You are on page 1of 64

Ministarstvo pravosua Republike Hrvatske

AKCIJSKI PLAN UZ STRATEGIJU SUZBIJANJA KORUPCIJE


Zagreb, 2012.

SADRAJ:

KRATICE..................................................................................................................................................................................................................... 3 I. UVOD .................................................................................................................................................................................................................. 5 II. PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR ........................................................................................................................................................... 8 III. SPRJEAVANJE KORUPCIJE .......................................................................................................................................................................... 14 1. SPRJEAVANJE SUKOBA INTERESA U OBNAANJU JAVNIH DUNOSTI........................................................................................ 14 2. FINANCIRANJE POLITIKIH STRANAKA ................................................................................................................................................. 16 3. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA .................................................................................................................................................... 18 4. INTEGRITET I KODEKSI PONAANJA DRAVNIH SLUBENIKA ....................................................................................................... 27 5. GOSPODARSTVO ............................................................................................................................................................................................ 34 6. JAVNE FINANCIJE .......................................................................................................................................................................................... 39 7. JAVNE NABAVE.............................................................................................................................................................................................. 42 8. ZATITA OTEENIKA I OSOBA KOJE U DOBROJ VJERI PRIJAVLJUJU KORUPCIJU .................................................................... 47 9. PRAVOSUE .................................................................................................................................................................................................... 48 10. ZDRAVSTVO.................................................................................................................................................................................................. 52 11. ZNANOST, OBRAZOVANJE I SPORT ........................................................................................................................................................ 54 IV. KAZNENI PROGON I SANKCIONIRANJE KORUPCIJE .............................................................................................................................. 57 V. MEUNARODNA SURADNJA ......................................................................................................................................................................... 60 VI. IRENJE JAVNE SVIJESTI O TETNOSTI KORUPCIJE .............................................................................................................................. 61

KRATICE
NCVVO AZOO AZVO DKOM MFIN MINGO MP MUP MGIPU MZOS MINPO MINPOLJ MVEP MIZ MIB MO Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja Agencija za odgoj i obrazovanje Agencija za znanost i visoko obrazovanje Dravna komisija za kontrolu postupaka javne nabave Ministarstvo financija Ministarstvo gospodarstva Ministarstvo pravosua Ministarstvo unutarnjih poslova Ministarstvo graditeljstva i prostornoga ureenja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Ministarstvo poduzetnitva i obrta Ministarstvo poljoprivrede Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Ministarstvo zdravlja Ministarstvo branitelja Ministarstvo obrane

MPPI MRRFEU AJPP AZOP AUDIO DIP MU DUUDI DUSJN UZUVRH DORH USKOK HJK

Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Agencija za javno privatno partnerstvo Agencija za zatitu osobnih podataka Agencija za upravljanje dravnom imovinom Dravno izborno povjerenstvo Ministarstvo uprave Dravni ured za upravljanje dravnom imovinom Dravni ured za sredinju javnu nabavu Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske Dravno odvjetnitvo Republike Hrvatske Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Hrvatska javnobiljenika komora

I.

UVOD

Akcijski plan je zamiljen kao ivi dokument koji se revidira svake godine u cilju praenja i analize provedbe Strategije. Do sada je od 2008. godine revidiran jednom, 2010. godine. Planom se razrauju ciljevi definirani Strategijom suzbijanja korupcije. Akcijski plan omoguuje sustavan nadzor provedbe Strategije i predstavlja kontrolni mehanizam pomou kojega e se moi vidjeti da li je odreena mjera provedena u potpunosti ili ju je potrebno redefinirati u skladu s novim potrebama. I dalje e se provoditi ve uspostavljeni nadzor provedbe putem redovitih izvjea svih nositelja mjera suzbijanja korupcije ministru nadlenom za poslove pravosua kao nacionalnom koordinatoru te predsjedniku Povjerenstva za praenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije. Ovaj Akcijski plan usmjeren je na djelovanje tijela javne vlasti na nain da graani mogu ostvarivati sva svoja prava i obveze bez da budu izloeni koruptivnim zahtjevima. Ujedno, njime se titi javni interes i interes Republike Hrvatske na nain da ne bude ugroen od koruptivnog postupanja, tite se institucije od razarajueg uinka korupcije, onemoguuje se administrativna postupanja koja izravno potiu koruptivno postupanje uvoenjem transparentnosti i dostupnosti na internetskim stranicama postupanja tijela dravne uprave i lokalne samouprave, kao i uspostavom uinkovitoga i transparentnoga sustava upravljanja dravnom imovinom te nastavkom jaanja kontrole u javnoj nabavi. U Akcijskom planu su navedene mjere koje se odnose na postupanje lokalne samouprave i trgovakih drutava u veinskom dravnom vlasnitvu; aktivniju meunarodnu suradnju i razmjenu podataka; stavljanje naglaska na uinkovitije otkrivanje i procesuiranje sluajeva korupcije; jaanje kapaciteta tijela koja su nadlena za procesuiranje korupcije kao i interakciju nadlenih tijela. U svrhu irenja i poticanja antikoruptivnoga ozraja od strane Vlade Republike Hrvatske predvieni su brojni obrazovni programi sa ciljem ukazivanja na tetnost korupcije i dunosti prijavljivanja. Napominje se da se i dalje bitnom smatra suradnja s organizacijama civilnog drutva te jaanje komunikacije s graanima u suzbijanju korupcije. Svim mjerama u navedenim podrujima ostvaruje se i osnovni cilj odreen tokom 18 Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011. 2015.- drutvo bez korupcije. Strateka vizija suzbijanja korupcije odreena Strategijom suzbijanja korupcije iz 2008. kao temeljnim dokumentom na kojeg se ovaj provedbeni dokument nadovezuje, oituje se kroz pet tematskih podruja na koja e Vlada Republike Hrvatske i dalje usmjeravati svoje aktivnosti: pravni i institucionalni okvir, spreavanje korupcije, kazneni progon i sankcioniranje korupcije, meunarodna suradnja i irenje javne svijesti o tetnosti korupcije. 5

Poglavlje posveeno spreavanju korupcije obrauje podruja koja su prepoznata kao najvie izloena riziku korupcije. Slijedom toga u tom poglavlju posebice se obrauju: sprjeavanje sukoba interesa u obnaanju javnih dunosti, financiranje politikih stranaka, pravo na pristup informacijama, kodeksi ponaanja dravnih slubenika, gospodarstvo, javne financije, javne nabave, zatita oteenika i osoba koje u dobroj vjeri prijavljuju korupciju, pravosue, zdravstvo, znanost, obrazovanje i sport. Svako poglavlje Akcijskog plana sastoji se od opisnog i tabelarnog dijela. U tabelama su definirane antikorupcijske mjere, ciljevi, rokovi, potrebna sredstva i nadlena tijela za provedbu mjera. Kako bi se omoguilo razumijevanje pojedinih mjera, u opisnom dijelu teksta, koji se nalazi prije tabele, pojanjava se to se mjerom eli postii. Iako je Strategija suzbijanja korupcije kao opi cilj, uz ostale, postavila afirmaciju pristupa nulte tolerancije na korupciju, radi usklaenja sa Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011.-2015., u ovom Akcijskom planu se koristi cilj stvaranje drutva bez korupcije. Prije izrade Akcijskog plana provedeno je internetsko istraivanje o percepciji korupcije i stvarnim iskustvima graana s korupcijom. Anketa je bila objavljena na mrenim stranicama Ministarstva pravosua i drutvenim mreama Vlade Republike Hrvatske te ju je bilo mogue ispuniti u razdoblju od 24. do 30. srpnja 2012. godine. S obzirom da je anketu pogledalo ak 4125 ljudi, od kojih ju je njih 2469 i u cijelosti ispunilo, zakljuuje se da je odaziv graana bio dobar. Jedan od osnovnih ciljeva provedene ankete je bila izrada smjernica za unapreenje novog Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, operativnog dokumenta nacionalne antikorupcijske politike. Prikupljeni odgovori na postavljena pitanja utjecali su, meu ostalim, i na nastanak ovog dokumenta, a osnovni cilj koji se, uz suzbijanje korupcije u osnovi, eli postii jest vraanje povjerenja graana u rad dravnih tijela. S tim razlogom veina mjera ima naglasak na transparentnost rada, tonije objavu velikog broja podataka. Osim spomenutog, izraena su izvjea o provedbi Akcijskog plana iz 2008. i 2010. godine. Izradom tih izvjea, a prema podacima koji su prikupljeni od nositelja mjera, zakljueno je da je potrebno jasno definirati mjere jer u protivnom nositelji ne mogu na jasan nain izvijestiti o provedenim aktivnostima. Provedba povezanih stratekih i provedbenih dokumenata tako nije mogla biti u obliku mjera ukljuena u Akcijski plan. Isto je i sa provedbom zakona. Tijekom sastavljanja izvjea o provedbi Akcijskog plana iz 2010. godine uoeno je da su mjere odreene tako openito da se o provedbi tih mjera moe pisati i vie nego je to potrebno. ak su i sami predstavnici tijela nositelja mjera, tijekom konzultativnih sastanaka koji su sa svima organizirani s ciljem da se mjere ujednae u odnosu na pristup problematici, napomenuli da je upravo definiranje mjera u Akcijskom planu iz 2010. godine predstavljalo potekou kasnije kad su trebali izvijestiti o provedbi.

Iako je prema broju mjera sadrajniji od Akcijskog plana iz 2010. godine, a manje sadrajan od Akcijskog plana iz 2008. godine, ovaj je Akcijski plan zamiljen kao dokument koji ima mjere za koje se vrlo lako moe utvrditi jesu li ili nisu provedene. Tijekom izvrenja vie nee biti mogue 'djelomino ispunjenje mjera'. U provedbi mjera zasigurno e pomoi i baza podataka kojom e svi predstavnici nositelja mjera biti povezani sa Ministarstvom pravosua kao koordinativnim tijelom. Ova baza podataka je izraena jo prole godine ali nikada nije bila u punoj funkciji. U Akcijski plan nisu ukljuene niti aktivnosti koje su u raznim tijelima, koji su nositelji mjera, zapoete prije njegova donoenja. U novi Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije, slijedom rasprave na 1. sjednici Povjerenstva za praenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije, uvrtavaju se i sljedee mjere: Ustrojavanje baze podataka za donatore politikih stranaka i kampanja; nositelj mjere je Ministarstvo financija. Analiza provedbe odredbi pojedinih zakona koji se odnose na zatitu zvidaa; nositelji mjere su Ministarstvo unutarnjih poslova, Dravno odvjetnitvo Republike Hrvatske, Ministarstvo uprave, Ministarstvo pravosua i druga nadlena dravna tijela. Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizikim ili pravnim osobama; nositelj mjere je Ministarstvo pravosua s ostalim nadlenim dravnim tijelima. U provedbu Akcijskog plana se s prijedlogom dodatnih mjera iz svoje nadlenosti ukljuila i javnobiljenika komora.

II.

PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR

Kontinuiranom edukacijom djelatnika osigurat e se dovoljan broj kvalificiranih i educiranih djelatnika za uinkovitu i pravovremenu provedbu svih poslovnih procesa sukladno EU kriterijima i standardima poslovanja uz uinkovit sustav nadzora i kontrole poslovanja (kontrole u etiri oka, kontrole na bazi uzorka, nadzora, kontrole kvalitete rada, unutarnje i vanjske revizije i sl.). Oekuje se da e se navedenom aktivnou postii transparentno poslovanje i skladu s EU kriterijima, potivanje financijske discipline i zatita financijskih interesa i sredstava nacionalnog prorauna. Prilikom priznavanja proizvoakih organizacija u sektoru voa i povra prilae se i Operativni program kojim se predouje trenutno stanje proizvoake organizacije te njen plan razvoja u smislu unaprjeenja proizvodnje voa i povra za koje je proizvoaka organizacija priznata te planiranja investicija. Operativni program mora pratiti ciljeve Nacionalne strategije. Oekivani uinak: ciljevi Nacionalne strategije za odrive operativne programe su: poticanje konkurentnosti, poveanje prodaje i koncentracija ponude, planiranje proizvodnje, podizanje kvalitete proizvoda, poboljanje organizacije i menadmenta sudionika, ouvanje okolia i resursa, ekonominost, svrhovitost, tedljivost i razvoj gospodarstva, rast zapoljavanja, eliminacija sivog trita i sl. Pravilnikom o provedbi izravnih plaanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2013. godinu propisat e se nain provedbe izravnih plaanja: detaljni uvjeti, kriteriji i postupci za izraun i dodjelu prava na proizvodno nevezana plaanja u Programu jedinstvenih plaanja na regionalnoj razini, detaljni uvjeti, kriteriji i postupci za izraun i dodjelu proizvodno vezanih plaanja u Programu jedinstvenih plaanja te ostala proizvodno vezana plaanja (Dravna pomo), kao i nain i uvjeti dodjele potpore za provedbu mjera ruralnog razvoja koje obuhvaaju potporu za ouvanje izvornih i zatienih pasmina domaih ivotinja, potporu za ekoloku i integriranu poljoprivrednu proizvodnju i potporu za podruja s teim uvjetima gospodarenja u poljoprivredi. U skladu s Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva obrane Samostalni sektor za javnu nabavu broji 42 radna mjesta, a ukupno je u navedeni Sektor rasporeeno 38 dravnih slubenika. U cilju realizacije predloene mjere internom preraspodjelom popunit e se preostala radna mjesta kako bi se svi postupci javne nabave, prepoznati kao rizini faktor unutar ministarstva mogli provoditi na kvalitetan nain i kako bi se izbjegle nepravilnosti. Ured Povjerenstva za odluivanje o sukobu interesa osnovan po starom Zakonu o sprjeavanju sukoba interesa u obnaanju javnih dunosti nastavlja obavljati poslove iz svoga djelokruga rada radi osiguravanja kontinuiteta rada i davanja strune podrke Povjerenstvu u njegovom radu i djelovanju. Budui je, prema ovom Zakonu, Povjerenstvo stalno, neovisno i samostalno dravno

tijelo, Ured povjerenstva treba biti administrativno ojaan kako bi bilo u mogunosti pruiti svu strunu i tehniku pomo Povjerenstvu u njegovom nesmetanom radu i djelovanju. U Strunoj slubi Dravnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske trenutno je zaposleno sedam osoba tajnica Dravnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, zamjenica tajnice Dravnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, savjetnica predsjednika Povjerenstva za pravna pitanja, dvije savjetnice predsjednika Povjerenstva za financije. Predloenom mjerom se predvia zapoljavanje tri via struna savjetnika savjetnika Povjerenstva i to dva savjetnika ekonomske i jednog savjetnika pravne struke kako bi se to uinkovitije proveo nadzor financiranja izborne promidbe na izborima koji e se odrati tijekom 2013.g., ali i redovni nadzor u periodu nakon izbora. Takoer je potrebno kadrovski ojaati upravnu inspekciju. Trenutno je u Upravnoj inspekciji zaposleno 8 inspektora (ukljuujui i naelnika Upravne inspekcije) te 1 struni referent, a potrebno je zaposliti jo 3 inspektora prema vaeem Pravilniku o unutarnjem redu Ministarstva uprave. Ovisno o potrebama za dodatnim zapoljavanjem pristupit e se daljnjem kadrovskom popunjavanju upravne inspekcije. Dravni ured za sredinju javnu nabavu trenutno zapoljava 14 dravnih slubenika, a do kraja godine planirano je zapoljavanje dva struna suradnika i dva savjetnika, temeljem instituta premjetaja iz drugih tijela dravne uprave ili javnih slubi. U 2013. godini planira se popunjavanje dodatnih 19 radnih mjesta. Zadae Dravnog ureda za upravljanje dravnom imovinom propisane su Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih sredinjih tijela dravne uprave i njegovim izmjenama i dopunama (Narodne novine 150/2011 i 22/2012), dok je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu dravnog ureda za upravljanje dravnom imovinom (Narodne novine 31/2012) i Pravilnikom o unutarnjem redu Dravnog ureda za upravljane dravnom imovinom donesenim 26. travnja 2012. ureeno unutarnje ustrojstvo nazivi unutarnjih ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug, nain upravljanja tim jedinicama, broj potrebnih slubenika i namjetenika s naznakom njihovih osnovnih poslova i zadaa, struni uvjeti potrebni za njihovo obavljanje, njihove ovlasti, odgovornosti te druga pitanja od znaaja za rad Ureda. Cilj organizacije tematske sjednice na temu izmjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnika o raspodjeli dozvola za meunarodni prijevoz tereta te Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika bi bio da se raspravi sadanje stanje u cestovnom prometu te da se daju preporuke i smjernice na temelju kojih e se precizno propisati kriterije za raspodjelu dozvola i postupak te omoguiti da se podaci o odobrenim dozvolama objave na internatskim stranicama. Ujedno, cilj tih izmjena bi bio i da se propiu uvjeti i postupak za usklaivanje voznih redova.

PRAVNI I INSTITUCIONALNI OKVIR


BROJ CILJ MJERA NADLENO TIJELO FINANCIJSKA SREDSTVA 2012.g. nisu potrebna dodatna sredstva, rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 62.611.634 kn i potrebno ih je poveati za 8.400.000 U 2013. planirana sredstva za rashode zaposlenih iznose 92.468.562 kn U 2012.g. dodatna sredstva nisu potrebna. U 2013. g. planirano za edukaciju ROK

1.

Unaprjeivanje pravnog i institucionalnog okvira za uinkovito i sustavno suzbijanje korupcije

Jaanje administrativnih kapaciteta Agencije za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju - provedba natjeaja za zapoljavanje u 2012.godini zapoljavanje 117 djelatnika, u 2013. godini zapoljavanje dodatnih 83 djelatnika (na kraju 2013.godine - 660 djelatnika)

MINPOLJ

IV. kvartal 2013.

2.

Kontinuirano educiranje djelatnika Agencije za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

MINPOLJ

trajno

10

3.

Izrada nacrta Nacionalne strategije za odrive operativne programe Izrada nacrta Pravilnika o provedbi izravnih plaanja i pojedinih mjera ruralnog razvoja za 2013. godinu Unaprjeivanje pravnog i institucionalnog okvira za uinkovito i sustavno suzbijanje korupcije Revidiranje Kodeksa profesionalne etike slubenika Ministarstva financija, Porezne uprave temeljem revidiranog Etikog kodeksa dravnih slubenika Poveanje kapaciteta i sposobnosti Samostalnog sektora za javnu nabavu Ministarstva obrane Definiranje i provedba modela integralnog upravljanja dravnom imovinom

MINPOLJ

1.450.000 dodatna financijska sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

IV. kvartal 2013. IV. kvartal 2012. II. kvartal 2013.

4.

MINPOLJ

5.

MFIN

6.

MO

IV.kvart al 2012.

7.

DUUDI

trajno

8.

Izrada nacrta Zakona o upravljanju i koritenju dravne imovine Izrada nacrta Strategije upravljanja dravnom imovinom

DUUDI

I kvartal 2013.

9.

DUUDI

IV. kvartal 2012.

11

10.

Izrada prijedloga godinjeg plana upravljanja imovinom Kadrovsko popunjavanje sastava Dravnog ureda prema Uredbi o unutarnjem ustrojstvu i pravilniku o unutarnjem redu Uspostavljanje sustava unutarnje kontrole i revizije u spreavanju unutarnje korupcije Izrada i donoenje Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odluivanje o sukobu interesa s ciljem jaanja administrativnih kapaciteta postojeeg Ureda povjerenstva strune slube Povjerenstva (sistematizacijom novih radnih mjesta za uposlenje dodatnih 12 dravnih slubenika ) Proirenje administrativnih kapaciteta Dravnog izbornog povjerenstva zapoljavanjem 3 via struna savjetnika savjetnika Povjerenstva Kadrovsko jaanje upravne inspekcije zapoljavanjem 3 nova inspektora na neodreeno vrijeme Unaprjeivanje pravnog i institucionalnog okvira za uinkovito i sustavno suzbijanje korupcije Jaanje administrativnih kapaciteta Dravnog ureda za sredinju javnu nabavu - zapoljavanje 2 struna suradnika i 2 savjetnika

DUUDI

dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

IV.kvart al 2012. I.kvartal 2013. trajno

11.

DUUDI

12.

DUUDI

13.

Povjerenstvo za odluivanje o sukobu interesa

1.695.000,00 kn

I. kvartal 2013.

14.

DIP

357.000,00 kn

I. kvartal 2013. IV. kvartal 2013. IV. kvartal 2012.

15.

MU

110.000,00 kn

16.

DUSJN

dodatna sredstva nisu potrebna

12

Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu Educiranje zaposlenika tijela AFCOS-sustava s 17. tijela dravne vlasti i s ciljem zatite financijskih interesa EU-a tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije Educiranje sudionika u postupcima pripreme i Podizanje javne svijesti provedbe projekata javno- privatnog partnerstva o tetnosti korupcije i o 18. potrebi njezina suzbijanja Unaprjeivanje suradnje izmeu dravnih tijela nadlenih za provedbu Strategije Zakljuivanje sporazuma o suradnji izmeu MINPO-a i DORH-a (USKOK-a) Provoenje nadzora usklaenosti s propisanim mjerama i radnjama kod obveznika primjene Zakona o sprjeavanju pranja novca i financiranju terorizma i financijskih istraga po inicijativi nadlenih tijela (UZSPN i DORH-a i dr.) Izrada nacrta Nacionalne strategije suzbijanja prijevara za zatitu financijskih interesa Europske unije u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2013.2015. i Akcijskog plana uz Strategiju Tematska sjednica Povjerenstva za praenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije na temu izmjena Zakona o prijevozu u cestovnom prometu

MFIN

dodatna sredstva nisu potrebna

III. kvartal 2013.

AJPP

180.000,00 kn

trajno

19.

MINPO

dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

IV. kvartal 2012.

20. Unaprjeivanje pravnog i institucionalnog okvira za uinkovito i sustavno suzbijanje korupcije

MFIN

trajno

21.

MFIN Povjerenstvo za praenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije

III. kvartal 2013. II. kvartal 2013.

22.

13

III. SPRJEAVANJE KORUPCIJE


1. SPRJEAVANJE SUKOBA INTERESA U OBNAANJU JAVNIH DUNOSTI

U Republici Hrvatskoj je na snazi Zakon o sprjeavanju sukoba interesa kojim se ureuje sprjeavanje sukoba izmeu privatnog i javnog interesa u obnaanju javnih dunosti, ureuju se tko su obveznici postupanja prema odredbama ovog Zakona, obveza podnoenja i sadraj izvjea o imovinskom stanju, postupak provjere podataka iz tih izvjea, trajanje obveza iz ovog Zakona, sastav i nadlenost Povjerenstva za odluivanje o sukobu interesa, u cilju izbjegavanja situacija sukoba interesa mogunost dunosnika traenja miljenja Povjerenstva, sankcije i mjere te druga pitanja od znaaja za sprjeavanje sukoba interesa. Svrha Zakona je sprjeavanje sukoba interesa u obnaanju javnih dunosti, sprjeavanje privatnih utjecaja na donoenje odluka u obnaanju javnih dunosti, jaanje integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnaanju javnih dunosti te jaanje povjerenja graana u tijela javne vlasti. Ovim Zakonom je izvreno potpuno depolitiziranje i profesionalizacija tijela koje odluuje o sukobu interesa Povjerenstvo za odluivanje o sukobu interesa je stalno, neovisno i samostalno dravno tijelo koje obavlja poslove iz svoga djelokruga rada i nadlenosti, odreenih ovim Zakonom. Sustavnim edukacijama na terenu o temi sprjeavanje sukoba interesa eli se pridonijeti prevenciji korupcije te upoznati obnaatelje javnih dunosti kako izbjegavati situacije sukoba interesa te upuivati ih u sluajevima dvojbe je li neko njihovo ponaanje u skladu s naelima javnih dunosti da zatrae miljenje Povjerenstva kako se ne bi nali u moguem odnosno potencijalnom sukobu interesa. U javnosti je potrebno provoenje kontinuiranog predstavljanja rada Povjerenstva s ciljem jaanja integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnaanju javnih dunosti te jaanje povjerenja graana u tijela javne vlasti kroz razliite oblike

14

medijskog predstavljanja u javnost samog provoenja postupka sukoba interesa pred Povjerenstvom te o svim donesenim aktima Povjerenstva, dostupnima javnosti. Dosadanja provedba Zakona o sprjeavanju sukoba interesa u obnaanju javnih dunosti pokazala je da u javnosti jo uvijek ne postoji zadovoljavajua razina razumijevanja problematike sukoba interesa, pa stoga potrebno osim donesenih Smjernica za javne dunosnike o sukobu interesa izraditi i brouru Praktikuma sprjeavanja sukoba interesa s tipinim primjerima situacija sukoba interesa. Glavni cilj broure je podizanje svijesti graana radi prepoznavanja razliitih oblika neprihvatljivog ponaanja ali i jasniji prikaz obnaateljima javnih dunosti koje situacije predstavljaju sukob interesa. U cilju ustrojavanja Registra dunosnika u Republici Hrvatskoj u smislu Zakona o sprjeavanju sukoba interesa, a radi upoznavanja javnosti tko se sve smatra dunosnikom u smislu zakona potrebno je izraditi navedeni Registar koji e sadravati podatke i o onim obnaateljima javnih dunosti, koji nisu taksativno pobrojani u Zakonu o sprjeavanju sukoba interesa, nego i onim obnaateljima javnih dunosti koje kao dunosnike imenuje ili potvruje Hrvatski sabor, imenuje Vlada RH ili Predsjednik RH.

SPRJEAVANJE SUKOBA INTERESA U OBNAANJU JAVNIH DUNOSTI


BROJ CILJ Unaprjeivanje pravnog i institucionalnog okvira za uinkovito i sustavno suzbijanje korupcije MJERA Sustavno provoenje edukacija dravnih, regionalnih i lokalnih dunosnika i slubenika na temu sprjeavanja sukoba interesa Provoenje promotivnih aktivnosti s ciljem predstavlja javnosti o radu Povjerenstva za odluivanje o sukobu interesa NADLENO TIJELO Povjerenstvo za odluivanje o sukobu interesa Povjerenstvo za odluivanje o sukobu interesa FINANCIJSKA SREDSTVA ROK

23.

50.000,00 kn

trajno

24.

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

15

25. Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti

Izrada broure praktikuma sprjeavanja sukoba interesa s tipinim primjerima situacija sukoba interesa Ustrojavanje Registra dunosnika s ciljem uvida javnosti tko se sve smatra dunosnikom u smislu Zakona o sprjeavanju sukoba interesa

Povjerenstvo za odluivanje o sukobu interesa Povjerenstvo za odluivanje o sukobu interesa

20.000,00 kn

II. kvartal 2013.

26.

dodatna sredstva nisu potrebna

I. kvartal 2013.

2. FINANCIRANJE POLITIKIH STRANAKA


Radi to bolje provedbe nadzora izborne promidbe na izborima koji e se odrati tijekom 2013. godine (lokalnih izbora u svibnju 2013.g.), provest e se edukacija nadlenih izbornih povjerenstava, u suradnji s kojima Dravno izborno povjerenstvo u smislu odredbi Zakona o financiranju politikih aktivnosti i izborne promidbe provodi nadzor potivanja odredbi toga Zakona koje se odnose na izbornu promidbu, financijske raune koji se odnose na financiranje izborne promidbe, prikupljanje donacija i trokove izborne promidbe, izvjetavanje o financiranju izborne promidbe te provedbu ostalih aktivnosti vezanih uz financiranje izborne promidbe politikih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (u daljnjem tekstu: nadzor financiranja izborne promidbe). Nadalje, odrediti e se i educirati upanijski koordinatori za kontrolu financiranja izborne promidbe, koji e se imenovati za podruje svake upanije, te za podruje Grada Zagreba, a rije je o osobama koje e biti zaduene za organizaciju provedbe nadzora financiranja izborne promidbe na terenu tijekom provedbe lokalnih izbora u svibnju 2013.g. i korespondenciju izmeu Dravnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske na jednoj strani i nadlenih izbornih povjerenstava na drugoj strani. Radi to bolje provedbe nadzora izborne promidbe na izborima koji e se odrati tijekom 2013. godine (lokalnih izbora u svibnju 2013.g.), provest e se edukacija i politikih subjekata zainteresiranih politikih stranaka, nezavisnih lista i kandidata na lokalnim izborima.

16

FINANCIRANJE POLITIKIH STRANAKA


BROJ CILJ Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti Stvaranje preduvjeta za sprjeavanje korupcije na svim razinama Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti MJERA Educiranje nadlenih izbornih povjerenstava u dijelu provedbe nadzora izborne promidbe Odreivanje upanijskih koordinatora za kontrolu financiranja izborne promidbe Educiranje upanijskih koordinatora za kontrolu financiranja izborne promidbe Educiranje politikih subjekata (politikih stranaka, nezavisnih lista i kandidata) u pogledu potivanja obveza koje za njih proizlaze iz Zakona o financiranju politikih aktivnosti i izborne promidbe NADLENO TIJELO DIP I. kvartal 2013. FINANCIJSKA SREDSTVA ROK

27.

28.

DIP

250.000,00 kn

29.

DIP

30.

DIP

50.000,00 kn

I. kvartal 2013.

17

3. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


Provedbom administrativnih kontrola i kontrola na terenu nastoji se osigurati transparentnost i rad po istim definiranim pravilima, uvjetima i kriterijima (poznatim i definiranim uvjetima natjeaja te objavljenim vodiima, uputama za korisnike i sl. Time e biti onemoguene bilo kakve manipulacije, namjetanja ili pogodovanja, te e se ostvariti jednaki uvjeti za sve, transparentnost, kao i obrada svih prijava po istim pravilima/definiranim pisanim procedurama te rad u informatiziranom sustavu to smanjuje na najmanju moguu mjeru mogunost manipulacije. Objava podataka o natjeajima i rezultatima natjeaja iz nadlenosti Ministarstva poljoprivrede na web stranicama Ministarstva: Razlog provoenja i oekivani uinak mjere ureenja trita kroz sufinanciranje trokova otkupa i skladitenja mandarina pridonosi ne samo rastu ukupne proizvodnje mandarina i ukupnih koliina koje se otkupljuju ve ova mjera povoljno utjee i na suzbijanje sive ekonomije i plasiranje najveeg dijela proizvedenih mandarina kroz legalne trne kanale na trita Republike Hrvatske i zemalja sjeverne i centralne Europe. Sufinanciranje trokova otkupa i skladitenja jabuka - Razlog provoenja i oekivani uinak: mjera ureenja trita kroz sufinanciranje trokova otkupa i skladitenja jabuka pridonijela je stalnom rastu proizvodnje i podizanju kvalitete jabuka te poveanju koliina jabuka dostatnih ne samo za potrebe Republike Hrvatske ve i izvoza te je povoljno utjecala na suzbijanje sive ekonomije. Objavljivanje podataka o mogunostima ostvarivanja potpora iz IPARD programa Razlog provoenja: osigurati transparentnost i javnu dostupnost informacija svima zainteresiranima istovremeno pod istim uvjetima, objaviti jasna pisana/definirana pravila, uvjete i kriterije i upute svima zainteresiranima. Oekivani uinak: onemoguavanje bilo kakve manipulacije, namjetanja ili pogodovanja, jednaki uvjeti za sve, transparentnost. Objavljivanjem podataka o korisnicima IPARD programa nastoji se osigurati transparentnost i javnu dostupnost informacija svima zainteresiranima istovremeno pod istim uvjetima , jednako kao i objavljivanjem provedbenih akata vezanih uz IPARD program. MINPOLJ e i redovito osvjeavati upisnike na internetskim stranicama. Svrha voenja upisnika je sprjeavanje nelegalnog trenja hranom, zatite interesa potroaa, osiguranje adekvatnog zbrinjavanja nusproizvoda ivotinjskog podrijetla i zatita okolia, osiguranje preduvjeta za uspjeno provoenje redovitih slubenih kontrola u objektima ime se osigurava visoka razina zatite zdravlja ljudi i interesa potroaa u vezi s hranom, pritom osiguravajui uinkovito funkcioniranje trita, izbjegavanje zlouporaba u odnosu na podrijetlo hrane. Ministarstvo poljoprivrede, ministarstvo nadleno za zdravstvo i dravni inspektorat provode propise o hrani te nadziru i potvruju da su svi zahtjevi propisani propisima o hrani ispunjeni od strane subjekata u poslovanju s hranom i hranom za ivotinje u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije. U tu svrhu uspostavljen je sustav slubenih kontrola i drugih odgovarajuih aktivnosti u danim okolnostima, ukljuujui obavjetavanje javnosti o zdravstvenoj ispravnosti hrane i hrane uza ivotinje i rizicima, nadzoru zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za ivotinje, te drugim aktivnostima monitoringa koje obuhvaaju 18

sve faze proizvodnje, prerade i distribucije. Uspostavom upisnika kao centralne evidencije odobrenih/registriranih objekata u poslovanju s hranom ivotinjskog podrijetla uspostavljen je uinkoviti mehanizam kontrole koji osigurava siguran proizvod na tritu i stvara preduvjete za izvoz hrane ivotinjskog podrijetla na trite EU. Dana 01.sijenja 2012.godine stupio je na snagu Zakon o upravljanju dravnom imovinom (NN br. 145/2010) na temelju ega je donesena Uredba o registru dravne imovine kojom se propisuje obveza uspostave registra dravne imovine. Registar jo nije objavljen na internetskim stranicama Agencije jer je u tijeku njegovo popunjavanje podacima koji se prikupljaju od nadlenih dravnih tijela. Objavom registra dravne imovine svim graanima e se uiniti dostupnima podaci o cjelokupnoj dravnoj imovini izuzev one ije bi objavljivanje moglo znaiti povredu suvereniteta, neovisnosti i obrane Republike Hrvatske, a rad Agencije uiniti transparentnijim. Agencija za upravljanje dravnom imovinom upravlja privremeno i trajno oduzetom imovinom u prekrajnim i kaznenim postupcima sukladno l.20. i 21. Zakona o postupku oduzimanja imovinske koristi ostvarene kaznenim djelom i prekrajem (NN br.154/10): Agencija upravlja imovinom koja je privremeno i trajno oduzeta u navedenim sudskim postupcima iskljuivo na temelju odluke nadlenog suda. Radi transparentnog obavljanja poslova Agencija e na svojim internetskim stranicama objavljivati podatke o raspolaganju imovinom koja je trajno oduzeta u kaznenim i prekrajnim postupcima. Kako bi se odrala i ojaala postojea razina transparentnosti u radu Agencije za javno-privatno partnerstvo, prihvaen je novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu (objavljen 13. srpnja 2012.) kao i nova Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva (objavljena 14. kolovoza 2012.), iz kojih proizlaze sljedee aktrivnosti: Potencijalni projekti koji bi mogli biti provedeni po modelu JPP-a dostavljaju se na miljenje Agenciji, te se o projektima koji dobiju pozitivno miljenje objavljuju nune informacije. Nakon procesa ugovaranja i potpisivanja ugovora, podaci o ugovoru se unose u Registar ugovora o JPP-u. Paralelno sa aktivnostima odobravanja i praenja provedbe projekata JPP-a, kao rezultat dobrih iskustava Agencija sudjeluje u izradi nacrta propisa iz podruja JPP-a. U cilju podizanja svijesti i znanja o javno-privatnom parterstvu kako bi se povealo koritenje modela na svim razinama dravne uprave, djelatnici Agencije pripremaju vodie i prirunike. Konano, kako bi se prirunici i vodii to bolje pribliili predstavnicima relevantnih ministarstava ali i predstavnicima lokalne samouprave, djelatnici agencije odravaju izobrazbe. Voenje sustava registra dravnih potpora koje dodjeljuje MINPO, pa tako i njegovo odravane i unapreivanje doprinosi mogunosti uvida u svakom trenutku kome i koliko je dodijeljeno potpora od strane Ministarstva poduzetnitva i obrta.

19

Voenje, odravanje i unapreivanje obrtnog registra doprinosi mogunosti uvida tko se bavi pojedinim obrtom. Javnom objavom poduzetnika/obrtnika kojima su dodijeljena sredstva dravne potpore u projektima Poduzetnikog impulsa MINPO se osigurava transparentnost dodjeljivanja sredstava. Jednakim kriterijem analize dokumentacije za nadmetanje i postupke odabira ponuditelja se osigurava jednaki uvjet za svakog ponuditelja. Provoenje nadzora nad namjenskim koritenjem sredstava dravnih potpora iz projekata Poduzetnikog impulsa MINPO kroz administrativni nadzor i nadzor kod konkretnog poduzetnika/obrtnika se osigurava sprjeavanje malverzacija sredstvima koja su dodijeljena iz dravnog prorauna. Provoenje nadzora nad namjenskim koritenjem sredstava dravnih potpora iz projekata subvencioniranja kredita realiziranih u suradnji sa upanijama i gradom Zagrebom kroz administrativni nadzor i nadzor kod konkretnog poduzetnika/obrtnika se osigurava sprjeavanje malverzacija sredstvima koja su dodijeljena iz dravnog prorauna. Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju sa DORH-om se unapreuje suradnja i razmjena informacija izmeu navedene dvije institucije. Objavom podataka na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova o provedenim nadzorima i revizijama u slubi vanjskih poslova eli se postii upoznatost javnosti o provedenim nadzorima i revizijama u svrhu kontrole namjenskog troenja financijskih sredstava. Takoer, zamjenom postojeeg upisnika primljenih darova novim upisnikom sa dodatnim podacima (primatelj dara, dimenzije primljenog dara, lokacija, slika) eli se postii da svi primljeni darovi koji prelaze iznos od 500,00 kuna budu adekvatno i aurno popisani i sauvani kao vlasnitvo Republike Hrvatske.

20

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA


BROJ CILJ MJERA Objavljivanje svih podataka vezanih za ostvarivanje prava na potpore na internetskoj stranici Agencije za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Objavljivanje listi korisnika (popis korisnika nacionalnih potpora) na internetskoj stranici Agencije za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije Objavljivanje popisa ugovorenih i isplaenih korisnika potpore EU pretpristupne pomoi IPARD na internetskoj stranici Agencije za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Objavljivanje raspisanih natjeaja za potpore Objavljivanje podataka o natjeajima i rezultatima natjeaja iz nadlenosti Ministarstva poljoprivrede NADLENO TIJELO FINANCIJSKA SREDSTVA dodatna sredstva nisu potrebna ROK

31.

MINPOLJ

trajno

32.

MINPOLJ

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

33.

MINPOLJ

dodatna sredstva nisu potrebna 2012. planirano 150.000 kn 2013. planirano 150.000 kn dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

34.

MINPOLJ

trajno

35.

MINPOLJ

trajno

21

36. Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije

Objavljivanje podataka o mogunostima ostvarivanja potpora iz djelokruga Uprave ruralnog razvoja, EU i meunarodne suradnje Objavljivanje podataka o korisnicima IPARD programa Objavljivanje provedbenih akata vezanih uz IPARD program Objava i redovito osvjeavanje upisnika na internetskim stranicama Stvaranje preduvjeta za sprjeavanje korupcije na svim razinama Osnivanje Savjeta za ruralni razvoj kao naina suradnje sa graanima Poetak objave registra dravne imovine Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije Objavljivanje podataka o raspolaganju trajno oduzetom imovinom na internetskim stranicama Agencije za upravljanje dravnom imovinom Objavljivanje svih natjeaja za dodjelu sredstava u javnim glasilima i na internetskoj stranici Ministarstva branitelja

MINPOLJ

380.000 kn

trajno

37. 38.

MINPOLJ MINPOLJ

dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna 3 milijuna kn dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

trajno trajno

39.

MINPOLJ

trajno II.kvartal 2013. IV. kvartal 2013. trajno

40. 41.

MINPOLJ AUDIO

42.

AUDIO

43.

MIB

trajno

22

Unaprjeenje suradnje s 44. organizacijama civilnog drutva

45.

46.

47.

48. 49.

Provoenje naknadne kontrole namjenskog troenja odobrenih sredstava u udrugama graana Postupanje po svim zaprimljenim prijavama koje ukazuju na nezakonito stjecanje statusa i prava po Zakonu o Stvaranje drutva bez korupcije pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i lanova njihove obitelji Ustrojavanje evidencija o podnesenim prijavama te postupanjima nadlenih tijela dravne uprave i drugih dravnih institucija po istome Objavljivanje popisa informacija o projektima koji se namjerava provesti po modelu javno-privatnog partnerstva Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti Objavljivanje popisa odobrenih projekata u radu tijela dravne vlasti i s javno-privatnog partnerstva tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije Voenje registra ugovora o javnoprivatnom partnerstvu

MIB

dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna 400.000,00 kn

trajno

MIB

trajno

MIB

trajno

AJPP

trajno

AJPP AJPP

450.000,00 kn

trajno trajno

25.000,00 kn

Izraivanje i objavljivanje vodia i prirunika za pripremu, ugovaranje i 50. Stvaranje drutva bez korupcije provedbu projekata javno-privatnog partnerstva Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne uprave i s tim u vezi jaanje povjerenja Voenje, odravanje i unapreivanje sustava registra dravnih potpora koje dodjeljuje Ministarstvo poduzetnitva

AJPP

180.000,00 kn

trajno

51.

MINPO

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

23

graana u dravne institucije 52.

Voenje, odravanje i unapreivanje obrtnog registra Objavljivanje poduzetnika/obrtnika kojima su dodijeljena sredstva dravne potpore u projektima Poduzetnikog impulsa Ministarstva poduzetnitva Kontinuirano zaprimanje primjedbi i pruanje savjeta poduzetnicima i obrtnicima putem besplatnog telefona Analiziranje dokumentacije za nadmetanje i postupke odabira ponuditelja na nadmetanjima iz djelokruga Ministarstva poduzetnitva Provoenje nadzora nad namjenskim koritenjem sredstava dravnih potpora iz projekata Poduzetnikog impulsa Ministarstva poduzetnitva kroz administrativni i inspekcijski nadzor Provoenje nadzora nad namjenskim koritenjem sredstava dravnih potpora iz projekata subvencioniranja kredita realiziranih u suradnji sa upanijama i Gradom Zagrebom kroz administrativni i inspekcijski nadzor

MINPO

dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

53.

MINPO

trajno

54.

MINPO

trajno

55.

MINPO

trajno

56.

Stvaranje preduvjeta za sprjeavanje korupcije na svim razinama

MINPO

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

57.

MINPO

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

24

58.

Podizanje svijesti upravljakih struktura i svih zaposlenika odravanjem radnih sastanaka, dopisima i pisanim uputama upuenih elektronikom potom ili u obliku letka Objavljivanje na internetskoj stranici izvjea o provedenim kontrolama , nadzorima i ostalim aktivnostima, popis najeih pitanja i odgovori na njih Objavljivanje podataka na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih i europskih poslova o provedenim nadzorima i revizijama u slubi vanjskih poslova Zamjena postojeeg upisnika primljenih darova novim upisnikom sa dodatnim podacima (primatelj dara, dimenzije primljenog dara, lokacija, slika) Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije Uspostavljanje javnog GIS portala prostornih planova Odravanje i auriranje internetske stranice Dravnog ureda za upravljanje dravnom imovinom s podacima o djelovanju

MPPI

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

59.

60.

Jaanje integriteta,odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije

MPPI

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

MVEP

dodatna sredstva nisu potrebna

IV. kvartal 2012.

61.

MVEP

dodatna sredstva nisu potrebna

I. kvartal 2013

62.

MGIPU

4.000 000,00 kn dodatna sredstva nisu potrebna

I. kvartal 2013.

63.

DUUDI

trajno

25

64.

Objavljivanje podataka iz Registra dravne imovine na internetskoj stranici Objavljivanje informacija o upravljanju nekretninama ( poslovnim prostorima i rezidencijama) u dravnom vlasnitvu Stvaranje preduvjeta za sprjeavanje korupcije na svim razinama Objavljivanje podataka o upravljanju udjelima u o poduzeima koja su odlukom Hrvatskog sabora odreeni kao strateki bitni na internetskoj stranici

DUUDI

dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

65.

DUUDI

trajno

66.

DUUDI

trajno

Unapreivanje pravnog i Formiranje internetske stranice, institucionalnog okvira za dizajniranje i prilagoavanje 67. uinkovito i sustavno suzbijanje jednostavnom pretraivanju korupcije Koordiniranje objave podataka u svrhu 68. transparentnosti u radu tijela javne vlasti Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s Stvaranje preduvjeta za objavu svih tim u vezi jaanje povjerenja ugovora i dodataka ugovora o poslovima 69. graana u dravne institucije koje su tijela javne vlasti sklopila s fizikim ili pravnim osobama

DUUDI

IV. kvartal 2012. I. kvartal 2013. III. kvartal 2013.

MP

MP

26

4. INTEGRITET I KODEKSI PONAANJA DRAVNIH SLUBENIKA


Podizanje razine etinosti na svim razinama dravnih tijela vaan je drutveni prioritet te je Vlada Republike Hrvatske u cilju korektnog, asnog i pravilnog obavljanja dravne slube donijela Etiki kodeks dravnih slubenika (Narodne novine, broj: 40/11 i 13/12 u daljnjem tekstu: Etiki kodeks), kojim je propisala pravila ponaanja dravnih slubenika i etika naela na temelju kojih moraju postupati dravni slubenici prilikom obavljanja slube. Iako je ranije vaeim Etikim kodeksom dravnih slubenika (Narodne novine, broj: 49/06) i njegovim izmjenama i dopunama u 2008. godini (Narodne novine, broj:134/08.) uspostavljen institucionalni okvir koji je omoguuje prijavljivanje sluajeva korupcije i jaanje etikih principa, etiki sustav vrijednosti u obavljanju slubene dunosti potrebno je podii na viu razinu sukladno meunarodnom etikom kodeksu za dravne slubenike (International Code of Conduct for Public Officials;A/RES/51/59, 28 January 1997) i odredbama Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije (Merida konvencija), potpisana i ratificirana od strane Republike Hrvatske 19. veljae 2005. (Narodne novine Meunarodni ugovori br. 2/2005.), S tim ciljem potrebno je podizati strunost dravnih slubenika i poticati promjene u njihovom ponaanju i nainu obavljanja poslova. Radi unaprjeenja strunosti i kvalitete u pruanju upravnih usluga, te kako bi se etiki sustav vrijednosti u dravnoj slubi na svim razinama u Republici Hrvatskoj podigao na najviu razinu i postigao standarde u zemljama Europske unije potrebno je, kao polaznu osnovu, izraditi Analizu primjene Etikog kodeksa i etikih standarda u dravnim tijelima RH. Za izradu analize kao jedan od pokazatelja napretka u podruju razvoja etikog sustava vrijednosti u dravnim tijelima bit e broj pritubi graana i slubenika na neetiko postupanje i mogue koruptivno postupanje dravnih slubenika te njihovo rjeavanje u dravnim tijelima U Republici Hrvatskoj ne postoji jedinstven zakon kojim bi se propisali osnovni standardi ponaanja slubenika i etika naela prilikom obavljanja slubene dunosti u cjelokupnom javnom sektoru odnosno u tijelima dravne uprave i drugim dravnim tijelima, javnim ustanovama i slubama i u jedinicama lokalne i podrune (regionalne) samouprave. Obveza donoenja Etikog kodeksa jedino je propisana za dravne slubenike i to Zakonom o dravnim slubenicima (Narodne novine, broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12 i 49/12 proieni tekst), dok za slubenike u jedinicama lokalne i podrune (regionalne) samouprave i zaposlenike u javnim ustanovama i slubama ta obveza ne postoji, odnosno nije propisana niti jednim propisom. Stoga, radi unaprjeenja etikih standarda na svim razinama odnosno i na dravnoj i lokalnoj razini i u svim javnim ustanovama i slubama, potrebno je donijeti zakon kojim bi se na jedinstven nain propisali osnovni standardi ponaanja slubenika i zaposlenika prema graanima (osobno ponaanje, sukob interesa, primanje darova i sl.) i na kojim standardima bi se temeljili etiki kodeksi svakog javnog tijela. Suzbijanje korupcije na podruju pruanja upravnih usluga jedan je od znaajnih ciljeva koji se trebaju ostvariti. U djelovanju dravne uprave mora se znaajno podii kvaliteta upravnih usluga. Upravna inspekcija u okviru svog djelokruga 27

provodi i inspekcijski nadzor u podruju slubenikih odnosa. Osim navedenog, provodi i inspekcijski nadzor nad primjenom Zakona o opem upravnom postupku od strane TDU, upravnih tijela jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave, kao i pravnih osoba s javnim ovlastima. Za uinkovitije uklanjanje korupcije uoena je potreba daljnjeg unapreenja sustava nadzora od strane nadzornih tijela. U 2011. godini Upravna inspekcija provela je 10 neposrednih inspekcijskih nadzora, a u 2012 godini do mjeseca kolovoza 13 neposrednih inspekcijskih nadzora (planirana 22 u 2012. godini) te se u 2013 godini planira poveanje broja neposrednih inspekcijskih nadzora na 25. Analizom pritubi graana na rad inspekcije u podrunim jedinicama, a koje se odnose na primjenu osnovnih naela etikog kodeksa i transparentnosti rada te utvrivanjem okolnosti i injenica koje su potaknule graane na takve pritube (provoenjem unutarnje kontrole), cijeni se da je u javnosti prisutna loa percepcija o rasprostranjenosti korupcije u inspekcijskim slubama uglavnom nije utemeljena na nepotivanju pravnih procedura i/ili zakonodavstva, ve se najee radi o nedovoljno jakoj etikoj svijesti inspektora ili nerazumijevanju osnovnog pojma transparentnosti rada u dravnoj slubi. Naime, dio inspektora , posebno onih s dugogodinjim iskustvom, jo uvijek dravnu slubu shvaaju kao vlast, a ne servis graana. Iz navedenog slijedi da je neophodno senzibilizirati i kontinuirano obrazovati slubenike o potivanju naela integriteta inspekcije, dobre prakse, suprotstavljanja svim oblicima korupcije, te o potrebi transparentnosti i jaanja profesionalne etike. Kako bi dolo do bitnih promjena i razvoja unutar inspekcijskih slubi u svrhu stvaranja preduvjeta za spreavanje korupcije (prevencija i reakcija), Sluba usavravanja i kontrole rada u Upravi za inspekcijske poslove snosi odgovornost za provedbu predloenih mjera te mora osmisliti sadraj za odravanje seminara koji bi se odnosili na relevantne primjere iz svakodnevne prakse i na rizina podruja (sukob interesa, pravo na pristup informacijama i sl.), unaprijediti standarde za obradu pritubi graana, definirati smjernice o postupanju u sluaju sumnje na korupciju i posebno vano - poduzeti djelotvorne mjere za istragu i otkrivanje eventualnih sluajeva korupcije iz svoje nadlenosti. Iako su inspektori visokoobrazovani slubenici (95%) potrebno je u cilju jaanja integriteta slube kontinuirano provoditi programe strunog usavravanja i obrazovati vlastite trenere jer se antikorupcijski uinak ogleda i kroz uinkovitu primjenu materijalnih zakonskih odredbi. Edukacija je iznimno vano sredstvo za izgradnju integriteta dravnih slubenika. Zbog toga e se nastaviti sa sustavnim provoenjem etike edukacije. Pored edukacija koje su namijenjene svim dravnim slubenicima za pojedine posebne slube organizirat e se specijalistike edukacije kako bi se etika edukacija prilagodila posebnostima pojedine slube. Ministarstvo graditeljstva, prostornoga ureenja i grada provodit e struno usavravanje i izobrazbu graevinskih i urbanistikih inspektora u cilju poboljanja transparentnosti rada i jaanja profesionalne etike. Odravat e se interni seminari izmeu sredinje slube i podrunih jedinica radi unapreenja primjene etikog kodeksa i transparentnosti rada, a provodit e se i izobrazba trenera vezano za uinkovitu provedbu inspekcijskog nadzora. Takoer su predviene posebne edukacije i za slubenike dravne i lokalne uprave

28

te policijske slubenike o koruptivnim ponaanjima i mehanizmima njihova suzbijanje i prevencije kojemu je cilj jaanje integriteta navedenih slubi. Posebna pozornost MUP-a usmjerena je na otkrivanje korupcije u vlastitim redovima. Unutarnji nadzor, usmjeren na otkrivanje koruptivnih ponaanja unutar MUP-a, zbog prirode poslova i zadaa onih koje se nadzire zahtijeva sloene, a istodobno i suptilne metode nadzora, koje ne smiju znatnije utjecati na odvijanje redovnih poslova i zadaa u ustrojstvenim jedinicama. Stoga je potrebno precizno definirati nadlenosti snaga za provoenje nadzora u odnosu na snage za provoenje redovitih policijskih poslova. S druge strane, potrebno je sadrajno obuhvatiti i u rad tijela za unutarnji nadzor implementirati metodoloke pristupe u suzbijanju unutarnje korupcije kojima se koriste druge europske zemlje. Jedan od faktora uspjenog suzbijanja korupcije je i transparentan pristup prijavama koje graani podnose protiv policijskih slubenika, to rezultira jaanjem povjerenja graana u institucije sustava. Takoer, u svrhu unaprjeenja integriteta unutar Ministarstva unutarnjih poslova provodit e se samoocjenjivanje procesa rada i organizacije, a u skladu s prihvaenim kodeksom. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije e uvesti obvezu redovnog izvjeivanja elnika tijela jednom godinje od strane povjerenika za etiku, te odreivanje u internim aktima obvezu podnoenja izvjea o eventualnim nepravilnostima elniku tijela od strane povjerenika za etiku. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predlae za uvrtavanje u novi Akcijski plan mjere objave popisa zakonskih i podzakonskih propisa te obrazaca iz nadlenosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a u svrhu jaanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanja povjerenja graana u dravne institucije

29

INTEGRITET I KODEKSI PONAANJA DRAVNIH SLUBENIKA


BROJ CILJ MJERA Izrada analize primjene Etikog kodeksa i etikih standarda u dravnim tijelima Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije Rjeavanje pritubi graana i slubenika na neetino i mogue koruptivno postupanje dravnih slubenika na svim razinama vlasti Propisivanje jedinstvenih standarda ponaanja za sve zaposlenike koji obavljaju javnu slubu ili dunost Poveanje broja inspekcijskih nadzora sa 22 na 25 nadzora Kontinuirano zaprimanje prijava u Kontakt centru Porezne uprave radi prijava utaje poreza, neizdavanja rauna, rada na crno i drugih poreznih prekraja i pritubi na rad slubenika Porezne uprave NADLENO TIJELO FINANCIJSKA SREDSTVA dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna ROK II. kvartal 2013. I. kvartal 2013. II. kvartal 2013. IV. kvartal 2013.

70.

MU

71.

MU

72.

MU

73.

MU

74.

Stvaranje preduvjeta za sprjeavanje korupcije na svim razinama

MFIN

trajno

Jaanje integriteta, Sustavno provoenje unutarnjeg nadzora i odgovornosti i transparentnosti u radu kontrole rada slubenika Porezne uprave radi 75. tijela dravne vlasti i s sprjeavanja koruptivnog ponaanja tim u vezi jaanje povjerenja graana u

MFIN

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

30

dravne institucije Podizanje javne svijesti Definiranje standarda izobrazbe i seminara 76. o tetnosti korupcije I o naroito planova izobrazbe i ciljnih skupina potrebi njezina suzbijanja 77. Carinski centar za obuku - obrazovanje i struno usavravanje carinskih slubenika radi stjecanja znanja, vjetina i kompetencija dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna IV. kvartal 2012.

MFIN

MFIN

trajno

Provoenje edukacije od strane Ureda za sprjeavanje pranja novca slubenika Porezne uprave, Carinske uprave, Financijske policije, Jaanje integriteta, Financijskog inspektorata, USKOK-a i PNUSKOKodgovornosti i 78. transparentnosti u radu a vezano za sprjeavanje pranja novca i tijela dravne vlasti i s financiranja terorizma povezano s koruptivnim kaznenim djelima tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije Jaanje strunosti unutarnjih revizora (osnovna 79. izobrazba, radionice, seminari) Educiranje inspektora proraunskog nadzora u cilju unaprjeenja metodologije obavljanja proraunskog nadzora i utvrivanje nepravilnosti i prijevara u koritenju sredstva iz fondova EU

MFIN

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

MFIN

265.700,00 kn dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

80.

MFIN

trajno

Jaanje integriteta, Sustavno provoenje rotacija carinskih slubenika odgovornosti i 81. transparentnosti u radu po carinskim ispostavama tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje

MFIN

trajno

31

82.

povjerenja graana u dravne institucije Unaprjeivanje suradnje izmeu dravnih tijela nadlenih za provedbu Strategije

83.

84.

Stvaranje preduvjeta za sprjeavanje korupcije na svim razinama

Provoenje postupaka unutarnjeg nadzora i kontrole rada zaposlenika Carinske uprave na svim razinama Organiziranje kvartalnih sastanaka predstavnika Dravnog ureda za reviziju i Ministarstva financija radi jaanja i ubrzanja uspostave i razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (PIFC) Uspostavljanje mehanizma nadzora nad procesima s visokom razinom radne autonomije (npr. inspekcija) razdvajanjem procesa donoenja planova nadzora i operativnog provoenja, povremenim rotiranjem inspektora, provoenjem nadzora i kontrola u parovima, donoenje procedura za odreene tipove nadzora i kontrola, standardiziranje zapisnika i izvjea o obavljenim nadzorima i kontrolama u kojima e biti vidljivi vrsta i broj utvrenih nepravilnosti Struno usavravanje i izobrazba graevinskih i urbanistikih inspektora u cilju poboljanja transparentnosti rada i jaanja profesionalne etike Donoenje Etikog kodeksa dravnih slubenika koji rade na upravljanju dravnom imovinom Sustavno provoenje etike i profesionalne edukacije dravnih slubenika koji rade na upravljanju dravnom imovinom

MFIN

dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

MFIN

trajno

MPPI

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu 85. tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije 86.

MGIPU

200 000,00 kn dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

2013. IV. kvartal 2012. trajno

DUUDI

87.

DUUDI

32

88. 89.

Educiranje policijskih slubenika u pogledu Kodeksa policije Intenziviranje postupanja u sprjeavanju unutarnje korupcije Implementacija samoocjenjivanja procesa rada i organizacije u svrhu unaprjeenja integriteta u Ministarstvu unutarnjih poslova Uvoenje u interne akte Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU obveze redovnog izvjetavanja elnika tijela jednom godinje od strane povjerenika za etiku, te periodinog izvjetavanja o eventualnim nepravilnostima Objavljivanje popisa zakonskih i podzakonskih propisa te obrazaca iz nadlenosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU na internetskoj stranici Ministarstva

MUP MUP

dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

trajno trajno

90.

MUP

trajno

91.

MRRFEU

II. kvartal 2013.

92.

MRRFEU

dodatna sredstva nisu potrebna

II. kvartal 2013

33

5. GOSPODARSTVO
Dravna vodopravna inspekcija provodi inspekcijske nadzore nad pravnim osobama koje obavljaju poslove osobito znaajne za upravljanje vodama, nadzire postupanje, izmeu ostalog, i u skladu s vodopravnim aktima i ugovorima o koncesiji iz oblasti vodnoga gospodarstva, samostalno ili u koordinaciji sa inspekcijama i drugim slubama u drugim sredinjim tijelima dravne uprave, a prema sporazumima o provedbi koordiniranih inspekcijskih nadzora u tim tijelima; nadzire obraun i naplatu naknada za koncesije i vodnih naknada. Oekivani uinak: uinak se ogleda u boljoj primjeni materijalnih i postupkovnih odredbi zakona i saznanje da nezakonita postupanja nee proi nekanjeno. Fitosanitarni inspektori Uprave sigurnosti hrane i fitosanitarne politike obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom zakona i podzakonskih propisa kojima je ureeno podruje zdravstvene zatite bilja i biljnih proizvoda u prometu preko dravne granice i pri njihovu premjetanju na teritoriju RH, podruje uvoza sredstava za zatitu bilja, uvoza poljoprivrednog i umskog reprodukcijskog materijala te podruje kontrole trinih standarda kvalitete za voe i povre koje se uvozi. Inspekcijski nadzori obavljaju se nad provedbom slijedeih zakona: Zakon o biljnom zdravstvu (Narodne novine br. 75/05 i 55/11), Zakon o sredstvima za zatitu bilja (Narodne novine br. 70/05), Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (Narodne novine br. 140/05, 35/08 i 55/11), Zakon o umskom reprodukcijskom materijalu (Narodne novine br. 75/09 i 61/11), Zakon o ureenju trita poljoprivrednih proizvoda (Narodne novine br. 149/09 i 22/11). Fitosanitarna inspekcija obavlja inspekcijske nadzore prema okvirnom godinjem planu kojeg izrauje sredinjica Sektora fitosanitarne inspekcije u Ministarstvu poljoprivrede u suradnji sa naelnicima Odjela - podrunih jedinica fitosanitarne inspekcije. Izvori obveza za zadae i poslove inspekcijskog nadzora inspektora u poljoprivredi (poljoprivredni, stoarski, vinarski i inspektori za kakvou hrane) proizlaze iz izravnih zakonskih ili drugih na zakonu i propisima utemeljenih obveza, iz zakljuaka i drugih akata Hrvatskog sabora i Vlade Republike Hrvatske te iz godinjih planova rada. Inspekcijski nadzori obavljaju se nad provedbom slijedeih zakona: Zakona o poljoprivredi (NN 149/09); Zakona o poljoprivrednom zemljitu (NN 152/08, 25/09, 153/09, 21/10, 39/11- odluka, 63/11); Zakonom o dravnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (NN 92/10, 127/10 i 124/11); Zakona o ekolokoj proizvodnji i oznaavanju ekolokih proizvoda (NN 139/10); Zakona o duhanu (NN 69/99); Zakona o gnojivima i poboljivaima tla (NN 163/03 i 40/07); Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN 140/05, 35/08 i 55/11), Zakon o sredstvima za zatitu bilja (NN 70/05); Zakona o stoarstvu (NN 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06); Zakona o zatiti ivotinja (NN 135/06); Zakona o vinu (NN 96/03, 25/09, 55/11); Zakon o ureenju trita poljoprivrednih proizvoda (NN 149/09, 22/11); Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (NN 50/12);Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/05 i 137/09), Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07,149/09, 34

84/11) te propisa donesenih na temelju citiranih zakona. Poljoprivredna, stoarska, vinarska te inspekcija za kakvou hrane obavlja inspekcijske nadzore prema okvirnom godinjem planu kojeg izrauje sredinjica Sektora inspekcija u poljoprivredi. Sluba veterinarske inspekcije nadzire provedbu zakona i drugih propisa iz podruja djelokruga rada veterinarske inspekcije te zakonitost rada subjekata u podruju nadlenosti veterinarske inspekcije: - provodi inspekcijski nadzor i slubene kontrole u odobrenim pod posebnim uvjetima i registriranim objektima u poslovanju s hranom iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s hranom za ivotinje, u odobrenim i registriranim objektima u poslovanju s nusproizvodima ivotinjskog podrijetla, nad proizvodnjom i prometom veterinarsko-medicinskih proizvoda i laboratorija koji provode ispitivanje i kontrolu veterinarsko-medicinskih proizvoda, nad provoenjem svih monitoringa iz djelokruga rada veterinarske inspekcije, nad provedbom mjera za otkrivanje, sprjeavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zoonoza te zaraznih i nametnikih bolesti. - provodi inspekcijski nadzor i slubene kontrole nad radom kontrolnih tijela i ovlatenih veterinarskih organizacija, zatite ivotinja, prometa i oznaavanja ivotinja, nad sredstvima za prijevoz i uvjetima prijevoza te objektima, uvjetima i opremom za promet ivotinjama, nad dobivanjem, proizvodnjom i skladitenjem sjemena za umjetno osjemenjivanje i oploenih jajnih stanica, te reprodukcijom i farmskim uzgojem ivotinja, nad uvjetima za dranje, uzgoj i proizvodnju ivotinja i hrane ivotinjskog podrijetla, nad laboratorijima koji obavljaju analize u podruju veterinarstva te nad svim drugim objektima, sredstvima, predmetima i opremom, koji mogu biti prijenosnici zaraznih bolesti ivotinja ili na drugi nain ugroavati njihovo zdravlje, zdravlje ljudi i okoli te drugim poslovima u skladu s posebnim propisima. U skladu sa lankom 8. stavkom 1. Pravilnika o slubenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za ivotinje, te propisa o zdravlju i zatiti ivotinja (Narodne novine br. 99/07, 74/08) slubene kontrole se provode u skladu s dokumentiranim procedurama. Dokumentirane procedure primjenjuju osobe ovlatene za provoenje slubenih kontrola u podruju sigurnosti hrane i hrane za ivotinje, a njihov je cilj osigurati da se slubene kontrole u podruju sigurnosti hrane i hrane za ivotinje provode na isti nain. ine ih svi pisani postupci, operativne upute, kontrolne liste, izvjea, zapisnici i drugi dokumenti izraeni od strane nadlenog tijela i tijela nadlenih za provoenje slubenih kontrola u skladu s kojima se provode slubene kontrole, a iji je cilj osigurati da se slubene kontrole provode sukladno naelima propisa o hrani i hrani za ivotinje te propisa o zdravlju i zatiti ivotinja. Do kraja 2012. godine u proceduru usvajanja uputiti e se novi Prijedlog Zakona o preradi i uporabi drva i proizvoda od drva kojim se, izmeu ostalog, planira ustrojiti Drvopreraivaka inspekcija radi provedbe nadzora nada primjenom samog Zakona i svih podzakonskih akata koji e se temeljem istoga donijeti. Glavni uinak predloene mjere bi bio regulirati uporabu i preradu drva od 35

izlaska iz ume kroz kompletan proces prerade pa sve do stavljanje proizvoda od drva ili namjetaja na trite. Odnosno, eli se uspostaviti nadzor nad utrokom drvne sirovine kupljene na tritu Republike Hrvatske, bilo od Hrvatskih uma d.o.o. bilo od privatnih umoposjednika te njenom daljnjom prodajom ili uporabom u proizvodne svrhe. Provedba edukacije inspektora podrunih jedinica - organizirati najmanje jedan skupni sastanak inspektora ili pojedinane sastanke po podrunim jedinicama kako bi se osiguralo neprekidno usavravanje te ujednaavanje rada inspektora sa svrhom postizanja vee uinkovitosti. Rok za ovu mjeru planiran je s drugim kvartalom 2013. godine to znai da bi se do kraja tog kvartala zavrilo s ovim dijelom edukacije. Financijska sredstva planirana su kao pokrie trokova sastanaka. Provedba administrativnih kontrola i kontrola na terenu osigurat e transparentnost i rad po istim definiranim pravilima, uvjetima i kriterijima (poznatim i definiranim uvjetima natjeaja te objavljenim vodiima, uputama za korisnike i sl. Provoenjem nadzora zakonitosti rada u pravnih tijela te provoenjem upravnog nadzora nad radom upravnih odjela za prostorno ureenje i gradnju u upanijama i velikim gradovima, kontinuiranim strunim usavravanjem slubenika u jedinicama lokalne i podrune (regionalne) samouprave te objavljivanjem nalaza i predloenih mjera na web stranicama ministarstva osigurava se kvalitetniji rad, skraivanje rokova izdavanja akata na temelju kojih se moe graditi, smanjuje se broj ponitavanja akata te zahtjeva za naknadu teta, dolazi do smanjenja nezadovoljstva duinom trajanja postupka to sve rezultira jaanjem integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti te jaanje povjerenja graana u dravne institucije. Uspostavom sustava izdavanja e-dozvola i drugih akata na temelju kojih se moe graditi te digitalizacijom prostornih planova i postavljanjem na javni GIS portal dostupan svim zainteresiranim fizikim i pravnim osobama smanjuje se mogunost korupcije, rad tijela dravne uprave je transparentan, a podaci dostupi svim zainteresiranim osobama to dovodi do jaanja povjerenja graana u dravne institucije.

36

GOSPODARSTVO
BROJ 93. Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije CILJ MJERA Nadzor dravne vodopravne inspekcije nad upravljanjem vodnim dobrom i njegovim koritenjem Provoenje inspekcijskog nadzora u skladu s okvirnim godinjim planom rada fitosanitarne inspekcije Provoenje inspekcijskog nadzora i slubene kontrole pod nadlenou Uprave veterinarstva - Slube veterinarske inspekcije Provoenje inspekcijskog nadzora nad primjenom propisa iz djelokruga Ministarstva poljoprivrede i namjenskog koritenja sredstava dravnih potpora Objavljivanje godinjeg plana slubenih kontrola Slube veterinarske inspekcije na internetskoj stranici ministarstva NADLENO TIJELO MINPOLJ FINANCIJSKA SREDSTVA dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna ROK

trajno

94.

MINPOLJ

trajno

95.

MINPOLJ

trajno

96.

Stvaranje preduvjeta za sprjeavanje korupcije na svim razinama Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije Stvaranje preduvjeta za sprjeavanje korupcije na svim razinama

MINPOLJ

trajno

97.

MINPOLJ

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

98.

Ustrojavanje Drvopreraivake inspekcije

MINPOLJ

675.000,00 kn

II. kvartal 2013.

37

99. Provoenje edukacije inspektora podrunih jedinica 100. MINPOLJ 50.000,00 kn U 2012.g. dodatna financijska sredstva nisu potrebna. U 2013.g. planirano - za kontrolu na terenu 10.392.000 kn, te za kontrolu daljinskim istraivanjem 2.750.000, dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna II. kvartal 2013.

Provoenje administrativnih kontrola i kontrola na terenu

MINPOLJ

trajno

101.

Provoenje povjeravanja javnih ovlasti u veterinarstvu koje se dodjeljuju veterinarskim organizacijama na rok od 5 godina Provoenje povjeravanja pojedinih poslova slubenih kontrola hrane ivotinjskog podrijetla koji se dodjeljuju veterinarskim organizacijama kao kontrolnim tijelima na rok od 5 godina Unaprjeivanje pravnog i Jaanje administrativnih kapaciteta Slube institucionalnog okvira usavravanja i kontrole rada u Upravi za za uinkovito i sustavno inspekcijske poslove - 2 slubenika suzbijanje korupcije

MINPOLJ

trajno

102.

MINPOLJ

trajno

103.

MGIPU

300 000,00 kn

I. kvartal 2013.

38

104.

Stvaranje preduvjeta za sprjeavanje korupcije na svim razinama Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije

105.

Nadzor nad radom upravnih odjela za prostorno ureenje i gradnju u upanijama i velikim gradovima Nadzor zakonitosti rada upravnih tijela nadlenih za izdavanje lokacijskih dozvola i akata na temelju kojih se moe graditi i poduzimati zakonom propisane mjere Uspostavljanje sustava izdavanja e-dozvola i drugih akata na temelju kojih se moe graditi

MGIPU

70 000,00 kn

trajno

MGIPU

400 000,00 kn

trajno

106.

MGIPU

3.000 000,00 kn

III. kvartal 2013.

6. JAVNE FINANCIJE
Navedenom mjerom postupak stvaranja obveza provodit e se na jedinstven i transparentan nain u sustavu Ministarstva obrane i Oruanih snaga Republike Hrvatske te e se stvoriti mogunost pravovremene reakcije u sluajevima postupanja protivno utvrenom postupku. Ministarstvo financija provodei poslove iz svoje nadlenosti zadire u mnoga podruja gdje svojim preventivnim djelovanjem potpomae suzbijanju korupcije, odnosno pridonosi prevenciji izloenosti na korupciju. Poslovi Ministarstva financija obavljaju se transparentno i u skladu s pozitivnim propisima ime se jaa povjerenje graana i drugih gospodarskih subjekata, ne samo u Ministarstvo financija, ve i u druga tijela javne uprave. Aktivnosti odreene ovim Akcijskim planom prvenstveno se odnose na provoenje inspekcijskih nadzora i drugih kontrolnih mehanizama s ciljem preventivnog djelovanja na korupciju, a isto tako odreene su i aktivnosti izobrazbe putem kojih e zaposlenici biti spremniji prepoznati i smanjiti rizike prema korupciji.

39

JAVNE FINANCIJE
BROJ CILJ MJERA Izrada i objavljivanje detaljnih uputa o ovlastima i odgovornostima kod stvaranja obveza za sve vrste roba, radova i usluga i financijskih obveza Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije Educiranje inspektora Financijskog inspektorata radi usvajanja najbolje nadzorne prakse nad obveznicima primjene Zakona o sprjeavanju pranja novca i financiranju terorizma i sudjelovanja u financijskim istragama Educiranje obveznika primjene Zakona o sprjeavanju pranja novca i financiranju terorizma s ciljem podizanja razine svijesti od posljedica pranja novca i financiranja terorizma Provoenje poreznog nadzora temeljem upravljanja rizicima prilikom planiranja poreznog nadzora te razvoj pokazatelja neophodnih za odabir poreznih obveznika kod kojih e se obaviti nadzor Jaanje uinkovitosti mjera carinske provjere na cjelokupnom carinskom podruju RH posebice kroz djelovanje mobilnih jedinica u unutranjosti carinskog podruja NADLENO TIJELO MO FINANCIJSKA SREDSTVA dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna ROK IV.kvartal 2012.

107.

108.

MFIN

trajno

109.

MFIN

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

110. Stvaranje drutva bez korupcije 111.

MFIN

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

MFIN

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

40

112. Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije

Provoenje inspekcijskih nadzora na temelju podataka dobivenih iz sustava analize rizika u cilju smanjenja subjektivne procjene i poveanja efikasnosti nadzora na cjelokupnom carinskom podruju Jaanje kontrolnih mehanizama i poduzimanje propisanih mjera i radnji u postupku proraunskog nadzora radi utvrivanja nepravilnosti i prijevara u upravljanju proraunskim sredstvima kao i sredstvima iz fondova Europske unije te financijskog nadzora pravilnosti obrauna i plaanja naknada za koncesije

MFIN

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

113.

MFIN

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

114.

115.

Izvjetavanje o broju i vrsti utvrenih nepravilnosti u prethodnoj godini i postupanju po nepravilnostima iz prethodnih razdoblja Jaanje integriteta, temeljem podataka dostavljenih od obveznika odgovornosti i utvrenih Naputkom o otkrivanju, izvjeivanju i transparentnosti u radu postupanju o nepravilnostima u upravljanju tijela dravne vlasti i s sredstvima proraunska, proraunskim i tim u vezi jaanje izvanproraunskim sredstvima povjerenja graana u dravne institucije Ustrojavanje baze podataka za donatore politikih stranaka i kampanja

MFIN

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

MFIN

dodatna sredstva nisu potrebna

IV. kvartal 2013.

41

7. JAVNE NABAVE
Ciljevi jedinstvenog sustava javne nabave su koordinirano provoenje postupaka i transparentna dodjela ugovora o javnoj nabavi i koncesiji te ugovora o javno-privatnom partnerstvu, jednaki tretman svih sudionika sustava javne nabave, potenciranje trinog natjecanja i odrivog gospodarskog rasta te istodobno pruanje jedinstvene pravne zatite. Dravna komisija samostalno je i neovisno dravno tijelo nadleno za rjeavanje albi u postupcima javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, ovlateno i za podnoenje optunih prijedloga za prekraje propisane Zakonom o Dravnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 21/10) i drugim propisima koji ureuju podruje javne nabave. Dravna komisija postupa, i donosi odluke, u tijeku postupka javne nabave, stoga ne djeluje kada je odreena teta ve poinjena, ve postupanjem u okviru svojih nadlenosti, kroz sprjeavanje potpisivanja ugovora temeljenih na nezakonitim podlogama, to predstavlja najsnaniji oblik antikoruptivnog djelovanja. Izvravanjem zakonske obveze objave svih odluka Dravne komisije na internetskoj stranici www.dkom.hr, u punom obliku, s nazivima stranaka i svim ostalim relevantnim podacima, takoer se postiu antikoruptivni uinci; edukacije stranaka i ireg kruga osoba, kroz javno objavljenu praksu DKOM-a, te apsolutna transparentnost rada Dravne komisije. Nakon zaprimanja albe kreira se albeni predmet kojemu se dodjeljuje klasa te se osnovni podaci o istome objavljuju na slubenoj internetskoj stranici Dravne komisije (http://www.dkom.hr/default.aspx?id=260), iz kojeg su razvidni podaci o naruitelju, alitelju, predmetu i vrsti nabave, datumu zaprimanja albe, te datumu objave odluke. Upisnik se moe pretraivati po vie razliitih kriterija (godina, naruitelj, alitelj, predmet nabave, vrsta nabave i dr.). Donoenjem odluke u albenom predmetu, ista se pojavljuje u koloni Odluka, na koju se klikom otvara link na istu, dok se u koloni Datum objave odluke pojavljuje datum kada je odluka javno objavljena. lankom 26. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih sredinjih tijela dravne uprave (Narodne novine br. 150/11; 22/12) propisano je da Dravni ured za sredinju javnu nabavu obavlja upravne i strune poslove koji se odnose na sredinju javnu nabavu za sredinja tijela dravne uprave, Vladu Republike Hrvatske, urede i strune slube Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured Predsjednika Republike Hrvatske i to: utvrivanje ukupne potrebe za nabavom roba i usluga obveznika sredinje javne nabave i uspostavu baze podataka, vezano za zahtjeve obveznika sredinje javne nabave po nabavnim kategorijama; koordiniranje aktivnosti izmeu obveznika sredinje javne nabave; istraivanje trita; planiranje provedbe postupaka nabave; uspostavu i upravljanje bazom podataka o sklopljenim ugovorima i okvirnim sporazumima te podnoenje statistikih izvjea Vladi Republike Hrvatske; primjenu napredne tehnologije u provedbi postupaka javne nabave; voenje portala za sredinju javnu nabavu i objavljuje sklopljene ugovore i okvirne sporazume, kao i ugovore sklopljene na temelju okvirnih sporazuma; izradu dokumentacije za 42

nadmetanje i ostale potrebne dokumentacije; provoenje postupaka nabave; ugovaranje; praenje izvrenja ugovora i okvirnih sporazuma; analiziranje uspjenosti sredinje javne nabave kroz kontinuirano praenje uteda; pripremu prijedloga odluke o odreivanju roba i usluga koje se nabavljaju putem sredinje javne nabave. Za obavljanje redovnih aktivnosti Dravnog ureda iznimno je vano donoenje internih pravila o provoenju postupaka (nain voenja tehnikih konzultacija, nain izrade javnonabavne strategije i sl. za svaki postupak javne nabave) kao i donoenje provedbenih naputaka pojedinanim naruiteljima vezano za efikasno upravljanje nabavnim kategorijama. Temeljem lanka 17. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi, (Narodne novine br. 90/11), Dravni ured e na svojim internetskim stranicama kontinuirano objavljivati nacrte dokumentacije za nadmetanje, kao i cjelokupnu dokumentaciju tijekom postupka javne nabave, kako bi svi relevantni sudionici na tritu bili informirani o buduim i aktualnim postupcima. Dravni ured na svojim internetskim strancima objavljuje poveznice na obavijesti o sklopljenim ugovorima koje se sukladno lanku 60. Zakon o javnoj nabavi objavljuju u Elektronikom oglasniku javne nabave, a sukladno lanku 21. Zakona vodi i na svojim stranicama objavljuje Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Dravnog ureda za sredinju javnu nabavu (Narodne novine br. 31/12; u daljnjem tekstu: Dravni ured), je povean okvirni broj dravnih slubenika i namjetenika s dosadanjih 20 na ukupno 42 izvritelja. Poveanje ope razine znanja, vjetine i sposobnosti sudionika u javnoj nabavi, doprinosi njihovoj strunoj sposobnosti, uinkovitosti i djelotvornosti odnosno ukupnom poveanju uspjenosti primjene Zakona o javnoj nabavi. S obzirom da je izobrazba u podruju javne nabave zakonska obveza svih naruitelja, te je Pravilnikom o unutarnjem redu Dravnog ureda predviena specijalistika izobrazba kao obveza na svim radnim mjestima vezanima uz provoenje sredinje nabave, predvieno je redovito usavravanje i nadogradnja iz podruja javne nabave, kao i vezanih podruja (primjenu napredne tehnologije u provedbi postupaka javne nabave), u organizaciji Dravnog Ureda ili drugih institucija. Uloga Dravnog ureda za sredinju javnu nabavu ne prestaje potpisom okvirnih sporazuma. Analiza provedbe ugovora koje sklapaju pojedinani naruitelji (korisnici) temeljem okvirnih sporazuma od velike je vanosti, a edukacija ima sredinju ulogu u opisanom procesu. Neprestano prenoenje iskustva, znanja i vjetine u javnoj nabavi obveznicima Zakona i ponuditeljima potaknuti e i razvoj poslovne etike u sustavu javne nabave. Organiziranjem radionica, okruglih stolova i konferencija te malih radionica za ciljane grupe s temama iz prakse, a koji bi se odravale po regijama, upanijama, malim sredinama i sl. mogue je ostvariti vrstu i neraskidivu mreu prenoenja znanja meu svima koji se posredno i neposredno bave javnom nabavom. Pri definiranju mjera kod donoenja raznih vrsta planova (primjer Stratekog plana koji donose sva ministarstva) u njihov tekst se ne unose brojane vrijednosti, ve se one, ako se kroz njih eli pratiti provedba mjera, odreuju kao pokazatelji uinka provedbe mjere i njihove polazne vrijednosti. Dodatno, s obzirom da se nadzor provodi na temelju zahtjeva (anonimne prijave, zahtjev DORH/USKOK-a i sl.), nije mogue unaprijed odrediti njihov toan broj tijekom godine (MINGO).

43

Zakonom o javnoj nabavi (NN 90/2011) koji je stupio na snagu 1. sijenja 2012.g. aktivnost je propisana lankom 20. Zakona o javnoj nabavi u kojem je vrlo jasno definirana nadlenost Ministarstva gospodarstva kao tijela nadlenog za sustav javne nabave za njenu provedbu. U Zakon o javnoj nabavi 1. sijenja 2012. godine za obveznike njegove primjene uvedena je obveza objave registara ugovora i okvirnih sporazuma sukladno lanku 21. Zakona. Stoga se mjera odnosi na provedbu lanka 21. Zakona o javnoj nabavi u kojem je vrlo jasno definirana nadlenost Ministarstva gospodarstva kao tijela nadlenog za sustav javne nabave za objavu poveznica na objavljene registre. Predloene mjere imaju za cilj jedinstveno postupanje u provoenju postupaka javne nabave, kontinuirano praenje informacija obavljenih u medijima radi predlaganja pokretanja nadzora nad provedbom zakona i provedbenih propisa u podruju javne nabave, pruanje informacija, uputa i savjeta iz podruja javne nabave kroz razne komunikacijske kanale, suradnja s drugim nadlenim tijelima vezano uz analizu potrebe razvoja novih programa izobrazbe, te utvrivanja uvjeta za izdavanje i obnavljanje certifikata u podruju javne nabave. Edukacijom i izobrazbom djelatnika koji provede postupke javne nabave osigurat e se zakonitost postupanja i na taj nain sprijeiti mogunost koruptivnog postupanja u osjetljivom podruju nabave roba i usluga.

44

JAVNE NABAVE
BROJ 116. CILJ MJERA Provoenje nadzora nad provedbom Zakona o javnoj nabavi Objavljivanje i auriranje popisa poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni planovi nabave javnih naruitelja Objavljivanje i auriranje popisa poveznica internetskih stranica na kojima su dostupni registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma naruitelja Stvaranje preduvjeta za sprjeavanje korupcije na svim razinama Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne uprave i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije Izdavanje i obnavljanje certifikata u podruju javne nabave Dostavljanje Odluka DKOM-a objavom na internetskim stranicama www.dkom.hr Svakodnevno auriranje Upisnika predmeta upravnog postupka na internetskim stranicama www.dkom.hr NADLENO TIJELO MINGO FINANC. SREDST. dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna ROK trajno

117.

Stvaranje drutva bez korupcije

MINGO

trajno

118.

MINGO

trajno

119.

MINGO

trajno

120.

DKOM

trajno

121.

DKOM

trajno

45

122.

Unaprjeivanje pravnog i institucionalnog okvira za uinkovito i sustavno suzbijanje korupcije Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne uprave i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije

Donoenje pravila i naputaka za uinkovito upravljanje nabavnim kategorijama Objavljivanje podataka o postupcima javnih nabava na internetskoj stranici Dravnog ureda za sredinju javnu nabavu Redovito usavravanje djelatnika iz podruja javne nabave Sustavno pristupanje edukaciji djelatnika Samostalnog sektora za javnu nabavu Ministarstva obrane

DUSJN

dodatna sredstva nisu potrebna

IV.kvartal 2012.

123.

DUSJN

dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

124. 125.

DUSJN MO

trajno trajno

46

8. ZATITA OTEENIKA I OSOBA KOJE U DOBROJ VJERI PRIJAVLJUJU KORUPCIJU


Radi poticanja potencijalnih zvidaa na suradnju i prijavljivanje korupcije, potrebno je osigurati odgovarajuu provedbu zakona i drugih propisa kojima je cilj zatita tih osoba od tzv. sekundarne viktimizacije. U implementaciji tih propisa vano je osigurati primjerenu edukaciju dravnih slubenika kao i sankcioniranje eventualnih prekritelja. Uz moralnu satisfakciju i isticanje pozitivnih primjera, drava mora osigurati uinkovito ostvarivanje prava na naknadu tete osobama koje su oteene korupcijom. Prvi korak u tom pravcu je u objedinjavanju i publiciranju primjera dobre prakse kako na nacionalnoj razini tako i u poredbenoj perspektivi. Kako bi javnost bila to bolje informirana ovoj problematici Ministarstvo pravosua e izraditi i na svojoj internetskoj stranici objaviti brouru o pravima zvidaa.

ZATITA OTEENIKA I OSOBA KOJE U DOBROJ VJERI PRIJAVLJUJU KORUPCIJU


BROJ CILJ MJERA NADLENO TIJELO FINANCIJSKA SREDSTVA ROK

126.

Izrada broure s ciljem informiranja javnosti o pravima zvidaa Podizanje javne svijesti o tetnosti korupcije i o potrebi njezina suzbijanja Objavljivanje broure o pravima zvidaa na internetskoj stranici www.antikorupcija.hr

MP

dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

II. kvartal 2013. II. kvartal 2013. I. kvartal 2013.

127.

MP MUP, MU, MP, DORH i druga nadlena tijela

128.

Analiza provedbe odredbi pojedinih zakona koji se odnose na zatitu zvidaa

47

9. PRAVOSUE
U skladu sa zakonima, nadzor nad postupanjem sa zatvorenicima u kaznionicama i zatvorima te maloljetnicima u odgojnim zavodima obavljaju Sredinji ured Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosua, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo obrazovanja, prosvjete i sporta, sudac izvrenja i predsjednik upanijskog suda, sudovi za mlade, Puki pravobranitelj, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, Pravobraniteljica za djecu i Pravobranitelj za invalidne osobe, nevladine udruge koji se bave zatitom ljudskih prava te periodiki Europski odbor za sprjeavanje muenja, neljudskog ili poniavajueg postupanja ili kanjavanja Vijea Europe i Misija strunjaka Europske komisije za podruje pravosua i unutarnjih poslova (Peer based Mission). Sredinji ured Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosua nastavit e s provoenjem mjera koje su usmjerene na smanjivanje mogunosti nezakonitog postupanja i korupcijskog djelovanja slubenika zatvorskog sustava. Jednako tako redovito e se provoditi nadzor nad radom kaznionica, zatvora, odgojnih zavoda i centara kojima se utvruje zakonitost rada i postupanja sa zatvorenicima i maloljetnicima. Ovakav nadzor neposredno e utjecati na uinkovito spreavanje, odnosno otkrivanje zlouporaba unutar zatvorskog sustava. U sklopu predpristupnog programa MATRA financiranim od strane vlade Kraljevine Nizozemske od sijenja 2009. godine do studenog 2011. godine provodio se program Upravljanje organizacijskom klimom i razvoj ljudskih potencijala u Zatvorskom sustavu Republike Hrvatske u suradnji s nizozemskom Agencijom kazneno-pravnih institucija. Projekt se provodio s ciljem jaanja sposobnosti prilagoavanja novim zahtjevima i okolnostima obavljanja poslova izvravanja kazne zatvora i mjere pritvora, odnosno istranog zatvora u uvjetima lanstva Republike Hrvatske u Europskoj Uniji. Rezultati koji su uslijedili nakon zavretka projekta bili su: - unapreenje razine upravljakih sposobnosti rukovodeih slubenika, - izraen je proces upravljanja poeljnim ponaanjima slubenika koji rade na izvravanju kazne zatvora i mjere pritvora, odnosno istranog zatvora, - preciznije detektiranje izuzetno visoko kao i izuzetno nisko djelotvornih i motiviranih slubenika kako bi se poduzele adekvatne mjere sukladno njihovim rezultatima, - uspostavljanje uinkovitog nain razmjene znanja, iskustava i najboljih praksi unutar sustava. Zavretkom projekta dobivena je razvijena misija i vizija zatvorskog sustava, model unutarnjeg upravljanja i rukovoenja te plan upravljanja ljudskim potencijalima. Na temelju Plana rada Sredinji ured e utvrivati godinji plan rada, odreivati faktore uspjeha za utvreni plan i indikatore na temelju kojih e se raunati uspjenost svakog pojedinog kaznenog tijela u realizaciji postavljenog

48

plana te aktivnosti s rokovima, trokovima i nositeljima za izvrenje Plana. Indikator uspjenosti podijeljeni su u etiri skupine s obzirom na interesne strane: Sredinji ured Uprave za zatvorski sustav Ministarstva pravosua, zatvorenici, slubenici i drutvo. U sklopu implementacije novog naina upravljanja i kontrole te upravljanja ljudskim potencijalima sva kaznena tijela redovito podnose mjesena i tromjesena izvjea. Na osnovu pristiglih tromjesenih izvjea organizirat e se menaderski razgovori izmeu elnika Uprave za zatvorski sustav i upravitelja kaznenih tijela (kaznionica, zatvora, Centra za dijagnostiku) i Centra za izobrazbu. Dio aktivnosti novog naina upravljanja usmjeren je na stvaranje uvjeta efikasnog funkcioniranja, a time i spreavanja svih negativnih pojava, a posebice korupcije. U Centru za izobrazbu zatvorskog osoblja se, zbog specifinosti rada sa zatvorenicima provode posebni programi izobrazbe za razliite kategorije slubenika zatvorskog sustava kao to su: uvodni teaj za novoprimljene slubenike, temeljni teaj za slubenike pravosudne policije, komunikacijske vjetine, tretman ovisnika o alkoholu, tretman ovisnika o drogama i prevencija zlouporabe droga, tretman zatvorenika oboljelih od PTSP-a, prevencija zaraznih bolesti, hepatitisa i AIDS-a, rjeavanje konflikata razgovorom umjesto silom, rjeavanje incidentnih situacija, uporaba sile srednje jakosti, specifinosti u postupanju pravosudne policije prema maloljetnicima u zatvorskom sustavu, skupni rad sa zatvorenicima i maloljetnicima, lijeenje bolesti ovisnosti o buprenorphinom, institucionalni i poslije penalni prihvat osuenih osoba ovisnika, zarazne bolesti i prevencija, timski rad slubenika kaznenih tijela te osposobljavanje slubenika za zatitu na radu. Strategija suzbijanja korupcije predvia transparentnost te navodi da se sva nadlena tijela javne vlasti obvezuju na osiguranje transparentnosti u donoenju odluka. Ujedno, Strategija suzbijanja korupcije kao strateki dokument suzbijanja korupcije u Republici Hrvatskoj u prvi plan stavlja pravo graana na pristup informacijama. Prioritetnim ciljevima u realizaciji Strategije smatraju se stvaranje preduvjeta za suzbijanje korupcije na svim razinama kao i jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti te jaanje povjerenja graana u dravne institucije. Ministarstvo pravosua sastavilo je upitnik koji sadrava niz pitanja kojim se utvruje transparentnost rada jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave. Svi podaci iz upitnika se zbrajaju i obrauju u samom sustavu, objavljuju i javno predstavljaju po zavretku obrade i sastavljanja izvjea. Prikupljeni podaci su podloga za daljnje aktivnosti i projekte Ministarstva pravosua kao i ostalih tijela javne vlasti. Na temelju prikupljenih podataka Ministarstvo pravosua e organizirati okrugle stolove sa jedinicama lokalnih vlasti kako bi se ispravili uoeni nedostaci i kako bi graani imali potpuni uvid u sve aktivnosti se provode na lokalnoj razini, a samim time i kako bi se suzbila korupcija na lokalnoj razini. Izvrenjem mjera Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2008. i 2010. godine te Antikorupcijskog programa za trgovaka drutva u veinskom dravnom vlasnitvu za razdoblje 2010.-2012. uoeno je da je za prevenciju korupcije u tijelima javne vlasti kao i trgovakim drutvima najbitnija transparentnost, tj. da sve odluke, postupci i djelovanje u irokom smislu budu javnosti dostupni putem internetskih stranica. Kako bi se taj model potpune otvorenosti javnosti primjenjivao i u svim javnim

49

institucijama, Ministarstvo pravosua je u ovom Akcijskom planu predvidjelo dvije mjere- organizaciju javne rasprave na temu Transparentnost poslovanja u javnim institucijama i koordinaciju objave podataka u svrhu transparentnosti u radu tijela javne vlasti Predloenom mjerom organizacije i odravanja sjednice Povjerenstva za praenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije na temu javnog objavljivanja imovinske kartice sudaca, dravnih odvjetnika i zamjenika dravnih odvjetnika razmotrit e se mogunost da imovinske kartice sudaca, dravnih odvjetnika i zamjenika dravnih odvjetnika budu dostupne javnosti na jednak nain na koji su dostupne imovinske kartice dunosnika. Za poboljanje praenja statistikih podataka, a kako bi se stvorila jasna slika o broju predmeta u radu, potrebno je razvijati nove naine prikupljanja statistikih podataka o suzbijanju korupcije te analizirati predmete u praksi i usporeivati podatke u vremenu. Upravo iz tog razloga predlae se mjera uspostave sustava za dostavu statistikih podataka o procesuiranju korupcijskih kaznenih djela od trenutka kaznene prijave do okonanja postupka. Hrvatska javnobiljenika komora u suradnji s Ministarstvom pravosua intenzivno unaprjeuje informatiki sustav Hrvatske javnobiljenike komore, da bi strankama poveala pravnu sigurnost i smanjila svaki oblik zloupotrebe. Navedenim se ,izmeu ostalog, poveava nadzorna funkcija Ministarstva odnosno Komore budui da navedena nadzorna tijela u svakom trenutku mogu izvriti uvid u upisnike javnih biljenika, koji e se od 2. studenoga 2012. godine moi voditi jedino u elektronskom obliku. U tom smjeru izmijenjeni su Javnobiljeniki poslovnik i Pravilnik o javnobiljenikim uredima koji propisuju da knjige i upisnike javni biljenici vode jedino u elektronskom obliku. Time e se u potpunosti sprijeiti mogunost bilo kakve naknadne intervencije u javnobiljenike upisnike i knjige koja ne bi bila vidljiva i sankcionirana ukoliko bi bila protuzakonita.

PRAVOSUE
BROJ 129. CILJ Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne uprave i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije MJERA Provoenje nadzora i prevencija nepravilnosti u radu i postupanju sa zatvorenicima Upravljanje organizacijskom klimom i jaanje ljudskih potencijala Uprave za zatvorski sustav NADLENO TIJELO MP FINANCIJSKA SREDSTVA dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna ROK trajno

130.

MP

trajno

50

131. 132. 133. Podizanje javne svijesti o tetnosti korupcije i o potrebi njezina suzbijanja Unaprjeenje suradnje izmeu dravnih tijela nadlenih za provedbu Strategije Podizanje razine uinkovitosti otkrivanja i kaznenog progona korupcijskih kaznenih djela

Provoenje edukacije slubenika zatvorskog sustava Organiziranje okruglih stolova za predstavnike lokalne uprave i samouprave na temelju rezultata upitnika o transparentnosti lokalnih jedinica Organiziranje javne rasprave na temu Transparentnost poslovanja u javnim institucijama Organiziranje sjednice Povjerenstva za praenje provedbe mjera za suzbijanje korupcije na temu objavljivanja imovinske kartice sudaca, dravnih odvjetnika i zamjenika dravnih odvjetnika Uspostavljanje sustava za dostavu statistikih podataka o procesuiranju korupcijskih kaznenih djela od trenutka kaznene prijave do okonanja postupka Nadzor nad radom ocjenjivanje rada dravnih odvjetnitava i

MP MP MP

dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

trajno II. kvartal 2013. I. kvartal 2013. I. kvartal 2013.

134.

MP

135.

MP

II. kvartal 2013.

136. 137. 138.

Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu Analiza rada Dravnog odvjetnitva u predmetima iz tijela dravne uprave i nadlenosti USKOK-a s tim u vezi jaanje povjerenja graana u Izrada jedinstvenog registra javnobiljenike komore dravne institucije

DORH DORH HJK

trajno trajno III.kvartal 2013.

51

10. ZDRAVSTVO
Uvoenjem nacionalnih lista ekanja ele se osigurati javno dostupne i transparentne liste ekanja kao i stvoriti nuan preduvjet za mogunost nadzora i efikasnog upravljanja listama. Uvoenjem eNaruivanja postii e se bolja organizacija, efikasnost te iskoritenost bolnikih resursa, transparentan uvid u cjelokupno stanje naruivanja te znaajno skraenje ekanja na pojedine dijagnostiare i terapijske zahvate. Cilj povezivanja svih registara u zdravstvu i objedinjavanja podataka je omoguiti pacijentima cjelovitu dostupnost zdravstvene zatite, kroz sredinje upravljanje podacima pacijenata kako u primarnoj, tako i sekundarnoj i tercijarnoj zatiti (elektroniki zdravstveni zapis), centralizirano upravljanje procesima u zdravstvenom sustavu (npr. eNaruivanje), povezivanje svih zdravstvenih registara kako bi se poveala kvaliteta pruanja zdravstvene skrbi, podigla sigurnost pacijenta, te smanjili trokovi. Objedinjavanjem bolnike nabave eli se postii jaanje kontrolnih mehanizama, vea mogunost prepoznavanja i smanjenja rizika za nastanak korupcije kao i znaajna uteda u nabavci. Nastavak akreditacije zdravstvenih ustanova provodit e se kroz uvoenje jedinstvenog standarda kvalitete, zdravstvenih usluga i klinikih pokazatelja kvalitete kao i kontrola kvalitete zdravstvene zatite. Nadzorom nad provedbom klinikog ispitivanja lijekova eli se osigurati transparentnost ugovora o nainu financiranja klinikog ispitivanja koji se sklapa izmeu naruitelja klinikog ispitivanja (farmaceutske tvrtke), zdravstvene ustanove i glavnog ispitivaa odnosno zdravstvenih radnika iz zdravstvene ustanove. Nadzorom nad oglaavanjem lijekova i ortopedskih i drugih pomagala (Ugovor o etikom oglaavanju) eli se sprijeiti poticanje lijenika od strane farmaceutskih tvrtki na propisivanje lijekova uz nagraivanje u novcu ili drugim oblicima imovinske materijalne koristi, kao i sprjeavanje promocije lijekova koje se ne temelje na znanstvenim istraivanjima te se farmaceutske tvrtke takoer obvezuje da struni skupovi koje organiziraju imaju primarni struni karakter. Nadzorom nad provedbom procesa uvrtavanja na Popis ortopedskih i drugih pomagala eli se pojaati nadzor nad izradom jasnih smjernica za propisivanja pomagala na teret obveznog osiguranja, definirati potrebne minimalne standarde pomagala kao i poboljati nadzor nad uinkovitim i transparentnim ostvarivanjem prava osiguranih osoba Zavoda na ortopedska pomagala. Jaanje kontrolnih mehanizama nad izvravanjem ugovornih obveza eli se postii potivanje odredbi Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju kao i odredbi Zakona o zdravstvenoj zatiti vodei rauna da se osiguranim osobama ne uskrauju prava na zdravstvenu zatitu te da im se omogui pravo na sveobuhvatnu i dostupnu kao i transparentnu zdravstvenu zatitu. Navedenom mjerom eli se i postii nadzor nad namjenskim troenjem sredstava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

52

ZDRAVSTVO
BROJ CILJ MJERA NADLENO TIJELO FINANCIJSKA SREDSTVA 85.000kn centralna aplikacija i 2.240.000 kn bolnice Iz redovnih sredstava: 85.000kn centralna aplikacija i 2.240.000 kn bolnice 144.2.625.000 kn iz redovnih sredstava iz redovnih sredstava iz redovnih sredstava ROK III. kvartal 2012.

139.

Uvoenje nacionalne liste ekanja

MIZ

140.

141. 142. 143.

Jaanje integriteta, odgovornosti i Uvoenje eNaruivanja transparentnosti u radu tijela dravne uprave i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u Povezivanje registara u zdravstvu i objedinjavanje dravne institucije podataka Objedinjavanje bolnike nabave za bolnice u vlasnitvu Republike Hrvatske Nastavak akreditacije zdravstvenih ustanova Nadzor nad provedbom klinikog ispitivanja Sprjeavanje korupcije lijekova na svim razinama

MIZ

IV. kvartal 2012.

MIZ MIZ MIZ sunositelj AKAZ MIZ

II. kvartal 2013. IV. kvartal 2012. I. kvartal 2013. trajno

144.

53

145.

Nadzor nad oglaavanjem lijekova i ortopedskih i drugih pomagala (Ugovor o etikom oglaavanju)

MIZ sunositelj HZZO MIZ sunositelj HZZO

Iz redovnih sredstava

trajno

146. Sprjeavanje korupcije na svim razinama 147.

Nadzor nad provedbom procesa uvrtavanja na Popis ortopedskih i drugih pomagala

Iz redovnih sredstava

trajno

Nadzor nad izvravanjem ugovornih obveza i namjenskim troenjem sredstava iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao i objava Ugovora na portalu HZZO-a

MIZ sunositelj HZZO

Iz redovnih sredstava

trajno

11. ZNANOST, OBRAZOVANJE I SPORT


Radi stvaranja boljih uvjeta za sprjeavanje korupcije u cjelokupnom drutvu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta e, kao nositelj odgojno-obrazovne i znanstvene djelatnosti, i dalje provoditi mjere koje pridonose ostvarenju toga cilja. Slijedom toga e se u sljedeem razdoblju nastaviti s provedbom dravne mature, osposobljavanjem i strunim usavravanjem djelatnika u odgoju i obrazovanju, provedbom elektronikih prijava i rangiranja za upise na visoka uilita i financiranjem projekata/programa udruga koje djeluju u podruju izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja. Takoer, radi transparentnijeg financiranja znanstvenoistraivake djelatnosti uvest e se plansko programsko financiranje, a znanstvena istraivanja e se financirati preko Hrvatske zaklade za znanost. Cilj je dravne mature provjera i vrjednovanje postignutih znanja i sposobnosti uenika. Sustavno pripremana i provoena dravna matura uvodi objektivne kriterije za provjeru i vrednovanje uenikih postignua, a pravilnom pripremom i provedbom dravne mature znaajno se smanjuje mogunost za razliite oblike korupcijskog ponaanja svih sudionika u sustavu obrazovanja.

54

Ispiti dravne mature standardizirani su ispiti koji se provode u cijeloj dravi u isto vrijeme pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve uenike, odnosno pristupnike. Ispite provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, dakle radi se o vanjskoj provjeri i vrjednovanju uenikih postignua. S obzirom da Ministarstvo planira uvoenje graanskoga odgoja i obrazovanja u hrvatski obrazovni sustav, 2012./2013. i 2013./214. kolske godine e se Kurikulum graanskoga odgoja i obrazovanja eksperimentalno provoditi u odreenom broju kola. Ujedno, Agencija za odgoj i obrazovanje e osposobljavati i usavravati uitelje, nastavnike i strune suradnike u tome podruju, kako bi se od kolske godine 2014./2015. Kurikulum uveo u sve kole. S obzirom da se u redovnome obrazovnom sustavu ne mogu zadovoljiti sve potrebe i interesi djece i mladih, u suradnji i partnerstvu s udrugama/organizacijama civilnoga drutva provode se i projekti kojima se omoguava dodatno stjecanje znanja u podruju sprjeavanja korupcije. Kako bi se olakao i istodobno unaprijedio cjelokupni postupak prijava i upisa u srednje kole, nametnula se potreba uspostavljanja informacijskoga sustava prijave i upisa u srednje kole (NISpuS), posredstvom kojega e se uenicima omoguiti jednostavan, transparentan i brz upis u eljenu srednju kolu. Ovakav sustav omoguit e vei broj upisanih uenika te time zadrati mlade ljude unutar obrazovnoga sustava, a MZOS-u bolju kontrolu upisnoga procesa i nadzor provoenja te dostupnost tonih podataka u svakoj fazi postupka i u svakomu trenutku te samim time bolje planiranje i organizaciju upisa. Prijave i rangiranje kandidata za upis na studijske programe putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka uilita (NISpVU), bez mogunosti vanjskoga utjecaja, omoguuju transparentniji, pravedniji i jednostavniji nain upisa ime je olakan pristup kandidata visokomu obrazovanju, dok visoka uilita na jednostavan i transperantan nain dobivaju najkvalitetnije kandidate za upis na svoje studijske programe. U podruju znanosti nuno je, nakon usvajanja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (prijedlog Zakona lipanj 2012.) te temeljem Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj zakladi za znanost (NN 78/12.) promijeniti sustav financiranja znanstvene djelatnosti na javnim znanstvenim institutima i sveuilitima te sustav financiranja znanstvenih projekata preusmjeriti kroz Hrvatsku zakladu za znanost. Uz navedene izmjene, dosljedno e se provoditi propisane procedure uz kontinuirano praenje i analizu uspjenosti i kvalitete znanstvenoistraivake djelatnosti znanstvenih instituta i sveuilita. Ovim izmjenama e se unaprijediti sustav financiranja znanstvene djelatnosti i projekata, omoguiti bolje praenje i vrjednovanje te suzbiti mogue koruptivne aktivnosti.

55

ZNANOST, OBRAZOVANJE I SPORT


BROJ CILJ MJERA Izmjenama zakonske regulative promijeniti sustav financiranja znanstvene djelatnosti tako da e se provoditi programsko financiranje znanstvenoistraivake djelatnosti te ugovorima urediti plansko financiranje znanstvene djelatnosti na javnim institutima i sveuilitima Zakonskim izmjenama promijeniti sustav i izvor financiranja znanstvenih istraivanja te zapoeti financiranje znanstvenih istraivanja kroz potpore koje e pruati Hrvatska zaklada za znanost NADLENO TIJELO FINANCIJSKA SREDSTVA ROK

148. Unapreivanje pravnoga i institucionalnoga okvira za uinkovito i sustavno suzbijanje korupcije 149.

MZOS

dodatna sredstva nisu potrebna

IV. kvartal 2012 i trajno

Hrvatska zaklada za znanost

dodatna sredstva nisu potrebna

I. kvartal 2013. i trajno

150.

Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije Stvaranje preduvjeta za sprjeavanje korupcije na svim razinama

Provoenje osposobljavanja nastavnika za provedbu kurikuluma graanskog odgoja i obrazovanja i razvijati potrebne nastavne materijale

AZOO

40.000,00 kn

III.kvartal 2013.

151.

Sustavno pripremanje i provoenje dravne mature

NCVVO

23.108.371,00 kn

III.kvartal 2013.

56

152.

Provoenje elektronikih prijava i upisa u srednje kole putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava i upisa u srednje kole Provoenje prijava i rangiranja za upis na visoka uilita putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka uilita Financiranje projekata i/ili programa udruga kojima se u podruju izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja razvija antikorupcijska svijest kod djece i mladih

CARNet MZOS

1.760.220,00 kn

III. kvartal 2013.

153. Podizanje javne svijesti o tetnosti korupcije i o potrebi njezina suzbijanja

AZVO NCVVO

2.700.000,00 kn

trajno

154.

MZOS

80.000,00 kn

IV. kvartal 2012.

IV. KAZNENI PROGON I SANKCIONIRANJE KORUPCIJE


Polazei od lanka 20. UN Konvencije za spreavanje korupcije, koji od drava stranaka trai da razmotre propisivanje kaznenog dijela nezakonitog bogaenja, u Akcijski plan je unesena mjera izrade komparativne analize o opravdanosti uvoenja kaznenog djela nezakonitog bogaenja. Navedena analiza trebala bi predoiti prednosti i nedostataka eventualnog unoenja ovog kaznenog dijela u hrvatsko kazneno zakonodavstvo, te bi trebala dati preporuku Ministarstvu pravosua da li da Republika Hrvatska u svoje kazneno zakonodavstvo unese kazneno djelo nezakonitog bogaenja. Borba protiv korupcije prioritet je Ministarstva unutarnjih poslova koje je ujedno i jedan od bitnih nositelja svih aktivnosti na podruju represije, ali i prevencije korupcije. Ministarstvo unutarnjih poslova neprestano razvija svoje kapacitete za borbu protiv korupcije analizirajui vlastite rezultate rada i procjenjujui rizike u postupanju, a sve u cilju otklanjanja postojeih nedostataka i unaprjeenja aktivnosti koje se svakodnevno poduzimaju na ovom podruju. Ministarstvo unutarnjih poslova kontinuirano, sukladno svojoj nadlenosti, oduvijek poduzima aktivnosti u borbi protiv korupcije, a nedavno postignuti rezultati rada s kojima je upoznata i hrvatska javnost predstavljaju poticaj za jo boljim i predanijim radom na ope zadovoljstvo i korist ire drutvene zajednice.

57

S tim u svezi, a u cilju podizanja razine uinkovitosti otkrivanja i kaznenog progona poinitelja korupcijskih kaznenih djela nuno je pojaati postojee kapacitete PNUSKOK-a na nain da e se reorganizirati PNUSKOK u vidu preraspodjele policijskih slubenika s ranije sistematiziranih radnih mjesta na mjesta policijskih slubenika u Slubu gospodarskog kriminaliteta i korupcije ime bi se s 10 novih sistematiziranih radnih mjesta (VSS) osnaila Sluba gospodarskog kriminaliteta i korupcije koja bi ukupno brojala 20 sistematiziranih radnih mjesta. Struno usavravanje se takoer provodi kroz odravanje koordinacijskih sastanaka sa policijskim slubenicima po policijskim upravama koja ima za cilj razmjenu relevantnog iskustva steenog na podruju antikorupcijskog djelovanja policijskih slubenika u protekloj godini. Takoer e se odravati redoviti godinji radni sastanci linije rada gospodarskog kriminaliteta i korupcije s ciljem da se rukovoditelji ustrojstvenih jedinica u policijskim upravama upoznaju s novim modusima u poinjenju korupcijskih kaznenih djela te promjenama u obavljanju redovnih aktivnosti koje iz toga proizlaze

KAZNENI PROGON I SANKCIONIRANJE KORUPCIJE


BROJ CILJ MJERA NADLENO TIJELO FINANCIJSKA SREDSTVA ROK

Unaprjeivanje pravnog i institucionalnog okvira 155. za uinkovito i sustavno suzbijanje korupcije Podizanje razine uinkovitosti otkrivanja 156. i kaznenog progona korupcijskih kaznenih

Izrada komparativne analize implementacije kaznenog djela nezakonitog bogaenja iz lanka 20 Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije

MP

dodatna sredstva nisu potrebna

III. kvartal 2013.

Reorganiziranje PNUSKOK-a u vidu preraspodjele policijskih slubenika s ranije sistematiziranih radnih mjesta na mjesta policijskih slubenika u Slubu gospodarskog kriminaliteta i korupcije popunjavanje 10 novih sistematiziranih radnih mjesta

MUP

dodatna sredstva nisu potrebna

IV. kvartal 2012.

58

157.

Organiziranje tematske radionice za usavravanje rukovoditelja ustrojstvenih jedinica gospodarskog kriminaliteta i korupcije odravanje redovitog godinjeg radnog sastanka linije rada gospodarskog kriminaliteta i korupcije

MUP

dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

IV. kvartal 2012.

158.

Organiziranje koordinacijskih sastanaka sa policijskim slubenicima po policijskim upravama Intenziviranje kriminalistikih istraivanja koruptivnih kaznenih djela poinjenih od strane slubenih i odgovornih osoba u jedinicama lokalne i podrune (regionalne) samouprave i trgovakim drutvima u veinskom vlasnitvu Republike Hrvatske Analitiko obavjetajna obrada sumnjivih transakcija od strane Ureda za sprjeavanje pranja novca na temelju zaprimljenih obavijesti od banaka i drugih obveznika te na obrazloeni pisani prijedlog DORH-a i MUP-a Progon poinitelja kaznenih djela bez obzira na visinu steene koristi izvrenjem koruptivnih kaznenih djela

MUP

trajno

159.

MUP

dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

Unaprjeivanje pravnog i institucionalnog okvira za uinkovito i sustavno suzbijanje korupcije 161. 160.

MFIN

trajno

DORH USKOK

trajno

59

V. MEUNARODNA SURADNJA
Radi unaprjeenja meunarodne suradnje na podruju suzbijanje korupcije Ministarstvo unutarnjih poslova je do sada potpisalo sporazume sa Saveznom Republikom Njemakom, te Ministarstvom javne sigurnosti Republike izrael te nadlenim tijelima na podruju meunarodne policijske suradnje Kraljevine panjolske, Sjedinjenih Amerikih Drava, Republike Poljske, Republike Malte, Republike Slovake i Republike Srbije. Takoer, u narednom vremenskom razdoblju oekuje intenzivna aktivnost na podruju uspostavljanja i intenziviranja meunarodne policijske suradnje

MEUNARODNA SURADNJA
BROJ 162. CILJ Unaprjeivanje meunarodne suradnje u suzbijanju korupcije MJERA Potpisivanje bilateralnih sporazuma s agencijama iz okruenja. Sklapanje novih bilateralnih i multilateralnih sporazuma u suzbijanju korupcije NADLENO TIJELO AZOP FINANCIJSKA SREDSTVA dodatna sredstva nisu potrebna dodatna sredstva nisu potrebna ROK IV. kvartal 2012.

163.

MUP

trajno

60

VI. IRENJE JAVNE SVIJESTI O TETNOSTI KORUPCIJE


Kako je provoenje promidbenih aktivnosti jedan od naina jaanja integriteta dravnih slubenika, sprjeavanja sukoba interesa i korupcije, planiraju se odrati savjetovanja i okrugli stolovi s povjerenicima za etiku, Etikim povjerenstvom, predstavnicima civilnog drutva i predstavnicima dravnih tijela u cilju promoviranja znaaja razvoja etikih standarda u dravnoj slubi te unapreenja etikih standarda na temelju razmjene iskustva i prijedloga. Radi irenja svijesti o tetnosti korupcije, nainu sprjeavanja korupcije i jaanju integriteta dravnih slubenika Ministarstvo uprave izraditi e naljepnice i publikacije (broure) na tu temu, koje e biti dostupne svim dravnim slubenicima i graanima. Letak o suzbijanju korupcije e sadravati brojeve telefona, e-mail adrese, tefefax-a konkretnih organizacijskih jedinica MUP-a koje su nadlene za postupanje po korupcijskim kaznenim djelima u teritorijalno nadlenim ustrojstvenim jedinicama policijskim upravama, a sadravat ei i brojeve telefona, e-mail i telefax-a Ministarstva pravosua, Samostalnog sektora za suzbijanje korupcije. Osim navedenog letak e sadravati kratke i jednostavne informacije o korupciji, njezinoj tetnosti te potrebi njezina suzbijanja. Za projekte i programe organizacija civilnoga drutva svake godine izdvajaju se znaajna sredstva iz javnih izvora na nacionalnoj i lokalnim razinama. No, jo uvijek nema kvalitetnog i sustavnog nadzora nad dodijeljenim sredstvima ni evaluacije rezultata i uinaka financiranih programa i projekata OCD-a. Zajednikim informacijskim sustavom nastoje se unaprijediti i ujednaiti postupci provedbe natjeaja, praenja i vrednovanja projekata i programa udruga financiranih iz dravnog prorauna, a u svrhu racionalnijeg financiranja projekata od interesa za ope dobro koje provode udruge u Republici Hrvatskoj. Savjetovanje s organizacijama civilnog drutva u postupcima donoenja zakona, drugih propisa i akata, koje ukljuuje i pravo na pristup informacijama o dokumentima koje se priprema za usvajanje, ima snaan antikorupcijski uinak, te daje doprinos jaanju povjerenja javnosti u rad institucija. S obzirom na dosad poduzete napore te na niz promjena i poboljanja koje se planiraju do kraja godine u institucionalnom okviru za provedbu postupka savjetovanja, potrebno je provesti kampanju informiranja organizacija civilnog drutva i zainteresirane javnosti o mogunosti sudjelovanja u postupcima savjetovanja. Aktivni i odgovorni graani i organizacije civilnog drutva dugorono su najbolji oblik prevencije korupcije. U svrhu provedbe djelotvornog savjetovanja s organizacijama civilnog drutva, potrebno je neprestano osposobljavanje dunosnika i slubenika na dravnoj i lokalnoj razini, kako bi se podigla njihova razina svijesti o vanosti savjetovanja (i kao antikorupcijske mjere) te kako bi ih se osposobilo za kvalitetnu i uinkovitu provedbu savjetovanja.

61

Transparentnost i otvorenost izvjetavanja o dodijeljenim financijskim sredstvima za projekte i programe organizacija civilnog drutva iz dravnog prorauna i drugih javnih izvora vana je sastavnica suzbijanja korupcije i jaanja sustava fiskalne odgovornosti, ali i osnaivanja povjerenja javnosti u rad dravnih tijela, kao i u rad organizacija civilnog drutva koje provode projekte i programe od interesa za ope dobro u Republici Hrvatskoj. Odgovarajuim izmjenama zakonskih i podzakonskih akata stvorit e se pretpostavke za sprjeavanje nepravilnosti i pojava koruptivnih praksi u postupku dodjele sredstava organizacijama civilnoga drutva to pridonosi ukupnoj otvorenosti rada tijela javne vlasti na dravnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Iako se naelno radi o hvalevrijednom i potrebnom obliku potpore civilnom drutvu i razvoju zajednice, donacije i sponzorstva udrugama i neprofitnim organizacijama treba prepoznati kao relevantan korupcijski rizik i izvor nepravilnosti ukoliko na razini poduzea nisu definirane procedure, kriteriji i ogranienja za njihovu dodjelu, specificiran nain za prepoznavanje i sprjeavanje moguih sukoba interesa u dodjeli sponzorstva i donacija te javno objavljene sve informacije o postupku, primateljima, iznosima i namjeni sponzorstava i donacija.

IRENJE JAVNE SVIJESTI O TETNOSTI KORUPCIJE


BROJ 164. CILJ Podizanje javne svijesti o tetnosti korupcije i o potrebi njezina suzbijanja MJERA Organiziranje i odravanje savjetovanja i okruglih stolova u cilju sprjeavanja sukoba interesa i korupcije Izdavanje promotivnih publikacija u cilju jaanja integriteta dravnih slubenika, sprjeavanja sukoba interesa i korupcije Izrada i distribucija letka o suzbijanju korupcije NADLENO TIJELO MU FINANCIJSKA SREDSTVA 35 000,00 kn ROK II. kvartal 2013. II. kvartal 2013. I. kvartal 2013.

165.

MU

15 000,00 kn dodatna sredstva nisu potrebna

166.

MUP MP

62

167.

Organiziranje javne rasprave pod nazivom Sprjeavanje korupcije u nogometu Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje povjerenja graana u dravne institucije Unaprjeenje suradnje s organizacijama civilnog drutva

MP

dodatna sredstva nisu potrebna

I. kvartal 2013.

168.

Razvijanje projekta e-Porezna

MFIN

dodatna sredstva nisu potrebna

trajno

169. Uvoenje i voenje zajednikog informacijskog sustava za sva tijela dravne uprave za koordinaciju dodjele bespovratnih sredstava iz javnih izvora organizacijama civilnog drutva koja provode programe i projekte od opeg/javnog dobra Provoenje informativne kampanje o mogunostima ukljuivanja organizacija civilnog drutva i zainteresirane javnosti u postupke savjetovanja o nacrtima zakona, drugih propisa i akata Provoenje programa izobrazbe dunosnika i slubenika na dravnoj i lokalnoj razini za uinkovitu suradnju s civilnim drutvom u oblikovanju i provedbi javnih politika 85.000,00 kn godinje IV. kvartal 2012. te dalje trajno

UZUVRH

170. Podizanje javne svijesti o tetnosti korupcije i o potrebi njezina suzbijanja 171. Stvaranje preduvjeta za sprjeavanje korupcije na svim razinama

UZUVRH

30.000,00 kn

I. kvartal 2013. te dalje trajno IV.kvartal 2012. te dalje trajno

UZUVRH

20.000,00 kn godinje

63

172. Jaanje integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela dravne vlasti i s tim u vezi jaanje

Ureivanje naela i postupka transparentne i uinkovite dodjele bespovratnih sredstava iz javnih izvora projektima i programima od interesa za ope dobro koje provode organizacije civilnoga drutva Utvrivanje kriterija, mjerila i postupaka za transparentnu dodjelu sponzorstava i donacija javnih poduzea, udrugama i drugim neprofitnim organizacijama

UZUVRH

dodatna sredstva nisu potrebna

I. kvartal 2013.

173.

UZUVRH MP

dodatna sredstva nisu potrebna

IV. kvartal 2013.

64