m h84/m , , , Banni' 5-r/ mAndair1 !em !5arar til fD'/rra 5illa rair !em r , $, , 5er/r 57!a til# Sameinin' /44r/nale'/ !er7/nni 5ar h. einh5erDar .hA''D/r ein! -' Beir1 5e'na IrHfa!3i4t/m milli ten'!l/m meina 5ill/r !em hafi reAn!t 5era !5i4/#b aXe'ar /m er a r6a minn3/n Be!! !em i * K ! , KE Eftirfarandi ni/r!t/r fen'/!t me eftirfarandi h6ttiY

III* Jeduced undirdreifi -2a @e a (i##a rair , , , . E E ) ! 1 I c K#KE#

Serie!

Serie! the-r

the-r EM%# Rel# A IeT# D$

EM%# Mi! A IeT# D$ : K#9E : : K19K C : K#2E 2) : K12K 9* : K1)E E+ : K1)K )K* : K1KE AGF K#KK )E) d K1KE )E2 d K1)K )KK d K1)E EE K12K K12E 9C )* 2#E C#E ), 9, C+ )K, )9+ )E2 )@K )K* ,K 9*#E ),#E , 2 ) : +)@ 2 E#E )C 9, ,) ))) )@9 )E)#E )9C )K@ C* 9*#E )*#E * 9 ) : +)@

: K19K ) : K#2E 2 : K12K + : K1)E 2) : K1)K 2+ : K1KE 9M K#KK C, d K1KE E+ d K1)K 9+ d K1)E ), K12K K12E m* C 9 929

K#E 2 * 2K#E @K CK C,1E E* 9* )+ , 2 K#E 929

K#E 2 * 2K#E @K#E CK C,1E E,1E 9* )+ , 2 K#E 929

d K19K :

d K19K )2 d K19E 9 d K1@K : d K1CE ) mc +)@

Serie!

Serie!

the-r EM%# Mi! A IeT# D$

the-r EM%# Rel# A Mi! D$

: K1@K : : K#9E : : K19K )K : K#2E )+ : K12K @2 : K1)E C+ : K1)K )K) : K1KE )E+ K#KK A9F d K1KE )C9 d K1)K )2K d K1)E ,9 K12K K12E 9, )@

K#E 2 C ), 9+ ,@ )), )E@1E )C+ )E@1E )), ,@ 9+ ), C 9 K#E : +*+

K#E 2 , )* 9+ ,2#E ))@ )E) )C+ )E* )2) ,E#E 9*#E )C E )#E K#E : +*+

K#9E : K19K 9 K#2E E : K12K )E : K1)E 2+ : K1)K EE : K1KE C) K#KK C@ d K1KE 9A d K1)K @@ d K1)E 22 K12K K12E ), @

) 9 ,#E )C 9K @, C) CC C) @, 9K )C ,#E 9 ) : 9+,

) 9 , )C 9) @,#E C)1E CC#E CK @C 9K )C ,#E 9 ) : 9+,

d K19K E d K19E ) d K1@K ) mc 9+,

d K19K , d K19E K d K1@K K d K1@E ) mc +*+

IV @%tti @e

a (i##a rair 1 , , f"rir 4inni 2>!#du&* EE)!#

m +)@

929 +*+

9+,

A C

d K1KKK+ : K1KK2E K1KKKK

: K1KKK@

K1KK)E : K1KK9K d K1KK22 : K1KK)2

D $ : K1K))) : K1KKEK d K1KK+@ : K1KK@* D" : K1K2*) : K1K2*@ d K1KK9* d K1K9E9

K1K+@+

K1K,E9 K1K,@) K1K,CC :* dE K#*K

K1K+29 K1K+C+ K1K*,E d)E : EK K#,,

K1K+@C K1K+2@ K1K+C* :9 d+ K#*2

-, K1K*** - ' K1)KK* u u $ :+ d E* K#*K

G !ama all! !taar !;nir !5- lan't:n. !am3-m/la'i milli fr6ile'ra 'ildi !amh5erf/m -' 8!amh5erf/m dreifin'/ l'/m a 5iri!t 85i3-mandi h5er af t5eim/r !em BJ 5ilt a le''Da til 'r/nd5allar#b aEn B. 5erlei3a einfaldlei3a 5er/r ha' !amh5erft l'/m JtIr-t1 !em enn fell/r 7 BAn'd !em BJ Barft e33i a rei3na Jt B6tti aft/r til l6'ri !4Dld/m1 en aal:!Hr!ta3/r meal!4.!3e33D/nnar ea >fernin'/r? B;ir 5illa ) G H6't er a n-ta te3D/r n.l'/n# G Be!!/ m.li1 einn f6r fr. aal !4Dld/m dreifin'/ fArir 7 r , `, , re!4e3ti5 K ! 1 K+9,1 K ! , K,9*1 K ! 1 K+KC1 K ! 1 K+))1 !em leiir til eftirfarandi !amanI/r/r tfl/ milli fr6a -' reAn!la leiirY V* Sa&anburur &i##i -enningar og ti#raunir f"rir @eirri einf!#du GG @

)E@ 2*2 2)C )9* ,@ 99 )2 @ ) C, )2+ C* 9* )E E )

C+ ))+ ,* 9* )@ @ ) ),@ 922 22) )@2 ,+ 99 ), K K

)C+ 9K+ 29@ )@* ,* 9@ )2 @ ) C@ )92 ++ E) 92 + * ) )

C+ )2E +@#E E+ 9K#E )9 E ) :

EM%# the-r EM%# the-r EM%# the-r EM%# the-r

K#KK )E) K#KE 9KC K#)K 2K* K#)E ))@ K#2K ,@ K#2E 9+ K#9K )* K#9E 9 K#@K :

K#@E : K#CE )

: :

m c +)@ +)@ 929 929 +*+ +*+ 9+, 9+, HHr tilnefnd Iil /m K1KK BArfti a t5falda!t ta3mr3/m e K1K2E Til Be!! a 5era !amI6rile't 5i nn/r milliIili1 !5- a a/5ita fr6ile'a h.mar3!'ildi fell/r alltaf . nJll 5al/eb aNJ hef/r 3ennin'in -' reAn!lan af t5e''Da:hlia "# "# X8 eftir at5i3/m !;nir1 en I;/r e33i AfirI/ri Afir Beirri einfld/ ""1 5er/r BJ a 5era heimilt a telDa Ba !em ein3ennir 5ill/ l7na !em a!AmmetrA Beirra er Iara minnih.ttar1 !t-fna 7 8Dafn56'i 5iIJna# Einn '6ti hHr eftir1 ef einn 56ri me ta4i 5imi/n 5i mat . 5illa l7na1 n6!t/m n-ta 8!amh5erf/na !em !l73t -' 3-ma B. me'inre'l/ a 5illa rair er/ til a 5era hafna me a'erir na/!Anle' a!AmmetrA#b

Vib%ti* The T /tab#e*


0 )*9 aThe T : tafla 'ef/r 'ildanna "# "#1 di 7 8r-fa

7 8!D.lf!t6i Beirra . r3/m T c Y . !7an fD'/rra !tafa heiltl/'ildi almennt f/lln6'Da Brf/m -lle ti5e!1 !5- er fAr!ta fD'/rra !tafa 4allI-r1 Ier!t 7 %hil-!-4hi al rann!83n/m (/ndt 7 IX# Bindi1 Il! )@,:)EK1 hef/r 'efi Jt1 ein! -' t tfl/ !em H' 3-m hHr fArir Iirtin'ar# Hin! 5e'ar1 7 B57 !3Ani a enn hafa !/mir !Hr!t3/m til5i3/m r/m !ta til !taar1 Dafn5el fimm !tafa !4Daldi er ein! t mila II 7 5iei'andi Jtr.!#b aB6i tfl/r !ta!ett . !ama h.tt !D !tafa !4Daldi !em S# E@E:E@+ er a finna 7 fArirle!tr/m MeAer /m l73indafr6i !3An!eminni# En Ba1 ein! -' 5enD/le'a1 Ba/ r3 'ildi t aein! /44 a t5eim/r a/3a!tf/m er/ 'efin1 anna .'reinin'/r /m inn!3-t BArfti a hafa !amr. 7 re'l/nni# Til a f-ra!t Betta1 5ar 7 fD'/rra !tafa !4Daldi 7 Iili t * a til t c )#E)1 7 fimm !tafa !4Daldi 7 Iili t * a til t c 2#K)1 Ba/ r3 .fram a BriDa a/3a!taf1 !5- a all! !taar n6'Da me einfld/m IrJ/n# G Be!!/m til'an'i1 5ar 7 3alla:ta milliIili me B5f a n-ta f-rmJl/naY

5e'na a I-rin/ 'ildi !D:talan1 me anna .'reinin' Beirra inter4-late!# XriDa m/n/r '6ti 5eri mar3t63ar#b aSt-fn/n I-r/m !em l8'aritmi er IA''# Ein3/m hafa !tDrn/1 !em finna 7 h5erD/ l.rHttar l7n/r af tfl/ II . mi3il56'i Be!! a l7n/ af 4re:4rent/ fAr!ta a/3a!taf !3al h633a /m )#b The T" t!f#u I*

M*MM K1KKKK KK)) KK29 KK9@ KK@E KKEC KKC* KK,+ KK+K K)K2 K) K1K))9 K)2@ K)9E K)@, K)E* K)C+ K)*) K)+2 K2K9 K2)@ K2 K1K22C K29, K2@* K2E+ K2,) K2*2 K2+9 K9KE K9)C K92, K9 K1K99* K9EK K9C) K9,2 K9*@ K9+E K@KC K@), K@2+ K@@K K@ K1K@E) K@C2 K@,@ K@*E K@+C KEK, KE)+ KE9K KE@) KEE2 KE K1KEC@ KE,E K9*C KE+, KCK+ KC2K KC9) KC@2 KCE@ KCCE KC K1KC,C KC*, KC++ K,)K K,2) K,92 K,@@ K,EE K,CC K,,, K, K1K,*+ K*KK K*)) K*22 K*99 K*@E K*EC K*C, K*,* K*+K K* K1K+K) K+)2 K+29 K+9@ K+@C K+E, K+C* K+,+ K++K )KK2 K+ K1)K)9 )K2@ )K9E )K@C )KE* )KC+ )K*K )K+) ))K2 )))9 M*AM K1))2E ))9C ))@, ))E* ))C+ ))*K ))+2 )2K9 )2)@ )22E )) K1)29C )2@, )2E+ )2,K )2*) )2+2 )9K9 )9)@ )92E )99C )2 K1)9@* )9E+ )9,K )9*) )9+2 )@K9 )@)@ )@2E )@9C )@@* )9 K1)@E+# )@,K )@*) )@+2 )EK9 )E)@ )E2E )E9C )E@, )EE* )@ K1)EC+ )E*) )E+2 )CK9 )C)@ )C2E )C9C )C@, )CE* )CC+ )E K1)C*K )C+) ),K2 ),)9 ),2@ ),9E ),@C ),E, ),C* ),,+ )C K1),+K )*K) )*)2 )*29 )*9@ )*@E )*EC )*C, )*,* )**+ ), K1)+KK )+)) )+22 )+99 )+@@ )+EE )+CC )+,, )+** )++* )* K12KK+ 2K2K 2K9) 2K@2 2KE9 2KC@ 2K,E 2K*C 2K+, 2)K* )+ K12))* 2)2+ 2)@K 2)E) 2)C2 2),9 2)*@ 2)+@ 22KE 22)C M*8M K1222, 229* 22@+ 22CK 22,K 22*) 22+2 29K9 29)@ 292@ 2) K1299E 29@C 29E, 29C* 29,* 29*+ 2@KK 2@)) 2@2) 2@92 22 K12@@9 2@E@ 2@C@ 2@,E 2@*C 2@+, 2EK, 2E)* 2E2+ 2E@K 29 K12EEK 2EC) 2E,2 2E*2 2E+9 2CK@ 2C)@ 2C2E 2C9C 2C@C 2@ K12CE, 2CC* 2C,* 2C*+ 2,KK 2,)K 2,2) 2,9) 2,@2 2,E9 2E K12,C9 2,,@ 2,*@ 2,+E 2*KC 2*)C 2*2, 2*9, 2*@* 2*E* 2C K12*C+ 2**K 2*+K 2+K) 2+)) 2+22 2+92 2+@9 2+E9 2+C@ 2, K12+,@ 2+*E 2++E 9KKC 9K)C 9K2, 9K9, 9K@, 9KE* 9KC* 2* K19K,+ 9K*+ 9)KK 9))K 9)2K 9)9) 9)@) 9)E2 9)C2 9),2 2+ K19)*9 9)+9 92K@ 92)@ 922@ 929E 92@E 92EE 92CC 92,C M*CM K192*C 92+, 99K, 99), 992, 999* 99@* 99E* 99C+ 99,+

9) K199*+ 99++ 9@)K 9@2K 9@9K 9@@K 9@EK 9@C) 9@,) 9@*) 92 K19@+) 9EK) 9E)2 9E22 9E92 9E@2 9EE2 9EC2 9E,9 9E*9 99 K19E+9 9CK9 9C)9 9C29 9C99 9C@9 9CE9 9CC9 9C,@ 9C*@ 9@ K19C+@ 9,K@ 9,)@ 9,2@ 9,9@ 9,@@ 9,E@ 9,C@ 9,,@ 9,*@ 9E K19,+@ 9*K@ 9*)@ 9*2@ 9*9@ 9*@@ 9*E@ 9*C@ 9*,9 9**9 9C K19*+9 9+K9 9+)9 9+29 9+99 9+@9 9+E9 9+C9 9+,2 9+*2 9, K19++2 @KK2 @K)2 @K22 @K9) @K@) @KE) @KC) @K,) @K*K 9* K1@K+K @)KK @))K @))+ @)2+ @)9+ @)@+ @)E* @)C* @),* 9+ K1@)*, @)+, @2K, @2)C @22C @29C @2@E @2EE @2CE @2,@ M*FM K1@2*@ @2+@ @9K9 @9)9 @922 @992 @9@) @9E) @9C) @9,K @) K1@9*K @9*+ @9++ @@K* @@)* @@2, @@9, @@@C @@EC @@CE @2 K1@@,E @@*@ @@+@ @EK9 @E)2 @E22 @E9) @E@) @EEK @EE+ @9 K1@EC+ @E,* @E** @E+, @CKC @C)C @C2E @C9@ @C@@ @CE9 @@ K1@CC2 @C,2 @C*) @C+K @C++ @,K+ @,)* @,2, @,9C @,@C @E K1@,EE @,C@ @,,9 @,*2 @,+2 @*K) @*)K @*)+ @*2* @*9, @C K1@*@, @*EC @*CE @*,@ @**9 @*+2 @+K) @+)K @+)+ @+2* @, K1@+9, @+@C @+EC @+CE @+,@ @+*9 @++2 EKK) EK)K EK)+ @* K1EK2, EK9C EK@E EKE@ EKC9 EK,2 EK*) EK+K EK++ E)K* @+ K1E)), E)2C E)9@ E)@9 E)E2 E)C) E),K E),+ E)*, E)+C M*GM K1E2KE E2)@ E229 E29) E2@K E2@+ E2E* E2CC E2,E E2*@ T T K K ) ) 2 2 9 9 @ @ E E C , * The T/tab#e I* C , * + +

M*GM K1E2KE E2)@ E229 E29) E2@K E2@+ E2E* E2CC E2,E E2*@ E) K1E2+2 E9K) E9)K E9)* E92, E99C E9@@ E9E9 E9C2 E9,K E2 K1E9,+ E9** E9+C E@KE E@)9 E@22 E@9K E@9+ E@@* E@EC E9 K1E@CE E@,9 E@*2 E@+K E@++ EEK, EE)C EE2@ EE99 EE@) E@ K1EE@+ EEE* EECC EE,E EE*9 EE+) ECKK ECK* EC), EC2E EE K1EC99 EC@2 ECEK ECE* ECC, EC,E EC*9 EC+) E,KK E,K* EC K1E,)C E,2@ E,99 E,@) E,@+ E,E, E,CE E,,@ E,*2 E,+K E, K1E,+* E*KC E*)@ E*29 E*9) E*9+ E*@, E*EE E*C9 E*,) E* K1E*,+ E**, E*+E E+K9 E+)) E+)+ E+2, E+9E E+@9 E+E)

E+ K1E+E+ E+C, E+,E E+*9 E++) E+++ CKK, CK)E CK29 CK9) M*IM K1CK9+ CK@C CKE@ CKC2 CK,K CK,* CK*C CK+9 C)K) C)K+ C) K1C)), C)2E C)92 C)@K C)@* C)EC C)C9 C),) C),+ C)*C C2 K1C)+@ C2K2 C2K+ C2), C22E C292 C2@K C2@* C2EE C2C9 C9 K1C2,K C2,* C2*C C2+9 C9K) C9K* C9)C C929 C99) C99* C@ K1C9@C C9E9 C9C) C9C* C9,C C9*9 C9+) C9+* C@KE C@)9 CE K1C@2K C@2* C@9E C@@2 C@EK C@E, C@C@ C@,2 C@,+ C@*C CC K1C@+@ CEK) CEK* CE)C CE29 CE9K CE9, CE@E CEE2 CEE+ C, K1CECC CE,9 CE*) CE** CE+E CCK2 CCK+ CC)C CC2@ CC9) C* K1CC9* CC@E CCE2 CCE+ CCCC CC,9 CC*K CC*, CC+@ C,K) C+ K1C,K* C,)E C,22 C,2+ C,9C C,@9 C,EK C,E, C,C@ C,,) M*9M K1C,,* C,*E C,+2 C,++ C*KC C*)2 C*)+ C*2C C*99 C*@K ,) K1C*@, C*E9 C*CK C*C, C*,@ C**) C**, C*+@ C+K) C+K* ,2 K1C+)@ C+2) C+2* C+9@ C+@) C+@* C+E@ C+C) C+C* C+,@ ,9 K1C+*) C+** C++@ ,KK) ,KK, ,K)@ ,K2) ,K2, ,K9@ ,K@K ,@ K1,K@, ,KE9 ,KCK ,KCC ,K,9 ,K,+ ,K*C ,K+2 ,K++ ,)KE ,E K1,))2 ,))* ,)2@ ,)9) ,)9, ,)@@ ,)EK ,)EC ,)C9 ,)C+ ,C K1,),E ,)*2 ,)** ,)+@ ,2K) ,2K, ,2)9 ,2)+ ,22C ,292 ,, K1,29* ,2@@ ,2E) ,2E, ,2C9 ,2C+ ,2,E ,2*2 ,2** ,2+@ ,* K1,9KK ,9KC ,E)2 ,9)* ,92E ,99) ,99, ,9@9 ,9@+ ,9EE ,+ K1,9C) ,9C, ,9,9 ,9,+ ,9*E ,9+) ,9+, ,@K9 ,@K+ ,@)E M*KM K1,@2) ,@2, ,@99 ,@9+ ,@@E ,@E) ,@E, ,@C2 ,@C* ,@,@ *) K1,@*K ,@*C ,@+2 ,@+* ,EK9 ,EK+ ,E)E ,E2) ,E2, ,E92 *2 K1,E9* ,E@@ ,EEK ,EEE ,EC) ,EC, ,E,2 ,E,* ,E*@ ,E+K *9 K1,E+E ,CK) ,CK, ,C)2 ,C)* ,C29 ,C2+ ,C9E ,C@K ,C@C *@ K1,CE) ,CE, ,CC9 ,CC* ,C,@ ,C,+ ,C*E ,C+K ,C+C ,,K) *E K1,,K, ,,)2 ,,)* ,,29 ,,2+ ,,9@ ,,9+ ,,@E ,,EK ,,EC *C K1,,C) ,,CC ,,,2 ,,,, ,,*2 ,,** ,,+9 ,,+* ,*K@ ,*K+ *, K1,*)@ ,*2K ,*2E ,*9K ,*9E ,*@) ,*@C ,*E) ,*EC ,*C2 ** K1,*C, ,*,2 ,*,, ,**2 ,*** ,*+9 ,*+* ,+K9 ,+K* ,+)9 *+ K1,+)* ,+2@ ,+2+ ,+9@ ,+9+ ,+@@ ,+@+ ,+E@ ,+E+ ,+C@ M*SM K1,+C+ ,+,@ ,+,+ ,+*@ ,+*+ ,++@ ,+++ *KK@ *KK+ *K)@ +) K1*K)+ *K2@ *K2+ *K9@ *K9* *K@9 *K@* *KE9 *KE* *KC9

+2 K1*KC* *K,9 *K,, *K*2 *K*, *K+2 *K+, *)K) *)KC *))) +9 K1*))C *)2K *)2E *)9K *)9E *)9+ *)@@ *)@+ *)E9 *)E* +@ K1*)C9 *)C, *),2 *),, *)*) *)*C *)+) *)+E *2KK *2K@ +E K1*2K+ *2)9 *2)* *229 *22, *292 *29C *2@) *2@E *2EK +C K1*2E@ *2E+ *2C9 *2C* *2,2 *2,, *2*) *2*E *2+K *2+@ +, K1*2++ *9K9 *9K, *9)2 *9)C *92) *92E *92+ *99@ *99* +* K1*9@2 *9@, *9E) *9EE *9CK *9C@ *9C* *9,2 *9,, *9*) ++ K1*9*E *9*+ *9+@ *9+* *@K2 *@KC *@)K *@)E *@)+ *@29 A*MM K1*@2, *@9) *@9E *@9+ *@@@ *@@* *@E2 *@EC *@CK *@C@ T K ) 2 9 @ E C , * +

The T/tab#e I* T K ) 2 9 @ E C , * +

A*MM K1*@2, *@9) *@9E *@9+ K) K1*@C* *@,2 *@,C *@*K K2 K1*EK* *E)2 *E)C *E2K K9 K1*E@* *EE2 *EEC *ECK K@ K1*E*C *E+K *E+@ *E+* KE K1*C2@ *C2* *C92 *C9C K, K1*C+* *,K) *,KE *,K* K* K1*,99 *,9, *,@K *,@@ K+ K1*,C* *,,) *,,E *,,* A*AM K1**K2 **KE **K+ **)2 )) K1**9E **9+ **@2 **@E )2 K1**C* **,) **,@ **,* )9 K1*+KK *+K9 *+KC *+K+ )@ K1*+9) *+9@ *+9, *+@K )E K1*+C) *+C@ *+C, *+,K )C K1*++) *++@ *++, +KKK ), K1+K2K +K29 +K2C +K2+

*@@@ *@@* *@E2 *@EC *@CK *@C@ *@*@ *@** *@+2 *@+C *EKK *EK@ *E2@ *E2* *E92 *E9C *E@K *E@@ *EC9 *EC, *E,) *E,E *E,+ *E*9 *CK2 *CKC *CK+ *C)9 *C), *C2) *C9+ *C@9 *C@, *CEK *CE@ *CE* *,)2 *,)C *,)+ *,29 *,2C *,9K *,@, *,E) *,E@ *,E* *,C) *,CE *,*2 *,*E *,*+ *,+2 *,+E *,++ **)E **)+ **22 **2E **2+ **92 **@* **E2 **EE **E* **C) **CE ***) ***@ ***, **+K **+9 **+, *+)2 *+)E *+)* *+22 *+2E *+2* *+@9 *+@C *+@+ *+E2 *+EE *+E* *+,9 *+,C *+,+ *+*2 *+*E *+** +KK9 +KKC +KK* +K)) +K)@ +K), +K9) +K9@ +K9, +K@K +K@9 +K@C

KC K1*CC) *CCE *CC+ *C,2 K1*C,C *C*K *C*9 *C*, *C+) *C+@

)* K1+K@* +KE) +KE@ +KE, )+ K1+K,C +K,+ +K*2 +K*@ A*8M K1+)K9 +)KC +)K* +))) 2) K1+)9K +)92 +)9E +)9, 22 K1+)EE +)E* +)CK +)C9 29 K1+)*) +)*9 +)*E +)** 2@ K1+2KE +2K, +2)K +2)2 2E K1+22+ +29) +29@ +29C 2C K1+2E2 +2EE +2E, +2E+ 2, K1+2,E +2,, +2*K +2*2 2* K1+2+, +9KK +9K2 +9K@ 2+ K1+9)+ +92) +929 +92E A*CM K1+9@K +9@2 +9@@ +9@C 9) K1+9C) +9C9 +9CE +9C, 92 K1+9*) +9*9 +9*E +9*, 99 K1+@KK +@K2 +@K@ +@KC 9@ K1+@)+ +@2) +@29 +@2E 9E K1+@9* +@9+ +@@) +@@9 9C K1+@EC +@E, +@E+ +@C) 9, K1+@,9 +@,E +@,, +@,* 9* K1+@+K +@+2 +@+@ +@+E 9+ K1+EK, +EK* +E)K +E)2 A*FM K1+E29 +E2@ +E2C +E2* @) K1+E9+ +E@K +E@2 +E@9 @2 K1+EE@ +EEE +EE, +EE* @9 K1+EC+ +E,K +E,) +E,9 @@ K1+E*9 +E*@ +E*C +E*, @E K1+E+, +E+* +CKK +CK) @C K1+C)) +C)2 +C)9 +C)E @, K1+C2@ +C2E +C2C +C2* @* K1+C9, +C9* +C9+ +C@K @+ K1+C@+ +CEK +CE) +CE9 A1GM K1+CC) +CC2 +CC9 +CCE

+KCK +KC2 +KCE +KC* +K,) +K,9 +K*, +K+K +K+2 +K+E +K+* +)KK +))@ +))C +))+ +)22 +)2@ +)2, +)@K +)@9 +)@E +)@* +)EK +)E9 +)CE +)C* +),) +),9 +),C +),* +)+K +)+9 +)+E +)+* +2KK +2K9 +2)E +2), +2)+ +222 +22@ +22, +29* +2@) +2@9 +2@E +2@* +2EK +2C2 +2C@ +2CC +2C* +2,) +2,9 +2*@ +2*C +2*+ +2+) +2+9 +2+E +9KC +9K* +9)K +9)9 +9)E +9), +92, +99K +992 +99@ +99C +99* +9@* +9EK +9E2 +9EE +9E, +9E+ +9C+ +9,) +9,9 +9,E +9,, +9,+ +9*+ +9+K +9+2 +9+@ +9+C +9+* +@K* +@)K +@)2 +@)9 +@)E +@), +@2, +@2* +@9K +@92 +@9@ +@9C +@@E +@@, +@@* +@EK +@E2 +@E@ +@C9 +@C@ +@CC +@C* +@,K +@,) +@*K +@*2 +@*9 +@*E +@*, +@** +@+, +@++ +EKK +EK2 +EK9 +EKE +E)9 +E)E +E)C +E)* +E2K +E2) +E2+ +E9) +E92 +E9@ +E9E +E9, +E@E +E@C +E@* +E@+ +EE) +EE2 +ECK +EC) +EC9 +EC@ +ECC +EC, +E,@ +E,C +E,, +E,+ +E*K +E*2 +E*+ +E+K +E+) +E+9 +E+@ +E+C +CK2 +CK@ +CKE +CK, +CK* +CK+ +C)C +C), +C)* +C2K +C2) +C22 +C2+ +C9K +C9) +C99 +C9@ +C9E +C@2 +C@9 +C@@ +C@E +C@, +C@* +CE@ +CEE +CEC +CE, +CE+ +CCK +CCC +CC, +CC* +CC+ +C,K +C,2

The T/tab#e I* T K ) 2 9 @ C C , * +

)#E K1+CC) +C,9 +C*@ +C+E +,KC +,)C +,2C +,9C +,@E +,EE )#C K1+,C9 +,,2 +,*K +,** +,+C +*K@ +*)) +*)* +*2E +*92 )#, K1+*9* +*@@ +*EK +*EC +*C) +*C, +*,2 +*,, +**2 +**C )#* K1+*+) +*+E +*++ ++K9 ++K, ++)) ++)E ++)* ++22 ++2E )#+ K1++2* ++9) ++9@ ++9, ++9+ ++@2 ++@@ ++@, ++@+ ++E) 81M K1++E9 ++EE ++E, ++E+ ++C) ++C9 ++C@ ++CC ++C, ++C+ 2#) K1++,K ++,2 ++,9 ++,@ ++,E ++,C ++,, ++,+ ++*K ++*K 2#2 K1++*) ++*2 ++*9 ++*@ ++*E ++*E ++*C ++*, ++*, ++** 2#9 K1++*+ ++*+ +++K +++K +++) +++) +++2 +++2 +++2 +++9 2#@ K1+++9 +++9 +++@ +++@ +++@ +++E +++E +++E +++E +++C 2#E K1+++C +++C +++C +++, +++, +++, +++, +++, +++, +++* 2#C K1+++* +++* +++* +++* +++* +++* +++* +++* +++* ++++ 2#, K1++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ +++Z ++++ ++++ ++++ 2#* K1++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ ++++ KKKK KKKK KKKK

The T/Tab#e II T K) K2 K9 K@ KE KC K, K* K ) 2 K22C )9E@ 2@*2 9C)K @,9C E*C2 C+*, *))K +292 9 K99+ )@C, 2E+E 9,22 @*@+ E+,E ,K++ *229 +9@@ @ K@E) )E*K 2,K* 9*9E @+C2 CK*, ,2)2 *99E +@EC E KEC@ )C+2 2*2K 9+@* EK,@ C2KK ,92@ *@@, +EC* C KC,, )*KE 2+99 @KCK E)*, C9)2 ,@9C *EE+ +C*K , K,+K )+)* 9K@C @),9 E2++ C@2E ,E@+ *C,) +,+2 * K+K9 2K9) 9)E+ @2*C E@)2 CE9, ,CC) *,*@ + )K)C 2)@@ 92,) @9+* EE2E CCEK ,,,9 **+C

M*MM K1KKKKK K))9 ))2* )2@) 22EC 29C+ 99*@ 9@+, @E)) @C2@ K#K E,EK EC9, C,C2 C*,E ,**C ,++* K#K +)2K

++K@ z KK)C

+KK* K+ M*AM )) )2 )9 )@ )E )C ), )* )+ M*8M 2) 22 29 2@ 2E 2C 2, 2* 2+ M*CM 9) 92 99 K#) K2@K K)2* K#) )9E* )2@C 29C2 2@,@ 9@,C 9E*, @E*, @C+* EC+E E*KE K#) C+)K C*KK ,+K) *K)) K#) +)K+ *+++ K#2 K2K9 KK+@ ))*@ )2+9 K#2 29,+ 22,K 99E2 9@CK @@9K @E9, EEK2 ECK+ CE,K CC,C K#2 ,,9+ ,C99 *C+K *,+E K#2 +*@, +,@2 K#9 K*+2 K,** )*2* )+92 K#9 2+CC 2*C9 9*+) 9++9 @+)9 EK)@ E+2* CK2+ K9E2 )@,K 2E*E 9C+* @*K+ E+)C ,K2K *)2) +2)* K9)2 )@K2 2@*, 9EC* @C@E E,)C C,*9 ,*@E *+K) K@C@ )E*) 2C+, 9*K+ @+)+ CK2, ,)9K *29) +92* K@2) )E)K 2E+E 9C,C @,E2 E*29 C**+ ,+EK +KKC KE,C )C+9 2*K* 9+2) EK9K C)9, ,2@) *9@) +@9, KE9K )C)+ 2,K@ 9,*@ @*E+ E+9K C++C *KEC +))) KC*, )*KE 2+)+ @K92 E)@) C2@* ,9E) *@E) +E@, KC9+ ),2* 2*)2 9*+) @+C, CK9, ,)K2 *)C2 +2), K,++ )+)C 9K9) @)@9 E2E2 C9E* ,@C) *ECK +CEC K,@* )*9C 2+2K 9+++ EK,@ C)@@ ,2K* *2C* +922 K+)) 2K2* 9)@2 @2E@ E9C9 C@C* ,E,) *C,K +,CC K*E, )+@E 9K2* @)K, E)*) C2EK ,9)@ *9,9 +@2, )K29 2)9+ 92E9 @9CE E@,9 CE,+ ,C*) *,*K +*,E K+CC 2KE9 9)9C @2)@ E2** C9E, ,@2) *@,+ +E92 ))9E 22E) 99CE @@,C EE*@ CC*+ ,,+) **+K ++*@ )K,E 2)C2 92@@ @922 E9+E C@C9 ,E2, *E*@ +C9,

++E2 z KKEC z K)C) z K2CC z K9,K z K@,E z KE,+ z KC*@ K++, 2K9C 9KC+ @K+C E))C C)9K ))K) 2)9+ 9),2 @)+* E2)* C29) )2KE 22@9 92,E @9KK E9)+ C992 )9K+ 29@C 99,* @@K9 E@2) C@99 )@)9 2@EK 9@*K @EKE EE29 CE9@ )E), 2EE9 9E*9 @CK, EC2@ CC9E )C2) 2CEC 9C*C @,K+ E,2E C,9E ),2E 2,CK 9,** @*)) E*2, C*9C

9@ 9E 9C 9, 9* 9+ M*FM @) @2 @9 @@ @E @C @, @* @+ M*GM T

C+9C ,K9, K#9 *K9* ,+9* *+99 +K92

,)9, *)9* +)9)

,29* *29, +29K

,99* *99, +92+

,@9* *@9C +@2*

,E9* *E9C +E2C

,C9* *C9E +C2E

,,9* *,9E +,2@

,*9* **9@ +*22

K#9 z KK)+ z K)), z K2)E z K9)@ z K@)2 z KE)K z KCK* z K,KE z K*K9 ++2) K#@ K+++ K+K) )*,@ )+,) K#@ 2+9E 2*9+ 9,+, 9*+2 @,@, @*@) EC*+ E,*2 CC29 C,)E K#@ ,C@K ,E@* *@CC *EE, K#@ +@CE +9,E K#E K9CE K2,E ))C, )2EC K#E 2)9* 2KEK K ) )K+C 2KC* 9K9) 9+** @+9C E*,C C*K* ,,92 *C@* +EEE K@E@ )9@@ 222C 2 ))+@ 2)C@ 9)2, @K*9 EK9K E+,K C+K) ,*2@ *,9+ +C@C KE@9 )@99 29)9 9 )2+) 22C) 9229 @),* E)2@ CKC9 C++@ ,+)C **9K +,9C KC99 )E2) 2@K) @ )9** 29E, 99)+ @2,9 E2)+ C)E, ,K*C *KK* *+2) +*2C K,22 )C)K 2@** E )@*C 2@E@ 9@)E @9C* E9)9 C2EK ,),+ *)KK +K)2 )E*9 2EEK 9E)K @@C9 E@K, C9@9 ,2,) *)+) +)K9 )C*K 2C@, 9CKC @EE, EEK) C@9C ,9C@ *2*9 +)+9 ),,, 2,@9 9,K) @CE2 EE+E CE2+ ,@EC *9,@ +2*@

++)C z KKKC z KK+C z K)*E K*)) )C+* 2E,C C K+KK ),*C 2CC9 , K+*+ )*,@ 2,EK * )K,* )+C2 2*9, +

The T/Tab#e II T M*GM K ) 2 9 @ 2@K) 92,2 @)9@ E 2@** 99E* @2)+ C 2E,C 9@@E @9KE , 2CC9 9E9) @9+K * 2,EK 9C), @@,C + 2*9, 9,K@ @EC)

K#E 2)9* 222C 29)9 2KEK

E) 2+2@ 9K)) 9K+* 9)*E E2 9,+K 9*,C 9+C2 @K@*

E9 @C@C @,92 @*), @+K2 E@ E@+@ EE,* ECC2 E,@C EE K#E C@)C C@++ CE*2 C992

@+*, E*9K CCCE ,@+) *9K, +))@ ++)2 K,KK )@,* 22@* 9KK, 9,E, @@+* E22+ E+EK CCC2 ,9C@ *KEC *,9* +@))

EK,) E+)@ C,@* ,E,9 *9** +)+@

E)EC E++* C*9) ,CEE *@C+ +2,@

E2@) C+)@ ,,9, *EEK +9E@

E92E C++C ,*)* *C9) +@9@

E@)K ,K,+ ,+KK *,)2 +E)@

CK*2 K1C)CE C2@+

EC ,)C2 ,2@@ ,92C ,@K+ E, ,+*2 *KC9 *)@@ *22C E* *,+2 **,9 *+E9 +K9@ E+ M*IM K#E +C,9 +,E9 +*92 +E+@ K#C K@C@ KE@9 KC2) K9*C

+++) z KK,K z K)@+ z K22* z K9K, K,,* )EEC 292@ 9K*9 9*92 @E,) E9K) CK22 C,92 ,@99 *)2E **KC +@,* K*EC )C99 2@KK 9)E* 9+KC @C@E E9,@ CK+9 C*K9 ,EK9 *)+9 **,@ +E@E K+9@ ),)K 2@,, 9299 9+*) @,)* E@@C C)CE C*,9 ,E,2 *2C2 *+@) +C)) )K)2 ),*, 2EE9 99K+ @KEE @,+) EE)+ C29C C+@@ ,C@2 *99K +KK+ +C,* )K+K )*C@ 2C2+ 99*@ @)2+ @*CE EE+) C9K, ,K)@ ,,)) *9+* +K,C +,@@

C) ))C* )2@C )929 )@K) C2 )+@) 2K)* 2K+E 2),) C9 2,KE 2,*K 2*EC 2+92 C@ 9@E+ 9E99 9CK* 9C*9 CE K#C @2,, @9E) @@2@ @2K9

CC @+9* EK)) EK*9 E)EC C, ECC9 E,9E E*K, E*,* C* C9,* C@@+ CE2K CE+) C+ ,K*@ ,)E@ ,22@ ,2+@ M*9M K#C ,*@+ ,+)* ,+*, ,,*K

,) *@C, *E9E *CK9 *C,) ,2 +)@9 +2)K +2,, +9@@ ,9 ,@ ,E

K#C +*,, ++@9 z KKK+ z KK,E z K)@K z K2KC z K2,2 z K99, z K@K2 +*)K K#, KE99 KE+* KCC9 K@C* K#, ))*K )2@@ )9K* )))C K,2* )9,2 2KKC 2C9) 92@C 9*E) K,+9 )@9C 2KC+ 2C+9 99K, 9+)) K*E* )EKK 2)92 2,EE 99C* 9+,) K+22 )EC9 2)+E 2*)C 9@2+ @K9) K+*, )C2, 22E, 2*,* 9@*+ @K+) )KE) )C+K 292K 2+@K 9EEK @)E)

,C ),E@ )*), )**K )+@9 ,, 29*2 2@@@ 2EK, 2EC+ ,* 9KK) 9KC2 9)2@ 9)*E ,+ 9C)K 9C,) 9,9) 9,+)

M*KM

K#, @2,K @92+ @9** @2)K

@@@, EK9@ EC)) C),* C,9C ,2*E ,*2E *9EE **,C +9** +*+) K9*E K*,K )9@C )*)9 22,) 2,2) 9)C2 9E+E @K2K @@9E

@EKC EK+2 ECC* C29@ C,+2 ,9@K ,*,* *@K* *+2* +@9+ ++@) K@9@ K+)* )9+9 )*E+ 29), 2,CC 92KC 9C9* @KC) @@,,

@ECE E)EK E,2E C2+) C*@, ,9+@ ,+92 *@CK *+,+ +@*+

@C2@ E2K* E,*2 C9@, C+K2 ,@@* ,+*E *E)2 +K9) +E@K

@C*9 E2CC E*9+ C@K9 C+E, ,EK2 *K9* *ECE +K*2 +E+K

@,@2 E929 E*+C C@E+ ,K)2 ,EEC *K+) *C), +)99 +C@)

*) @*KK @*E+ @+), @+,C *2 E9*) E@9+ E@+C EEE9 *9 E+E2 CKK+ CKCC C)22 *@ CE)@ CE,K CC2C CC*) *E K#, ,)22 ,),C ,29) ,KC,

*C ,C)K ,CC@ ,,)* ,,,) *, *)@@ *)+, *2EK *9K2 ** *CC+ *,2) *,,9 **2@ *+ +)*@ +29E +2*C +99, M*SM +) K#, +,@) +,+) +*@) +C+) K#* K29* K2*, K99C K)**

+++K z KK@K z KK+K z K)9+ K@*2 K+CC )@@K )+KE 29C2 2* )K 92EK 9C*) @)K9 @E)* C KE9) )K)9 )@*, )+E) 2@K, 2*EE 92+9 9,29 @)@E @EE+ , KE*K )KC) )E9@ )++, 2@E2 2*++ 999, 9,CC @)*, @CKK * KC2* ))K+ )E*K 2K@9 2@+, 2+@9 99*K 9*K* @22+ @C@K +

+2 KC,, K,2E K,,9 K*22 +9 ))EC )2K@ )2E) )2+* +@ )C2, )C,@ ),2K ),C, +9 K#* 2)9E 2)*K 222C 2K*+

+C 2E@2 2E*, 2C92 2C,, +, 2+*, 9K9) 9K,E 9))+ +* 9@29 9@CC 9EK+ 9EE2 ++ 9*E) 9*+9 9+9E 9+,, A*MM T K#* @9)2 @9E9 @9+@ @2,K K ) 2 9

@ E The T/Tab#e II @ @@9E @*@9 E2@9 E @@,, @**9 E2*2

C @E)* @+2@ E922

, @EE+ @+C@ E9C)

* @CKK EKK@ E@KK

+ @C@K EK@@ E@9+

A*MM K#* @2,K K) @C*) K2 EK*@

@9)2 @9E9 @9+@ @,22 @,C2 @*K9 E)2@ E)C9 E2K9

K9 E@,* K@ E*CE KE K#* C2@@

EE), EEEC EE+E E+K9 E+@) E+,+ C2*) C9)* C9EC CCE) CC** C,2@ ,K)9 ,K@+ ,K*E ,9C* ,@K9 ,@9* ,,)E ,,@+ ,,*9 *KE@ *K** *)2) *9*C *@)+ *@E2 *,)) *,@9 *,,E +K2+ +KCK +K+) +99+ +9,K +@KK +C@2 +C,2 +,K2

EC9@ CK), C9+9 C,CK ,)2K ,@,9 ,*), *)EE *@*@ **K, +)22 +@9) +,92

EC,9 CKEE C@9K C,+, ,)EC ,EK, ,*E) *)** *E), **9+ +)E@ +@C) +,C2

E,)) CK+9 C@C, C*99 ,)+) ,E@2 ,**E *22) *E@+ **,) +)*E +@+2 +,+2

E,EK C)9) CEK@ C*C+ ,22, ,E,, ,+)+ *2E@ *E*2 *+K2 +2)C +E22 +*2)

E,** C)C+ CE@) C+KE ,2C2 ,C)) ,+E9 *2*, *C)@ *+9@ +2@, +EE2 +*E)

E*2, C2KC CE,* C+@) ,2+, ,C@C ,+*, *92K *C@, *+CC +2,, +E*2 +**K

KC CC)@ K, C+,, K* ,999 K+ ,C*K A*AM K#* *K2)

)) *9E9 )2 *C,+ )9 *++, )@ +9K* )E )C ), K#* +C)2 K#* ++)K K#+ K2KK

++9+ ++C* +++, z KK2, z KKEC z KK*E z K))@ z K)@2 z K),) K22+ K2E, K2*C KE)2 KE@K KEC* K,** K*)E K*@9 )KE* )K*E )))) )922 )9@* )9,@ )E,+ )CK@ )C9K )*9K )*EE )*,+ 2K,E 2K++ 2)29 29)@ 299, 29C) 2E@, 2E,K 2E+9 2,,@ 2,+C 2*)+ 2++E 9K), 9K9+ 92)) 9292 92E@ 9@22 9@@2 9@C9 K9)@ KE+E K*,K ))9* )9++ )CEE )+K@ 2)@, 29*@ 2C)E 2*@) 9KC) 92,E 9@*@ K9@9 KC29 K*+, ))C@ )@2E )C*K )+2+ 2),) 2@K* 2C9* 2*C9 9K*2 92+C 9EK@ K9,) KCE) K+2@ ))+) )@E) ),KE )+E9 2)+E 2@9) 2CC) 2**E 9)K@ 99), 9E2E K9++ KC,* K+E) )2), )@,, ),9K )+,* 22)+ 2@E@ 2C*@ 2+K, 9)2C 999* 9E@E K@2* K,KC K+,* )2@9 )EK2 ),EE 2KK2 22@9 2@,, 2,KC 2+2+ 9)@, 99E+ 9ECC K@EC K,99 )KKE )2C+ )E2* ),*K 2K2C 22CC 2EKK 2,2+ 2+E) 9)C* 99*K 9E*C

)* K@*@ )+ K,C) A*8M K#+ )K9)

2) )2+C 22 )EE9 29 )*KE 2@ 2KE) 2E K#+ 22+K

2C 2E2@ 2, 2,E) 9* 2+,9 2+ 9)+K A*CM K#+

9@K) 9) 9CKC 92 9*K, 9@ @)+) 9E K#+ @9,C 9C2, 9C@, 9CC, 9*2C 9*@C 9*CC @2)K @22+ @2@, @9+@ @@)9 @@9) @E,@ @E+2 @CK+ @,@* @,CC @,*9 @+)* @+9E @+E2 EK*@ E)KK E))C E2@@ E2CK E2,C E@K) E@)C E@9) EEE9 EEC* EE*2 E,KK E,)E E,2+ E*@@ E*E* E*,2 E+*9 E++, CK)) C))+ C)92 C)@E C2EK C2C9 C2,C C9,* C9+) C@K9 CEK2 CE)@ CE2C CC22 CC9@ CC@C ) 2 9 9C*, 9**E @K,* @2CC @@@+ @C2, @*KK @+C* E)92 E2+2 E@@, EE+, E,@@ E**C CK2@ C)E+ C2*+ C@)C CE9+ CCE* 9,K, 9+KE @K+, @2*@ @@C, @C@@ @*), @+*E E)@* E9K, E@C2 EC)2 E,E* E+KK CK9* C),2 C9K2 C@2* CEE) CC,K 9,2, 9+2@ @))C @9K9 @@*E @CC2 @*9@ EKK2 E)CE E929 E@,, EC2, E,,9 E+)@ CKE) C)*E C9)E C@@K CEC9 CC*) C 9,@, 9+@@ @)9E @92) @EK9 @C,+ @*E) EK)* E)*) E99+ E@+2 EC@2 E,*, E+2* CKCE C)+* C92, C@E9 CE,E CC+9 , 9,C, 9+C9 @)E@ @9@K @E2) @C+, @*C* EK9E E)+, E9E@ EEK, ECEC E*K) E+@2 CK,* C2)) C9@K C@CE CE*, C,KE * 9,*, 9+*2 @),9 @9E* @E9* @,)@ @**E EKE) E2)9 E9,K E929 EC,) E*)E E+EC CK+2 C22@ C9E9 C@,* CE++ C,)C +

99 @KK2 K1@K2) @K@K @KE+

9C @EEC 9, @,9) 9* @+K2 9+ EKC, A*FM K#+ E22+

@) E9*E @2 EE9* @9 EC*C @@ E*9K @E K#+ E+,K

@C C)KE @, C29, @* C9CE @+ C@+K A1GM T K#+ CC)) K

@ E The T/Tab#e II 9 @ E

T A1GM E) E2 E9

K#+ CC22 CC9@ CC@C CCE* CC,K CC*) CC+9 C,KE C,)C CC)) C,2* C,9+ C,E) C,C2 C,,@ C,*E C,+C C*K* C*)+ C*9K C*@) C*E9 C*C@ C*,E C**C C*+, C+K* C+)+ C+9K C+@) C+E2 C+C2 C+,9 C+*@ C++E ,KKC ,K)C ,K2, ,K9, ,K@*

E@ EC E, E* E+ C) C2 C9 C@ CC C, C* C+ ,) ,9 ,9 ,@ ,C ,, ,* ,+ *) *2 *9 *@ *C

,KE+ ,KC+ ,K*K ,K+K ,)KK ,))) ,)2) ,)9) ,)@2 ,)E2 ,2C9 ,2,9 ,2*9 ,2+2 ,9K2 ,9)2 ,922 ,99) ,9@) ,9E) ,9CK ,9,K ,9,+ ,9*+ ,9+* ,@K* ,@), ,@2, ,@9C ,@@E ,@EE ,@C@ ,@,9 ,@*2 ,@+2 ,EK) ,E)K ,E)+ ,E2* ,E9, ,E@C ,EEE ,EC@ ,E,9 ,E*2 ,E+) ,CKK ,CK+ ,C), ,C2C ,,2) ,,2+ ,,9* ,,@C ,,E@ ,,C9 ,,,) ,,,+ ,,*, ,,+C ,*K@ ,*)2 ,*2K ,*2* ,*9C ,*@@ ,*E2 ,*CK ,*C* ,*,C ,**@ ,*+2 ,+KK ,+K* ,+)C ,+2@ ,+9) ,+9+ ,+@, ,+EE ,+C2 ,+,K ,+,, ,+*E ,++9 *KKK *KK* *K)E *K29 *K9K *))K *))* *)2E *)92 *)9+ *)@C *)E9 *)CK *)C, *),@ *)*) *)** *)+E *2K2 *2K+ *2)E *222 *22+ *29C *2@9 *2@+ *2EC *2C9 *2C+ *2,C *2*9 *2*+ *2+C *9K2 *9K+ *9)E *922 *92* *99E *9@) *9@, *9E@ *9CK *9CC *9,9 *@@) *@@, *@E9 *@E+ *@CE *@,) *@,, *@*9 *@*+ *@+@ *EKK *EKC *E)2 *E)* *E2@ *E2+ *E9E *E@) *E@C *EE2 *EE* *EC9 *EC+ *E,E *E*K *E*C *E+) *E+, *CK2 *CK* *C)9 *C)+ *C2@ *C9K *C9E *C@) *C@C *CE) *CE, *CC2 *,)+ *,2@ *,2+ *,9@ *,9+ *,@@ *,@+ *,E@ *,E+ *,C@ *,C+ *,,@ *,,+ *,*@ *,*+ *,+9 *,+* **K9 **K* **)9 **), **22 **2, **92 **9C **@) **@C **EK **EE **E+ **C@ **C+ **,9 **,* ***2 ***, **+) **+C *+KK *+KE *+E2 *+E, *+C) *+CE *+C+ *+,@ *+,* *+*2 *+*C *++K *++@ *++* +KK2 +KK, +K)) +K)E +K)+ +K29 +K2, +K9) +K9E +K9+ +K@9 +K@C +KEK +KE@ +KE* +KC2 +KCC +K,K +K,@ +K,, +K*) +K*E +K*+ +K+9 +K+C +)KK +)K@ +)K, +)@, +)E) +)E@ +)E* +)C) +)CE +)C* +),2 +),E +),+

EE K1+,)C2 ,),2 ,)*9 ,)+9 ,2K9 ,2)9 ,229 ,299 ,2@9 ,2E9

A*IM K#+ ,C9E ,C@@ ,CE2 ,CC) ,C,K ,C,* ,C*, ,C+E ,,K@ ,,)2

CE K#+ *K9* *K@E *KE2 *KCK *KC, *K,@ *K*2 *K*+ *K+C *)K9

A*9M K#+ *9,+ *9*E *9+2 *9+* *@K@ *@)K *@)C *@22 *@2+ *@9E

,E K#+ *CC, *C,2 *C,* *C*9 *C** *C+9 *C++ *,K@ *,K+ *,)@

A*KM K#+ *+K+ *+)9 *+)* *+22 *+2, *+9) *+9E *+@K *+@@ *+@*

*E K1++))) +))E +))* +)22 +)2C +)2+ +)99 +)9, +)@K +)@@

*, ** *+ +) +2 +9 +@ +C +, +* ++ T

+)*9 +)*E +)*+ +)+2 +)+C +)++ +2K2 +2KC +2K+ +2)2 +2)C +2)+ +222 +22E +22+ +292 +29E +29* +2@2 +2@E +2@* +2E) +2E@ +2E, +2C) +2C@ +2C, +2,K +2,9 +2,C +9K+ +9)2 +9)E +9)* +92) +92@ +92C +92+ +992 +99E +99* +9@) +9@9 +9@C +9@+ +9E2 +9EE +9E, +9CK +9C9 +9CC +9C* +9,) +9,@ +9,C +9,+ +9*2 +9*@ +9*, +9+K +9+2 +9+E +9+, +@KK +@K9 +@KE +@K* +@)K +@)9 +@)E +@@9 +@@E +@@, +@EK +@E2 +@EE +@E, +@E+ +@C2 +@C@ +@CC +@C+ +@,) +@,9 +@,C +@,* +@*K +@*2 +@*E +@*, +@*+ +@+) +@+@ +@+C +@+* +EKK +EK2 +EKE +EK, +EK+ +E)) +E)9 +E)E +E)* +E2K +E22 +E2@ +E2C +E2* +E9K K ) 2 9 @ E The T/Tab#e II @ +CK+ +,E9 +*@C ++KC ++@@ ++C, ++*) ++*+ +++@ +++, +++* ++++ E +C2C +,C@ +*E@ ++)) ++@, ++C+ ++*2 +++K +++@ +++, +++* ++++ C , * +

A*SM K#+ +2,+ +2*2 +2*E +2** +2+) +2+@ +2+, +9KK +9K9 +9KC

+E K#+ +@)* +@2K +@29 +@2E +@2* +@9K +@99 +@9E +@9* +@@K

81MM K1++E92 +E9@ +E9C +E9* +E@K +E@2 +E@@ +E@C +E@* +EEK

T 2#) 2#2 2#9 2#@ 2#E 2#C 2#, 2#* 2#+ C*M 9#) 9#2

9 +E+) +,@) +*9+ ++K2 ++@) ++CE ++*K ++*+ +++@ +++, +++* ++++

C +C@2 +,,E +*C) ++)E ++EK ++,) ++*9 +++) +++E +++, +++* ++++

, +CE* +,*E +*C, ++2K ++E2 ++,2 ++*@ +++) +++E +++, ++++ ++++

* +C,9 +,+E +*,@ ++2@ ++EE ++,@ ++*E +++2 +++E +++, ++++ ++++

+ +C** +*KE +**K ++2* ++E, ++,E ++*C +++2 +++C +++* ++++ ++++

81M K1++E92 +EE2 +E,2 +,K2 +,)E +,2* +*)@ +*22 +*9) +**C +*+) +*+, ++9) ++9E ++9* K#+ ++C) ++C9 ++E+ ++,C ++,* ++,+ ++*, ++*, ++** +++2 +++9 +++9 +++C +++C +++C K#+ +++* +++* +++* ++++ ++++ ++++

K#+ ++++ ++++ z KKKK z KKKK z KKKK z KKKK z KKKK z KKKK z KKKK ++++